s³owo redaktora

Transkrypt

s³owo redaktora
Piotr
Szabelski
BIZNES – INWESTYCJE – GOSPODARKA
Wspieramy przedsiębiorczych ................................. 2
Fair Trade czyli Sprawiedliwy Handel ....................... . 3
Odpowiedzialni ........................................................ 4
Zasady Sandlera ....................................................... 4
Świąteczna integracja ................................................ 5
s³owo redaktora
redaktor naczelny
Innowacje to recepta dla MŚP .................................... 6
Konfederatki ............................................................. 7
RÓŻNOŚCI
Z radością i licznymi nadziejami wkraczamy
Świąteczny stół Bożenny .............................................. 8
w Nowy, 2011 rok. Początek roku to okres refleksji,
przemyśleń i noworocznych postanowień. Jednak
EKOLOGIA
Wywiad z Prezes ZWFOŚiGW w Toruniu ................... 9
Białe strony śniegu ..................................................... 11
nie zapominajmy o poszerzaniu swoich horyzontów,
dlatego też z całego serca zachęcam do lektury
ostatniego już w 2010 roku numeru „A to regionu”.
Sypanie soli .............................................................. 12
Czytelnicy znajdą w nim cenne rady z zakresu
BUDOWNICTWO
przedsiębiorczości, poczytają o kujawsko-pomorskim
Wigilijne Spotkanie .................................................... 13
gigancie budowlanym – „Budopolu” oraz sprawdzą
Co nowego w Izbie .................................................... 14
opinię naszego specjalisty na temat nowego samochodu Kia. Myśląc o problemach ekologicznych zapraszam
do wspólnego zastanowienia się nad wpływem soli
IDEE – OPINIE – WYDARZENIA
drogowej na otoczenie oraz do przeczytania wywiadu
Świątecznie, choć biznesowo ....................................... 16
z Panią Dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
MOTORYZACJA
Venga zdobywa rynek .............................................. 18
Z poważaniem
UDOWNICTWO
Bydgoski Budopol S.A. ma 60 lat .............................. 20
Redakcja:
ul. Wypoczynkowa 11, 85 -478 Bydgoszcz
Forum Pracodawcy – redaguje Kujawsko-Pomorski Związek
Pracodawców i Przedsiębiorców
tel./fax 52 322 12 04
Sekretarz Redakcji – Maciej Kamiński
Fot. okładka – Hanna Szczukowska
kujawsko-pomorski
Za treœæ reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci.
magazyn promocji i rozwoju
1
A TO REGION
BIZNES – INWESTYCJE – GOSPODARKA
Wspieramy przedsiębiorczych
Przedsiębiorcy i osoby rozpoczynające
działalność gospodarczą mogą
korzystać ze wsparcia Krajowego
Systemu Usług. Jest to ogólnopolska
sieć instytucji świadczących usługi
informacyjne, doradcze i finansowe.
Część tej oferty jest finansowana
ze środków publicznych,
a zatem bezpłatna dla klienta.
Oferta Krajowego Systemu Usług (KSU) opiera się
o zasadę dostępności w całym kraju i kompleksowości
usług. Mamy tu dostęp do informacji gospodarczej, szerokiego zakresu doradztwa, a także usług finansowych
w postaci pożyczek i poręczeń. System tworzą ośrodki
odrębne pod względem prawnym, ale prowadzące wspólną
promocję marki KSU. Jednym ze wspólnych narzędzi marketingowych jest tu portal www.ksu.parp.gov.pl. Opiekę
nad funkcjonowaniem systemu sprawuje Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości.
Usługi informacyjne są realizowane przez Punkty Konsultacyjne KSU. Polegają na diagnozie potrzeb klienta oraz
udzieleniu bezpłatnie niezbędnej informacji w zakresie
administracji i prawa gospodarczego, źródeł finansowania
działalności, w tym dotacji unijnych oraz dostępnych na
rynku usług specjalistycznych, takich jak np. doradztwo
proinnowacyjne, szkolenia, pożyczki i poręczenia. Doradztwo w systemie KSU ma bardzo szeroki zakres, bowiem
dotyczy wszelkich aspektów zarządzania finansami i zasobami ludzkimi oraz organizacji przedsiębiorstw.
Oferta w ramach doradztwa obejmuje usługę Krajowej
Sieci Innowacji. Polega ona na realizacji usług doradztwa
proinnowacyjnego, którego celem jest wsparcie transferu
technologii. Aby doszło do transferu technologii najpierw
w firmie powinien zostać przeprowadzony audyt technologiczny, który określi przygotowanie firmy na wdrożenie
nowej, innowacyjnej technologii. Przeprowadzają go
bezpłatnie konsultanci KSI KSU. Audyt technologiczny
może również wskazać najefektywniejszy kierunek rozwoju przedsiębiorstwa. Kiedy wstępne założenia projektu
zostaną określone, musi pojawić się informacja o dostawcy
technologii spełniającym oczekiwania klienta. Najczęściej
jest to firma lub ośrodek naukowy, które wykorzystują
2
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
lub opracowały technologię, mającą stać się podstawą
nowej działalności firmy współpracującej z ośrodkami
KSI KSU.
