Młodzi dla młodych

Transkrypt

Młodzi dla młodych
Młodzi dla młodych
www.mdm2016.org
0
Sugestie
1. Czytanie i analiza tekstu z Encykliki Ojca świętego błogosławionego
Pawła VI „Populorum progressio”
15.
Według Bożego planu każdy człowiek jest powołany do rozwijania samego siebie, gdyż wszelkie życie ludzkie
przeznaczone jest przez Boga do jakiegoś zadania. Stąd to każdemu dane są od urodzenia zaczątki zdolności i talentów,
które należy rozwijać, aby mogły wydać owoce; pełna zaś ich dojrzałość, jaką człowiek uzyskuje czy to przez
wychowanie w swoim środowisku społecznym, czy też przez własne usiłowania, pozwoli każdemu dążyć do celu
wyznaczonego mu przez Stwórcę. Będąc zaś wyposażonym w rozum i wolność, bierze człowiek na siebie
odpowiedzialność i za swój rozwój, i za swoje zbawienie. Każdy - wspomagany, a czasami również krępowany przez
wychowawców i otoczenie - niezależnie od stopnia uległości wpływom zewnętrznym pozostaje głównym sprawcą
swego pomyślnego lub niepomyślnego losu. Tylko wytężając siły umysłu i woli może człowiek wzrastać w
człowieczeństwie, nabierać coraz większej wartości, doskonalić się.
16.
Ten zaś rozwój osoby ludzkiej nie jest pozostawiony dowolnemu uznaniu człowieka. Podobnie jak wszystkie rzeczy
stworzone skierowane są ku swemu Stwórcy, tak i stworzenie rozumne ma obowiązek zwracać dobrowolnie życie swoje
ku Bogu, pierwszej Prawdzie i najwyższemu Dobru. Dlatego rozwój osoby ludzkiej streszcza jakby w sobie wszystkie
nasze obowiązki. Co więcej, piękna harmonia natury ludzkiej, jaką pojedynczy ludzie doskonalą coraz bardziej przez
swoją pracę i świadomość obowiązku, przeznaczona jest do jeszcze wyższej godności. Wszczepiony w ożywiającego
Chrystusa otrzymuje człowiek nowe wzbogacenie życia i osiąga pewien humanizm, który przekracza jego naturę i
udziela mu największej pełni życia; do niej to, jako do swego najwyższego celu zmierza rozwój człowieka.”
2. Dyskusja nad tekstem skoncentrowana na temacie rozwoju człowieka.
Krótki wykład:
Człowiek od poczęcia podlega procesowi rozwoju. Mimo to gdy przychodzi na świat jest ciągle
„niedorozwiniety”. Wszystkiego musi się uczyć. Od najprostszych czynności jak chodzenie, mówienie, jedzenie
sztućcami, poprzez naukę czytania pisania, języków jazdy na rowerze itp. Rozwój człowieka może dokonywać się na
wielu płaszczyznach

rozwój fizyczny (jednym z najbardziej dynamicznych okresów życia ludzkiego jest rozwój w łonie matki,
jeżeli dysponujemy jakimś krótkim filmem ukazującym rozwój człowieka w łonie matki to można
pokazać). Od poczęcia do dorosłości. Uprawianie sportu, korzystanie z medycyny i kosmetyków

rozwój intelektualny – zdobywanie wiedzy

rozwój zawodowy

rozwój emocjonalny – umiejętność rozpoznawania i wyrażania swoich uczuć

rozwój umiejętności społecznych – uczenie się kierowania ludźmi, kursy, szkolenia

rozwój duchowy
Można zapytać jak rozumiemy rozwój duchowy
Rozwój cnót i wartości – uczciwości, prawdomówności, wiary, miłości, kultury, punktualności, tolerancji
sprawiedliwości etc.
Praca w grupach
Jakie widzimy zagrożenia dla rozwoju dla młodych ludzi/w swoim środowisku?
Wśród zagrożeń powinny pojawić się uzależnienia – alkohol, narkotyki, hazard, komputer inne
www.mdm2016.org
1
3. Czytanie tekstu ewangelii:
a. Bogaty młodzieniec
Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: «Nauczycielu
dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest
dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij
swego ojca i matkę». On Mu rzekł: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości». Wtedy Jezus
spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz
miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!» Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał
bowiem wiele posiadłości. (Mk 10, 17-22)
Komentarz: Jezus zaprasza do wzrastania w wierze i miłości. Młodzieniec, który zrealizował pewien etap
rozwoju bo przestrzegał przykazań zatrzymał się w rozwoju bo był przywiązany do rzeczy materialnych. Efektem był
smutek.
Czy możemy pomóc młodym ludziom zagrożonym w rozwoju? Jaki sposób pomocy proponuje Słowo Boże?
Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj! (Rz 12, 21)
Jezus rzekł im: «Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą <i postem>». (Mk 9, 29)
Prezentacja dzieła MDM – do wykorzystania materiał ze strony www.mdm2016.org
Zbliżają się światowe dni młodzieży w Krakowie. Papież Franciszek wielokrotnie wspominał o zagrożeniach
wynikających z używania środków chemicznych. Ponieważ jednym z zagrożeń dla rozwoju młodzieży są uzależnienia
to kierując się słowami Jezusa możemy podjąć post polegający na abstynencji od alkoholu na czas przygotowań do
Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku. Więcej informacji i zapisy na stronie www.mdm2016.org (można rozdać
ulotki)
www.mdm2016.org
2

Podobne dokumenty