a. ogólne i. bibliografie 1 - Katalog Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w

Komentarze

Transkrypt

a. ogólne i. bibliografie 1 - Katalog Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w
52 s. 629. - PELC Ortwin, Hans. Geschichtsblr 2003 Bd. 121 s. 254255
A. OGÓLNE
I. BIBLIOGRAFIE
9. KOWAL Anna: Bibliografia regionu
koszalińskiego 1 I 2003 r. - 31 XII 2003 r. w wyborze.
Rocz. Koszal. 2004 Nr 32 s. 155-175
1. BIBLIOGRAFIA regionalna województwa
kujawsko-pomorskiego za rok 1999. [Cz. 1-2] / [aut.]
Halina Gajdulewicz [et al.]; Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy; Wojewódzka
Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska w Toruniu. Toruń; Bydgoszcz, 2001. - 1 CD-ROM
10. MOHR Lutz: Bibliographie zu den
Jomswikingern und der Jomsburg in Pommern :
Deutschsprachiges Schrifttum. - Doberlug-Kirchhain:
Günter Krieg, 2004. - [34] s.: il., mapa
Toż: WILAMOWSKA Bożena: Bibliografia regionalna
województwa kujawsko-pomorskiego za rok 2000. Cz.2. – Toruń,
2002. – 1 CD-ROM
MATCZAK Joanna: Bibliografia regionalna województwa
kujawsko-pomorskiego za rok 2001. – Toruń, 2003. – 1 CD-ROM
WILAMOWSKA Bożena: Bibliografia regionalna województwa
kujawsko-pomorskiego za rok 2002. Cz.2. – Toruń, 2003. – 1 CDROM
11.
OBRACHT-PRONDZYŃSKI
Cezary:
Bibliografia do studiowania spraw kaszubskopomorskich. - Gdańsk: Inst. Kasz., 2004. - 328 s.
9728 poz.
12. SAUKA Leonardas, REPŠIENĖ Rita: 2003
metų Lietuvių tautosakos bibliografija. (The
Lithuanian folklore bibliography of 2003) / par. [...].
Tautosakos Darbai 2004 [T.] 21 s. 319-345
2. BILL Claus Heinrich: Selbstzeugnisse
ostelbischer Niederadliger der Vormoderne :
annotierter Quellenbericht über Autobiographien
und Tagebücher 1500 bis 1800. Nobilitas 2004 Bd. 7
H. 34 s. 211-245
13. SAWANIEWSKA-MOCHOWA Zofia:
Bibliografia "kowieńska" // In: Nazwy mówią. Bydgoszcz: Wydaw. Akad. Bydg., 2004. - S. 203-220.
Sum. s. 219-220
Dot. m.in. Pomorza Zachodniego i Prus Wschodnich
3. HINZE Friedhelm, LAUHAUS Angelika:
Veröffentlichungen von Friedhelm Hinze zum
Kaschubischen und Pomoranischen (1989-2005).
Cassubia Slavica 2004 Bd. 2 s. 129-132
14. WAŁDOWSKA Ewa: Brodnica : bibliografia
miasta i powiatu za lata 1999-2003 / oprac. [...];
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w
Brodnicy. - Brodnica, 2004. - 1 CD-ROM
4.
JAWORSKA-GÓRECKA
Elżbieta,
KOWALSKA Grażyna, ŚLIZIEŃ-KORALEWSKA
Grażyna: Bibliografia województwa bydgoskiego 19451975 / oprac. [...]; Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna. - Bydgoszcz, 2004. - 436 s., [1] k. map skł. +
1 CD ROM
13989 poz.
15. WASILEWSKA Bożena: Bibliografia Warmii
i Mazur : metodyka prac. Cz. 1-2. Bibl. Warm.- Maz.
2003 nr 3/4; 2004 nr 1/2
2738 poz.
Dokument
elektroniczny,
tryb
dostępu:
http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/3-4_03-ie/biblio.htm
http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/1-2_04-ie/biblio.htm
5. JES [krypt.]: Bibliografia wydawnictw
dotyczących Sławna za lata 2001-2004 (wybór). Zesz.
Sławieńskie 2004 [nr] 2 s.66-72
16. WESOŁOWSKA Sylwia: Bibliografia
Szczecina 2003. Kronika Szczec. 2003 Nr 22 (dr.
2004) s. 309-370
6. KAEGBEIN Paul: Baltische Bibliographie :
Schrifttum über Estland, Lettland, Litauen 1998-1999
mit Nachträgen. - Marburg, 2000-2002
352 poz.
Rec.: TUCHTENHAGEN Ralph, Nordost-Arch. N.F. 2003
Bd.12 (dr. 2004) s. 393-395 [dot. bibliogr. za 1998 r.]. - BOLLIN
Stefanie, Nordost-Arch. N.F. 2003 Bd.12 (dr. 2004) s. 396-399 [dot.
bibliogr. za 1999 r.]
17. WESOŁOWSKA Sylwia: Przeszłość i
teraźniejszość „Bibliografii Pomorza Zachodniego”.
Bibl. Zach.- pom. 2004 R. 45 nr 1/2 s. 50-57
7. KENÉZ Csaba János, ZABORSKA Urszula:
Bibliographie zur Geschichte Ost- und Westpreussens
1997 = Bibliografia historii Pomorza Gdańskiego i
Prus Wschodnich 1997 / bearb. v. [...]; hrsg. v. HerderInstitut e.V. in Zusammenarbeit mit dem
Towarzystwo Naukowe w Toruniu und der Biblioteka
Uniwersytecka w Toruniu und in Verbindung mit der
Historischen
Kommission
für
ostund
westpreussische Landesforschung. - Marburg: Verl.
Herder-Institut, 2004. - LI, 271 s. - (Bibliographien zur
Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas ; 33)
18. WITKOWSKA Barbara, BAJAK Lidia,
WESOŁOWSKA Sylwia: Bibliografia Pomorza
Zachodniego : piśmiennictwo krajowe za rok 1991 /
oprac. [...]. - Szczecin, 2000. - 1 CD-ROM
19. ZABORSKA Urszula: Bibliografia historii
Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów
regionu Bałtyku za rok 2002 wraz z uzupełnieniami z
lat poprzednich / współpr. Csaba János Kenéz,
Norbert Kersken; Towarzystwo Naukowe w Toruniu.
Wydział
Nauk
Historycznych;
Biblioteka
Uniwersytecka w Toruniu. - Toruń, 2004. - 291, [1] s. (Zapiski Historyczne ; T. 69 Supl.)
2297 poz.
8. KERSKEN Norbert, ZABORSKA Urszula:
Bibliographie zur Geschichte Pommerns 1994-1996. Marburg, 2002
3262 poz.
20. ZABORSKA Urszula: Bibliografia miasta
Torunia za rok 2003 wraz z uzupełnieniami / przy
Rec.: ASMUS Ivo, Balt. Stud. N.F. 2003 Bd. 89 (dr. 2004) s.
244-245. - HACKMANN Jörg, Zs f. Ostmitteleur.- Forsch. 2003 Bd.
1
współpr. Adama Biedrzyckiego. Rocz. Tor. 2004 [R.]
31 s. 289-398
21. ŽYDŲ tema Lietuvos spaudoje, 1990-1991 :
(bibliografijos rodyklė) = Evrejskaja tema v presse
Litvy, 1990-1991 : (bibliografičeskij ukazatel') = The
jewish theme in Lithuanian press, 1990-1991 :
(bibliographical index) / sud. Irina Guzenberg,
Liudmila Šaraškina, red. Dalia Epšteinaitė [et al.]. Vilnius: Valst. Viln. Gaono žydų muz., 2003. - 223, [2]
s.
II. CZASOPISMA
22. ACTA Baltico-Slavica / red. nacz. Iryda GrekPabisowa; Towarzystwo Naukowe Warszawskie;
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Warszawa: Slaw. Ośr. Wydaw.
2004 [T.] 28. - 295 s. : mapy, tab.
Rec.: SZULSKA Inesa, Almanach Sejneński 2004 [nr] 3 s. 500503 [rec. dot. T. 1-28]
23. ACTA Borussica. Beiträge
westpreussischen Landeskunde /
Gesellschaft für Wissenschaft, Kunst
Institut für Landeskunde Ost- und
e.V. – Oberschleissheim
2004 Bd. 7. - 260 s.: il.
zur ost- und
Altpreussische
und Literatur;
Westpreussens
Tom pt. : Liberale und demokratische Bewegungen in Ost- und
Westpreussen. II. Beiträge zur Wissenschafts-, Kunst- und
Kulturgeschichte
24. ACTA Cassubiana / przew. kom. red. Józef
Borzyszkowski; Instytut Kaszubski. – Gdańsk
2004 T. 6. - 453, [3] s. : il., tab.
25. ACTA Elbingensia. Rocznik naukowy
Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej /
red.
Sławina
Kwidzińska,
Cezary
ObrachtProndzyński. - Elbląg: Elbl. Uczel. Hum.-Ekonom.
2004 T. 2. - 547 s. : pl., tab.
26. ACTA Sueco-Polonica / Seminariet i Polens
Kultur och Historia vid Uppsala Universitet. –
Uppsala
2001/2002 nr 10/11
27. ALTPREUSSISCHE Geschlechterkunde.
Familienarchiv / Schriftleit. Klaus Roemer; Verein
für Familienforschung in Ost- und Westpreussen e.V.
- Hamburg: Selbstverl. d. Ver.
2004 Bd. 26. - [11], 259, [20] s. : il.
28. ALTPREUSSISCHE Geschlechterkunde.
Neue
Folge.
Blätter
des
Vereins
für
Familienforschung in Ost- und Westpreussen /
Schriftleit. Carsten Fecker. - Hamburg: Selbstverl. d.
Ver.
2004 Bd. 34 Jg. 52. - XV, 486, 20 s. : il., wykr.
29. ANNABERGER Annalen. Jahrbuch über
Litauen und deutsch-litauische Beziehungen /
Baltischer Christlicher Studentenbund. - Bonn: Roloff
2004 Bd. 12. - 270 s.: il.
Toż
w
wersji
elektr.:
http://annaberg.de/aa/2004/AnnabergerAnnalen12-2004.pdf
30. ARCHAEOLOGIA Lituana. - Vilnius
2004 [T.] 4
Rec.: JUGA-SZYMAŃSKA Anna, SZYMAŃSKI Paweł:
Archaeologia Lituana - nowe czasopismo poświęcone archeologii
Bałtów, Barbaricum 2004 Vol. 7 s. 321-322
31. ARCHÄOLOGISCHE Berichte aus
Mecklenburg-Vorpommern
/
Archäologische
Gesellschaft für Mecklenburg und Vorpommern e. V.
- Waren
2004 Bd. 11. - 256 s.: il.
32. BALTISCHE Studien. Pommersche
Jahrbücher für Landesgeschichte. Neue Folge /
Schriftleit. Dirk Alvermann [et al.]; Gesellschaft für
pommersche Geschichte, Altertumskunde und Kunst
e.V. [et al.]. - Kiel: Ludwig
2003 Bd. 89 (dr. 2004). - 293 s. : il., mapa, portr.
33. BEITRÄGE zur Geschichte Westpreussens.
Zeitschrift der Copernicus-Vereinigung zur Pflege der
Heimatkunde und Geschichte Westpreussens e.V. /
hrsg. v. Mario Glauert, Jürgen Sarnowsky. - Münster:
Nicolaus-Copernicus-Verl.
2004 Nr. 19. - 326 s. : il., pl., tab.
34. BEITRÄGE zur Greifenberg-Treptower
Geschichte
/
Greifenberg-Treptower
Geschichtsverein e. V. - Bad Bevensen
2004 Jg. 27. - 98 s.
35. BERICHTE und Forschungen. Jahrbuch des
Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der
Deutschen im östlichen Europa. - München: R.
Oldenbourg
2004 Bd. 12. - 389 s., il.
36. BIBLIOTEKARZ Bydgoski / przew. kom. red.
Maria Berent; Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz
1993-2004
Od 1999 r. tyt.: Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski
Od 2002 nr 2 wyd. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
37. BIBLIOTEKARZ Warmińsko-Mazurski /
przew. zesp. red. Andrzej Marcinkiewicz; Wojewódzka
Biblioteka Publiczna. - Olsztyn
2004 nr 1-4
Od roku 2003 wychodzi wyłącznie jako dokument
elektroniczny, tryb dostępu: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/
38. BIBLIOTEKARZ Zachodniopomorski /
przew. kol. red. Lucjan Bąbolewski; Książnica
Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie [et
al.]. - Szczecin
2004 R. 45 nr 1-4
Zob.
też:
Woronowicz
Agnieszka:
"Bibliotekarz
Zachodniopomorski" - jego rola, zadania oraz wpływ na rozwój
środowiska. Bibl. Zach.- pom. 2004 R. 45 nr 1/2 s. 9-17
Ostrowska Justyna: Bibliografia zawartości "Bibliotekarza
Zachoniopomorskiego": omówienie za lata 1979-1999, tamże s. 1728
39. BIBLIOTHECA Baltica. Informationen zum
Bibliothekswesen im Ostseeraum. Newsletter der
Arbeitsgemeinschaft "Bibliotheca Baltica". - Lübeck
2002 Nr. 10/11 2004 Nr. 12/13
Geschichtsverein. - Trier: Porta Alba Verl.
2004 Jg. 122. - VIII, 313 s. : il., mapy, pl., tab.
40. BIULETYN Fundacji Archiwum i Muzeum
Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby
Polek / red. nacz. Katarzyna Minczykowska;
Fundacja "Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii
Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek". - Toruń
2004 nr 1-2
50. JAHRBUCH des Baltischen Deutschtums /
Carl-Schirren-Gesellschaft e.V. im Auftrag der
Deutsch-Baltischen Landsmannschaft i.B. - Lüneburg
2004 Bd. 51. - 263 s. : il., faks., portr.
51. JAHRBUCH für die Geschichte Mittel- und
Ostdeutschlands. Zeitschrift für vergleichende und
preussische
Landesgeschichte
/
Historische
Kommission zu Berlin und Brandenburgisches
Landeshauptarchiv. - München: K. G. Saur
2003 (dr. 2004) Bd. 49. - 503 s.
41. BORUSSIA. Kultura - Historia - Literatura /
red. Robert Traba; Stowarzyszenie Wspólnota
Kulturowa "Borussia". - Olsztyn
2004 R. 14 [nr] 32. - 165, [3], XVI s. : il.
2004 R. 14 [nr] 33-34. - 247, [1] s. : il.
2004 R. 14 [nr] 35. - 221 s. : il.
52. JANTAROWE Szlaki. Kwartalnik turystycznokrajoznawczy województw północnych / red. nacz.
Jerzy Szukalski; Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze. Oddział Gdański. - Gdańsk
2004 R. 47 nr 1-4
42. CASSUBIA Slavica. Internationales Jahrbuch
für Kaschubische Studien / Red. Marcin M.
Bobrowski, Hanna Toby; Cassubia Slavica e.V.
Hamburg - Kaschubische Gesellschaft in der
Deutsch-Polnischen Gesellschaft Bundesverband e.V.
- Oldenburg: Aschenbeck und Isensee
2004 [Bd.] 2. - 135 s. : tab.
53. JOURNAL of Baltic Studies / ed. Andres
Kasekamp, Stefan Troebst, Allan Sikk; Association
for the Advancement of Baltic Studies. - Millersville,
Pa.
2004 Vol. 35 Nr 1-4
Rec.: VOSS Christian, Österreichische Osthefte 2004 Bd.46 s.
642-643 [rec. dot. Bd.1]
43. ECHA Przeszłości / red. nacz. Sławomir
Kalembka. - Olsztyn: Wydaw. Uniw. Warm.-Maz.
2000 [T.] 1. - 541 s. : tab.
2001 [T.] 2. - 259 s., [2] s. tabl. : tab.
2002 [T.] 3. - 311 s. : il.
2003 [T.] 4. - 358 s. : il., portr., tab., wykr.
2004 [T.] 5. - 562 s., [1] k. tabl. : tab.
54. KASZUBSKIE Zeszyty Muzealne / red. nacz.
Norbert Maczulis; Towarzystwo Przyjaciół Muzeum
Kaszubskiego im. Franciszka Brzezińskiego w
Kartuzach; Muzeum Kaszubskie im. Franciszka
Tredera w Kartuzach. - Kartuzy
2002 R. 10 z. 10. - 41, [3] s., [4] s. tabl.
2003 R. 11 z. 11. - 30, [2] s., [4] s. tabl.
2004 R. 12 z. 12. - 38, [2] s., [4] s. tabl.
Od T. 4 red. Jan Sobczak
44. ERMLANDBUCH / Bischof-MaximilianKaller-Stiftung e.V. - Osnabrück
2004 Nr. 55. - 224 s. : il.
55. KOCIEWSKI Magazyn Regionalny.
Kwartalnik społeczno-kulturalny / red. Roman
Landowski. - Tczew: Kociew. Kantor Edyt.
2004 nr 1-4
45. FESTE Boyen. Pismo Towarzystwa
Miłośników Twierdzy Boyen / red. Grzegorz
Białuński, Wojciech Chodakowski, Jan Sekta;
Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen w Giżycku.
- Giżycko : Wydaw. Mazurskie
2004 z. 4. - 76, [1] s. : il., mapy, portr., tab.
Zob. też: Indeksy do bibliografii zawartości "Kociewskiego
Magazynu Regionalnego" 1986-2000 / oprac. Katarzyna Waldecker,
R. Landowski. Kociewski Mag. Region. 2003 wkładka do nr 1 s. 1-8
56. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie / red.
Wojciech Wrzesiński; Towarzystwo Naukowe i
Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w
Olsztynie; Stacja Naukowa Polskiego Towarzystwa
Historycznego (Instytut Mazurski) w Olsztynie. Olsztyn
2004 nr 1-4
46. FOLIA Scandinavica Posnaniensia / ed.
Witold Maciejewski, Eugeniusz Rajnik; Adam
Mickiewicz University of Poznań. - Poznań: Wydaw.
Nauk. UAM
2004 Vol. 8. - 220 s.
57. KOSZALIŃSKIE Studia i Materiały / przew.
kol. red. Eugeniusz Z[dzisław] Zdrojewski;
Politechnika Koszalińska; Koszalińskie Towarzystwo
Naukowe. - Koszalin: Wydaw. Uczel. Polit. Koszal.
2004 Nr 7. - 218 s. : il., mapy, tab., wykr.
47. FOLIA Toruniensia / red. Janusz Tandecki;
Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica
Kopernikańska w Toruniu. - Toruń
2004 T. 4. - 107 s. : il.
48. GDAŃSKIE Zeszyty Numizmatyczne / red.
Aleksander M. Kuźmin; Polskie Towarzystwo
Numizmatyczne. Oddział w Gdańsku. - Gdynia
2004 Nr 58-61
58. KOSZALIŃSKIE Zeszyty Muzealne / red.
Jerzy Kalicki; Muzeum w Koszalinie. - Koszalin
2004 [T.] 24. - 341 s. : il., mapy, pl., portr., tab.
59. KOSZALIŃSKO-Kołobrzeskie Wiadomości
Diecezjalne. Organ urzędowy Kurii Biskupiej / red.
Krzysztof Zadarko, Emilia Gawrońska; Kuria
49. HANSISCHE Geschichtsblätter / Red. Rolf
Hammel-Kiesow, Volker Henn; hrsg. v. Hansischen
3
Biskupia Koszalińsko-Kołobrzeska. - Koszalin
2004 R. 32 nr 1-12
60. KRONIKA Szczecina / red. Kazimierz
Kozłowski. - Szczecin: "Dokument"
2003 Nr 22 (dr. 2004). - 370, [2] s., [6] s. tabl. : il.,
pl., portr.
61. KRONIKA Urzędowa Diecezji Ełckiej / Kuria
Biskupia Diecezji Ełckiej. - Ełk
2004 nr 1-4
Historica / kom. red. Stanisław Alexandrowicz [et al.];
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań: Wydaw. Pozn.
2004 [T.] 10. - 274, [2] s.
73. MASOVIA. Pismo poświęcone dziejom Mazur
/ red. Grzegorz Białuński; Stowarzyszenie "Wspólnota
Mazurska" [et al.]. - Giżycko
2004 T. 7. - 164, [2] s. : il., mapa, pl., portr., tab.
62. KULTŪROS Paminklai. Mokslinių straipsnių
rinkinys / Lietuvos Kultūros Paveldo Mokslinis
Centras. - Vilnius: Savastis
2004 [T.] 11. - 189, [3] s. : il., faks., portr., mapy
74. MATERIAŁY do Dziejów Kultury i Sztuki
Bydgoszczy i Regionu / kom. red. Krzysztof
Bartowski, Piotr Winter; Pracownia Dokumentacji i
Popularyzacji Zabytków Wojewódzkiego Ośrodka
Kultury w Bydgoszczy. - Bydgoszcz: Woj. Ośr. Kultury
2004 z. 9. - 182, [1] s. : il., mapy, portr.
63. LATVIJAS Arhīvi / Latvijas Valsts Arhīvu
Generāldirekcija. Latvijas Valsts Vēstures Arhīvs. Rīga
1994-2004
75. MATERIAŁY Zachodniopomorskie. Nowa
Seria. Rocznik Muzeum Narodowego w Szczecinie /
red. Tadeusz Galiński. - Szczecin: Muz. Narodowe
2004 T. 1 z. 1-2
64. LATVIJAS Vēsture / red. Ļubova Zīle;
Latvijas Universitāte. - Rīga
2004 [nr] 1-4
76. MIESIĘCZNIK Archidiecezji Gdańskiej / red.
ks. Tadeusz Bach; Kuria Metropolitalna Gdańska. Gdańsk
2004 R. 48 [nr] 1-12
65. LATVIJAS Vēstures Institūta Žurnāls / galv.
red. Andris Caune. - Rīga: Latv. Vēstures Inst. Apgāds
2004 [nr] 1-4
66. LIBRI Gedanenses / przew. kom. red.
Zbigniew Nowak; Polska Akademia Nauk. Biblioteka
Gdańska. - Gdańsk
2003 T. 21 (dr. 2004) - 222, [6] s., [2] k. tabl. : il.
67. LIETUVOS Istorijos Metraštis = The YearBook of Lithuanian History = Jahrbuch für Litauische
Geschichte / pirm. red. kol. Zigmantas Kiaupa;
Lietuvos Istorijos Institutas. - Vilnius
2003 [nr] 1 (dr. 2004)
Zob. też: Strazdūnaitė Rita: Lietuvos Istorijos Metraščio 19712000 metų bibliografija. - Vilnius, 2004. - 148, [2] s.
68. LIETUVOS Istorijos Studijos. - Vilnius:
Vilnius Univ. l-kla
2003 T. 12. - 107, [1] s.
2004 T. 13. - 95 s.
2004 T. 14. - 171, [1] s. : il.
69. LITAUISCHES Kulturinstitut / Jahrestagung
/ Litauisches Kulturinstitut. - Lampertheim
2003 (dr. 2004). - 196 s.
70. LITHUANIA. Kwartalnik poświęcony
problemom Europy Środkowo-Wschodniej / red.
nacz. Leon Brodowski. - Warszawa: Ogólnopolski
Klub
Miłośni.
Litwy;
Fundacja
Europy
Środkowowsch. "Lithuania"
2004 [nr] 1-2
71. LITUANISTICA / red. Vytautas Merkys;
Lietuvos Mokslų Akademija. - Vilnius
2004 Nr. 1-4
72. LITUANO-SLAVICA Posnaniensia. Studia
Od nr 7/9 red. ks. Maciej Kwiecień
77. MIESIĘCZNIK Diecezji Pelplińskiej / red. ks.
Tadeusz Brzeziński; Kuria Diecezjalna Pelplińska. Pelplin: "Bernardinum"
2004 R. 13 z. 1-12
78. MITTEILUNGEN / Museumsverband in
Mecklenburg-Vorpommern. - Schwerin
1994 Bd. 1 - 2004 Bd. 13
79. MITTEILUNGSBLATT des Vereins für
Familienforschung in Ost- und Westpreussen. Hamburg
2004 H. 56. - 11 s.
80. MRĄGOWSKIE Studia Humanistyczne.
Czasopismo poświęcone historii i literaturze w
regionie mrągowskim / red. nacz. Jan Gancewski. Mrągowo
2002/2003 T. 4/5 (dr. 2004). - 192, [1] s. : il., tab.
81. NASZE Pomorze. Rocznik Muzeum
Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie / red. nacz.
Janusz Kopydłowski; Muzeum Zachodnio-Kaszubskie
w Bytowie. - Bytów
2003 nr 5 (dr. 2004). - 219 s. : il., faks., tab., pl.
82. NAUTOLOGIA / red. Bolesław Hajduk;
Polskie Towarzystwo Nautologiczne. - Gdynia
2004 R. 39 nr 1/4
83.
NORDOST-Archiv.
Zeitschrift
für
Regionalgeschichte. Neue Folge / Red. Konrad
Maier. - Lüneburg: Nordost-Institut
2003 Bd. 12 (dr. 2004). - 407 s. : tab.
Rec.: OSE Ieva, Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2004 [nr] 1 s. 202204 [rec. dot. T. 11]
84. OBWÓD Kaliningradzki. Przegląd faktów,
wydarzeń, opinii. Biuletyn / oprac. Tadeusz Baryła,
Wacław Hojszyk, Edmund Wojnowski; Towarzystwo
Naukowe i Ośrodek Badań Naukowych im.
Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. - Olsztyn
2004 [nr] 1-12
95. ROCZNIK Mazurski / przew. kom. red.
Zbigniew Kudrzycki; Instytut Historyczno-Społeczny
w Szczytnie. - Szczytno
2004 T.8. - 174, [1] s. : il., mapa
96. ROCZNIK Sopocki / red. Wojsław Brydak;
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu. - Sopot
2004 [T.] 17. - 253 s. : il., faks., portr.
85. POMERANIA. Dwumiesięcznik regionalny /
red. Artur Jabłoński. - Gdańsk: Zarząd Gł. Zrzesz.
Kasz.- Pom.
2004 nr 1-6
97. ROCZNIK Statystyczny Województwa
Kujawsko-Pomorskiego = Statistical Yearbook of the
Kujawsko-Pomorskie Voivodship / przew. zesp. red.
Wojciech Biały; Urząd Statystyczny w Bydgoszczy. Bydgoszcz
2004 R. 5. - 344 s., [12] s. tabl. : mapy, wykr.
86. POMMERN. Zeitschrift für Kultur und
Geschichte / Schriftl. Jens Rüdiger, Michael
Hammermeister; Pommersche Landsmannschaft Zentralverband e.V. - Lübeck-Travemünde
2004 Jg.42 H. 1-4
98. ROCZNIK Statystyczny Województwa
Pomorskiego = Statistical Yearbook Pomorskie
Voivodship / przew. zesp. red. Janusz Łyskawa; Urząd
Statystyczny w Gdańsku. - Gdańsk
2004 - 305 s., [10] s. tabl. : mapy, wykr.
87. PREUSSENLAND. Mitteilungen der
Historischen
Kommission
für
ostund
westpreussische Landesforschung und aus den
Archiven der Stiftung Preussischer Kulturbesitz. Marburg/L.: Elwert
2004 Jg.42 Nr.1-2
99. ROCZNIK Statystyczny Województwa
Warmińsko-Mazurskiego = Warmińsko-Mazurskie
Voivodship Statistical Yearbook / przew. kom red.
Dariusz Śledź; Urząd Statystyczny w Olsztynie. Olsztyn
2000. - 562 s. : mapy, wykr.
2001. - 509 s. : mapy, wykr.
2002. - 514 s. : mapy, wykr.
2003. - 512 s. : mapy, wykr.
2004. - 327 s. : mapy, tab., wykr.
88. PREZBITERIUM. Pismo urzędowe
Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej / red. Edmund
Cybulski, Andrzej Offmański, Jacek Kordzikowski;
Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska. Szczecin
2004 R. 32 nr 1-12
89. PRZEGLĄD Zachodniopomorski / red. nacz.
Tadeusz Białecki; Uniwersytet Szczeciński. - Szczecin:
Wydaw. Nauk. US
2004 R. 19 z. 1-4
100. ROCZNIK Statystyczny Województwa
Zachodniopomorskiego = Statistical Yearbook of the
Zachodniopomorskie Voivodship / przew. kom. red.
Anna Pazdan; Urząd Statystyczny w Szczecinie. Szczecin
2004. - 352 s., [8] s. tabl. : mapy, wykr.
90. ROCZNIK Archidiecezji Warmińskiej / red.
Jacek [Maciej] Wojtkowski; Kuria Metropolitalna
Archidiecezji Warmińskiej. - Olsztyn
2004. - 541 s. : portr.
101. ROCZNIK Toruński / red. Piotr Oliński;
Towarzystwo Miłośników Torunia; Uniwersytet
Mikołaja Kopernika. - Toruń
2004 [R.] 31. - 402 s. : il., pl., tab.
91. ROCZNIK Elbląski / red. Wiesław
Długokęcki; Polskie Towarzystwo Historyczne.
Oddział w Elblągu; Urząd Miejski w Elblągu. - Elbląg
2004 T. 19. - 247 s., [6] k. tabl. : il., mapa, portr.,
tab., pl.
240
Rec.: FRANKOWSKI Stanisław: "Rocznik Toruński" - miasto,
dzieje, ludzie, Rocz. Kult. Kuj. i Pom. 2002 T. 16 s. 270-273
102. RUGIA. Rügen-Jahrbuch in der Tradition
des Rügener Heimatkalenders. - Bergen/Rügen:
Insula Rugia e.V.
2004. - 126 s. : il.
Rec.: KLASSA Barbara, Kom. Maz.- Warm. 2004 nr 2 s. 237-
92. ROCZNIK Gdański / red. Edward Breza;
Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk
Społecznych i Humanistycznych. - Gdańsk: Wydaw.
Gdań.
2004 T. 64 z. 1/2. - 221, [4] s.: tab.
103. SCANDIA. Tidskrift för historisk forskning /
red. Ulf Zander. - Lund
2004 Bd. 70 H. 1-2
93. ROCZNIK Instytutu Polsko-Skandynawskiego
/ Instytut Polsko-Skandynawski. - Kopenhaga
2003/2004 [R.] 19 (dr. 2004)
104. SCANDINAVIAN Journal of History / ed.
Maria Ågren. - Oslo: Taylor & Francis
2004 Vol. 29 No. 1-4
94. ROCZNIK Koszaliński / przew. kol. red.
Bogusław Polak; Koszalińska Biblioteka Publiczna. –
Koszalin
2004 Nr 32. - 175 s. : il., faks., mapa, portr.
105. SEDINA-Archiv. Familiengeschichtliche
Mitteilungen Pommerns. - Hamburg
2004 Bd. 11 Jg. 50 H. 1-4 s. 39-178: il.
Od nr 2 red. Jari Ojala
5
106. SŁUPIA. Biuletyn Stowarzyszenia Przyjaciół
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku / red.
Małgorzata Lenart, Mariusz Wojciechowski, Elżbieta
Zonia Zajelska. - Słupsk
2004 [nr] 12-14
Nr 14 red. Lech Albrecht et al.
107. SŁUPSKIE Studia Historyczne / przew. kol.
red. Jerzy Hauziński; Pomorska Akademia
Pedagogiczna w Słupsku. - Słupsk
2004 nr 11. - 329 s. : il., faks., tab
108. STUDIA Angerburgica / rada red. Stanisław
Achremczyk,
Jerzy
Okulicz-Kozaryn,
Marian
Pokropek; Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa
Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych
"Ojcowizna"; Muzeum Kultury Ludowej w
Węgorzewie. - Węgorzewo
2003-2004 T. 8. - 120 s. : il., mapy, pl., tab., wykr.
2004 T. 9. - 96 s. : il.
2004 T. 10. - 91 s. : il., mapa, pl.
T. 9 pt.: Tradycja a współczesność w obrzędowości okresu
wiosennego: materiały z konferencji - Węgorzewo, 2-3 kwietnia
2004 r.
T. 10 pt.: "Mazurskie rany": Węgobork w obliczu I wojny
światowej: materiały z konferencji, Węgorzewo-Kalskie Nowiny, 9
czerwca 2004 r.
109. STUDIA Gdańskie / red. Maciej Bała;
Gdańskie Seminarium Duchowne. - Gdańsk-Oliwa:
Kuria Metropolitalna Gdańska
2004 T.17. - 292, [3] s.
110. STUDIA Koszalińsko-Kołobrzeskie / red. ks.
Edward Sienkiewicz; Uniwersytet Szczeciński w
Szczecinie. Wydział Teologiczny. Sekcja w Koszalinie.
- Koszalin
2004 Nr 9. - 266, [2] s. : il., portr.
111. STUDIA Maritima / Polish Academy of
Science. Committee of Historical Subjects [et al.]. Szczecin: Wydaw. Nauk. Uniw. Szczec.
2004 Vol. 17
112. STUDIA Pelplińskie / red. nacz. Antoni
Bączkowski; Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji
Pelplińskiej. - Pelplin: "Bernardinum"
2003 T. 34 (dr. 2004). - 465 s. : faks., portr., tab.
113. STUDIA Zamkowe / red. Michał Woźniak,
Mariusz Mierzwiński; Muzeum Zamkowe w
Malborku. - Malbork
2004 [T.] 1. - 204 s., [1] k. tabl. skł. : il., portr.
114. SZCZECIŃSKI Informator Archiwalny / red.
Maria Frankel; Archiwum Państwowe w Szczecinie. Szczecin: "Dokument"
2004 Nr 18. - 232, [1] s. : faks., tab.
Diec.
2004 R. 13 nr 1-4
117. UNIVERSITAS Gedanensis. Półrocznik /
red. Zdzisław Kropidłowski; Pomorskie Towarzystwo
Filozoficzno-Teologiczne. - Gdańsk
2004 R. 16 nr 1
118.
UNSERE
Ermländische
Heimat.
Mitteilungsblatt des Historischen Vereins für
Ermland. - Münster
2004 Jg. 50 H. 1-4. - XVI s.: il.
119. VANA Tallinn / toimet. Raimo Pullat. Tallinn: Estopol
2004 [T.] 15. - 270 s. : il., tab.
120.
WARMIŃSKIE
Wiadomości
Archidiecezjalne / red. ks. Jan J[erzy] Górny; Kuria
Metropolitalna Archidiecezji Warmińskiej. - Olsztyn
2004 R. 59 nr 69-74
121.
WARMIŃSKO-Mazurski
Biuletyn
Konserwatorski / red. Jacek Wysocki. - Olsztyn
1999-2003 R.1-5
Rec.: RYNKIEWICZ-DOMINO Wiesława, Rocz. Elbl. 2004
T.19 s. 229-232
122. WESTPREUSSEN-Jahrbuch. Aus dem Land
an der unteren Weichsel / Landsmannschaft
Westpreussen. - Münster
2004 (dr. 2003) Bd. 54. - 189 s., il.
123. ZAPISKI Historyczne poświęcone historii
Pomorza i krajów bałtyckich / red. Bogusław Dybaś;
Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Wydział Nauk
Historycznych. - Toruń
2004 T. 69 z. 1-4 + Suplement
124. ZAPISKI Puckie / przew. kom. red. Jan
Perszon; Urząd Miasta Puck; Muzeum Ziemi Puckiej.
- Puck
2004 nr 3. - 196 s. : il., faks., mapy, portr., tab.
125. ZAPISKI Zalewskie. Historia, kultura,
środowisko / Towarzystwo Miłośników Ziemi
Zalewskiej. - Zalewo
2003 nr 1-4 2004 nr 5-7
126.
ZEITSCHRIFT
für
OstmitteleuropaForschung. Neue Folge der Zeitschrift für
Ostforschung / Red. Winfried Irgang; im Auftrag des
Herder-Instituts. - Marburg: Herder-Inst.
2004 Jg. 53 H. 1-4. - 632 s.
127. ZESZYTY Chojnickie /
Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - Chojnice
2004 nr 19
Chojnickie
115. THEOLOGICA Thoruniensia / red. nacz.
Krzysztof Lewandowski; Wyższe Seminarium
Duchowne Diecezji Toruńskiej. - Toruń
2004 [T.] 5. - 508 s.
128. ZESZYTY Sławieńskie / red. Jan Sroka. Sławno: Wydaw. "Margraf"
2004 [nr] 2. - 72 s. : il., faks., mapa, tab.
116. TORUŃSKIE Wiadomości Kościelne / red.
nacz. Wojciech Miszewski. - Toruń: Tor. Wydaw.
III. TOWARZYSTWA, INSTYTUTY I
ZJAZDY NAUKOWE
obecnie w Polsce. - Warszawa: Biblioteka PAN, 2004.
- S. 141-142
129. BIEWER Ludwig: Jahresbericht des
Vorsitzenden der Gesellschaft für pommersche
Geschichte, Altertumskunde und Kunst e.V. für die
Zeit vom 26. September 2002 bis zum 25. September
2003. Balt. Stud. N.F. 2003 Bd. 89 (dr. 2004) s. 273278
140. SCHMEIDLER Felix: Die Königsberger
Gelehrte Gesellschaft - aus Anlass ihrer Gründung
vor 75 Jahren. Acta Borussica 2004 [Nr] 7 s. 200-204
Królewiec
130. 75 [FÜNFUNDSIEBZIG] Jahre Historische
Kommission
für
Ostund
Westpreussiche
Landesforschung
:
Forschungsrückblick
und
Forschungswünsche / mit Beitr. v. Wiesław Anders
[et al.], hrsg. v. Bernhart Jähnig. - Lüneburg, 1999
141. SUCHTA Jerzy: Towarzystwo Naukowe im.
Wojciecha Kętrzyńskiego [w
Olsztynie] = The
Wojciech Kętrzyński Scientific Society // In: Słownik
polskich towarzystw naukowych. T. 1: Towarzystwa
naukowe działające obecnie w Polsce. - Warszawa:
Biblioteka PAN, 2004. - S. 104-107
131. MAZUR Zbigniew: Antenaci : o politycznym
rodowodzie Instytutu Zachodniego. - Poznań, 2002
142. RAJNIK Eugeniusz: Forschung und Lehre
am Institut für Skandinavistik und Baltologie der
Adam-Mickiewicz-Universität Poznań (1984-2004).
Fol. Scand. Posnan. 2004 Vol. 8 s. 9-15
Rec.: FECKER Carsten, Altpr. Geschl.- kde N.F. 2004 Bd. 34
Jg. 52 s. 406-409
Rec.: KRZOSKA Markus, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2004 Jg.
53 H. 4 s. 615-618
143.
JASNOWSKA
Janina:
Szczecińskie
Towarzystwo Naukowe = Societas Scientiarum
Stetinensis // In: Słownik polskich towarzystw
naukowych. T. 1: Towarzystwa naukowe działające
obecnie w Polsce. - Warszawa: Biblioteka PAN, 2004.
- S. 99-104
132. SITEK Eligiusz Józef: Kronika Polskiego
Towarzystwa Nautologicznego. Nautologia 2004 R. 39
nr 1/4 s. 104-105
____________________
133. DRWAL Jan: Gdańskie Towarzystwo
Naukowe = Societas Scientiarum Gedanensis = The
Scientific Society of Gdańsk // In: Słownik polskich
towarzystw naukowych. T. 1: Towarzystwa naukowe
działające obecnie w Polsce. - Warszawa: Biblioteka
PAN, 2004. - S. 27-36
144. KOZIOŁ Eugeniusz: Polskie Towarzystwo
Geologiczne - Oddział w Szczecinie 1959-2003. Szczecin: Oficyna Wydaw. Zach.- pom. Centrum
Eduk., 2003. - 80 s.: il.
134. KOWALEWSKI Tadeusz: Instytut Bałtycki Stowarzyszenie Naukowo-Badawcze w Gdańsku = The
Baltic Institute // In: Słownik polskich towarzystw
naukowych. T. 1: Towarzystwa naukowe działające
obecnie w Polsce. - Warszawa: Biblioteka PAN, 2004.
- S. 37-41
145. KRZEMIŃSKI Tomasz: Pięćdziesiąt lat
toruńskiej placówki Instytutu Historii Polskiej
Akademii Nauk. Zap. Hist. 2004 T. 69 z. 2/3 s. 231232
Zawiera także: Działalność Państwowej Służby Geologicznej na
terenie województwa szczecińskiego w latach 1955-2000
135.
OBRACHT-PRONDZYŃSKI
Cezary:
Informacja o pracy Instytutu Kaszubskiego w 2004
roku. Acta Cassubiana 2004 T. 6 s. 431-438
146. NEHRING Przemysław: Toruńskie Koło PTF
// In: Antiquorum non immemores... : Polskie
Towarzystwo Filologiczne (1893-1993). - Warszawa;
Wrocław, 1999. - S. 280-290. - (Acta Societatis
Philologae Polonorum ; Vol. 3)
136. PSZCZÓŁKOWSKA Z[enobia] Lidia:
Materiały
rękopiśmienne
związane
z
Naturforschenden Gesellschaft w zbiorach Biblioteki
Gdańskiej PAN. Rocz. Gdań. 2004 T. 64 z. 1/2 s. 179190
147. PRONOBIS Jan: Towarzystwo Naukowe w
Toruniu = Société Scientifique de Toruń // In:
Słownik polskich towarzystw naukowych. T. 1:
Towarzystwa naukowe działające obecnie w Polsce . Warszawa: Biblioteka PAN, 2004. - S. 125-131
137. SPRAWOZDANIA Gdańskiego Towarzystwa
Naukowego. - Gdańsk: GTN 1999-2003 [T.] 26-30 (dr.
2004). - 448, [1] s. : il., portr., tab., wykr.
148. SPRAWOZDANIA Towarzystwa Naukowego
w Toruniu. - Toruń: TNT
2003 [nr] 57 (dr. 2004). - 57, [2] s.
138. ZBIERSKI Andrzej: Osiemdziesiąt lat
Gdańskiego Towarzystwa Naukowego w służbie
nauce, kulturze i społeczeństwu [streszcz. ref.]. Spraw.
Gdań. Tow. Nauk. 1999-2003 [T.] 26-30 (dr. 2004) s.
322-323
149. TOCZEK Ryszard: Instytut Bałtycki w latach
1925-1939. Nautologia 2004 R. 39 nr 1/4 s. 78-82
150.
ZAWACKA-WAKARECY
Dorota:
Sprawozdanie z działalności Fundacji "Archiwum i
Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej
Służby Polek w Toruniu za rok 2003. Biul. Fund.
Arch. i Muz. Pom. AK oraz Wojsk. Służby Polek 2004
nr 1 s. 21-28
139.
OTREMBA
Zbigniew:
Towarzystwo
Przyjaciół Nauk w Gdyni = Gdynia Science and Arts
Society // In: Słownik polskich towarzystw
naukowych. T. 1: Towarzystwa naukowe działające
7
________________________
151. MILITZER Klaus: Migration und
Intergration : Jahrestagung der Historischen
Kommission
für
ostund
westpreussische
Landesforschung vom 4. bis 6. Juni 2004 in Bochum.
Preussenland 2004 Jg.42 Nr.2 s.33-35
152. MIELCAREK-KRZYŻANOWSKA Barbara:
Muzyka i życie muzyczne Pomorza i Kujaw :
instytucje i stowarzyszenia. [Cz.] 1-2. Promocje Kuj.Pom. 2004 R.12 nr 6/8 s.14-15; nr 9/11 s.16, 18
Konferencja, Bydgoszcz 22-23 kwietnia 2004
153.
BIERNAT
Anna:
Międzynarodowa
konferencja naukowa "Gdańskie i europejskie
dziedzictwo
dominikanów.
Rola
zakonu
dominikanów w dziejach Gdańska" : 9-10 maja 2002,
Uniwersytet Gdański. Studenckie Teki Hist. 2004 z. 2
s. 118-119
154. CIEŚLIŃSKI Adam: "XIV [Czternasta] Sesja
Pomorzoznawcza", Gdańsk, 19-21 listopada 2003.
Barbaricum 2004 T. 7 s. 317-319
155. KUBICKI Rafał: "Gdańskie i europejskie
dziedzictwo. Rola zakonu dominikanów w dziejach
Gdańska". Międzynarodowa Konferencja Naukowa,
Gdańsk 9-12 V 2002. Rocz. Elbl. 2004 T. 19 s. 242-247
156. MICHALSKI Andrzej: Konferencja naukowa
"Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża (1970-1980)",
Gdańsk 9-10 października 2003 r. Słup. Stud. Hist.
2004 nr 11 s. 318-323
157. BIERMANN Felix: Bericht über die Tagung
"Castella Maris Baltici VII" vom 3. bis 6. September
2003 in Greifswald. Archäolog. Nachrichtenblatt
2004 Nr. 9 s. 269-270
161. SCHNEIDER Manfred: 11. Kolloquium zur
Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit in
Mecklenburg-Vorpommern Greifswald 28. November
2003 // In: Die vermessene Stadt : mittelalterliche
Stadtplanung zwischen Mythos und Befund. Padeborn, 2004. - S. 194-196. - (Mitteilungen der
Deutschen Gesellschaft für Archäologie des
Mittelalters und der Neuzeit ; 15)
Toż w wersji elektr.: http://tinyurl.com/2xfemr
162. BLEIERE Daina: Starptautisks seminārs
Hāpsalu. Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2003 [nr] 3 s. 170173
Konferencja "Sowietyzacja państw bałtyckich 1940-1956",
Haapsalu, 9-11 V 2003 r.
163. BUCHOWSKI Krzysztof: Problemy Litwy
Środkowej 1920-1922 : międzynarodowa konferencja
naukowa, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie,
26-27 lutego 2004 r. Stud. Podlaskie 2004 T. 14 s. 371372
164. JĒKABSONS Ēriks: Starptautiskā zinātniskā
konference "Viduslietuvas problēma 1920-1922.
gadā". (Międzynarodowa konferencja naukowa
"Problemy Litwy Środkowej 1920-1922"). Latv.
Vēstures Inst. Žurn. 2004 [nr] 3 s. 158-160
Kowno, 26-26 II 2004 r.
165. KRZEMIŃSKI Tomasz: Konferencja
naukowa "Prasa jako źródło do badań nad dziejami
Śląska i Pomorza w XIX i XX wieku" w Krzyżowej.
Zap. Hist. 2004 T. 69 z. 4 s. 222-223
6-8 V 2004 r.
166. VAITKEVIČIENĖ Daiva: Konferencjia,
skirta senajai Skandinavų religiai. Tautosakos Darbai
2004 [T.] 21 s. 302-404, il.
r.
Konferencja na temat religii w Skandynawii, Lund, 3-7 VI 2004
158. BIERMANN Felix: Die Stadt als Burg :
Architektur-, rechts- und sozialhistorische Aspekte
befestigter Städte im Ostseeraum vom Mittelalter bis
zur frühen Neuzeit: Castella maris Baltici VII
Greifswald, 3.-6. September 2003 // In: Die
vermessene Stadt : mittelalterliche Stadtplanung
zwischen Mythos und Befund. - Padeborn, 2004. - S.
193-194. - (Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft
für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit ; 15)
167. ZABORSKA Urszula: Międzynarodowa
konferencja w Marburgu poświęcona bibliografiom
Europy Środkowo-Wschodniej. Zap. Hist. 2004 T. 69
z. 1 s. 195-196
159. KIRCHNER J[örg]: "Architektur und
Städtebau im südlichen Ostseeraum von 1970 bis zur
Gegenwart.
Entwicklungslinien
Brüche
Kontinuitäten" : IV. Greifswalder Tagung zur
Entwicklung der regionalen Architektur im 20.
Jahrhundert, 15.-17. April 2004. Denkmalschutz u.
Denkmalpfl. in Mecklen.- Vorpom. 2004 Bd. 11 s. 6365
169. KARP Hans-Jürgen: Hosius in Europa :
Bericht über zwei Tagungen. Unsere Erml. Heimat
2004 Jg. 50 s. XV-XVI
Toż w wersji elektr.: http://tinyurl.com/2xfemr
160. OSE Ieva: Simpozijs "Castella Maris Baltici
VII" Greifsvaldē. Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2003 [nr]
4 s. 159-162
Konferencja, 3-6 IX 2003 r.
168. GIESZCZYŃSKA Renata: Wypędzenie,
przypędzeni...
:
kształtowanie
się
nowego
społeczeństwa na Warmii i Mazurach w latach 19451949. Echa Przeszłości 2004 [T.] 5 s. 501-504
Konferencja i wystawa, Olsztyn, 12 XI 2003 r.
19-20 IV 2004 r. w Münster i 4-5 V 2004 r. w Olsztynie
170. KIEŁBIK Jerzy: "Znaczenie kultury i nauki
we
współpracy
polsko-kaliningradzkiej"
:
sprawozdanie z sympozjum. Kom. Maz.- Warm. 2004
nr 2 s. 255-257
Olsztyn, 21 V 2004 r.
171. NARUSZEWICZ-DUCHLIŃSKA Alina:
Konferencja "Onomastyka regionalna ze szczególnym
uwzględnieniem Warmii i Mazur" : (Olsztyn, 20-21
listopada 2003). Onomastica 2003 R. 48 (dr. 2004) s.
331-333
2004 Bd. 2 s. 205-207
181. DAWIDOWICZ Eliza: Konferencja naukowa
poświęcona Karolowi Górskiemu. Zap. Hist. 2004 T.
69 z. 4 s. 220-222
172. PUZA Dorota: Warmia i Mazury w latach
stalinizmu, Olsztyn 15-16 stycznia 2004 r. Echa
Przeszłości 2004 [T.] 5 s. 506-511
Toruń, 15 XII 2003 r.
182. ELMINOWSKI Jacek: Obraz własny i
tożsamość zakonów rycerskich w średniowieczu - XII
Konferencja z cyklu Ordines militares - Colloquia
Torunensia Historia, Toruń, 26-28 września 2003 r.
Klio (Toruń) 2004 [nr] 5 s.179-181
Konferencja
173. POLLMANN Eva Kathrin, SCHNEIDER
Johanna: Du Duché de Prusse à l'Oblast Kaliningrad
1525-2003 : journée d'étude des Centre d'histoire de
l'Europe centrale der Universität Paris IV-Sorbonne
in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Historischen
Institut Paris. Paris, 8. Dezember 2003. AHF Information 2004 Nr. 7
183. ZIELECKA Wioletta: Druga konferencja z
cyklu "Między Zachodem a Wschodem". Zap. Hist.
2004 T. 69 z. 2/3 s. 234-239
tryb
dostępu:
http://www.ahfmuenchen.de/Tagungsberichte/Berichte/pdf/2004/007-04.pdf
Toruń, 13-15 XI 2003 r.
184. OSE Ieva: Hanzas pilsētu arheologu
konference Trāvemindē. [Konferencja o badaniach
archeologicznych
miast
hanzeatyckich,
Travemünde]. Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2004 [nr] 4 s.
180-181
174. ĒRGLIS Dzintars, ŽVINKLIS Arturs:
Starptautiska konference "Latvija nacistiskās vācijas
okupācijas varā 1941-1945". [Konferencja naukowa
"Łotwa pod okupacją niemieckich nazistów 19411945"]. Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2003 [nr] 3 s. 180185
25-28 X 2004 r.
Ryga, 12-13 VI 2003 r.
185. JASTRZĘBSKI Włodzimierz: Profesor
Bronisław Dembiński [1858-1939]. Promocje Kuj.Pom. 2004 R.12 nr 6/8 s.16, portr.
175. ĒRGLIS Dzintars, PAVLOVIČS Juris,
ŽVINKLIS
Arturs:
Starptautiskā
konference
"Totalitārie režimī Baltijā: izpētes rezultāti un
problēmas". (Międzynarodowa konferencja "Reżimy
totalitarne w krajach bałtyckich: rezultaty badań i
problemy"). Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2004 [nr] 3 s.
172-177
Sesja w Tucholi we wrześniu 2005 r.
186. BAGIŃSKA Elżbieta: Sprawozdanie z XIII
posiedzenia Komisji Lituanistycznej, Warszawa,
Instytut Historii PAN, 28-29 września 2004 r. Biul.
Hist. Pogranicza 2004 nr 5 s. 213-216
Ryga, 3-4 VI 2004 r.
187. CYBULSKI Marek: Kaszubskie seminarium
językowo-literackie w Wejherowie. Rocz. Gdań. 2004
T. 64 z. 1/2 s. 221
176. KMIECIK Tadeusz: Dzieje militarne
Pomorza w XX w. : konferencja naukowa. Prz. Hist.Wojsk. 2004 R. 5 nr 2 s. 308-314
6 XII 2003 r.
Słupsk, 28 XI 2003 r.
188.
KUKLO
Cezary:
Międzynarodowe
kolokwium naukowe "Większości wobec mniejszości międzyetnicze stosunki podczas II wojny światowej w
regionie wileńskim i białostockim", Wigry, 5-7
września 2004. Biul. Hist. Pogranicza 2004 nr 5 s.
206-209
177. SCHNEIDER Manfred: Pfarrkirchen in den
Städten
des
hansischen
Raumes.
5.
wissenschaftliches Kolloquium Stralsund 10. bis 13.
Dezember 2003 // In: Die vermessene Stadt :
mittelalterliche Stadtplanung zwischen Mythos und
Befund. - Padeborn, 2004. - S. 190-192. (Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für
Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit ; 15)
Toż
wersja
http://www.dgamn.de/mbl/mbl15/mib15_tagungen.pdf
189. MOSIEJIENĖ Rita: Symposium Castella
Maris VI // In: Castella Maris Baltici. 6. - Vilnius:
Savastis, 2004. - S. 231-234: il., mapa. - (Archaelogia
Medii Aevii Finlandiae ; 7)
elektr.:
Wilno, 18-22 IX 2001 r.
178. MUCZYŃSKI Maciej: Pieniądz i wojna wspólnota dziejów : Białoruś - Litwa - Łotwa - Polska Słowacja - Ukraina. Stud. Regionalne 2004 nr 1/2 s.
145-149
190. MUGURĒVIČS Ēvalds: Starptautiska
konference par Lietuvas valsts dibināšanu 1253. gadā.
Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2003 [nr] 4 s. 162-165
Sprawozdanie z konferencji, Supraśl, 8-12 IX 2004 r.
Konferencja "Państwo litewskie około 1253 roku na tle
europejskim", Wilno, 6-8 IX 2003 r.
179. BALICKI Hubert: W setną rocznicę urodzin
prof. Karola Górskiego. Kom. Maz.- Warm. 2004 nr 1
s. 121-122
191. SARCEVIČIENĖ Jolita: Istorinė tikrovė ir
iliuzija: Lietuvos dvasinės kultūros šaltinių tyrimai.
[Historyczna rzeczywistość i iluzja: badanie źródeł
litewskiej duchowości]. Liet. Ist. Metraštis 2003 [nr] 1
(dr. 2004) s. 222-225
Konferencja, Toruń, 15 XII 2003 r.
180.
CZAJA
Roman:
Die
Thorner
wissenschaftlichen Konferenzen zur Erforschung der
Geschichte der Ritterorden "Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica". Inter Finitimos
Konferencja, Wilno, 15-16 V 2003 r.
9
192. AUNS Muntis, BARZDEVIČA Margarita:
Konference "Kurzemes un Zemgales hercogiste:
sabiedrība, politika, kultūra". (Konferencja "Księstwo
Kurlandii i Semigalii: społeczeństwo, polityka i
kultura"). Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2004 [nr] 3 s. 177180
Windawa, 10-11 VI 2004 r.
193. HARC Lucyna: Wrocławska konferencja o
relacjach między Skandynawią a Europą Środkową.
Zap. Hist. 2004 T. 69 z. 2/3 s. 239-242
194. LIPIŃSKA Aleksandra: On the opposite sides
of the Baltic Sea : relations between Scandinavian
and Central European countries. Acta Pol. Hist. 2004
[Vol.] 90 s. 221-225
Konferencja: Wrocław, Jelenia Góra, Karpacz, 26-29 XI 2003 r.
kartograficzny Magistratu Bydgoskiego z lat 17741944 źródłem do rozwoju przestrzennego miasta.
Piotrkowskie Zesz. Hist. 2004 T. 6 s. 387-395
203. FLIS Stanisław: Bazy danych archiwum
gdańskiego - nowe możliwości wyszukiwania
informacji // In: Historyk - archiwista - komputer :
historyk a nowoczesny system informacji archiwalnej.
- Toruń: Wydaw. UMK, 2004. - S. 71-81: tab.
204. KIEL Uwe: "Bezüglich des Greifswalder
Stadtarchivs sind wir wieder einmal gründlich
überrascht worden" : die Wiedereinrichtung des
Stadtarchivs Greifswald vor 50 Jahren. Zeitgeschichte
regional 2004 Bd. 8 H. 1 s. 31-38, il.
IV. NAUKI POMOCNICZE HISTORII
1. Archiwa
205. KIEL Uwe: Vom Grossen Ratsarchiv zum
Stadtarchiv : ein Streifzug durch die Geschichte des
Stadtsarchivs Greifswald im fünfzigsten Jahr seiner
Wiedereinrichtung. Pommern 2004 Jg. 42 H. 3 s. 3644, il., faks.
195. ARHIIVIJUHT. [K.] 1: Riigi-, kohtu- ja
omavalitsusasutused. [Przewodnik archiwalny. T. 1:
Archiwa państwowe, sądowe i gminne] / koostanud
Lea Leppik; Ajalooarhiiv. - Tartu: Eesti Ajalooarhiiv,
2003. - 534 s.
206. KIELING Uwe: Stadtarchiv Greifswald :
Kurzinformation. - Greifswald: Stadtarchiv, 2004. - 18
s: il.
196. GUT Agnieszka: Formularz dokumentów
książąt zachodniopomorskich do połowy XIV wieku. Szczecin, 2002
Rec.: CHOJNACKI Piotr, Prz. Hist. 2004 T. 45 z. 2 s. 266-268. JUREK Tomasz, Rocz. Hist. 2004 R. 70 s. 229-232
197. LUKŠAITĖ Daiva: Lithuanian state archives
today // In: Archiwistyka na studiach historycznych. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2002. - S. 152-158
198.
MAI
Paul:
Die
katholischen
"Ostkirchenbücher" : eine archivalische Odyssee
durch
60
Jahre.
Archiv
f.
Familiengeschichtsforschung 2002 H. 6 s. 83-156, tab.
Dot. m.in. diecezji: pelplińskiej, elbląskiej, warmińskiej, ełckiej,
szczecińsko-kamieńskiej i toruńskiej
199. QUELLEN zur Geschichte der Juden in
polnischen Archiven. Bd. 1: Ehemalige preussische
Provinzen: Pommern, Westpreussen, Ostpreussen,
Preussen, Posen, Grenzmark Posen-Westpreussen,
Süd- und Neuostpreussen / red. Stefi Jersch-Wenzel
[et al.]. - München, 2003
Rec.: ALEXANDER Manfred, Vierteljahrschrift f. Sozial- u.
Wirtschaftsgesch. 2004 Bd. 9 s. 368-369
200. SPEHR Erwin: Ost- und westpreussische
Kirchenbücher in polnischen Staatsarchiven. Altpr.
Geschl.- kde N.F. 2004 Bd. 34 Jg. 52 s. 277-308
________________________
201. BŁAŻEJEWSKI Stanisław: Bazy danych
archiwum
bydgoskiego
nowe
możliwości
wyszukiwania informacji // In: Historyk - archiwista komputer : historyk a nowoczesny system informacji
archiwalnej. - Toruń: Wydaw. UMK, 2004. - S. 53-70
202. WOŹNIAK-HLEBIONEK Agnieszka: Zbiór
207. Die URKUNDEN und Briefe aus den
Archiven und Bibliotheken der Bundesländer Berlin,
Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sowie
des Archiwum Państwowe w Szczecinie/Staatsarchivs
Stettin für die historische Provinz Pommern / bearb.
v. Elfie-Marita Eibl. - Wien: Böhlau, 2004. - 253 s.
208. JÄHNIG Bernhart: Preussens erstes
Provinzialarchiv : Bericht über ein Kolloquium zur
Erinnnerung an die Gründung des Staatsarchivs
Königsberg von 200 Jahren. Preussenland 2004 Jg. 42
Nr. 2 s. 36-39
Królewiec, 8-9 VII 2004 r.
209. LÖFFLER Anette: Fragmente liturgischer
Handschriften
des
Deutschen
Ordens
im
Historischen Staatsarchiv Königsberg [Królewiec]. - T.
2: Nr. 151-300. - Lüneburg: Verl. Nordostdt.
Kulturwerk, 2004. - V, 303 s. - (Einzelschriften der
Historischen
Kommission
für
Ostund
Westpreussische Landesforschung ; 24)
210. VOGELSANG Ernst: Personenkundliche
Auszüge aus dem Depositum Innungsarchiv
Mohrungen
des
historischen
Staatsarchivs
Königsberg (Pr.) (1647-1926). Altpr. Geschl.- kde N.F.
2004 Bd. 34 Jg. 52 s. 143-188, il.
211. RAPORT NKWD o sytuacji na ziemiach
zachodnich Polski w lipcu 1945 r. w zbiorach
Państwowego Archiwum Wojskowego w Moskwie /
[wyd.] Jan Macholak. Szczec. Inf. Arch. 2004 Nr 18
s.173-184, tab.
Dot. m.in. Pom. Zach.
212. BRZECZKOWSKI Tadeusz: Akta starostw
grodowych Księstwa Pruskiego w zasobie Archiwum
Państwowego w Olsztynie. Echa Przeszłości 2004 [T.]
5 s. 321-337
2002, poz. ... MFN 609
213. SPEHR Erwin: Evangelische Kirchenakten
aus dem nördlichen Ostpreussen im Staatsarchiv
Allenstein. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2004 Bd. 34 Jg.
52 s. 309-314
214.
STELMACH
Roman:
Dokumenty
zachodniopomorskie w Centralnym Archiwum w
Pradze. Szczec. Inf. Arch. 2004 Nr 18 s.185-190
215. ARCHIWUM Państwowe w Szczecinie :
przewodnik po zasobie archiwalnym : akta do 1945
roku / oprac. Radosław Gaziński, Paweł Gut, Maciej
Szukała; aut. haseł Agnieszka Chlebowska [et al.]. Warszawa; Szczecin, 2002
Rec.: BENL Rudolf, Balt. Stud. N.F. 2003 Bd. 89 (dr. 2004) s.
198-200
216. GUT Paweł: Kolekcja tłoków pieczętnych w
zbiorze Archiwum Państwowego w Szczecinie (15801950). Szczec. Inf. Arch. 2004 Nr 18 s.51-146
217. KOZŁOWSKI Kazimierz: Skutki drugiej
wojny światowej dla zasobu Staatsarchiv Stettin :
wokół współpracy Archiwum Państwowego w
Szczecinie i Landesarchiv w Greifswaldzie // In:
Repatriacje i migracje ludności pogranicza w XX
wieku : stan badań oraz źródła do dziejów pogranicza
polsko-litewsko-białoruskiego. - Białystok, 2004. - S.
258-264. - (Wspólne Dziedzictwo Ziem PółnocnoWschodnich Dawnej Rzeczypospolitej ; T. 3)
218.
MIJAL
Witold:
Akta
osobowe
cudzoziemskich robotników przymusowych w zespole
Prezydium Policji w Szczecinie (Polizeipräsidium in
Stettin) - Białorusini, Estończycy, Litwini, Łotysze,
Polacy i Rosjanie na Pomorzu Zachodnim w latach
1939-1945 // In: Repatriacje i migracje ludności
pogranicza w XX wieku : stan badań oraz źródła do
dziejów pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego. Białystok, 2004. - S. 76-89. - (Wspólne Dziedzictwo
Ziem
Północno-Wschodnich
Dawnej
Rzeczypospolitej ; T. 3)
219.
PIOTRKIEWICZ
Romualda:
Zbiór
Mieczysława Stelmacha [1947-2000] w zasobie
Archiwum Państwowego w Szczecinie. Szczec. Inf.
Arch. 2004 Nr 18 s. 153-158
222. KORYTKO Andrzej: Svenskt Riksarkivet w
Sztokholmie - jego organizacja i pole badawcze dla
polskiego historyka // In: Archiwistyka na studiach
historycznych. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek,
2002. - S. 173-180
223.
DUCZKOWSKA-MORACZEWSKA
Henryka: Wykaz materiałów pracowników naukowych
i dydaktycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
Toruniu w zbiorach Archiwum i Biblioteki UMK //
In: Polsko-litewskie kontakty naukowe w świetle
zbiorów archiwalnych i bibliotecznych. - Warszawa,
2004. - S. 115-131. Streszcz. w jęz. lit. s. 129-131
224. KOPIŃSKI Krzysztof: Bazy danych
archiwum
toruńskiego
nowe
możliwości
wyszukiwania informacji // In: Historyk - archiwista komputer : historyk a nowoczesny system informacji
archiwalnej. - Toruń: Wydaw. UMK, 2004. - S. 83-94:
il.
225. AKTER och iakttagelser : Landsarkivet i
Uppsala 100 år / red. Björn Asker, Karin Nordlund
Bendixen, Håkan Rosén. - Uppsala: Landsarkivet,
2003. - 220 s.: il.
100-lecie Landsarkivet w Uppsali
226. SMOLIŃSKI Aleksander: Stan źródeł
archiwalnych w zasobach Centralnego Archiwum
Wojskowego w Warszawie do badań nad dziejami
uzbrojenia i umundurowania polskich organizacji
niepodległościowych i formacji wojskowych oraz
Wojska Polskiego i Marynarki Wojennej z lat 19081939 // In: Źródła w badaniach historii wojskowej :
VII Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowości
[...]. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2004. - S. 336379
227. MICKŪNYTĖ Teresė, PURONAS Vytautas:
Skarby Archiwum Litewskiej Akademii Nauk [w
Wilnie] // In: Polsko-litewskie kontakty naukowe w
świetle zbiorów archiwalnych i bibliotecznych. Warszawa, 2004. - S. 147-149
Toż w jęz. lit. s. 150-152
2. Biblioteki
220.
PORADA
Haik
Thomas:
Das
sachthematische Archivinventar zu den Beständen an
Nordica und Sueco-Pomeranica im Staatsarchiv
Stettin - ein Zwichenbericht. Szczec. Inf. Arch. 2004
Nr 18 s. 35-50
228. KÖNIGSBERG und sein Umland in
Ansichten und Plänen aus der Staatsbibliothek zu
Berlin / hrsg.v. Antonius Jammers. - Berlin, 2002
221. STAATSARCHIV Stettin - Wegweiser durch
die Bestände bis zum Jahr 1945 = Archiwum
Państwowe w Szczcinie - przewodnik po zasobie do
1945 roku / bearb. v. Radosław Gaziński, Paweł Gut,
Maciej Szukała; Generaldirektion der Staatlichen
Archive Polens. - München: Oldenbourg, 2004. - 671
s.: il. - (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und
Geschichte der Deutschen im Östlichen Europa ; Bd.
24)
229. NEWBERRY Lituanica : Čikagos [Chicago]
Newberry bibliotekos lituanistinių ir prūsistinių knygų
katalogas iki 1904 metų / [sud.] Giedra Subačienė,
Giedrius Subačius . - [Vilnius]: Lithuaninian
American Community, 1999. - XVIII, 64 s.: il., faks.
Porównaj z: Archiwum Państwowe w Szczecinie. - Warszawa,
Rec.: DÖRFLINGER Johannes, Mitteil. d. Instituts f.
Österreichische Geschichtsforschung 2003 Bd. 111 s. 250. GUNDERMANN Iselin, Das Hist.- Polit. Buch 2004 Bd. 52 s. 87
Tekst w jęz. lit. i ang.
230. BIBLIOTEKA Elbląska 1601-2001 : materiały
z sesji naukowej zorganizowanej z okazji 400-lecia
Biblioteki Elbląskiej, Elbląg 23 XI 2001 r. : zbiór
11
referatów / pod red. Wiesława Długokęckiego. Elbląg, 2001
Rec.: WŁODARSKI Józef, Rocz. Elbl. 2004 T. 19 s. 218-221
231.
SŁODOWNIK
Lech:
400
Jahre
Stadtbibliothek Elbing : Blick auf die letzten 150
Jahre bis 1945. Beiträge z. Gesch. Westpr. 2004 Nr.
19 s. 157-182, il. Streszcz. s. 182. Sum. s. 182
232. ANDRZEJEWSKI Marek: Die Bibliothek der
Technischen Hochschule in Danzig [Gdańsk] (19041945). Westpr.- Jahrb. 2004 Bd. 54 s. 89-99
233. ANDRZEJEWSKI Marek: Die polnischen
Bibliotheken und die Bibliotheken anderer nationaler
Gruppen in der Freien Stadt Danzig. Preussenland
2004 Jg. 42 Nr. 1 s. 1-9
234.
ANDRZEJEWSKI
Marek:
Das
Volksbüchereiwesen in der Freien Stadt Danzig.
Beiträge z. Gesch. Westpr. 2004 Nr. 19 s. 229-243,
tab. Streszcz. s. 243. Sum. s. 243
Grundlage der Vorarbeiten Ludwig Deneckes, erarb.
v. Ralf G. Päsler, hrsg. v. Uwe Meves. - München,
2000
Rec.:: GLAUERT Mario, Jahrb. f. d. Gesch. Mittel- u.
Ostdeutschl. 2003 (dr. 2004) Bd. 49 s. 450-451. - PETERS Jelko,
Sehepunkte 2004 Bd. 4 H. 9 PETERS Jelko, Zs f. Ostmitteleur.Forsch. 2004 Bd. 53 s. 447-448
243. PÄSLER Ralf G.: Die Handschriften der
Wallenrodtschen Bibliothek : zweiter Beitrag zur
Rekonstruktion der Handschriftensammlung der
ehem. Staats- und Universitätsbibliothek Königsberg.
Berichte u. Forsch. 2004 Bd. 12 s. 7-53, tab.
244. ROSA Halina, DAMULEWICZ Izabela:
Konserwacja zapobiegawcza zbioru inkunabułów i
starych druków Biblioteki Wyższego Seminarium
Duchownego "Hosianum" w Olsztynie // In: SOS dla
zbiorów. - Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2004. - S.
93-104: il., tab. - (Notes Konserwatorski ; 8). Sum. s.
103-104
235.
DZIĘGIELEWSKI
Roman:
Katalog
rękopisów o tematyce morskiej w Bibliotece
Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. - Gdańsk, 2004. 72 s.
245. NIERZWICKA Magdalena: Skarby ze
skryptorium : iluminacje rękopisów dawnego opactwa
cystersów pelplińskich : średniowieczne kodeksy ze
zbiorów
Biblioteki
Wyższego
Seminarium
Duchownego w Pelplinie. Kociewski Mag. Region.
2003 nr 3 s. 26-31, il.
236. GRZĘDZIŃSKA Kamila: Polskie kancjonały
XIX wieku w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN.
Libri Gedan. 2003 T. 21 (dr. 2004) s. 93-113, faks.
Sum. s. 112. Zsfg. s. 113
246. TONDEL Janusz: Pelpliński egzemplarz
Biblii 42-wierszowej // In: Biblia Gutenberga i jej
polskie faksymile. - Pelplin: "Bernardinum", 2004. - S.
37-94: il., faks., portr.
237.
JASIEWICZ
Jan
Jerzy:
Analiza
źródłoznawczo-muzykologiczna
Antyfonarza
cysterskiego z 1545 roku z Biblioteki Gdańskiego
Seminarium Duchownego w Oliwie. Libri Gedan.
2003 T. 21 (dr. 2004) s. 21-54, [1] k. tabl., il., tab. Sum.
s. 53-54. Zsfg. s. 54
247. RYMAR Edward: Biblioteka Ostenów w
Płotach. [Cz.] 1. Bibl. Zach.- pom. 2004 R. 45 nr 3/4 s.
36-43, il., portr.
238. PELCZAR Maria: Sprawozdanie z
działalności Biblioteki Gdańskiej PAN w 2003 roku.
Libri Gedan. 2003 T. 21 (dr. 2004) s. 198-211
239. PSZCZÓŁKOWSKA Z[enobia] Lidia: Biblia
św. Brygidy. Libri Gedan. 2003 T. 21 (dr. 2004) s. 520, [1] k. tabl. Sum. s. 19. Zsfg. s. 20
Przechowywana w Bibliotece Gdańskiej PAN
240. HAMMERMEISTER Michael: 400 Jahre
Universitätsbibliothek Greifswald : trotz des
permanent knappen Etats vier Jahrhunderte
Kontinuität. Pommern 2004 Bd. 42 H. 2 s. 2-6, il.
241. 400 [VIERHUNDERT] Jahre neue
Universitätsbibliothek Greifswald : eine illustrierte
Bibliotheksgeschichte / hrsg. Hans-Armin Knöppel. Greifswald: Universität, 2004. - 113 s.: il.
242.
KATALOG
der
mittelalterlichen
deutschsprachigen Handschriften der ehemaligen
Staats- und Universitätsbibliothek Königsberg
[Królewiec]:
nebst
Beschreibungen
der
mittelalterlichen deutschsprachigen Fragmente des
ehemaligen Staatsarchivs Königsberg / auf der
248. DREIMANE Jana: Latvijas PSR Zinātņu
akadēmijas Fundamentālā bibliotēka staļinisma laikā
(1944-1953). (The Fundamental Library of the
Academy of Sciences of the Latvian SSR at Stalinism
period (1944-1953)). Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2004
[nr] 3 s. 114-133. Sum. s. 131-133
Ryga
249.
HANDBUCH
des
personalen
Gelegenheitsschrifttums
in
europäischen
Bibliotheken und Archiven. Bd. 12-15 Tl. 1-4: Riga:
Akademische Bibliothek Lettlands, Historisches
Staatsarchiv
Lettlands,
Spezialbibliothek
des
Archivwesens,
Nationalbibliothek
Lettlands,
Baltische Zentrale Bibliothek = Rīga: Latvijas
Akadēmiskā bibliotēka, Latvijas Valsts vēstures
arhīvs, Valsts arhīvu Speciālā bibliotēka, Latvijas
Nacionālā bibliotēka, Baltijas Centrālā bibliotēka /
mit einer bibliotheksgesch. Einl. u. einer komment.
Bibliogr. v. Martin Klöker; hrsg. v. Sabine Beckmann,
M. Klöker; unter Mitarb. v. Stefan Anders. Hildesheim: Olms-Weidmann, 2004. - 1252 s.
250. RADZIVILLOVSKIE akty : iz sobranija
Rossijskoj nacional'noj biblioteki [Sank Petersburg] :
pervaja polovina XVI v. / sost. toma Michail M.
Krom. - Moskva; Varšava: Drevlechranilišče, 2002. 267 s. - (Monumenta Historica Res Gestas Europae
Orientalis Illustrantia : Fontes XV-XVII saec. ; Vol. 6)
Rec.: DUBONIS Artūras, Liet. Ist. Metraštis 2003 [nr] 1 (dr.
2004) s. 171-176
251. ROLOFF Andreas: Landesbibliothek
Mecklenburg-Vorpommern [Schwerin] : Littera
scripta manet: 1779 - 1886 - 2004. - Schwerin:
Landesbibl. Mecklen.- Vorpomm., 2004. - 32 s.: il.
252. 100 [STO] lat Biblioteki Miejskiej w Słupsku
1903-2003 : materiały z konferencji jubileuszowej,
Słupsk, 18 listopada 2003 / zespół red. Teresa Gawlik
[et al.]. - Słupsk: SBP. Zarząd Oddz.; Miejska Bibl.
Publ., 2004. - 76 s.: il., faks.
Z treści: KATAFIASZ Tomasz: Słupsk na przełomie XIX i XX
wieku - okiem historyka s. 9-23. - WISŁAWSKA Elżbieta: Stulecie
Miejskiej Biblioteki Publicznej s. 25-33. - MATYJASZEK Tadeusz:
Biblioteka Słupska - perspektywy s. 41-45. - PRACOWNICY
Biblioteki Miejskiej w latach 1903-2003 s. 47-54
253. KOSMAN Janina: Biblioteki szczecińskie w
XIX i na początku XX wieku : próba chararkterystyki
na wybranych przykładach. Prz. Zach.- pom. 2004 R.
19 z. 3 s. 27-46
254. KOSMAN Janina: Kultura książki na
Pomorzu Zachodnim XIX/XX w., uwagi na
marginesie zbiorów Książnicy Pomorskiej [w
Szczecinie]. Szczec. Inf. Arch. 2004 Nr 18 s. 215-232,
faks.
255. KURZYŃSKA Marta: Odział Sztuki,
Pinakoteki i Fotografii [Książnicy Pomorskiej w
Szczecinie]. Bibl. Zach.- pom. 2004 R. 45 nr 1/2 s. 2943, tab.
256. SOBUCKI Władysław, ŁOPUCH Wojciech:
Ocena stanu zachowania księgozbioru z XIX i XX w.
w Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w
Szczecinie // In: SOS dla zbiorów. - Warszawa:
Biblioteka Narodowa, 2004. - S. 199-213: tab., wykr. (Notes Konserwatorski ; 8). Sum. s. 212-213
257. LIS Grażyna: Biblioteka Pedagogiczna w
Świnoujściu : złoty jubileusz. Bibl. Zach.- pom. 2004
R. 45 nr 1/2 s. 74-82, il., wykr.
261. GINTER Magdalena: Miniatury z "Diwanu"
Hafiza przypisywane Sultanowi Mohammedowi z
Biblioteki
Głównej
Uniwersytetu
Mikołaja
Kopernika. Tor. Stud. o Sztuce Orientu 2004 T. 1 s.
181-191, il., faks.
262.
MILEWSKA-KOZŁOWSKA
Joanna,
STRUTYŃSKA Maria: Kolekcja proweniencji
greifswaldzkiej w zbiorach Biblioteki UMK w
Toruniu. Folia Toruniensia 2004 T. 4 s. 95-102, il.
Sum. s. 101-102. Zsfg. s. 102
Zob. też: Milewska-Kozłowska J., Strutyńska M., BednarekMichalska B.: Collections of Greifswald provenance at the NCU
Library in Toruń. - Toruń: Nicolaus Copernicus Univ. Library,
2004. - 19 k.: il., faks.
263. STASIAK Jolanta: Spuścizna Henryka
Elzenberga [1887-1967] w zbiorach Archiwum PAN w
Warszawie i Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu //
In: Polsko-litewskie kontakty naukowe w świetle
zbiorów archiwalnych i bibliotecznych. - Warszawa,
2004. - S. 153-160
Toż w jęz. lit. s. 161-167
264. TOMKOWIAK Katarzyna: Biblioteki w
Toruniu w latach 1920-1939. Cz.1. Folia Toruniensia
2004 T.4 s.61-94. Sum. s.92-93. Zsfg. s.93-94
265. WYSZOMIRSKA Krystyna: Dostojna
Jubilatka
:
obchody
80-lecia
Książnicy
Kopernikańskiej w Toruniu : (Toruń, Dwór Artusa, 8
grudnia 2003). Folia Toruniensia 2004 T.4 s.103-104
266. WYSZOMIRSKA Krystyna: Wyposażenie
typograficzne Postylli Jana Kalcksteina z roku 1594 ze
zbiorów Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Folia
Toruniensia 2004 T. 4 s. 25-32. Sum. s. 31. Zsfg. s. 32
267. DIRSYTĖ Rima: Archiwa wspólnot
religijnych w Dziale Starodruków i Rękopisów
Litewskiej Biblioteki Narodowej [w Wilnie] // In:
Polsko-litewskie kontakty naukowe w świetle zbiorów
archiwalnych i bibliotecznych. - Warszawa, 2004. - S.
84-94
Toż w jęz. lit. s. 95-104
258. BIBLIOTHECA Revaliensis ad D. Olai =
Tallinna Oleviste raamatukogu = Revaler Bibliothek
zu St. Olai / näitus ja kataloog Lea Kõiv, Mare Luuk,
Tiiu Reimo; Eesti Akadeemiline Raamatukogu;
Tallinna Linnaarhiiv. - Tallinn: Eesti Akadeemiline
Raamatukogu, 2002. - 192 s.: il., portr.
268. DRUNGILIENĖ Gita: Zbiory klasztorne w
Dziale Rękopisów Biblioteki Litewskiej Akademii
Nauk // In: Polsko-litewskie kontakty naukowe w
świetle zbiorów archiwalnych i bibliotecznych. Warszawa, 2004. - S. 168-174
259. CIESIELSKA Agnieszka, KONKOLEWSKABUCHHOLZ Joanna: O zachowaniu dawnych
konserwacji
w
aspekcie
przeprowadzonej
współcześnie konserwacji szesnastowiecznej Postylli
Jan
Kalcksteina
ze
zbiorów
Książnicy
Kopernikańskiej w Toruniu. Folia Toruniensia 2004
T. 4 s. 33-39, il. Sum. s. 38. Zsfg. s. 39
269. KANIŠAUSKAITĖ Gita: Kretingos
bernardinų vienuolyno fondas Lietuvos mokslų
akademijos
bibliotekoje.
[Materiały
zakonu
bernardynów w Kretyndze w bibliotece Litewskiej
Akademii Nauk]. Liet. Ist. Metraštis 2002 [nr] 1 (dr.
2003) s. 157-164
260. FRANKOWSKA Maria: Postylla toruńska z
1594 roku - zapomniany zabytek polszczyzny
pomorskiej. Cz.1. Folia Toruniensia 2004 T. 4 s. 7-24,
il., mapa. Sum. s. 22-23. Zsfg. s. 23-24
Toż w jęz. lit. s. 175-181
270.
MARCINKEVIČIUS
Juozas:
Zasoby
informacyjne i użytkownicy zbiorów rękopiśmiennych
w największych bibliotekach Wilna // In: Polskolitewskie kontakty naukowe w świetle zbiorów
archiwalnych i bibliotecznych. - Warszawa, 2004. - S.
13
11-15: wykr.
Toż w jęz. lit. s. 16-20, wykr.
271. PAJEDAITĖ Ingrida: Kolekcja rysunków i
szkiców malarzy litewskich : problemy porządkowania
i przechowywania // In: Polsko-litewskie kontakty
naukowe w świetle zbiorów archiwalnych i
bibliotecznych. - Warszawa, 2004. - S. 246-251
Toż w jęz. lit. s. 252-257
272. WENAU Lutz F.W.: Ostpreussische
Archivalien in der litauischen Akademie-Bibliothek
in Vilnius / Verein für Familienforschung in Ost- und
Westpreussen e.V. - Hamburg: Selbstverl. d. Vereins,
2004. - XXII, 315, 20 s.: mapy. - (Quellen, Materialien
und
Sammlungen
zur
altpreussischen
Familienforschung ; Nr. 10)
273. ŽILYS Saulius: Dział Rękopisów Biblioteki
Litewskiej Akademii Nauk : F 318 - metryki kościelne
i spisy parafialne w kolekcji dokumentów
arcybiskupstwa wileńskiego // In: Polsko-litewskie
kontakty naukowe w świetle zbiorów archiwalnych i
bibliotecznych. - Warszawa, 2004. - S. 219-227
Toż w jęz. lit. s. 228-236
3. Muzea, wystawy
274. BARCZYK Katarzyna: Materiały z
cmentarzyska w Starych Kiejkutach w zbiorach
muzeów mazurskich. Barbaricum 2004 T. 7 s. 61-89,
il.
275. GAŁĄZKA Arleta: Pozamuzealne funkcje
"Daru Pomorza" // In: VI Konferencja Muzealnictwa
Morskiego i Rzecznego, Gorzów Wielkopolski 2002. Gdańsk: Centr. Muz. Morskie, 2004. - S. 92-98: il. (Studia i Materiały Centralnego Muzeum Morskiego
w Gdańsku. T. 4. Seria B: Materiały Źródłowe ; nr 3)
276. PRZYPKOWSKI Jan: Udostępnienie
dawnego zespołu "Konserwatora Prus Wschodnich".
Biul. / Niem. Inst. Hist. w Warszawie 2004 nr 11 s.
37-38
Toż w jęz. niem. pt.: Erschliessung des ehemaligen Bestandes
"Denkmalkonservator Ostpreussen" s. 85-86
________________________
277. KOPYDŁOWSKI Janusz: Sprawozdanie z
działalności Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w
Bytowie za 2003 rok. Nasze Pomorze 2003 nr 5 (dr.
2004) s. 207-219, il.
278. KOPYDŁOWSKI Janusz: Sprawozdanie z
działalności Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w
Bytowie w latach 2000-2003. Koszal. Zesz. Muz. 2004
[T.] 24 s. 283-290
279. HOMA-ROŻEK Ewa: Sprawozdanie z
działalności Muzeum Regionalnego w Człuchowie w
latach 2000-2003. Koszal. Zesz. Muz. 2004 [T.] 24 s.
267-271
280.
POTOMSKA
Renata:
Sprawozdanie
z
działalności Muzeum Zamku Książąt Pomorskich w
Darłowie w latach 2000-2003. Koszal. Zesz. Muz.
2004 [T.] 24 s. 291-297
281. BLACHARSKA Wiktoria: Odzwierciedlenie
tematyki dotyczącej ludności z Kresów II
Rzeczypospolitej w wystawiennictwie Muzeum
Etnograficznego w Gdańsku Oliwie. Biul. Stow.
Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce 2004 nr 7 s.
183-198, il.
282. GILEWSKA Ewa: Zegary ludowe i ich
wystawa w Oddziale Etnografii Muzeum Narodowego
w Gdańsku. Nasze Pomorze 2003 nr 5 (dr. 2004) s. 6177, il.
Wystawa X 2003 r. - III 2004 r.
283. POMIAN Iwona: Inwentaryzacja morskich
stanowisk archeologicznych w świetle prac
Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku // In: VI
Konferencja Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego,
Gorzów Wielkopolski 2002. - Gdańsk: Centr. Muz.
Morskie, 2004. - S. 106-111: il. - (Studia i Materiały
Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. T. 4.
Seria B: Materiały Źródłowe ; nr 3)
284. 50 [PIĘĆDZIESIĄT] lat Muzeum Marynarki
Wojennej [w Gdyni] / red. Sławomir Kudela, Walter
Pater, Danuta Pełech; Dowództwo Marynarki
Wojennej. Muzeum Marynarki Wojennej. - Gdynia,
2004. - 163 s., [4] k. tabl.: il., tab. - (Biuletyn
Historyczny ; nr 19)
Treść: KUDELA Sławomir: 50 lat Muzeum Marynarki
Wojennej w Gdyni s. 7-17. - OSTASZEWSKI Jerzy: Początki
Muzeum Marynarki Wojennej: wspomnienia pierwszego
kierownika Muzeum Marynarki Wojennej / oprac. Andrzej Kotecki
s. 18-29. - KUDELA S.: Dział Historyczny Muzeum Marynarki
Wojennej s. 30-36. - KOTECKI Andrzej: Dział Wystawienniczy
Muzeum Marynarki Wojennej s. 37-58. - ŁUBKOWSKI Jerzy:
Okręty muzea s. 59-90. - PATER Walter: Towarzystwo Przyjaciół
Okrętu Muzeum "Błyskawica" s. 91-99. - MUZEUM Marynarki
Wojennej w fotografii / wybór zd. i podpisy S. Kudela, W. Pater s.
101-154
285. 120 [STO dwadzieścia] lat Muzeum w
Grudziądzu / red. Anna Wajler, aut. tekstów Ryszard
Boguwolski [et al.]. - Grudziądz: Muzeum, 2004. - 254,
[2] s.: il., faks., mapa, portr., tab. Bibliogr. s. 253-255.
Zsfg.
Treść: WAJLER Anna, SIKORSKA-NOWACKA Bożena:
Muzeum pod auspicjami Towarzystwa Starożytności w latach 18841921 s. 7-17. - WAJLER A., SIKORSKA-NOWACKA B.: Muzeum
pod zarządem Towarzystwa Czytelni Ludowych w latach 1921-1939
s. 19-22. - WAJLER A.: Muzeum Miejskie w latach 1940-1945 s. 2324. - WAJLER A., SIKORSKA-NOWACKA B.: Muzeum w
budynku przy ul. Legionów 28 w latach 1945-1956 s. 25-28. WAJLER A., SIKORSKA-NOWACKA B.: Muzeum w Grudziądzu
w latach 1956-2004 s. 29-66. - SIKORSKA-NOWACKA B.,
WESOŁOWSKI Marian: Działalność oświatowa Muzeum w latach
1945-2004 s. 67-73. - KURZYŃSKA Małgorzata: Zbiory Działu
Archeologii s. 79-105. - MICHALSKA-KACZOR Bożena: Zbiory
Gabinetu Numizmatycznego s. 107-121. - MIELCZEWSKA Anna:
Zbiory Działu Etnografii s. 123-130. - DROZDOWSKA Jadwiga:
Zbioru Działu Sztuki s. 131-148. - WAJLER A.: Zbiory Działu
Historii s. 149-173. - WAJLER A.: Dr. Siegfried Anger [1837-1911]:
przewodniczący Towarzystwa Starożytności, pierwszy nieformalny
dyrektor Muzeum w latach 1884-1911 s. 181. - PACUSZKA
Wioletta: Ks. dr. Władysław Łęga [1889-1960]: honorowy kustosz
Muzeum w latach 1922-1939 s. 182-184. - MIELCZEWSKA A.:
Józef Błachnio [1912-1968]: kierownik Muzeum w latach 1945-1958
s. 185-186. - WAJLER A.: Herbert Wilczewski [1920-1987]:
kierownik Muzeum w latach 1958-1960 s. 187-188. - WAJLER A.:
Zbigniew Czerski: dyrektor Muzeum w latach 1960-1965 s. 189-191.
- DROZDOWSKA J.: Jerzy Feldman [1927-2004]: dyrektor
Muzeum w latach 1965-1979 s. 192-194. - KURZYŃSKA M.:
Ryszard Boguwolski: dyrektor Muzeum od 1979 r. s. 195-198. PACUSZKA W.: Badania archeologiczne w latach 1883-2004 s.
199-202. - ZBRZEŹNA Celina, ORZEŁ Olga: Wystawy Muzeum w
Grudziądzu w latach 1945-2004 s. 203-228. - ZBRZEŹNA C.,
ORZEŁ O.: Wystawy grudziądzkiego Muzeum prezentowane poza
Grudziądzem: s. 229-230. - SIKORSKA-NOWACKA B.,
WESOŁOWSKI M.: Koncerty w latach 1962-2004 s. 231-252
286. KĄKOL Barbara: Sprawozdanie z
działalności Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka
Tredera w Kartuzach za rok 2001. Kasz. Zesz. Muz.
2002 R. 10 z. 10 s. 37-39
Toż za rok 2002, tamże 2003 R. 11 z. 11 s. 25-27; toż za rok
2003, tamże 2004 R. 12 z. 12 s. 33-36
287. MARGARETE Neuss-Stubbe [1895-1978] :
malarka znad Jeziora Gardno : katalog wystawy =
Malerin am Garder See : Katalog der Ausstellung /
tekst kat. Isabel Sellheim; oprac. Violetta TkaczLaskowska; Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach.
Oddział Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Kluki, 2004. - 20 s., [14] s. tabl.: il., portr.
Kluki
Tekst równol. pol. i niem.
288. SOJA Henryk, TKACZ-LASKOWSKA
Violetta: Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach :
przewodnik / Muzeum Pomorza Środkowego w
Słupsku. Oddział Muzeum Wsi Słowińskiej w
Klukach. - Słupsk, 2004. - 48 s., [1] k. tabl. skł.: il.,
mapy
289. MAŽOSIOS Lietuvos istorijos paminklai : iš
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinių =
Denkmäler der Geschichte Kleinlitauens = The
historical heritage of Lithuania Minor / vertė Ieva
Gaidamavičiūtė [et al.]. - Klaipeda: Libra Memelensis,
2004. - 95, [1] s.: il., faks., mapy
W Kłajpedzie
290. KLIMŻYŃSKI Jacek: Sprawozdanie z
działalności Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
w latach 2000-2003. Koszal. Zesz. Muz. 2004 [T.] 24 s.
273-281
291. SZUMOWSKA Monika: Sprawozdanie z
działalności Muzeum w Koszalinie w latach 20002003. Koszal. Zesz. Muz. 2004 [T.] 24 s. 327-336
292. ŻÓRAWSKA Aleksandra: Nowe źródła do
studiów nad kulturą wielbarską z rejonu dolnej Wisły
: materiały z cmentarzysk w Brzozówce, Gałdowie i
Klecewku w zbiorach "Muzeum w Kwidzynie".
Barbaricum 2004 T. 7 s. 149-152, il., mapa
293.
JAKUBOWSKA
Bogna:
Zbiory
i
wystawiennictwo Muzeum Zamkowego w Malborku
w latach 1961-1980. Stud. Zamkowe 2004 [T.] 1 s. 55118, il.
294. POLSKI fajans w zbiorach Muzeum
Zamkowego w Malborku : katalog = Polish faience in
the collection of the Castle Museum : catalogue /
oprac. Urszula Jastrzembska; Muzeum Zamkowe w
Malborku. - Malbork, 2004. - 168 s.: il., tab.
Z treści: POSPIESZNA Barbara: Dzieje kolekcji polskiego
fajansu w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku = History of
the collection of Polish faience at the Castle Museum in Malbork s.
7-22
295. POŁOM-JAKUBOWICZ Wiesława: W kilku
słowach o malborskich wystawach z lat 1980-2002.
Stud. Zamkowe 2004 [T.] 1 s.119-129
Acc.: Kalendarium wystaw Muzeum Zamkowego w Malborku
w latach 1961-2002 s. 130-204, [1] k. tabl. skł. : il.
296. SAWICKI Zbigniew: Badania ratownicze
Działu Archeologii Muzeum Zamkowego w Malborku
w latach 1996-2002 na terenie dawnego województwa
elbląskiego. Rocz. Elbl. 2004 T. 19 s. 135-144, il.,
mapa
297. KOS-DĄBROWSKA Barbara: Nowe obiekty
w zbiorach Muzeum Ziemi Puckiej. Zap. Puckie 2004
nr 3 s.178-186, il., faks.
298. LATVIJAS Okupācijas muzejs : Latvija zem
Padomju Savienības un nacionālsociālistiskas Vācijas
varas, 1940-1991 = Museum of the Occupation of
Latvia : Latvia under the rule of the Soviet Union and
National Socialist Germany / red. un teksta aut.
Valters Nollendorfs. - Rīga: [Latvijas Okupācijas
muzejs], 2002. - 215 s.: il., mapy
Tekst równol. w jęz. łot. i ang.
Ryga.
299. RADKE Doro: 10 Jahre Museum im Alten
Schloss Schleissheim: "Es war ein Land..." Sammlung zur Landeskunde Ost- und Westpreussens.
Acta Borussica 2004 s. 249-257, il.
300. MIASTO nad Słupią i jego muzea :
informator wystawy : maj-czerwiec 2004 / koncepcja
wyst. oraz informatora Dorota Ciecholewska, Beata
Zgodzińska; Muzeum Pomorza Środkowego w
Słupsku. Zamek Książąt Pomorskich. - Słupsk, 2004. 48 s.: il., pl.
Słupsk.
301. PIOTROWSKA Joanna: 80 [Osiemdziesiąt]
lat muzealnictwa w Słupsku 1924-2004. - Słupsk: Muz.
Pom. Środkowego, 2004. - 114 s.: il., mapa
302. PURSKI Tomasz: Sprawozdanie z
działalności Muzeum Pomorza Środkowego w
Słupsku w latach 2000-2003. Koszal. Zesz. Muz. 2004
[T.] 24 s. 299-326
303. ZATRZYMANE w kadrze szklanych
negatywów / oprac. Marzenna Mazur. - Słupsk: Muz.
Pom. Środk., 2004. - 131 s.: il.
Przechowywane w muzeum w Słupsku
Tekst w jęz. pol. i niem.
304. MAJEWSKI Marcin: Władza i religia : dwie
renesansowe oprawy książkowe w zbiorach Muzeum
w Stargardzie. Bibl. Zach.- pom. 2004 R. 45 nr 3/4 s.
67-73, il.
305. MAKAŁA Rafał: Gmach dawnego Muzeum
Miejskiego w Szczecinie. Mat. Zach.- pom. Nowa
Seria 2004 T. 1 z. 2 s. 19-39, [8] s. tabl., [1] k. tabl.
15
Zsfg. s. 38-39
306. DUDŹ Jerzy: Sprawozdanie z działalności
Muzeum Regionalnego w Szczecinku w latach 20002003. Koszal. Zesz. Muz. 2004 [T.] 24 s. 257-265
307. KOWALCZYK Jadwiga: Sztuka myśliwska w
zbiorach Muzeum Regionalnego w Szczecinku // In:
III [Trzecia] Ogólnopolska Konferencja pt. "Las w
kulturze polskiej" : materiały z konferencji [...]. Poznań: "Eco", 2002. - S. 475-484: il.
308. Z DZIEJÓW szczecineckiej poczty : wystawa
zorganizowana z okacji 90-lecie Muzeum w
Szczecinku / tekst Jadwiga Kowalczyk, Władysław
Fijałkowski, fot. Jerzy Dudź; Muzeum Regionalne w
Szczecinku. - Szczecinek, [2004]. - 16 s., [8] s. tabl.
14 I - 7 III 2004 r.
309. JUGA-SZYMAŃSKA Anna, OTS Mirja,
SZYMAŃSKI Paweł: Über die Vorteile der Bildung
einer "didaktischen Kollektion" : Materialien der
Bogaczewo-Kultur und Olsztyn-Gruppe in AjalooInstitut in Tallinn (Estland) // In: Antyk i
barbarzyńcy : księga dedykowana profesorowi
Jerzemu Kolendo w siedemdziesiątą rocznicę
urodzin. - Warszawa: Inst. Archeol. Uniw. Warsz.,
2003. - S. 205-243: il. Streszcz. s. 218
310. KLUCZWAJD Katarzyna: Zegary sprzed lat...
: zegary mechaniczne ze zbiorów Muzeum
Okręgowego w Toruniu. - Toruń: Muz. Okr., 2004. 131 s.: il.
311. OLSZTA-BLOCH Magdalena: Zespół
późnorzymskich monet brązowych z Muzeum
Okręgowego w Toruniu. Prace i Mat. Muz. Archeol. i
Etnogr. w Łodzi. Seria Numizm. i Konserwat. 2003 nr
12 (dr. 2004) s. 53-60, il. Sum. s. 58
312. LASOWA Teresa: Odbicie tradycyjnego cyklu
świąt dorocznych i życia rodzinnego mieszkańców wsi
pomorskiej w programie ożywiania muzeum we
Wdzydzach Kiszewskich. Biul. Stow. Muzeów na
Wolnym Powietrzu w Polsce 2004 nr 7 s. 123-129
_______________________
313. EHLER Melanie: Schinkel und seine Schüler
: auf den Spuren grosser Architekten in Mecklenburg
und Pommern. Mitteilungen / Museumsverband in
Mecklen.-Vorpom. 2004 Nr 13 s. 62-65, il.
Wystawa w Barth (Niemcy) 23.07.-24.10.2004
314. EHLER Melanie: Schinkel und seine Schüler
: auf den Spuren grosser Architekten in Mecklenburg
und Pommern. Pommern 2004 Jg. 42 H. 2 s. 30-33, il.
Wystawa w Barth (Niemcy) 23.07.-24.10.2004
315. DANTISCUM Emporium Totius Europae
Celeberrimum : Gdańsk i Bałtyk na mapach,
widokach oraz dokumentach ze zbiorów Tomasza
Niewodniczańskiego (Bitburg, Niemcy) : katalog
wystawy, Ratusz Głównego Miasta Gdańska,
październik 2004 - styczeń 2005 = Dantiscum
Emporium Totius Europae Celeberrimum : Danzig
und die Ostse in Karten, Ansichten und Dokumenten
aus der Sammlung von Tomasz Niewodniczański
(Bitburg) : Ausstellungskatalog, Rechtstädtisches
Rathaus Danzig, Oktöber 2004 - Januar 2005 / aut.
kat. Kazimierz Kozica, Janusz Pezda; Muzeum
Historyczne Miasta Gdańska. - Gdańsk, 2004. - 487,
[2] s.: il., faks., mapy, pl.
316.
KOTECKI
Andrzej:
Wystawy
krótkoterminowe (czasowe) Muzeum Marynarki
Wojennej w Gdyni // In: VI Konferencja
Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego, Gorzów
Wielkopolski 2002. - Gdańsk: Centr. Muz. Morskie,
2004. - S. 80-91: il., tab. - (Studia i Materiały
Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. T. 4.
Seria B: Materiały Źródłowe ; nr 3)
317. IMMANUEL Kant (1724 - 1804) : Leben Werk - Wirkung : Gedächtnisschrift zum 200.
Todestag / red. Tassilo Küpper, bearb. Kristina
Engelhard. - Nümbrecht: Kirsch, 2004. - 180 s.: il.,
mapa
Wystawa: Kolonia, 15.01. - 3. 04. 2004
318. PAHL Guido: Geschichte verstehen Zukunft gestalten : Eröffnung der Ausstellung
"Pommersche Kirchengeschichte in Daten" in Stettin
[Szczecin]. Pommern 2004 Jg. 42 H. 4 s. 3, il.
19.10.-21.11.2004
319. STETTIN : die Stadt als Roman :
Germanistikstudentinnen und -studenten der
Stettiner Universität flanieren durch die Stadt :
Katalog der Ausstellung = Szczecin : miasto jak
powieść : studentki i studenci germanistyki
Uniwersytetu Szczecińskiego spacerują po mieście :
katalog wystawy / hrsg. Marita Meyer. - Szczecin:
Książnica Pomorska, 2004. - 63 s.: il.
320. Z DZIEJÓW publicznych zbiorów
archeologicznych w Toruniu : katalog wystawy
przygotowanej z okazji 140-lecia toruńskich
archeologicznych zbiorów muzealnych, Muzeum
Okręgowe w Toruniu, Dom Eskenów 16.05-16.09.
2002 / red. nauk. kat. Romualda Uziembło,
Bogusława Wawrzykowska. - Toruń, 2002
Rec.: ABRAMOWICZ Andrzej, Archaeol. Polona 2004 Vol. 42
s. 307-310
321. BIBLIJOS vertėjas Jonas Bretkūnas :
lietuviškai Biblijai - 400 metų : tarptautinės parodos
katalogas = Bibelübersetzer Johannes Bretke : 400
Jahre Litauische Bibel : Katalog der Insternationalen
Ausstellung / sud. Ona Aleknavičienė, Jolanta
Zabarskaitė. - Vilnius: Liet. Dailės Muziejus: Dizaino
studija "Savas takas" ir Ko, 2002. - 159, [1] s.: il., faks.
Wilno, 27 XI-18 XII 2002 r.
Rec.: WITKOWSKI Rafał, Lituano- Slavica Posnan. Stud. Hist.
2004 [T.] 10 s. 257-264
4. Historiografia
322. APCERĒJUMI par Latgales vēstures
historiogrāfiju līdz 1945. gadam. [Rozprawy naukowe
o historii Latgalii w historiografii do 1945 roku] /
[aut.] A[leksandrs] Ivanovs [et al.]. - Rēzekne: Latgales
Kultūras Centra Izdevn., 2003. - 189 s. Bibliogr.
323. BRAUN Krzysztof: Problematyka kaszubska
w materiałach i badaniach Instytutu Etnologii i
Antropologii
Kulturowej
Uniwersytetu
Warszawskiego. Cassubia Slavica 2004 [Bd.] 2 s. 30-36
324.
BUBNYS
Arūnas:
Historiografia
niepodleglej Litwy (1990-2003) o Holocauście // In:
Świat niepożegnany : Żydzi na dawnych ziemiach
wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII-XX wieku . Warszawa; Londyn, 2004. - S. 908-917. Sum. s. 10781079
325. BUŠA Irina: Sāgu interpretējuma dažādība
latviešu sabiedrība 20. gadsimtā. (Perception of sagas
in the Latvian historiography in the 20th century).
Latv. Vēsture 2003 [nr] 4 s. 35-44. Sum. s. 44
326. DAMBRAUSKIENĖ Ramunė: Nežinomi
Mažosios Lietuvos spaudiniai. (Unkown publication
of the Lithuania Minor). Tarp Knygų 2004 [nr] 12
s.12-13, faks. Sum. s.49
327.
DYBAŚ
Bogusław:
Die
polnische
Historiographie
und
der
polnisch-litauische
Staatsverband - multinationales Erbe und polnische
Geschichtsschreibung. Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch.
2004 Jg. 53 H. 3 s. 351-362. Sum. s. 362
Orderik Vitalis [1075-1143?] : historiografi som udtryk
for 1100-tallets renæssance i normannisk og nordisk
skriftkultur. - København: Museum Tusculanum,
2002. - 119 s.
335. IVANOVS Aleksandrs: Latvijas PSR
historiogrāfija : (konceptuāls pārskats). [Cz. 2].
[Historiografia Łotewskiej SRR : (ogólne spojrzenie)].
Latv. Vēsture 2003 [nr] 3 s. 59-77
336. JAKUBOWSKA Bogna: Polemika czy
mistyfikacja? : Jarosława Wenty apologia własnych
badań nad średniowiecznym dziejopisarstwem w
Oliwie. Libri Gedan. 2003 T. 21 (dr. 2004) s. 163-190
Art. krytyczny przedstawiający dyskusję w lit. naukowej między
Jarosławem Wentą i Heinzem Lingenbergiem
Zob. poz. 868 w bibliogr. za 2001 r. i poz. 885 w bibliogr. za
2002 r.
337. JANICKA Danuta: Forschungen über
Preussen und preussische Territorien in der neuesten
polnischen, besonders rechtlichen Historiographie //
In: Stillstand, Erneuerung und Kontinuität :
Einsprüche zur Preussenforschung. - Frankfurt/M:
Lang, 2001. - S. 159-167. - (Rechtshistorische Reihe ;
Bd. 234)
338. JENKS Stuart, KAPFENBERGER Diana,
LINK Christina: Technischer Fortschrift vs.
editorischer Rückschrift : eine falsche Alternative.
Hans. Gesch.- blr 2004 Jg. 122 s. 147-162
Wydawnictwa źródłowe w wersji elektronicznej
328. EDITION Deutschsprachiger Quellen aus
dem Ostseeraum (14.-16. Jahrhundert) / hrsg. v.
Matthias Thumser, Janusz Tandecki, Dieter
Heckmann. - Toruń, 2001
339. KAEGBEIN Paul: Baltijas historiogrāfija
vakar un šodien. [Historiografia krajów bałtyckich
wczoraj i dziś]. Latv. Vēsture 2003 [nr] 3 s. 78-82
329. FELDMANIS Inesis: "Vācu laiks" Latvija
(1941-1945) : aktuālās izpētes problēmas un
risinājumi. ["Czas Niemców" na Łotwie (1941-1945) :
aktualne problemy badawcze]. Latv. Vēsture 2003 [nr]
3 s. 98-106
340. KASPAREK Norbert: Olsztyńskie środowisko
historyków historii wojskowej i jego działalność
badawcza // In: Źródła w badaniach historii
wojskowej : VII Ogólnopolskie Forum Historyków
Wojskowości [...]. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek,
2004. - S. 148-158
Rec.: SŁOŃ Marek, Zap. Hist. 2004 T. 69 z. 4 s. 179-183
330. FRIEDRICH Karin: "Pomorze" or
"Preussen"? Polish Perspectives on Early Modern
Prussian History. German Hist. 2004 Vol. 22 s. 344371
331. GRZYWACZ Małgorzata: Z zagadnień
badawczych Małej Litwy. Lituano- Slavica Posnan.,
Stud. Hist. 2004 [T.] 10 s. 3-5
332. GUNNERIUSSON Håkan: Det historiska
fältet : svensk historievetenskap från 1920-tal till
1957. - Uppsala: Univ., 2002. - 257 s.: il. - (Acta
Universitatis
Upsaliensis.
Studia
Historica
Upsaliensia ; 204). Sum.
Rec.: MEYER Frank, Hist. Tidskr. (S) 2004 [nr] 1 s. 99-108
341. KORYTKO Andrzej: O pamiętniku Johna
Fowlera słów kilka : reminiscencje o źródle do polskoszwedzkich rokowań w 1635 roku. Mrągowskie Stud.
Human. 2002/2003 T. 4/5 (dr. 2004) s. 46-51. Zsfg. s.
51
342. KOSMAN Marceli: Dzieje Litwy w
historiografii polskiej drugiej połowy XX wieku : szkic
do tematu // In: Studia historyczno-prawne : prace
dedykowane profesorowi Janowi Seredyce w
siedemdziesiątą
piątą
rocznicę
urodzin
i
czterdziestopięciolecie pracy naukowej. - Opole:
Wydaw. Uniw. Opol., 2004. - S. 127-134
333. HACKMANN Jörg: Liegt Preussen ostwärts?
: ein Rückblick auf die historische Literatur des
neuen "Preussenjahres" 2001 in Deutschland. Zs. f.
Ostmitteleur.- Forsch. 2004 Jg. 53 H. 1 s. 99-117
343. LEONČIK S.B.: Pol'skaja Pomeranija nemecko-pol'skaja istorija, s točki zrenija pol'skoj
istoriografii // In: Vostočnaja Evropa : fenomen Baltii
: Metarialy IV Meždunarodnoj naučnoj konferencii
[...]. - Sankt-Peterburg: General'noe Konsul'stvo Resp.
Pol'ša, 2004. - S. 241-248. Streszcz. s. 248
334. HERMANN Pernille: Skrift og historie hos
344. ŁACH Wiesław Bolesław: Plany operacyjnego
17
wykorzystania Prus Wschodnich źródłami do badań
nad dziejami Wojska Polskiego w latach 1945-1956 //
In: Źródła w badaniach historii wojskowej : VII
Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowości [...]. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2004. - S. 215-230
345. MAŁŁEK Janusz: Quelleneditionen zur
Geschichte der Ständevertretungen im Herzogtum
Preussen, Livland und Pommern (Forschungsstand
und Forschungsbedürfnisse). Parliaments, Estates &
Representation 2003 vol. 23 s. 17-24
346. MIKNYS Rimantas, POCIUS Mindaugas:
Litewskie podziemie niepodległościowe po 1944 roku
- przegląd badań z lat 1991-2002 // In: Podziemie
niepodległościowe w województwie białostockim w
latach 1944-1956. - Warszawa, 2004. - S. 161-165. (Konferencje IPN ; T. 16)
347. MJANŽYNSKI V[alery] S.: Metrika Velikogo
knjažestva Litovskogo v trudach A.L. Choroškevič /
V.S. Menžinskij // In: Ot Drevnej Rusi k Rossii
novogo vremeni : sbornik statej. - Moskva: Nauka,
2003. - S. 449-453
348. MUGURĒVIČS Ēvalds: Kuršu arheoloģijas
pētniecības historiogrāfija. (History of research on the
archaeology of the Curonians). Ventspils Muzeja
Raksti 2002 [sēj.] 2 s. 62-69. Sum. s. 67-69
349. PAKULSKI Jan: Stan i potrzeby badawcze
nad epigrafiką średniowieczną i nowożytną ziemi
chełmińskiej. Stud. Epigraficzne 2004 T.1 s.29-40
350. PIASEK Wojciech: Metodologiczna refleksja
Karola Górskiego. Zap. Hist. 2004 T. 69 z. 4 s. 123136
351. POLAK Wojciech: Aprobata i spór : zakon
krzyżacki jako instytucja kościelna w dziełach Jana
Długosza. - Lublin, 1999
Rec.: ŚWIDERSKA-WŁODARCZYK Urszula, Stud. Zach.
2002 [T.] 6 s. 305-306
352.
POPOWSKA-TABORSKA
Hanna:
Pięćdziesiąt lat badań kaszuboznawczych w Polskiej
Akademii Nauk. Acta Cassubiana 2004 T. 6 s. 279291
353. POPOWSKA-TABORSKA Hanna: Prace
kaszuboznawcze // In: 50 lat slawistyki w Polskiej
Akademii Nauk : księga jubileuszowa Instytutu
Slawistyki PAN. - Warszawa: Slawistyczny Ośrodek
Wydaw., 2004. - S. 43-57
354. QUELLENVIELFALT und editorische
Methoden / hrsg. v. Matthias Thumser, Janusz
Tandecki; unter Mitarb. v. Antje Thumser. - Toruń,
2003
Rec.: GLAUERT Mario, Beiträge z. Gesch. Westpr. 2004 Nr.
19 s. 278-280. - SŁOŃ Marek, Zap. Hist. 2004 T. 69 z. 4 s. 179-183. SCHIEFFER Rudolf, Deutsches Archiv f. Erforschung des
Mittelalters 2004 Bd. 60 s. 621-622
355. REZMER Waldemar: Badania nad historią
wojskową na UMK w Toruniu // In: Źródła w
badaniach historii wojskowej : VII Ogólnopolskie
Forum Historyków Wojskowości [...]. - Toruń: Wydaw.
Adam Marszałek, 2004. - S. 324-331
356. ROSSA Andrzej: Aktualny stan badań i
perspektywy historii wojskowej w Pomorskiej
Akademii Pedagogicznej w Słupsku // In: Źródła w
badaniach historii wojskowej : VII Ogólnopolskie
Forum Historyków Wojskowości [...]. - Toruń: Wydaw.
Adam Marszałek, 2004. - S. 332-335
357. SCHOLZ Birgit: Von der Chronistik zur
modernen Geschichtswissenschaft : die Warägerfrage
in der russischen, deutschen und schwedischen
Historiographie. - Wiesbaden: Harrassowitz, 2000. 475 s. - (Veröffentlichungen des Osteuropa-Instituts
München. Reihe Forschungen zum Ostseeraum ; Bd.
5)
358. SIEMIAŃCZUK Albina: Unie polskolitewskie w latopisach białorusko-litewskich i polskich
kronikach XV-XVI wieku // In: Rzeczpospolita
Obojga Narodów i jej tradycje : studia i szkice. Siedlce: Wydaw. Akad. Podlaskiej, 2004. - S. 37-41. (Monografie / Instytut Historii Akademii Podlaskiej ;
nr 50)
359. SKRZYPEK Ignacy: Nowe odkrycia
archeologiczne na Pomorzu Środkowym. Koszal.
Zesz. Muz. 2004 [T.] 24 s. 229-256, il., mapy
360. STRAUCHOLD Grzegorz: Polskie badania
zachodnie w drugiej połowie lat czterdziestych. Prz.
Zach. 2004 R. 60 nr 2 s. 131-159. Sum. s. 158-159
361. SZULIST Władysław: Ze stanu badań nad
przeszłością obecnych obszarów diecezji pelplińskiej
w latach 1920-1939. Rocz. Gdań. 2004 T. 64 z. 1/2 s.
43-48. Sum. s. 48
362. WENTA Jarosław: Kronika Piotra
Dusburga : szkic źródłoznawczy. - Toruń, 2003
z
Rec.: SARNOWSKY Jürgen, Beiträge z. Gesch. Westpr. 2004
Nr. 19 s. 289-290
363. WOLTER von Plettenberg [1450-1535] und
das mittelalterliche Livland / hrsg. v. Norbert
Angermann, Ilgvars Misāns. - Lüneburg, 2001
Rec.: TANDECKI Janusz, Zap. Hist. 2004 T. 69 z. 1 s. 153-154
364. ZDRENKA Joachim: Podsumowanie badań
epigraficznych w powiecie rugijskim. Stud.
Epigraficzne 2004 T. 1 s. 77-91, il.
5. Sfragistyka, genealogia, heraldyka,
numizmatyka
365. TRUPINDA Janusz: Pieczęcie urzędników
krzyżackich w Prusach : stan badań i postulaty
badawcze. Zap. Hist. 2004 T. 69 z. 4 s. 111-121
____________________
366. BRANDT Edward R., GOERTZ Adalbert:
Genealogical guide to East and West Prussia (Ost-
und Westpreussen) : records, sources, publications &
events. - Minneapolis, MN, 2002
Rec.: SZULIST Władysław, Stud. Pelpl. 2003 T. 34 (dr. 2004) s.
452-456
367. NRUHN Elmar: Kurzer Abriss der
Pommerschen
Genealogie.
Arbeitsbericht d.
Arbeitsgemeinschaft Ostdeutscher Familienforscher
e.V 2004 Bd. 4 s. 5-12
368. ROY Joachim: Burg Zantir an der Weichsel
und die Herren von Zanthier in Anhalt. Genealogie
2003 Bd. 52 H. 5/6 s. 551-558, il.
_____________________
369. GUT Agnieszka: Heraldyka gminna w
pruskiej
prowincji
Pomorze
w
okresie
międzywojennym. Prz. Zach.- pom. 2004 R. 19 z. 2 s.
33-48, il.
370.
LEWANDOWSKI
Krzysztof:
Zarys
systematyki herbów zawartych w herbarzach J. K.
Dachnowskiego [ok. 1590- po 1654] - przyczynek do
badań nad heraldyką Prus Królewskich. Koło Historii.
Mat. Koła Nauk. Studentów UMCS 2004 nr 8 s. 173180, il.
371. RIMŠA Edmundas: Heraldika : iš praeities į
dabartį. [Heraldyka : przeszłość i teraźniejszość]. Vilnius: Versus Aureus, 2004. - 181, [3] s.: il.
372. SCHÜTT Hans-Heinz: Auf Schild und Siegel
: die Wappenbilder des Landes MecklenburgVorpommern und seiner Kommunen. - Schwerin,
2002
Rec.: BIEWER Ludwig, Balt. Stud. N.F. 2003 Bd. 89 (dr. 2004)
s. 228-229
373. ŠNĒ Sigita: Pilsētu heraldika Latvijā 19401991. (The heraldry of cities and towns in Latvia in
1940-1991). Latv. Vēsture 2004 [nr] 1 s. 77-85, il. Sum.
s. 85
___________________
374. BORKOWSKI Jacek: Monety z badań
archeologiczno-architektonicznych
na
Rynku
Staromiejskim (Plac Wolności) w Białogardzie w
latach 1999-2001. Koszal. Zesz. Muz. 2004 [T.] 24 s. 718, il., pl. Zsfg. s. 11-12
375. CHMIELECKI Czesław: Banknot 100
guldenowy Wolnego Miasta Gdańska i jego dwie
wersje. Biul. Numizm. 2004 nr 1 s. 67-68, il. Sum. s.
68
376. CHMIELECKI Czesław: Odmiany 10
fenigowego bonu Torunia z roku 1917. Biul.
Numizm. 2004 nr 2 s. 149-150, il. Sum. s. 150
377. CIOŁEK Renata: Katalog znalezisk monet
rzymskich na Pomorzu. - Warszawa, 2001
378. FUNDAMENTA Historiae : Geschichte im
Spiegel
der
Numismatik
und
ihrer
Nachbarwissenschaften : Festschrift für Niklot
Klüssendorf zum 60. Geburtstag am 10. Februar 2004
/ hrsg. v. Reiner Cunz, mitarb. v. Rainer Polley,
Andreas Röpcke. - Hannover: Niedersächsisches
Landesmus., 2004. - 499 s.: il., mapa. (Veröffentlichungen
der
Urgeschichtlichen
Sammlungen des Landesmuseums zu Hannover ; 51)
Z treści: SUCHODOLSKI Stanisław: Aus welchen Gründen
hat man in der Wikingerzeit im Ostseeraum Münzschätze
deponiert? s. 107-116. - HATZ Vera, HATZ Gert: Zur Verbreitung
der ältesten Münzen der Reichsabtei Fulda im Ostseeraum (11. /
Anfang 12. Jahrhundert) s. 117-129. - SCHMIDT Roderich: Herzog
Adolph Friedrich IV. von Mecklenburg-Strelitz (1738-1794) :
Rektor Magnificentissimus der Universität Greifswald s. 447-453
379.
GRIMALAUSKAITĖ
Dalia:
Numizmatičeskie kollekcii Litvy XIX - načala XX v.:
utraty // In: Pieniądz i wojna : Białoruś, Litwa, Łotwa,
Polska, Słowacja, Ukraina. - Warszawa: Pol. Tow.
Numizm. Zarząd Gł., 2004. - S. 185-194. Streszcz. s.
194
380.
IVANAUSKAS
Eugenijus:
Monety
Sigizmunda Avgusta i Stefana Batorija vo vremja
livonskoj vojny s Moskvoj // In: Pieniądz i wojna :
Białoruś, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Ukraina. Warszawa: Pol. Tow. Numizm. Zarząd Gł., 2004. - S.
111-112: il. Streszcz. s. 112
381. IVANAUSKAS Eugenijus: Mont fund fra
Kaliningrad 1984-1992. Nordisk Numismatik Union
Medlemsblad 1997 [nr] 4 s. 60-70
382. KOPICKI Edmund: Monety państwa
krzyżackiego w Prusach 1233-1525. Cz. 1-2. Biul.
Numizm. 2004 nr 2 s. 1-40, il., mapa; nr 2 s. 83-118,
il. Sum.
383. KOPICKI Wiesław: Najstarsza moneta
Trzebiatowa nad Regą // In: Moneta mediaevalis :
studia numizmatyczne i historyczne ofiarowane
Profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 65.
rocznicę urodzin. - Warszawa: DiG, 2002. - S. 439-442.
Sum.
384. KUŹMIN Aleksander [M.]: Bon Komunalnej
Kasy Oszczędności miasta Gdyni i jego odmiany.
Biul. Numizm. 2004 nr 4 s. 305-308, il. Sum. s. 308
Emitowany w 1939 r.
385. KUŹMIN Aleksander M.: Żetony kasyna
sopockiego z okresu międzywojennego. Gdań. Zesz.
Numizm. 2004 nr 60 s. 3-8, il.
386. LEIMUS Ivar: Wann und woher ist der
deutsche Kaufmann nach Livland gekommen : eine
numismatische Studie // In: Delectat et Docet :
Festschrift zum 100-jährigen Bestehen des Vereins
der Münzenfreunde in Hamburga. - Hamburg:
Museum f. Hamburg. Gesch., 2004. - S. 317-332: il.,
mapa
Rec.:
KRÜGER
Joachim:
Neuere
Literatur
zur
Münzgeschichte Pommerns, Balt. Stud. N.F. 2003 Bd. 89 (dr. 2004)
s. 246-249
19
387. MIELNICZUK Barbara: Fragment skarbu
monet z Mołtowa, gmina Gościno, powiat Kołobrzeg,
z II połowy XIII wieku. Koszal. Zesz. Muz. 2004 [T.]
24 s. 217-228, il., mapy. Zsfg. s. 228
388. MUSIAŁOWSKI Adam: Mennica toruńska w
latach wojny trzydziestoletniej 1454-1466 // In:
Pieniądz i wojna : Białoruś, Litwa, Łotwa, Polska,
Słowacja, Ukraina. - Warszawa: Pol. Tow. Numizm.
Zarząd Gł., 2004. - S. 105-110. Sod.
389. NAJNOWSZE badania nad numizmatyką i
sfragistyką Pomorza Zachodniego : materiały z
konferencji
naukowej
50
lat
Działu
Numizmatycznego
Muzeum
Narodowego
w
Szczecinie, 19-20 września 2002 roku / pod red.
Genowefy Horoszko. - Szczecin: Muz. Narodowe,
2004. - 264 s., 38 s. tabl.: tab. - (Historia i Kultura
Materialna / Biblioteka Naukowa Muzeum
Narodowego w Szczecinie). Streszcz. Zsfg.
Treść: HOROSZKO Genowefa: Pięćdziesięciolecie Działu
Numizmatycznego w Muzeum Narodowym w Szczecinie s. 15-23. MIELCZAREK Mariusz: Monety greckie wybite przed końcem I w.
p.n.e. znalezione nad Bałtykiem s. 25-36. - CIOŁEK Renata:
Monety rzymskie na terenach zajmowanych przez ludność grupy
dębczyńskiej [na Pom. Zach.] s. 37-52. - PINIŃSKI Jerzy: Monety
czeskie i morawskie na Pomorzu we wczesnym średniowieczu s. 5361. - SZCZUREK Tadeusz: Obieg monety zachodniopomorskiej na
terenie Brandenburgii w okresie askańskim s. 63-79. PASZKIEWICZ Borys: Brakteaty z Lęborka: nowy rozdział
mennictwa pomorskiego s. 81-94. - HOROSZKO Genowefa:
Problem atrybucji witenów trzebiatowskich w numizmatyce
polskiej s. 95-100. - KRÜGER Joachim: Die herzogliche Münzstätte
in Köslin - ein Beitrag zur landesherrlichen Münzprägung in
Pommern s. 101-112. - PAWŁOWSKI Mieszko: Monety
zachodniopomorskie w zbiorach Działu Numizmatycznego
Muzeum Narodowego w Szczecinie s. 113-123. - GAZIŃSKI
Radosław: Źródła archiwalne do mennictwa i stosunków
monetarnych na Pomorzu Zachodnim w Archiwum Państwowym w
Szczecinie s. 125-131. - MURAWSKA Agnieszka: Monety
zachodniopomorskie w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu
s. 135-136. - CIECHOLEWSKA Dorota: Zachodniopomorskie
monety w zbiorach Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Pomorza
Środkowego w Słupsku s. 137-138. - IDZIKOWSKA Barbara,
MIEHLE Danuta: Monety Pomorza Zachodniego w Muzeum
Narodowym w Warszawie s. 139-142. - MIELNICZUK Barbara:
Monety zachodniopomorskie w zbiorach Muzeum w Koszalinie s.
143-145. - WOŁĄGIEWICZ Maria Danuta, ZAJDEL-SZCZYRSKA
Ludmiła: Materiały do polskiej bibliografii numizmatyki Pomorza
Zachodniego za lata 1945-2003 s. 147-175. - BOBOWSKI
Kazimierz: Symbolika religijna i kościelna w ikonografii pięczeci
miast Pomorza Zachodniego s. 179-183. - BOBOWSKI Bogdan:
Motywy gospodarcze na pieczęciach średniowiecznych i
wczesnośredniowiecznych
Goleniowa
s.
185-188.
WYBRANOWSKI Dariusz: Wizerunk rycerski na pieczęciach
książąt zachodniopomorskich, rugijskich i gdańskich s. 189-197. WERLICH Ralf-Gunnar: Die Umgestaltung der pommerschen
Herzogswappen um 1500 und ihre Zusammenstellung in einem
neunfeldigen Schild s. 199-246. - FILIPOW Krzysztof: Ordery gen.
Franciszka Dzierżykraj-Morawskiego [1783-1861] w zbiorach
Muzeum Narodowego w Szczecinie s. 247-254. - PAWŁOWSKI M.:
Materiały do polskiej bibliografii sfragistyki i heraldyki Pomorza
Zachodniego za lata 1945-2003 s. 255-262
390. STEFKE Gerald: Die Herzöge von
Mecklenburg zwischen Pommern und dem
"wendischen Münzverein" : Voraussetzungen,
Massnahmen
und
Wirkungen
fürstlich
mecklenburgischer Münz- und Währungspolitik 14891504 // In: Delectat et Docet : Festschrift zum 100jährigen Bestehen des Vereins der Münzenfreunde in
Hamburg. - Hamburg: Museum f. Hamburg. Gesch.,
2004. - S. 75-132: il.
6. Geografia historyczna
391. BARRAN Fritz R.: Städte-Atlas Ostpreussen :
Karten und Pläne von Allenburg bis Zinten. Würzburg: Rautenberg, 2002. - 223 s.: mapy, pl.
392. CZERNER Marian: Eine nautische Karte der
Danziger Bucht aus dem Jahre 1596 von Walter
Clemens [?-1609]. Hans. Gesch.- blr 2004 Jg. 122 s.
163-173, il., mapy, tab.
393. DŁUGOKĘCKI Wiesław: Nieznane opisy
granicy mazowiecko-krzyżackiej. Cz. 2: Granice
komornictwa bałgijskiego (prokuratorstwo piskie i
ełckie). Kwart. Hist. 2004 R. 111 nr 1 s. 5-37. Sum. s.
36-37
Tekst źródłowy s. 31-35
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2003 r. poz. 377
394. GRYCZ Wolfgang: Die Oder : zwischen
Idylle und Krieg. Ost-West. Europäische Perspektiven
2004 Bd. 5 H. 3 s. 224-228
395. KOWALCZYK Elżbieta: Dzieje granicy
mazowiecko-krzyżackiej : (między Drwęcą a Pisą). Warszawa, 2003
Rec.: BIAŁUŃSKI Grzegorz, Kom. Maz.- Warm. 2004 nr 2 s.
240-243. - SIERADZAN Wiesław: Na marginesie książki Elżbiety
Kowalczyk o dziejach granicy mazowiecko-krzyżackiej, Zap. Hist.
2004 T. 69 z. 4 s. 159-168. - TYSZKIEWICZ Jan, Kwart. Hist. Kult.
Mat. 2004 R. 52 nr 4 s. 493-498. - WEBER Mariusz, Stud.
Źródłoznawcze 2004 [T.] 42 s. 159-160. - WÓJCIK Urszula,
Onomastica 2003 R. 48 (dr. 2004) s. 295-298
396. LATVIJA 16.-18. gadsimta kartēs [dokument
elektroniczny] : LNB karšu krājums = Latvia in the
16th-18th century maps : collection from the NLL /
sast., aprakstu un ievada aut. Ināra Klekere, Anda
Juta Zālīte; Latvijas Nacionālā Bibliotēka. - Rīga,
2002. - 1 CD
Rec.: BARZDEVIČA Margarita, Latv. Vēstures Inst. Žurn.
2003 [nr] 4 s. 184-186
397. MEYER Carl Friedrich: Die Liegenschaften
der Stadt Stettin - Carl Friedrich Meyers Text und
Karte aus dem Jahre 1892 / neu hrsg. u. mit einer
Einführ. versehen v. Haik Thomas Porada. - Kiel,
2004. - 80 s. - (Stettiner Heft ; 12)
Przedruk wyd. - Stettin 1892
398. PORADA Haik Thomas: Pommersche
Karten aus der Schwedischen Landesvermessung in
der Königlichen Bibliothek in Kopenhagen : mit
einem Exkurs über Quellen zur schwedischen
Landesaufnahme im Staatsarchiv Stettin. Pommern
2004 Bd. 42 H. 2 s. 18-22, il.
399. Die SCHWEDISCHE Landesaufnahme von
Vorpommern 1692-1709 : Karten und Texte,
Ortsbeschreibung. Bd. 2: Insel Rügen. Tl. 2:
Mönchgut / übersetzt u. bearb. v. Heiko Wartenberg,
Ivo Asmus. - Greifswald, 2002
Rec.: KRÜGER Joachim, Balt. Stud. N.F. 2003 Bd. 89 (dr.
2004) s. 215-216
400. Die SCHWEDISCHE Landesaufnahme von
Vorpommern 1692-1709 : Karten und Texte : Städte.
Bd. 2: Greifswald / übersetzt u. bearb. v. Heiko
Wartenberg, unter Mitwir. Ivo Asmus. - Greifswald,
2002
Rec.: PORADA Haik Thomas, Balt. Stud. N.F. 2003 Bd. 89 (dr.
2004) s. 216-217
401. SIERADZAN Wiesław: Kartograficzne i
ikonograficzne obrazy Malborka od XV do XX w. :
przegląd źródeł na marginesie prac nad wydaniem
atlasu historycznego miasta. Biul. Pol. Misji Hist.
2004 nr 2 s. 107-117
Toż w jęz. niem. pt.: Kartographische und ikonographische
Bilder der Stadt Marienburg vom 15. bis 20. Jh.: ein
Quellenüberblick auf der Grundlage der Editionsarbeiten am
historischen Atlas der Stadt Marienburg s. 261-273
402. SIERADZAN Wiesław: Die Stadtpläne
Marienburgs vom 17. bis zum 20. Jahrhundert : auf
dem Weg zur Veröffentlichung des historischen
Atlasses der Stadt. Beiträge z. Gesch. Westpr. 2004
Nr. 19 s. 113-140, il., tab., pl. Streszcz. s. 140. Sum. s.
140
403.
SŁOWNIK
współczesnych
nazw
geograficznych Pomorza Zachodniego z nazwami
przejściowymi z lat 1945-1948 / pod red. Tadeusza
Białeckiego. - Szczecin, 2002
Rec.: PORADA Haik Thomas, Balt. Stud. N.F. 2003 Bd. 89 (dr.
2004) s. 236-238
404. SZELIGA Jan: Działalność kartograficzna
Samuela i Jana Władysława Suchodolców w Prusach
w XVII i XVIII wieku / Biblioteka Narodowa. Zakład
Zbiorów Kartograficznych. - Warszawa , 2004. - 221,
[2] s.: il. + XXIX sekcyjna mapa generalna Królestwa
Prus... Samuela i Jana Władysława Suchodolców,
skala 1:100 000 : teka ([1] k., [31] k. map); + CDROM. - (Zabytki Polskiej Kartografii ; Z. 8). Sum.
7. Język i onomastyka
405. AFELTOWICZ Beata: Nazwy miejscowe od
nazw drzew leśnych na Pomorzu Zachodnim // In: III
[Trzecia] Ogólnopolska Konferencja pt. "Las w
kulturze polskiej" : materiały z konferencji [...]. Poznań: "Eco", 2002. - S. 67-73
406. BAGIŃSKA Agnieszka: Gwarowe czasowniki
i formacje odczasownikowe w mowie mieszkańców
wsi Kruszewo w powiecie piskim // In: Polszczyzna
Mazowsza i Podlasia. Cz. 6: Słownictwo i frazeologia
polszczyzny mówionej. - Łomża: Łomż. Tow. Nauk.,
2002. - S. 97-106
407. BALSYS Rimantas: Dunojus Mažosios
Lietuvos dainose. (Dunojus "Danube" in the songs of
Lithuania Minor). Tautosakos Darbai 2002 [T.] 17 s.
156-165, tab. Sum. s. 165
408. BAMBUREK Danuta: Przysłowia i
powiedzenia występujące w mowie ludności
zamieszkującej południową część powiatu ełckiego //
In: Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Cz. 6:
Słownictwo i frazeologia polszczyzny mówionej. Łomża: Łomż. Tow. Nauk., 2002. - S. 107-118
409. BIOLIK Maria: Nazwy terenowe Warmii i
Mazur jako świadectwo historii regionu. Kom. Maz.Warm. 2004 nr 4 s. 419-426. Zsfg. s. 425-426
410. BIOLIK Maria: O nazwie rzeki Lega na
Mazurach // In: Nazwy mówią. - Bydgoszcz: Wydaw.
Akad. Bydg., 2004. - S. 124-131
411. BREZA Edward: Nazwiska Pomorzan :
pochodzenie i zmiany. T. 3. - Gdańsk: Wydaw. Uniw.
Gdań., 2004. - 460 s.
T. 2 zob. bibliogr. za 2002 r. poz. 451
Rec.: KLIMEK Zygmunt, Jęz. Pol. 2003 R. 83 z. 1 s. 67-70 [rec.
dot. T. 1-2]
412. BREZA Edward: Nazwiska równe nazwom
wsi warmińskich. Kom. Maz.- Warm. 2004 nr 4 s. 427436. Zsfg. s. 436
413. BREZA Edward: Nazwy niektórych
miejscowości Gminy Sierakowice w powiecie
kartuskim. Jantar. Szlaki 2004 R. 47 nr 4 s. 24-28, il.
414. BREZA Edward: Wybrane nazwiska
pomorskie. [Cz. 6]. Acta Cassubiana 2004 T. 6 s. 243268
Cz. 5 zob. bibliogr. za 2003 r. poz. 407
415. BREZA Edward: Ze studiów nad nazwiskami
pomorskimi. [Cz.] 9. Rocz. Gdań. 2004 T. 64 z. 1/2 s.
137-162. Sum. s. 162
Cz. 8 zob. bibliogr. za 2003 r. poz. ...
416. BROZIO Wolfgang: Notizen eines
germanisierten Masuren zur polnischen Sprache und
zu polnischen Familiennamen in Ost- und
Westpreussen. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2004 Bd. 34
Jg. 52 s. 9-60
417. CEYNOWA Florian: Teksty więzienne / z
rękop. odczytał, oprac. i wst. opatrzył Zygmunt
Szultka; Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie; Muzeum
Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku. Wejherowo; Puck, 2004. - 212 s.: faks., pl., portr.
418. CHLUDZIŃSKI Andrzej: Materiały do
poznawania nazewnictwa pomorskiego : nazwy
miejscowe. Bibl. Zach.- pom. 2004 R. 45 nr 3/4 s. 5558
419. CHLUDZIŃSKI Andrzej: Nazwy dróg w
powiecie białogardzkim. Nasze Pomorze 2003 nr 5
(dr. 2004) s. 131-145
420. CYBULSKI Marek: Kaszubskie czasowniki
oznaczające jedzenie i picie // In: Polszczyzna
Mazowsza i Podlasia. Cz. 6: Słownictwo i frazeologia
polszczyzny mówionej. - Łomża: Łomż. Tow. Nauk.,
2002. - S. 51-56
421. CYBULSKI Marek: Nazwy miejskich realiów
w "Słowniku polsko-kaszubskim" Jana Trepczyka
[1907-1989] // In: Polszczyzna mówiona mieszkańców
miast : księga referatów z konferencji językoznawczej
w Białymstoku. - Białystok: Wydaw. Uniw., 2004. - S.
21
153-164
422. DINI Pietro U.: Baltijskie jazyki. - Moskva,
2002
Rec.: MORITA Koji, Acta Balt.- Slav. 2004 [T.] 28 s. 265-270
423.
ENDZELĪNS
Jānis:
Altpreussische
Grammatik. - Darmstadt: Syllabus, 2004. - V, 200 s.
Przedruk wyd. - Ryga, 1944
424. ENDZELYTĖ Renata: Šiaurės vidurio
Lietuvos vandenvardžių daryba. (Derivational
analysis of hydronyms from the middle part of
Northern Lithuania). Lituanistica 2004 Nr. 4 s. 63-77.
Sum. s. 77
425. FAMIELEC Monika: Nazwy toni rybackich
wybranych jezior w gminie Ełk. Onomastica 2003 R.
48 (dr. 2004) s. 159-172, mapa. Sum. s. 172
426. FAMIELEC Monika: Przykłady wpływów
bałtyckich w mikrotoponimii powiatu ełckiego // In:
Polsko-białoruskie związki językowe, literackie,
historyczne i kulturowe. [T.] 6. - Białystok: Wydaw.
Uniw. w Białymstoku, 2004. - S. 29-43
427. GRIEGER Harry: Schtoothööwa Plaut Stutthöfer Platt : kurze Einführung in einen
erlöschenden westniederpreussischen Dialekt / hrsg.
Jürgen Pinnow. - Westerland/Sylt, 2004. - 102 s.: il.,
mapy
428. GRYBAUSKIENĖ Vita: Lietuvių
mitologiniai vietovardžiai : iš leksemos laumė kilę
vietų vardai. (Lithuanian mythological toponyms :
place-names related to the mythological lexeme
laumė). Tautosakos Darbai 2004 [T.] 21 s. 92-103.