Usługi finansowe w ramach KSU polegają na udzielaniu poręczeń i pożyczek. Jest to oferta dla mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw oraz starterów. Stanowi alternatywę dla tych, którzy nie mają historii kredytowej lub nie
uzyskują satysfakcjonującej propozycji z banku. Daje też
możliwość zabezpieczenia kredytu, pożyczki czy wadium
przetargowego w formie poręczenia.
Sieć oferuje usługi wysokiej jakości. Wszystkie ośrodki
KSU działają w ramach systemu jakości opartego o normę ISO 9001: 2009. Konsultanci posiadają odpowiednie
kwalifikacje potwierdzane testami, a ośrodki przechodzą
okresowe audyty.
Działania KSU opierają się o systemową współpracę
i partnerstwo z urzędami marszałkowskimi, które również
realizują działania informacyjne w regionach (współpraca
ta dotyczy zwłaszcza informacji w zakresie funduszy
unijnych). System wdraża obecnie europejski model
„one stop shop” polegający na kompleksowym wsparciu
zainteresowanych klientów w jednym miejscu lub pomoc
w korzystaniu z usług na zewnątrz.
W związku z rozwojem KSU w modelu „one stop
shop” rozszerzany jest zakres oferowanych usług. Planuje
się wprowadzenie usługi optymalizacji kosztów (obecnie
w fazie testowania), która polegać będzie na przeprowadzeniu audytu zarządzania finansami w przedsiębiorstwie oraz
opracowaniu strategii optymalizacji kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej. Kolejną nową usługą będzie
doradztwo w zakresie ochrony środowiska. Przedsiębiorca
będzie tu mógł uzyskać audyt środowiskowy (identyfikacja
stopnia spełniania wymogów prawnych), a następnie wsparcie przy wdrażaniu działań rekomendowanych w zakresie
ochrony środowiska.
Rozwój KSU zakłada też zmianę sposobu funkcjonowania Punktów Konsultacyjnych, które oprócz informacji
będą w przyszłości realizować również usługi doradcze
w zakresie zakładania firmy i jej prowadzenia w początkowym okresie funkcjonowania.
Jednym z ośrodków KSU jest Kujawsko-Pomorski
Związek Pracodawców i Przedsiębiorców.
Hanna Wygocka
FORUM PRACODAWCY
Fair Trade czyli Sprawiedliwy Handel
Znani muzycy tacy, jak Coldplay, Bono, The Cure,
Radiohead, R.E.M., Blur, Placebo, Miguel Rios, Buena
Vista Social Club, Moby wspierają ideę sprawiedliwego
handlu. A czy w Polsce to określenie jest rozpoznawalne
i czy wiemy, co ono oznacza? Czy Polacy, wybierając
tanie towary, zastanawiają się nad warunkami, w jakich
zostały one wyprodukowane? Świadoma, odpowiedzialna konsumpcja przejawia się w decyzjach zakupowych.
Są grupy produktowe, których szczególnie dotyczy
zagadnienie sprawiedliwego handlu. Fair trade oznacza
partnerstwo, dialog, przejrzystość i szacunek w relacjach
pomiędzy uczestnikami wymiany międzynarodowej,
a przynajmniej dążenie do większej równości. Docelowo
powinien przyczynić się do zrównoważonego rozwoju oraz
zlikwidowania ubóstwa w krajach Globalnego Południa
– Afryki, Azji Południowo-Wschodniej i Południowej oraz
Ameryki Łacińskiej. W czym tkwi problem? Szacuje się,
że na świecie blisko 3 miliardy ludzi żyje za mniej niż 2
dolary dziennie, a ponad 120 milionów dzieci nie chodzi
do szkoły. Do pogłębiania się tego problemu przyczyniają
się zasady, na których opiera się handel wykorzystujący
przewagę importerów z krajów wysoko rozwiniętych nad
producentami z krajów Globalnego Południa. Skutkuje
to nieuczciwym traktowaniem i wymuszaniem niskich
cen. W głównej mierze kwestia dotyczy kawy, herbaty,
kakao, bananów, bawełny oraz kruszców. Zobrazowaniem
niesprawiedliwości jest fakt, że producent dostaje średnio
1-2% ceny, którą ostateczny nabywca płaci w sklepie,
a około 50% to zysk zachodniego dystrybutora. Z drugiej
strony szacuje się, że wzrost udziału Afryki, Azji Południowo-Wschodniej i Południowej oraz Ameryki Łacińskiej
w światowym eksporcie o 1%, pomógłby wyjść z ubóstwa
128 mln ludzi. W samej Afryce wygenerowałoby to dodat-
kowe 70 mld dolarów, czyli prawie 3 razy więcej niż cała
międzynarodowa pomoc dla tego kontynentu. Światowa
Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (The
World Business Council for Sustainable Development)
z siedzibą w Genewie – utworzona w 1991 roku i zrzeszająca około 200 firm – opublikowała w 2009 roku raport
Vision 2050. The new agenda for business. W publikacji
tej bardziej sprawiedliwy handel został ujęty jako jedno
z działań, które muszą zostać podjęte do 2020 roku. Aby
sprostać temu wyzwaniu, biznes i gospodarka światowa
powinny przyczyniać się do pomocy rozwojowej na rzecz
krajów Trzeciego Świata. Przykładem może być przyjęcie
za standard współpracy długoterminowych kontraktów,
zapłaty wyższych od rynkowych gwarantowanych cen minimalnych oraz premii socjalnych na rozwój lokalnych społeczności. Aby takie działania miały rację bytu, konieczna
jest świadomość omawianych kwestii wśród konsumentów.
