Katarzyna Rozenfeld - Foundation Effectus Papilionis

Transkrypt

Katarzyna Rozenfeld - Foundation Effectus Papilionis
Foundation Effectus Papilionis
Katarzyna Rozenfeld
Obecnie pracuje dla Telos Partners Poland. Do koñca 2012 roku by³a cz³onkiem Zarz±du w spó³ce Vattenfall Energy
Trading Sp. z o.o.. Do grudnia 2008 roku dyrektor w PricewaterhouseCoopers w Warszawie, lider zespo³u ds. Sektora
energetyczno-paliwowego PwC w Polsce. Ukoñczy³a Uniwersytet £ódzki z dyplomem magistra handlu zagranicznego.
Prywatnie zapalony podró¿nik.
http://www.papilionis.org
_PDF_POWERED
_PDF_GENERATED 3 March, 2017, 12:24

Podobne dokumenty