Sum. s. 102-103
429. HEINRICH Bernhard: Orte mit der
Bezeichnung "Wolka" im Kreis Rössel/Ostpreussen.
Altpr. Geschl.- kde N.F. 2004 Bd. 34 Jg. 52 s. 61-62
430. HINZE Friedhelm: Einige pomoranischsüdslawische Isolexen, an denen das Polnische
keinen Anteil hat. Zbornik Matice Srpske za Filol. i
Lingv. 2000 [Vol.] 43 s. 637-640
431. HINZE Friedhelm: Tendenzen beim Ausbau
des
kaschubischen
Wortschatzes
//
In:
Modernisierung des Wortschatzes europäischer
Regional- und Minderheitensprachen. - Tübingen:
Narr, 1999. - S. 65-70
432. HINZE Friedhelm: Zur Etymologie von
pomoran. [email protected]'bėta "Frau" // In: Aleksander Brückner
- zum 60. Todestag : Beiträge der Berliner Tagung
1999. - Frankfurt/M.: Lang, 2001. - S. 123-129. (Berliner slawistische Arbeiten ; Bd. 13)
433. ISTORINIAI tekstai ir vietos kultūra :
mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Lietuvos vardo
paminėjimo tūkstantmečiui = Historical scripts and
local culture : collection of scientific articles
dedicated to the millenium of mentioning the name
of Lithuania / red. kol. Neda Pintarić [et al.];
Tarptautinė Dialektologų ir Geolingvistų Draugija
(SIDG) [et al.]. - Šiauliai; Ryga: Lucilijus, 2004. - 292
s.: il., nuty, mapa, tab.
434. JAKIMOWICZ Katarzyna, KLAWON
Agnieszka: Germanizmy w mowie mieszkańców
Kociewia // In: Językoznawstwo jako przedmiot
zainteresowań studenckich kół naukowych. - Łódź:
Wydaw. Uniw. Łódz., 2004. - S. 147-155
435.
JĘZYK
kaszubski
:
poradnik
encyklopedyczny / pod red. Jerzego Tredera. Gdańsk, 2002
235
Rec.: KLINKOSZ Małgorzata, Jęz. Pol. 2003 R. 83 z. 3 s. 232-
436. KASZUBSZCZYZNA = Kaszëbizna / red.
nauk. Edward Breza. - Opole, 2001
Rec.: DULIČENKO Aleksandr Dmitrievič, Slavia Occid. 2004
T. 61 s. 210-213
437. KAUKIENĖ Audronė: Prūsų kalbos
tyrinėjimai / Klaipėdos Universitetas. Baltistikos
Centras. - Klaipėda, 2004. - 364, [2] s. Bibliogr. s. 348354. Sum.
438. KOWALCZYK Elżbieta: Toponimia - źródła
zaniedbane // In: Ad fontes : o naturze źródła
historycznego. - Wrocław: Wydaw. Uniw. Wroc., 2004.
- S.33-47: mapy. - (Acta Universitatis Wratislaviensis.
Historia ; 170)
Dot. pogranicza mazowiecko-krzyżackiego
439. KROGUL Ewelina: Wybrane nazwy drzew w
kulturze oraz symbolice Słowian i Bałtów // In: Świat
Słowian w języku i kulturze. [T.] 3. - Szczecin: Zapol,
2002. - S. 107-112
440. MAŃCZAK Witold: Les pronoms vieux
prussiens du type ‘stan / sta'. Acta Linguistica
Lithuanica 2004 T. 51 s. 39-43. Sum. s. 39. San. s. 154
441. MAŃCZAK Witold: Skąd przybyli Kaszubi?
Jęz. Pol. 2003 R. 83 z. 1 s. 23-25
442. MAŽIULIS Vytautas: Prūsų kalbos istorinė
gramatika. - Vilnius: Vilniaus Univ. Leid., 2004. - 93 s.
443. MAZUROWSKA Agnieszka: Regionalizmy
leksykalne w mowie mieszkańców północnowschodniej Polski na przykładzie Węgorzewa // In:
Językoznawstwo jako przedmiot zainteresowań
studenckich kół naukowych. - Łódź: Wydaw. Uniw.
Łódz., 2004. - S. 127-137
444. MILEWSKA Małgorzata: Toponimia powiatu
tucholskiego. - Gdańsk, 2000
Rec.: KOWALCZYK Elżbieta, Kwart. Hist. Kult. Mat. 2004 R.
52 nr 2 s. 246-248
445. MORAWIECKA-GĄSIOROWSKA Dorota:
Nazwy miejscowości w północnej części "Kreis
Gołdap" // In: Kontakty językowe w Europie
Środkowej : materiały z konferencji [...]. - Olecko:
Wszechnica Mazurska, 2004. - S. 213-230. - (Studia
Językoznawcze Wszechnicy Mazurskiej). Sum. s. 229230
446. MORAWIECKA-GĄSIOROWSKA Dorota:
Podwójne nazwy miejscowości na terenie powiatu
ełckiego // In: Polsko-białoruskie związki językowe,
literackie, historyczne i kulturowe. [T.] 6. - Białystok:
Wydaw. Uniw. w Białymstoku, 2004. - S. 45-64
447. NEUREITER Ferdinand: Jan Trepczyk's
Gedicht "Kaszëbsko mówa" und einige persönliche
Erinnerungen an ihn. Casssubia Slavica 2004 Bd. 2 s.
47-51
448. ORLIŃSKA Agnieszka: Cechy fonetyczne
gwary mazurskiej w "Jutrzni mazurskiej na gody"
Karola Małłka [1898-1969]. Pr. Językozn. 2004 Z. 6 s.
93-102. Sum. s. 102
449. PACHOLLEK Werner: In Taufbüchern vom
dritten Viertel des 19. Jahrhunderts der Pfarreien
Tannnenberg und Mühlen (beide Kr. Osterode)
dokumentierte amtliche Namensänderungen. Altpr.
Geschl.- kde N.F. 2004 Bd. 34 Jg. 52 s. 189-194
450. PAJĄKOWSKA-KENSIK Maria: Gwary
kociewskie w czasopismach lokalnych // In: Nazwy
mówią. - Bydgoszcz: Wydaw. Akad. Bydg., 2004. - S.
221-226. Zsfg. s. 226
451. PALUSZAK-BRONKA Anna: Fleksja
rzeczownika w dokumentach chojnickich z pierwszej
połowy XVIII wieku // In: Nazwy mówią. - Bydgoszcz:
Wydaw. Akad. Bydg., 2004. - S. 178-185. Sod. s. 185
452. PAREIGIS Martinas: Lituische Namen in
Ostpreussen. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2004 Bd. 34 Jg.
52 s. 1-8
453. POPOWSKA-TABORSKA Hanna: Dzieje
pieśni kaszubskiej o Męce Pańskiej. Stud. z Filol. Pol.
i Słow. 2004 [T.] 39 s.77-88. Sum. s.88
454.
POPOWSKA-TABORSKA
Hanna:
O
domniemanym pochodzeniu Kaszubów. Jęz. Pol.
2003 R. 83 z. 1 s. 16-22
language, 1864-1882) s. 111-137. - SUBAČIUS Giedrius: Lietuviška
ir rusiška lietuviškų spaudinių kirilika 1864-1866 metais. (The
Lithuanian versus Russian cyrillic alphabet in Lithuanian texts of
1864-1866) s. 139-173. - WEEKS Theodore R.: Jidiš ir lietuvių
kalbos Rusijos imperijoje: politika dviejų "uždraustų kalbų"
atžvilgiu 1863-1913 m. (Yiddish and Lithuanian in the Russian
Empire: the policy towards two "forbidden languages", 1863-1913)
s. 175-190. - JĒKABSONS Ēriks: Spaudos lotyniškais rašmenimis
draudimas Latvijoje 1865-1904 m. (The ban on printing using the
latin script in Latvia in 1865-1904) s. 191-197. - SUBAČIUS
Paulius: Uždraustos kalbos ir uždrausti rašmenys: A. Baranausko
įžvalgos. (Forbidden languages and forbidden characters: the
insights of Antanas Baranauskas) s. 199-205. - POCYTĖ Silva:
Mažosios ir Didžiosios Lietuvos integracijos XIX a. antroje pusėje
klausimu - kultūrinis ir politinis aspektas. (On the question of the
integration of Lithuania Minor and Lithuania Major in the second
half of the nineteenth century: cultural and political aspects) s.
235-248
457.
RAMUŁT
Stefan:
Słownik
języka
pomorskiego czyli kaszubskiego / scalił i
znormalizował Jerzy Treder. - Gdańsk, 2003
Rec.: CYBULSKI Marek, Slavia Occid. 2004 T. 61 s. 213-214
458. ROGOWSKA-CYBULSKA Ewa: Nazwy
roślin motywowane słownictwem religijnym w
"Słowniku gwar kaszubskich" Bernarda Sychty [19071982]. Rocz. Gdań. 2004 T. 64 z. 1/2 s. 125-135. Sum.
s. 135
459.
ROZYNKOWSKI
Waldemar:
Hagiotoponimia w państwie zakonu krzyżackiego w
Prusach : zarys problematyki // In: Peregrinatio ad
veritatem. - Lublin, 2004. - S. 459-467. - (Prace
Wydziału Historyczno-Filologicznego / Towarzystwo
Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ;
111)
460. RZETELSKA-FELESZKO Ewa: Słowiańskie
słownictwo z Pomorza Zachodniego zachowane w
toponimii. [Cz. 1]: Pomorskie "breza ş břoza, buk,
dąb". Onomastica 2003 R. 48 (dr. 2004) s. 115-138,
mapy. Sum. s. 137-138
461. RZETELSKA-FELESZKO Ewa: Z leksyki
Pomorza Zachodniego : kaszubskie dialektyzmy
"ostrów", "osuch" i "okół" w nazwach terenowych.
Stud. z Filol. Pol. i Słow. 2004 [T.] 39 s. 99-110, mapa.
Sum. s. 109
455. PORĘBSKA Marlena, ACHTERBERG Jörn:
Badania nad witalnością kaszubszczyzny. Jęz. Pol.
2004 R. 84 z. 5 s. 321-330
462. RZETELSKA-FELESZKO Ewa: Z leksyki
Pomorza Zachodniego : wyrazy struga, strumień,
zdrój w nazwach terenowych. Pr. Językozn. 2004 Z. 6
s. 147-153, mapa. Sum. s. 153
456. RAIDŽIŲ draudimo metai. (The years of the
ban on letters) / sud. Darius Staliūnas; Lietuvių
Kalbos Institutas; Lietuvių Literatūros ir Tautosakos
Institutas; Lietuvos Istorijos Institutas. - Vilnius,
2004. - 270, [2] s. Sum. s. 249-270
463. SOMMERFELDT Karl-Ernst: Beiträge zur
regionalen Namenkunde : Namen in MecklenburgVorpommern. - Frankfurt/Main: Lang, 2004. - 139 s. (Sprache. System und Tätigkeit ; 38)
Z treści: GŁĘBOCKI Henryk: Aleksandras Hilferdingas ir
slavofilų Rusijos imperijos vakarinių pakraščių tautų kultūrinio
atgimimo koncepcija. (Alexander Hilferding [1831-1872] and the
Slavophile conceptions of the cultural rebirth of the nations on the
western fringes of the Russian Empire) s. 45-78. - STALIŪNAS
Darius: Lietuvių tapatumas, kalba ir rašmenys Rusijos tautinėje
politikoje (XIX a. 7-asis dešimtmetis). (Lithuanian identity,
language, and script in Russia's nationality policy (in the 1860s)) s.
79-109. - DOLBILOV Michail: Imperijos biurokratija ir lietuvių
kalbos lotyniškais rašmenimis draudimas 1864-182 m. (Imperial
bureaucracy and the ban on the latin script for the Lithuanian
464. STAFECKA Anna: Latgalian written
language as a symbol of identity. Acta Balt.- Slav.
2004 [T.] 28 s. 177-191. Sod. s. 190-191
465. STRUNGYTĖ Inga: Mažvydo "Katekizmo"
giesmių redakcijos XVI-XVII a. Rytų Prūsijos
giesmynuose. (The editions of the hymns from
Mažvydas' Catechism in 16th and 17th century
23
hymnals from East Prussia). Acta Linguistica
Lithuanica 2004 T. 51 s. 69-80. Sum. s. 155
Ljouwert/Leeuwarden: Mercator-Education, 2004. 37 s.: il., mapy
466. STUDIES in Baltic and Indo-European
linguistics : in honor of William R. Schmalstieg /
hrsg. v. Philip Baldi, Pietro U. Dini. - Amsterdam:
Benjamins, 2004. - XLVI, 302 s. - (Amsterdam studies
in the theory and history of linguistic science, Series
4: Current issues in linguistic theory ; 254)
475. ZIENIUKOWA Jadwiga: Kashubian forming the literary standard. Cassubia Slavica 2004
[Bd.] 2 s. 98-106
Z treści: BLAŽIENE Grasilda: On the Subject of Old Prussian
Estate Names s. 27-32. - DINI Pierto U.: Baltic
Palaeocomparativism and the Idea that Prussian Derives from
Greek s. 37-50. - SABALIAUSKAS Algirdas: Hans M. SchmidtWartenberg, a Forgotten Balticist s. 153-155. - YOUNG Steven:
"Old Prussian" in M. Prätorius' "Deliciae Prussicae" s. 275-283
467. SZCZEŚNIAK Krystyna: Głos w sprawie
klasyfikacji nazw miejscowości na dawnym
pograniczu
prusko-jaćwiesko-litewsko-polskoniemieckim // In: Tematy : księga jubileuszowa w 70.
rocznicę urodzin profesora Leszka Moszyńskiego. Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdań., 1998. - S. 225-229. (Slawistyka ; nr 9)
468. SZCZEŚNIAK Krystyna: Nazwy własne w
tłumaczeniach tekstów historycznych // In:
Przekładając nieprzekładalne : materiały z I
Międzynarodowej
Konferencji
Translatorycznej
Gdańsk-Elbląg. - Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdań., 2000.
- S. 149-155
Na przykładzie nazw na Warmii i Mazurach w XIX w.
469. SZCZEŚNIAK Krystyna: Przeszłość zapisana
w nazwach obiektów fizjograficznych rejonu
gołdapsko-oleckiego // In: Kontakty językowe w
Europie Środkowej : materiały z konferencji [...]. Olecko: Wszechnica Mazurska, 2004. - S. 199-212. (Studia Językoznawcze Wszechnicy Mazurskiej). Zsfg.
s. 212
470. SZUTKOWSKI Tomasz J.: Antroponimia
Ziemi Pyrzyckiej. - Szczecin: PPH Zapol
Dmochowski, Sobczyk, [2004]. - 359 s.: tab., wykr.
471. TOMKIEWICZ Ryszard: O działalności
Komisji Ustalania Nazw Miejscowych i Obiektów
Fizjograficznych na terenie Warmii i Mazur. Kom.
Maz.- Warm. 2004 nr 4 s. 539-547. Zsfg. s. 547
472. TREDER Jerzy: Translacja na kaszubski z
greki (na podstawie Ewangelii św. Marka) // In: Język
religijny dawniej i dziś : materiały z konferencji,
Gniezno 15-17 kwietnia 2002. - Poznań: Wydaw.
"Pozn. Stud. Polonistyczne", 2004. - S. 370-378. (Prace Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza. Biblioteczka Poznańskich
Studiów Polonistycznych. Serii Językoznawczej ; 21).
Sum. s. 377-378
473. WARDA-RADYS Lucyna: Morfologia w
XVII-wiecznych
inwentarzach
biskupstwa
chełmińskiego. - Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdań., 2004.
- 157, [1] s. Bibliogr. s. 129-135
474. WICHERKIEWICZ Tomasz: Kashubian : the
Kashubian language in education in Poland. -
476.
ŻEBROWSKA
Ewa:
Die
Äusserungsgliedfolge im Hochpreussischen. Olsztyn: Wydaw. Uniw. Warm.-Maz., 2004. - 304 s.:
tab. Bibliogr. s. 291-304
477. ŻEBROWSKA Ewa: Die mehrfache
Vorfeldbesetzung im mitteldeutschen Dialekt des
Ermlandes. Pr. Językozn. 2004 Z.6 s.155-167.
Streszcz. s.167
478. ŻEBROWSKA Ewa: Morphologie der
ehemaligen mitteldeutschen Kolonialmundart von
Sętal und Umkreis. - Olsztyn: Wydaw. Uniw. Warm.Maz., 2002. - 199 s. Bibliogr. s. 183-190
B. POMORZE WSCHODNIE
I. OPRACOWANIA I ZAGADNIENIA
OGÓLNE
479. ARCHAEOLOGIA et historia urbana / red.
Roman Czaja [et al.]; Muzeum w Elblągu. - Elbląg,
2004. - 551, [2] s.: il., faks., mapy, pl., portr., tab.,
wykr. Streszcz. Sum. Zsfg.
Z treści: MOLAUG Petter B.: Development of urbanism in the
outskirts of medieval Europe: examples from Oslo, Norway s. 4151. - DOMAGAŁA Tadeusz: Zagubiony elbląski kodeks prawa
lubeckiego z 1240 roku: próba identyfikacji i rekonstrukcji tekstu s.
89-93. - JAGODZIŃSKI Marek F.: Czy Elbląg był kontynuacją
Truso?: jeszcze jeden głos w dyskusji s. 95-103. - GLÄSER Manfred:
Lübecks Entwicklung zur mittelalterlichen Grossstadt: die
Dänenzeit in Lübeck s. 107-115. - BETLEJEWSKA Czesława:
Rozmierzenie miast lokowanych przez zakon krzyżacki w XIV
wieku s. 117-124. - ŁOSIŃSKI Władysław: Topografia
wczesnośredniowiecznego Szczecina w dobie misji Ottona z
Bambergu s. 133-138. - WILGOCKI Eugeniusz: Zmiany w
zabudowie wczesnośredniowiecznego Szczecina w świetle badań
Pracowni Archeologicznej Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
s. 139-147. - CNOTLIWY Eugeniusz: Relikty późnośredniowiecznej
zabudowy Wolina w wykopie 5 na stanowisku 1 s. 149-154. KAJZER Leszek: Z problematyki archeologicznych badań Lubawy
s. 155-164. - PANER Henryk: Nowe źródła archeologiczne do
dziejów wczesnośredniowiecznego Gdańska s. 165-173. KOCHANOWSKI Marian: "Quod hodie non est, cras edit": o
potrzebie dalszych badań archeologicznych nad średniowiecznym
Starogardem Gdańskim s. 175-180. - SKRZYPEK Ignacy:
Archeologiczne badania ratownicze na terenie Starego Miasta w
Koszalinie s. 181-192. - BALCERZAK Tatiana: Kwartał ratuszowy historyczne centrum Elbląga s. 193-202. - JÓZEFCZYK
Mieczysław: Kaplice i krypty grzebalne w kościele św. Mikołaja w
Elblągu s. 213-218. - PIEKALSKI Jerzy: Problem genezy budowli
typu "kemenate" w miastach środkowoeuropejskiej strefy
nadmorskiej s. 227-236. - GROTH Andrzej: Organizacja władz i
finanse Elbląga w latach 1772-1808 s. 249-254. - TANDECKI
Janusz: Rzemiosło i cechy w średniowiecznym mieście
hanzeatyckim s. 255-262. - CZAJA Roman: Uczty rady miejskiej w
średniowiecznym Elblągu s. 263-267. - GAWLIKOWSKI Jerzy,
STĘPIEŃ Jerzy: Struktura spożycia mięsa w Elblągu w świetle
materiałów archeozoologicznych s. 269-275. - ROŚLINY użytkowe
w
średniowiecznych
i
nowożytnych
materiałach
archeobotanicznych z miast północnej Polski (Kołobrzeg, Gdańsk,
Elbląg) / [aut.] Monika Badura [et al.] s. 277-286. - GAWRYLUK
Maria: Bogdaniec, folwark mieszczański s. 287-293. - JAROSIŃSKA
Joanna: Szczątki roślin dziko rosnących w materiałach
archeobotanicznych z Elbląga jako źródło wiedzy na temat
warunków przyrodniczych i gospodarki w okresie od XIII do XIV
wieku s. 295-303. - KLONDER Andrzej: Majątek Hansa Stuplina kramarza z Pasłęka: przyczynek do kwestii poziomu życia w małych
miastach w końcu XVI wieku s. 305-309. - LUBOCKAHOFFMANN Maria: Tadeusz [Nawrolski], archeologia i Stare
Miasto w Elblągu s. 335-341. - JAGIELSKA Irena, RODZIK Irena:
Konserwacja zabytków drewnianych z badań wykopaliskowych w
Elblągu s. 369-375. - WAŻNY Tomasz: Zastosowanie
dendrochronologii w badaniach Starego Miasta w Elblągu s. 377382. - DŁUGOKĘCKI Wiesław: W sprawie datacji krzyża
relikwiarzowego z Kończewic s. 383-385. - LITWIN Jerzy: Ze
studiów nad średniowiecznym szkutnictwem Gdańska i Elbląga s.
401-410. - RĘBKOWSKI Marian: Nowe znaleziska średniowiecznej
kamionki waldenburskiej w północnej Polsce s. 421-428. POSPIESZNA Barbara: Kafle piecowe z wieży przy kaplicy św.
Wawrzyńca w Malborku s. 435-440. - KAMIŃSKI Roman: Gotyckie
kafle z zamku w Golczewie, woj. zachodniopomorskie s. 441-449. CHOIŃSKA-BOCHDAN Elżbieta: Ceramiczny konik z Gniewu
nad Wisłą - przedmiot zabawy czy magii? s. 451-455. - CAUNE
Andris: Archäologische Zeugnisse von der Bearbeitung des Glases
in Riga im 13. und 14. Jahrhundert s. 457-464. - OLCZAK Jerzy:
Nowożytny Kuttrolf z Gniewu, woj. pomorskie s. 475-481. POPŁAWSKA Dorota: Flet prosty i fujarka: nowe odkrycia
archeomuzykologii Elbląga s. 483-488. - MARCINKOWSKI
Mirosław: Średniowieczne grzebienie odkryte na Starym Mieście w
Elblągu s. 497-507. - MAIK Jerzy: Średniowieczne jedwabie z
wykopalisk w Elblągu s. 509-516. - NAWROLSKA Grażyna: Dokąd
pielgrzymowali elblążanie w średniowieczu?: znaki pielgrzymie
świadectwem pobożnych wędrówek s. 517-527. - KOLA Andrzej,
WILKE
Gerard:
Podwodna
lokalizacja
mostu
przy
wczesnośredniowiecznym
grodzisku
w
Nętnie,
woj.
zachodniopomorskie s. 545-551
480. BALTIJSKIJ region v meždunarodnych
otnošenijach v novoe i novejšee vremja : materialy
meždynarodnoj konferencii Kaliningrad, 10-11
oktjabrja 2003 g. / hrsg v. Jurij Vladimirovič
Kostjašov, Viktor Vladimirovič Sergeev. - Kaliningrad:
Izd. Kaliningr. gosudarstv. univ., 2004. - 282 s.
Z treści: KRETININ Gennadij Viktorovič: Ob obraščenii I.
Kanta k rossijskoj imperatrice Elizavete Petrovne v dekabre 1758
goda s. 40-46. - ERMAKOVA Nadežda Ivanovna: O formach
meždunarodnych naučnych svjazej učenych Kenigsbergskogo
universiteta s. 52-56. - PANČENKO Aleksandr Arkad'evič: O
vzaimootnošenijach russkoj i francuzskoj armij s žiteljami
Vostočnoj Prusii v period kampanii 1806-1807 gg. (po
vospominanijam sovremmennikov) s. 80-86. - TUPOLEV Boris
Michajlovič:
Podgotovka
germansko-prusskim
Genštabom
voennych dejstvij protiv Rossii v Vostočnoj Prussii pered Pervoj
mirovoj vojnoj i sraženie pod Tannenbergom s. 115-121. KOLMAGOROV Konstantin Nikolaevič: Velikobritanija i vopros o
severo-zapadnych granicach Pol'ši na Parižskoj mirnoj konferencii
s. 122-130. - KOSTJAŠOV Jurij Vladimirovič: Učastie SSSR v
kenigsbergskoj Vostočnoj jarmarke s. 139-146. - STROGANOVA
Natal'ja Aleksandrovna: Problema pol'skogo nacional'nogo
men'šinstva v Vostočnoj Prussii v germano-pol'skich otnošenijach
mežvoennogo perioda s. 147-155. - ZOLOV Aleksandr
Vladimirovič: Ot Litovskoj Respubliki k Litovskoj SSR: 1939-1940
gg. s. 156-167. - MATTHES Eckhard: Problema obrazovanija
Kaliningradskoj oblasti v nemeckoj istoriografii: obzor s. 195-206. WÖRSTER Peter: Moj put' ot Kenigsberga k Kaliningradu:
Avtobiografičeskie zametki s. 209-219. - THER Philipp: Etničeskie
čistki v Baltijskom regione vo vremja i posle Vtoroj mirovoj vojny i
ich sovremennye posledstvija s. 220-233. - DRZEWICKI Artur:
Meždunarodnye obuslovennosti principov politiki Pol'ši i FRG v
otnošenii k Kaliningradskoj oblasti (1991-1994 gg.) s. 234-243. FEDOROV
Gennadij
Michajlovič:
Stanovlenie
novych
geopolitičeskich realij na Baltike (1991-2003 gg.) i buduščee
Kaliningradskoj oblasti s. 244-251. - NIKULINA Natal'ja Jur'evna:
Modernizacija istoričeskogo obrazovanija i meždunarodnye svjazi
istoričeskogo fakul'teta KGU s. 255-258
481. BĄDKOWSKI Lech: Odwrócona kotwica. Wyd. 3. - Gdańsk: Oficyna Czec, [2004]. - 203, [5] s.:
mapa
482. BISKUP Marian: Opera minora : studia z
dziejów zakonu krzyżackiego, Prus, Polski i krajów
nadbałtyckich. - Toruń, 2002
Rec.: SARNOWSKY Jürgen, Beiträge z. Gesch. Westpr. 2004
Nr. 19 s. 275-276
483.
BLANKE
Richard:
Polish-speaking
Germans? : language and national identity among the
Masurians since 1871. - Köln, 2001
Rec.: HARTMANN Stefan, Preussenland 2004 Jg.42 Nr.1 s.
26-28. - AUGUSTYNOWICZ Christoph, Österreichische Osthefte
2004 Bd. 46 s. 276-278
484.
BOBROWSKI
Witold,
KOSSAKGŁÓWCZEWSKI Kazimierz: Historia, kultura, język
i edukacja Kaszubów : między asymilacją a
emancypacją // In: Kultura mniejszości narodowych i
grup etnicznych w Europie. - Opole: Wydaw. Uniw.
Opol., 2004. - S. 77-90. Sum. s. 90
485. BOLDUAN Tadeusz:
kaszubski. - Gdańsk, 2002
Nowy
bedeker
Rec.: LINKNER Tadeusz, Kociewski Mag. Region. 2003 nr 3
s. 32-34
486. BOOCKMANN Hartmut: Vokiečių ordinas :
dvylika jo istorijos skyrių. [Zakon niemiecki :
dwanaście rodziałów jego historii]. - Vilnius: Aidai,
2003. - 295, [1] s.: il., mapy. Bibliogr. s. 216-247
487. BORZYSZKOWSKI Józef: Die Kaschuben,
Danzig und Pommern. - Gdańsk; Wejherowo, 2002
Rec.: ZIESCH Andrea, Cassubia Slavica 2004 [Bd.] 2 s. 107-112
488. BORZYSZKOWSKI Józef: O Kaszubach w
Kanadzie : kaszubsko-kanadyjskie losy i dziedzictwo
kultury. - Gdańsk: Inst. Kasz.; Uniw. Gdań.; Elbląg:
Elbl. Uczel. Hum.-Ekonom., 2004. - 628, [2] s.: il.,
faks., mapa, portr.
489. BORZYSZKOWSKI Józef, OBRACHTPRONDZYŃSKI Cezary: Serbołużyczanie i Kaszubi a
ich pogranicza : wspólnota dziejów i trwania w XIX i
XX wieku // In: Polska-Niemcy : pogranicze
kulturowe i etniczne. - Wrocław; Poznań, 2004. - S.
241-249. - (Archiwum Etnograficzne ; T. 42)
490. CAMMANN Alfred: Die Masuren : aus ihrer
Welt, von ihrem Schicksal in Geschichte und
Geschichten. - Marburg: Elwert, 2004. - 275 s.: il. (Einzelschriften der Historischen Kommission für
ost- und westpreussische Landesforschung ; 25)
491. CICHOSZ Teofil: Zarys dziejów Gochów. Gdańsk: Wydaw. BiT Beata Żmuda-Trzebiatowska,
2003. - 72 s.
492. CONNOLLY Shirley Mask: Kashubia to
Canada : crossing on the Agda : an emigration story. Ottawa: S.M. Connolly, 2003. - XII, 365 s.: il., faks.,
mapy, portr.
Rec.: BORZYSZKOWSKI Józef: Z Kaszub do Kanady,
Pomerania 2004 nr 1 s. 43-44
493. DEMEL Bernhard: Der Deutsche Orden
einst und jetzt : Aufsätze zu seiner mehr als 800jährigen Geschichte. - Frankfurt/M., 1999
25
Rec.: GOUGUENHEIM Sylvain, Bull. d'Information de la
Mission Hist. Française en Allemagne 2004 No 40 s. 265-271
494. DEMEL Bernhard: Der Deutsche Orden im
Spiegel seiner Besitzungen und Beziehungen in
Europa. - Frankfurt/M.: Lang, 2004. - 742 s.: il. (Europäische
Hochschulschriften.
Reihe
3:
Geschichte und ihre Hilfswissenschaften ; Bd. 961)
Rec.: GOUGUENHEIM Sylvain, Bulletin d'information de la
Mission Historique Française en Allemagne 2004 No 40 s. 271-274.
- KAIM-BARTELS Astrid, Beiträge z. Gesch. Westpr. 2004 Nr. 19 s.
277-278
495. DEUTSCHLANDS Osten - Polens Westen.
Vergleichende
Studien
zur
geschichtlichen
Landeskunde
/
red.
Matthias
Weber.
Frankfurt/Main, 2001
Rec: MÜLLER Uwe, Jahrb. Gesch. Mittel- u. Ostdeutschl.
2003 (dr. 2004) Bd. 49 s. 347-349. - LIENAU Cay, Österreichische
Osthefte 2004 Bd. 46 s. 271-272
496. DEUTSCHLANDTREFFEN der Ostprussen :
Landsmannschaft
Ostpreussen
1948-1998
:
Ostreussen lebt. - Hamburg: Landsmannschaft
Ostpreussen, 1998. - 216 s.: il., mapa
497. DZIAŁANIA militarne na Pomorzu / red.
nauk. Wiesław Wróblewski. - Warszawa, 2001
Rec.: BOYSEN Jens, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2004 Jg. 53
H. 1 s. 130-132
498. GALUS Henryk: Społeczność kaszubska :
odrębność i przynależność. Cz.1: Identyfikacja i
dążenia. Cz.2: Ograniczenia ciągłości kulturowej. Gdańsk: nakł. autora, 2004. - 148 s.; 252 s.
499. HISTORIA Pomorza. T. 2-4 / pod red.
Gerarda Labudy, Stanisława Salmonowicza. - Toruń;
Poznań, 2000-2003
Rec.: BÖMELBURG Hans-Jürgen, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch.
2004 Jg. 53 H. 2 s. 284-286 [rec. dot. T. 3 cz.3, T. 4 cz. 1-2]. HARTMANN Stefan, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2004 Jg. 53 H. 4
s. 600-603 [rec. dot. T. 2 cz.3]
500. JASIŃSKI Janusz: Między Prusami a Polską :
rozprawy i szkice z dziejów Warmii i Mazur w XVIIIXX wieku. - Olsztyn, 2003
Rec.: JAMIOŁKOWSKA Danuta, Univ. Gedan. 2004 R. 16 nr
1 s. 193-200. - WAJDA Kazimierz, Univ. Gedan. 2004 R. 16 nr 1 s.
201-203
501. KLAT Marek, MYKOWSKI Jarosław:
Krzyżackie tajemnice : zamki, skarby, odkrycia. Gdańsk: Oficyna Pom., [ca 2002]. - 96 s.: il., pl.
Album
502. KOHTZ Harald: Westpreussen : Land an der
unteren Weichsel. - Würzburg: Flechsig, 2001. - 168
s.: il., mapy, pl.
503. KOSSERT Andreas: Mazury : zapomniane
południe Prus Wschodnich. - Warszawa: Wydaw.
Nauk. Scholar, 2004. - 335, [1] s.: il., faks., mapa, tab.,
portr. Bibliogr. s. 301-318
504. KOŚCIELECKA Anna, DZIANISZ Paweł:
Nadbałtyckie spotkania. - Wznowienie popr. i posz. Gdańsk: Inst. Kasz., 2004. - 358, [2] s.: il.
Wyd.1: Warszawa, 1989
505. KULTURTRANSFER Polen-Deutschland :
Wechselbeziehungen in Sprache, Kultur und
Gesellschaft. Bd. 3 / hrsg. v. Karol Sauerland. - Bonn:
Kulturstiftung d. deutsch. Verertriebenen, 2004. - 164
s.
Z treści: SIMIŃSKI Rafał: "In via errare" : die Arroganz der
Kolonisten gegenüber dem Raum Livlands und Preussens im 13.
und 14. Jahrhundert s. 23-30. - TANDECKI Janusz: Die Rezeption
des Lübischen Rechts durch die preussischen Städte s. 31-39. MAŁŁEK Janusz: Innere Gründe für den Verfall der Reformation
in Polen s. 41-48. - GIERLICH Ernst: Deutsche und "Undeutsche" :
zur Wahrnehmung der ethnischen Gruppen in der Stadt Reval im
17. Jahrhundert s. 49-61. - SAUERLAND Karol: Fortschritt und
Nutzen über alles? Der Diskurs der Aufklärer in Verbindung mit
Forsters Aufenthalt in Wilna s. 63-72. - NIEDZIELSKA
Magdalena: Staatsraison und Arroganz : die nationalen
Minderheiten in Ost- und Westpreussen als Politikum in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts s. 73-82. - ADAMIAK Maria: Lauter
Arroganz : mittelalterliche Ostkolonisation als literarischer Stoff im
wilhelminischen Deutschland s. 83-91. - SCHATTKOWSKY Ralph:
Kulturelle Abgrenzungsprozesse in Westpreussen zwischen
Reichsgründung und Erstem Weltkrieg s. 93-103
506. LANDOWSKI Roman:
kociewski. - Gdańsk, 2002
Nowy
bedeker
Rec.: SZUKALSKI Jerzy, Jantar. Szlaki 2004 R. 47 nr 3 s. 4042. - SZULIST Władysław, Stud. Pelpl. 2003 T. 34 (dr. 2004) s. 440442
507. MAST Peter: Ostpreussen und Westpreussen
und die Deutschen aus Litauen. - München, 2001
Rec.: GLAUERT Mario, Jahrb. f. d. Gesch. Mittel- u.
Ostdeutschl. 2003 (dr. 2004) Bd. 49 s. 444-445. - ARNOLD Udo,
Das Hist.- Polit. Buch 2004 Bd. 52 s. 127-128
508. MATULEVIČIUS Algirdas: Mała Litwa od
XVI do XIX wieku. Lituano- Slavica Posnan. Stud.
Hist. 2004 [T.] 10 s. 49-75
509. MAŽOSIOS Lietuvos enciklopedija. T. 1. Vilnius, 2000
Rec.: JURKIEWICZ Jan, Lituano-Slavica Posnan., Stud. Hist.
2004 [T.] 10 s. 253-256. - KUZBORSKA Alina: Bez Małej Litwy nie
byłoby również Wielkiej Litwy, Borussia 2004 R. 14 [nr] 35 s. 202207. - HERMANN Arthur, Annaberger Annalen 2004 Bd. 12 s.
263-265
[toż
w
wersji
elektr.:]
http://annaberg.de/aa/2004/AnnabergerAnnalen12-2004.pdf
510. MILITZER Klaus: Der Deutsche Orden in
seinen Balleien // In: Der Deutsche Orden in Europa.
- Göppingen: Ges. f. Staufische Gesch., 2004. - S. 4965. - (Schriften zur staufischen Geschichte und Kunst
; Bd. 23)
511. MILITZER Klaus: Von Akkon zur
Marienburg : Verfassung, Verwaltung und
Sozialstruktur des Deutschen Ordens 1190-1309. Marburg/Lahn, 1999
Rec.: JÄHNIG Bernhart, Jhrb. f. d. Gesch. Mittel- u.
Ostdeutschl. 2003 (dr. 2004) Bd. 49 s. 445-448
512. OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Die
Kaschuben zwischen polnischer Kultur und
deutscher Zivilisation // In: Identitätenwandel und
nationale Mobilisierung in Regionen ethnischer
Diversität : ein regionaler Vergleich zwischen
Westpreussen und Galizien am Ende des 19. und
Anfang des 20. Jahrhunderts. - Marburg: HerderInstitut, 2004. - S. 167-182. - (Tagungen zur
Ostmitteleuropa-Forschung ; 20)
513. OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Kaszubi
: między dyskryminacją a regionalną podmiotowością.
- Gdańsk, 2002
Rec.: BORZYSZKOWSKI Józef, Acta Elbingensia 2004 T. 2 s.
501-508
514. OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Kaszubi
- między wspólnotą etniczną a wspólnotą polityczną //
In: Lokalna wspólnota polityczna a zagadnienie
tożsamości zbiorowej. - Kraków: Universitas, 2002. S. 169-192
515. PĖTERAITIS Vilius, REISGYS Jurgis,
STIKLIORIUS Jonas: Mažosios Lietuvos garbinga
praeitis, liūdna dabartis ir neaiški ateitis. D. 1-2.
[Zaszczytna przeszłość Małej Litwy, smutna
współczesność i niejasna przyszłość]. - Vilnius:
Romuna, 2003. - 567, [1] s., [4] s. tabl. : il.; 442, [1] s.,
[2] s. tabl. : il. - (Lietuvininkai Kalbėjo, Tebekalba, bet
Nebekalbės ; 2 )
516. PISKOZUB Andrzej: Z prądem i pod prąd
epoki : felietony - recenzje - wywiady 1961-1988. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2004. - 208 s. (Dzieła Zebrane ; T. 10)
517. POMORZE- mała ojczyzna Kaszubów :
(historia i współczesność) / red. Józef Borzyszkowski,
Dietmar Albrecht. - Gdańsk; Lübeck, 2000
Rec.: FECKER Carsten, Altpr. Geschl.- kde N.F. 2004 Bd. 34
Jg. 52 s. 409-411
518.
PREUSSEN
in
Ostmitteleuropa
:
Geschehensgeschichte und Verstehensgeschichte /
hrsg. v. Matthias Weber. - München, 2003
Rec.: HARTMANN Stefan, Forschungen zur Brandenb. u.
Preuss. Gesch. NF 2004 Bd. 14 s. 129-133. - STRZELCZYK Jerzy,
Kwart. Hist. 2004 R. 111 nr 3 s. 224-228
519.
PREUSSISCHE
Landesgeschichte
:
Festschrift für Bernhart Jähnig zum 60. Geburtstag /
red. Udo Arnold, Mario Glauert, Jürgen Sarnowsky. Marburg, 2001
Rec.: BEUTTEL Jan-Erik, Beiträge z. Gesch. Westpr. 2004 Nr.
19 s. 267-269. - SCHAAL Katharina, Jahrb. f. d. Gesch. Mittel- u.
Ostdeutschl. 2003 (dr. 2004) Bd. 49 s. 440-444
520. RAETHER Manfred: Polens deutsche
Vergangenheit : das Gebiet zwischen Oder und
Memel im Ablauf der deutschen und der polnischen
Geschichte. - Schöneck: Selbstverl., 2004. - 495 s.
Dot. także Prus Wschodnich i Zachodnich oraz Pomorza
Zachodniego
521. RÖMER Michał: Litwini w Prusiech
Książęcych / do druku przygot. Rafał Witkowski.
Lituano- Slavica Posnan. Stud. Hist. 2004 [T.] 10 s. 744, tab.
Okoliczności powstania artykułu zob.: SOLAK Zbigniew:
Michał Römer - "Litwini w Prusiech Książęcych", tamże s. 45-47
522. SAKSON Andrzej: Mazurzy - pomiędzy
polskością a niemieckością. Prz. Polonijny 2004 R. 30
z. 3 s. 47-60, tab.
523. SCHREIBER Hermann: Preussen und
Baltikum unter den Kreuzrittern : die Geschichte des
Deutschen Ordens. - Gernsbach, 2003
461
Rec.: ARNOLD Udo, Hist.- Politische Buch 2004 Bd. 52 s. 460-
524. STOKER Donald J.: Britain, France, and the
naval arms trade in the Baltic 1919-1939 : grand
strategy and failure. - London: Cass, 2003. - XII, 242
s. - (Cass Series. Naval Policy and History ; 18).
Bibliogr.
525.
SZULIST
Władysław:
Amerykanie
kaszubskiego pochodzenia : zagadnienia wybrane.
Stud. Pelpl. 2003 T. 34 (dr. 2004) s. 163-247
526. URBAN William: The Teutonic Knights : a
military history. - London, 2003
Rec.: EKDAHL Sven, Zs f. Ostmitteleur.- Forsch. 2004 Bd. 53
s. 439-441. - EKDAHL S., J. Balt. Stud. 2004 Vol. 35 Nr 2 s. 198200. - FRANCE John, History 2004 Vol. 89 s. 113-114. - KREEM
Juhan, Hans. Gesch.- blr 2004 Bd. 122 s. 250
527. VOM KURFÜRSTENTUM zum "Königreich
der Landstriche" : Brandenburg-Preussen im Zeitalter
von Absolutismus und Aufklärung / red. Günther
Lottes. - Berlin: Berliner Wiss.-Verl., 2004. - 263 s.: il. (Aufklärung und Europa ; 10)
528. WOJNY w Prusach / pod red. Witolda
Gieszczyńskiego, Norberta Kasparka, Jerzego
Maronia. - Olsztyn: Wydaw. Uniw. Warm.-Maz., 2004.
- 247 s.: il., mapy, pl., tab.
Treść: HOFFMANN Mirosław J.: Podbój Prusów przez Zakon
Krzyżacki s. 9-27. - GANCEWSKI Jan: Rola militarna zamków
krzyżackich w Prusach w XIV i XV wieku s. 29-41. - KORYTKO
Andrzej: O porty pruskie: działania militarne w latach 1626-1635 s.
43-63. - AUGUSIEWICZ Sławomir: Pomiędzy Szwecją a
Rzeczpospolitą: Prusy Książęce jako teatr działań operacyjnych w
latach 1656-1657 s. 65-93. - STRZEŻEK Tomasz: Wojny
napoleńskie w Prusach Wschodnich s. 95-157. - ŁACH Wiesław B.:
Działania wojenne w Prusach Wschodnich w pierwszej wojnie
światowej: s. 159-206. - GAJOWNIK Tomasz, MAROŃ Jerzy:
Utracony bastion: Prusy Wschodnie w latach 1918-1945 s. 207-247
529. Z DZIEJÓW kultury Pomorza XVIII-XX
wieku : materiały z seminarium na Uniwersytecie
Gdańskim 14 marca 2003 roku. T. 2 / pod red. Józefa
Borzyszkowskiego, Cezarego Obracht-Prondzyńskiego;
Uniwersytet Gdański; Instytut Kaszubski w Gdańsku.
- Gdańsk, 2004. - 393 s.: il., faks., portr., tab.
Treść: KĘCIŃSKA Jowita: Geografia organizacji i stowarzyszeń
polskich związanych z życiem umysłowym na Pomorzu w latach
1772-1920 s. 11-24. - KOWALSKA Helena: Pastor Adolf Mundt
[ok.1810-1900] z Kiezmarku i dzieje jego kolekcji s. 25-50. GŁODOWSKI Bogusław: Ruch trzeźwościowy na Pomorzu przed
1920 rokiem i jego oddziaływanie społeczne: źródła i stan badań s.
51-94. - GROMOW Natalia: Obraz Pomorza w 20-leciu
międzywojennym w pamiętnikach i wspomnieniach chłopów s. 95125. - WALKOWSKI Maciej: Sanacja w satyrze "Słowa
Pomorskiego" s. 126-172. - SCHODZIŃSKA Joanna: Integracyjna
rola czasopism regionalnych na Pomorzu Gdańskim w 20-leciu
międzywojennym na przykładzie wejherowskiej "Klëki" s. 173-187. BREZA Bogusław: Współżycie polsko-niemieckie w Kościerzynie w
latach 1920-1939 s. 188-214. - BRZESKA Elżbieta: Uczestnictwo w
kulturze mieszkańców małych miast pomorskich na przykładzie
Chojnic w 20-leciu międzywojennym s. 215-244. - SŁAWSKI
Krzysztof: Kształtowanie się lokalnych elit politycznych na
Pomorzu po II wojnie światowej - przypadek Bytowa s. 245-270. KWAŚNIEWSKA Anna: Wieś rybacka Rewa - 40 lat po badaniach
Andrzeja Ropelewskiego s. 271-295. - ŁOSIŃSKI Aleksander:
Krzyże i kapliczki przydrożne w kulturze Kaszubów s. 296-322. KAL Elżbieta: Fascynacje i uniki: motywy etniczne i regionalne w
malarstwie "szkoły sopockiej" s. 323-381. - OBRACHT-
27
PRONDZYŃSKI Cezary: Kim są Kaszubi - stare pytania, nowe
odpowiedzi? s. 382-393
T. 1 zob. bibliogr. za 2001 r. poz. 741
530. ZAMKI gotyckie na szlakach turystycznych
Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur : Międzynarodowa
konferencja naukowa, Malbork 25-26 kwietnia 2002 :
zbiór materiałów pokonferencyjnych. - Gdańsk:
Wydaw. "Sport", 2002. - 183 s.: il.
Z treści: KIZIELEWICZ Joanna: Wykorzystanie zespołów
dworsko-parkowych
i
pałacowo-parkowych
województwa
pomorskiego dla celów turystycznych s. 36-42. - ANSZPERGER
Andrzej: Produkt turystyyczny Torunia s. 43-50. - PIEKARSKA
Ewa: Znaczenie walorów zabytkowych w budowaniu potencjału
zrównoważonego rozwoju regionu : studium przypadku - zamki
gotyckie w turystyce województwa warmińsko-mazurskiego s. 56-65.
- SZWICHTENBERG Aleksander: Ocena bonitacyjna atrakcyjności
turystycznej szlaku zamków gotyckich Warmii i Mazur s. 66-73. OLSZEWSKI Jacek: Wizerunek XIII-wiecznego Gdańska jako celu
wizyt ówczesnych ludzi s. 74-84. - MICHALSKA Alicja: Zamek w
Malborku, stan aktualny i warunki lepszego wykorzystania dla
celów turystycznych s. 85-95. - KRZYKOWSKI Grzegorz,
LECHICKA-KOSTUCH Maria, ŁUCZAK Mariola: Zamek w
Malborku unikalną cechą produktu turystycznego obszaru s. 127134. - HISTORYCZNY potencjał rozwoju turystyki w Obwodzie
Kaliningradzkim / [aut.] Irina I. Dragilewa [et al.]: s. 135-141. KRZYKOWSKI Grzegorz, ŁUCZAK Mariola, LECHICKAKOSTUCH
Maria:
Krótkoterminowa
prognoza
liczby
odwiedzających Muzeum Zsmkowe w Malborku s. 159-170. CZYŻEWSKI Marian: Walory historyczno-turystyczne zamku Ryn i
ich wykorzystanie w procesie przekształceń własnościowych s. 171175. - NAROŻNIAK Izabela: Szlakiem zamków gotyckich - oferta
turystyczna województwa pomorskiego oraz warmińskomazurskiego s. 181-183
531. ZIEGLER Uwe: Kreuz und Schwert : die
Geschichte des Deutschen Ordens. - Köln, 2003
Rec.: ARNOLD Udo, Vierteljahrschrift f. Sozial- und
Wirtschaftsgesch. 2004 Bd. 91 s. 344-345. - ARNOLD Udo, Das
hist.- polit. Buch 2004 Bd. 52 s. 460. - LÖWENER Marc, Zs f.
Ostmitteleur.- Forsch. 2004 Bd. 53 s. 439. - MENTZEL-REUTERS
Arno, Deutsches Archiv f. Erforschung des Mittelalters 2004 Bd.
60 s. 371
532. ZWECK Albert: Mazury : krajowe i narodowe
wiadomości. - Łomża, 2004. - 270 s.
Wyd. niem: Masuren: eine Landes- und Volkskunde. Stuttgart, 1900
Rec.: ŁAPO Jerzy Marek, Masovia 2004 T. 7 s. 160-164
II. ŹRÓDŁA
533. AKTA i Diariusz Królewskiej Komisji
Okrętowej Zygmunta III z lat 1627-1628 / rękopis
oprac. Wiktor Fenrych. - Gdańsk; Gdynia, 2001
Rec.: CIEŚLIŃSKI Robert, Studenckie Teki Hist. 2004 z. 2 s.
112-114
534. BANDUR Renate: Meine KLV-Lagerzeit
1941 : Briefe und Dokumente. - Bochum [et al.]:
Projekt, 2004. - 133 s.: il. - (Dokumente und Berichte
zur erweiterten Kinderlandverschickung 1940 - 1945 ;
3)
Dot. Prus Wschodnich
535. CORPUS epistularum Ioannis Dantisci. Pt.1:
Ioannis Dantisci epistulae latinae. Vol.1: Ioannes
Dantiscus' latin letters, 1537 / ed. by Jerzy Axer; with
collab. of Anna Skolimowska; transcr. from
manuscript, comment. and annot. by A.
Skolimowska; Centre for Studies on the Classical
Tradition in Poland and East-Central Europe Warsaw
University (OBTA); Polish Academy of Arts and
Sciences (PAU); under the patronage of the
International Union of Academies (UAI). - Warsaw;
Cracow, 2004. - 427 s., [19] s. tabl.: il., faks., tab.
536. Die DEUTSCHEN östlich von Oder und
Neisse 1945-1950 : Dokumente aus polnischen
Archiven / hrsg. v. Włodzimierz Borodziej, Hans
Lemberg. - Marburg: Herder-Institut. - (Quellen zur
Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas ; Bd.
4/4) Bd. 4: Wojewodschaften Pommerellen und
Danzig (Westpreussen), Wojewodschaft Breslau
(Niederschlesien) / bearb. v. Ingo Esser [et al.]. - 2004.
- IX, 805 s., [1] k. map skł.
Zob toż w jęz. pol., bibliogr. za 2001 r. poz. 605
537. DOKUMENTY Gdyni i Grabówka 1253-1772
/ wyd. Tomasz Rembalski. - Gdynia: Muz. Miasta
Gdyni, 2003. - 90 s.: faks. - (Studia i Materiały
Muzeum Miasta Gdyni. Seria 1: Wydawnictwa
Żródłowe ; nr 1). Bibliogr. s. 75-78
538. DOKUMENTY małych miast Prus
Królewskich z lat 1762-1763 dotyczące uprawnień
handlowych / [wyd.] Wojciech Szramowski. Rocz.
Elbl. 2004 T.19 s.171-188
539. DOKUMENTY strony polsko-litewskiej
pokoju mełneńskiego z 1422 roku / wyd. Przemysław
Nowak, Piotr Pokora. - Poznań: Wydaw. Poznań.,
2004. - XVII, 99, [2] s.: il.
Rec.: SKIERSKA Izabela, Rocz. Hist. 2004 R. 70 s. 254-259. TĘGOWSKI Jan, Stud. Źródłoznawcze 2004 [T.] 42 s. 165-167
540. DOKUMENTY w sprawie opieki lekarskiej
ludności w powiecie kartuskim z 1929 roku / [wyd.]
Janusz Kutta. Acta Cassubiana 2004 T. 6 s. 337-357
541. DWA gdańskie inwentarze topielców z 1781 i
1786 rok / [wyd.] Kizik Edmund. Kwart. Hist. Kult.
Mat. 2004 R. 52 nr 2 s. 217-221. Zsfg. s. 221
542. DZIAŁALNOŚĆ aparatu bezpieczeństwa na
Warmii i Mazurach w świetle uchwał III plenum KC
PZPR (11-13 XI 1949 r.) / [wyd.] Witold Gieszczyński.
Echa Przeszłości 2004 [T.] 5 s. 407-432
543. FANTUZZI Giacomo: Diario del Viaggio
Europeo (1652) con instruttione et avvertimenti per
far viaggi lunghi. - Varsavia, 1998
Rec.: PROKOP Krzysztof R[afał], Prz. Zach.- pom. 2004 R. 19
z. 4 s. 222-228
544. GDAŃSK w planach Polskiego Państwa
Podziemnego / [wyd.] Grzegorz Górski. Zap. Hist.
2004 T. 69 z. 2/3 s. 129-167
545. HERDER Johann Gottfried: Dziennik mojej
podróży z roku 1769 / oprac. i posł. opatrzył Tadeusz
Namowicz; przeł. Magdalena Kurkowska. - Olsztyn:
Borussia, 2002. - 140 s. - (Odkrywanie Światów)
307
Rec.: MUSIAŁ Łukasz, Orbis Linguarum 2002 Vol. 21 s. 305-
546. IGNACY Krasicki na Warmii 1766-1772 :
przekazy źródłowe. Cz. 1-2 / zebrał i oprac. Alojzy
Szorc. - Olsztyn, 2002
Rec.: GOLIŃSKI Zbigniew, Wiek Oświecenia 2004 [T.] 20 s.
179-182. - HARTMANN Stefan, Preussenland 2004 Jg. 42 Nr. 2 s.
61-63
547. MATERIAŁY do zagadnienia polityki
elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma
wobec stałego wojska w Prusach Książęcych po
pokoju oliwskim 1660 roku (edycja źródłowa) / [wyd.]
Sławomir Augusiewicz. Mrągowskie Stud. Human.
2002/2003 T. 4/5 (dr. 2004) s. 158-170. Zsfg. s. 170
548. NIEMIECKOJĘZYCZNE dokumenty króla
Władysława Jagiełły / [wyd.] Przemysław Nowak.
Stud. Źródłoznawcze 2004 [T.] 42 s. 97-114
Dot. m.in. Szczecina oraz stosunków polsko-krzyżackich
549. OBWÓD Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej
: wybór dokumentów 1994-2004 / [wybór] Tadeusz
Baryła, Wacław Hojszyk, Edmund Wojnowski. Olsztyn: OBN, 2004. - 152, [1] s. - (Rozprawy i
Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha
Kętrzyńskiego ; nr 219)
550. "OJCZYZNA" 1939-1945 : dokumenty,
wspomnienia, publicystyka / pod red. Zbigniewa
Mazura, Aleksandry Pietrowicz. - Poznań: Inst. Zach.,
2004. - 691 s., [24] s. tabl.: faks. - (Biblioteka Przeglądu
Zachodniego. Z Dziejów Instytutu Zachodniego ; nr
19)
Dot. także Pomorza
551. ORDYNACJE i statuty szpitali gdańskich XVXIX w. / [wyd.] Adam Szarszewski. - Toruń: Wydaw.
Adam Marszałek, 2004. - 214 s. - (Hospitalia
Gedanensia : Fontes ; Vol. 1). Sum.
552. PETRUS DE DUSBURG : Kronika ziemi
pruskiej / Piotr z Dusburga, przetł. Sławomir
Wyszomirski, wst. i koment. hist. Jarosław Wenta. Toruń: Wydaw. UMK, 2004. - XL, [2], 280, [1] s.:
wykr.
553. POLITYKA morska państw bałtyckich i
skandynawskich w świetle referatów polskich
placówek dyplomatycznych i konsularnych na zjazd
bałtycki w Gdyni w 1937 r. / oprac. Adam Grzegorz
Dąbrowski, Piotr Kołakowski; Pomorska Akademia
Pedagogiczna w Słupsku. - Słupsk, 2004. - 273 s.: tab.
Rec.: TECHMAN Ryszard, Nautologia 2004 R. 39 nr 1/4 s.
102-103
554.
PRAETORIUS
Matthaeus:
Prūsijos
įdomybės, arba Prūsijos regykla = Deliciae Prussicae,
oder Preussische Schaubühne / Matas Pretorijus. Vilnius: Pradai; Liet. Ist. Inst. L-kla
T. 1: "Prūsijos įdomybių" santrauka = Syllabus
"Deliciae Prussicae". Kn. 1: Prūsijos onomasija =
Onomasia Prussiae / sud. Ingė Lukšaitė. - 1999. - 737,
[2] s. : il., faks., mapy
T. 2 Kn. 2: Prūsijos demologija = Demologia
Prussiae. Kn. 3: Prūsijos topografija = Topographia
Prussiae / par. Ingė Lukšaitė; bendradarbiaudama su
Vilija Gerulaitienė, Mintautas Čiurinskas, Irena
Tumavičiūtė. - 2004. - 881, [2] s. : il., faks.
555. PROGRAM Katolicko-Polskiej Partii
Ludowej w Grudziądzu (z 31 grudnia 1912 r.) / do
druku podali Stanisław Poręba, Tadeusz Rauchfleisz. Grudziądz: Koło Miłośni. Dziejów Grudz.; Urząd
Miejski, 2004. - 16 s.: il. - (Biblioteczka 110-Lecia
"Gazety Grudziądzkiej" (1894-2004) ; T. 2)
556. PRZYWILEJ lokacyjny miasta Olsztyna =
Privilegium civitatis Allensteyn / przekł. z jęz. łac.
Anna Mrówczyńska, Jerzy Sikorski, red. Barbara
Wojczulanis. - Olsztyn: Prac. Wydaw. "ElSet", 2003. 15 s.: il., mapa
Tekst równol. łac. i pol.
557. RAPORTY z ziem wcielonych do III Rzeszy
(1942-1944) / pod red. Zbigniewa Mazura, Aleksandry
Pietrowicz, Marii Rutowskiej. - Poznań: Inst. Zach.,
2004. - XLVII, [5], 611, [1] s.: faks., mapy. - (Biblioteka
Przeglądu Zachodniego. Z Dziejów Instytutu
Zachodniego ; nr 20)
558. Ein RÄTSELHAFTES Danziger Stadtbuch
des 15. Jahrhunderts : Textedition mit Bemerkungen
zur Entstehungsgeschichte / [hrsg. v.] Klaus
Neitmann. Beiträge z. Gesch. Westpr. 2004 Nr. 19 s.
29-67. Streszcz. s. 67. Sum. s. 67
559. SARNOWSKY Jürgen: Das virtuelle
Preussische Urkundenbuch - neue Wege der
Kooperation für Internet-Editionen. Beiträge z.
Gesch. Westpr. 2004 Nr. 19 s. 257-266, il. Streszcz. s.
266. Sum. s. 266
560. SCHIEDER Theodor: Dokumentation der
Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa. Bd.
1 / Bundesrepublik Deutschland. - München: dtv,
2004
T.1: Die Vertreibung der deutschen Bevölkerung
aus den Gebieten östlich der Oder-Neisse. - XXI, 160,
494 s., mapy
Przedruk wydania z 1960
561. STELLA Erasmus: Apie Prūsijos senybes /
Stela Erazmas, iš lotynų k. vertė Mintautas
Čiurinskas, įvadą ir koment. parašė Gintaras
Beresnevičius. - Vilnius: Aidai, 2004. - 126, [2] s.
Tłum. wyd.: De Borussiae antiquitatibus. - Basileae, 1518
562. VISITATIONEN im Deutschen Orden im
Mittelalter. Bd. 2: 1450-1519 / hrsg. v. Marian Biskup,
Irena Janosz-Biskupowa, unter der Red. v. Udo
Arnold. - Marburg: Elwert, 2004. - XI, 308 s. (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen
Ordens;
50/2.
Veröffentlichungen
der
Internationalen Historischen Kommission zur
Erforschung des Deutschen Ordens ; 10/2)
T. 1 zob. bibliogr. za 2002 r. poz. 599
563. WYKAZ krzywd i strat wyrządzonych
archidiecezji
gnieźnieńskiej
w
okręgach
człuchowskim i tucholskim z roku 1436 / [wyd.]
Marian Biskup. Zap. Hist. 2004 T. 69 z. 1 s. 111-123
Opis T. 1 unieważnia poz. 454 w bibliogr. za 1999 r.
29
564. ZANIM poddał się Hel : niemiecki dokument
z 1939 roku / tł., oprac. Jacek Żebrowski. - Łódź, 2003
574. FÜRST Max: Gefilte Fisch und wie es
weiterging : mit einem Nachwort von Peter Härtling. München: Dt. Taschenbuch-Verl., 2004. - 764 s.
565. ZAPOMNIANA relacja lwowskiego historyka
literatury o naukowej podróży do bibliotek i archiwów
czterech miast Prus Książęcych i Królewskich z 1847
roku / [wyd.] Jerzy Starnawski. Rocz. Elbl. 2004 T.19
s.189-200
575. JÓZEFCZYK Mieczysław: W połowie drogi...
. - Elbląg, 2002
Rec.: ROMANOWICZ Jerzy, Prz. Hist.- Wojsk. 2004 R. 5 nr 4
s. 227-231. - TULISZKA Jarosław, Prz. Morski 2004 R. 69 z. 3 s. 9294
Jan Kanty Szlachtowski (1816-1871)
566. ZIEMIE Zachodnie - październik 1942 czerwiec 1944 : raporty Sekcji Zachodniej Delegatury
Rządu na Kraj o sytuacji ludności polskiej i polityce
okupanta niemieckiego / wybór i oprac. Mieczysław
Adamczyk, Janusz Gmitruk, Władysław Ważniewski;
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w
Warszawie; Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach. Warszawa: Oficyna Wydaw. ASPRA-JR: MHPRL;
Kielce: Wszechnica Świętokrzyska, 2004. - 703, [1] s.
567. ZNAKI pamięci : listy westerplatczyków
(1940-1993) / wybór, wstęp, koment. i przypisy
Stanisława Górnikiewicz-Kurowska. - Wyd. 3 popr. i
uzup. - Gdańsk: "Marpress", 2004. - 340 s., [30] s. tabl.
Wyd. 1: Gdańsk, 1994
______________________
568. BERKENKAMP Anneliese: Mein kleines
Dorf : eine Kindheit in Ostpreussen. - München: Utz,
2004. - 259 s.: il.
569. BURAKOWSKI Jan: Przypadek ze skutkiem
dożywotnim : wspomnienia bibliotekarza z lat 19562002. - Olsztyn: Stow. Bibl. Pol., 2004. - 138, [1] s.: il.,
portr.
M.in. w Olsztynie
570. CHEŁCHOWSKI Wincenty Władysław: Z
ogrodu wspomnień. - Olsztyn: Prac. Wydaw. "ElSet",
2004. - 478, [2] s.: il., faks., portr., tab.
Wspomnienia z Warmii i Mazur z l. 1945-2001
571. CODZIENNOŚĆ zapamiętana : Warmia i
Mazury we wspomnieniach / red. Hans-Jürgen Karp,
Robert Traba. - Olsztyn: "Borussia"; Warszawa: Inst.
Studiów Polit. PAN, 2004. - 496 s.: il . - (Świadectwa ;
T. 2)
Toż w jęz. niem.: Nachkriegsalltag in Ostpreussen:
Erinnerungen von Deutschen, Polen und Ukrainern / hrsg. H.-J.
Karp und R. Traba. - Münster: Aschendorf, 2004. - VII, 526 s. : il. (Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands.
Beiheft; 16)
Rec.: TOMKIEWICZ Ryszard, Kom. Maz.- Warm. 2004 nr 1 s.
116-119 [rec. wyd. w jęz. pol.]
572. DÖNHOFF Marion Gräfin: Reisebilder :
Fotografien und Texte aus vier Jahrzehnten / red.
Friedrich Dönhoff. - Hamburg: Hoffmann und
Campe, 2004. - 271 s.: il.
573. FRECKMANN Ilse: Danzig : Erinnerungen
1939-1947. - Aachen: Helios, 2003. - 93 s.: il. (Edition der europäischen Vertreibungsgeschichte)
Rec.: OPACKI Zbigniew, Rocz. Elbl. 2004 T.19 s. 238-242
576. KAISER Hans: Zerrissene Wurzeln :
Nordostpreussen 1938 - 1948 : Erinnerung an meine
Kindheit und Jugend. - Niebüll: Videel, 2004. - 324 s.:
mapa
577.
KIBELKA
Ruth:
Ostpreussens
Schicksalsjahre 1944-1948. - Berlin: Aufbau-Verlag,
2004. - 362 s.: il.
Wyd. 1. - Berlin 2000
578. KRAUSE Heinz: Berichte, Erzählungen,
Andachten eines aus Westpreussen stammenden
Pfarrers / hrsg. v. Eberhard Doll. - Bramsche: Rasch,
2004. - 428 s.: il.
579. KRUPP Gerhard: Fluchtwege: 1945-1947 aus
Marienwerder/Westpreussen nach Löbau/Sachsen. Norderstedt: Books on Demand, 2004. - 177 s.: il.,
mapy
580. KU PAMIĘCI : wspomnienia leśników,
pracowników przemysłu drzewnego i leśnego Warmii
i Mazur / zebrał i oprac. Władysław Fafiński. Olsztyn: Reg. Dyr. Lasów Państw., 2003. - 114, [2] s.
581. MISZTAL Irena: Takie sobie dzieje. Cz. 5:
Moje życie w Ełku. - Ełk, 2002. - 100 s.: il.
Cz. 1-4 dot. wspomnień z Grodzieńszczyzny
582. MORGENSTERN Erika: Überleben war
schwerer als Sterben : Ostpreussen 1944-1948. München: Herbig, 2004. - 295 s.: pl.
583. OPOWIEDZIEĆ życie swoje : wybór prac
nadesłanych na konkurs Toruńskiego Towarzystwa
Kultury "Opis życia własnego w XX stuleciu" / red.
Czesław Niedzielski. - Toruń: Tor. Tow. Kultury; Prac.
Sztuk Plast., 2004. - 251 s.
Z treści: JĘDRZYŃSKI Zefiryn: Boso pod górkę s. 30-57. NIEZGÓDKA Stanisław: Wiosny mojego życia s. 129-138. REDLARSKI Stanisław L.: Moje lata dziecięce - wśród swoich i
sąsiadów z zachod i wschodu s. 152-167. - STĘPIEŃ Maria: Oto
życie moje s. 168-189. - STRECKER Anna: Nikt czasu urodzin nie
wybiera s. 190-204. - SZYMION Irena: Bliskość cmentarza s. 205208
Zbiór wspomnień gł. z ziemi chełmińskiej
584. PFÜRTNER Stephan: Nicht ohne Hoffnung :
erlebte Geschichte 1922 bis 1945. - Stuttgart, 2001
Rec.: BORZYSZKOWSKA-SZEWCZYK
Cassubiana 2004 T.6 s. 392-398
Miłosława,
Acta
585. SCHULZ-VOBACH Jo: Die Bernsteinfrau. München: Knaur, 2004. - 413 s.
586. SCHULZE-LACKNER Maja: Und Wunder
gibt es doch : die Geschichte einer ostpreussischen
Familie. - München: Langen Müller, 2004. - 240 s.: il.
587. SZALLIES Siegfried: Postkarte nach
Ostpreussen. - Alfeld: Hottenstein-Buchverl, 2004. 133 s.: mapa
588. WELS Waltraut: Glückskind im Chaos :
Odyssee einer Ostpreussin. - Norderstedt: Books on
Demand GmbH, 2004. - 308 s.: il., mapy
589. ZACHARIAS Rainer: Kindheit in
Marienburg 1935-1945 : Prägungen vor den Fassaden
der Macht. Westpr.- Jahrb. 2004 Bd. 54 s. 145-172, il.
III. ZAGADNIENIA SPOŁECZNOGOSPODARCZE
1. Geografia gospodarcza
590. DRWAL Jan: Zmiany stosunków wodnych
we wschodniej części delty Wisły [streszcz. ref.].
Spraw. Gdań. Tow. Nauk. 1999-2003 [T.] 26-30 (dr.
2004) s. 83-85
591. LIZIŃSKI Tadeusz: Żuławy delty Wisły jako
region o specyficznej hydrografii i wynikających stąd
kosztach
ochrony
przeciwpowodziowej.
Acta
Elbingensia 2004 T. 2 s. 419-435, mapa, tab.
592. MARKOWSKI Ryszard, BULIŃSKI Michał:
Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza
Gdańskiego = Endangered and threatened vascular
plants of Gdańskie Pomerania. - Gdańsk; Poznań:
Bogucki Wydaw. Nauk., 2004. - 75 s., [18] s. tabl.:
mapa. - (Acta Botanica Cassubica. Monographiae /
Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody
Uniwersytetu Gdańskiego ; 1)
593. PODGÓRSKI Zbigniew: Wpływ budowy i
funkcjonowania młynów wodnych na rzeźbę terenu i
wody powierzchniowe Pojezierza Chełmińskiego i
przyległych części dolin Wisły i Drwęcy / Uniwersytet
Mikołaja Kopernika. - Toruń, 2004. - 203 s., [6] k. tabl.
skł.: il., pl., wykr. Bibliogr. s. 174-192. Sum. s. 193-203
594. PRZYRODA Krajny Złotowskiej / pod red.
Grzegorza Ziółkowskiego, zespół aut. Jolanta
Dylawerska [et al.]; Wielkopolskie Stowarzyszenie
Pracy Organicznej "Ekorozwój". - Toruń: Urbański
Wydaw., 2004. - 176 s.: il., mapy, tab. + [2] k. map skł.
Bibliogr. s. 169-176
595. SZUKALSKI Jerzy: Fizycznogeograficzny
podział regionalny obszaru Trójmiasta. Jantar. Szlaki
2004 R. 47 nr 4 s. 1-8, il., mapy
2.Osadnictwo i demografia
596. BASTEMEYER Gabriele: Die Karte der
Neusassen des Amtes Tilsit von 1653 : zur Besiedlung
der Domänenämter Linkuhnen und Heinrichswalde.
Altpr. Geschl.- kde N.F. 2004 Bd. 34 Jg. 52 s. 379-386
597. BELZYT Leszek: Problem liczebności
ludności kaszubskiej na Pomorzu Gdańskim w
okresie przed pierwszą wojną światową. Cassubia
Slavica 2004 [Bd.] 2 s. 3-25, tab.
598. HAVER Charlotte E.: Das Experiment des
Königs : europäische Migration und die Peuplierung
Preussens am Beispiel der Salzburger Emigranten //
In: Über die trockene Grenze und über das offene
Meer : binneneuropäische und transatlantische
Migrationen im 18. und 19. Jahrhundert. - Essen:
Klartext, 2004. - S. 67-89
599. ŁODZIŃSKI Sławomir: Narodowy Spis
Powszechny (2002) a problemy uznawania za
"mniejszość narodową (etniczną)" : Łemkowie,
Ślązacy, Kaszubi. Prz. Polonijny 2004 R. 30 z. 3 s. 2745
600.
MIGRATIONSBEWEGUNGEN
von
Westpreussen nach Pommern. Sedina-Archiv 2004 Jg.
50 Bd. 11 s. 75-79
601. STRAKAUSKAITĖ Nijolė: Mažosios
Lietuvos elito identiteto problema : kultūrinis
diskursas. [Problem identyfikacji elit Małej Litwy].
Sociologija 2001 Nr. 1-2 s. 66-77
3. Etnografia
602. BALSYS Rimantas: Mažosios Lietuvos žvejų
dainos : sandaros, turinio ir poetikos ypatumai :
mokslinė monografija. - Klaipėda, 2003
Rec.: SLIUŽINKAS Rimantas // In: Kultūriniai saitai abipus
Nemuno: Mažosios Lietuvos reikšmė Didžiajai Lietuvai spaudos
draudimo metais (1864-1904). - Klaipėda, 2004. - S. 135-136. - (Acta
Historica Universitatis Klaipedensis; 10)
603. BRAUN Krzysztof: Zło mieczem karane - jak
tradycyjny zwyczaj kreuje tożsamość lokalną. Stud.
Angerburgica 2004 T. 9 s. 87-92
604. BROSCH Adam: Ermländische Kapellen =
Warmińskie kapliczki / współpr. Mirosław Bojenko. Ellingen, 2004. - 35 s.: il.
Tekst w jęz. pol. i niem.
605. EUROPÄISCHE Musik in historischen
Bauwerken von Warmia und Mazury / red. Barbara
Wojczulanis. - Olsztyn: Wydawn. Elset, 2004. - 48 s.:
il.
606. GRĄZIEWICZ-CHLUDZIŃSKA Barbara:
Na styku kultur : pisankarstwo północno-wschodniego
pogranicza Polski. Stud. Angerburgica 2004 T. 9 s. 1430, il.
607. HOCHLEITNER Janusz: Nowożytne
zwyczaje sobótkowe jako relikt dawnych wierzeń.
Mrągowskie Stud. Human. 2002/2003 T. 4/5 (dr.
2004) s. 36-45. Zsfg. s. 45
Dot. Warmii i Mazur
608. HOCHLEITNER Janusz: Warmińskie
dzwonki na drzewach jako relikt szczególnej czci
drzew // In: III [Trzecia] Ogólnopolska Konferencja
pt. "Las w kulturze polskiej" : materiały z konferencji
[...]. - Poznań: "Eco", 2002. - S. 565-572
31
609. KACZMAREK Elżbieta: Zwyczaje wiosenne
na Warmii i Mazurach dawniej i dziś. Stud.
Angerburgica 2004 T. 9 s. 9-13
610. MACH Inga: Strój kaszubski dawniej i dziś.
Nasze Pomorze 2003 nr 5 (dr. 2004) s. 171-181, il.
611. MACZULIS Norbert: Adwent i godnie święta
w obrzędowości Kaszubów kartuskich. Kasz. Zesz.
Muz. 2002 R. 10 z. 10 s. 9-29, [4] s. tabl.
612. MACZULIS Norbert: Doroczne obrzędy
sobótkowe i nocy świętego Jana na Kaszubach
Środkowych. Kasz. Zesz. Muz. 2003 R. 11 z. 11 s. 7-12
613. MACZULIS Norbert: Obrzędy i zwyczaje
kaszubskie okresu Zapustów i Popielca. Kasz. Zesz.
Muz. 2002 R. 10 z. 10 s. 31-35
614. MACZULIS Norbert: Zwyczaje kaszubskie
związane z kultem Matki Boskiej i Świętem
Zmarłych. Kasz. Zesz. Muz. 2003 R. 11 z. 11 s. 13-23,
[4] s. tabl.
615. MALECKI Jan: Libellus de sacrifictiis et
idolatria veterum Borussorum / przep., wst. i przyp.
opatrzył Rafał Witkowski. Lituano- Slavica Posnan.
Stud. Hist. 2004 [T.] 10 s. 231-239
616. NOWAKIEWICZ Tomasz: Piłkalnia nad
Boskim Jeziorem : o wysokich domach
wczesnośredniowiecznych Prusów (na przykładzie
północnej Galindii). Barbaricum 2004 T. 7 s. 275-290,
il., mapy. Bibliogr. s. 284-286
Dot. wykopalisk w miejscowośći Boże w pow. mrągowskim
617.
OGRODZIŃSKI
Władysław:
Źródła
rękopiśmienne polskiej pieśni ludowej z Warmii i
Mazur i ich opracowania po 1945 roku. Kom. Maz.Warm. 2004 nr 2 s. 215-228. Zsfg. s. 228
618. OSSOWSKI Waldemar, KRĄPIEC Marek:
Die Wracks von Tolkmicko am Frischen Haff im
Licht
der
jüngsten
Forschung.
Deutsches
Schiffahrtsarchiv [2003 (dr. 2004) Bd. 26 s. 135-156,
il. Sum.
619. PETROŠIENĖ Lina: Die ethnische Musik
der Kleinlitauer : probleme der Identität : die
Zusammenfassung
der
Dissertationsarbeit
=
Lietuvininkų etninė muzika : identiteto problemos. Kaunas: Vytauto Didžiojo Univ., 2003. - 38 s.
620. PETROŠIENĖ Lina: Klaipėdos krašto
lietuvininkų dainavimo tradicijos kaita XX amžiuje //
In: Lietuviai ir lietuvininkai : etnine kultura. [Kn.] 2. Klaipėda: Klaipėdos Univ. L-kla, 2003. - S. 126-150. (Tiltai ; Nr. 16)
621. POLIŃSKI Dariusz: Źródła archeologiczne
do studiów nad późnośredniowiecznym osadnictwem
wiejskim w ziemi chełmińskiej. - Toruń, 2001
Repl.: POLIŃSKI Dariusz: O neolityzacji archeologii
średniowiecza (w odpowiedzi Panu Stanisławowi Kukawce) // In:
Materiały z VII Sesji Naukowej Uniwersyteckiego Centrum
Archeologii Średniowiecza i Nowożytności "Wyposażenie wnętrz w
średniowieczu" Toruń, 21-22 listopada 2002 roku. - Toruń, 2004. - S.
251-263. - (Archaeologia Historica Polona; T. 14)
622. PRŪSIJOS lietuvių dainos. [Pieśni Litwy
Pruskiej] / surinko Vilius Kalvaitis. - Vilnius: Liet.
Literatūros ir Tautosakos Inst., 1998. - XXVII, 408,
DXXVII s.: portr.
623. REK Agnieszka: Koronki w ubiorze
mieszczki gdańskiej na przełomie XVII i XVIII wieku.
Studenckie Teki Hist. 2004 z. 2 s. 32-39, il.
624. ROMANOWSKA Teresa: Tradycja i
współczesność w zwyczajach wiosennych ludności
wileńskiej na Mazurach. Stud. Angerburgica 2004 T.
9 s. 58-68
625. RONDOMAŃSKA Zenona: Pieśni i muzyka
ludowa Warmii i Mazur. Kom. Maz.- Warm. 2004 nr
1 s. 87-96
Uwagi do pracy: KRZYŻANIAK Barbara, PAWLAK
Aleksander: Warmia i Mazury. Cz. 1-5. - Warszawa, 2002
626. SELIUKAITĖ Irena, KLIMKA Libertas:
Wiosna na pograniczu Łotwy, Białorusi i Litwy. Stud.
Angerburgica 2004 T. 9 s. 43-47
627. SIEMIŃSKI Tomasz: Kamienne kręgi w
Węsiorach - potoczna świadomość prehistorycznego
zabytku. Koszal. Zesz. Muz. 2004 [T.] 24 s. 173-181, il.
Zsfg. s. 179-180
628. SIEMIŃSKI Tomasz: Święte drzewa na
Kaszubach // In: III [Trzecia] Ogólnopolska
Konferencja pt. "Las w kulturze polskiej" : materiały z
konferencji [...]. - Poznań: "Eco", 2002 . - S. 555-563: il.
629. SZCZEPAŃSKI Seweryn: "Baba pruska" z
Prątnicy - kamienny świadek triumfu chrześcijaństwa.
Echa Przeszłości 2004 [T.] 5 s. 25-31. Zsfg. s. 31
630. TUNKIEWICZ Michał: Zwyczaje rodzinne
okresu wielkopostnego i wielkanocnego wśród
przesiedleńców z Wileńszczyzny na Warmii i
Mazurach. Stud. Angerburgica 2004 T. 9 s. 48-57, il.
4. Historia społeczno-gospodarcza
631. DRAGILEVA Irina: Zasoby leśne obwodu
kaliningradzkiego
jako
czynnik
organizacji
działalności turystycznej // In: Uwarunkowania
użytkowania turystycznego lasów i terenów
zadrzewionych : Międzynarodowa Konferencja
Naukowa [...]: zbiór materiałów pokonferencyjnych. Gdańsk: Wyż. Szk. Turyst. i Hotel., 2003. - S. 233-240:
tab.
632. GANCEWSKI Jan: Ośrodki gospodarki
krzyżackiej po II pokoju toruńskim - główne problemy
badawcze. Biul. Pol. Misji Hist. 2004 nr 2 s. 47-60,
tab.
Toż w jęz. niem. pt.: Zentren der Ordenswirtschaft nach dem
2. Thorner Frieden - Hauptfragen s. 197-207
633. GANCEWSKI Jan: Rola zamków krzyżackich
w ziemi chełmińskiej od połowy XIV wieku do 1454
roku : studia nad gospodarką. - Olsztyn, 2001
Rec.: HARTMANN Stefan, Preussenland 2004 Jg.42 Nr.1 s.
17-18. - SARNOWSKY Jürgen, Beiträge z. Gesch. Westpr. 2004 Nr.
19 s. 282-284
634. GROTH Andrzej: Porty warmińskie w XVII i
początkach XVIII wieku. Kom. Maz.- Warm. 2004 nr
4 s. 485-495, tab. Zsfg. s. 495
635. GRUSZCZYŃSKI Tadeusz: Gazownictwo na
Pomorzu Gdańskim : rys historyczny. Cz. 1. - Gdańsk:
Pom. Spółka Gaz., 2003. - 169 s.: il., pl., tab.
s. 389-391
644. PIĄTKOWSKI Andrzej: Z dziejów
Wschodniopruskiej Kolei Południowej : magistrala
zbożowa Pilawa-Królewiec-Prostki w latach 18631903. Kom. Maz.- Warm. 2004 nr 2 s. 163-194, mapa.
Zsfg. s. 194
645. PLATH-KOHYT Izabela: Żuławska kolej
wąskotorowa. Jantar. Szlaki 2004 R. 47 nr 3 s. 9-12, il.,
tab.
636. JÓŹWIAK Wojciech: Kontakty handlowe
mieszczaństwa Inowrocławia z państwem krzyżackim
na przełomie XIV i XV stulecia. Ziemia Kujaw. 2004
[T.] 17 s. 5-22
646. RICHTER Friedrich: Beiträge zur
Wirtschaftsgeschichte Ostpreussens in den letzten
Deutschen Jahrzehnten 1914-1945 : Auswahl von
Dokumentationen und Berichten Dr. Friedrich
Richters : eine kommentierte Werksbibliographie. Kronberg-Oberhöchstadt: Selbstverlag, 2004. - 48 s.:
mapy
637. KIZIK Edmund: Gospodarstwo chłopskie na
Żuławach Wiślanych w świetle inwentarzy
pośmiertnych z XVIII wieku // In: Cywilizacja
prowincji Rzeczypospolitej szlacheckiej. - Bydgoszcz:
Wydaw. Akad. Bydg., 2004. - S. 329-343. Sum. s. 343
647. STANIELEWICZ Józef: Wpływ rozwoju
przemysłowego Rosji na wielkość i strukturę obrotów
rosyjskich i pruskich portów bałtyckich w końcu XIX i
początkach XX wieku. Prz. Zach.- pom. 2004 R. 19 z.
3 s. 15-26, tab.
638. KUNIEWSKI Jerzy: Organizacja rzemiosła
wiejskiego i stany liczbowe kowalstwa na Kaszubach i
Kociewiu w XX wieku. Nasze Pomorze 2003 nr 5 (dr.
2004) s. 147-164, tab.
648. STRAKAUSKAITĖ Nijolė: The Curonian
Spit : the old European postal road. - Vilnius: Versus
Aureus, 2004. - 141 s.: il. Zsfg.
Aneks źródłowy s. 340-342
639. LEISEROWITZ Ruth: "Naujas pasaulis" :
modernizacijos pasekmės Rytų Prūsijoje. ("Die neue
Landkarte im Kopf" : folgen der Modernisierung in
Ostpreussen) // In: Kultūriniai saitai abipus Nemuno
: Mažosios Lietuvos reikšmė Didžiajai Lietuvai
spaudos draudimo metais (1864-1904). - Klaipėda:
Klaipėdos Univ., 2004. - S. 36-39. - (Acta Historica
Universitatis Klaipedensis ; 10). Zsfg. s. 39
640. LEISEROWITZ Ruth: Schmuggel als
Lebensreform an der Grenze : Einblicke in
Grenzwelten des 19. Jahrhunderts // In: Kultūriniai
saitai abipus Nemuno : Mažosios Lietuvos reikšmė
Didžiajai Lietuvai spaudos draudimo metais (18641904). - Klaipėda: Klaipėdos Univ., 2004. - S. 71-77. (Acta Historica Universitatis Klaipedensis ; 10). San.
s. 77
641. LESKA-ŚLĘZAK Joanna: Ogniwa rozwoju
historycznych
kontaktów
polsko-holenderskich.
Cywilizacja i Polityka. Zesz. Nauk. 2004 nr 2 s. 143146
642. ŁAGUNA Wanda: Warmiński krajobraz
wiejski // In: Krajobraz i ogród wiejski. T. 2: Tradycje
a współczesny krajobraz wsi polskiej. - Lublin:
Wydaw. KUL, 2004. - S. 117-130: il., mapy, pl. Sum.
s.130
643.
PIĄTKOWSKA-MAŁECKA
Joanna:
Zwierzęta w gospodarce ludności zamieszkującej
ziemie Polski północno-wschodniej we wczesnej
epoce żelaza. - Olsztyn, 2003
649. TARADEJNA Marek: Media w obliczu klęski
huraganu z 4 lipca 2002 roku // In: III [Trzecia]
Ogólnopolska Konferencja pt. "Las w kulturze
polskiej" : materiały z konferencji [...]. - Poznań: "Eco",
2002. - S. 31-39: il.
Dot. zniszczeń w Puszczy Piskiej i Boreckiej
650. TRAPSZYC Artur: Z Kongresówki na
Pomorze : migracje rybaków wiślanych w XX wieku.
Biul. Stow. Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce
2004 nr 7 s. 215-227
651. TRAPSZYC Artur: Z toporem i pługiem w
mokry las : o Olędrach w dolinie Wisły // In: III
[Trzecia] Ogólnopolska Konferencja pt. "Las w
kulturze polskiej" : materiały z konferencji [...]. Poznań: "Eco", 2002. - S. 375-378
652. TRYK Cezary: Sokolnictwo w Prusach w XVXVI wieku // In: III [Trzecia] Ogólnopolska
Konferencja pt. "Las w kulturze polskiej" : materiały z
konferencji [...]. - Poznań: "Eco", 2002. - S. 353-362
653. WAGNER Patrick: Junker, Bauern,
Bürokraten : ein Projekt zur Sozialgeschichte von
Herrschaft im Ostelbien des 19. Jahrhunderts. Jahrb.
d. Hist. Forschung 2003 (dr. 2004) s. 51-58
Dot. m.in. Prus Wschodnich i Zachodnich
654. ZIMOWSKI Lech: Małe porty i przystanie w
Zatoce Puckiej i na Półwyspie Helskim : projekty,
rozbudowa i budowa (1920-1939). Zesz. Nauk. Polit.
Pozn., Architektura i Urbanistyka 2002 nr 3 s. 103132, il., mapy, pl.
Rec.: HOFFMANN Mirosław J., Kom. Maz.- Warm. 2004 nr 3
33
______________________
655. GROTH Andrzej: Położenie gospodarcze
Elbląga i Braniewa w świetle rozmiarów i wartości
handlu morskiego (1585-1700). Rocz. Elbl. 2004 T. 19
s. 31-54, tab.
656. STATUT cechu piekarzy pieczywa ciemnego
Starego Miasta Elbląga z 1421 roku / [wyd.] Dariusz
Kaczor. Rocz. Elbl. 2004 T.19 s.161-169
657.
BARYLEWSKA-SZYMAŃSKA
Ewa:
Gdański rynek nieruchomości w latach 1770-1776 //
In: Dom w mieście średniowiecznym i nowożytnym. Wrocław: Wydaw. Uniw. Wroc., 2004. - S. 287-297:
tab. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia
Sztuki ; 20). Sum. s. 297
658. BOGUCKA Maria: Baltic Commerce and
Urban Society, 1500-1700 : Gdansk/Danzig and its
Polish context. - Adldershot, 2003
Rec.: GRASSMANN Antjekathrin, Vierteljahrschrift f. Sozialu. Wirtschaftsgesch. 2004 Bd. 91 s. 51-52. - MICHELS Georg, Hist.
Zs 2004 Bd. 278 s. 759-760. - WECZERKA Hugo, Hans. Gesch.- blr
2004 Bd. 121 s. 255-256 - WYROBISZ Andrzej, Kwart. Hist. Kult.
Mat. 2004 R. 52 nr 2 s. 248-250. - WYROBISZ A., Acta Pol. Hist.
2004 [Vol.] 89 s. 145-148
659. FRANDSEN Karl-Erik: The scale and politics
of Danzig's salted herring trade in the Late sixteenth
century. Intern. J. Maritime Hist. 2004 Vol. 16 No 2
s. 145-167
660. KUS Józef: Kazimierz Dolny a handel
Gdańska z ziemiami ruskimi Rzeczypospolitej w XVI
i XVII wieku // In: Na pograniczu kultur, języków i
tradycji : prace ofiarowane profesorowi doktorowi
Ryszardowi Szczygłowi w sześćdziesiątą rocznicę
urodzin. - Lublin: Wydaw. UMCS, 2004. - S. 125-146
661.
SAMSONOWICZ
Henryk:
Grain
consumption in Gdańsk in the mid-15th century.
Bijdragen tot de Geschiedenis 1998 [vol.] 81 s. 305308
662.
SAMSONOWICZ
Henryk:
Johann
Angermünde : "homme d'affaire" de Gdansk du XVe
s. : marchand, politicien, financier : vers 1425-1482 //
In: Finances, pouvoirs et mémoire : mélanges offerts
à Jean Favier. - Paris: Fayard, 1999. - S. 490-496
663. JASIŃSKI Stanisław: Węzeł kolejowy w
Giżycku. Masovia 2004 T. 7 s. 45-71, mapa, pl., tab.
664. FRYDA Marian: Wieś pomorska w
pierwszym okresie panowania pruskiego na
przykładzie klucza gemelskiego w powiecie
człuchowskim (1772-1830) [Jemielno]. - Gdańsk, 2002
Rec.: SZULTKA Zygmunt, Zap. Hist. 2004 T. 69 z. 1 s. 179184. - WACHOWIAK Bogdan, Prz. Zach.- pom. 2004 R. 19 z. 1 s.
229-232
665.
MODRZEJEWSKI
Arkadiusz:
Ład
gospodarczy Kościerzyny w warunkach dziejowych
przemian gospodarczych. Słup. Stud. Hist. 2004 nr 11
s. 41-55, tab.
666. ECONOMIC, geopolitical and social
problems of co-operation between Kaliningrad
[Królewiec] and Poland / ed. by T[adeusz] Palmowski
[et al.]; University of Gdańsk. Departament of
Geography of Regional Development. - Gdynia;
Pelplin: "Bernardinum", 2003. - 141 s.: il. - (Coastal
Regions ; 6)
667. DŁUGOKĘCKI Wiesław, KUCZYŃSKI Jan,
POSPIESZNA Barbara: Młyny w Malborku i okolicy
od XIII do XIX wieku / Muzeum Zamkowe w
Malborku. - Malbork, 2004. - 113 s.: il., mapy, pl., tab.
- (Malborskie Szkice i Monografie z Historii Kultury
Materialnej ; T. 2)
668. RUDEL Klaus: Fischereizins im Amt
Allenstein [Olsztyn] 1819. Altpr. Geschl.- kde N.F.
2004 Bd. 34 Jg. 52 s. 63-66
669. LABUDDA Krzysztof: Kolej Puck-Krokowa.
Zap. Puckie 2004 nr 3 s.122-145, il., faks, mapa,
portr., tab.
670. HISTORIA pisana historiami... : dzieje
Rejonu Energetycznego Toruń / oprac. Marta
Przeszło, Lidia Zuba. - Toruń: Zakład Energ. Toruń
SA, 2004. - 140 s. : il., faks., pl., portr.
671. PODGÓRSKI Zbigniew: Młyny wodne w
Toruniu i ich związek ze zmianami sieci
hydrograficznej // In: Zintegrowany monitoring
środowiska przyrodniczego : funkcjonowanie i
monitoring
geoekosystemów
w
warunkach
narastającej antropopresji. - Toruń: Oficyna Wydaw.
"Turpress", 2004. - S. 419-428: mapa. - (Biblioteka
Monitoringu Środowiska). Sum. s. 428
672. ZŁOTA Księga : historia odznaczeń i
wyróżnień w Zakładzie Energetycznym Toruń 19802004 / oprac. Marta Przeszło, Lidia Zuba. - Toruń:
Zakład Energetyczny Toruń SA, 2004. - 104 s.: il.,
faks., nuty
673. KOZŁOWSKI Wacław: Rzemiosło tucholskie
na przestrzeni wieków. - Tuchola: LOGO, 2003. - 208
s.: il., faks., portr.
674. SZWANKOWSKI Jerzy: 100 [Sto] lat
gazownictwa w Tucholi 1903-2003. - Tuchola:
Margrafsen, 2003. - 64 s.: il., mapa, wykr.
IV.ZAGADNIENIA
PRAWNOUSTROJOWE
675. BORCHARDT Karl: Die Städte Danzig und
Elbing, das Reichskammergericht 1496 und der
fränkische Ritter Konrad von Rosenberg 1535.
Beiträge z. Gesch. Westpr. 2004 Nr. 19 s. 69-84.
Streszcz. s. 84. Sum. s. 84
676. JANICKA Danuta: Kara śmierci w dawnym
Toruniu (XVI-XVIII w.) // In: Doctrina multiplex
veritas una : księga jubileuszowa ofiarowana
profesorowi Mariuszowi Kulickiemu z okazji 35-lecia
powołania Katedry na Wydziale Prawa i
Administracji UMK. - Toruń: Wydaw. UMK, 2004. S. 495-504
677. KIEŁBIK Jerzy: Siedemnastowieczny
wilkierz jako źródło regulacji życia mieszkańców
miasta Reszla. Kom. Maz.- Warm. 2004 nr 4 s. 475483. Zsfg. s. 483
678. KIZIK Edmund: Prawo kaduka w Gdańsku w
XVI-XVIII wieku. Kwart. Hist. Kult. Mat. 2004 R. 52
nr 1 s. 5-14. Zsfg. s. 13-14
686. WIJACZKA Jacek: Procesy o czary przed
sądem zamkowym w Starogrodzie w pierwszj połowie
XVIII wieku // In: Cała historia to dzieje ludzi... :
studia z historii społecznej ofiarowane profesorowi
Andrzejowi Wyczańskiemu w 80-tą rocznicę urodzin i
55-lecie pracy naukowej. - Białystok: Wydaw. Uniw. w
Białymstoku, 2004. - S. 291-300
687. WITCZAK Agnieszka: Sprawy w kwestii
zaręczyn prowadzone przed gdańskim konsystorzem
w latach 1733-1734. Univ. Gedan. 2004 R. 16 nr 1 s.
95-106. Sum. s. 106
679. KIZIK Edmund: "Ungehorsam, Hochmut,
Frevel und Bosheit des Gesindes" : służba najemna w
świetle gdańskich ustaw przeciwko zbytkowi z połowy
XVI-XVII wieku // In: Miasta i mieszczaństwo w
Europie Środkowowschodniej do połowy XIX wieku. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2003. - S. 347-370:
tab. - (Studia ad Historiam Civitatum Pertinentia ; 1)
688. WITKOWSKI Zbigniew, WITKOWSKA
Katarzyna Maria: Przyczynek do wkładu palestry w
powstanie i rozwój toruńskiego prawniczego
środowiska naukowego // In: Doctrina multiplex
veritas una : księga jubileuszowa ofiarowana
profesorowi Mariuszowi Kulickiemu z okazji 35-lecia
powołania Katedry na Wydziale Prawa i
Administracji UMK. - Toruń: Wydaw. UMK, 2004. S. 531-549
680. MAŁŁEK Janusz: Ustrój stanowy i kultura
polityczna w obydwu częściach Prus (Prusy
Królewskie i Prusy Książęce) w czasach
wczesnonowożytnych // In: Artyści włoscy w Polsce
XV-XVIII wiek. - Warszawa: "DiG", 2004. - S. 33-45: il.
689. WITTRECK Fabian: Die Anfänge der
verfassungsrechtlichen
Normenkontrolle
in
Deutschland : das Danziger Obergericht als
Normenprüfungsinstanz 1923-1939. Zs. d. SavignyStiftung f. Rechtsgesch., Germ. Abt. 2004 Bd. 121 s.
415-470
Tekst źródłowy s. 360-364
Toż w jęz. niem.: Die Ständeverfassung und politische Kultur
in beiden Teilen Preussens (Königliches Preussen und Herzogtum
Preussen) in der frühen Neuzeit // In: Kapitoly z dějin stavovského
a parlamentního zřízení. - Prague: Eurolex Bohemia, 2004. - S. 197210
681. NAWORSKI Zbigniew: Szlachecki wymiar
sprawiedliwości w Prusach Królewskich (1454-1772) :
organizacja i funkcjonowanie. - Toruń: Wydaw. UMK,
2004. - 380 s.: tab. Bibliogr. s. 296-309. Zsfg. s. 377380
690. WÓJCIK Zbigniew K.: Jan Zbigniew
Lubaczewski (1894-1975), sędzia W[ojskowego] S[ądu]
R[ejonowego] w Rzeszowie i Olsztynie. Aparat
Represji w Pol. Lud. 1944-1989 2004 [T.] 1 [z.] 1 s.
423-433, portr.
V. ZAGADNIENIA KULTURY
UMYSŁOWEJ I ARTYSTYCZNEJ
1. Ogólne
682. PRANZ Manfred: Eine Verordnung gegen
den Kleiderluxus in den Marienburger Werdern aus
dem Jahr 1701. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2004 Bd. 34
Jg. 52 s. 248-250
691. ACHREMCZYK Stanisław: Mecenat
warmiński w czasach nowożytnych. Kom. Maz.Warm. 2004 nr 4 s. 453-461. Zsfg. s. 461
683. SALMONOWICZ Stanisław: W służbie
reżimu komunistycznego : wymiar sprawiedliwości
regionu kujawsko-pomorskiego w latach 1945-1956.
Zap. Hist. 2004 T. 69 z. 4 s. 169-178
692. BOGDAN Danuta: Testamenty szlacheckie i
mieszczańskie z XVII wieku jako przejaw kultury
prawnej Warmii. Kom. Maz.- Warm. 2004 nr 4 s. 463473. Zsfg. s. 472-473
Uwagi na marginesie książki: BIEGAŃSKI Zdzisław:
Sądownictwo i skazani na śmierć z przyczyn politycznych w
województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1945-1956. Bydgoszcz, 2003
684.
TECHMAN
Ryszard:
Administracja
rybołówstwa morskiego w latach 1945-1948.
Nautologia 2004 R. 39 nr 1/4 s. 6-31, tab.
685. WAGNER Patrick: Die Puttkamer'sche
Säuberung auf dem Lande : der administrative
Feldzug
gegen
den
ostpreussischen
Gutsbesitzerliberalismus nach 1880 // In: Eliten im
Wandel : gesellschaftliche Führungsschichten im 19.
und 20. Jahrhundert: für Klaus Saul zum 65.
Geburtstag. - Münster, 2004. - S. 338-364
693.
BORAWSKA
Teresa:
Czynniki
kulturotwórcze na Warmii w średniowieczu i w
czasach nowożytnych. Kom. Maz.- Warm. 2004 nr 4
s. 437-451. Zsfg. s. 450-451
694. CHODUBSKI Andrzej: "Czynnik polityczny"
we współczesnej rzeczywistości kulturowej Wybrzeża
Gdańskiego. Cywilizacja i Polityka. Zesz. Nauk. 2004
nr 2 s. 253-270
695. KAUNAS Domas: Das kulturhistorische Erbe
Kleinlitauens im Spannungsfeld von Werten und
Interessen. Annaberger Annalen 2004 Bd. 12 s. 45-77
Toż
w
wersji
elektr.:
http://annaberg.de/aa/2004/AnnabergerAnnalen12-2004.pdf
35
696. KAUNAS Domas: Mažosios Lietuvos
kultūros istorijos paveldas : vertės ir interesų sankirtos
požiūriu. (The cultural heritage of Lithuanian Minor :
the urgency for its preservation). - Vilnius: Vilniaus
Univ. l-kla, 2004. - 75, [1] s.: faks., il. Sum. s. 68
697. KULGAWCZUK Olga: Śladem Jaćwingów historia i legenda dawnych kultur jako motyw
podróży turystycznych // In: Markowe produkty
turystyczne w północno-wschodniej Polsce. Białystok, 2004. - S. 85-106: tab. - (Rozprawy Naukowe
/ Politechnika Białostocka ; nr 115)
698.
MENTZEL-REUTERS
Arno:
Arma
spiritualia : Bibliotheken, Bücher und Bildung im
Deutschen Orden. - Wiesbaden, 2003
Zob. też: MENTZEL-REUTERS Arno, Deutsch. Archiv f.
Erforschung d. Mittelalters 2004 Bd. 60 s. 432-433
Rec.: LÖFFLER Anette, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2004 Jg.
53 H. 4 s. 576-578
699. NA PEREKRESTKE kul'tur : Russkie v
Baltijskom regione. Č. 1-2. - Kaliningrad: Izdat. KGU,
2004. - 257 s.; 228 s.
2.Historia nauki i literatury
700. ARCHEOLOGIA toruńska : historia i
teraźniejszość : materiały z konferencji naukowej [...]
/ red. Bogusława Wawrzykowska. - Toruń, 2002
Rec.: ABRAMOWICZ Andrzej, Archaeol. Polona 2004 Vol. 42
s. 307-310. - ABRAMOWICZ Andrzej, Kwart. Hist. Nauk. i Techn.
2004 R. 49 nr 2 s. 162-166
701. CITAVIČIŪTĖ Liucija: Vokiečiai - lietuvybės
labui? : Karaliaučiaus ir Halės Lietuvių kalbos
seminarai. (Die deutschen pflegen das Litautentum? :
die Litauischen Seminare in Königsberg und Halle).
Darbai ir Dienos 2004 [nr] 37 s. 215-253, il., portr.
Zsfg. s. 253
702. GDAŃSKIE rodowody pedagogiczne :
geneza, kontynuacje, inspiracje, przemieszczenia
znaczeń wychowawczych / pod red. Ewy Rodziewicz,
Krystyny Rzedzickiej, Ewy Zalewskiej. - Gdańsk:
Wydaw. Uniw. Gdań., 2004. - 295 s.: portr.
Z treści: Profesor Kazimierz Sośnicki [1883-1976]: pedagog,
dydaktyk, filozof s. 9-11. - Profesor Ludwik Bandura [1904-1984]:
dydaktyk, pedagog s. 12-14. - Profesor Romana Miller [1906-1983]:
pedagog, teoretyk wychowania s. 15-17. - RODZIEWICZ Ewa:
Korzenie, pamięć i współczesne przejęcia znaczeń powojennej
pedagogiki gdańskiej: (zamiast wstępu) s. 19-49. - KWIECIŃSKI
Zbigniew: Odwaga przekraczania jako testament Wielkiej Trójcy
Gdańszczan s. 53-56. - WAPIŃSKI Roman: Ze wspomnień o
twórcach pedagogiki w Gdańsku s. 81-84. - SZABAŁA Henryk: Ze
wspomnień o profesorze Ludwiku Bandurze s. 94-103. LEWARTOWSKA-ZYCHOWICZ Małgorzata: Krótki komentarz do
spotkania s. 104-107. - GÓRA Henryk: Profesor Ludwik Bandura osobowość moralna s. 108-110. - GRZYBOWSKI Romuald:
Początki oraz niektóre aspekty rozwoju nauk pedagogicznych w
Gdańsku po 1945 roku s. 111-122. - NALASKOWSKI Stanisław:
Epizod z zawodowej biografii Kazimierza Sośnickiego s. 123-125. ZAKRZEWSKI Włodzimierz: Sztuka słuchania s. 126-128. ZAMOJSKI
Piotr:
Zapytanie
o
gdańską
pedagogikę:
(retrospektywna refleksja absolwenta) s. 129-133. - KOPCIEWICZ
Lucyna: Co się stało w pedagogice gdańskiej?: między czasem
minionym a teraźniejszością s. 215-222
703.
MAŁECKA-KUKAWKA
Jolanta,
WAWRZYKOWSKA Bogusława: Archaeology in the
German and Polish communities in Toruń (Thorn) in
the 19th and 20th century. Archaeol. Polona 2004
Vol. 42 s. 103-128, il., faks., portr. Bibliogr. s. 126-128
704. MAŁŁEK Janusz: Cechy toruńskiej "szkoły
historycznej" Karola Górskiego. Promocje Kuj.- Pom.
2004 R.12 nr 1/2 s.2-4, portr.
705. MOKRZECKI Lech: Wokół staropolskiej
nauki i oświaty : Gdańsk - Prusy Królewskie Rzeczpospolita. - Gdańsk, 2001
Rec.: MAJOREK Czesław, Ars Educandi 2004 T. 4 s. 317-319
706. NEUMANN-REDLIN VON MEDING
Eberhard: Immanuel Kant [1724-1804] und der
Naturwissenschaftler Karl Gottfried Hagen [17491829]. Preussenland 2004 Jg. 42 Nr. 2 s. 40-57, il.,
portr.
707. NOWAKOWSKI Wojciech: Three centuries
of Balt archaeology in East Prussia. Archaeol. Polona
2004 Vol. 42 s. 65-102, il., portr. Bibliogr. s. 93-102
708. SIERADZAN Wiesław: Naukowa współpraca
między profesorem Zenonem Hubertem Nowakiem i
profesorem Hartmutem Boockmannem. Biul. Pol.
Misji Hist. 2004 nr 2 s. 141-149
Toż w jęz. niem. pt.: Die wissenschftliche Zusammenarbeit
zwischen Professor Hartmut Boockmann und Profesor Zenon
Hubert Nowak s. 297-306
709. ZYGNER Leszek: Współpraca historyków
toruńskich i getyńskich w minionym półwieczu. Biul.
Pol. Misji Hist. 2004 nr 2 s. 129-139
Toż w jęz. niem. pt.: Die Zusammenarbeit von Historikern aus
Thorn und Göttingen im vergangenen halben Jahrhunder s. 285295
_____________________
710. ARENDT Dieter: Die Heimkehr nach
Kleckerburg - Danzig als "literarischer Fixpunkt des
Weltgeschehens" : ein Gedicht von Günter Grass //
In: Tausend Jahre polnisch-deutsche Beziehungen :
Sprache - Literatur - Kultur - Politik. - Warszawa:
Graf-Punkt, 2001. - S. 582-593. - (Publikacje
Stowarzyszenia Germanistów Polskich)
711. BRAZAITIS Kristina: Donelaitis Viewed
through Rose-tinted Glasses: Did Johannes
Bobrowski Misread the Lithuanian Bard? J. Baltic
Stud. 2004 Vol. 35 H. 1 s. 50-62
712. CHOJNOWSKI Zbigniew: Pseudonimy
poetów i pisarzy Warmii i Mazur jako zabawa i gra z
tożsamością. Kom. Maz.- Warm. 2004 nr 1 s. 59-68.
Zsfg. s. 68
713. CHOJNOWSKI Zbigniew: Świat zapisany
przez Mazurów : (rekonesans) // In: Swojskość i
obcość : o kategorii tożsamości w piśmiennictwie
polskim
na
przełomie
wieków
:
prace
literaturoznawcze poświęcone pamięci doktor
Małgorzaty Żarczyńskiej. - Olsztyn: Wydaw. Uniw.
Warm.-Maz., 2004. - S. 166-177
714. FEISTNER Edith, NEECKE Michael: Vom
"Überlesen" der Niederlage : das Rolandslied und
seine Rezeption im Deutschen Orden // In:
Kriegsniederlagen : Erfahrungen und Erinnerungen .
- Berlin, 2004. - S. 15-26
715. FREUND Winfried: Dir ein Lied zu singen :
eine literarische Reise durch das alte Ostpreussen. Rostock: Hinstorff, 2002. - 204 s.: il.
716. GIESELMANN Dorothea: Frauen als Thema
in der Osteuropaforschung : ein Literaturbericht //
In: Frau und Mann in Sprache, Literatur und Kultur
des slavischen und baltischen Raumes. - Hamburg:
Kovač, 2002. - S. 57-92. - (Schriftenreihe Schriften zur
Kulturwissenschaft ; Bd. 45)
717. HRECHOROWICZ-FLISIKOWSKA Anna:
Środowisko młodoliterackie Gdańska między dwoma
przełomami (październik 1956 - grudzień 1970).
Rocz. Gdań. 2004 T. 64 z. 1/2 s. 87-102, wykr. Sum. s.
102
718. JAROSZEWSKI Marek: Die deutschpolnischen Gemeinsamkeiten in "Unkenrufe" von
Günter Grass und "Tod in Danzig" von Stefan Chwin
// In: Tausend Jahre polnisch-deutsche Beziehungen :
Sprache - Literatur - Kultur - Politik. - Warszawa:
Graf-Punkt, 2001. - S. 576-581. - (Publikacje
Stowarzyszenia Germanistów Polskich)
719. JASIŃSKI Janusz: Losy spuścizny literackiej
Michała Kajki [1858-1940] // In: Wokół historii i
polityki : studia z dziejów XIX i XX wieku :
dedykowane
Profesorowi
Wojciechowi
Wrzesińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2004. - S. 297-302
720.
KALINOWSKI
Daniel:
Remus
w
romantycznym płaszczu. Nasze Pomorze 2003 nr 5
(dr. 2004) s. 79-91
Bohater powieści Aleksandra Majkowskiego (1876-1938) "Życie
i przygody Remusa"
721. KĘCIŃSKA Jowita: Geografia życia
literackiego na Pomorzu Nadwiślańskim 1772-1920 :
polski i kaszubski krąg kulturowy. - Gdańsk; Słupsk,
2003
Rec.: ZIELONKA Zbigniew, Cassubia Slavica 2004 [Bd.] 2 s.
117-120
722. KNÜTEL Wioletta: Der deutsch-polnische
Begegnung
in
der
"pommerschen"
Nachkriegsliteratur Deutschlands // In: WschódZachód : dialog języków i kultur w kontekście
globalizacji . - Słupsk, 2004. - S. 80-83
723. KRZEMIŃSKI Jan Michał: Joachima
Pastoriusa [1611-1681] wiersz o widowiskach w
Gdańsku w 1651 roku // In: Od liryki do retoryki : w
kręgu słowa, literatury i kultury. - Gdańsk: Wydaw.
Uniw. Gdań., 2004. - S. 77-86
724. KUKLIŃSKI Jerzy: Obrona Westerplatte w
komiksie. Libri Gedan. 2003 T. 21 (dr. 2004) s. 192197
Art. rec. komiksu: WÓJTOWICZ-PODHORSKI Marcin,
WYRZYKOWSKI Krzysztof: Westerplatte: załoga śmierci. Gdańsk, 2004
725. LINKNER Tadeusz: Wieś kaszubska w
poemacie Majkowskiego [1876-1938] "Jak w
Koscerznie koscelnego obrele abo pięc kawalerów a
jedna jedyno brutka". Nasze Pomorze 2003 nr 5 (dr.
2004) s. 105-122
726. Das LITERARISCHE und kulturelle Erbe
von Danzig und Gdańsk / hrsg. v. Andrzej Kątny. Frankfurt/M.: Lang, 2004. - 215 s.: il. - (Danziger
Beiträge zur Germanistik ; Bd. 15)
727. LITERATUR, Grenzen, Erinnerungsräume :
Erkundungen
des
deutsch-polnisch-baltischen
Ostseeraums als einer Literaturlandschaft / hrsg. v.
Bernd Neumann, Dietmar Albrecht, Andrzej
Talarczyk. - Würzburg: Königshausen & Neumann,
2004. - 425 s.
Z
treści:
ALBRECHT
Dietmar:
Grenzerfahrungen:
Literaturlandschaft Ostsee im Gedächtnis von Zeit und Raum s.
25-39. - DEGEN Andreas: Dichten als Fischen: zu einer zentralen
Erinnerungsmetapher bei Johannes Bobrowski [1917-1965] s. 4156. - HOPPE Rainer Benjamin: "On the crest of the waves": zur
Rolle des Mare Balticum in Uwe Johnsons [1934-1984] Werk s. 5770. - LIPIŃSKI Krzysztof: Schattenland Sarmatien: Johannes
Bobrowskis lyrische Beschwörung des europäischen Ostens s. 7184. - SACHA Magdalena I.: Der Topos Masurens als verlorenes
Paradies in der deutschsprachigen Literatur Ostpreussens s. 85-90. SINKEVIČIENĖ Regina: Landschaftsdiskurs als Möglichkeit zur
Selbst- und Fremdwahrnehmung s. 91-107. - SALKOVA Jenny: H.
Sudermann [1857-1928] und J. Bobrowski: Probleme des
"Pogranicje": Kampf um Macht und Besitz am Beispiel Dorf s. 123132. - SOLOGUBOV Alexander: Zur Logosphäre Kalinigrads: von
der "preussischen Tierhöhle" zu der "Heimat" s. 133-148. SOŚNICKA Dorota: Artur Daniel Liskowackis Roman "Eine
kleine" - eine unmögliche Sonate s. 149-160. - BORZYSZKOWSKASZEWCZYK Miłosława: Erinnerung und Gegenwart: Reiseberichte
aus Pommern in der "Pommerschen Zeitung" (1989-2001) s. 163180. - DOMAGAŁA Bożena: Paradox of memory: Polish-German
relations in the opinion of local press editors in Warmia und
Masuria s. 181-188. - PEZOLD Klaus: "Im Krebsgang" und
"Danziger Trilogie" - Weiterführung oder Zurücknahme? s. 189-194.
- ŻYTYNIEC Rafał: Heimatverlust in der polnischen und
deutschen Literatur nach 1945 - ein Topos, zwei
Erinnerungskulturen s. 211-246. - KAMIŃSKA Ewelina: Deutschpolnische Grenzen in der gegenwärtigen deutschen Kinder- und
Jugendliteratur s. 249-259. - KESSLER Wolfgang: Doppelte
Ausgrenzung:
zu
Geschichte
und
Konzeption
der
"Auslanddeutschen Literatur" s. 261-282. - NEUMANN Bernd:
Über die Geburt der Melusine aus den Wassern der Weichsel: zu
Theodor Fontanes [1819-1898] Polen-Bild s. 283-292. - STEINLEIN
Rüdiger: "Er hiess Jan" - Bemerkungen zum Polen-Bild in
deutscher
Jugendliteratur
zum
Thema
Nationalsozialismus/Judenverfolgung s. 293-313. - WINGE Vibeke:
Deutsche und Dänen im multikulturellen Dänemark s. 315-320. BERNHARDT Rüdiger: Literarische Wanderer zwischen
Künstlerkolonien: von Skandinaviern, Deutschen und Polen s. 323338. - HARTMANN Regina: Erinnerte Geschichte in regionalen
Grenzen: Literatur als Medium des kulturellen Gedächtnisses in
Schwedisch- und Preussisch-Pommern s. 339-346. - MEYER
Marita: Von einem Prozess zu einem Text der Erinnerung: über
"Die Ermittlung" von Peter Weiss s. 347-355
728. LITERATURA Wybrzeża po 1980 roku :
materiały z sesji naukowej, Gdynia, 3-4 grudnia 2003 :
praca zbiorowa / pod red. Teresy Arendt, Krystyny
Turo. - Pelplin: "Bernardinum", 2004. - 276 s.: il., tab.
Z treści: NAWROCKA Ewa: Literaura Wybrzeża gdańskiego w
latach 1989-1999 s. 25-44. - DĄBROWA-JANUSZEWSKI Jerzy:
Ziemia Słupska w literaturze pięknej pisarzy słupskich s. 45-57. -
37
KALINOWSKI Daniel: Przestrzeń na nowo odkryta: o prozie
Daniela Odiji [dot. Pomorza Środkowego] s. 58-69. - POMIRSKA
Ewa Monika: Panorama twórczości dla dzieci i młodzieży pisarzy
Wybrzeża po 1980 roku s. 70-81. - SKOTNICKA Gertruda: "Stegna"
dla dzieci i młodzieży ku kulturze regionalnej s. 82-93. ŻEBROWSKA Danuta: Baśniokrąg gdyński Krzysztofa Wójcickiego
s. 94-107. - LASKOWSKA Jolanta: Literatura Wybrzeża po 1980 r.
w repertuarze wybranych gdańskich wydawców s. 108-123. - SAMP
Jerzy: Twórczość związana z Gdańskiem i Wybrzeżem na
przykładzie działalności wydawniczej Oficyny "Marpress" s. 124135. - PIOTROWSKA Elżbieta: Twórczość regionalna w ofercie
prasowej, wydawniczej i bibliotecznej w świetle badań wybranych
prac magisterskich s. 136-155. - ZACHCIAŁ Iwona: Literatura
Wybrzeża w pracach magisterskich powstałych na Uniwersytecie
Gdańskim w Zakładzie Nauki o Książce s. 156-168. - WOŁODŹKO
Dariusz: Stowarzyszenie Literackie "Scriptus" [w Gdyni] s. 169-177.
- ADAMIEC Marek: Żubr na Pomorzu: słów kilka o twórczości
Zbigniewa Żakiewicza s. 178-187. - TURO Krystyna: "Atlantyk,
dnia...": o morskim podróżopisartwie Zbigniewa Jankowskiego s.
194-205. - ŻEREBNY Michał: Rybackie oblicze morza w prozie
Jerzego Pachlowskiego s. 206-213. - DĄBROWSKI Tadeusz: Wątki
metafizyczne w nowej poezji gdańskiej s. 214-225. NOWACZEWSKI Artur: Pomiędzy ulicą a katedrą: młoda
literatura Wybrzeża wobec rzeczywistości III RP s. 226-235. NOWOSIELSKI Kazimierz: Doświadczenia i głosy: o poezji Artura
Tomaszewskiego s. 236-242. - RYBICKI Leszek: Internetowy
"Słownik pisarzy Wybrzeża" s. 243-252
729. NAMOWICZ Tadeusz: Flucht, Vertreibung
und Zwangsaussiedlung in der westdeutschen
Literatur über Ostpreussen // In: Landschaften der
Erinnerung : Flucht und Vertreibung aus deutscher,
polnischer und tschechischer Sicht. - Bern: Peter
Lang, 2001. - S. 188-227. - (Studien zur Reiseliteraturund Imagologieforschung ; 5)
730. O LITERATURZE Kociewia : Biesiady
Literackie Czarna Woda 1993-2000 / pod red.
Tadeusza Linknera. - Tczew, 2003
Rec.: BEZKOWSKA Maria, Kociewski Mag. Region. 2004 nr 3
s. 42-43, il
- Sankt Augustin: Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.,
2004. - S. 115-134
Toż w jęz. pol. zob. bibliogr. za 2003 r.
736. OSTPREUSSISCHES Panorama : beliebte
Autoren auf den Spuren der Vergangenheit / hrsg. v.
Ruth Maria Wagner. - Würzburg: Rautenberg im
Verl.-Haus Würzburg, 2003. - 304 s.: il.
737. PÄSLER Ralf G.: Deutschsprachige
Sachliteratur im Preussenland bis 1500 :
Untersuchungen zu ihrer Überlieferung. - Köln, 2003
Rec.: ARNOLD Udo, Beiträge z. Gesch. Westpr. 2004 Nr. 19 s.
287-289
738. SINKEVIČIENĖ Regina: Ein paar
Paraphrasen zu Johannes Bobrowski in Litauen // In:
Unverschmerzt: Johannes Bobrowski - Leben und
Werk. - München, 2004. - S. 399-411. - (Colloquia
Baltica ; 2)
739. SKONKA Czesław: Śladami Stefana
Żeromskiego na Pomorzu : w 75-lecie śmierci pisarza
(1925-2000). - Gdańsk: Stow. Miłośn. Tradycji
"Mazurka Dąbrowskiego"; Tow. Pol.- Austr., 2001. 160 s.: portr.
740. SMILTENA Mudite: Bobrowski-Rezeption in
Lettland // In: Unverschmerzt : Johannes Bobrowski Leben und Werk. - München, 2004. - S. 412-430. (Colloquia Baltica ; 2)
741. SOBIERAJ Sławomir: Literacki krajobraz
Mazur na przełomie XIX i XX wieku. Mrągowskie
Stud. Human. 2002/2003 T. 4/5 (dr. 2004) s. 89-101.
Zsfg. s. 101
731.
OBRACHT-PRONDZYŃSKI
Cezary:
Aleksandra Majkowskiego [1876-1938] przypadki,
czyli: czy Kaszubom potrzebni są intelektualiści?
Nasze Pomorze 2003 nr 5 (dr. 2004) s. 93-104
742. SOBIERAJ Sławomir: Mazurski splot : studia
i szkice literackie. - Warszawa, 2003
732. OGRODZIŃSKI Władysław: Tropem
odnalezionych przeznaczeń : wybór publicystyki z lat
1956-2002 / z przedm. Tadeusza Ostojskiego. Olsztyn: OBN, 2003. - 295 s., [26] s. tabl.: il., faks.,
portr. - (Biblioteka Olsztyńska ; nr 51)
743.
STASIEWICZ
Krystyna:
Warmińska
prowincja literacka w dawnych wiekach? // In: Od
liryki do retoryki : w kręgu słowa, literatury i kultury. Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdań., 2004. - S. 209-220
Dot. Warmii i Mazur
733. ORŁOWSKI Hubert: Za górami, za lasami... :
o niemieckiej literaturze Prus Wschodnich 18631945. - Olsztyn, 2003
Rec.: RÓŻAŃSKA Katarzyna: Na początku były... Prusy
Wschodnie, Pozn. Stud. Polonistyczne. Seria Literacka 2004 [T.] 11
s. 223-229
Rec.: BORKOWSKI Andrzej, Mrągowskie Stud. Human.
2002/2003 T. 4/5 (dr. 2004) s. 188-191
744. STRAKAUSKAITĖ Nijolė: Rytų Prūsijos
intelektualinė terpė XIX amžiuje. (Intelektuelle
Umwelt in Ostpreussen des 19. Jahrhunderts) // In:
Kultūriniai saitai abipus Nemuno : Mažosios
Lietuvos reikšmė Didžiajai Lietuvai spaudos
draudimo metais (1864-1904). - Klaipėda: Klaipėdos
Univ., 2004. - S. 29-35. - (Acta Historica Universitatis
Klaipedensis ; 10). Zsfg. s. 35
734. OSIŃSKI Wojciech: "Ziemia Kaszubów,
piękna jak młodości sen w noc wiosenną..." :
Anmerkungen zu Stefan Żeromskis Prosagedicht
"Wiatr od morza". Cassubia Slavica 2004 [Bd.] 2 s. 6879
745. SZYDŁOWSKA Joanna: Dialektyka światów
nieprawdziwych : Warmia i Mazury w prozie realizmu
socjalistycznego.
Mrągowskie
Stud.
Human.
2002/2003 T. 4/5 (dr. 2004) s. 118-140. Zsfg. s. 140
735. OSSOWSKI Mirosław: Ostpreussen in der
deutschen Literatur nach 1945 // In: Europa im
Wandel : Literatur, Werte und Europäische Identität :
Dokumentation der Internationalen Fachtagung [...].
746. SZYDŁOWSKA Joanna: O użyteczności
streotypów : pewna wersja współczesnej tożsamości
Mazur ("My Krzyżaki! Opowieści mazurskie"
Wojciecha Marka Darskiego) // In: Swojskość i
obcość : o kategorii tożsamości w piśmiennictwie
polskim
na
przełomie
wieków
:
prace
literaturoznawcze poświęcone pamięci doktor
Małgorzaty Żarczyńskiej. - Olsztyn: Wydaw. Uniw.
Warm.-Maz., 2004. - S. 152-165
747.
URBAŃSKA-MAZUREK
Ewa:
Skra
Ormuzdowa na kaszubskich ścieżkach. Nasze
Pomorze 2003 nr 5 (dr.2004) s.123-130
Omówienie fragmentu powieści Aleksandra Majkowskiego
(1876-1938) "Życie i przygody Remusa"
748. WALKUSZ Jan: Twórczość literacka
duchowieństwa polskiego na ziemiach zaboru
pruskiego w XIX - XX wieku : 1848-1939. - Lublin,
2002
Rec.: SWASTEK Józef: Ocena rozprawy habilitacyjnej księdza
dr. Jana Walkusza [...] oraz całokształtu jego dorobku naukowego,
Stud. Pelpl. 2004 T. 34 s. 423-431. - SZULIST Władysław, Stud.
Pelpl. 2003 T. 34 (dr. 2004) s. 446-449
749. WÓJS Renata: Gdańsk - Polacy, Niemcy :
mityzacja przestrzeni w prozie Pawła Huellego. Orbis
Linguarum 2004 vol. 26 s. 189-203
750. ŻYTYNIEC Rafał: "Wenn wir solche Verse
lesen, glauben wir, Heimaterde zu schmecken" : zur
Rezeption
Johannes
Bobrowskis
in
den
Heimatvertriebenenverbänden // In: Unverschmerzt :
Johannes Bobrowski - Leben und Werk. - München,
2004. - S. 431-448
3. Historia szkolnictwa wyższego i oświaty
751. HAAR Ingo: "Volksgeschichte" und
Königsberger Milieu : Forschungsprogramme
zwischen
Weimarer
Revisionspolitik
und
nationalsozialistischer Vernichtungsplanung // In:
Nationalsozialismus in den Kulturwissenschaften Bd. 1: Fächer - Milieus - Karrieren. - Göttingen, 2004.
- S. 169-209
752. HAUSER Przemysław: Recepcja ideologii
narodowosocjalistycznej w szkołach niemieckich na
Pomorzu i w Wielkopolsce w latach 1932-1939 // In:
Między historią a edukacją historyczną : studia i
szkice dedykowane Profesor Marii Kujawskiej. Poznań: Inst. Hist. UAM, 2003. - S. 56-65. (Publikacje Instytutu Historii UAM ; 54)
753. JUŠKA Albertas:
mokykla. - Klaipėda, 2003
Mažosios
Lietuvos
Rec.: STRAKAUSKAITĖ Nijolė // In: Kultūriniai saitai
abipus Nemuno: Mažosios Lietuvos reikšmė Didžiajai Lietuvai
spaudos draudimo metais (1864-1904). - Klaipėda, 2004. - S. 133134. - (Acta Historica Universitatis Klaipedensis; 10)
754. MARTUSZEWSKI Edward: "Die polnische
Sprachfrage in Preussen" Gustawa Gizewiusza [18101848] jako źródło do badań nad dziejami germanizacji
szkolnictwa na Mazurach. - Olsztyn , 2001
Rec.: HARTMANN Stefan, Preussenland 2004 Jg. 42 Nr. 1 s.
24-26
755. PAWLAK Marian: Nauczyciele szkół
parafialnych diecezji kujawsko-pomorskiej w epoce
staropolskiej // In: Religijność na Kujawach i Ziemi
Dobrzyńskiej w czasach staropolskich. - Włocławek:
Wyż. Szk. Human.-Ekonom., 2003. - S. 135-147. (Zakład Dziejów Religii ; 1)
756. PAWLAK Marian, DŁUGOKĘCKI Wiesław:
Studia uniwersyteckie malborczyków do 1773 roku. Bydgoszcz: Wydaw. Akad. Bydg., 2004. - 155 s.
Bibliogr. s. 133-151. Zsfg. s. 153-155
___________________
757. WULTAŃSKI Jerzy: Zarys historii Szkoły
Podstawowej nr 1 w Brodnicy. - Brodnica: Multi,
2004. - 126, [1] s.: il., faks., portr., tab.
758. POROŻYŃSKI Henryk: Z dziejów Liceum
Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich w
Chojnicach (1623-2002) / Pomorska Akademia
Pedagogiczna w Słupsku. - Wyd. 2 zm. i uzup. Słupsk, 2004. - 317 s.: il., tab.
759. CHODUBSKI Andrzej: Z dziejów rozwoju
politologii na Uniwersytecie Gdańskim. Gdań. Stud.
Międzynarodowe 2004 Vol. 3 nr 2 s. 7-25
760. CZARNECKI Stefan, KITOWSKI Zygmunt:
Politechnika Gdańska w historii oficerskiego,
morskiego szkolnictwa wojskowego. Prz. Morski 2004
R. 69 z. 10 s. 70-79
761. DOERFFER Jerzy W.: Moje spojrzenie na
związki Politechniki Gdańskiej z Marynarką Wojenną.
Prz. Morski 2004 R. 69 z. 10 s. 7-12, il.
762. FIGWER Jan: Wydział Elektryczny
Politechniki Gdańskiej dla Marynarki Wojennej. Prz.
Morski 2004 R. 69 z. 10 s. 52-57
763. "FORUM Absolwentów" : jubileusz 50-lecia
Wydziału Łączności, Elektroniki oraz Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki (ETI) Politechniki
Gdańskiej / red. Marianna Sankiewicz. - Gdańsk:
[Polit. Gdań.], 2002. - 306 s.: il., portr.
764. KÄMPFERT Hans-Jürgen: Die Gründung
der Technischen Hochschule Danzig vor 100 Jahren.
Westpr.- Jahrb. 2004 Bd. 54 s. 101-114, il.
765. KLATKA Narcyz: Absolwenci Politechniki
Gdańskiej oficerami Marynarki Wojennej. Prz.
Morski 2004 R.69 z.10 s.80-92
766. KLATKA Narcyz: Zakład Elektrotechniki
Morskiej [Politechniki Gdańskiej] i jego kierownik
profesor Henryk Markiewicz [1906-1987]. Prz. Morski
2004 R.69 z.10 s.36-51, il., portr.
767. KOŁAKOWSKI Andrzej: Okoliczności
powstania i pierwsze lata działalności domów dziecka
w województwie gdańskim po roku 1945 // In:
Oświata, wychowanie i kultura fizyczna w
rzeczywistości społeczno-politycznej Polski Ludowej
(1945-1989) : rozprawy i szkice. - Toruń: Wydaw.
Adam Marszałek, 2004. - S. 305-315. Sum. s. 423
39
768. KSIĘGA pamiątkowa absolwentów Wydziału
Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku :
rocznik 1949-1954 / oprac. Józef Jordan, przy współpr.
Mirosławy Brodówny-Narkiewicz [et al.] . - Gdańsk:
Akad. Medyczna, 2004. - 263 s.: il., portr., wykr.
769. KSIĘGA Wydziału : wydana z okazji
jubileuszu pięćdziesięciolecia 1952-2002 / red.
Marianna
Sankiewicz,
Gustaw
Budzyński;
Politechnika
Gdańska.
Wydział
Elektroniki
Telekomunikacji i Informatyki. - Gdańsk, 2004. - 320
s.: il., portr.
770. MALINOWSKI Marek J.: Gdańska
politologia: przeszłość - teraźniejszość - przyszłość
(refleksje osobiste). Gdań. Stud. Międzynarodowe
2004 Vol. 3 nr 2 s. 27-44
771. MOKRZECKI Lech: Z dziejów Polskiego
Konserwatorium Muzycznego w Gdańsku // In:
Historia, społeczeństwo, wychowanie : księga
pamiątkowa dedykowana profesorowi Józefowi Miąso.
- Pułtusk; Warszawa: Wyż. Szk. Human. im. A.
Gieysztora, 2004. - S. 341-347
772. NAGIEŁŁO Zygmunt: Prace badawcze i
doświadczalno-konstrukcyjne
w
Instytucie
Elektrotechniki Morskiej i Przemysłowej [Politechniki
Gdańskiej] po roku 1972. Prz. Morski 2004 R. 69 z. 10
s. 58-63, il.
773. PIETRASZKIEWICZ Hieronim Henryk:
Naturalne
związki
Marynarki
Wojennej
Rzeczypospolitej Polskiej z Politechniką Gdańską.
Prz. Morski 2004 R. 69 z. 10 s. 3-6, portr.
774. SALAMON Roman, KILIAN Lech,
WIELEBSKI Stanisław: Czterdzieści lat współpracy w
dziedzinie
hydroakustyki
Katedry
Systemów
Elektroniki Morskiej [Politechniki Gdańskiej]. Prz.
Morski 2004 R. 69 z. 10 s. 25-35, il.
775. STREIFLICHTER zur Schulgeschichte des
Freistaates Danzig : Dokumentation. - Bd. 2:
Ergänzungen
/
zsgst.
Jürgen
Pinnow.
Westerland/Sylt: J. Pinnow, 2004. - 155 s.: il., mapy
776. TODE Sven: Johannes Placotomus [15141577] und die "Schola Dantiscana" - ein klassischmodernes Unterrichtskonzept. Beiträge z. Gesch.
Westpr. 2004 Nr. 19 s. 85-112. Streszcz. s. 112. Sum.
s. 112
Program nauczania opracowany przez gdańskiego aptekarza i
lekarza
777. WIELEBSKI Stanisław: Marynarka Wojenna
Rzeczypospolitej Polskiej a Politechnika Gdańska.
Prz. Morski 2004 R. 69 z. 5 s. 15-24, il.
778. WŁODARSKI Józef Arno: Środowisko
humanistyczne Uniwersytetu Gdańskiego na progu
XXI wieku : szanse i wyzwania. Studenckie Teki Hist.
2004 z. 2 s. 130-135
779. WYDZIAŁ Elektrotechniki i Automatyki :
wczoraj i dziś : księga jubileuszowa 1904-2004 / red.
Andrzej J. Grono; Wydział Elektrotechniki i
Automatyki Politechniki Gdańskiej. - Gdańsk, 2004. 256 s.: il.
780. ZARYS dziejów politechniki w Gdańsku
1904-200 / kom. red. Janusz Rachoń, Roman Beger,
Jerzy Kulas. - Gdańsk: Polit. Gdań.: Stow.
Absolwentów Polit. Gdań., 2004. - 101, [1] s.: il.
Treść: WŁODARSKI Józef: Politechnika w Gdańsku w latach
1904-1945 s. 11-41. - WITTBRODT Edmund: Politechnika Gdańska
s. 43-60. - MAZURKIEWICZ Bolesław: Politechnika Gdańska w
latach 1945-2003: struktura, podstawy prawne działania, dane
statystyczne s. 61-69. - CHRONOLOGIA wydarzeń / oprac. B.
Mazurkiewicz s. 71-101
Toż w jęz. ang.: An outline history of technical university in
Gdańsk 1904-2004. - Gdańsk, 2004
781. NAWROT Dariusz, PRZYBYLSKI Jerzy:
Szkoła Chorążych Marynarki Wojennej [w Gdyni] i jej
absolwenci 1968-1998 / Akademia Marynarki
Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. - Gdynia,
1999. - 106, [2] s., [35] s. tabl.: il., faks. portr.
782. PAŃSTWOWE Centrum Wychowania
Morskiego Szkoła Jungów 1946-1951 [w Gdyni] /
materiały zebrał i oprac. Roman Watras. - Gdynia:
Wydaw. Akad. Morskiej, 2004. - 459 s.: il., faks., portr.
783. ZESPÓŁ Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks.
Henryka Mrossa w Gniewie / oprac. Krzysztof
Gurbowicz. - Pelplin: "Bernardinum", 2004. - 102, [1]
s., [15] s. tabl.: il.
784.
WALCZYŃSKI
Andrzej:
Wiejskie
szkolnictwo elementarne na przykładzie szkoły w
Górsku, gmina Zławieś Wielka (1346-1925). 45
[Czterdzieści Pięć] Minut - Toruński Prz. Oświatowy
2004 Nr 3 s. 48-52, il., portr., tab.
785. DIETZSCH Steffen: Kants "Streit der
Fakultäten" und die Philosophische Fakultät der
Albertus-Universität zu Königsberg [Królewiec].
Berliner Debatte Initial 2004 Bd. 15 H. 1 s. 91-98
786. DURBAN Erika: Die bildende Kunst und
ihre Schulen in Königsberg (1790-1945). Acta
Borussica 2004 Bd. 7 s. 205-235
787. Das KONTENFÜHRUNGSBUCH der
Elenden Bruderschaft von Königsberg-Löbenicht
(1477-1523) / oprac. Dieter Heckmann. - Köln:
Böhlau, 2000. - 187 s.: il.
Rec.: NEITMANN Klaus, Jahrb. f. d. Gesch. Mittel- u.
Ostdeutschl. 2003 (dr. 2004) Bd. 49 s. 448-449. - PRIETZEL Malte,
Archiv f. Reformationsgesch. Beiheft Literaturbericht 2003 Bd. 32
s. 18
788. KOSTJAŠOV Jurij V., KRETININ Gennadij
V.: Petrovskoe načalo : Kenigsbergskij universitet i
rossijskoe prosveščenie v XVIII veke. - Kaliningrad:
Jantarnyj Skaz, 1999. - 144 s.: il.
789. MAŁŁEK Janusz: Wkład królewieckiej
Albertyny w rozwój protestantyzmu w Prusach
Książęcych i Polsce w XVI i XVII wieku. Mrągowskie
Stud. Human. 2002/2003 T. 4/5 (dr. 2004) s. 29-35.
Zsfg. s. 35
790. MATULEVIČIUS Algirdas: Lietuviai
studentai Karaliaučiaus universitete XVI a.-XIX a.
pradžioje. (Lithuanian students of Königsberg
University from the 16th till the beginning of the
19th century). Istorija (Vilnius) 2004 [nr] 62 s. 33-42,
il. Sum. s. 97
791. ABSOLWENCI Wydziału Zootechnicznego
Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie - rocznik 1959 :
(historia, wspomnienia, refleksje) / praca pod red.
Ryszarda Dobka, Andrzeja Farugi, Eugeniusza
Nowickiego, aut. tekstów Roman Bochno [et al.];
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i
Stowarzyszenie Absolwentów UWM w Olsztynie. Olsztyn: Fundacja im. Oczapowskiego, 2004. - 104 s.:
il., portr.
792.
ACHREMCZYK
Stanisław:
Olsztyn
akademicki // In: Wokół historii i polityki : studia z
dziejów XIX i XX wieku : dedykowane Profesorowi
Wojciechowi Wrzesińskiemu w siedemdziesiątą
rocznicę urodzin. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek;
Inst. Hist. Uniw. Wroc., 2004. - S. 21-31
793. 35 [TRZYDZIEŚCI pięć] lat w obiektywie :
Studencka Agencja Fotograficzna "Jamnik" 1968-2003
[w Olsztynie] / pod red. Jerzego Olaka; Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. - Olsztyn: Prac.
Wydaw. "ElSet", 2004. - 159, [1] s.: il.
Album
794. KRYSIAK Marian Piotr: 50 lat Szkoły Policji
w Pile : 1954-2004. - Piła: [Szkoła Policji], 2004. - 187
s.: il., portr.
795.
50-lecie
[PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE]
oficerskiego szkolnictwa policyjnego w Szczytnie :
(1954-2004) / red. Mieczysław Goettel, Andrzej
Misiuk. - Szczytno: Wydaw. Wyż. Szk. Policji. Wydział
Wydaw. i Poligrafii, 2004. - 208 s.: il., portr., tab.