Warto więc wspomnieć, że połowa osób podejmujących
decyzje zakupowe w krajach zachodnich rozpoznaje znak
Fairtrade. Produkty certyfikowane są również coraz częściej
dostępne na polskim rynku, głównie w delikatesach Alma,
Bomi, Piotr i Paweł oraz sklepach specjalistycznych. Czy
polscy konsumenci rozpoznają logo certyfikatu? Na terenie
kraju działa kilka organizacji mających na celu zwiększanie
świadomości na temat produktów pochodzących z krajów
Trzeciego Świata. Choć ta idea rozwijana od lat 40-tych,
kojarzona z hasłem „Trade not Aid”, wspierana systemem certyfikacji z opracowanym zestawem standardów,
wywołuje pewne kontrowersje, warto zastanowić się nad
odpowiedzialną konsumpcją.
Magdalena Jóźwik
Odpowiedzialni – nowe idee dla biznesu
Artykuł powstał w ramach projektu promującego idee społecznej odpowiedzialności biznesu i flexicurity w województwie
kujawsko-pomorskim. Projekt „Odpowiedzialni – nowe idee dla biznesu” to wspólna inicjatywa Kujawsko-Pomorskiego
Związku Pracodawców i Przedsiębiorców oraz Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.
www.noweidee.eu
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
3
A TO REGION
BIZNES – INWESTYCJE – GOSPODARKA
Odpowiedzialni
Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców w partnerstwie z Toruńską Agencją Rozwoju
Regionalnego rozpoczął realizację projektu unijnego
„Odpowiedzialni – nowe idee dla biznesu”. Jest to projekt
promocyjno-informacyjny dotyczący idei społecznej odpowiedzialności biznesu i flexicurity w regionie kujawsko-pomorskim. Inicjatywa jest realizowana w pracach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1.3 Wzmacnianie
lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności.
CSR (Corporate Social Responsibility) czyli społeczna
odpowiedzialność biznesu to podejście długofalowe, oparte
na zasadach dialogu społecznego i poszukiwaniu rozwiązań
korzystnych tak dla przedsiębiorstwa, jak i jego całego
otoczenia. To koncepcja, zgodnie z którą przedsiębiorcy
dobrowolnie planują swój rozwój z uwzględnieniem interesów społecznych i ochrony środowiska, a także relacji
z różnymi grupami interesariuszy.
Flexicurity to idea, która łączy ze sobą większą elastyczność form pracy z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa zatrudnienia i jest kolejnym wyzwaniem stojącym
przed gospodarką. Zakłada płynne zmiany w życiu zawodowym człowieka (zmiana pracy, awans, rozwój) możliwe
dzięki elastycznej organizacji pracy, ciągłemu uczeniu się,
godzeniu pracy zawodowej z życiem prywatnym, dostępie
do pomocy w przypadku utraty pracy.
Projekt zakłada szeroką kampanię promocyjno-informacyjną w zakresie CSR i flexicurity. Głównym działaniem będzie tu realizacja programu telewizyjnego. Jego
odcinki będą dotyczyć następujących zagadnień: fair
trade (sprawiedliwy handel), innowacje ekologiczne, etyka
przedsiębiorstw, wolontariat pracowniczy, partnerstwa
międzysektorowe i dialog społeczny, inwestycje społeczne, relacje z pracownikami, działania filantropijne, dialog
z interesariuszami zewnętrznymi, gospodarka zasobami
zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialność w łańcuchu dostaw, zaangażowanie przedsiębiorstw
w rozwój nauki. Równolegle do przekazu telewizyjnego
realizowana jest tu kampania w prasie oraz w przestrzeni
publicznej największych miast regionu (billboardy i wiaty
przystankowe). Projekt zakończy happening, czyli wydarzenie wywołujące dyskusję w społeczeństwie regionu
kujawsko-pomorskiego o ideach CSR i flexicurity.
