UMOWA NA ZAKUP Sprzętu Komputerowego i Oprogramowania wzór

Transkrypt

UMOWA NA ZAKUP Sprzętu Komputerowego i Oprogramowania wzór
Projekt „Nowa Szansa” Poddziałanie 8.1.2 POKL
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
UMOWA NA ZAKUP
Sprzętu Komputerowego i Oprogramowania
wzór
zawarta w dniu ……….. roku w Kielcach pomiędzy:
Wyższą Szkołą Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych, 25-666 Kielce,
ul. Ponurego Piwnika 49 reprezentowaną przez:
Prorektor, Panią Martę Mosiołek, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
……………………………………. wpisanymi do ewidencji działalności gospodarczej
nr …………., NIP: ……………. zwanym dalej Wykonawcą następującej treści:
§1
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt komputerowy
i oprogramowanie według specyfikacji zamieszczonej w załączniku nr 1 będącym integralną
częścią umowy, w ramach Projektu „ Nowa Szansa” Poddziałanie 8.1.2 Program Operacyjny
Kapitał Ludzki.
§2
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wymieniony w załączniku nr 1 sprzęt oraz
oprogramowanie w ciągu 20 dni od daty podpisania umowy.
§3
Wykonawca udzieli dwuletniej gwarancji na zakupiony sprzęt przez Zamawiającego.
Serwis gwarancyjny obejmuje czas reakcji na złożenie reklamacji 6 godzin.
§4
Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do sprzedaży sprzętu komputerowego
i oprogramowania.
§5
Wykonawca zapłaci za dostarczony sprzęt komputerowy i oprogramowanie kwotę w wysokości
………………….. (słownie: ……………………………………………………………………..).
Zapłata nastąpi w ciągu 7 dni po wystawieniu faktury przez Wykonawcę i przyjęciu odbioru
towaru przez Zamawiającego.
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§7
Wszelkie zmiany umowy muszą być dokonywane na piśmie w formie aneksu pod rygorem
nieważności.
§8
Ewentualne powstałe na tle stosowania niniejszej umowy spory pomiędzy stronami będzie
rozstrzygał właściwy rzeczowo i miejscowo sąd w Kielcach.
§9
Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi Zamawiający.
§10
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
……………………….
Zamawiający
…………………………
Wykonawca

Podobne dokumenty