Oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości Skarbu

Transkrypt

Oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości Skarbu
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Kod procedury: PPRO162.GN.3
ul. Bolesława Wstydliwego 14,
34-400 Nowy Targ
Wydział Gospodarki
Nieruchomościami
KARTA INFORMACYJNA usługi publicznej
Oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości
Skarbu Państwa bez przetargu – na okres do 3 lat
lub zawarcie kolejnej umowy, której przedmiotem
jest ta sama nieruchomość
1. Wymagane dokumenty:
Pisemny wniosek o oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości Skarbu Państwa
zawierający następujące dane: oznaczenie nieruchomości i dane wnioskodawcy. Wniosek winien
zawierać informację o czasokresie zawarcia umowy (do lat 3).
2. Opłaty:
Przez cały okres najmu/dzierżawy wnosi się ustaloną w umowie wysokość czynszu
wraz z należnym podatkiem VAT (z wyjątkiem użyczenia).
3. Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
1. Osobiście lub przez pełnomocnika w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego
w Nowym Targu lub w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, parter, pokój 1.26 przy:
- ul. Bolesława Wstydliwego 14, w godzinach pracy Urzędu: pn.-pt. 730-1530,
2. w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP,
3. za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
4. Sposób i termin załatwienia sprawy:
2 miesiące od zgromadzenia wszystkich wymaganych dokumentów.
5. Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1774 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177,
poz. 1054 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).
6. Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy
7. Informacje dodatkowe:
Postępowanie w trybie cywilno-prawnym.
Data sporządzenia:
18.03.2016 r.
Sporządził:
Barbara Turek - Sięka
Data zatwierdzenia:
18.03.2016 r.
Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Krzysztof Sanek

Podobne dokumenty