Hanna Wygocka
Zasady Sandlera
Książka „49 ponadczasowych zasad sprzedaży...i jak
je stosować” znalazła się na czołowych pozycjach wielu
opiniotwórczych rankingów w Stanach Zjednoczonych. To
druga na naszym rynku pozycja nawiązująca do niezwykłego systemu sprzedaży stworzonego przez Davida Sandlera,
rozwijanego potem przez wielu niesamowitych ludzi na
świecie. Ta książka to znakomity przykład inspiracji, który
dla wielu osób oznaczał zmianę sposobu działania, odejście
od starych przyzwyczajeń i wejście na innowacyjną ścieżkę
Systemu Sprzedaży Sandlera. To pozycja dobra zarówno
dla osób już praktykujących tę niezwykłą metodologię
sprzedaży, jak i dla wszystkich, którzy nigdy wcześniej
nie zetknęli się z Sandlerem.
Już po przeczytaniu pierwszych kilku zasad czytelnik
może odnieść podawane przykłady do swoich doświadczeń
w sprzedaży i obsłudze klientów. Często podczas prezentacji tej książki stykałem się z osobami, które potrafiły szybko
przenieść zawarte w niej treści na grunt swojej codziennej
pracy. Przy każdej zasadzie pojawiają się praktyczne rady
związane z tym jak wdrażać tę wiedzę. I to jest chyba
podstawowy klucz do sukcesu. O ile dodatkowym kluczem może być to czego się uczymy, jakie zasady chcemy
stosować w swoich kontaktach z klientami, to głównym
jest właśnie wiedza wdrożeniowa. Książka ta daje jasną
4
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
odpowiedź na temat tego, co możemy zrobić, aby zdobytą
już wiedzę zastosować w swoich działaniach.
Coraz częściej zastanawiamy się co tak naprawdę nie jest
sprzedażą. W zasadzie ciągle coś sprzedajemy: produkty,
usługi, idee, koncepcje, swoje przekonania itd. Żyjemy
w czasach, w których sprzedaż staje się niemal wszechobecna. Jednocześnie wiele osób uważa, że się nie nadaje
do pracy w sprzedaży. Ta książka pozwala spojrzeć na
sprzedaż z innej strony. Autor pokazuje nam, że możemy sprzedawać bez odgrywania ról, których nie lubimy.
Możemy być z naszymi klientami bardzo „WPROST”.
Możemy mówić otwarcie o swoich odczuciach i wątpliwościach. Nie musimy zakładać „masek”, być kimś kim nie
jesteśmy. Podczas pracy szkoleniowej widzę, że perspektywa otwartości w kontaktach z klientami może być dla
wielu osób bardzo ważnym odkryciem. Zasady Sandlera
odnoszą się do wszystkich sprzedawców i w zasadzie,
do wszystkich badaczy zajmujących się podejmowaniem
decyzji przez ludzi. Część z tego, co tu czytamy, pomoże
nam lepiej zrozumieć klienta. Część treści pomoże ci lepiej
zrozumieć siebie.
Oczywiście nie wiem w jakim stopniu ta książka pomoże
zrewolucjonizować sprzedaż danego czytelnika. Nie wiem
też, czy wszystkie zawarte w niej zasady będą dla każdego
FORUM PRACODAWCY
przekonywujące. Wiem jednak na pewno, że już sporo osób
zdecydowanie zwiększyło swoje obroty, dochody stosując
zasady sprzedaży Sandlera. Przykłady z 24 krajów świata
mogą być tyleż ciekawe co odległe. Dlatego w swojej praktyce odnoszę się do wielu przykładów z Polski i z regionu
kujawsko-pomorskiego.
Wszystko, o czym dowiemy się z tej książki wymaga
utrwalenia. Jeżeli czytelnik nie będzie konsekwentnie wdrażał zdobytej wiedzy w codziennej praktyce sprzedażowej to
będzie to tylko kolejna być może „mądra” pozycja książkowa. Ale jeżeli zdecyduje się działać to z pewnością będzie
mógł poszerzyć grono ludzi, którzy wdrażając tę wiedzę
w swoje działania odkryli nowy wymiar sprzedaży.
Robert Chojnacki
Autor prowadzi działalność szkoleniową z udziałem certyfikowanych
trenerów Sandlera. Organizuje zajęcia w formie zajęć grupowych
oraz indywidualnych sesji coachingowych.
