NR 23/2004 (PDF, 187 KiB)

Transkrypt

NR 23/2004 (PDF, 187 KiB)
"h
ZARZADZENE Nr X/2004
W6jta Gminy Kptrzyn
z dnb29 grudnia 2004r.
w sprawie ustaleniadodatkowych dni wolnychod pracy w 2005roku oraz
rozkladu i rymiaru czasupracy w urzgdzie
Na porlstawieart.24ust. I i 2 ustawyz &ia22 mar.ca1990r.o
pracoxmikach
samorz4dowych
/Dz.U.z 2001r.Nr I42, poz.1593z pbin.nn.l
orazut l29 i 130$$2 ustawyz dnia26 czerwca1974r.- KodelsPracy
Organizacyjnego
Urzgdu
lDz.U.Nr 24,poz.l4l z p6totzm.li $ 24 Regulaminu
GminyKgtrzynz dnia 0l lipca 2003r.
zalzqdzasie co nsstepuje:
$ 1. Dniamiwolnymiod pracy, pozaniedzielamiorazSwigtarni
s4wszystkiesoboty.
oke6lonymiodrgbnymiprzepisami,
w sobotywyznaczasiginnedni wolne
$ 2. Za dni Swi4teczreprzypadaj4ge
odpracy.
g 3. W roku 2005dodatkowe
dni wolneodpracyprz5padajqw
nastgpuj4cych
terminach:
3,8,15,22,29
s,12,19,26
5,12,19,26
2,9,16,23,30
7r.l4r2lr28
4,11, 18,25
2, 9,16,23,30
6,rt,20,27
3rlor17r24
1,8,15,22,29
s,12,19,26
3,10,17,24,31
stycznia
lutego
marca
kwietnia
maJa
czerwca
lipca
sierpnia
wrzeSnia
pa2dziemika
listopada
grudnia
$4. Rozkladczasupraryi jegowyrniarw tygodniuweu'srystkieroboczedni ggodniaw gotkinach od 7-- 15$ 5. Zarzqdzeniewchodziw 2yciez dniempodpisania.
w ro .[\ ?
F
61l($r
mllr
&trsd.

Podobne dokumenty