Z treści: MAJER Piotr: Od Ośrodka Szkolenia Oficerów Milicji
Obywatelskiej do Wydziału Porządku Publicznego Akademii Spraw
Wewnętrznych: podstawowe przeobrażenia milicyjnej placówki
dydaktycznej w Szczytnie w latach 1954-1990 s. 9-30. - SIEMAK
Zbigniew: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (10 X 1990-) s. 31-57. KAMASSA Dariusz: Kalendarium s. 155-190
796.
KULPIŃSKA
Katarzyna:
Zakład
Projektowania Graficznego na Wydziale Sztuk
Pięknych UMK [w Toruniu]. Pam. Sztuk Pięknych
2004 nr 2 s. 7-18, il. Sum. s. 17-18
797. "MOJA i twoja szkoła" : Szkoła Podstawowa
nr 8 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Toruniu. - Toruń,
2000. - 70, [41] s.: il., faks., portr., wykr.
798.
NIEWĘGŁOWSKA
Aneta:
Średnie
szkolnictwo żeńskie w Toruniu w latach 1820-1920.
Rocz. Tor. 2004 [R.] 31 s. 101-135, tab. Sum. s. 133134. Zsfg. s. 134-135
799. 50 [PIĘĆDZIESIĄT] lat Zespołu Szkół
Gastronomicznych w Toruniu 1946-1996 / red. i
oprac. materiałów Kamila Chlebowska. - Toruń: Zesp.
Szk. Gastr.; Oficyna Wydaw. TUTOR, 1996. - 100, [13]
s.: il., portr., tab.
800. STRZELCZYK Alicja B., ROSA Halina,
WOJTCZAK Mirosława: Działalność naukowa,
dydaktyczna i konserwatorska Zakładu Konserwacji
Papieru i Skóry Instytutu Zabytkoznawstwa i
Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Tor. Stud. o Sztuce Orientu 2004 T. 1 s. 236-240
801. ZESPÓŁ Szkół Elektrycznych im. Aleksandra
Jabłońskiego w Toruniu : zarys historii szkół mających
siedzibę w budynku przy ulicy PCK 1/3 w latach 194797 / red. i oprac. Krzysztof Bylicki. - Toruń, 1997. 120 s.: il., faks.
4.Historia sztuki
802. CSALLNER Heinz: Historische Ansichten
von Ostpreussen. - Eggolsheim: Ed. Dörfler im Nebel
Verl., 2004. - 176 s: il., mapy. - (Dörfler
Zeitgeschichte)
803. FISCHINGER Andrzej, NOWACKI Dariusz:
Złotnictwo dawnych Prus Królewskich i Książęcych w
zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu. - Kraków,
2000
Rec.: KRIEGSEISEN Jacek: W sprawie srebrnego kufla
Gabriela Wulffa, Stud. Waweliana 2002/2003 [T.] 11/12 (dr.2004)
s. 271-274, il
804. GŁADKOWSKA Ewa: Zrozumieć czas :
obecność wielokulturowej tradycji Warmii i Mazur na
przykładzie działalności społeczno-kulturalnej i
twórczości Hieronima Skurpskiego. - Olsztyn, 2003
Rec.: ŻYTYNIEC Rafał: "Rozumienie czasu", Borussia 2004 R.
14 [nr] 33/34 s. 195-201
805.
HERRMANN
Christofer:
Deutschordensburgen in der "Grossen Wildnis" // In:
Castella Maris Baltici. 6. - Vilnius: Savastis, 2004. - S.
97-103: il. - (Archaelogia Medii Aevii Finlandiae ; 7).
Sum. s. 97
806.
JÓZEFOWICZ
Anna:
Współczesne
zagospodarowanie i funkcje zamków na ziemiach
polskich, związanych z państwem krzyżackim. Stud.
Angerburgica 2003-2004 T. 8 s. 10-25, wykr.
807. KAMIENICA w krajach Europy Północnej /
pod red. Marii Jolanty Sołtysik. - Gdańsk: Nadbałt.
Centrum Kult.; Wydz. Architektury Polit. Gdań.,
2004. - 616 s.: il., pl.
Z treści: SZCZEPAŃSKI Jakub: O zastosowaniu formy
kamienicy w Gdańsku s. 51-60. - KODRES Krista: Kamienica w
Tallinie (Rewlu) w XVII i XVIII stuleciu: architektura, plan,
wnętrze, wystrój s. 114-135. - PURVINAS Martynas, PURVINIENĖ
Marija: Zabytkowe kamienice w miastach i miasteczkach regionu
Kłajpedy (okolice nad Niemnem w Prusach Wschodnich) s. 136148. - LATOUR Stanisław: Ewolucja domu i kamienicy
mieszczańskiej na Pomorzu Zachodnim s. 149-161. - MAJEWSKI
Marcin: Kamienica mieszczańska w Stargardzie Szczecińskim w
XIV-XVIII wieku s. 162-179. - MAKAŁA Rafał: "Miasto pruskiego
stylu": fryderycjański Fundusz Budowlany i jego wpływ na
architekturę Szczecina XVIII wieku s. 180-197. - HIRSCH Robert:
Początki domów wielorodzinnych w Gdańsku s. 198-214. BARAŃSKI Marek: Johanna Uphagena [1731-1802] romantyczna
41
podróż na Wschód s. 215-236. - [dot. domu J. Uphagena w
Gdańsku]. - CHODYŃSKI Antoni Romuald: Szlachcic
mieszczaninem - mieszczanin szlachcicem: rozważania o życiu w
gdańskim domu w drugiej połowie XVIII wieku na podstawie
współczesnych źródeł s. 237-253. - KIZIK Edmund: "Votum
Nuptiale": wesela w nowożytnym Gdańsku w XVI-XVIII w. s. 254282. - URBAŃSKI Wiesław: Architektura mieszczańska
śródmieścia Gdańska w kontekście kształtowania się obywatelskich
i instytucjonalnych form opieki nad zabytkami s. 283-326. MACIAKOWSKA Zofia: Gdański konkurs architektoniczny z roku
1902 s. 327-337. - BERENT Iwona: Nowożytna stolarka okienna w
Gdańsku w świetle materiałów ikonograficznych s. 338-352. - FIUK
Piotr: Kamienica czynszowa z XIX/XX wieku w Szczecinie - źródła
inspiracji i analogie z architekturą berlińską s. 355-383. ZIMNOWODA-KRAJEWSKA Bożena: Toruńska kamienica
czynszowa przełomu XIX i XX wieku na wybranych przykładach s.
384-393. - SALM Jan: Dom miejski w projektach odbudowy Prus
Wschodnich po zniszczeniach I wojny światowej s. 493-508. FRIEDRICH Jacek: "Nowe miasto i nowi ludzie": o przemianie
społecznej funkcji kamienicy gdańskiej w połowie XX wieku s. 509522. - REMBARZ Katarzyna, PIWEK Aleksander: Poszukiwanie
metody odbudowy oficyn gdańskich kamienic s. 523-531. DEECKE Christoph: Dom przy Mönchstrasse 38 w Stralsundzie s.
576-582. - BUCHHOLZ-TODOROSKA Małgorzata: Sopocka willa
gdańskiego kupca Ernsta Augusta Claaszena [1853-1924] s. 583-593.
- POPP Dietmar: "Obrazy - mapy - dokumenty" w zbiorach Instytutu
Herdera w Marburgu s. 594-603
808. KANAŁ Ostródzko-Elbląski / pod red.
Stanisława Januszewskiego. - Wrocław, 2001
Rec.: SŁODOWNIK Lech, Rocz. Elbl. 2004 T. 19 s. 234-238
809. KIRCHE im Dorf : ihre Bedeutung für die
kulturelle Entwicklung der ländlichen Gesellschaft
im "Preussenland", 13.-18. Jahrhundert : Ausstellung
des
Geheimen
Staatsarchivs
Preussischer
Kulturbesitz
in
Zusammenarbeit
mit
der
Kunstbibliothek der Staatlichen Museen zu Berlin,
Preussischer Kulturbesitz / Kataloggestaltung Ulrich
Reuter. - Berlin, 2002
Rec.: KURZE Dietrich, Preussenland 2004 Jg. 42 Nr. 1 s. 19-20
810. KLUK Iwona: Gustav Graef [1821-1895] Ludwig Rosenfelder [1813-1881] - Emil Neide [18391908] : przyczynek do malarstwa portretowego w
dawnych Prusach Wschodnich w 2 poł. XIX w. Cz. 1.
Pam. Sztuk Pięknych 2004 nr 2 s. 129-136, il. Sum. s.
136
811. LAND und Meer : kultureller Austausch
zwischen Westeuropa und dem Ostseeraum in der
Frühen Neuzeit / red. Martin Krieger. - Köln: Böhlau,
2004. - VIII, 269 s.: il., mapy
Z treści: DACOSTA Kaufmann Thomas: Der Ostseeraum als
Kunstregion : Historiographie, Stand der Forschung und
Perspektiven künftigen Untersuchungen s. 9-21. - WARDZYŃSKI
Michał: Zwischen den Niederlanden und Polen-Litaue : Danzig als
Mittler niederländischer Kunst und Musterbücher s. 23-50. KIZIK Edmund: Niederländische Einflüsse in Danzig, Polen und
Litauen vom 16. bis zum 18. Jahrhunderts s. 51-76. - NORTH
Michael: Der Hamburger Kunstmarkt und seine Beziehungen in
den Nord- und Ostseeraum s. 77-89. - OLEŃSKA Anna: Im Herzen
des südlichen Ostseeraums: Danzig als Kunstzentrum und
Vermittler fremder Einflüsse in Polen im Zeitalter des Barock s.
92-108. - MANIKOWSKA Ewa: Der Erwerb von Kunst und
Luxusgütern für Stanisław August Poniatowski und das Danziger
Netzwerk s. 109-128. - HESS CORINA : Mobiliar und
Wohnungsauskleidung Danzigs im 17. und 18. Jahrnhundert s.
129-152. - MAKSYMOWICZ Maciej: Der Danziger Markt für
Kunst und Kunsthandwerk im Spiegel der "Wöchentlichen
Anzeigen" in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts s. 153-163. DRIESNER Jörg, RIEMER Robert: Spiegel und Bilder in den
Nachlassinventaren deutscher Kaufleute in Reval im 18.
Jahrhundert s. 165-197. - DEEKE Klara, GABEL Ingrid: Der
Hartlib-Kreis im südlichen Ostseeraum s. 221-252
812. POKLEWSKI-KOZIEŁŁ Tadeusz: The royal
castles and defensive towns on trading routes through
Poland to the Baltic Sea in the 14th-15th century : a
contribution to the history of country defence system
planning // In: Castella Maris Baltici. 6. - Vilnius:
Savastis, 2004. - S. 147-152: mapa. - (Archaelogia
Medii Aevii Finlandiae ; 7). Zsfg. s. 147
813. POSPIESZNA Barbara: Karl Schäffer a
Conrad Steinbrecht : z historii idei i praktyki
konserwacji zabytków w 2. połowie XIX w. w Prusach
// In: Dzieło sztuki a konserwacja : Materiały LII
Ogólnopolskiej Sesji Naukowej [...]. - Kraków: Stow.
Hist. Sztuki. Oddz. Krakowski, 2004. - S. 275-288: il.
Sum. s. 288-289
814. POSPIESZNY Kazimierz: Der preussischlivländische "Konventshaustyp" als eine Kloster- und
Herrschaftsidee // In: Castella Maris Baltici. 6. Vilnius: Savastis, 2004. - S. 153-158: il. - (Archaelogia
Medii Aevii Finlandiae ; 7). Sum. s. 153
815. RADZIEWICZ-WINNICKI Jacek: Historia
architektury średniowiecznej w Polsce: Gotyk. Gliwice: Wydaw. Polit. Śląs., 2004. - 100 s.: il.
Z treści:: Gotyk w Wielkopolsce, na Mazowszu, i na Warmii s.
65-67. - Architektura sakralna Pomorza Wschodniego s. 68-79. Architektura "gotyku pięknego" na Pomorzu Zachodnim s. 80-87
816. REGLIŃSKI Roman Apolinary: Szwajcaria
Kaszubska na starych pocztówkach = Die
Kaschubische Schweiz auf alten Postkarten. Kartuzy: Wydaw. Nowator PiP, [ca 2004]. - 389, [1] s. :
il.
Album
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
817. RZEMPOŁUCH Andrzej: O chorągwiach
nagrobnych w Prusach Książęcych. Cz. 1. Stud.
Muzealne / Muz. Narodowe w Pozn. 2000 z. 19 s.
134-155
818. SULEWSKA Renata: Dłutem wycięte :
snycerstwo północnych ziem Polski w czasach
Zygmunta III Wazy / Instytut Historii Sztuki
Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszwa: DiG, 2004. 379 s.: il.
819. SZCZEPANEK Zbigniew: Zamki Pomorza,
Warmii i Mazur w malarstwie i rysunku Zbigniewa
Szczepanka = Die Burgen und Schlösser von
Pommern, Ermland und Masuren = The castles of
Pomerania, Warmia and Masuria / red. tekstu A.
Grzegorz Rybiński. - Gdańsk: Tower Press, 2004. - 224
s.: il.
Tekst równol. pol., ang. i niem.
Rec.: MALAWSKA Iga, Ochr. Zabytków 2004 nr 3/4 s. 248251, il.
820.
WAGNER
Arkadiusz:
Hegemonia
Schmidtowskiego dłuta : z badań nad działalnością
warsztatów rzeźbiarskich na Warmii w XVIII wieku //
In:
Cywilizacja
prowincji
Rzeczypospolitej
szlacheckiej. - Bydgoszcz: Wydaw. Akad. Bydg., 2004.
- S. 315-328, [8] s. tabl. Sum. s. 327
821. ŻEBROWSKI Wojciech: Zamki Warmii i
Mazur jako markowe produkty turystyczne // In:
Markowe produkty turystyczne w północnowschodniej Polsce. - Białystok, 2004. - S. 77-84: tab . (Rozprawy Naukowe / Politechnika Białostocka ; nr
115)
____________________
822. CHEŁMNO malowane... : I Ogólnopolskie
Warsztaty Plenerowe Studentów Architektury,
Chełmno, lipiec 2004. - Toruń: Pol. Wydaw.
Reklamowe, 2004. - 7, [1] s. + [20] k. tabl.
823. OSTROWSKI Kazimierz: Zabytki Chojnic. Wyd.2. - Chojnice: Urząd Miejski, 2004. - 57, [2] s.: il. (Szkice Chojnickie)
Wyd. 1: Chojnice, 2000
824. ZAGÓRSKA Barbara: Galeria - okno na
świat : 20 lat istnienia muzealnej Galerii
Współczesnej Sztuki Polskiej w Chojnicach. Mat. do
Dziejów Kult. i Szt. Bydg. i Reg. 2004 z. 9 s. 146-153,
il.
825. MIKOCKI Tomasz: Dwa reliefy portretowe
dłuta Adolfo Wildta [1868-1931] z kolekcji von Rose
w majątku Dylewo (dawne Döhlau) // In: Antyk i
barbarzyńcy : księga dedykowana profesorowi
Jerzemu Kolendo w siedemdziesiątą rocznicę
urodzin. - Warszawa: Inst. Archeol. Uniw. Warsz.,
2003. - S. 305-309: il. Sum. s. 307
826. BETLEJEWSKA Czesława: Meble elbląskie
XVII i XVIII wieku. - Gdańsk: Muz. Narodowe, 2004.
- 159 s.: il., pl. Zsfg.
827. TYLICKI Jacek: Flemish-venetian city and
landscape on the freshwater bay: the art of Vitus
Heinrich // In: Pejzaż - narodziny gatunku 1400-1600
: materiały sesji naukowej 23-24 X 2003. - Toruń:
Wydaw. UMK, 2004. - S. 341-358: il. - (Sztuka i
Kultura : materiały z sesji naukowych ; 5). Streszcz. s.
357-358
Malarz działający w Elblągu w latach 1634-1656
828. BABNIS Krystyna: Frombork : zespół
katedralny // In: Pomniki historii : 25
najcenniejszych obiektów i zespołów zabytkowych w
Polsce. - Warszawa: Krajowy Ośr. Badań i Dokum.
Zabyt., 2004. - S. 31-37: il., pl.
829. PIASKOWSKI Tadeusz, SZKOP Henryk:
Zabytki Fromborka. - Frombork: Muz. Mikołaja
Kopernika, 2003. - 165, [3] s.: il., portr.
830. BARTETZKY Arnold: Das Grosse Zeughaus
in
Danzig
[w
Gdańsku]:
Baugeschichte,
architekturgeschichtliche Stellung, repräsentative
Funktion. Bd. 1-2. - Stuttgart, 2000
Rec.: BANIA Zbigniew, Ikonotheka 2004 [T.] 17 s. 225-230
831. BOROWSKI Marek, DĄBROWSKI Jacek:
Gdańsk : Pole Bitwy na Westerplatte // In: Pomniki
historii : 25 najcenniejszych obiektów i zespołów
zabytkowych w Polsce. - Warszawa: Krajowy Ośr.
Badań i Dokum. Zabyt., 2004. - S. 55-59: il., pl.
832. DWÓR Artusa w Gdańsku : sztuka i sztuka
konserwacji : Gdańsk, Dwór Artusa, 17-19
października 2002 / pod red. Teresy Grzybkowskiej,
Jolanty Talbierskiej. - Warszawa; Gdańsk: Oficyna
Pom.; Muz. Hist. Miasta Gdań., 2004. - XI, [15], 276
s.: il., faks., nuty
Z treści: ŻYGULSKI Zdzisław jun.: Dwór Artusa jako kreacja
muzealna s. 1-4. - TALBIERSKA Jolanta: Ikonografia gdańskiego
Dworu Artusa s. 5-34. - PILECKA Elżbieta: Pruskie Dwory Artusa
w okresie średniowiecza: rodowód typu siedzib arturiańskich a elity
mieszczańskie s. 35-52. - LEWICKI Jakub: Fasady Dworu Artusa w
Gdańsku s. 53-66. - WOZIŃSKI Andrzej: Wystrój rzeźbiarski
gdańskiego Dworu Artusa na przełomie średniowiecza i renesansu
s. 73-89. - CHODYŃSKI Antoni Romuald: Trzy obrazy z wojskiem
z gdańskiego Dworu Artusa s. 91-97. - SULEWSKA Renata:
Przedstawienia Diany i Akteona w Dworze Artusa w Gdańsku s. 99104. - MIZIOŁEK Jerzy: "Kalumnia Apellesa" i inne "exempla
iustitiae" w programie dekoracji malarskiej gdańskiego Dworu
Artusa s. 105-117. - CHROŚCICKI Juliusz A.: Orfeusz i Eurydyka
Hansa Vredemana de Vries [1527-ok.1606] na tle tradycji
ikonograficznej s. 123-132. - SZLAGOWSKA Danuta: Muzyka w
Dworze Artusa w XVII wieku s. 133-141. - KĘBŁOWSKI Janusz S.:
"Sąd Ostateczny" Antoniego Möllera [ok. 1563-1611] na tle tradycji
tematu w XV i XVI wieku s. 143-157. - OSZCZANOWSKI Piotr:
"Sąd Ostateczny" Antoniego Möllera w gdańskim Dworze Artusa s.
159-166. - KORDUBA Piotr: Sień Gdańska jako przykład
wizualizacji mitu Gdańska s. 167-173. - ŚLEDŹ Edward: Dwór
Artusa w Gdańsku: etapy odbudowy i konserwacji po II wojnie
światowej s. 175-187. - GRZYBKOWSKA Teresa: "Simulacrum"
cyfrowe w służbie zabytków: przykład Dworu Artusa w Gdańsku s.
189-198. - POKSIŃSKA Maria: Renesansowy piec w Dworze Artusa
w Gdańsku s. 227-233
833. FRIEDRICH Jacek: O stosunku do zabytków
architektury współczesnej na przykładach gdańskich i
sopockich // In: Dzieło sztuki a konserwacja :
Materiały LII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej [...]. Kraków: Stow. Hist. Sztuki. Oddz., 2004. - S. 215-231:
il. Sum. s. 230-231
834. GRUDA Teofila: Gdańsk : miasto w zasięgu
obwarowań XVII wieku // In: Pomniki historii : 25
najcenniejszych obiektów i zespołów zabytkowych w
Polsce. - Warszawa: Krajowy Ośr. Badań i Dokum.
Zabyt., 2004. - S. 39-53: il., pl.
835. GUST gdański : materiały z sympozjum, 2324 października 2002 / red. Bronisława Dejna, Jakub
Szczepański. - Gdańsk: Nadbałt. Centrum Kult., 2004.
- 247 s.: il. + 1 CD-ROM
Z treści: ZARĘBSKA Teresa: Wnętrza urbanistyczne
Głównego Miasta Gdańska wyrazem preferencji indywidualnych
czy grupowych? s. 9-19. - MAŁECKI Bronisław, SZCZEPAŃSKI
Jakub: O odcieniach "swojskości" w architekturze Gdańska:
gdańskie formuły patosu s. 20-43. - NYKA Lucyna: Miasto: od
dzieła sztuki wizualnej do sceny miejskich zdarzeń s. 44-57. KRÓLIKOWSKI Jeremi T.: Kwestia gdańskiego smaku s. 62-68. GRUSZKOWSKI Wiesław: Gust gdański - fakty i opinie s. 69-73. BUKAL Grzegorz: Gust gdański? s. 74-81. - FRIEDRICH Jacek:
Problem "gdańskości" w architektonicznych upodobaniach
współczesnych gdańszczan s. 82-98. - STRZOK Igor Zbigniew:
Implanty, eklektyzmy czy poszukiwanie identyfikacji - styl, gust czy
przypadek s. 99-104. - SOŁTYSIK Maria Jolanta: O naturze i
skuteczności architektonicznej: "casus" - gust gdyński s. 105-113. LEWICKI Jakub: Między konserwacją, kreacją, a kompromisem:
gdańskie gusta konserwatorskie ostatniej dekady s. 121-134. BETLEJEWSKA Czesława: Resentymenty stylowe w meblarstwie
gdańskim drugiej połowy XIX i w początkach XX wieku s. 135-149.
- KORDUBA Piotr: O gdańskich wnętrzach poza Gdańskiem s. 150164. - CHODYŃSKI Antoni Romuald: "De gustibus est
disputandum": o wartości złota w życiu gdańszczan s. 171-177. -
43
BILEWICZ Hubert: Monumentalizm w sztuce gdańskiej ostatniego
półwiecza s. 178-195. - Gust gdański - zapis dyskusji s. 196-241
836. HEYEN Erk Volkmar, MÜLLER Matthias:
Zum Wandel der Selbstdarstellung von Städten des
Ostseeraums in den Bildprogrammen ihrer
Rathäuser: Danzig (1600) und Oslo (1950). Jahrb. f.
Europ. Verwaltungsgesch. 2004 Bd. 16 s. 291-309.
Sum.
837. HINTERKEUSER Guido: "Ad Nobilissimum
SCHLVTERUM Gedanensem" - Andreas Schlüter
und seine Stellung in der deutschen und polnischen
Kunstgeschichtsschreibung. - Berlin, 2004. - S. 301333: il. - (Humboldt-Schriften zur Kunst- und
Bildgeschichte ; 1)
838. IWICKI Zygmunt: Nekropolia oliwska /
Fundacja Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii
Nauk. - Gdańsk: "Bernardinum", 2004. - 239, [1] s.: il.,
faks., mapy. Bibliogr. s. 173-188
839. IWICKI Zygmunt: Oliwa wczoraj i dziś :
przewodnik po zabytkach katedry i byłego klasztoru. Gdańsk, 2001
Repl.: IWICKI Zygmunt: Replika na zarzuty ks. Szulista, Rocz.
Gdań. 2004 T. 64 z. 1/2 s. 191-200
840. KORDUBA Piotr: Bemerkungen zum
Danziger Patrizierhaus. Westpr.- Jahrb. 2004 Bd. 54 s.
19-40, il.
841. KRIEGSEISEN Jacek: Srebrny serwis
stołowy króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego :
przyczynki do biografii i twórczości gdańskiego
złotnika Petera von der Rennena [1607-1671].Stud.
Waweliana 2002/2003 [T.] 11/12 (dr. 2004) s. 177188, faks. Sum. s. 187-188
842. MACIAKOWSKA Zofia, SZYMAŃSKI
Wojciech: Akta Policji Budowlanej jako materiał do
studiów nad gdańską kamienicą mieszczańską od
średniowiecza do początku XIX wieku // In: Dom w
mieście średniowiecznym i nowożytnym. - Wrocław:
Wydaw. Uniw. Wroc., 2004. - S. 249-275: il., pl. - (Acta
Universitatis Wratislaviensis. Historia Sztuki ; 20).
Sum. s. 274-275
843. MEMLING Biuletyn. Rocznik Działu Badań
Tryptyku Hansa Memlinga MNG : biuletyn
promocyjno-informacyjny / red. Beata Sztyber. Gdańsk: Muz. Narodowe 2003 nr 1. - 18 s. : il., mapa
844. NOWIK Witold, OLSZEWSKA-ŚWIETLIK
Justyna: Identyfikacja czerwonych barwników
organicznych w tablicowym malarstwie gdańskim 2.
poł. XV wieku. Ochr. Zabytków 2004 nr 1/2 s. 71-78,
il., tab., wykr. Sum. 78
845. POLAK Zbigniew: Wstępne wyniki badań
reliktów murowanej zabudowy odsłoniętych w roku
2003 przy ulicy Szerokiej w Gdańsku (działki 111113). Monument 2004 s. 77-98, il.
846. POPIŃSKI Piotr, HIRSCH Robert: Dawny
Gdańsk na pocztówkach wydawnictwa Trenkler. -
Gdańsk: Holm, 2002. - 12, [74] s.: il.
847. RUDZIŃSKI Krzysztof: Zagadnienia
zagospodarowania zabytków architektury militarnej i
obronnej na przykładzie Parku Kultury i Wypoczynku
"Grodzisko" w Gdańsku // In: Schrony kolejowe
Stępina-Cieszyna, Strzyżów : seminarium: Ochrona i
zagospodarowanie zabytkowych zespołów obronnych.
- Warszawa: Tow. Przyj. Fortyfikacji, 2000. - S. 31-51. (Fortyfikacja ; 2). Bibliogr. s. 49-51
848.
RUDZIŃSKI
Krzysztof:
Zarządzanie
zabytkowymi nieruchomościami fortecznymi na
przykładzie zespołu fortecznego "Grodzisko" w
Gdańsku = Grodzisko gynybinis kultūros parkas
Gdanske // In: Gynybinis paveldas Lietuvoje :
tarptautinė konferencija, Kaunas, 2003 m. rugsėjo 26
d. - [Vilnius]: Vilniaus dailės akad. l-kla, 2004. - S. 135145
Tekst w jęz. pol. i lit.
849. STUDIA nad architekturą Gdańska i
Pomorza / pod red. Andrzeja Grzybkowskiego. Warszawa: Wydaw. Neriton, 2004. - 226 s.: il. Zsfg.
Treść: KORPYSZ Ewa: Gotycki kościół w Dzierzgoniu s. 9-41. KORDUBA Piotr: Patrycjuszowski dom gdański s. 43-65. WOŁODŹKO Dagmara: Neogotycka architektura mostów
kolejowych w Tczewie i Malborku s. 67-120. - CHODYŃSKI Antoni
Romuald: Neogotycka rezydencja i kościół w Jabłonowie
Pomorskim s. 121-158. - GROTH-KUBICKA Anna: Neogotyckie
wielonawowe kościoły Gdańska s. 159-213. - LEWICKI Jakub:
Recepcja architektury gdańskiej w środowisku lwowskim na
przełomie XIX i XX wieku s. 215-226
850. SZCZEPAŃSKI Jakub: Symbole przeszłości i
zachowane zabytki w społecznym odbiorze :
odbudowa i współczesne problemy konserwatorskie
Gdańska // In: Dziedzictwo kulturowe fundamentem
rozwoju cywilizacji [...] materiały konferencyjne. Kraków: Inst. Hist. Archit. i Kons. Zabytków, 2000. S. 569-574
851. TARASZKIEWICZ Antoni: Wielorodzinna
architektura mieszkaniowa w Polsce okresu
transformacji : na przykładzie Trójmiasta. - Gdańsk:
Wydaw. Polit. Gdań., 2004. - 124, [1] s.: il., pl., tab.
Bibliogr. s. 114-117. Streszcz. s. 123-124. Sum. s. 125
852.
TUCHOŁKA-WŁODARSKA
Barbara:
Gdańskie srebra okolicznościowe w XVII wieku.
Kwart. Hist. Kult. Mat. 2004 R. 52 nr 1 s. 59-78, il.
Zsfg. s. 77-78
853. WAWRZYNIAK Ewa: Gdańskie środowisko
artystyczne około 1900-1945. Pam. Sztuk Pięknych
2004 nr 2 s. 151-172, il. Sum. s. 172-173
854.
WILCZAK-DĄBROWSKA
Elżbieta,
DĄBROWSKI Jacek: Wstępne wyniki badań
archeologicznych na terenie przyszłego Centrum
Dominikańskiego w Gdańsku w 2003 roku.
Monument 2004 s. 99-134, il., pl.
855. ZABUSKA Kalina: Ryciny Daniela
Chodowieckiego [1726-1801] w kolekcji Jacoba
Kabruna
[1759-1814]
ze
zbiorów
Muzeum
Narodowego w Gdańsku : katalog wystawy. -
Frombork: Muz. Mikołaja Kopernika, 2004. - 143 s.:
il., portr.
856.
ZAWALENIE
ceglanego
sklepienia
krzyżowego "Zielonej Bramy" w Gdańsku [w 2002
roku] / [aut.] Tadeusz Godycki-Ćwirko [et al.] // In:
Awarie budowlane : badania - diagnostyka - naprawy rekonstrukcje. - Szczecin: Wydaw. Uczel. Polit.
Szczec., 2003. - S. 335-344: il. Streszcz. s. 335. Sum. s.
335
857. ZIELONA Brama w Gdańsku : materiały z
sesji z 12 maja 2003 w Muzeum Archeologicznym w
Gdańsku / pod red. Janusza Pałubickiego. - Gdańsk:
Muz. Archeol., 2004. - 220 s., [11] k. tabl. skł.: il., pl.
Sum. Zsfg.
Treść: BARTON-PIÓRKOWSKA Jolanta: Zielona Brama w
Gdańsku: dzieje i funkcja s. 15-35. - JACKOWSKA Krystyna:
Ikonografia Zielonej Bramy s. 37-66, [5] k. tabl. skł. - KOŚCIŃSKI
Bogdan: Badania archeologiczne Zielonej Bramy w Gdańsku s. 67100, [4] k. tabl. skł. - PIWEK Aleksander: Budowa i przebudowa
Zielonej Bramy w Gdańsku s. 101-128. - ZIMNOWODAKRAJEWSKA Bożena: Architektoniczny płaszcz Zielonej Bramy s.
129-143, [2] k. tabl. skł. - GODYCKI-ĆWIRKO Tadeusz:
Rewitalizacja konstrukcyjna Zielonej Bramy w Gdańsku s. 145-156.
- PAŁUBICKI Janusz: Rzeźba Zielonej Bramy w Gdańsku i jej
program s. 157-191. - GAWLICKI Marcin: Problematyka
konserwatorska Zielonej Bramy w Gdańsku s. 193-218
858. ZIMMERMANN Edward: Skarszewski ślad
skarbów Bazyliki Mariackiej i Landesmuseum
Danzig. - Pelplin: "Bernardinum", 2004. - 69, [8] s.: il.,
faks., mapa, portr. Zsfg. 67-69
859. SOŁTYSIK Maria Jolanta: Mały Kack w
Gdyni - miasteczko w mieście. Urbanistyka 2004 nr 8
s.73-81, il., pl. Sum. s.80-81
860. SOŁTYSIK Maria Jolanta: Na styku dwóch
epok : architektura gdyńskich kamienic okresu
międzywojennego. - Gdynia, 2003
Rec.: KŁOCZKO Agata, Ochr. Zabytków 2004 nr 3/4 s. 243248, il
861. WRÓBLEWSKA Dominika: Analiza wpływu
kształtu dachu na akustykę kościoła pw. Chrystusa
Dobrego Pasterza w Gdyni // In: Budownictwo
Sakralne i Monumentalne '2002 : IV międzynarodowa
konferencja naukowo-techniczna [...]. - Białystok:
Wydaw. Polit. Białost., 2002. - S. 445-453: il., tab.,
wykr. Streszcz. s. 445. Sum. s. 453
W kościele znajdują się zabytkowe organy
862. MOLSKI Piotr: Konserwacja i rewaloryzacja
Twierdzy Boyen [w Giżycku] - prace dokumentacyjne.
Feste Boyen 2004 z. 4 s. 25-31
863. BOGUWOLSKI Ryszard, HYSS Lothar:
Zamki krzyżackie powiatu grudziądzkiego = Burgen
des Deutschen Ordens im Kreis Graudenz. Grudziądz: Muzeum, 2004. - 60 s.: il., pl.
Tekst równol. pol. i niem.
864.
MÜHLPFORDT
Herbert
Meinhard:
Unsterbliches Königsberger Schloss : Zehn Essays /
hrsg. v. Peter Wörster. - Frankfurt/Main: Peter Lang,
2004. - 225 s.: il., mapy. - (Preussen unter Nachbarn ;
5)
Królewiec
865. ANDRZEJEWSKI Aleksander, KAJZER
Leszek: The Chelmno bishop's castle in Lubawa in
the light on the latest research // In: Castella Maris
Baltici. 6. - Vilnius: Savastis, 2004 . - S. 17-22: il.,
mapa, pl. - (Archaelogia Medii Aevii Finlandiae ; 7).
Zsfg. s. 17
866. DOBRY Artur: Romantyczna restauracja
kaplicy domowej wielkich mistrzów na zamku w
Malborku. Kom. Maz.- Warm. 2004 nr 3 s. 351-360, il.
Zsfg. s. 360
867. JAKUBOWSKA Beata: Malbork : zespół
zamku krzyżackiego // In: Pomniki historii : 25
najcenniejszych obiektów i zespołów zabytkowych w
Polsce. - Warszawa: Krajowy Ośr. Badań i Dokum.
Zabyt., 2004. - S. 155-163: il., pl.
868.
MALBORSKI
Kapitularz
:
dzieje,
wyposażenie, konserwacja / red. Janusz Trupinda;
Muzeum Zamkowe w Malborku. - Malbork, 2004. 131, [1] s.: il.
Treść: JESIONOWSKI Bernard: Dzieje budowlane Kapitularza
w świetle obserwacji śladów architektonicznych oraz najnowszych
badań kościoła zamkowego s. 13-28. - TRUPINDA Janusz:
Średniowieczne dzieje i wystrój Kapitularza s. 29-51. KARWOWSKA Lucyna: Charakterystyka dokumentacji Zarządu
Odbudowy Zamku w Malborku w kontekście badań nad
Kapitularzem s. 53-61. - RZĄD Ryszard: Odbudowa Kapitularza s.
63-81. - WITKOWICZ-PAŁKA Ewa: Oszklenia witrażowe w
Kapitularzu: projekt, realizacja, dzieje najnowsze s. 83-95. - PAŁKA
Józef: Drewniane wyposażenie Kapitularza s. 97-113. - KRÓL
Iwona: Prace konserwatorskie w Kapitularzu w latach 1992-2002 s.
115-132
869. MIERZWIŃSKI Mariusz: Zamek Malborski
w latach 1945-1960. Stud. Zamkowe 2004 [T.] 1 s. 754, il., portr.
870.
POSPIESZNY
Kazimierz:
Conrad
Steinbrechts "Kreation" der Marienburg am Beispiel
des Hochschlosses (1882-1901). Burgen u. Schlösser
2004 Bd. 45 s. 148-155, il.
871. RZĄD Ryszard: Zamek w Malborku 18821945 : dni powszednie odbudowy. - Malbork, 2002
224
Rec.: BŁAŻEWICZ Agnieszka, Rocz. Elbl. 2004 T. 19 s. 221-
872. WOŹNIAK Michał: Die Wiederherstellung
der Marienburg an der Wende vom 19. zum 20.
Jahrhundert : Vorstellungen einer mittelalterlichen
Burg zwischen wissenschaftlicher Restaurierung und
nationalistischer Sehnsucht // In: Bilder gedeuteter
Geschichte : das Mittelalter in der Kunst und
Architektur der Moderne. Tl. 2. - Göttingen:
Wallstein, 2004. - S. 287-336: il. - (Göttinger
Gespräche zur Geschichtswissenschaft ; Bd. 23)
873.
WRÓBLEWSKA
Dominika:
Analiza
lokalizacji organów i chóru w kościele pw. bł. U.
Ledóchowskiej w Malborku // In: Budownictwo
Sakralne
i
Monumentalne
'2000
:
III
międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna
[...]. - Białystok: Dział Wydaw. i Poligr. Polit. Białost.,
2000. - S. 419-424: il. Sum. s. 424
45
874. BARTOŚ Magdalena: Nieznany epizod
kultury artystycznej około 1600 roku w Prusach
Książęcych : na marginesie odkrycia polichromii
stropu zamku krzyżackiego w Morągu. Borussia 2004
R. 14 [nr] 33/34 s. 112-121, il.
875. ILJASIUK Bożena, BANACH Waldemar
Lech: Mrągowskie środowisko twórcze. Mrągowskie
Stud. Human. 2002/2003 T. 4/5 (dr. 2004) s. 149-157,
il.
Kopernika w Toruniu). Bibliogr. s. 435-442. Zsfg. s.
422-434
273
Rec.: KARWOWSKA Lucyna, Rocz. Tor. 2004 [R.] 31 s. 165-
885. MACHALA Peter: Kościoły parafialne pod
wezwaniem NMP Wniebowziętej i św. Jacka oraz św.
Anny : przyczynek do topografii sakralnej Podgórza.
Rocz. Tor. 2004 [R.] 31 s. 65-100, il., pl. Sum. s. 98-99.
Zsfg. s. 99-100
876. GRADOWSKI Michał: Zbiory muzeum w
Niedźwiedziu [pow. wąbrzeski]. Mat. do Dziejów
Kult. i Szt. Bydg. i Reg. 2004 z.9 s.95-107, il.
886. RACZKOWSKI Juliusz: Tak zwany krzyż
sądowy z ratusza toruńskiego na tle wyposażenia sal
sądowych w średniowieczu. Rocz. Tor. 2004 [R.] 31 s.
27-63, il. Sum. s. 61-62. Zsfg. s. 62-63
877. RZEMPOŁUCH Andrzej: Architektura i
urbanistyka Olsztyna 1353-1953 : od założenia miasta
po odbudowę ze zniszczeń wojennych / fot. Grzegorz
Kumorowicz. - Olsztyn: Urząd Miasta, 2004. - 239 s.:
il., mapa, pl. Bibliogr. s. 233-235
887.
RZYSKA
Bobromiła:
Waplewo
Sierakowskich - przykład muzeum-rezydencji na
Pomorzu // In: Muzea - rezydencje w Polsce :
materiały sesji naukowej [...]. - Kozłówka: Muz.
Zamoyskich, 2004. - S. 359-370: il. Sum. s. 370
878. OKOŃ Emanuel: Między dworem - pałacem
a kościołem : działalność budowlana i fundatorska
Mostowskich w Ostromecku i Boluminku // In:
Cywilizacja prowincji Rzeczypospolitej szlacheckiej. Bydgoszcz: Wydaw. Akad. Bydg., 2004. - S. 277-295,
[8] s. tabl.: tab. Sum. s. 294
888. BACIŃSKI Jarosław: Zamek biskupów
chełmińskich w Wąbrzeźnie. - Wąbrzeźno: Wąbrzeskie
Zakł. Graf., 2004. - 203 s.: il., mapy, pl. Bibliogr. s.7177
879. BUCHHOLZ-TODOROSKA Małgorzata:
Willa Ernsta Claaszena [1853-1924] w Sopocie jako
dokument przywiązania do tradycji mieszczaństwa
gdańskiego na przełomie XIX i XX wieku // In:
Muzea - rezydencje w Polsce : materiały sesji
naukowej [...]. - Kozłówka: Muz. Zamoyskich, 2004. S. 463-476: il. Sum. s. 475-476
889. BOGDAN Izabela: Niemiecka pieśń
polifoniczna w XVI-wiecznym Królewcu. - Toruń,
2002
880. BUDOWNICZY Carl Kupperschmitt 18471915 : architektura sopocka przełomu wieków XIX i
XX. - Sopot: Muzeum, 2004. - 76 s.: il., pl. Zsfg. s. 7175
Zawiera: DARGACZ Janusz: Carl Kupperschmitt - sopocki
budowniczy s. 9-68
881. BAZYLIKA katedralna Świętych Janów w
Toruniu / pod red. Mariana Biskupa, oprac. Jerzy
Domasłowski [et al.]. - Toruń, 2003
Rec.: JAKUBEK-RACZKOWSKA Monika, Rocz. Tor. 2004
[R.] 31 s. 257-263
882.
GĄSIOROWSKI
Eugeniusz:
Ratusz
Staromiejski w Toruniu. - Toruń: Muz. Okr., 2004. 248 s.: il. Bibliogr. s. 205-212. Zsfg. s. 240-243. Sum. s.
244-246
883. KOTLEWSKI Leszek, ZOBOLEWICZ Jan
M.: Toruń : Stare i Nowe Miasto // In: Pomniki
historii : 25 najcenniejszych obiektów i zespołów
zabytkowych w Polsce. - Warszawa: Krajowy Ośr.
Badań i Dokum. Zabyt., 2004. - S. 199-209: il., pl.
884. KUCHARZEWSKA Joanna: Architektura i
urbanistyka Torunia w latach 1871-1920. - Warszawa:
Neriton, 2004. - 472 s., [32] s. tabl.: il., faks., pl., portr.
- (Z Prac Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej
Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja
____________________
Rec.: RONDOMAŃSKA Zenona, Kom. Maz.- Warm. 2004 nr
1 s. 107-109. - Polem.: BOGDAN Izabela: Na marginesie recenzji
Zenony Rondomańskiej, Kom. Maz.- Warm. 2004 nr 4 s. 589-592
890. BUTKIEWICZ Zenon: Festiwal w czasach
PRL-u : o Festiwalu Teatrów Polski Północnej w
Toruniu (1959-1989). - Toruń: Zapolex, 2004. - 492 s.:
il. Bibliogr. s. 476-480
891.
CYNK-MIKOŁAJEWSKA
Magdalena:
Toruński Teatr jako scena muzyczna (1945-2004) //
In: Muzyka w instytucjach i stowarzyszeniach na
Pomorzu i Kujawach. - Bydgoszcz: Wydaw. Uczel.
Akad. Muzycznej, 2004. - S.183-198: il., tab. ([Zeszyty Naukowe] / Akademia Muzyczna im.
Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy; nr 20) (Z
Badań nad Muzyką i Życiem Muzycznym Pomorza i
Kujaw ; 8)
892. 200 [DWIEŚCIE] lat teatru na Targu
Węglowym w Gdańsku / pod red. Jana Ciechowicza,
ikonografia Mieczysław Abramowicz. - Gdańsk:
Nadbałt. Centrum Kult.; Wydaw. Uniw. Gdań., 2004.
- 600 s., XXIV s. tabl.: il., faks., mapy, nuty, portr.,
tab. Zsfg.
Z treści: CIECHOWICZ Jan: Pierwszym mocnym znaczeniem
słowa teatr jest budynek s. 9-14. - BAYERDÖRFER Hans-Peter:
Programy budowli teatralnych końca XVIII wieku a teatr na Targu
Węglowym w Gdańsku = Theater- und architekturtheoretische
Voraussetzungen für den Bau des Theaters am Kohlenmarkt s. 1746. - HIRSCH Robert: Architektura teatrów na Targu Węglowym w
Gdańsku s. 47-56. - PRUSIEWICZ Andrzej: Trzy teatry na Targu
Węglowym (1801-1935-1967): architektura budynku - rozwiązania
sceny i zaplecza s. 57-68. - RATAJCZYK-PIĄTKOWSKA Elżbieta,
SZCZEPAŃSKI Jakub: Targ Węglowy - miejsce wydarzeń
publicznych s. 69-82. - KADŁUBOWSKI Lech: Teatr Wybrzeże omówienie projektu s. 83-90. - FISZER Stanisław: Przebudowa
Teatru Wybrzeże w 2001 roku s. 91-96. - Dyskusja cz.1 s. 97-104. BABNIS Maria: Źródła do dziejów teatru gdańskiego w zbiorach
Biblioteki Gdańskiej PAN (XVIII-XIX wiek) s. 107-142. - WALACH
Dagmar: "Gdański Łosoś" i nieposkromiona namiętność:
kolekcjoner Walter Unruh [1880-1961] = "Danziger Lachs" und eine
unbändige Leidenschaft: Walter Unruh - der Sammler s. 143-156. KOMSTA Katarzyna: Źródła do dziejów teatru na Targu
Węglowym w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku s. 157166. - KĄKOL Piotr: Osiemnastowieczna droga do teatru na Targu
Węglowym s. 167-184. - ABRAMOWICZ Mieczysław: 3 sierpnia
1801 roku w Gdańsku s. 187-206. - LEYKO Małgorzata: August
Wilhelm Iffland [1759-1814] i jego "Das Vaterhaus" (na inaugurację
teatru na Targu Węglowym) s. 207-218. - MICHALAK Jerzy
Marian: Opery i balety w repertuarze gdańskiego teatru za dyrekcji
Friedricha Genée (1841-1855) s. 219-252. - LOEW Peter Oliver:
Pisanie dla prowincji: gdańscy autorzy w Teatrze Miejskim: o
społecznym i kulturalnym znaczeniu lokalnej sceny od połowy XIX
wieku do końca II wojny światowej = Schreiben für die Provinz:
Danziger Autoren im Danziger Stadttheater: über die soziale und
kulturelle Bedeutung der lokalen Bühne von der Mitte des 19.
Jahrhunderts bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs s. 255-292. PRYKOWSKA-MICHALAK Karolina: Maxa Halbego [1865-1944]
dramaty z Gdańskiem w tle s. 293-302. - WEISS Katarzyna: Wpływ
warunków polityczno-narodowych Wolnego Miasta Gdańska na
sytuację teatru w latach 1920-1939 s. 303-324. - WOLTING
Stephan: Gdański teatr na Targu Węglowym od okresu Wolnego
Miasta do końca drugiej wojny światowej = Danziger Theater am
Kohlenmarkt von der Zeit der Freistadt bis zum Ende des Zweiten
Weltkriegs s. 325-366. - DREWNIAK Bogusław: Działalność
teatrów niemieckich na okupowanych ziemiach Pomorza w latach
drugiej wojny światowej s. 367-374. - Dyskusja cz.2 s. 375-381. DYKTYŃSKA Hanna: "Tragedii o bogaczu i Łazarzu" wędrówka
przez wieki s. 385-420. - CIECHOWICZ Jan: Kto chodzi (i chodził)
do teatru przy Targu Węglowym s. 435-448. - Dyskusja cz.3 s. 457461. - CHOJKA Joanna: Utracony obraz całości: "Hanemann"
Stefana Chwina w Teatrze Wybrzeże s. 485-498. - ABRAMOWICZ
Małgorzata: 200 lat teatru na Targu Węglowym: katalog wystawy s.
501-536. - ABRAMOWICZ Mieczysław: Dyrektorzy teatrów na
Targu Węglowym s. 537-573
Tekst częściowo równoległy pol. i niem.
893.
GRAJEWSKI
Czesław:
Krzyżackie
antyfonarze jako źródła przekazu psalmodii. Zap.
Hist. 2004 T. 69 z. 4 s. 75-85, tab.
894. JANOSZ-OLSZOWY Anna: Życie muzyczne
w grudziądzkim teatrze od 1920 roku // In: Muzyka w
instytucjach i stowarzyszeniach na Pomorzu i
Kujawach. - Bydgoszcz: Wydaw. Uczel. Akad.
Muzycznej, 2004. - S.151-162. - ([Zeszyty Naukowe] /
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w
Bydgoszczy; nr 20) (Z Badań nad Muzyką i Życiem
Muzycznym Pomorza i Kujaw ; 8)
895. KACZOROWSKI Robert: Die Rolle und
Bedeutung der Musikkapelle an der Danziger
Marienkirche (bis 1811). Beiträge z. Gesch. Westpr.
2004 Nr. 19 s. 141-156. Streszcz. s. 156. Sum. s. 156
896. KLAGA Zbigniew, KLINCEWICZ Krystyna:
Muzyczny ruch amatorski w regionie gdańskim. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniw. Gdań.; Polski
Związek Chórów i Orkiestr. Oddz. Gdański, 2004 . 269 s., [11] s. tabl.: il., faks., portr., tab.
897. KŠANIENĖ Daiva: Muzika Mažojoje
Lietuvoje : lietuvių ir vokiečių kultūrų sąveika (XVI a.
- XX a. 4 dešimtmetis). (Die Musik in Kleinlitauen :
die Wechselwirkung zwischen der litauischen und der
deutschen Kultur (vom 16. Jh. bis zur Mitte des 20.
Jh.)). - Klaipėda: Klaipėdos Univ. L-kla, 2003. - 520 s.:
il., nuty. - (Mažosios Lietuvos Fondas ; 22). Zsfg.
898. LESZCZYŃSKA Agnieszka: A neglected
manuscript collection of sacred music from sixteenthcentury Royal Prussia // In: Music in relation to
"sacrum" in Western and Eastern cultures. Bydgoszcz: Filharmonia Pom.; Bydg. Dom Wydaw.
Margrafsen, 2004. - S. 93-99. - (Musica Antiqua
Europae Orientalis. Acta Musicologica ; 13)
899. LESZCZYŃSKA Agnieszka: The polychoral
repertoire in Royal Prussia during the second half of
the sixteenth century // In: Musica Baltica : im
Umkreis des Wandels - von den cori spezzati zum
konzertierenden Stil. - Gdańsk: Akad. Muz., 2004. - S.
166-179
900. MAJEWSKA Agnieszka: Toruński Teatr jako
scena muzyczna (1904-1945) // In: Muzyka w
instytucjach i stowarzyszeniach na Pomorzu i
Kujawach. - Bydgoszcz: Wydaw. Uczel. Akad.
Muzycznej, 2004. - S.163-181. - ([Zeszyty Naukowe] /
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w
Bydgoszczy; nr 20) (Z Badań nad Muzyką i Życiem
Muzycznym Pomorza i Kujaw ; 8)
901. MUZYKA europejska w zabytkach Warmii i
Mazur / oprac. Leszek Szarzyński. - Olsztyn: Prac.
Wydaw. "ElSet", 2004. - 48 s.: il.
Toż w jęz. niem.: Europäische Musik in historischen
Bauwerken von Warmia und Mazury. - Olsztyn, 2004
Wydaw. popularne
902. OLSZTYŃSKI Teatr Lalek 1953-2003 :
prapoczątki, lata powojenne, współczesność / oprac.
albumu Elżbieta Lenkiewicz. - Olsztyn: Olszt. Teatr
Lalek, 2003. - 35, [1] s.: il.
903. POPINIGIS Danuta: Dziedzictwo muzyczne
Gdańska - współczesna recepcja [streszcz. ref.]. Spraw.
Gdań. Tow. Nauk. 1999-2003 [T.] 26-30 (dr. 2004) s.
26-27
904. PRZYJDŹ, będziesz tańczyć... : wspomnienia
o Wojciechu Muchlado / [zebr.] Helena Piotrowska. Olsztyn: Agencja Wydaw. "Remix", 2004. - 310 s.: il.
Wspomnienia o olsztyńskim choreografie
5. Historia książki i prasy
905. BONČKUTĖ Roma: Simono Daukanto
istoriografijos "Pasakojimas apie veikalus lietuvių
tautos senovėje" spausdinimo Prūsuose istorija.
(Historiography "The deeds of Lithuanians in the
ancient times" by Simonas Daukantas: : history of its
publishing in Prussian Lithuania) // In: Kultūriniai
saitai abipus Nemuno : Mažosios Lietuvos reikšmė
Didžiajai Lietuvai spaudos draudimo metais (18641904). - Klaipėda: Klaip. Univ., 2004. - S. 40-47. (Acta Historica Universitatis Klaipedensis ; 10). Sum.
s. 46-47
906. GRAJEWSKI Czesław: F.F.T. - cysterski
skryptor z Pelplina. Stud. Pelpl. 2003 T. 34 (dr. 2004)
s. 325-334, faks.
47
Prawdopodobnie inicjały brata Feliksa Trzcińskiego (?-1649)
907. KĘPKA Izabela: Biblia gdańska - rewizja
Biblii brzeskiej czy nowy przekład? Rocz. Gdań. 2004
T. 64 z. 1/2 s. 113-123. Sum. s. 123
908.
KÖNIGSBERGER
Buchund
Bibliotheksgeschichte / hrsg. v. Axel E. Walter. Köln: Böhlau, 2004. - VI, 822 s.: il., faks., tab., wykr. (Aus Archiven, Bibliotheken und Museen Mittel- und
Osteuropas ; Bd.1)
Z treści: WALTER Axel E.: Das Schicksal der Königsberger
Archive und Bibliotheken : eine Zwischenbilanz s. 1-68. - ARP
Ingrid: Hans Daubmann [?-1573] und der Königsberger Buchdruck
im 16. Jahrhundert : eine Profilskizze s. 87-126. - BOCK Vanessa:
Die Anfänge des polnischen Buchdrucks in Königsberg: mit einem
Verzeichnis der polnischen Drucke von Hans Weinreich [?1559/1560] und Alexander Augezdecki [?-1577] s. 127-155. KAUNAS Domas: Die Rolle Königsbergs in der Geschichte des
litauischen Buches s. 157-167. - KOMOROWSKI Manfred: Eine
Bibliographie Königsberger Drucke vor 1800 : Utopie oder reelle
Chance?
s.
169-186.
PÄSLER
Ralf
G.:
Die
Handschriftensammlungen der Staats- und Universitätsbibliothek,
der Stadtbibliothek und des Staatsarchivs Königsberg : mit einem
Exkurs zur mittelalterlichen Bibliotheksgeschichte der Stadt und
Anhängen s. 189-249. - JÄHNIG Bernhart: Katalog der
Handschriften der landesherrlichen Bibliothek in Königsberg
1700/1720 s. 251-302. - CHEVTCHENKO Nadejda: "Papirene"
Erbschaft ein Doppelgänger der Kammerbibliothek s. 303-323. LAVRINOVIČ Kazimir K[leofasovič]: Kataloge der Königsberger
Bibliotheken aus der Zeit des Siebenjährigen Krieges s. 325-351. TONDEL Janusz: Auktionskataloge im alten Königsberg s. 353415. - STICH Tobias: Die Bibliothek des Andreas Hedio [16401703] s. 417-436. - EICHHORN Holger: Die Gottholdsche
Musikaliensammlung s. 437-445. - KURPAKOV Vadim: Das
Schicksal der Königsberger Bücher in der Sowjetunion nach 1945 :
zu den russischen Expeditionen in das Königsberger Gebiet und
den Beständen Königsberger Provenienz in Moskauer Archiven
und Bibliotheken s. 449-467. - MARCINKEVIČIUS Juozas: Auf der
Suche nach Archivalien und alten Drucken in Ostpreussen nach
dem Zweiten Weltkrieg s. 469-481. - SERCZYK Jerzy: Suche nach
Büchern im ehemaligen Süd-Ostpreussen in den ersten Jahre nach
dem Zweiten Weltkrieg : Erinnerungen eines polnischen
Bibliothekars s. 483-494. - SCHENCK Tatiana: Die Altdrucke aus
der
Sammlung
Wallenrodt
[1570-1632]
in
der
Universitätsbibliothek Kaliningrad s. 497-508. - SAVELJEVA
Eleena A., PITOULKO Galina N.: Wallenrodiana in der Bibliothek
der Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg s. 509-517. BIKAUSKIENĖ Dalia, BLIŪDŽIŪTĖ Ona: Drucke Königsberger
Provenienz in der Akademiebibliothek Vilnius : das 16.
Jahrhundert s. 519-546. - STRUTYŃSKA Maria: Alte Drucke
Königsberger
Provenienz
in
den
Beständen
der
Universitätsbibliothek Toruń s. 547-562. - SYCHTA Stefania: Die
bestände Königsberger Provenienz in der Danziger Bibliothek der
Polnischen Akademie der Wissenschaften s. 563-570. - MARTI
Hanspeter:
Die
Quellenbestände
zur
frühneuzeitlichen
Königsberger Universitätsgeschichte im polnischen Olsztyn
(Allenstein) : ein erster fragmentarischer Überblick s. 571-582. GARBER Klaus: Wertvolle Altdrucke aus Königsberg im
Geheimen Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz zu Berlin s. 583612. - NOWAKOWSKI Wojciech: "Die Entdeckung der GrabHuegel gereichet einem Land [...] zur besondern Ehre": die
Archäologie in der Königsberger Literatur des 18. Jahrhundert s.
615-628. - FEHR James Jakob: Die Schriften der Königsberger
Pietisten Franz Albert Schultz [1692-1763] und Martin Knutzen
[1713-1751] zwischen Pietismus und Aufklärung s. 629-653. STARK Werner: Königsberger Manuskripte des 18. Jahrhunderts
im Umkreis der Kant-Edition s. 655-676. - WOJNOWSKA Elżbieta:
Auf der Suche nach Königsberger Musikalien : ein kurzer Bericht
s. 677-693. - WALTER A. E.: Die virtuelle Rekonstruktion der
versunkenen Königsberger Bibliothekslandschaft s. 695-786. KOMOROWSKI M., MARTI H.: Erfassung und Erschliessung von
Königsberger Universitätsschriften der Frühern Neuzeit : eine
Projektskizze s. 787-800
909. KORŻEL-KRAŚNA Małgorzata, PAŁKA
Józef, ZAJĄCZKOWSKA Urszula: Srebrne oprawy
książkowe za zbiorów w Polsce : uzupełnienia. Libri
Gedan. 2003 T. 21 (dr. 2004) s. 156-162, il. Sum. s.
162. Zsfg. s. 162
Dot. m.in. oprawy z warsztatu elbląskiego złotnika Sigismunda
Tolckemit
910. KUZBORSKA Alina: Rozwój litewskiego
piśmiennictwa religijnego w Prusach Wschodnich do
XVIII wieku, czyli rzecz o narodzie, który przetrwał
dzięki filologii. Lituano- Slavica Posnan., Stud. Hist.
2004 [T.] 10 s. 77-91
911. LESZCZYŃSKA Agnieszka: Recepcja XVIwiecznych protestanckich druków muzycznych w
Braniewskim Kolegium Jezuickim // In: Muzyka
wobec tradycji : idee - dzieło - recepcja : studia. Warszawa: Inst. Muzykologii Uniw. Warsz., 2004. - S.
191-197. - (Studia et Dissertationes Instituti
Musicologiae Universitatis Varsoviensis. Seria B ; T.
14)
912. MICHELINI Guido: Gli inni sacri dei lituani
di Prussia : da Mažvydas a Kleinas. - Parma: Monte
Univ. Parma, 2002. - 234 s., [5] s. tabl.
913. NARBUTAITĖ Rasa: Prūsijos oficialiųjų
raštų rinkinys Lietuvos nacionalinėje Martyno
Mažvydo bibliotekoje. (The Prussian acts collection at
the Rare Book and Manuscrip Department of
Martynas Mažvydas National Library of Lithuania).
Knygotyra 2004 T. 42 s. 248-261. Sum. s. 261
914. PATALON Mirosław: O trudnych początkach
Biblii gdańskiej. Biblia i Ekumenizm 2004 T. 1 s. 4758
915. SIKORA Adam Ryszard: Przekłady Biblii na
język kaszubski. Biblia i Ekumenizm 2004 T. 1 s. 6176
916. SKORUPA Ewa: Polskie symbole kulturowe
przed sądem pruskim w latach 1871-1914 : "O
podburzanie do gwałtów...". - Kraków: Universitas,
2004. - 455 s.
917. SZULTKA Zygmunt: W kwestii tłumaczenia
i wydawania przez Floriana S.W. Ceynowę [18171881] Małego katechizmu Marcina Lutra. Acta
Cassubiana 2004 T. 6 s. 63-81
918. WITKOWSKI Rafał: Wilno i Królewiec :
początki drukarstwa w językach bałtyckich : (do końca
XVI wieku). Lituano- Slavica Posnan. Stud. Hist. 2004
[T.] 10 s. 93-126
_____________________
919. ANCULEWICZ Zbigniew: Prasa lokalna i
sublokalna Warmii i Mazur i jej rola w kształtowaniu
postaw proobywatelskich po roku 1989. Echa
Przeszłości 2004 [T.] 5 s. 235-245. Zsfg. s. 244-245
920. GROCHOWSKA Joanna: Prasa pomorska
okresu międzywojennego o zamku puckim. Zap.
Puckie 2004 nr 3 s. 189-194, il.
921. GZELLA Grażyna: "Przed wysokim sądem" :
procesy prasowe polskich redaktorów czasopism dla
chłopów w zaborze pruskim. - Toruń: Wydaw. UMK,
2004. - 295 s.: faks., portr. Bibliogr. s. 268-278. Zsfg. s.
291-295
Dot. czasopism ukazujących się na terenie Prus. Zach. i
Wielkopolski
922.
IMAŃSKA
Iwona:
Czasopisma
w
księgozbiorach toruńskich z pierwszej połowy XVIII
wieku // In: W kręgu prasy : (przeszłość teraźniejszość - przyszłość) : zbiór artykułów. T. 3. Toruń: Wydaw. UMK, 2004. - S. 7-26. Zsfg. s. 25-26
923. MICHALSKI Ryszard: Sprawy wschodnie w
polskiej
prasie
pomorskiej
w
okresie
międzywojennym // In: Polska polityka wschodnia w
XX wieku : studia. - Włocławek: Wyż. Szk. Hum.Ekonom.; Toruń: UMK, 2004. - S. 103-107
924. MICHALSKI Ryszard: Treści społeczne w
polskiej prasie pomorskiej 1850-1989 : studium z
dziejów komunikacji społecznej na Pomorzu. - Toruń:
Wydaw. Adam Marszałek, 2004. - 240, [2] s. Bibliogr.
s.219-235
925. PEPLIŃSKI Wiktor: Czasopiśmiennictwo
kaszubskie w latach zaboru pruskiego : aspekty
programowe, publicystyczne i wydawnicze. - Gdańsk,
2002
Rec.: ANDRZEJEWSKI Marek, Beiträge z. Gesch. Westpr.
2004 Nr. 19 s. 300-301
926. ROGALSKA Ewa: Prasa tczewska od połowy
XIX wieku do 1939 roku. Kociewski Mag. Region.
2004 nr 2 s. 6-8
927. ROGALSKA Ewa: Prasa tczewska w latach
PRL. [Cz. 1-2]. Kociewski Mag. Region. 2004 nr 3 s. 35, il.; nr 4 s. 3-4
932. GOMOLISZEK Joanna: Geneza i tematyka
regionalnego magazynu "Puls" (2000-2002) // In: W
kręgu prasy : (przeszłość - teraźniejszość - przyszłość) :
zbiór artykułów. T. 3. - Toruń: Wydaw. UMK, 2004. S. 201-214. Zsfg. s. 213-214
933. ZALEWSKI Cyprian: Stosunek "Thorner
Ostdeutsche Zeitung" do Kościoła katolickiego w
latach kulturkampfu. Rocz. Tor. 2004 [R.] 31 s. 167178. Sum. s. 177. Zsfg. s. 177-178
934.
RUDZIEWICZ
Irena:
Literatury
wschodniosłowiańskie na lamach pisma "Warmia i
Mazury" w latach 1980-1990. Acta Polono-Ruthenica
2004 [T.] 9 s. 121-128. Sod. s. 128. Sum. s. 128
935. KRUSZEWSKI Tomasz: "Wychowanie na co
dzień" - toruński miesięcznik pedagogiczny w
pierwszym dziesięcioleciu istnienia 1993-2003 // In:
W kręgu prasy : (przeszłość - teraźniejszość przyszłość) : zbiór artykułów. T. 3. - Toruń: Wydaw.
UMK, 2004. - S. 145-162. Zsfg. s. 161-162
VI. KOŚCIOŁY I WYZNANIA
936. Die BISTÜMER des Heiligen Römischen
Reiches von ihren Anfängen bis zur Säkularisation /
hrsg. v. Erwin Gatz, unter Mitw. v. Clemens
Brodkorb, Helmut Flachenecker. - Freiburg im
Breisgau: Herder, 2003. - 935 s.: mapy. Bibliogr.
Dot. m.in. diecezji chełmińskiej, kamieńskiej, pomezańskiej i
warmińskiej
Rec.: ZYGNER Leszek, Kwart. Hist. 2004 R. 111 nr 2 s. 121123
937. BORKOWSKA Małgorzata: Leksykon
zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej. T. 1:
Polska Zachodnia i Północna. - Warszawa: "DiG",
2004. - 393 s.
Z treści: Prusy Królewskie i Warmia s. 217-363
928. WAŃKOWSKA-SOBIESIAK Joanna: Od
decentralizacji do monopolizacji : krótka historia
wolnej prasy na Warmii i Mazurach. Borussia 2004 R.
14 [nr] 33/34 s. 151-159, faks.
938. BORZYSZKOWSKI Józef, KLEJNA Alfons:
Boże Męki : krzyże i kapliczki przydrożne na
Kaszubach. - Gdańsk: Inst. Kasz.; Pelplin:
"Bernardinum", 2004. - 438 s.: il., nuty
__________________
939. CIEŚLAK Stanisław: Marcin Laterna SJ
(1552-1598) : działacz kontrreformacyjny. - Kraków,
2003
929. NIEDZIELSKA Magdalena: "Königsberger
Hartungsche Zeitung" i jej rola w życiu politycznym
prowincji pruskiej w latach czterdziestych i
pięćdziesiątych XIX wieku // In: W kręgu prasy :
(przeszłość - teraźniejszość - przyszłość) : zbiór
artykułów. T. 3. - Toruń: Wydaw. UMK, 2004. - S. 2751. Zsfg. s. 51
930. ROMANOW Andrzej: Kaszubi i Kaszuby w
problematyce pelplińskiego "Pielgrzyma" 1869-1920.
Acta Cassubiana 2004 T. 6 s. 83-110
931. O LITWINACH pruskich w "Przyjacielu
Ludu" w 1838 roku / oprac. Rafał Witkowski.
Lituano- Slavica Posnan. Stud. Hist. 2004 [T.] 10 s.
241-244
209
Rec.: KOSMAN Marceli, Zap. Hist. 2004 T. 69 z. 2/3 s. 208-
940. Die DOMKAPITEL des Deutschen Ordens
in Preussen und Livland / hrsg. v. Radosław Biskup,
Mario Glauert. - Münster: Aschendorff, 2004. - [6],
316, [2] s.: tab. - (Zeitschrift für die Geschichte und
Altertumskunde Ermlands. Beiheft ; 17)
Treść: BISKUP Radosław: Preussische und livländische
Domkapitel im Mittelalter : Forschungsstand und Perspektiven s.
5-31. - RADZIMIŃSKI Andrzej: Entstehung, Inkorporation und
ursprüngliche Ausstattung des mittelalterlichen Domkapitels in
Kulmsee s. 33-51. - GLAUERT Mario: Das Domkapitel von
Pomesanien (1284-1527): eine Zusammenfassung s. 53-84. SCHLEGELBERGER
Heinz:
Studien
über
die
Verwaltungsorganisation des Bistums Samland im Mittelalter /
hrsg. v. R. Biskup s. 85-145. - HERTWICH Erwin: Das
Kurländische Domkapitel bis 1561: Untersuchungen über die
persönliche Zusammensetzung des Kapitels hinsichtlich der
49
Herkunft und Laufbahn seiner Bischöfe und Domherren / hrsg. v.
M. Glauert s. 147-267. - GLAUERT M.: Die Bindung des
Domkapitels von Riga an die Regel des Deutschen Ordens s. 269316
pamiątkowa na siedemdziesiąte piąte urodziny
Księdza Arcybiskupa Warmińskiego Edmunda
Piszcza. - Olsztyn: "Hosianum", 2004. - S. 301-323
941. DUDA Daniel: Doktor honoris causa
Stanisław Wojciech Okoniewski - biskup morski (21
IV 1870 - 1 V 1944). Stud. Pelpl. 2003 T. 34 (dr. 2004)
s. 405-421, portr.
952. KOPICZKO Andrzej: Duchowieństwo
katolickie diecezji warmińskiej w latach 1821-1945.
Cz. 1: Studium prozopograficzne. - Olsztyn: Wydz.
Duszp. Kurii Metrop. Archidiec. Warm., 2004. - 368
s.: wykr. + [1] k. map skł. Zsfg.
942. GRZYWACZ Małgorzata: Duchowieństwo
ewangelickie Małej Litwy w świadectwach
autobiograficznych rodziny Ostermeyerów. LituanoSlavica Posnan., Stud. Hist. 2004 [T.] 10 s. 157-166
943. HERMANN Arthur: Litwa Pruska i Kościół
ewangelicki w Prusach Wschodnich w latach 18711933. Lituano- Slavica Posnan. Stud. Hist. 2004 [T.]
10 s. 167-188
944. HESS Cordelia: Heiligenverehrung in
Preussen : die Kanonisationsakten Dorotheas von
Mantau als Quelle zur Mentalitätsgeschichte.
Beiträge z. Gesch. Westpr. 2004 Nr. 19 s. 9-27.
Streszcz. s. 27. Sum. s. 27
945. HOCHLEITNER Janusz: Kapliczki Warmii
południowej : przydrożne obiekty kultu jako element
ludowego systemu komunikacji. - Olsztyn: Tow.
Nauk.; OBN, 2004. - 163 s., [6] s. tabl. : il., mapy, tab. (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych
im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; nr 222).
Bibliogr. s. 145-158. Zsfg. s. 163
946. JASIŃSKI Grzegorz: Kościół ewangelicki na
Mazurach w XIX wieku (1817-1914). - Olsztyn, 2003
Rec.: KIEC Olgierd, Rocz. Hist. 2004 R. 70 s. 267-271. WACHOWIAK Bogdan: Polska monografia o Kościele
ewangelickim na Mazurach w XIX stuleciu, Kom. Maz.- Warm.
2004 nr 4 s. 581-587
947. JASIŃSKI Grzegorz: Kościół EwangelickoAugsburski i jego wierni na Mazurach w latach 19451956 // In: Kościoły zakładnikami czasów : kościoły
protestanckie Niemiec i Polski w XX wieku : z prac
Komisji Historii Kościoła PRE i EDK 1989-1999. Warszawa: Pol. Rada Ekum., 2003. - S. 215-224
948. JASTRZĘBSKI Włodzimierz: Kościół
katolicki na Kosznajderii w latach 1920-1939. Stud.
Gnesnensia 2004 T. 18 s. 25-30
Cz. 2 ukazała się w 2003 r., zob. bibliogr. za rok 2003 poz. 970
953. KRUEGER Karl: The politics of anxiety :
Prussian protestants and their Mazurian parishioners.
Church History 2004 Vol. 73 s. 346-382, il.
954. LÖFFLER Anette: Das Projekt "Liturgie des
Deutschen Ordens" : von der Bedeutung des
Ordenslandes Preussen für die Ordensliturgie.
Berichte u. Forsch. 2004 Bd. 12 s. 55-69
955. MAKARCZYK Irena: Jubileusz pięćsetlecia
urodzin biskupa warmińskiego kardynała Stanisława
Hozjusza. Kom. Maz.- Warm. 2004 nr 2 s. 265-277
Konferencje: Münster, 19-20 IV 2004 r. oraz Olsztyn, 4-5 V
2004 r.
956. MAKARCZYK Irena: Kazimierz Benedykt
Leżeński [ok. 1653-1703], sufragan warmiński (16951703) i jego testament. Kom. Maz.- Warm. 2004 nr 3
s. 313-350, faks. Zsfg. s. 343
Dodatek źródłowy s. 344-350
957. MAŁŁEK Janusz: Większość i mniejszości
religijne w Prusach Książęcych w czasach
nowożytnych. Masovia 2004 T. 7 s. 19-33
958. MĘCZENNICY Kościoła warmińskiego XX
wieku / red. Jan Guzowski. - Olsztyn: "Hosianum",
2004. - 94 s. - (Suplement Hozjański. Seria
Biograficzna ; nr 5)
Rec.: BORZYSZKOWSKI Józef, Acta Cassubiana 2004 T. 6 s.
371-375
959. MÜLLER Hans-Joachim: Irenik als
Kommunikationsreform
:
das
Colloquium
Caritativum in Thorn 1645. - Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht, 2004. - 576 s. (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für
Geschichte ; 208)
949. KACZOROWSKI Robert: Kultura: Biblia,
Kościół, Warmia. - Pelplin; Gdańsk: "Bernardinum",
2004. - 186 s.
960. NOWAK Władysław: Sanktuaria maryjne
Archidiecezji Warmińskiej // In: Czynem i prawdą :
księga pamiątkowa na siedemdziesiąte piąte urodziny
Księdza Arcybiskupa Warmińskiego Edmunda
Piszcza. - Olsztyn: "Hosianum", 2004. - S. 353-364
950. KALINOWSKA Jadwiga Ambrozja: Stanisław
Hozjusz (1504-1579) jako mąż stanu : zarys
problematyki // In: Czynem i prawdą : księga
pamiątkowa na siedemdziesiąte piąte urodziny
Księdza Arcybiskupa Warmińskiego Edmunda
Piszcza. - Olsztyn: "Hosianum", 2004. - S. 91-98
961. NOWICKI Tomasz: Uposażenie kleru
parafialnego w archidiakonacie pomorskim w XVIII
wieku. Rocz. Human., Hist. 2003 T. 51 z. 2 (dr. 2004)
s. 45-99. Bibliogr. s. 96-98. Sum. s. 98-99
951. KLIMCZUK Zygmunt: Służba na rzecz
sprawiedliwości
społecznej
w
Archidiecezji
Warmińskiej // In: Czynem i prawdą : księga
962. OLIŃSKI Piotr: Między zakonem krzyżackim
a mieszczaństwem pruskim : uwagi o klasztorach
żeńskich w wielkich miastach pruskich // In: Cysterki
w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej
Rzeczypospolitej i Europy Środkowej : materiały z
siódmej Międzynarodowej Konferencji Cystersologów
odbytej z okazji 800. rocznicy fundacji opactwa
cysterek w Trzebnicy. - Poznań: Wydaw. Pozn., 2004. S. 883-897. Sum. s. 896-897
963.
OLSCHEWSKI
Boris:
Inund
Exklusionssemantiken in Quellen zur preussischen
Kirchenpolitik in den Teilungsgebieten Polens // In:
Inklusion/Exklusion : Studien zur Fremdheit und
Armut von der Antike bis zur Gegenwart. Frankfurt/Main, 2004. - S. 155-165
Dot. Prus Wschodnich i Prus Południowych
964. ORNATEK Adam S.: Die ermländischen
Diözesansynoden 1922 und 1932. - Münster i.W.,
2001
228
Rec.: JÓZEFCZYK Mieczysław, Rocz. Elbl. 2004 T. 19 s. 224-
965. PISZCZ Edmund: Stefan Wincenty
Frelichowski,
druh
Wicek
(1913-1945),
błogosławiony,
harcerz,
wikariusz
parafii
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu
// In: Pol. słownik biogr. T. 43. - Warszawa: IH PAN,
2004. - S. 112-114
966. PLESSA Marc Patrik: Passenheimer
Konfirmandenlisten 1825-1840 und 1847 und
Schülerlisten 1865. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2004 Bd.
34 Jg. 52 s. 195-215, tab.
967. PROKOP Krzysztof Rafał: Biskupi
pomocniczy w diecezjach polskich w dobie
przedtrydenckiej (2. poł. XIII - 1. poł. XVI w.). Kraków, 2002
Rec.: SMOŁUCHA Janusz, STANKO Przemysław: O
episkopacie tytularnym średniowiecznej i wczesnośredniowiecznej
Polski, Prz. Hist. 2004 T.45 z. 4 s. 535-545
968. RADZIMIŃSKI Andrzej: Przy stole Jana von
Ast - plebana św. Janów w Starym Mieście Toruniu //
In: Materiały z VII Sesji Naukowej Uniwersyteckiego
Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności
"Wyposażenie wnętrz w średniowieczu" [...]. - Toruń:
Wydaw. UMK, 2004. - S. 157-171. - (Archaeologia
Historica Polona ; T. 14). Sum. s. 171
969.
RĘBKOWSKI
Marian:
Pielgrzymki
mieszkańców średniowiecznych miast południowego
wybrzeża Bałtyku w świetle znalezisk znaków
pątniczych : wstęp do badań. Kwart. Hist. Kult. Mat.
2004 R. 52 nr 2 s. 153-188, il., mapa. Sum. s. 186-188
970. ROZYNKOWSKI Waldemar: Patrocinia
kościołów cysterek w średniowiecznej Polsce - wokół
duchowości zakonu // In: Cysterki w dziejach i
kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i
Europy Środkowej : materiały z siódmej
Międzynarodowej Konferencji Cystersologów odbytej
z okazji 800. rocznicy fundacji opactwa cysterek w
Trzebnicy. - Poznań: Wydaw. Pozn., 2004. - S. 121129: tab. Sum. s. 129
Dot. m.in. kościołów na Pomorzu
971. ROZYNKOWSKI Waldemar: Patrocinia
miejskich kościołów parafialnych w średniowieczu na
przykładzie państwa zakonu krzyżackiego w Prusach
// In: Miasta i mieszczaństwo w Europie
Środkowowschodniej do połowy XIX wieku. - Toruń:
Wydaw. Adam Marszałek, 2003. - S. 301-317. - (Studia
ad Historiam Civitatum Pertinentia ; 1)
972. SCHMIDT Marc: Mauer und Brücke : zum
Verhältnis der Bischöfe von Ermland zu ihren
Residenzstädten Braunsberg und Heilsberg // In:
Bischof und Bürger : Herrschaftsbeziehungen in den
Kathedralstädten des Hoch- und Spätmittelalters. Göttingen,
2004.
S.
299-318:
il.
(Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für
Geschichte ; 206)
973. SKIBNIEWSKI Mateusz: Sługa boży Bernard
z Wąbrzeźna : benedyktyn z Lubinia. - Poznań:
Oficyna Współczesna, 2004. - 45, [3] s.: il.,faks.
974.
SOFIŃSKI
Henryk:
Duszpasterstwo
rzymskokatolickie w Polskiej Marynarce Wojennej w
latach 1919-1945 // In: Historia duszpasterstwa
wojskowego na ziemiach polskich. - Lublin: Tow.
Nauk. KUL, 2004. - S. 475-490. - (Prace Wydziału
Historyczno-Filologicznego / Towarzystwo Naukowe
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 106)
975. STEFAN Kardynał Wyszyński wobec Ziem
Zachodnich i Północnych oraz stosunków polskoniemieckich : w 100-lecie urodzin Prymasa
Tysiąclecia / red. nauk. Tadeusz Dzwonkowski,
Czesław Osękowski. - Warszawa: Katolickie Stow.
"Civitas Christiana"; Poznań: Garmond, 2001. - 239 s.
- (Biblioteka "Życia i Myśli")
Z treści: PATER Józef: Biskupi na Ziemiach Zachodnich i
Północnych jako wikariusze generalni Prymasa Wyszyńskiego s. 3352. - KOZŁOWSKI Kazimierz: Obchody Milenium w Polsce
Zachodniej i Północnej s. 53-74. - KOWALCZUK Zygmunt: Ks.
Prymas Stefan Wyszyński wobec budowy "Drugiej Polski" na
Ziemiach Zachodnich i Północnych s. 75-87. - KOPICZKO
Andrzej: Władze partyjno-państwowe PRL wobec Kościoła
katolickiego na Warmii i Mazurach: zarys problematyki s. 144-155.
- CHŁOSTA Jan: Związki Prymasa Polski - Stefana kardynała
Wyszyńskiego z Warmią s. 156-164. - POTYKANOWICZ-SUDA
Lidia: Ks. Prymas Stefan Wyszyński na Pomorzu Gdańskim w
świetle akt przechowywanych w Archiwum Państowym w Gdańsku
s. 165-175. - BORUCKI Robert: Ks. Prymas Stefan Wyszyński na
Pomorzu Środkowym w świetle akt przechowywanych w Archiwum
Państwowym w Koszalinie s. 176-194. - KOREJWO Mariusz T.: Ks.
Prymas Stefan Wyszyński na Warmii i Mazurach w świetle akt
przechowywanych w Archiwum Państwowym w Olsztynie s. 195211. - MACHOLAK Jan: Prymas Stefan Wyszyński w świetle akt
przechowywanych w Archiwum Państwowym w Szczecinie s. 212223
976. WALKUSZ Jan: Problematyka historyczna
prac księży stypendystów Pomorskiego Towarzystwa
Pomocy Naukowej. Stud. Pelpl. 2003 T. 34 (dr. 2004)
s. 11-35
977. WIŚNIEWSKI Jan: Kolonizacja dominium
pomezańskiego (XIII-XV w.) // In: Czynem i prawdą :
księga pamiątkowa na siedemdziesiąte piąte urodziny
Księdza Arcybiskupa Warmińskiego Edmunda
Piszcza. - Olsztyn: "Hosianum", 2004. - S. 149-169:
mapa, tab.
978.
WOJTKOWSKI
Julian:
Arcybiskup
metropolita warmiński dr Edmund Piszcz // In:
51
Czynem i prawdą : księga pamiątkowa na
siedemdziesiąte piąte urodziny Księdza Arcybiskupa
Warmińskiego Edmunda Piszcza. - Olsztyn:
"Hosianum", 2004. - S. 11-28
979.
ZAWADZKI
Wojciech:
Lebenswege
ermländischer Priester 1821-1945. Bericht über ein
biographisches Lexikon. Unsere Erml. Heimat 2004
Jg. 50 s. V-VII
____________________
980. ODDANY Bogu i sztuce : w 70. rocznicę
śmierci ks. Bolesława Makowskiego [1880-1934]. Chojnice: Zrzesz. Kasz.-Pom., 2004. - 57 s.: il., faks.,
portr., tab.
Treść: LEWIŃSKI Damian: Parafia p.w. Ścięcia św. Jan
Chrzciciela w Chojnicach w latach 1920-1939 s. 5-29. - ZAGÓRSKA
Barbara: Ksiądz Bolesław Makowski - historyk sztuki Pomorza s. 3138. - OSTROWSKI Kazimierz: Chojnickie środowisko intelektualne
okresu międzywojennego s. 39-55
981. KOŚCIELAK Sławomir: Jezuici w Elblągu w
XVI-XVIII wieku. Rocz. Elbl. 2004 T.19 s.55-71
982. KUBICKI Rafał: Dominikanie w Elblągu materialne podstawy egzystencji konwentu i jego
związki z miastem. Rocz. Elbl. 2004 T. 19 s. 5-30, tab.
983. RYWALIZACJA katolików z luteranami o
kościół św. Mikołaja w Elblągu 1520-1621 : źródła do
dziejów reformacji w Prusach Królewskich / zebrał i
oprac. Alojzy Szorc. - Olsztyn, 2002
Rec.: MAKARCZYK Irena, Kom. Maz.- Warm. 2004 nr 1 s.
109-113
984. ZAWADZKI Wojciech: Odbudowa kościoła
św. Mikołaja w Elblągu ze zniszczeń po II wojnie
światowej w świetle dokumentów archiwum
parafialnego. Rocz. Elbl. 2004 T. 19 s. 101-133, [3] s.
tabl.
985. Das BISTUM Danzig [Gdańsk] in
Lebensbildern
:
Ordinarien,
Weihbischöfe,
Generalvikare, Apostolische Visitatoren 1922/25 bis
2000 / hrsg. v. Stefan Samerski. - Münster, 2003
Rec.: SZULIST Władysław, Rocz. Gdań. 2004 T. 64 z. 1/2 s.
211-213
986. BOGDANOWICZ Stanisław: Biskup gdański
Marian Lech Kaczmarek [1909-1984]. Mies.
Archidiec. Gdań. 2004 R. 48 [nr] 4/6 s. 337-364
987. BOGDANOWICZ Stanisław: Czas burzenia czas budowania : Kościół Gdański w społeczeństwie
odzyskującym wolność, 1984-1992. - Nowy Bukowiec:
Wydaw. Oficyna Pom., 2004. - 550, [1] s. Bibliogr.
s.17-54
988. BOGDANOWICZ Stanisław, KLAT Marek,
MYKOWSKI Jarosław: Bazylika Mariacka w
Gdańsku. - Gdańsk: Oficyna Pom., [ca 2002]. - 80. [2]
s.: il.
989. BOGUCKA Maria: Specyfika gdańskiego
luteranizmu XVI-XVIII w. // In: Rzeczpospolita wielu
wyznań : materiały z międzynarodowej konferencji
[...]. - Kraków: Księgarnia Akad., 2004. - S. 399-408.
Sum. s. 407-408
990. DUDRA Stefan: Powstanie i rozwój parafii
prawosławnych w dekanacie gdańskim i olsztyńskim
// In: Kościół prawosławny na ziemiach zachodnich i
północnych Polski po II wojnie światowej. - Zielona
Góra: Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonog., 2004. - S.
250-284: tab.
991.
GÓRCZAK-MECHLIŃSKA
Maria,
STECIAK Irmina, ŁASKA Stanisław: Projekt
Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w
Gdańsku // In: Budownictwo Sakralne i
Monumentalne '2002 : IV międzynarodowa
konferencja naukowo-techniczna [...]. - Białystok:
Wydaw. Polit. Białost., 2002. - S. 129-136: il., pl.
Streszcz. s. 129. Sum. s. 136
992. KOTARSKI Edmund: Gdańskie spory wokół
pietyzmu w XVII wieku // In: Corona scientiarum :
studia z historii literatury i kultury nowożytnej
ofiarowane profesorowi Januszowi Pelcowi. Warszawa: Wydaw. Neriton, 2004. - S. 303-317
993. NOWICKI Tomasz: Duchowni luterańscy w
Gdańsku w 1779 r. // In: Kościół, społeczeństwo,
kultura : prace ofiarowane profesorowi Wiesławowi
Müllerowi z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej
i dydaktycznej. - Lublin: Werset, 2004. - S. 179-185:
tab.
994. SZPAKIEWICZ Alina: Klasztor pocysterski w
Oliwie : przewodnik po dawnych wnętrzach
klauzurowych. - Gdańsk: Stella Maris, 2003. - 71 s.: il.
995. WRÓBLEWSKA Dominika: Rozważania na
temat akustyki wnętrza Sanktuarium Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w Gdańsku // In: Budownictwo
Sakralne i Monumentalne '2002 : IV międzynarodowa
konferencja naukowo-techniczna [...]. - Białystok:
Wydaw. Polit. Białost., 2002. - S. 455-461: il. Streszcz.
s. 455. Sum. s. 461
996. "NA POCZĄTKU było Oksywie" : księga
pamiątkowa z okazji 750-lecia określenia granic
parafii oksywskiej 1253-2003 / zebr. i oprac. Józef
Borzyszkowski. - Pelplin: "Bernardinum"; Gdańsk:
Inst. Kasz., 2004. - 211 s., [26] s. tabl.: il., faks.
Z treści: SAMP Jerzy: "Na początku było Oksywie" s. 19-28. CZAPIEWSKI Tomasz: Kościół pw. św. Michała Archanioła w
Gdyni-Oksywiu: ocalałe wyposażenie - problemy treści i formy s.
29-35. - DZIANISZ Paweł: Oksywska nekropolia na takiej górze i
tak blisko morza s. 37-66. - BORZYSZKOWSKI Józef: Duszpasterze
oksywscy w XIX i XX wieku - ich rola w dziejach społeczności
kaszubsko-pomorskiej s. 67-90. - KILKA dokumentów z lat 19201927: listy ks. F. Łowickiego [1874-1938] i ks. K. Przewoskiego
[1886-1976] / wybrał i przygot. J. Borzyszkowski s. 93-110. PRZEWOSKI Klemens: Zarys historii mojej parafii (Oksywie 1927)
s. 111-117. - PRZEWOSKI K.: Okupacyjne wspomnienia
proboszcza z Oksywia. Cz. 2 s. 145-162. - [cz. 1 Rocz. Gdyński
1989/90 nr 9 s. 313-336; pełna wersja cz. 2 tamże, 1991 nr 10 s.
345-362]. - WSPOMNIENIA księży wikariuszy z przełomu II i III
tysiąclecia s. 167-174. - JEZIORAŃSKA Michalina: Nasze
kaszubskie, oksywskie korzenie s. 184-191. - NADOLNY Anastazy:
Inwentarz Archiwum Parafii św. Michała Archanioła w GdyniOksywiu (APO) s. 196-210
997. KACZOROWSKI Robert: Pięć pieśni do
Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w świetle rękopisu 70 z
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Rocz. Gdań.
2004 T. 64 z. 1/2 s. 163-178
1009. WOJSZKO Zbigniew: Swarożyńska parafia
dawniej i dziś. Kociewski Mag. Region. 2003 nr 2 s. 711, il., mapa
998. ZAWADZKI Wojciech: Dzieje klasztoru
bernardyńskiego w Kadynach. - Olsztyn, 2002
1010. JASIŃSKI Grzegorz: Die Anfänge der
Gemeinschaftsbewegung in Masuren : die Gruppe
der "Heiligen" (Kreis Ortelsburg) [Szczytno] um die
Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. Beitr. zur
Ostdt. Kirchengesch. 2004 [Nr] 6 s. 11-24
999. KĘPA Zbigniew Jan: Z dziejów kościoła i
parafii św. Jerzego w Kętrzynie : w 50. rocznicę
powstania parafii rzymskokatolickiej. - Lublin;
Kętrzyn: Norbertinum, 2004. - 286, [2] s., [34] s. tabl.,
[1] k. tabl. Bibliogr. s. 277-286
1011. SMEJA Małgorzata: Fara pod wezwaniem
Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie w XVIXVIII wieku. Cz. 5: Parafianie i formy kultu.
Kociewski Mag. Region. 2003 nr 1 s. 10-12, faks., tab.
1000. KOPICZKO Andrzej: Rozwój Kościoła
katolickiego na terytorium dzisiejszego obwodu
kaliningradzkiego (do 1947 r.) : zarys problematyki //
In: Czynem i prawdą : księga pamiątkowa na
siedemdziesiąte piąte urodziny Księdza Arcybiskupa
Warmińskiego Edmunda Piszcza. - Olsztyn:
"Hosianum", 2004. - S. 99-118: tab.
1012. DOMASŁOWSKI Jerzy: Kościół św.
Szczepana w Toruniu 1904-2004. - Toruń: Wydaw.
VIA, 2004. - 97 s., [30] k. tabl. Bibliogr. s. 60-96. Zsfg.
s. 56-59
Rec.: GROTH Andrzej, Rocz. Elbl. 2004 T.19 s. 216-218
Królewiec
1001. CZESLA Alfred: Mrągowscy ewangelicy w
świetle badań socjologicznych. Mrągowskie Stud.
Human. 2002/2003 T. 4/5 (dr. 2004) s. 57-88. Zsfg. s.
88
1002. ROZYNKOWSKI Waldemar: Szkice z
dziejów parafii w Mszanie. - Toruń: Tor. Wydaw.
Diec., 2004. - 175, [1] s.: il., faks., mapa
1003. KOPICZKO Andrzej, ŻOŁNIERKIEWICZ
Julian: Dzieje kościoła i parafii Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Olsztynie 1903-2003. - Olsztyn: "Wers",
2004. - 222, [2] s., [72] s. tabl. : il.
1004.
KROPIDŁOWSKI
Zdzisław:
Duchowieństwo dekanatu puckiego w końcu XVI w.
Univ. Gedan. 2004 R. 16 nr 1 s. 83-93. Sum. s. 93
1005. WĄSOWICZ Jarosław: Zakład salezjański w
Rumi 1937-1960 : geneza powstania i dzieje. Stud.
Pelpl. 2003 T. 34 (dr. 2004) s. 267-285
1006. SAPATKA Albert: Kronika parafii
ewangelickiej w Rynie w Prusach Wschodnich
ułożona przez proboszcza ryńskiego Alberta Sapatkę z
okazji 300-lecia istnienia tutejszego kościoła (16041904) / oprac. i wst. poprzedzili Grzegorz Białuński,
Grzegorz Jasiński, przeł. Małgorzata SzymańskaJasińska. - Warszawa; Dąbrówno, 2003
Rec.: SAKSON Andrzej, Prz. Zach. 2004 R. 60 nr 4 s. 227-230
1007. KORCZAK Arthur: Firmungen in
ermländischen Kirchspiel Süssenthal [Sętal] 1791.
Altpr. Geschl.- kde N.F. 2004 Bd. 34 Jg. 52 s. 67-74
1008. KUMALA Janusz [Stanisław]: Sanktuarium
Niepokalanej Matki Pokoju w Stoczku Warmińskim. Licheń: Centrum Formacji Maryjnej "Salvatoris
Mater", 2004. - 154, [2] s., [20] s. tabl.
Cz. 4 zob. bibliogr. za 2002 r. poz. 1203
Na s.60-96 w przypisach autor zawarł bardzo bogatą bibliografię
tematu
1013. FIDES quaerens intellectum = Wiara
poszukująca zrozumienia : Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi
II / red. nauk. Jerzy Bagrowicz, Mirosław Mróz. Toruń: Wydaw. UMK, 2004. - 485, [3] s.: il.
Z treści: BEŁKOT Jan: Sześćdziesiąt lat Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu s. 361-373. - DAUKSZA-WIŚNIEWSKA
Alina: Wydział Biologii i Nauk z Ziemi s. 377-385. - CEYNOWA
Józef: Wydział Chemii s. 387-393. - BEDNAREK Adam: Wydział
Filologiczny s. 395-401. - SZUDY Józef: Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej s. 403-412. - WOJDYŁO Witold: Wydział
Humanistyczny s. 413-426. - JAKUBOWSKI Adam: Wydział
Matematyki i Informatyki s. 427-433. - KARASZEWSKI
Włodzimierz: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania s. 435442. - REZMER Waldemar: Wydział Nauk Historycznych s. 443451. - WITKOWSKI Zbigniew: Wydział Prawa i Administracji s.
453-457. - FLIK Józef: Wydział Sztuk Pięknych s. 459-469. BAGROWICZ Jerzy: Wydział Teologiczny s. 471-478. - MIŚCICKAŚLIWKA Danuta: Collegium Medicum s. 481-486
1014. HAJDUCZENIA Mikołaj: Prawosławne
duszpasterstwo wojskowe w II Rzeczypospolitej : na
przykładzie DOK VIII Toruń // In: Historia
duszpasterstwa wojskowego na ziemiach polskich. Lublin: Tow. Nauk. KUL, 2004. - S. 409-421. - (Prace
Wydziału Historyczno-Filologicznego / Towarzystwo
Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ;
106)
1015. KWIATKOWSKA Wiesława: Układ akt w
registraturze ewangelickiej diecezji w Toruniu w XIX
wieku. Archiwista Pol. 2004 R. 9 nr 4 s. 37-45. Sum. s.
45
1016. SZUBA Ludwik: Polityka władz wobec
zakonu redemptorystów w Toruniu w świetle
dokumentów partyjnych, sądowych i służby
bezpieczeństwa w latach 1959-1963. Cz. 1-2. Czasy
Nowożytne 2004 T. 16 s. 183-216, tab; T. 17 s. 45-62,
tab.
1017. TYLICKA Teresa: 10 [Dziesięć] lat diecezji
toruńskiej : rys historyczny. - Toruń, 2002
Rec.: SZULIST Władysław, Stud. Pelpl. 2003 T. 34 (dr. 2004) s.
439-440
53
1018. ŹRÓDŁO do przebiegu zajść w parafii św.
Józefa w Toruniu w dniach 6-7 X 1961 roku / [wyd.]
Mirosław Golon, Waldemar Rozynkowski. Rocz. Tor.
2004 [R.] 31 s. 227-241
1019. BORKOWSKA Małgorzata: Początek i
koniec cysterskiej przynależności klasztoru w
Żarnowcu // In: Cysterki w dziejach i kulturze ziem
polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy
Środkowej : materiały z siódmej Międzynarodowej
Konferencji Cystersologów odbytej z okazji 800.
rocznicy fundacji opactwa cysterek w Trzebnicy. Poznań: Wydaw. Pozn., 2004. - S. 873-882. Sum. s.
882
VII. REGIONY I MIEJSCOWOŚCI
1020. CACKOWSKI Stefan: Zmiany w strukturze
społecznej i zawodowej wybranych mniejszych miast
pomorskich od połowy XVII wieku do 1772 roku :
możliwości badawcze // In: Miasta i mieszczaństwo w
Europie Środkowowschodniej do połowy XIX wieku. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2003. - S. 291-299:
tab. - (Studia ad Historiam Civitatum Pertinentia ; 1)
1021. CZAJA Roman: Korporacyjne formy
organizacji grup rządzących w miastach nadbałtyckich
w średniowieczu. Zap. Hist. 2004 T. 69 z. 2/3 s. 7-23.
Zsfg. s. 22-23. Sum. s. 23
1022. CZAJA Roman: Ze studiów nad
kształtowaniem sie grup rządzących w miastach
nadbałtyckich w średniowieczu. Rocz. Dziejów Społ. i
Gosp. 2004 T. 64 s. 85-106. Sum. s. 105-106
1023. KARDAS Alina: Badania nad elitami
władzy w miastach epoki nowożytnej na przykładzie
Torunia // In: Miasta i mieszczaństwo w Europie
Środkowowschodniej do połowy XIX wieku. - Toruń:
Wydaw. Adam Marszałek, 2003. - S. 113-122. - (Studia
ad Historiam Civitatum Pertinentia ; 1)
1024. MOŻEJKO Beata, ŚLIWIŃSKI Błażej:
Herby miast, gmin i powiatów województwa
pomorskiego. T. 2. - Malbork: Muz. Zamkowe, 2004. 239, [1] s.: il.
T. 1 zob. bibliogr. za 2000 r. poz. 1040
1025. OLIŃSKI Piotr: Związki o charakterze
nieformalnym w średniowiecznym mieście jako
problem badawczy : (na podstawie wybranych
przykładów z Gdańska i Torunia) // In: Miasta i
mieszczaństwo w Europie Środkowowschodniej do
połowy XIX wieku. - Toruń: Wydaw. Adam
Marszałek, 2003. - S. 19-30. - (Studia ad Historiam
Civitatum Pertinentia ; 1)
Allenstein/Olsztyn / hrsg. v. Axel E. Walter, Christian
Ehlers, Daniel Steinmeier. - Münster : agenda, 2004. 90 s.: il.
Z treści: EHLERS Christian, STEINMEIER Daniel: Heimat
mit vielen Gesichtern?: zu den Vertriebenen und Minderheiten des
ehemaligen Ostpreussen s. 17-24. - KIAUPAITĖ Ligija,
SCHÜTTENDIEBEL-TRECZOKAT Karin: Kaliningrad und der
Königsberger Dom: vom Wiederaufbau und Wandel eines
Wahrzeichens s. 27-39. - STICH Tobias: Ein schwieriger
Neubeginn: mit der Wallenrodtschen Bibliothek kehrt ein Stück
Königsberg nach Kaliningrads zurück s. 40-46. - HEINERT Dennis:
Der Schatz im alten Fort: Verlust und Wiederentdeckung der
Prussia-Sammlung s. 47-52. - SCHMIDT-KINNE Olaf, FISCHER
Sabina: Ein verlorenes Atlantis? Regionale Identität und Kultur im
ehemaligen Ostpreussen s. 61-71
1028. ROTHE Wolfgang: Dörfer der Rominter
Heide. - Duisburg: Prussia-Gesellschaft f. Heimatkde
Ost- u. Westpr., 2004. - X, 175, XXXIX s.: il.,mapy. (Prussia Schriftenreihe ; 27)
Wyd. 1 pt.: Ortsatlas der Dörfer der "Rominter Heide" in den
Landkreisen Goldap und Stallupönen in Ostpreussen
1029. STASZEWSKA Sylwia: Powojenny rozwój i
przekształcenia przestrzenne miast wyjątkowych :
miasta Półwyspu Helskiego // In: Przemiany struktury
przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i
społecznej. - Opole: Wydaw. Uniw. Opol., 2004. - S.
311-345: mapy, tab. - (Miasta w Okresie Przemian)
1030. TANDECKI Janusz: Organizacja i
działalność kancelarii w średniowiecznych miastach
hanzeatyckich. Zap. Hist. 2004 T. 69 z. 1 s. 7-22. Zsfg.
s. 21-22
1031. WŁODARCZYK Edward: Miasta i
mieszczaństwo nadbałtyckich prowincji pruskich
wobec pruskiej reformy samorządu miejskiego i
reform ekonomicznych w I połowie XIX wieku // In:
Miasta
i
mieszczaństwo
w
Europie
Środkowowschodniej do połowy XIX wieku. - Toruń:
Wydaw. Adam Marszałek, 2003. - S. 133-147: tab. (Studia ad Historiam Civitatum Pertinentia ; 1)
__________________
1032. FIRMLINGE im Kirchspiel Gr.
Bertung/Ermland [Bartąg, pow. olsztyński] 1839-1957
/ bearb. v. Gerhard Glombiewski. - Dortmund:
Selbstverlag, 2004. - 222 s.
1033. BRAUER Karl M.: Bewohner des
Kirchspiels Bischofstein [Bisztynek, pow. bartoszycki]
im Ermland zwischen 1300 und 1900. - Norderstedt:
Books on Demand, 2004. - 456 s.
1034. STANNY Paweł: Brodnica 1414 : finał
wojny głodowej : w 590 rocznicę wydarzeń. Brodnica: Multi, 2004. - 71, [1] s.: il.
Wydaw. popularno-naukowe
1026. PURVINAS Martynas: Historische Orte am
Unterlauf der Memel. Annaberger Annalen 2004 Bd.
12 s.78-106
1035. WIŚNIEWSKI Zygmunt: Celbowski świat.
Pomerania 2004 nr 1 s. 30-32, il.
1027. REISE nach Ostpreussen : Begegnungen in
Königsberg/Kaliningrad,
Memel/Klaipeda
und
1036. HENSEL Witold: Praktyka potwierdza
teorię i ujawnia wenetyjskie korzenie : Chełmno w
nowym świetle. Slavia Antiqua 2004 T. 45 s. 173-174
Toż
w
wersji
elektr.:
http://annaberg.de/aa/2004/AnnabergerAnnalen12-2004.pdf
Celbowo, pow. pucki
Dot. interpretacji wyników badań w Kałdusie
1037. ZIELIŃSKI Marek: Potrzeby i możliwości
badań nad społecznością Chełmna w dobie
nowożytnej // In: Miasta i mieszczaństwo w Europie
Środkowowschodniej do połowy XIX wieku. - Toruń:
Wydaw. Adam Marszałek, 2003. - S. 229-275: tab.,
wykr. - (Studia ad Historiam Civitatum Pertinentia ;
1)
1038. MELLER Dariusz: Krótko historia Chełmży
: (łod pirszych poczuntków do dzisiaj). - Chełmża:
Wąbrzeskie Zakł. Graf., 2004. - 94 s.: il.
1039. DZIEJE Chojnic / pod red. Kazimierza
Ostrowskiego. - Chojnice, 2003
Rec.: OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary, Acta Elbingensia
2004 T. 2 s. 495-500
1040. GROTH Andrzej: Ausschnitt aus der
Bewohnerschaft der Stadt Konitz für 1771/1772.
Altpr. Geschl.- kde N.F. 2004 Bd. 34 Jg. 52 s. 237-244
1041. GROTH Andrzej: Brandgeschädigte in der
Stadt Konitz 1742. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2004 Bd.
34 Jg. 52 s. 245-247
1042. KLOSS Elisabeth: Das Bürgerbuch der Stadt
Konitz von 1550 bis 1850. - Münster/Westf.:
Nicolaus-Copernicus-Verl., 2004. - 110 s. - (Quellen
und Darstellungen zur Geschichte Westpreussens ;
Bd. 13)
Przedruk wyd. - Danzig, 1927
1043. NASZ Dom : 100 lat Spółdzielni
Mieszkaniowej w Chojnicach / oprac. Kazimierz
Ostrowski. - Chojnice: Spółdz. Mieszk.; Zrzesz. Kasz.Pom. Oddz., 2004. - 52 s.: il., faks., tab., portr.
1044. SMITH Helmut Walser: Die Geschichte des
Schlachters : Mord und Antisemitismus in einer
deutschen Kleinstadt. - Frankfurt/Main: Fischer,
2004. - 301 s.: il., mapy
Dot. wydarzeń w Chojnicach w 1901 r.
Toż w jęz. ang. pt.: The butcher's tale: murder and antisemitism in a German town. - New York, 2002
1045. BOCK Chrystian Beniamin: Kronika miasta
Dąbrówna / zebr. [...] przeł. Jadwiga Siedlecka, oprac.
i wst. poprzedził Grzegorz Białuński. - [Dąbrówno,
2003]
Rec.: SAKSON Andrzej, Prz. Zach. 2004 R. 60 nr 4 s. 227-230
1046. MEYE Helmuth: Dzieje miasta Dąbrówna w
Prusach Wschodnich : 1326-1926 / przeł. Rafał
Wolski, notą opatrzył Waldemar Mierzwa. Warszawa; Dąbrówno, 2001
Rec.: SAKSON Andrzej, Prz. Zach. 2004 R. 60 nr 4 s. 227-230
1047. MIERZWA Waldemar: Dąbrówno, którego
nie ma... / teksty i red. [...] współpr. red. i przekł.
Rafał Wolski. - Dąbrówno; [Olsztyn], 2000
Rec.: SAKSON Andrzej, Prz. Zach. 2004 R. 60 nr 4 s. 227-230
1048. GUMIŃSKI Witold: Scattered human
bones on prehistoric camp site Dudka, NE-Poland, as
indication of peculiar burial rite // In: Actes du
Symposium Internationale Préhistoire des Pratiques
Mortuaires : paléolithique, mésolithique, néolithique,
12 - 16 septembre 1999. - Liège: Univ., 2003. - S. 111120. - (Etudes et Recherches Archéologiques de
l'Université de Liège ; 102)
1049. GUMIŃSKI Witold, MICHNIEWICZ
Maria: Forest and mobility : a case from the fishing
camp site Dudka, Masuria, north-eastern Poland //
In: Mesolithic on the move : papers presented at the
sixth International Conference on the Mesolithic in
Europe, Stockholm 2000. - Oxford: Oxbow Books,
2003. - S. 119-127
1050. JAWORSKI Piotr, MUSZYŃSKA Monika,
PACZYŃSKA Karolina: Sprawozdanie z badań
wykopaliskowych przeprowadzonych w 2002 r. w
Dylewie, gm. Grunwald, woj. warmińsko-mazurskie.
Światowit. Nowa Seria. Fasc. B: Archeol. Pradziejowa
i Średniow., Archeol. Pol. 2003 T. 5 (dr. 2004) s. 255260, [11] s. tabl., tab. Sum. s. 260
1051. MIKOCKI Tomasz: Rzeźby z kolecji von
Rose w Döhlau, I (pierwsza wizyta w Dylewie).
Światowit. Nowa Seria. Fasc. B: Archeol. Pradziejowa
i Średniow., Archeol. Pol. 2001 T. 3 (dr. 2002) s. 167180, [32] s. tabl. Sum. s. 180
Cz. 2: Rzeźby z kolekcji von Rose w Döhlau, II (druga wizyta w
Dylewie), tamże 2003 T. 5 (dr. 2004) s. 201-206, [10] s. tabl.
1052. ZWIEROWICZ Marzena: Dylewo :
podzwonne dla parku..., dla majątku..., dla Dylewa.
Borussia 2004 R. 14 [nr] 33/34 s. 103-111, il., pl.
1053. HISTORIA Elbląga : opracowanie zbiorowe.
T. 4: (1918-1945) / pod red. Andrzeja Grotha, Marka
Andrzejewskiego, oprac. M. Andrzejewski, Jerzy
Domino, Mieczysław Józefczyk. - Gdańsk, 2002
Rec.: HORBACZEWSKI Henryk, Acta Elbingensia 2004 T. 2 s.
487-494
1054. HOCHLEITNER Janusz: Historia 16
Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu w
latach 1952-1970 w świetle kroniki pułku. Rocz. Elbl.
2004 T. 19 s. 201-209
1055. KOZŁOWSKA Justyna: Średniowieczne i
nowożytne umocnienia obronne Elbląga. Jantar.
Szlaki 2004 R. 47 nr 1 s. 1-7, il., pl.
1056. MARCINKOWSKI Mirosław: Higiena i
zdrowie elblążan w XVI-XVIII w. w świetle odkryć
archeologicznych. Rocz. Elbl. 2004 T. 19 s. 145-159,
il.
1057. MARCINKOWSKI Mirosław: Wyroby z
poroża i kości z nowożytnego Elbląga. Kwart. Hist.
Kult. Mat. 2004 R. 52 nr 3 s. 273-286, il. Sum. s. 285286
1058. NADOLSKA Maria: Obywatele miasta
Elbląga w latach 1808-1821. Rocz. Elbl. 2004 T. 19 s.
73-90, [1] k. tabl., tab.
55
1059. SCHUCH Hans-Jürgen: Vom Pilgerhospital
zum Städtischen Krankenhaus Elbing : vor 100
Jahren wurde die neue Anstalt 1902-1904 gebaut.
Beiträge z. Gesch. Westpr. 2004 Nr. 19 s. 195-214, il.,
tab. Streszcz. s. 214. Sum. s. 214
1060. SUPEŁ Adam: Ełk : stolica Mazur = Die
Haupstadt von Masuren. - Warszawa: AS-Adam
Supeł, [2003]. - 128 s.: il., mapy, pl.
Album
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
1061. FECKER Cartsen: Neubürger der Stadt
Frauenburg [Frombork] im Ermland 1774-1853.
Altpr. Geschl.- kde N.F. 2004 Bd. 34 Jg. 52 s. 75-104
1062. FLADE Dietrich: Auswertung des
Bürgerbuchs der Stadt Frauenburg 1774-1853. Altpr.
Geschl.- kde N.F. 2004 Bd. 34 Jg. 52 s. 105-120, wykr.
1063. BABNIS Maria: Życie towarzyskie, albo
sposób spędzania wolnego czasu przez gdańszczan w
XIX wieku. Libri Gedan. 2003 T. 21 (dr. 2004) s. 114130, il. Sum. s. 130. Zsfg. s. 130
1064.
BARYLEWSKA-SZYMAŃSKA
Ewa:
Gdańskie salony z drugiej połowy XVIII wieku na
podstawie źródeł // In: Muzea - rezydencje w Polsce :
materiały sesji naukowej [...]. - Kozłówka: Muz.
Zamoyskich, 2004. - S. 477-504: il. Sum. s. 502-504
1065. BIERNACKA Aleksandra: Wartości
przyrodnicze gdańskich cmentarzy. Jantar. Szlaki
2004 R. 47 nr 1 s. 12-15, il.
1066. BOGUCKA Maria: The characteristic traits
of religious relations in early-modern Gdańsk. Acta
Pol. Hist. 2004 [Vol.] 89 s. 51-63
rozwoju turystyki na terenach leśnych Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku // In:
Uwarunkowania użytkowania turystycznego lasów i
terenów
zadrzewionych
:
Międzynarodowa
Konferencja Naukowa [...] 2003 : zbiór materiałów
pokonferencyjnych. - Gdańsk: Wyż. Szk. Turyst.
Hotel., 2003. - S. 269-274
1073.
FURDAL
Antoni:
Refleksje
nad
repolonizacją Gdańska // In: Tematy : księga
jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin profesora Leszka
Moszyńskiego. - Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdań., 1998 .
- S. 306-311. - (Slawistyka ; nr 9)
1074. GDAŃSK dla Rzeczypospolitej w służbie
Króla i Kościoła : Gdańsk, Dwór Artusa, Ratusz
Głównego Miasta, czerwiec - wrzesień 2004 /
koncepcja wyst. i kat. Teresa Grzybkowska, red. nauk.
Jolanta Talbierska. - Warszawa: Muz. Hist. Miasta
Gdańska, 2004. - 363, [1] s.: il., pl., portr. Bibliogr. s.
355-363
Z
treści:
MROZOWSKI
Przemysław:
Gdańsk
w
Rzeczypospolitej s. 21-24. - ŻYGULSKI Zdzisław jun.: Nowożytne
militaria Gdańska wobec Rzeczypospolitej s. 25-41. - CHODYŃSKI
Antoni R.: Muszkiety, zbroje i armaty Wielkiej Zbrojowni gdańskiej
XVII-XVIII wieku s. 42-50. - HACZEWSKA Bogumiła: Mennica
gdańska w Rzeczypospolitej s. 51-58. - BADACH Artur: Rzeźba
gdańska czasów nowożytnych na ziemiach Rzeczypospolitej s. 5976. - STEINBORN Bożena: Portretowanie Daniela Schultza [ok.
1615-1683] s. 77-83. - TALBIERSKA Jolanta: Rytownicy gdańscy
dla królów i dostojników polskich s. 89-101. - CHROŚCICKI Juliusz
A.: Jak w roku 1682 francuskie pieniądze wędrowały przez Gdańsk
s. 102-106. - KORDUBA Piotr: Mit Gdańska w XIX i początkach
XX wieku s. 107-113. - Katalog s. 115-353
1075. GEDANENSIS millenni splendor : Gdańsk
997-1997 : [dzieje i świetność Gdańska] / [red. i teksty]
Marek Klat, Jarosław Mykowski. - Gdańsk: Oficyna
Pom., [1997]. - 101 s., [3] k. tabl.: il.
Tekst równol. pol., ang. i niem.
1067. BOGUCKA Maria: Mieszkanie gdańskiego
kupca zbożowego w XVII wieku. Annales Acad.
Paedag. Cracoviensis. Folia 21. Stud. Historica 2004
[T.] 3 s. 315-319
1076. KAŁUSKI Marian: Polskie dzieje Gdańska
do 1945 roku : (zbiór szkiców). - Pelplin:
"Bernardinum", 2004. - 387 s.
1068. BUDDATSCH Egon: Abschied von Danzig :
meine Vertreibung und Flucht 1945-1946 / hrsg. v.
Jürgen Kleindienst. - Berlin: Zeitgut, 2004. - 142 s.: il.,
faks., portr. - (Bibliothek der Zeitzeugen ; 17)
1077. KĄKOL Piotr: O gdańskich afiszerach i ich
utworach słów kilka // In: Od liryki do retoryki : w
kręgu słowa, literatury i kultury. - Gdańsk: Wydaw.
Uniw. Gdań., 2004. - S. 249-259
1069. CENCKIEWICZ Sławomir: Dość paktów z
czerwonymi. Biul. Inst. Pamięci Narod. 2004 nr 4 s.
33-44, il.
1078. KIZIK Edmund: Naczynia i wyposażenie
kuchenne w XVIII-wiecznych inwentarzach ubogich
gdańszczan : rekonesans badawczy // In: Dom w
mieście średniowiecznym i nowożytnym. - Wrocław:
Wydaw. Uniw. Wroc., 2004. - S. 277-286. - (Acta
Universitatis Wratislaviensis. Historia Sztuki ; 20).
Sum. s. 286
Federacja Młodzieży Walczącej w Gdańsku w l. 1989-1990
1070. CZYŻAK Bogdan: Identyfikacja narodowa
gdańszczan w twórczości Joanny Schopenhauer [17661838], Józefa Eichendorffa [1788-1857] i Maxa
Halbego [1865-1944]. Prz. Zach. 2004 R. 60 nr 4 s.
159-172. Sum. s. 172
1071. FORTUNA Grzegorz, TUSK Donald:
Brzeźno, Nowy Port / współpr. Krzysztof Grynder. Gdańsk: Millenium Media, 2004. - 152 s.: il. - (Był
sobie Gdańsk : Dzielnice)
1072. FUDAŁA Małgorzata: Zasady i kierunki
Wydawnictwo popularne
1079.
KLEMP
Aleksander:
Sarmatyzacja
gdańskich rodzin mieszczańskich (schyłek XVI-XVII
wiek) // In: Cywilizacja prowincji Rzeczypospolitej
szlacheckiej. - Bydgoszcz: Wydaw. Akad. Bydg., 2004.
- S. 245-261. Sum. s. 260-261
1080. KOCIŃSKA Maria Karolina, MAIK Jerzy:
Średniowieczne i nowożytne plomby tekstylne z
wykopalisk w Gdańsku / Łódzkie Towarzystwo
Naukowe; Muzeum Archeologiczne w Gdańsku;
Instytu Archeologii i Etnologii PAN. - Łódź, 2004. 72 s.: il., pl. - (Acta Archaeologica Lodziensia ; nr
50/2). Zsfg. s. 31-32
1081. KRZYSIAK Franciszek: Dwór Artusa [w
Gdańsku] w świetle jego regulaminu [streszcz. ref.].
Spraw. Gdań. Tow. Nauk. 1999-2003 [T.] 26-30 (dr.
2004) s. 28-30
1082. LOEW Peter Oliver: Danzig und seine
Vergangenheit : 1793 bis 1997 : die Geschichtskultur
einer Stadt zwischen Deutschland und Polen. Osnabrück, 2003
Rec.: ANDRZEJEWSKI Marek, Zap. Hist. 2004 T. 69 z. 2/3 s.
219-221. - OBERDÖRFER Lutz, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2004
Jg. 53 H. 2 s. 286-288. - PLETZING Christian, Zs f. Geschichtswiss.
2004 Bd. 52 s. 654-656. - THIJS Krijn, H-Net Reviews 2004 [tryb
dostępu:]
http://www.hnet.org/reviews/showrev.cgi?path=327301083431848
dans les échanges commerciaux et culturels de la
Pologne avec l'Europe occidentale aux XVIe et XVIIe
siècles // In: La Pologne et l'Europe occidentale du
Moyen-Âge à nos jours : actes du colloque organisé
par l'Université Paris [...]. - Poznań; Paris: Inst. Hist.
UAM, 2004. - S. 49-62. - (Publikacje Instytutu Historii
UAM ; 58)
1092. 55 [PIĘĆDZIESIĄT pięć] lat Pomorskiego
Związku Pływackiego [w Gdańsku] 1948-2003. Gdańsk: Pom. Okr. Związek Pływacki, [2003]. - 83 s.,
[8] s. tabl.: il., tab., portr.
1093. RATZKE JANSSON Vera: Jag tänker ofta
på Danzig. [Często myślę o Gdańsku]. - Stockholm:
Författares Bokmaskin, 1999. - 247 s.
Wspomnienia z Gdańska z okresu międzywojennego i II wojny
światowej
Wyd. 2: Stockholm, 2000
1083. MACIAKOWSKA Zofia: Zasiedlenie
Głównego Miasta Gdańska około 1360 roku. Zap.
Hist. 2004 T. 69 z. 1 s. 125-142, il., pl.
1094.
ROMANOW
Andrzej:
Gdańsk
zapomniany... : szkice z dziejów miasta 1914-1939. Gdańsk, 2000
1084. MOSKA Waldemar: Polskie straty
gdańskiego sportu w okresie II wojny światowej /
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego. Wydział
Zamiejscowy w Elblągu. - Gdańsk: Wydaw. Waldemar
Moska, 2004. - 171 s.: il.
1095.
RUDZKI
Marek:
Winietki
z
przedwojennego Gdańska i Wybrzeża. Zesz.
Historyczne 2004 Z. 150 s. 208-218
1085. MOŻEJKO Beata: Czynsz gdański w
polityce Kazimierza Jagiellończyka i jego synów
(1468-1516). - Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdań., 2004. 485, [2] s.: faks., tab., wykr. Bibliogr. s. 445-460. Zsfg.
s. 461-476
1086. NIEWIADOMY Grzegorz: Trójmiasto :
Gdańsk - Sopot - Gdynia : przewodnik krajoznawczy. Gdynia: Region, 2003. - 284 s., [16] s. tabl.: il., mapy,
pl.
1087. NOWICKA Magdalena: Dzieje gdańskiego
Jasienia. - Gdańsk: Usługi Informatyczne Kelo, 2004.
- 96 s.: il., mapa
1088. PANER Henryk: The spatial development
of Gdańsk to the beginning of the 14th century : the
origins of the Old and Main Town // In: Polish lands
at the turn of the first and the second millennia. Warsaw: Inst. of Archael. et Etnol. Pol. Acad. of
Sciences, 2004. - S. 15-32: il., pl.
1089. PARMA Christian, RUDZIŃSKI Grzegorz:
Malowniczy Gdańsk. - Marki: Wydaw. Parma Press,
2004. - 157, [3] s.: il.
Album
Tekst równol. pol., ang. i niem.
1090. PEISE Fabian: Eine Lübecker Kase im
Danziger Paramentenschatz // In: Priceless invention
of humanity - textiles. - Łódź: Łódz. Tow. Nauk.,
2004. - S. 153-157: il. - (Acta Archaeologica
Lodziensia ; nr 50/1)
1091. PELUS-KAPLAN Marie-Louise: Gdańsk
Rec.: JAKUBOWSKI Dariusz, Acta Cassubiana 2004 T.6 s.
387-392
1096. SAMP Jerzy: Bedeker gdański. - [Wyd. 2
uzup. i rozszerz.]. - Gdańsk: Polnord - Wydaw. Oskar,
2004. - 453, [3] s.: il., portr. Bibliogr. s. 439-447
1097. SECHSTE Deutsch-Polnische Begegnung zu
Wissenschaft und Kultur im zusammenwachsenden
Europa. - Lübeck: Danziger Naturforschende Ges.,
2004. - 222 s.: il., mapa. - (Schriftenreihe der Danziger
Naturforschenden Gesellschaft ; 6)
Z treści: KÄMPFERT Hans-Jürgen: Georg Carl Berendt in der
Naturforschenden Gesellschaft in Danzig als Mediziner und
Erforscher der Einschüsse im Bernstein s. 21-31. ANDRZEJEWSKI Marek: Die Presse in der Freien Stadt Danzig s.
32-44. - LETKEMANN Peter: Fischwirtschaft in Danzig s. 114-123.
- FAC-BENEDA Joanna, JERECZEK Katarzyna: Aus der
Geschichte der Ansiedlung auf den Wurten im Weichseldelta s.
124-135. - PEUKERT hans-Georg: Exkursion in das WeichselNogat-Delta
s.
136-143.
JANUSZAJTIS
Andrzej:
Stadtverfassungen im alten Danzig s. 144-167
1098. STANKE Marianne: Historische Akten im
Staatsarchiv Danzig : Quellen für Familienforschung.
- Bonn: Eigenverl., 2004. - 207 s.: il.
1099.
STANKOWSKI
Witold:
Die
Sozialdemokratische Partei Deutschlands in Danzig
(1920-1945). Acta Borussica 2004 Bd. 7 s. 119-131
1100.
SZCZEPUŁA
Barbara:
Przystanek
Politechnika [Gdańska]. - Gdańsk: Media Foran;
Pelplin: "Bernardinum", 2004. - 115, [1] s.: il.
1101. SZUKALSKI Jerzy: Dolina Siedleckiego
Potoku. Jantar. Szlaki 2004 R. 47 nr 1 s. 19-24, il., pl.
Częściowo zajęta przez zabudowę miejską Gdańska
i
57
1102. TOŻSAMOŚĆ miejsca i ludzi : gdańszczanie
ich miasto w perspektywie historyczno-
socjologicznej / red. nauk. Małgorzata Dymnicka,
Zbigniew Opacki. - Warszawa, 2003
Rec.: KRUSZEWSKI Eugeniusz S., Acta Cassubiana 2004 T.6
s. 367-370
1103. WELDER Michael: Schönes Danzig : Perle
des Ostens. - Würzburg: Rautenberg im Verl.-Haus
Würzburg, 2004. - 59 s.: il.
1104. WENZEL Reinhard: Das Danziger
Adressbuchwesen. - Hamburg: Im Selbstverl. d.
Vereins, 2004. - LXXIV, 264 s., [4] s. tabl. skł.: il., pl. (Sonderschriften des Vereins für Familienforschung
in Ost- und Westpreussen e.V. ; Nr. 89)
Zawiera: Das jetzt-lebende Danzig, anno 1777 s. 1-44. Adressbuch der Königl. Westpreussischen See- und Handelsstadt
Danzig und der combinierten Städte Stolzenberg fürs Jahr 1797 s.
45-173. - Adressbuch des Landkreises Danzig 1888 s. 175-230
1105. WŁODARCZYK Edward: Przemiany
demograficzne i społeczne w Szczecinie, Gdańsku i
Królewcu w XIX i początku XX stulecia // In: Studia
archiwalne, historyczne, politologiczne. - Szczecin:
Stow. Arch. Pol. Oddział; Warszawa: Nacz. Dyr. Arch.
Państw., 2004. - S. 153-166: tab.
Wyd. 1: Szczecin, 2003
rodem z północno-wschodniej Polski // In: Polska i jej
wschodni sąsiedzi w XX wieku : studia i materiały
ofiarowane prof. dr. hab. Michałowi Gnatowskiemu w
70-lecie urodzin. - Białystok: Wydaw. Uniw. w
Białymstoku, 2004. - S. 587-593
1113.
RUSAK
Jarosław:
Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki - honorowy
obywatel miasta Gdyni. Nautologia 2004 R. 39 nr 1/4
s. 64-69, il., portr.
Związki Prezydenta I. Mościckiego z Gdynią
1114. 60 [SZEŚĆDZIESIĄTA] rocznica Września
1939 r. : materiały z sesji popularno-naukowej. Gdynia: Muz. Miasta Gdyni, 2000. - 80 s.: il.
Z treści: WAPIŃSKI Roman: O miejscu dostępu do morza w
polskich koncepcjach militarnych lat 1920-1939 s. 5-8. PRZYBYLSKI Jerzy: Przyczyny dłuższych walk i przegranej na
Wybrzeżu w 1939 r. s. 9-14. - GROT Elżbieta [Maria]: Piaśnica pamięć i ostrzeżenie s. 15-24. - TYCZYŃSKI Witold: Piaśnica materiały dotyczące jezuitów s. 25-29. - SZREDER Zofia:
Wysiedlenia z Gdyni s. 30-41. - MAŁSZYCKI Dariusz: Konspiracja
harcerska w Gdyni w latach 1939-1945 s. 42-48. - WROCHNA
Eugeniusz: Z dziejów Armii Krajowej s. 49-51. - KIERZKIEWICZ
Józefa: Gdyńskie Koło Sybiraków s. 52-55. - MŁYŃCZAK Halina:
Gdyński panteon żołnierskiej sławy i chwały s. 56-61. KODŁUBAŃSKI Sebastian H.: Białe plamy w historii Gdyni,
wysiedleń c.d.: komunikat s. 66-69
1106.
ZABUSKA
Kalina:
Cmentarz
Nieistniejących Cmentarzy w Gdańsku. Jantar. Szlaki
2004 R. 47 nr 1 s. 15-19, i.
1115. TOMKIEWICZ Monika: Wysiedlenia z
Gdyni w 1939 roku. Biul. Inst. Pamięci Narod.
2003/2004 nr 12/1 s. 33-37, il., faks.
1107. ZAŁĘCKI Jarosław: Auf der Suche nach der
Danziger Identität. Beiträge z. Gesch. Westpr. 2004
Nr. 19 s. 245-256. Streszcz. s. 256. Sum. s. 256
1116. WĘDRÓWKI po dziejach Gdyni : zbiór
studiów / pod red. Dagmary Płaza-Opackiej, Tadeusza
Stegnera. - Gdynia: Muz. Miasta Gdyni, 2004. - 364 s.,
[28] s. tabl.: il., faks., portr. - (Studia i Materiały
Muzeum Miasta Gdyni. Seria 2: Studia i Monografie ;
nr 1)
1108. DWORAKOWSKI Jacek: Kształt pamięci :
gdyńskie cmentarze. - Gdynia: Oficyna Verbi Causa,
2004. - 193 s.: il.
1109. KORZENIE Gdyni. Cz. 3: Miasto pod
specjalnym nadzorem : materiały z konferencji
historycznej 30 stycznia 2004 r. - Gdynia: Oficyna
Verbi Causa, 2004. - 101, [1] s.: il., tab.
Z treści: SOKOŁOWSKA Małgorzata: Przenoszenie
ważniejszych instytucji z Gdyni do Gdańska s. 51-60. - NIWIŃSKI
Piotr: Praca referatu śledczego Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego w Gdyni s. 61-77. - KWIATKOWSKA Wiesława: 1
Maja - dzień indoktrynacji ideologicznej s. 78-89. - SEMKÓW Piotr:
O przestępczości gdyńskiej w latach 1945-1956 s. 90-101
1110. KORZENIE Gdyni. Cz. 4: Mała stabilizacja
: materiały z konferencji historycznej 22 września
2004. - Gdynia: Oficyna Verbi Causa, 2004. - 98 s.: il.
Treść: GRECZANIK-FILIPP Izabella: Mała stabilizacja w kraju
i w Gdyni s. 13-20. - GRABAN Edmund: Niektóre aspekty
powstania i funkcjonowania Urzędu Celnego w Gdyni s. 21-30. SOKOŁOWSKA Małgorzata: Życie codzienne gdynian s. 31-40. WIŚNIEWSKI Adam: Życie kulturalne miasta w czasach "Małej
stabilizacji" s. 41-65. - KWIATKOWSKA Wiesława: Ateizacja, czyli
walka z Kościołem w czasach gomułkowskich s. 66-77. - GAŁĄZKA
Tomasz S.: Ucieczki rybaków z Gdyni w latach 1948-1959 s. 78-82. LATOSZEK Marek: Gdynia miasto na korzeniu kaszubskim s. 8397
1111. MAŁSZYCKI Dariusz: Harcerstwo w Gdyni
w okresie międzywojennym i w czasie okupacji (19281945). - Gdynia: Muz. Miasta Gdyni, 1997. - 69 s.,[25]
s. tabl.: il.
1112. MIŚKIEWICZ Aleksander Ali: Gdynianie
Treść: PŁAZA-OPACKA Dagmara: Uwagi wstępne s. 5-6. REMBALSKI Tomasz: Zaginione średniowieczne osady na
obszarze współczesnej Gdyni s. 7-23. - SCHLASS Iwona: Historia
Chylonii i Cisowej do lat trzydziestych XX wieku s. 25-48. JAKSINA Bogusłąwa: Instytucje publiczne Witomina w okresie
międzywojennym s. 49-57. - DROZD Jarosław: Powstanie letniska
w Orłowie Morskim s. 59-81. - ŚLIWIŃSKA Patrycja: Kina
międzywojennej Gdyni s. 83-118. - DZWONKOWSKA Monika: Co
Gdynia miała dla Melpomeny, a co Melpomena dla Gdyni : (z
życia teatralnego międzywojennej Gdyni) s. 118-145. JOPKIEWICZ Izabela: Gdynia dwudziestolecia międzywojennego
dziennikarskim okiem widziana s. 147-165. - KUCHTA-WYBULT
Agnieszka: Czynniki kształtujące obywatela gdyńskiego w okresie
międzywojennym s. 167-188. - MADEJ Marcin: Ćmy nocne,
lorelaje, alfonsi, gwałciciele etc. : przestępczość obyczajowa na
terenie Gdyni w latach 1926-1939 s. 189-210. - BONALSKI Marcin:
Organizacja i rozwój Policji Państwowej w Gdyni w okresie
międzywojennym s. 211-235. - KARDAS Mariusz: Politycy,
wojskowi, urzędnicy i dziennikarze w zapiskach Stefana Franciszka
Sokoła, Komisarza Rządu w Gdyni w latach 1933-1939 s. 237-252. PYCZ Joanna: Dziaalność zakonu Sióstr Urszulanek Unii
Rzymskiej w Gdyni w okresie międzywojennym s. 253-268. SZERLE Marcin: Rozwój gdyńskiego sanitariatu portowego w
latach II Rzeczypospolitej s. 269-292. - SZREDER Zofia: Represje
wobec polskiej ludności Gdyni w latach okupacji hitlerowskiej s.
293-326. - CIECHOWICZ Piotr: Władze i społeczność w Gdyni w
stanie wojennym s. 327-346. - NAMSOŁĘK Małgorzata: Hospicjum
im. Św. Wawrzyńca w Gdyni - jego miejsce w historii opieki
hospicyjnej s. 346-364
1117. WIETRZYKOWSKI Benedykt: Wygnania i
powroty / relacji wysłuchała i oprac. Barbara Polak.
Biul. Inst. Pamięci Narod. 2004 nr 5 s. 68-73
Wspomnienia z Gdyni z okresu II wojny światowej i okresu
powojennego
1118. WYSIEDLENIA Polaków z Gdyni w latach
1939-1945 przez okupanta niemieckiego : materiały z
sesji popularnonaukowej w dniu 19 listopada 2002 r. /
aut. ref. Bogdan Chrzanowski [et al.]. - Gdynia: Stow.
Gdynian Wysiedlonych, 2003. - 60 s.: il.
1119. JASIEŃCZAK Ryszard: Wspomnienia z
akcji rozminowywania i oczyszczania terenu Twierdzy
Boyen w Giżycku przez 1 kompanię saperów 51
batalionu saperów z Ełku w maja i czerwcu 1962
roku. Feste Boyen 2004 z. 4 s. 45-51, il., portr.
1120. FRANCZAK Jakub: Schron "Baterii Północ"
Twierdzy Grudziądz. Forteca 2003 R. 4 nr 4 s. 40-41,
il., mapa
1121. GRUDZIĄDZKIE pomniki : katalog
wystawy / tekst i oprac. Regina M. Potęga-Magdziarz;
Biblioteka Miejska im. W. Kulerskiego w Grudziądzu.
- Grudziądz, 2004. - [52] s.: il.
1122. POLAK Wojciech: Grudziądzki czerwiec
1976 r. w świetle dokumentów Służby Bezpieczeństwa
// In: Wokół historii i polityki : studia z dziejów XIX i
XX wieku : dedykowane Profesorowi Wojciechowi
Wrzesińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek; Inst. Hist. Uniw.
Wroc., 2004. - S. 673-687
1123. ZDOBYCIE Grudziądza w 1659 roku w
relacji Jerzego Lubomirskiego [1616-1667] / [wyd.]
Sławomir Augusiewicz. Echa Przeszłości 2004 [T.] 5 s.
339-348
1124.
BĄKOWSKI
Roman,
NADOLNY
Waldemar: Bateria "grecka" i "duńska" na półwyspie
helskim. Forteca 2003 R. 4 nr 2 s. 23-30, il., mapa
1125. STASZEWSKA Sylwia: Proces urbanizacji
Półwyspu Helskiego / Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Geografii
Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.
- Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2004. - 170 s., [12]
k. tabl. skł.: il., mapy, pl., tab., wykr. Bibliogr. s. 163170
1126. STRUCK Ryszard: Półwysep Helski od A do
Z. - Gdynia: Region, 2003. - 127 s.: il.
1127. ROGACKI Tomasz: Pruska Iława 1807. Warszawa: Dom Wydaw. Bellona, 2004. - 140 s., [8] s.
tabl., [1] k. map skł.: mapa. - (Historyczne Bitwy)
1128. JAREMEK Agnieszka: Badania na osadzie
przygrodowej w Jeziorku [pow. giżycki] stan. 1.
Światowit. Nowa Seria. Fasc. B: Archeol. Pradziejowa
i Średniow., Archeol. Pol. 2003 T. 5 (dr. 2004) s. 251254. Sum. s. 254
1129. GAWRYLUK Maria: Kadyny - cesarska
wieś. Borussia 2004 R. 14 [nr] 33/34 s. 122-124, il.
1130.
CHUDZIAK
Wojciech:
Geneza
wczesnoromańskiej bazyliki z Kałdusa na Pomorzu
Nadwiślańskim // In: Początki architektury
monumentalnej w Polsce : materiały z sesji naukowej
[...]. - Gniezno: Muz. Początków Państw. Pol., 2004. S. 245-256: il. Sum. s. 256
1131. GRUPA Małgorzata: Textiles from the early
medieval cemetery at Kałdus, Pomerania, Poland //
In: Priceless invention of humanity - textiles. - Łódź:
Łódz. Tow. Nauk., 2004. - S. 101-104: il. - (; nr 50/1)
1132. WCZESNOŚREDNIOWIECZNY zespół
osadniczy w Kałdusie : studium przyrodniczoarcheologiczne / pod red. Wojciecha Chudziaka;
Uniwersytet
Mikołaja
Kopernika.
Instytut
Archeologii. - Toruń, 2004. - 313, [2] s., [4] k. tabl. skł.,
[4] s. tabl. skł.: il., mapy, pl., tab., wykr. - (Mons Sancti
Laurentii ; T. 1). Bibliogr. Sum.
Treść: SZMAŃDA Jacek B., LUC Małgorzata, LANKAUF
Krzysztof
R.:
Zarys
środowiska
geograficznego
wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Kałdusie s. 19-29.
- LUC M., SZMAŃDA J.B.: Krajobraz chełmińskiego mezoregionu
osadniczego s. 31-42. - KORDOWSKI Jarosław: Osady i rzeźba
doliny Wisły w okolicach Chełmna i Świecia s. 43-68. - SZMAŃDA
J.B., LANKAUF K.R.: Litologia i struktura wewnętrzna Góry św.
Wawrzyńca w świetle badań sedymentologicznych s. 68-82. CHARAKTERYSTYKA współczesnej pokrywy glebowej w Kałdusie
i w jego otoczeniu / [aut.] Renata Bednarek [et al.] s. 83-100. TOBOLSKI Kazimierz: O potrzebie badań paleoekologicznych w
Dolinie Dolnej Wisły s. 101-111. - CYZMAN Wiesław, KAMIŃSKI
Dariusz: Rzeczywista i potencjalna roślinność w Kałdusie i w jego
otoczeniu s. 113-127. - CEYNOWA-GIEŁDON Mirosława,
KAMIŃSKI D.: Relikty roślinne związane z pradziejowym i
wczesnośredniowiecznym osadnictwem w Kałdusie s. 129-141. NORYŚKIEWICZ Agnieszka M.: Analiza pyłkowa osadów
biogenicznych terasy zalewowej Wisły w profilu Chełmno/Rybaki s.
144-150, [2] k. tabl. skł. - NORYŚKIEWICZ A.M.: Przemiany w
szacie roślinnej okolic Uścia w okresie ostatnich dwóch tysięcy lat
s. 151-163, [2] k. tabl skł. - NORYŚKIEWICZ Bożena: Badania
palinologiczne osadów limnicznych Jezior Starogrodzkich s. 165173, [2] s. tabl. skł., [1] k. tabl. skł. - SZMAŃDA J.B., LANKAUF
K.R., LUC M.: Próba rekonstrukcji zmian rzeźby Góry św.
