OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY POZA

Transkrypt

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY POZA
OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
Oświadczam, że ....................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
w roku szkolnym ............/............ uczęszcza do szkoły poza miejscem zamieszkania.
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
............
(nazwa i adres szkoły)
Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.
.........................................
(miejscowość, data)
................................................................................................
(podpis osoby ubiegającej się składającej oświadczenie)

Podobne dokumenty