(Więcej o metodologii Sandler Training www.sandler.com oraz
www.regiofirma.pl/firma/sandler-training)
Pytania do autora można przesyłać na adres:
[email protected]
Świąteczna
integracja
STREFA HR
Firmy od wielu lat organizują spotkania wigilijne dla
swoich pracowników. Różnią się one między sobą jednak
znacznie. Od szybkiej kawy i ciasta oraz podzielenia się
opłatkiem w czasie lub tuż po pracy, poprzez kolacje
w restauracjach, aż po wyjazdy z noclegiem. W zależności
od tego, jaki cel ma zostać osiągnięty, taką formę przybierać
powinno spotkanie wigilijne pracowników.
Po trzecie – pieniądze
Należy się zastanowić, w jakim celu ma zostać zorganizowane spotkanie wigilijne. Obecnie coraz częściej osoby
zarządzające zespołami stawiają nie tylko na kultywowanie
tradycji wigilijnych, ale również dostrzegają w podobnych spotkaniach szansę na zaspokojenie innych potrzeb
pracowników. Mowa tu o szeroko rozumianej integracji,
służącej lepszemu poznaniu się, zwiększeniu efektywności
komunikacji pomiędzy pracownikami oraz podwyższeniu
motywacji do wspólnej pracy. Aby jednak wszystkie te
cele zostały zrealizowane, muszą zostać spełnione pewne
warunki.
Po czwarte – kultura i religia
Po pierwsze – miejsce
Jeśli tylko istnieje taka możliwość, uroczystość powinna
odbywać się poza miejscem pracy. Chodzi tu o fizyczne
oderwanie się od obowiązków i stresu z nimi związanego,
postawienie na kontakty międzyludzkie i podkreślenie
dobrej atmosfery.
Powstaje pytanie: kto finansuje świąteczne spotkanie?
Część firm nadal kultywuje spotkania tzw. „składkowe”,
kiedy to pracownicy sami pokrywają część lub całość
wydatków, bądź też przynoszą potrawy i dekoracje. Częściej jednak spotykana jest sytuacja, kiedy to pracodawca
finansuje całość przedsięwzięcia.
Należy wziąć pod uwagę odmienność kulturową naszych
pracowników. Nie wszyscy bowiem kultywują tradycje
świąteczne w ten sam sposób. Dlatego też warto wcześniej
dowiedzieć się czy nasz zespół pracowniczy ma ochotę np.
podzielić się opłatkiem.
Jak zostało wspomniane na początku artykułu, zdarza się,
że spotkania świąteczno-integracyjne zostają wydłużone do
kilku dni. Wtedy lepiej spełniają swoją funkcję integracyjną, pozwalają oderwać się od codziennych obowiązków
i trosk, co jest kluczowym elementem zarówno świąt, jak
i integracji. Nie pozostaje mi nic innego jak życzyć Państwu
przyjaznych i efektywnych spotkań świątecznych!
Joanna Wysocka
Trener, psycholog
Po drugie – czas
Z powodów wspomnianych powyżej, warto dobrze rozplanować spotkanie, aby nie odbywało się w czasie pracy
ani tuż przed świętami – gdyż wtedy może zostać potraktowane jako dystraktor w procesie przygotowywania się do
świąt i część pracowników po prostu nie przyjdzie.
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
5
A TO REGION
BIZNES – INWESTYCJE – GOSPODARKA
Innowacje to recepta
dla MŚP
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią
99% podmiotów gospodarczych regionu kujawsko-pomorskiego. Ich rozwój jest kluczowy dla kondycji gospodarczej
województwa i jakości życia mieszkańców. Zależność ta
jest wskazywana w strategiach krajowych i regionalnych.
Aktualnie omawiane są wyniki badań określających
kierunki rozwoju sektora MŚP, które opracował Urząd
Marszałkowski w ramach projektu „Diagnoza trendów
rozwojowych województwa kujawsko-pomorskiego”.
Najbardziej istotny okazuje się wzrost potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw.
Aby realizować innowacyjne projekty, przedsiębiorstwa
muszą funkcjonować w przyjaznym otoczeniu. Obecny
fiskalizm i bariery administracyjne nie sprzyjają temu celowi. Zadanie utrudnia też ograniczony dostęp do kapitału
zewnętrznego i profesjonalnych instytucji usługowych
wspierających biznes w zarządzaniu.
