O F E R T A P R A C Y

Transkrypt

O F E R T A P R A C Y
O F E R T A
P R A C Y
DATA ZŁOśENIA OFERTY W BK: 02.05.2011 r.
STANOWISKO: MONITOR DZIAŁAŃ NIEPOśĄDANYCH LEKU
PRACODAWCA (nazwa firmy): SciencePharma Sp. z o.o. spółka komandytowa
ADRES: ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa
OSOBA KONTAKTOWA: Olga Las-Opolska
NUMER TEL.: (22) 841-16-64
E-MAIL: [email protected]
MIEJSCE PRACY (ADRES, DZIAŁ ITP.): Dział Monitorowa Działań NiepoŜądanych (Pharmacovigilance)
PREFEROWANE KIERUNKI STUDIÓW: Farmacja/Medycyna/Biotechnologia
OFEROWANE WARUNKI:
•
Pełny wymiar czasu pracy
•
Praca w doświadczonym zespole ekspertów
•
MoŜliwość rozwoju zawodowego
WYMAGANIA:
•
Wykształcenie wyŜsze medyczne lub farmaceutyczne (doktorat atutem),
•
Biegły język angielski,
•
Znajomość prawa farmaceutycznego ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa
stosowania leku,
•
Znajomość uregulowań europejskich dotyczących raportowania działań niepoŜądanych,
•
Biegłość w poszukiwaniu danych w ogólnodostępnych bazach medycznych PubMed/Medline,
•
•
Mile widziane doświadczenie w przygotowywaniu raportów okresowych dotyczących
bezpieczeństwa produktów leczniczych,
Logiczne myślenie,
•
Swoboda w formułowaniu myśli i konstruowaniu wniosków,
•
Biegła znajomość komputera, w tym programu Microsoft Word.
ADRES SKŁADANIA APLIKACJI: CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysyłać na adres e-mail:
[email protected]

Podobne dokumenty