II SS R E L I G I O Z N A W S T W O I stopnia SEMESTR ZIMOWY 2015

Transkrypt

II SS R E L I G I O Z N A W S T W O I stopnia SEMESTR ZIMOWY 2015
RO K
KIERUNEK STUDIÓW
II
SS
Godz.
PO NI E DZ I AŁ E K
RELIGIOZNAWSTWO
WT OR E K
8.009.30
RSSL II rok: Wybrane
tradycje religijne (III):
Judaizm - prof. UG, dr
hab.
Grzegorz
Szamocki, wykład, s.
2.9
9.4511.15
RSSL II rok: Etnologia
religii - mgr Marta
Jaworska, ćwiczenia,
s. 2.14
11.3013.00
RSSL
II
rok:
Psychologia religii dr
Katarzyna
Skrzypińska, wykład
30h, s. 2.7
13.1514.45
RSSL
II
rok:
Psychologia religii dr
Katarzyna
Skrzypińska,
ćwiczenia, 15h, s. 2.7
15.0016.30
16.4518.15
28.10.2015r
ŚR O DA
SEMESTR/ROK AKADEMICKI
I stopnia
SEMESTR ZIMOWY 2015
CZW A RT E K
PI Ą T E K
RSSL II rok: Wstęp do literatury
judaistycznej- prof.UG, dr hab. Bogusław
Górka, wykład, II i IV tydzień, s. 2.17
RSSL II rok: Chrześcijaństwo starożytne
i średniowieczne - prof. UG, dr hab.
Wojciech Gajewski, wykład 15 h/ RSSL
II rok: Chrześcijaństwo starożytne i
średniowieczne - prof. UG, dr hab.
Klemens Bruski, wykład 15 h, s. 2.50
RSSL II rok: Chrześcijaństwo starożytne
i średniowieczne - prof. UG, dr hab.
Wojciech Gajewski, ćwiczenia 15 h/
RSSL II rok: Chrześcijaństwo starożytne
i średniowieczne - prof. UG, dr hab.
Klemens Bruski, ćwiczenia 15 h, s. 2.50
RSSL II rok: Język tradycji religijnej
- język hebrajski - prof. UG, dr hab. RSSL II rok: Etnologia religii - prof. dr hab.
Bogusław Górka, ćwiczenia, II i IV Wojciech Bęben, wykład, s. 2.14
tydzień, s. 2.3
RSSL II rok: Wstęp do literatury
judaistycznej- prof.UG, dr hab.
Bogusław Górka, wykład, II i IV
tydzień, s. 2.18
RSSL II rok: Język angielski - mgr Andrzej
Szabała, ćwiczenia, s. 2.52
RSSL II rok: Judaizm - prof. UG, dr
hab. Bogusław Górka, ćwiczenia,
II i IV tydzień, s. 2.18
RSSL II rok: Język tradycji religijnej - język
hebrajski - prof. UG, dr hab. Bogusław
Górka, ćwiczenia, II i IV tydzień, s. 2.17
RSSL II rok: Judaizm - prof. UG, dr
RSSL II rok: Fenomenologia religii - dr
hab. Bogusław Górka, ćwiczenia,
Zbyszek Dymarski, wykład, s. 2.49
II i IV tydzień, s. 2.18
16.45 - 17.30 RSSL II rok:
Fenomenologia religii - dr Zbyszek
Dymarski, ćwiczenia, s. 2.49