Wawrzyńca i fazy jej rozwoju s. 177-183. - REKONSTRUKCJA
dawnej pokrywy glebowej oraz jej przekształceń na terenie zespołu
osadniczego w Kałdusie / [aut.] R. Bednarek [et al.] s. 185-197. ZRÓŻNICOWANIE zawartości fosforu w glebach w obrębie
zespołu osadniczego w Kałdusie i w jego otoczeniu / [aut.] R.
Bednarek [et al.] s. 199-208. - CHUDZIAK Wojciech,
NORYŚKIEWICZ A.M., NORYŚKIEWICZ B.: Zasiedlenie okolic
Góry św. Wawrzyńca w ostatnich trzech tysiącach lat w świetle
historii
roślinności
s.
209-229.
POLCYN
Marek:
Pozaekonomiczny aspekt źródeł paleotnobatanicznych na
przykładzie obiektu 4/98 z grodziska w Kałdusie, stanowisko 3 s.
231-243. - SZMAŃDA J.B.: Charakterystyka sedymentologiczna
środowiska depozycyjnego osadów wypełniających obiekt 4/98 w
Kałdusie, stanowisko 3 s. 245-250. - POMIANOWSKA Halina:
Nieznany eratyk odkryty w pobliżu Góry św. Wawrzyńca w
Kałdusie s. 251-255. - MAKOWIECKI Daniel: Zwierzęta z
wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Kałdusie s. 257274. - KRZYMIŃSKA Jarmila: Analiza malakologiczna o
ostrakodologiczna osadów z Kałdusa (stanowiska 2 i 3) oraz z
Jeziora Starogrodzkiego Południowego s. 275-279. - BIENIAS
Dorota: Położenie fizjograficzne i chronologia stanowisk
archeologicznych w Kałdusie i w jego otoczeniu s. 281-296, [2] s.
tabl. skł. - CHRUŚCIŃSKA Alicja, OCZKOWSKI Hubert L.,
PRZEGIĘTKA Krzysztof R.: Góra św. Wawrzyńca - pierwsze wyniki
datowania osadów eolicznych metodą optycznie stymulowanej
luminiscencji s. 299-313
1133. DZIEJE Kartuz. T. 2 / red. nauk.
Mieczysław Widernik. - Kartuzy, 2001
Rec.: HARTMANN Stefan, Preussenland 2004 Jg. 42 Nr. 1 s.
28-30
1134. MACZULIS Norbert: Arbeiter-, Soldatenund Bauernräte am Beispiel des Kreises Karthaus
59
1918-1919. Acta Borussica 2004 [Nr] 7 s. 113-118
1135. KUDRZYCKA Iwona: Sprawozdanie z sesji
naukowej zorganizowanej z okazji 350. rocznicy
założenia wsi Klon [pow. szczycieński]. Rocz.
Mazurski 2004 T. 8 s. 172-174
Klon, 5 VI 2004 r.
1136. CHANDAVOINE Isabelle: Prancūzmetis
Klaipėdoje [Kłajpeda] ir kas po to (1920-1932). Vilnis, 2003
Rec.: LASINSKAS Povilas, Darbai ir Dienos 2004 [nr] 37 s.
259-262. - RUDIS Gediminas, Lituanistica 2004 Nr. 2 s. 94-96
1137. KRUPAVIČIUTĖ Rasa, SAULĖNIENĖ
Jovita: Prūsijos karalienė Luizė [1776-1810]
Klaipėdoje = Königin Luise von Preussen in Memel. Klaipėda: S. Jokužio Leidykla-Spaustuve, 2004. - 107,
[1] s.: il., pl., portr.
Tekst równol. lit. i niem.
1138.
ŁOSSOWSKI
Piotr:
Autonomiczna
Kłajpeda pod rządami Litwy (1924-1932). Stud. z
Dziej. Ros. i Europy Środ.- Wsch. 2004 T. 39 s. 85-99.
Sum. s. 98. Sod. s. 99
1139. SEMBRZYCKI Jan Karol: Klaipėdos
karališkojo Prūsijos prekybos miesto istorija. D. 2:
Klaipėda XIX amžiuje: Klaipėdos istorija /
Zembrickis Johanas. - Klaipėda: Libra Memelensis,
2004. - 208 s.: il., mapy + 1 mapa
T. 1 zob. bibliogr. za 2002 r. poz. 702
1140. KRZYSZTOF Tadeusz: Złota księga gminy
Kosakowo. - Rewa: Wydaw. Szkuta, 2004. - 86 s.: il.,
mapy
1141. GROTH Andrzej: Kościerzyna w latach
1772-1806 : z problematyki małego miasta
pomorskiego. Acta Cassubiana 2004 T. 6 s. 7-49, tab.
1142. NIEDZIELSKA Bronisława: Kłaniamy Ci
się, Kościerzyno / pod red. Antoniego Starka. - Toruń:
Stow. Oświat. Pol. Oddział, 2004. - 208 s.: il., portr.
1143.
CHOWANIEC
Roksana:
Badania
wykopaliskowe w Krośnie, gm. Pasłęk, stanowisko 1 w
sezonie 2002 i 2003. Światowit. Nowa Seria. Fasc. B:
Archeol. Pradziejowa i Średniow., Archeol. Pol. 2003
T. 5 (dr. 2004) s. 37-43, [6] s. tabl. Sum. s. 43
1144. AJZENSZTEJN Andrea: Die jüdische
Gemeinschaft in Königsberg [Królewiec] : von der
Niederlassung bis zur rechtlichen Gleichstellung. Hamburg: Dr. Kovac, 2004. - 378 s. - (Hamburger
Beiträge zur Geschichte des östlichen Europa ; 10)
1145. KLUK Iwona Beata: Środowisko artystyczne
w dziewiętnastowiecznym Królewcu : początki
funkcjonowania instytucji kulturalnych. Borussia
2004 R. 14 [nr] 33/34 s. 85-95, il., portr.
1146.
KOSTJAŠOV
Jurij
V.:
"Opisane
Kenigsberga" 1785 g. russkogo konsula Ivana Isakova
[1745-1800]. Kaliningradskie Archivy 1998 Vyp. 1 s.
64-78
1147. LANDSBERGIS Vytautas: Karaliaučius ir
Lietuva : nuostatos ir idėjos. - Vilnius: Demokratines
Politikos Inst., 2003. - 321, [1] s.
1148. MATULL Wilhelm: Liebes altes Königsberg
: ein Spaziergang durch die Strassen von Königsberg.
- Würzburg: Rautenberg, 2004. - 246 s.: il. (Ostpreussisches Mosaik)
Wydaw. popularne
1149. OVSJANOV Avenir Petrovič: KönigsbergKaliningrad im Kontext verlagerter Kulturgüter // In:
Gesten des guten Willens und Gesetzgebung :
Dokumentation der Internationalen Konferenz zur
Problematik Kriegsbedingt Verlagerter Kulturgüter,
Moskau 24. und 25. April 2001. - Berlin: Berlin-Verl.
Spitz; Moskva: Rudomino, 2001. - S. 322-327
1150. WIECK Michael: Zakat Kenigsberga :
svidetel'stvo nemeckogo evreja. - Sankt-Peterburg:
Giperion, 2004. - 347 s.: il.
1151. WYRWA Ulrich: Juden in der Toskana und
in Preussen im Vergleich : Aufklärung und
Emanzipation in Florenz, Livorno, Berlin und
Königsberg i. Pr. - Tübingen: Mohr Siebeck, 2003. IX, 491 s. - (Schriftenreihe wissenschaftlicher
Abhandlungen des Leo Baeck Instituts ; 67)
Rec.: BRAEMER Andreas, Judaica 2004 Bd. 60 s. 367-368
1152. KWIDZYN : dzieje miasta. T. 1-2 / pod red.
Krzysztofa Mikulskiego, Justyny Liguz. - Kwidzyn:
Kwidz. Centrum Kult., 2004. - 376 s., [32] s. tabl. :
tab., wykr.; 520 s., [40] s. tabl.: tab. Bibliogr. T. 1 s.
327-336; T. 2 s. 459-467. Zsfg. Sum.
T.1 - Treść: MOŻEJKO Beata, ŚLIWIŃSKI Błażej: Heraldyka
kwidzyńska s. 13-31. - WESOŁOWSKI Mariusz: Położenie
geograficzne Kwidzyna s. 33-39. - PAWŁOWSKI Antoni J.:
Pradzieje Kwidzyna i okolic s. 41-54. - RADZIMIŃSKI Andrzej:
Kwidzyn w średniowieczu s. 55-90. - PAWŁOWSKI A.J.: Rozwój
przestrzenny miasta s. 91-101. - GROTH Andrzej: Kwidzyn w latach
1525-1772 s. 103-160. - WAJDA Kazimierz: Kwidzyn w latach 17721914 s. 161-205. - WOJCIECHOWSKI Mieczysław: Kwidzyn w
latach I wojny światowej oraz rewolucji listopadowej (1914-1919) s.
207-237. - KOZIEŁŁO-POKLEWSKI Bohdan: Plebiscyt w okręgu
kwidzyńskim s. 239-248. - KŁACZKOW Jarosław: Polacy w rejencji
kwidzyńskiej 1920-1939 s. 249-274. - KOZIEŁŁO-POKLEWSKI B.,
RABANT Tomasz: Kwidzyn 1918-1945 s. 275-320. - LIGUZ
Justyna: Spis ulic miasta Kwidzyna: wraz z odpowiednikami nazw
historycznych oraz ulicami, które współcześnie nie istnieją s. 321325.
T.2 - Treść: GOLON Mirosław: Historia Kwidzyna w latach
1945-1957 s. 7-345. - GIRZYŃSKI Zbigniew: Kwidzyn 1957-1990 s.
347-436. - LIGUZ J.: Kalendarium najważniejszych wydarzeń s.
437-455
1153. KWIDZYN : Diecezja Elbląska A.D. 1999 /
tekst eseju Antoni J. Pawłowski; Urząd Miasta
Kwidzyna;
Prepozyt
Kwidzyńskiej
Kapituły
Konkatedralnej. - Bydgoszcz: Oficyna Wydaw.
Excalibur, 1999. - 112 s.: il.
1154. KWIDZYN w 1945 roku / red. Henryk
Michalik. - Kwidzyn: Tow. Miłośn. Ziemi Kwidz.,
2003. - 160 s.: il. - (Zeszyty Kwidzyńskie ; nr 11)
1155. MYKOWSKI Jarosław, KLAT Marek:
Kwidzyn. - Gdańsk: Oficyna Pom., [1998]. - 102 s.: il.,
faks.
koło Nowego Miasta Lubawskiego w świetle
weryfikacyjnych badań terenowych. Łódzkie Spraw.
Archeol. 2002/2003 T. 8 s. 265-274
1156. PAWŁOWSKI Antoni J.: Stare Miasto w
Kwidzynie w świetle badań archeologicznoarchitektonicznych w latach 1994-2001 = Altstadt in
Kwidzyn / Marienwerder im Hinblick auf die 19942001 durchgeführten archäologisch-architektonischen
Untersuchungen. - Kwidzyn: "Archeo" Prac.
Archeologiczno-Konserwatorska, 2002. - 82 s.: il., pl.
1168. KOWALSKI Ryszard: Gmina Łubianka :
historia i współczesność / współpr. Robert Łuczak,
Piotr Skiba, Jerzy Zająkała. - Toruń: Pol. Wydaw.
Reklamowe, 2004. - 184 s.: il., pl. Bibliogr. s. 143-151
Album
Tekst równol. pol. i ang.
1157. WĘDRÓWKI śladami mennonitów w
Dolinie Kwidzyńskiej / red. Henryk Michalik. Kwidzyn: Tow. Miłośn. Ziemi Kwidz., 2003. - 69 s.: il.
- (Zeszyty Kwidzyńskie ; nr 10)
1158.
POĆWIARDOWSKI
B.:
Laskowice
Pomorskie : zarys dziejów. - Laskowice: Księża
Werbiści, 2000
1159. BRAUER Karl M.: Bewohner des
Kirchspiels Legienen [Leginy] im Ermland zwischen
1300 und 1900. - Norderstedt: Books on Demand
GmbH, 2004. - 200 s.
1160. MARCINIAK-KAJZER Anna: Wyniki
ostatniego
sezonu
ratowniczych
badań
wykopaliskowych na grodzisku średniowiecznym w
miejscowości Leszcz, gm. Dąbrówno, w woj.
warmińsko-mazurskim . Łódzkie Spraw. Archeol.
2002/2003 T. 8 s. 187-200
1161. MARCINIAK-KAJZER Anna: Wyniki
trzeciego sezonu badań ratowniczych na stanowisku
nr 1 w miejscowości Leszcz, gm. Dąbrówno, w woj.
warmińsko-mazurskim. Łódzkie Spraw. Archeol. 2001
T. 7 s. 273-287
1162. WALENTA Krzysztof: Nowe odkrycia na
wielokulturowej osadzie w Leśnie, st. 24, gm. Brusy,
woj. pomorskie. Łódzkie Spraw. Archeol. 2002/2003
T. 8 s. 147-156
1163. ANDRZEJEWSKI Aleksander, KAJZER
Leszek, [LEWANDOWSKI M.]: Sprawozdanie z
archeologiczno-architektonicznych badań zamku w
Lubawie przeprowadzonych w 2001 roku. Łódzkie
Spraw. Archeol. 2001 T. 7 s. 309-323
1164. CHRZANOWSKA Marta: Lubiszewo w
dziejach Pomorza Nadwiślańskiego. [Cz. 1].
Kociewski Mag. Region. 2004 nr 4 s. 43-45, il.
1165. KLOTZKE Zbigniew: Bedeker luziński. Luzino: Wójt i Rada Gminy, 2004. - 269 s.: il.
1166.
GÓRSKA-GRABARCZYK
Beata:
Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Łęgu
Kolonii stan. 20, gm. Czersk, woj. pomorskie - trzeci
sezon badań. Łódzkie Spraw. Archeol. 2001 T. 7 s.
173-186
1169. PAWŁOWSKI Marek: Gmina Łysomice : od
pradziejów do współczesności. - Toruń: Rada i Urząd
Gminy, 2004. - 488 s.: il., faks., tab. Bibliogr. s. 480487
1170. DŁUGOKĘCKI Wiesław: Elita władzy
miasta Malborka w średniowieczu / Muzeum
Zamkowe w Malborku. - Malbork, 2004. - 287 s.
Bibliogr. s. 235-251. Zsfg. s. 281-287
1171. JEDLIŃSKI Wiesław: Kronika Malborka
XX wieku 1901-2000. - Malbork: Drukarnia W&P,
2004. - 623 s.: il., faks., mapy, pl., portr. + [1] k. tabl.
skł.
Toż w jęz. niem.: Marienburger Chronik des 20. Jahrhunderts
1901-2000. - Malbork, 2004
1172. LORENZ Kazimierz: Koło Przewodników
Malborskich 1954-2004 / Muzeum Zamkowe w
Malborku. - Malbork, 2004. - 191 s.: il., portr., tab.
1173. RADZIWIŁŁOWICZ Dariusz: Malbork w
systemie propagandy niemieckiej w pierwszej połowie
XX wieku (zarys problematyki). Mrągowskie Stud.
Human. 2002/2003 T. 4/5 (dr. 2004) s. 52-56. Zsfg. s.
55-56
1174. SIERADZAN Wiesław: Uwagi o rozwoju
przestrzennym miasta Malborka od drugiej połowy
XV do końca XIX w. z uwzględnieniem źródeł
kartograficznych // In: Miasta i mieszczaństwo w
Europie Środkowowschodniej do połowy XIX wieku. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2003. - S. 151-179:
tab. - (Studia ad Historiam Civitatum Pertinentia ; 1)
1175. STOKOWSKI Marek: Zamek Malbork:
siedziba wielkich mistrzów. - Hamburg: HotSpot
Guide, 2004. - 63 s.: il.
Toz w jez. ang., niem., ros.
1176. CHĘĆ Adam: Wystrój wnętrz w folwarkach
krzyżackich na podstawie źródeł historycznych (na
przykładzie Mątów Małych i Benowa) // In: Materiały
z VII Sesji Naukowej Uniwersyteckiego Centrum
Archeologii
Średniowiecza
i
Nowożytności
"Wyposażenie wnętrz w średniowieczu" [...]. - Toruń:
Wydaw. UMK, 2004. - S. 245-249. - (Archaeologia
Historica Polona ; T. 14). Sum. s. 248-249
1177. 600 [SECHSHUNDERT] Jahre Liebemühl
[Miłomłyn].
Kiel:
Kreisgemeinschaft
Osterode/Ostpr., 2004. - 87 s.: il. - (Osteroder Zeitung,
Sonderschriften ; 8)
1167. ANDRZEJEWSKI Aleksander, KAJZER
Leszek: Zespół poklasztorny w Łąkach Bratiańskich
61
Przedr. wydania z 1935 roku
1178.
OSTROWSKA
Krystyna:
Mrągowo
(Żądźbork) w latach 1945-1947 na podstawie relacji
przybyłej po wojnie do miasta osoby / [oprac.] Paweł
Warot. Mrągowskie Stud. Human. 2002/2003 T. 4/5
(dr. 2004) s. 171-177. Zsfg. s. 176-177
1179.
ZIEMLIŃSKA-ODOJ
Włodzimiera:
Wielokulturowa nekropolia w Dolinie Nidy. Rocz.
Mazurski 2004 T. 8 s. 3-95, il., mapa
W Niedanowie, pow. nidzicki
1180. JANIAK Radosław: Badania konstrukcji
kamiennej (obiekt II) na stanowisku 2 w Nowej
Sikorskiej Hucie, gm. Stężyca, woj. pomorskie
przeprowadzone w 2002 r. Łódzkie Spraw. Archeol.
2002/2003 T. 8 s. 85-96
1181. ACHREMCZYK Stanisław: Olsztyn : dzieje
miasta. - Wrocław: Wydaw. Dolnośląskie, 2004. - 207
s.: il., faks., portr. - (Skarbiec Miast Polskich)
1188. ŁUKASZEWICZ Bohdan: Wojskowy Sąd
Rejonowy w Olsztynie 1946-1955 : szkice do
monografii. - Olsztyn, 2000
Rec.: KASPAREK Norbert // In: Studia i materiały do dziejów
najnowszych ziem północno-wschodnich Polski (1939-1989). Białystok: Pol. Tow. Hist. Oddział, 2004. - S. 213-215
1189. OLSZTYN 1353-2003 : praca zbiorowa / pod
red.
Stanisława
Achremczyka,
Władysława
Ogrodzińskiego. - Olsztyn, 2003
Rec.: BORZYSZKOWSKI Józef, Echa Przeszłości 2004 [T.] 5 s.
465-474
1190. PIECHOCKI Stanisław: Olsztyn magiczny. Olsztyn: Agencja Wydaw. "Remix", 2002. - 272 s.: il.,
faks., mapy, pl.
1191. SZORC Alojzy: Przywilej lokacyjny miasta
Olsztyna z 31 października 1353 roku. Kom. Maz.Warm. 2004 nr 3 s. 283-300. Zsfg. s. 300
Tekst przywileju s.289-291
1182. ADRESSBUCH der Kreisstadt Allenstein
1899 / red. Gerhard Glombiewski. - Dortmund: G.
Glombiewski, 2004. - 232 s.: il.
1183. ALLENSTEIN in 144 Bildern / hrsg. v.
Gerhard Strohmenger. - Würzburg: Rautenberg im
Verl.-Haus Würzburg, 2004. - 80 s.: il.
Album
1184. DĄBROWSKI Stanisław, POLAKOWSKI
Benon, WOŁOS Lucjan: Obszary chronione i
pomniki
przyrody
województwa
warmińskomazurskiego. - Olsztyn: Urząd Wojew., 1999. - 130 s.:
il.
1185. HISTORIA miasta Olsztyna, Ostródy i
Nidzicy : historia lokalna na przykładzie wybranych
powiatów, miast i gmin. - Olsztyn: Studio Poligrafii
Komputerowej "SQL", 2004. - 200 s. : il., mapa
Z treści: PIECHOCKI Stanisław: Wędrówki po Olsztynie dawniej i dziś s. 9-38. - TOMKIEWICZ Ryszard: Sytuacja ludności
niemieckiej i przesiedlonej z innych terenów w Olsztynie po
zakończeniu działań wojennych s. 39-60. - SIKORSKI Jerzy: Rozwój
przestrzenny śródmieścia Olsztyna do końca XIX wieku s. 61-84. SOKOŁOWSKI Franciszek: Źródła do dziejów Olsztyna i okolic w
zasobie Archiwum Państwowego w Olsztynie s. 85-88. - CHŁOSTA
Jan: Zbiorowy portret Olsztynian na przełomie XIX i XX wieku s.
89-100. - MONKOWSKI Herbert: Rok 1945: sytuacja po 1945 roku
w Olsztynie - przesiedlenie/wypędzenie s. 101-116. - LOBERT
Elżbieta: Los mniejszości niemieckiej do 1989 r.: represje integracja: zachowanie tożsamości - wielokulturowość s. 117-118. CHŁOSTA J.: Deportacje ludności cywilnej Prus Wschodnich do
pracy w głąb Rosji w 1945 roku na podstawie wspomnień s. 119139. - SIKORSKI J.: Olsztyńskie ratusze s. 137-146. - LIPKA Emil:
Ludność autochtoniczna Ostródy w pierwszych latach po II wojnie
światowej s. 147-156. - HOCH Henryk: Z dziejów Ostródy - od
czasów Zakonu Krzyżackiego do roku 1945 s. 157-160. GROCHOWSKA Małgorzata: Rok 1945 w Nidzicy - sytuacja po
wkroczeniu Armii Czerwonej do miasta s. 161-182. WYLENGOWSKA Sabina: Dziedzictwo kulturowe Nidzicy: zabytki
sztuki i architektury gotyckiej s. 183-190
1186. JASIŃSKI Janusz: Dzieje Placu Trzech
Krzyży w Olsztynie. Univ. Gedan. 2004 R. 16 nr 1 s.
107-120, pl. Zsfg. s. 120
1187. JASIŃSKI Janusz: Napoleon w Olsztynie i
okolicach (1807). - Olsztyn: Littera, 2003. - 75, [4] s.,
[1] k. map skł.: il., mapy
1192. TOEPPEN Max: Historia okręgu i miasta
Olsztynka / przeł. Magdalena Sacha, oprac. i wst.
poprzedzili Grzegorz Białuński, Grzegorz Jasiński. Dąbrówno: Oficyna Retman, 2004. - 142, [1] s.: faks.,
portr. - (Moja Biblioteka Mazurska ; nr 5)
1193. WAGNER Mathias: Fremde Heimat :
Alltag in einem masurischen Dorf : ein Bildband /
Vorw. Andreas Kossert, Nachw. Ulla Lachauer. Potsdam: Deutsches Kulturforum Östl. Eur., 2004. 127 s.: il.
Dot. Orłowa k. Giżycka
1194. KOZŁOWSKI Janusz B.: Spacer po dawnej
Ostródzie. - Dąbrówno: Waldemar Mierzwa, Oficyna
"Retman", [2004]. - 163, [13] s.: il. Zsfg. s. 167-169
392
Rec.: GZELLA Grażyna, Kom. Maz.- Warm. 2004 nr 3 s. 391-
1195. SIERADZAN Wiesław: "Festung Osterode" :
czy Ostróda miała być twierdzą? Kom. Maz.- Warm.
2004 nr 4 s. 549-552, pl
Plan Ostródy z ok. 1850 r. , przechowywany w Staatsbibliothek
Preusssicher Kulturbesitz w Berlinie
1196.
GRĘZAK
Anna,
KARCZEWSKA
Małgorzata, KARCZEWSKI Maciej: Wstępne wyniki
dwunastego sezonu prac wykopaliskowych na
cmentarzysku kultury bogaczewskiej i grupy
olsztyńskiej (?) w Paprotkach Kolonii w Krainie
Wielkich Jezior Mazurskich. Światowit. Nowa Seria.
Fasc. B: Archeol. Pradziejowa i Średniow., Archeol.
Pol. 2003 T. 5 (dr. 2004) s. 243-250, il. Sum. s. 250
1197. ŻÓRAWSKA Aleksandra: Cmentarzyska
kultury wielbarskiej w Pawłowie, powiat kwidzyński :
o trudach badań nad "starożytnościami pruskimi" //
In: Antyk i barbarzyńcy : księga dedykowana
profesorowi Jerzemu Kolendo w siedemdziesiątą
rocznicę urodzin. - Warszawa: Inst. Archeol. Uniw.
Warsz., 2003. - S. 399-407: il., mapa. Zsfg. s. 405-406
1198. PELPLIN i ziemia pelplińska : dziedzictwo
kulturowe i przyrodnicze / [aut.] Jolanta Barton-
Piórkowska [et al.]. - Pelplin: Urząd Miasta i Gminy,
2002. - 263 s.: il.
1199. LAS Piaśnicki dziś : przyroda, historia i
pamięć = Der Piasnitzer Wald heute : Natur,
Geschichte und Erinnerung = The Piaśnicki Forest
today : nature, history and memory / zdj. Edmund
Kamiński, oprac. E. Kamiński, Tomasz ŻmudaTrzebiatowski, tekst Adam Dąbrowa-Klein. - Gdańsk:
BiT, 2004. - 157, [2] s.: il., portr.
Tekst równol. pol., ang. i niem.
1200. BORK Bolesław: Piekiełko [pow.
wejherowski]. Jantar. Szlaki 2004 R. 47 nr 1 s. 32-35,
il., portr.
1201. KROŚNICKA Józefa: W cieniu Gdańska :
(zarys dziejów Pruszcza Gdańskiego i okolicy na tle
historii ziemi gdańskiej). - Pruszcz Gdański: Agni
T. 1: Od czasów najdawniejszych do roku 1572. 2003. - 272 s. : il., mapy, pl.
T. 2: W Rzeczypospolitej Obojga Narodów (15731772). - 2004. - 219 s. : il. , mapy, portr.
1202. BERENDT Grzegorz: Puck - przykład
przerwanej tradycji współistnienia. Zap. Puckie 2004
nr 3 s.13-21, tab.
1203. GROTH Andrzej: Puck w 1788 roku : z
problematyki pomorskiego miasteczka. Zap. Puckie
2004 nr 3 s.22-25
1204. JABŁOŃSKI Artur, ŁĘGOWSKI Janusz:
Maraton Ziemi Puckiej 1983-2003. Zap. Puckie 2004
nr 3 s.153-167, il., mapy, tab.
1205. KOS-DĄBROWSKA Barbara: Zarys historii
Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Pucku w
latach 1921-1939. Zap. Puckie 2004 nr 3 s.97-121, il.
1206. MILEWSKA Martyna, KRUPPÉ Jerzy:
Wyposażenie gospodarstwa domowego na zamku
krzyżackim w Pucku // In: Materiały z VII Sesji
Naukowej Uniwersyteckiego Centrum Archeologii
Średniowiecza i Nowożytności "Wyposażenie wnętrz
w średniowieczu" [...]. - Toruń: Wydaw. UMK, 2004. S. 233-243: il. - (Archaeologia Historica Polona ; T.
14). Sum. s. 242-243
1207. WASILEWSKI Artur: Późnośredniowieczne
kule artyleryjskie odnalezione na zamku w Pucku.
Zap. Puckie 2004 nr 3 s.148-152, il.
1208. KUDRZYCKI Zbigniew: Dzieje Rozóg :
pogranicze mazursko-kurpiowskie w XVII-XX wieku. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2003. - 183 s.: il.,
faks., mapy, pl., tab. Bibliogr. s. 154-170. Zsfg. s. 171173
1209. RYBICKA Małgorzata, WYSOCKI Jacek:
Materiały kultury późnej ceramiki wstęgowej z
Równiny Dolnej, st. III, gm. Korsze, woj. warmińskomazurskie (wyniki badań w 2001 roku). Pr. i Mat.
Muz. Archeol. i Etnogr. w Łodzi. Seria Archeol.
2002/2003 nr 42 (dr. 2004) s. 79-107, il., mapa. Sum.
s. 94-98
1210. RUMIA : miasto w pradolinie / wstęp
Bogusław Breza, red. Krystyna Puzdrowska. Wejherowo: Muz. Piśm. i Muzyki Kasz.-Pom.;
Pelplin: "Bernardinum", 2004. - 95, [1] s.: il., faks.,
portr.
Tekst w jęz. pol. i ang.
1211. SCHEIBA G[ustav] A.: Istorija goroda
Fišchauzen [Rybaki] : jubilejnyj sbornik k
prazdnovaniju 600-letija goroda Fišchauzen 19
avgusta 1905 g. - Kaliningrad: Kalinin. Gorodskaja
Tip., 2003. - 166 s.: il.
Wyd. w jęz. niem.: Geschichte der Stadt Fischhausen. Fischhausen, 1905.
1212. RYŃSK : przewodnik / red. Małgorzata
Duma, Dorota Grabowska, aut. Justyna Gorgolewska
[et al.]. - Ryńsk: Gimnazjum, 2002. - 35 s.: il., mapa,
pl.
Wyd. popularne
1213. ANDRZEJEWSKI Aleksander, KAJZER
Leszek: Zamek krzyżacki w Sątocznie, w gminie
Korsze, w świetle badań terenowych 2002 roku.
Łódzkie Spraw. Archeol. 2002/2003 T. 8 s. 237-251
1214. KITTEL Piotr: Rekonstrukcja systemu fos
zamku krzyżackiego w Sątocznie, w gminie Korsze, w
świetle sondowań geologicznych. Łódzkie Spraw.
Archeol. 2002/2003 T. 8 s. 253-263
1215. BRZOSKOWSKI Wiesław: Skarszewiacy w
służbie św. Floriana. - Skarszewy: Ochotnicza Straż
Pożarna, 2003. - 144 s.
1216. FRIEDRICH Krzysztof, KOSECKI Alojzy,
KOSECKI Rafał: Sto lat Ochotniczej Straży Pożarnej
w dziejach Skórcza. - Skórcz: Ochotnicza Straż, 2003. 142 s.
1217. CISŁAK Jerzy: Historia kościoła i parafii
Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Morza w Sopocie.
- Sopot, 2002. - 74 s.: il.
1218. GOLEC Józef: Sopot : kronika XX wieku. Wyd. 2 popr. i rozsz. - Gdynia: Golmar, 2004. - 416 s.:
il.
1219. SOPOT w cieniu internowanych / [wyd.]
Monika Kała. Biul. Inst. Pamięci Narod. 2003 nr 8/9
s. 113-115
Bojkot Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Sopocie w
1968 r. przez artystów z Europy Zachodniej
1220.
SOPOT
w
świetle
dokumentów
archiwalnych ze zbiorów Archiwum Państwowego w
Gdańsku : wystawa w Muzeum Sopotu czynna od 12
sierpnia do 1 września 2002 roku / scen. wyst. i oprac.
kat. Katarzyna Komsta, Jarosław Drozd, Stanisław
Flis; Archiwum Państwowe w Gdańsku; Muzeum
Sopotu. - Gdańsk; Sopot, 2002. - 32 s., [8] s. tabl.
63
1221. SPERSKI Marek, WANDTKE Bruno:
Marek Sperski oraz Bruno Wandtke zapraszają na
ilustrowaną przechadzkę po dawnym Sopocie,
krótkim rysem dziejów światowego kąpieliska nad
Bałtykiem poprzedzoną. - Gdańsk: Oficyna Pomorska,
2002. - 135 s.: il. - (Biblioteka 100-lecia Miasta
Sopotu)
1222. BORKOWICZ Jakub: Po szwedzkiej nawale
: zniszczenia wojenne na terenie starostwa
kiszewskiego w świetle lustracji z 1664 roku.
Kociewski Mag. Region. 2004 nr 1 s. 8-10
Stara Kiszewa
1223. BURCZYK Kazimierz: Straż Pożarna w
Starogardzie [Gdańskim] : historia i teraźniejszość. Starogard Gdański, 1996. - 172 s.
1224. BURCZYK Kazimierz, SZYNALEWSKI
Adam: Zawodowa Straż Pożarna w Starogardzie
Gdańskim. - Starogard Gdański: Komenda Powiatowa
PSP, 2001. - 50 s.
1225. KLASSA Barbara, KOWALSKI Krzysztof
Maciej: Dzieje gminy Stegna. - Stegna: Gminny Ośr.
Kultury, Sportu i Rekreacji, 2003. - 94 s.: il., mapy.
Bibliogr.
1226.
TIETZ
Jürgen: Das
TannenbergNationaldenkmal : Architektur, Geschichte, Kontext.
- Berlin, 1999
Stębark
Rec.: WOŁOSZ Artur K.F.: Wschodniopruski Stonehenge,
Borussia 2004 R. 14 [nr] 33/34 s. 60-62, il
1227. CIEŚLIŃSKI Adam: Znaleziska grobowe z
Szalmi i Wysokiej Braniewskiej : kultura wielbarska
nad dolną Pasłęką w starszym okresie rzymskim // In:
Antyk i barbarzyńcy : księga dedykowana profesorowi
Jerzemu Kolendo w siedemdziesiątą rocznicę
urodzin. - Warszawa: Inst. Archeol. Uniw. Warsz.,
2003. - S. 133-144: il., mapa. Zsfg. s. 142
1228. GUMIŃSKI Witold: Szczepanki 8 : nowe
stanowisko torfowe kultury Zedmar na Mazurach.
Światowit. Nowa Seria. Fasc. B: Archeol. Pradziejowa
i Średniow., Archeol. Pol. 2003 T. 5 (dr. 2004) s. 53104, [24] s. tabl., tab. Bibliogr. s. 91-98. Sum. s. 99-104
1229. LISIECKI Adam: Kultura łużycka czy
kultura kurhanów zachodniobałtyjskich (?) na
stanowisku Szczepanki 8, Mazury. Światowit. Nowa
Seria. Fasc. B: Archeol. Pradziejowa i Średniow.,
Archeol. Pol. 2003 T. 5 (dr. 2004) s. 105-110, [2] s.
tabl., tab. Sum. s. 110
1230. HEILIGENBEIL [Świętomiejsce] in alten
Ansichtskarten / bearb. v. Georg Jenkner, Ilse
Thomann; Kreisgemeinschaft Heiligenbeil. - Leer:
Rautenberg, 2004. - 192 s.: il., mapy
1231. AŁASZEWSKI Wojciech: Wolnomularstwo
tczewskie w XIX i XX wieku. [Cz. 1-2]. Kociewski
Mag. Region. 2003 nr 1 s. 13-18, il., portr.; nr 2 s. 1216, il.
1232. LANDOWSKI Roman: 35 [Trzydzieści pięć]
lat dla Tczewa i regionu. - Tczew: Kociew. Kantor
Edyt.; Tow. Miłośn. Ziemi Tczew., 2004. - 271, [1] s.:
il., faks.
1233. MROZEK Stanisław: Tczewski genius loci. Gdańsk: Marpress, 2004. - 197, [1] s.: il.
1234. SAMULEWICZ Adam: Gminy wyznaniowe
: Tczew w latach międzywojennych. Kociewski Mag.
Region. 2003 nr 1 s. 7-9, il., tab.
1235. GRABAREK Józef: Einige Bemerkungen
zur Genese der spätmittelalterlichen Strassennamen
in der Alten Stadt Thorn [Toruń] // In: Sprache leben
und lieben : Festschrift für Zdzisław Wawrzyniak zum
60 Geburtstag. - Frankfurt/M., 2004. - S. 137-151. (Danziger Beiträge zur Germanistik ; 13)
1236. GRZYBOWSKA Maria, WERNEROWSKAFRĄCKIEWICZ Zofia: Historia budowy i dalsze
dzieje dawnego mostu kolejowo-drogowego przez
Wisłę w Toruniu. Mat. do Dziejów Kult. i Szt. Bydg. i
Reg. 2004 z.9 s.85-94, il., pl.
1237. HISTORIA Torunia. T.3 cz.1: W czasach
zaboru pruskiego (1793-1920) / pod red. Mariana
Biskupa, oprac. Elżbieta Alabrudzińska [et al.]. Toruń, 2003
Rec.: HARTMANN Stefan, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2004
Jg. 53 H. 4 s. 603-605. - SARNOWSKY Jürgen, Beiträge z. Gesch.
Westpr. 2004 Nr. 19 s. 275-276. - WIERZCHOSŁAWSKI Szczepan,
Rocz. Tor. 2004 [R.] 31 s. 251-256. - WŁODARCZYK Edward, Zap.
Hist. 2004 T. 69 z. 4 s. 183-185
1238. HOŁOWIECKA Beata: Oddziaływanie
społeczno-gospodarcze miasta [Torunia]. - Toruń:
Wydaw. UMK, 2004. - 170 s.: mapy, wykr. Bibliogr. s.
157-166. Sum. s. 167-170
1239. IMAŃSKA Iwona: Księgarnia Jana
Fryderyka Hauensteina [?-1736] w Toruniu w latach
1688-1736. Folia Toruniensia 2004 T. 4 s. 49-60. Sum.
s. 59-60. Zsfg. s. 60
1240. JAROSZEWSKA-BRUDNICKA Renata:
Zróżnicowanie przestrzeni społecznej Torunia. Toruń: Wydaw. UMK, 2004. - 164 s.: pl., tab., wykr.
Bibliogr. s. 155-161
1241. JEDNOŚĆ w różnorodności : materiały sesji
naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniu 25
października 2003 r. / pod red. Mariana Kallasa;
Kuria Diecezjalna w Toruniu [et al.]. - Toruń: TNT,
2004. - 46, [2] s.: il. - (Colloquia Torunensia ; 9)
Z treści: DYBAŚ Bogusław: Toruń - miasto europejskie:
modelowość i specyfika historycznego rozwoju s. 21-28. MALISZEWSKI Kazimierz: Wpływ różnorodności kulturowej i
wyznaniowej na mentalność elit mieszczaństwa toruńskiego w
XVII-XVIII wieku: z dziejów recepcji kultury europejskiej w
Toruniu s. 29-44
1242. JEZIERSKA-THÖLE Aleksandra: La
nouvelle fonction des manoirs touristiques dans
l'space rural l'exemple de la region de Torun // In:
L'europe de l'est chute du mur. - Paris: Univ. of Paris-
Sorbonne, 2004. - S. 177-189
1243. KARDAS Alina: Elity władzy w Toruniu w
XVII wieku : mechanizmy kształtowania się i
wymiany grup rządzących / [Towarzystwo Naukowe w
Toruniu]; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w
Toruniu. - Toruń: TNT, 2004. - 294, [24] s., [2] s. tabl.
skł.: wykr. - (Roczniki Towarzystwa Naukowego w
Toruniu ; R. 91 z. 1). Bibliogr. s. 279-289. Zsfg. s. 290292
1244. KŁOSOWIAK Barbara: Obraz Torunia w
ostatnich miesiącach pokoju : (na podstawie wydań
"Słowa Pomorskiego" od maja do sierpnia 1939 r.).
Rocz. Tor. 2004 [R.] 31 s. 179-204. Sum. s. 203. Zsfg.
s. 203-204
1254. TORUŃ w Koronie : konferencja
popularnonaukowa, 28 maja 2004 r. / red. nauk.
Bogusław Dybaś, Anna Ziemlewska. - Toruń: Muz.
Okr.; Tow. Przyj. Muz. Okr., 2004. - 31, [1] s., [2] s.
tabl. skł.: il.
Treść: CZAJA Roman: Między zdradą a wiernością: geneza
wystąpienia mieszczaństwa pruskiego przeciw władzy zakonu
krzyżackiego w 1454 r. s. 5-10. - MAŁŁEK Janusz: Królewskie
miasto Toruń w szlacheckiej Rzeczypospolitej s. 11-15. - JÓŹWIAK
Sławomir: Krzyżacy w Toruniu: miasto i zamek w I. połowie XV
wieku s. 17-21. - NAWROCKI Zbigniew: Zamek krzyżacki w
Toruniu: próba rekonstrukcji s. 22-30
1255. WRÓBLEWSKA Violetta: Toruński anioł w
historii i literaturze // In: Anioł w literaturze i w
kulturze. - Wrocław: Oficyna Wydaw. "Atut", Wrocł.
Wydaw. Ośw., 2004. - S. 357-362
1245. MIKULSKI Krzysztof: Obcy w oblężonej
twierdzy protestantyzmu - portret zbiorowy katolików
toruńskich w II połowie XVII i w XVIII wieku // In:
Rzeczpospolita wielu wyznań : materiały z
międzynarodowej konferencji [...]. - Kraków:
Księgarnia Akad., 2004. - S. 293-310: tab. Sum. s. 310
1256.
ZIELIŃSKA-NOWICKA
Agnieszka:
Przynależność wyznaniowa imigrantów toruńskich w I
połowie XIX wieku // In: Miasta i mieszczaństwo w
Europie Środkowowschodniej do połowy XIX wieku. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2003. - S. 221-228:
tab. - (Studia ad Historiam Civitatum Pertinentia ; 1)
1246.
MIKULSKI
Krzysztof:
Pułapka
niemożności : społeczeństwo nowożytnego miasta
wobec procesów modernizacyjnych : (na przykładzie
Torunia w XVII i XVIII wieku). - Toruń: Wydaw.
Adam Marszałek, 2004. - 380 s.: tab., wykr. Bibliogr. s.
353-360
1257. MOSZCZYŃSKI Waldemar Andrzej:
Naśladownictwo wątku ornamentacyjnego na
ceramice grupy olsztyńskiej z cmentarzyska w
Tumianach na Mazurach // In: Hereditatem
cognoscere : studia i szkice dedykowane profesor
Marii Miśkiewicz. - Warszawa: Wydz. Nauk Hist. i
Społ. Uniw. Kard. S. Wyszyńskiego, 2004. - S. 165-168:
il.
1247. MILANOWSKI Krzysztof: Dawne poczty
Torunia. Mat. do Dziejów Kult. i Szt. Bydg. i Reg.
2004 z. 9 s. 76-84, il., mapa
1248. NOWAKOWSKI Andrzej: Arsenał zamku
krzyżackiego w Toruniu // In: Materiały z VII Sesji
Naukowej Uniwersyteckiego Centrum Archeologii
Średniowiecza i Nowożytności "Wyposażenie wnętrz
w średniowieczu" [...]. - Toruń: Wydaw. UMK, 2004. S. 223-231. - (Archaeologia Historica Polona ; T. 14).
Sum. s. 230-231
1249. OLSTOWSKI Przemysław: Przedszkola i
ochronki w międzywojennym Toruniu. Rocz. Tor.
2004 [R.] 31 s. 215-226
1250. SALMONOWICZ Stanisław: Protestanci i
katolicy w jednym mieście : casus Torunia w XVIXVIII wieku // In: Rzeczpospolita wielu wyznań :
materiały z międzynarodowej konferencji [...]. Kraków: Księgarnia Akad., 2004. - S. 65-78. Sum. s. 78
1251. SIMSON Daniel: Początki toruńskiej
algebry. Rocz. Pol. Tow. Matematycznego. Seria 2:
Wiad. Matematyczne 1999 [Z.] 35 s.1-9
1252. TANDECKI Janusz: Migracje ludności do
Torunia w średniowieczu i na progu czasów
nowożytnych. Rocz. Tor. 2004 [R.] 31 s. 7-26. Sum. s.
25. Zsfg. s. 25-26
1258. REINKE Bożena: Wałdowo : dzieje wsi i
parafii : treści ikonograficzno-teologiczne wystroju
kościoła p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Sępólno Krajeńskie; Wałdowo: "Daniel" - Ewa
Wierzchucka, 2004. - 72 s.: il. - (Krajeńskie Zeszyty
Historyczne)
1259. KULAKOV Vladimir I[vanovič]: Gräber
pruzzischer
Stammesführer
aus
Warnikam
[Warnikajmy]. Eurasia Antiqua 1997 Bd. 3 s. 595-628,
il.
1260.
GROCHOWSKA
Joanna,
BREZA
Bogusław, STAŻEWSKI Marek: Kurkowe Bractwo
Strzeleckie w Wejherowie : historia i współczesność. Wejherowo: Kurkowe Bractwo Strzel.; Muz. Piśm. i
Muzyki Kasz.-Pom., 2004. - 144 s.: il., faks.
1261.
ŻMUDA-TRZEBIATOWSKA
Beata,
ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI
Tomasz:
Ziemia
Wejherowska na dawnych pocztówkach. - Gdańsk:
BiT, 2004. - 199 s.: il.
1262. BIAŁUŃSKI Grzegorz: Materiały do
przebiegu epidemii dżumy w starostwie węgoborskim
w latach 1709-1711. Stud. Angerburgica 2003-2004 T.
8 s. 66-71
1253.
TOMCZAK
Andrzej:
Jeszcze
o
"zapomnianym widoku Torunia z końca XVI wieku".
Rocz. Tor. 2004 [R.] 31 s. 205-214, il.
65
Węgorzewo
1263. BOGUCKA Anna, MALINOWSKA Bożena:
Szlakiem węgorzewskich zabytków // In: Markowe
produkty turystyczne w północno-wschodniej Polsce. Białystok, 2004. - S. 128-133. - (Rozprawy Naukowe /
Politechnika Białostocka ; nr 115)
biograficznych kolekcji warsztatowych dotyczących osób
zasłużonych dla Pomorza, Kaszub oraz Warmii i Mazur s.181-199,
il., faks.
Dąbal A.: Kolekcje warsztatowe dotyczące strajków szkolnych
na Pomorzu oraz kółek rolniczych s.200-208, faks.
1264. ŁACH Wiesław B.: Początek I wojny
światowej w Węgoborku (Węgorzewie) i okolicy. Stud.
Angerburgica 2004 T. 10 s. 13-35, il., mapa
1275. GIZIŃSKI Stanisław: Niepospolici znad
Drwęcy. - Toruń: nakł. autora, 2004. - 714 s.
1265. KRĘGI kamienne i kurhany : Węsiory,
gmina Sulęczyno / woj. pomorskie. - Sulęczyno:
Wydaw. Super Papier; Gdańsk: Muz. Archeol., 2003. 23 s.: il.
1276. GOERTZ Adalbert: Taufen 1771-1800 in
der
Mennonitengemeinde
Plauschwarren,
Memelniederung. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2004 Bd.
34 Jg. 52 s. 387-393
1266. GÖBELER Olaf: Willenberg [Wielbark] : die
Geschichte einer ostpreussischen Grenzregion. Gevelsberg: Weber, 2004. - XII, 287 s.: il., mapy
1277. GRIGOLEIT Eduard: Beiträge zur
Genealogie der ostpreussischen Fleischmann. Altpr.
Geschl.- kde N.F. 2004 Bd. 34 Jg. 52 s. 355-360
1267. NOWAKOWSKI Wojciech: Schyłek grupy
olsztyńskiej - próba nowego spojrzenia : "nowe"
materiały z cmentarzyska w Wólce Prusinowskiej w
powiecie mrągowskim. Kom. Maz.- Warm. 2004 nr 4
s. 407-417, mapa. Zsfg. s. 417
1278. GROTH Andrzej: Fünf Zins- und
Kirchenzehnt-Verzeichnisse von Marienwerder aus
dem Zeitraum 1653-1758. Altpr. Geschl.- kde N.F.
2004 Bd. 34 Jg. 52 s. 223-236
1268. BRZEZIŃSKI Władysław: O ojców mowę /
oprac. Jadwiga Brzezińska. - Koszalin: [Puls], 2003. 392 s.: il., faks., mapy, pl., portr.
Zbiór wspomnień i artykułów W. Brzezińskiego, dot. ziemi
złotowskiej
1269. DZIEJE Żukowa / pod red. Błażeja
Śliwińskiego. - Żukowo, 2003
Rec.: SZULIST Władysław, Rocz. Gdań. 2004 T. 64 z. 1/2 s.
201-206
VIII. OSOBY
1270. AUS DEM NACHLASS Quassowski
Ahnenlisten und Stammfolgen / bearb. v. Paul
Aberger. Altpr. Geschl.- kde, Familienarch. 2004 Bd.
26 s. 197-233
1271. BAHL Peter: Der Hof des Grossen
Kurfürsten : Studien zur hoheren Amtsträgerschaft
Brandenburg-Preussens. - Köln, 2001
Rec.: WERLICH Ralf-Gunnar, Balt. Stud. N.F. 2003 Bd.89
(dr.2004) s. 251-253
1272. BEDNARSKI Zenobiusz M.: Lekarze
Warmii i Mazur 1945-2003 : słownik biograficzny :
suplement / Polskie Towarzystwo Lekarskie. Oddział
Regionalny w Olsztynie; Okręgowa WarmińskoMazurska Izba Lekarska. - Olsztyn, 2004. - 80 s. (Rocznik Medyczny ; T. 12 Vol. 1)
1273. BULITTA Michael: Gefallene und
vermisste Soldaten des Zweiten Weltkrieges aus dem
katholischen Kirchspiel St. Anna in Wartenburg
(Landkreis Allenstein/Ostpreussen). Altpr. Geschl.kde N.F. 2004 Bd. 34 Jg. 52 s. 121-142
1274. DĄBAL Angelika, KAKAREKO Antoni: Z
prac nad spuścizną Andrzeja Bukowskiego w
Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego. Acta
Cassubiana 2004 T.6 s.179-208, il., faks.
Praca
składa
się
z
dwóch
części:
Kakareko
A.:
57
132 biogramy osób z Lubicza i regionu
1279. HISTORISCHE Einwohner-Verzeichnisse
(HEV) für das ehemalige Südostpreussen : nach den
Kirchenbüchern von Skottau [Szkotowo], Thalheim
[Dziurdziewo], Kreis Neidenburg/Ostpreussen :
Taufen, Heiraten und Tote 1731-1875 / bearb. v.
Hans Seybusch, Bernhard Maxin, Martin Hennig. Seeheim-Malchen: GeAgno, 2004. - XIX, 554 s.: il.,
mapy.
(Schriften
der
Genealogischen
Arbeitsgemeinschaft Neidenburg und Ortelsburg
(GeAGNO) ; 10)
1280. Die HOCHMEISTER des Deutschen
Ordens 1190-1994 / hrsg. v. Udo Arnold. - Marburg,
1998
Rec.: PROKOP Krzysztof R[afał], Stud. Źródłoznawcze 2004
[T.] 42 s. 156-159
1281. LUDZIE Akademii Medycznej w Gdańsku :
praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Machalińskiego;
Akademia Medyczna w Gdańsku. - Gdańsk, 2004. 193 s.: portr. - (Prace Zakładu Historii i Filozofii
Nauk Medycznych. Seria Biograficzna ; T.2)
T. 1 zob. bibliogr. za 2003 r.
1282. OBERTYŃSKI Edward: Saga rodów
gdyńskich. - Gdańsk: Finna, 2004. - 107 s., [12] s. tabl.
1283. POMORSKIE rody ziemiańskie w czasach
nowożytnych : praca zbiorowa / pod red.
Włodzimierza Jastrzębskiego. - Toruń: Wydaw.
MADO, 2004. - 401 s.: tab.
Z treści: BORZYSZKOWSKI Józef: Ziemiaństwo polskie
Pomorza XIX wieku - jego liczebność oraz rola w życiu społecznym
regionu s. 13-29. - WIERZCHOSŁAWSKI Szczepan: Ziemiaństwo
niemieckie i polskie Prus Zachodnich w życiu politycznym epoki
wilhelmińskiej (1871-1914) s. 31-45. - JASTRZĘBSKI Włodzimierz:
Udział ziemiaństwa w walce o polskość Pomorza w XIX i
początkach XX wieku s. 47-65. - ŚMIGIEL Kazimierz: Rodowód
szlachecko-ziemiański duchowieństwa pomorskiego na tle
porównawczym s. 67-79. - GAŁKA Bogusław: Problematyka
pojęciowa i zróżnicowanie majątkowe oraz narodowościowe
ziemiaństwa pomorskiego w latach 1920-1939 s. 81-105. OKONIEWSKA Barbara: Aktywność polityczna ziemian w
Pomorskim Towarzystwie Rolniczym w okresie międzywojennym s.
107-125. - SZWANKOWSKI Jerzy: Polscy i niemieccy ziemianie
powiatu tucholskiego w latach 1875-1945 s. 179-210. - GRYSIŃSKA
Katarzyna: Ziemiaństwo powiatu bydgoskiego w latach 1920-1945
s. 211-253. - DYGDAŁA Jerzy: Piwniccy w ziemi chełmińskiej w
XVII-XVIII wieku - nieudane próby kariery urzędniczej s. 257-273. NOWOSAD Wiesław: Wąglikowscy w Prusach Królewskich w XVII
i XVIII wieku s. 275-300. - KONIECZNY Jerzy: Rezydencje
ziemiańskie w Buchwałdzie, Kobysewie i Wichulcu jako placówki
kultury polskiej czasu niewoli s. 301-313. - OBRACHTPRONDZYŃSKI Cezary: Prądzyńscy - pomorska rodzina
szlachecko-ziemiańska s. 315-332. - ROMANIUK Marek: Pomorska
rodzina Komierowskich s. 333-344. - GÓRSKA-GOŁASKA
Krystyna: Kamienica Górskich: źródła do dziejów majątku s. 363371
1284. SŁOWNIK biograficzny konspiracji
pomorskiej 1939-1945. Cz. 6 / pod red. Elżbiety
Skerskiej, aut. biogr. Bolesław Bork [et al.]. - Toruń:
Fundacja "Arch. i Muz. Pom. Armii Krajowej oraz
Wojsk. Służby Polek", 2004. - 258, [1] s.: portr. + [1] k.
map skł. - (Biblioteka Fundacji "Archiwum Pomorskie
AK" w Toruniu ; T. 45)
Cz. 5 zob. bibliogr. za 2001 r. poz. 1405
1285. SŁOWNIK biograficzny profesorów
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie /
oprac. zespół aut. Maria Fafińska [et al.]. - Olsztyn:
Wydaw. Uniw. Warm.-Maz., 2004. - 189, [2] s.: portr.
235
Rec.: JANKUN Krzysztof, Kom. Maz.- Warm. 2004 nr 2 s. 229-
1286. SZYDŁOWSKA Joanna: Wspomnienia o
dawnej i niedawnej przeszłości. Kom. Maz.- Warm.
2004 nr 1 s. 97-105
Art. rec. dot. cyklu wspomnień opracowanych przez Jana
Chłostę w ramach którego ukazały się: Czytaliśmy sercem:
wspomnienia o Marii Zientarze-Malewskiej. - Olsztyn, 1994; Mądry
przed szkodą: wspomnienia o Władysławie Gębiku. - Olsztyn, 1995;
Niechaj Pani blaskiem świeci: wspomnienia o Emilii SukertowejBiedrawinie. - Olsztyn, 1996; Nauczycielka ze sporej gromadki:
wspomnienia o Władysławie Knosała. - Olsztyn, 1998; Pierwszy
między Mazurami: wspomnienia o Karolu Małłku. - Olsztyn, 1998;
I do Warmii przylgnęła, przyrosła: wspomnienia o Otylii Grotowej. Olsztyn, 1999; Był z Warmią jak kość, co obraca się w stawie...:
wspomnienia o Janie Boenigku. - Olsztyn, 2003
1287. TORUŃSKI słownik biograficzny. [T.] 4 /
pod red. Krzysztofa Mikulskiego. - Toruń: ToMiTo;
UMK, 2004. - 302 s.: portr.
1288. WSPOMNIENIA o członkach Gdańskiego
Towarzystwa Naukowego zmarłych w 1999-2003 roku.
Spraw. Gdań. Tow. Nauk. 1999-2003 [T.] 26-30 (dr.
2004) s. 111-134, il., portr.
Z treści: PĘTLICKA Wanda: Bieńkowski Wiesław ur. 7 VII
1926 zm. 22 XI 1999 s. 112-113. - CHOIŃSKA-BOCHDAN
Elżbieta: Łuka Alicja ur. 20 II 1930 zm. 11 I 1999 s. 119-120. WŁODARSKI Józef: Odyniec Wacław ur. 17 II 1922 zm. 9 IV 1999
s. 120-123. - DEKAŃSKI Dariusz Aleksander: Powierski Jan Adam
ur. 16 V 1940 zm. 6 V 1999 s. 124-127. - NYKA Wiesława:
Szawłowski Kazimierz ur. 8 IV 1924 zm. 31 V 1999 s. 128-131. Zegarski Witold ur. 16 IV 1920 zm. 25 II 1999 s. 131-134. MILCZARSKA Barbara: Józef Sawlewicz ur. 19 V 1905 zm. 10 XII
2000 s. 208-209. - NADOLNY Anastazy: Ks. Henryk Mross ur. 24 V
1928 zm. 27 IV 2000 s. 210-211. - Bohdan Piasecki ur. 1 IX 1924
zm. 2 II 2000 s. 211. - Czesław Ptak ur. 7 XII 1912 zm. 24 II
2000Czesław Baran ur. 12 V 1929 zm. 2 II 2000 s. 212-213. IMIELIŃSKI Brunon: Tadeusz Dyk ur. 13 II 1918 zm. 12 III 2000
s. 213-215. - LADUSKI Sławomir: Feliks Piotrowski ur. 27 VII 1921
zm. 23 XII 2000 s. 215-217. - Ignacy Adamczewski ur. 25 VII 1907
zm. 23 VI 2000 s. 218-219. - Jerzy Jaczewski ur. 15 I 1918 zm. 25
XII 2000 s. 219. - Stanisław Kuropatwiński ur. 8 IX 1917 zm. 13 VII
2000 s. 219. - Czesław Garbalewski ur. 1 II 1920 zm. 12 XI 2000Jan
Winklewski ur. 25 I 1920 zm. 25 X 2000 s. 220-222. - Jerzy
Kołodziejski ur. 13 XII 1933 zm. 24 VI 2001 s. 292-293. - Henryk
Szabała ur. 23 VII 1946 zm. 10 VIII 2001 s. 293. - WENDT Jan:
Jerzy Zaleski ur. 9 VI 1924 zm. 28 V 2001 s. 293-294. - Stefan
Zabłocki ur. 9 IV 1932 zm. 8 XII 2001 s. 294-295. - Jadwiga
Lachmajer ur. 26 X 1907 zm. 19 III 2001 s. 296. - Andrzej Manitius
ur. 15 I 1927 zm. X 2001 s. 296-297. - WOLNY Andrzej: Tadeusz
Lipski ur. 3 II 1925 zm. 4 VI 2001 s. 297. - CYBERSKI Jerzy:
Krzysztof Korzeniowski ur. 23 II 1930 zm. 28 X 2001 s. 298-300. WYSZKOWSKI Andrzej: Jerzy Andrzej Trapp ur. 6 VIII 1945 zm.
28 XI 2001 s. 300-302. - Anna Gosieniecka ur. 9 XII 1917 zm. 30 I
2002 s. 358. - Joachim Gudel ur. 16 VIII 1924 zm. 14 I 2002 s. 358.
- Bogusław Kreja ur. 17 III 1931 zm. 26 XII 2002 s. 358-359. Bolesława Doboszyńska ur. 3 VI 1923 zm. 8 XI 2002 s. 360. Mieczysław Chybicki ur. 15 I 1936 zm. 21 XI 2002 s. 361. Zbigniew Bilicki ur. 1 IV 1944 zm. 9 VI 2002 s. 362. - Marek
Brunné ur. 12 IV 1940 zm. 11 XI 2002 s. 362. - Kazimierz
Iwanowski ur. 24 IV 1922 zm. 29 IX 2002 s. 362-363. - GRUSZKA
Wojciech: Piotr Gruszka ur. 18 VIII 1911 zm. 31 V 2003 s. 428-429.
- Antoni Poszowski ur. 29 III 1931 zm. 12 XI 2003 s. 429. PAWŁOWSKA Regina: Urszula Wińska ur. 28 III 1902 zm. 1 XII
2003 s. 429-430. - Mieczysław Bielecki ur. 2 II 1916 zm. 15 V 2003
s. 431. - Walerian Bogusławski ur. 5 IV 1907 zm. 15 VI 2003 s. 431.
- ROGULSKI Jerzy: Anzelm Hoppe ur. 3 IV 1943 zm. 15 VIII 2003
s. 431-433. - Leszek Łankiewicz ur. 13 VIII 1963 zm. 7 IV 2003 s.
434. - Miron Niedźwiecki ur. 15 VII 1927 zm. 30 IV 2003 s. 435. SOCHACKA Maria: Alfred Rachalski ur. 12 XII 1913 zm. 12 II
2003 s. 435-437. - Marian Rakowski ur. 1 X 1908 zm. 6 V 2003 s.
437-438. - Andrzej Zieliński ur. 24 IX 1938 zm. 29 IV 2003 s. 438439
1289. WULTAŃSKI Jerzy: Brodnickie sylwetki :
regionalny słownik biograficzny. T. 2. - Brodnica:
Multi, 2004. - 197, [1] s.: il., faks., portr.
T. 1 pt.: Aby pamięć o Nich nie zaginęła, zob. bibliogr. za 2000
r. poz. 1303
1290. WYBITNI, niepospolici, zasłużeni : znani i
nieznani, czasem zapomniani przedstawiciele regionu
[tucholskiego] : biogramy / zebrała i oprac. Maria
Ollick. - Tuchola: Miejska Bibl. Publ., 2004. - 267, [1]
s.: portr
____________________
1291. MUSIAŁOWSKI Adam: Walery C.
Amrogowicz (1863-1931) : pasja życia : kolekcja
numizmatyczna. - Toruń: Muz. Okr., 2004. - 194, [1]
s., 14, 32 s. tabl.: il., faks., portr. Bibliogr. s. 175-184
1292. LANDOWSKI Roman: Lech Bądkowski w
Tczewie i w mojej pamięci. Kociewski Mag. Region.
2004 nr 2 s. 11-13, portr.
1293. PRO memoria : Lech Bądkowski (19201984) / zebr. i oprac. Józef Borzyszkowski. - Gdańsk:
Inst. Kasz., 2004. - 583 s.: il., faks., portr.
1294. ZBIERSKI Paweł: Na własny rachunek :
rzecz o Lechu Bądkowskim [1920-1984]. - Gdańsk:
słowo/obraz terytoria, 2004. - 298, [6] s.: il.
1295. STEINERT Oliver: Von Westpreussen nach
Berlin
:
Anmerkungen
zur
polnischen
Binnenmigration im Kaiserreich am Beispiel
Władysław Berkans. Beiträge z. Gesch. Westpr. 2004
Nr. 19 s. 183-194. Streszcz. s. 194. Sum. s. 194
1296. BATT Jürgen: Leben und mathematisches
Werk des Königsberger Gelehrten Friedrich Wilhelm
Bessel (1784-1846). Acta Borussica 2004 Bd. 7 s. 152171, il.
67
1297. BIGOCKA Hildegarda (1910-1943), w 1939
uczestniczka kobiecej grupy dywersji pozafrontowej w
Gdańsku // In: Słownik biograficzny kobiet
odznaczonych Orderem Wojennym Virtuti Militari.
T. 1: A-G. - Toruń: Fundacja "Arch. i Muz. Pom.
Armii Krajowej oraz Wojsk. Służby Polek", 2004. - S.
76-78: portr. - (Biblioteka Fundacji "Archiwum
Pomorskie AK" w Toruniu ; T. 43)
1298. HIRSCH Robert: Wspomnienie o
Krzysztofie Biskupie (1952-2000). Feste Boyen 2004
z. 4 s. 5-7, il.
1299. JASIŃSKI Stanisław: Fortyfikacje i
komunikacja kolejowa - echo dawnego sporu. Feste
Boyen 2004 z. 4 s. 15-24, il., mapy
Wspomnienia o Krzysztofie Biskupie
1300. ŻYWICZYŃSKI Adam: Krzysztof Biskup
jako badacz fortyfikacji wokół Wielkich Jezior
Mazurskich. Feste Boyen 2004 z. 4 s. 9-14, il.
1301. UNVERSCHMERZT : Johannes Bobrowski
- Leben und Werk / Red. Dietmar Albrecht. München: Meidenbauer, 2004. - 471 s. - (Colloquia
Baltica ; 2)
1302. DUDA Daniel: Kapitan żeglugi wielkiej
Karol Olgierd Borchardt (25 marca 1905-20 maja
1986). Nautologia 2004 R. 39 nr 1/4 s. 74-77, il., faks.
1303. ENDRIAUS Borcherto [1891-1957] "Pro
memoria" apie Lietuvos politikos Klaipėdos krašte
nesėkmių priežastis ir būdus padėčiai ištaisyti. (Das
"Pro memoria" von Endrius Borchert über den Grund
der Erfolglosigkeit der litauischen Politik im
Memelland und Möglichkeiten zur Verbesserung der
Lage) / [sud.] Julius Žukas // In: Kultūriniai saitai
abipus Nemuno : Mažosios Lietuvos reikšmė
Didžiajai Lietuvai spaudos draudimo metais (18641904). - Klaipėda: Klaipėdos Univ., 2004. - S. 94-113. (Acta Historica Universitatis Klaipedensis ; 10). Zsfg.
s. 113
1304. GERON Małgorzata: Twórczość Stanisława
Borysowskiego. Pam. Sztuk Pięknych 2001 nr 1 s.8191, il. Sum. s. 90
1305. ROLICZ Joanna Maria: Grafika Stanisława
Borysowskiego z lat 1952-1987. Pam. Sztuk Pięknych
2001 nr 1 s.93-102, il. Sum. s. 102
1306. BORZYSZKOWY i Borzyszkowscy : Bąk Karsin : studia i materiały do dziejów wsi i rodziny. T.
7 / zebr. i oprac. Józef Borzyszkowski. - Gdańsk: Inst.
Kasz.; Zrzesz. Kasz.- Pom. , 2004. - 543, [1] s.: il.,
faks., portr.
Z treści: STOLTMANN Leon: Dwa dokumenty krzyżackie na
dobra rycerskie Borszkow z 1352 i 1354 r. oraz ich wymowa s. 1942. - PRAGERT Przemysław: Nazwisko i herby familii Borzyszkowski, Borczykowski, Borischkowski, Boryszkowski,
Boszeskowski, Borzeszkowski, Borziskowski, Borzyskowski,
(Borzykowski) s. 43-55. - DRZAZGA Alina, DRZAZGA Tomasz:
Słownik nazw geograficznych gminy Lipnica s. 56-99. LEMAŃCZYK Andrzej: Historia Oddziału Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego w Lipnicy s. 100-119. - SASS Marek: Borzyszkowscy z
Gostycyna i Przyrówki - wstępny szkic do dziejów rodziny s. 124-
138. - BORZYSZKOWSKI Józef: Uwaga! Jabłuszek!: o
Borzyszkowskich i ... Jabłuszkach w księgach metrykalnych i na
łamach "Pielgrzyma" s. 139-155. - BORZYSZKOWSKI Józef:
Okruchy wspomnień i inne materiały do sagi Trzcińskich i
Borzyszkowskich z Karsina s. 156-174. - BORZYSZKOWSKI Józef:
O "Plebanii" i losach Dorawów w Bąku... s. 178-204. BORZYSZKOWSKI Jan: Kapłaństwo w służbie Kościoła pod
rządami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej s. 207-229. RYBARCZYK Leon: Ksiądz Franciszek Perschke [1894-1968] s.
230-235. - RYBARCZYK L.: Wspomnienie o ks. Sylwestrze
Felchnerze [1899-1969] s. 236-240. - MACHUT Bolesław: Kronika
Szkoły Powszechnej w Lipnicy s. 244-313. - MACHUT B.: Życiorys
Bolesława Machuta [1905-1991], członka ZSL Kościerzyna s. 314321. - Z KSIĘGI protokołów zarządu kościoła katolickiego w
Borzyszkowach 1876-1972. [Cz. 2] / [wyd.] Józef Borzyszkowski s.
322-351. - BORZYSZKOWSCY - Trzcińscy - Grulkowscy...: na
marginesie dokumentu notarialnego z 1936 roku / [wyd.] Józef
Borzyszkowski s. 355-362. - INWENTARZ Archiwum parafialnego
w Borzyszkowach, opracowany przez ks. Kazimierz Raepke'go
(1972) / [wyd.] Anastazy Nadolny s. 406-413. - WOJTKOWSKI
Julian: Śp. ks. prof. dr hab. Marian Borzyszkowski [1936-2001] s.
428-433
1307. JANKUN Krzysztof: O działalności
Czesława Browińskiego [1911-1972] na podstawie
spuścizny znajdującej się w zbiorach Muzeum Warmii
i Mazur w Olsztynie. Masovia 2004 T. 7 s. 73-102
Pracownik administracji na Warmii i Mazurach w l. 1945-1972
1308. DUDA Daniel: Witold Bublewski : nestor
wychowania morskiego / Liga Morska i Rzeczna. Gdynia: Wydaw. Uczel. Akad. Morskiej, 2004. - 45 s.:
il., faks.
1309. DUDA Daniel: Witold Bublewski : nestor
gospodarki morskiej i wychowania morskiego.
Nautologia 2004 R. 39 nr 1/4 s. 1-4
1310. WEHRY Katja: Robert Budzinski (18741955) : Graphik und Malerei : Marburger
Universitätsmuseum für Bildende Kunst, 23. Januar 29. Februar 2004. - Marburg: Marburger
Universitätsmuseum f. Kunst und Kulturgesch.,
2004. - 47 s.: il.
Malarz i pisarz w Chojnicach i Królewcu
1311. BEŁKOT Jan: Bibliotekarz, bibliofil,
muzykolog - Stefan Burhardt [1899-1991] // In:
Kustosze zbiorów specjalnych. - Warszawa: Wydaw.
SBP, 2004. - S. 114-122: portr. - (Bibliotekarze Polscy
we Wspomnieniach Współczesnych ; 8)
1312. NEHRING Katarzyna: Aktywność pisarska
Józefa Chociszewskiego [1837-1914]. Kociewski Mag.
Region. 2003 nr 4 s. 8-12, faks., portr.
1313. CIEROCCY ze Stążek / oprac. Eugeniusz
Pryczkowski, współpr. Ryszard Cierocki [et al.]. Banino: Wydaw. Rost; Pelplin: "Bernardinum", 2004. 71 s.: il., nuty, portr
1314. WIELEBSKI Stanisław: Kmdr prof. dr inż.
Konstanty Cudny, współtwórca polskiej Marynarki
Wojennej. Prz. Morski 2004 R.69 z.10 s.13-20, tab.,
portr.
1315. STEFAN Czaja [1943-2003] - in memoriam /
oprac. red. Dominika Czyżak, Joanna Krasnodębska;
Biblioteka Uniwersytecka. - Toruń, 2004. - 85, [2] s.,
[14] s. tabl. - (Horyzont. Biuletyn Informacyjny ; nr
specj.)
Treść: DOMAŃSKI Adam: Stefan Czaja (1943-2003) s. 5-9. KRASNODĘBSKA Joanna: Spis publikacji i prac Stefana Czaji s.
10-16. - SUPRUNIUK Mirosław A[dam]: Stefan Czaja - między
teorią a praktyką pracy bibliotekarza s. 17-28. - BEŁKOT Jan:
Wielogłos: Stefan Czaja a "Głos Uczelni" (1993-2003) s. 29-34. TOMCZAK Andrzej: Wspomnienie o studencie Stefanie Czaji s.
37-40. - PIOTRKIEWICZ Teofil: Pięciu z Orlej s. 41-42. - TONDEL
Janusz: Dyrektor Stefan Czaja w mojej pamięci bibliotekarza i
bibliologa s. 43-52. - BOGŁOWSKA Anna: "Jak to ze zmianami
było..." s. 53-56. - KOBIERSKA-MACIUSZKO Ewa: Stefan Czaja wspomnienie z placu budowy s. 57-58. - KASNER Małgorzata: Pan
Stefan s. 59-60. - BUTKEVIČIENE Birute: In memoriam s. 61-62. HUPPENTHAL Janina: Wśród toruńskich bibliofilów s. 63-65. SYGNARSKI Jacek: Wspomnienie o Stefanie Czaji s. 66-69. CHMIELEWSKI Horst v.: Moje wspomnienie o Stefanie Czaji s.
70-71. - FROST Robert: Stefan Czaja, jakim go znałem s. 72-73. BIAŁOWICZ
Krzysztof:
[Wspomnienie]
s.
75-78.
SPRAWOZDANIE z uroczystości pogrzebowych w Auli UMK, 9
VII 2003 roku / oprac. Dominika Czyżak s. 79-84
1316. SZWANKOWSKI Jerzy: Związek rodziny
Dembińskich z Borami Tucholskimi // In: Bronisław
Dembiński (1858-1939) - wybitny historyk, polityk i
działacz społeczny : zbiór studiów. - Toruń: Wydaw.
Adam Marszałek, 2004. - S. 7-18
1317. O ŻYCIU i twórczości Hieronima
Derdowskiego (1852-1902) / zebrał, oprac. i wst.
opatrzył Józef Borzyszkowski. - Gdańsk: Inst. Kasz.;
Wejherowo: Muz. Piśm. i Muzyki Kasz.-Pom., 2004. 246 s.: il., faks., mapa, tab.
Treść: BORZYSZKOWSKI Józef: Hieronim Derdowski (18521902) - jego miejsce w dziejach ruchu kaszubsko-pomorskiego i
współczesnej tradycji kulturowej regionu s. 24-64. - KĘCIŃSKA
Jowita: Przestrzeń geograficzna w poemacie Hieronima
Derdowskiego "O Panu Czorlińskim, co do Pucka po sece jachoł" s.
65-75. - TREDER Jerzy: Derdowski a ewolucja literackiej
kaszubszczyzny s. 76-119. - LICA Zenon: Kaszubszczyzna utworów
Hieronima Derdowskiego s. 120-141. - ZIELONKA Zbigniew: Dwaj
bracia: Norbert Bończyk [1837-1893] ze Śląska i Hieronim
Derdowski z Kaszub s. 142-166. - Dyskusja / oprac. Bogusław Breza
s. 168-180. - WIRKUS Grażyna: "W klatce..."?: kilka refleksji na
temat ekspozycji poświęconej Hieronimowi Derdowskiemu s. 181190. - Aneks s. 197-246
1318. WIELEBSKI Stanisław: Współtwórca
polskiej Marynarki Wojennej profesor Jerzy Wojciech
Doerffer. Prz. Morski 2004 R. 69 z. 2 s. 85-94
1319. JARTYŚ Janusz: Wokół potęgi rodowej
Dohnów // In: Studia archiwalne, historyczne,
politologiczne. - Szczecin: Stow. Arch. Pol. Oddział;
Warszawa: Nacz. Dyr. Arch. Państw., 2004. - S. 23-26
Rodzina z Prus Wsch.
Wyd. 1: Szczecin, 2003
1320. KSIĄDZ Patron Bolesław Domański (18721939) a tradycje Związku Polaków w Niemczech na
Krajnie / red. Jowita Kęcińska. - Gdańsk: Inst. Kasz.;
Wielki Buczek: Oddz. ZK-P, 2004. - 103 s.
1321. DÖNHOFF Marion Gräffin: Was mir
wichtig war : letzte Aufzeichnungen und Gespräche /
hrsg. v. Haug von Kuenheim, Theo Sommer. - Berlin,
2002
Rec.: KUCZYŃSKI Krzysztof A., KUCZYŃSKI Ernest, Orbis
Linguarum 2004 vol. 26 s. 393-395
1322. DÖNHOFF Tatjana, RÖTTGER Jo: Weit ist
der Weg nach Westen : auf der Fluchtroute von
Marion Gräfin Dönhoff. - Berlin: Nicolaische
Verlagsbuchhandlung, 2004. - 247 s: il.
1323. TILITZKI Christian: Das "Alte Preussen"
gegen die Moderne : Otto Weber-Krohse und Marion
Gräfin Dönhoff. Jahrb. f. d. Gesch. Mittel- u.
Ostdeutschl. 2003 (dr. 2004) Bd. 49 s. 301-323
1324. DONIMIRSKI Stanisław: Donimirski
Witold (1.12.1874 - 6.12.1939) // In: Ziemianie polscy
XX wieku : słownik biograficzny. Cz. 7. - Warszawa:
"DiG", 2004. - S. 17-22: il. - (Archiwum Rodziny
Polskiej i Obcej. ; T. 3)
Działacz polskich organizacji na terenie powiatu sztumskiego
1325. DÖPNER Karin Ilse: Doepner/Döpner. Tl.
2 / zsgst. u. bearb. v. [...]. Altpr. Geschl.- kde,
Familienarch. 2004 Bd. 26 s. 123-159, faks.
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2003 r. poz. 1412
1326. PACZOSKA Alicja: Jan Drobiński (19292001) : "Słowik"; organizator i komendant grupy
konspiracyjnej Krajowa Armia Podziemna (19491950) w Chojnicach // In: Konspiracja i opór
społeczny w Polsce 1944-1956 : słownik biograficzny.
T. 2. - Kraków: IPN, 2004. - S. 88-91: portr. - (Słowniki
/ Instytut Pamięci Narodowej ; T. 3)
1327. SZULIST Władysław: Genealogia Bożeny i
Tadeusza Dziemińskich : ok. 1650-2004 : Gostomko,
Dziemiany, Kamierowo. - Gdańsk, 2004. - 29, [3] s.:
il., faks., portr., pl.
1328. ERDT Hans-Werner, LIEBRECHT Helmut:
Niclauss Erdt aus Nordeck in Hessen und seine
Nachkommen aus Barannen/Keipern, Kreis Lyck,
Ostpreussen / unter Mitarb. v. Auguste Ritter [et al.].
Altpr. Geschl.- kde, Familienarch. 2004 Bd. 26 s. 5998
1329. LIŻEWSKA Iwona: August Feddersen
[1881-1947] architekt międzywojennego Olsztyna.
Borussia 2004 R. 14 [nr] 33/34 s. 96-102, il.
1330. ŻEGLIŃSKA Anna: Archiwalia i stan badań
nad historią rodu Finckensteinów. Kom. Maz.Warm. 2004 nr 1 s. 19-25. Zsfg. s. 25
1331. BASTEMEYER Gabriele: Funde zum
Pfarrer Fleischmann (gest. 1777) und seinem Umfeld
im
Kirchennbuch
Heinrichswalde,
Kr.
Niederung/Ostpr. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2004 Bd.
34 Jg. 52 s. 361-373
1332. GRABOWSKA Halina: In memoriam - o
życiu i twórczości Stanisławy Fleszarowej-Muskat
[1919-1989] w 12. rocznicę śmierci. Prz. Wielkopolski
2002 nr 3/4 s. 93-95
1333. ŚWIERKOSZ Krystyna: Nieznane materiały
do biografii Stanisławy Fleszarowej-Muskat [19191989]. Libri Gedan. 2003 T.21 (dr.2004) s.131-155,
faks. Sum. s.154-155. Zsfg. s.155
1334. TURO Krystyna: Marynistyka Stanisławy
Fleszarowej-Muskat [1919-1989] : o niektórych
69
aspektach literackiej twórczości marynistycznej
najpopularniejszej wybrzeżowej pisarki XX wieku //
In: Od liryki do retoryki : w kręgu słowa, literatury i
kultury. - Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdań., 2004. - S.
351-361
Friedhelm Hinze zum Kaschubischen und Pomoranischen (19892005) s. 129-134
1346. KAMIŃSKI Edmund: Bëlny drëch
Kaszëbów. Pomerania 2004 nr 2 s. 44-45, il., portr.
Friedhelm Hinze (1931-2004)
1335. VORBRICH Krzysztof K.: Forsterowie obywatele Rzeczypospolitej - dookoła świata.
Nautologia 2004 R. 39 nr 1/4 s. 83-97, il.
1347. OBST Ulrich: Friedhelm Hinze [1950-2004]
- Kaschubologe, Slawist und Baltist. Cassubia Slavica
2004 [Nr] 2 s.52-67
1336. SIEMON Rolf: Aus dem Danziger Werder
in die unbekannte Südsee : Georg Forster (17541794) - Naturforscher - Weltumsegler - Ethnograph Reiseschriftsteller - Essayist - Demokrat. Westpr.Jahrb. 2004 Bd. 54 s. 41-52, il.
1348.
POPOWSKA-TABORSKA
Hanna:
Wspomnienie o Friedhelmie Hinze [1931-2004] badaczu kaszubszczyzny. Acta Cassubiana 2004 T. 6 s.
449-453, il.
Pochodzący z okolic Gdańska uczestnicy wyprawy J. Cooka
1337. SCHMIDT Werner: Friedrich I., Kurfürst
von Brandenburg, König in Preussen. - München:
Hugendubel, 2004. - 240 s.
1338. GANSWIND Fred: Nachfahrenliste und
Chronik der Familie Ganswind aus Natangen und
Ermland. Altpr. Geschl.- kde, Familienarch. 2004 Bd.
26 s. 108-121
1339. KAROL Górski [1903-1988] - człowiek i
uczony. Cz. 2 / pod red. Mariana Biskupa, Janusza
Tandeckiego. - Toruń: Wydaw. UMK, 2004. - 118, [1]
s., [1] k. tabl.
Treść: SZYMAŃSKI Józef: Karol Górski i nauki pomocnicze
historii s. 9-18. - BORAWSKA Teresa: Karol Górski jako badacz
kopernikowski s. 19-48. - SZCZUCZKO Witold: Karol Górski jako
edytor s. 49-75. - MAŁŁEK Janusz: Cechy toruńskiej "szkoły
historycznej" Karola Górskiego s. 77-96. - OLIŃSKI Piotr: Karol
Górski a Towarzystwo Naukowe w Toruniu s. 97-119
Cz. 1 zob. bibliogr. za 1999 r. poz. 1346
1340. BRUDZYNSKA Gabriela: Ferdinand
Gregorovius
:
Politische
Ansichten
eines
Königsberger Liberalen um das Jahr 1848 und seine
Einstellung zu Polen. Acta Borussica 2004 Bd. 7 s. 3847, il.
1341. FREITAG Egon: "Komu wiele dano, ten ma
i więcej do zdziałania" : Herder w Weimarze. Kom.
Maz.- Warm. 2004 nr 1 s. 49-57. Zsfg. s. 57
1342. TOTZKE Irenäus: Johann Gottfried Herder
und der Osten : Marginalien zu Herders Bedeutung
für Musik und Theologie. 2004 Bd. 7 s. 135-151, il.
1343. WAKAR Marcin: W dwusetną rocznicę
śmierci Johanna Gottfrieda Herdera : sprawozdanie z
sesji. Kom. Maz.- Warm. 2004 nr 2 s. 259-263
Konferencje: Olsztyn-Morąg, 29 IX - 1 X 2003 r. oraz OlsztynMorąg, 16-17 X 2003 r.
1349. BERG Urte v.: Theodor Gottlieb von Hippel
: Stadtpräsident und Schriftsteller in Königsberg
1741-1796. - Göttingen: Wallstein-Verl., 2004. - 139 s.:
il. - (Kleine Schriften zur Aufklärung ; 13)
1350. KALINOWSKA Jadwiga Ambrozja:
Stanisław Hozjusz jako humanista (1504-1579) :
studium z dziejów kultury renesansowej. - Olsztyn:
"Hosianum", 2004. - 193 s. - (Biblioteka Wydziału
Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie ; nr 20). Bibliogr. s. 155-168. Sum. s. 169171. Zsfg. s. 173-175
1351. GAJEWSKI Stanisław: Życie i działalność
ks. Aleksandra Iwanickiego (1903-1980) : (z Wołynia
nad Zalew Wiślany). Warm. Wiad. Archidiec. 2004 R.
59 nr 69 s. 118-134
1352. RAUTENBERG Hans-Werner: Johann
Jacoby (1805-1877) und Eduard von Simson (18101899) : Lebenswege zweier jüdischer Liberaler aus
Königsberg. Acta Borussica 2004 Bd. 7 s. 48-83, il.
1353. KLATKA Narcyz: Prof. dr inż. Zenon
Jagodziński [1913-1999] i jego pierwsze urządzenia
hydroakustyczne. Prz. Morski 2004 R. 69 z. 10 s. 2124, portr.
1354. SOBCZAK Jan: Jubileusz profesora Janusza
Franciszka Jasińskiego. Echa Przeszłości 2004 [T.] 5 s.
489-496
1355. JĘDRZEJCZYK Waldemar: Chirurgia jest
życiową pasją. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek,
2004. - 116 s.: il.
Wspomnienia m.in. ze Szpitala Wojewódzkiego w Toruniu
1356. WOSZCZYK Andrzej: Marian Kaczmarek
1908-2004. Rocz. Tor. 2004 [R.] 31 s.243-250
Zastępca dyr. administracyjnego UMK
1344. BIELIŃSKI Bogdan K.: Hillarowie :
ziemiańskie familie z Pomorza Nadwiślańskiego. [Cz.
1-2]. Kociewski Mag. Region. 2004 nr 3 s. 12-15, il.;
nr 4 s. 39-41, il., portr.
1357. SZULTKA Zygmunt: Profesor Peter
Friedrich Kanngiesser [1774-1833] - zapomniany
badacz słowiańszczyzny i kaszubszczyzny. Acta
Cassubiana 2004 T. 6 s. 51-61
1345. BOBROWSKI Marcin M.: Allen anderen
Voraus in memoriam Dr. Friedhelm Hinze [19312004]. Cassubia Slavica 2004 [Bd.] 2 s. 127-128
1358. DIETZSCH Steffen: Immanuel Kant : eine
Biographie. - Leipzig: Reclam, 2003. - 368 s.: il.
Acc.: HINZE F., LAUHUS Angelika: Veröffentlichungen von
1359. DÖRING Eberhard: Immanuel Kant : eine
Einführung. - Wiesbaden: Marixverlag, 2004. - 317 S.
1360. HOCHDORF Max: Das Kantbuch :
Immanuel Kants Leben und Lehre. - Braunschweig:
Archiv-Verl., 2004. - 276 s.: il. - (Die Biographien
grosser Preussen)
Reprint wyd.: Berlin, 1912
1361. KÜHN Manfred: Kant : a biography. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2001. - 544 s.
Bibliogr. s. 511-529
Toż w jęz. niem.: Kant: eine Biographie. - München: Beck,
2003. - 639 s. : il. - Bibliogr. s. 595-639
1362. KASTELL Gotthard: Die ostpreussische
Familie Kastell. Altpr. Geschl.- kde, Familienarch.
2004 Bd. 26 s. 17-57
1363. KERINNES Guido: Aus der Ahnenliste des
Guido Kerinnes. Altpr. Geschl.- kde, Familienarch.
2004 Bd. 26 s. 179-187
1364. PROF. zw. dr inż. Lech Kobyliński Doktor
Honoris Causa Politechniki Gdańskiej. - Gdańsk:
Polit. Gdań., 2004. - 88 s., [1] k. portr.: il., faks., mapy,
tab., wykr.
1365. BIOGRAPHIA Copernicana : die
Copernicus-Biographien des 16. bis 18. Jahrhunderts :
Texte und Übersetzungen. Bearbeitet von Andreas
Kühne und Stefan Kirschner: mit einem Katalog der
frühen Copernicus-Porträts von Gudula Metze /
bearb. v. Andreas Kühne, Stefan Kirschner. - Berlin:
Akad.-Verl., 2004. - XXXI, 508 s.: il
Mikołaj Kopernik
1372. BORZYSZKOWSKI Józef: Pro memoria
Maria Kowalewska (1921-2004). Acta Cassubiana
2004 T.6 s.441-447
1373. ROGOWSKA Ewa: Bogusław Kreja (17 III
1931-26 XII 2002). Jęz. Pol. 2003 R. 83 z. 2 s. 81-85
1374. SZULTKA Zygmunt: Pastor Szymon Krofej
i jego familianci na wolnym sołectwie w Dąbiu [pow.
byt.] // In: Studia archiwalne, historyczne,
politologiczne. - Szczecin: Stow. Arch. Pol. Oddział;
Warszawa: Nacz. Dyr. Arch. Państw., 2004. - S. 99-116
Wyd. 1: Szczecin, 2003
1375. ŻERKO Józef: Profesor Kazimierz Kubik
[1910-1986] pionier i organizator środowiska
naukowego historyków oświaty i wychowania w
Gdańsku // In: Oświata, wychowanie i kultura
fizyczna w rzeczywistości społeczno-politycznej Polski
Ludowej (1945-1989) : rozprawy i szkice. - Toruń:
Wydaw. Adam Marszałek, 2004. - S. 359-369. Sum. s.
426
1376. KUROPATWIŃSKI Stanisław: Moja droga
do Gdańska. - Gdańsk: Fund. Promocji Przem. Okręt.
i Gosp. Morskiej, 2004. - 240 s.: il., faks., portr. (Księgi Floty Ojczystej ; T.17)
1377.
ANDRUSZKIEWICZ
Witold,
STANISŁAWSKI Jan: Eugeniusz Kwiatkowski [18881974] - twórca polskiej gospodarki morskiej po drugiej
wojnie światowej (1945-1948). Rocz. Socjol. Morskiej
2004 T. 15 s. 25-40, tab. Sum. s. 40
1366. GINGERICH Owen: Książka, której nikt
nie przeczytał. - Warszawa: Amber, 2004. - 270, [2] s.,
[8] s. tabl.: il., faks., portr. - (Tajemnice Nauki)
1378. ORACKI Tadeusz: Arnold Kwietniowski
[ok. 1890-1931] - zapomniany dziennikarz polski z
Królewca. Kom. Maz.- Warm. 2004 nr 4 s. 531-538.
Zsfg. s. 538
1367. GODDU André: Copernicus's Annotations.
Scriptorium 2004 Vol. 58 s. 202-226
1379. BARNIŠKIENĖ Sigita: Rytų Prūsijos
gyventojų tautinio tapatumo problema Ullos
Lachauer žurnalistiniuose portretuose. (The problem
of the Eastern Prussian national identity in Ulla
Lachauer's journalistic portraits) // In: Kultūriniai
saitai abipus Nemuno : Mažosios Lietuvos reikšmė
Didžiajai Lietuvai spaudos draudimo metais (18641904). - Klaipėda: Klaipėdos Univ., 2004. - S. 87-93. (Acta Historica Universitatis Klaipedensis ; 10). Sum.
s. 93
Dot. "De revolutionibus orbium celestium"
Dot.: CZARTORYSKI Paweł: The Library of Copernicus // In:
Studia Copernicana 1978 T. 16 s. 355-396
1368.
KOKOWSKI
Michał:
Copernicus's
originality : towards integration of contemporary
Copernican studies / Polish Academy of Sciences.
Institute for the History of Science. - Warsaw;
Cracow, 2004. - XIV, [2], 314, [1] s., XII s. tabl.: tab.,
wykr. Bibliogr. s. 233-274
1369. KOPERNIK Mikołaj: O obrotach ciał
niebieskich i inne pisma / przekł., wstęp i oprac.
Ludwik Antoni Birkenmajer. - Wrocław: Ossol.;
Warszawa: De Agostini Polska, 2004. - XCVI, 153 s.:
il. - (Skarby Biblioteki Narodowej)
1370. RAU Susanne: Laurentius Corvinus (14651527) // In: Schlesier des 14. bis 20. Jahrhunderts. Neustadt a.d. Aisch, 2004. - S. 39-46: il.
Wawrzyniec Korwin w l. 1506-1508 pisarz miejski w Toruniu
1371. DYGDAŁA Jerzy: Jan Kostrzak (19462004). Zap. Hist. 2004 T. 69 z. 4 s. 227-228
1380. RADKE Doro: Carl Lange und die
Ostdeutschen Monatshefte. Acta Borussica 2004 Bd.
7 s. 236-248, il.
1381. ŁAPO Jerzy M.: Percy von Lieven [18951914] : baron, porucznik, bohater... Stud.
Angerburgica 2004 T. 10 s. 36-il., pl.
1382. LIPPKY Wolfgang: Aus Lübeck gekommen!
: über den Herkunftsnamen der westpreussischen
Familie Lippky. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2004 Bd. 34
Jg. 52 s. 216-222
71
1383. CHRZANOWSKI Bogdan: Bolesław Lipski
(1890-1945) : "Bartel", "I/B", "Stary", nazwisko
konspiracyjne Garczyński; naczelnik Wydziału
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego ODR na
Pomorzu // In: Konspiracja i opór społeczny w Polsce
1944-1956 : słownik biograficzny. T. 2. - Kraków: IPN,
2004. - S. 313-315: portr. - (Słowniki / Instytut
Pamięci Narodowej ; T. 3)
1384. BORZYSZKOWSKI Józef: Józef Lipski
(1920-2000) - droga życiowa zwykłego szkólnego na
Zaborach - we wspomnieniach i dokumentach. Acta
Cassubiana 2004 T. 6 s. 149-178, il.
1385. PRZYBYSZEWSKI Kazimierz: Stanisław
Lisowski [1880-1964] - bibliotekarz, archiwista,
kustosz Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu // In:
Kustosze zbiorów specjalnych. - Warszawa: Wydaw.
SBP, 2004. - S. 32-36: portr. - (Bibliotekarze Polscy we
Wspomnieniach Współczesnych ; 8)
1386. FÖGER Benedikt, TASCHWER Klaus: Die
andere Seite des Spiegels : Konrad Lorenz [19031989] und der Nationalsozialismus. - Wien: Czernin,
2001. - 253 s.
Zawiera rozdział o pobycie w Królewcu w latach 1940-1941 s.
121-140
1387. DUDA Daniel: Dh hm mgr Stanisław
Ludwig - wychowawca wielu z nas. Nautologia 2004
R. 39 nr 1/4 s. 5-6
Wydawca, bibliotekarz, działacz społeczny
1388. IWANOWSKA-LUDWIŃSKA Małgorzata:
Jurek - szkice do portretu. - Toruń; Aleksandrów Kuj.:
Prac. Poligr., 2004. - 79 s.: il.
Jerzy Ludwiński (1930-2000), profesor, wybitny teoretyk i
krytyk sztuki, mieszkający i wykładający m.in. w Toruniu
1389. WIERZCHOSŁAWSKI Szczepan: Ignacy
Łyskowski 1820-1886 : polityk i publicysta, pierwszy
prezes Towarzystwa Naukowego w Toruniu. - Toruń,
2000
365
Rec.: ROMANOW Andrzej, Acta Cassubiana 2004 T. 6 s. 361-
1390. ZABYTKI - moja miłość : architekt
Kazimierz Macur (1915-2001) : informator o wystawie
/ red. Małgorzata Danielewicz, Ewa BarylewskaSzymańska. - Gdańsk: Muz. Hist. Miasta Gdańska.
Oddział Dom Uphagena, 2004. - 95, [1] s.: il., portr.
Treść: KOSTARCZYK Artur: Cud odbudowy Gdańska s. 9-11. MACUR Andrzej: Kazimierz Macur 1915-2001 s. 13-45. MACIAKOWSKA Zofia: Kilka słów o działalności zawodowej
Kazimierza Macura s. 47-51. - MACIAKOWSKA Z.: Spis projektów
wykonanych przez arch. Kazimierza Macura / współpr. Joanna
Wiesnak s. 52-62. - Ilustracje s. 63-96
1391. BORZYSZKOWSKI Józef: Aleksander
Majkowski (1876-1938) : biografia historyczna. Gdańsk; Wejherowo, 2002
188
Rec.: ROMANOW Andrzej, Zap. Hist. 2004 T. 69 z. 4 s. 185-
1392.
MIELCZAREK
Ryszard:
Czesław
Tymoteusz Małyszewicz (1876-1929), pracownik
administracji morskiej. Prz. Morski 2004 R. 69 z. 7/8
s. 119-122, portr.
1393. SCHULZ-SANDHOF Klaus: Vor 65 Jahren :
Werner Marienfeld - Stationen eines Lebens. Beitr.
zur Ostdeutsch. Kirchengesch. 2004 Bd. 6 s. 137-145
Duchowny ewangelicki w Wieliczkach koło Olecka
1394. TYGIELSKI Wojciech: Antoni Mączak
30.03.1928-6.03.2003. Acta Pol. Hist. 2003 [Vol.] 87 s.
215-217
1395. MIKULSKI Krzysztof: Z cyrulików
burmistrzowie : dzieje kariery społecznej rodziny
Meissnerów w Toruniu // In: Cała historia to dzieje
ludzi... : studia z historii społecznej ofiarowane
profesorowi Andrzejowi Wyczańskiemu w 80-tą
rocznicę urodzin i 55-lecie pracy naukowej. Białystok: Wydaw. Uniw. w Białymstoku, 2004. - S.
255-270: tab.
1396. TRUPINDA Janusz: Co wiemy o twórcy
gdańskiego Tryptyku [Hansie Memlingu]? Memling
Biuletyn 2003 nr 1 s. 10-16, il., mapa
Tekst równol. pol. i ang.
1397. KOELBLIN Anne: August Menken (18561903) : Späthistorist zwischen Köln, Berlin und
Danzig. - Petersberg: Imhof, 2004. - XII, 463 s.: il.
1398. DUDA Daniel, DETTLAFF Danuta,
DETTLAFF JAN P. : Pokłosie działalności
błogosławionego ks. kmdr. ppor. Władysława
Miegonia [1892-1942] // In: Historia duszpasterstwa
wojskowego na ziemiach polskich. - Lublin: Tow.
Nauk. KUL, 2004. - S. 515-529: il., faks., portr. (Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego /
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego ; 106)
1399. NAWROT Dariusz: Ksiądz kmdr ppor.
Władysław Miegoń [1892-1942] - pierwszy marynarz
na ołtarzach // In: Historia duszpasterstwa
wojskowego na ziemiach polskich. - Lublin: Tow.
Nauk. KUL, 2004. - S. 491-514. - (Prace Wydziału
Historyczno-Filologicznego / Towarzystwo Naukowe
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 106)
1400. SIDABRAITĖ Žavinta: Lietuvininkų
tautinio identiteto problema Christiano Gottliebo
Mielcke's [1736-1806] darbuose. (Problem der
litauischen nationalen Identiät in Werken von
Christian Mielcke) // In: Kultūriniai saitai abipus
Nemuno : Mažosios Lietuvos reikšmė Didžiajai
Lietuvai spaudos draudimo metais (1864-1904). Klaipėda: Klaipėdos Univ., 2004. - S. 20-28. - (Acta
Historica Universitatis Klaipedensis ; 10). Zsfg. s. 2728
1401. DZIĘGIELEWSKI Roman: Henryk Milich
[?-1660] - tajemniczy lektor języka polskiego w
Gdańsku z 1655 roku. Libri Gedan. 2003 T. 21 (dr.
2004) s. 55-77. Sum. s. 76-77. Zsfg. s. 77
1402. MOSZYŃSKI Leszek: Moje lata gdańskie
(1964-1998) // In: Tematy : księga jubileuszowa w 70.
rocznicę urodzin profesora Leszka Moszyńskiego. Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdań., 1998. - S. 14-33. -
(Slawistyka ; nr 9)
s.: il., faks., mapa
1403. MOSZYŃSKI Leszek: Moje lata toruńskie
(1955-1973) // In: Tematy : księga jubileuszowa w 70.
rocznicę urodzin profesora Leszka Moszyńskiego. Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdań., 1998. - S. 6-13. (Slawistyka ; nr 9)
1413. TONDEL Janusz: Krystyna Podlaszewska
[1926-1996] - bibliotekarz i bibliolog, przyjaciel
czytelników // In: Kustosze zbiorów specjalnych. Warszawa: Wydaw. SBP, 2004. - S. 48-61: portr. (Bibliotekarze
Polscy
we
Wspomnieniach
Współczesnych ; 8)
1404. MACZULIS Norbert: Dr por. rez. Edmund
Mroczkiewicz (1902-1964), dyrektor szpitala i
"znakomity chirurg polski z Kartuz nad morzem".
Kasz. Zesz. Muz. 2004 R. 12 z. 12 s. 7-32, [4] s. tabl.
1405. SCHUCH Hans-Jürgen: Werner Neugebauer
[1908-2002] und das Städtische Museum Elbing 1865
bis 1945. Westpr.- Jahrb. 2004 Bd. 54 s. 67-87, il.
1406. GERON Małgorzata: Tymon Niesiołowski
(1882-1965) : życie i twórczość. - Warszawa: Wydaw.
Neriton, 2004. - 232, [1] s., [32] s. tabl.: il., portr. - (Z
Prac Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
Toruniu). Bibliogr. s. 189-219. Sum. s. 186-188
Okres toruński (1945-1965) s. 161-183
1407. CHRZANOWSKI Bogdan: Stanisław Cyryl
Nowicki (1915-1988) : "Mestwin", "Mszczuj",
"Strzelczyk", krypt. "III/3/B", nazwisko konspiracyjne
Stefan Rowicki; inspektor 3. Obwodu Bydgoskiego
Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
ODR na Pomorzu // In: Konspiracja i opór społeczny
w Polsce 1944-1956 : słownik biograficzny. T. 2. Kraków: IPN, 2004. - S. 359-361: portr. - (Słowniki /
Instytut Pamięci Narodowej ; T. 3)
1408. JAROSZ Krystyna, JANKIEWICZ Adam:
Dr Kurt Obitz [1907-1945) lekarz weterynarii,
dziennikarz, działacz mazurski. - Olsztyn: Wydz. Med.
Wetery. Uniw. Warm.-Maz., 2004. - 8 s.: il.
Katalog wystawy w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie
1409. GZELLA Grażyna: Stanisław Paszliński
[1873-ok.1930] - polski redaktor od "siedzenia" // In:
W kręgu prasy : (przeszłość - teraźniejszość przyszłość) : zbiór artykułów. T. 3. - Toruń: Wydaw.
UMK, 2004. - S. 53-64. Zsfg. s. 64
Redaktor gazet na terenie Prus Zach., Warmii i Mazur
1410.
BARYLEWSKA-SZYMAŃSKA
Ewa:
Inwentarz mienia domowego Petera Andreasa
Penariera [?-1777], osiemnastowiecznego księgarza
gdańskiego. Libri Gedan. 2003 T. 21 (dr. 2004) s. 7892. Sum. s. 91-92. Zsfg. s. 92
1411.
BRIEFE
aus
der
Petzingerschen
Verwandtschaft : Alltag in Ostpreussen und Berlin. T.
1: Panorama und Kolorit: Briefe 1887-1918. T. 2: Tod
und Leben: Briefe 1942-1949 / hrsg. v. Eckard Lullies.
- Teetz: Hentrich u. Hentrich, 2002. - XLVII, 383 s.:
il., mapa
1412. PILEWSCY : saga ostatniego rodu wielkich
Prusów : praca zbiorowa / pod red. Sławomira KlecPilewskiego, [aut.] Grzegorz Białuński [et al.]. Warszawa: Druk. Krzysztofa Pilewskiego, 2004. - 272
W Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu
1414. BIENIECKI Ireneusz: Problematyka
wojennomorska w życiu i działalności profesora
Politechniki Gdańskiej Aleksandra Potyrały [19021964]. Nautologia 2004 R. 39 nr 1/4 s. 70-73
1415. WIELEBSKI Stanisław: Współtwórca
polskiej Marynarki Wojennej profesor Aleksander
Potyrała [1902-1964]. Prz. Morski 2004 R. 69 z. 6 s.
77-81, portr.
1416. DROZDOWSKI Marian Marek: Władysław
Raczkiewicz [1885-1947]. T. 1: Mecenas, wojewoda,
minister spraw wewnętrznych, marszałek Senatu RP. Warszawa: Oficyna Wydaw. Rytm, 2002. - IV, 323, [1]
s., [28] s. tabl.
Wojewoda pomorski w l. 1936-1939
1417. REUSS Erich: Reuss in Briensdorf, Taulen
und
Deutschendorf.
Altpr.
Geschl.kde,
Familienarch. 2004 Bd. 26 s. 161-172
1418. SCHRAMM Tomasz: James de Reynier
[1871-1932] - pierwszy przewodniczący Rady Portu i
Dróg Wodnych w Wolnym Miescie Gdańsku // In:
Studia z dziejów Polski i Europy w XIX i XX wieku :
księga dedykowana profesorowi Piotrowi Stefanowi
Wandyczowi. - Gorzów Wlkp.: Sonar, 2004. - S. 407416
Zawiera fragment pamiętnika s. 412-416
1419. LANCELLE Hasso: Ein erloschener Zweig
der Familie von Ribbeck in Ostpreussen.
Familienforschung in Mitteldeutschland 2003 Jg. 44
H. 1 s. 39-41
1420. ŁANIECKI Sławomir: Komandor Bolesław
Romanowski [1910-1968]. - Gdańsk: FINNA; Toruń:
Europ. Centrum Współpr. Młodz., 2004. - 396 s., [32]
s. tabl. - (Seria z Kotwiczką)
1421. BOGU i ojczyźnie : w 65. rocznicę
męczeństwa sługi Bożego księdza prałata Edmunda
Roszczynialskiego 1888-1939 / [red. Bogusław
Żurawski]. - Pelplin: "Bernardinum", 2004. - 238, [2] s.:
il., portr.
1422. SEKTA Jan: Rodzina Rubinsteinów z Leca :
przyczynek do losów ludności żydowskiej z dawnych
Prus Wschodnich. Masovia 2004 T. 7 s. 103-116, il.,
portr
1423. JULIAN Rummel [1878-1945] - Gdynianin,
Polak, Europejczyk : materiały z konferencji
popularno-naukowej pod patronatem prezydenta
Gdyni Wojciecha Szczurka, 22 kwietnia 2004. -
73
Gdynia: Oficyna Verbi Causa, 2004. - 46 s.
1424. CHORĄŻYCZEWSKI Waldemar, SYTA
Krzysztof: Profesor Bohdan Ryszewski : w 70.
rocznicę urodzin. Archiwista Pol. 2004 R. 9 nr 3 s. 916. Sum. s. 16
1425. SCHAWALLER Hans-Peter: Auf den
Spuren des Pfarrers Ferdinand Louis Fritz Schawaller
(gest. 1923) und seiner Frau Mathilde Herfurth.
Altpr. Geschl.- kde N.F. 2004 Bd. 34 Jg. 52 s. 375-378,
il.
1426. LIPPKY Wolfgang: Ahnenliste der
ostpreussischen Vorfahren des Richard Scheffler aus
Danzig. Altpr. Geschl.- kde, Familienarch. 2004 Bd.
26 s. 99-105
1427. SCHERER Erich: 300 Jahre im Kulmer
Land : aus der Familiengeschichte der Scherer.
Ostdt. Familienkde 2004 Bd. 17 (52) H. 2 s. 77-86, il.
1428. BARASA Darius: Hugo Scheu [1845-1937] paribio kultūros žmogus. (Hugo Scheu als
Grenzgänger) // In: Kultūriniai saitai abipus Nemuno
: Mažosios Lietuvos reikšmė Didžiajai Lietuvai
spaudos draudimo metais (1864-1904). - Klaipėda:
Klaipėdos Univ., 2004. - S. 78-86. - (Acta Historica
Universitatis Klaipedensis ; 10). Zsfg. s. 86
1429. STEINBORN Bożena: Malarz Daniel
Schultz [ok. 1615-1683] : gdańszczanin w służbie
królów polskich. - Warszawa: Zamek Królewski, 2004.
- 234, [2] s.: il., portr. Zsfg. s. 232-235
1430. SCHWARZ Anton: Familie Schwarz aus
Danzig. - Schwerin, 2004. - 520 s.: il.
1431. WITKOWSKI Rafał: Jerzy Schwengel (16971766) : przeor Kartuzji Kaszubskiej i dziejopis
Kościoła. - Poznań: Wydaw. Pozn., 2004. - 421, [2] s.,
[8] s. tabl. Bibliogr. s. 322-418. Sum. s. 419-422
1432. KOPAŃSKI Tomasz J.: Generał brygady
pilot Stanisław Skalski (1915-2004). Prz. Hist.- Wojsk.
2004 R. 5 nr 4 s. 278-283, portr.
W l. 1938-1939 służył w 4 Pułku Lotniczym w Toruniu
1433. SAMUEL Thomas Soemmerring (1755 1830) - lekarz i przyrodnik z Torunia = Samuel
Thomas Soemmerring (1755-1830): Mediziner und
Naturwissenschaftler aus Thorn / red. Rolf Siemon. Münster: Muzeum Prus Zachodnich, 2004. - 92 s.: il. (Schriftenreihe
des
Westpreussischen
Landesmuseums, Ausstellungskatalog ; 71)
1434. WEINREICH Gerhard: Samuel Thomas
von Sömmering (1755-1830). Das Archiv 2004 Bd. 3
s. 52
1435. KARDAS Mariusz: Stefan Franciszek Sokół
[1890-1956] : Komisarz Rządu w Gdyni 1933-1939.
Rocz. Mielecki 2003 T. 6 (dr. 2004) s. 31-44, portr.
1436.
SCHMIDT-KALER
Theodor:
Arnold
Sommerfeld (1868-1951), ein bedeutender Physiker
aus Königsberg : aus Anlass seines 50. Todestags.
Acta Borussica 2004 Bd. 7 s. 172-193, il.
1437.
GROCHOWSKA
Joanna:
Karol
Stamirowski [1891-1957] - ostatni przedwojenny
burmistrz Pucka. Zap. Puckie 2004 nr 3 s.78-96, il.,
portr.
1438. SROKA Stanisław Tadeusz: Staszewski Józef
(1887-1966), geograf, historyk geografii, profesor
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku // In: Pol.
słownik biogr. T. 42. - Warszawa: IH PAN, 2004. - S.
526-527
1439. MARSZAŁEK Agnieszka, WŁODEK
Roman: Staszewski (Książek-Staszewski) Stanisław
(1865-1928) // In: Pol. słownik biogr. T. 42. Warszawa: IH PAN, 2004. - S. 530-532
Od 1921 r. w Grudziądzu - założyciel, dyrektor Teatru
Pomorskiego
1440. GÓRECKA-PETRAJTIS Krystyna: Stech
Andrzej (Stecher, Steg) (1635-1697), malarz [z
Gdańska] // In: Pol. słownik biogr. T. 43. - Warszawa:
IH PAN, 2004. - S. 60-64
1441. ZADURA Robert: Korzenie genealogiczne
bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Theol.
Thoruniensia 2004 [T.] 5 s. 463-473, tab. Zsfg. s. 473
1442. DROSZCZ Ryszard: Wspomnienie o
Alojzym Stenzlu [1904-1966] patronie Szkoły
Podstawowej w Strzelnie [pow. pucki]. Zap. Puckie
2004 nr 3 s.26-32, il., portr.
Nauczyciel w Strzelnie
1443. HAŁAGIDA Igor: Edmund Sterna (19281952) : "Mściciel"; bosman Marynarki Wojennej,
członek Polskiej Organizacji Podziemnej "Wolność" //
In: Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956 :
słownik biograficzny. T. 2. - Kraków: IPN, 2004. - S.
499-500: portr. - (Słowniki / Instytut Pamięci
Narodowej ; T. 3)
1444. KOZŁOWSKI Patryk: Jeden z wyklętych:
Zygmunt Szendzielarz "Łupaszko" 1910-1951. Warszawa: Ofic. Wydaw. Rytm, 2004. - 213,[1] s., [4] s.
tabl.: il. Bibliogr. s. 179-186
Od września 1945 działał na Wybrzeżu, Warmii i Mazurach
1445. WAŁĘGA Agnieszka: Środowisko rodzinne
Wandy Szuman (1890-1994). Rocz. Tor. 2004 [R.] 31
s. 137-165. Sum. s. 164-165. Zsfg. s. 165
1446. MARSZALEC Janusz: Stanisław Tabisz
(1888-1948) : "Piotrowski", "Podzamecki", "Skiba",
nazwiska konspiracyjne: Kozłowski, Edward Pantzer;
adwokat, mjr rez. art. WP (1919), działacz ludowy,
komendant główny PKB, prezes ZW PSL w Gdańsku
// In: Konspiracja i opór społeczny w Polsce 19441956 : słownik biograficzny. T. 2. - Kraków: IPN,
2004. - S. 513-516: portr. - (Słowniki / Instytut
Pamięci Narodowej ; T. 3)
1447. JUTRZENKA-TRZEBIATOWSKI Zygmunt:
Trzebiatowscy i Wysoka Zaborska w mojej pamięci. Gdańsk: Oficyna Czec, 2004. - 77, [2] s.: il., portr.
in der Zeit um 1800. Annaberger Annalen 2004 Bd.
12 s. 107-122
Toż
w
wersji
elektr.:
http://annaberg.de/aa/2004/AnnabergerAnnalen12-2004.pdf
1448. ULONSKA Ulrich: Nachfahrenliste des
Jahn Ulonska. Altpr. Geschl.- kde, Familienarch.
2004 Bd. 26 s. 173-177
1449. MIKULSKI Krzysztof: Historia rodziny
Wachschlagerów (XIV-XVIII w.) : awans społeczny i
trwanie w kręgu elity miejskiej nowożytnego Torunia.
Annales Acad. Paedag. Cracoviensis. Folia 21. Stud.
Historica 2004 [T.] 3 s. 247-277, tab.
1450. WALEWSKA-SOBOLEWSKA Helena:
Morze i my. - Gdańsk: "Marpress", 2004. - 124, [12] s.:
il., portr.
Wspomnienia Heleny Walewskiej-Sobolewskiej
1451. WITT Ernst: Die Wienholt im Gebiet der
unteren Weichsel. Altpr. Geschl.- kde, Familienarch.
2004 Bd. 26 s. 1-15
1452. WIŚNIEWSKI Zygmunt: Nauczyciel z
powołania. Pomerania 2004 nr 2 s. 32-35, il., portr.
Augustyn Teodor Wiśniewski (1901-1939)
1453.
KULAK
Teresa:
Jubileusz
siedemdziesięciolecia urodzin profesora Wojciecha
Stanisława Wrzesińskiego. Kom. Maz.- Warm. 2004
nr 3 s. 393-399, portr.
1454. CHWIAŁKOWSKI Marian: Życie rodziny
Wultańskich wpisane w ceremonie i zwyczaje
wojskowe. - Brodnica: Multi, 2004. - 51, [3] s.: il.,
faks., mapy, portr.
1455. ZAJEWSKI Władysław: Józef Wybicki
[1747-1822] : konfederat, organizator legionów, mąż
stanu w dobie Napoleona, senator Królestwa
Polskiego. - Toruń: CEE, 2004. - 338 s., [30] s. tabl.
Rec.: CHINCIŃSKI Tomasz, Univ. Gedan. 2004 R. 16 nr 1 s.
213-217
1456. KUKLIK Mirosław: Generał Mariusz
Zaruski [1867-1941] ostatni starosta w Pucku w
okresie międzywojennym. Zap. Puckie 2004 nr 3 s.
46-63, il., faks., mapa, portr.
1457. MINCZYKOWSKA Katarzyna: Jubileusz
"ZO" [Elżbiety Zawackiej]. Biul. Fund. Arch. i Muz.
Pom. AK oraz Wojsk. Służby Polek 2004 nr 1 s. 16-19,
il.
1458. DANCEWICZ Danuta, DANCEWICZ
Antoni Mieczysław: Oddany morzu - wierny Polsce :
kpt. ż. w. Tadeusz Ziółkowski [1886-1940] :
wspomnienia i dokumenty. - Warszawa: Danta, 2004.
- 233 s.: il., faks., portr. - (Księgi Floty Ojczystej ; T.
19). Bibliogr. s. 217-225
Na okł. podtyt.: Kpt. ż. w. Tadeusz Ziółkowski komandor
pilotów Wolnego Miasta Gdańska
Rec.: PATER Walter, Nautologia 2004 R. 39 nr 1/4 s. 100-101
1459. BENSE Gertrud: Christian Gottfried Zippel
[1742-1815] - sein Beitrag zu multilingualen Studien
IX. OKRES DO 1815 R.
1. Okres do XIII w.
1460. BARANOWSKI Tadeusz: Awarowie na
Mazurach // In: Hereditatem cognoscere : studia i
szkice dedykowane profesor Marii Miśkiewicz. Warszawa: Wydz. Nauk Hist. i Społ. Uniw. Kard. S.
Wyszyńskiego, 2004. - S. 157-164: il., mapa
1461. BERTAŠIUS Mindaugas: Zentrum und
Peripherie bei den Westbalten : zu den Beziehungen
zwischen dem Samland und der Region um Kaunas
vom 5. bis 8. Jh. n. Chr. Archaeologia Baltica 2000
[T.] 4 s. 135-148
1462. BIAŁUŃSKI Grzegorz: O Prusach,
Krzyżakach i osadnictwie w Wielkiej Puszczy. Zap.
Hist. 2004 T. 69 z. 4 s. 137-157
Uwagi na marginesie książki: Powierski Jan: Prusowie,
Mazowsze i sprowadzenie Krzyżaków do Polski. T. 2 [cz.] 1-2. Malbork, 2001-2003
1463. BIAŁUŃSKI Grzegorz: Pruskie związki
terytorialno-osadnicze w dorzeczu środkowej Łyny w
XIII wieku. Kom. Maz.- Warm. 2004 nr 1 s. 3-17,
mapa. Zsfg. s. 16-17
1464. BITNER-WRÓBLEWSKA Anna: The
Couronians in the roman iron age and migration age
: their relations with the cousins from the west.
Ventspils Muzeja Raksti 2002 [sēj.] 2 s. 70-83, il.,
mapy. Streszcz. w jęz. łot. s. 83
1465. CERAMIKA zachodniobałtyjska : nowe
źródła i interpretacje : materiały z konferencji,
Białystok, 23-24 września 2002 roku / red. Małgorzata
Karczewska, Maciej Karczewski; Uniwersytet w
Białymstoku. Instytut Historii. - Białystok, 2004. - 325
s.: il., mapy, portr., tab., wykr. Zsfg. Sum.
Z treści: IWANICKI Piotr: "Bogaczewskie" czy "Sudowskie":
uwagi o genezie kubków typy "Szwajcaria" [na Mazurach] s. 19-35. KARCZEWSKA Małgorzata: Klasyfikacja naczyń ceramicznych z
osady kultury bogaczewskiej w Paprotkach Kolonii, stan. 41 w
Krainie Wielkich Jezior Mazurskich s. 37-67. - SCHMIEDEHELM
Marta: Archeologičeskie pamjatniki pervoj poloviny I tysjačeletija
n.e. v central'noj časti Mazurskogo poozër'ja (na osnovanii
mogil'nika Gonzior Mrongovskogo povjata Ol'štynskogo
voevodstva): keramika s. 69-83. - JUGA-SZYMAŃSKA Anna,
SZYMAŃSKI Paweł: Ceramika kultury bogaczewskiej i grupy
olsztyńskiej z kartoteki Marty Schmiedehelm [1896-1981]:
możliwości weryfikacyjne i poznawcze źródła archiwalnego s. 86103. - KARCZEWSKI Maciej: Problem klasyfikacji kulturowej
ceramiki naczyniowej z rozwiniętej fazy okresu wędrówek ludów z
osady w Paprotkach Kolonii, stanowisko 41 w Krainie Wielkich
Jezior Mazurskich s. 133-151. - ŁAPO Jerzy Marek: Wandale
poszukiwani, czyli kto uszkodził kurhan w Kamieńskich, stan. 1,
gm. Orzysz, pow. piski, woj. warmińsko-mazurskie? s. 153-166. BARANOWSKI Tadeusz, MOSZCZYŃSKI Waldemar Andrzej:
Ornamentyka naczyń z zespołów grobowych datowanych zabytkami
metalowymi [Tumiany, pow. olszt.] s. 167-190. - ENGEL Marcin:
Uwagi na temat jaćwieskiej ceramiki osadowej na przykładzie
materiałów z obiektów I i Ia z Konikowa (Rostka) s. 191-219. KALAŠNIKOV
Evgenij
A.:
Predvaritel'nyje
rezul'taty
razvedyvatel'nych
archeologičeskich
rabot
na
gorodišče
75
Timofeevka-Kamsvikus (byvšij Tammovišken) Černjachovskogo
rajona Kaliningradskoj oblasti s. 233-256. - EFREMOV Leonid A.:
Analiz keramičeskogo materiala otkrytogo poselenija Gusiev I s.
257-279.
MIRKOWSKA
Izabela:
Ceramika
wczesnośredniowieczna z grodziska w Kajkowie (przysiółek Lesiak),
d. pow. Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie s. 281-291. - ŁAPO
J.M.: Materiały do poznania wczesnonowożytnego nurtu
garncarstwa wiejskiego na terenach pojaćwieskich, ze stanowisk
archeologicznych z obszaru Pojezierza Ełckiego s. 307-319
Wydaw. UMCS; Warszawa: Państw. Muz. Archeol.,
2004. - S. 253-262: il., mapa
1466. CHRISTIANIZATION of the Baltic region /
ed. Jerzy Gąssowski; Wyższa Szkoła Humanistyczna
imienia Aleksandra Gieysztora. Bałtycki Ośrodek
Badawczy we Fromborku. - Pułtusk, 2004 . - 173, [2]
s.: il., mapy. - (Castri Dominae Nostrae Litterae
Annales ; vol. 1)
1475. NOWAKOWSKI Wojciech: "Nowy import
rzymski znad Łyny // In: Antyk i barbarzyńcy : księga
dedykowana profesorowi Jerzemu Kolendo w
siedemdziesiątą rocznicę urodzin. - Warszawa : Inst.
Archeol. Uniw. Warsz., 2003. - S. 323-330: il., mapa.
Zsfg. s. 328
Z treści: KŁOCZOWSKI Jerzy: The christianisation of the
Baltic Region against the background of the medieval
christianisation of Europe s. 9-20. - ŚLIWIŃSKI Błażej: The
christianisation of Prussia: the Polish contribution until the
introduction of the Teutonic Order s. 39-63. - HOFFMANN
Mirosław J.: The Prussian transition from paganism to christianity:
material relics of the transformation of beliefs s. 65-74. - POLLEX
Axel: The change of burial rites of the Polabian Slaves s. 107-120. DUCZKO Władysław: The missionary period of christianisation in
Viking-age Denmark and Sweden s. 121-150. - ROSIK Stanisław:
The Pomeranian mission of St Otto of Bamberg: remarks on the
doctrine and practice of christianisation s. 167-173
1467. CZŁOWIEK a środowisko w epoce brązu i
wczesnej epoce żelaza u południowo-wschodnich
pobrzeży Bałtyku = Mensch und Umwelt in der
Brozezeit und früheren Eisenzeit an dem
südöstlichen Rand der Ostsee / red. Mirosław J.
Hoffmann, Jarosław Sobieraj. - Olsztyn: Stow. Nauk.
Archeol. Pol. Oddz., 2004. - 380 s.: il., mapy. (Pruthenia Antiqua : studia do pradziejów i wczesnej
historii ziem pruskich ; 1)
1468.
DORNA
Maciej:
Bracia
zakonu
krzyżackiego w Prusach w latach 1228-1309 : studium
prozopograficzne. - Poznań: Wydaw. Pozn., 2004. 429, [1] s., [1] k. map skł. - (Poznańskie Studia
Historyczne). Bibliogr. s.400-414. Zsfg. s.426-430
1469. HOFFMANN Mirosław J., MACKIEWICZ
Adam: Średniowieczne założenia obronne powiatu
ostródzkiego. - Ostróda: Muz. w Ostr., 2004. - 108, [3]
s.: il., mapy. - (Studia i Materiały Muzeum w
Ostródzie ; T. 1). Sum. s. 40-43, Zsfg. s. 37-40
1470. KOKOWSKI Andrzej: Goci między
Bałtykiem a Morzem Czarnym // In: Wandalowie :
strażnicy bursztynowego szlaku : katalog wystawy [...].
- Lublin: Wydaw. UMCS; Warszawa: Państw. Muz.
Archeol., 2004. - S. 225-252: il., mapy
1471. KULAKOV Vladimir I.: The origin of the
"eastern way" - avstrvegr. Slavia Antiqua 2004 T. 45 s.
47-54
1472. NOWAKOWSKI Wojciech: Die Balten
zwischen Weichsel und Memel zwischen 400 und 800
n. Chr. : ein Entwurf der Forschungsproblematik.
Archaeologia Baltica 2000 [T.] 4 s. 9-25
1473. NOWAKOWSKI Wojciech: Bałtowie - lud
na końcu świata // In: Wandalowie : strażnicy
bursztynowego szlaku : katalog wystawy [..]. - Lublin:
1474. NOWAKOWSKI Wojciech: Die Funde der
Römischen Kaiserzeit und der Völkerwanderungszeit
in Masuren. - Berlin: Mus. für Vor- und Frühgesch.,
1998. - 186 s.: il. - (Bestandskatalog ; 6)
1476. NOWAKOWSKI Wojciech: Tajemniczy
mieszkańcy ziem między Łyną a Wielkimi Jeziorami
Mazurskimi w V-VII wieku - zagadka tzw. grupy
olsztyńskiej. Mrągowskie Stud. Human. 2002/2003 T.
4/5 (dr. 2004) s. 3-13, il. Zsfg. s. 10-11
1477. POWIERSKI Jan: Prussica : artykuły
wybrane z lat 1965-1995. T. 1. - Malbork: Muz.
Zamkowe, 2004. - 463 s. Bibliogr. s. 455-463
1478. PREKOP Dariusz: Wojna zakonu
krzyżackiego z Litwą w latach 1283-1325. - Toruń:
Wydaw. Adam Marszałek, 2004. - 189 s. Bibliogr. s.
169-187
1479. RATAJCZAK Krzysztof: Czy zakon
krzyżacki brał udział w chrystianizacji ziem
nadbałtyckich? // In: Księga, nauka, wiara w
średniowiecznej Europie. - Poznań: Wydaw. PTPN,
2004. - S. 151-156
1480. SIKORSKI Dariusz Adam: Uwagi o
strukturze społecznej Prusów we wczesnym
średniowieczu. Zap. Hist. 2004 T. 69 z. 4 s. 7-27. Zsfg.
s. 26-27. Sum. s. 27
1481. ŚLIWIŃSKI Błażej: Kilka uzupełnień do
biografii księcia meklemburskiego Przybysława II,
zięcia księcia wschodniopomorskiego Mściwoja II //
In: Średniowiecze polskie i powszechne. T. 3. Katowice: Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2004. - S. 90-102.
- (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach ; nr 2283)
1482. ŚWIDERSKI Grzegorz: Zmiany w
przynależności
państwowo-administracyjnej
zachodniej Galindii w latach 1253-1374. Masovia
2004 T. 7 s. 3-18
1483. WIRSKI Adam: Winulowie w kronice
Adama z Bremy // In: Od liryki do retoryki : w kręgu
słowa, literatury i kultury. - Gdańsk: Wydaw. Uniw.
Gdań., 2004. - S. 47-57
1484. ŽULKUS Vladas: Die Völkerwanderung
und die Westbalten die Entstehung der Kuren.
Archaeologia Baltica 2000 [T.] 4 s. 89-108
2. Od XIV w. do poł. XV w.
1485. ARNOLD Udo: Der Deutsche Orden - ein
staufischer Hausorden? // In: Der Deutsche Orden in
Europa. - Göppingen: Ges. f. Staufische Gesch., 2004.
- S. 10-28. - (Schriften zur staufischen Geschichte und
Kunst ; Bd. 23)
1486. ARNOLD Udo: Das Ordensland Preussen //
In: Der Deutsche Orden in Europa. - Göppingen:
Ges. f. Staufische Gesch., 2004. - S. 83-95. - (Schriften
zur staufischen Geschichte und Kunst ; Bd. 23)
1487. BORCHARDT Karl: The hospitallers in
Pomerania : between the priories of Bohemia and
Alamania // In: The Military Orders. Vol. 2: Welfare
and warfare. - Aldershot: Ashgate, 1998. - S. 295-306:
mapy
1488. BRUSKI Klemens: Lokalne elity rycerstwa
na Pomorzu Gdańskim w okresie panowania zakonu
krzyżackiego : studium prozopograficzne. - Gdańsk,
2002
Rec.: TANDECKI Janusz, Zap. Hist. 2004 T. 69 z. 1 s. 166-168
1489. DEMEL Bernhard: Welfare and warefare in
the Teutonic Order : a survey // In: The Military
Orders. Vol. 2: Welfare and warfare. - Aldershot:
Ashgate, 1998. - S. 61-73
1490. EKDAHL Sven: Horses of crossbows : two
important warefare advantages of the Teutonic Order
in Prussia // In: The Military Orders. Vol. 2: Welfare
and warfare. - Aldershot: Ashgate, 1998. - S. 119-151:
il
1491. EKDAHL Sven: Soldtruppen des Deutschen
Ordens im Krieg gegen Polen 1409. Fasc. Archaeol.
Hist. 2002 Fasc. 15 (dr. 2003) s. 47-64
1492. GOUGUENHEIM Sylvain: Introduction à
l'histoire de l'Ordre teutonique (XIIIe-XVe siècles).
Bull. d'Information de la Mission Hist. Française en
Allemagne 2002 No 38 s. 160-187
1493. GOZDALIK Rafał: Koronowo, Tuchola,
Golub, Bardiów - taktyka polskiego dowództa w
bitwach wielkiej wojny z zakonem krzyżackim 14091411 roku // In: Źródła w badaniach historii
wojskowej : VII Ogólnopolskie Forum Historyków
Wojskowości [...]. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek,
2004. - S. 86-96
1494. HELMS Simon: Der Aufstand der
Deutschordenskonvente Königsberg, Balga und
Brandenburg (1440) - ein landsmannschaftlich
motivierter Konflikt? Mrągowskie Stud. Human.
2002/2003 T. 4/5 (dr. 2004) s. 14-28. Zsfg. s. 28
1495. HOUBEN Hubert: Nuovi orientamenti
nelle ricerche sulla storia dell'Ordine Teutonico // In:
L'Ordine Teutonico nel Mediterraneo : atti del
Convegno internazionale di studio Torre Alemanna
(Cerignola) [...]. - Galatina: Mario Congedo Ed., 2004.
- S. 3-16
1496. JÓŹWIAK Sławomir: Polscy i litewscy
szpiedzy w Malborku w pierwszych dziesięcioleciach
XV wieku. Zap. Hist. 2004 T. 69 z. 4 s. 29-39. Zsfg. s.
38. Sum. s. 38-39
1497.
JÓŹWIAK
Sławomir:
Wywiad
i
kontrwywiad w państwie zakonu krzyżackiego w
Prusach : studium nad sposobami pozyskiwania i
wykorzystywania poufnych informacji w późnym
średniowieczu / Muzeum Zamkowe w Malborku. Malbork, 2004. - 265, [1] s. Bibliogr. s. 253-261. Zsfg.
s. 263-266
1498. JÓŹWIAK Wojciech: Działalność mieszczan
bydgoskich w państwie Zakonu Krzyżackiego w
Prusach w pierwszej połowie XV wieku. Kom. Maz.Warm. 2004 nr 3 s. 301-312. Zsfg. s. 311-312
1499. MIESZCZANIE, wasale, zakonnicy / pod
red.
Błażeja
Śliwińskiego;
Zakład
Historii
Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii
Uniwersytetu Gdańskiego. - Malbork: Muz. Zamkowe,
2004. - 511 s., [1] k. tabl. skł.: il., faks. - (Studia z
Dziejów Średniowiecza ; nr 10). Zsfg.
Z treści: DŁUGOKĘCKI Wiesław: Kaplica i wikaria
Najświętszej Marii Panny na Bramie Przewozowej w Malborku w
średniowieczu s. 61-73. - MOŻEJKO Beata: Gdański mieszczanin w
obliczu śmierci: zapisy testamentowe z II połowy XV w. (na
podstawie księgi ławniczej) s. 127-162. - RADOCH Marek: Tabliczki
wotywne wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego Konrada i Ulryka
von Jungingen dla kościołów w Prusach (w świetle księgi
podskarbiego malborskiego z lat 1399-1409) s. 163-172. - RYMAR
Edward: Rycerskie (?) pochodzenie szczecińskiego i gdańskiego
rodu kupiecko-bankierskiego Loitzów s. 173-204. - SMOLIŃSKI
Marek: Kalatrawensi w Tymawie na Pomorzu Gdańskim: idea
sprowadzenia zakonu nad Morze Bałtyckie s. 205-243. ŚLIWIŃSKI Błażej: Układ księcia wschodniopomorskiego
Mściwoja II z margrabiami brandenburskimi w Choszcznie w 1269
r.: powrót problemu s. 267-294. - ŚLIWIŃSKI Józef: Pieniężne
zapomogi dla pogorzelców w państwie krzyżackim w Prusach (w
świetle księgi podskarbiego malborskiego z lat 1399-1409) s. 295304. - WYBRANOWSKI Dariusz: Początki świeckiego kręgu wasali
biskupa kamieńskiego Hermana von Gleichena (1251-1288/89) na
tle jego działalności politycznej i kolonizacyjnej: przyczynek do
dziejów państwa biskupiego w XIII w. Cz. 2: (1275-1280) s. 323-357.
- SZWEDA Adam, SZYBKOWSKI Sobiesław: Dwa dokumenty do
genealogii pomorskiej rodziny Ściborowiców s. 371-382. TRUPINDA Janusz: Nieznane wypisy źródłowe Bernharda
Schmida [1872-1947] dotyczące pieczęci krzyżackich z zasobu
Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku s. 383390. - ŚWIĘTY Teobald pomocnikiem w potrzebie mieszkańców
Pomorza i Prus w średniowieczu / [wyd.] Joachim Zdrenka s. 391412. - RYMAR Edward: Wyprawy pruskie margrabiego
brandenburskiego Ottona III, zwłaszcza dwie z 1266 r. s. 471-485. BUGAJ Arkadiusz: Jedna czy dwie wyprawy margrabiego
brandenburskiego Ottona III do Prus w 1266 r.? s. 487-504
1500. MILITZER Klaus: The role of hospitals in
the Teutonic Order // In: The Military Orders. Vol. 2:
Welfare and warfare. - Aldershot: Ashgate, 1998. - S.
51-59
1501. MOŻEJKO Beata: Gotard z Radlina działalność w Prusach Królewskich // In:
Społeczeństwo Polski średniowiecznej : zbiór studiów.
T. 10. - Warszawa: "DiG", 2004. - S. 229-253
1502. PETRAUSKAS Rimvydas: Der Frieden im
Zeitalter des Krieges : Formen friedlicher
Kommunikation zwischen dem deutschen Orden und
dem Grossfürstentum Litauen zu Beginn des 15.
77
Jahrhunderts. Annaberger Annalen 2004 Bd. 12 s. 2842
Toż
w
wersji
elektr.:
http://annaberg.de/aa/2004/AnnabergerAnnalen12-2004.pdf
1503. PIZUŃSKI Paweł: Sekretne sprawy
Krzyżaków. - Skarszewy: "Arenga", [2001]. - 189 s.: il.
1504. POTKOWSKI Edward: Rycerze w habitach.
- Warszawa: Dom Wydaw. Bellona, 2004. - 268, [4] s.,
[32] s. tabl.: mapy. - (Miniatury Historyczne)
Z treści: Trzecia krucjata i początki Zakonu Krzyżackiego s.
110-120. - Rozwój Zakonu Krzyżackiego s. 120-132. - Rozkwit i
upadek państwa krzyżackiego s. 200-210
1505. RADOCH Marek: Wspieranie ubogich przez
wielkich mistrzów krzyżackich w latach 1399-1409 (w
świetle księgi podskarbiego malborskiego). Kom.
Maz.- Warm. 2004 nr 1 s. 69-86
1506. RATAJCZAK Krzysztof: Na pograniczu
chrześcijaństwa i pogaństwa - działalność zakonów
rycerskich nad Bałtykiem w XII-XIV w. // In:
Kulturowe konteksty integracji europejskiej. Gniezno: Wydaw. Collegium Europeum Gnesnense,
2004. - S. 73-85. Sum. s. 85
1507. ŘEZNÍK Miloš: Historická tradice v plné
životní síle : Matejkova Bitva u Grunwaldu ve
Vilniusu. Dějiny a Současnost 2000 Vol. 22 No. 3 s.
18-19
1508. SACH Maike: Hochmeister und Grossfürst :
die Beziehungen zwischen dem Deutschen Orden in
Preussen und dem Moskauer Staat um die Wende
zur Neuzeit. - Stuttgart, 2002
Rec.: BISKUP Marian, Kwart. Hist. 2004 R. 111 nr 1 s. 136143. - HECKMANN Dieter, Preussenland 2004 Jg.42 Nr.1 s. 20-22.
- KNOLL Paul W., Jahrbücher f. Gesch. Osteur. NF 2004 Bd. 52 s.
603-605. - ARNOLD Udo, Hist.- Politische Buch 2004 Bd. 52 s. 2526
1509.
SELZER
Stephan:
Artushöfe
im
Ostseeraum : ritterlich-höfische Kultur in den Städten
des Preussenlandes im 14. und 15. Jahrhundert. Frankfurt/M., 1996
Rec.: JÄHNIG Bernhart, Beiträge z. Gesch. Westpr. 2004 Nr.
19 s. 285-287
1510. ŚLIWIŃSKI Błażej: Pomorze Wschodnie w
okresie rządów księcia polskiego Władysława Łokietka
w latach 1306-1309. - Gdańsk: Muz. Archeol., 2003. 608 s. Zsfg. s. 597-608
1511. TARGOWSKI Michał: Zasady wymiaru
powinności wojskowych z dóbr rycerskich w
komturstwie gdańskim w XIV-XV wieku. Rocz.
Dziejów Społ. i Gosp. 2004 T. 64 s. 171-201. Sum. s.
201
1512. TÖNSING Michael: Johannes Malkaw aus
Preussen (ca. 1360-1416) : ein Kleriker im
Spannungsfeld von Kanzel, Ketzerprozess und
Kirchenspaltung. - Warendorf: Fahlbusch, 2004. - 473
s.
1513. TURNBULL Stephen R.: Crusader castles
of the Teutonic Knights. Vol. 2: The stone castles of
Latvia and Estonia 1185-1560. - Oxford: Osprey, 2004.
- 64 s.: il. - (Fortress ; 19 )
T. 1 zob. bibliogr. za 2003 r. poz. ... MFN 2659
1514. URBAN William [L.]: Žalgiris ir kas po jo :
Lietuva, Lenkija ir Vokiečių ordinas - nemirtingumo
beieškant. [Grunwald i później : Litwa, Polska, Zakon
Niemiecki i nieśmiertelne poszukiwania]. - Vilnius:
Mokslo ir encikl. leidybos inst., 2004. - 543, [1] s.: il.,
mapy, pl. + [2] s. tabl. Bibliogr. s. 18-22
Toż w jęz. ang. zob. bibliogr. za 2003 r.
1515. WEISS Dieter J.: Spiritualität im Deutschen
Orden : ein Vergleich zwischen den kommenden in
Franken und Preussen // In: Der Deutsche Orden in
Europa. - Göppingen: Ges. f. Staufische Gesch., 2004.