Z prowadzonych badań wynika, iż w regionie kujawsko-pomorskim funkcjonuje wiele instytucji wspierających MŚP, jednak ich działania są wciąż rozpoznawane
w wąskim zakresie. Raport „Identyfikacja kierunków
rozwoju sektora MŚP w województwie kujawsko-pomorskim” jako kluczowe instytucje wspierające regionalnych
przedsiębiorców podaje: Urząd Marszałkowski, Toruńską
Agencję Rozwoju Regionalnego SA, Kujawsko-Pomorski
6
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
Związek Pracodawców i Przedsiębiorców oraz Uniwersytet
Technologiczno-Przyrodniczy wraz z Regionalnym Centrum Innowacyjności. Są to instytucje, które w regionalnej
sieci powiązań mają najbardziej rozbudowane relacje z partnerami i klientami (najsilniej pośredniczą w nawiązywaniu
relacji). Instytucji otoczenia biznesu funkcjonuje w regionie
wiele, ale ich działania nie wykazują często oczekiwanej
jakości. Dla rozwoju innowacyjnego MŚP istotna jest poprawa ich oferty szkoleniowej i doradczej. Konieczne jest
też stymulowanie większego wykorzystania przez MŚP
z wyników prac badawczo-rozwojowych. Dzięki temu
zwiększy się aktywność firm we wprowadzaniu nowych
i ulepszonych wyrobów oraz procesów (głównie technologicznych, ale również organizacyjnych i marketingowych).
Należy tez zlikwidować kluczową barierę w zakresie braku
wystarczających środków finansowych. Tu rekomenduje się
poszerzenie niekomercyjnej oferty finansowania w postaci
kapitału zalążkowego dla firm we wczesnej fazie rozwoju,
kapitału podwyższonego ryzyka dla firm wprowadzających
innowacje ryzykowne, ale rokujące duży zysk, a także
rozwój funduszy pożyczkowych i poręczeniowych.
Rekomendowane działania wymagają ich profesjonalnej koordynacji. Stąd też raport wskazuje, iż ważnym
jest powołanie jednostki odpowiedzialnej za zarządzanie
regionalnym systemem innowacji.
hw
FORUM PRACODAWCY
Konfederatki
„Konfederatki” to coroczna nagroda przyznawana przez
Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej będąca uznaniem dla rozwijania dialogu społecznego w Polsce oraz
umacniania ruchu pracodawców. Laureatami są osoby,
które swoją pracą i postawą przyczyniają się do rozwoju
organizacji, integracji jej członków i popularyzacji jej
statutowej działalności.
We wtorek, 30 listopada br. w Teatrze Bajka w Warszawie w imieniu Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
prezydent Andrzej Malinowski uhonorował wyróżnione
Konfederatką w 2010 roku osoby. Okazją do uroczystej gali
były 21. urodziny organizacji, podczas których wręczone
zostały nagrody „Konfederatki” i „Konfederatki – Przyjaciel Pracodawcy”.
Jerzy Gotowski (Transand) jest laureatem Konfederatki
Wśród wyróżnionych osób znaleźli się przedstawiciele
Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców: Jerzy Gotowski właściciel Firmy Transportowo-Budowlanej TRANSAND, Waldemar Książczak
właściciel firmy DB Doradztwo Biznesowe oraz Piotr
Terlecki właściciel firmy Doradztwo Biznesowe.
Krzysztof Sikora został doceniony Konfederatką – Przyjaciel
Pracodawcy za zaangażowanie w pracę samorządu terytorialnego
Wśród laureatów tegorocznych nagród „Konfederatka
– Przyjaciel Pracodawcy” znalazł się przedstawiciel regionu
kujawsko-pomorskiego – Krzysztof Sikora Przewodniczący
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Został
doceniony za twórczy wkład w rozwój przedsiębiorczości
na Kujawach i Pomorzu oraz działalność zmierzającą do
powiązania nauki i edukacji z potrzebami rynku pracy.
hw
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
7
A TO REGION
RÓŻNOŚCI
Świąteczny stół Bożenny
Pasztet bez imienia
Turkowy sernik... coś pysznego!
Moi mili.... a co powiecie na pasztet świąteczny? Z chrupiącą brązową skórką pod cienkimi plasterkami wędzonego
boczku, z cudownym wnętrzem, delikatnym i soczystym,
pachnącym imbirem i gałką muszkatołową.
Kroimy taki pasztet na grube plastry i jemy z chrzanem,
albo sosem tatarskim, osobiście przyrządzonym z majonezu, gęstej, tłustej śmietanki, posiekanych marynowanych
grzybków i ogóreczków, z dodatkiem zielonej cebulki.
Prawdziwa poezja...
A przepis na pasztet dostałam od wiernej Czytelniczki,
ale zgubiłam gdzieś jej dane. Tym niemniej uważam, że
nawet bez jej imienia, godny ci on jest wpisania do kulinarnych annałów.
Sernik kakaowy to przebój małżeński państwa Aurelii
i Janusza Turków z Sępólna Krajeńskiego. Myślę, że doskonały będzie na święta!
Ciasto
250 g mąki Wrocławskiej
3 łyżki kakao
3 łyżeczki proszku do pieczenia
200 g masła
250 g cukru
4 jaja
1 cukier waniliowy
Masa serowa
700 g białego sera zmielonego
4 jajka osobno żółtka i białka ubite na pianę
200 g cukru
100 g masła
tłuszcz do wysmarowania blaszki 25 x 35 cm
bułka tarta do posypania blaszki
Uwaga! wszystkie produkty przygotowane w temperaturze pokojowej.
