Zasady rekrutacji do klasy 4 o profilu piłki nożnej Rekrutacja ma na

Transkrypt

Zasady rekrutacji do klasy 4 o profilu piłki nożnej Rekrutacja ma na
Załącznik 6
Zasady rekrutacji do klasy 4 o profilu piłki nożnej
Rekrutacja ma na celu:


wyłonienie dzieci, które w długoterminowej prognozie rokują największe nadzieje
na osiągnięcie mistrzostwa sportowego;
stworzenie zespołu klasowego, w którym praca wszystkich uczniów i ich rodziców
będzie ukierunkowana na optymalny rozwój dziecka w sferze edukacyjnej,
wychowawczej i sportowej.
Wstępny nabór dzieci prowadzony jest od klasy „0” poprzez zajęcia sportowe w klubie „Pogoń
Szczecin” i szkółce piłkarskiej SP 51.
W klasie III – miesiącu marcu przeprowadzamy nabór, mający na celu pomóc w wyłonieniu
najbardziej uzdolnionych ruchowo dzieci.
Kandydatami są uczniowie III kl. każdej szkoły podstawowej.
Test naborowo-selekcyjny składa się z 5 prób: próby sprawności ogólnej i próby sprawności
specjalnej piłki nożnej, zakończony ogólną oceną gry.
Szczegółowe zasady punktacji zostają ustalone przez komisję rekrutacyjną i podane do
wiadomości rodziców w miesiącu grudniu.
Wyniki (protokół komisji rekrutacyjnej) zostają podane do wiadomości rodziców i dzieci w
miesiącu marcu.
Sprawdziany będą odbywały się w obecności kilku trenerów współpracujących i pracujących w
klubie „Pogoń Szczecin” aby uniknąć subiektywnej oceny trenera prowadzącego.
W szczególnych przypadkach (choroba ucznia lub przyjęcie dziecka z innej szkoły, zmiana
miejsca zamieszkania itp.) o przyjęciu ucznia do klasy czwartej o profilu piłki nożnej decyduje
trener prowadzący po przeprowadzeniu sprawdzianów z techniki pływania i zasięgnięciu opinii
o dotychczasowych osiągnięciach zawodnika
Podstawą przyjęcia kandydata do klasy czwartej jest:



świadectwo ukończenia klasy trzeciej szkoły podstawowej;
wynik testu sprawnościowego;
bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza;






odpowiedni rozwój cech osobowościowo-charaktelogicznych;
aspiracja, zaangażowanie i zainteresowania sportowe;
umiejętność łączenia nauki z zajęciami sportowymi;
właściwe zachowania społeczne w grupie;
ocena opisowa na świadectwie ukończenia klasy trzeciej;
pozytywna opinia trenera prowadzącego.
O przyjęciu kandydata do klasy czwartej decyduje:


ilość punktów uzyskanych z testu naborowego sprawności piłkarskiej;
ocena opisowa na świadectwie ukończenia klasy trzeciej.
Trener, który będzie prowadził zajęcia treningowe w klasie IV jest trenerem selekcjonerem i do
niego należy podjęcie ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu na listę uczniów spełniających
kryteria do klasy sportowej.
Rodzic podpisując deklarację przynależności dziecka do klasy sportowej o profilu piłki nożnej
jednoznacznie deklaruje przynależność do klubu patronackiego poprzez wypełnienie Karty
Ewidencyjnej Zawodnika (zgłoszenie do ZZPN w celu wydania licencji zawodnika).
Każdy uczeń, który został zakwalifikowany do klasy IV sportowej, jest do 01 września b.r.
kandydatem. W przypadku, gdy jego postawa ucznia-sportowca po zakwalifikowaniu są
wątpliwe, decyzją trenera prowadzącego może zostać skreślony z listy kandydatów.
Uczeń-sportowiec niewywiązujący się ze swoich obowiązków wychowawczych, edukacyjnych
lub sportowych zostanie przeniesiony na podstawie wniosku trenera do swojej szkoły rejonowej.
Uczniów, którzy zostali zakwalifikowani obowiązuje regulamin wychowania fizycznego dla
klasy sportowej.
KOMISJA REKRUTACYJNA



Komisję rekrutacyjną powołuje każdego roku Dyrektor szkoły.
Przewodniczącym komisji rekrutacyjnej jest trener koordynator ds klas sportowych o
profilu piłki nożnej w SP51 lub z-ca Dyrektora ds sportu.
W skład komisji wchodzą: trener organizujący nabór do klasy sportowej o profilu piłki
nożnej (odpowiedzialny za stworzenie klasy) oraz trenerzy współpracujący klubu
patronackiego.
Obowiązki komisji rekrutacyjnej:




komisja rekrutacyjna ustala zakres sprawdzianów i skalę punktową,
przeprowadza sprawdzian wg ustalonych zasad,
sporządza protokół poegzaminacyjny,
ustala listę uczniów klasy 4.