- S. 66-82. - (Schriften zur staufischen Geschichte und
Kunst ; Bd. 23)
1516. ZEMĪTIS Guntis: Kuršu reliģiskie
priekšstati
pēc
rakstītajiem
avotiem
un
arheoloģiskajām
liecībām
(10.-15.
gadsimts).
(Religious idea of the Curonians, after written
sources and archaeological evidence (10th-15th
century)). Ventspils Muzeja Raksti 2002 [sēj.] 2 s. 8495, il. Sum. s. 95
3. Od poł. XV w. do poł XVII w.
1517. ACHREMCZYK Stanisław: Mieszkańcy
Warmii wobec wojen i niepokojów XVII wieku // In:
Między barokiem a oświeceniem : wojny i niepokoje
czasów saskich. - Olsztyn : Tow. Nauk.; OBN, 2004. S. 14-19. - (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań
Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
; nr 217)
1518. BIAŁUŃSKI Grzegorz: Czy Prusy Książęce
były krajem tolerancyjnym? : przypadek braci
czeskich. Kom. Maz.- Warm. 2004 nr 2 s. 131-145.
Zsfg. s. 145
1519. BITWA pod Chojnicami 18 IX 1454 r. w
tradycji historycznej i regionalnej / red. pracy Jacek
Knopek, Bogdan Kuffel. - Chojnice: Urząd Miejski;
Chojn. Tow. Przyj. Nauk, 2004. - 126 s.: tab. (Biblioteka Chojnicka ; T. 1)
Treść: KNOPEK Jacek, KUFFEL Bogdan: W 550-rocznicę
bitwy: wprowadzenie do problemu s. 9-13. - SZWEDA Adam: Listy
króla Polski Kazimierza Jagiellończyka do wielkich mistrzów
zakonu krzyżackiego z lat 1447-1454 s. 15-30. - GRZEGORZ
Maksymilian: Chojnice na tle średniowiecznego otoczenia
osadniczego s. 31-38. - BORAS Zygmunt: Rola Pomorza
Zachodniego w dobie wojny 13-letniej s. 39-48. - ZONENBERG
Sławomir: Bitwa pod Chojnicami z 18 IX 1454 r. w "Rocznikach"
Jana Długosza - analiza źródłoznawcza s. 49-90. - GIZA Antoni:
Bitwy pod Chojnicami: 18 września 1454 r. i 28 września 1466 r.:
podobieństwa i różnice s. 91-95. - KNOPEK Jacek: Bitwa pod
Chojnicami (18 września 1454 r.) w najnowszej historiografii
polskiej s. 97-104. - GÓRNA Romana: Bitwa chojnicka w
literaturze przedmiotu s. 105-126
1520. BÖMELBURG Hans-Jürgen: Reformierte
Eliten im Preussenland : Religion, Politik und
Loyalitäten in der Familie Dohna (1560-1660). Arch.
f. Reformationsgesch. 2004 Bd. 95 s. 210-239. Sum. s.
238
szlachty koronnej. - Warszawa, 2002
1521. KOCZOROWSKI Eugeniusz: "Skórzaki"
przeciw okrętom : przy Latarni na Wiśle. - Warszawa:
Dom Wydaw. Bellona, 2004. - 134 s.: il., mapa, pl.,
tab. - (Miniatury Historyczne). Bibliogr. s.130-133
Bitwa polsko-szwedzka 6 VII 1628 r.
1522. LUKŠAITĖ Ingė: Didžiosios Lietuvos ir
Prūsų Lietuvos kontaktai XVI a. pabaigoje - XVII a.
(Kontakte zwischen Grosslitauen und Preussisch
Litauem Ende des 16.-17. Jahrhunderts) // In:
Kultūriniai saitai abipus Nemuno : Mažosios
Lietuvos reikšmė Didžiajai Lietuvai spaudos
draudimo metais (1864-1904). - Klaipėda: Klaipėdos
Univ., 2004. - S. 6-19. - (Acta Historica Universitatis
Klaipedensis ; 10). Zsfg. s. 17-19
1523. MAŁŁEK Janusz: Stany pruskie a kwestia
tolerancji religijnej w XVI i XVII wieku. Annales
Acad. Paedag. Cracoviensis. Folia 21. Stud. Historica
2004 [T.] 3 s. 279-285
1524. MAŁŁEK Janusz: Unia parlamentarna Prus
Królewskich z Koroną w roku 1569 i jej konsekwencje
// In: Europa unii i federacji : idea jedności narodów i
państw od średniowiecza do czasów współczesnych. Kraków: Tow. Wydaw. "Historia Iagellonica", 2004. S. 31-37. Sum. s. 36-37
1525. MICHAŁEK Andrzej: Wyprawy krzyżowe :
husyci. - Warszawa: Dom Wydaw. Bellona, 2004. - 317
s.: il., mapy, pl
Z treści: Wojna trzynastoletnia w Polsce s. 192-259. - Wojna
pruska s. 260-315
1526. MOŻEJKO Beata: Elita szlachecka Prus
Królewskich w drugiej połowie XV wieku // In:
Kolory i struktury średniowiecza. - Warszawa: "DiG",
2004. - S. 382-403
1527. PRUSY i Inflanty między średniowieczem a
nowożytnością : państwo - społeczeństwo - kultura :
zbiór studiów / pod red. Bogusława Dybasia, Dariusza
Makiłły. - Toruń, 2003
Rec.: SARNOWSKY Jürgen, Beiträge z. Gesch. Westpr. 2004
Nr. 19 s. 291-292
1528. ŘEZNÍK Miloš: Jazyk jako projev raně
novověkých identit : případ polských Prus (14541772). Slovanský Přehled 2000 Vol. 86 No. 1 s. 157167
1529. ŘEZNÍK Miloš: Královské Prusko na
počátku novovéku. Historický Obzor 2000 Vol. 11 No.
5/6 s. 98-106
1530. STANKO Przemysław: Najemnicy z terenu
Królestwa Czech w okresie wojny trzynastoletniej :
(przyczynek do identyfikacji, pochodzenia i karier
wybranych żołdaków) // In: Polacy w Czechach, Czesi
w Polsce : X-XVIII wiek. - Lublin: Wydaw. UMCS,
2004. - S. 77-87. Sum. s. 87
1531.
SZYMCZAK
Barbara:
Stosunki
Rzeczypospolitej z Brandenburgią i Prusami
Książęcymi w latach 1648-1658 w opinii i działaniach
Rec.: HARTMANN Stefan, Preussenland 2004 Jg. 42 Nr. 1 s.
22-24
1532. ŻYCIE codzienne na dawnych ziemiach
pruskich. [Cz. 5]: Obchody rocznicowe i świąteczne :
praca zbiorowa / pod red. Stanisława Achremczyka. Olsztyn: OBN; Olsztynek: Muz. Budownictwa Lud.,
2004. - 91, [2] s. - (Rozprawy i Materiały Ośrodka
Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w
Olsztynie ; nr 220)
Treść: WIJACZKA Jacek: Uroczystości weselne księcia
Albrechta pruskiego w 1526 i 1550 roku s. 5-13. - SZORC Alojzy:
Ingresy biskupów warmińskich s. 14-19. - BOGDAN Danuta:
Między pobożnością a zabawą: świętowanie na Warmii w XVIXVIII wieku s. 20-43. - ACHREMCZYK Stanisław: Ceremonie
pogrzebowe biskupów warmińskich w XVIII wieku s. 44-51. - ŁAPO
Jerzy M.: Ślady różnokulturowej obrzędowości pogrzebowej na
Mazurach od pradziejów po czasy nowożytne s. 52-62. - CHŁOSTA
Jan: Świętowanie na Warmii w końcu XIX i na początku XX wieku
s. 63-69. - SZTĄBERSKA Małgorzata: Życie codzienne
mieszkańców Prus Wschodnich w świetle prasy warszawskiej II
połowy XIX wieku i początków wieku XX s. 70-76. - KIEŁBIK
Jerzy: Olsztyńskie obchody świąt i uroczystości rocznicowych w
świetle doniesień "Gazety Olsztyńskiej" z lat 1918-1939 s. 77-82. LEŚNIOWSKI Henryk: Obchody rocznic grunwaldzkich s. 83-92
Cz. 4 zob. bibliogr. za 2002 r. poz. 572
4. Od poł. XVII w. do 1815 r.
1533. AUGUSIEWICZ Sławomir: Skład i
liczebność stałej armii w Prusach Książęcych w latach
1656-1660. Kom. Maz.- Warm. 2004 nr 1 s. 27-47, tab.
Zsfg. s. 46-47
1534. AUGUSIEWICZ Sławomir: Wydatki Prus
Książęcych na wojsko w latach 1655-1660. Masovia
2004 T. 7 s. 35-44, tab.
1535. Eine BITTSCHRIFT des Organisten Vogel
aus Schönfliess an die Königlich Preussische
Schulkommission 1804 / [hrsg. v.] Kurt Vogel. Altpr.
Geschl.- kde N.F. 2004 Bd. 34 Jg. 52 s. 394-398
1536. DEMOKRACJA i samorządność na
Kujawach i Pomorzu w dobie nowożytnej / pod red.
Zdzisława
Biegańskiego,
Włodzimierza
Jastrzębskiego; Bydgoskie Towarzystwo Naukowe;
Instytut Historii Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy. - Bydgoszcz, 2004. - 356, [1]
s.: il., pl., portr., wykr. - (Prace Komisji Historii /
Bydgoskie Towarzystwo Naukowe ; T. 18)
Z treści: SZWANKOWSKI Jerzy: Samorząd i administracja
powiatowa w sześciu prowincjach wschodnich Królestwa Pruskiego
w latach 1872-1920 na przykładzie powiatu tucholskiego s. 11-34. BIEGAŃSKI Zdzisław: Wybory uzupełniające do Sejmu
Ustawodawczego na Pomorzu - 2 maja 1920 roku s. 47-75. STANKOWSKI Witold: Dzieje współpracy regionu kujawskopomorskiego z zagranicą
po II wojnie światowej do chwili obecnej : zarys problematyki s.
135-147. - JEDLIŃSKA-KAWSKA Agnieszka: Aktywność
gospodarcza ludności żydowskiej w województwie pomorskim w
latach 1920-1939 s. 219-248. - UMIŃSKI Janusz: Pomorski Okręg
Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w latach 19301939 s. 249-270. - PACZOSKA Alicja: Palcem na wodzie pisane,
czyli o kształtowaniu wyobraźni więźnia w PUBP w Grudziądzu s.
279-295. - KAMOSIŃSKI Sławomir: Jakość produkcji w Polsce w
okresie PRL (lata 1950-1980) na przykładzie wybranych
przedsiębiorstw województwa bydgoskiego s. 297-312
79
1537.
DREIHUNDERT
Jahre
Preussische
Königskronung : eine Tagungsdokumentation / hrsg.
v. Johannes Kunisch. - Berlin, 2002
Rec.: SZULTKA Zygmunt, Prz. Zach.- pom. 2004 R. 19 z. 3 s.
225-229. - REBITSCH Robert F., Innsbrucker Hist. Stud. 2004 Bd.
23/24 s. 447-448. - MAKIŁŁA Dariusz, Jahrb. f. d. Gesch. Mittel- u.
Ostdeutschl. 2003 (dr. 2004) Bd. 49 s. 369-371
1538. DYGDAŁA Jerzy: Między wiernością wobec
monarchy, lojalnością wobec państwa i poczuciem
wspólnoty wyznaniowej (postawy ewangelickich elit
wielkich miast Prus Królewskich w latach 1763-1772)
// In: Rzeczpospolita wielu wyznań : materiały z
międzynarodowej konferencji [...]. - Kraków:
Księgarnia Akad., 2004. - S. 155-167. Sum. s. 167
1539. DYGDAŁA Jerzy: Prowincjonalizm średniej
szlachty Prus Królewskich w XVIII wieku : czy można
wierzyć opiniom Józefa Wybickiego [1747-1822]? //
In:
Cywilizacja
prowincji
Rzeczypospolitej
szlacheckiej. - Bydgoszcz: Wydaw. Akad. Bydg., 2004.
- S. 131-142. Sum. s. 142
1540. FISCHER Hubertus: "Eine feste Burg ist
unser Gott ..." - Konservative Organisation und
Agitation in der Provinz Preussen 1848/49 : mit einer
"Übersicht der Verhandlungen des Congresses
konservativer Vereine" am 18. und 19. Mai in
Königsberg. Forsch. z. Brand. u. Pr. Gesch. N.F. 2004
Bd. 14 s. 51-112
1541. GOUGUENHEIM Sylvain: Le grand maître
et le pape : la création de la principauté prussienne
de l'Ordre teutonique (première moitié du XIIIe
siècle). Bull. d'Information de la Mission Hist.
Française en Allemagne 2004 No 40 s. 199-207
1542. GRZYWACZ Małgorzata: Problematyka
litewska w kontekście ekspansji pietystycznej : uwagi
na marginesie listów Jerzego Fryderyka Rogalla
[1701-1733] do Augusta Hermanna Franckego [16631727]. Lituano- Slavica Posnan. Stud. Hist. 2004 [T.]
10 s. 127-137
Dot. Prus Wschodnich
1543.
KAMIEŃSKI
Andrzej:
Polska
a
Brandenburgia-Prusy w drugiej połowie XVII wieku :
dzieje polityczne. - Poznań, 2002
Rec.: AUGUSIEWICZ Sławomir, Kom. Maz.- Warm. 2004 nr 1
s. 113-116. - BÖMELBURG Hans-Jürgen, Zs. f. Ostmitteleur.Forsch. 2004 Jg. 53 H. 1 s. 128-130. - BÖMELBURG Hans-Jürgen,
Sehepunkte 2004 Nr. 4 [w wersji elektr. tryb dostępu:]
http://www.sehepunkte.de/2004/04/5864.html.
DYBAŚ
Bogusław, Zap. Hist. 2004 T. 69 z. 2/3 s. 211-215
1544. KOPICZKO Andrzej: Życie religijne i
społeczne w Olsztynie w świetle protokołu
powizytacyjnego
z
1798
roku
:
studium
źródłoznawczo-historyczne. Kom. Maz.- Warm. 2004
nr 4 s. 497-513. Zsfg. s. 513
1545. KRETININ Gennadij V.: Prusskie maršruty
Petra Pervogo. - Kaliningrad, 1996
Rec.: HARTMANN Stefan, Preussenland 2004 Jg. 42 Nr. 2 s.
59-61
1546.
Die
LANDESGESCHICHTLICHE
Bedeutung der Königsberger Königskrönung von
1701 / red. Bernhart Jähnig. - Marburg: Elwert, 2004.
- 182 s. - (Tagungsberichte der Historischen
Kommission für Ost- und Westpreussische
Landesforschung ; 18)
Z treści: MAKIŁŁA Dariusz: Die Souveränitätspolitik des
Grossen Kurfürsten und die politische Unabhängigkeit des
Herzogtums Preussen nach 1657 : ihre Bedeutung für die
Gründung des Königstums in Preussen 1701 s. 13-31. - Der
Königsberger Traktat zwischen Zar Peter d. Gr. und Kurfürst
Friedrich III. von Brandenburg von 1697 s. 33-38. - HERRMANN
Christofer: Der Umbau des Königsberger Schlosses durch Joachim
Ludwig Schultheiss von Unfried (1704-1713) s. 39-61. - WALTER
Axel E.: Königsberg und die preussische Krönung von 1701 im
Spiegel der zeitgenössischen Literatur s. 63-74. - JÄHNIG
Bernhart: Kanzlei, Registratur und Archiv unter dem ersten König
in Preussen s. 75-99. - LACKNER Martin: Das Collegium
Fridericianum, eine pietistische Schulgründung in Königsberg s.
101-111. - WŁODARSKI Józef: Die Reaktion in Danzig auf die
Königsberger Königskrönung von 1701 s. 113-127. - SAMERSKI
Stefan: "Die Blitze von den sieben Hügeln" : die preussische
Königskrönung und der Heilige Stuhl s. 129-147. - VOGEL
Friedrich: Die preussische Königskrönung und der Deutsche
Orden (1695-1701) s. 149-182
1547. MASLOV Vitalij Nikolaevič, SERGEEV
Viktor Vladimirovič: O nekotorych aspektach russkoprusskogo sotrudničestva v Vostočnoj Prussii vo
vremja bor'by protiv Napoleonovskoj Francii.
Kaliningradskie Archivy 1998 Vyp. 1 s. 163-174
1548. SCHIEWE Martin: Acta wegen ... 1781-1806
z. Etablissement sich gemeldeter ... Kolonisten.
Altpr. Geschl.- kde N.F. 2004 Bd. 34 Jg. 52 s. 251-276
1549. SZULTKA Zygmunt: Dynamika rozwoju
zaludnienia Prus Książęcych (Wschodnich) w XVIII
wieku. Kom. Maz.- Warm. 2004 nr 2 s. 147-162, tab.
Zsfg. s. 162
1550. ZIENTARA Włodzimierz: Sarmatia
Europiana oder Sarmatia Asiana? : Polen in den
deutschsprachigen
Druckwerken
des
17.
Jahrhunderts. - Toruń, 2003
Rec.: DYBAŚ Bogusław, Beiträge z. Gesch. Westpr. 2004 Nr.
19 s. 293-295. - MALISZEWSKI Kazimierz, Zap. Hist. 2004 T. 69 z.
2/3 s. 209-211
X. OKRES OD 1815 R. DO 1945 R.
1. Od 1815 r. do 1848 r.
1551. PLETZING Christian: Vom Völkerfrühling
zum nationalen Konflikt : deutscher und polnischer
Nationalismus in Ost- und Westpreussen 1830-1871. Wiesbaden, 2003
Art. rec.: JASIŃSKI Janusz: Niemcy i Polacy w Prusach
Wschodnich i Zachodnich w latach 1830-1871, Masovia 2004 T. 7
s. 137-154. - Rec.: GRZYBOWSKA Agnieszka, Kwart. Hist. 2004 R.
111 nr 4 s. 146-150. - HACKMANN Jörg, Hist. Zs. 2004 Bd. 279 s.
213-214. - JASIŃSKI Grzegorz, Kom. Maz.- Warm. 2004 nr 2 s. 244246. - KUCHARCZYK Grzegorz, Stud. Hist. Slavo- Germ. 2003 T.
25 (dr. 2004) s. 239-243. - KRZOSKA Markus, Inter finitimos 2004
Bd. 2 s. 219-222. - NIEDZIELSKA Magdalena, Zap. Hist. 2004 T.
69 z. 2/3 s. 221-223. - NIEDZIELSKA Magdalena, Zs. f.
Ostmitteleur.-Forsch. 2004 Bd. 53 s. 135-137. - VOGEL Barbara,
Beiträge z. Gesch. Westpr. 2004 Nr. 19 s. 298-300. W[ILKIEWICZ] Z[bigniew], Aktuelle Ostinformationen 2004 Bd.
36 H. 1/2 s. 108-111
1552. SÜRIG-BEILKER Gabriele: Ostpreussen
auf der Landwirtschaftlichen Fortbildungsschule
(Winterschule) Freckenhorst in Westfalen 1833-1917.
Altpr. Geschl.- kde N.F. 2004 Bd. 34 Jg. 52 s. 338-342
1553. VOGELSANG Ernst: Das Schützenbuch der
Schützengilde Mohrungen 1826-1897. - Hamburg: Im
Selbstverl. d. Vereins, 2004. - [4], 178, 20 s. (Sonderschriften des Vereins für Familienforschung
in Ost- und Westpreussen e.V. ; Nr.104)
2.Od 1849 r. do 1918 r.
Zob. tez poz.:
1554. DĄBROWSKI Kazimierz: Strajk szkolny na
Pomorzu w latach 1906-1907. Kociewski Mag.
Region. 2004 nr 2 s. 40-43, faks.
1555. DYROFF Stefan: Pięćsetna rocznica
grunwaldzka w Inowrocławiu. Ziemia Kujaw. 2004
[T.] 17 s.179-192
1556. GIZEWIUSZ Gustaw: Skarga Mazura :
samoobrona Gustawa Gizewiusza ewangelickiego
kaznodziei polskiego kościoła w Ostródzie w Prusach
Wschodnich przeprowadzona przed Prowincjonalnym
Kolegium Szkolnym prowincji pruskiej / przeł.
Edward Martuszewski. - Olsztyn: OBN, 2004. - 189, [2]
s. - (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych
im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; nr 223)
Tekst w jęz. pol. i niem.
1557.
GŁODOWSKI
Bogusław:
Ruch
trzeźwościowy na Pomorzu przed 1920 rokiem i jego
oddziaływanie społeczne. Kociewski Mag. Region.
2004 nr 2 s. 14-18
1558. JANUS Eligiusz: Deutsche Katholiken und
die polnische Nation im preussischen Osten (am
Beispiel Westpreussens) // In: Identitätenwandel und
nationale Mobilisierung in Regionen ethnischer
Diversität : ein regionaler Vergleich zwischen
Westpreussen und Galizien am Ende des 19. und
Anfang des 20. Jahrhunderts. - Marburg: HerderInstitut, 2004. - S. 157-166. - (Tagungen zur
Ostmitteleuropa-Forschung ; 20)
1559. JASIŃSKI Janusz: Żołnierze polscy na
Mazurach : (1807). - Olsztyn: Littera, 2004. - 55 s.: il.,
faks., mapa, portr.
1560. KASPAREK Norbert: Sierpień-wrzesień
1914 r. w Prusach Wschodnich w prasie warszawskiej
(przyczynek). Stud. Angerburgica 2004 T. 10 s. 9-12
1561. KOWALKOWSKI Krzysztof: Kociewska
emigracja. Kociewski Mag. Region. 2003 nr 3 s. 5-7
1562. LINDEMANN Peter: Deportation aus
Preussen, um die Wende zum und im 19.
Jahrhundert. Forsch. z. Brandenb. u. Pr. Gesch. NF.
2004 Bd. 14 s. 171-247
1563. ŁAPO Jerzy Marek: Nad mogiłą Wielkiej
Wojny... Borussia 2004 R. 14 [nr] 33/34 s. 53-59, il.
Dot. I wojny światowej na Mazurach
1564. NIEMIECKI Związek Kresów Wschodnich
(Hakata) na Pomorzu w 1910 r. : główne kierunki
działania, ocena polskich obchodów grunwaldzkich /
[wyd.] Mieczysław Wojciechowski // In: Wokół
historii i polityki : studia z dziejów XIX i XX wieku :
dedykowane
Profesorowi
Wojciechowi
Wrzesińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek; Inst. Hist. Uniw.
Wroc., 2004. - S. 921-930: faks.
1565. NIENDORF Mathias: Minderheiten an der
Grenze : Deutsche und Polen in den Kreisen Flatow
(Złotów) und Zempelburg (Sępólno Krajeńskie) 19001939. - Wiesbaden, 1997
Rec.: OLSTOWSKI Przemysław, Zap. Hist. 2004 T. 69 z. 2/3 s.
223-229
1566. PIETRUSZKIEWICZ Eugeniusz: Zamilkły
chóry, ustały pokłony' : staroobrzędowcy na
Mazurach. Almanach Sejneński 2004 [nr] 3 s. 169177, il. Streszcz. w jęz. lit. s. 169
1567. PIOTROWSKI Bernard: Mniejszość
litewska w Prusach Wschodnich : (około 1885-1914).
Lituano- Slavica Posnan. Stud. Hist. 2004 [T.] 10 s.
205-230
1568. PŁAZA-OPACKA Dagmara, STEGNER
Tadeusz, SZTYKIEL Ewa: Po słońce i wodę : polscy
letnicy nad Bałtykiem w XIX i w pierwszej połowie
XX wieku. - Gdańsk: Oficyna Pom.; Uniw. Gdań.,
2004. - 152 s.: il., faks., pl.
1569. POCYTĖ Silva: Polityka narodowościowa
cesarstwa niemieckiego a Litwini w Małej Litwie w
latach 1871-1914. Lituano- Slavica Posnan. Stud.
Hist. 2004 [T.] 10 s. 189-203
1570.
RADZIWIŁŁOWICZ
Dariusz:
Propagandowe
wykorzystanie
bitew
pod
Tannenbergiem i Grunwaldem w polityce Polski i
Niemiec w latach 1918-1945. Stud. Angerburgica
2004 T. 10 s. 54-62
1571.
RAJCHMAN
Jakub:
Zapomniana
społeczność - Żydzi Prus Wschodnich. Borussia 2004
R. 14 [nr] 35 s. 153-161
1572. RITTEL Johann: Rosyjska noc : z mojego
pamiętnika z czasów okupacji rosyjskiej. Borussia
2004 R. 14 [nr] 33/34 s. 41-52
Wspomnienia z Olsztyna z sierpnia 1914 r.
1573.
SCHATTKOWSKY
Ralph:
Identitätenwandel und nationale Mobilisierung in
Westpreussen und Galizien : ein Vergleich // In:
Identitätenwandel und nationale Mobilisierung in
Regionen ethnischer Diversität : ein regionaler
Vergleich zwischen Westpreussen und Galizien am
Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Marburg: Herder-Institut, 2004. - S. 29-62. (Tagungen zur Ostmitteleuropa-Forschung ; 20)
1574. SCHMIDT Jürgen W.: Spionage und
Spionageabwehr in Thorn in den Jahren 1890-1914.
81
Westpr.- Jahrb. 2004 Bd. 54 s. 53-65
1575. SCHÜLER-SPRINGORUM Stefanie: "Die
stärkere Logik der Landschaft" : jüdische
Jugendbewegung in Ostpreussen, 1913-1933. Beiträge
z. Gesch. Westpr. 2004 Nr. 19 s. 215-228. Streszcz. s.
228. Sum. s. 228
1576. SHOWALTER Dennis E.: Tannenberg :
clash of empires, 1914. - Washington DC: Brassey's,
2004. - XIV, 420 s.: mapy. - (Cornerstones of History)
1577. SZYDŁOWSKA Joanna: Koleją żelazną i
powozem : humanista na szlakach Prus Królewskich
u schyłku XIX wieku (prof. Stanisław Tarnowski
[1837-1917]). Mrągowskie Stud. Human. 2002/2003
T. 4/5 (dr. 2004) s. 102-117. Zsfg. s. 117
1578. WALKUSZ Jan: "Gdyby o Polskę pytali..." :
z dziejów duchowieństwa Pomorza i Wielkopolski w
XIX i XX wieku. - Lublin: Tow. Nauk. KUL, 2004. 210, [6] s.: portr., tab. - (Prace Wydziału
Teologicznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego ; 133). Bibliogr. s. 167-190.
Sum. s. 191-195. Zsfg. s. 197-202
1579. WOJCIECHOWSKI Mieczysław: Die
sozialdemokratische Bewegung in der Provinz
Westpreussen im 19. und 20. Jahrhundert (bis 1920).
Acta Borussica 2004 Bd. 7 s. 96-112
1580. WOŁOSZ Artur K.F.: Mauzoleum bitwy
pod Tannenbergiem - "pean teutońskiej chwały" czy
dzieło architektury funeralnej. Stud. Angerburgica
2004 T. 10 s. 63-86, il., pl.
1581. WYCZÓŁKOWSKI Mariusz: Regiment
Grenadierów Króla Fryderyka Wielkiego (3.
Wschodniopruski) nr 4 i jego mazurskie boje. Stud.
Angerburgica 2004 T. 10 s. 44-53, il., pl.
3. Od 1919 r. do 1939 r.
1582. AMBROZIAK Sławomir: Legenda
Samsonowa. Rocz. Mazurski 2004 T. 8 s. 96-122, il.
Walki na terenie Prus Wsch. w lipcu 1914 r. oraz okoliczności
śmierci gen. A. Samsonova (1859-1914)
1583. BOGACZ Daniel: Fremde in einer freien
Stadt : Deutsche, Polen und Juden in Danzig 19201939
:
zur
Minderheitenforschung
in
Ostmitteleuropa. - Bonn, 1999. - [2], VIII, 267 s.
1584. BOGACZ Daniel: Totalitaryzm pod kontrolą
: o systemie władzy narodowych socjalistów w
Wolnym Mieście Gdańsku (1930-1939) // In: Księga
jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i
Administracji
Uniwersytetu
Szczecińskiego.
Szczecin: Wydaw. Nauk. Uniw. Szczec., 2004. - S. 607637. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ;
T. 504)
1585. FUCHS Klaus: Hin zur litauischen Idylle Endrius Borchrtas' [1891-1957] politische Agenda für
das Memelgebiet. Annaberger Annalen 2004 Bd. 12 s.
133-177
Tekst źrodłowy s. 140-177
Toż
w
wersji
elektr.:
http://annaberg.de/aa/2004/AnnabergerAnnalen12-2004.pdf
1586. JANIK Marek: Wywiad polski na terenie
Wolnego Miasta Gdańska. Prz. Morski 2004 R. 69 z. 2
s. 56-70
1587. KASZUBI bytowscy i lęborscy w świetle
opracowania urzędnika MSZ II Rzeczypospolitej z
1930 roku / [wyd.] Wojciech Skóra. Acta Cassubiana
2004 T. 6 s. 295-336
1588. KOTŁOWSKI Tadeusz: Społeczeństwo
Wielkopolski i Pomorza wobec śmierci Józefa
Piłsudskiego w 1935 roku // In: Studia archiwalne,
historyczne, politologiczne. - Szczecin: Stow. Arch.
Pol. Oddział; Warszawa: Nacz. Dyr. Arch. Państw.,
2004. - S. 201-220
Wyd. 1: Szczecin, 2003
1589. KRÓLIKOWSKI Bohdan: Ułańska jesień :
szkice do dziejów kawalerii II Rzeczypospolitej. Lublin: Tow. Nauk. KUL, 2002. - 334, [8] s., [32] s.
tabl.: mapa. - (Prace Wydziału HistorycznoFilologicznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego ; 90). Bibliogr. s. 299-311.
Sum. s. 313-314
Z treści: Grudziądz s. 113-135
1590. KUTTA Janusz: Druga Rzeczpospolita i
Kaszubi 1920-1939. - Bydgoszcz, 2003
Rec.: OSIŃSKI Janusz // In: Demokracja i samorządność na
Kujawach i Pomorzu w dobie nowożytnej. - Bydgoszcz, 2004. - S.
335-338. - SZULTKA Zygmunt, Zap. Hist. 2004 T. 69 z. 4 s. 200203
1591. MATUSZAK Tomasz: Współpraca balonów
wojskowych z Marynarką Wojenną w okresie
międzywojennym. Prz. Morski 2004 R. 69 z. 7/8 s. 8797, il.
1592. NOWAK Zenon Hubert: Das Bild der Juden
in der deutschen und polnischen Gesellschaft
Westpreussens bzw. Pommerellens bis 1939 // In:
Stereotyp, Identität und Geschichte : die Funktion
von Stereotypen in gesellschaftlichen Diskursen. Frankfurt/M.: Lang, 2002. - S. 227-248. (Mitteleuropa - Osteuropa ; Bd. 5)
1593. OLEJKO Andrzej: Koncepcje użycia
lotnictwa morskiego w II RP w latach dwudziestych.
Prz. Morski 2004 R. 69 z. 7/8 s. 73-86
1594. OLEJKO Andrzej: Koncepcje użycia
lotnictwa morskiego w II RP w latach trzydziestych.
Prz. Morski 2004 R. 69 z. 9 s. 67-76
1595. OLSTOWSKI Przemysław: Kształtowanie
się struktur politycznych obozu pomajowego na
terenie województwa pomorskiego w latach 19261935 : zarys problematyki badawczej. Zap. Hist. 2004
T. 69 z. 2/3 s. 69-115. Zsfg. s. 112-114. Sum. s. 114115
1596. PAWLUCZUK Zdzisław: Towarzystwo
Gimnastyczne "Sokół" na Kociewiu w latach 18961939 // In: Krajowy Zlot Sokolstwa Polskiego : 110 lat
Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Zakopanem :
konferencja naukowa [...]. - Kraków: Pol. Tow.
Gimnastyczne "Sokół", 2004. - S. 99-106
1597. POLAK Andrzej: Obrona wybrzeża
morskiego w Polsce. Prz. Morski 2004 R. 69 z. 7/8 s.
98-114
Konferencja, Warszawa 20-21 V 2004 r.
1598. POMORZE w systemie obrony Polski w
okresie międzywojennym i po II wojnie światowej /
red. nauk. Tadeusz Kmiecik; Pomorska Akademia
Pedagogiczna w Słupsku. - Słupsk, 2004. - 255 s.: il.,
tab.
Z treści: KMIECIK Tadeusz: Wybrane problemy militarne
Wolnego Miasta Gdańska w latach 1920-1933: (na podstawie
dokumentów archiwalnych z Archiwum Akt Nowych i Centralnego
Archiwum Wojskowego) s. 7-19. - SKÓRA Wojciech: Początki
działalności polskiego wywiadu w Wolnym Mieście Gdańsku (19201921) s. 21-40. - OLEJKO Andrzej: Lotnictwo morskie II
Rzeczypospolitej - historia i koncepcje jego współdziałania z
Marynarką Wojenną na Polesiu i Bałtyku w XX-leciu
międzywojennym s. 51-71. - MATUSZAK Tomasz: Próby
zastosowania balonów wojskowych na wybrzeżu w okresie
międzywojennym s. 73-83. - SYKUT Piotr: Rola i znaczenie Policji
Państwowej w systemie obrony Polski w okresie międzywojennym
na Pomorzu: zarys problematyki na przykładzie powiatu
grudziądzkiego s. 85-94. - BIENIECKI Ireneusz: Przygotowania
formacji granicznych do obrony Półwyspu Helskiego w 1939 roku w
świetle relacji dowódcy batalionu KOP "Hel" s. 95-99. - JANIK
Marek: Wywiad polski na terenie Wolnego Miasta Gdańska jako
element systemu obrony wybrzeża w 1939 roku s. 101-114. TULISZKA Jarosław: Postawy dowódców polskich okrętów
wojennych w czasie obrony wybrzeża we wrześniu 1919 roku (próba
oceny) s. 115-156. - JENDRZEJEWSKI Artur, PEPŁOŃSKI
Andrzej: Organizacja i działalność wywiadowcza na Pomorzu
ekspozytury "Lombard" oddziału II Komendy Głównej Armii
Krajowej s. 157-175. - SZCZUROWSKI Maciej: Artyleria Wojska
Polskiego w obronie wybrzeża na wiosnę 1945 roku s. 177-185. PRZYBYLSKI Jerzy: Miejsce obrony wybrzeża w ogólnym systemie
obrony państwa w latach 1945-1989 s. 187-199. - STACHULA
Adolf: Doświadczenia i wnioski z pierwszego etapu rozminowania
ziem polskich na przykładzie 5 Mazurskiej Brygady Saperów s. 201210. - DROZDOWSKI Adam: Wojska inżynieryjno-saperskie w
działaniach bojowych 1 Armii WP na Pomorzu, styczeń-kwiecień
1945 roku s. 211-231. - KWIATKOWSKI Jacek: Udział 5 Brygady
Saperów i 5 Pułku Saperów w rozminowywaniu Pomorza s. 233237. - GULBIŃSKI Bronisław: Wybrane wspomnienia z
powojennej operacji rozminowania kraju w latach 1945-1956 s. 243250 [dot. m.in. Wilczego Szańca]
1599. PRZYBYLSKI Jerzy: Militarne aspekty
polskiej polityki morskiej 1918-1989 // In: U progu
niepodległości 1918-1989 : zbiór studiów. - Ostaszewo
Gd.: Wydaw "Stepan design" , 1999. - S. 215-233. (Prace Zakładu Historii Myśli i Kultury Politycznej
Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego)
1600. SCHALLER Helmut W.: Die Kaschuben
zwischen Polen und Deutschen : Probleme einer
slawischen Minderheit 1918-1945. Cassubia Slavica
2004 [Bd.] 2 s. 80-97
1601. SKARŻYŃSKI Mirosław: Administracja
lotnictwa polskiej Marynarki Wojennej w latach 19201939. Prz. Morski 2004 R. 69 z. 2 s. 71-76, tab.
1602. SKÓRA Wojciech: Działalność Ukraińców
w Prusach Wschodnich w świetle raportu placówki
wywiadu polskiego w Królewcu z 1925 roku. Kom.
Maz.- Warm. 2004 nr 2 s. 195-213. Zsfg. s. 213
1603. SKÓRA Wojciech: Obserwacja konsulatów
polskich w Prusach Wschodnich przez niemiecki
kontrwywiad (do 1927 roku). Słup. Stud. Hist. 2004 nr
11 s.261-269
1604. STĘPNIAK Henryk: Polska i Wolne Miasto
Gdańsk (1920-1939) : stosunki polityczne. - Gdańsk:
Oficyna Pom., 2004. - 237 s.: il., faks., portr. Bibliogr.
s. 224-230. Zsfg. s. 217-223
1605. SZYMANOWICZ Adam: Działalność
wywiadowcza ekspozytur terenowych Oddziału II
Sztabu Głównego (Generalnego) wobec Prus
Wschodnich (1918-1939). Prz. Hist.- Wojsk. 2004 R. 5
nr 4 s. 93-118. Sum. s. 118
1606. SZYMANOWICZ Adam: Udział Oddziału II
Sztabu Generalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych
w pracach plebiscytowych na Warmii, Mazurach i
Powiślu w 1920 roku. Kom. Maz.- Warm. 2004 nr 4 s.
515-530. Zsfg. s. 530
1607. TULISZKA Jarosław: Baterie nadbrzeżne w
okresie Drugiej Rzeczypospolitej. Prz. Morski 2004 R.
69 z. 6 s. 37-59, il.
1608. WOJCIECHOWSKI Mieczysław: Postawa
ludności polskiej Pomorza i Wielkopolski wobec
traktatu ryskiego 1921 roku : przyczynek do oceny
polskiej polityki wschodniej w początkach II
Rzeczypospolitej // In: Polska polityka wschodnia w
XX wieku : studia. - Włocławek: Wyż. Szk. Hum.Ekonom.; Toruń: UMK, 2004. - S. 49-64
1609.
WRZESIŃSKI
Wojciech:
Między
Królewcem, Warszawą, Berlinem a Londynem :
studia i szkice z dziejów XX wieku. [T. 4]. - Toruń:
Wydaw. Adam Marszałek, 2004. - 600 s.
Z treści: Wrzenie rewolucyjne w Prusach Wschodnich w latach
1918-1920 s. 143-189. - Charakter i znaczenie Rad Żołnierskich,
Robotniczych i Chłopskich w Prusach Wschodnich w latach 19181919 s. 190-210. - Rola "Gazety Olsztyńskiej" w kształtowaniu i
zachowaniu świadomości narodowej Polaków na Warmii (18801939) s. 232-247. - Rola i znaczenie ludności polskiej w życiu Prus
Wschodnich w latach 1920-1939 s. 248-260. - Sprawy Prus
Wschodnich w działalności polskich ugrupowań politycznych w
okresie II wojny światowej s. 405-419. - Proces zasiedlania
województwa olsztyńskiego w latach 1945-1949 s. 420-459. SULEJA Włodzimierz, WRZESIŃSKI W.: Problemy potocznej
świadomości historycznej mieszkańców Warmii i Mazur s. 476-503.
- Ze współczesnych zagadnień demograficznych województwa
olsztyńskiego s. 504-519. - Dziedzictwo a tożsamość: Prusy
Wschodnie - Warmia i Mazury - Olsztyńskie s. 520-536. WRZESIŃSKI W., JASIŃSKI Janusz: Spojrzenie w 1957 r. na
"Główne problemy historii Warmii i Mazur w Polsce Ludowej" s.
537-555. - Olsztyńskie badania regionalne: stan i potrzeby nauk
społecznych na Warmii i Mazurach s. 556-568
T. 3 zob. bibliogr. za 2001 r. poz. 582
4. Od 1939 r. do 1945 r.
1610. BREZA Edward: Pomiędzy oporem a
przystosowaniem : Kaszubi w okręgu Rzeszy GdańskPrusy Zachodnie 1939-1945. Rocz. Gdań. 2004 T. 64
83
z. 1/2 s. 49-60. Sum. s. 60
1611. CHRZANOWSKI Bogdan: Echa powstania
warszawskiego na Pomorzu. Biul. Fund. Arch. i Muz.
Pom. AK oraz Wojsk. Służby Polek 2004 nr 2 s.18-28
1622. PEPŁOŃSKI Andrzej: Wpływ organizacji
paramilitarnych na tworzenie konspiracji wojskowej
na Pomorzu // In: Polska walcząca 1939-1945 :
wydarzenia, kulisy, opinie : studia i materiały. Koszalin: Stow. Human. i Artystów, 2004. - S. 21-29
1612.
CHRZANOWSKI
Bogdan:
Polska
Podziemna na Pomorzu 1939-1945 : warunki
działania // In: Polska walcząca 1939-1945 :
wydarzenia, kulisy, opinie : studia i materiały. Koszalin: Stow. Human. i Artystów, 2004. - S. 30-46
1623. POSPIESZALSKI Karol Marian: Zamachy
nazistowskie na mienie niemieckie : plan
Reichsführera SS z lata 1939 roku. Prz. Zach. 2004 R.
60 nr 1 s. 49-74. Sum. s. 74
1613. CHRZANOWSKI Bogdan, GĄSIOROWSKI
Andrzej: Wydział Marynarki Wojennej "Alfa"
Komendy Głównej Armii Krajowej. - Toruń, 2001
1624. RIESS Volker: Zentrale und dezentrale
Radikalisierung : die Tötungen "unwerten Lebens" in
den annektierten west- und nordpolnischen Gebieten
1939-1941 // In: Genesis des Genozids : Polen 19391941. - Darmstadt, 2004. - S. 127-144
Rec.: ROMANOWICZ Jerzy, Słup. Stud. Hist. 2004 nr 11 s.
323-329
Dot. m.in. Prus Zach.
Dot. m.in. Prus Wschodnich i Zachodnich
1614. CLOUGH Patricia: In langer Reihe über das
Haff : die Flucht der Trakehner aus Ostpreussen. München: Dt. Verl.-Anstalt, 2004. - 207, [1] s., [8] s.
tabl.
1625. RIPPIN Erhardt: Die schützende Hand
Gottes : dramatische Flucht aus Ostpreussen. Frankfurt/Main: Fischer, 2004. - 108 s.: il.
1615. DRYWA Danuta: The extermination of
Jews in Stutthof concentration camp. - Gdańsk:
Stutthof Mus. in Sztutowo, 2004. - 378 s.: il., faks.,
mapy, portr. Bibliogr. s. 327-335
1626. SCHUBERT Günter: "Bydgoska krwawa
niedziela" : śmierć legendy. - Bydgoszcz: Miejski
Kom. Ochr. Pamięci Walk i Męczeństwa, 2003. - 188
s.: il., pl., portr. Bibliogr. 179-182
Toż w jęz. pol. zob. bibliogr. za 2001 r. poz. 1722
1616. GRABOWSKA-CHAŁKA Janina: Stutthof :
informator historyczny : przewodnik. - Gdańsk;
Sztutowo: Muz. Stutthof, 2004. - 158 s.: il. Bibliogr.
1617. GROT Elżbieta Maria: Jeśli ludzie
zamilkną, głazy wołać będą : Marsz Śmierci więźniów
KL Stutthof w upamiętnieniach na Ziemi
Kaszubskiej. - Gdynia: Verbi Causa, 2003. - 131, [2] s.:
il., faks., mapa, portr. Bibliogr. s. 126-130
1618. HEYE Uwe-Karsten: Vom Glück nur ein
Schatten : eine deutsche Familiengeschichte. München: Blessing, 2004. - 191 s.: il.
Rok 1945 w Prusach Wschodnich
1619. JENDRZEJEWSKI Artur: Działalność
wywiadowcza organizacji konspiracyjnych w rejonie
Starogardu w latach 1939-1945. Słup. Stud. Hist. 2004
nr 11 s.103-112
1620.
KASPERAVIČIUS
Algis:
Ucieczka
Litwinów i Żydów z kraju kłajpedzkiego w 1939 r.
podczas zagarnięcia go przez Trzecią Rzeszę // In:
Repatriacje i migracje ludności pogranicza w XX
wieku : stan badań oraz źródła do dziejów pogranicza
polsko-litewsko-białoruskiego. - Białystok, 2004. - S.
40-47. - (Wspólne Dziedzictwo Ziem PółnocnoWschodnich Dawnej Rzeczypospolitej ; T. 3 )
1621. PANTENIUS Hans Jürgen: Letzte Schlacht
an der Ostfront : von Döberitz bis Danzig 1944/1945 :
Erinnerungen und Erfahrungen eines jungen
Regimentskommandeurs / hrsg. v. Friedrich
Benninghoven. - Hamburg, 2002
Rec.: RASMUS Hugo, Beiträge z. Gesch. Westpr. 2004 Nr. 19
s. 302-306
1627. SEMKÓW Piotr: Granica wolności
badawczej. Biul. Inst. Pamięci Narod. 2003 nr 7 s. 5861, il.
Okoliczności wydania książki: Bojarska Barbara: Piaśnica:
miejsce pamięci i martyrologii: z badań nad zbrodniami
hitlerowskimi na Pomorzu. - Wrocław, 1978
1628.
SMOLIŃSKI
Aleksander:
Obsada
personalna Pomorskiej Brygady Kawalerii w dniu 1
września 1939. Mars 2004 T. 17 s. 93-116. Sum. s. 116
1629. SPOŁECZEŃSTWO pomorskie w latach
okupacji niemieckiej 1939-1945 : materiały XIII sesji
popularnonaukowej z Toruniu w dniu 15 listopada
2003 roku / pod red. Katarzyny Minczykowskiejm,
Jana Szilinga. - Toruń: Fundacja "Arch. i Muz. Pom.
Armii Krajowej oraz Wojsk. Służby Polek", 2004. 194, [1] s.: il. - (Biblioteka Fundacji "Archiwum
Pomorskie AK" w Toruniu ; T. 42). Sum. s. 179-180.
Zsfg. s. 181-182
Z treści: BORZYSZKOWSKI Józef: O niektórych mitach i
realiach życia codziennego Pomorza pod okupacją hitlerowską s.
15-24. - CHRZANOWSKI Bogdan: Kształtowanie się nastrojów
ludności polskiej i niemieckiej na Pomorzu w świetle źródeł
konspiracyjnych 1939-1944 s. 25-46. - GĄSIOROWSKI Andrzej:
Życie codzienne na Pomorzu Gdańskim w latach 1939-1944 w
świetle prasy i źródeł konspiracyjnych s. 47-82. - GROCHOWINA
Sylwia: Niemieckie szkolnictwo powszechne na Pomorzu
Gdańskim w latach 1939-1945 s. 83-101. - OWSIŃSKI Marcin:
Życie codzienne ludności polskiej na Pomorzu Gdańskim w świetle
akt personalnych więźniów Konzentrationslager Stutthof s. 103127. - SZILING Jan: Problem używania języka polskiego w Okręgu
Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie w latach 1939-1945 s. 129-139
1630. SZCZUCHNIK Przemysław: V Brygada
Wileńska Armii Krajowej na terenie Powiśla. Rocz.
Elbl. 2004 T. 19 s. 91-100
1631. SZUBARCZYK Piotr: Erika z Rumi /
współpr. Piotr Semków. Biul. Inst. Pamięci Narod.
2004 nr 5 s. 49-53, il.
Pobyt rodziców Eriki Steinbach w Rumi w l. 1941-1945
1632. WARDZYŃSKA Maria: "Intelligenzaktion"
na Warmii, Mazurach i Północnym Mazowszu. Biul.
Inst. Pamięci Narod. 2003/2004 nr 12/1 s. 38-42, il.
1633. WYSIEDLENIA na Pomorzu w latach 19391948 : materiały pokonferencyjne / pod red. Józefa
Borzyszkowskiego. - Gdańsk; Wejherowo: Inst. Kasz.;
Zw. Przyj. Pom.; Muz. Piśm. i Muzyki Kasz.-Pom.,
2004. - 125 s.: tab.
Z treści: SZILING Jan: Akcje wysiedleńcze ludności polskiej
na Pomorzu Gdańskim w latach 1939-1940 ze szczególnym
uwzględnieniem Ziemi Chełmińskiej i południowych regionów
województwa pomorskiego s. 13-18. - GĄSIOROWSKI Andrzej:
Wysiedlenia na Pomorzu w okresie okupacji niemieckiej w świetle
wydawnictw konspiracyjnych z lat 1939-1945 s. 19-28. - BERENDT
Grzegorz: Wpływ wysiedleń ludności na zmiany w strukturze
narodowościowej na obszarze byłego Wolnego Miasta Gdańska i
północnych Kaszub w latach 1939-1945 s. 29-58. - HAJDUK
Bolesław: Niemieckie akcje wysiedleńcze w Szwajcarii Kaszubskiej
podczas drugiej wojny światowej s. 59-74. - GAJEWICZ Jerzy:
Ucieczka i wysiedlanie Niemców z Pomorza Gdańskiego w latach
1944-1948 na tle stosunków polsko-niemieckich wczoraj i dziś s. 7784. - GŁOMSKA Janina: Pomordowani i zaginieni z powiatu
chojnickiego w latach 1939-1945 s. 93-124
1634.
ZEIDLER
Manfred:
Flucht
und
Vertreibung der Deutschen aus Ostpreussen,
Westpreussen, Danzig, dem Warthegau und
Hinterpommern // In: Flucht und Vertreibung :
Europa zwischen 1939 und 1948. Bd. 3. - Hamburg:
Ellert u. Richter, 2004. - S. 66-99: il., mapy
XI. POMORZE WSCHODNIE PO 1945 R.
1635. A DĄB rośnie : Warmia i Mazury w
reportażu po 1945 roku / wyb. Tadeusz Prusiński, wst.
Andrzej Sakson. - Warszawa; Dąbrówno, 2002
Omów.: SAKSON A., Prz. Zach. 2004 R. 60 nr 4 s. 227-230
1636. ALABRUDZIŃSKA Elżbieta: Mniejszości
religijne na terenie województw pomorskiego i
gdańskiego w latach 1945-1950. Zap. Hist. 2004 T. 69
z. 4 s. 53-74. Zsfg. s. 73. Sum. s. 73-74
1642. BRODERSEN Per: "Christus hat uns nicht
verlassen" : Sowjetmacht und religiöse Praxis an der
sowjetischen Peripherie, Kaliningrad 1946-1950.
Jahrb. f. Gesch. Osteur. NF 2004 Bd. 52 s. 571-584
1643. CENCKIEWICZ Sławomir: Gdańsk,
Gdynia, Sopot // In: Oblicza Marca 1968. - Warszawa:
IPN, 2004. - S. 73-85. - (Konferencje IPN ; T. 15)
1644. CHŁOSTA Jan: Deportacje ludności
cywilnej Prus Wschodnich do pracy w głąb ZSRR w
1945 roku (na podstawie wspomnień). Rocz.
Mazurski 2004 T. 8 s. 123-167
1645. CHŁOSTA Jan: Deportacje ludności
cywilnej Prus Wschodnich do pracy w głąb ZSRR w
1945 roku (na podstawie wspomnień). Biul. Hist.
Pogranicza 2004 nr 5 s. 83-98. Sum. s. 98. Streszcz. w
jęz. lit. s. 98
1646. CHŁOSTA-ZIELONKA Joanna: Działalność
Jana Grabowskiego [1882-1950] w Olsztyńskiem w
latach 1945-1947 w świetle sprawozdań dla
Ministerstwa Kultury i Sztuki. Kom. Maz.- Warm.
2004 nr 3 s. 361-372. Zsfg. s. 372
1647. CHRZANOWSKI Bogdan: Powrót do ruin
czy rejs do ziemi obiecanej? / rozm. Barbara Polak.
Biul. Inst. Pamięci Narod. 2004 nr 5 s. 27-33, il.
Powroty i napływ nowych mieszkańców na Pomorze Gdańskie
po II wojnie światowej
1648. CHRZANOWSKI Bogdan: Wypędzenia z
Pomorza. Biul. Inst. Pamięci Narod. 2004 nr 5 s. 3448, il., faks.
1649. DOM nowy, dom stary / oprac. Jerzy Marek
Łapo. Stud. Angerburgica 2003-2004 T. 8 s. 72-77
Fragmenty wspomnień przesiedleńców na Mazury po 1945 r.
1637. BARYŁA Tadeusz: Niezamarzający port nad
Bałtykiem. Polska w Europie 2000 z. 34 s. 85-96
1650. FEDOROV Gennadij: Das Kaliningrader
Gebiet : eine Region der Zusammenarbeit zwischen
der Russischen Föderation und der Europäischen
Union. - Kaliningrad: Verlagsanstalt der Staatl. Univ.,
2004. - 31 s. - (Region der Zusammenarbeit)
1638. BAZIUR Grzegorz: Armia Czerwona na
Pomorzu Gdańskim 1945-1947. - Warszawa, 2003
1651. GOLON Mirosław: Polityka radzieckich
władz wojskowych i policyjnych na Pomorzu
Nadwiślańskim w latach 1945-1947. - Toruń, 2001
217
218
Obwód Kaliningradzki po II wojnie światowej
Rec.: HEJGER Maciej, Prz. Zach.- pom. 2004 R. 19 z. 4 s. 215-
1639. BĘDŹMIROWSKI Jerzy: Marynarka
Wojenna w latach 1945-1991 : reaktywowanie, rozwój
i zadania. [Cz.] 1-2. Prz. Morski 2004 R. 69 z. 11 s. 4962; z. 12 s. 37-47, tab.
1640. BIAŁAS Tadeusz: Liga Morska 1944-1953. Gdańsk, 2002
Rec.: CHODUBSKI Andrzej, Cywilizacja i Polityka. Zesz.
Nauk. 2004 nr 2 s. 351-356
1641. BOROWIEC Piotr: Sytuacja ekonomiczna
Obwodu Kaliningradzkiego. Rocz. Wsch. 2004 nr 10
s. 297-312, tab.
Rec.: MICHALSKI Ryszard, Zap. Hist. 2004 T. 69 z. 4 s. 216-
1652. HAERDLE Benjamin: Redaktionsalltag
beim "Mitteilungsblatt der deutschen Minderheit im
Bezirk
Ermland
und
Masuren"
//
In:
Deutschsprachige Medien in Mittel- und Osteuropa :
Berichte und Analysen. - Stuttgart, 2004. - S. 40-43: il.
1653. HAŁAGIDA Igor: Członkowie ukraińskiego
podziemia na Warmii i Mazurach po 1947 roku (zarys
zagdnienia). Echa Przeszłości 2004 [T.] 5 s. 213-234.
Zsfg. s. 234
1654. HAŁAGIDA Igor: Ukraińcy na zachodnich i
północnych ziemiach Polski 1947-1957. - Warszawa,
85
2002
238
Rec.: HRYCIUK Grzegorz, Dzieje Najn. 2002 R. 34 nr 3 s. 234-
1655. JAGUCKI Alfred: Mazurskie dole i niedole :
wspomnienia i refleksje z lat pracy na Mazurach /
oprac. Erwin Kruk. - Olsztyn: Maz. Tow.
Ewangelickie, 2004. - 211 s.: il.
Lata 1945-1963
Rec.: CZESLA Alfred, Kom. Maz.- Warm. 2004 nr 2 s. 246-249
1656. JASIAKIEWICZ A.: Obwód Kaliningradzki
w obliczu rozszerzenia Unii Europejskiej na wschód :
wybrane zagadnienia // In: Vostočnaja Evropa :
fenomen Baltii : Metarialy IV Meždunarodnoj
naučnoj konferencii [...]. - Sankt-Peterburg:
General'noe Konsul'stvo Resp. Pol'ša, 2004. - S. 301308: mapy
Toż w jęz. ros. s. 308-315
1657. KAZAŃSKI Arkadiusz: "Solidarność" w
Stoczni Gdańskiej grudzień 1981 - sierpień 1988. Gdańsk: Stow. "Solidarni z Kolebki", 2004. - 198 s.
1658. KIESER Egbert: Zatoka Gdańska 1945 :
dokumentacja dramatu. - Gdańsk, 2003
Rec.: DMOCHOWSKI Tadeusz, Cywilizacja i Polityka. Zesz.
Nauk. 2004 nr 2 s. 285-287. - DMOCHOWSKI Tadeusz, Gdań.
Stud. Międzynarodowe 2004 Vol. 3 nr 2 s. 203-206
1659. KLEMEŠEV Andrej P., KOZLOV Sergej D.,
FEDOROV Gennadij M.: The Special region of
Russia. - Kaliningrad: State Univ. Publ. House, 2004. 283 s.
Dot. Obwodu Kaliningradzkiego
1660. KONDRACKI Tadeusz: Stowarzyszenie
Marynarki Wojennej 1945-1992. - Gdynia, 2003
196
Rec.: PATER Walter, Prz. Hist.- Wojsk. 2004 R. 5 nr 1 s. 190-
1661. KOPICZKO Andrzej: Represje wobec
duchowieństwa katolickiego diecezji warmińskiej w
okresie stalinowskim (1947-1954). Echa Przeszłości
2004 [T.] 5 s.201-212. Zsfg. s.212
1662. KOROWICKI Antoni, CZOCHAŃSKI
Jarosław T., MAKAREWICZ Jerzy: Waloryzacja
środowiska
przyrodniczego
województwa
pomorskiego dla celów rekreacyjno-turystycznych //
In: Uwarunkowania użytkowania turystycznego lasów
i terenów zadrzewionych : Międzynarodowa
Konferencja Naukowa [...] 2003 : zbiór materiałów
pokonferencyjnych. - Gdańsk: Wyż. Szk. Turyst. i
Hotel., 2003. - S. 149-172: mapa, tab.
1663. KOSSERT Andreas: "Endlösung on the
amber shore?" : the massacre in january 1945 on the
Baltic seashore - a repressed chapter of East Prussian
history. Year Book / Leo Baeck Institute 2004 Vol. 49
s. 3-21
1664. KOSTJAŠOV Jurij V.: "Nur wenige wollen
umsiedlen..." : zur organisation der Umsiedlung von
Kolchosbauern aus der Gebiet Voronež in das Gebiet
Kaliningrad in den Nachkriegsjahren. Zs. f.
Ostmitteleur.- Forsch. 2004 Jg. 53 H. 4 s. 556-563
1665. KOZŁOWSKI Kazimierz: Od Października
'56 do Grudnia '70 : ewolucja stosunków społecznopolitycznych na Wybrzeżu (1956-1970). - Szczecin,
2002
Rec.: WOJCIECHOWSKI Marian, Prz. Zach. 2004 R. 60 nr 1 s.
208-210
1666. KOZŁOWSKI Ryszard: Październik '56 w
regionie
kujawsko-pomorskim
w
świetle
niepublikowanych źródeł PZPR / Wyższa Szkoła
Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku. Włocławek, 2004. - 259 s.: il., faks., portr. Bibliogr. s.
167-170. Sum. s. 257-259
Aneks źródłowy s.171-246
1667. KUJAWY i Pomorze w latach 1945-1956 :
od zakończenia okupacji niemieckiej do przełomu
październikowego : materiały z konferencji naukowej
zorganizowanej w dniu 11 maja 2000 roku przez
Instytut Historii WSP w Bydgoszczy oraz Wydział
Humanistyczny WSHE we Włocławku / pod red.
Włodzimierza
Jastrzębskiego,
Mirosława
Krajewskiego. - Włocławek, 2001
Rec.: ZIÓŁKOWSKI Bogdan, Ziemia Kujaw. 2004 [T.] 17 s.
236-240
1668. LEWANDOWSKA Izabela: Mniejszość
ukraińska w opiniach i postawach licealistów z
Warmii i Mazur. Stud. Angerburgica 2003-2004 T. 8 s.
37-50
1669. LICHACZ Radosław: Grobownictwo
wojenne żołnierzy Armii Czerwonej w powiecie
węgorzewskim. Stud. Angerburgica 2003-2004 T. 8 s.
51-63, mapa, pl.
1670. LINKIEWICZ Olga: Miejsce swoje, miejsce
obce. Borussia 2004 R. 14 [nr] 33/34 s. 160-172, il.
Asymilacja ludności napływowej po 1945 roku na przykładzie
Ostrowa Wielkiego w powiecie piskim
1671. MALENDOWICZ Paweł: Anarchizm i
anarchiści w Trójmieście w latach 1980-2000. Rocz.
Gdań. 2004 T. 64 z. 1/2 s. 73-85. Sum. s. 85
1672. MARSZALEC Janusz: Walka z legendą.
Biul. Inst. Pamięci Narod. 2003/2004 nr 12/1 s. 69-75,
il.
Dot. legendy Grudnia 1970 r. na Wybrzeżu
1673. NITSCHKE Bernadetta: Vertreibung und
Aussiedlung der deutschen Bevölkerung aus Polen
1945-1949. - München, 2003
Rec.: KRAFT Claudia, Zs f. Ostmitteleur.- Forsch. 2004 Bd. 53
s. 281-283
1674.
OBRACHT-PRONDZYŃSKI
Cezary:
Kaszubi i ich tożsamość w III Rzeczypospolitej - stare
problemy, nowe wyzwania. Prz. Polonijny 2004 R. 30
z. 3 s. 61-72
1675.
OBWÓD
Kaliningradzki
Federacji
Rosyjskiej - historia i współczesność : materiały z
polsko-rosyjskiej konferencji zorganizowanej przez
Wydział
Humanistyczny
Wyższej
Szkoły
Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku w dniu
3 kwietnia 2003 r. / pod red. Valerija I. Gal'cova,
Ryszarda
Sudzińskiego;
Wyższa
Szkoła
Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku. Włocławek, 2004. - 121 s.
Treść: CZUBIŃSKI Jarosław: Główne formy aktualnej
współpracy Rzeczypospolitej Polskiej i Obwodu Kaliningardzkiego
Federacji
Rosyjskiej
=
Osnovnyje
formy
aktual'novo
sotruvdničestva Respubliki Pol'ša i Kaliningradskoj oblasti
Rossijskoj Federacii s. 11-14, 65-68. - KLEMEŠEV Andrej P.:
Szkolnictwo wyższe w Obwodzie Kaliningradzkim w warunkach
enklawy = Vysšee obrazovanie Kaliningradskoj oblasti v uslovijach
anklavnogo regiona s. 15-18, 69-73. - GALC'OV Valerij I.:
Powstanie i główne etapy rozwoju Obwodu Kaliningradzkiego =
Osnovnyje osobennosti istorii Kaliningradskoj oblasti s. 19-28, 7585. - STECKIEWICZ Jerzy: Polonia kaliningradzka - szkic do
portretu = Kaliningradskaja pol'skaja diaspora - očerk k portretu s.
29-37, 87-98. - KRETININ Gennadij V.: Tożsamość
kaliningradczyków: źródła i niektóre problemy jej kształtowania =
Identičnost' kaliningradcev: istoki i nekotorye problemy
formirovanija s. 39-45, 99-106. - BÄCKER Roman: Obwód
Kaliningradzki
w
myśli
geopolitycznej
eurazjatów
=
Kaliningradskaja oblast' v geopolitičeskoj mysli evrazijcev s. 47-53,
107-114. - KOSTRZAK Jan: Kaliningrad - miejsce spotkań czy
konfrontacji? = Kaliningrad - mesto vstreč ili konfrontacii? s. 55-60,
115-121
Tekst równol. w jęz. pol. i ros.
piłkarstwa Warmii i Mazur (1945-2000) : 55 lat
Olsztyńskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Olsztyn: Warm.-Maz. Okr. Zw. Piłki Nożnej, 2000 . 295 s., [8] s. tabl.: il., portr., tab.
1683. POTYKANOWICZ-SUDA Lidia: Kontrola
bibliotek Seminariów Duchownych i zakonnych w
województwie gdańskim w 1960 roku w świetle akt
Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy Publikacji i
Widowisk w Gdańsku. Mies. Archidiec. Gdań. 2004
R. 48 [nr] 4/6 s. 375-390
1684. POTYKANOWICZ-SUDA Lidia: Kościół i
społeczeństwo Pomorza Gdańskiego wobec stanu
wojennego w okresie od 13 grudnia 1981 r. do lipca
1982 r. w świetle akt KW PZPR w Gdańsku // In:
Kościół i społeczeństwo wobec stanu wojennego. Warszawa, 2004. - S. 395-408
1685. REPRESJE wobec PSL na Warmii i
Mazurach (1946-1947) : dokumenty / [wyd.]
Waldemar Brenda. Masovia 2004 T. 7 s. 117-135
1676. PACZOSKA Alicja: Oskarżeni o separatyzm
: działania tajnych służb PRL wobec działaczy
kaszubskich w latach 1945-1970. Pamięć i
Sprawiedliwość 2004 [nr] 2 s. 205-232. Sum. s. 232
1686. ROMANOW Zenon: Problemy polskiej
ludności rodzimej powiatu złotowskiego w memoriale
Polskiego Związku Zachodniego z 1948 roku. Słup.
Stud. Hist. 2004 nr 11 s. 279-285
1677. PARTEKA Witold: Inżynier Eugeniusz
Kwiatkowski [1888-1974] - Delegat Rządu dla Spraw
Wybrzeża // In: Przełomy w historii : XVI
Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wrocław, 1518 września 1999 roku : pamiętnik. T. 3 cz. 3. - Toruń:
Wydaw. Adam Marszałek, 2004. - S. 159-171
1687. The RUSSIAN Domestic Debate on
Kaliningrad : Integrity, Identity and Economy / hrsg.
v. Leonid Karabeskin, Christian Wellmann. Münster: Lit, 2004. - 104 s. - (Kieler Schriften zur
Friedenswissenschaft ; 11)
1678. POLAK Wojciech: Dni protestu :
wydarzenia 1 i 3 Maja 1982 roku w Toruniu. - Toruń:
TNT, 2004. - 126, [2] s., [22] s. tabl.
1688. SAKSON Andrzej: Königsberg - Królewiec Kaliningrad : dziedzictwo geopolityczne // In: Polacy
- Niemcy : sąsiedztwo z dystansu. - Poznań: Inst.
Zach., 2004. - S. 432-466. - (Prace Instytutu
Zachodniego ; nr 73)
Lata 1945-1948
1679. POLAK Wojciech: Toruńskie wątki i echa
sprawy księdza Jerzego Popiełuszki. Biul. Inst.
Pamięci Narod. 2004 nr 10 s. 40-48, il.
1680. POLSKA Partia Robotnicza na Warmii i
Mazurach w 1948 roku w świetle źródeł archiwalnych
/ [wyd.] Bohdan Łukaszewicz. Kom. Maz.- Warm.
2004 nr 4 s. 553-579
1681. POLSKA wobec Obwodu Kaliningradzkiego
Federacji Rosyjskiej / pod red. Arkadiusza
Żukowskiego. - Olsztyn: Inst. Nauk Polit. Uniw.
Warm.-Maz., 2004. - 176, [11] s.: mapy. Bibliogr. s.
139-176
Treść: ŻUKOWSKI Arkadiusz: Stan badań nad Obwodem
Kaliningradzkim F[ederacji] R[osyjskiej] w Polsce: wstępne
ustalenia s. 9-32. - CHEŁMINIAK Marcin: Poziom kontaktów
Polski z Obwodem Kaliningradzkim F[ederacji] R[osyjskiej] s. 3346. - KOTOWICZ Wojciech: Obwód Kaliningradzki F[ederacji]
R[osyjskiej] na tle bilateralnych stosunków polsko-rosyjskich s. 4768. - MODZELEWSKI Wojciech T.: Współpraca na pograniczu
polsko-rosyjskim: wymiar regionalny i lokalny s. 69-85. ŻUKOWSKI A.: Tendencje i perspektywy kontaktów Polski z
Obwodem Kaliningradzkim F[ederacji] R[osyjskiej] s. 87-106. KALENDARIUM kontaktów Polski z Obwodem Kaliningradzkim
Federacji Rosyjskiej w katach 1991-2003 s. 107-138
1682.
PORYCKI
Janusz
[Witold]:
Dzieje
1689. SEMKÓW Piotr: Operacja "Stypendystka" :
Służba Bezpieczeństwa a kwerenda archiwalna
profesor Anny Cienciały w Gdańsku. Niepodległość
2003/2004 T. 53/54 s. 317-323
1690. SIKORSKA Lucyna: Problem tolerancji,
poczucia godności i tożsamości etnicznej na
przykładzie dziejów ludności Warmii i Mazur.
Problemy Ochrony Granic 2003 nr 27 s. 101-114
1691. SOPUCH Kazimierz: Regionalność czy
etniczność? : na przykładzie Kurpiów i Kaszubów //
In: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T. 5:
Terytorialne struktury społeczne. - Lublin: Wydaw.
UMCS, 2004. - S. 169-179
1692.
SUBSIDARITÄTRegionalismus
Föderalismus : Schwerpunkt Kaliningrad / hrsg. v.
Winfried Böttcher. - Münster: Lit, 2004. - 422 s. (Region ; 2)
Z treści: TIMMERMANN Heinz: Kaliningrad - eine Enklave
in der EU s. 49-59. - KUZNECOVA Ol'ga V.: Gegenwart und
Zukunft der wirtschaftlichen Entwicklung des Gebiets Kaliningrad
s. 61-73. - KOSTJAŠOV Jurij V: Zum Umgang mit dem deutschen
Erbe nach dem Krieg in der Oblast Kaliningrad s. 75-86. MATTHES Eckhard: Regionales Bewusstsein der Bevölkerung im
87
Gebiet Kaliningrad : Stufen seiner Entwicklung seit 1945 s. 87-100.
- FEDOROVA Alla N.: Die Rolle und der Platz des Staatsarchivs
der Oblast Kaliningrad im Leben der Region s. 101-114. FOWLER Angus: Das Kulturerbe in Königsberg/Oblast
Kaliningrad am Beispiel der Kirchen : Rettung oder Verlust? s.
115-126. - WÖRSTER Peter, MATTHES Eckhard: Zur Geschichte
und Gegenwart Königsbergs/Kaliningrads und Ostpreussens für
die Jahre 1998 bis 2003 (eine Auswahlbibliographie, Stand August
2003) s. 153-172. - BÄLZ Ottilie, LUX Markus: Die Robert Bosch
Stiftung und Russlands Regionen : Beispiel: Kaliningrad s. 195-201
Tekst w jęz. ros. i niem.
1693. SYRWID Robert: Od partnerstwa do
wymuszonej "jedności" : olsztyńska organizacja
Polskiej Partii Socjalistycznej w latach 1945-1948. Łódź: Wydaw. Ibidem, 2004. - 344 s. Bibliogr. s. 325332
1694. SZUBARCZYK Piotr: Powróz na szczęście
... Biul. Inst. Pamięci Narod. 2003 nr 7 s. 41-45, il.
Publiczna egzekucja funkcjonariuszy KL Stutthof w Gdańsku
w 1946 roku
1695.
SZYNOWSKI
Ryszard:
Obwód
kaliningradzki na politycznej, gospodarczej i
militarnej mapie Europy na przełomie XX i XXI w.
[Cz.] 2. Prz. Morski 2004 R. 69 z. 2 s. 3-22, mapy,
wykr.
1696. TOŻSAMOŚĆ kulturowa : szkice o
mniejszościach narodowych na Pomorzu Gdańskim :
seria czwarta / pod red. Andrzeja Chodubskiego,
Andrzeja K. Waśkiewicza. - Gdańsk: Gdań. Tow.
Przyj. Sztuki, 2004. - 85, [3] s.
Z treści: MIECZKOWSKI Janusz: Mniejszości religijne a
środki komunikowania masowego na Pomorzu Zachodnim s. 2435. - GIEDROJĆ Marzenna: Stereotypy i uprzedzenia w kontaktach
Polaków i Ukraińców na Pomorzu Zachodnim s. 36-41. GŁOGOWSKA Helena: O powinowactwach i uprzedzeniach
Białorusinów na Pomorzu s. 42-50. - SZABANOWICZ Helena
Halima: Inteligencja tatarska na Pomorzu s. 51-58. - KNOPEK
Jacek: Od taborów do trudnego sąsiedztwa: społeczność Romów na
Pomorzu i Kujawach po II wojnie światowej s. 62-68
Cz. 3 zob. bibliogr. za 2003 r. poz. 502
1697. TWORZENIE zrębów Marynarki Wojennej
w kraju po II wojnie światowej / [oprac.] Zbigniew
Moszumański. Prz. Hist.- Wojsk. 2004 R. 5 nr 3 s. 223230, il.
1698. V NAČALE novogo puti : dokumenty i
materialy o razvitii Kalinigradskoj Oblasti v gody
dejatel'nosti črezvyčajnych organov upravlenija (aprel'
1945 - ijun' 1947) / red. Jurij V. Kostjašov, V. N.
Maslov. - Kaliningrad: Mišutkin, 2004. - 398 s.
1699.
WAŃKOWSKA-SOBIESIAK
Joanna:
Mniejszość niemiecka Warmii i Mazur w prasie
polskiej. Borussia 2004 R. 14 [nr] 35 s. 162-169
1700. WSPÓŁPRACA transgraniczna Polski z
krajami bałtyckimi, Białorusią i Rosją : Obwód
Kaliningradzki w warunkach integracji z Unią
Europejską = Poland's cross-border cooperation with
the Baltic countries, Belarus and Russia : Kaliningrad
District under the conditions of the integration with
the UE / red. Wojciech Bieńkowski, Jerzy
Grabowiecki, Henryk Wnorowski; Uniwersytet w
Białymstoku. Wydział Ekonomiczny. - Białystok,
2003. - 690 s.: mapy, tab., wykr. Sum.
1701. Z DZIEJÓW Wojska Polskiego na Warmii i
Mazurach po drugiej wojnie światowej : praca
zbiorowa / pod red. Wiesława Bolesława Łacha;
Departament Wychowania i Promocji Obronności
MON; Towarzystwo Przyjaciół 1 Mazurskiej Brygady
Artylerii im. gen. Józefa Bema. - Węgorzewo, 2004. 251 s.: il., faks.
Treść: MOSZUMAŃSKI Zbigniew: Jednostki Wojsk Lądowych
na Warmii i Mazurach w latach 1945-1960 s. 7-28. GIESZCZYŃSKI Witold: Osadnictwo wojskowe na Warmii i
Mazurach s. 29-42. - ŁACH Wiesław Bolesław: Wykorzystanie
fortyfikacji niemieckich na Warmii i Mazurach w latach 1945-1956
s. 43-55. - TOMKIEWICZ Ryszard: Wojskowi w powojennym
Olsztynie s. 56-78. - CZERNIKOWSKI Kazimierz: 16 Pomorska
Dywizja Zmechanizowana im. Króla Kazimierza Jagiellończyka s.
79-109. - ŁACH Halina: Dzieje 15 Warszawskiej Brygady Artylerii
Armat w Węgorzewie w kronikach s. 111-122. - TRUBAS Michał:
Kolebka polskich wojsk rakietowych s. 123-148. - [dot. jednostek
stacjonujących w Orzyszu, pow. piski]. - PROCHWICZ Jerzy:
Szkolenie zawodowe na Warmii i Mazurach dla potrzeb Wojsk
Ochrony Pogranicza w latach 1946-1970 s. 149-164. RADZIWIŁŁOWICZ Dariusz: Tradycje i symbole współczesnych
jednostek Wojska Polskiego na Warmii i Mazurach s. 165-216. CZERNIKOWSKI Kazimierz: Wybrane garnizony Wojska
Polskiego na Warmii i Mazurach s. 217-232. - SACEWICZ Karol,
GAJOWNIK Tomasz: Z dziejów Wojska Polskiego na Warmii i
Mazurach po drugiej wojnie światowej - bibliografia selektywna s.
233-244
C. POMORZE ZACHODNIE
I. OPRACOWANIA I ZAGADNIENIA
OGÓLNE
1702. BRANIG Hans: Geschichte Pommerns. Bd.
2: Von 1648 bis zum Ende des 18. Jahrhunderts /
bearb. Werner Buchholz. - Köln, 2000
Rec.:: SCHOEBEL Martin, Jahrb. f. d. Gesch. Mittel- u.
Ostdeutschl. 2003 (dr. 2004) Bd. 49 s. 439-440
1703.
DZIEJE
wsi
pomorskiej
:
III
Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Włościbórz,
gm. Dygowo, powiat kołobrzeski, 14-16 maja 2004 :
materiały = Die Geschichte des pommerschen Dorfes
: III. Internationale Wissenschaftliche Konferenz :
Włościbórz (Lustebuhr), Gemeinde Dygowo (Degow),
Kreis Kołobrzeg (Kolberg), den 14.-16 Mai 2004 :
Materialien / pod red. Radosława Gazińskiego,
Andrzeja Chludzińskiego; Gminny Zespół Oświaty i
Kultury w Dygowie; Uniwersytet Szczeciński. Dygowo; Szczecin, 2004. - 313 s., [19] s. tabl.: il. Zsfg.
Z treści: GAZIŃSKI Radosław: Akta rodowo-majątkowe z
zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie jako źródło do
dziejów wsi pomorskiej s. 19-26. - WESOŁOWSKA Sylwia:
Szkolnictwo wiejskie na Pomorzu w XVIII wieku - przyczynek do
dziejów s. 27-36. - CHLEBOWSKA Agnieszka: Opieka nad ubogimi
na wsi pomorskiej w XIX wieku: zarys problematyki s. 37-46. OBRACHT-PRONDZYŃSKI
Cezary:
Dwudziestowieczne
metamorfozy wsi kaszubskiej s. 47-60. - SZUKAŁA Maciej:
Samobójstwa na Pomorzu w okresie III Rzeszy w świetle
dokumentów (na przykładzie powiatu reskiego) s. 61-67. ZITZEWITZ Lisaweta v.: Külz - Kulice: wie sich die grosse
Geschichte in die Geschichte eines kleinen pommerschen Dorfes
einschreibt = Külz - Kulice: wpisanie się wielkiej historii w dzieje
pewnej wsi pomorskiej s. 69-80. - RYŚ Małgorzata: Walka
polityczna o młodzież wiejską na Pomorzu Zachodnim po II wojnie
światowej s. 81-88. - DRÖGE Kurt: Dorfidentitäten: zur kulturellen
Kleinräumigkeit anhand pommerscher Beispiele s. 91-110. WITEK Waldemar: Dom typu saskiego na Pomorzu Zachodnim s.
111-123. - KALITA-SKWIRZYŃSKA Kazimiera: Chełm Dolny
[pow. gryfiński]: historia i wartości kulturowe jednej ze wsi
pomorskich s. 125-136, [2] s. tabl. - MAJEWSKA Arleta: Pęzino
[pow. stargardzki] - wieś Puttkamerów s. 137-146. - SUDAKIEWICZ
Lidia B.: "Inwentarz zakrzewski" jako źródło wiadomości o
ludowych sposobach leczenia ludzi i zwierząt w XVIII wieku s. 147154. - KWAŚKIEWICZ Maciej, SIEMIŃSKI Tomasz: Czar i
przekleństwo Państwowych Gospodarstw Rolnych (na przykładzie
gminy Dygowo w woj. zachodniopomorskim). Cz. 2 s. 155-163. LINKNER Tadeusz: Wieś pomorska (kaszubska) w "Szkicach z
ziemi i historii Prus Królewskich" ks. Konstantego Damrota [18411895] s. 165-180. - MOKIENKO Valerij, WALTER Harry,
VOLODZINA Tatiana: Slawisch-germanische Projektionen
pomoranischer Redewendungen (animalistische Phraseologismen
mit der Komponente Hund) s. 191-211. - CZAPLICKAJEDLIKOWSKA Maria: Pomorskie nazwy miejscowe utworzone od
nazw wodnych (na przykładzie gminy Czersk) s. 213-221. - BREZA
Edward: Nazwiska równe nazwom miejscowości z Pomorza
Środkowego s. 223-234. - CHLUDZIŃSKI Andrzej: Odmiejscowe
nazwiska mieszakńców Tychowa i okolicznych wsi w księdze
urodzeń z lat 1799-1825 s. 235-244. - TYRPA Anna: Holenderscy
osadnicy, niemieccy sąsiedzi i inne narody w oczach Pomorzan
(świadectwa językowe) s. 245-256. - PAJĄKOWSKA-KENSIK
Maria: Językowy obraz wsi pomorskiej w powieści Bolesława
Eckerta [1910-1955] "Saga kociewska" s. 257-261. - MAJEWSKI
Marcin: Wyroby stargardzkich złotników, konwisarzy i ludwisarzy w
wyposażeniu kościołów wiejskich Pomorza (XV-XVIII w.) s. 265272, [2] s. tabl. - BIERCA Andrzej: Wiejskie pomniki
upamiętniające poległych w I wojnie światowej [na terenie woj.
zach.-pom.] s. 273-284. - GWIAZDOWSKA Ewa: Dokument
historyczny czy tylko widok malowniczy - pomorskie budownictwo
wiejskie w twórczości artystycznej po 1945 roku s. 285-302, [4] s.
tabl. - SOBISZ Zbigniew: Zabytkowe założenia dworsko-parkowe
gminy Dygowo s. 303-309
1704. GIEDROJĆ Marzenna: Pomorze Zachodnie
- region czy pogranicze? // In: Studia archiwalne,
historyczne, politologiczne. - Szczecin: Stow. Arch.
Pol. Oddział; Warszawa: Nacz. Dyr. Arch. Państw.,
2004. - S. 405-415
Wyd. 1: Szczecin, 2003
1705. MAST Peter: Mecklenburg-Vorpommern :
1000 Jahre Geschichte eines jungen Landes. München, 1994
Rec.: HECKMANN Marie-Luise, Preussenland 2004 Jg. 42 Nr.
1 s. 18-19
1706. MECHŁO Wrzesław: Kraina pomorskich
wysp i wybrzeży : wyspa Wolin, wyspa Uznam oraz
Rugia, Pomorze Zachodnie - część niemiecka,
wybrzeże od Kołobrzegu po Rostock, Bornholm,
Skania i Dania z Kopenhagą : trasy wycieczek, dzieje i
legendy, ballady regionu. - Szczecin: ZAPOL, [2004]. 238 s.: il., mapy
Tekst w jęz. pol., ang. i niem.
1707. POMORZE militarne XII-XXI wiek. [Cz. 1]:
Materiały z sesji naukowej zorganizowanej 27
listopada 2003 r. w Zamku Książąt Pomorskich :
praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Kozłowskiego,
Edwarda
Rymara;
Szczecińskie
Towarzystwo
"Pogranicze"; Wydział Humanistyczny Uniwersytetu
Szczecińskiego; Archiwum Państwowe w Szczecinie. Szczecin: "Dokument", 2004. - 293 s.: il., tab.
Z treści: RYMAR Edward: Książęta zachodniopomorscy wobec
obronności swego państwa w XII-XVII wieku s. 11-38. WRÓBLEWSKI Wiesław:
Problemy
militarne Pomorza
Zachodniego od drugiej wojny światowej po 2002 rok s. 39-49. KOZŁOWSKI Kazimierz: Wokół aktywności politycznej Wojska
Polskiego na Pomorzu Zachodnim 1945-1970 s. 51-74. DANIELEWICZ Krzysztof: Prawne aspekty funkcjonowania
Korpusu Północny Wschód s. 75-89. - WYBRANOWSKI Dariusz:
Stan badań nad wojskowością Pomorza Zachodniego od
średniowiecza do wojny trzydziestoletniej s. 91-112. - HOROSZKO
Stanisław: Stan badań nad siłami zbrojnymi Pomorza Zachodniego
w okresie szwedzkim i brandenbursko-pruskim (1628/30-1715/20)
s. 113-126. - WOJTASZAK Andrzej: Ocena stanu badań
problematyki wojskowej w regionie od drugiej wojny światowej po
czasy współczesne: (zarys problemu) s. 127-132. - RYMAR E.:
Wojny na Pomorzu Zachodnim i wojenne czyny Pomorzan poza
Pomorzem XII - początek XVII wieku: (kalendarium) s. 133-174. SMOLIŃSKI
Marek:
Potencjalny
udział
oddziałów
zachodniopomorskich w V krucjacie (1217?, 1219?) w świetle
relacji krucjatowych Olivera z Paderbornu [przed 1170-1227] s. 175200. - WYBRANOWSKI D.: Organizacja wojskowa Księstwa
Pomorskiego od XII do połowy XIII wieku s. 201-228. - ZIELIŃSKI
Tomasz: Średniowieczne uzbrojenie mieszczan na Pomorzu
Zachodnim s. 229-246. - WŁODARCZYK Edward: Militarne
znaczenie Pomorza Zachodniego w dobie drugiej wojny światowej
w ocenie Inspekcji Zbrojeniowej Wehrmachtu s. 247-258. - ESKIN
Jurij Mojsiejevič: Źródła do historii militarnej polskiego Pomorza w
rosyjskich archiwach s. 259-261. - KARPIEJEV Igor Viačeslavovič:
Problemy militarne Pomorza w przeddzień pierwszej wojny
światowej według meldunków rosyjskich agentów wojskowych w
Niemczech s. 263-271
1708. PROKOP Krzysztof R.: Problematyka
zachodniopomorska
w
dziewiątym
tomie
„Encyklopedii Katolickiej”. Prz. Zach.- pom. 2004
R.19 z.2 s.256-262
Dot.: Encyklopedia Katolicka. T. 9. - Lublin, 2002. - VIII, 1456
szpalt
1709. TURASIEWICZ Adam: Dzieje polityczne
Obodrzyców od IX wieku do utraty niepodległości w
latach 1160-1164. - Kraków: "Nomos", 2004. - 311 s.:
il. Bibliogr. s. 295-309. Sum. s. 311
1710. VERFASSUNG und Verwaltung Pommerns
in der Neuzeit : Vorträge des 19. Demminer
Kolloquiums zum 75. Geburtstag von Joachim
Wächter am 12. Mai 2001 / red. Henning Rischer,
Martin Schoebel. - Bremen: Ed. Temmen, 2004. - 160
s.: il., mapa. - (Inventare, Findbücher und kleine
Schriften des Landesarchivs Greifswald ; 2)
Treść: SCHMIDT Roderig: Joachim Wächter zum 75.
Geburtstag : Laudatio s. 9-12. - SCHOEBEL Martin: Städtepolitik
und Gerichtsverfassung unter Herzog Bogisław X. : zur
Verdichtung territorialer Herrschaft in Pommern um 1500 s. 13-28.
- ALVERMANN Dirk: Reformatorischer Neubeginn und
akademischer Aufbruch : die Greifswalder hohe Schule auf dem
Weg zur pommerschen Landesuniversität s. 29-101. - BACKHAUS
Helmut:
Axel
Oxenstierna
und
seine
pommerschen
Korrespondenten s. 103-112. - WEGNER Eginhard: Die
Gemarkungen Rakow und Grabow in ihrer kulturlandschaftlichen
Entwicklung s. 113-133, mapy. - BIEWER Ludwig: Pommern als
preussische Provinz : ein Überblick s. 135-149. - SCHLEINERT
Dirk: Hermann Haussmann, letzter Regierungspräsident von
Stralsund und Vertreter der Büroreform : eine biographische Skizze
s. 151-160
Rec.: KRÜGER Joachim, Pommern 2004 Bd. 42 H. 4 s. 47, il
1711. WILHELMUS Wolfgang: Geschichte der
Juden in Pommern. - Rostock: Koch, 2004. - 385 s.:
il., mapy
2. ŹRÓDŁA
1712. Die DEUTSCHEN östlich von Oder und
Neisse 1945-1950 : Dokumente aus polnischen
Archiven / hrsg. v. Włodzimierz Borodziej, Hans
Lemberg. - Marburg: Herder-Institut. - (Quellen zur
Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas ; Bd.
4/3-4)
Bd. 3: Wojewodschaft Posen, Wojewodschaft
Stettin (Hinterpommern) / bearb. v. Stanisław
89
Jankowiak, Katrin Steffen. - 2004. - VIII, 701 s., [1] k.
map skł.
Toż w jęz. pol. zob. bibliogr. za 2001 r. poz. 1825
1713. GOSPODARKA Pomorza Zachodniego po
październiku 1956 roku / wstęp, wybór i oprac. Adam
Makowski; Uniwersytet Szczeciński; Archiwum
Państwowe w Szczecinie. - Szczecin: Wydaw. Nauk.
Uniw. Szczec., 2004. - 262 s.: tab. - (Źródła do Dziejów
Pomorza Zachodniego; T. 13) (Wydawnictwa
Źródłowe / Uniwersytet Szczeciński ; T. 13)
1714. Die INSCHRIFTEN des Landkreises Rügen
/ ges. u. bearb. v. Joachim Zdrenka. - Berlin;
Wiesbaden, 2002
Rec.: ALVERMANN Dirk, Balt. Stud. N.F. 2003 Bd.89
(dr.2004) s. 205-206
1715. LIEFER Jakob: Bellum Sundense = Der
Sundische Krieg : eine zweisprachige Edition / hrsg.,
übers. u. komment. v. Matthias Kruske. - Köln:
Böhlau, 2004. - 229 s.: il. - (Veröffentlichungen der
Historischen Kommission für Pommern. Reihe 4:
Quellen zur Pommerschen Geschichte)
1716. MAŁO znany wenecki list Bogusława X do
meklemburskiego szwagra w 1497 roku / [wyd.]
Edward Rymar. Prz. Zach.- pom. 2004 R. 19 z. 4 s.
203-210
1717. NESS Rolf-Detlev, NITZKE Georg,
PIGORSCH Hermann: Die Kirchenbücher des
Kreises Stolp. Sedina-Archiv NF 2004 Jg. 50 Bd. 11 s.
57-60
1723. Das STAMMBUCH Herzog Philipps II. von
Pommern / hrsg. v. Dirk Schleinert. - Schwerin:
Mecklen. Landeshauptarchiv, 2004. - 100 s.: il. (Findbücher, Inventare und kleine Schriften des
Landeshauptarchivs Schwerin ; 10)
1724.
WALLSCHLÄGER
Hans-Dieter:
Kirchenbücher und weitere genealogische Quellen
der Synode Cammin. Sedina-Archiv NF 2004 Jg. 50
Bd. 11 s. 111-123, il.
1725. ZDRENKA Joachim: Włości szczecińskie
we Frankonii 1374-1400 : historia i dokumenty =
Stettiner Landbesitz in Franken 1374-1400 :
Geschichte und Urkunden. - Gdańsk: WiM, 2004. 117, [3] s.: mapa. Bibliogr. s. 110-114
Aneks źródłowy s. 36-105
Tekst w jęz. pol. i niem.
_____________________
1726. BONOW Fritz: Zu Hause fremd :
Dorfleben in Hinterpommern 1945-1957 / hrsg. v.
Jürgen Kleindienst. - Berlin: Zeitgut-Verl., 2004. - 75
s: il. - (Sammlung der Zeitzeugen ; 19)
Wspomnienia z Kraśnika Koszalińskiego
1727. FLUCHT oder Tod : Erinnerungen und
Briefe pommerscher Juden über die Zeit vor und
nach 1945 / bearb. v. Wolfgang Wilhelmus. - Rostock,
2001
Rec.: GARBE Irmfried, Balt. Stud. N.F. 2003 Bd. 89 (dr. 2004)
s. 230-232
1718. NIEMCY na Pomorzu Zachodnim w latach
1945-1950 / wstęp, wybór i oprac. Tadeusz Białecki,
Kazimierz Kozłowski; Uniwersytet Szczeciński;
Archiwum Państwowe w Szczecinie. - Szczecin, 2004. 260 s., [8] s. tabl.: faks., tab. - (Wydawnictwa Źródłowe
/ Uniwersytet Szczeciński; T. 12) (Źródła do Dziejów
Pomorza Zachodniego ; T. 12)
1728. MEINHOF Renate: Das Tagebuch der
Maria Meinhof : April 1945 bis März 1946 in
Pommern - eine Spurensuche. - Hamburg: Hoffmann
und Camape, 2004. - 189 s.
1719. QUADT Heinz-Gerhard: Demmin : eine
Hansestadt in Vorpommern. - 2. Aufl. - Erfurt:
Sutton, 2004. - 128 s: il. - (Die Reihe Archivbilder)
Wspomnienia autora m. in. z Peenemünde z lat 1942-1944 s.
25-97
Wyd. 1. - Erfurt 1999
1720. RELLSTAB Johann Carl Friedrich:
Ausflucht nach der Insel Rügen durch Meklenburg
und Pommern / nach der Ausgabe von 1797 neu
herausgegeben, erläutert und mit einem Nachwort
versehen v. Wolfgang Griep. - Wyd. 5. - Bremen:
Tammen, 2004. - 144 s.: il., nuty
Wyd. 1: Bremen, 1993
1721. SCHULZ Joachim: Kirchenbücher Tütz
[Tuczno] im Kreis Deutsch Krone. Sedina-Archiv NF
2004 Jg. 50 Bd. 11 s. 165-168, il.
1722.
SEKCJA
Onomastyczna
Instytutu
Zachodniego / [wyd.] Maria Wagińska-Marzec. Prz.
Zach. 2004 R. 60 nr 2 s. 161-183
Dokumenty s. 168-183
Dot. zmian nazw topograficznych na Ziemiach Zachodnich i
Północnych po II wojnie światowej
1729. SCHEUFELEN Klaus Heinrich: Mythos
Raketen : Chancen für den Frieden. - Esslingen:
Bechtle, 2004. - 187 s.: il.
1730. SCHROD Oskar: Wer niemals Hunger litt :
eine Jugend in Pommern. - Hamburg: Bella Vista,
2004. - 178 s.: il.
III. ZAGADNIENIA SPOŁECZNOGOSPODARCZE
1. Geografia gospodarcza
1731. KONARSKI Piotr: Dolna Słupia i jej ujście.
Słupia 2003 nr 8 s. 82-88, il., pl. + [1] s. pl.
1732. KUBUS Marcin: Parki wiejskie w części
Niziny Szczecińskiej po zachodniej stronie Odry i
Zalewu Szczecińskiego. Rocz. Dendrologiczny 2004
Vol. 52 s. 165-180, [2] s. tabl., mapa, tab. Sum. s. 180
1733. ŚRODOWISKO przyrodnicze Wolińskiego
Parku Narodowego : stan aktualny, plan ochrony /
pod red. Andrzeja Kostrzewskiego; Woliński Park
Narodowy. - Międzyzdroje, 2000. - 267 s.: il., mapy,
tab., wykr. - (Klify ; T. 4). Sum.
1734. WOLIŃSKI Park Narodowy : kraina
różnorodności / tekst Marek Dylawerski [et al.],
zdjęcia E[dyta] Adamska [et al.], red. Krzysztof
Grzegorczyk, Ireneusz Lewicki. - Międzyzdroje : Wol.
Park Narod., [2004]. - 163, [1] s.: il., faks., mapy
2. Osadnictwo i demografia
1735. ABWANDERUNG und Migration in
Mecklenburg und Vorpommern / Red. Nikolaus
Werz, Reinhard Nuthmann. - Wiesbaden: VS, 2004. 296 s.
1736. CYCHOWSKA Anna: Zmiany zaludnienia
miast województw nadmorskich Polski u schyłku XX
wieku. Koszal. Stud. i Mat. 2004 Nr 7 s. 27-34, tab.
1737. MIECZKOWSKI Janusz: Minorities in the
contemporary confessional and ethnic structure of
West Pomerania // In: West Pomerania : towards the
European Union. - Szczecin: Wydaw. Nauk. Uniw.
Szczec., 2004. - S. 109-118. - (Rozprawy i Studia /
Uniwersytet Szczeciński ; T. 513)
1738. SCHMIDT Volker: Siedlungsarchäologie zur
Völkerwanderungszeit in Mecklenburg-Vorpommern
// In: "... trans Albim fluvium" : Forschungen zur
vorrömischen, kaiserzeitlichen und mittelalterlichen
Archäologie. - Rahden/Westf.: Leidorf, 2001. - S. 387402. - (Internationale Archäologie. Studia Honoraria ;
10)
1739. SZYMAŃSKA Wioletta: Zróżnicowanie
struktur demograficzno-społecznych w przestrzeni
miejskiej Połczyna Zdroju // In: Zróżnicowanie
warunków życia ludności w mieście : XVII
Konwersatorium Wiedzy o Mieście. - Łódź: Wydaw.
Uniw. Łódz., 2004. - S.181-188: mapy, tab., wykr.
1740. ZDROJEWSKI Eugeniusz Z.: Przemiany
ludnościowe w województwach nadmorskich Polski.
Rocz. Socjol. Morskiej 2004 T. 15 s. 41-71. Sum. s. 7071
W l. 1988-2000
1741. ZDROJEWSKI Eugeniusz Z., STANNYBURAK Monika: Przemiany demograficzne w
województwach pomorskim i zachodniopomorskim
(1988-2002). Koszal. Stud. i Mat. 2004 Nr 7 s. 189218, tab.
3. Etnografia
1742. JASIEWICZ Zbigniew: Badania na
ziemiach zachodnich i północnych i ich znaczenie dla
etnologii polskiej // In: Polska-Niemcy : pogranicze
kulturowe i etniczne. - Wrocław; Poznań, 2004. - S. 3954. - (Archiwum Etnograficzne ; T. 42)
Poznań, 2000
207
Rec.: ZDRENKA Joachim, Zap. Hist. 2004 T. 69 z. 2/3 s. 204-
1744. OSSOWSKI Waldemar: Odkrycie trzeciej
łodzi jednopiennej w Chwalimskim Bagnie. Koszal.
Zesz. Muz. 2004 [T.] 24 s. 95-100, il., mapa, tab. Zsfg.
s. 98
Na terenie pow. szczecineckiego
1745. WRÓBLEWSKI Wojciech: Badania
etnograficzne w województwie koszalińskim w latach
1950-1975. Słup. Stud. Hist. 2004 nr 11 s. 223-242
4. Historia społeczno-gospodarcza
1746. BOTT-ALAMA Agnieszka: Uwarunkowania
rozwoju turystyki wiejskiej w województwie
zachodniopomorskim. - Szczecin: Wydaw. Nauk.
Uniw. Szczec., 2004. - 183 s. - (Rozprawy i Studia /
Uniwersytet Szczeciński ; T. 501). Sum.
1747. DZIEJE wsi pomorskiej : I Konferencja
Naukowa : Włościbórz, gm. Dygowo, powiat
kołobrzeski, 27-28 czerwca 2002 r. : materiały / pod
red.
Aleksandry
Belchnerowskiej,
Andrzeja
Chludzińskiego,
przy
współpr.
Radosława
Gazińskiego; Gminny Zespół Oświaty i Kultury w
Dygowie; Uniwersytet Szczeciński. - Dygowo;
Szczecin, 2004. - 167 s., [8] s. tabl.: il., mapy, pl., tab.
Z treści: WIRSKI Adam: Pomorskie osadnictwo wiejskie na
prawie rodzimym (polskim) i niemieckim s. 15-23. WESOŁOWSKA Sylwia: Cerkwica [pow. gryficki] - dzieje wsi do
1945 roku s. 25-38, [2] s. tabl. - KROCZYŃSKI Hieronim: Sytuacja
jeńców i robotników przymusowych na ziemi kołobrzeskiej w
okresie II wojny światowej s. 39-44, [2] s. tabl. - ŻUKOWSKI
Marek: "Zemsta za Katyń" w Dygowie s. 45-54. - SZCZEPANIAKKROLL Agnieszka: Magiczne księgi czarów i zaklęcia pomorskich
czarownic s. 57-63. - SIEMIŃSKI Tomasz: Dawna wieś pomorska w
opisach podróżników s. 65-72. - ŻAK Piotr: Kuchnia wsi pomorskiej
w XIX i początkach XX wieku s. 73-79. - ZIELONKA Zbigniew:
Problem tradycji literackich wsi pomorskiej s. 81-84. - LINKNER
Tadeusz: Anna z Bardzkich Karwatowa [1854-1932] o wsi
pomorskiej końca XIX wieku w epopei "Józef Skaliński" s. 85-101. BELCHNEROWSKA Aleksandra: Bazy semantyczne zoonimów
wiejskich na Pomorzu s. 115-119. - FRANKOWSKA-KOZAK
Bożena: Struktura zoonimów wiejskich na Pomorzu s. 121-127. CHLUDZIŃSKI Andrzej: O poprawności nazewniczej w gminie
Dygowo s. 129-134. - KUBICKI Dominik: Symbolika
średniowiecznej świątyni chrześcijańskiej na przykładzie
zachowanych gotyckich kościołów powiatu kołobrzeskiego s. 137146, [2] s. tabl. - GWIAZDOWSKA Ewa: Nie tylko malowniczy
widok, ale i dokument historyczny - pomorskie budownictwo
wiejskie w twórczości artystów XIX wieku s. 147-166, [2] s. tabl
Materiały z konferencji ukazały się najpierw na CD-ROM, zob.
bibliogr. za 2002 poz. 2060
1748. GEISSLER Andreas: Nichtstaatlicher
Bahnbau in Pommern und Westfalen 1880-1914 :
regionale Schieneninfrastrukturpolitik in den
preussischen Provinzen Pommern und Westfalen im
Vergleich. - Essen: Klartext, 2004. - 398 s.: mapy
1749. HERRMANN Joachim: Seehandelsplätze
des 8. Jahrhunderts an der südwestlichen Ostseeküste
und
deren
slawisches
Hinterland.
Bodendenkmalpflege in Mecklen.- Vorpomm. 2003
(dr. 2004) Bd. 5 s. 437-448, il.
1743. ŁYSIAK Wojciech: Zaklinanie śmierci :
śmierć i pokuta w dawnym Księstwie Pomorskim. -
91
1750. JAŻEWICZ Iwona: Wybrane problemy
demograficzne w miastach Pobrzeża Pomorskiego w
okresie transfomacji gospodrczej // In: Badania
geograficzne w poznawaniu środowiska. - Lublin :
Wydaw. UMCS, 2004. - S. 532-537: mapa, tab.
1751. ŁYSIAK Wojciech: Pomorski wizerunek
leśnej bestii // In: III [Trzecia] Ogólnopolska
Konferencja pt. "Las w kulturze polskiej" : materiały z
konferencji [...]. - Poznań: "Eco", 2002. - S. 573-582
1752.
MIELCAREK
Andrzej:
Poczta
i
telekomunikacja w prowincji pomorskiej na tle
rozwoju łączności w Prusach i Niemczech w latach
1815-1914. - Szczecin: Wydaw. Uniw. Szczec., 2004. 346 s.: mapy, tab., wykr. - (Rozprawy i Studia /
Uniwersytet Szczeciński ; T. 509). Bibliogr. s. 325-337.
Sum. s. 340-341
1753. RICHTER Hans-Jürgen: MecklenburgVorpommern,
die
Stempel
der Postämter,
Zweigpostämter und Poststellen 1945-1952 :
Handbuch und Katalog. - Braunschweig: Eigenverl.,
2004. - 279 s: il., mapa
1754. SCHAARSCHMIDT Thomas, LEMCKE
Roland: Quellendarstellungen zur historischen
Verbreitung von Fischen und Rundmäulern in
Binnengewässern des heutigen MecklenburgVorpommerns
/
mitarb.
Dieter
Burkert;
Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und
Fischerei Mecklenburg-Vorpommern. - Gülzow, 2004.
- 261 s. - (Mitteilungen der Landesforschungsanstalt
für Landwirtschaft und Fischerei MecklenburgVorpommern ; 32)
1755. SCHLEINERT Dirk: Die Gutswirtschaft im
Herzogtum Pommern-Wolgast im 16. und 17.
Jahrhundert. - Köln, 2001
174
Rec.: WACHOWIAK Bogdan, Zap. Hist. 2004 T. 69 z. 1 s. 169-
1756. SCHLEINERT Dirk: Mobilität und
Kreditierung
adligen
Grundbesitzes
in
Norddeutschland vom 16. bis zum 18. Jahrhundert
am Beispiel der Region Vorpommern // In: Il
mercato della terra. Secc. XIII-XVIII: Atti della
trentacinquesima Settimana di studi, 5.-9. maggio
2003. - Firenze, 2004. - S. 813-829: mapy
1757. VOIGT Julia: Historische Gast-Häuser und
Hotels : Mecklenburg-Vorpommern. - Gerlingen:
Hoffmann, 2004. - 110 s.: il.
1758. WEGE übers (Bundes-) Land : zur
Geschichte der Land-, Wasser-, Schienen- und
Luftwege in Mecklenburg und Vorpommern. Bd. 2 /
hrsg. v. Kathrin Möller, Wolf Karge. - Schwerin, 2004.
- 168 s.: il.
Z treści: PELC Ortwin: Die Seehäfen Mecklenburgs und
Vorpommerns : Verkehrstopographie in Mittelalter und Neuzeit s.
8-33. - LUTTERMANN Hans Joachim: Leuchtfeuer Verkehrszeichen für den Seeweg vor der Küste MecklenburgVorpommerns : vor 700 Jahren erstmals Leuchtfeuer an den
Hafenzufahrten: Handelsstädte setzten Warnzeichen für Seefahrer
und Kaufleute s. 52-67. - GOLTINGS Bernd: Eine Chaussee auf
das Fischland s. 68-82. - GOLTINGS Bernd: Schienenwege
zwischen Warnemünde und Stralsund über Fischland, Darss und
Zingst - Projekte und Realisierungen vom Beginn bis 1933 s. 130167
1759. WŁODARCZYK Edmund: Wpływ zmian
granicznych na wschodzie Niemiec po pierwszej
wojnie światowej na
gospodarkę
prowincji
nadgranicznych w ocenie Andreasa Hessego. Prz.
Zach.- pom. 2004 R. 19 z. 3 s. 47-58
Dot. m.in. Prus Wsch. i Zach.
1760.
WYBRANE
problemy
społecznoekonomiczne
Polski
Północno-Wschodniej
/
Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego w
Olsztynie. - Olsztyn: [Uniw. Warm.-Maz.], 2003. - 142
s.: tab., wykr.
1761. ZSCHAUER Christiane: Binz, Sellin,
Göhren : die Entstehung der bürgerlichen Seebäder
auf der Insel Rügen. - Weimar: Edition M, 2004. - 132
s.: il., mapy. - (Grundrisse. Schriften zur Architekturund Stadtbaugeschichte)
___________________
1762. BAUCHSPIES Walter, BERG Torsten: Die
Demminer Kleinbahnen : Geschichte zweier
schmalspuriger Lenzbahnen. - Freiburg/Breisgau: EKVerl., 2004. - 167 s.: il., mapa
1763. SCHLEINERT Dirk: Die Bodenreform in
den Altkreisen Demmin und Grimmen. Balt. Stud.
N.F. 2003 Bd. 89 (dr. 2004) s. 169-186
1764. PENCARSKI Kacper: Z problemów
gospodarczych miasta Koszalina w latach 1919-1939.
Koszal. Zesz. Muz. 2004 [T.] 24 s. 183-203, tab. Zsfg.
s. 202-203
1765. SZYMCZYK Maciej: Zarys dziejów
koszalińskich zakładów papierniczych. Koszal. Zesz.
Muz. 2004 [T.] 24 s. 205-216, il., portr. Zsfg. s. 215
1766.
SKÓRA
Wojciech:
Liczebność,
rozmieszczenie i stan posiadania Kaszubów w
powiecie
lęborskim
w
dwudziestoleciu
międzywojennym. Acta Cassubiana 2004 T.6 s.111137, tab.
1767. KONARSKI Piotr: Zarys dziejów
kolejnictwa w powiecie słupskim. Jantar. Szlaki 2004
R. 47 nr 2 s. 19-22, il., mapa, tab.
1768.
HOEVELER
Hans-Joachim:
Die
Münzgeschichte der Stadt Stettin [Szczecin]. - Wien:
money trend, 2002. - 125 s.: il.
Rec.:
KRÜGER
Joachim:
Neuere
Literatur
zur
Münzgeschichte Pommerns, Baltische Stud. N.F. 2003 Bd.89 (dr.
2004) s. 246-249
1769. JABŁOŃSKA Alicja: Przedsiębiorstwo
Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich "Gryf" w
Szczecinie (1954) 1957-2001. Szczec. Inf. Arch. 2004
Nr 18 s.159-172
1770. KILIŃSKI Zbigniew: Złote gody Koła
Łowieckiego "Knieja" w Szczecinie. - Szczecin: Zakład
Usług Poligr. i Wydaw. Jacek Plewnia, 2004. - 229 s.:
il., faks., mapy, portr., tab.
1771. MĄKA Zdzisław: Pieszo, konno,
parowcami... : historia szczecińskiej poczty. - Szczecin:
Publisher's, 2004. - 35 s.: il., faks. - (Zeszyty
Szczecińskie ; z. 12)
1772. STANIELEWICZ Józef: Bankowość w
Szczecinie w czasach niemieckich (do 1945 roku).
Europa Regionum 2002-2004 T. 7 (dr. 2004) s. 149164. Sum. s. 164
Hofgericht und Tribunal : der Streit um das Forum competens s.
87-110. - OLESEN Jens E.: Auswirkungen der dänischen
Herrschaft auf Verständnis und Praxis der Tribunalstätigkeit s. 111132. - GUT Pawel: Stand der Patrimonialgerichtsbarkeit in der
preussischen Provinz Pommern und Schwedisch-Pommern am
Anfang des 19. Jahrhunderts s. 133-142. - KNOTHE Hans-Georg:
Usus modernus Pandectarum : die Decisiones von Mevius s. 145180. - TEWS Anja: Die Entwicklung der Strafrechtspflege im
Gerichtsbezirk des Oberappellations- und höchsten Gerichts zu
Greifswald (des vormaligen Wismarer Tribunals) 1815-1851 s. 181202. - JÖRN Nils: Greifswalder, Rostocker, Bützower und Erlanger
Professoren am Wismarer Tribunal s. 205-234. - DUNSCH Boris,
PORADA
Thomas:
Die
Bibliothek
des
Stettiner
Konsistorialsekretärs Samuel Vogler im Jahre 1650 s. 235-284. KRIEGER Martin: Greifswalder Gelehrtenkommunikation im
Zeitalter der Aufklärung s. 285-294
1779. ŁAZAREK Anna: Kancelarie notariuszy w
Szczecinie. Szczec. Inf. Arch. 2004 Nr 18 s. 147-152
IV.
ZAGADNIENIAPRAWNOUSTROJOWE
1773. BÜRGER Hilmar: Das Rügenwalder Amt :
Geschichte, Bewohner. - Dresden, 2003
Rec.: SCHLEINERT Dirk, Balt. Stud. N.F. 2003 Bd. 89 (dr.
2004) s. 213-215
1774. EBEL Friedrich: Unseren fruntlichen grus
zuvor: deutsches Recht des Mittelalters im mittelund osteuropäischen Raum : kleine Schriften / hrsg.
v. Andreas Fijal [et al.]. - Köln: Böhlau, 2004. - VIII,
515 s.: il.
1775. GUT Paweł: Powstanie królewskiego
sądownictwa w pruskich domenach w XVIII wieku na
przykładzie prowincji pomorskiej // In: Studia
archiwalne, historyczne, politologiczne. - Szczecin:
Stow. Arch. Pol. Oddział; Warszawa: Nacz. Dyr. Arch.
Państw., 2004. - S. 11-22: tab.
1780. TEWS Anja: Die Kriminalverfassung in
Neuvorpommern und Rügen 1815 bis 1851: ein
Beitrag zur preussischen Justizgeschichte. - Herdecke:
GCA-Verlag, 2004. - 287 s.
1781. VOLKSDORF Dietmar, MÜLLER Gunnar,
HOLST Jens Christian: Das Scharfrichterhaus von
Stralsund : mit einem Exkurs zur Geschichte des
Scharfrichters in Stralsund. - Stralsund, 2004. - 60 s.:
il. - (Schriftenreihe Stralsunder Denkmale ; 1)
1782.
ŻUKOWSKI
Marek:
Wymiar
sprawiedliwości na Pomorzu Zachodnim w latach
1945-1957 i jego rola w zwalczaniu opozycji. Koszalin, 2002
Rec.: SALMONOWICZ Stanisław, Zap. Hist. 2004 T. 69 z. 1 s.
190-193
V. ZAGADNIENIA KULTURY
UMYSŁOWEJ I ARTYSTYCZNEJ
1. Ogólne
Wyd. 1: Szczecin, 2003
1776. HEYEN Erk Volkmar: Verwaltungsreform
im Grenzraum : Vorpommern im Übergang von
schwedischer zu preussischer Herrschaft (1806-1818).
Jahrb. f. Europ. Verwaltungsgesch. 2004 Bd. 16 s. 124. Sum.
1777. INTEGRATION durch Recht : das
Wismarer Tribunal (1653-1806) / red. Nils Jörn,
Bernhard Diestelkamp, Kjell Åke Modéer. - Köln:
Böhlau, 2003. - XI, 411 s. - (Quellen und Forschungen
zur höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich ; 47)
Z treści: BACKHAUS Helmut: Pommern in der Schwedenzeit
: über die Rahmenbedingungen für das Wismarer Tribunal s. 43-50.
- GUT Paweł: Das Hofgericht in Greifswald in schwedischer und
preussischer Zeit 1642-1849 s. 157-177. - SCHOEBEL Martin: Das
Wismarer Tribunal in den Beständen des Landesarchivs
Greifswald s. 371-376. - KIEL Uwe: Die Quellenlage zur
Geschichte des Tribunals und Oberappellationsgerichts im
Stadtarchiv Greifswald s. 377-381
1778. JUSTITIA in Pommern / red. Dirk
Alvermann, Jürgen Regge. - Münster: Lit, 2004. - 318
s.: il. - (Geschichte ; 63)
Z treści: REGGE Jürgen: Justitia in Pommern : Einführende
Bemerkungen s. 5-26. - SCHOEBEL Martin: Das pommersche
Hofgericht in der Gerichtsverfassung der schwedischen
Reichsterritorien 1648-1815 s. 29-42. - KIEL Uwe: Das Tribunal
und Oberappellationsgericht aus städtischer Perspektive : das
Beispiel Greifswald vor und nach der Verlegung des Gerichts s. 4372. - MODÉER Kjell Å.: Aktenversendung und Greifswalder
Juristenfakultät zur Zeit der Eröffnung des Wismarer Tribunals s.
73-86. - ALVERMANN Dirk: Akademische Gerichtsbarkeit,
1783. MIECZKOWSKA Małgorzata: Polskołużyckie stosunki kulturalne po 1945 roku (na
przykładzie działań miast Pomorza Zachodniego).
Zesz. Nauk. / Uniw. Szczec., Acta Politica 2003 nr 15
s. 79-98. Zsfg. s. 98
1784. RADACKI Zbigniew: Dalszy ciąg dyskusji o
autorstwie rozbudowy zamku książęcego w Szczecinie
w XVI wieku. Mat. Zach.- pom. Nowa Seria 2004 T. 1
z. 2 s. 5-18, [10] s. tabl. Zsfg. s. 17-18
Artykuł
nawiązuje
do
dyskusji
wokół
książki:
KOCHANOWSKA Janina: Kultura artystyczna na dworze książąt
szczecińskich w XVI w. - Szczecin, 1996 - zob. bibliogr. za 1997 r.
poz. 1923
2. Historia nauki i literatury
1785. KNÜTEL Wioletta: Verlorene Heimat als
literarische Provinz : Stolp und seine pommersche
Umgebung in der deutschen Literatur nach 1945. Frankfurt a. Main, 2002
Rec.: WISNIEWSKI Roswitha: Polnische Germanistik
entwickelt
eigenwillige
Traditionen,
Kulturpolitische
Korrespondenz 2003 H. 1164 s. 15-16. - MEHNERT Elke, Zs f.
Ostmitteleur.- Forsch. 2004 Bd. 53 s. 154-155
93
1786.
KOŁODZIEJ-DURNAŚ
Agnieszka:
Marynizacja kultury lokalnej : przyczynek do badań
nad działalnością Klubu Literackiego "Na Wyspie" w
Świnoujściu. Prz. Zach.- pom. 2004 R.19 z.2 s.75-83
243
1787. LINKNER Tadeusz: Zanim skończyło się
maskaradą : ze studiów nad twórczością Tadeusza
Micińskiego [1873-1918]. - Gdańsk: Wydaw. Uniw.
Gdań., 2003. - 416 s.: il., faks., portr. Bibliogr. s. 386407
1796. FIETZ Jana: Nordische Studenten an der
Universität Greifswald in der Zeit von 1815 bis 1933.
- Stuttgart: Steiner, 2004. - 265 s.: il., mapy. - (Beiträge
zur Geschichte der Universität Greifswald ; Bd. 5)
Rozdz. 2: Literacka próba refolkloryzacji Zachodniego
Pomorza: s. 108-219
Rec.: JAKIEL Edward, Rocz. Gdań. 2004 T. 64 z. 1/2 s. 206210
1788.
MÜLLER-WALDECK
Gunnar,
GRAMBOW Jürgen: Auf Dichters Spuren:
literarischer
Wegweiser
durch
MecklenburgVorpommern,
mit
Ortslexikon,
Karte,
Routenvorschlägen, ausgewählten Autorenporträts,
Literaturempfehlungen und Bildern. - Rostock:
Hinstorff, 2003. - 412 s.: il., mapy.
Rec.: TIETZ Karl-Ewald, Balt. Stud. N.F. 2003 Bd. 89 (dr.
2004) s. 239-243
1789. TREDER Jerzy: Stylizacja językowa w prozie
powojennej pisarzy Pomorza (zarys problematyki).
Rocz. Gdań. 2004 T. 64 z. 1/2 s. 103-111. Sum. s. 111
3. Historia szkolnictwa wyższego i oświaty
1790. APANEL Danuta: Instytucjonalna opieka
całkowita nad dzieckiem na Pomorzu Środkowym w
latach 1945-1975 // In: Oświata, wychowanie i kultura
fizyczna w rzeczywistości społeczno-politycznej Polski
Ludowej (1945-1989) : rozprawy i szkice. - Toruń:
Wydaw. Adam Marszałek, 2004. - S. 317-328: tab.
Sum. s. 423-424
1791. DZIĘCIELSKI Marek: Edukacja młodzieży
szlacheckiej z ziemi lęborsko-bytowskiej w czasach
nowożytnych. Cywilizacja i Polityka. Zesz. Nauk.
2004 nr 2 s. 147-189, tab.
1792.
JANKOWSKI
Robert:
Organizacja
szkolnictwa morskiego na Pomorzu Zachodnim po
drugiej wojnie światowej // In: Oświata, wychowanie i
kultura fizyczna w rzeczywistości społecznopolitycznej Polski Ludowej (1945-1989) : rozprawy i
szkice. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2004. - S.
329-334. Sum. s. 424
1793. LANGER Hermann: Der Krieg als
"Erzieher" : zur Kriegserziehung an den Schulen
Vorpommerns von 1900-1945 : mit einer
Dokumentation. - Rostock: Koch, 2004. - 213 s.: il.
1794.
SCHMIDTBAUER
Wolfgang:
Zur
Geschichte des Pommerschen Lehrervereins. Stier u.
Greif 2004 Bd. 14 s. 79-88, il.
1795. URBAŃCZYK Edward: Rozwój wyższego
szkolnictwa ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim
(wybrane problemy) // In: Wybrane wykłady z
Zachodniopomorskich Spotkań z Nauką, Wałcz 16-18
maja 2002 r. - Szczecin: Studio "Luka", [2002]. - S. 223-
____________________
1797. IRRGANG Stephanie: Peregrinatio
academica : Wanderungen und Karrieren von
Gelehrten der Universitäten Rostock, Greifswald,
Trier und Mainz im 15. Jahrhundert. - Stuttgart, 2002
Rec.: ALVERMANN Dirk, Balt. Stud. N.F. 2003 Bd. 89 (dr.
2004) s. 207-209
1798. LEXIKON Greifswalder Hochschullehrer
1775 bis 2006. Bd. 3: 1907-1932 / bearb. v. Meinrad
Welker. - Bad Honef: Bock, 2004. - 295 s.
1799. LINK Achim: Auf dem Weg zur
Landesuniversität
:
Studien
zur
Herkunft
spätmittelalterlicher
Studenten
am
Beispiel
Greifswald (1456-1524). - Stuttgart, 2000
Rec.: ALVERMANN Dirk, Mitteldeutsches Jahrb. f. Kultur u.
Gesch. 2004 Bd. 11 s. 359-361. - SCHOEBEL Martin, Jahrb. f. d.
Gesch. Mittel- u. Ostdeutschl. 2003 (dr. 2004) Bd. 49 s. 437-438
1800. Die MATRIKEL der Universität Greifswald
und die Dekanatsbücher der Theologischen, der
Juristischen und der Philosophischen Fakultät 17001821 / hrsg. v. Roderich Schmidt, Karl-Heinz Spiess,
bearb. v. Reinhard Pohl. - Stuttgart: Steiner. (Beiträge zur Geschichte der Universität Greifswald ;
Bd. 6) Bd. 1: Text der Matrikel. - 2004. - XXII, 472 s.
Bd. 2: Text der Dekanatsbücher. - 2004. - s. 474-1104
Bd. 3: Register. - 2004. - VIII, 207 s.
1801. Die UNIVERSITÄT Greifswald und die
deutsche Hochschullandschaft im 19. und 20.
Jahrhundert : Kolloquium des Lehrstuhls für
Pommersche Geschichte der Universität Greifswald
in Verbindung mit der Gesellschaft für Universitätsund Wissenschaftsgeschichte / hrsg. v. Werner
Buchholz. - Stuttgart: Steiner, 2004. - X, 445 s.: il. (Pallas Athene ; 10)
Z treści: SCHÖNROCK Agneta: Das Projekt "Greifswalder
Hochschullehrerlexikon des 19. und 20. Jahrhundert" s. 5786BAUMGARTEN
Marita:
Berufungswandel
und
Universitätssystem im 19. Jahrhundert : die Universität Greifswald
s. 87-115ROMMEL Georg: Klassische Philologie in Greifswald
1820 bis 1862 : Berufungsverfahren im Übergang von der Familienzur Forschungsuniversität s. 117-143OBERLING Ines: Gelehrte
aus jüdischen Familien an der Universität Greifswald im 19.
Jahrhundert s. 145-167WELKER Meinrad: Die Preussische
Hochschulreform an der Universität Greifswald s. 191215VIEHBERG Maud Antonia: Restriktionen gegen Greifswalder
Hochschullehrer im Nationalsozialismus s. 271-307BUCHHOLZ
Werner: Die Geschichte der Universität Greifswald vom
ausgehenden 18. bis zum 20. Jahrhundert im Kontext der
allgemeinen Universitätsgeschichte : eine Skizze s. 381-444
1802. GEHRKE Ulrich: Die Kolberger
Domschule - Gestalt und Wandel in sieben
Jahrhunderten : ein Rückblick aus Anlass der 70.
Wiederkehr des Tages der Einweihung des neuen
Schulgebäudes in der Langenbeckstrasse. - Hamburg,
2002
Kołobrzeg
Rec.: LISSOK Michael, Balt. Stud. N.F. 2003 Bd. 89 (dr. 2004)
s. 229-230
1803. GORLOFF Elżbieta: Tworzenie się sieci
szkół średnich i zawodowych w Lęborku w latach
1945-1975 // In: Oświata, wychowanie i kultura
fizyczna w rzeczywistości społeczno-politycznej Polski
Ludowej (1945-1989) : rozprawy i szkice. - Toruń:
Wydaw. Adam Marszałek, 2004. - S. 269-279: tab.
Sum. s. 421
1804. LINDMAJER Józef: Szkoła miejska w
Sławnie od końca XVIII wieku do 1914 roku. Cz.2.
Zesz. Sławieńskie 2004 [nr] 2 s.5-18, tab.
Cz.1 zob. bibliogr. za 2002 r. poz. 2134
1805. JASIUNAS Teresa: Kronika Pomorskiej
Akademii Medycznej w Szczecinie za rok 2003. Rocz.
Pom. Akad. Med. w Szczecinie 2004 T.50 nr 3 s.5-50,
portr., tab
1806.
KOŹMIAN
Danuta:
Uniwersytet
Szczeciński i jego tworzenie w interpretacji prasy
centralnej w latach 1981-1985 // In: Historia,
społeczeństwo, wychowanie : księga pamiątkowa
dedykowana profesorowi Józefowi Miąso. - Pułtusk:
Wyż. Szk. Human. im. A. Gieysztora, 2004. - S. 111126
1807. KRÓL Joanna: Polityka rekrutacyjna w
odniesieniu do szkół licealnych a generowanie nowej
inteligencji polskiej : (na przykładzie województwa
szczecińskiego w latach 1945-1990) // In: Oświata,
wychowanie i kultura fizyczna w rzeczywistości
społeczno-politycznej Polski Ludowej (1945-1989) :
rozprawy i szkice. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek,
2004. - S. 71-82. Sum. s. 411
1808. LASKIEWICZ Henryk: Instytut Kultury
Fizycznej w Szczecinie (1950-2000). - Szczecin, 2001
Rec.: STEFANIK Ryszard, Prz. Zach.- pom. 2004 R. 19 z. 4 s.
229-231
1809. 50 [PIĘĆDZIESIĄT] lat Akademii Rolniczej
w Szczecinie / praca pod red. Lecha Pałasza;
Akademia Rolnicza w Szczecinie. - Szczecin, 2004. 328 s.: il., tab., portr., wykr.
1810. 50 [PIĘĆDZIESIĄT] lat Wydziału
Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Akademii
Rolniczej w Szczecinie / pod red. Stanisława Dzieni. Szczecin: Akad. Rolnicza, 2004. - 199 s.: portr.
1811. UNIWERSYTET Szczeciński : od inicjatywy
do inauguracji : materiały i dokumenty / wybór i
oprac. Kazimierz Jaskot. - Wyd. 2 popr. i uzup. Szczecin: Tow. Przyj. Szczecina, 2004. - 638 s., [2] k.
tabl.: mapy, tab., wykr.
1812. WEGENER Hans-Ulrich: Dr. Carl August
Wegener und das Stettiner Gesenius-WegenerLyzeum. - München, 2004. - 87 s.: il.
4. Historia sztuki
1813. ARCHITEKTUR in Pommern und
Mecklenburg von 1850 bis 1900 / hrsg. v. Brigitte
Hartel. - Frankfurt/M.: Lang, 2004. - 204 s: il. - (Kunst
im Ostseeraum, Greifswalder kunsthistorische
Studien ; 4)
Z treści: MAKAŁA Rafał: Der Stilbaumeister : die Bauten von
Wilhelm Meyer-Schwartau in Stettin/Szczecin in den Jahren 18911902 s. 5-16. - PASZKOWSKA Małgorzata: Die Kontinuität der
mittelalterlichen
Motive
am
Beispiel
der
Stettiner
Ziegelarchitektur des 19. Jahrhunderts s. 17-26. - MAKOWSKA
Beata: Renovierung des Schalterraums im Komplex der
Postgebäude an der ul. Dworcowa in Stettin/Szczecin s. 27-42. OCHENDOWSKA-GRZELAK Barbara: Die Architektur des
Kurortes Misdroy/Międzyzdroje 1890-1910 s. 43-55. - LOECK
Gottfried: Vernachlässigte graphische Rarissima von Pommern :
Versuch einer ersten Entschlüsselung s. 57-68. - JANCKE Peter:
Von der preussischen Festung zum Ostseebad - zur städtebaulichen
Entwicklung von Kolberg/Kołobrzeg im 19. Jahrhundert s. 69-78. SCHELLER Rita: Backsteinbauten in Hinterpommern : eine
Dokumentation s. 79-92. - HAESE Klaus: Zum architektonischen
Schaffen des Stralsunder Stadtbaumeisters Ernst von Haselberg s.
93-104. - OLSCHEWSKI Jana: Zur Planungsgeschichte der PeterPaulskirche in Zingst s. 105-122. - FARIN André: Vom Kursalon
zur Schlosskirche : zur Geschichte des klassizistischen Gebäudes
im Park zu Putbus s. 123-132. - BOCK Sabine: Rügensche
Herrenhäuser aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts s. 133150. - KRAUSS Neidhardt: Schlos Neetzow : ein Neubau nach
Plänen von Friederich Hitzig [1811-1881] s. 167-175
1814. ARLET Joanna: Drewniane budownictwo
szkieletowe na Pomorzu Zachodnim / Politechnika
Szczecińska. Wydział Budownictwa i Architektury. Szczecin, 2004. - 173 s.: il., mapy, pl. Bibliogr. s. 161164. Sum. s. 165-166
1815. AUGUSTYN-LENDZION Ewa: Aspekty
historyczne i kulturowe w kształtowaniu budowli
ratuszowych Pomorza Zachodniego w okresie
nowożytnym // In: Budownictwo Sakralne i
Monumentalne '2002 : IV międzynarodowa
konferencja naukowo-techniczna [...]. - Białystok:
Wydaw. Polit. Białost., 2002. - S. 39-47: il. Streszcz. s.
39. Sum. s. 47
1816. AUGUSTYN-LENDZION Ewa: Wpływ
czynników pozaartystycznych na formę budownictwa
sakralnego i ratuszowego : na przykładzie
średniowiecznej architektury Pomorza Zachodniego
// In: Budownictwo Sakralne i Monumentalne '2000 :
III międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna
[...]. - Białystok: Dział Wydaw. i Poligr. Polit. Białost.,
2000. - S. 23-32. Streszcz. s. 23. Sum. s. 32
1817. BAL Wojciech, DAWIDOWSKI Robert,
SZYMSKI Adam M.: Architektura polska lat 19451960 na obszarze Pomorza Zachodniego. - Szczecin:
Walkowska Wydaw., 2004. - 398 s., [2] s. tabl. skł.: il.,
faks., mapy, pl., portr.
1818. BECKER-CARUS Brigitte: Taufengel in
Pommern : Geschichte, Bedeutung und Verbreitung
Beispiele aus dem vorpommerschen Bereich. [Tl.] 1.
Pommern 2004 Jg. 42 H. 3 s. 16-27, il.
1819. FASSBINDER Stefan: Zwei religiöse
Anhänger aus der Sammlung Hagenow : Zeugnisse
der kriegerischen Ereignisse des 18. Jahrhunderts in
Pommern? Archäol. Berichte aus Mecklen.Vorpomm. 2004 Bd. 11 s. 171-175, il.
95
fot. Jan Surudo. - Szczecin, 2002
1820. FIEDLER Rainer: Feldsteinbauten in der
Region Odermündung : ein Streifzug durch die
Landkreise Ostvorpommern und Uecker-Randow. Ziethen: Neue Wege Peene-Nord, 2004. - 112 s. : il.,
mapa
1821. FORTECZNE parki kulturowe szansą na
ochronę
zabytków
architektury
obronnej
:
konferencja naukowa, Świnoujście, 8-10 X 2004. Warszawa: Tow. Przyj. Fortyf., 2004. - 365 s.: il.,
mapy, pl., tab. - (Fortyfikacja Europejskim
Dziedzictwem Kultury ; T. 16)
Z treści: BIRANOWSKA-KURTZ Alicja: Morska Twierdza
Świnoujście: historia i rozwój przestrzenny s. 15-36. - BADE Olaf,
BORUN Michał: Wnioski i uwagi z kwerendy archiwalnej
fortyfikacji Świnoujścia dotyczącej obiektów powstałych w II
połowie XIX wieku oraz I połowie XX wieku, przeprowadzonej w
zbiorach sześciu archiwów polskich i niemieckich s. 37-42. BORUN M.: Główne założenia "Koncepcji urbanistycznoarchitektonicznej trasy turystycznej fortyfikacji Świnoujścia"
stanowiącej część "Koncepcji turystycznego udostępnienia zespołu
zabytkowych fortyfikacji w Świnoujściu" s. 43-53. - BUJAS Piotr,
MAKSYMIUK Tomasz: Koncepcja rewaloryzacji zespołu
fortyfikacji Świnoujścia: wprowadzenie - tło działań, metoda s. 5577. - TYMBARSKI Krzysztof: Koncepcja zagospodarowania
turystycznego Świnoujskiego Rejonu Umocnionego s. 87-99. MAĆKOWIAK Przemysław: Fort Anioła w Świnoujściu i Zamek
Św. Anioła w Rzymie - podobieństwa i różnice s. 101-118. INGLOT Zbigniew: Doświadczalne stanowiska broni V-3 na wyspie
Wolin oraz jej podziemne stanowiska na Wale Atlantyckim s. 119126. - NARĘBSKI Lech: Forteczny Park Kulturowy Twierdzy Toruń
- szansą na ochronę obszarową fortyfikacji toruńskich s. 163-183. STRZOK Igor Zbigniew: Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich
"Twierdza Gdańsk" - ewolucja koncepcji funkcjonalnej i
konserwatorsko-architektoniczne aspekty adaptacji s. 205-213. KALITA-SKWIRZYŃSKA
Kazimiera,
STANECKA
Ewa:
Średniowieczne obwarowania miast Pomorza Zachodniego: stan
zachowania i postulaty konserwatorskie s. 255-259. - STOPPA Jan
Józef, STRZOK I.Z.: Zagospodarowanie Twierdzy Wisłoujście w
Gdańsku w ramach całościowego programu rewitalizacji dzielnicy
poprzemysłowej finansowanego z funduszy europejskich s. 273-297.
POTYRAŁA
Jerzy,
PARDELA
Łukasz:
Koncepcja
wyeksponowania ciężkiego schronu bojowego "Sabała" (Ośrodek
Oporu Jastarnia) w krajobrazie Półwyspu Helskiego s. 299-305. STRZOK I.Z.: Świnoujskie fortyfikacje w materiałach
wywiadowczych francuskiego korpusu wojsk inżynieryjnych s. 327335
1822. KIESOW Gottfried, GRUNDNER Thomas:
Backsteingotik in Mecklenburg-Vorpommern. Rostock: Hinstorff, 2004. - 120 s.: il., mapy. - (Edition
Kulturlandschaft Mecklenburg-Vorpommern)
1823. KRAUSS Neidhardt, FISCHER Egon:
Schlösser, Gutshäuser und Parks in MecklenburgVorpommern. Bd.3: Vom Darss bis zum Stettiner
Haff. - Rostock, 2002
Rec.: SCHEFFELKE Jörg, Balt. Stud. N.F. 2003 Bd.89
(dr.2004) s. 224-226
1824. KRZYMUSKA-FAFIUS Zofia: Relikty
wyposażeń
konwentów
cysterek
zachodniopomorskich // In: Cysterki w dziejach i
kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i
Europy Środkowej : materiały z siódmej
Międzynarodowej Konferencji Cystersologów odbytej
z okazji 800. rocznicy fundacji opactwa cysterek w
Trzebnicy. - Poznań: Wydaw. Pozn., 2004. - S. 835858: il. Sum. s. 857-858
1825. ŁOPUCH Wojciech: Sztuka na Pomorzu /
Rec.: LISSOK Michael, Balt. Stud. N.F. 2003 Bd.89 (dr.2004)
s. 221-223
1826.
NOWAKOWSKI
Cezary:
Zachodniopomorskie kościoły ryglowe : studium
analityczno-porównawcze form architektonicznych i
konstrukcyjnych. Mat. Zach.- pom. Nowa Seria 2004
T. 1 z. 2 s. 75-107, [14] s. tabl. Zsfg. s. 106-107
1827. PIĘKNO architektury ceglanej : ginące
technologie przemysłu ceramicznego : sesja
popularnonaukowa zorganizowana przez Regionalny
Ośrodek Studiów i Dokumentacji Zabytków w
Szczecinie, Muzeum Miasta Szczecina Oddział
Muzeum Narodowego, 18 września 2004. - Szczecin:
Książnica Pomorska, 2004. - 92 s.: il., pl., tab.
Z treści: PŁOSZCZYŃSKA Małgorzata: Szczeciński przemysł
ceramiki budowlanej do roku 1939 s. 7-18. - KAMIŃSKI Roman,
SŁOWIŃSKI Sławomir: Nowoodkryty fragment średniowiecznych
murów obronnych Szczecina s. 27-32. - NOWACZYK Stefan,
PŁOTKOWIAK Maciej: Ocena stanu technicznego murów
obronnych w miastach: Koszalin, Mieszkowice, Gryfice s. 33-46. PŁOTKOWIAK
M.:
Spostrzeżenia
dotyczące
materiału
ceramicznego i techniki murarskiej zastosowanej w trakcie
realizacji kościoła mariackiego w Chojnie s. 47-52. - MAKOWSKA
Beata: Ceramiczne kształtki elewacyjne zespołu zabudowy
pocztowej przy ul. Dworcowej w Szczecinie s. 53-67. DAWIDOWSKI Robert: Cegla w architekturze modernistycznej
Szczecina - przegląd wybranych realizacji s. 68-78. - PALACZ Ewa:
Problematyka konserwacji zabytkowej cegły na przykładzie Ratusza
Czerwonego w Szczecinie (1879 r.) s. 79-88. - ZYZIK Henryk:
Komunikat o konserwacji reliktowej ściany gotyckiej przylegającej
do ściany budynku przy ul. Staromłyńskiej 10/12 w Szczecinie s. 8992
1828. RZESZOTARSKA Magdalena: Dwory i
parki podworskie na Pomorzu Zachodnim // In:
Krajobraz i ogród wiejski. T. 2: Tradycje a
współczesny krajobraz wsi polskiej. - Lublin: Wydaw.
KUL, 2004. - S. 163-170: il. Sum. s. 170
1829. SCHINKEL [Karl Friedrich (1781-1841)]
und seine Schüler : auf den Spuren grosser
Architekten in Mecklenburg und Pommern / red.
Melanie Ehler, Matthias Müller. - Schwerin: Helms,
2004. - 348 S.: il., mapa
Z treści: BÖRSCH-SUPAN Eva: "Die Werke der Architektur
aber bilden zum grossen Teil die Physiognomie des Landes" :
Schinkels Dienstreisen durch Pommern 1834 und 1835 s. 47-56: il.
- LISSOK Michael: Zweckmässigkeit und Konstruktion in
ästhetischer Gestalt : das Baugeschehen in Vorpommern unter
dem Einfluss Schinkels und seiner Schule s. 57-68: il. - BUSKE
Thomas: Bewahrer und Visionär : Friedrich August Stüler [18001865] und die kirchliche Denkmalpflege Vorpommerns im 19.
Jahrhundert s. 73-84: il. - GWIAZDOWSKA Ewa: Schinkel : seine
Schüler und die Formen ihrer Architektur im heutigen
Westpommern s. 97-112: il.
1830. TERRA Transoderana : sztuka Pomorza
Nadodrzańskiego i dawnej Nowej Marchii w
średniowieczu : materiały z seminarium naukowego
poświęconego jubileuszowi 50-lecia pracy w
muzealnictwie szczecińskim Zofii KrzymuskiejFafius, 7-8 czerwca 2002 / red. Maria Glińska,
Krystyna Kroman, Rafał Makała; Stowarzyszenie
Historyków Sztuki. Oddział Szczeciński. - Szczecin,
2004. - 318 s.: il., mapy, portr. Streszcz. Zsfg.