Tłuszcz na spód włożyć do rondla wraz z cukrem, kakao,
cukrem waniliowym, wlać 5 łyżek wody i gotować przez
5 min. Ostudzić, wymieszać z żółtkami. Odlać 1 szklankę
masy, a resztę wymieszać z mąką i proszkiem, potem z ubitą
na sztywno pianą z białek. Masło na masę serową utrzeć na
puch z cukrem i nadal ucierając, dodawać stopniowo żółtka
i zmielony ser + białka ubite na pianę. Do średniej wielkości
blaszki wyłożyć ciasto, wyrównać i rozłożyć na nim masę
serową. Piec ok. 60 min. w piekarniku nagrzanym do 200
stopni. Wystudzone ciasto polać odłożoną masą kakaową.
Można posypać posiekanymi orzechami włoskimi, płatkami
migdałowymi lub wiórkami kokosowymi.
Dodam jeszcze, że to pan Janusz króluje w cukierniczych
wyrobach, a pani Aurelia uznaje tę wyższość z uroczą
pokorą...
Składniki:
duży kurczak lub ładny kawałek wieprzowiny od szynki
1 kg boczku surowego
wątroba wieprzowa ok. 0,45 kg
kawałek wołowiny
4 marchewki
2 pietruszki
spory seler
2 cebule
2 duże bułki
6 jaj
sól, pieprz
imbir i gałka muszkatołowa do smaku
W dużym garnku należy ugotować kurczaka, boczek
i wołowinę z warzywami, aż zacznie odchodzić od kości.
W drugim garnku sparzyć wątrobę.
Mięso wyjąć z rosołu i oddzielić od kości. Wystudzić.
Następnie mięso, boczek, wołowinę i wątróbkę zmielić
dwa razy przez maszynkę o małych oczkach.
Bułki włożyć do garnuszka i zalać rosołem, w którym
gotowało się mięso, by nasiąknęły. Po nasiąknięciu rosołem – zmielić.
Teraz wszystko wyłożyć do miski, dodać 6 jaj, sól,
pieprz, imbir i gałkę muszkatołową do smaku. Dobrze
wyrobić. Jeśli pasztet jest za gęsty, podlać należy rosołem.
Można dodać tylko żółtka, a białka najpierw ubić na pianę
i dopiero potem delikatnie wymieszać z pasztetem.
Po wyrobieniu można już wykładać na wysmarowaną
tłuszczem i wysypaną tartą bułką blachę. Na wierzch można
ułożyć plastry wędzonego lub surowego boczku...
Piec w piekarniku nagrzanym do temp. 200 stopni przez
60-80 min.
Gorący pasztet ma swoją nieokiełznaną urodę i warto
go spróbować zaraz po wyjęciu z piekarnika. Polecam
łakomczuchom...
8
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
Bożenna Szymańska
A TO REGION
EKOLOGIA
Z Panią Emilią Kawka-Patek,
Prezes Zarządu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
rozmawia Piotr Szabelski
Jakie są główne cele Wojewódzkiego Funduszu?
Najważniejszym zadaniem Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu jest
finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Jest to cel działalności określony w ustawie Prawo ochrony środowiska. Obok uregulowań ustawowych na lata
2009-2012 zostały sformułowane także cele strategiczne,
takie jak współfinansowanie projektów inwestycyjnych
w ochronie środowiska i gospodarce wodnej, realizowanych
z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej
oraz innej bezzwrotnej pomocy zagranicznej, a także
wspomaganie inwestycji, zapewniających ograniczenie
odprowadzania zanieczyszczeń do środowiska, polepszenie jego jakości. Ze środków Wojewódzkiego Funduszu
wspierane będą także projekty wspomagające uzyskanie
standardów emisyjnych i środowiskowych wynikających
z obowiązującego prawa. Wszystkie inwestycje przyczyniają się do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju
w województwie kujawsko-pomorskim, a także wypełniania postanowień traktatu akcesyjnego.
jak to ma miejsce na przykład przy budowie kanalizacji.
Trzeba przyznać, że najczęściej realizowanymi zadaniami
są właśnie te związane z gospodarką wodno-ściekową, czyli
budowa kanalizacji, modernizacja, budowa oczyszczalni
ścieków, stacji uzdatniania wody itp.
Gdzie można uzyskać informacje na temat zasad
przyznawania środków finansowych Funduszu?
Przede wszystkim zachęcam do korzystania ze strony
internetowej, która jest na bieżąco uaktualnianym źródłem
informacji. W zakładce „Działalność” znajdują się wszystkie najważniejsze dokumenty, które mogą zainteresować
potencjalnego Beneficjenta. Zamieszczone są tam m.in.