Z treści: GWIAZDOWSKA Ewa: Średniowieczne cechy
krajobrazu miast pomorskich w ikonografii od XVI do XIX wieku s.
25-39. - OBER Marek: Pomorze Przednie - Pomorze Tylne - Nowa
Marchia: problem różnic w fizjonomii krajobrazu kulturowego s.
41-52. - SKIBIŃSKI Szczęsny: Katedra w Kamieniu Pomorskim a
początki architektury na Pomorzu Zachodnim s. 53-64. SANDACH Iwona: Program katedry w Kamieniu Pomorskim w
dobie kształtowania się księstwa biskupiego w połowie XIII wieku s.
65-75. - JARZEWICZ Jarosław: "...Navim innovare et conformare..."
czyli o odnowieniu i koordynacji korpusu nawowego kościoła NMP
w Stargardzie z jego częściami wcześniejszymi s. 77-88. - OBER M.:
O blendzie typu stargardzkiego s. 89-99. - KALITASKWIRZYŃSKA Kazimiera: Rozwój urbanistyki i architektury
Chojny w okresie średniowiecza s. 101-113. - PŁOTKOWIAK
Maciej: Jeszcze raz o roli geometrii w procesie kształtowania
architektury: o niektórych właściwościach planów kościołów: św.
Katarzyny w Brandenburgu i Najświętszej Marii Panny w Chojnie
s. 115-128. - HOLST Jens Christian: Sundische Gotik:
Giebelarchitektur des 14. Jahrhunderts in Stralsund s. 129-159. SŁOWIŃSKI Sławomir: Wpływy skandynawskie w dekoracji
drewnianych przedmiotów codziennego użytku ze szczecińskiego
Podzamcza s. 173-188. - WILGOCKI Eugeniusz: Sceny
mitologiczne na romańskiej misie z Nowego Objezierza
[pow.gryfiń.] s. 189-202. - FRANKOWSKA-MAKAŁA Monika:
Średniowieczne srebrne ozdoby w skarbie ze szczecińskiego
Podzamcza s. 203-215. - KRZYMUSKA-FAFIUS Zofia: Uwagi o
genezie formalnej trzynastowiecznej figurki św. Jana z Kołobrzegu
s. 217-223. - NYBORG Ebbe: Wybrane dzieła rzeźby wczesnego i
pełnego gotyku na Pomorzu i ich związki ze sztuką skandynawską s.
225-238. - WISŁOCKI Marcin: Średniowieczne dzieła sztuki w
ewangelickich kościołach Pomorza w okresie nowożytnym s. 239252
1831. TUSZYŃSKI Mariusz: Współczesne
problemy kształtowania architektonicznego kościołów
na przykładzie obiektu będącego w budowie (kościół
p.w. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie woj.
zachdniopomorskie)
w
ujęciu
historycznym
budownictwa sakralnego na Pomorzu Zachodnim /
współpr. Grzegorz Wojtkun // In: Budownictwo
Sakralne
i
Monumentalne
'2000
:
III
międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna
[...]. - Białystok: Dział Wydaw. i Poligr. Polit. Białost.,
2000. - S. 369-382: il. Streszcz. s. 369. Sum. s. 382
1832.
WILGOCKI
Eugeniusz:
Badania
archeologiczno-architektoniczne klasztorów cysterek
na Pomorzu Zachodnim w drugiej połowie XX w. //
In: Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich,
dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej :
materiały z siódmej Międzynarodowej Konferencji
Cystersologów odbytej z okazji 800. rocznicy fundacji
opactwa cysterek w Trzebnicy. - Poznań: Wydaw.
Pozn., 2004. - S. 859-872: il., mapa. Sum. s. 871-872
1833. WISŁOCKI Marcin: "Ad memoriam eorum
inter homines conservandam" : Kommemoration und
Glorifizierung in der evangelischen Kunst Pommerns
im 16. und 17. Jahrhunderts. Jahres- u.
Tagungsbericht d. Görres-Gesell. 1999 s. 148-149
zur Stadtgesch., Denkmalpflege, Stadtsanierung 2004
Bd. 1 s. 13-48
1836. GÄRTNER Hannelore: Das RubenowDenkmal in Greifswald : eine Fallstudie. Jahrbuch /
Stiftung Preussiche Schlösser und Gärten BerlinBrandenburg 1995/1996 Bd. 1 (dr. 2000) s. 111-118,
il.
1837. LISSOK Michael: Vom Fürstenbildnis zum
Staatsporträt : Ganzfigurige Herrscherporträts aus
dem Kunstbesitz der Ernst-Moritz-Arndt-Universität
Greifswald (T. 2). Pommern 2004 Bd. 42 H. 1 s. 3441, il.
Cz. 1 zob. bibliogr. za rok 2002 poz. 2182
1838. KOSSMANN Silke: Die Datierung der
Marienkirche in Grimmen. Balt. Stud. N.F. 2003
Bd.89 (dr.2004) s.53-62, il.
1839. KOCHANOWSKA Janina: Skarby Katedry
w Kamieniu Pomorskim. - Szczecin; Wołczkowo:
Oficyna In Plus, 2004. - 48 s.: il., pl. - (Okolice,
Tajemnice, Szlaki...)
1840. SANDACH Iwona: Liturgiczne znaczenie
przestrzeni katedry średniowiecznej na przykładzie
katedry w Kamieniu Pomorskim // In: Budownictwo
Sakralne
i
Monumentalne
'2000
:
III
międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna
[...]. - Białystok: Dział Wydaw. i Poligr. Polit. Białost.,
2000. - S. 289-307: il. Streszcz. s. 289
1841. Der KOLBERGER Dom und seine
Kunstwerke zu deutscher Zeit / hrsg. v. Peter Jancke.
- Reprint v. Aufsätzen [...] von 1932. - Hamburg:
Jancke, 2004. - 210 s.: il. - (Beiträge zur Geschichte
der Stadt Kolberg und des Kreises Kolberg-Körlin ;
29)
Kołobrzeg
1842. VOGEL Andreas: Johann Gottfried
Steinmeyer [1780-1851] und Putbus. - Schwerin, 2002
Rec.: DOLGNER Dieter, Balt. Stud. N.F. 2003 Bd.89 (dr.2004)
s. 219-221
1843. BRZUSZTOWICZ Grzegorz Jacek: Zabytki
heraldyczne w kościele parafialnym w Reczu. Prz.
Zach.- pom. 2004 R. 19 z. 4 s. 119-145
___________________
1844. SZALA Ewa M.: Drewniany ołtarz kościoła
parafialnego w Reczu. Mat. Zach.- pom. Nowa Seria
2004 T. 1 z. 2 s. 41-53, [4] s. tabl. Zsfg. s. 52-53
1834. SCHULZ Friedrich: Ahrenshoop :
Künstlerlexikon. - Fischerhude: Verl. Atelier im
Bauernhaus, 2001. - 208 s.: il.
1845. BOCK Sabine, HELMS Thomas: Schlösser
und Herrenhäuser auf Rügen. - 2. Aufl. - Bremen: Ed.
Temmen, 2004. - 207 s.: il., mapa
Rec.: HOLZ Martin: Reflexion und Selbstreflexion zur
Künstlerkolonie Ahrenshoop, Mitteldeutsches Jahrb. f. Kultur u.
Gesch. 2004 Bd. 11 s. 343-345
1835. BRANDT Dirk: Anfänge und frühe
Entwicklung profaner Backsteinarchitektur des 13.
Jahrhunderts in Greifswald (1254-1290) : ein Beitrag
zur
mittelalterlichen
Baugeschichte
einer
lübischrechtlichen Hansestadt. Greifswalder Beitr.
1. wyd. 1993
1846. DRZAZGA Tomasz: Die Heiligste-JungfrauMarien-Geburtskirche. Sedina-Archiv NF 2004 Bd. 11
s. 147-154, il.
Dot. kościoła w Rusinowie, pow. sławieński
1847. MACHURA Zdzisław: Zamek Książąt
Pomorskich w Słupsku. - Słupsk: Muz. Pom.
97
Środkowego, 2004. - 118, [1] s.: il., faks., pl., portr.
1848. RATUSZ słupski / fot. Zbigniew Suliga,
wprow. Beata Jankowska, opisy fot. Elżbieta
Szalewska, red. Małgorzata Lenart. - Słupsk: LenART,
2003. - 48 s.: il. - (Nasza Pomorska Mała Ojczyzna).
Zsfg.
1849. ANISZEWSKA Jolanta: Powiat stargardzki
na dawnych pocztówkach : katalog wystawy = Der
Stargarder Kreis auf alten Postkarten : Ausstellungs
Katalog. - Stargard: Muzeum, 2004. - 120 s.: il., mapy.
Bibliogr. s. 116-118
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
1850. MAJEWSKI Marcin: Kościół św. Jana
Chrzciciela w Stargardzie. - Stargard: Tow. Przyj.
Stargardu, [2004]. - 31, [1] s.: il.
1851. PFENNIG Angela: Von der Stralsunder
Stadtbefestigung zur Wallpromenade. Balt. Stud.
N.F. 2003 Bd. 89 (dr. 2004) s. 113-128, il.
1852. RÜCHEL Uta: Denkmalschutz und Macht :
die Entwicklung des Denkmalschutzes in Stralsund
zwischen 1930 und 1990. Zeitgeschichte Regional
2004 Bd. 8 H. 1 s. 39-51, il.
1853.
BAŃKOWSKA
Iga:
Szczecińska
architektura w latach 1989-2003 i planowane kierunki
rozwoju miasta. Prz. Zach.- pom. 2004 R. 19 z. 4 s.
147-171
1854.
FRANKOWSKA-MAKAŁA
Monika:
Szczeciński cech złotników od średniowiecza do
początku XVII wieku. Mat. Zach.- pom. Nowa Seria
2004 T. 1 z. 2 s. 65-74, [1] k. tabl. Zsfg. s. 72-74
1855. JANKOWSKA Małgorzata: Rewitalizacja
miejskiej substancji zabytkowej Szczecina z końca
XIX i początku XX wieku : problem renowacji i
rekonstrukcji // In: Dzieło sztuki a konserwacja :
Materiały LII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej [...]. Kraków: Stow. Hist. Sztuki. Oddz. Krakowski, 2004. S. 233-249: il. Sum. s. 248
1856.
JANKOWSKA
Małgorzata:
Walory
zabytkowe szczecińskich kamienic - konieczność
renowacji i rewitalizacji. Kronika Szczec. 2003 Nr 22
(dr. 2004) s. 91-97, il.
1857. PAWŁOWSKI Wojciech, SZYMSKI Adam:
Nowe kościoły Szczecina // In: Budownictwo
Sakralne
i
Monumentalne
'2000
:
III
międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna
[...]. - Białystok: Dział Wydaw. i Poligr. Polit. Białost.,
2000. - S. 191-208: il., pl. Streszcz. s. 191. Sum. s. 208
1858. SŁOMIŃSKI Maciej: Nowy Westend w
Szczecinie - przykład realizacji podmiejskiego osiedla
willowego z przełomu XIX/XX wieku. Kronika
Szczec. 2003 Nr 22 (dr. 2004) s. 99-109, il., pl.
1859. WIERUCKA Magdalena, CZEŚMIN
Marek: Trzęsacz : historia jednego kościoła. -
Szczecin: Szczec. Wydaw. Archidiec. Ottonianum,
2004. - 61, [2] s.: il.
_____________________
1860. CIEŚLAK Robert, STELMASZCZYKOWA
Elżbieta: Pół wieku teatru lalek w Szczecinie :
"Rusałka" - "Pleciuga" 1953-2003. - Szczecin: Teatr
Lalek "Pleciuga", 2004. - 209, [1] s.: il. + 1 CD ROM
CD ROM zawiera muzykę pt.: "Pół wieku muzyki w Pleciudze"
1861. Das GEISTLICHE Lied im Ostseeraum /
hrsg. v. Ekkehard Ochs [et al.]. - Frankfurt/M.: Lang,
2004. - 285 s.: il., nuty. - (Greifswalder Beiträge zur
Musikwissenschaft ; Bd. 13)
1862. 50 [PIĘĆDZIESIĄT] lat Teatru Lalek
Pleciuga [w Szczecinie]. Pogranicza 2003 nr 1 s. 59-66,
il.
1863. STELMASZCZYKOWA Elżbieta: 50
[Pięćdziesiąt] lat szczecińskiej sceny lalkowej.
Kronika Szczec. 2003 Nr 22 (dr. 2004) s. 175-188, il.
1864. STETTINER Komponisten / Red. Ekkehard
Ochs. - Frankfurt/Main: Peter Lang, 2004. - 212 s.: il.,
nuty. - (Greifswalder Beiträge zur Musikwissenschaft ;
11)
Treść: SZCZĘSNY Mikołaj: Stettiner Komponisten bis 1945 s.
9-24. - WERBECK Walter: Adrianus Petit Coclico [?1500-1562/63]
s. 25-38. - SCHNEIDER Matthias: Nicolaus Decius [1485-1546] s.
39-47. - WACZKAT Andreas: Paul Luetkemann und sein erster
Teil "Newer Lateinischer vnd deutscher Gesenge" (Stettin 1597) s.
49-65. - TENHAEF Peter: Die Stettiner Kantatenschule s. 67-75. WINKLER Lutz: Strukturen des Stettiner Musiklebens im 18.
Jahrhundert s. 77-87. - OCHS Ekkehard: Stettiner Musiker- und
Komponistenpersönlichkeiten des 19. Jahrhunderts s. 89-103. KUS Eugeniusz, SZCZĘSNY Mikołaj: Musikleben in Szczecin
nach 1945 s. 105-117. - KRASZEWSKI Roman: Künstlerische
Leistungen Stettiner Komponisten nach 1945 s. 119-125. SZCZĘSNY M.: Junge Stettiner Komponisten : Waldemar Sutryk,
Jaromir Gajewski, Piotr Klimek s. 125-159. - SZCZEĘSNY M.: Die
schöpferischen Grundsätze Janusz Stalmierskis s. 161-190. ZIELIŃSKI Michał: Ryszard Kwiatkowski [1931-1993] s. 181-192. JASIŃSKI Marek: Nowak Anna s. 193-204
1865. WOJCIESZAK Roman: 50 [Pięćdziesiąt] lat
Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza
Słowackiego w Koszalinie (1953-2004). Rocz. Koszal.
2004 Nr 32 s. 109-134
5. Historia książki i prasy
1866. KRASUCKI Eryk: "Czytelnik" w Szczecinie
- przyczynek do badań nad historią delegatury z lat
1945-1948. Kronika Szczec. 2003 Nr 22 (dr. 2004) s.
161-173, il.
1867. ŁOJKO Alicja, MICHALSKA Agata:
Szczecińskie druki okolicznościowe z XVI i XVII
wieku jako źródło wiedzy o historii miasta i jego
mieszkańcach. Bibl. Zach.- pom. 2004 R. 45 nr 3/4 s.
25-32
Materiały sesji zob. bibliogr. za 2003 r. poz. 1976
VI. KOŚCIOŁY I WYZNANIA
1868. ALBRECHT Alois, BUSKE Norbert:
Bischof Otto von Bamberg : sein Wirken für
Pommern. - Schwerin, 2003
Rec.: ZYGNER Leszek, Zap. Hist. 2004 T. 69 z. 4 s. 213-214
1869. BULACH Doris: Zisterzienser und Stadt :
die städtischen Beziehungen der vorpommerschen
Klöster Eldena, Neuenkamp und Hiddensee // In:
Zisterziensische Klosterwirtschaft zwischen Ostsee
und Erzgebirge : Studien zu Klöstern in
Vorpommern, zu Himmelpfort in Brandenburg und
Grünhain in Sachsen. - Berlin, 2004. - S. 15-178
1878. LASKOWSKI Leszek: Ignacy Jeż - biskup
koszalińsko-kołobrzeski (w 90-lecie urodzin). Rocz.
Koszal. 2004 Nr 32 s. 13-17, il.
1879. LASKOWSKI Leszek: Ordynariusz diecezji
koszalińsko-kołobrzeskiej [bp Ignacy Jeż] (1972-1992)
// In: Świadek historii : na jubileusz 90. urodzin Jego
Ekscelencji biskupa seniora Ignacego Jeża. - Koszalin,
2004. - S. 105-125
1880. LASKOWSKI Leszek: Świadek historii.
Stud. Koszal.- Kołobrz. 2004 Nr 9 s. 231-266, il., portr.
Dot. bp. Ignacego Jeża, biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego
Zob. też poz... MFN 330
1870. BUSKE Norbert: Historia Kościoła na
Pomorzu w datach. - Schwerin: Helms, 2004. - 39 s.:
il.
1881. PROKOP Krzysztof Rafał: Biskupi
zachodniopomorscy (X-XX w.). - Koszalin, 2003
1871. FOX Ulrich: Pfarrer Maximilian Kaller und
die polnischen Schnitter auf Rügen (1905-1917).
Unsere Erml. Heimat 2004 Jg. 50 s. X-XII
1882. PROKOP Krzysztof Rafał: Przedstawienie
nadania lenna biskupowi kamieńskiemu Magnusowi
[1390-1452] w kronice soboru konstancjańskiego
Ulryka Richentala [ok.1365-1437]. Prz. Zach.- pom.
2004 R.19 z.2 s.7-17
Wyd. oryg. pt.: Pommersche Kirchengeschichte in Daten. Schwerin, 2001
1872. FRYDRYSIAK Adam: Walka o rząd dusz :
polska administracja kościelna na Pomorzu
Zachodnim 1945-1972. Rocz. Koszal. 2004 Nr 32 s.
19-44
1873. GUZIKOWSKI Krzysztof: Książę Barnim I i
jego
synowie
wobec
zachodniopomorskich
konwentów cysterek // In: Cysterki w dziejach i
kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i
Europy Środkowej : materiały z siódmej
Międzynarodowej Konferencji Cystersologów odbytej
z okazji 800. rocznicy fundacji opactwa cysterek w
Trzebnicy. - Poznań: Wydaw. Pozn., 2004. - S. 766772. Sum. s. 772
1874. KOWALCZYK Krzysztof: W walce o rząd
dusz : polityka władz państwowych wobec Kościoła
katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 19451956. - Szczecin, 2003
Rec.: SIKORSKI Juliusz, Nadwarciański Rocz. Hist.- Arch.
2004 Nr 11 s. 305-309
1875. KOZŁOWSKI Kazimierz: Narodziny
diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej w 1972 roku // In:
IV Zachodniopomorski Festiwal Nauki : spotkania z
nauką w Kołobrzegu. - Szczecin; Kołobrzeg, 2004. - S.
21-35
1876. KOZŁOWSKI Kazimierz: Powstanie
diecezji szczecińsko-kamieńskiej w 1972 roku. Prz.
Zach.- pom. 2004 R. 19 z. 3 s. 75-90
1877. KOZŁOWSKI Kazimierz: Protestanci i
katolicy pomorscy wobec hitleryzmu i stalinizmu //
In: Z dziejów Kościoła katolickiego w Wielkopolsce i
na Pomorzu Zachodnim. - Poznań: IPN, 2004. - S. 7582. - (Materiały Pomocnicze Biura Edukacji
Publicznej IPN ; T. 3)
Omówienie sesji naukowej "Protestanci i katolicy ...", Szczecin,
24 IV 2002 r.
224
Rec.: RYMAR Edward, Prz. Zach.- pom. 2004 R. 19 z. 3 s. 218-
1883. PROKOP Krzysztof R[afał]: Sukcesja
apostolska pasterzy Kościoła katolickiego na Pomorzu
Zachodnim w latach 1821 (1811)-1945. Prz. Zach.pom. 2004 R. 19 z. 4 s. 35-43, tab.
1884. REIMANN Heike: Die Einwirkung der
ältesten Zisterzienserklöster in Mecklenburg und
Pommern auf die Siedlungsstrukturen und ihrem
Umfeld. Slavia Antiqua 2004 T. 45 s. 129-169, mapy.
Bibliogr. s. 166-169
1885. SCHEMATYZM diecezji koszalińskokołobrzeskiej : stan na dzień 2 lutego 2004 / red.
Krzysztof Zadarko. - Koszalin: Kuria Biskupia
Koszal.-Kołob. 2004. - 373, [6] s. : portr.
1886. TRZYDZIEŚCI w tysiącu : z dziejów
Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim / pod
red. Leszka Laskowskiego. - Koszalin: Katolickie
Stow. "Civitas Christiana", 2002. - 102, [3] s.
1887. UTPATEL-HARTWIG Astrid, SCHRAMA
Ilse: Heilige Frauen in den Kirchen MecklenburgVorpommerns. - Stralsund: Weiw, 2004. - 112 s.: il.
1888. WEJMAN Grzegorz: Zarys organizacji i
instytucji
kościelnych
diecezji
szczecińskokamieńskiej. Colloquia Theologica Ottoniana 2002
[nr] 1 s. 28-67
1889. WISŁOCKI Marcin: Miejsce i rola Marii w
ewangelickiej teologii, pobożności i sztuce Pomorza w
XVI i XVII wieku. Słowo i Myśl 2001 nr 54/55 s. 2531
1890. WYRWA Andrzej Marek: Opactwa
cysterskie na Pomorzu : zarys dziejów i kultury. Poznań, 1999
99
Rec.: PROKOP Krzysztof R[afał], Prz. Zach.- pom. 2004 R. 19
z. 3 s. 213-217
____________________
1891. POPIELAS-SZULTKA Barbara: Konwent
klasztoru w Bergen (Górze) na Rugii od XII w. do lat
trzydziestych XVI stulecia // In: Cysterki w dziejach i
kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i
Europy Środkowej : materiały z siódmej
Międzynarodowej Konferencji Cystersologów odbytej
z okazji 800. rocznicy fundacji opactwa cysterek w
Trzebnicy. - Poznań: Wydaw. Pozn., 2004. - S. 758765. Sum. s. 765
1892. GAHLBECK Christian: Die Gründung der
Zisterzienserinnenklöster
Zehden
(Cedynia),
Bernstein (Pełczyce) und Reetz (Recz) in der
Neumark im Lichte brendenburgischer Klosterpolitik
um 1300 // In: Cysterki w dziejach i kulturze ziem
polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy
Środkowej : materiały z siódmej Międzynarodowej
Konferencji Cystersologów odbytej z okazji 800.
rocznicy fundacji opactwa cysterek w Trzebnicy. Poznań: Wydaw. Pozn., 2004. - S. 773-794. Sum. s.
793-794
1893. WESOŁOWSKA Sylwia: O możliwości
pobytu Ottona z Bambergu w Cerkwicy i Kłodkowie.
Nasze Pomorze 2003 nr 5 (dr. 2004) s. 35-49
1894. BIERBRAUER Gebhard: Zur Geschichte
der Kloster- und Garnisonkirche in Kolberg
[Kołobrzeg]. Balt. Stud. N.F. 2003 Bd. 89 (dr. 2004) s.
43-52
1895. RYDZ Eugeniusz, OLEJNIK Piotr: Góra
Chełmska [w Koszalinie] ośrodkiem pielgrzymkowym
na Pomorzu Środkowym. Peregrinus Cracoviensis
2004 z.15 s.133-151, il., pl., tab., wykr. Sum. s.150-151
1896.
NIEMECK
Andreas:
Die
Zisterzienserklöster Neuenkamp und Hiddensee im
Mittelalter. - Köln, 2002
Rec.: BENL Rudolf, Balt. Stud. N.F. 2003 Bd.89 (dr.2004) s.
203-205
1897. STOLPIAK Barbara, ŚWIERCZ Teresa:
Próba rekonstrukcji założenia klasztorów cysterek w
Pełczycach i Reczu, na podstawie źródeł
historycznych i metod pomocniczych historii // In:
Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej
Rzeczypospolitej i Europy Środkowej : materiały z
siódmej Międzynarodowej Konferencji Cystersologów
odbytej z okazji 800. rocznicy fundacji opactwa
cysterek w Trzebnicy. - Poznań: Wydaw. Pozn., 2004. S. 811-834: il., mapy, pl. Sum. s. 834
1898.
BRZUSZTOWICZ
Grzegorz
Jacek:
Nowomarchijskie opactwo w Reczu od XIII do XVI
w. // In: Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich,
dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej :
materiały z siódmej Międzynarodowej Konferencji
Cystersologów odbytej z okazji 800. rocznicy fundacji
opactwa cysterek w Trzebnicy. - Poznań: Wydaw.
Pozn., 2004. - S. 795-810. Sum. s. 810
1899. KERNTOPF Uwe: Die Evangelische Kirche
in Gross Rakitt [Rokity, pow. bytowski]. SedinaArchiv NF 2004 Jg. 50 Bd. 11 s. 125-127, il.
1900. DRZAZGA Tomasz: Kościół p.w.
Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Rusinowie.
Zesz. Sławieńskie 2004 [nr] 2 s.39-50, il., mapa
1901. BABICZ Marek: Ośrodek Duszpasterstwa
Akademickiego "Płomień" przy Parafii Świętej
Rodziny i Św. Judy Tadeusza w Słupsku w latach
1974-1987. Seminare 2004 [T.] 20 s. 517-534. Sum. s.
534
1902. MACHURA Halina, MACHURA Zdzisław,
MADEŁA Zofia: Przedziwne dzieje kościoła św.
Mikołaja i zakonu norbertanek w Słupsku. - Słupsk:
Muz. Pom. Środkowego, 2004. - 62, [1] s.: il., pl.
Bibliogr. s. 60-62
1903. KNAUFT Wolfgang: Der "Fall Stettin"
[Szczecin] : ein Höhepunkt des NS-Kirchenkampfes.
Wichmann-Jahrb. 2002/2003 (dr. 2004) Bd. 42/43
(N.F. 7) s. 155-185
1904. CEYNOWA Tadeusz: Ziemia pogranicza :
dekanat wałecki w latah 1821-1920. - Radom: Polwen
- Pol. Wydaw. Encyklopedyczne, 2004. - 335 s.: il.,
mapa, portr., tab. Bibliogr. s. 293-310
VII. REGIONY I MIEJSCOWOŚCI
1905. CHLEBOWSKA Agnieszka: Kobiece
towarzystwa dobroczynne w miastach Pomorza
Zachodniego w I połowie XIX wieku // In: Miasta i
mieszczaństwo w Europie Środkowowschodniej do
połowy XIX wieku. - Toruń: Wydaw. Adam
Marszałek, 2003. - S. 371-380. - (Studia ad Historiam
Civitatum Pertinentia ; 1)
1906. RÜPELL Hanns-Björn: Ortsverzeichnisse
von Pommern. Sedina-Archiv NF 2004 Jg. 50 Bd. 11
s. 133-139
1907. STÄDTESYSTEM und Urbanisierung im
Ostseeraum in der frühen Neuzeit : Wirtschaft,
Baukultur und historische Informationssysteme :
Beiträge des wissenschaftlichen Kolloquiums in
Wismar vom 4. und 5. September 2003 / hrsg. v.
Frank Braun. - Münster: Lit, 2004. - 334 s.: il. (Geschichte: Forschung und Wissenschaft ; 5)
Z treści: LILJA Sven: Scando-Baltic Urban Developments c.
1500-1800 s. 48-87. - WŁODARCZYK Edward: Probleme der
Forschung zur Geschichte der pommerschen Städte im 19. und 20.
Jahrhundert s. 88-110. - MÖLLER Katrin: Leben und Arbeiten in
Stettin um 1700 s. 111-134. - SCHÖNROCK Felix:
Untersuchungen zur Entwicklung des bürgerlichen Wohnhauses in
Greifswald während des 18. Jahrhunderts anhand schriftlichen
Quellenmaterials : ein Arbeitsbericht s. 184-221. - KROLL Stefan,
LABAHN Karsten: Die "niederländischen Sundregister" als Quelle
für den Fernhandel der Hafenstädte des Ostseeraums während des
18. Jahrhunderts s. 294-312
1908.
WESTPHAL
Stadtentwicklung zwischen
Thorsten:
Frühe
mittlerer Elbe und
unterer Oder zwischen ca. 1150-1300 aufgrund der
dendrochronologischen Daten. - Bonn, 2002. - 194 s.:
il. - (Universitätsforschungen zur prähistorischen
Archäologie; 86. Schriften zur Archäologie der
germanischen und slawischen Frühgeschichte ; 6)
Dot. m.in. Pomorza
Rec.: GILDHOFF Christian, Jahrb. f. d. Gesch. Mittel- u.
Ostdeutschl. 2003 (dr. 2004) Bd. 49 s. 352-354
______________________
1909. CHLUDZIŃSKI Andrzej: Nazwy ulic
Białogardu. Cz.2: P-Ż. Prz. Zach.- pom. 2004 R.19 z.1
s.109-141
Rekreacja 2004 T. 1 nr 1 s. 113-130, mapy. Sum. s.
129-130
1919. PORZEZIŃSKI Antoni: Typologia i
chronologia średniowiecznych skuwek sprzączek pasa
z Cedyni w woj. zachodniopomorskim. Mat. Zach.pom. Nowa Seria 2004 T. 1 z. 1 s. 215-226, il., tab.
Sum. s. 225-226
1920.
ILKIEWICZ
Jolanta:
Znaleziska
archeologiczne z Chwalimskiego Bagna. Mat. Zach.pom. Nowa Seria 2004 T. 1 z. 1 s. 63-100, il., mapy,
tab. Sum. s. 100
Na terenie pow. szczecineckiego
Cz.1 zob. bibliogr. za 2003 r. poz. 1994
1910. WENDT Horst: Bublitz [Bobolice] in
Pommern : Chronik 1000-1947 : Geschichte - Quellen
- Statistiken / red. Jörn Karsten. - GreifswaldHamburg: Karsten/Pommerscher Greif, 2004. - 558,
XLII s.: il., mapy
1911. REMBIELIŃSKI Wiesław: "O BornymSulinowie" = Trijų kultūrų parkas Borne-Sulinowo //
In: Gynybinis paveldas Lietuvoje : tarptautinė
konferencija, Kaunas, 2003 m. rugsėjo 26 d. [Vilnius]: Vilniaus dailės akad. l-kla, 2004. - S. 51-61:
il.
Tekst w jęz. pol. i lit.
1912. 750 [SIEBENHUNDERT fünfzig] Jahre
Burow, Landkreis Demmin / Gemeinde Burow. Burow, 2004. - 138 s.: il.
1913. BÜTOWER Gedenkbuch : zur Erinnerung
an die Toten des 2. Weltkrieges (1939 - 45) und der
direkten Folgen / hrsg. v. Klaus-Dieter Kreplin. Herdecke, 2003
Bytów
Rec.: PORADA Haik Thomas, Balt. Stud. N.F. 2003 Bd. 89 (dr.
2004) s. 232-233
1921. MĄCZYŃSKA Magdalena, RUDNICKA
Dorota: Ein Grab mit römischen Importen aus
Czarnówko, Kr. Lębork (Pommern). Germania 2004
Bd. 82 s. 397-429, il.
1922. CHEŁKOWSKA Bożena, CHEŁKOWSKI
Zygmunt: Charakterystyka szczątków ryb z badań
archeologicznych w Dargobądzu na wyspie Wolin
(stanowisko 10). Mat. Zach.- pom. Nowa Seria 2004
T. 1 z. 1 s. 253-278, il., mapy, tab. Sum. s. 278
1923. NEITZEL Ulrich: Über die Auflehnung der
Bauern des Rügenwalder Amtes gegen die Obrigkeit
um das Jahr 1796. Balt. Stud. N.F. 2003 Bd.89
(dr.2004) s.73-92, mapa
Darłowo
1924. SKRZYPEK Ignacy: Archeologiczne
badania ratownicze na terenie żwirowni w Rusku, gm.
Darłowo, w latach 1998-1999. Koszal. Zesz. Muz.
2004 [T.] 24 s.101-139, il., mapy, pl. Zsfg. s.122
1925. PAGEL Doris, PAGEL Jörg, BECKER
Holger: Der Darss : Prerow, Wieck und Born. - Erfurt:
Sutton, 2004. - 127 Ss.: il. - (Die Reihe Archivbilder)
1914. KWAŚKIEWICZ Maciej: Rozmaitości o
kulturowym obliczu miasta - bytowskie pomniki.
Nasze Pomorze 2003 nr 5 (dr. 2004) s. 183-205, il.
1926.
PIGORSCH
Hermann:
Ostund
westpreussische Flüchtlinge im Kirchspiel Glowitz,
Kr. Stolp/Pommern [Główczyce], 1945-1947. Altpr.
Geschl.- kde N.F. 2004 Bd. 34 Jg. 52 s. 319-337
1915. MELCHERT Krzysztof, WILCZEWSKARYŻYCKA Beata: Gorycz klęski i wyzwolenia : Bytów
i okolice w lutym i marcu 1945 roku w faktach i
wspomnieniach. - Bytów: Szkoła Podst., 2004. - 108 s.:
il.
1927. Der ALTE Friedhof : Kulturhistorische
Stätte mit Grabmalen bedeutender Greifswalder
Persönlichkeiten / red. Hans Reddemann;
Hansestadt Greifswald. - Greifswald, 2004. - 59 s.: il.
1916. OKONIEWSKA Barbara, LINDMAJER
Józef: Bütow 1945 - Beginn einer neuen Epoche. Görlitz; Zgorzelec, 2003
1928. ANSORGE Jörg: Renaissancetöpferei an
der Stadtmauer in Greifswald. Archäol. Berichte aus
Mecklen.- Vorpomm. 2004 Bd. 11 s. 78-96, il.
1917. SALDAT Jerzy: Bytów i okolice na dawnych
pocztówkach. - Gdańsk: BiT, 2004. - 199 s.: il.
1929.
GROTH
Ulrich:
Hanseund
Universitätsstadt Greifswald. - Greifswald: Groth,
2004. - 52 s.: il. - (Begleithefte für Stadt- und
Reiseführungen ; 1)
1918. SZALEWSKA Elżbieta: Uwarunkowania
przestrzenne rozwoju osadnictwa turystycznego na
Pojezierzu Bytowskim w latach 1960-2002. Zesz.
Nauk. Wyż. Szk. Gospodarki w Bydg., Turystyka i
1930. IGEL Karsten: Geplant und gewachsen :
ein scheinbarer Widerspruch : mittelalterliche
Stadtentwicklung an den Beispielen Greifswald und
Osnabrück // In: Die vermessene Stadt :
mittelalterliche Stadtplanung zwischen Mythos und
Rec.: PORADA Haik Thomas, Balt. Stud. N.F. 2003 Bd. 89 (dr.
2004) s. 232-233
Album
Tekst w jęz. pol. i niem.
101
Befund. - Paderborn, 2004. - S. 17-23: mapy. (Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für
Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit ; 15)
Toż
w
wersji
http://www.dgamn.de/mbl/mbl15/mib15_igel.pdf
elektronicznej:
1931. LANGENFELD Hans: Fast ein Jahrhundert
Sport in Greifenberg [Gryfice]. T. 2. Beiträge z.
Greifenberg-Treptower Gesch. 2004 Bd. 27 s. 15-90,
il.
Cz. 1 zob. bibliogr. za rok 2003
1932. GRYFINO na starych fotografiach : od
pradziejów do 1945 roku = Greifenhagen auf alten
Fotos : von der Urgeschichte bis 1945 / oprac.
Leopold Andrzej Kemmling. - Szczecin: Zapol;
Gryfino: Bibl. Publiczna, [2004]. - 83 s.: il.
Tekst równol. pol. i niem.
1941. ŚMIGIELSKI Robert: Kołobrzeg :
przewodnik milenijny. - Kołobrzeg: Agencja
Usługowo-Handlowa "Max", 2003. - 166 s., [18] s.
tabl.: il.
1942. WOJDYŃSKI Ksawery: Es geschah in
Kolberg. - Poznań: Wydaw. Wers, 2000. - 64 s., [8] s.
tabl.
1943. KONIECZNY Leon: Tropy medyczne w
dziejach miasta Koszalina. - Koszalin: Okr. Izba Lek.,
2003. - 159, [1] s.: il.
1944. KOSZALIN / red. Bogusław Dmochowski,
Mirosław Sobczyk, fot. Marek Czasnojć [et al.]. Szczecin: Zapol, [2004]. - 95, [1] s.: il.
Album. - Tekst w jęz. pol., ang. i niem.
1933. SCHMIDT Jens-Peter, FORLER Dominik:
Ergebnisse der archäologischen Untersuchungen in
Jarmen, Lkr. Demmin : die Problematik der
Feuerstellenplätze in Norddeutschland und im
südlichen Skandinavien. Bodendenkmalpflege in
Mecklen.- Vorpomm. 2003 (dr. 2004) Bd. 51 s. 7-79,
il.
1945. KOSZALIN. - Bydgoszcz: Unitex, 2002. - 69,
[1] s.: il.
1934.
WALLSCHLÄGER
Hans-Dieter:
Verzeichnis der gedruckten Quellen zur Orts- und
Familiengeschichte des Kreises Cammin in
Pommern. - Berlin, 2004. - 66 s.
1947. SZEWCZYK Danuta: Koszalin od
średniowiecza do współczesności : katalog wystawy =
Koszalin vom Mittelalter bis zur Gegenwart :
Ausstellungskatalog / Muzeum w Koszalinie. Koszalin, 2004. - 216 s., [40] s. tabl. Bibliogr. s. 210215
Kamień Pomorski
1935. WOJCIECHOWSKI Piotr: Lata powojenne
w Karsku [pow. golen.] - wsi województwa
zachodniopomorskiego. Nadwarciański Rocz. Hist.Arch. 2004 Nr 11 s.139-153, tab., wykr.
1936. BRZEZIŃSKA Jadwiga: Apteka sanatorium
"Kolejarz" (1966-2000) na tle rozwoju uzdrowiska
Kołobrzeg // In: Pamiętnik : XIII Sympozjum Historii
Farmacji, Hryniec-Zdrój 2004. - Rzeszów: Pol. Tow.
Famaceut. Oddz., 2004. - S.26-32: il.
1937. LECIEJEWICZ Lech, RĘBKOWSKI
Marian: Kołobrzeg - an early town on the Baltic coast
// In: Polish lands at the turn of the first and the
second millennia. - Warsaw: Inst. of Archael. et
Etnol. Pol. Acad. of Sciences, 2004. - S. 33-46: il.,
mapy, pl.
1938. PATAN Jerzy: Historia Kołobrzegu w
fotografii do 1945 roku. - Kołobrzeg: Patan-Press,
2003. - 288 s.: il.
1939. PATAN Jerzy: Kiedy wszystko było pierwsze
: Kołobrzeg 1945-1959. - Kołobrzeg: Patan-Press,
2004. - 303 s.: il., faks., portr.
1940. SCHICH Winfried: Slawische Frühstadt und
kommunale Stadt Kolberg (Kołobrzeg) : neuere
siedlungsgeschichtliche
Erkenntnisse
zur
Entwicklung der Stadt im Mittelalter. Jahrb. f. Gesch.
Mittel- u. Ostdeutschl. 2003 Bd. 49 (dr. 2004) s. 1-24,
il.
Album. - Tekst równol. w jęz. pol., ang., franc., niem. i ros.
1946. KUCZKOWSKI Andrzej: Stan i potrzeby
badań nad Górą Chełmską (Krzyżanką) koło
Koszalina. Koszal. Zesz. Muz. 2004 [T.] 24 s.69-94, il.,
mapa. Bibliogr. s.84-93. Zsfg. s.94
Tekst równol. pol. i niem.
1948. SZEWCZYK Danuta: Koszalin od
średniowiecza do współczesności : informator
wystawy. - Koszalin: Muzeum, 2003. - 101 s.: il.
1949. SKRZYPEK Ignacy: Nowe znaleziska
grobów skrzynkowych kultury pomorskiej z Pomorza
Środkowego - Krągi, gm. Borne Sulinowo, stan. 25.
Koszal. Zesz. Muz. 2004 [T.] 24 s.141-171, il., pl. Zsfg.
s.154
1950. 750 [SIEBENHUNDERT fünfzig] Jahre
Mönchgut : 1252-2002 : Ausgewählte Vorträge aus
dem Jubiläumsjahr / Evangelische Kirchengemeinde
Gross Zicker. - Gross Zicker, 2004. - 126 s.: il., mapy
1951. RATZEBUHR [OKONEK], schöne Flur ... :
eine Kleinstadt in Hinterpommern / red. Gerhard
Breitzke. - Hamburg, 2004. - 96 s.: il.
1952. AUS PASEWALKS Vergangenheit. Pasewalk: Bücher-Maass, 2004. - 120 s.: il., mapa. (Historische Reprints der Uecker-Randow-Region ;
Bd. 9)
Zawiera 3 reprinty: Unser Pommerland, Jg. 11. Januar 1926 H.
1;
Uniformierung
des
Kürassier-Regiments
Königin
(Pommersches) Nr. 2. - Berlin, 1906; Pasewalk und die Gemeinde
Torgelow. - Leipzig 1929
1953.
GALIŃSKI
Tadeusz:
Stanowisko
mezolityczne w Płotach : inwentarze maglemoskie z
ostrzami typu Vig. Mat. Zach.- pom. Nowa Seria 2004
T. 1 z. 1 s. 5-62, [1] k. tabl. skł., il., mapa, pl., tab.
Sum. s. 61-62
1954. HISTORIA i kultura Ziemi Sławieńskiej. T.
3: Postomino / red. Włodzimierz Rączkowski, Jan
Sroka; Fundacja "Dziedzictwo". - Sławno: Wydaw.
"Margraf", 2004. - 299 s., [48] s. tabl., [2] k. tabl. skł.:
il., mapy, pl., tab. Zsfg.
Treść: RĄCZKOWSKI Włodzimierz, SROKA Jan: Małych
ojczyzn czar - budowanie tożsamości kulturowej Ziemi Sławieńskiej
s. 7-13. - GALEK Zbigniew: Dziś i jutro Ziemi Postomińskiej s. 1520, [4] s. tabl. - FLOREK Wacław: Krajobraz gminy Postomino jako
wynik ewolucji środowiska s. 21-34, [4] s. tabl., [1] k. tabl. skł. SKRZYPEK Ignacy: Z najdawniejszych dziejów gminy Postomino
s. 35-74, [2] s. tabl. - CIESIELSKI Mirosław, WAWRZYNIAK Piotr:
Rozwój osadnictwa w rejonie wsi Dzierżęcin, pow. sławieński, w
późnym okresie przedrzymskim, w okresie wpływów rzymskich i
wędrówek ludów s. 75-90. - CHLUDZIŃSKI Andrzej: Nazwy
miejscowe gminy Postomino s. 91-118. - WESOŁOWSKA Sylwia: Z
dziejów szkolnictwa na Ziemi Postomińskiej s. 119-134. - DEREN
Sebastian: Legenda Hansa Lange s. 135-141. - SZALEWSKA
Elżbieta: Siedziby dworskie i architektura pałaców Ziemi
Postomińskiej s. 143-163, [4] s. tabl. - SOBISZ Zbigniew, CELKA
Zbigniew: Parki dworskie gminy Postomino s. 165-175, [4] s. tabl. GWIAZDOWSKA Ewa: Czar wakacji i smak codzienności - gmina
Postomino w ikonografii s. 177-208, [4] s. tabl. - WIETEK Gerhard:
Karl Schmidt-Rottluff [1884-1976] in Jershöft (1920-1931) s. 209218, [2] s. tabl. skł. - MIELCZARSKI Zbigniew: Dzieje poligonu w
Wicku Morskim s. 219-231, [2] s. tabl. - RASZEJA Elżbieta:
Krajobraz kulturowy wsi Staniewice i Nosalin s. 233-249, [4] s. tabl.
- BAREK Radosław: Budownictwo ryglowe na Pomorzu - tradycja i
współczesność: realizacja projektu edukacyjnego w Łącku s. 251258, [1] s. tabl. - KONTOWSKI Konstanty: Postomińskie cmentarze
s. 259-272, [4] s. tabl. - FLOREK Elżbieta: Zagospodarowanie
turystyczne gminy Postomino na tle walorów przyrodniczokrajobrazowych i kulturowych s. 273-286, [8] s. tabl., [1] k. tabl. skł
1955.
DWORACZYK
Marek:
Ceramika
naczyniowa kultury łużyckiej z Pyrzyc. Mat. Zach.pom. Nowa Seria 2004 T. 1 z. 1 s. 123-132, il. Sum. s.
132
1956. VANDRÉ Rudolf: Erbmüller. Sedina-Archiv
NF Jg. 50 Bd. 11 s. 67-70, il.
Dot. młyna wodnego w Radzimiu k. Reska
1957. RUCHHÖFT Fred: Fragen an den
Seehandelsplatz Ralswiek auf Rügen. Zs. f. Archäol.
d. Mittelalters 2004 Bd. 32 s. 77-95, il.
1958. KAMIŃSKI Roman, UCIECHOWSKAGAWRON Anna: Badania ratownicze na górze
Rowokół w 1996 r. Mat. Zach.- pom. 1999 T. 45 (dr.
2000) s. 403-454
Rec.: MALINOWSKI Tadeusz: W sprawie cmentarzyska na
Rowokole koło Smołdzina w powiecie słupskim, Mat. Zach.- pom.
Nowa Seria 2004 T. 1 z. 1 s. 279-286, il., tab. - Polem.: KAMIŃSKI
Roman, UCIECHOWSKA-GAWRON Anna: O cmentarzysku na
Rowokole - w odpowiedzi T. Malinowskiemu, Mat. Zach.- pom.
Nowa Seria 2004 T. 1 z. 1 s. 287-289
1959. GWIAZDOWSKA Ewa: Ikonografia miasta
Sławna w zasobie Instytutu Herdera w Marburgu.
Zesz. Sławieńskie 2004 [nr] 2 s.19-32, il.
1960. ROGULSKA Anna: Tereny zieleni Sławna.
Zesz. Sławieńskie 2004 [nr] 2 s.51-65, il., tab.
1961. GEOGRAFIA problemów ekologicznokrajobrazowych Słupska = The geography of
ecological-landscape problems of Słupsk / zespół aut.
Agnieszka Flis [et al.], red. tomu Ryszard Klimko;
Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska Instytutu
Geografii Pomorskiej Akademii Pedagogicznej. Słupsk: Wydaw. Pom. Akad. Pedag., 2004. - 251 s., [8]
k. tabl.: il., mapy, wykr.
Z treści: SZALEWSKA Elżbieta: Przemiany architektury
krajobrazu kulturowego Słupska s. 9-52. - KLIMKO Ryszard:
Współczesna struktura terytorialno-krajobrazowa Słupska s. 55-62,
[1] k. tabl. skł. - FLIS Agnieszka: Konflikty funkcjonalnoprzestrzenne w Słupsku jako wynik relacji człowiek-środowisko
przyrodnicze s. 121-140. - WIŚNIEWSKA Anna: Aspekty
ekonomiczno-środowiskowe ekorozwoju Słupska s. 143-165. JUJKA Renata: Środowisko przyrodnicze Słupska i jego
właściwości w opinii mieszkańców s. 169-183
1962. JANOCHA Henryk: Archeologia o
początkach słupskiego ośrodka miejskiego. Koszal.
Zesz. Muz. 2004 [T.] 24 s.19-68, il., pl. Zsfg. s.40-41
1963. NITZKE Georg, PIGORSCH Hermann: Die
Standesamtsregister des Kreises Stolp. Sedina-Archiv
2004 Jg. 50 Bd. 11 s. 61-66
1964. PIOTROWICZ Władysław: Słupsk, dawniej
Stolp na pocztówkach. - Słupsk: Zakł. Poligraf.
Grawipol, 2004. - 256 s.: il., mapy
Tekst w jęz. pol. i niem.
1965.
PRĄDZYŃSKA
Danuta:
Fizycznogeograficzne uwarunkowania kształtowania
terenów zielonych miasta Słupska // In: Badania
geograficzne w poznawaniu środowiska. - Lublin:
Wydaw. UMCS , 2004. - S. 39-43: mapa
1966. ZGODZIŃSKA Beata: Uwaga! Oryginał!
Nasze Pomorze 2003 nr 5 (dr. 2004) s. 21-33, il.
Usterki i retusze na pocztówkach przedstawiających Słupsk z
przełomu XIX i XX wieku
1967. LASCHEWSKI Jens: Sparsee [Spore] : ein
Dorf in Hinterpommern. - Schwerin: Laschewski,
2004. - 243 s.: il.
1968. HAUPTMANN Thomas: Das kaiserzeitliche
Gräberfeld von Alt Lietzegöricke (Stare Łysogórki,
woj. Szczecin) // In: "... trans Albim fluvium" :
Forschungen zur vorrömischen, kaiserzeitlichen und
mittelalterlichen Archäologie. - Rahden/Westf.:
Leidorf, 2001. - S. 251-284. - (Internationale
Archäologie. Studia Honoraria ; 10). Zsfg. s. 264.
Sum. s. 264. Streszcz. s. 264
1969. HINZ Thorsten: Blutige Wahl-Nachlese :
eine Fallstudie zum 12. November 1933 in Stargard i.
Pom. Balt. Stud. N.F. 2003 Bd.89 (dr.2004) s.151-168
1970. OLSZEWSKI Edward: Stargardzkie ABC. Stargard [Szczeciński]: Tow. Przyj. Starg., 2004. - 208
s.: il.
1971. BRÜGGEMANN Stefanie: Frühe steinerne
Baustrukturen
in
Stralsund
anhand
des
Kellerkatasters // In: Die vermessene Stadt :
mittelalterliche Stadtplanung zwischen Mythos und
Befund. - Padeborn, 2004. - S. 123-136: il. (Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für
Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit ; 15)
103
Toż w wersji elektr.: http://tinyurl.com/2xfemr
1972. MÖLLER Gunnar: Aspekte der Gründung
Stralsunds.
"Wildes
Wachstum"
oder
"durchrationalisierte Planungsmuster"? // In: Die
vermessene Stadt : mittelalterliche Stadtplanung
zwischen Mythos und Befund. - Padeborn, 2004. - S.
28-37: il. - (Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft
für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit ; 15)
1973.
MÖLLER
Gunnar:
Von
bunten
hollandischen Schalichen und anderem irdinen
Hausgerath - Funde des 17. Jahrhunderts vom
Grundstück Frankenstrasse 80 in Stralsund. Archäol.
Berichte aus Mecklen.- Vorpomm. 2004 Bd. 11 s. 145160, il., mapy
1974. PFOTENHAUER Angela: Wismar und
Stralsund : Welterbe / Fot. Elmar Lixenfeld;
Deutsche Stiftung Denkmalschutz. - Bonn, 2004. 139 s.: il., mapy
Stralsund s. 78-135
1975. TWARDOCHLEB Bogdan: Z dziejów
Strzmiela : (publicystyczny esej o historii) // In:
Studia archiwalne, historyczne, politologiczne. Szczecin: Stow. Arch. Pol. Oddział; Warszawa: Nacz.
Dyr. Arch. Państw., 2004. - S. 455-473
Wyd. 1: Szczecin, 2003
1976. SZALEWSKA Elżbieta: Architektura
krajobrazu a odnowa pomorskiej wsi Swołowo [pow.
słupski]. Nasze Pomorze 2003 nr 5 (dr.2004) s.5-19,
pl.
1977. BURSEWICZ Szymon: Nazwy szczecińskich
ulic 1945-2004. Cz.1: Do roku 1956. Kronika Szczec.
2003 Nr 22 (dr. 2004) s. 119-152
1978. CNOTLIWY Eugeniusz, BOBIK Izabela:
Wczesnośredniowieczna szkatułka drewniana z badań
w Szczecinie. Mat. Zach.- pom. Nowa Seria 2004 T. 1
z. 1 s. 203-214, il., pl. Zsfg. s. 213-214
1979.
FRANKOWSKA-MAKAŁA
Monika,
BARTCZAK Anna: Szczecin - rodzinne miasto
Katarzyny II : Muzeum Narodowe w Szczecinie,
26.03.-23.05.2004 = Stettin - Geburtsstadt Katharina
der Grossen. - Szczecin: Muz. Narodowe, 2004. - 35,
[1] s.: il.
Katalog wystawy. - Tekst równ. pol. i niem.
1980. GAREIS Sven Bernhard, HAGEN Ulrich v.:
Militärkulturen und Multinationalität : das
Multinationale Korps Nordost in Stettin. - Opladen:
Leske und Budrich, 2004. - 137, [17] s.: il. (Schriftenreihe des Sozialwissenschaftlichen Instituts
der Bundeswehr ; 1)
1981. HERCZYŃSKI Paweł: Sedina a Szczecin.
Kronika Szczec. 2003 Nr 22 (dr. 2004) s. 83-90
1982.
KOWALSKA
Anna
Bogumiła:
Interwencyjne badania archeologiczne na Starym
Mieście w Szczecinie. Mat. Zach.- pom. Nowa Seria
2004 T. 1 z. 1 s. 227-251, il., pl. Sum. s. 251
1983. KOWALSKA Anna Bogumiła, ŁOSIŃSKI
Władysław: Szczecin: origins and history of early
medieval town // In: Polish lands at the turn of the
first and the second millennia. - Warsaw: Inst. of
Archael. et Etnol. Pol. Acad. of Sciences, 2004. - S.
75-88: pl. Bibliogr. s. 85-88
1984. KOZŁOWSKA Dorota: Cmentarzysko z
wczesnego okresu epoki brązu : Szczecin-Płonia
(Buchholz, Kreis Greifenhagen), stanowisko 2. Fol.
Praehist. Posnan. 2004 T. 12 s. 81-130, il., pl. Bibliogr.
s. 125-129. Zsfg. s. 129-130
Acc.: Galiński Tadeusz: Materiały krzemienne ze SzczecinaPłoni, stanowisko 2 s. 131-146, il., tab.
1985. KOZŁOWSKA Dorota: Szczecin-Płonia,
stanowisko 2 : osada ludności kultury ceramiki
wstęgowej rytej. Mat. Zach.- pom. Nowa Seria 2004 T.
1 z. 1 s. 101-122, il., mapa, pl. Sum. s. 122
1986. ŁĘCZYCKI Stefan: Kietrz, Bytyń, SzczecinŚmierdnica
:
einige
Anmerkungen
zur
Kulturzughörigkeit des Hortfundes von Bytyń. Spraw.
Archeol. 2004 T. 56 s. 33-59 , [1] k. tabl., il. Bibliogr. s.
54-59
Toż w jęz. pol.: Kietrz, Bytyń, Szczecin-Śmierdnica: rozważania
na temat przynależności kulturowej skarbu z Bytynia, tamże s. 6077, tab.
1987. ŁYCZYWEK Roman: O Szczecinie i nie
tylko... : zbiór artykułów z lat 1945-1949. - Szczecin:
"Dokument", 2004. - 255, 6, [4] s.: il.
1988. MANKE Matthias: Die Stadt Stettin und
der pommersche Kreis Randow in den ersten
Nachkriegsmonaten (Mai bis Oktober 1945) // In:
Ausgewählte Aspekte der Nachkriegsgeschichte im
Kreis Herzogtum Lauenburg und in den
Nachbarterritorien. - Bochum, 2004. - S. 63-94
1989. MIECZKOWSKI Janusz: Grecy i
Macedończycy w Szczecinie. Kronika Szczec. 2003 Nr
22 (dr. 2004) s. 157-159
1990.
MIECZKOWSKI
Janusz:
Kwestia
cmentarza żydowskiego w Szczecinie w powojennej
polityce władz polskich. Zesz. Nauk. / Uniw. Szczec.,
Acta Politica 2004 nr 16 s. 147-163. Sum. s. 162-163
1991. MIECZKOWSKI Janusz: Szczecińskie
judaica. Kronika Szczec. 2003 Nr 22 (dr. 2004) s. 153156
1992. PTASZYŃSKI Radosław: O polskiej granicy
zachodniej i Szczecinie na łamach "New York
Timesa" 1945-1946. Prz. Zach.- pom. 2004 R.19 z.1
s.29-53
1993. SZAFKOWSKI Zbigniew: Kronika sportowa
Szczecina. Cz.3: 1976-1985. Prz. Zach.- pom. 2004
R.19 z.1 s.187-216, tab.
Cz.2 zob. bibliogr. za 2002 r. poz. 2389
1994.
TATARCZUK
Anja:
O
tradycji
szczecińskiego lotnictwa w stulecie jego historii :
współczesne problemy. Kronika Szczec. 2003 Nr 22
(dr. 2004) s. 111-117
administracyjne Świnoujścia po 1945 roku. Prz.
Zach.- pom. 2004 R. 19 z. 3 s. 91-101, mapy
1995. TEBINKA Jacek, TECHMAN Ryszard:
Szczecin w polityce brytyjskiej w latach 1945-1970 //
In: Polska w podzielonym świecie po II wojnie
światowej (do 1989 r.). - Toruń: Wydaw. Adam
Marszałek, 2002. - S. 299-322. Sum. s. 321-322
2004. BIRANOWSKA-KURTZ Alicja: Świnoujście
- kurort : historia i rozwój przestrzenny w latach 18232000. Prz. Zach.- pom. 2004 R. 19 z. 4 s. 91-118, il.
1996. TECHMAN Ryszard: Kalendarium morskie
Szczecina : rok 1949. Prz. Zach.- pom. 2004 R.19 z.2
s.167-211
1997. TOMCZYK Arkadiusz: 35 [Trzydzieści pięć]
lat Wojewódzkiego Ludowego Klubu Sportowego
"Gryf - Ziemia Szczecińska". - Szczecin: Zak. Usług
Poligr. i Wydaw. Jacek Plewnia, 2004 . - 127, [1] s., [8]
s. tabl.: il., portr.
1998. TUREK-KWIATKOWSKA Lucyna: Z
dziejów szczecińskiej dzielnicy Zdroje. Prz. Zach.pom. 2004 R. 19 z. 3 s. 103-117, [1] k. pl. skł.
1999.
WOJTKUN
Grzegorz:
Osiedle
mieszkaniowe w strukturze miasta XX wieku /
Politechnika Szczecińska. Wydział Budownictwa i
Architektury. - Szczecin: Wydaw. Uczel. PS, 2004. 288 s.: il., mapy, pl., tab. Sum. Zsfg.
Dot. Szczecina
2000. WÓJCICKA Zofia: Podróż Kornela
Ujejskiego [1823-1897] ze Lwowa do Szczecina.
Pogranicza 2003 nr 1 s. 120-124, il., faks.
2001. WÓYCICKI Kazimierz: Kalendarium
niezwykłego miasta : Szczecin 1945-1989 / we
współpracy z Anną Bartczak. - Szczecin: Inst. Niemiec
i Europy Północnej, 2004. - 88 s.: il., faks.
2002. ŻYDZI szczecińscy - tradycja i
współczesność : materiały z sesji naukowej, 27
czerwca 2003 r. : praca zbiorowa / pod red.
Kazimierza Kozłowskiego, Janusza Mieczkowskiego;
Szczecińskie Towarzystwo Naukowe [et al.]. Szczecin: "Dokument", 2004. - 185, [19] s.: il., tab.,
portr.
Z treści: KOZŁOWSKI Kazimierz: Informacja o losach Żydów
na Pomorzu Zachodnim od XIII wieku: kilka słów o celach i
uczestnikach sesji s. 19-22. - TUREK-KWIATKOWSKA Lucyna:
Przyczynek do dziejów społeczności żydowskiej w Szczecinie w XIX
i na początku XX wieku s. 23-28. - SKÓRA Wojciech: Status
prawny Żydów - obywateli polskich na terenie prowincji Pomorze w
latach 1933-1938 s. 29-51. - MIECZKOWSKI Janusz: Zarys dziejów
szczecińskiego oddziału Towarzystwa Społeczno-kulturalnego
Żydów w latach 1950-1989 s. 53-74. - KOZŁOWSKI K.: Wydarzenia
marcowe 1968 roku w województwach szczecińskim i koszalińskim
w świetle źródeł s. 75-89. - ŁAZAREK Anna: Materiały do dziejów
Żydów do 1945 roku w zasobie Archiwum Państwowego w
Szczecinie s. 91-101. - RODIG Uwe: Die Überlieferung von Quellen
im Landesarchiv Greifswald zur Geschichte der jüdischen
Bevölkerung in Pommern s. 103-108. - NATKOWSKA Monika:
Dokumenty wytworzone w Szczecinie w zbiorach Żydowskiego
Instytutu Historycznego w Warszawie s. 109-150. - KOSMAN
Janina: Judaica w zbiorach Książnicy Pomorskiej: (wybór) s. 151154. - KRÓL Róża: Współczesne problemy środowiska Żydów
szczecińskich s. 155-159. - KOREK Renata: Szkice o
trzebiatowskich Żydach s. 161-169
2003.
BIAŁECKI
Tadeusz:
Podziały
2005. SCHNATZ Helmut: Der Luftangriff auf
Swinemünde : Dokumentation einer Tragödie /
Vorw. v. Horst Boog. - München: Herbig, 2004. - 192
s.: il., mapy
2006. TRZEBIATÓW- spotkania pomorskie - 2003
r. / pod red. Janiny Kochanowskiej. - Wołczkowo:
Oficyna "In Plus", [2004]. - 144 s.: il., faks., mapy, pl.,
portr., tab.
Treść: KOCHANOWSKA Janina: Potrzeby i kierunki badań
nad dziejami miasta i okolicy s. 9-12. - WILGOCKI Eugeniusz:
Osadnictwo pradziejowe i średniowieczne ziemi trzebiatowskiej s.
13-25. - SŁOWIŃSKI Sławomir: Wczesnośredniowieczne
osadnictwo na terenie starego miasta w Trzebiatowie na podstawie
badań archeologicznych s. 26-38. - CHLUDZIŃSKI Andrzej: Nazwy
mieszkańców Trzebiatowa w "Liber beneficiorum Domus Corone
Marie prope Rugenwold (1406-1528)" s. 39-55. - ŁAZAREK Anna:
Materiały dotyczące Trzebiatowa w zasobie Archiwum
Państwowego w Szczecinie do 1945 r. s. 56-59. - ŻAK Piotr:
Ożywienie gospodarcze i społeczno-kulturalne Trzebiatowa w
drugiej połowie XIX i początkach XX wieku s. 60-70. KWIATKOWSKA Ewelina: Zarys historii kolei wąskotorowej w
Trzebiatowie i okolicach s. 71-80. - BIENEK Dariusz: Sadlno: rys
historyczny wsi do 1945 roku s. 81-85. - VOGLER Hans-Udo:
Młodzież chrześcijańska w Trzebiatowie nad Regą w okresie między
I wojną światową (1914-18) a 1933/34 s. 86-90. - KOREK Renata
T.: Losy ludności niemieckiej w Trzebiatowie po II wojnie
światowej s. 91-104. - KALITA-SKWIRZYŃSKA Kazimiera:
Rezydencja w Trzebiatowie - od klasztoru do pałacu s. 104-121. TUREK-KWIATKOWSKA Lucyna: Społeczne uwarunkowania
percepcji kultury na Pomorzu w latach 1800-1939 s. 122-127. TRACZ Renata: Wybitne postacie związane z Trzebiatowem uczeni (XVIII-XIX w.) s. 128-132. - HISTORIA Trzebiatowa w
datach s. 137-144
2007. KIRSCH Kerstin: Slawen und Deutsche in
der Uckermark : Vergleichende Untersuchungen zur
Siedlungsentwicklung vom 11. bis zum 14
Jahrhundert. - Stuttgart: Steiner, 2004. - 546 s.: mapy.
- (Forschungen zur Geschichte und Kultur des
östlichen Mitteleuropa)
2008. Der KREIS Ueckermünde : eine
Einführung - der Kreis Ueckermünde im Frühjahr
1945 / hrsg. v. Joachim Hartfiel; Geschichtsverein
Uecker-Randow. - Torgelow: Geschichtsverein
Uecker-Randow, 2004. - 351 s.: il. - (Beiträge zur
Geschichte des Kreises Ueckermünde ; 1)
2009. WILKE Hans-Jörg: Ueckermünde. - Erfurt:
Sutton, 2004. - 126 s.: il., mapa. - (Die Reihe
Archivbilder)
Zawiera fotografie z lat 1900-1940
2010. BIERMANN Felix: Nowe badania
wczesnośredniowiecznego Uznamia. Mat. Zach.pom. Nowa Seria 2004 T. 1 z. 1 s. 149-166, il., mapy.
Zsfg. s. 166
2011. OBERDÖRFER Eckhard: Usedom : ein
Portrait der Insel / Fot. Volker Schrader. - Bremen:
Temmen, 2004. - 64 s.: il.
105
2012. ARSKI Jan, PRZEWORSKA Zuzanna:
[Czterdzieści] 40 lat Wałeckiego Centrum Kultury
czyli jak Kopciuszek został księżniczką 1964-2004. Piła: Media Zet. Wydaw. Zuzanna Przeworska, 2004. 223 s.: il., faks.
2013. AUFGEBAUER Peter: 700 Jahre Deutsch
Krone. Westpr.- Jahrb. 2004 Bd. 54 s. 5-18
2014.
KOZŁOWSKI
Kazimierz:
Źródła
archiwalne do dziejów Wałcza // In: Wybrane
wykłady z Zachodniopomorskich Spotkań z Nauką,
Wałcz 16-18 maja 2002 r. - Szczecin: Studio "Luka",
[2002]. - S. 159-174
2015. CNOTLIWY Eugeniusz: Wyroby ze skóry z
wykopu 5 na stanowisku 1 w Wolinie. Mat. Zach.pom. Nowa Seria 2004 T. 1 z. 1 s. 167-202, il., pl., tab.
Sum. s. 202
2016. FILIPOWIAK Władysław: Some aspects of
the development of Wolin in the 8th-11th centuries
in the light of the results of new research // In: Polish
lands at the turn of the first and the second
millennia. - Warsaw: Inst. of Archael. et Etnol. Pol.
Acad. of Sciences, 2004. - S. 47-74: il., mapy. Bibliogr.
s. 71-74
- 118 s.: il.
Zawiera biogramy 43 osób
2022. WENDT Eckhardt: Stettiner Lebensbilder. Köln: Böhlau, 2004. - 508 s.: il. - (Veröffentlichungen
der Historischen Kommission für Pommern, Reihe 5:
Forschungen zur Pommerschen Geschichte ; 40)
2023. BALTHASAR Augustin: Im Hause des
Herrn immerdar : die Lebensgeschichte des Augustin
von Balthasar (1701-1786) von ihm selbst erzählt /
hrsg. v. Dirk Alvermann. - Greifswald: Univ.,
Lehrstuhl f. Nord. Gesch., 2003. - 164 s.: il. (Publikationen des Lehrstuhls für Nordische
Geschichte ; Bd. 2)
Prawnik z Greifswaldu, asessor i wiceprezes Trybunału
Królewskiego w Weimarze
2024. GARBE Irmfried: Theologe zwischen den
Weltkriegen : Hermann Wolfgang Beyer (1898-1942) :
zwischen den Zeiten - konservative Revolution Wehrmachtsseelsorge. - Frankfurt/M.: Lang, 2004. 747 s: il. - (Greifswalder theologische Forschungen ;
9)
2025. KOZŁOWSKI Kazimierz: W 70. rocznicę
urodzin prof. Tadeusza Białeckiego. Kronika Szczec.
2003 Nr 22 (dr. 2004) s. 217-220, portr.
2017.
WENZL-MUSCH
Simone:
Im
pommerschen
Kirchspiel
Wendisch-Silkow
(Schwerinshöhe) 1944/45 verstorbene Flüchtlinge aus
Ost- und Westpreussen. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2004
Bd. 34 Jg. 52 s. 315-318
2026. KOLLOQUIUM zum Gedenken an Prof.
Dr. Phil. habil. Ilona Buchsteiner / hrsg. v. Wolf D.
Gruner, Gunther Viereck. - Rostock: Universität
Rostock, 2004. - 103 s.: portr. - (Rostocker Beiträge
zur deutschen und europäischen Geschichte ; 13)
VIII. OSOBY
2027. STĘPIŃSKI Włodzimierz: Pamięci prof.
Ilony Buchsteiner (1948-2003). Zap. Hist. 2004 T. 69
z. 4 s. 225-226
Żelkowo, pow. słupski
2018. FAMILIENFORSCHUNG auf der Insel
Usedom : zum 50. Todestag von Robert Burkhardt /
hrsg. v. Hilde Stockmann. - Usedom: Störr, 2004. - 72
s.: mapa. - (Usedom-Wolliner Blätter ; 7 )
Z treści: WIEDEMANN Ralf: Die Geschichte der Insel
Usedom im Blickwinkel der Familienforschung. s. 5-8. STOCKMANN Hilde: Robert Burkhardt (1874-1954) und seine
Werke für die Familienforschung s. 9-16. - LEICHSENRING
André: Die Usedomer Kirchspiele und ihre Quellen für
familiengeschichtliche Forschungen seit dem 17. Jahrhundert s.
17-32. - CZEKALSKI Sabine: Die Schmiedefamilien in Stoben
nach den Kirchenbucheintragungen im Kirchspiel Benz auf
Usedom s. 33-43. - LEICHSENRING André: Die Preussischen
Steuerlisten Usedoms von 1724 bis 1800 s. 44-50. - CZEKALSKI
Sabine: Die Lehrerschaft der Insel Usedom im Amtlichen
Schulblatt des Regierungsbezirkes Stettin in den Jahren 1888-1932
s. 51-71
2019. PAPENFUSS Friedrich-Wilhelm: Was alte
Kirchenbücher erzählen : aus dem Kirchenbuch der
Gemeinde Marsow. Sedina-Archiv NF 2004 Bd. 11 s.
105-106
Przedr.: Ostpommersche Heimat. Heimatbeilage der Zeitung
für Ostpommern 1939
2020. SAKRAJDA Józef: Oni to zaczynali :
szczecineccy nauczyciele 1945-1975. - Szczecinek:
Stow. "Pokolenia", 2003. - 102 s.: il.
2021. SAKRAJDA Józef: Pionierzy Ziemi
Szczecineckiej. - Szczecinek: Stow. "Pokolenia", 2003.
2028.
LEDER
Hans-Günter:
Johannes
Bugenhagen Pomeranus - vom Reformer zum
Reformator : Studien zur Biographie / hrsg. v. Volker
Gummelt. - Frankfurt/M., 2002
Rec.: SCHLEINERT Dirk, Balt. Stud. N.F. 2003 Bd. 89 (dr.
2004) s. 209-211
2029. BIEWER Ludwig, BERGUNDE Kurt,
HOLZINGER Irmtraud: Ernst Bogislaw Herzog von
Croy, Bismarck-Briefe aus Varzin, Posen, Paul
Nipkow / Pommerscher Kreis- und Städtetag. - Kiel,
2004. - 72 s.: il. - (Varziner Heft)
2030. KOLB Ingeborg, BAHL Peter: Die
pommersche Lehrerfamilie Dittmer : Stammfolge
und Quellenedition. - Limburg: Starke, 2004. - 116 s.:
il. - (Herold-Studien ; 7)
2031. SOŚNICKA Dorota: Alfred Döblin [18781957] : szkic do portretu. Pogranicza 2003 nr 4 s. 4457, il., portr.
2032. SCHEFFELKE Jörg, HAESE Klaus: Louis
Douzette : ein Malerleben in Berlin und
Vorpommern. - Fischerhude: Verl. Atelier im
Bauernhaus, 2004. - 112 s.: il. - (Edition Fischerhuder
Kunstbuch)
Cz. 2 zob. bibliogr. za 2003 r.
2033. LIPCZUK Ryszard: Słupszczanin Eduard
Engel [1851-1938] i jego poglądy na czystość języka //
In: Wschód - Zachód : dialog języków i kultur w
kontekście globalizacji. - Słupsk: Pom. Akad.
Pedagog., 2004. - S.84-89
2046. PEJSA Jane: W imię lepszych Niemiec :
życie Ruth von Kleist-Retzow 1867-1945. - Gdańsk:
Polnord-Wydaw. "Oskar"; Bergisch Gladbach:
Heinrich von Kleist-Retzow, 2003. - 550 s., [24] s. tabl.
2034. RYMAR Edward: Związki dominikanina
Jana Falkenberga [ok. 1364-ok. 1430] z Pomorzem
Zachodnim : przyczynek do biografii osławionego
oszczercy w przekazie Jana Długosza [1415-1480]. Prz.
Zach.- pom. 2004 R. 19 z. 4 s. 7-18
2047. KOMARNICKI Henryk: Profesor Kazimierz
Kozłowski, archiwista, historyk, politolog // In: Studia
archiwalne, historyczne, politologiczne. - Szczecin:
Stow. Arch. Pol. Oddział; Warszawa: Nacz. Dyr. Arch.
Państw., 2004. - S. XI-XIV
2035. WĄTOR Adam: O profesorze Januszu
Farysiu. Prz. Zach.- pom. 2004 R. 19 z. 3 s. 9-14
2036. WENDT Eckhardt: Carl Fredrich (18711930)
:
Archäologe,
Philologe,
Historiker,
Vorsitzender unserer Gesellschaft. Balt. Stud. N.F.
2003 Bd. 89 (dr. 2004) s. 187-192, il.
2037. NEGENDANCK Ruth: Anna Gerresheim
[1852-1921] : ihr Weg nach Ahrenshoop. Fischerhude, 2002
Rec.: LOECK Gottfried, Baltische Stud. N.F. 2002 Bd. 88 s.
184-186. - HOLZ Martin: Reflexion und Selbstreflexion zur
Künstlerkolonie Ahrenshoop, Mitteldt. Jahrb. f. Kultur u. Gesch.
2004 Bd. 11 s. 343-345
2038. TECHMAN Ryszard: Ludzie morskiego
Szczecina. Cz. 13: [Konstanty Gowor (1910-1992)].
Kronika Szczec. 2003 Nr 22 (dr. 2004) s. 199-206,
portr., tab.
2039. SCHARDIN-LIEDTKE Hannelore: George
Grosz [1893-1959] - Schulzeit in Stolp : Sehnssucht bis
zum Ende des Lebens. Pommern 2004 Jg. 42 H. 3 s.
28-35, il.
2040. JUDEK Cecylia: Józef Hebal [1923-1994] współzałożyciel
czasopisma
„Bibliotekarz
Zachodniopomorski”. Bibl. Zach.- pom. 2004 R. 45 nr
1/2 s. 104-105
2041. BILL Claus Heinrich: Leopold Heisterman
v. Ziehlberg (1868 bis 1940) : zur Biographie eines
hohen pommerschen Adelsfunktionärs. Nobilitas
2004 Bd. 7 H. 33 s. 192-196
2042. SKRZYPEK Ignacy: Koszalińska przystań
Henrietty Hendel-Schütz [1772-1849]. Rocz. Koszal.
2004 Nr 32 s. 95-108, il., faks., portr.
2043. KOZIŃSKA Bogdana: James Hobrecht
(1825-1902) : pionier nowoczesnej urbanistyki.
Kronika Szczec. 2003 Nr 22 (dr. 2004) s. 69-81
Działał w Szczecinie
2044. SCHROEDER Ernst: Stammfolge Hoppe
aus Greifenberg. Sedina-Archiv 2004 NF bd. 11 Jg. 50
s. 49-50
Rodzina z Gryfic
2045.
JURCZYK
Marian:
Fragmenty
autobiografii. [Cz.3]. Kronika Szczec. 2003 Nr 22 (dr.
2004) s. 207-215
Acc.: ZDULSKA Danuta: Publikacje profesora Kazimierza
Kozłowskiego s. 475-487
Wyd. 1: Szczecin, 2003
2048. PRO memoria : Anna Łajming (1904-2003)
/ zebr. i oprac. Józef Borzyszkowski. - Gdańsk: Inst.
Kasz., 2004. - 527 s.: il., faks.
2049. OEHLMANN Karin A.: "Der einzige Mann
der pommerschen Bekennenden Kirche" : Stephanie
Mackensen
von
Astfeld
(1894-1985)
im
Kirchenkampf. , 2004Zeitgeschichte Regional 2004
Bd. 8H. 1 s. 77-89, il.
2050. JUDEK Cecylia: Tworca szczecińskiej
"Michnalówki" - Władysław Michnal. Bibl. Zach.pom. 2004 R. 45 nr 1/2 s. 106-109, il.
2051. MODDROW Gerd: Die Familie von
Modrczewski/Moddrow. Sedina-Archiv NF 2004 Jg.
50 Bd. 11 s. 129-131, il.
2052. VANDRÉ Rudolf: Müller in Pommern :
Mühlenmeister, Mühlenbesitzer und ihre Gehilfen in
Pommern und angrenzenden Gebieten. - Falkenberg:
Pommerscher Greif, 2004. - 332 s.: il. - (Materialien
zur pommerschen Familien- und Ortsgeschichte ; 2)
2053. KURITZ Henry: Herbert Oldenburg (19101987). Sedina-Archiv NF 2004 Jg. 50 Bd. 11 s. 44, il.
2054. SCHWIRZ Karl Friedrich, KURITZ Henry:
Die Gräberlisten von Herbert Oldenburg. SedinaArchiv NF 2004 Jg. 50 Bd. 11 s. 45-48
2055. ŚWIĘTY Otton z Bambergu - ewangelizator
Pomorza : jego kult do czasów współczesnych / red.
Grzegorz Wejman. - Szczecin: Wydz. Teolog. Uniw.
Szczec., 2004. - 171 s.: il., mapy. - (Studia i Rozprawy /
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr
2). Bibliogr. s.81-87. Zsfg. s.79-80
Treść: LEC Zdzisław: Życie i działalność biskupa-misjonarza s.
11-32. - WEJMAN Grzegorz: Kult św. Ottona na Pomorzu s. 33-77. Aneksy s. 89-115
2056. KEMPA Helga, OTT Margret: Ahnentafel
der Geschwister Papenfuss. Sedina-Archiv NF 2004
Bd. 11 s. 100-103
2057. HARTMANN Horst: Christian Saalbach
[1653-1713] - ein bedeutender Greifswalder Professor
und Berufspoet um 1700. Balt. Stud. N.F. 2003 Bd.
89 (dr. 2004) s. 63-72
107
2058. IRRGANG Stephanie: Der Stralsunder
Ratsherr and Bürgermeister Dr. Sabel Siegfried [14371491] : eine Karriere im Hanseraum während des 15.
Jahrhunderts. Balt. Stud. N.F. 2003 Bd. 89 (dr. 2004)
s. 25-42
frühgeschichtlichen
Wirtschaftund
Herrschaftszentrum Usedom [T.] 1: Die spätslawische
Siedlung
am
Usedomer
Mühlenberg.
Bodendenkmalpflege in Mecklen.- Vorpomm. 2003
Bd. 51 (dr. 2004) s. 117-175, il.
2059. TRAUNER Karl-Reinhart: Identität in der
Frühen Neuzeit : die Autobiographie des
Bartholomäus Sastrow. - Münster: Aschendorff, 2004.
- 424 s. - (Geschichte in der Epoche Karls V. ; 3)
2070. BIERMANN Felix: Usedomer Bootsgräber.
Germania 2004 Bd. 82 s. 159-176
2060. SROKA Stanisław Tadeusz: Starkiewicz
Witold Szymon (1906-1978), profesor i rektor
Pomorskiej Akedemii Medycznej w Szczecinie // In:
Pol. słownik biogr. T. 42. - Warszawa: IH PAN, 2004. S. 311-314
2061. SROKA Stanisław Tadeusz: Starkiewiczowa
z Latkowskich Julia Helena Magdalena (1908-1978),
lekarz, profesor pediatrii Pomorskiej Akademii
Medycznej w Szczecinie // In: Pol. słownik biogr. T.
42. - Warszawa: IH PAN, 2004. - S. 314-316
2062. PRZYBYLSKI Tadeusz: Stecki Zbigniew
(1920-1994), botanik, leśnik, profesor Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Słupsku // In: Pol. słownik biogr. T.
43. - Warszawa: IH PAN, 2004. - S. 98-99
2063. SZPILEWSKI Stanisław: Gedenktafel für
Stephan in Stolp gefunden. Das Archiv 2004 Bd. 3 s.
50-51, il.
Heinrich von Stephan (1831-1897) organizator poczty w
Słupsku
2064. MIŁOSZEWSKA Joanna: Erich Wiesner
[1897-1968] - ostatni niemiecki burmistrz Szczecina.
Prz. Zach.- pom. 2004 R. 19 z. 4 s. 45-67, tab.
2065. CZARNIK Andrzej, ZGODZIŃSKA Beata:
Pomorskie motywy w twórczości Ireny Zahorskiej. Słupsk: Wydaw. Pom. Akad. Pedag., 2004. - 140 s.: il.
IX. OKRES DO 1815 R.
2066.
AUSGEWÄHLTE
Aspekte
der
Nachkriegsgeschichte
im
Kreis
Herzogtum
Lauenburg und in den Nachbarterritorien / hrsg.v.
Eckardt Opitz. - Bochum: Winkler, 2004. - 239 s. : il. (Kolloquium / Lauenburgische Akademie für
Wissenschaft und Kultur, Stiftung Herzogtum
Lauenburg ; 15)
2067. BIERMANN Felix: Ein spätslawischer
Brunnen vom Usedomer Mühlenberg und seine
Parallelen. Archäol. Berichte aus Mecklen.Vorpomm. 2004 Bd. 11 s. 45-51, il.
2068. BIERMANN Felix: "Sie sollten die
christlichen Toten nicht unter den Heiden in
Wäldern oder auf Feldern bestatten..." : die
Entwicklung der Grabsitten vom 7./8. bis zum 12./13.
Jahrhundert in Pommern. Balt. Stud. N.F. 2003
Bd.89 (dr.2004) s.7-24, il., mapa
2069. BIERMANN Felix: Untersuchungen zum
2071. BIERMANN Felix, SEILER Michael: Zwei
mittelalterliche Bleiwirtel von der Insel Urkevitz (Lkr.
Rügen). Archäol. Berichte aus Mecklen.- Vorpomm.
2004 Bd. 11 s. 51-56, il.
2072. BORCKE Wulf-Dietrich: Sidonia von
Borcke : die Hexe aus dem Kloster Marienfliess 15481620. - Schwerin, 2002
Rec.: LISSOK Michael, Balt. Stud. N.F. 2003 Bd. 89 (dr. 2004)
s. 211-213
2073. BRZUSTOWICZ Grzegorz Jacek: Hasso
Adam von Wedel z Drawna w polityce "Wielkiego
Elektora". Przekaz [2004 nr] 8 s. 10-13, il., portr.
2074.
BRZUSTOWICZ
Grzegorz
Jacek:
Pielgrzymka
księcia
zachodniopomorskiego
Bogusława X 1496-1498. Przekaz 2004 [nr] 7 s. 17-24,
il.
2075. BRZUSTOWICZ Grzegorz Jacek: Rycerstwo
ziemi choszczeńskiej wobec rządów krzyżackich
(1402-1454)
//
In:
Społeczeństwo
Polski
średniowiecznej : zbiór studiów. T. 10. - Warszawa:
"DiG", 2004. - S. 203-228
2076. BRZUSTOWICZ Grzegorz Jacek: Rycerstwo
ziemi choszczeńskiej XIII-XVI wieku : polityka gospodarka - kultura - genealogia. - Warszawa: "DiG",
2004. - 478 s.: il., mapy, pl. Bibliogr. s. 454-478
Dot. także problematyki pomorskiej oraz związków z zakonem
krzyżackim
2077. DALGREN Lars: Ernst Moritz Arndts
politische Tätigkeit im schwedischen Dienst 18051808. Hefte d. Ernst-Moritz-Arndt-Gesell. 2004 H. 9 s.
69-95
2078. FENRYCH Przemysław: Święty Otton :
biskup, misjonarz, Europejczyk. - Szczecin: Fundacja
Rozw. Demokr. Lok. Centrum Szkol., 2004. - 46, [1]
s.: il., pl.
2079. GAETHKE Hans-Otto: Herzog Heinrich der
Löwe und die Slawen nordöstlich der unteren Elbe. Frankfurt/Main, 1999
Rec.: HAMMEL-KIESOW Rolf, Zs d. Vereins f. Lübeckische
Gesch. u. Altertumskde 2001 Bd. 81 s. 443-444. - SEIBERT
Hubertus, Hist. Zs 2002 Bd. 274 s. 184-185. - MINDERMANN
Arend, Jahrb. f. d. Gesch. Mittel- u. Ostdeutsch. 2003 (dr. 2004)
Bd. 49 s. 465-468
2080. HILBERG Volker: Die westbaltischen
Stämme und der überregionale Kulturaustausch in
der
Ostseeregion
zur
Merowingerzeit.
Bodendenkmalpflege in Mecklen.- Vorpomm. 2003
(dr. 2004) Bd. 51 s. 295-319, il.
2081. KRÜGER Joachim: Die Leibeigenschaft in
Schwedisch-Pommern und Ernst Moritz Arndt. Hefte
d. Ernst-Moritz-Arndt-Gesell. 2004 H. 9 s. 33-51
2082. MACHURA Zdzisław: Księżna Zofia matka Bogusława X. Słupia 2003 nr 9 s. 98-99, il
2083. MALINOWSKI Tadeusz: Charakter pobytu
człowieka w pradziejach i w średniowieczu na
szczycie góry Rowokół // In: Przez pradzieje i wczesne
średniowiecze
:
księga
jubileuszowa
na
siedemdziesiąte piąte urodziny docenta doktora Jana
Gurby. - Lublin: Wydaw. UMCS, 2004. - S. 289-299:
il., mapa
2092. SIEMIŃSKI Tomasz: Zagłada Regoujścia :
mit i historia. Nasze Pomorze 2003 nr 5 (dr. 2004) s.
51-60
Średniowieczny port u ujścia Regi
2093. SZULTKA Zygmunt: Pruskie programy
likwidacji języka kaszubskiego na Pomorzu
Zachodnim i litewskiego w Prusach Wschodnich w
latach 1803-1804. Prz. Zach.- pom. 2004 R. 19 z. 4 s.
19-34
2094. ULRICH Jens: Der Burgwall von
Klempenow, Lkr. Demmin. Archäol. Berichte aus
Mecklen.- Vorpomm. 2004 Bd. 11 s. 28-38, il.
W granicach wsi Smołdzino w pow. słupskim
2084.
MEIER
Martina:
Landesherrliche
Einquartierungspolitik in "Dänisch-Vorpommern"
1715 bis 1721 dargestellt am Beispiel der
"militärischen Exekution". Militärgeschichtliche Zs.
2004 Bd. 63 s. 299-323
2085. MIGDALSKI Paweł: Znaczenie i lokalizacja
bitwy pod Cidini w świetle historiografii // In: Civitas
Schinesghe : Mieszko I i początki państwa polskiego. Poznań: OWN-IChB - PAN; Wydaw. PTPN; Gniezno:
Muz. Początków Państwa Polskiego, 2004. - S. 159-169
2086. ÖNNERFORS Andreas: Svenska Pommern
: kulturmöten och identifikation 1720-1815. - Lund,
2003
Rec.: ERIKSSON Magnus, Balt. Stud. N.F. 2003 Bd. 89 (dr.
2004) s. 217-219
2087. PROKOP Krzysztof Rafał:
Liber
Fraternitatis S. Spiritus et S. Mariae in Saxia de Urbe
- nie dotrzeżone źródło do badań nad prozopografią
późnośredniowiecznego Pomorza Zachodniego i
Polski. Prz. Zach.- pom. 2004 R.19 z.2 s.137-143
2088. RUCHHÖFT Fred: Zur Funktion der
mittelslawischen Burgen zwischen Elbe und Oder.
Ethnogr.- Archäol. Zs. 2003 (dr. 2004) Bd. 44 s. 387409, [1] k. map., [3] k. tab.
2089. RYMAR Edward: Wielka podróż wielkiego
księcia : wyprawa Bogusława X Pomorskiego na
niemiecki dwór królewski, do Ziemi Świętej i Rzymu
(1496-1498). - Szczecin: Książnica Pom., 2004. - 211
s.: il., mapy + suplement: 11 s.
2090. SCHLEINERT Dirk: Der Demminer Raum
zwischen 1500 und 1630 // In: Grenzregion zwischen
Pommern und Mecklenburg : Vorträge 1999-2000. Schwerin: Helms, 2001. - S. 61-86. - (Schriften des
Fördervereins Kreisheimatmuseum Demmin ; 2)
2091. SCHOKNECHT Ulrich: Mögliche Kontakte
zwischen Germanen und Slawen in MecklenburgVorpommern // In: "... trans Albim fluvium" :
Forschungen zur vorrömischen, kaiserzeitlichen und
mittelalterlichen Archäologie. - Rahden/Westf.:
Leidorf, 2001. - S. 511-516. - (Internationale
Archäologie. Studia Honoraria ; 10)
2095. ZDRENKA Joachim: Elity Pomorza
Zachodniego w późnym średniowieczu // In: Kolory i
struktury średniowiecza. - Warszawa: "DiG", 2004. - S.
343-352: il.
X. OKRES OD 1815 R. - 1945 R.
1. Od 1815 r. do 1918 r.
2096. CHLEBOWSKA Agnieszka: Między
miłosierdziem a obowiązkiem : publiczna opieka nad
ubogimi na Pomorzu w latach 1815-1872 na
przykładzie rejencji szczecińskiej i koszalińskiej. Szczecin, 2002
Rec.: STĘPIŃSKI Włodzimierz, Zap. Hist. 2004 T. 69 z. 1 s.
186-190
2097. JÖRN Nils: Die Verlegung des Wismarer
Tribunals nach Pommern zu Beginn des 19.
Jahrhunderts. Balt. Stud. N.F. 2003 Bd. 89 (dr. 2004)
s. 93-112, il.
2098. SZULTKA Zygmunt: O języku i liczbie
Kaszubów w regencji koszalińskiej w 1827 roku.
Slavia Occid. 2004 T. 61 s. 61-89, mapa, tab. Sum. s.
89
2. Od 1919 r. do 1939 r.
2099. HILDEBRAND Daniel: Landbevölkerung
und Wahlverhalten : die DNVP im ländlichen Raum
Pommerns und Ostpreussens : 1918-1924. - Hamburg:
Kovac, 2004. - VIII, 365 s. - (Schriftenreihe Studien
zur Zeitgeschichte ; Bd. 39)
Rec.: ŻERKO Stanisław, Prz. Zach. 2004 R. 60 nr 4 s. 235-236
2100. INACHIN Kyra T.: Durchbruch zur
demokratischen Moderne : die Landtage von
Mecklenburg-Vorpommern,
Mecklenburg-Strelitz
und Pommern während der Weimarer Republik. Bremen: Ed. Temmen, 2004. - 215 s.: il.
2101. MILER Marek: Mały ruch graniczny na
Ziemi Bytowskiej w latach 1922-1939. Nasze Pomorze
2003 nr 5 (dr.2004) s.165-170, faks.
2102. MÜLLER Werner, MROTZEK Fred,
KÖLLNER Johannes: Die Geschichte der SPD in
109
Mecklenburg und Vorpommern. - Bonn, 2002
Rec.: GARBE Irmfried, Balt. Stud. N.F. 2003 Bd. 89 (dr. 2004)
s. 234-236
2103. SKÓRA Wojciech: Liczebność ludności
kaszubskiej we wschodnich powiatach prowincji
Pomorze
w
okresie
dwudziestolecia
międzywojennego. Rocz. Gdań. 2004 T. 64 z. 1/2 s. 531. Sum. s. 32
2104. SKÓRA Wojciech: Sytuacja militarna
prowincji Pomorze w apogeum wojny polskobolszewickiej (lipiec 1920 r.). Prz. Zach.- pom. 2004
R.19 z.1 s.143-156
3. Od 1939 r. do 1945 r.
2105. JENDRZEJEWSKI Artur: Wkład polskiego
wywiadu w rozpoznanie hitlerowskich zakładów broni
rakietowej na Pomorzu (1939-1945) // In: Polska
walcząca 1939-1945 : wydarzenia, kulisy, opinie :
studia i materiały. - Koszalin: Stow. Human. i
Artystów, 2004. - S. 81-89
2106. KNAUFT Wolfgang: Akcja "Fall Stettin" /
Uniwersytet Szczeciński. Wydział Teologiczny.
Katedra Historii Kościoła. - Szczecin: Ottonianum,
2004. - 64 s.: il., faks., portr.
Zawiera: WEJMAN Grzegorz: Duchowieństwo katolickie w
okresie hitleryzmu na Pomorzu Zachodnim w obecnych granicach
szczecińskiego kościoła s. 9-18
Hitlerowskie prześladowania Kościoła katolickiego w
Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim w l. 1939-1945, w
szczególności procesy duchownych z lat 1943-1944
Wyd. w jęz. niem. pt.: "Fall Stettin" - ferngesteuert. - Berlin,
1994 - zob. bibliogr. za 1996 r. poz. 1604
2107. KOWALSKI Olgierd: Schicksalsmarsch.
Karta. Zeitzeugnisse aus Ostmitteleuropa 2002 [nr] 3
s. 63-90, il.
Dot. w znacznym stopniu Pom. Zach.
Toż w jęz. pol.: Kolumną ku przeznaczeniu. Karta. Kwart. Hist.
1999 [nr] 28 s. 37-61
2108. LINDENBLATT Helmut: Pommern 1945 :
eines der letzten Kapitel in der Geschichte vom
Untergang des Dritten Reiches. - Sonderausg. Würzburg: Flechsig, 2004. - 402 s.: il.
1 wyd.- Oldenburg, 1981
2109. MACHOLAK Jan: Działania operacyjne
jednostek 63 Dywizji NKWD na Pomorzu Zachodnim
w pierwszych miesiącach 1945 roku // In: Studia
archiwalne, historyczne, politologiczne. - Szczecin:
Stow. Arch. Pol. Oddział; Warszawa: Nacz. Dyr. Arch.
Państw., 2004. - S. 285-313: tab.
Wyd. 1: Szczecin, 2003
2110. MECHŁO Wrzesław, MECHŁO Jan:
Wojenne tajemnice Pomorza. - Świnoujście: Wydaw.
Krajoznawcze "Gryf", [2004]. - 143 s.: il., mapa, portr.
2111. NEMITZ Werner: Hitlers allerletzte
Reserve
Hitlerjungen
als
"Werwölfe"
:
Erlebnisbericht und Recherche am Fallbeispiel des
Stettiner HJ-Alarmbataillons Murswiek. - Kassel:
Scribeo-Verl. Dodenhoeft, 2004. - 72 s.: mapa
2112. POLACY w walce z bronią V-1 i V-2 / pod
red. Wojciecha Zawadzkiego; Towarzystwo Przyjaciół
Muzeum Tradycji POW. - Bydgoszcz: Przeds. Market.
"Logo", 2003. - 136 s., [16] s. tabl.: il., faks., portr., tab.,
pl.
Z treści: CHRZANOWSKI Bogdan: Pomorska konspiracja w
walce z bronią "V" w latach 1943-1944 s. 9-24. - ZAWADZKI
Wojciech: Eksterminacyjna działalność okupanta wobec ludności
polskiej poprzez dokonywanie prób rakietowych: poligon rakietowy
broni "V" w Borach Tucholskich s. 59-80. - BŁAŻEJEWSKI
Krzysztof: Dzieje ujawnienia epizodu bydgoskiego w walce z bronią
"V-1", "V-2" na łamach lokalnej prasy pomorskiej s. 81-85
2113. RADAU Helga, ALBRECHT Martin: "Wir
wachten eines Morgens auf, und die Wachen waren
verschwunden" : Aus der Geschichte des Stalag Luft I
Barth. Zeitgesch. Regional 2004 Bd. 8 H. 1 s. 22-30,
il.
2114. SAWINSKI Rolf: Die Ordensburg
Krössinsee in Pommern : von der NS-Ordensburg zur
polnischen Kaserne. - Aachen: Helios, 2004. - 148 s.:
il.
2115. SZYSZKOWSKI Jan K: 1 [Pierwsza] Armia
Wojska Polskiego w operacji przełamania Wału
Pomorskiego w II wojnie światowej // In: Wybrane
wykłady z Zachodniopomorskich Spotkań z Nauką
[...]. - Szczecin: Studio "Luka", [2002]. - S. 55-77: mapy
XI. POMORZE ZACHODNIE PO 1945 R.
2116. BARTNIK Paweł: Od Komunalnego
Związku Celowego Gmin Pomorza Zachodniego
"Pomerania" do Stowarzyszenia Gmin Polskich
Euroregionu Pomerania 1993-2003 : kalendarium.
Prz. Zach.- pom. 2004 R.19 z.2 s.213-248
2117. BEER Mathias: Die Dokumentation der
Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa
(1953-1962) : ein Seismograph bundesdeutscher
Erinnerungskultur // In: Die Vertreibung der
Deutschen aus dem Osten in der Erinnerungskultur. Sankt Augustin, 2004. - S. 17-35
2118. BIAŁECKI Tadeusz: Wybrane dokumenty
do dziejów ludności ukraińskiej na Pomorzu
Zachodnim w latach 1952-1955 // In: Studia
archiwalne, historyczne, politologiczne. - Szczecin:
Stow. Arch. Pol. Oddział; Warszawa: Nacz. Dyr. Arch.
Państw., 2004. - S. 71-88: tab.
Wyd. 1: Szczecin, 2003
2119. BUKOWSKI Krzysztof: Zabójstwo Willego i
Margaret Zedler oraz Heleny Engler w dniu 9 marca
1945 roku w Sławnie w dokumentach Oddziałowej
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu w Gdańsku. Zesz. Sławieńskie 2004 [nr] 2
s.33-38, il., faks.
2120. CZYSZKIEWICZ Ryszard: Geografia
wyborcza regionu zachodniopomorskiego. Prz. Zach.pom. 2004 R.19 z.2 s.85-99, tab., wykr.
2121.
GIEDROJĆ
Marzenna:
Tożsamość
mieszkańców pogranicza : kilka refleksji opartych na
prowadzonych badaniach. Zesz. Nauk. / Uniw.
Szczec., Acta Politica 2003 nr 15 s. 99-107. Sum. s.
107
2122. GŁOWACKI Andrzej: Rola PPR i PZPR w
integracji Pomorza Zachodniego z Polską // In:
Studia archiwalne, historyczne, politologiczne. Szczecin: Stow. Arch. Pol. Oddział; Warszawa: Nacz.
Dyr. Arch. Państw., 2004. - S. 371-373
Wyd. 1: Szczecin, 2003
2123. HOLZ Martin: Evakuierte, Flüchtlinge und
Vertriebene in Mecklenburg-Vorpommern 1945 bis
1961 am Beispiel der Insel Rügen. - Schwerin: Helms,
2004. - 68 s: il.
2124. KACHNICZ Zenon: Łemkowie - z historii
mniejszości etnicznej na ziemi koszalińskiej. Rocz.
Koszal. 2004 Nr 32 s. 67-78, faks., mapa
2125. KAMOLA-CIEŚLIK Małgorzata: Polityka
morska na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1955.
Prz. Zach.- pom. 2004 R.19 z.2 s.49-74, tab.
2126. KONARSKI Mariusz: Lotnictwo Polskiej
Marynarki Wojennej w latach 1945-1963. - Toruń:
Wydaw. Adam Marszałek, 2004. - 280 s.: il., mapa,
tab. Bibliogr. s.271-275
2127. KOZŁOWSKI Kazimierz: Współczesne
odniesienie
do
politycznych
i
moralnych
uwarunkowań wysiedlenia Niemców i polskiego
osadnictwa w regionie. Kronika Szczec. 2003 Nr 22
(dr. 2004) s. 51-61
Dot. Pom. Zach.
2128. MAKOWSKI Adam: Referendum z 30
czerwca 1946 roku na ziemiach zachodnich i
północnych na przykładzie Pomorza Zachodniego.
Zap. Hist. 2004 T. 69 z. 2/3 s. 117-138. Zsfg. s. 136137. Sum. s. 137-138
2129. MANKE Matthias: Die Exmittierung der
Familien : das Schicksal der Gutsbesitzer in
Mecklenburg-Vorpommern nach der Bodenreform
im Herbst 1945. Zeitgeschichte Regional 2004 Bd. 8
H. 2 s. 18-28, il.
2130. MAŃCZUK Tadeusz: Migracje ludności po
II wojnie światowej w EGO w świetle materiałów
Państwowego Urzędu Repatriacyjnego z APS Oddział
w Ełku // In: Repatriacje i migracje ludności
pogranicza w XX wieku : stan badań oraz źródła do
dziejów pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego. Białystok, 2004. - S. 132-134: tab. - (Wspólne
Dziedzictwo Ziem Północno-Wschodnich Dawnej
Rzeczypospolitej ; T. 3)
2131. MIECZKOWSKI Janusz: Udział ludności
niemieckiej w życiu gospodarczym Pomorza
Zachodniego w pierwszych latach po drugiej wojnie
światowej // In: Studia archiwalne, historyczne,
politologiczne. - Szczecin: Stow. Arch. Pol. Oddział;
Warszawa: Nacz. Dyr. Arch. Państw., 2004. - S. 391-
403
Wyd. 1: Szczecin, 2003
2132. MIELNICZUK Daniel: Rola i znaczenie
języka ojczystego wśród mniejszości ukraińskiej na
Pomorzu Zachodnim // In: Świat Słowian w języku i
kulturze. [T.] 5: Kulturologia. - Szczecin: Zapol, 2004.
- S.81-86: tab.
2133. MŁODZI lat osiemdziesiątych XX wieku w
walce o wolność : materiały z sesji historycznej
zorganizowanej w Szkołach Salezjańskich w
Szczecinie z okazji 85 rocznicy odzyskania
niepodległości / pod red. Tomasza Kościelnego,
Jarosława Wąsowicza. - Szczecin: Międzyszk. Bursa
Salez., 2003. - 91, [1] s.: il.
Z treści: KOŚCIELNY Tomasz: Harcerstwo niepokorne niezależne inicjatywy harcerskie lat 80-tych na przykładzie historii
Pomorskiej Chorągwi Harcerzy Ruchu Harcerskiego "Ul Klonowy
Liść" s. 21-33. - BRAKOWSKI Jacek: "Akademik" Pismo
Nizelażnego Zrzeszenia Studentów WSP w Słupsku s. 37-40. WĄSOWICZ Jarosław: Prasa bezdebitowa Federacji Młodzieży
Walczącej w Regionie Pomorze Zachodnie - Szczecin w latach
1986-1989 s. 41-44. - KOŚCIELNY Tomasz: Biogramy instruktorów
Pomorskiej Chorągwi Harcerzy RH "Ul Klonowy Liść" s. 45-51
2134. NIEPOKONANI mimo wszystko / pod red.
Józefa
Surmy;
Polski
Związek
Głuchych.
Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji
Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu im. Marii
Góralówny w Szczecinie. - Szczecin, 2003. - 243, [1] s.:
il., portr.
40 rocznica Związku Głuchoniemych w Szczecinie
2135. OJCZYZNA wielu : przemiany kulturowoetniczne na Pomorzu Zachodnim w XX wieku :
pamiętnik wystawy / red. Iwona Karwowska, Ewa
Kaptur. - Szczecin: Muz. Narodowe, 2004. - 130 s. : il.,
mapy, tab. Zsfg.
Z treści: KARWOWSKA Iwona: Polskie osadnictwo w
Dziadowie w latach 1945-1958 i aktualny układ demograficzny na
podstawie badań prowadzonych w latach 90. XX wieku s. 27-34. KARBE Ariane, DRÖGE Kurt: Byli mieszkańcy Dadow po 1945
roku - przestrzenie życia i wspomnień s. 35-39. - KARWOWSKA I.:
Etnografia na Pomorzu Zachodnim z perspektywy wystawy w
Muzeum Narodowym w Szczecinie s. 43-49. - DRÖGE K.: Odejść pozostać - przybyć: historie życia mieszkańców i przedmiotów z
Dziadowa/Dadow s. 50-56. - KOPCZYŃSKI Waldemar: Sit tibi
terra levis! - etnograficzna refleksja nad zwyczajami pogrzebowymi
we wsi Dziadowo, gm. Gryfice s. 57-61. - KOZŁOWSKI Kazimierz:
Polityczne uwarunkowania wysiedlenia Niemców i polskiego
osadnictwa na Pomorzu Zachodnim s. 62-72. - MIECZKOWSKI
Janusz: Kwestia zachowania tożsamości etnicznej a struktury
organizacyjne mniejszości narodowych na Pomorzu Zachodnim s.
73-85. - JANKOWIAK Stanisław: Ucieczka, wypędzenie,
wysiedlenie Niemców z terenu Pomorza Zachodniego s. 86-99. STEFFEN Katrin: Wysiedlenia Niemców z Pomorza Zachodniego
w świetle dokumentów i na tle polskiej polityki narodowościowej s.
100-112
2136. OLIMPIJCZYCY Pomorza Zachodniego =
Olympians of West Pomerania / pod red. Jerzego
Eidera, Henryka Laskiewicza. - Szczecin: Wydaw.
Nauk. Uniw. Szczec., 2003. - 137 s.: faks., tab. (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; T.
491). Sum.
2137. 50 [PIĘĆDZIESIĄT] lat piłki ręcznej na
Pomorzu Zachodnim = 50 years of handball in West
Pomerania region / pod red. Jerzego Eidera. Szczecin: Wydaw. Nauk. Uniw. Szczec., 2004. - 218 s.:
111
il., faks., portr., tab. - (Rozprawy i Studia /
Uniwersytet Szczeciński ; T. 534). Sum.
Z treści: TOMCZYK Arkadiusz: 15 lat walki zespołów
województwa szczecińskiego o pierwszą ligę piłki ręcznej mężczyzn
(1953-1967) s. 15-32. - KLÓSKA Joachim: Żeńska piłka ręczna na
Pomorzu Zachodnim w latach 1946-1966 s. 33-39. - TOMCZYK A.:
Piłka ręczna w województwie koszalińskim (1963-1990) s. 39-44. KOBENDZA Ryszard: Pionierska działalność sekcji piłki ręcznej
ZS "Zryw" TWF w Szczecinie na rzecz rozwoju piłki ręcznej na
Pomorzu Zachodnim s. 44-55. - WIĘZOWSKI Bernard: Wybrane
zagadnienia historii młodzieżowej piłki ręcznej na Pomorzu
Zachodnim s. 56-69. - GOCLIK Jerzy: Piłka ręczna na ziemi
pyrzyckiej s. 70-76. - GETEK Ryszard: Wpływ działalności sędziów
na rozwój piłki ręcznej Pomorza Zachodniego s. 76-85. - EIDER
Jerzy, EIDER Paweł: Reprezentanci piłki ręcznej w plebiscycie
"Kuriera Szczecińskiego" s. 85-93. - DOLATA Andrzej, MAKRIS
Maria: Oldboje piłki ręcznej ziemi szczecińskiej s. 93-98. - EIDER
J.: Janusz Brzozowski - osiągnięcia sportowe i trenerskie w piłce
ręcznej s. 109-119. - DROHOMIRECKA Alicja: Zygmunt Jakubik szczeciński trener kadry narodowej s. 119-127. - ZWIERKO Teresa:
Udział pracowników Instytutu Kultury Fizycznej w rozwoju
szczecińskiej piłki ręcznej s. 127-137. - EIDER J.: Arkadiusz
Tomczyk - zawodnik, trener, działacz piłki ręcznej na Pomorzu
Zachodnim w minionym pięćdziesięcioleciu s. 137-144. DROHOMIRECKA A., KOLBOWICZ Marek: Sędziowie
Zachodniopomorskiego Związku Piłki Ręcznej s. 145-149. MAKRIS M., DOLATA A.: Charakterystyka występów zespołu piłki
ręcznej KS "Energetyk" Gryfino w rozgrywkach o mistrzostwo II ligi
s. 153-159. - MAKRIS M., DOLATA A.: Zmagania piłkarzy
ręcznych KS "Energetyk" Gryfino o wejście do II ligi s. 159-166. FLORKIEWICZ Beata, FOGTMAN Sławomir: Największe
osiągnięcia sekcji piłki ręcznej mężczyzn MKS "Pogoń" Szczecin s.
166-176. - FLORKIEWICZ B., FOGTMAN S.: Największe
osiągniecia pierwszoligowego zepołu w piłce ręcznej kobiet MKS
"Pogon" Szczecin s. 177-189
2138. PROCES członków Krajowej Policji
Bezpieczeństwa : (materiały źródłowe ze zbiorów
Oddziałowej Komisji Ściagania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu w Gdańsku) / [oprac.] Krzysztof
Bukowski. Rocz. Koszal. 2004 Nr 32 s. 79-94, tab.
Organizacja antykomunistyczna działająca w latach 1950-1951
na terenie Koszalina, Bobolic, Piły i okolic tych miast
2139. ROMANOW Zenon: Obóz pracy dla
Niemców
w
Złotowie
(1945-1946).
Kron.
Wielkopolski 2003 nr 2 s. 61-75
2140. RYŚ Małgorzata: Ostatnie miesiące
działalności Polskiego Stronnictwa Ludowego na
Pomorzu Zachodnim. Prz. Zach.- pom. 2004 R.19 z.1
s.55-75
2141. SCHIEDER Theodor: Die Vertreibung der
deutschen Bevölkerung aus den Gebieten östlich der
Oder-Neisse. - München: dtv, 2004. - XV, 896 s.
Niezmieniony przedruk wyd. z 1954
2142. SCHWABE Klaus: Politische Orientierung
und Parteienbildung in Mecklenburg (Vorpommern)
1945-1952 // In: Ausgewählte Aspekte der
Nachkriegsgeschichte
im
Kreis
Herzogtum
Lauenburg und in den Nachbarterritorien. - Bochum,
2004. - S. 95-107
II wojnie światowej. Borussia 2004 R. 14 [nr] 35 s.
170-174
2145. TECHMAN Ryszard: Adolf Kania [19051997] - pierwszy konsul Czechosłowacji w Szczecinie
w latach 1949-1951. Słup. Stud. Hist. 2004 nr 11
s.147-167, portr., tab.
2146. TECHMAN Ryszard: Armia radziecka w
gospodarce Pomorza Zachodniego w latach 19451956. - Poznań, 2003
Rec.: BARTOSZEWICZ Henryk, Kwart. Hist. 2004 R. 111 nr 1
s. 173-176. - GOLON Mirosław, Zap. Hist. 2004 T. 69 z. 4 s. 206210
2147. WASILUK Michał Andrzej: Zarys dziejów
pożarnictwa
na
ziemiach
województwa
zachodniopomorskiego w latach 1945-2003. Szczecin: Komenda Woj. Państw. Straży Pożarnej,
[2004]. - 200 s.: il., mapy, portr., tab.
2148.
WOJTASZAK
Andrzej:
Polska
administracja
cywilna
a
problem
działań
przestępczych żołnierzy Armii Czerwonej na Pomorzu
Zachodnim w latach 1944-1948. Zesz. Nauk. / Uniw.
Szczec., Acta Politica 2001 nr 14 s. 193-208
2149. WOKÓŁ dwuwładzy politycznej w latach
1980-1981 : kraj i region : materiały z sesji naukowej z
6 grudnia 2002 r. / pod red. Henryka Komarnickiego,
Kazimierza Kozłowskiego; Instytut Politologii
Uniwersytetu Szczecińskiego; Archiwum Państwowe
w Szczecinie. - Szczecin: "Dokument", 2004. - 196 s.
Z treści: MACHOLAK Jan: Stan wojenny w Szczecinie w
świetle akt Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej s. 99-114. - KOMARNICKI Henryk: Zjawiska
dwuwładzy w życiu uczelni wyższych Szczecina w latach 1980-1981
s. 115-121. - KOZŁOWSKI Henryk: Wokół problemu kondycji
szczecińskiej organizacji partyjnej w świetle dokumentacji
archiwalnej KW PZPR (1980-1981) s. 123-144. - MAZUR Jan
Marcin: Kościół katolicki wobec wydarzeń politycznych w regionie
w latach 1980-1981 [Pom. Zach.] s. 145-152. - BARTNIK Paweł:
Powstanie i rozwój Niezależnego Zrzeszenia Studentów Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie (1980-1981) s. 169-183
2150.
ZAĆMIŃSKI
Andrzej:
Działalność
zagraniczna Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich
w latach 1957-1970. - Bydgoszcz, 1995
Repl.: ZAĆMIŃSKI Andrzej: Przeciwko pseudonauce: uwagi
do recenzji Jacka Knopka [...], Prz. Zach.- pom. 2004 R. 19 z. 3 s.
243-260
D. INNE KRAJE BAŁTYCKIE
I. OPRACOWANIA I ZAGADNIENIA
OGÓLNE
2151. ANGERMANN Norbert: Zum Handel
zwischen Dorpat/Tartu und Pleskau/Pskov im frühen
17. Jahrhundert. Hans. Gesch.- blr 2004 Jg. 122 s.
175-189, tab.
2143. STASZCZYK Artur: Problem granicy z
Polską w europejskiej polityce Konrada Adenauera.
Zesz. Nauk. / Uniw. Szczec., Acta Politica 2003 nr 15
s. 59-63. Zsfg. s. 63
2152. The BALTIC Sea region : cultures, politics,
societies / ed. Witold Maciejewski. - Uppsala, 2002
2144. STRAUCHOLD Grzegorz: Zagadnienia tzw.
ludności rodzimej Ziem Zachodnich i Północnych po
2153. BITNER-WRÓBLEWSKA Anna: Between
Curonia and Bavaria : animal-head brooches resulting
from long-distance onnections uring migration
Rec.: SZYMAŃSKI Jan, Zap. Hist. 2004 T. 69 z. 4 s. 215-216
period. Archaeologia Baltica 2000 [T.] 4 s. 181-198
2154. CASTELLA Maris Baltici. 5 / ed. Jørgen
Skaarup, Nils Engberg, Kjeld Borch Vesth. Rudkøbing: Langelands Museum, 2001. - 193 s.: il.,
mapy, pl., tab., wykr. - (Archaeologia Medii Aevii
Finlandiae ; 6). Bibliogr. s. 184-192. Sum. Zsfg.
Z treści: CARELLI Peter: Krapperup and its surroundings:
economy, environment, and consumption at a Scanian medieval
castle s. 9-15. - EKROLL Øystein: Activities in The Archbishop's
residences in Norway, illustrated by the documentary evidence s.
23-30. - ENGBERG Nils: The nobleman's estate in Denmark in the
period 300-1500 AD s. 31-42. - ETTING Vivian: The royal castles of
Denmark as centres of regional administration, tax collection and
mobilization in the late middle ages s. 43-50. - GAIMSTER David:
Life and lifestyle in the Baltic castle: patterns in ceramic
consumption c. 1200-1600 s. 51-66. - HANSSON Martin: The
minor "castles" of the gentry in Småland, Sweden s. 67-74. HERRMANN Christofer: Die "Hausordnung" der Burg Heilsberg
um 1470 s. 75-80. - KAJZER Leszek, NOWAKOWSKI Piotr A.:
Arms and armour in the castles of North-Eastern Poland s. 81-90. MÄESALU Ain: Weapons in Otepää castle in 1396 s. 91-98. MIL'ČIK Michail: Das Viborger Schloss: Bauetappen des
Haupttores als Wiederspiegelung der funktionalen Evolution des
Schlosses s. 99-106. - MUGURĒVIČS Evalds, SPIRĢIS Roberts:
Archäologische Zeugnisse von den Brunnen in den Steinburgen
Lettlands, Ende des 12. bis Anfang des 18. Jahrhunderts s. 107-114.
- NIELSEN Henning: A private fortification in Gammel Forlev
near Korsør, Denmark s. 115-122. - NORDEIDE Sæbjørg Walaker:
Steinvikholm Palace: an archiepiscopal residence s. 123-128. - OSE
Ieva: Heizanlagen in den mittelalterlichen Burgen Lettlands s. 129136. - SÖDERLUND Kerstin: New light on Stockholm Castle s.
143-152. - UOTILA Kari: The growth of living areas in Finnish
castles in the 14-15th centuries s. 153-156. - VILKUNA AnnaMaria: The economic buildings at Häme Castle during the midsixteenth century s. 157-160. - ZABIELA Gintautas: The interior of
the Lithuanian wooden castles s. 161-168. - SKAARUP Jørgen:
Burgen, Kirchen, Museen und Wurfmaschinen - die Exkursionen
der Burgforscher im Jahr 1999 in Dänemark s. 169-180
Opis bez treści ukazał się w bibliogr. za 2002 r.
2155. The CONSTITUTION as an instrument of
change / ed. Eivind Smith. - Stockholm: SNS förl.,
2003. - 249 s. - (SNS Författningsprojekt)
86
Dot. konstytucji Litwy, Łotwy, Estonii, Norwegii i Szwecji
Rec.: THIELE Carmen, J. Balt. Stud. 2004 Vol. 35 Nr 1 s. 83-
2156. JACKS David S.: Market Integration in the
North and Baltic Seas, 1500-1800. J. European
Economic Hist. 2004 Vol. 33 s. 285-329, il.
2157. KLASSEN Lutz: Jade und Kupfer :
Untersuchungen zum Neolithisierungsprozess im
westlichen
Ostseeraum
unter
besonderer
Berücksichtigung der Kulturentwicklung Europas
5500-3500 BC / Jutland Archaeological Society;
Moesgård Museum. - Århus: Aarhus Univ. Press,
2004. - 435 s.: il., mapy. - (Jutland Archaeological
Society ; Vol. 47). Bibliogr. s. 385-408
2158. LITERATUR und nationale Identität. Bd. 4:
Landschaft und Territorium. Zur Literatur, Kunst
und Geschichte des 19. und Anfang des 20.
Jahrhunderts im Ostseeraum. Finnland, Estland,
Lettland, Litauen und Polen / red. Yrjö Varpio, Maria
Zadencka. - Stockholm: Inst. für Literaturwiss. u.
Kunstgesch. d. Univ. Tampere, 2004. - 371 s.: il. (Studia Baltica Stockholmiensia ; Vol. 25)
Z treści: JANSEN Ea: Die Landschaft Estlands in der
Auffassung estnischer Patrioten der Zeit des nationalen Erwachens
s. 21-31. - UNDUSK Jaan: "Die Muttersprachenlandschaft" - ein
Topos der Sprachverehrung s. 32-49. - TEDRE Ülo: Die nationale
Landschaft aus der Sicht eines Volkskundlers s. 50-67. - ABELE
Kristiana: Der heimatliche Vorfrühling: zu Naturauffassung und
Heimatvorstellungen in der bildenden Kunst Lettlands um 1900 s.
125-150. - SIRUTAVIČIUS Vladas: Symbolische Geographien :
Beschreibungen der Reisen durch Litauen um die Mitte des 19.
Jahrhunderts s. 151-175. - GRISKAITE Reda: Die Historiographie
der litauischen Flüsse im 19. Jahrhundert: zwischen Faktum und
Poesie s. 176-195. - MIKNYS Rimantas, STALIUNAS Darius: Das
Dilemma der Grenzen Litauens am Ende des 19. und Anfang des
20. Jahrhunderts s. 196-215. - TRABA Robert: "Ihr rühmt das
Fremde und kennt das Eigene nicht...": die Magie des Ortes und
die Mythologie der Landschaft als Faktoren der nationalen
Erziehung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts am Beispiel
Ostpreussens s. 280-316
2159. MIKUČIONIS Ugnius: Kuršių ir
skandinavų santykiai sagų literatūroje. Liaudies
Kultūra 2003 Nr. 2 s. 35-49
2160.
Der
OSTSEERAUM
und
Kontinentaleuropa 1100-1600 : Einflussnahme Rezeption - Wandel / hrsg. v. Detlef Kattinger. Schwerin: Helms, 2004. - 150 s.: il., mapy. - (Culture
Clash or Compromise ; 8)
2161. PELUS-KAPLAN Marie-Louise: Pierre
Jeannin (1924-2004). Hans. Gesch.- blr 2004 Jg. 122 s.
V-VIII, il.
Historyk, autor wielu prac o dziejach Hanzy
2162. ROCKBERG Nicolaus: Det nya Europa :
centraleuropeisk och baltisk historia och politik. Stockholm: SNS Förl., 2004. - 363 s.: il., mapy.
Bibliogr. s. 335-345
2163. SELCH JENSEN Carsten, VILLADS
JENSEN Kurt, LIND John H.: Communicating
crusades and crusading communications in the Baltic
region. The Scandinavian Economic Hist. Rev. 2001
[Vol.] 49 no 2 s. 5-26
2164. SUCHODOLSKI Stanisław: Change of
transcontinental contacts as indicated by coins in the
Baltic zone around 1000 // In: Europe around the
year 1000. - Warszawa: Wydaw. DiG, 2001. - S. 85100: il., mapa
2165. TIME of change in the Baltic countries :
essays in honour of Aleksander Loit / red. Anu Mai
Kõll. - Stockholm: Inst. för Baltiska Studier,
Stockholms Univ., 2000. - V, 222 s.
Z treści: LINDKVIST Thomas: The christianization of Sweden
in a Baltic perspective s. 1-12. - DAHLGREN Stellan: The Baltic
provinces in Swedish economic policy during the latter part of the
seventeenth century s. 13-30. - PIIRIMÄE Helmut: Die
finanziellen Beziehungen Livlands und Estlands zum
schwedischen Staat im 17. Jahrhundert s. 31-56. - JANSEN Ea:
Cultural or political nationalism?: (on the development of Estonian
nationalism in the 19th century) s. 57-78. - PALLI Heldur: The
population of Estonia during the periods of national awakening
and russification s. 79-96. - JANSSON Torkel: Estlandschwedentum
vor dem Estlandschwedentum : die Identifikation der
"Küstenbewohner" vor der Geburt des Nationalbewusstseins s. 97129. - NORDLUND Sven: Independent markets or Baltic
Provinces?: Swedish images and attitudes to the Baltic states
during the interwar period s. 131-146. - KANGERIS Kārlis:
Schwedens Waffenhandel mit Lettland und die 1938 bestellen
Bofors Kanonen s. 147-168. - TARVEL Enn: Wiederum über die
estnischen Ortsnamen auf -vere s. 169-172. - METUZĀLEKANGERE Baiba: River names and Tartu - a tributary tribute to
Aleksander Loit s. 173-180. - KÕLL Anu Mai: Baltic studies in
Sweden and the work of Aleksander Loit s. 191-218
113
2166. ZGLIŃSKI Marcin: Organ cases in the
Baltic Sea region as religious and political
propaganda, 1500-1800 // In: Power and persuasion :
sculpture in its rhetorical context : proceedings of the
Sixth Joint Conference of Art Historians from Britain
and Poland, Leeds, April 2002. - Warsaw: Inst. of Art
of the Polish Academy of Sciences, 2004. - S. 49-59
2167. ŻUCHOWSKI Tadeusz J.: Niezwykłe
spotkania : o wspólnocie artystycznej basenu Morza
Bałtyckiego. Mat. Zach.- pom. Nowa Seria 2004 T. 1
z. 2 s. 55-64, [2] s. tabl. Zsfg. s. 63-64
II. BAŁTYK SŁOWIAŃSKI
2168. ANGERMANN Norbert: Russkie i
belorusskie kupcy v srednevekovoj Livonii // In: Ot
Drevnej Rusi k Rossii novogo vremeni : sbornik
statej. - Moskva: Nauka, 2003. - S. 264-271
2169. GIRJATOWICZ Józef P.: Ice thrusts and
piles on the shores of the Southern Baltic Sea coast
(Poland) lagoons. Baltic Coastal Zone 2004 No. 8 s. 522, il., mapa, tab., wykr. Streszcz. s. 21-22
Dot. także ich wpływu na zmiany linii brzegowej
2170.
MORAWIEC
Jakub:
Kilka
uwag
dotyczących okoliczności i przebiegu bitwy w
Øresundzie w 1000 roku // In: Średniowiecze polskie
i powszechne. T. 3. - Katowice: Wydaw. Uniw.
Śląskiego, 2004. - S.17-31. - (Prace Naukowe
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2283)
Bitwa między królem Norwegii a koalicją królów Szwecji, Danii
i opozycji norweskiej
2171. NAUM Magdalena: Słowiański Bornholm :
kontakty między Bornholmem a płn.- zach.
wybrzeżem Bałtyku w latach 900-1259. Mat. Zach.pom. Nowa Seria 2004 T. 1 z. 1 s. 133-148, il., mapa.
Sum. s. 147-148
2172. TAUCHGANG in die Vergangenheit :
Unterwasserarchäologie in Nord- und Ostsee / hrsg. v.
Friedrich Lüth. - Stuttgart: Theiss, 2004. - 112 s.: il. (Archäologie in Deutschland: Sonderheft)
______________________
2175. ANGERMANN Norbert: Zum Handel der
livländischen Städte mit Pleskau im späten 16.
Jahrhundert // In: Hamburg und Nordeuropa :
Studien zur Stadt- und Regionalgeschichte :
Festschrift für Gerhard Theuerkauf zum 70.
Geburtstag. - Münster: Lit, 2004. - S. 11-20. (Veröffentlichung des Hamburger Arbeitskreises für
Regionalgeschichte ; 20)
2176. BECKER Joern-Martin, BULACH Doris,
MÜLLER Ulrich: Skora, corium, ledder - Innovation
und Professionalisierung im Lederhandwerk des
südlichen Ostseeraumes. Hans. Gesch.- blr 2004 Jg.
122 s. 87-116
2177. BEHRMANN Thomas: Herrscher und
Hansestädte : Studien zum diplomatischen Verkehr
im Spätmittelalter. - Hamburg: Kovac, 2004. - IX, 365
s.: il. - (Greifswalder Historische Studien ; 6)
2178. Das BILD und die Wahrnehmung der Stadt
und der städtischen Gesellschaft im Hanseraum im
Mittelalter und in der frühen Neuzeit / hrsg. v.
Roman Czaja. - Toruń: Wydaw. UMK, 2004 . - 303 s.:
il., mapy, pl.
Z treści: CZACHAROWSKI Antoni: Politiche Aktivität der
Stadt Thorn um die Wende des 14. und 15. Jahrhunderts s. 9-17. HAMMEL-KIESOW Rolf: Hansestädte im Städtelob der frühen
Neuzeit s. 19-55. - SAMSONOWICZ Henryk: Die Wahrnehmung
der Hanse von aussen s. 75-89. - SCHICH Winfried: Die Rolle der
Städte bei der Erfassung des Landes östlich der Elbe im 13.
Jahrhundert s. 91-114. - HECKMANN Marie-Luise: Krieg und
historische Erinnerung im landesherrlichen und im städtischen
Milieu des Hanseraums s. 115-162. - BOGUCKA Maria: The
Hanseatic mentality of Danzig's merchants (16th - 18th centuries)
s. 163-172. - CZAJA Roman: Das Patriziat in den preussischen
Städten: ein Beitrag zur Wahrnehmung der sozialen Gruppen in
den Hansestädten im Mittelalter s. 173-177. - TANDECKI Janusz:
Stellung der Handwerker und ihrer Zünfte in den hansischen
Städten - soziale Wirklichkeit und ihre Wahrnehmung s. 179-193. RIIS Thomas: Images of Danish towns s. 209-221. - GAMRATH
Helge: Die Städte- und Städtebaupolitik des Königs Christian IV.
von Dänemark s. 223-245. - LEGNÉR Mattias: A quest for new
charters: argumentation and justification in Swedish and Finnish
town histories from the eighteenth century s. 247-257. - NILSSON
Lars: A question of prestige?: the establishment of new towns in
Sweden during the 20th century s. 277-285
2173. TREASURES of the Baltic Sea : a hidden
wealth of culture / ed. Ulrika Djerw and, Johan
Rönnby. - Stockholm: Swedish Martime Museum,
2003. - 183, [1] s.: il., mapy. - (Swedish Maritime
Museum's Report Series ; 46). Bibliogr s. 169-180
2179. BLANCKENBURG Christine v.: "Die
Hanse und ihr Bier" : Brauwesen und Bierhandel im
hansischen Verkehrsgebiet. - Köln, 2001
III. HANZA
2180. FALK Alfred, GAIMSTER David: Maiolica
in the Baltic c. 1350-1650 : a material index of
Hanseatic trade and cultural exchange with western
Europe // In: Majolica and glass : from Italy to
Antwerp and beyond : the transfer of technology in
the 16th-early 17th century. - Antwerpen: Stad
Antwerpen, 2002. - S. 371-390
2174. SEERECHT im Hanseraum des 15.
Jahrhunderts : Edition und Kommentar zum
Flandrischen Copiar Nr. 9 / hrsg. Carsten Jahnke,
Antjekathrin Grassmann. - Lübeck: SchmidtRömhild, 2003. - 148 s., [4] k. tabl.: il. (Veröffentlichungen zur Geschichte der Hansestadt
Lübeck, Reihe B ; 36)
Rec.: OESTMANN Peter, Zs Vereins f. Lübeckische Gesch. u.
Altertumskde 2003 Bd. 83 s. 305-306. - AUGNER Gerd, Zs Vereins
f. Hamburgische Gesch. 2004 Bd. 90 s. 228-230
Rec.: KRÜGER Klaus, Deutsches Archiv f. Erforschung d.
Mittelalters 2004 Bd. 60 s. 392-393
2181.
FLORJA
B.N.:
O
kupečeskich
organizacijach v Novgorode XII-XV vekov // In: Ot
Drevnej Rusi k Rossii novogo vremeni : sbornik
statej. - Moskva: Nauka, 2003. - S. 272-275
2182.
HANSESTADTResidenz
Industriestandort : Beiträge der 7. Tagung des
Arbeitskreises
deutscher
und
polnischer
Kunsthistoriker in Oldenburg, 27.-30. September
2000 / hrsg. v. Beate Störtkuhl. - München, 2002
Rec.: BOCK Sabine, Nordost-Arch. N.F. 2003 Bd.12 (dr.2004)
s. 374-381
2183. HANSISCHE Umschau / in Verb. mit
Norbert Angermann [et al.], bearb. v. Volker Henn.
Hans. Gesch.- blr 2004 Jg. 122 s. 191-305
2184. HEINZMANN Guido: "...so gy dan mit uns
sampt andern van aldes in die Hense geboren..." : die
hansischen Städte im Märkischen Kreis. [Tl.] 1-3. Der
Märker 2001 Jg. 50 Nr. 1/2 s. 23-32; Nr. 3 s. 133-140;
Nr. 4 s. 180-189
2185.
IGEL
Karsten:
Stadt-Raum
und
Sozialstruktur : Überlegungen zu Quellen, Methoden
und Problemen an den Beispielen Greifswald und
Osnabrück. Hans. Gesch.- blr 2004 Jg. 122 s. 1-53, il.,
pl.
2186. KOVALEV R.K.: Ganzejskaja ("djužinnaja")
derevjannaja sčetnaja birka s Gotskogo raskopa
srednevekovogo Novgoroda // In: Ot Drevnej Rusi k
Rossii novogo vremeni : sbornik statej. - Moskva:
Nauka, 2003. - S. 276-279: il.
2187. LANDWEHR Götz: Das Seerecht der
Hanse (1365-1614). - Hamburg: Joachim-JungiusGesellschaft der Wissenschaften, 2003. - 164 s. (Berichte aus den Sitzungen der Joachim-JungiusGesellschaft der Wissenschaften e.V., Hamburg ;
21/1)
Rec.: OESTMANN Peter, Zs Vereins f. Lübeckische Gesch. u.
Altertumskde (2004) Bd. 84s. 339-340
2188.
LÜBECKER
Kolloquium
zur
Stadtarchäologie im Hanseraum IV: die Infrastruktur
/ hrsg. v. Manfred Gläser. - Lübeck: SchmidtRömhild, 2004. - 573 s.: il., mapy
Z treści: SCHÄFER Heiko: Öffentliche Bautätigkeiten und
Einrichtungen in Greifswald unter besonderer Berücksichtigung
der archäologischen Quellen des 13. bis 15. Jahrhunderts s. 263274. - SCHNEIDER Manfred: Öffentliche Einrichtungen und
Bauten der mittelalterlichen Stadtgemeinschaft in der Hansestadt
Stralsund s. 275-286. - NAWROLSKA Grażyna: Remarks on
Infrastructure of the Old Town of Elbląg s. 303-322. - PANER
Henryk: The Infrastructure of Gdańsk from the 12th to the 17th
Century s. 323-342. - RĘBKOWSKI Marian: The Infrastructure of
Kołobrzeg s. 359-370. - ŽULKUS Vladas: Die mittelalterliche und
frühneuzeitliche Infrastruktur der Stadt Memel s. 371-384. SPIRĢIS Roberts: Wasserversorgung in Riga im 13. bis 17.
Jahrhundert s. 385-396. - MÄESALU Ain: Über die Infrastruktur
der Hansestadt Tartu (Dorpat) vom 13. bis 16. Jahrhundert s. 397403. - PÄRN Anton: Über die ältere Infrastruktur Tallinns (Revals)
s. 405-425
2189. LUTTERBECK Michael: Der Rat der Stadt
Lübeck im 13. und 14. Jahrhundert : politische,
personale und wirtschaftliche Zusammenhänge in
einer städtischen Führungsgruppe. - Lübeck: SchmidtRömhild, 2002. - X, 491 s.: il., mapy. (Veröffentlichungen zur Geschichte der Hansestadt
Lübeck. Reihe B ; 35)
2190. NARVA und die Ostseeregion : Beiträge der
II Internationalen Konferenz über die politischen
und kulturellen Beziehungen zwischen Russland und
der Ostseeregion : (Narva, 1.-3. Mai 2003) = Narva
and the Baltic Sea Region : papers presented at the II
International Conference on Political and Cultural
Relations between Russia and the Baltic Region
States : (Narva, 1-3 May 2003) / hrsg. v. Karsten
Brüggemann. - Narva: Tartu Ülikooli Narva Kolledž,
2004. - 476 s.: il., mapy. - (Studia Humaniora et
Paedagogica Collegii Narovensis ; 1). Zsfg. Sum. Sod.
2191. NOVGOROD : Markt und Kontor der
Hanse / hrsg. v. Norbert Angermann, Klaus
Friedland. - Köln, 2002
201
Rec.: JEZIORSKI Paweł A., Zap. Hist. 2004 T. 69 z. 2/3 s. 197-
2192. PELUS-KAPLAN Marie-Louise: L'espace
hanséatique au début del'époque moderne (XVIeXVIIe siècles): entre Europe et Saint-Empire // In:
L'espace du Saint-Empire du Moyen Âge a l'époque
moderne. - Strasbourg, 2004. - S. 67-81
2193. ROSENTRETER Robert: Hansezeit und
Hanse Sail : aus der maritimen Geschichte
Mecklenburg-Vorpommmerns. - Rostock: Hinstorff,
2004. - 132 s.: il.
2194. SAMARITER Renate: Ein Greifswalder
Kammmacher aus der zweiten Hälfte des 13.
Jahrhunderts. Archäol. Berichte aus Mecklen.Vorpomm. 2004 Bd. 11 s. 66-74, il.
2195. SAMSONOWICZ Henryk: Russkie zemli
glazami žitelej Ljubeka XII-XV vekov // In: Ot
Drevnej Rusi k Rossii novogo vremeni : sbornik
statej. - Moskva: Nauka, 2003. - S. 438-441
2196. SCHIPMANN Johannes Ludwig: Die
Stellung Bocholts und Coesfelds in der Hanse (15501621). Hans. Gesch.- blr 2004 Jg. 122 s. 55-85
2197. SCHWERDTFEGER Hartmut: Die Hanse
und ihre Städte. - Delmenhorst: Aschenbeck &
Holstein, 2004. - 128 s.: il.
2198. TIISALA Seija: Power and politeness :
languages and salutation formulas in correspondence
between Sweden and the German Hanse. J. of
Historical Pragmatics 2004 Vol. 5 Nr. 2 s. 193-206
2199. WERNICKE Horst: Anklam in der Hanse :
Landesherrliche
Förderung
und
hansische
Möglichkeiten. Pommern 2004 Bd. 42 H. 1 s. 10-17,
il.
2200. ZÜHLKE Raoul: Der Verkehr im Umfeld
der Oberzentren Bremen und Riga um 1300 im
Vergleich : die Auswirkungen naturräumlicher
Bedingungen. Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2004 Jg. 53
H. 4 s. 475-503. Sum. s. 503
115
IV. BAŁTYK W XV – XX W.
2201. BETWEEN rivalry and co-operation : the
Baltic Region 1000-2000 / ed. Krzysztof Kubiak, Piotr
Mickiewicz. - Gdynia: Akad. Marynarki Wojennej,
2004. - 97, [1] s.: il., tab.
Z treści: KUBIAK Krzysztof: Dominis Mare Baltici 1000-2000
s. 5-8. - SYCHOWSKA Justyna: The privateers of the Polish king
Sigmund Augusts. 9-12MAKOWSKI Andrzej: The first half of the
17th century: the era of Polish-Swedish wars s. 13-18. - RUTKA
Michalina: The Baltic Region as a cradle of modern philosophy s.
19-21. - HILLMANN Jörg: Mission against Poland: the German
Navy and Poland between the wars 1919-1939 s. 22-34. KOMOROWSKI Antoni, KUBIAK K.: Polish coastal artilery in the
pre-war period: German point of view s. 35-40. - KUSTRA Witold,
MICKIEWICZ Piotr: The role of Gdynia in evacuation of German
population during the last days of II World War: Polish point of
view s. 41-43. - ZIELIŃSKI Mariusz: Transition in navy officers
educational process s. 44-52. - MICKIEWICZ P.: Polish involment
in creating political, economical and military co-operation between
countries in the Baltic Region s. 53-60. - STUDZIŃSKA Marta:
Illegal immigration in the Baltic Region and the new instruments
of countermeasure s. 61-66. - FRANCZYK Tomasz, MICHALAK
Jarosław: Threats created by chemical munitions dumped in the
Baltic Sea s. 67-71. - APANOWICZ Jarosław, GRABIEC Dariusz,
NITNER Henryk: International cooperation between Baltic Sea
States on hydrography and maritime cartography s. 81-87
2202. BIENIECKI Ireneusz: Dowódcy Morskiej
Brygady Okrętów Pogranicza (1966-1991). Biul.
Centr. Ośrodka Szkol. Straży Granicz. 2002 nr 3/4 s.
114-119, portr.
2203. BIENIECKI Ireneusz: Morska Brygada
Okrętów Pogranicza (1966-1991). Biul. Centr.
Ośrodka Szkol. Straży Granicz. 2002 nr 3/4 s. 96-113,
tab.
2204. GORYŃSKI Grzegorz: Współpraca Wojsk
Ochrony Pogranicza z Marynarką Wojenną w zakresie
ochrony morskiej granicy Polski. Biul. Centr.
Ośrodka Szkol. Straży Granicz. 2002 nr 1 s. 140-147
2205. KAPLINSKI Küllike, ÕUN Mati, KASK
Tõnu: Vaateid vanemasse mereajalukk. [Spojrzenie
na na historię morską]. - Tallinn: Sentinel, 2003. - 111
s.: il., mapy
Praca zawiera trzy opracowania poświęcone rybołówstwu w
średniowiecznym Tallinnie, wojnom na Bałtyku i w krajach
bałtyckich w XVI i XVII w. oraz morskiej podróży Estończyków
dookoła świata w XIX w.
2206. KIEROWNICZA kadra Polskiej Marynarki
Wojennej w latach 1918-1989 / red. nauk. Andrzej
Drzewiecki; Akademia Marynarki Wojennej im.
Bohaterów Westerplatte. - Gdynia, 2004. - 144 s.
2207. KUZNIECOV V.I.: Etnosocial'nye i
ekologičeskie problemy Baltijskogo regiona // In:
Vostočnaja Evropa : fenomen Baltii : Metarialy IV
Meždunarodnoj naučnoj konferencii [...]. - SanktPeterburg: General'noe Konsul'stvo Resp. Pol'ša,
2004. - S.49-55. Streszcz. s.55
2208. MICKIEWICZ Piotr: Strategiczne znaczenie
Morza Bałtyckiego po roku 1990 : siły morskie państw
bałtyckich i perspektywy ich rozwoju. - Toruń:
Wydaw. Adam Marszałek, 2003. - 157 s.: mapy, tab.
Bibliogr. s. 154-157
Wyd. [2]: Toruń, 2004
2209. OLECHNOWICZ Tadeusz: Z notatnika
ostatniego komendanta. - Gdynia: Oficyna Wydaw.
Miniatura, 2004. - 419 s.: il., faks., tab
Komendant "Daru Pomorza" w l. 1977-1982
2210. SCHÖN Heinz: Die Tragödie der
Flüchtlingsschiffe, gesunken in der Ostsee 1944/45. Stuttgart: Motorbuch-Verlag, 2004. - 255 s.: il., mapa
2211. SELIŠKA Edvards: Poļu zemūdenes "Orzeł"
"Tallinas epizode" 1939. gada septembrī. ("Tallinn's
episode" of Polish submarine "Orzeł", september
1939). Latv. Vēsture 2004 [nr] 3 s. 11-22. Sum. s. 22
D050100
2212. BALTIJOS šalių istorijos chrestomatija :
Lietuvos, Latvijos, Estijos istorijos dokumentų
rinkinys nuo seniausių laikų iki 1991 m. [Wypisy do
historii krajów bałtyckich : zbiór dokumentów do
historii Litwy, Łotwy i Estonii od czasów
najdawniejszych do roku 1991] / aut. sud. Ilgvars
Butulis [et al.]. - Vilnius: Naujoji Rosma, 2002. - 211,
[1] s.: il., faks
2213.
LIETUVOS
magdeburginių
miestų
privilegijos ir aktai. T. 3: Kėdainiai / sud. Antanas
Tyla. - Vilnius, 2002
Rec.: JURKIEWICZ Jan, Lituano-Slavica Posnan., Stud. Hist.
2004 [T.] 10 s. 245-248
2214. LIETUVOS miestų istorijos šaltiniai. [Kn.]
3. [Źródła do historii miast litewskich. T. 3] / red. kol.
Artūras Dubonis [et al.]; Lietuvos Istorijos Institutas. Vilnius, 2001. - 270, [2] s.: il.
T. 2 zob. bibliogr. za 1992 r. poz. 962
V. DZIEJE INFLANT ORAZ LITWY,
ŁOTWY I ESTONII
1. Opracowania i zagadnienia ogólne
2215. ANGLICKIENĖ Laima: Judėjo įvaizdis
lietuvių folklore : viduramžiškų prietarų atspindžiai.
(Image of Jew in Lithuanian folklore : reflections of
medieval supersitions). Tautosakos Darbai 2004 [T.]
21 s. 41-54. Sum. s. 53-54
2216. ARRO Elmar: Vana aja muusikud. [Muzyka
w przeszłości]. - Tartu: Ilmamaa, 2003. - 247 s.: il.,
nuty
Dot. Estonii
2217.
ASTRAMSKAS
Arūnas:
Onos
Maksimaitienės [1902-1999] indėlis tiriant Panevėžio
praeitį. (Ona Maksimaitienė's contribution to the
research of the historical past of Panevėžys). Istorija
(Vilnius) 2004 [nr] 61 s. 57-64, il. Sum. s. 77-78
2218. Das BALTIKUM im Spiegel der deutschen
Literatur : Carl Gustav Jochmann [1789-1830] und
Garlieb Merkel [1769-1850] : Beiträge des
Internationalen Symposions in Riga vom 18. bis 21.
September 1996 zu den kulturellen Beziehungen
zwischen Balten und Deutschen / hrsg. v. Michael
Schwidtal, Armands Gūtmanis. - Heildelberg: Winter,
2001. - 394 s. - (Beiträge zur neueren
Literaturgeschichte ; Bd. 181)
Z treści: LĀMS Ojārs: Drei Jahrhunderte - drei Merkelbilder:
Garlieb Merkel und die lettische Gesellschaft vom 18. bis 20.
Jahrhundert s. 33-42. - HEEG Jürgen: Garlieb Merkel und die
baltischen Völker s. 43-60. - HARTMANN Regina: Das Bild vom
eigenen und vom anderen Land in literarischen Texten Garlieb
Merkels s. 61-76. - ALBERTSEN Leif Ludwig: August von
Kotzebues dramaturgisches Wirken an der Ostsee s. 109-120. LELE-ROZENTĀLE Dzintra: Sprachprobleme im Baltikum des
18. Jahrhunderts: zum Deutsch-Deutschen und Deutsch-Lettischen
Sprachkontakt s. 205-216. - FRĪDE Zigrīda: Gotthard Friedrich
Stenders [1714-1796] literatur-, sprach- und kulturpolitisches
Wirken in Lettland s. 217-228. - OBERLÄNDER Erwin: "Du
Deutscher, Teufelskind, warum kommst du in unser Land?": zur
Einstellung der Letten gegenüber den Deutschen im Herzogtum
Kurland (1561-1795) s. 229-240. - DYBAŚ Bogusław: PolnischLivland (Lettgallen) im 18. Jahrhundert: ein Land zwischen
Staaten und Nationen s. 241-246. - ALEKSEJEVA Tatjana: Das
Bild des Juden aus Sicht deutschbaltischer Autoren des 19.
Jahrhunderts s. 247-256. - STRAUBE Gvido: Lettischdeutschbaltische Wechselwahrnehmung im 19. Jahrhundert s. 257262. - LUKAS Liina: Die Überbrückung des Fremden in der
deutschbaltischen Literatur s. 263-282. - GRIEP Wolfgang: Die
verwandelte Stadt: das Bild Rigas in Reiseberichten am Ende des
18. Jahrhunderts s. 283-298. - KOSELLEK Gerhard: Friedrich
Schulz in Mitau und Warschau s. 299-314. - ALTMAYER Claus:
Litauer und Deutsche in Ernst Wicherts [1831-1921] "Littauischen
Geschichten" s. 315-334. - BARNIŠKIENĖ Sigita: Baltisches im
Werk Hermann Sudermanns [1857-1928] s. 335-342. - OLSSON Jan
Esper: Litauische Augen und polnische Liebe: über die
Fremdwahrnehmung in Eduard von Keyserlings Erzählungen s.
343-354. - SCHUMANN Andreas: Heimatkultur?: Anthologien
deutschsprachiger Literatur im Baltikum während des 19.
Jahrhunderts s. 355-374. - COMPANILE Anna: Verstimmte
Claviere: der Dichter Kristijonas Donelaitis (1714-1780) und die
Künsterproblematik im Roman "Litauische Claviere" von Johannes
Bobrowski [1917-1965] s. 375-386
Powyższy opis ukazał się w bibliogr. za 2001 r. bez treści
2219. Die BALTISCHEN Staaten im Schnittpunkt
der Entwicklungen : Vergangenheit und Gegenwart /
Beitr. v. Peter Bernholz [et al.], hrsg. v. Carsten
Goehrke, Jürgen von Ungern-Sternberg. - Basel, 2002
Rec.: MESENHÖLLER Mathias, J. Balt. Stud. 2004 Vol. 35 Nr
1 s. 89-92
2220. BONDAR' L.D., MASLOVSKAJA T.I.:
Baltijskij region Vostočnoj Evropy : filosofskaja i
sociokul'turnaja analitiki // In: Vostočnaja Evropa :
fenomen Baltii : Metarialy IV Meždunarodnoj
naučnoj konferencii [...]. - Sankt-Peterburg:
General'noe Konsul'stvo Resp. Pol'ša, 2004. - S. 9-18
2221. BORUKS Arturs: Zemnieks, zeme un
zemkopība Latvijā : no senākiem laikiem līdz
mūsdienām. [Chłopi, ziemia i rolnictwo na Łotwie :
od czasów najdawniejszych do współczesności]. - 2.,
parstrad. un papild. izd. - Jelgava: Latv. Lauksaimn.
Univ., 2003. - 717 s.: il., faks., mapy, tab. Sum. Sod.
Rec.: MIERIŅA Austra, Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2004 [nr] 1
s. 193-197
2222. BORUTA Jonas: Žemaičių Kalvarijos
šventovės unikalumas ir neišspręstos jos istorijos
problemos. (The uniqueness of the Samogitian
Calgary shrine : unresolved problems of its history).
Liet. Katalikų Mokslo Akad. Metraštis 2004 T. 25 s.
347-362. Sum. s. 362
2223. CYGAŃSKI Mirosław, DUBICKI Tadeusz:
Niemcy wschodniobałtyccy w Estonii, na Łotwie i
Litwie : zarys dziejów do 1920 roku. - Łódź: Wydaw.
Uniw. Łódz., 2004. - 136 s. Bibliogr. s. 124-129
2224. CZAPIUK Alina: Gospodarka w dobrach
birżańskich w XVI-XVIII wieku (na podstawie
instruktarzy ekonomicznych) // In: Cała historia to
dzieje ludzi... : studia z historii społecznej ofiarowane
profesorowi Andrzejowi Wyczańskiemu w 80-tą
rocznicę urodzin i 55-lecie pracy naukowej. Białystok: Wydaw. Uniw. w Białymstoku, 2004. - S.
183-190
2225. CZAPIUK Alina: Obraz Polaka i Litwina w
wybranych polskich i litewskich poręcznikach historii
// In: Tradycja i mity w edukacji historycznej w dobie
reformy. - Toruń: Stow. Oświat. Pol., 2004. - S. 204210. - (Toruńskie Spotkania Dydaktyczne ; 1)
2226. DEFENSIVE fortifications in Lithuania /
ed. Albinas Kuncevičius; Departament of Cultural
Heritage Protection. Cultural Heritage Center. Vilnius: Vaga, 2001. - 108, [2] s.: il.
2227. DUNDULIENĖ Pranė: Senieji lietuvių
šeimos papročiai. - Vilnius: Mokslo ir Enciklop.
Leidybos Inst., 1999. - 283, [1] s., [8] s. tabl.: il., portr.
Dot. obyczajów i obrzędów ludowych na Litwie
Wyd. 2: Vilnius, 2002
2228. GAJEWSKI Mirosław: Nasze podwileńskie
ojczyzny. - Wilno: Wydaw. Czas, 2002. - 159 s.: il.,
mapa, pl., portr.
2229. GARLEFF Michael: Die baltischen Länder
: Estland, Lettland, Litauen vom Mittelalter bis zur
Gegenwart. - Regensburg, 2001
Rec.: PISTOHLKORS Gert v., Jahrb. d. Balt. Deutscht. 2004
Bd.51 s. 210-211
2230. Das HERZOGTUM Kurland 1561-1795 :
Verfassung, Wirtschaft, Gesellschaft. Bd. 2 / hrsg. v.
Erwin Oberländer. - Lüneburg, 2001
Rec.: WIJACZKA Jacek, Zap. Hist. 2004 T. 69 z. 1 s. 156-160
2231. HUELMANN Magdalene: Der Mann in
den lituaischen Volksliedern - eine weibliche
Projektion? // In: Frau und Mann in Sprache,
Literatur und Kultur des slavischen und baltischen
Raumes. - Hamburg: Kovač, 2002. - S. 107-116. (Schriftenreihe Schriften zur Kulturwissenschaft ; Bd.
45)
2232. ISTORIJOS akiračiai : straipsnių rinkinys /
red. komisija Artūras Dubonis, Zigmantas Kiaupa,
Edmundas Rimša; Lietuvos Istorijos Institutas;
Vytauto Didžiojo Universitetas. - Vilnius, 2004. - 462,
[2] s., [2] k. map skł.: il., mapy, faks., portr., tab. Sum.
Sod. Streszcz. w jęz. lit.
Z treści: LUKŠAITĖ Ingė: Antanas Tyla - Lietuvos istorikas =
Antanas Tyla - Lithuanian historian s. 9-42. - STRAZDŪNAITĖ
Rita: Antanas Tyla: bibliografinė rodyklė, 1999-2004 m. s. 43-52. KIAUPA Zigmantas: Rygos miesto partneriai Lietuvoje nuo
valstybės susidarymo iki Livonijos karo pradžios. (Riga's partners in
Lithuania from the formation of the state until the onset of the
Livonian war) s. 53-64. - DUBONIS Artūras: Lietuva po karaliaus
Mindaugo mirties: kova dėl sosto 1264-1268 m. [Litwa po śmierci
króla Mendoga: walka o tron litewski w latach 1264-1268] s. 65-76. RIMŠA Edmundas: Kas antspaudavo 1380 m. Dovydiškių sutartį?
117
(Who sealed the 1380 agreement of Dovydiškiai?) s. 77-90. ROWELL S[tephen] C.: How did Długosz come to explain the
origins of Prussia s. 91-100. - JURKIEWICZ Jan: Powinności
podwodowe włościan w Wielkim Księstwie Litewskim (XVI-XVIII
w.): z zagadnień ich terminologii i klasyfikacji s. 101-126. ZAKRZEWSKI Andrzej B.: Służba wojskowa Tatarów w Wielkim
Księstwie Litewskim (XVI-XVIII w.): chorągwie ziemskie s. 127142. - KIAUPIENĖ Jūratė: Livonijos problema, Žygimatas
Augustas ir 1562 m. pavasarį neįvykęs Lenkijos seimas. (The
Livonian problem, Sigismund August and the spring 1562 Polish
sejm that did not occur) s. 143-154. - RAGAUSKIENĖ Raimonda:
1564 m. Ulos kautynės: įvykio tikimybės. (The 1564 battle of Ula:
the likelihood of the event) s. 155-176. - VILIMAS Darius: LDK
pavietų žemės teismų darbo pradžia - perimamumo mechanizmai
(XVI a. pabaiga - XVII a. pradžia). (The ontinuity mechanisms and
the beginning of the work of the GDL pavietas and courts (end of
the sixteenth century - beginning of the seventeenth century)) s.
177-186. - MICHELINI Guido: XVI-XVIII a. Prūsijos lietuvių
giesmynų istorinis kontekstas. (The context of the sixteentheighteenth century Prussian history of Lithuanian hymnals) s. 187196. - BALIULIS Algirdas: Apie Lietuvos miestelių nuostatus XVIXVIII amžiuje. (About Lithuanian town regulations (sixteentheighteenth centuries)) s. 197-218. - KAMUNTAVIČIENĖ Vaida:
Parapijos mikroistorija: Apytalaukio bažnyčios įkūrimas ir raida
XVII a. - XVIII a. pradžioje. (A parish microhistory: the founding
and development of the Apytalaukis church from the seventeenth
century to the beginning of the eighteenth century) s. 219-234. ANTANAVIČIUS Darius: Radvilų kunigaikštiškos kilmės teorijos
genezė Alberto Vijuko Kojalavičiaus genealoginiuose darbuose.
(The genesis of the theory of the Radvila family's ducal origin in
the genealogical works of Albertas Vijukas Kojalavičius) s. 235-240.
- MEILUS Elmantas: Apie rastą lobį, paslėptą žemėje ar kitoje
vietoje, arba 1655-1661 m. Vilniuje paslėptų lobių ieškotojo
pradžiamokslis. (Concerning discovered treasure hidden in the
ground or elsewhere or a primer for those hunting for treasure
hidden in Vilnius during 1655-1661) s. 241-254. - DYBAŚ
Bogusław: Materiały do dziejów sejmiku województwa inflanckiego
z XVII-XVIII wieku w zbiorach ryskich, wileńskich i warszawskich
s. 255-268. - GERULAITIENĖ Vilija: Palaiminga ta valstybė, kurią
valdo išmintingi žmonės. (Blessed is the state, which is ruled by
wise people) s. 269-288. - SLIESORIŪNAS Feliksas: Georgo von
Lieweno misija Lietuvoje 1733 m. pavasarį: Rusijos bandymas
iškelti sau priimtino "Piasto" kandidatūrą į Lenkijos ir Lietuvos
valdovo sostą priešpaskutiniojo tarpuvaldžio metu. (The mission of
Georg von Liewen in Lithuania in the spring of 1733: the last
attempt by Russia to elevate a Piast candidate acceptable to it to
the throne of Poland and Lithuania during the second to last year
of the interregnum) s. 289-306. - ŠMIGELSKYTĖ-STUKIENĖ
Ramunė: Iš LDK iždo komisijos istorijos: iždo komisijos veiklos
tikrinimas 1792-1793 m. (From the History of the treasury
commission of the Grand Duchy of Lithuania: the 1792-1793 audit
of the activities of the treasury commission) s. 307-322. PRAŠMANTAITĖ Aldona: Žemaičių vyskupijos katedros kapitula
XIX a. pirmojoje pusėje. (The cathedral chapter of the Samogitian
Diocese in the first half of the nineteenth century) s. 323-340. MEDIŠAUSKIENĖ Zita: 1835-1839 m. Vilniaus gubernijos
administracinio suskirstymo pertvarkymas. (The 1835-1839
reorganisation of the administrative partition of Vilnius Province)
s. 341-362. - ŠENAVIČIENĖ Ieva: Katalikų bažnyčios
atsinaujinimas ir lietuvybė. (The renewal and Lithuanian nature of
the catholic Church) s. 363-372. - MERKYS Vytautas: Tautinė
Vilniaus vyskupijos gyventojų sudėtis 1867-1917 m. (The ethnic
composition of the residents of Vilnius Diocese during 1867-1917)
s. 373-418. - ŽALTAUSKAITĖ Vilma: Katalikų socialinė mintis
Lietuvoje XIX a. pabaigoje. (Catholic social thought in Lithuania
at the end of the nineteenth century) s. 419-428. - MIKNYS
Rimantas: Liberalizmas, demokratija ir Lietuvos idėja XIX a.
pabaigoje - XX a. pradžioje. (Liberalism, democracy, and the idea
of Lithuania at the end of the nineteenth century and beginning of
the twentieth century) s. 445-462
2233. JĒKABSONS Ēriks: Lietuvieši Latvijā.
[Litwini na Łotwie]. - Rīga: Elpa, 2033. - 124 s.
Rec.: ŽVINKLIS Arturs, Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2004 [nr] 2
s. 177-183
2234. JUCZKO-SZTEKILE Angelika: Stereotyp
Żyda w folklorze latgalskim // In: Świat niepożegnany
: Żydzi na dawnych ziemiach wschodnich
Rzeczypospolitej w XVIII-XX wieku. - Warszawa;
Londyn, 2004. - S. 918-920. Sum. s. 1078-1079
2235. JŪRĖS marės lietuvininkų gyvenime :
tarptautinės mokslinės konferencijos, įvykusios 1997
m. gruodžio 5 d., medžiaga / leidinio sud. ir ats. red.
Audronė
Kaukienė;
Klaipėdos
Universiteto
Baltistikos Centras. - Klaipėda: Klaipėdos Univ. l-kla,
1998. - 123 s.: il., nuty
Zwyczaje i obyczaje ludowe na Litwie
2236. JURKIEWICZ Jan: Palemon, Kolumny i
Centaury : kilka uwag o bohaterach legendy o
rzymskim pochodzeniu Litwinów // In: Cała historia
to dzieje ludzi... : studia z historii społecznej
ofiarowane profesorowi Andrzejowi Wyczańskiemu w
80-tą rocznicę urodzin i 55-lecie pracy naukowej. Białystok: Wydaw. Uniw. w Białymstoku, 2004. - S.
123-142
2237. KAMILEWICZ-RACZYŃSKA Danuta:
Historia działalności i znaczenie Seminarium
Nauczycielskiego w Trokach (1924-1957) // In:
Historyczne i współczesne konteksty kształcenia
nauczycieli wczesnej edukacji. - Łódź: Wyż. Szk.
Informatyki, 2004. - S. 157-177: il., faks.
2238. KESKUS- tagamaa - ääreala : uurimusi
asustushierarhia ja võimukeskuste kujunemisest
Eestis / peatoimetaja Valter Lang. - Tartu; Tallinn,
2002
Rec.: VASKS Andrejs, Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2004 [nr] 1 s.
181-189
2239. KIAUPA Zigmantas: Lietuvos valstybės
istorija. - Vilnius: "Baltu Lanku" Leidyba, [2004]. 311, [1] s.: mapy
2240. KORCZAK Lidia: Litwa : przechowana
tożsamość. - Kraków, 1998
Rec.: GRYGUĆ Andrzej, Almanach Sejneński 2004 [nr] 3 s.
509-512
2241. KOSMAN Marceli: Kiejdany - historia w
cieniu wielkiej legendy // In: Z dziejów kultury
prawnej : studia ofiarowane Juliuszowi Bardachowi w
dziewięćdziesięciolecie urodzin. - Warszawa: Liber,
2004. - S.539-552
2242. KULAKAUSKAS Antanas: Lithuanian
national movement and its future vision of Lithuania
// In: L'héritage historique de la Res Publica de
Plusieurs Nations. - Lublin: Tow. Inst. Europy Środk.Wsch., 2004. - S. 125-129
2243. KUNCEVIČIUS Albinas, MOSIEJIENĖ
Rita: Gynybinis paveldas Lietuvoje // In: Gynybinis
paveldas Lietuvoje : tarptautinė konferencija,
Kaunas, 2003 m. rugsėjo 26 d. - [Vilnius]: Vilniaus
dailės akad. l-kla, 2004. - S. 11-24: il.
2244. KURILA Laurynas: Rytų Lietuvos pilkapių
kultūros nykimo klausimu. (On the problem of
disappearance of burial mounds in East Lithuania).
Istorija (Vilnius) 2003 [nr] 58 s. 25-38, mapy. Sum. s.
78
2245. KURŠĖNAI. [Kurszany] / sud. Irena
Seliukaitė, Laimutė Varkalienė. - Klaipėda: S. Jokužio
Leidykla-Spaustuvė, 2003. - 503, [1] s.: il., faks. Sum.
2246. LAUŽIKAS Rimvydas: Senosios Bijutiškio
bažnyčios. (The antique churches in Bijutiškis). Liet.
Katalikų Mokslo Akad. Metraštis 2004 T. 24 s. 65-87,
il., pl. Sum. s. 87
2247. LIETUVIŲ mitologija. T. 3 / sud. Norbertas
Vėlius, Gintaras Beresnevičius. - Vilnius: Mintis,
2004. - LXIV, 605, [3] s.
T.1-2 zob. bibliogr. za 1997 poz. 2239
2248. LIETUVOS kultūros paveldo atgimimas =
Revival of Lithuanian cultural heritage / red. kol.
Diana Varnaitė [et al.], sud. Irma Grigaitienė;
Kultūros
Vertybių
Apsaugos
Departamentas;
Kultūros Paveldo Centras. - Vilnius: "Savastis", 2004. 111, [1] s.: il.
Tekst równol. lit. i ang.
2249. LIETUVOS sakralinė dailė XI-XX a. pradžia
: Lietuvos tūkstantmečio programos ir Jubiliejinių
2000 metų parodos "Krikščionybė Lietuvos mene"
katalogas : paroda skirta Kristaus gimimo jubiliejui
bei Lietuvos karaliaus Mindaugo krikšto (1251) ir
karūnavimo (1253) 750 metų sukakčiai = Sacred art of
Lithuania 11th-early 20th c : catalogue of the
Lithuanian Millennium programme and the holy
year 2000 exhibition Christianity in Lithuanian art /
red. kol. Romualdas Budrys [et al.]. - Vilnius: Lietuvos
Dailės Muziejus
T. 1: Tapyba, skulptūra, grafika XIV-XX a. pradžia
= Painting, sculpture, graphic, 14th - early 20th c /
sud. Dalia Tarandaitė. - 2003. - 300, [3] s. : il.
T. 2: Lietuvių liaudies menas, XVII-XX a. =
Lithuania folk art, 17th-20th c / sud. Dalia
Bernotaitė-Beliauskienė. - 2003. - 205, [3] s. : il.
T. 3: Bažnytinė tekstilė, XV-XX a. pradžia =
Church textile, 15th - early 20th c / sud. Gražina
Marija Martinaitienė, Eglė Pinkutė. - 2004. - 300, [3]
s. : il.
2250. LITERATURA ziemi wileńskiej od XVI w.
do 1945 r. / oprac. Mieczysław Jackiewicz. Bydgoszcz: Tow. Miłośn. Wilna i Ziemi Wil., 2004. 279 s. - (Biblioteka Wileńskich Rozmaitości. Seria B ;
nr 53) (Encyklopedia Ziemi Wileńskiej ; T.2)
2251. LITHUANIA : past, culture, present / ed.
Saulius Žukas, aut. E[gidijus] Aleksandravičius [et
al.]. - Vilnius: Baltos Lankos, 1999. - 295, [1] s.: faks.,
il., portr.
2252. LITUANISTIKA šiuolaikiniame pasaulyje :
[7 - 8 Pasaulio Lituanist Bendrijos Tarptautini
Konferencij medžiaga] / red. Juozas Girdzijauskas. Vilnius, 2004. - 300 s.
2253. LITWA i Polska : dziedzictwo sztuki
sakralnej / pod red. Wojciecha Boberskiego,
Małgorzaty Omilanowskiej, współpr. red. Dariusz
Konstantynów [et al.]; Instytut Sztuki Polskiej
Akademii Nauk. - Warszawa: "DiG", 2004. - 206 s.: il.,
nuty, portr.
Z treści: KOWALCZYK Jerzy: Badania Piotra Bohdziewicza
[1896-1982] nad późnobarokową architekturą wileńską s. 9-30. JANKEVIČIENĖ Algė: Dzieje architektury drewnianych kościołów
na Litwie s. 31-38. - BRYKOWSKI Ryszard: Tron Łaski z kościoła w
Szyłanach pod Wilnem s. 73-86. - STANKEVIČIENĖ Regimanta: Z
katedry do wioski: XVII-wieczne wyroby złotnicze kościoła w
Pokojniach s. 87-98. - ALEKSANDRAVIČIŪTĖ Aleksandra:
Ołtarze kościołów Zaniemnia od XVIII do początku XX w.:
problem tradycji lokalnej s. 129-138. - KAMIŃSKA Rūta: Cudowne
obrazy Matki Boskiej w Inflantach Polskich: wzory ikonograficzne i
lokalne interpretacje s. 139-146. - KOMOROWSKI Jarosław: Na
większą chwałę Rzeczypospolitej: inscenizacja i idea w teatrze
jezuickim Wielkiego Księstwa Litewskiego s. 147-154. TRILUPAITIENĖ Jūratė: Związki polsko-litewskie w muzyce
kościelnej: podobieństwa i różnice s. 155-163. - ZGLIŃSKI Marcin:
Organy i prospekty organowe w Księstwie Kurlandzkim i
Inflantach Polskich s. 165-186. - VASILIŪNIENĖ Dalia: Kowieńska
pracownia witraży Władysława Przybytniowskiego "Maria" s. 215226. - JANKEVIČIŪTĖ Giedrė: Litewska sztuka sakralna w latach
1918-1940: między ideałem klasyki a poszukiwaniem stylu
narodowego s. 227-236. - LANDSBERGYTĖ Jūratė: Sytuacja
litewskiej muzyki kościelnej w połowie XX w.: przełom historyczny:
straty czasów okupacji s. 237-246. - JURKUVIENĖ Teresė: Ludowe
tkaniny litewskie i ubiór narodowy w kościołach Zaniemnia s. 247256
2254. LOODUS Rein, KEEVALLIK Juta,
EHASALU Pia: Eesti kunsti ajaraamat 1523-1944.
[Kronika sztuki estońskiej 1523-1944]. - Tallinn:
Teaduste Akad. Kirjastus, 2002. - 288 s.: il.
2255. MARKUS Kersti, KREEM Tiina-Mall,
MÄND Anu: Kaarma kirik. [Kościół w Kaarma]. Tallinn: Muinsuskaitseamet, 2003. - 240 s.: il. - (Eesti
Kirikud ; 1). Sum.
2256. MERKINĖS istorijos bruožai. (On the
history of Merkinė) / sud. Algimantas Černiauskas,
Henrikas Gudavičius, Vykintas Vaitkevičius; Lietuvos
Istorijos Institutas; Dzūkijos Nacionalinio Parko
Direkcija. - Vilnius, 2004. - 452, [4] s.: il., mapy, pl.
Bibliogr. s.257-272. Sum. s.273-284. Sos. s.285-296
2257. MIŠKINIS Algimantas: Rytų Lietuvos
miestai ir miesteliai. Kn. 1 = Cities and towns of the
Eastern Lithuania. P. 1. - Vilnius: Savastis, 2002. 555, [1] s.: il., mapy. - (Lietuvos Urbanistikos Paveldas
ir jo Vertybės ; T. 2). Bibliogr. s. 480-535. Sum. Zsfg.
Sod.
2258. MIŠKINIS Algimantas: Užnemunės miestai
ir miesteliai = Towns and villages of the Užnemunė
region. - Vilnius: Savastis, 1999. - 601 s.: il., mapy. (Lietuvos Urbanistikos Paveldas ir jo Vertybės ; T. 1).
Bibliogr. s. 515-572. Sum. Zsfg. Sod.
2259. MIŠKINIS Algimantas: Vakarų Lietuvos
miestai ir miesteliai : monografija. Kn. 1 = Towns and
small towns of Western Lithuania. B. 1. - Vilnius:
Savastis, 2004. - 557, [1] s.: il., mapy. - (Lietuvos
Urbanistikos Paveldas ir jo Vertybės ; T. 3). Bibliogr.
s. 498-540. Sum. Zsfg. Sod.
2260. MULEVIČIŪTĖ Jolita: Modernizmo link :
dailės gyvenimas Lietuvos Respublikoje, 1918-1940 /
Kultūros ir Meno Institutas. - Kaunas: Nac. M.K.
Čiurlionio Dailės Muz., 2001. - 223, [1] s.: il. Bibliogr.
Sum. Rés.
119
2261. OSE Ieva: Viduslaiku piļu izpētes rezultāti
Latvijā
1991.-2004.
gadā.
(Ergebnisse
der
Burgenforschung in Lettland 1991-2004). Latv.
Vēstures Inst. Žurn. 2004 [nr] 3 s. 18-31. Zsfg. s. 31
2262. OSTRÓWKA Małgorzata: Dzieje rodziny
wpisane w historię miasta (na przykładzie rodziny
Grzybowskich z Krasławia na Łotwie) // In: Kultura i
świadomość etniczna Polaków na Wschodzie :
tradycja i współczesność. - Wrocław: Uniw. Wroc.,
2004. - S. 311-323. - (Z Prac Katedry Etnologii i
Antropologii Kulturowej oraz Ośrodka Badań
Wschodnich Uniwersytetu Wrocławskiego). Sum. s.
323
2263. PANEVĖŽYS nuo XVI a. iki 1990 m. /
moksl. red. Algis Kasperavičius, moksl. red. ir knygos
sud. Kęstutis Gudas. - Panevėžys: UAB "Nevėžio
spaustuvė", 2003. - 735, [1] s.: il.
2264. PETKUS Viktoras: Dominikonai Lietuvos
kultūroje. [Dominikanie w kulturze Litwy]. - Vilnius:
UAB "Petro ofsetas", 2004. - 1049, [1] s.: il. Bibliogr. s.
918-944
2265. PETRAUSKAS Rimvydas: Der litauische
Blick auf den polnisch-litauischen Staatsverband "Verlust der Staatlichkeit" oder Bewahrung der
Parität. Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2004 Jg. 53 H. 3
s. 363-372. Sum. s. 372
2266. PIIBLIKONVERENTSID ja keelevaidlused
: pohjaeestikeelse Piibli tõlkimise ajaloost (1686-1690)
: allikapublikatsioon = Bibelkonferenzen und
Sprachstreitigkeiten : Quellen zur Geschichte
Übersetzung der Bibel ins Revalestnische (1686-1690)
/ koost. Leino Pahtma, Kai Tafenau, toimet. Jürgen
Beyer. - Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 2003. - 307 s.: il. (Ex Fontibus Archivi Historici Estoniae ; 1)
2271. SABALIAUSKAS Andriejus: Žemaičių
Kalvarijos Kalnų ir Švč. M. Marijos Aspsilankymo
atlaidų istroinė ir dvasinė raida. (The historical and
spiritual development of the atlaidai of the Žemaicių
Kalvarija (Samogitian Calgary) hills and the visitation
of the Blessed Mother Mary). Liet. Katalikų Mokslo
Akad. Metraštis 2004 T. 25 s. 383-466, il., faks. Sum.
s. 455-456
2272. SEDOV Valentin Vasil'evič: Balti senatnē.
[Bałtowie w storożytności]. - 2., papild izd. - Rīga:
Latvijas Vēstures Inst. Apg., 2004. - 164, [3] s.: il.,
mapy. Bibliogr. s. 155-160
197
Wyd. 1: Rīga, 1992
Rec.: LOZE Ilze, Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2004 [nr] 4 s. 195-
2273. SIRUTAVIČIUS Vladas: Kościół katolicki a
geneza litewskiego antysemityzmu // In: Świat
niepożegnany : Żydzi na dawnych ziemiach
wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII-XX wieku. Warszawa; Londyn, 2004. - S. 614-620. Sum. s. 1060
2274. ŠLIOGERIS Vytautas: Pajūrio fortifikacijos.
[Nadmorskie fortyfikacje] // In: Gynybinis paveldas
Lietuvoje : tarptautinė konferencija, Kaunas, 2003 m.
rugsėjo 26 d. - [Vilnius]: Vilniaus dailės akad. l-kla,
2004. - S. 63-78: il.
2275. STRANY Baltii i Rossija : obščestva i
gosudarstva / red. D[mitrij] E. Furman [et al.]. Moskva: Referendum, 2002. - 555 s.: il. - (Mir,
Progress Prava Čeloveka ; 5). Sum.
2276. SUBAČIUS Giedrius: Žemaičių bendrinės
kalbos idėjos : XIX amžiaus pradžia. (Ideas about
standard lowland Lithuanian : the beginning of the
nineteenth century). - Vilnius : Mokslo ir Encikl.
Leidybos Inst., 1998. - 489, [3] s.: faks., tab. Bibliogr.
s. 464-479. Sum. s. 442-463
2267. PLEČKAITIS Romanas: Lietuvos filosofijos
istorija. T. 1: Viduramžiai - Renesansas - Naujieji
amžiai / Kultūros, Filosofijos ir Meno Institutas. Vilnius, 2004. - 734, [2] s . Sum. s. 726-735
2277. ŠUVCĀNE Valda Marija: Lībiešu ciems,
kura vairs nav. (Livisches Dorf, das es nicht mehr
gibt). - Rīga: Jumava, 2002. - 502, [120] s.: il., mapy.
Bibliogr. s. 492-497. Sum. Zsfg.
2268. PULLAT Raimo: Die Geschichte der Stadt
Tallinn : Reval von seinen Anfängen bis zum Zweiten
Weltkrieg. - Tallinn: Estopol, 2003. - 190 s.: il., mapy.
Bibliogr. s. 176-180
2278. SVETIKAS Eugenijus: Betliejaus žvaigždės
segės Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir
Livonijoje: insignijos ar devocionalijos? (Star of
Bethlehem pins in the GDL and Livonia: insignia or
sign of devotion). Liet. Ist. Metraštis 2003 [nr] 1 (dr.
2004) s. 5-39, il., mapa. Sum. s. 38-39
Streszcz. książki w jęz. ang.: The history of philosophy in
Lithuania (I). Forum Philosophicum 2005 T.10 s.159-166
2269. RAČIŪNAITĖ Rasa: Moteris tradicinėje
lietuvių kultūroje : gyvenimo ciklo papročiai (XIX a.
pabaiga - XX a. vidurys). (Lithuanian village woman
in traditional culture : the customs of life cycle). Kaunas: VDU L-kla, 2002. - 163, [1] s.: il. Bibliogr. s.
143-151. Sum. Rés.
2270. RAMOŠKAITĖ Živilė: Oskaro Kolbergo
[1814-1890] muzikinė folkloristika : objekto
kristalizacija. (Musical folkloristics by Oscar Kolberg :
crystallization of the subject) . Tautosakos Darbai
2004 [T.] 20 s. 96-106. Sum. s. 106
2279. TRESZCZYŃSKI Michał: Palmiarstwo i
Niedziela Palmowa na Wileńszczyźnie. Stud.
Angerburgica 2004 T. 9 s. 69-77, il.
2280. 1000 [TUHAT] tartlast läbi aegade / koost.
Lembit Ainsoo, Uno Ainsoo. - Tartu: Liivimaa Mälu,
2003. - 551 s.: il.
Słownik biograficzny Dorpatu
2281. USELIENĖ Elena: Gimę su Atgimimu :
1988-1998 metų naujieji Kauno laikraščiai. (Born
with the national revival : the newly launched
newspapers in Kaunas from 1988 to 1998). Darbai ir
Dienos 2004 [nr] 38 s.59-73. Sum. s.73
królestwem Hiszpanii w latach 1411-1412 i 1434] /
par. S[tephen] C. Rowell. Liet. Ist. Metraštis 2003 [nr]
1 (dr. 2004) s. 149-188
2282. VAITKEVIČIUS Vykintas: Alkai : Baltų
šventviečų studija. (The Alkai : research in to Baltic
sacred places) / Lietuvos Istorijos Institutas. - Vilnius:
"Diemedžio" L-kla, 2003. - 319, [1] s.: il., mapy, pl.,
tab. Bibliogr. s. 225-254. Sum. s. 257-278. Sod. s. 279300
2293. DZJARNOVIČ Aleg I.: "...in nostra Livonia"
: dakumental'nyja krynicy na gistoryi palityčnych
adnosinaŭ pamiž Vjalikim Knjastvam Litoŭskim i
Livonijaŭ u kancy XV - peršaŭ palove XVI sts. :
sistematyzacyja i aktavy analiz. T. 1 / Nacjanal'naja
Akademja Nauk Belarusi. Instytut Gistorym. - Minsk:
Athenaeum, 2003. - 373 s., [4] s. tabl.: il. + [1] k. map
skł. - (Athenaeum ; 7)
2283. VELIUONA. [Wielona] / sud. Vida
Girininkienė, Povilas Krikščiūnas, Irena Seliukaitė. Vilnius: Versmė, 2001. - 1162, [11] s.: il., faks., mapy
2284. VILCĀNE Antonija: Senā Jersika. [Dawna
Jersika]. - Rīga: Latv. Vēstures Inst. Apgāds, 2004. 115 s.: il. Sum.
2285. WHELAN Heide W.: Adapting to
modernity : family, caste and capitalism among the
Baltic German nobility. - Köln: Böhlau, 1999. - XIV,
387 s.: il. - (Ostmitteleuropa in Vergangenheit und
Gegenwart ; 22). Bibliogr. s. 317-355
2286. WÖRSTER Peter: Dr. Povilas Reklaitis
[1922-1999] und sein Litauen-Archiv. Annaberger
Annalen 2004 Bd. 12 s. 211-224, il.
Toż
w
wersji
elektr.:
http://annaberg.de/aa/2004/AnnabergerAnnalen12-2004.pdf
2287. ŽILINSKIENĖ Elena: Gimtieji Tiltai ir jų
žmonės. - Vilnius: UAB "Laiko spalvos", 2004. - 135,
[1] s.: il.
Historia wsi Tiltai
2288. ŽULKUS Vladas: Kuršiai Baltijos jūros
erdvėje : monografija. (Die Kuren im Ostseeraum). Vilnius: Versus Aureus, 2004. - 253, [1] s.: il., mapy,
pl. Bibliogr. s. 214-231. Zsfg. s. 233-254
2. Dzieje do 1815 r.
2289. AKTA wizytacji generalnej diecezji
inflanckiej i kurlandzkiej czyli piltyńskiej z 1761 roku
/ wyd. Stanisław Litak. - Toruń, 1998
Rec.: LANG Peter Thaddäus, Hist. Jahrbuch 2000 Jg. 120 s.
496-497
2290. CHOROŠKEVIČ Anna Leonidovna:
Dokumenty načala XV v. o russko-litovskich
otnošenijach // In: Kul'turnye svjazi Rossii i Pol'ši XI
- XX vv. - Moskva: Izd-vo Urss, 1998. - S. 39-57
2291. DEPUTACI Trybunału Głównego Wielkiego
Księstwa Litewskiego (1697-1794) : spis / pod red.
Andrzeja Rachuby, oprac. A. Rachuba, Przemysław P.
Romaniuk, przy współpr. Andreja Macuka, Evgenija
Aniščenki; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Warszawa: "DiG", 2004. - 448 s.
2292. DU EUROPOS pakraščiai: Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės ir spanų karalysčių ryšiai
1411-1412 ir 1434 m. tekstuose. [Dwa europejskie
peryferia: kontakty Wielkiego Księstwa Litewskiego z
2294. GODEK Sławomir: Elementy prawa
rzymskiego w III Statucie litewskim (1588). Warszawa: Oficyna Nauk., 2004. - 230, [2] s. Bibliogr.
s. 209-230. Sod. s. 189-197. Sum. s. 199-208
2295. LAZUTKA S[tanislovas], VALIKONYTĖ
I[rena], GUDAVIČIUS E[dvardas]: Pervyj litovskij
statut (1529 g.). (The First Lithuanian Statute
(1529)). - Vil'njus: Margi Raštai, 2004. - 521, [3] s.: il.,
faks., portr. Bibliogr. s. 506-516. Sum. s. 500-501.
Streszcz. w jęz. lit. s. 502-503
2296. LIETUVOS Metrika = Lithuanian Metrica =
Litovskaja Metrika / Lietuvos Istorijas Institutas;
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Vilnius: Žara
Kn. Nr. 9: (1511-1518): Užrašymų knyga 9 / par.
Krzysztof Pietkiewicz. - 2002. - 615, [1] s.
2297. LISTY Radziwiłłów z okresu unii lubelskiej
(1568-1569) / [wyd.] Tomasz Kempa. Zap. Hist. 2004
T. 69 z. 4 s. 87-109
2298. LULEWICZ Henryk: Najstarsza znana
intrukcja
sejmikowa z
Wielkiego
Księstwa
Litewskiego : sejmik wileński przed sejmem
warszawskim 1570 roku // In: Studia historycznoprawne : prace dedykowane profesorowi Janowi
Seredyce w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i
czterdziestopięciolecie pracy naukowej. - Opole:
Wydaw. Uniw. Opol., 2004. - S. 171-180
2299. REJESTR dymów dóbr duchowieństwa
katolickiego diecezji wileńskiej z 1653 roku / [wyd.]
Waldemar Franciszek Wilczewski. Nasza Przeszłość
2004 [T.] 101 s. 273-313. Sum. s. 312-313
_____________________
2300. AARMA Liivi: Book ownership marks in
manuscript inscriptions of clergymen in Tallinn and
North-Estonian district in the XVI century.
Knygotyra 2004 T. 42 s. 125-136. Streszcz. w jęz. lit. s.
135-136. Sum. s. 136
2301. ALEKNAVIČIENĖ Ona: Ar Jono Bretkūno
Biblija buvo jo Postilės redagavimo šaltinis? (Bildete
Bretkes Bibel die Grundlage für die bearbeitung
seiner Postille?). Archivum Lithuanicum 2000 [nr] 2
s. 11-50. Zsfg. s. 49-50
121
2302. ALMONAITIS Vytenis, NUTAUTAITĖ
Justina: Kasdienis gyvenimas Vokiečių ordino
Dubysos pilyje. (Der Alltag in der Dubysa Burg des
Deutschen Ordens). Istorija (Vilnius) 2004 [nr] 61 s.
10-16. Zsfg. s. 74-75
2303. ASARIS Jānis: Pilskalnu loma Kurzemes
viduslaiku centru izveidē. (The role of hillforts in the
development of medieval centres in Kurzeme).
Ventspils Muzeja Raksti 2002 [sēj.] 2 s. 119-127. Sum.
s. 126-127
2304. AUGUSTYNIAK Urszula: Globėjo pareigos
tarnybininkams ir klientams, remiantis Kristupo II
Radvilos (1585-1640) klientės pavydžiu : lūkesčiai ir
tikrovė. (Obowiązki patrona wobec sług i klientów na
przykładzie klienteli Krzysztofa II Radziwiłła (15851640) : oczekiwania i rzeczywistość). Liet. Ist.
Metraštis 2002 [nr] 1 (dr. 2003) s. 49-76. Streszcz. s.
75. Sum. s. 76
2305. AUNS Muntis: Ances muižas iedzīvotāji
1797. gadā. (The inhabitants of Ance manor in 1797).
Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2004 [nr] 2 s. 57-69, tab.
Sum. s. 68-69
2306. AUS DER GESCHICHTE Alt-Livlands :
Festschrift für Heinz von zur Mühlen zum 90.
Geburtstag / hrsg. v. Bernhart Jähnig, Klaus Militzer.
- Münster: Lit, 2004. - XIV, 423 s. - (Schriften der
Baltischen Historischen Kommission ; Bd. 12)
2307. BAIRAŠAUSKAITĖ Tamara: Ziemianin na
urzędzie : kariera urzędnicza w guberni wileńskiej I
połowy XIX wieku na przykładzie Michała Józefa
Romera (1778-1853) // In: Z dziejów kultury prawnej
: studia ofiarowane Juliuszowi Bardachowi w
dziewięćdziesięciolecie urodzin. - Warszawa: Liber,
2004. - S. 445-451
2308. BARDACH Juliusz: Študyi z gistoryi
Vâlikaga Knâstva Litoŭskaga. - Minsk, 2002
Rec.: KOSMAN Marceli, Zap. Hist. 2004 T. 69 z. 1 s. 168-169
2309. BARONAS Darius: Die Flucht des
litauischen Fürsten Kęstutis (Kynstut) [1345-1382]
aus der Marienburg 1361 und die Frage, ob der
Deutsche Orden an seiner Gefangenschaft
interessiert war. Annaberger Annalen 2004 Bd. 12 s.
9-27
Toż
w
wersji
elektr.:
http://annaberg.de/aa/2004/AnnabergerAnnalen12-2004.pdf
2310. BARTNICKI Mariusz: Polityka księcia
Daniela Romanowicza wobec Litwy i Jaćwieży w
latach 1245-1264. Annales Univ. M. CurieSkłodowska, Sect. F: Historia 2004 Vol. 59 s. 7-25.
Rés. s. 24-25
2311. BARZDEVIČA Margarita: Izmaiņas Rīgas
priekšpilsētas teritorijā pilsētas nocietinājumu
modernizācijas ietekmē (pēc 1621.-1710. gada
kartogrāfiskā materiāla datiem). (Der Einfluss der
Modernisierung der Stadtfestungsanlagen Rigas auf
das
Territorium
ihrer
Vorstadt
(anhand
kartographischer Quellen der Jahre 1621-1710)).
Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2003 [nr] 4 s. 69-93. Zsfg. s.
93
2312.
BARZDEVIČA
Margarita:
Rīgas
patrimoniālais
apgabals
pēc
zviedru
laika
kartogrāfiskā materiāla datiem. (The patrimonial
district of Riga according to cartographic data from
the age of Swedish rule). Latv. Vēstures Inst. Žurn.
2004 [nr] 4 s. 38-64, il. Sum. s. 63-64
2313. BATŪRA Romas: XIV a. Medininkų žemės
- Žemaitijos centro gynyba : Laukuvos ir Kaltinėnų
priedanga. (The region of Medininkai - the defence
centre of Žemaitija (Samogitia) in the 14th century).
Istorija (Vilnius) 2004 [nr] 59/60 s. 13-21. Sum. s. 160161
2314. BEBRE Viktorija: Dzeramie ragi kuršu
apbedījumos. (Drinking horns in Curonian graves).
Ventspils Muzeja Raksti 2002 [sēj.] 2 s. 96-118, il.
Sum. s. 116-118
2315. BEBRE Viktorija: Leather goods in
everyday life in Riga in the 16th-18th centuries. Vana
Tallinn 2002 [T.] 13 s. 88-95. Streszcz. w jęz. est. s. 9495
2316. BERTAŠIUS Mindaugas: Vidurio Lietuva
VIII-XII a. (Mittellitauen im 8.-12. Jh.). - Kaunas:
VDU l-kla, 2002. - 270, [1] s. Bibliogr. s. 243-263. Zsfg.
2317. BĒRZIŅŠ Valdis: Mezolīta apmetne Užavas
Vendzavās. (The mesolithic settlement site at
Vendzavas in Užava parish). Ventspils Muzeja Raksti
2002 [sēj.] 2 s. 29-43, il., tab. Sum. s. 41-43
2318.
BITNER-WRÓBLEWSKA
Anna,
BLIUJIENĖ Audronė: Efektowny napierśnik z emalią
z cmentarzyska w Anduln, zachodnia Litwa // In:
Antyk i barbarzyńcy : księga dedykowana profesorowi
Jerzemu Kolendo w siedemdziesiątą rocznicę
urodzin. - Warszawa: Inst. Archeol. Uniw. Warsz.,
2003. - S. 121-132: mapa, tab. Sum. s. 129
2319. BŁASZCZYK Grzegorz: Świdrygiełło a
Polska i Polacy // In: Z dziejów kultury prawnej :
studia ofiarowane Juliuszowi Bardachowi w
dziewięćdziesięciolecie urodzin. - Warszawa: Liber,
2004. - S.487-504
2320. BUES Almut: Konfesjonalizacja w księstwie
kurlandzkim : przypadek wyjątkowy w skali
Rzeczypospolitej szlacheckiej? // In: Rzeczpospolita
wielu wyznań : materiały z międzynarodowej
konferencji [...]. - Kraków: Księgarnia Akad., 2004. - S.
47-63. Sum. s. 63
2321. CAMPENHAUSEN Axel: Studium in
Deutschland, Kavaliersreise und Verlobung des
Balthasar Freiherr von Campenhausen [1745-1800].
Jahrb. d. Balt. Deutscht. 2004 Bd.51 s.78-111
2322. CAUNE Andris, OSE Ieva: Latvijas 12.
gadsimta beigu-17. gadsimta vācu piļu leksikons.
(Lexikon der deutschen Burgen Lettlands, Ende des
12.-17. Jahrhundert) / LU Latvijas Vēstures Institūts. Rīga: Lat. Vēst. Inst. Apgāds, 2004. - 590, [2] s.: il.,
mapa, pl., tab. - (Latvijas Viduslaiku Pilis ; 4).
Bibliogr. s. 560-585
Rec.: BERGA Tatjana, Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2004 [nr] 4 s.
189-191
2323. CELMIŅŠ Andris: Daži Rīgas un
Ziemeļkurzemes 11.-14. gadsimta etniskās vēstures
aspekti. (Some aspects of the ethnic history of Riga
and northern Kurzeme in the 11th-14th century).
Ventspils Muzeja Raksti 2002 [sēj.] 2 s. 156-171, il.
Sum. s. 170-171
2324. CHODYŃSKI Antoni Romuald: The
preparations for war expeditions to Lithuania and
Samogitia according to the chronicle by Wigand of
Marburg. Fasc. Archaeol. Hist. 2002 Fasc. 15 (dr.
2003) s. 39-46
2325. CHOMIK Piotr: Kult ikon Matki Bożej w
Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku. Białystok, 2003
Rec.: JURKOWLANIEC Grażyna, Kwart. Hist. 2004 R. 111 nr
4 s. 137-141
2326. DAUGNORA Linas, GIRININKAS
Algirdas: Rytų Pabaltijo bendruomenių gyvensena XIII tūkst. pr. Kr. (The subsistence economy of East
Baltic communities in the 11th-2nd mil. bc.) /
Lietuvos Veterinarijos Akademija; Lietuvos Istorijos
Institutas. - Kaunas, 2004. - 303, [1] s.: il., mapy, tab.,
wykr. Bibliogr. s. 203-235. Sum. s. 277-299
2327. DUBONIS Artūras: Novyje otkrytija v
izyčenii Litovskoj metriki v Litve // In: Ot Drevnej
Rusi k Rossii novogo vremeni : sbornik statej. Moskva: Nauka, 2003. - S. 454-457
2328. DYBAŚ Bogusław: Inflanty - mit czy
historyczny konkret? Borussia 2004 R. 14 [nr] 35 s.
132-138
2329. DYBAŚ Bogusław: Na obrzeżach
Rzeczypospolitej : sejmik piltyński w latach 1617-1717
(z dziejów instytucji stanowej). - Toruń: Wydaw.
UMK; Inst. Hist. PAN, 2004. - 347 s., [2] s. tabl. skł.,
[10] s. tabl. Bibliogr. s. 321-334. Zsfg. s. 343-347
2330. DYBAŚ Bogusław: Szlachta wobec wojny :
województwo inflanckie podczas wielkiej wojny
północnej // In: Między barokiem a oświeceniem :
wojny i niepokoje czasów saskich. - Olsztyn: Tow.
Nauk.; OBN, 2004. - S. 20-28. - (Rozprawy i Materiały
Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha
Kętrzyńskiego w Olsztynie ; nr 217)
2331. EESTI ajalugu. [K.] 4: Põhjasõjast
pärisorjuse kaotamiseni. [Historia Estonii. T. 4: Od
wojny północnej do zniesienia pańszczyzny] /
kirjutanud Mati Laur, Tõnu Tannberg, Helmut
Piirimäe. - Tartu: Ilmamaa, 2003. - 311 s.: il., mapy,
portr.
T. 3 ukazał się w 1940 r.
2332. EKDAHL Sven: Crusades and colonisation
in the Baltic : a historiographic analysis. Rocz. Inst.
Pol.- Skand. 2003/2004 [R.] 19 (dr. 2004) s. 1-42
2333. FILIPAVIČIENĖ Giedrė: Retrospection of
Trakai fortification system in the 14th-15th centuries
// In: Castella Maris Baltici. 6. - Vilnius: Savastis,
2004. - S. 83-92: il., mapy. - (Archaelogia Medii Aevii
Finlandiae ; 7). Zsfg. s. 83
2334. FILIPCZAK-KOCUR Anna: Financial
contribution of both members of the PolishLithuanian Federation in realisation of their political
aims 1587-1648 // In: Europa unii i federacji : idea
jedności narodów i państw od średniowiecza do
czasów współczesnych. - Kraków: Tow. Wydaw.
"Historia Iagellonica", 2004. - S. 67-82: tab., wykr.
Streszcz. s. 78-82
Dot. m.in. wojny o Inflanty
2335. GAIGALAITĖ Aldona: Lietuvos atstovai
pirmojoje Rusijos valstybės dūmoje. (Lithuania's
representatives in the first state Duma of Russia).
Istorija (Vilnius) 2004 [nr] 59/60 s. 44-56, portr. Sum.
s. 162
2336. GIZA A[ntoni]: Polscy robotnicy sezonowi
na Fionii i Langelandzie (1893-1920) // In:
Vostočnaja Evropa : fenomen Baltii : materialy IV
Meždunarodnoj naučnoj konferencii [...]. - SanktPeterburg: General'noe Konsul'stvo Resp. Pol'ša,
2004. - S. 249-257
Toż w jęz. ros. s. 257-266
2337. GLEMŽA Jonas: Medininkai castle // In:
Castella Maris Baltici. 6. - Vilnius: Savastis, 2004. - S.
93-96: il. - (Archaelogia Medii Aevii Finlandiae ; 7).
Zsfg. s. 93
2338. GLEMŽA Liudas: Vaidai miestuose ir
miesteliuose : kova už savivaldą 1791-1792 metais.
(Conflicts in the small towns : fight for self-rule from
1791 to 1792). Darbai ir Dienos 2004 [nr] 37 s. 57-74,
il. Sum. s. 74
2339. HAAK Arvik: Archaeological investigations
of the castle ruins and at Pikk Street in Viljandi.
Arheoloogilised Välitööd Eestis 2000 (dr. 2001) s.
108-116
2340. HELK Vello: Jesuiidid Tartus 1583-1625 :
vastureformatsiooni eelpost Põhja-Euroopas. [Jezuici
w Dorpacie 1583-1625 : forpoczta kontrreformacji w
północno-wschodniej Europie] . - Tartu: Ilmamaa,
2003. - 372, [3] s.: il. Bibliogr. s. 299-304
2341. HORBACZEWSKI Hubert: Wielka Brytania
wobec aspiracji niepodległościowych Litwy, Łotwy i
Estonii w ostatnich miesiącach pierwszej wojny
światowej. Zesz. Nauk. Państw. Wyż. Szk. Zawodowej
we Włocławku. Rozpr. Hum. 2004 T. 2 s. 71-78
2342. INFLANTY w średniowieczu : władztwa
zakonu krzyżackiego i biskupów / pod red. Mariana
Biskupa, oprac. Marian Arszyński [et al.]. - Toruń,
123
2002
Rec.: DŁUGOKĘCKI Wiesław, Zap. Hist. 2004 T. 69 z. 2/3 s.
201-204
Jagiellonów (1572-1587). Zap. Hist. 2004 T. 69 z. 1 s.
23-61. Zsfg. s. 60-61
2343. JANUSZEWSKA-JURKIEWICZ Joanna: W
kręgu koncepcji "krajowych" : Białorusini i Żydzi na
Litwie Środkowej wobec konfliktu polsko-litewskiego
// In: Europa unii i federacji : idea jedności narodów i
państw od średniowiecza do czasów współczesnych. Kraków: Tow. Wydaw. "Historia Iagellonica", 2004. S. 295-319. Sum. s. 318-319
2353. KETURI Gotfrydo Ostermejerio [17161800] rankraščiai : skiriama Gotfrydo Ostermejerio
285-osioms gimimo ir 200-osioms mirties metinėms.
[Cztery rękopisy Gottfrieda Ostermeyera : z okazji 285
rocznicy urodzin Gottfrieda Ostermeyera i 200
rocznicy jego śmierci] / par. Vilija Gerulaitienė. Vilnius: Žara, 2002. - 159, [1] s.: faks. - (Historiae
Lituaniae Fontes Minores ; 3)
2344. JANUSZKIEWICZ Andrzej: Książka jako
broń polityczna w Wielkim Księstwie Litewskim w
połowie XVI wieku // In: Księga, nauka, wiara w
średniowiecznej Europie. - Poznań: Wydaw. PTPN,
2004. - S.88-91
2354. KIAUPA Zigmantas: Dwuczłonowe miasto
Troki w XV-XVI wieku // In: Z dziejów kultury
prawnej : studia ofiarowane Juliuszowi Bardachowi w
dziewięćdziesięciolecie urodzin. - Warszawa: Liber,
2004. - S.345-352
2345. JUČAS Mečislovas: Lietuvos parapijų
fundacijos XV-XVIII a. (The funding of Lituanian
parishes in the 15-18th c.). Liet. Katalikų Mokslo
Akad. Metraštis 2004 T. 25 s. 77-96, tab. Sum. s. 96
2355. KIAUPA Zigmantas: Lietuvos istorijos
XVIII amžiaus? : hipotetiniai pasvarstymai. (The 18th
century of Lithuanian history?). Darbai ir Dienos
2004 [nr] 37 s. 7-16. Sum. s. 16
2346. JUČAS Mečislovas: Unia polsko-litewska. Toruń: Europ. Centrum Eduk., 2003. - 370 s.
2356. KIAUPIENĖ Jūratē: Kilka uwag o zasadach,
formularzu i treści dokumentu kupna-sprzedaży w
Wielkim Księstwie Litewskim przed II Statutem
litewskim 1566 roku // In: Z dziejów kultury prawnej :
studia ofiarowane Juliuszowi Bardachowi w
dziewięćdziesięciolecie urodzin. - Warszawa: Liber,
2004. - S.353-360
2347. JURASOV A[ndrej] V[iktorovič]: Kredit v
pskovsko-pribaltijskoj torgovle XVII veka // In: Ot
Drevnej Rusi k Rossii novogo vremeni : sbornik
statej. - Moskva: Nauka, 2003. - S. 307-327: tab.
2348. JURKIEWICZ Jan: Od Palemona do
Giedymina : latopis Wielkiego Księstwa Litewskiego i
Żmudzkiego a przeszłość Litwy w dziełach Augustyna
Rotundusa [ok. 1520-182] // In: Z dziejów kultury
prawnej : studia ofiarowane Juliuszowi Bardachowi w
dziewięćdziesięciolecie urodzin. - Warszawa: Liber,
2004. - S.505-538
Palemon - postać mityczna
2349. KALA Tiina: Vaimulike elatusviisid
hiliskeskaegses Tallinnas. (The lifestyle of the clergy
in late medieval Tallinn). Vana Tallinn 2002 [T.] 13 s.
159-173. Sum. s. 172-173
2350. KASABUŁA Tadeusz: Kanclerz diecezjalny
w kapitule wileńskiej w okresie przedrozbiorowymn //
In: "Tym, który umacnia" : księga pamiątkowa ku czci
J. E. ks. bp. prof. zw. Edwarda Ozorowskiego [...]. Białystok: Wydaw. Uniw. w Białymstoku, 2004. - S.
303-311. - (Rozprawy Międzywydziałowej Katedry
Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku ; 1)
2351. KAZAKEVIČIUS Vytautas: Geležies
amžiaus strėlės Lietuvoje : (II - XII - XIII amžius).
(Iron age arrows in Lithuania : (2nd - 12th - 13th
centuries)) / Generolo Jono Žemaičio Lietuvos Karo
Akademija; Lietuvos Istorijos Institutas. - Vilnius,
2004. - 136 s.: il., mapa, wykr. - (Lietuvos
Kariuomenės Istorija). Bibliogr. s. 80-85. Sum. s. 112117. Sod. s. 123-129
2352. KEMPA Tomasz: Plany separatystycznej
elekcji w Wielkim Księstwie Litewskim w okresie
trzech pierwszych bezkrólewi po wygaśnięciu dynastii
2357. KIAUPIENĖ Jūratė: "Mes, Lietuva" :
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorija XVI a. :
(viešasis ir privatus gyvenimas). - Vilnius, 2003
133
Rec.: JURKIEWICZ Jan, Kwart. Hist. 2004 R. 111 nr 4 s. 129-
2358. KIAUPIENĖ Jūratė: Penki šiuolaikinių
Vidurio Rytų Europs istorikų žvilgsniai į Lietuvos
Didžiąją Kunigaikštystę. (Five views of present-day
Central and Eastern European historians of the
Grand Duchy of Lithuania). Liet. Ist. Metraštis 2002
[nr] 1 (dr. 2003) s. 121-144. Sum. s. 144
2359.
KIAUPIENĖ
Jūratė:
Poszukiwanie
kompromisu - konfrontacji litewskiej i polskiej
tradycji politycznej w przededniu unii lubelskiej // In:
Europa unii i federacji : idea jedności narodów i
państw od średniowiecza do czasów współczesnych. Kraków: Tow. Wydaw. "Historia Iagellonica", 2004. S. 19-29. Sum. s. 28-29
2360. KÕIV Lea: Haridusoludest Tallinnas 17.
sajandil. (Über das Schulwesen in Reval im 17.
Jahrhundert). Vana Tallinn 2002 [T.] 13 s. 230-247.
Zsfg. s. 246-247
2361. KORCZAK Lidia: Litwini wobec unii z
Polską w XV wieku (problemy i perspektywy
badawcze) // In: Europa unii i federacji : idea
jedności narodów i państw od średniowiecza do
czasów współczesnych. - Kraków: Tow. Wydaw.
"Historia Iagellonica", 2004. - S. 11-18. Sum. s. 17-18
2362. KREEM Juhan: Sõna jõud : märkmeid
suulisusest keskaegse Tallinna valitsemises. (The
power of words : notes on orality in the rulership of
medieval Reval). Vana Tallinn 2002 [T.] 13 s. 205218. Sum. s. 217-218
2363.
KRIKŠČIONYBĖ
Lietuvoje.
[Chrześcijaństwo na Litwie] / red. Vytautas Stanley
Vardys. - Chicago: Liet. Krikščionybės Jubiliejaus
Komitetas, 1997. - 572 s.: il.
2364. KUNCEVIČIUS Albinas: Viduramžių kulto
paminklų archeologiniai tyrinėjimai. (Archaeological
investigations of medieval worship monuments).
Istorija (Vilnius) 2003 [nr] 58 s. 16-24, il. Sum. s. 7778
2365. KUPFFER Christina: Geschichte als
Gedächtnis : der livländische Historiker und Jurist
Friedrich Konrad Gadebusch (1719-1788). - Köln:
Böhlau, 2004. - XII, 468 s. - (Quellen und Studien zur
baltischen Geschichte ; Bd. 18)
2366. KUZBORSKA Alina: Kristijonas Donelaitis
[1714-1780] w kontekście europejskim : w kręgu
literatury antycznej. Lituano- Slavica Posnan. Stud.
Hist. 2004 [T.] 10 s. 139-156
2367. LEIMUS Ivar: Igapäevasest rahakasutusest
keskaegses Tallinnas. (Über den alltäglichen
Gebrauch des Geldes im mittelalterlichen Tallinn).
Vana Tallinn 2002 [T.] 13 s. 219-229. Zsfg. s. 227-229
2368. LEUGA Lembi: Vendzavu apmetnes 2000.
gada izrakumos iegūto dzīvnieku kaulu analīze.
(Analysis of animal bones from the Vendzavas (2000)
excavation material). Ventspils Muzeja Raksti 2002
[sēj.] 2 s. 44-51, tab. Sum. s. 49-51
2369. LIETUVOS Didžiosios Kunigaikštijos
kultūra : tyrinėjimai ir vaizdai / sud. Vytautas
Ališauskas [et al.]. - Vilnius, 2001
Rec.: WITKOWSKI Rafał, Lituano-Slavica Posnan., Stud. Hist.
2004 [T.] 10 s. 267-270. - RITTER Rüdiger, Zs. f. Ostmitteleur.Forsch. 2004 Jg. 53 H. 2 s. 289-292
2370. LOZE Ilze: Dažas neolīta rituāla iezīmes
Ziemeļkurzemes kāpu apmetnēs. (Some aspects of
neolithic ritual at the dune settlements of Northern
Kurzeme). Ventspils Muzeja Raksti 2002 [sēj.] 2 s. 5261, il. Sum. s. 61
2371. LUKŠAITĖ Ingė: Reformacija Lietuvos
Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvoje :
XVI a. trečias dešimtmetis - XVII a. pirmas
dešimtmetis. - [Vilnius], 1999
Rec.: ALEKNAVIČIENĖ Ona, Archivum Lithuanicum 2000
[nr] 2s. 195-218
2372. LULEWICZ Henryk: Funkcjonowanie
sądownictwa szlacheckiego w Wielkim Księstwie
Litewskim w okresie pierwszych bezkrólewi (15721576) // In: Z dziejów kultury prawnej : studia
ofiarowane
Juliuszowi
Bardachowi
w
dziewięćdziesięciolecie urodzin. - Warszawa: Liber,
2004. - S.361-367
2373. LULEWICZ Henryk: Gniewów o unię ciąg
dalszy : stosunki polsko-litewskie w latach 1569-1588.
- Warszawa, 2002
Rec.: BŁASZCZYK Grzegorz, Kwart. Hist. 2004 R. 111 nr 3 s.
222-224
2374. LŪSĒNS Mārtiņš: Ventspils
ordeņa pils apbūve 13.-16. gadsimtā.
Livonia Order castle building in the
centuries). Ventspils Muzeja Raksti 2002
172-183, il., pl. Sum. s. 182-183
Livonijas
(Ventspils
13th-16th
[sēj.] 2 s.
2375. ŁAWRYNOWICZ A[nna]: Diecezja
wileńska w latach 1388-1796: seminarium diecezjalne
// In: Vostočnaja Evropa : fenomen Baltii : Metarialy
IV Meždunarodnoj naučnoj konferencii [...]. - SanktPeterburg: General'noe Konsul'stvo Resp. Pol'ša,
2004. - S. 373-377
Toż w jęz. ros. s.377-383
2376. ŁAWRYNOWICZ A[nna]: Kapituła
katedralna diecezji wileńskiej w latach 1388-1796 //
In: Vostočnaja Evropa : koncert kul'tur : Materialy III
Meždunarodnoj konferencii. - Sankt-Peterburg:
General'noe Konsul'stvo Respubliki Pol'ša, 2004. S.148-153
2377. MACHYNIA Mariusz: Steckiewicz Michał
Palemon (zm. 1794), generał major w powstaniu
kościuszkowskim [na Żmudzi] // In: Pol. słownik
biogr. T. 43. - Warszawa: IH PAN, 2004. - S. 101-102
2378. MACKAVIČIUS Andrius: Žemaitijos
valsčių surašymas 1537-1538 m. (Verzeichniss der
Bauerntribute in Zemaitija 1537 und 1538) / par.
Konstantinas Jablonskis. - Vilnius: Liet. Istorijos Inst.
L-kla, 2003. - 449, [2] s.: il., mapy. Zsfg.
2379. MAISTE Juhan, POLLI Kadi, RAISMA
Mariann: Alma Mater Tartuensis : Tartu Ülikool ja
tema arhitekt Johann Wilhelm Krause [1757-1828] :
raamat on välja antud Tartu Ülikooli taasavamise
200. aastapäeva puhul = Alma Mater Tartuensis : die
Universität Tartu und ihr Architekt Johann Wilhelm
Krause. - [Tallinn]: Eesti Keele Sihtasutus, 2003. - 310
s.: il., mapy
Tekst równol. w jęz. estoń., niem. i ang.
2380. MÄND Anu: Linlased ja rüütlikultuur :
kaupmeeste võitlusmängud keskaegses Tallinnas ja
Riias. (Townsmen and tournaments : the chivalrous
sports of the merchants in medieval Reval (Tallinn)
and Riga). Vana Tallinn 2002 [T.] 13 s. 141-158. Sum.
s. 155-158
2381. MARKAUSKAITĖ Neringa: Construction
activities of Lithuanian Jesuit province : Vilnius
professed house church of St. Casimir in the 17th18th centuries / Vilnius Academy of Fine Arts. Vilnius, 2004. - 49, [3] s. Streszcz. w jęz. lit. 33-37
Tezy pracy doktorskiej
2382.
MUGURĒVIČS
Ēvalds:
Kurlands
Siedlungsplätze
in
frühgeschichtlicher
Zeit.
Archaeologia Baltica 1997 [T.] 2 s. 85-93
125
2383. NARBUTT Teodor: Lietuvių tautos istorija.
T. 5. [Historia starożytna Litwy. T. 5] / Teodoras
Narbutas. - Vilnius: Mintis, 1997. - 604 s.: il., mapy
2394. PÕLTSAM Inna: Vaestehoolekanne
Tallinnas
(1346-1561).
(Armenfürsorge
in
Tallinn/Reval (1346-1561)). Vana Tallinn 2002 [T.] 13
s. 174-190. Sum. s. 189-190
2384. NAZAROVA E[vgenija] L.: Danija v
nastuplenii krestonoscev v Vostočnoj Pribaltike (1219
god) // In: Ot Drevnej Rusi k Rossii novogo vremeni :
sbornik statej. - Moskva: Nauka, 2003. - S. 442-448
2395. PULLAT Raimo: Kahe Tallinna 18. sajandi
käsitöölise varaloendid. (Nachlassverzeichnisse zweier
Tallinner Handwerker im 18. Jahrhundert). Vana
Tallinn 2004 [T.] 15 s. 179-196. Zsfg.
2385. NEILANDS Aleksandrs Fr.: Mazās ģildes
vēsture. - Rīga: Mazā Ģilde, 2003. - 144 s.: il.
2396. RACHUBA Andrzej: Diety poselskie w
Wielkim Księstwie Litewskim XVI-XVII wieku na
przykładzie sejmiku żmudzkiego // In: Z dziejów
kultury prawnej : studia ofiarowane Juliuszowi
Bardachowi w dziewięćdziesięciolecie urodzin. Warszawa: Liber, 2004. - S.599-606
T. 4 zob. bibliogr. za 2001 r. poz. 2520
Bractwo św. Jana w Rydze XIV-XVI wieku
2386. NIKODEM Jarosław: Polska i Litwa wobec
husyckich Czech w latach 1420-1433 : studium o
polityce dynastycznej Władysława Jagiełły i Witolda
Kiejstutowicza. - Poznań: Inst. Hist. UAM, 2004. - 442
s. Bibliogr. s. 408-434. Sum. s. 440-442
Rec.: KURTYKA Janusz, SPERKA Jerzy, Rocz. Hist. 2004 R.
70 s. 245-250
2387. NIKŽENTAITIS Alvydas: Jak można
podzielić wspólną historię? : historia Rzeczypospolitej
Obojga Narodów i dzieje Polski w historiografii i
świadomości Litwinów. Biul. Hist. Pogranicza 2004
nr 5 s. 55-61. Sum. s. 61. Streszcz. w jęz. lit. s. 61
2388. NIKŽENTAITIS Alvydas: Litauen unter
den Grossfürsten Gedimin (1316-1341) und Olgerd
(1345-1377) // In: Die "Blüte" der Staaten des
östlichen Europa im 14. Jahrhundert. - Wiesbaden:
Harrasowitz, 2004. - S. 65-76: il. - (Quellen und
Studien / Deutsches Historisches Institut Warschau ;
Bd. 14)
2389. OSE Ieva: Die ersten Burgen mit regulärem
Grundriss in Lettland // In: Castella Maris Baltici. 6. Vilnius: Savastis, 2004. - S. 141-146: il. - (Archaelogia
Medii Aevii Finlandiae ; 7). Sum. s. 141
2390. PEETS Jüri: The power of iron : the iron
production and blacksmithy in Estonia and
neighbouring areas in prehistoric period and middle
ages. - Tallinn: Ajaloo Instituut, 2003. - 363 s.: il.,
mapy. - (Muinasaja Teadus ; 12). Streszcz. w jęz. est.
2391. The PEOPLES of the Grand Duchy of
Lithuania / ed by. Grigorijus Potašenko. - Vilnius,
2002
Rec.: RITTER Rüdiger, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2004 Jg.
53 H. 2 s. 289-292
2392. PETRAUSKAS Rimvydas: Lietuvos
diduomenė XIV a. pabaigoje - XV a. : sudėtis struktūra - valdžia. - Vilnius, 2003
Rec.: DUBONIS Artūras, Liet. Ist. Metraštis 2003 [nr] 1 (dr.
2004) s. 189-194. - SZWEDA Adam, Rocz. Hist. 2004 R. 70 s. 241244
2393. PLAAT Jaanus: Saaremaa kirikud,
usuliikumised ja prohvetid 18.-20. sajandil. [Kościół
na Ozyli, ruch religijny i proroczy w XVIII-XX wieku].
- Tartu: Eesti Rahva Muuseum, 2003 . - 305 s.: il.
Bibliogr.
2397. RACHUBA Andrzej: Konwokacja litewska
w Białej w 1665 roku // In: Studia historyczno-prawne
: prace dedykowane profesorowi Janowi Seredyce w
siedemdziesiątą
piątą
rocznicę
urodzin
i
czterdziestopięciolecie pracy naukowej. - Opole:
Wydaw. Uniw. Opol., 2004. - S. 267-278
Dot. walk stronnictw na Litwie za Jana II Kazimierza
2398. RAGAUSKIENĖ Raimonda: Venclovas
Venclovaitis Agripa [ok. 1525-1597] : galimos religinės
konversijos atvejis XVI a. Lietuvoje. (Venclovas
Venclovaitis Agripa : a possible case of religious
conversion in Lithuania in the 16th century). Istorija
(Vilnius) 2004 [nr] 59/60 s. 33-43. Sum. s. 161-162
2399. RAKUTIS Valdas: Artyleria Wielkiego
Księstwa Litewskiego 1717-1764 // In: Między
barokiem a oświeceniem : wojny i niepokoje czasów
saskich. - Olsztyn: Tow. Nauk.; OBN, 2004. - S. 54-59.
- (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych
im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; nr 217)
2400. RAKUTIS Valdas: Lietuvos kariuomenės
vadas : kunigaikštis Adomas Kazimieras Čartoriskis
[1734-1823]. (Chief of the Lithuanian army : duke
Adomas Kazimieras Čartoriskis). Darbai ir Dienos
2004 [nr] 37 s. 125-137, [1] k. portr. Sum. s. 137
2401.
REIMO
Tiiu:
Õnnesoovid
ja
kaastundeavaldused : juhutrükised linnakodanike
suhtlusvahendina 18. sajandil. (Congratulations and
expressions of condolences : occasional publications
as means of communication of citizens in the 18th
century). Vana Tallinn 2002 [T.] 13 s. 248-256. Sum.
s. 255-256
2402. RIMŠA Vaidotas: Jano Maleckio ir Jano
Sekluciano polemika dėl katekizmo kanoninio
vertimo. [Polemika Jana Maleckiego i Jana
Seklucjana na temat kanonicznego tłumaczenia
katechizmu]. - Vilnius: Lietuvių Kalbos Instituto Lkla, 2001. - 178, [2] s.: faks. - (Bibliotheca Archivi
Lithuanici ; 2)
Rec.: SCHMALSTIEG William R., Linguist. Balt. 2002 Vol. 10
(dr.2003) s. 177-182
2403. ROMAŃCZUK Jan: Olgierd i Kiejstut w
opinii Długosza. Kuźnia Młodych Historyków 2004 T.
1 s. 59-64
Vilnius: Aidai, 2004. - 286, [8] s.: mapy. - (Historicus)
Wyd. 1: Kaunas, 1934
2404. SAARE-Lääne piiskopkond : artiklid LääneEesti
keskajast
=
Bistum
Ösel-Wiek
:
Artikelsammlung zum Mittelalter in Westestland /
toimetaja Ülla Paras. - Haapsalu: Läänemaa
Muuseum, 2004. - 287 s.: il., mapy
2405. SAUER Heinz: Vir nobilis Bernhardus de
Lippia (1140-1224), Spurensuche im Balticum // In:
Castella Maris Baltici. 6. - Vilnius: Savastis, 2004. - S.
185-196: il., pl. - (Archaelogia Medii Aevii Finlandiae
; 7). Sum. s. 185
2406.
SAVIŠČEVAS
Eugenijus:
Kęsgailų
Žemaitija : kelios pastabos apie Kęsgailų valdymą
Žemaitijoje (1442-1527). (Kęsgailas' Samogitia : some
remarks about Kęsgailas' kin power in Samogitia
(1442-1527)). Lituanistica 2004 Nr. 2 s. 1-21. Sum. s.
20-21
2407. SEMJANČUK Al'bina: Maciej Stryjkowski o
pogańskich obyczajach mieszkańców Wielkiego
Księstwa Litewskiego // In: Księga, nauka, wiara w
średniowiecznej Europie. - Poznań: Wydaw. PTPN,
2004. - S.198-201
2408. SENĀ Rīga. [Sēj.] 4: Pētījumi pilsētas
arheoloģijā un vēsturē / atb. red. Andris Caune. Rīga, 2003
Rec.: JAKOVĻEVA Mārīte, Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2003
[nr] 4 s. 179-183
2409. SIITAN Toomas: Die Choralreform in den
Ostseeprovinzen in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts : ein Beitrag zur Geschichte des
protestantischen Kirchengesangs in Estland und
Livland. - Sinzig: Studio, 2003. - 326 s.: nuty. (Edition IME. Reihe 1: Schriften ; 10). Bibliogr. s.
293-320
2410. SLIŽ Natalia: Elementy pogaństwa w
kulturze szalcheckiej Wielkiego Księstwa Litewskiego
w XVI-XVII w. // In: Księga, nauka, wiara w
średniowiecznej Europie. - Poznań: Wydaw. PTPN,
2004. - S.182-184
2411. ŠMIGELSKYTĖ-STUKIENĖ Ramunė:
Žinomos-nežinomos XVIII a. Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės asmenybės. [Znane i nieznane
osobowości w Wielkim Księstwie Litewskim w XVIII
w.]. Liet. Ist. Metraštis 2003 [nr] 1 (dr. 2004) s. 226228
Konferencja, Kowno, 23 V 2003 r.
2412. ŠNĒ Andris: Kādas sabiedrības portrets :
Sāraju senkapi un sociālpolitiskās attiecības Kurzemē
aizvēstures beigās. (A portrait of a society : gravefield
Sāraji and socio-political relations in Kurzeme during
later prehistory). Ventspils Muzeja Raksti 2002 [sēj.] 2
s. 128-155. Sum. s. 154-155
2413. STAKAUSKAS Juozapas: Lietuva ir Vakarų
Europa XIII amžiuje. [Litwa i Europa Zachodnia w
XIII wieku] / Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija. -
2414. STAROSTINA Nina P.: Primenenie Novelly
Justinana v sude Velikogo Knjažestva Litovskogo v
1538 g. : (na osnovanii materialov knigi Litovskoj
Metriki N 228) // In: Z dziejów kultury prawnej :
studia ofiarowane Juliuszowi Bardachowi w
dziewięćdziesięciolecie urodzin. - Warszawa: Liber,
2004. - S.135-147
2415. STEPONAVIČIENĖ Daiva: Gothic period
music in the court of the Lithuanian Grand Duchy //
In: Castella Maris Baltici. 6. - Vilnius: Savastis, 2004. S. 197-200. - (Archaelogia Medii Aevii Finlandiae ; 7).
Zsfg. s. 197
2416. ŠTERNS Indriķis: 13. gadsimta vācu Rīga
Livonijas hronikās. (German Riga in the 13th century
in the Livonian chronicles). Latv. Vēstures Inst.
Žurn. 2004 [nr] 2 s. 49-56. Sum. s. 56
2417. STOLARCZYK Tomasz: Świdrygiełło
przeciwko Jagielle - tzw. wojna łucka w 1431 r. Mars
2001 T. 10 s. 3-18, mapa. Sum. s. 18
2418. STRENGA Gustavs: Dominikāņu un
franciskāņu loma Rīgas pilsētas, arhibīskapa un Vācu
Livonijas ordeņa konfliktā (1297-1330). [D. 1-2]. (Role
of Dominicans and Franciscans in the conflict
involving the Rīga city, archbishops, and the German
Livonian Order (1297-1330)). Latv. Vēsture 2003 [nr]
4 s. 16-24; 2004 [nr] 1 s. 46-56. Sum. s. 24; s. 55-56
2419. SUURMAA Lauri: Köögi- ja lauanõud
Tallinna kaupmehe igapäevaelus (varaloendite
põhjal). (Kitchen- and tableware in the everyday life
of Tallinn merchants in the 18th century (on the
basis of probate inventories)). Vana Tallinn 2002 [T.]
13 s. 257-267. Sum. s. 266-267
2420. SUURMAA Lauri: Tallinna saksa
kaupmeeste varaloendites inventeeritud laua- ja
kööginõud kultuuriajaloo allikana 18. sajandil.
(Table- and kitchenware in the probate inventories of
Tallinn German merchants as the source of the
history of culture in the 18th century). Vana Tallinn
2004 [T.] 15 s. 9-157. Sum.
2421. SVETIKAS Eugenijus: Alytaus kapinynas:
christianizacijos šaltiniai : monografija. (The Alytus
cemetery: sorces of christianization) / Lietuvos
Istorijos Institutas. - Vilnius: Diemedžio L-kla, 2003. 443, [1] s.: il., tab. Bibliogr. s. 417-435. Sum. s. 437443
2422.
SZOSTAKOWSKI
Józef:
Próby
porozumienia polsko-litewskiego wiosną 1940 roku //
In: Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej tradycje :
studia i szkice. - Siedlce: Wydaw. Akad. Podlaskiej,
2004. - S. 403-409. - (Monografie / Instytut Historii
Akademii Podlaskiej ; nr 50)
2423. TILITZKI Christian: "...etwas vom Schicksal
von Herrn Prof. R." Andeutungen über Hans
127
Rothfels: Lotte Esau an Josef Nadler (1942).
Preussenland 2004 Jg.42 Nr.1 s.9-15
2424. TYSZKIEWICZ Józef: Historia 17 pułku
ułanów na tle wojsk litewskich 1812-1814 / w oprac.
Dariusza Nawrota, Andrzeja Nieuważnego. - Gdynia:
Armagedon, 2004. - IV, 170 s.: il., faks., portr. (Biblioteka Napoleońska)
2425. ULČINAITĖ Eugenija: Szkoła poetycka
Sarbiewskiego [1595-1640] na Litwie w XVII-XVIII
wieku // In: Corona scientiarum : studia z historii
literatury i kultury nowożytnej ofiarowane
profesorowi Januszowi Pelcowi. - Warszawa: Wydaw.
Neriton, 2004. - S. 373-382
2426. ULČINAITĖ Eugenija: Z działalności
jezuitów na polu krzewienia języka i kultury litewskiej
w XVI-XVIII wieku // In: Wkład jezuitów do nauki i
kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów pod
zaborami. - Kraków; Warszawa: Wydaw. WAM; Wyż.
Szk. Filozof.-Pedag. "Ignatianum", 2004. - S. 449-464.
Sum. s. 463-464
2427. URWANOWICZ Jerzy: Organizacja i
uwarunkowania władz insurekcyjnych na Litwie // In:
Z dziejów kultury prawnej : studia ofiarowane
Juliuszowi Bardachowi w dziewięćdziesięciolecie
urodzin. - Warszawa: Liber, 2004. - S. 433-443
2428.
URZĘDNICY
Wielkiego
Księstwa
Litewskiego : spisy. T. 1: Województwo wileńskie XIVXVIII wiek / pod red. Andrzeja Rachuby, oprac.
Henryk Lulewicz, A. Rachuba, Przemysław P.
Romaniuk, przy współpr. Uladzìmìra Emâl'ânčyka,
Andreja Macuka; Instytut Historii Polskiej Akademii
Nauk. - Warszawa: "DiG", 2004. - 764 s.
2429. VANSEVIČIUS Stasys: Teisinis režimas
Lietuvoje 1795-1830 metais. (Legal regime in
Lithuania in 1795-1830). Teisė 2004 T. 53 s. 152-158
2430. VARSACKYTĖ Rasa: Buvę jėzuitai
mokytojai Kaune XVIII a. pabaigoje : iššūkis
socialiniam identitetui. (The former jesuits teachers
in Kaunas at the end of the 18th century : the
challenge to the social identity). Liet. Katalikų
Mokslo Akad. Metraštis 2004 T. 24 s. 117-122. Sum.
s. 122
valguses. (Pilgrimages in the everyday life of citizens,
based on Estonian written and archaeological
sources). Vana Tallinn 2002 [T.] 13 s. 191-204, il.
Sum. s. 203-204
2434. WIERZCHOWIECKA Iwona: Z dziejów
Trybunału Litewskiego (1581-1795) : gdzie sąd sądził i
sędziowie mieszkali // In: Księga jubileuszowa z
okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Szczecińskiego. - Szczecin: Wydaw.
Nauk. Uniw. Szczec., 2004. - S.639-659. - (Rozprawy i
Studia / Uniwersytet Szczeciński ; T. 504)
2435. WILCZEWSKI Waldemar F.: Zniszczenia
kościołów diecezji wileńskiej w czasie wojen w
połowie XVII wieku. Prz. Wsch. 2001 T. 7 z. 3 s. 941964. Streszcz. w jęz. lit. s. 962. Streszcz. w jęz.
białorus. s. 962-963. Sod. 963-964
2436. WISNER Henryk: Spory o Krewo. Zap.
Hist. 2004 T. 69 z. 2/3 s. 169-179
2437. WISNER Henryk: Statut i Zjazd Główny
Wielkiego Księstwa Litewskiego // In: Studia
historyczno-prawne : prace dedykowane profesorowi
Janowi Seredyce w siedemdziesiątą piątą rocznicę
urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej. Opole: Wydaw. Uniw. Opol., 2004. - S. 337-343
Statut Litewski z 1588 r. oraz Zjazd Główny (zwany
konwokacją wileńską)
2438. WISNER Henryk: III [Trzeci] Statut w życiu
państwowym Wielkiego Księstwa Litewskiego : czasy
Zygmunta i Władysława Wazów // In: Z dziejów
kultury prawnej : studia ofiarowane Juliuszowi
Bardachowi w dziewięćdziesięciolecie urodzin. Warszawa: Liber, 2004. - S.379-387
2439. ZABIELA Gintautas: Castle warfare
between Lithuania and the Order in Lower
Panemunė in the late middle ages // In: Castella
Maris Baltici. 6. - Vilnius: Savastis, 2004. - S. 211-218:
il., mapa, pl. - (Archaelogia Medii Aevii Finlandiae ;
7). Zsfg. s. 211
2440. ZAGORSKA Ilga: Kurzemes piekrastes
senākā apdzīvotība. (The earliest habitation of the
western coast of Kurzeme). Ventspils Muzeja Raksti
2002 [sēj.] 2 s. 17-28, il., mapy. Sum. s. 28
2431. VAŠKEVIČIŪTĖ Ilona: Žiemgaliai V-XII
amžiuje. (Semigallians in the 5th-12th centuries) /
Lietuvos Istorijos Institutas; Vilniaus Pedagoginis
Universitetas. - Vilnius, 2004 . - 115, [1] s.: il., mapa.
Bibliogr. s. 94-101. Sum. s. 102-122. Sod. s. 126-147
2441. ZAKRZEWSKI Andrzej B.: Czołobicia i
żedania : kartka z dziejów kultury prawnej Wielkiego
Księstwa Litewskiego w XV-XVI wieku // In: Z
dziejów kultury prawnej : studia ofiarowane
Juliuszowi Bardachowi w dziewięćdziesięciolecie
urodzin. - Warszawa: Liber, 2004. - S.369-378
2432. VASKS Andrejs: Kurši un Baltijas somi
Kurzemē 1. gadu tūkstotī. (Curonians and Baltic
Finns in Kurzeme in the 1st millennium AD). Latv.
Vēstures Inst. Žurn. 2004 [nr] 3 s. 5-17, mapa. Sum. s.
16-17
2442. ŽALNIERIUS Algirdas: The first castle of
Kaunas // In: Castella Maris Baltici. 6. - Vilnius:
Savastis, 2004. - S. 219-229: il., mapa. - (Archaelogia
Medii Aevii Finlandiae ; 7). Zsfg. s. 219
2433. VUNK Aldur: Palverännakud 15. sajandi
linlaste elus Eesti kirjalike ja arheoloogiliste allikate
2443. ŽALNIERIUS Algirdas: Pirmoji Kauno
pilis. [Pierwszy zamek w Kownie]. Kauno Ist. Metr.
2002 [T.] 3 s. 7-36
2444. ZARIŅA Gunita: Galvenās tendences
Latvijas 7.-18. gs. paleodemogrāfijā un demogrāfiskās
pārejas
process.
(Main
tendencies
in
palaeodemography of the 7th-18th century
population of Latvia and the process of demographic
transition). Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2004 [nr] 4 s. 520, mapa, tab., wykr. Sum. s. 19-20
2445. ZEMGAĻI senatnē = Žiemgaliai senovėje.
[Starożytna Semigalia] / teksta aut. Rasa BanytėRowell; Latvijas Vēstures Muzejs; Lietuvos
Nacionalinis Muziejus. - Rīga: N.I.M.S., 2003. - 109 s.:
il., mapy
2002. - 307 s.: il. - (Schriftenreihe der Carl-SchirrenGesellschaft ; 7)
2454. JABŁOŃSKA-FRĄCKOWIAK Danuta:
Pomruki wojny. - Bydgoszcz: Tow. Miłośników Wilna
i Ziemi Wileńskiej, 2004. - 159 s.: il., portr. (Biblioteka Wileńskich Rozmaitości ; nr 54)
2455. KLIMAVIČIUS Raimundas: Vasario 16osios aktas : teksto formavimo šaltiniai ir autorystės
problema. (The act of february 16th : the sources of
the text and the problem of the authorship). Istorija
(Vilnius) 2004 [nr] 59/60 s. 57-66. Sum. s. 162-163
Deklaracja niepodlegości Litwy z 16 II 1918 r.
2446. ŽULKUS Vladas: Gardai ir Plateliai XIIIXVI a. (Gardai and Plateliai in the 13-16 th c.). Liet.
Katalikų Mokslo Akad. Metraštis 2004 T. 25 s. 363381, il. Sum. s. 381
2456. LIETUVIŲ spaudos draudimo panaikinimo
byla. (The file on lifting the ban on Lithuanian
publications) / sud. Antanas Tyla; Lietuvos Istorijos
Institutas. - Vilnius, 2004. - 392, [2] s. Sum. s. 391-392
2447. ZUNDE Māris: Daugavas krasta 15.-17. gs.
koka stiprinājumu dendrohronoloģiskā datēšana un
tās rezultāti. (Dendrochronological dating of 15th17th century timber revetments along the river
Daugava bank). Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2003 [nr] 3
s. 41-65, il., tab. Sum. s. 64-65
2457. NUTEISTI už Lietuvos nepriklausomybės
siekimą. [Sądzeni za dążenie do niepodległości Litwy]
/ [sud.] Balys Gajauskas. Laisvės Kovų Archyvas 2001
T. 30 s. 29-54, faks.
2448.
ŻEROMSKA-CIESIELSKA
Monika:
Religijność i obrzędowość świecka szlachty litewskiej
na przykładzie domów Zawiszów i Szyrmów // In:
Cywilizacja prowincji Rzeczypospolitej szlacheckiej. Bydgoszcz: Wydaw. Akad. Bydg., 2004. - S. 177-194.
Sum. s. 194
2458. PASZKIEWICZ Bohdan: Pod znakiem
"Omegi" / oprac. Adam Gałkowski, Piotr Łossowski. Warszawa, 2003
Rec.: BUCHOWSKI Krzysztof, Biul. Hist. Pogranicza 2004 nr
5 s. 188-190
2459. RELACJA ks. prałata Karola Lubiańca z
lipca 1941 r. / [wyd.] Tadeusz Krahel. Biul. Hist.
Pogranicza 2004 nr 5 s. 137-142
Relacja z osatnich dni okupacji sowieckiej i pierwszych tydogni
okupacji niemieckiej w Wilnie i okręgu wileńskim
3. Dzieje po 1815 r.
2449. BALTIJAS valstis starp Vāciju un PSRS
(1920-1934) : vēstures avotu krājums. [Kraje bałtyckie
między Niemcami a ZSRR (1920-1934) : zbiór źródeł
historycznych] / sast. Jānis Keruss. - Rīga: Latvijas
Vēstures Fonds, 2003. - 156 s. - (Serija Vēstures Avoti
Augstskolai ; 2)
2460. SU ADATA širdyje : getų ir koncentracijos
stovyklų kalinių atsiminimai = With a needle in the
heart : memoirs of former prisoners of ghettos and
concentration camps / Lietuvos Gyventojų Genocido
ir Rezistencijos Tyrimo Centras. - Vilnius: Garnelis,
2003. - 406, [2] s.: portr.
Wspomnienia Żydów litewskich z l. 1941-1945
2450. BAMBALS Ainārs: Latvijas PSR VDK
arhīva mantojums Latvijā. (Heritage of the Latvian
SSR State Security Committee Archives). Latv.
Vēsture 2004 [nr] 4 s. 61-65. Sum. s. 65
2461. WISTINGHAUSEN Henning: Im freien
Estland : Erinnerungen des ersten deutschen
Botschafters 1991-1995. - Köln: Böhlau, 2004. - XIV,
694 s.: il.
2451. BINKIS Kazys: Antanas Smetona, 18741934 : šešių dešimčių metų sukaktuvėms paminėti.
[Antanas Smetona 1874-1934 : wspomnienia z okazji
sześćdziesiątej rocznicy urodzin]. - Ukmergė: Valdo Lkla, 2004. - 64 s.: il.
2462. WOŁONCZEWSKI Maciej: Namų užrašai /
Motiejus Valančius. - Vilnius: UAB "Baltų Lankų"
Leidyba, 2003. - 933 s.: faks., portr.
Wyd. 1: Kaunas, 1934
2452. DOBRZAŃSKI Jerzy: Sprawozdanie
Delegata Rządu Okręgu Wileńskiego AK dr. Jerzego
Dobrzańskiego "Macieja" z kwietnia 1945 roku /
[wyd.] Piotr Niwiński. Mars 2000 T. 8 s. 173-187. Sum.
s. 187
2453. ERLEBTE Geschichte : Deutschbalten im
20. Jahrhundert : ein Lesebuch / Red. Elgin Berg;
Carl-Schirren-Gesellschaft. - Lüneburg: Nordlanddr.,
Dziennik biskupa żmudzkiego z l. 1850-1873
2463. ZANIM przyjdzie zdrada / [oprac.] Vita
Želakevičiute-Drygas. Karta. Kwart. Hist. 1998 [nr] 24
s. 27-50, il., portr.
Toż w jęz. niem.: Werten auf den Verrat. Karta. Zeitzeugnisse
aus Ostmitteleuropa 2002 [nr] 3 s. 120-147, il., portr.
Wspomnienia o działalności partyzantów litewskich w czasie II
wojny światowej i po jej zakończeniu
__________________
2464.
ALEKSANDRAVIČIUS
Egidijus,
KULAKAUSKAS Antanas: Pod władzą carów : Litwa
129
w XIX wieku. - Kraków, 2003
Rec.: GRYGUĆ Andrzej, Almanach Sejneński 2004 [nr] 3 s.
504-508. - KOSMAN Marceli, Forum Naukowe / Wyż. Szk.
Zarządzania i Bankowości. Inst. Hist. Polit., Pr. Hist.-Politol. 2004
R. 9 nr 3 s. 273-276
2465. ALENIUS Kari: Ajan ihanteiden ja
historian rasitteiden ristipaineissa : viron etniset
suhteet vuosina 1918-1925. (Konflikt między ideami
epoki i ciężarem przeszłości : stosunki etniczne w
Estonii w latach 1918-1925]. - Rovaniemi: PohjoisSuomen Hist. Yhdistys, 2003. - 411 s. - (Studia
Historica Septentrionalia ; 41). Sum.
2466. ALENIUS Kari: Under the conflicting
pressures of the ideals of the era and the burdens of
history : ethnic relations in Estonia, 1918-1925. J.
Balt. Stud. 2004 Vol. 35 Nr 1 s. 32-49
2467. ALEXANDROWICZ Stanisław: Osadnictwo
żydowskie na ziemiach litewsko-białoruskich od XV
do XIX e. : (cechy szczególne) // In: Świat
niepożegnany : Żydzi na dawnych ziemiach
wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII-XX wieku. Warszawa; Londyn, 2004. - S. 45-63. Sum. s. 10311033
2468. ANDRIUSYTĖ-ŽUKIENĖ Rasa: M. K.
Čiurlionis : tarp simbolizmo ir modernizmo :
monografija. (M. K. Čiurlionis in between symbolism
amd modernism). - Vilnius: Versus Aureus, 2004. 248 s.: il. Sum.
2469. ANUŠAUSKAS Arvydas: Pasipriešinimo
židiniai : pogrindinė spauda 1944-1987 metais.
(Centres of resistance : the role of the underground
press 1944-1987). Darbai ir Dienos 2004 [nr] 38 s. 4957. Sum. s. 57
2470. ARBUŠAUSKAITĖ Arūnė Liucija: Lietuvos
optantai : klaipėdiškiai, 1939. (Litauenoptanten im
Memelgebiet 1939). - Klaipėda: S. Jokužio L-kla-sp.,
2001. - 191, [1] s.: il. Zsfg. Sum.
2471.
ARBUŠAUSKAITĖ
Arūnė
Liucija:
Memelländische Litauenoptanten Geiseln zweier
totalitärer Regime. Annaberger Annalen 2000 Nr. 8 s.
40-51
Toż
w
wersji
elektr.:
http://annaberg.de/aa/2004/AnnabergerAnnalen12-2004.pdf
2472. ARMON Witold: Wilhelmas Mannhardtas
[1830-1881] ir Pabaltijys / Armonas Vytautas.
Tautosakos Darbai 2004 [T.] 19 s. 132-149
2473. AUGUSTS Mencendorfs (1821-1901) un
viņa laiks : konferences materiāli. [August
Mentzendorff (1821-1901) i jego czasy : materiały z
konferencji] / red. Vija Kaņepe. - Rīga: Fonds
"Latvijas Vēsture", 2003. - 155 s.: il.
Kupiec z Rygi
2474. AUKŠTAITIJOS partizanų prisiminimai.
[Wspomnienia partyzantów z Auksztoty] / sud.,
nuotraukas ir archyvinę medžiagą pateikė Romas
Kaunietis. - Vilnius: Vaga
[D. 1]. - 1996. - 908, [3] s., [48] s. tabl.
D. 2 kn. 1: "Vyčio" apygarda. - 1998. - 724, [1] s.,
[32] s. tabl.
D. 2 kn. 2: "Algimanto" apygarda. - 2000. - 717, [1]
s., [32] s. tabl.
D. 3. - 2001. - 1181, [2] s., [32] s. tabl.
D. 4. - 2004. - 670, [2] s., [32] s. tabl.
Red. T. 3: Dalia Rudienė. - Red. T. 4: Alma Šimkuvienė. - Od
T. 3 wyd.: Margi Raštai
2475. The BALTIC Countries under occupation :
Soviet and Nazi rule 1939-1991 / ed. Anu Mai Kõll. Stockholm: Departament of History. Stockholm
Univ., 2003. - 421 s.: tab., wykr. - (Acta Universitatis
Stockholmiensis. Studia Baltica Stockholmiensia ; 23)
Z treści: ARBUŠAUSKAITĖ Arūnė Liucija: Soviet occupation
of former East Prussia: Königsberg-Kaliningrad and Klaipėda s. 1746. - RAHI Aigi: Mass deportations from Estonia in 1941 and 1949:
the sources and current status of research s. 47-54. - KOTT
Matthew: Non-violent resistance to Soviet-style elections in
occupied Latvia s. 55-62. - ĒRGLIS Dzintars: Die Tätigkeit des
lettischen Zentralrats nach dem Zweiten Weltkrieg s. 63-70. GAŠKAITĖ-ZEMAITIENE Nijolė: Jonas Zemaitis [1909-1954]
during the resistance 1944-1953: the fourth Lithuanian president s.
71-75. - BASSLER Gerhard P.: The collaborationist agenda in
Latvia 1941-1943 s. 77-84. - KASEKAMP Andres: The ideological
roots of Estonian collaboration during the Nazi occupation s. 8595. - ALENIUS Kari: Estonian youth movements under German
occupation 1941-1944 s. 97-107. - PILLAK Peep: Estonian cultural
heritage lost in wars and occupations s. 111-119. - MÖLDRE Aile:
The role and character of book publishing under occupant
takeovers 1940-1944 s. 121-127. - KALNAČS Jānis: Some aspects of
art in Latvia during the Nazi occupation 1941-1945 s. 129-139. KALNIŅA Ieva: Der Held in der lettischen Literatur während der
nationalsozialistischen Besatzung s. 141-150. - PLASSERAUD
Yves: The Shoah in Lithuania s. 153-160. - WEISS-WENDT Anton:
Preconditions for the Holocaust: Estonian Jews and the
"Judeobolshevik" myth s. 161-166. - KATUS Kalev, PUUR Allan,
SAKKEUS Luule: National minorities in Estonia s. 167-211. AARELAID-TART Aili: Double mental standards in the Baltic
Countries - three generations s. 215-228. - VEISBERGS Andrejs:
Use of euphemisms in Latvian under occupation powers s. 229240. - RAAG Virve: Soviet occupation and the Estonian standard
language s. 241-250. - PELŠE Stella: Socialist literature and art - art
criticism under Soviet rule s. 251-260. - KROGZEME Moesgaard
Baiba: Latvian folksongs dainas in the text books of the Soviet
period s. 261-267. - REINSCH Anette: Adaptation of a Latvian
classic - Baltā grāmata during the Nazi and Soviet occupations s.
269-278. - ZAUBERGA Ieva: Translation as ideology-driven
activity: Latvian translation in the Soviet period s. 279-286. JAKAVONYTĖ Laimutė: History of Lithuania 1940-1991 reflected
in terms of monologue-dialogue culture s. 299-312. RAMANAUSKAITĖ Egidija: Lithuanian youth culture versus
Soviet culture: on the path of cultural liberalization toward post
modernism s. 315-340. - KRIKŠTOPAITIS Juozas A.: Intellectual
resistance to Soviet coercion in the Baltic States s. 347-356. VAICEKAUSKAS Arūnas: The academic youth movement
Ramuvą: from passive resistance to the Community of the old faith
of the Balts s. 357-364. - KARLSONE Anete: The Latvian
handweaving tradition: a way of retaining the national identity s.
365-369. - SMURR Robert W.: Soviet industrial colonialism versus
the culture of Estonian environmentalism s. 385-418
2476. The BALTIC states at historical crossroads :
political, economic, and legal problems and
oppornities in the context of international cooperation at the beginning of the 21st century : a
collection of scholary articles / ed. by Tālavs Jundzis.
- Rīga, 2001
Rec.: GARLEFF Michael, Jahrb. d. Balt. Deutscht. 2004 Bd.51
s. 230-232
2477. BALTIJAS rēgions : Konflikti un sadarbība :
Celā no pagātnes uz nākotni / hrsg. v. Jonass Ahola. Tallinn: Eurokoo, 2004. - 460 s.: il.
2478. BANE Ilze: LPSR Strādnieku-zemnieku
milicijas izveide 1940. gadā. (Formation of workerpeasant militia of the LSSR in 1940). Latv. Vēsture
2004 [nr] 3 s. 30-46. Sum. s. 46
2479. BAUBLYS Arūnas: Reformatų Bažnyčios
Sionodo politika spaudos draudimo metais. (Die
Synodalpolitik der Roformierten Kirche in der Zeit
des Druckverbotes) // In: Kultūriniai saitai abipus
Nemuno : Mažosios Lietuvos reikšmė Didžiajai
Lietuvai spaudos draudimo metais (1864-1904). Klaipėda: Klaip. Univ., 2004. - S. 48-61. - (Acta
Historica Universitatis Klaipedensis ; 10). Zsfg. s. 6061
2480. BENDIKAITĖ Eglė: Nauja kolektyvinės
tapatybės dimensija : sionistinis sąjūdis Lietuvoje XIX
a. pab.-XX a. pr. (The new dimension of collective
identity : zionist movement in Lithuania at the turn
of the 19th-20th centuries). Istorija (Vilnius) 2004 [nr]
61 s. 17-23, faks. Sum. s. 75-76
2481. BĒRZIŅŠ Valdis: Latvijas Satversmes
sapulce: no idejas līdz realitātei. (The Constituent
Assembly of Latvia: from an idea to its reality). Latv.
Vēstures Inst. Žurn. 2004 [nr] 3 s. 83-93. Sum. s. 93
2482. BĒRZIŅŠ Valdis: Trīs izšķirošās dienas.
(The three decisive days). Latv. Vēstures Inst. Žurn.
2003 [nr] 3 s. 66-72. Sum. s. 72
Dot. proklamcji niepodległości Łotwy 18 XI 1918 r.
2483. BIESIADOWSKA Beata: Kul'turnaja i
nacional'naja identifikacija Poljakov v Latvii. Acta
Balt.- Slav. 2004 [T.] 28 s.193-198. Sum. s.197-198
2484. BIESIADOWSKA Beata: Polska prasa na
Łotwie i jej rola w kreowaniu tożsamości narodowej
// In: Kultura i świadomość etniczna Polaków na
Wschodzie : tradycja i współczesność. - Wrocław:
Uniw. Wroc., 2004. - S. 325-331. - (Z Prac Katedry
Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Ośrodka
Badań Wschodnich Uniwersytetu Wrocławskiego).
Sum. s. 330-331
2485. BOBRYK Adam: Narodowościowy aspekt
stosunku władz i społeczeństwa do polskich
cmentarzy w powojennej Litwie // In: Rzeczpospolita
Obojga Narodów i jej tradycje : studia i szkice. Siedlce: Wydaw. Akad. Podlaskiej, 2004. - S. 419-434. (Monografie / Instytut Historii Akademii Podlaskiej ;
nr 50)
2486. BOBRYK Adam: Powstanie parlamentarnej
reprezentacji Polaków na Litwie i jej działalność na
rzecz poprawy statusu ludności polskiej // In: Veritas
una sed doctrina multiplex : księga pamiatkowa ku
czci prof. dr. hab. Józefa Jaronia. - Siedlce: Wydaw.
Akad. Podlaskiej, 2003. - S. 451-461
2487. BOGDAŃSKI Michał: Krajowcy - rzecznicy
zgody narodów. Almanach Sejneński 2004 [nr] 3 s. 91101, il., portr. Streszcz. w jęz. lit. s. 91
2488. BOGUSŁAWSKI Andrzej: W znak Pogonii :
internowanie Polaków na Litwie IX 1939-VII 1940. Toruń: Europejskie Centrum Edukacyjne, 2004. - 282
s.: il., faks., pl., portr.
2489. BORUTA Jonas: Arkivyskupo Mečislovo
Reinio [1884-1953] kankinystė - atsitiktinumas ar
sąmoningas apsisprendimas? (The martyrdom of
archbishop Mečislovas Reinys - coincidence or
conscious decision). Liet. Katalikų Mokslo Akad.
Metraštis 2004 T. 25 s. 11-76. Sum. s. 63-64
2490. BRÜGGEMANN Karsten: Die Gründung
der Republik Estland und das Ende des "Einen und
unteilbaren Russland" : die Petrograder Front des
Russischen Bürgerkriegs 1918-1920. - Wiesbaden,
2002
Rec.: PISTOHLKORS Gert v., Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch.
2004 Jg. 53 H. 1 s. 138-140
2491. BUBNYS Arūnas: A. Rosenbergo
operatyvinio štabo veikla Lietuvoje : žydų kultūros
vertybių grobimas ir naikinimas (1941-1944).
(Activities of Rosenbergs special commando in
Lithuania : seizure and destruction of Jewish cultural
assets (1941-1944)). Lituanistica 2004 Nr. 3 s. 22-46.
Sum. s. 46
2492. BUCH der Erinnerung : die ins Baltikum
deportierten deutschen, österreichischen und
tschechoslowakischen Juden. Bd. 1-2 / bearb. v.
Wolfgang Scheffler, Diana Schulle; hrsg. vom
"Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürssorge e.V" [et.].
- München: Saur, 2003. - XVI, 532 s., VIII, 533-1072 s.
2493. BUCHOWSKI Krzysztof: Litwa wobec
ludności polskiej od września 1939 do czerwca 1940
roku // In: Polska i jej wschodni sąsiedzi w XX wieku
: studia i materiały ofiarowane prof. dr. hab.
Michałowi Gnatowskiemu w 70-lecie urodzin. Białystok: Wydaw. Uniw., 2004. - S. 331-342
2494. BUCHOWSKI Krzysztof: Panowie i
żmogusy
:
stosunki
polsko-litewskie
w
międzywojennych karykaturach. - Białystok: Inst.
Hist. Uniw. w Białymst., 2004. - 262, [1] s.: il.
2495. BUCHOWSKI Krzysztof: Powstanie Litwy
Środkowej w 1920 roku. Zap. Hist. 2004 T. 69 z. 4 s.
41-51. Zsfg. s. 50-51. Sum. s. 51
2496. BUCHOWSKI Krzysztof: Uwagi o tak
zwanych "repatriacjach" ludności polskiej z terenów
Litwy etnicznej w latach 1945-1947 // In: Repatriacje
i migracje ludności pogranicza w XX wieku : stan
badań oraz źródła do dziejów pogranicza polskolitewsko-białoruskiego. - Białystok, 2004. - S. 102-110.
- (Wspólne Dziedzictwo Ziem Północno-Wschodnich
Dawnej Rzeczypospolitej ; T. 3)
2497. BURHARDTÓWNA Janina Maria (18831924), komendantka placówki POW [Polska
Organizacja Wojskowa] w Podgaju, pow. Kowno // In:
Słownik biograficzny kobiet odznaczonych Orderem
Wojennym Virtuti Militari. T. 1: A-G. - Toruń:
131
Fundacja "Arch. i Muz. Pom. Armii Krajowej oraz
Wojsk. Służby Polek", 2004. - S. 92-94. - (Biblioteka
Fundacji "Archiwum Pomorskie AK" w Toruniu ;
T.43)
2498. BUTULIS Ilgvars: Izglītība un kultūra
Latvijā (1900-1917). [Edukacja i kultura na Łotwie
(1900-1917)]. Latv. Vēsture 2004 [nr] 4 s. 106-116
2499. CERŪZIS Raimonds: Divas izpratnes par
valstiskām vērtībām : latviešu un vāciešu attiecības
1929. un 1939. gada vēsturisko atceres dienu laikā.
(Zwei Verständnisse von staatlichen Werten : die
Beziehungen zwischen Letten und Deutschen
während der historischen Gedenktage von 1929. und
1939.). Latv. Vēsture 2003 [nr] 3 s. 47-56. Zsfg. s. 56
2500. CIERPIŃSKI Zbigniew: Obronność Estonii
: od ZSRS ku nowemu NATO. Zesz. Nauk. Koła
Wschodnioeurop. Stosunków Międzyn. 2004 nr 3 s.
79-92, tab.
2501. CZARNECKI Witold: Szare Szeregi w akcji
"Burza" na Wileńszczyźnie // In: Studia i materiały do
dziejów najnowszych ziem północno-wschodnich
Polski (1939-1989). - Białystok: Pol. Tow. Hist.
Oddział, 2004. - S. 61-64
FELDMANIS Inesis: Die innenpolitische Entwicklung Lettlands
und die deutschbaltische Minderheit 1918-1940 s. 58-69. GARLEFF Michael: Die deutschbaltischen politischen und
gesellschaftlichen Organisationen in Lettland 1918-1939 s. 70-77. KARPPINEN Antti: Lettland während der Zwischenkriegszeit aus
der Sicht eines Zeitzeugen s. 78-92. - SCHLAU Wilfried: Der
Wandel in der Sozialstruktur der deutschbaltischen Volksgruppe in
Lettland während der Zwischenkriegszeit s. 93-108. - PABST Erich:
Deutschbaltisches Handwerk in Lettland s. 109-122. - PABST E.:
Deutsche Industrie in Lettland s. 123-134. - LOEBER Dietrich A.:
Deutsch-baltische Lehrkräfte an der Universität Lettlands zwischen
1919 und 1941 s. 135-139. - BLUM Friedrich: Über die deutsche
Studentenschaft in Riga und ihr Verhältnis zu den politischen
Gruppierungen in der Volksgruppe s. 140-150. - POELCHAU Lore:
Die evangelisch-lutherische Kirche in Lettland 1919-1939 s. 151161. - BENZ Ernst: Die römisch-katholische Kirche in Lettland
1918-1940 s. 162-174. - FELDMANIS I.: Die Umsiedlungen der
Deutschen aus Lettland während des Zweiten Weltkrieges: aktuelle
Forschungsprobleme s. 177-186. - KANGERIS Kārlis: Die
Deutschbalten und die nationalsozialistische Okkupationspolitik
im Baltikum: Fragen der Rückkehr und des Einsatzes der
Deutschbalten in Lettland 1941-1944 s. 187-206. - DRIBINS Leo:
Das Bild der Deutschen und Deutschlands in der politischen
Kultur der Lettischen SSR zwischen 1953 und 1987: Anmerkungen
eines Zeitzeugen s. 207-215. - MEISSNER Boris: Der Beitrag der
Bundesrepublik Deutschland zur Wiederherstellung der
Unabhängigkeit Lettlands s. 216-224. - GROZA Aivars: Die
Beziehungen zwischen der Republik Lettland und der
Bundesrepublik Deutschland seit Wiederherstellung der
Unabhängigkeit Lettlands s. 225-229. - KĀRKLIŅŠ Rasma: Ethnic
integration and school policies in Latvia s. 230-260. - TOMAŠŪNS
Andris: Die deutsch-lettischen Kulturbeziehungen seit 1990 s. 265273. - HODDICK Ingo: Die deutsch-lettischen Musikbeziehungen
im 20. Jahrhundert s. 274-283
Opis powyższy ukazał się w bibliogr. za 2000 r. bez treści
2502. DAUDZE Argita: Ieskats Latvijas un
Zviedrijas politikā 1939.- 1991. gadā. [Przegląd
stosunków łotewsko-szwedzkich w latach 1939-1991].
Latv. Vēsture 2004 [nr] 4 s. 75-85
2505. 20. [DIVDESMITAIS] gadsimta Latvijas
vēsture. 2. Sēj.: Neatkarīgā valsts, 1918-1940 / atb.
red. Valdis Bērziņš. - Rīga, 2003
2503. DEUTSCHBALTEN : Weimarer Republik
und Drittes Reich. Bd. 1 / hrsg. v. Michael Garleff. Köln: Böhlau, 2001. - VIII, 441 s. - (Das Baltikum in
Geschichte und Gegenwart ; Bd. 1/1)
2506. DŁUGA Ilona: Prasa polska na Litwie w XX
wieku. Rocz. Wsch. 2000 nr 6 s. 31-44
Z
treści:
GARLEFF
Michael:
Deutschbalten
in
Auseinandersetzung mit der Weimarer Republik und dem Dritten
Reich: zur Forschungssituation und Problemlage s. 1-10. FILARETOV Bastian: Die Baltische Brüderschaft: wider den
Zeitgeist? s. 11-50. - SIEGERT Carla: Die Baltische
Arbeitsgemeinschaft 1934-1940 s. 51-76. - REDECKER Niels v.:
Victor von zur Mühlen und die nationalsozialistische Bewegung im
estländischen Deutschtum: eine biographische Annäherung s. 77118. - BRÜGGEMANN Karsten: Max Erwin von ScheubnerRichter (1884-1923) - der "Führer des Führers"? s. 119-146. PAJOUH Christine: Die Ostpolitik Alfred Rosenbergs 1941-1944 s.
167-196. - WITTRAM Heinrich: Deutschbaltische Theologen
zwischen völkischer Sogkraft und reformatorischer Besinnung in
Lettland und Estland in den 1930er Jahren s. 217-244. POELCHAU Lore: Christentum und Nationalsozialismus im
Spiegel der deutschbaltischen kirchlichen Presse der 1930er Jahre
s. 245-266. - BITTER Stephan: Umdeutung des Christentums: der
baltische Theologe Erich Seeberg im Nationalsozialismus s. 267296. - BOSSE Lars: Vom Baltikum in den Reichsgau Wartheland s.
297-388. - GEHRKE Roland: Deutschbalten an der
Reichsuniversität Posen s. 389-426
Powyższy opis ukazał się w bibliogr. za 2002 r. bez treści
2504. Die DEUTSCHE Volksgruppe in Lettland
während der Zwischenkriegszeit und aktuelle Fragen
des deutsch-lettischen Verhältnisses / hrsg. v. Boris
Meissner, Dietrich A. Loeber, Detlef Henning. Hamburg: Bibliotheca Baltica, 2000. - 303 s. (Veröffentlichung / Der Göttinger Arbeitskreis ; 499)
Z treści: LENZ Wilhelm: Die deutsche Reichspolitik, das
Bermondt-Unternehmen und die Deutschbalten 1918/1919 s. 1539. - HENNING Detlef: Die deutsche Volksgruppe in Lettland und
die Rechte der Minderheiten 1918 bis 1940 s. 40-57. -
Rec.: BLŪZMA Valdis, Latv. Vēsture 2004 [nr] 3 s. 104-112. ZUNDA Antonijs, Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2004 [nr] 2 s. 171-174
2507. DOBROŃSKI Adam: Kombatanci polscy w
Republice Litewskiej // In: Kultura i świadomość
etniczna Polaków na Wschodzie : tradycja i
współczesność. - Wrocław: Uniw. Wroc., 2004. - S.
333-343. - (Z Prac Katedry Etnologii i Antropologii
Kulturowej oraz Ośrodka Badań Wschodnich
Uniwersytetu Wrocławskiego). Sum. s. 342-343
2508. EBERHARDT Piotr: Liczebność i
rozmieszczenie ludności żydowskiej na Kresach
Wschodnich I i II Rzeczypospolitej w pierwszej
połowie XX wieku // In: Świat niepożegnany : Żydzi
na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w
XVIII-XX wieku. - Warszawa; Londyn, 2004. - S. 6476. Sum. s. 1033
2509. L'ECRITURE Lituanienne au carrefour de
l'histoire : le 100e anniversaire du retour de l'alphabet
latin dans les publications lituaniennes. - [Vilnius]:
Musée National de Lituanie, 2004. - 86, [2] s.: il.,
faks., mapy, portr
2510. ELIAS Otto-Heinrich: Lebensumstände und
Mentalität der sogenannten Undeutschen im Tallinn
des 18. Jahrhunderts : Vorproletariat oder
deklassiertes Handwerk? Vana Tallinn 2002 [T.] 13 s.
96-113. Streszcz. w jęz. est. s. 112-113
2511. ĒRGLIS Dzintars: Epizod "sąsiedzki" w
Krustpilsie : życie i śmierć Beili Veide [1921-1941] //
In: Świat niepożegnany : Żydzi na dawnych ziemiach
wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII-XX wieku. Warszawa; Londyn, 2004. - S. 723-732. Sum. s. 1065
2522. FORENCEWICZ Józef: Szkolnictwo
litewskie na Sejneńszczyźnie w latach 1906-1939.
Almanach Sejneński 2004 [nr] 3 s. 103-109, il.
Streszcz. w jęz. lit. s. 103-104
2512. ĒRGLIS Dzintars: Latvijas Centrālās
padomes vēstures nezināmās lappuses. - Rīga, 2003
2523. FROESE Wolfgang: Geschichte der Ostsee :
Völker und Staaten am Baltischen Meer. - Gernsbach,
2002
2513. ĒRGLIS Dzintars: Represēto Latvijas
Centrālās padomes dalībnieku un viņu atbalstītāju
krimināllietas bijušajā LPSR MP VDK arhīvā. (Die
"Kriminalakten" der verfolgten Mitglieder und
Unterstützer des Lettischen Zentralrats im
ehemaligen KGB Archiv der LSSR). Latv. Vēstures
Inst. Žurn. 2003 [nr] 3 s. 91-111, tab. Zsfg. s. 110-111
2524. GĄSIOROWSKI Andrzej: Sport jako
czynnik wychowania narodowego młodzieży polskiej
na Litwie (1919-1940) // In: Przełomy w historii : XVI
Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wrocław, 1518 września 1999 roku : pamiętnik. T. 3 cz. 3. - Toruń:
Wydaw. Adam Marszałek, 2004. - S. 383-390
Rec.: ŽVINKLIS Arturs, Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2003 [nr] 3
s. 191-195
2514. ESTLAND und Russland : Aspekte der
Beziehungen beider Länder / hrsg. v. Olaf
Mertelsmann. - Hamburg: Kovač, 2005. - 322 s. (Hamburger Beiträge zur Geschichte des östlichen
Europa ; 11)
2515. ESTONIA- identity and independence / ed.
by Jean-Jacques Subrenat. - Amsterdam: Rodopi,
2004. - VI, 310 s. - (On the Boundary of Two Worlds ;
2)
2516. EVARTS Edvīns: Okupācijas iestādes par
Zemes pašpārvaldes uzdevumiem un funkcijām
(1941. g. jūlijs - 1944. g. septembris). (Die Haltung
der deutschen Besatzungsorgane gegenüber Aufgaben
und Funktionen der lettischen Selbstverwaltung (Juli
1941 - September 1944). Latv. Vēstures Inst. Žurn.
2003 [nr] 4 s. 120-140. Zsfg. s. 139-140
2517. EZERGAILIS Andrievs: Kolaborācija vācu
okupētajā
Latvijā:
piedāvātā
un
atraidītā.
(Collaboration in German-occupied Latvia: the
offered and the refused one). Latv. Vēsture 2004 [nr]
2 s. 42-53. Sum. s. 53
2518. EZERGAILIS Andrievs: "Sąsiedzi" nie zabili
Żydów // In: Świat niepożegnany : Żydzi na dawnych
ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII-XX
wieku. - Warszawa; Londyn, 2004 . - S. 658-684. Sum.
s. 1061-1062
Dot. Litwy i Łotwy
2519. FEDUSZKA Jacek: Powstanie listopadowe
na Litwie i Żmudzi. Teka Kom. Hist. 2004 Vol. 1 s.
110-160. Sum. s. 160
2520. FELDMANIS Inesis: Latvija nacistiskās
Vācijas okupācijas varā (1941-1945). [Łotwa w czasie
okupacji niemieckiej (1941-1945)]. Latv. Vēsture 2004
[nr] 1 s. 91-104
2521. FELDMANIS Inesis: Latvijas okupācija:
vēsturiskie un starptautiski tiesiskie aspekti.
[Okupacja Łotwy: międzynarodowe aspekty prawne i
historyczne]. Latv. Vēsture 2004 [nr] 4 s. 86-93
Rec.: JAHNKE Carsten, Hist.- Polit. Buch 2004 Bd. 52 s. 123124. - SCHWEITZER Robert, Bibliotheca Baltica 2004 Bd. 12/13 s.
13-15
2525. GERMANISTIK in Tartu/Dorpat :
Rückblick auf 200 Jahre / hrsg. Siret Rutiku, René
Kegelmann. - Tartu: [Universität Tartu], 2003. - 209 s.,
VIII s. tabl.: tab., wykr.
Z treści: RUTIKU Siret: 200 Jahre Germanistik in
Tartu/Dorpat: ein historischer Überblick s. 20-69. - KULL Kai: Das
Studentische Leben und die Anfängen der deutschen Philologie in
Dorpat s. 70-92. - KÄRNER Erika: Professor Leo Meyer Begründer der wissenschaftlichen Germanistik in Tartu s. 93-105. LUKAS Liina: Germanistik in Tartu in der Wendezeit - von der
Inlands- zur Auslandsgermanistik s. 106-112. - KAALEP Ain: "Mit
Goethe in die Welt": das Deutsche in der estnischen
Kulturgeschichte s. 113-129. - TULDAVA Juhan: "Ich konnte mich
in Tartu der Wissenschaft widmen" : Germanistik in Sowjetestland
s. 130-146. - AROLD Anne: Der Steinige Weg zur Promotion in der
Germanistik s. 147-167
2526. GIEROWSKA-KAŁŁAUR Joanna: Żydzi i
Polacy na Wileńszczyźnie i Grodzieńszczyźnie w
latach 1919-1920 // In: Świat niepożegnany : Żydzi na
dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w
XVIII-XX wieku. - Warszawa; Londyn, 2004. - S. 354363. Sum. s. 1047
2527. GILLERN Jerzy: Francuzi w III i VI
Brygadzie Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej. Mars
2000 T. 8 s. 163-171. Sum. s. 171
2528. GILLY Seraina: Der Nationalstaat im
Wandel : Estland im 20. Jahrhundert. - Bern, 2002
Rec.: BRÜGGEMANN Kartsen, J. Balt. Stud. 2004 Vol. 35 Nr
2 s. 201-204
2529. GIMŽAUSKAS Edmundas: Baltarusių
veiksnys formuojantis Lietuvos valstybei 1915-1923
m. [Czynnik białoruski w formowaniu państwa
litewskiego w latach 1915-1923] / Lietuvos Istorijos
Institutas. - Vilnius, 2003. - 191, [1] s. + 1 mapa skł.
Bibliogr. s. 159-168. Sod. Zsfg.
Rec.: KASPARAVIČIUS Algimantas, Liet. Ist. Metraštis 2003
[nr] 1 (dr. 2004) s. 195-204
2530. GIRDZIJAUSKAS Petras: Laisvės gynėjas :
Petro Paulaičio [1904-1986] biografijos bruožai.
Laisvės Kovų Archyvas 2001 T. 30 s. 5-28, il., faks.,
portr.
2531. GOLDMANIS
autonomijas (nacionāli
133
Juris: Ebreju kultūras
kulturālās pašvaldības)
jautājums Latvijas parlamentā (1918-1925). (The
issue of Jewish cultural autonomy (ethnic cultural
self-government) in the Latvian parliament (19181925)). Latv. Vēsture 2003 [nr] 3 s. 24-37. Sum. s. 37
2532. GRABOWSKI Zbigniew: Powstanie 1831
roku na Litwie : działania sił regularnych // In: Czyn
zbrojny w dziejach narodu polskiego : studia
ofiarowane profesorowi Januszowi Wojtasikowi w
siedemdziesiątą rocznicę urodzin. - Siedlce: Wydaw.
Akad. Polaskiej, 2004. - S. 165-172
2533. GRIGARAVIČIŪTĖ Sandra: Lietuvos
garbės konsulatai Norvegijoje 1926-1940 metais.
(Lithuania's honour consulates in Norway in 19261940). Istorija (Vilnius) 2004 [nr] 61 s. 24-37, faks.
Sum. s. 76
2534. GRYGAJTIS Krzysztof: Wyprawa na Wilno
gen. Lucjana Żeligowskiego. Mars 2004 T. 17 s. 25-46.
Sum. s. 46
2535. HOFMAN Iwona: Ukraina, Litwa, Białoruś
w publicystyce paryskiej "Kultury". - Poznań: Wydaw.
Forum Naukowe; Wrocław: Passat - Paweł Pietrzyk,
2003. - 322 s.: mapy
Rec.: KOSMAN Marceli, Zap. Hist. 2004 T. 69 z. 4 s. 210-213
2536.
HOLOKAUSTA
izpēte
Latvijā
:
starptautisko konferenču materiāli, 2003. g. 12.-13.
jūn., 24. okt., Rīga, un 2002.-2003. g. pētījumi par
holokaustu Latvijā = The Holocaust research in
Latvia : materials of an International Conference 1213 June 2003, Riga and October 2003, Rīga and the
Holocaust studies in Latvia in 2002-2003 / atb. red.
Andris Caune, sast. Dzintars Ērglis; Latvijas
Vēsturnieku Komisija [et al.]. - Rīga: Latv. Vēst. Inst.
Apgāds, 2004. - 415 s.: il., mapy. - (Latvijas
Vēsturnieku Komisijas Raksti ; 12. sēj.). Sum.
Rec.: ŠNEIDERE Irēne, Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2004 [nr] 4
s. 198-200
2537. HOLOKAUSTA izpētes jautājumi Latvijā :
starptautiskā semināra referāti, 2001. gada 29.
novembris, Rīga, un 2001.-2002. gada pētījumi par
holokaustu Latvijā / atb. red. Andris Caune, sast.
Dzintars Ērglis. - Rīga, 2003
Rec.: DRIBINS Leo, Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2003 [nr] 3 s.
188-191
2538. HOLOKAUSTA izpētes problēmas Latvijā :
starptautiskās konferences referāti, 2000. gada 16.-17.
oktobris, un pētījumi par holokaustu Latvijā / [red.
kol. Andris Caune et al.]. - Rīga, 2001
Rec.: TAUBER Joachim, Nordost-Arch. N.F. 2003 Bd.12
(dr.2004) s. 389-393
2539. IF I FORGET thee... : the destruction of the
shtetl Butrimantz / testimony by Riva Lozansky and
other witnesses. - Washington, DC: Remembrance
Books, 1998. - 150, [1] s.: il., mapy, portr.
Eksterminacja Żydów w Butrymańcach na Litwie w czasie II
wojny światowej
2540. ILMJÄRV Magnus: Hääletu alistumine :
Eesti, Läti ja Leedu välispoliitilise orientatsiooni
kujunemine ja iseseisvuse kaotus : 1920. aastate
keskpaigast anneksioonini. - Tallinn : Argo, 2004. 986 s.: il. Bibliogr. s. 944-970. Sum.
Toż wyd. skrócone w jęz. ang. pt.: Silent submission: formation
of foreign policy in Estonia, Latvia and Lithuania, 1920-1940. Stockholm: Dep. of History, 2004. - 592 s. - (Studia Baltica
Stockholmiensia; 24). - Bibliogr. s. 552-583
2541. IVANOVAS Bernaras: Lietuvos krikščionių
demokratų požiūris į žydus XX a. 4-ajame
dešimtmetyje. (The views of the Lithuanian Christian
Democrats towards Jews in the 1930s). Liet. Katalikų
Mokslo Akad. Metraštis 2004 T. 25 s. 117-137. Sum.
s. 137
2542. JAKUBOWSKI Jacek: Polacy w Estonii :
przeszłość i teraźniejszość. - Gdańsk; Lublin: Inst.
Badań nad Polonią i Duszpast. Polonijnym KUL,
2004. - 412 s.: il., faks., mapa, portr., tab. - (Biblioteka
Polonii. Seria A: Studia ; T. 29). Bibliogr. s. 297-335
2543. JAKUBOWSKI Jacek: Współczesny rozwój
kontaktów Polonii estońskiej z Polską. Cywilizacja i
Polityka. Zesz. Nauk. 2004 nr 2 s. 119-125
2544. JANKEVIČIŪTĖ Giedrė: Dailė ir valstybė :
dailės gyvenimas Lietuvos Respublikoje 1918-1940.
[Sztuka i państwo : życie sztuki w Republice
Litewskiej 1918-1940] / Kultūros, Filosofijos ir Meno
Institutas. - Kaunas: Nacionalinis M.K. Čiurlionio
Dailės Muziejus, 2003. - 303, [1] s.: il. Bibliogr. Sum.
Rec.: MAČIULIS Dangiras, Liet. Ist. Metraštis 2003 [nr] 1 (dr.
2004) s. 207-213
2545. JANKEVIČIŪTĖ Giedrė: Kultūros paveldo
likimas tarpukario Lietuvoje. (Fate of cultural
heritage in interwar Lithuania). Liet. Ist. Metraštis
2002 [nr] 1 (dr. 2003) s. 77-98. Sum. s. 97-98
2546. JANKOWIAK M.: Latgalia i mniejszość
polska w Latgalii jako element kształtujący stosunki
polsko-łotewskie w okresie międzywojennym // In:
Vostočnaja Evropa : fenomen Baltii : Metarialy IV
Meždunarodnoj naučnoj konferencii [...]. - SanktPeterburg: General'noe Konsul'stvo Resp. Pol'ša,
2004. - S.212-221: mapa
Toż w jęz. ros. s.221-230
2547. JANKOWSKI Bartosz: W dziesięciolecie
traktatu polsko-litewskiego : relacje międzypaństwowe
w ostatniej dekadzie XX w. - Suchy Las: Wydaw.
Politański, 2004. - 191 s.: il., mapy, tab. Bibliogr.
s.155-164
2548. JAROSZEWICZ-PIERESŁAWCEW Zoja,
POTAŠENKO
Griogrijus:
Przesiedlenie
staroobrzędowców z Suwalszczyzny na Litwę w 1941 r.
// In: Repatriacje i migracje ludności pogranicza w
XX wieku : stan badań oraz źródła do dziejów
pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego. - Białystok,
2004. - S. 58-68. - (Wspólne Dziedzictwo Ziem
Północno-Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej ; T.
3)
2549. JAŠINAUSKAS Linas: Nacių švietimo
politika Lietuvoje 1941-1944 m. (Nazi's policy of
education in Lithuania in 1941-1944). Lituanistica
2004 Nr. 1 s. 1-26, tab. Sum. s. 26
2550. JĒKABSONS Ēriks: Latviešu nacionālā
minoritāte Lieuvas Republikā 1918.-1940. gadā. (Die
lettische Minderheit in der Republik Litauen 19181940). Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2003 [nr] 4 s. 94-119.
Zsfg. s. 118-119
2551. JĒKABSONS Ēriks: Latvijas attiecības ar
Ukrainas Tautas Republiku (1919-1921). (Relations
between Latvia and the People's Republic of Ukraine
(1919-1921). Latv. Vēsture 2003 [nr] 4 s. 56-72. Sum.
s. 71-72
2552. JĒKABSONS Ēriks, FILIPOW Krzysztof:
Łotysze - kawalerowie Krzyża Virtuti Militari. Zesz.
Nauk. / Muz. Wojs. w Białym. 2000 [z.] 13 s. 150-156,
portr.
2553. JĒKABSONS Ēriks, NEIBURGS Uldis:
Łotewskie bataliony policyjne w ochronie getta
warszawskiego (VIII-X 1942 r.) // In: Świat
niepożegnany : Żydzi na dawnych ziemiach
wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII-XX wieku. Warszawa; Londyn, 2004. - S. 531-550
2554. JEZIERSKI Zdzisław: Służba zdrowia 5
Brygady Wileńskiej "Łupaszki". Mars 2001 T. 10 s.
207-230, mapa. Sum. 230
2555. XX [KAHEKÜMES] SAJANDI kroonika :
Eesti ja maailm. 2 osa: 17.06.1940 - 31.10.1961.
[Kronika XX wieku : Estonia i świat. Cz. 2:
17.06.1940 - 31.10.1961] / aluskäsikiri Mati Graf,
toimetajad-koostajad Kristin Aasma [et al.]. [Tallinn]: Eesti Entsüklopeediakirjastus, [ca. 2004]. 591 s.: il., mapy., portr.
2556. KAIRIŪKŠTYTĖ Nastazija: Vilniaus
vadavimo sąjunga 1925 04 26-1938 11 25 : istorinė
apybraiža. (Vilnius liberation union (1925-1938)) /
Lietuvos Istorijos Institutas. - Vilnius, 2001. - 317, [2]
s.: il., faks., mapy, portr., tab. Bibliogr. s. 235-244.
Sum. s. 229-233
2557.
KAKAREKO
Andrzej:
Działalność
synodalna biskupów wileńskich po Soborze
Trydenckim // In: "Tym, który umacnia" : księga
pamiątkowa ku czci J. E. ks. bp. prof. zw. Edwarda
Ozorowskiego [...]. - Białystok: Wydaw. Uniw. w
Białymstoku, 2004. - S. 313-323. - (Rozprawy
Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej
Uniwersytetu w Białymstoku ; 1)
2558. KAKAREKO Antoni: Rola Wilna i
Wileńszczyzny w formowaniu się stosunków i
odniesień polsko-litewskich w latach 1918-1994 // In:
U progu niepodległości 1918-1989 : zbiór studiów . Ostaszewo Gd.: Wydaw "Stepan design", 1999. - S.
144-170. - (Prace Zakładu Historii Myśli i Kultury
Politycznej
Instytutu
Historii
Uniwersytetu
Gdańskiego)
2559. KALUŠKEVIČIUS Benjaminas, MISIUS
Kazys: Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904.
(Lithuanian book-carriers and daractors of 1864-1904)
/ Lietuvos Kultūros Fondas. Knygnešio Draugija;
Lietuvos Literatūros ir Meno Archyvas. - Vilnius:
Diemedžio Leidykla, 2004. - 670, [2] s.: il., portr. Sum.
s. 667-668. Sod. s. 669-670
2560. KAMUNTAVIČIENĖ Vaida: Žemaičių
Kalvarijos dominikonai XIX a. pirmojoje pusėje
(pagal vienuolyno vizitacijų aktus). (Dominicans of
Žemaičių Kalvarija in the 1st half of the 19th century
(according to the data of the convent's visitations)).
Liet. Katalikų Mokslo Akad. Metraštis 2004 T. 25 s.
481-499. Sum. s. 498-499
2561. KANGERIS Kārlis: Stosunki żydowskołotewskie z perspektywy Trzeciej Rzeszy (1933-VI
1941) // In: Świat niepożegnany : Żydzi na dawnych
ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII-XX
wieku. - Warszawa; Londyn, 2004. - S. 298-312. Sum.
s. 1044
2562. KĀRLIM Ulmanim 125 / redkol. Andris
Caune. - Rīga, 2003
Rec.: KRĒSLIŅŠ Uldis, Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2004 [nr] 1
s. 189-192
2563. KASPARAVIČIUS Algimantas: Kauno ir
Prahos politinio-diplomatinio bendradarbiavimo
paradoksai 1922-1925 metais. (Paradoxes of the
interactive political-diplomatic activity of Kaunas and
Prague during 1922-1925). Liet. Ist. Metraštis 2003
[nr] 1 (dr. 2004) s. 103-134. Sum. s. 133-134
2564. KASPARAVIČIUS Algimantas: Kunigas
Mečislovas Reinys [1884-1953] - Lietuvos užsienio
reikalų ministras : tarp idealizmo ir realizmo. (Rev.
Mečislovas Reinys - Lithuanian foreign affairs
minister : between idealism and realism). Liet.
Katalikų Mokslo Akad. Metraštis 2004 T. 24 s. 491511. Sum. s. 510-511
2565.
KASPERAVIČIUS
Algis:
Anatanas
Smetona [1874-1944] - ostatni rozdział. Biul. Hist.
Pogranicza 2004 nr 5 s. 31-41. Sum. s. 40-41. Streszcz.
w jęz. lit. s. 41
2566. KASPERAVIČIUS Algis: Stosunki litewskożydowskie na Litwie w latach 1935-1944 // In: Świat
niepożegnany : Żydzi na dawnych ziemiach
wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII-XX wieku. Warszawa; Londyn, 2004. - S. 313-329. Sum. s. 10441045
2567. KIAUPIENĖ Jūratė: Litwa między
Zachodem a Wschodem: historia i czas teraźniejszy :
(aspekt kultury politycznej) // In: Idea Europy = Idea
of Europe. - Warszawa: Biuro Informacji Rady
Europy, 2004. - S. 91-94
2568. KIETAVIŠKĖS : Kietaviškių seniūnijos
istorinė apžvalga. [Kietawyszki : spojrzenie na historie
starostwa Kietawyszki] / sud. Danutė Gudelienė [et
al.]. - Kaišiadorys: Kaišiad. Etn. Kult. Centro L-kla,
1998. - 295, [1] s., [24] s. tabl.: nuty, tab.
135
2569. KIVIMÄE Juta: Žanrimaal argiajaloo
allikana : Oscar Hoffmanni [1851-1912] "Tartu turg" ja
"Ajalehte lugev mees". (Genre painting as a source of
everyday history : "Tartu market" and "The man
reading a newspaper" by Oscar Hoffmann). Vana
Tallinn 2002 [T.] 13 s. 278-290, il. Sum. s. 289-290
2570. KĻAVIŅŠ Kaspars: Mīti, konjunktūra un
aktuālās vērtības Latvijas vēsturē. (Myths, current
political situation and dominant values in the history
of Latvia) . Latv. Vēsture 2004 [nr] 3 s. 47-59. Sum. s.
58-59
2571. KMIECIK Tadeusz: Stan armii litewskiej na
przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX w. (na
podstawie dokumentów polskiego wywiadu). Słup.
Stud. Hist. 2004 nr 11 s.271-278
2572. KOIK Lembit: Balti kett : Molotow Ribbentrop 23.08.1939 - 23.08.1989. - Tallinn: Eesti
Entsüklopeediakirjastus, 2004. - 111 s.: il.
2573. KOLARZ Beata: Ustrój Litwy Środkowej w
latach 1920-1922. - Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdań.,
2004. - 216, [2] s.: il., faks., tab., mapa. Bibliogr. s. 214217
2574. KOSIENKOWSKI Marcin: Czy mniejszość
rosyjskojęzyczna
stanowi
zagrożenie
dla
bezpieczeństwa Estonii? Zesz. Nauk. Koła
Wschodnioeurop. Stosunków Międzyn. 2004 nr 3 s.
69-78
2575. KOSTRZAK Jan: Odradzanie się
niepodległej Estonii w świetle własnych obserwacji
historyka i dyplomaty // In: Polska polityka
wschodnia w XX wieku : studia. - Włocławek: Wyż.
Szk. Hum.-Ekonom.; Toruń: UMK, 2004. - S.195-199
2576. KRĒSLIŅŠ Uldis: Krievu emigrācija un
monarhistu kustība Latvija : 20. gs. 20. gadi un 30.
gadu sākums. (Russian emigration and Russian
monarchist movement in Latvia in the 1920s and at
the beginning of 1930s). Latv. Vēstures Inst. Žurn.
2004 [nr] 2 s. 70-97. Sum. s. 94-97
2577. KRŪMIŅŠ Gatis: Ekonomiskā politika un
ekonomiskā realitāte Latvijā pēc padomju okupācijas
1940. gadā. (Economic policy and economic reality in
Latvia as a result of 1940 occupation by the USSR).
Latv. Vēsture 2004 [nr] 2 s. 33-41. Sum. s. 41
2578. KRUPNIKOV Peter: Geschichte und
Geschichtsbewusstsein in Lettland // In: Die
Rückkehr der Geschichte : Osteuropa auf der Suche
nach Kontinuität. - Köln: Böhlau, 1999. - S. 127-140. (Schriften des Zentralinstituts für Mittel- und
Osteuropastudien ; Bd. 2)
2579. KRYSIN Michail Ju.: Pribaltika meždu
Stalinym i Gitlerom. - Moskva: Veče, 2004. - 462 s.: il.
- (Voennyje Tajny XX Veka)
Rec.: STRODS Heinrihs, Latv. Vēsture 2004 [nr] 2 s. 107-111
2580. LATVIJA nacistiskās Vācijas okupācijas
varā, 1941-1945 : starptautiskās konferences referāti,
2003.g. 12.-13.jūn., Rīga = Latvia under nazi German
occupation, 1941-1945 : materials of an international
conference 12-13 june 2003, Riga / atb. red. Andris
Caune, sast. Dzintars Ērglis. - Rīga: Latv. Vēst. Inst.
Apgāds, 2004. - 229 s.: il. - (Latvijas Vēsturnieku
Komisijas Raksti ; 11. sēj.). Sum.
Rec.: ŠNEIDERE Irēne, Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2004 [nr] 3
s. 191-193
2581. LATVIJAS ārlietu dienesta darbinieki, 19181991 : biogrāfiskā vārdnīca. (Latvian Foreign Office,
1918-1991) / sast. Ēriks Jēkabsons, Valters
Ščerbinskis; Latvijas Valsts Vēstures Arhīvs; Latvijas
Republikas Ārlietu Min.; Latvijas Arhīvistu Biedriba.
- Rīga: Zinātne, 2003. - 436, [1] s.: portr. Sum.
Rec.: LERHIS Ainārs, Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2004 [nr] 2 s.
174-177
2582. LATVIJAS tiesību vēsture (1914-2000) :
mācību grāmata juridiskajām augstskolām un
fakultātēm. [Historia prawa na Łotwie (1914-2000) :
nauka, książki, uczelnie wyższe i wydziały] / red.
Dietrich A. Loeber. - Rīga: Fonds "Latvijas Vēsture",
2000. - 528 s. - (Juridiskā Mācību un Izglītojošā
Literatūra). Sum. Sod.
2583. LAUKAITYTĖ Regina: Stačiatikių bažnyčia
Lietuvoje XX amžiuje. - Vilnius, 2003
Rec.: GAIGALAITĖ Aldona, Istorija (Vilnius) 2004 [nr] 59/60
s. 156-158
2584. LERHIS Ainārs: Ceļš uz Latvijas valsts
diplomātiju (1917-1918). (The road to Latvia's state
diplomacy (1917-1918)). Latv. Vēstures Inst. Žurn.
2003 [nr] 3 s. 73-90. Sum. s. 88-90
2585. LERHIS Ainārs: Latvijas pārstāvniecību
tīkla ārvalstīs attīstība (1918-1934). (The development
of network of Latvian representations abroad (19181934)). Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2004 [nr] 2 s. 98119. Sum. s. 117-119
2586. LESČIUS Vytautas: Lietuvos kariuomenė
nepriklausomybės kovose 1918-1920 : monografija.
(Die litauischen Streifkräfte in den Kämpfen um dei
Unabhängigkeit 1918-1920) / Generolo Jono
Žemaičio Lietuvos Karo Akademija; Vilniaus
Universitetas. - Vilnius, 2004. - 497, [2] s., [1] k. map
skł.: mapy, pl. - (Lietuvos Kariuomenės Istorija). Zsfg.
s. 433-447
2587. LEVANDAUSKAS Vytautas: Działalność
architektoniczno-oświatowa
Michała
PełkiPolińskiego [1785-1848] na Litwie. Prz. Wsch. 2001 T.
7 z. 4 s. 1285-1292, il., faks. Streszcz. w jęz. lit. s. 1291.
Streszcz. w jęz. białorus. s. 1921-1292. Sod. s. 1292
2588. LEVIN Dov: Dlaczego Żydzi byli
mordowani przez swoich litewskich sąsiadów? // In:
Świat niepożegnany : Żydzi na dawnych ziemiach
wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII-XX wieku. Warszawa; Londyn, 2004. - S. 718-722. Sum. s. 1065
2589. LIETUVIŲ tauta antinacinės koalicijos kovų
verpetuose : (prieš sakralinį ir mitologinį XX a.
istorinių įvykių interpretavimą) = Lithuanian nation
in the vortexes of fights of anti-nazi coalition :
(against sacral and mythological interpretation of
historical events of the XXth century) / ats. red.
Henrikas Šadžius. - Vilnius: Margi Raštai, 2003. - 302,
[1] s. Sum. s. 289-302
Z treści: ŠADŽIUS Henrikas: Istorinių tyrimų būklė politinių
sistemų transformacijos laikotarpių. (The status of historical
investigations within the period of political transformations) s. 1337. - KASPERAVIČIUS Algis: Pasipriešinimas ar kolaboravimas
nacių okupuotuose kraštuose Antrojo pasaulinio kara metais.
(Resistance or collaboration in the territories ocupied by the Nazis
during the years of the second world war) s. 41-58. - TRUSKA
Liudas: Politiniai lietuvių orientyrai Antrojo pasaulinio karo
metais. (Political references of Lithuanians during the years of the
second world war) s. 59-77. - VAITKEVIČIUS Bronius: Tautinė
stovykla: "pasyvaus veikimo" arba "lūkuravimo" koncepcijos
šalininkai. (National camp: supporters of "passive acting" or
"awaiting" concepts) s. 108-123. - JAŠINAUSKAS Linas: Švietimas
nacių okupuotoje Lietuvoje - pasyvaus pasipriešinimo okupantams
apraiškos. (Education in the Naci occupied Lithuania as a form of
passive resistance to the occupants) s. 124-151. - BUCHAVECKAS
Stanislovas: Nacmečio Lietuvos mokytojo kelias: nuo rezistencijos
iki Štuthofo konclagerio. (The way of a Nazi period teacher from
resistance to the Stuthoff concentration camp) s. 152-171. BRANDIŠAUSKAS Valentinas: Lietuvių SS legionas: nuo
visuotinio boikoto iki vienodo vertinimo. (Lithuanian SS legion:
from unanimous boycott to unanimous evaluation) s. 175-186. MALIŠAUSKAS
Rimgaudas:
Ginkluotas
pasipriešinimas
okupuotoje Lietuvoje išeivijos istoriografijoje. (The topic of
military to the Nazis in emigratory historiography) s. 187-194. KAZAKEVIČIUS Vytautas: Lemtingojo išsigelbėjimo ieškant:
pasipriešinimo nacizmui judėjimo aspektai lietuvių literatūroje
sventur. (The aspects of anti-nazi movement in emigratory
Lithuanian literature) s. 195-216. - BENDINSKAS Aleksandras:
Nacių okupaciją prisiminus: (SS legiono boikoto dalyvio
atsiminimai). (Remembering the data very important to Lithuania:
(recollections of a participant of the SS legion boycott)) s. 221-238.
- ALEKSIŪNAS Juozas: Šešioliktosios lietuviškosios divizijos kariai
Kursko lanko mūšyje: (kario atsiminimai). (Solders of the 16th
Lithuania division at the battle of Kursk: (recollections of a
solder)) s. 239-248. - TUTKUS Vytautas: Sunkų buvo apsispręsti:
(kario atsiminimai). (It was difficult to make a self-determination)
s. 249-256. - EIDUKAS Petras: Ginkluotas pasipriešinimas
nacistinei okupacijai Lietuvoje: (partizano atsiminimai). (Military
resistance against Nazi occupation in Lithuania: (recollections of a
Soviet partisan)) s. 257-268. - GAIDYS Henrikas: Amerikos lietviai
Antrajame pasauliniame kare. (American Lithuanians in the
second world war) s. 269-277. - GANUSAUSKAS Edmundas: Prieš
fašizmą kovojo ir lietuviai lakūnai. (Lithuanian pilots in the fight
against fashism in the west front) s. 278-288
2590.
LIPINSKY
Jan:
Das
geheime
Zusatzprotokoll
zum
deutsch-sowjetischen
Nichtangriffsvertrag vom 23. August 1939 und seine
Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte von 1939 bis
1999 . - Frankfurt/M.: Lang, 2004. - 657 s. (Europäische
Hochschulschriften.
Reihe
3:
Geschichte und ihre Hilfswissenschaften ; Bd. 991)
2591. ŁOSSOWSKI Piotr: Baltijskie gosudarstva v
1918-1940 gg. : sravnitel'noe issledovanie // In: Strany
Baltiki i Rossija : obščestva. - Moskva, 2002. - S. 169224
tautininkų dr. J. Basanavičiaus sąjungos veikla (19271940). (Activites of dr. J. Basanavičius' union of
Lithuanian nationalist teachers (1927-1940)).
Lituanistica 2004 Nr. 3 s. 1-21. Sum. s. 21
2594. MAČIULIS Stasys: Keturių valandų mirties
šokis : (tankų ataka). [Czterogodzinny taniec śmierci :
(atak czołgów)]. Laisvės Kovų Archyvas 2001 T. 30 s.
96-167, il., portr.
2595. MAKAUSKAS Bronius: Staszys Konstanty
(Stašys Konstantinas) (1880-1942?), farmaceuta,
działacz litewski, burmistrz Wilna // In: Pol. słownik
biogr. T. 42. - Warszawa: IH PAN, 2004. - S. 558-559
2596. MARCINKEVIČIUS Andrius, KAUBRYS
Saulius: Lietuvos Stačiatikių Bažnyčia, 1918-1939 m. Vilnius, 2003
Rec.: LAUKAITYTĖ Regina, Lituanistica 2004 Nr. 2 s. 94-96
2597. MARCINKIEWICZ Józef: Polsko-litewskie
kontakty językowe na Suwalszczyźnie / Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Katedra
Skandynawistyki i Baltologii. - Poznań, 2003. - 199 s.,
[1] k. skł.: mapa. - (Poznańskie Studia Bałtystyczne ; 2)
Rec.: VAIČIULYTĖ-ROMANČUK Ona, Almanach Sejneński
2004 [nr] 3 s. 513-516
2598. MARECKAITĖ Gražina: Romantizmo
idėjos lietuvių teatre : nuo XIX iki XXI amžiaus.
(Romantic ideas in Lithuanian theatre) / Kultūros,
Filosofijos ir Meno Institutas. - Vilnius, 2004. - 247,
[1] s.: il. Sum. s. 233-240
2599. MASALSKIS Hans: Das Sprachgenie :
Georg Sauerwein - eine Biographie. - Oldenburg: IgelVerl. Wiss., 2003. - 444 s.: il. - (Literatur- und
Medienwissenschaft ; 88)
Rec.: HERMANN Arthur, Annaberger Annalen 2004 Bd. 12 s.
262-263
[Toż
w
wersji
elekt.:
]
http://annaberg.de/aa/2004/AnnabergerAnnalen12-2004.pdf
2600.
MASŁOWSKI
Paweł:
Polacy
na
Wileńszczyźnie i na Litwie w latach 1944-1994. Zesz.
Nauk. Koła Wschodnioeurop. Stosunków Międzyn.
2004 nr 3 s. 43-60, tab.
2601. MATERSKI Wojciech: Traktat ryski i
ewolucja stanu bezpieczeństwa w regionie bałtyckim
// In: Europa Środkowa i Wschodnia w XX wieku :
studia ofiarowane Wiesławowi Balcerakowi w
siedemdziesiątą rocznicę urodzin. - Warszawa: Inst.
Hist. PAN; Łowicz: Stow. Mazowiecki Ośr. Badań
Nauk., 2004. - S. 345-353
2602. MEISSNER Boris: Die baltischen Staaten
im Umbruch : Beiträge 1995-2000. - Hamburg:
Baltica, 2001. - 157 s. - (Bibliotheca Baltica)
2592. MAČIULIS Dangiras: Anatomia jednego
pogromu na Litwie: Leipalingi 18 VI 1939 r. // In:
Świat niepożegnany : Żydzi na dawnych ziemiach
wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII-XX wieku. Warszawa; Londyn, 2004. - S. 605-611. Sum. s. 10591060
2603. MERKYS Vytautas: Vilniaus vyskupija
1795-1864 m. : nuo politinės link kultūrinės tautos.
(The diocese of Vilnius 1795-1864 : from a political
toward a cultural nation). Liet. Katalikų Mokslo
Akad. Metraštis 2004 T. 24 s. 13-52. Sum. s. 51-52
2593. MAČIULIS Dangiras: Lietuvių mokytojų
2604. MIKŁASZEWICZ Irena: Żydzi w Litewskiej
137
SRR 1944-1990 // In: Świat niepożegnany : Żydzi na
dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w
XVIII-XX wieku. - Warszawa; Londyn, 2004. - S. 183189: tab. Sum. s. 1038-1039
2605. MORJĀNOVA Irīna: Materiāli Rīgas
Politehniskā institūta vēsturē (1901-1907). (Materials
on the history of Rīga Polytechnic Institute (19011907)). Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2004 [nr] 3 s. 53-82.
Sum. s. 81-82
2003. - 294 s. Bibliogr. s. 259-287
Rec.: HIDEN John, J. Balt. Stud. 2004 Vol. 35 Nr 2 s. 207-209
2611.
OZOLIŅA
Dzidra:
No
Liepājas
ūdensapgādes vēstures: 1. Ūdensvadam - būt vai
nebūt? (19. gs. beigas - 20. gs. sākums). (Aus der
Geschichte der Wasserversorgung in Liepāja (Ende
des 19. - Anfang des 20. Jahrunderts). Latv. Vēstures
Inst. Žurn. 2004 [nr] 1 s. 79-95. Zsfg. s. 94-95
2606. NACIONĀLKOMUNISMS Latvijā un 1959.
gada Latvijas PSR izglītības likums / publikācijai
sagatavojusi Daina Bleiere. Latv. Vēstures Inst. Žurn.
2004 [nr] 1 s. 126-149
2612.
OZOLIŅA
Dzidra:
No
Liepājas
ūdensapgādes vēstures: 2. Bija vien jāiztiek ar akām
(19. gs. beigas - 20. gs. sākums). (Aus der Geschichte
der Wasserversorgung der Stadt Liepāja (Ende des 19.
Jh. - 20. Jh.). Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2004 [nr] 3 s.
32-52, il., pl. Zsfg. s. 52
2607. NAD WILIĄ i Niemnem : Wileńszczyzna w
dziejach militarnych Polski XX wieku (wybrane
zagadnienia) / red. nauk. Zbigniew Moszumański,
Antoni Nawrocki. - Piotrków Trybunalski: Nauk.
Wydaw. Piotrkowskie, 2004. - 255, [1] s.: il., mapy, pl.,
tab. Sum. s. 256
2613. PADOMJU okupācijas režims Baltijā 1944.1959. gadā : politika un tās sekas : starptautiskās
konferences materiāli, 2002. gada 13.-14. jūnijs, Rīga
/ atb. red. Andris Caune, sast. Iveta Šķiņķe. - Rīga,
2003
Z
treści:
TRUBAS
Michał:
Wojskowogeograficzna
charakterystyka Wileńszczyzny s. 13-30. - MATUSZAK Zygmunt:
Wileńszczyzna w planach wojennych II Rzeczypospolitej s. 31-46. MARKERT Wojciech: Obszar Warowny "Wilno" s. 47-58. FELCHNER Andrzej: Służba zdrowia WP na Wileńszczyźnie w
latach 1921-1939 s. 59-76. - JAROSZUK Edward: Żandarmeria
wojskowa na ziemi wileńskiej w latach 1921-1939 s. 77-90. TRUBAS Halina: Wojsko Polskie na kulturalnej mapie
Wileńszczyzny 1921-1939 s. 91-102. - TREMBECKA Katarzyna:
Związki Józefa Piłsudskiego z Wileńszczyzną s. 103-112. - BOŁCUN
Grażyna: Samoobrona Wilna w latach 1918-1919 s. 131-138. CHRZANOWSKI Mirosław: Bitwa niemeńska 1920 r. s. 139-148. MARCINKIEWICZ-GOŁAŚ Anna: Ochotnicza Legia Kobiet w
obronie Wilna (1919-1922) s. 149-162. - ZABŁOCKI Radosław:
Wyprawa gen. Lucjana Żeligowskiego na Wilno s. 163-184. ŻERAŃSKI Stanisław: Obrona Wilna 18-19 września 1939 r. s. 185202. - ZARAKOWSKI Marek: 1 Pułk Artylerii Lekkiej w kampanii
1939 r. s. 203-216. - GÓRZYŃSKI Ireneusz: Operacja "Burza" na
Wileńszczyźnie s. 217-236. - KOZERAWSKI Dariusz S., ŻAK
Andrzej Cz.: Polsko-litewskie stosunki wojskowe po odzyskaniu
niepodległości przez Litwę w 1990 r. s. 237-246. - GÓRALCZYK
Małgorzata: Dzieje militarne Wileńszczyzny w XX wieku: podróż
wojskowohistoryczna "Czerwiec 2004"
2608. OKUPĀCIJAS režīmi Latvijā 1940.-1956.
gadā : Latvijas Vēsturnieku komisijas 2001. gada
pētījumi / atb. red. Andris Caune, sast. Irēne
Šneidere. - Rīga, 2002
Rec.: PAVLOVIČS Juris, Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2003 [nr] 3
s. 186-188
2609. OKUPĀCIJAS režīmi Latvijā 1940.-1959.
gadā : Latvijas Vēsturnieku komisijas 2002. gada
pētījumi = Occupation regimes in Latvia in 1940-1959
: research of the Commission of the Historians of
Latvia (2002) / atb. red. Andris Caune, sast. Dzintars
Ērglis; Latvijas Vēsturnieku Komisija; Latvijas
Universitātes Latvijas Vēstures Institūts; Latvijas
Universitātes Vēstures un Filozofijas Fak. - Rīga:
Latv. Vēst. Inst. Apgāds, 2004. - 605 s. - (Latvijas
Vēsturnieku Komisijas Raksti ; 10. sēj.). Sum. Zsfg.
Rec.: ŠNEIDERE Irēne, Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2004 [nr] 2
s. 198-200
2610. ONKEN Eva-Clarita: Demokratisierung der
Geschichte in Lettland : staatsbürgerliches
Bewusstsein und Geschichtspolitik im ersten
Jahrzehnt der Unabhängigkeit. - Hamburg: Krämer ,
Rec.: ŠĶIŅĶE Iveta, Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2004 [nr] 2 s.
183-190
2614. PAKŠTAS Vytautas: Dvidešimtojo amžiaus
Šeduva. [Szadów w dwudziestym wieku]. - Vilnius:
Margi Raštai, 1997. - 166, [3] s.: il., pl. portr.
2615. PAPPEL Kristel: Ooper Tallinnas 19.
sajandil : väitekiri muusikaajaloos. (Das Musiktheater
in Reval/Tallinn im 19. Jh.). - Tallinn: Eesti
Muusikaakad., 2003. - 282 s.: il. - (Eesti
Muusikaakadeemia Väitekirjad ; 1). Zsfg.
2616. PATYNA Michał: Współpraca państw
bałtyckich (Estonii, Litwy i Łotwy) / współpr. Szymon
Araszkiewicz. Zesz. Nauk. Koła Wschodnioeurop.
Stosunków Międzyn. 2004 nr 3 s. 93-103
2617. PAVLOVIČS Juris: Latvijas skolas 1941.1944. gadā: nacistiskā okupācijas režīma varas iestāžu
administratīvie un saimnieciskie pasākumi. (Latvian
schools in 1941-1944: institutional and economic
efforts of the Nazi occupation regime). Latv. Vēstures
Inst. Žurn. 2004 [nr] 1 s. 96-116. Sum. s. 116
2618. PAVLOVIČS Juris: Nacistiskās Vācijas
okupācijas karaspēks Latvijā - ienākšanas hronoloģijas
precizēšana. (German takeover of Latvia in summer
1941 - a correction of the chronology). Latv. Vēstures
Inst. Žurn. 2004 [nr] 3 s. 94-113. Sum. s. 113
2619.
PESONEN
Niilo:
Valtionkirkosta
vapaakirkoksi? : Viron evankelis-luterilaisen kirkon
järjestysmuodon kehitys 1919-1925. (Von der
Staatskirche zur Freikirche? : die Entwicklung der
Organisationsform
der
evangelisch-lutherischen
Kirche Estlands in den Jahren 1919-1925). - Helsinki:
Suomen Kirkkohist. Seura, 2004. - 324 s.: il. (Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Toimituksia ;
19). Zsfg.
2620. PILIETINIS pasipriešinimas Lietuvoje ir
Lenkijoje : sąsajos ir ypatumai 1939-1956. [Opór
obywatelski w Polsce i Litwie] / ats. red. Arvydas
Anušauskas. - Vilnius: Liet. Gyventojų Genocido ir
Rezist. Tyrimo Centr., 2004. - 398, [2] s.
Z treści: STRZEMBOSZ Tomasz: Pogrindinė Lenkijos
valstybė Vilnijoje 1939-1944 metais s. 15-27. - JAKUBČIONIS
Algirdas: Vilniaus krašto atgavimas ir Lietuvos nepriklausomybės
netekimas s. 28-32. - CHMIELARZ Andrzej: Kolaboravimas so
vokiečių okupantais Lenkijoje ir Lietuvoje s. 33-45. JEGELEVIČIUS Sigitas: Okupacija ir kolaboravimas Lietuvoje
Antrojo pasaulinio karo metais s. 46-64. - WOŁKONOWSKI
Jarosław: ZWZ-AK ir etninių mažumų problema Vilnijoje s. 65-106.
- BRANDIŠAUSKAS Valentinas: Lietuviškoji valdžios institucija
Vokietijos-TSRS kara pradžioje: jos veiklos bruožai, kompetencija
bei pozicija tautinių santykių srityje (Vilniaus miesto komiteto
pavyzdžiu) s. 107-118. - NIWIŃSKI Piotr: Lenkų pogrindis ir
sovietų okupacija po 1944 metų liepos mėnesio s. 119-136. BUBNYS Arūnas: Lietuvių ir lenkų pasipriešinimo judėjimai 19421945 metais: sąsajos ir skirtumai s. 137-145. - PACZOSKA Alicja:
Pokarinė gyventojų evakuacija - etninių Vilnijos problemų
sprendimo būdas s. 147-169. - ANUŠAUSKAS Arvydas: Tautiniųkultūrinių pokyčių prielaidos Rytų Lietuvoje Antrojo pasaulinio
karo or pokario metais s. 170-176. - KUODYTĖ Dalia: Ginklutos
rezistencijos politiniai ir ideologiniai ypatumai s. 195-204. ANUŠAUSKAS A.: Pasipriešinimo raida ir pasipriešinimo metodai
s. 240-252. - STARKAUSKAS Juozas: Sovietinio teroro vykdymo
struktūros ir jų veiklos kryptys s. 268-280. - BUBNYS A.: NKVDNKGB kova su lenkų pogrindžiu ir represijos prieš Lietuvos lenkus
1944-1945 metais s. 304-318. - BANIONIS Juozas: Lietuvių išeivijos
bendradarbiavimas su kitų tautų antikomunistine emigracija s. 334349. - TARKA Krzysztof: Derybos su Baltijos šalių atstovais:
emigracinė Lenkijos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos, Latvijos ir
Estijos emigrantai (1945-1956) s. 350-366. - STREIKUS Arūnas:
Represijos prieš Bažnyčią Lietuvoje 1944-1954 metais s. 367-375. JASELIŪNAS Egidijus: Bažnyčios požiūris į ginkluotą partizaninį
pasipriešinimą s. 386-391
2621. POLJANSKAJA O.V., GREBENŠČIKOV
N.D.: Litovskoe specposelency Burjatii v 40-50-e gody
20 veka // In: Vostočnaja Evropa : fenomen Baltii :
Metarialy IV Meždunarodnoj naučnoj konferencii
[...]. - Sankt-Peterburg: General'noe Konsul'stvo Resp.
Pol'ša, 2004. - S. 151-160: il. Streszcz. s. 159-160
2622. PRESS Bernhard: The murder of the Jews
in Latvia, 1941-1945. - Evanston, ILL: Northwestern
Univ. Press, 2000. - XVI, 222 s. Bibliogr. s. 205-209
Toż w jęz. niem. zob. bibliogr. za 1992 r. poz. 1018
2623. PRIEVARTOS vaisiai : Lietuvos-Lenkijos
santykiai 1920-1940 metais / par. Leonas Gudaitis. Kaunas, 2002
Rec.: ŁOSSOWSKI Piotr, Stud. z Dziej. Ros. i Europy Środ.Wsch. 2004 T. 39 s. 294-297
2624. PRIGGE William: The Latvian purges of
1959 : a revision study. J. Balt. Stud. 2004 Vol. 35 Nr
2 s. 211-230
2625. PUKIENĖ Vida: Vilniaus vyskupo
klausimas 1917-1918 metais. (On the issue of Vilnius
bishop (1917-1918)). Istorija (Vilnius) 2004 [nr] 62 s.
48-56, il. Sum. s. 98
2626. PULLAT Raimo: Od Wersalu do
Westerplatte : stosunki estońsko-polskie w okresie
międzywojennym. - Kraków, 2003
Rec.: JĒKABSONS Ēriks, Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2003 [nr]
4 s. 192-194. - SZYMAŃSKI Jan, Zap. Hist. 2004 T. 69 z. 4 s. 197199. - WASITA Ryszard, Lithuania 2004 [nr] 2 s. 118-120 [Toż w
jęz. ang. s. 241-243]
2627. PURS Aldis: Unsatisfactory national
identity : school inspectors, education and national
identity in interwar Latvia. J. Balt. Stud. 2004 Vol. 35
Nr 2 s. 97-125
2628. PYZEL P.: Stosunki Polski z krajami
bałtyckimi w latach 1918-1939 // In: Vostočnaja
Evropa : fenomen Baltii : Metarialy IV
Meždunarodnoj naučnoj konferencii [...]. - SanktPeterburg: General'noe Konsul'stvo Resp. Pol'ša,
2004. - S.177-185
Toż w jęz. ros. s.186-195
2629. RADZVILAS Vytautas: Litwa na
skrzyżowaniu dróg. Lithuania 2004 [nr] 1 s. 14-19
2630. RAGAUSKAS Aivas: Śp. Vytautas
Raudeliūnas (2 II 1930 - 4 V 2002). Lituano- Slavica
Posnan. Stud. Hist. 2004 [T.] 10 s. 271-274
2631. RAUSING Sigrid: History, memory, and
identity in post-Soviet Estonia : the end of a collective
farm. - Oxford: Oxford Univ. Press, 2004. - [12], 176 s.:
il., mapy
2632. REINSCH CAMPBELL Anette: LatvianJewish relations and images of "them" : literature,
historical consciousness and questions of guilt and
shame. - Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdań.; Berlin:
Nordeur.- Inst. Humboldt-Univ., 2004. - 40, [3] s.: il. (The Baltic Sea Area Studies: Northern Dimension of
Europe: working papers ; Vol. 11)
2633. REZMER Waldemar: Kawaleria litewska
1918-1921 // In: Kawaleria przeciwników i
sojuszników Wojska Polskiego w latach 1918-1921. Toruń: Wydaw. UMK, 2003. - S. 103-174: il., portr.
Sod. s. 151-156. Sum. s. 156-159
2634. REZMER Waldemar: Litewska prasa
wojskowa 1918-1940 // In: W kręgu prasy : (przeszłość
- teraźniejszość - przyszłość) : zbiór artykułów. T. 3. Toruń: Wydaw. UMK, 2004. - S. 81-111: faks. Zsfg. s.
110-111
2635. REZMER Waldemar: Litewski Związek
Strzelców (Lietuvos Šaulių Sąjunga) 1919-1920 // In:
Czyn zbrojny w dziejach narodu polskiego : studia
ofiarowane profesorowi Januszowi Wojtasikowi w
siedemdziesiątą rocznicę urodzin. - Siedlce: Wydaw.
Akad. Polaskiej, 2004. - S.255-268
2636. REZMER Waldemar: Marynarka wojenna
międzywojennej Litwy // In: Wokół historii i polityki :
studia z dziejów XIX i XX wieku : dedykowane
Profesorowi
Wojciechowi
Wrzesińskiemu
w
siedemdziesiątą rocznicę urodzin. - Toruń: Wydaw.
Adam Marszałek; Inst. Hist. Uniw. Wroc., 2004. - S.
697-713
2637. RIGA : Portrait einer Vielvölkerstadt am
Rande des Zarenreiches 1857-1914 / hrsg. Erwin
Oberländer, Kristine Wohlfart. - Paderborn:
Ferdinand Schöningh, 2004. - 288 s.: il., pl.
Treść: OBERLÄNDER Erwin: Rigas Aufstieg zur
multinationalen Wirtschaftsmetropole s. 11-30. - WOHLFART
139
Kristine: Das Riga der Letten s. 31-74. - LUX Markus: Das Riga der
Deutschen s. 75-113. - VOLKOVS Vladislavs: Das Riga der Russen
s. 115-156. - BOGOJAVLENSKA Svetlana: Das Riga der Juden s.
157-190. - JĒKABSONS Ēriks: Das Riga der Polen s. 191-214. JĒKABSONS Ē.: Das Riga der Litauer s. 215-240. - ŠČERBINSKIS
Valters: Das Riga der Esten s. 241-248
2638. RIGA im Prozess der Modernisierung :
Studien zum Wandel einer Ostseemetropole im 19.
und frühen 20. Jahrhundert / hrsg. v. Eduard Mühle,
Norbert Angermann. - Marburg: Verl. Herder-Inst.,
2004. - VIII, 296 s.: il. - (Tagungen zur
Ostmitteleuropa-Forschung ; 21)
2639. ROGUT Dariusz: Polsko-sowieckie rozmowy
dyplomatyczne w sprawie zwalniania z obozów
Polaków i obywateli polskich z Wileńszczyzny (19451948) // In: Polska i jej wschodni sąsiedzi w XX wieku
: studia i materiały ofiarowane prof. dr. hab.
Michałowi Gnatowskiemu w 70-lecie urodzin. Białystok: Wydaw. Uniw. w Białymstoku, 2004. - S.
435-453
2640. ROKICKI Paweł: Armia Krajowa na
Wileńszczyźnie 1943-1945 / il. barwne Arnold
Bulczyński. - Warszawa: Lampart, 2003. - 179 s.: il.,
faks., mapa, pl., portr. - (Barwa i Broń ; 20)
Rec.: NIWIŃSKI Piotr, Pamięć i Sprawiedliwość 2004 [nr] 1 s.
402-40
2641. ROMAN Wanda Krystyna: Geneza polskiej
konspiracji wojskowej na Wileńszczyźnie w latach
drugiej wojny światowej // In: Polska i jej wschodni
sąsiedzi w XX wieku : studia i materiały ofiarowane
prof. dr. hab. Michałowi Gnatowskiemu w 70-lecie
urodzin. - Białystok: Wydaw. Uniw. w Białymstoku,
2004. - S. 357-366
2642. ROMAN Wanda Krystyna: W obozach i w
konspiracji : działalność niepodległościowa żołnierzy
polskich na Litwie i Wileńszczyźnie, wrzesień 1939 czerwiec 1941 r. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek,
2004. - 589 s.: il., faks., mapy, tab., portr. Bibliogr. s.
528-557
2643. ROMANOWSKI Andrzej: Pozytywizm na
Litwie : polskie życie kulturalne na ziemiach litewskobiałorusko-inflanckich w latach 1864-1904. - Kraków,
2003
Rec.: SZPOPER Dariusz: Pod władzą carów: ziemie byłego
Wielkiego Księstwa Litewskiego w XIX wieku, Czasy Nowożytne
2004 T.16 s. 241-255
2644. ROZENFELDS Jānis: 1939. gada līgums par
vācu tautības Latvijas pilsoņu pārvietošanu uz Vāciju
un daži tā izpildes mantiskie aspekti. (Agreement of
1939 on transference of Latvian citizens of German
origin to Germany, and some proprietary aspects of
its realisation). Latv. Vēsture 2004 [nr] 3 s. 23-29.
Sum. s. 29
2645. RUTKIEWICZ Jan: Wojsko litewskie 19181940 : litewskie formacje zbrojne 1940-1953 / il.
Valerij N. Kulikov, Arnold Bulczyński. - Warszawa,
2002
188
Rec.: ŁAPIŃSKI Piotr, Biul. Hist. Pogranicza 2004 nr 5 s. 184-
2646. ŠAKNYS Žilvytis: Etnologiczno-historyczny
model stosunków litewsko-żydowskich w Republice
Litwy 1918-1940 na przykładzie młodzieży // In:
Świat niepożegnany : Żydzi na dawnych ziemiach
wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII-XX wieku. Warszawa; Londyn, 2004. - S. 418-427. Sum. s. 10501051
2647. SALMONOWICZ Stanisław: W
tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego :
konserwatyści
Północno-Zachodniego
Cesarstwa Rosyjskiego. Zap. Hist. 2004 T. 69
143-151
kręgu
polscy
Kraju
z. 1 s.
2648. SCHRÖDER Christian-Alexander: Das
"Territoire de Memel" : Entwicklung und Entstehung
eines völkerrechtlichen Provisoriums. - Berlin, 2004. 146 s.: il. - (BIAB Berichte ; 27)
2649. ŠENAVIČIENĖ Ieva: Konfesinis Antano
Baranausko [1835-1902] lietuviškosios kūrybos ištakų
aspektas. Archivum Lithuanicum 2004 [nr] 6 s. 163174
2650. SIDORKIEWICZ Krzysztof: Polacy wobec
zmian zachodzących na Litwie (w świetle prasy
polskiej i polskojęzycznej na Litwie). Acta
Elbingensia 2004 T. 2 s. 135-155
2651. SINDECKA Natalia: Harcerstwo polskie w
Estonii okresu międzywojennego // In: Młode
pokolenie polskich emigrantów - jego losy i problemy
w XX wieku : zbiór studiów. - Włocławek : Wyż. Szk.
Hum.-Ekonom., 2004. - S.29-36
2652. SINDECKA Natalia: Na własne oczy:
obywatele II Rzeczypospolitej o Estonii i
Estończykach // In: Vostočnaja Evropa : fenomen
Baltii : Metarialy IV Meždunarodnoj naučnoj
konferencii [...]. - Sankt-Peterburg: General'noe
Konsul'stvo Resp. Pol'ša, 2004. - S.266-276
Toż w jęz. ros.276-287
2653.
SLIUŽINSKAS
Rimantas:
Lietuvių
tautosakos ir etninės muzikos publikacijos spaudos
draudimo metais (1864-1904). (Publications on
Lithuanian folklore and ethnic music during the
Lithuanian printing prohibition period (1864-1904))
// In: Kultūriniai saitai abipus Nemuno : Mažosios
Lietuvos reikšmė Didžiajai Lietuvai spaudos
draudimo metais (1864-1904). - Klaipėda : Klaip.
Univ., 2004. - S. 62-69. - (Acta Historica Universitatis
Klaipedensis ; 10). Sum. s. 69
2654. SMALJANČUK Aljaksandr F.: Pamiž
kraevascju i nacyjanal'naj idèjaj : pol'ski ruch na
belaruskich i litŭskich zemljach 1864-1917 g. Grodno: GrDU, 2001. - 320 s.
Wyd. 2: Sankt-Peterburg, 2004
Rec.: GAIDIS Ryšard, Liet. Ist. Metraštis 2002 [nr] 1 (dr. 2003)
s. 182-186
2655. [SMILINGYTĖ]-ŽEIMIENĖ Skirmantė: Die
kirchliche Kunst in Litauen in der ersten Hälfte des
20.
Jhs.
:
determinierende
Faktoren
:
Zusammenfassung
der
Doktorarbeit
Geisteswissenschaften, Kunstwissenschaft (03 H).
(XX a. I pusės Lietuvos bažnyčių dailė :
determinuojantys veiksniai : daktaro disertacijos
santrauka : humanitariniai mokslai, menotyra (03 H))
/ Institute für Kultur, Philosophie und Kunst,
Kunstakademie Vilnius. - Vilnius, 2004. - 35, [1] s.
Tekst w jęz. niem. i lit.
2656. SOBCZAK Witold: Samorząd terytorialny
na Litwie. Rocz. Wsch. 2000 nr 6 s. 23-30
2657. SÕJA ja rahu vahel. K. 1: Eesti
julgeolekupoliitika 1940. aastani. [Między pokojem a
wojną. T. 1: Estońska polityka bezpieczeństwa do
1940 roku] / toimet. Tõnu Tannberg. - Tallinn: SKeskus, 2004. - 566, [8] s.: il., portr. Bibliogr. Sum.
2658. SOLAK Zbigniew: Między Polską a Litwą :
życie i działalność Michała Römera 1880-1920. Kraków: Wydaw. Arcana, 2004. - 484 s., [32] s. tabl.:
il., faks. - (Arkana Historii)
2666. STREIKUS Arūnas: Represje wobec
duchowieństwa na Litwie w latach 1944-1953 // In:
Represje
wobec
duchowieństwa
Kościołów
chrześcijańskich w okresie stalinowskim w krajach
byłego bloku wschodniego. - Katowice: Wydz. Teolog.
UŚ, 2004. - S. 70-77. - (Studia i Materiały Wydziału
Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
; Nr 16)
2667. STRODS Heinrihs: Sarkanarmija: virsnieku
uzvedība Latvijā 1939.- 1941. gadā. (The Red Army:
behaviour of officers in 1939-1941 in Latvia). Latv.
Vēsture 2004 [nr] 4 s. 53-60. Sum.
2668. SUBAČIUS Giedrius: Kalikstas Kasakauskis
[1794-1866] : Lietuvių bendrinės kalbos konjunktūra.
(Kalikstas Kasakauskis : juncture of standard
Lithuanian). - Vilnius: Lietuvių Kalbos Inst. L-kla,
2001. - 126 s. - (Bibliotheca Archivi Lithuanici ; 1).
Sum.
Rec.: SCHMALSTIEG William R., Linguist. Balt. 2002 Vol. 10
(dr.2003) s. 177-182
2659. The SOVIETIZATION of the Baltic states
1940-1956 / ed. by Olaf Mertelsmann. - Tartu: Kleio
Ajalookirjanduse Sihtasutus, 2003. - 252 s.: il.
2669. SURAUČIUS Antanas: Per karo okupacijas.
- Punsko: "Aušros" L-kla, 2004. - 349, [1] s.: il.
2660. SPOKIENE Diana: Censorship and the art
of writing in the soviet time: the other Lithuania //
In: Language, politics, culture. - Warszawa, 2004. - S.
61-69
2670. SYCHOWICZ Krzysztof: Polityka władz
wobec duchowieństwa archidiecezji wileńskiej z
siedzibą w Białymstoku w latach 1945-1949 // In:
Studia i materiały do dziejów najnowszych ziem
północno-wschodnich Polski (1939-1989). - Białystok:
Pol. Tow. Hist. Oddział, 2004. - S. 105-121
2661. SREBRAKOWSKI Aleksander: Zmiany
składu narodowościowego w części Wileńszczyzny
wcielonej do Litwy w okresie II wojny światowej // In:
Przemiany narodowościowe na Kresach Wschodnich
II Rzeczypospolitej, 1931-1948. - Toruń: Wydaw.
Adam Marszałek, 2004. - S. 323-350: tab.
2662. STALIŪNAS Darius: Visuomenė be
universiteto? : (aukštosios mokyklos atkūrimo
problema Lietuvoje : XIX a. vidurys - XX a. pradžia). Vilnius, 2000
Rec.: JURKIEWICZ Jan, Lituano-Slavica Posnan., Stud. Hist.
2004 [T.] 10 s. 249-251
2663. STANIONYTĖ-ZUJIENĖ Gražina Marija:
Komunizmo nusikaltimai Lietvos Raudonojo
Kryžiaus organizacijai. Laisvės Kovų Archyvas 2001
T. 30 s. 79-95, il., portr.
Dot. Litewskiego Czerwonego Krzyża
2664. STRAVINSKIENĖ Vitalija: Lenkijos
lietuvių
bendruomenė
1944-2000
metais.
(Społecznośc litewska w Polsce w l. 1944-2000) /
Lietuvos Istorijos Institutas. - Vilnius; Punskas:
Wydaw. "Aušra", 2004. - 298, [2] s.: il., mapy, tab.
Sum. s. 178-183. Streszcz. s. 184-189
Rec.: BERNECKA Alicja, Almanach Sejneński 2004 [nr] 3 s.
517-518
2665. STRAZDAS Kazys: Balninkiečių rinktinės
Nikodemo Liškausko-Beržo būrio laisvės kovos.
Laisvės Kovų Archyvas 2001 T. 30 s. 55-78, il., faks.,
portr.
Wspomnienia z ruchu oporu na Litwie w l. 1940-1944
2671.
SZAROTA
Tomasz:
"Selbstreinigungsaktionen" Sipo i SD na Litwie i w
Polsce a udział ludności miejscowej w Holocauście
(na przykładzie pogromów w Kownie i Jedwabnem) //
In: Świat niepożegnany : Żydzi na dawnych ziemiach
wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII-XX wieku. Warszawa; Londyn, 2004. - S. 686-701. Sum. s. 10631064
2672.
SZCZUROWSKI
Maciej:
Rząd
i
społeczeństwo Litwy wobec internowania Polaków w
latach 1939-1940 // In: Polska i jej wschodni sąsiedzi
w XX wieku : studia i materiały ofiarowane prof. dr.
hab. Michałowi Gnatowskiemu w 70-lecie urodzin. Białystok: Wydaw. Uniw. w Białymstoku, 2004. - S.
343-355
2673. SZOSTAKOWSKI Józef: Między wolnością
a zniewoleniem : prasa w języku polskim na Litwie w
okresie od września 1939 do 1964 roku. - Wilno;
Warszawa: Oficyna Literatów i Dziennikarzy Pod
Wiatr, 2004. - 450, [1] s.
Rec.: SREBRAKOWSKI Aleksander, Kom. Maz.- Warm. 2004
nr 2 s. 249-253
2674. SZOT Adam: Abp Romuald Jałbrzykowski
[1876-1955], metropolita wileński / Katolicki
Uniwersytet Lubelski. Wydział Teologii. - Lublin,
2002. - 339, [1] s.: il., portr., tab. Bibliogr. s. 299-319
Rec.: KASABUŁA Tadeusz, Biul. Hist. Pogranicza 2004 nr 5 s.
179-184
141
2675. SZPOPER Dariusz: Pomiędzy caratem a
snem o Rzeczypospolitej : myśl polityczna i
działalność konserwatystów polskich w guberniach
zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w latach 18551862. - Gdańsk: Arche; Wydaw. Uniw. Gdań., 2003. 624 s.: il., portr. Bibliogr. s. 587-601. Streszcz. w jęz.
lit. s. 569-573. Sod. s. 574-580. Sum. s. 581-586
179
W dużym stopniu dot. Litwy
Rec.: GAIDIS Ryšard, Biul. Hist. Pogranicza 2004 nr 5 s. 176-
2676. TALUNTYTĖ Nijolė: Kauniškės bajorijos
likiniai : gimininiai kaimų pavadinimai. (The legacy
of Kaunas nobility : kinship origin of village names).
Darbai ir Dienos 2004 [nr] 37 s. 195-203, tab. Sum. s.
203
2677. TAUBER Joachim: Tarp laisvės kovos ir
masinių žudynių: 1940-1944 metų fiktyvios lietuviškos
biografijos įvadas. (Zwischen Freiheitskampf und
Massenmord: Prologomena zu einer fiktiven
litauischen Biographie aus den Jahren 1940 bis 1944).
Liet. Ist. Metraštis 2002 [nr] 1 (dr. 2003) s. 99-120.
Zsfg. s. 118-120
2678.
TERLECKAS
Vladas:
Lietuvos
bankininkystės istorija, 1918-1941. (Banking history
of Lithuanian in 1918-1941). - Vilnius: Liet. Banko
Leidybos ir Poligrafijos Sk., 2000. - 444, [2] s.: il.
Bibliogr. s. 413-430. Sum.
2679. TIISEL Kaja: Igapäevaelu ja mentaliteet 19.
sajandi I poole Tallinnas ajalehe "Revalsche
Wöchentliche Nachrichten" põhjal. (Alltagsleben und
Mentalität in Tallinn in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts auf der Grundlage der Zeitung
"Revalsche Wöchentliche Nachrichten". Vana Tallinn
2002 [T.] 13 s. 268-277. Zsfg. s. 276-277
2680. TOTALITĀRIE okupācijas režīmi Latvijā
1940.-1946. gadā : Latvijas Vēsturnieku komisijas
2003. gada pētījumi = Totalitarian occupation
regimes in Latvia in 1940-1964 : research of the
Commission of the Historians of Latvia, 2003 / sast.
Dzintars Ērglis; Latvijas Vēsturnieku Komisija. - Rīga:
Latv. Vēst. Inst. Apgāds, 2004. - 581, [2] s.: il . (Latvijas Vēsturnieku Komisijas Raksti ; 13. sēj.).
Sum.
2681. TREIJS Rihards: Latvijas diplomātija un
diplomāti (1918-1940). (The diplomacy and diplomats
of Latvia (1918-1940)). - Rīgā: Latvijas Vēstnesis,
2003. - 416 s.: il. Bibliogr. s. 390-401. Sum.
Rec.: VARSLAVĀNS Alberts, Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2003
[nr] 4 s. 186-189
2682. TRUSKA Liudas: A. Smetonos valdžios
politika žydų atžvilgiu (1927-1940). (Smetona's and
his government's policy towards Jews in 1927-1940).
Istorija (Vilnius) 2004 [nr] 59/60 s. 67-81, il. Sum. s.
163-164
2683. TRUSKA Liudas: Lietuvių verslininkų
sąjunga ir verslų "atlietuvinimo" sąjūdis (1930-1940
m.). (Lithuanian trade society and the movement to
"Lithuanise" trade). Istorija (Vilnius) 2003 [nr] 58 s.
39-51. Sum. s. 79
2684. TRUSKA Liudas, VAREIKIS Vygantas:
Holokausto prielaidos : antisemitizmas Lietuvoje :
XIX a. antroji pusė-1941 m. birželis = The
preconditions for the Holocaust. - Vilnius: Margi
Raštai, 2004. - 332 s.: faks. - (Totalitarinių Režimų
Nusikaltimai Lietuvoje. Nacių Okupacija ; T. 1)
2685. TURČINSKIS Zigmārs: Vācu abvērgrupas
212 izlūku - diversantu skolā apmācītie latgaliešu
diversanti. (Latgallian diversionists trained at the
German Abwehrgruppe 212 secret service school).
Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2004 [nr] 4 s. 116-133. Sum.
s. 133
2686. TYLA Antanas: Lietuva prie Vasario 16osios slenksčio. (Lithuania at the doorstep of february
16). - Vilnius: Katalikų Akad., 2004. - 215, [1] s., [8] s.
tabl. Sum. s. 211-214
2687. TYLA Antanas: Sprzeciw wobec zakazu
druków litewskich w latach 1864-1904. Almanach
Sejneński 2004 [nr] 3 s. 59-65, faks. Streszcz. w jęz. lit.
s. 59
Toż w jęz. lit. Aušra 2004 nr 18
2688. UZDILA Algis: Salomėja Nėris [1904-1945] srebrny głos liryki litewskiej. Almanach Sejneński
2004 [nr] 3 s. 181-207, faks., portr. Streszcz. w jęz. lit.
s. 181
2689. VAIČENONIS Jonas: Lietuvos kariuomenė
valstybės politinio gyvenimo verpetuose (1927-1940).
[Wojsko w zawirowaniach życia politycznego państwa
litewskiego
1927-1940]
/
Vytauto
Didžiojo
Universitetas. - Vilnius: Versus Aureus, 2003. - 215,
[1] s., [16] s. tabl.: i., faks.
2690. VALGE Jaak: Lahtirakendamine : Eesti
Vabariigi majanduse stabiliseerimine 1918-1924.
(Economic separation : stabilizing the Estonian
economy 1918-1924). - Tartu: Rahvusarhiiv, 2003. 440 s.: il. Bibliogr. s. 421-435. Sum. s. 370-395
2691. The VANISHED world of Lithuanian Jews /
ed. by Alvydas Nikžentaitis, Stefan Schreiner, Darius
Staliūnas. - Amsterdam: Rodopi, 2004. - XV, 323 s. (On the Boundary of Two Worlds ; 1)
Rec.: WEISS-WENDT Anton, J. Balt. Stud. 2004 Vol. 35 Nr 4
s. 420-422
2692. VARSACKYTĖ Rasa: Nekilnojamojo turto
dalybos : ekonominiai miesto ir bažnyčios santykiai.
(The division of realty : the economic relations
between towns and the catholic church). Darbai ir
Dienos 2004 [nr] 37 s. 47-56, tab. Sum. s. 56
2693. VASKELA Gediminas: Lietuva 1939-1940
metais : kursas į valstybės reguliuojamą ekonomiką. Vilnius, 2002
Rec.: GIMŽAUSKAS Edmundas, Liet. Ist. Metraštis 2002 [nr]
1 (dr. 2003) s. 196-200
2694. VOKIEČIŲ okupacija Lietuvoje 1915-1919
m. : paveikslėliuose ir trumpuose jų aprašymuose =
The German occupation in Lithuania, 1915-1919 /
surengė ir išleido J. Šilietis. - 2-asis fotogr. leid. Šiauliai: Saulės Delta, 1999. - 203, [2] s.: il.
2695. VSIEVIOV David: Estońscy Żydzi prosperity i tragedia // In: Świat niepożegnany : Żydzi
na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w
XVIII-XX wieku. - Warszawa; Londyn, 2004. - S. 204214. Sum. s. 1040
2696. VYŠNIAUSKAS Arūnas: Lietuvos ir
Lenkijos konfliktas dėl Vilniaus : tarybinio laikotarpio
istorijos vadovėlių analizė. (Konflikt um Vilnius
zwischen Litauen und Polen : Analyse der litauischen
sowjetischen Schulbücher). Istorija (Vilnius) 2004 [nr]
62 s. 82-89, il. Zsfg. s. 101
2697. W KRĘGU sporów polsko-litewskich na
przełomie XIX i XX wieku : wybór materiałów. T.1 /
wyb. i oprac. Marian Zaczyński, Beata Kalęba. Kraków: Wydaw. Uniw. Jagiell., 2004. - 214 s. - (Z
Prac Zakładu Bibliografii Polskiej im. Karola
Estreichera Uniwersytetu Jagiellońskiego) (Biblioteka
Literatury Pogranicza ; T. 9)
2698. WAJER Jakub: Ewolucja polskiego
spojrzenia na Litwę i Litwinów na przełomie XIX i
XX wieku // In: Kultura polityczna w Polsce. T.4:
Swoi i obcy. Cz.1. - Poznań: UAM, 2004. - S.175-189.
Sum. s.187-188. Zsfg. s.188-189
2699. WAJER Jakub: Litwa i Litwini w polskiej
opinii publicznej okresu zaborów. Forum Naukowe.
Pr. Hist.-Politol. / Wyż. Szk. Zarządzania i
Bankowości. Inst. Hist. Polit. 2004 R. 9 nr 3 s. 165186
2700. WOJNAR Maciej: Polska mniejszość
narodowa
na
Litwie.
Zesz. Nauk. Koła
Wschodnioeurop. Stosunków Międzyn. 2004 nr 3 s.
23-42
2701. WOŁKONOWSKI Jarosław: "Burza" na
Wileńszczyźnie // In: Studia i materiały do dziejów
najnowszych ziem północno-wschodnich Polski (19391989). - Białystok: Pol. Tow. Hist. Oddział, 2004. - S.
25-59: mapa
2702. WOŁKONOWSKI Jarosław: Stosunki
polsko-żydowskie w Wilnie i na Wileńszczyźnie 19191939. - Białystok: Wydaw. Uniw. w Białymstoku,
2004. - 463 s., [8] s. tabl., [1] k. map skł.: tab. Bibliogr.
s. 341-387
księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Józefowi
Miąso. - Pułtusk; Warszawa: Wyż. Szk. Human. im. A.
Gieysztora, 2004. - S. 267-274
2705. WOODWORTH Bradley T.: Administrative
reform and social policy in the Baltic cities of the
Russian Empire : Riga and Reval, 1870-1914. Jahrb.
f. Europ. Verwaltungsgesch. 2004 Bd. 16 s. 111-150
2706. ZIENIEWICZ M.: Polacy wobec sprawy
litewskiej 1905-1918 r. // In: Vostočnaja Evropa :
fenomen Baltii : Metarialy IV Meždunarodnoj
naučnoj konferencii [...]. - Sankt-Peterburg:
General'noe Konsul'stvo Resp. Pol'ša, 2004. - S.230235
Toż w jęz. ros. s.236-241
2707. ZĪLE Ļubova: Latvijas un PSRS 1939. gada
5. oktobra savstarpējās palīdzības pakta oficiālais
traktējums Latvija 1939.-1940. gadā. [Cz. 1-2].
[Interpretacja aktu o współpracy pomiędzy Łotwą a
ZSSR z 5 X 1939 r i Łotwa w latach 1939-1940). Latv.
Vēsture 2003 [nr] 3 s. 83-90; [nr] 4 s. 82-89
2708. ZINKEVIČIUS Zigmas: Spaudos atgavimo
šimtmetis ir lietuvių kalba. (The Lithuanian language
and the 100th anniversary of regaining the
Lithuanian press). Kalbos Kultūra 2004 [T.] 77 s. 3-9.
Sum. s. 9
2709. ZUNDA Antonijs: Baltijas valstu problēma
un Lielbritānija Otrā pasaules kara gados (1939-1945).
(The Baltic States and Great Britain during the
second world war (1939-1945)). Latv. Vēsture 2004
[nr] 3 s. 60-74. Sum. s. 74
2710. "ŽYDŲ klausimas" Lietuvoje XIX a.
viduryje. (The "Jewish question" in Lithuania in the
mid-nineteenth century) / sud. Vladas Sirutavičius,
Darius Staliūnas; Lietuvos Istorijos Institutas. Vilnius, 2004. - 186, [2] s. Sum. s. 183-186
Z treści: STALIŪNAS Darius: Politinės situacijos kaita
lietuviškose gubernijose" ir "žydų klausimas" (1855-1863 m.
balandžio mėn) s. 11-32. - CIVINSKAS Remigijus: Žydų miestiečių
luominis statutas ir jo kaita XIX a. viduryje s. 33-52. - PAŽĖRAITĖ
Aušra: Žydų kultūrinių ir politinių orientyrų pokyčiai Aleksandro II
laikais s. 53-84. - MEDIŠAUSKIENĖ Zita: Atkarus, bet būtinas:
žydai ir bajoriškoji Lietuvos visuomenė (XIX a. vidurys) s. 85-106. SIRUTAVIČIUS Vladas: Vilniaus intelektinis elitas ir "žydų
klausimas" 1856-1863 metais s. 107-126. - ANTANO Muchlinskio
Lietuvos žydų mokyklų vizitacijos XIX a. viduryje / [par.] Tamara
Bairašauskaitė s. 127-164
2711. ŻAK Andrzej Czesław: Biskup polowy wojsk
Litwy Środkowej [Władysław Bandurski (1862-1932)].
Mars 2000 T. 8 s. 49-60, portr.
2703. WOŁKONOWSKI Jarosław: Wileński Okręg
ZWZ-AK a problem mniejszości żydowskiej w okresie
okupacji niemieckiej 1941-1944 // In: Świat
niepożegnany : Żydzi na dawnych ziemiach
wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII-XX wieku. Warszawa; Londyn, 2004. - S. 526-530. Sum. s. 1055
2704. WOŁOSZYŃSKI Ryszard W.: Postawy
nauczycieli Wileńskiego Okręgu Naukowego 18021831 // In: Historia, społeczeństwo, wychowanie :
VI. DZIEJE KRAJÓW
SKANDYNAWSKICH
1. Opracowania i zagadnienia ogólne
2712. ANDERSSON Eva I.: Written traces - wills
in 13th to 15th century Scandinavia // In: Priceless
invention of humanity - textiles. - Łódź: Łódz. Tow.
143
Nauk., 2004. - S. 105-112: il. - (Acta Archaeologica
Lodziensia ; nr 50/1)
2713. BENNETT Gill: Skandynawia i republiki
bałtyckie // In: Polsko-brytyjska współpraca
wywiadowcza podczas II wojny światowej. T. 1:
Ustalenia Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej. Warszawa: Nacz. Dyr. Arch. Państw., 2004. - S. 337341
2714. BULL Ida: Professions, absolutism and the
role of widows. Scand. J. Hist. 2004 Vol. 29 Nos. 3/4
s. 193-208
Dot. krajów skandynawskich
2715. The CAMBRIDGE history of Scandinavia.
Vol. 1: Prehistory to 1520 / ed. by Knut Helle. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2003. - XX, 872
s., [32] s. tabl.: mapy
2716. DÄNEMARK, Norwegen und Schweden im
Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung :
nordische Königreiche und Konfession 1500 bis 1660
/ hrsg. v. Matthias Asche, Anton Schindling, unter
Mitarbeit v. Simone Giese. - Münster, 2003
Rec.: KŁOCZOWSKI Jerzy: Próba syntetycznego spojrzenia na
dzieje religijne Skandynawii w XVI stuleciu, Zap. Hist. 2004 T. 69
z. 2/3 s. 181-184. - WERNER Yvonne Maria, Hist. Tidskr. (S) 2004
[nr] 1 s. 49-60
2717. DET NYA Norden efter Napoleon / red.
Max Engman och, Åke Sandström. - Stockholm:
Almqvist & Wiksell International, 2004. - 267, [5] s. (Stockholm Studies in History ; 73)
2718. DUCZKO Władysław: Skandynawowie w
Europie Wschodniej okresu wikingów // In:
Wędrówka i etnogeneza w starożytności i
średniowieczu. - Kraków: Tow. Wydaw. Historia
Iagellonica, 2004. - S. 237-243
2719. DUCZKO Władysław: Viking rus : studies
on the presence of Scandinavians in Eastern Europe.
- Leiden: Brill, 2004. - XII, 290 s., [70] s. tabl.: il.,
mapy. - (The Northern World ; Vol. 12)
2720. ELENIUS Lars: Både finsk och svensk :
modernisering, nationalism och språkförändring i
Tornedalen 1850-1939. (Both Finnish and Swedish :
modernization, nationalism and language change in
the Torne Valley 1850-1939). - Umeå: Univ., 2001. 488 s.: il., mapy. Sum.
2721. ENOKSEN Lars Magnar: Vikingarnas egna
ord. - Lund: Historiska Media, 2003. - 255 s.: il.
Dot. pisma runicznego
Rec.: KÄLLSTRÖM Magnus, Hist. Tidskr. (S) 2004 [nr] 3 s.
487-489
2722. ENOKSEN Lars Magnar: Vikingarnas
stridskonst. [Sztuka walki Wikingów]. - Lund:
Historiska Media, 2004. - 390, [1] s.: il.
2723. ETTING Vivian: Queen Margrete I (13531412) and the founding of the Nordic Union. Leiden; Boston: Brill, 2004. - XVIII, 204 s.: il.
Rec.: IMSEN Steinar, Scand. J. Hist. 2004 Vol. 29 Nos. 3/4 s.
289-290
2724. FRIESE Wilhelm: Abenteuer mit den
Deutschen : Deutsch-skandinavische Begegnungen. Tübingen: Francke, 2004. - 111 s.: il.
2725. GENDER and vocation : women, religion
and social change in the Nordic countries, 1830-1940
/ ed. Pirjo Markkola. - Helsinki: Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura, 2000. - 245 s.: il. - (Studia
Historica ; 64)
Rec.: TUCHTENHAGEN Ralph, J. Balt. Stud. 2003 Vol. 34 Nr
4 s. 371-373
2726. GUSTIN Ingrid: Mellan gåva och marknad :
handel, tillit och materiell kultur under vikingatid.
(Between gift and market). - Stockholm: Almqvist &
Wiksell, 2004. - 360 s.: il . - (Lund Studies in Medieval
Archaeology ; 34). Sum.
2727. KAYSER NIELSEN Niels: Demokrati og
kulturel nationalisme i Norden i mellemkrigstiden en realpolitisk hjredrejning? (Nordic democracy and
cultural nationalism in the interwar period - a
pragmatic turn to the right?). Hist. Tidskr. (S) 2004
[nr] 4 s. 581-603. Sum. s. 603
2728. LÄHTEENMÄKI Maria: Kalotin kansaa :
rajankäynnit ja vuorovaikutus Pohjoiskalotilla 18081889. - Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,
2004. - 519, [1] s.: il., mapy, wykr. - (Historiallisia
Tutkimuksia ; 220). Bibliogr. s. 489-512
Dot. Laponii w XIX wieku
2729. LATER-CHODYŁOWA Elżbieta: Polonijne
instytucje wydawnicze w Skandynawii // In: Historia i
archiwistyka : studia z dziejów Polski, Polonii i
archiwistyki. - Gorzów Wlkp., 2004. - S.383-387
2730. LATER-CHODYŁOWA Elżbieta: Zarys
dziejów wychowania patriotycznego wśród Polonii w
krajach skandynawskich // In: Młode pokolenie
polskich emigrantów - jego losy i problemy w XX
wieku : zbiór studiów. - Włocławek: Wyż. Szk. Hum.Ekonom., 2004. - S.85-94
2731.
MADYDA-LEGUTKO
Renata:
Omegaschnallen im Gebiet des mitteleuropäischen
Barbaricums und in Skandinavien // In: "... trans
Albim fluvium" : Forschungen zur vorrömischen,
kaiserzeitlichen und mittelalterlichen Archäologie. Rahden/Westf.: Leidorf, 2001. - S. 373-386. (Internationale Archäologie. Studia Honoraria ; 10)
2732. MALMER Brita: The earliest Scandinavian
coins and their metrology // In: Moneta mediaevalis :
studia numizmatyczne i historyczne ofiarowane
Profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 65.
rocznicę urodzin. - Warszawa: DiG, 2002. - S. 269-278.
Streszcz.
2733. MANNERING Ulla: Dress in Scandinavian
iconography of the 5-10th centuries A.D. // In:
Priceless invention of humanity - textiles. - Łódź:
Łódz. Tow. Nauk., 2004. - S. 67-74: il., mapa, tab. -
(Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 50/1)
Papers in Archaeology (Uppsala) ; 34)
2734. MELLEM Gud og djævelen : religise og
magiske verdensbilleder i Norden 1500-1800 / red.
Hanne Sanders. - København, 2001
2745. SCANDINAVIA and Europe 800-1350 :
contact, conflict, and coexistence / ed. by Jonathan
Adams and, Katherine Holman. - Turnhout: Brepols,
2004. - XXI, 369 s.: il., mapy. - (Medieval Texts and
Cultures of Northern Europe ; 4)
2735. NORTHERN revolts : medieval and early
modern peasant unrest in the Nordic countries / ed.
by Kimmo Katajala. - Helsinki: Finnish Literature
Society, 2004. - 299 s. - (Studia Fennica. Historica ; 8)
2746. The SCANDINAVIAN middle classes 18401940 / ed. by Tom Ericsson, Jørgen Fink, Jan Eivind
Myhre. - Oslo: Oslo Academic Press, 2004. - 317 s.
Rec.: WERNER Yvonne Maria, Hist. Tidskr. (S) 2004 [nr] 1 s.
49-60
2736. NUNS and sisters in the Nordic countries
after the Reformation : a female counter-culture in
modern society / ed. Yvonne Maria Werner. Uppsala: The Swedish Institute of Mission Research,
2004. - 442s.: il. - (Studia Missionalia Svecana ; no.
90)
2737. NYBO RASMUSSEN Jørgen: Die
Franziskaner in den nordischen Ländern im
Mittelalter. - Kevelaer: Butzon & Bercker, 2002. - XV,
617 s., [32] s. tabl. - (Franziskanische Forschungen ;
40)
2738. ÖRLOGSLIV : röster ur svenska flottans
historia 1532-2002. [Życie okrętów : głos o historii
szwedzkiej floty 1532-2002] / huvudred. Ulrika Djerw.
- Stockholm: Fören. Sveriges Sjöfartsmuseum, 2002. 267, [1] s.: il.
2739. PALMER James T.: Rimbert's Vita Anskarii
and Scandinavian mission in the ninth century. J. of
Ecclesiastical Hist. 2004 Vol. 55 No. 2 s. 235-256
2740. PEPŁOŃSKI Andrzej: Działalność Oddziału
II Sztabu Naczelnego Wodza na terenie Skandynawii
i państw bałtyckich w czasie II wojny światowej. Słup.
Stud. Hist. 2004 nr 11 s.121-129
2741. PEPŁOŃSKI Andrzej: Skandynawia i
państwa bałtyckie // In: Polsko-brytyjska współpraca
wywiadowcza podczas II wojny światowej. T. 1:
Ustalenia Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej. Warszawa: Nacz. Dyr. Arch. Państw., 2004. - S. 342349
2742. REISNERT Anders: Changes within
Scanian castle planning between the medieval period
and the Renaissance // In: Château Gaillard, 20 :
études de castellologie médiévale : actes du colloque
international de Gwatt (Suisse), 2-10 septembre 2000.
- Caen, 2002. - S. 227-234
2743. REISNERT Anders: Some Scanian and
Scandinavian castles and their relations to the
Livonian Order // In: Castella Maris Baltici. 6. Vilnius: Savastis, 2004. - S. 173-183: il., mapa. (Archaelogia Medii Aevii Finlandiae ; 7). Zsfg. s. 173
2744. SANMARK Alexandra: Power and
conversion : a comparative study of christianization
in Scandinavia. - Uppsala: Dept. of Archaeol. a.
Ancient Hist., Univ., 2004. - 322 s.: il. - (Occasional
2747.
SPRÅKKONTAKT
i
Norden
i
middelalderen,
særlig
i
Hansatiden
:
forskningsprogrammet Norden och Europa / red.
Ernst Håkon Jahr. - København: Nordisk Ministerråd,
1998. - 187 s.: il., mapy, wykr. - (Nord ; 1998:4)
Z treści: BRAUNMÜLLER Kurt: Sprogkontakt i Hansetiden
en sammenfattende oversigt over Hamborg-projekt s. 17-31. PEDERSEN Inge Lise: Tidligere forskning i kontakten mellem
nedertysk og dansk s. 33-50. - WARTER Per: Forskningsprojektet
"Lågtyska och Skandinavien": källor - metoder - resultat s. 51-77
2748. SZYMAŃSKI Jan: Skandynawia - Polska
1918 - 1945 - 1989 // In: U progu niepodległości 19181989 : zbiór studiów. - Ostaszewo Gd.: Wydaw "Stepan
design", 1999. - S. 194-214. - (Prace Zakładu Historii
Myśli i Kultury Politycznej Instytutu Historii
Uniwersytetu Gdańskiego)
2749. TAETZ Sascha: Richtung Mitternacht :
Wahrnehmung und Darstellung Skandinaviens in
Reiseberichten städtischer Bürger des 16. und 17.
Jahrhunderts. - Frankfurt/M.: Lang, 2004. - 273 s.:
mapy. - (Kieler Werkstücke. Reihe E, Beiträge zur
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte ; 3)
2750. WAŚKO Anna: Unie skandynawskie w
średniowieczu // In: Europa unii i federacji : idea
jedności narodów i państw od średniowiecza do
czasów współczesnych. - Kraków: Tow. Wydaw.
"Historia Iagellonica", 2004. - S. 99-107. Sum. s. 107
2751. WOŁOSZYN Marcin: Obecność ruska i
skandynawska w Polsce w X-XII w. - wybrane
problemy // In: Wędrówka i etnogeneza w
starożytności i średniowieczu. - Kraków: Tow.
Wydaw. Historia Iagellonica, 2004. - S. 245-276: il.,
mapa. Bibliogr. s. 266-272
2. Dania
a. Opracowania i zagadnienia ogólne
2752. DÜBECK Inger: Kvinder, familie og
formue : studier i dansk og europaeisk retshistorie. København: Museum Tusculanum, 2003. - 366 s., 22
s. tabl.
Rec.: SANDVIK Hilde, Scand. J. Hist. 2004 Vol. 29 Nos. 3/4 s.
287-288
2753. JESPERSEN Knud J.V.: A history of
Denmark. - Houndmills; New York: Palgrave
Macmillan, 2004. - IX, 244 s.: mapa. - (Palgrave
Essential Histories). Bibliogr. s. 226-230
145
2754. POLSKA- Dania w ciągu wieków / pod red.
Jana Szymańskiego. - Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdań.;
Optima, 2004. - 338, [1] s.: tab. Sum. s. 333-339
Z treści: HYBEL Nils: Pozycja Polski i Danii na
średniowiecznych rynkach europejskich s. 15-29. - FRANDSEN
Karl-Erik: Kopenhaga i Gdańsk w latach 1577-1583 (sojusze i
konflikty) s. 31-45. - WŁODARSKI Józef: Dania w Pamiętnikach
Jana Chryzostoma Paska [ca 1636-1701] (próba nowego spojrzenia)
s. 47-60. - TRZOSKA Jerzy: Zatargi żeglugowe Gdańska z Danią
podczas wielkiej wojny północnej s. 61-87. - SAKOWICZ Iwona:
Polacy i Duńczycy w dyplomacji palmerstońskiej w opiniach "The
Times" s. 89-105. - KRUSZEWSKI Eugeniusz S.: Polska w świetle
relacji posłów duńskich z Warszawy (1919-1923) s. 127-146. SZYMAŃSKI Jan: Morska współpraca Polski z Danią w okresie
międzywojennym (1919-1939) s. 147-173. - HAJDUK Bolesław:
Działalność spółki duńskiej Højgaard & Schultz AS w Polsce w
latach 1924-1949 s. 175-197. - JAWORSKI Paweł: Stosunki polskoduńskie w latach 1918-1939 w świetle prasy II Rzeczypospolitej s.
199-221. - CYGLER Bogusław: Wspomnienia z pobytu w Danii w
1948 r. s. 223-230. - PIOTROWSKI Bernard: Duńska polityka
bałtycka na przełomie XX i XXI w. s. 231-254. - KŁONCZYŃSKI
Arnold: Nawiązanie stosunków polsko-duńskich w 1945 r. w świetle
polskich dokumentów s. 255-268. - LYLLOFF Kirsten: Uchodźcy w
Danii po II wojnie światowej s. 269-274. - DENKIEWICZSZCZEPANIAK Emilia: Repatriacja Polaków z Danii w latach
1945-1947 s. 287-304. - ANDREASEN Henry: Współpraca polskoduńska po 1945 r. - wybrane przykłady s. 305-322
Rec.: STACHURSKA Marta Magdalena, Nautologia 2004 R.
39 nr 1/4 s. 99-100
2755.
STOKLUND
Bjarne:
Tingenes
kulturhistorie : etnologiske studier i den materielle
kultur. - København: Museum Tusculanum, 2003. 232 s.: il.
b. Dzieje do 1815 r.
2756. CHRISTIAN III's rentemesterregnaskaber.
Bd. 5: Ordforklaringer, sagregister og stikordsregister
/ ved Nils Geert Bolwig, Else Yndgaard. - Århus:
Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie,
2003. - 303 s.
T. 4 zob. bobliogr. za 1999 r. poz. 2533
2757. ESRUM Klosters brevbog / udg. i
oversættelse med indl. og noter af Bent Christensen
[et al.]. - København: Museum Tusculanum. (Selskabet til Historiske Kildeskrifters Oversættelse)
[Bd.]. 1: Oversættelse. - 2002. - 352 s. [Bd.] 2:
Kommentar. - 2002. - 234 s., XVI s. tabl.
2758. ROSKILDEKRØNIKEN / over. og
komment. af Michael H. Gelting. - 2. udg. - Højbjerg:
Wormianum, 2002. - 103 s.: il.
Wyd. 1: Højbjerg, 1979
____________________
2759.
BANGGAARD
Grethe:
Befolkningsfremmende foranstaltninger og faldende
børnedødelighed : Danmark ca. 1750-1850. - Odense:
Syddansk Universitetsforl., 2004. - 317 s.: tab., wykr. (University of Southern Denmark Studies in History
and Social Sciences ; 265)
Struktura ludności w Danii w l. 1750-1850
2760.
BEILKE-VOIGT
Ines:
Kritische
Bemerkungen zu den sogenannten Bauopfern in
frühgeschichtlichen Siedlungen Norddeutschlands
und Dänemarks // In: "... trans Albim fluvium" :
Forschungen zur vorrömischen, kaiserzeitlichen und
mittelalterlichen Archäologie. - Rahden/Westf.:
Leidorf, 2001. - S. 177-191. - (Internationale
Archäologie. Studia Honoraria ; 10). Zsfg. s. 189.
Sum. s. 189. Streszcz. s. 189
2761. BOGUCKA Maria: Świat bałtyckiego kupca
// In: Od liryki do retoryki : w kręgu słowa, literatury i
kultury. - Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdań., 2004. - S. 1722
2762. CLAUSEN Frits: "Føreren har ordet!" : Frits
Clausen om sig selv og DNSAP / ved John T.
Lauridsen. - København: Det Kongelige Bibliotek;
Museum Tusculanum, 2003. - 841 s. : il., portr. (Danish Humanist Texts and Studies ; 26)
Autobiografia przywódcy duńskich faszystów
Duńskiej Narodowosocjalistycznej Partii Pracy
i
historia
2763. DANSK udenrigspolitiks historie / red.
Carsten Due-Nielsen [et al.]. - København: Danmarks
Nationalleksikon [Bd.] 6: Petersen Nikolaj: Europæisk
og globalt engagement 1973-2003. - 2004. - 661 s. : il.
Bd. 4 zob. bibliogr. za 2003 r. poz. 2748; Bd. 5 ukazał się w
2005 r.
Rec.: BERG Roald, Scand. J. Hist. 2004 Vol. 29 Nos. 3/4 s.
308-310 [rec. dot. T. 3]
2764. DÜBECK Inger: Legal status of widows in
Denmark 1500-1900. Scand. J. Hist. 2004 Vol. 29
Nos. 3/4 s. 209-223
2765. EBBESEN Sten: Dansk middelalderfilosofi
ca. 1170-1536. - København: Gyldendal, 2002. - 255
s.: il. - (Den Danske Filosofis Historie ; 1)
2766. EBBESEN Sten, KOCH Carl Henrik: Dansk
filosofi i renæssancen 1537-1700. - København:
Gyldendal, 2003. - 350 s.: il. - (Den Danske Filosofis
Historie ; 2)
2767.
FUENTE
PEDERSEN
Eva:
Frömmigkeitsideal und protestantische Ethik : zur
Stiftung von Epitaphkanzeln und anderen kirchlichen
Holzschnitzereien mit Epitaphfunktion durch
dänische Bürger im 17. und im frühen 18.
Jahrhundert. Konsthistorisk Tidskrift 1999 Årg. 68
Nr. 3 s. 155-179
2768. GACA Andrzej: Środki dowodowe w
duńskim prawie procesowym okresu średniowiecza //
In: Doctrina multiplex veritas una : księga
jubileuszowa ofiarowana profesorowi Mariuszowi
Kulickiemu z okazji 35-lecia powołania Katedry na
Wydziale Prawa i Administracji UMK. - Toruń:
Wydaw. UMK, 2004. - S. 459-471
2769. HAUE Harry: Almendannelse som
ledestjerne : en undersøgelse af almendannelsens
funktion i dansk gymnasieundervisning 1775-2000. Odense: Syddansk Universitetsforl., 2003. - 603 s.: il. (University of Southern Denmark Studies in History
and Social Sciences ; 259). Zsfg.
2770. HEDEAGER KRAG Anne: New light on a
Viking garment from Ladby, Denmark // In: Priceless
invention of humanity - textiles. - Łódź: Łódz. Tow.
Nauk., 2004. - S. 81-86: il. - (Acta Archaeologica
Lodziensia ; nr 50/1)
2771. HILLIGSØ ANDERSEN Charlotte Boje:
Material culture in Danish castles : comparison of
finds from Egholm, Absalons Skanse and Boringholm
// In: Castella Maris Baltici. 6. - Vilnius: Savastis,
2004. - S. 9-16: il., mapa, tab., wykr. - (Archaelogia
Medii Aevii Finlandiae ; 7). Zsfg. s. 9
2772. HORSTBØLL Henrik: Pietism and the
politics of catechisms : the case of Denmark and
Norway in the eighteenth and nineteenth centuries.
Scand. J. Hist. 2004 Vol. 29 No. 2 s. 143-160
2773. INGESMAN Per: Provisioner og processer :
den romerske Rota og dens behandling af danske
sager i middelalderen. (Provisions and suits : the
Roman Rota and how it dealt with Danish cases in
the middle ages). - Århus: Aarhus Univ.-Forl., 2003. 829 s.
2774. JESPERSEN Leon: Dansk skattehistorie.
[Bd] 3: Adelsvaeldens skatter 1536-1660. [Historia
duńskich podatków. T. 3: Podatki okresu
szlacheckiego 1536-1660]. - Købenahvn: Told- og
Skattehistorisk Selskab, [2004]. - 326 s.: il.
T. 2 zob. poz... MFN 1015
2775.
KOCH
Carl
Henrik:
Dansk
oplysningsfilosofi
1700-1800.
København:
Gyldendal, 2003. - 385 s.: il. - (Den Danske Filosofis
Historie ; 3)
2776. KOCH Carl Henrik: Den danske idealisme
1800-1880. - København: Gyldendal, 2004. - 595 s.: il.
- (Den Danske Filosofis Historie ; 4)
2777. LERDAM Henrik: Birk, lov og ret :
birkerettens historie i Danmark indtil 1600. København: Museum Tusculanums Forl., 2004. - 180
s.: mapy
Historia prawa w Danii do 1600 r.
2778. LOCKHART Paul Douglas: Frederik II and
the protestant cause : Denmark's role in the wars of
religion, 1559-1596. - Leiden: Brill, 2004. - XXII, 350
s., [12] s. tabl.: mapa. - (The Northern World ; Vol. 10)
129
Rec.: BOGUCKA Maria, Kwart. Hist. 2004 R. 111 nr 4 s. 127-
2779. LUNDBAK Henrik: Danish unity : a
political party between fascism and resistance 19361947. - Copenhagen: Museum Tusculanum Press,
2003. - 312 s.: il.
2780. LUNDGREN Kurt: Borgholms slott vårt
goda nöje : Carl Gustaf och Nicodemus Tessin 16501660. - Borgholm: Lingstad Bok & Bild, 2003. - 119 s.
Zamek w Borgholm
2781. OLESEN Jens E.: König Christian IV. von
Dänemark-Norwegen und das Herzogtum Pommern.
Herzog Philipp Julius hatte bereits die Unterschrift
zur Abtretung Rügens gegeben. Pommern 2004 Bd.
42 H. 4 s. 10-15, il.
2782. RENSBRO Henriette: Stege castle 1314 AD
- a Danish wooden castle? // In: Castella Maris
Baltici. 6. - Vilnius: Savastis, 2004. - S. 165-172: il., pl.,
wykr. - (Archaelogia Medii Aevii Finlandiae ; 7). Zsfg.
s. 165
2783. RIAN Øystein: Embetsstanden i dansketida.
- Oslo, 2003
329
Rec.: GØBEL Erik, Hist. Tidsskr. (N) 2004 Bd. 83 nr 2 s. 327-
2784. ROESDAHL Else: Denmark - a thousand
years ago // In: Europe around the year 1000. Warszawa: Wydaw. DiG, 2001. - S. 351-366: il., mapa
2785. SKOVGAARD-PETERSEN Inge: Amleds
rolle i Saxos Danmarkshistorie. (Amled's role in Saxo
history of the Danes). Hist. Tidsskr. (D) 2004 Bd. 104
H. 1 s. 1-29. Sum. s. 29
2786. TAMM Ditlev: Judges, legislators,
professors and the changes in the sources of law in
Denmark and Norway in the 18th and 19th century.
Law in History 2000 Vol. 1 s. 57-67
2787. VENGE Mikael: Dansk skattehistorie. [Bd]
2: Danmarks skatter i middelalderen 1340-1536.
[Historia duńskich podatków. T. 2: Duńskie podatki w
średniowieczu 1340-1536]. - Købenahvn: Told- og
Skattehistorisk Selskab, 2004. - 435 s.: il. Bibliogr.
T.1 zob. bibliogr. za 2003 r. poz. 2743
c. Dzieje po 1815 r.
2788. ADRIANSEN Inge: Nationale symboler i
Det Danske Rige 1830-2000. - København, Museum
Tusculanum. - (Etnologiske Studier). Sum
Bd. 1: Fra fyrstestat til nationalstater. - 2003. - 480
s. : il.
Bd. 2: Fra undersåtter til nation. - 2003. - 718 s. :
il.
2789. ANDERSEN Steen: Danmark i det tyske
storrum : dansk økonomisk tilpasning til Tysklands
nyordning af Europa 1940-41. - 1. udg., 2. opl. [København]: Lindhardt og Ringhof, 2003. - 315 s.: il.
2790. BONDE Hans: Gymnastics and politics :
Niels Bukh and the German occupation of Denmark.
Scand. J. Hist. 2004 Vol. 29 No. 2 s. 119-141
2791. BONDE Hans: Kampen om ungdommen :
Niels Bukh - en politisk biografi. - København:
Museum Tusculanums, 2003. - 270 s.: il.
Rec.: SVENSTRUP Thyge, Scand. J. Hist. 2004 Vol. 29 No. 2 s.
163-165
2792. BONDE Hans: Niels Bukh : en politiskideologisk biografi. [Vol.] 1-2. - København, 2001
Rec.: SVENSTRUP Thyge, Scand. J. Hist. 2004 Vol. 29 No. 2 s.
163-165
2793. BRYLD Claus: Den socialdemokratiske
idéarv
:
politiske
grundværdier
i
dansk
147
arbejderbevægelse før velfærdsstaten : en antologi. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag , 2004. - 340 s.
Bibliogr. s. 327-340
refleksje z wystawy // In: Społeczeństwo w dobie
przemian : wiek XIX i XX : księga jubileuszowa
profesor Anny Żarnowskiej. - Warszawa: Wydaw.
DiG, 2003. - S. 101-108
2794. DANSKE korstog - Krig og mission i
Østersøen / Aut. John H. Lind [et al.]. - København:
Høst & Søn, 2004. - 404 s.: il.
2806. TYBJERG Tove: The introduction of history
of religions as an academic discipline in Denmark //
In: Man, meaning, and mystery : 100 years of history
of religions in Norway. - Leiden: Brill, 2000. - S. 237252. - (Studies in the History of Religions ; Vol. 87)
Partie socjaldemokratyczne w Danii w XX wieku
2795. GADS leksikon om dansk besættelsestid
1940-45 / red. Hans Kirchhoff, John T. Lauridsen,
Aage Trommer. - København: Gad, 2002. - 551 s.: il.
2796. GÖTZ Norbert: Prestige and lack of
alternative : Denmark and the United Nations in the
making. Scand. J. Hist. 2004 Vol. 29 No. 2 s. 73-96
2797. I HITLER-Tysklands skygge : dramaet om
de danske jøder 1933-1945. [W cieniu hitlerowskich
Niemiec : los Żydów w Danii w latach 1933-1945] /
red. Hans Sode-Madsen. - København: Aschehoug,
2003. - 303 s.: il.
2798. JENSEN Bent: De fremmede i dansk
avisdebat : fra 1870'erne til 1990'erne. [Duńska
polityka zagraniczna w debatach prasowych : od 1870
r. do 1990 r.]. - [København]: Spektrum , 2000. - 526
s.: il. - (Invandrerne og Deres [email protected])
2799. JENSEN Mona: Wie die Made im Speck? :
fredsbeættelsen
1940-1943
belyst
gennem
samarbejdet mellem Esbjerg Politi og Værnemagten.
(Wie die Made im Speck? : seen in the light of
cooperation between the Policy in Esbjerg and the
Wehrmacht). Hist. Tidsskr. (D) 2004 Bd. 104 H. 2 s.
349-390. Sum. s. 388-390
2800. KIRKEBÆK Mikkel: Beredt for Danmark :
Nationalsocialistisk
Ungdom
1932-1945.
[Køpenhavn]: Høst & Søn, 2004. - 498 s.: il.
2801. KOCH Carl Henrik: Dansk filosofi i
positivismens tidsalder 1880-1950. - København:
Gyldendal, 2004. - 483 s.: il. - (Den Danske Filosofis
Historie ; 5)
2802. KRUSZEWSKI Eugeniusz S.: Pobór
Polaków w Danii do wojska austriackiego (1914-1915)
// In: Historia i archiwistyka : studia z dziejów Polski,
Polonii i archiwistyki. - Gorzów Wlkp., 2004. - S.245254: faks.
2807. WASYLKOWSKI Janusz: Na rzecz wolnej
Polski : Towarzystwo Polskie w Danii i jego
poprzednicy 1973-2001. - Kopenhaga, 2002
Rec.: JAWORSKI Paweł, Pamięć i Sprawiedliwość 2004 [nr] 1
s. 408-411
2808. WERNER Yvonne Maria: Kvinnlig
motkultur och katolsk mission : Sankt Josefsystrarna i
Danmark och Sverige 1856-1936. - Stockholm: Veritas
Förl., 2002. - 358 s.: il. Rés.
3. Norwegia
a. Opracowania i zgadnienia ogólne
2809. NORGES landbrukshistorie. [Bd.] 1-4. Oslo, 2002
Rec.: DØSSLAND Atle, Hist. Tidsskr. (N) 2004 Bd. 83 nr 1 s.
121-132. - Polem.: GJERDÅKER Brynjulv, Hist. Tidsskr. (N) 2004
Bd. 83 nr 3 s. 507
2810. ZYŚK Bożena Katarzyna: Synteza dziejów
polityki zagranicznej Norwegii. Zap. Hist. 2004 T. 69
z. 2/3 s. 185-196
Uwagi do pracy: Riste Olav: Norway's foreign relations: a
history. - Oslo, 2001
b. Dzieje do 1815 r.
2811. BULL Ida: City merchants as structuring
element in the Norwegian region Trondelag // In:
Städtelandschaft : Städte im regionalen Kontext in
Spätmittelalter und Früher Neuzeit. - Köln: Böhlau,
2004. - S. 171-184. - (Städteforschung. Reihe A:
Darstellungen ; 62)
2812. DET offentlige helsevesen i Norge 16032003. [Bd.] 1-2 / billedred. Una Thoresen Dimbola. Oslo
Rec.: DAHLHAUG Ole, Hist. Tidsskr. (N) 2004 Bd. 83 nr 1 s.
133-135 [rec. dot. T. 1]. - KARLSSON Gunnel, Scand. J. Hist. 2004
Vol. 29 Nos. 3/4 s. 291-292 [rec. dot. T. 1-2]. - SKÅLEVÅG Svein
Atle, Hist. Tidsskr. (N) 2004 Bd. 83 nr 1 s. 136-141 [rec. dot. T. 2]
2803.
KRUSZEWSKI
Eugeniusz
S.:
Przedstawicielstwo dyplomatyczne Rządu RP na
Uchodźstwie w Danii w latach 1976-1989 // In: Z
dziejów Polski i emigracji (1939-1989). - Gorzów
Wlkp.: IKF Poznańskiej AWF, 2003. - S. 355-369
2813. EKROLL Øystein: Norwegian castles north
of the arctic circle // In: Castella Maris Baltici. 6. Vilnius: Savastis, 2004. - S. 55-62: il., mapy, pl. (Archaelogia Medii Aevii Finlandiae ; 7). Zsfg. s. 55
2804. LUNDTOFTE Henrik: Gestapo! : tysk politi
og terror i Danmark 1940-45. [Gestapo! : niemiecka
polityka i terror w Danii 1940-1945]. - København:
Gad, 2003. - 287 s.
2814. GJERNES Marta: Dei fyrste jødiske
innvandrarane i Kristiania. (The first Jewish
immigrants in Kristiania). Hist. Tidsskr. (N) 2004 Bd.
83 nr 3 s. 385-416, mapy, wykr. Sum. s. 416
2805. SZELĄGOWSKA Grażyna: Wychowanie do
ról społecznych w Danii w XIX i na początku XX w. :
2815.
GJERULDSEN
Defensjonsskipsordningen i
Ole
Norge
Henrik:
1630-1704.
[Rozmieszczenie okrętów defensywnych w Norwegii
w latach 1630-1704]. - Oslo: Forsvarsmuseet, 2003. 240 s.: il. - (Forsvarsmuseets Småskrift ; 28)
2816. GULLBEKK Svein H.: Medieval law and
money in Norway // In: Moneta mediaevalis : studia
numizmatyczne i historyczne ofiarowane Profesorowi
Stanisławowi Suchodolskiemu w 65. rocznicę urodzin.
- Warszawa: DiG, 2002. - S. 291-302. Streszcz.
2817. HANSEN Lars Ivar: Astafjord bygdebok :
historie. - Lavangen: Lavangen Kommune
[Bd.] 1: Fra eldre jernalder til ca. 1570. - 2000. 376 s. : il., mapy, tab.
[Bd.] 2: Astafjord ca. 1570 - ca. 1730. - 2003. - 493
s. : il., tab., mapy
Rec.: DENKIEWICZ-SZCZEPANIAK Emilia, Zap. Hist. 2004
T. 69 z. 4 s. 188-192
2826. HALBERG Paul Tage: "... falles barneskole
for
alle
...
en
stor
forsvarstanke"
:
Arbeiderdemokratens skolepolitikk frem til 1920. ("...
a common primary school for all ... a great idea of
defence" : educational policy of the Democratic
Labour Party until 1920). Hist. Tidsskr. (N) 2004 Bd.
83 nr 1 s. 1-55. Sum. s. 55
2827. HALVORSEN Terje: Partiets salt : AUFs
historie. - Oslo: Pax, 2003. - 575 s.: il.
Historia norweskiej Partii Pracy od 1903 r.
2818. KRAG Claus: Norway at the threshold of
Western Europe // In: Europe around the year 1000. Warszawa: Wydaw. DiG, 2001. - S. 343-350: mapa
2828. HJELDE Sigurd: From Kristiansand to
Leiden : the Norwegian career of W. Brede
Kristensen // In: Man, meaning, and mystery : 100
years of history of religions in Norway. - Leiden: Brill,
2000. - S. 205-222. - (Studies in the History of
Religions ; Vol. 87)
2819. MOLAUG Petter B.: Medieval house
building in Oslo // In: Lübecker Kolloquium zur
Stadtarchäologie im Hanseraum III : der Hausbau. Lübeck: Schmidt-Römhild, 2001. - S. 765-782
2829. KOLSRUD Ole: En splintret stat :
regjeringskontorene 1940-1945. - Oslo: Univ.-Forl.,
2004. - 430 s.: il. - (Skriftserie / Riksarkivaren ; 14)
(Administrasjon og Arkiver ; 3)
2820. MYKING John Ragnar: Attractive marriage
partners? : tenant widows and remarriages in Western
Norway in the seventeenth and eighteenth century.
Scand. J. Hist. 2004 Vol. 29 Nos. 3/4 s. 225-239, tab.
2821. NJÅSTAD Magne: Grenser for makt :
konflikter og konfliktløsing mellom lokalsamfunn og
øvrighet ca. 1300-1540. - Trondheim: Inst. Hist. og
Klassiske Fag, Norges Teknisk - Naturvitens. Univ.,
2003. - VIII, 284 s.: il. - (Skriftserie fra Institutt for
Historie og Klassiske Fag ; 42)
Lokalne konflikty w średniowiecznej Norwegii
2822. NYTT søkelys på Olav Engelbrektsson [ok.
1480-1538] : rapport frå eit seminar i regi av det
Kongelige Norske Videnskabers Selskab, 10.-11.
Oktober 2003 / red. Steinar Supphellen. - Trondheim:
Tapir Akad. Forl., 2004. - 102 s.: il. - (Skrifter / Det
Kongelige Norske Videnskabers Selskab ; 2004 nr 2)
Materiały z konferencji poświęconej biskupowi Olavowi
Engelbriktssonowi
2823. VEDELER Marianne: Pleated fragments of
clothing from Norway // In: Priceless invention of
humanity - textiles. - Łódź: Łódz. Tow. Nauk., 2004. S. 61-65: il. - (Acta Archaeologica Lodziensia ; nr
50/1)
3.Dzieje po 1815 r.
2824. ORDING Arne: Arne Ordings dagbøker.
Bd. 1-2 / utgitt ved Erik Opsahl. - Oslo, 2000-2003
206
Rec.: GAWINECKA Magda, Zap. Hist. 2004 T. 69 z. 4 s. 203-
____________________
2825. GRIMNES Ole Kristian: Sam Eyde [18661940] : den grenseløse gründer. - Oslo, 2001
Trzy ośrodki władzy w Norwegii w okresie II wojny światowej
2830. KRUSZEWSKI Eugeniusz S.: Dyplomata II
Rzeczypospolitej - Władysław Neuman (1891-1945).
Rocz. Gdań. 2004 T. 64 z. 1/2 s. 33-42. Sum. s. 42
2831. KUBKA Andrzej: Podziały socjopolityczne
w Norwegii w latach 1973-1997. - Gdańsk: Wydaw.
Uniw. Gdań., 2004. - 254, [1] s.: tab. Bibliogr. s.240252
2832. LANGE Tadeusz Wojciech: Ekstraordinær
sendemann : Władysław Neuman [1893-1945], Polens
minister i Norge 1931-1942. Fol. Scand. Posnan. 2004
Vol. 8 s. 129-136. Sum. s. 129
2833. LEIRA Halvard: "Hele vort Folk er naturlige
og fødte Fredsvenner" : norsk fredstenkning fram til
1906. ("Our entire people are natural born friends of
the peace : Norwegian peace discourse until 1906).
Hist. Tidsskr. (N) 2004 Bd. 83 nr 2 s. 153-180. Sum. s.
180
2834. NØKLEBY Berit: Gestapo : tysk politi i
Norge 1940-45. [Gestapo : polityka niemiecka w
Norwegii w latach 1940-1945]. - Oslo: Aschehoug,
2003. - 288 s.: il.
Rec.: LUNDTOFTE Henrik, Scand. J. Hist. 2004 Vol. 29 Nos.
3/4 s. 293-294
2835. NORWEGIA w pierwszej połowie XX wieku
: studia / pod red. Emilii Denkiewicz-Szczepaniak. Toruń: Wydaw. UMK, 2004. - 219 s. Sum. s. 215-219
Treść: DENKIEWICZ-SZCZEPANIAK Emilia: Norwegia w
planach hitlerowskich Niemiec w okresie 1 września 1939 - 9
kwietnia 1940 roku s. 9-43. - WITT Agnieszka: Wybrane aspekty
współpracy emigracyjnego rządu norweskiego z Wielką Brytanią w
latach 1940-1943 s. 45-83. - GAWINECKA Magda: Niektóre
aspekty walki Kościoła norweskiego z nazizmem w latach 19401942 s. 85-119. - ŁĘŻYK Wojciech: Norwegowie w Waffen SS w
latach 1941-1945 s. 121-148. - RUTKOWSKA Anna: Wybrane
zagadnienia polityki bezpieczeństwa Skandynawii w latach 1945-
149
1949 s. 149-175. - JÓZEFIAK Mirosława: Ruch kobiecy w Norwegii
w latch 1913-1940 s. 177-213
2836. STACHURSKA Marta: Obraz Polski w
prasie norweskiej w latach 1914-1918. Rocz. Gdań.
2004 T. 64 z. 1/2 s. 61-72. Sum. s. 72
2837. SUNDE Jørn Øyrehagen: På sporet av det
tapte overbygslingsinstituttet : eit rettshistorisk og
juridisk bidrag. Hist. Tidsskr. (N) 2004 Bd. 83 nr 2 s.
181-205. Sum. s. 205
2838. THOMASSEN Einar: Wilhelm Schencke :
Norway's first professor in history of religions // In:
Man, meaning, and mystery : 100 years of history of
religions in Norway. - Leiden: Brill, 2000. - S. 223-236.
- (Studies in the History of Religions ; Vol. 87)
4. Szwecja
a. Opracowania i zagadnienia ogólne
2839. ANDERSSON Lars Fredrik: Convergence
and structure of trade : the Swedish-Finnish case.
Scand. J. Hist. 2004 Vol. 29 No. 1 s. 27-51, tab., wykr.
2840. DUCZKO Władysław: Stara Uppsala a
szwedzkie origo gentis // In: Origines mundi,
gentium et civitatum. - Wrocław: Wydaw. Uniw.
Wrocł., 2001. - S. 132-144. - (Acta Universitatis
Wratislaviensis. Historia ; 153)
2841. HANS och hennes : genus och egendom i
Sverige från vikingatid till nutid. [Jego i jej : rodzaj i
własność w Szwecji od czasów Wikingów do
współczesności] / red. Maria Ågren. - Uppsala:
Historiska Inst., Univ., 2003. - 302, [2] s. - (Opuscula
Historica Upsaliensia ; 30)
2842. LAGERQVIST Lars O.: Historia Szwecji. [Sztokholm]: Inst. Szwedzki, 2002. - 200 s.: il.
b. Dzieje do 1815 r.
2843. LIBER usuum fratrum monasterii
Vadstenensis = The customary of the Vadstena
brothers / a critical ed. with an introd. by Sara
Risberg. - Stockholm: Almqvist & Wiksell, 2003. - 254
s.: il. - (Studia Latina Stockholmiensia ; 50). Sum.
2844. SERVORUM Dei gaudium = Das ist Treuer
Gottes
Knechte
Freuden-Lohn
:
Lebensbeschreibungen aus dem Umfeld des
Wismarer Tribunals / hrsg. und komment. v. Nils
Jörn. - Greifswald, 2003
Rec.: GUT Paweł, Zap. Hist. 2004 T. 69 z. 2/3 s. 216-218
2845. STOCKHOLMS tänkeböcker från år 1592 /
Stockholms Stadsarkiv. - Stockholm D.20: 1631-1632
/ red. av Bo Elthammar. - 2004. - [8], 424, [2] s.
D.19 zob. bibliogr. za 2003 r. poz.... MFN 2325
______________________
2846. ADOLFSSON Maria: Fäderneslandets
kännedom : om svenska ortsbeskrivningsprojekt och
ämbetsmäns folklivsskildringar under 1700- och 1800talet. (Cognizance of one's native land : on Swedish
local description projects and the folklife delineations
of public servants during the eighteenth and
nineteenth centuries). - Stockholm: Etnologiska Inst..
Stockholms Univ., 2000. - 292 s.: wykr. Bibliogr. s.
279-289. Sum. s. 267-277
2847. AHLBERGER Christer, KVARNSTRÖM
Lars: Det svenska samhället 1720-2000 : böndernas
och arbetarnas tid. [Szwedzkie społeczeństwo 17202000 : chłopi i robotnicy]. - Lund: Studentlitteratur,
2004. - 444, [4] s.
2848. ALM Mikael: Kungsord i elfte timmen :
språk och självbild i det gustavianska enväldets
legitimitetskamp 1772-1809. (Majestic words at the
eleventh hour : language and image in the struggle
for legitimacy of Gustavian absolutism, 1772-1809). Stockholm: Atlantis, 2002. - 479, [1] s.: il
Rec.: CHRISTENSSON Jakob, Hist. Tidskr. (S) 2004 [nr] 1 s.
80-88
2849. ANUSIK Zbigniew: Gustaw III i baron de
Breteuil [1733-1807] : nieznana karta z dziejów
sekretnej dyplomacji w latach 1790-1792. Zap. Hist.
2004 T. 69 z. 2/3 s. 25-67. Zsfg. s. 64-65. Sum. s. 66-67
Dot. zaangażowania Szwecji w politykę wewnętrzną Francji
pod koniec XVIII w.
2850. ANUSIK Zbigniew: Polska kolonia katolicka
w Sztokholmie w końcu XVIII wieku // In:
Rzeczpospolita wielu wyznań : materiały z
międzynarodowej konferencji [...]. - Kraków:
Księgarnia Akad., 2004. - S. 541-560. Sum. s. 559-560
2851. BENGTSSON Lars: Three crowns - the royal
castle in Stockholm : remains of the medieval castle
concealed beneath the plaster of the present-day
Baroque facade // In: Castella Maris Baltici. 6. Vilnius: Savastis, 2004. - S. 23-34: il. - (Archaelogia
Medii Aevii Finlandiae ; 7). Zsfg. s. 23
2852. BERG Johan: Gods och landskap :
jordägande, bebyggelse och samhälle i Östergötland
1000-1562. (Estates and landscape : land ownership,
settlement and society in the province of
Östergötland, Sweden, 1000-1562). - Stockholm:
Kulturgeografiska Inst., Univ., 2003. - 278, [3] s. (Meddelande / Kulturgeografiska Institutionen,
Stockholms Universitet ; 120). Sum.
2853. BERGMAN Karl: Makt, möten, gränser :
Skånska kommissionen i Blekinge 1669-70. - Lund,
2002
Rec.: FROHNERT Pär, Hist. Tidskr. (S) 2004 [nr] 1 s. 71-79
2854. BERNTSON Martin: Klostren och
reformationen : upplösningen av kloster och konvent
i Sverige 1523-1596 = The dissolution of the
monasteries in 16th century Sweden. - Skellefteå:
Norma, 2003. - 388 s.: il. Sum.
Rec.: WERNER Yvonne Maria, Hist. Tidskr. (S) 2004 [nr] 1 s.
49-60
2855. BJERKE Alf E[don]: Karl XII i Norge 1716 :
det glömda fälttåget. - Stockholm: Carlsson, 2003. 181, [2] s.: il.
Toż w jęz. norw. zob. bibliogr. za 1996 r. poz. 2338
2856. CAVALLIN Maria: I kungens och folkets
tjänst : synen på den svenske ämbetsmannen 17501780. [W służbie króla i narodu : spojrzenie na
szwedzkich urzędników 1750-1780]. - Göteborg:
Historiska Inst., Univ., 2003. - 281 s.: il. (Avhandlingar från Historiska Institutionen i
Göteborg ; 36). Sum.
Rec.: VILLSTRAND Nils Erik, Hist. Tidskr. (S) 2004 [nr] 4 s.
738-749
2857. DUCZKO Władysław: A.D. 1000 - the point
of no return for the kingdom of Sweden // In: Europe
around the year 1000. - Warszawa: Wydaw. DiG,
2001. - S. 367-378: mapa
2858. DUCZKO Władysław: Król Anund, misja
chrześcijańska, rewolta Swewów i kometa Halleya:
źródła do rekonstrukcji jednego wydarzenia w
dziewiątowiecznej Szwecji // In: Ad fontes : o naturze
źródła historycznego. - Wrocław: Wydaw. Uniw.
Wroc., 2004. - S.303-312: il. - (Acta Universitatis
Wratislaviensis. Historia ; 170)
2859. EKDAHL Sven: Stockholmska krvava litzen
roku 1520 : skandinavske renesancni drama // In:
Moc a právo : velké hrdelní procesy. - Praha: Themis,
1998. - S. 126-144: il.
Toż w jęz. niem.: Das Stockolmer Blutbad 1520: ein
skandinavisches Renaissancedrama // In: Macht und Recht: grosse
Prozesse in der Geschichte. - München: Beck, 1990. - S. 133-153
2860. ELIASSON Per: Skog, makt och människor
: en miljöhistoria om svensk skog 1800-1875. Stockholm, 2002
Rec.: FRITZBØGER Bo, Hist. Tidskr. (S) 2004 [nr] 1 s. 94-98
2861. ELLEHAG Claes: Jean de la Vallée [16241696] : kunglig arkitekt. - Lund: Signum, 2003. - 251,
[1] s.
2862. ENGLUND Peter: The battle that shook
Europe : Poltava and the birth of the Russian empire.
- London; New York: I. B. Tauris, 2003. - 287 s.:
mapy, pl.
2863. ERICSON Lars: Krig och krigsmakt under
svensk stormaktstid. [Wojna i siły zbrojne w okresie
mocarstwowości Szwecji]. - Lund: Historiska Media,
2004. - 316, [1] s.: il.
2864. ERICSSON Niklas: Rätt eller fel? :
moraluppfattningar i Stockholm under medeltid och
vasatid. - Stockholm: Almqvist & Wiksell, 2003. - 287,
[5] s. - (Stockholm Studies in History ; 68). Sum.
Działalność sądu miejskiego w Sztokholmie od średniowiecza
do pierwszej poł. XVII w.
Rec.: ÅGREN Maria, Hist. Tidskr. (S) 2004 [nr] 4 s. 641-647
2865. ERICSSON Peter: Stora nordiska kriget
förklarat : Karl XII och det ideologiska tilltalet. Uppsala, 2002
Rec.: JÓNSSON Már, Scand. J. Hist. 2004 Vol. 29 Nos. 3/4 s.
295-296. - VILLSTRAND Nils Erik, Hist. Tidskr. (S) 2004 [nr] 4 s.
721-729
2866. FIEBRANZ Rosemarie: Jord, linne eller
träkol? : genusordning och hushållsstrategier,
Bjuråker 1750-1850. - Uppsala, 2002
Rec.: SJÖBERG Maria, Hist. Tidskr. (S) 2004 [nr] 4 s. 750-760
2867. GAIMSTER David: Den keramiska
vittnesbörden : europeisk kulturpåverkan i Lund
1200-1600. Kulturen 1998 s. 159-182
2868. GRANÉR Staffan: Samhävd och rågång :
om
egendomsrelationer,
ägoskiften
och
marknadsintegration i en värmländsk skogsbygd
1630-1750. (Thy neighbour's property : property
relations, enclosures and market integration in a
forest district of central Sweden 1630-1750). Göteborg: Ekonomisk-historiska Inst., Univ., 2002. [4], IX, 346, [6] s. - (Meddelanden från Ekonomiskhistoriska Institutionen, Handelshögskolan vid
Göteborgs Universitet ; 86). Sum.
685
Rec.: PETTERSSON Ronn, Hist. Tidskr. (S) 2004 [nr] 4 s. 678-
2869. GRÄSLUND BERG Elisabeth: Till prästens
bruk och nytta : jord till prästgårdar i Sverige under
medeltid och tidigmodern tid. - Stockholm:
Stockholms Univ., 2004. - 311, [4] s.: il., mapy. (Meddelande / Kulturgeografiska Institutionen,
Stockholms Universitet ; 128). Sum.
Uposażenie duchowieństwa szwedzkiego od średniowiecza do
czasów współczesnych
2870. HALLÉN Per: Järnets tid : den svenska
landsbygdsbefolkningens
järninnehav
och
järnkonsumtion
1750-1870.
(The
preindustrialpossession of iron in rural Sweden 17501870).
Göteborg:
Ekonomisk-Historiska
Institutionen, Univ., 2003. - 293 s.: il. - (Meddelanden
från
Ekonomisk-Historiska
Institutionen,
Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet ; 89).
Sum.
2871. HEDMAN Sven-Donald: Boplatser och
offerplatser : ekonomisk strategi och boplatsmönster
bland skogssamer 700-1600 AD. - Umeå: Inst. för
Arkeologi och Samiska Studier. Umeå Univ., 2003. 252 s.: il., mapy, tab., wykr. - (Studia Archaelogica
Universitatis Umensis ; 17). Bibliogr. s. 243-252.
Streszcz. w jęz. lapońskim s. 233-237. Sum. 238-242
2872. JÄGERHORN Georg Henrik: I fält för
Gustaf III : beskrivning över kampanjen i Savolax
1788-1790 / utg. av Petra Hakala, Pertti Hakala. Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet i Finland;
Stockholm: Bokförlaget Atlantis, 2004. - 262 s.: il. (Skrifter / utgivna av Svenska Litteratursällskapet i
Finland ; 656)
2873. JONSSON Kenneth: The numismatic
evidence for Frisian trade in Sweden in the late
Viking age // In: Moneta mediaevalis : studia
numizmatyczne i historyczne ofiarowane Profesorowi
Stanisławowi Suchodolskiemu w 65. rocznicę urodzin.
151
- Warszawa: DiG, 2002. - S. 233-244. Streszcz.
2874. KARLSSON SJÖGREN Åsa, LINDSTRÖM
Peter: Widows, ownership and political culture :
Sweden 1650-1800. Scand. J. Hist. 2004 Vol. 29 Nos.
3/4 s. 241-262
2875.
LÄÄNEMERE
provintside
arenguperspektiivid Rootsi suurriigis 16./17. sajandil.
(Die Entwicklungsperspektiven der Ostseeprovinzen
im schwedischen Grossreich im 16. und 17.
Jahrhundert) / koostanud Enn Küng. - Tartu: Eesti
Ajalooarhiiv, 2002. - 238 s.: il. - (Eesti Ajalooarhiivi
Toimetised ; 8). Zsfg.
2876. LARSSON Lars-Olof: Gustav Vasa landsfader eller tyrann? - Stockholm: Prisma, 2002. 398 s.: il.
2877. LARSSON Mats G.: Götarnas riken :
upptäcktsfärder till Sveriges enande. - Stockholm:
Atlantis, 2002. - 211 s.: il.
Początki państwa szwedzkiego
2878. LERBOM Jens: Mellan två riken :
integration, politisk kultur och förnationella
identiteter på Gotland 1500-1700. [Między państwami
: integracja, polityka kulturalna i tożsamość narodowa
na Gotlandii 1500-1700]. - Lund: Univ., Historiska
Institutionen, 2003. - 267 s.: il. - (Studia Historica
Lundensia ; 11). Sum.
Rec.: HARNESK Börje, Hist. Tidskr. (S) 2004 [nr] 4 s. 648-655
2879. LILJEGREN Bengt: Regenter i Sverige.
[Regenci w Szwecji]. - Lund: Historiska Media, 2004. 117 s.: il.
2880. LINDSTRÖM Peter: Prästval och politisk
kultur 1650-1800. - Umeå, 2003. - 214 s. - (Skrifter
från Institutionen för Historiska Studier ; 4). Sum.
703
Rec.: ARONSSON Peter, Hist. Tidskr. (S) 2004 [nr] 4 s. 696-
2881. MAJEWSKA Gabriela: Szwecja : kraj,
ludzie, rządy w polskiej opinii II połowy XVIII wieku.
- Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdań., 2004. - 399 s.: il.
Bibliogr. s. 357-375. Sum. s. 387-399
2882. MAKTENS skiftande skepnader : studier i
makt, legitimitet och inflytande i det tidigmoderna
Sverige / red. Börje Harnesk. - Umeå: Inst. för
Historiska Studier, Umeå Univ., 2003. - 185 s. (Historiska Perspektiv)
Szwecja w czasach nowożytnych
2883. MALMQUIST Yngve: Nedslag i den
blekingska sjöfartens historia fram till freden i Roskilde
1658. - Karlskrona : Marinmuseum, 2004. - 165, [3] s. :
ill. - (Årsbok / Marinmuseum)
2884. MED börd, svärd och pengar : eliters
manifestation, maktutövning och reproduktion 16501900 / red. Gudrun Andersson, Esbjörn Larsson,
Patrik Winton. - Uppsala: Historiska Inst., Univ.;
Swedish Science Press, 2003. - 210, [2] s.: il. (Opuscula Historica Upsaliensia ; 29)
Elity społeczne w Szwecji
Rec.: AILES Mary Elizabeth, Scand. J. Hist. 2004 Vol. 29 No. 2
s. 161-162
2885. MÜLLER Leos: Kolonialprodukter i
Sveriges handel och konsumtionskultur, 1700-1800.
(The consumer revolution and colonial goods in
eighteenth-century Sweden). Hist. Tidskr. (S) 2004
[nr] 2 s. 225-248. Sum. s. 248
2886. NORDBÄCK Carola: Samvetets röst : om
mötet mellan luthersk ortodoxi och konservativ
pietism i 1720-talets Sverige. (The voice of conscience
: the encounter beetween lutheran orthodoxy and
conservative pietism in Sweden, 1720-30). - Umeå:
Institutionen för Historiska Studier, Univ., 2004. - 430
s. - (Skrifter från Institutionen för Historiska Studier ;
8). Sum.
2887. OLSSON Mats: Storgodsdrift : godsekonomi
och arbetsorganisation i Skåne från dansk tid till
mitten av 1800-talet. - Stockholm, 2002
Rec.: SÖDERBERG Johann, Hist. Tidskr. (S) 2004 [nr] 4 s.
704-711
2888. PRINKE Rafał T.: Świętosława, Sygryda,
Gunhilda : tożsamość córki Mieszka I i jej
skandynawskie związki. Rocz. Hist. 2004 R. 70 s. 81110. Zsfg. s. 110
2889. RIKSDAG, kaffehus och predikstol :
frihetstidens politiska kultur 1766-1772 / red. MarieChristine Skuncke, Henrika Tandefelt. - Stockholm:
Atlantis; Helsingfors: Svenska Litteratursällsk. i
Finland, 2003. - 432 s.: il. - (Skrifter / utgivna av
Svenska Litteratursällskapet i Finland ; 649). Sum.
Aktywność polityczna w Szwecji po wydaniu rozporządzenia o
wolności druku w 1766 r.
2890. RINGMAR Richard: Gustaf Eriksson Vasa :
kung, kamrer, koncernchef : återblick på en monark
av Guds nåde. - Stockholm: Atlantis, 2002. - 156, [3] s.
2891. RØSKAFT Merete: Maktens landskap :
sentralgårder i Trøndelag ved overgangen fra
vikingtid til kristen middelalder, ca 800-1200. Trondheim:
Hist.
Inst.,
Norges
TekniskNaturvitenskap. Univ., 2003. - 233 s.: il. - (Skriftserie
fra Historisk Institutt / Universitetet i Trondheim ;
39)
Rec.: MOGREN Mats, Hist. Tidskr. (S) 2004 [nr] 3 s. 492-495
2892. RUNEFELT Leif: Från yppighets nytta till
dygdens försvar - den frihetstida debatten om lyx.
(From the usefulness of luxury to the defence of
virtue - the debate on luxury in the age of liberty).
Hist. Tidskr. (S) 2004 [nr] 2 s. 203-224. Sum. s. 224
Dot. Szwecji
2893. SENNEFELT Karin: Den politiska sjukan :
Dalupproret 1743 och frihetstida politisk kultur. Hedemora, 2001
Rec.: GUSTAFSSON Harald, Scand. J. Hist. 2004 Vol. 29 Nos.
3/4 s. 298-300
2894. SJÖBERG Johan: Makt och vanmakt i
fadersväldet : studentpolitik i Uppsala 1780-1850.
(Power and subordination in the age of patriarchy :
students politics in Uppsala 1780-1850). - Uppsala:
Univ. Library, 2002. - 237 s. - (Studia Historica
Upsaliensia ; 206). Sum.
772
Rec.: STRÖMBERG John, Hist. Tidskr. (S) 2004 [nr] 4 s. 769-
2895. THORÉ Anders: Akademibondens plikt,
universitetets rätt : feodala produktionsförhållanden
vid Uppsala universitets gods 1650-1790. (The
obligations of the peasant and the privileges of the
university : feudal relations of production on the
estate of Uppsala University 1650-1790). - Uppsala:
Univ.-Biblioteket Uppsala, 2001. - 298 s. - (Acta
Universitatis Upsaliensis. C: Organisation och
Historia ; 68). Sum.
Rec.: GADD Carl-Johan, Hist. Tidskr. (S) 2004 [nr] 2 s. 313-321
2896. WALLENBERG BONDESSON Maria:
Religiösa konflikter i norra Hälsingland 1630-1800. Stockholm, 2003
Rec.: LINDMARK Daniel, Hist. Tidskr. (S) 2004 [nr] 4 s. 686695. - ÓLAFSSON Skúli, Scand. J. Hist. 2004 Vol. 29 Nos. 3/4 s.
310-312
2897. Der WESTFÄLISCHE Frieden von 1648 Wende in der Geschichte des Ostseeraums : für Prof.
Dr. h.c. Herbert Ewe zum 80. Geburtstag / hrsg.
Horst Wernicke, Hans-Joachim Hacker. - Hamburg,
2001
Rec.: OLESEN Jens E., Balt. Stud. N.F. 2003 Bd.89 (dr.2004) s.
256-258
2898. WESTLING Claes: Småstadens dynamik :
Skänninges och Vadstenas befolkning och kontaktfält
ca 1630-1660. - Linköping: Enheten för Historia,
Univ., 2002. - 202 s. - (Linköping Studies in Arts and
Science ; 264). Sum.
Rec.: ASKER Björn, Hist. Tidskr. (S) 2004 [nr] 4 s. 669-677
2899. WUBS-MROZEWICZ Justyna: Interplay of
identities : German settlers in late medieval
Stockholm. Scand. J. Hist. 2004 Vol. 29 No. 1 s. 53-67
c. Dzieje po 1815 r.
Hedemora: Gidlund, 2003. - 188 s.
Transport w XIX-wiecznej Szwecji
2904. ERIKSSON-TRENTER Anna: Anspråk och
argumentation : en studie av användning och
uttolkning av lag vid naturresurskonflikter i
nordvästra Hälsingland, ca 1830-1870. - Uppsala:
Univ. Library, 2002. - 166 s.: il. - (Uppsala Studies in
Economic History ; 61). Sum.
Rec.: PETTERSSON Ronny, Hist. Tidskr. (S) 2004 [nr] 4 s.
794-801
2905. FÄLTING Lars: Småhusfinansiering : en
studie av kommunens, statens och enskilda aktörers
riskhantering i Nyköping 1904-1948. (Financing
owner-occupied houses : a study of risk management
of the Swedish state, the municipality and individual
actors in Nyköping 1904-1948). - Uppsala: Uppsala
Univ. Library, 2001. - 202 s.: il. - (Acta Universitatis
Upsaliensis. Uppsala Studies in Economic History ;
52). Sum.
Rec.: ANDERSSON-SKOG Lena, Hist. Tidskr. (S) 2004 [nr] 3
s. 454-459
2906. KARLSSON Ingela: Kriget, staten och
rederierna : den Svenska handelsflottan 1937-1947.
[Wojna, państwo i armatorzy : szwedzka flota
handlowa 1937-1947]. - Göteborg: EkonomiskHistoriska Inst., Göteborg Univ., 2003. - 328 s.: il.,
mapy. - (Meddelanden från Ekonomisk-Historiska
Institutionen vid Göteborgs Universitet ; 87). Bibliog.
s. 316-322. Sum.
2907. LINDBERG Erik: Borgerskap och burskap :
om näringsprivilegier och borgerskapets institutioner
i Stockholm 1820-1846. - Uppsala: Univ.- bibl., 2001. 134 s. - (Uppsala Studies in Economic History ; 54).
Bibliogr. s. 128-134. Sum.
Rzemiosło w Sztokholmie
Rec.: ANDERSSON Bertil, Hist. Tidskr. (S) 2004 [nr] 1 s. 89-93
2908. LINDEROTH Andreas: Kampen för
erkännande : DDR:s utrikespolitik gentemot Sverige
1949-1972. - Lund, 2002
126
2900. ANDRÆ Carl Göran: Sverige och den stora
flykten från Estland 1943-1944. (Sweden and the big
light from Estonia in 1943-1944). - Uppsala: Kungl.
Gustav Adolfs Akademien för Svensk Folkkultur,
2004. - 184 s.: il., mapy. - (Acta Academiae Regiae
Gustavi Adolphi ; 83). Sum.
2901. ANFALL eller försvar? : högern i svensk
politik under 1900-talet. [Obrona albo atak? : prawica
w szwedzkiej polityce w XX wieku] / red. Torbjörn
Nilsson. - Stockholm: Santérus , 2002. - 247, [1] s.: il.
2902. BERGSTRÖM Carin: Skolmostrar och
läsmästare : lärare på landet före folkskolereformen
1842. - Stockholm: Noriska Museet, 2000. - 183 s.: il.,
portr
Dot. szkolnictwa w Szwecji w XIX w.
2903. DRIBE Martin: Liv och rörelse : familj och
flyttningar i 1800-talets svenska bondesamhälle. -
Rec.: SCHOLZ Michael F., Hist. Tidskr. (S) 2004 [nr] 1 s. 121-
2909. LINDMARK Magnus, VIKSTRÖM Peter:
På cykeltur i svensk ekonomisk historia? :
strukturförändring, tillväxt och teknisk förändring i
svensk ekonomi. (Cycling through Swedish economic
history : structural transformation, economic growth
and technological change in the Swedish economy,
1870-1990). Hist. Tidskr. (S) 2004 [nr] 4 s. 561-580,
wykr. Sum. s. 580
2910. MATTSSON Anders: Sveriges äldsta
affärsbank - Wermlandsbanken. [Najstarszy szwedzki
bank handlowy - Wermlandsbanken]. - Karlstad:
Matsonia, [2002]. - 502, [2] s.: il
2911. NYSTRÖM Lars: Potatisriket : Stora
Bjurum 1857-1917 : jorden, makten, samhället. (A
realm of potatoes : the Stora Bjurum Estate 18571917 : the land, the power, the community) . Göteborg: Hist. Institutionen, Univ., 2003. - 434 s.: il.
153
- (Avhandlingar från Historiska Institutionen i
Göteborg ; 33). Sum.
811
Rec.: ERICSSON Christer, Hist. Tidskr. (S) 2004 [nr] 4 s. 804-
2912. PERSSON Sune: "Vi åker till Sverige" : de
vita bussarna 1945. [Jedziemy do Szwecji : białe
autobusy 1945]. - Rimbo: Fischer & Co, [2002]. - 544
s.: il.
Dot. akcji uwolnienia przez Szwecję skandynawskich więźniów
niemieckich obozów koncentracyjnych w 1945 r.
Rec.: JAWORSKI Paweł, Pamięć i Sprawiedliwość 2004 [nr] 2
s. 394-397
2913. PLYMOTH Birgitta: Fostrande försörjning :
fattigvård, filantropi och genus i fabrikstaden
Norrköping 1872-1914. - Stockholm, 2002
Rec.: LILJEWALL Britt, Hist. Tidskr. (S) 2004 [nr] 3 s. 446-453
2914. SÄBYHOLMARNA : om arbetsfolk,
arbetsförhållanden och facklig organisering pa
Säbyholms gård, 1850-1945 / red. Lars Olsson och,
Jonna Eriksson. - Landskrona: Arbetarrörelsens
Arkiv, 2002. - 176 s.: il.
Robotnicy rolni w okręgu Säbyholms
2915. SHEIBAN Hossein: Den ekonomiska staden
: stadsplanering i Stockholm under senare hälften av
1800-talet. - Lund, 2002
Rec.: ÅBERG Martin, Hist. Tidskr. (S) 2004 [nr] 4 s. 812-822
2916. SKOGAR Björn: Neoprotestantism in
Stockholm in 1897 // In: Man, meaning, and mystery
: 100 years of history of religions in Norway. - Leiden:
Brill, 2000. - S. 57-70. - (Studies in the History of
Religions ; Vol. 87)
2917. SVENSSON Patrick: Agrara entreprenörer :
böndernas roll i omvandlingen av jordbruket i Skåne
1800-1870. (Agrarian entrepreneurs : the role of the
peasants in the transformation of agriculture in
Scania, 1800-1870). - Stockholm: Almqvist & Wiksell,
2001. - [2], VI, 278, [1] s. - (Lund Studies in Economic
History ; 16). Sum.
Om Sverige i polsk press 1989-1999. Fol. Scand.
Posnan. 2004 Vol. 8 s. 113-127. Sum. s. 113
5. Finlandia
a. Opracowania i zagadnienia ogólne
2922. KARONEN Petri: Patruunat ja poliitikot :
yritysjohtajat taloudellisina ja poliittisina toimijoina
Suomessa 1600-1920. (Masters and politicians :
business managers as economic and political actors
in Finland, 1600-1920). - Helsinki: Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura, 2004. - 373 s.: il., faks., mapy,
portr. - (Historiallisia Tutkimuksia ; 217). Bibliogr. s.
301-329. Sum. s. 347-366
2923. MOORHOUSE Jonathan: Helsinki : birth of
the classic capital 1550-1850 : promenades. - Helsinki:
SKS/Finnish Literature Society, 2003. - 147 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia ;
933)
b. Dzieje do 1815 r.
2924. AT HOME within stone walls : life in the
late medieval Häme castle / [aut.] Anna-Maria
Vilkuna [et al.]. - Turku: Suomen Keskiajan
Arkeologian Seura, 2003. - 173 s. - (Archaeologia
Medii Aevi Finlandiae ; 8)
2925. EILOLA Jari: Rajapinnoilla : sallitun ja
kielletyn määritteleminen 1600-luvun jälkipuoliskon
noituus- ja taikuustapauksissa. (On the borderlines:
boundaries between the accepted and the forbidden
in Finnish and Swedish witchcraft and magic cases in
the latter half of the seventeenth century). - Helsinki:
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2003. - 381 s. (Bibliotheca Historica ; 81). Sum.
2926. KUJALA Antti: The crown, the nobility and
the peasants 1630-1713 : tax, rent and relations of
power. - Helsinki, 2003
Rec.: PETTERSSON Ronny, Hist. Tidskr. (S) 2004 [nr] 4 s.
773-780
Rec.: MELVE Leidulf, Scand. J. Hist. 2004 Vol. 29 Nos. 3/4 s.
304-306
2918. SZUBRYCHT Tomasz: Szwedzkie siły
morskie w okresie II wojny światowej. Nautologia
2004 R. 39 nr 1/4 s. 47-52, il., tab., wykr.
2927. MANSLAUGHTER, fornication and
sectarianism : norm-breaking in Finland and the
Baltic area from mediaeval to modern times / eds.
Anu Koskivirta, Sari Forsström. - [Helsinki]:
Academia Scientiarum Fennica, 2002. - 216 s.: il. (Suomalaisen
Tiedeakatemian
Toimituksia.
Humaniora ; 319)
2919. SZYMAŃSKI Jan: Polsko-szwedzki traktat
koncyliacyjno-arbitrażowy z 1925 roku : geneza i
znaczenie. Zap. Hist. 2004 T. 69 z. 1 s. 95-110. Zsfg. s.
110
2920. WARG Stefan: Familjen i Gruvmiljö :
migration, giftermålsmönster och ferilitet i
norrbottnisk gruvindustri 1890-1930. - Umeå:
Demografiska Databasen, Univ., 2002. - 272, [1] s.: il.,
mapy. - (Report from the Demographic data Base,
Umeå University ; 20). Sum.
Struktura ludnościowa w prowincji Norbotten
Rec.: THORVALDSEN Gunnar, Hist. Tidskr. (S) 2004 [nr] 4 s.
859-867
2921. ŻMUDA-TRZEBIATOWSKA Magdalena:
2928. MIKKOLA Terhi: Spatial organization in
the late medieval castle of Häme, Finland // In:
Castella Maris Baltici. 6. - Vilnius: Savastis, 2004. - S.
123-130: il. - (Archaelogia Medii Aevii Finlandiae ; 7).
Zsfg. s. 123
2929. NÄR kom svenskarna till Finland? [Kiedy
Szwedzi przybyli do Finlandii?] / red. Ann-Marie
Ivars, Lena Huldén. - Helsingfors: Svenska
Litteratursällskapet i Finland, 2002. - 182 s.: il., mapy.
- (Skrifter / Svenska Litteratursällskapet i Finland ;
646)
2930. SWANSTRÖM André: Separatistledare i
1700-talets Österbotten. [Przywódcy separatystów w
Österbotten w XVIII wieku]. - Åbo: Åbo Akademis
Förlag, 2004. - 275 s.
2931. TALVIO Tuukka: The import of AngloSaxon coins to Finnland in the early eleventh century
// In: Moneta mediaevalis : studia numizmatyczne i
historyczne ofiarowane Profesorowi Stanisławowi
Suchodolskiemu w 65. rocznicę urodzin. - Warszawa:
DiG, 2002. - S. 225-232. Streszcz.
2932. VAINIO-KORHONEN Kirsi: Käsityöläisten
ja heidän perheidensä arkielämä suomalaisessa
Turun kaupungissa 1700-luvulla. (Everyday life of
artisans and their families in the Finnish town of
Turku in the 18th century). Vana Tallinn 2002 [T.] 13
s. 114-124, tab. Sum. s. 123-124
c. Dzieje po 1815 r.
2933. ENGMAN Max: Lejonet och Dubbelörnen
: Finlands imperielle decennier 1830-1890. Stockholm, 2000
Rec.: NESEMANN Frank, J. Balt. Stud. 2004 Vol. 35 Nr 4 s.
426-431
2934. HANNIKAINEN Matti: Rakentajat
suhdanteissa
:
palkat,
työttömyys
ja
työmarkkinakäytännöt
Helsingin
rakennustoiminnassa 1930-luvun laman aikana.
(Construction workers and business cycles : wages,
uneployment and labour market practices in the
construction industry in Helsinki during the great
depression of the 1930s). - Helsinki: Finska
Vetenskaps-Societ., 2004. - 221 s.: tab. wykr. - (Bidrag
till Kännedom av Finlands Natur och Folk ; 162).
Bibliogr. s. 208-216. Sum. s. 217-221
2935. HÅRDSTEDT Martin: Om krigets
förutsättningar
:
den
militära
underhållsproblematiken och det civila samhället i
norra Sverige och Finland under Finska kriget 180809. (The preconditions of the war : logistics and
civilian society in Northern Finland and Sweden in
the Finnish war 1808-1809). - Umeå: Inst. för
Historiska Studier, Univ., 2002. - 378 s. - (Skrifter från
Institutionen för Historiska Studier ; 3). Sum.
Streszcz. w jęz. fiń.
Rec.: VILLSTRAND Nils Erik, Hist. Tidskr. (S) 2004 [nr] 3 s.
435-445
2936. JOKISIPILÄ Markku: Aseveljiä vai
liittolaisia? : Suomi, Saksan liittosopimusvaatimukset
ja Rytin-Ribbentropin-sopimus. (Waffenbrüder oder
Verbündete? : Finnland, die Forderung Deutschlands
nach einem Bündnisvertrag und der Ryti-RibbentropVertrag). - Helsinki: Suom. Kirjallisuuden Seura,
2004. - 471 s.: il. - (Bibliotheca Historica ; 84)
2937. LĀCIS Visvaldis: Somijas vēsturiskā
attīstība pirms liktenīgā 1939. gada [Sēj. 1-2].
[Historyczny rozwój Finlandii przed rokiem 1939. Cz.
1-2]. Latv. Vēsture 2003 [nr] 4 s. 73-76; 2004 [nr] 2 s.
80-89
2938. NORDEN och krigen i Finland och
Baltikum 1918-1919. (The Nordic countries and the
wars in Finland and the Baltic area in 1918 and 1919)
/ red. Lars Westerlund. - Helsingfors: Statsrådets
Kansli, 2004. - 226 s.: il. - (Statsrådets Kanslis
Publikationsserie ; 7/2004). Sum.
2939. NOVIKOVA I[rina] N[ikolaevna]: "Finskaja
karta" v nemeckom pas'janse : Germanija i problema
nezavisimosti Finljandii v gody Pervoj mirovoj vojny.
- Sankt Peterburg: Univ., 2002. - 298 s.: il., mapy. (Biblioteka Evropejskich Issledovanij ; 9)
Rec.: BRÜGGEMANN Karsten, J. Balt. Stud. 2004 Vol. 35 Nr
4 s. 423-425
2940. PELTONEN Ulla-Maija: Muistin paikat :
vuoden 1918 sisällissodan muistamisesta ja
unohtamisesta. (Sites of memory : on remembering
and forgetting the 1918 civil war in Finland) . Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2003. 330 s. - (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
Toimituksia ; 894). Sum.
2941. SEMKÓW Piotr: Polsko-fińska idea
"blokowania Sowietów" : działalność attachatu
wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej w Finlandii w
latach 1927-1931. Niepodległość 2003/2004 T. 53/54
s. 36-55, portr.
2942. SUCHOPLES Jarosław: Finlandia w polityce
Stanów Zjednoczonych 1917-1919. - Warszawa, 2002
Rec.: MARCZEWSKA-ZAGDAŃSKA Hanna, Kwart. Hist.
2004 R. 111 nr 2 s. 141-147
2943. SUCHOPLES Jarosław: Kwestia obecności
wojsk niemieckich w Finlandii w roku 1918 w świetle
dokumnetów Departamentu Stanu USA. Rocz.
Centrum Studiów Niem. i Europejskich im. W.
Brandta Uniw. Wroc. 2004 [T.] 2 s.187-199
2944. SZORDYKOWSKA Barbara: Leo Mechelin
(1839-1914) : z dziejów stosunków rosyjsko-fińskich na
przełomie XIX i XX w. Stud. z Dziej. Ros. i Europy
Środ.- Wsch. 2004 T. 39 s. 239-249
2945. TURPEINEN Oiva: Koleran vaikutus ja
merkitys Suomessa. (Die Einwirkung und Bedeutung
der Cholera in Finnland). Vana Tallinn 2002 [T.] 13 s.
125-140. Streszcz. w jęz. est. s. 139. Zsfg. s. 140
2946. VARES Vesa: Kuninkaan tekijät :
suomalainen monarkia 1917-1919 : myytti ja
todellisuus. - Porvoo: Söderström, 1998. - 356 s.
155

Podobne dokumenty