Zasady udzielania pomocy finansowej, Kryteria wyboru
przedsięwzięć oraz Lista przedsięwzięć priorytetowych.
Informacji udzielamy także telefonicznie. Oczywiście
zapraszam także do siedziby funduszu przy ulicy Szosa
Chełmińska 28.
Ile osób zatrudnia Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej?
Kto może skorzystać z pomocy finansowej Funduszu?
Z pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu korzystają przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego
– pomoc im udzielona w ubiegłym roku stanowiła około
70% udzielonej pomocy w ogóle. Drugą grupą korzystającą
z pomocy są przedsiębiorcy – otrzymują oni przede wszystkim pomoc w formie pożyczek i pożyczek płatniczych.
Pożyczki udzielane z Wojewódzkiego Funduszu są atrakcyjne ponieważ obok niskiego oprocentowania mogą być,
po spełnieniu wymogów określonych umową, umorzone
w 30%. Z pomocy korzystają także fundacje i stowarzyszenia oraz jednostki budżetowe.
Którzy z Beneficjentów korzystają najczęściej ze
wsparcia Funduszu?
Jak już wspomniałam najczęściej pomoc udzielana
jest jednostkom samorządu terytorialnego. Dysponujemy
finansami publicznymi, dlatego w pierwszej kolejności pomagamy finansowo w realizacji przedsięwzięć publicznych.
Zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego zaspokajają ponadto potrzeby dużej liczby osób – tak
Obecnie w Funduszu pracuje 41 osób. Największa
liczba osób zatrudnionych jest w dziale umów i kontroli. Zajmują się obsługą beneficjentów, sporządzaniem
umów, rozpatrywaniem wniosków. W ubiegłym roku do
Wojewódzkiego Funduszu wpłynęło 661 wniosków, także
pracy było dużo Obok Działu Umów i Kontroli funkcjonują także Dział Organizacyjny, Finansowo-Księgowy
oraz Funduszy Europejskich, Radca Prawny, Audytor
i oczywiście Zarząd.
Od 1 stycznia 2011 r. będą obowiązywać zmienione
Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków
Funduszu, czego przede wszystkim będą dotyczyły
zmiany?
Zmiany w zasadach dotyczyły będą przede wszystkim
oprocentowania pożyczek. Ulegnie ono niewielkiemu
podwyższeniu z 0,7% do 1% stopy redyskonta weksli.
Wprowadzony zostanie także zapis dotyczący warunków
umorzenia pożyczki. Będzie ono możliwe pod warunkiem
utrzymania osiągniętych efektów rzeczowych i ekologicznych na dzień umorzenia.
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
9
A TO REGION
EKOLOGIA
Jaki jest podstawowy warunek uzyskania pomocy ze
środków Wojewódzkiego Funduszu?
Trzeba spełnić wymagania formalno-prawne zawarte
w Zasadach udzielania pomocy finansowej i w druku
wniosku oraz wykazać, że realizowane przedsięwzięcie
odniesie istotny efekt ekologiczny.
Czy mieszkańcy naszego województwa często zgłaszają się o pomoc finansową do Funduszu?
Jak już wspominałam nasza pomoc skierowana jest
głównie do jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, fundacji, stowarzyszeń… coraz więcej jednak jest
telefonów od osób fizycznych zainteresowanych pomocą
finansową szczególnie na budowę oczyszczalni przydomowych, pomp ciepła, usuwanie azbestu, itp. Na realizację
tego typu, stosunkowo niewielkich, przedsięwzięć dla osób
fizycznych oferujemy dofinansowania do oprocentowania
kredytów udzielanych przez Bank Ochrony Środowiska,
a od nowego roku także Kujawsko-Dobrzyński Bank
Spółdzielczy.
Wychodząc naprzeciw tym, którzy chcą realizować duże
projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii uruchomiliśmy program dla przedsięwzięć polegających na budowie,
rozbudowie lub modernizacji odnawialnych źródeł energii
lub wysokosprawnej kogeneracji wraz z podłączeniem do
sieci przesyłowej energii cieplnej lub elektrycznej. Obecnie
ruszyła druga edycja konkursu. Adresowany jest on do osób
fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa
przyznaje zdolność prawną. Minimalny koszt całkowity
przedsięwzięcia to 0,5 mln zł, maksymalny 10 mln zł.
Mamy nadzieję, że korzystne oprocentowanie pożyczek
przyciągnie potencjalnych inwestorów.
Jak ocenia Pani świadomość społeczną dotyczącą
potrzeby ochrony środowiska?
Świadomość społeczna kształtuje się bardzo różnie,
choć mam wrażenie, że coraz większą wagę zaczyna się
przywiązywać do kwestii związanych z ochroną środowiska. Bardzo często spotykamy się z tym, że do dbałości
o środowisko skłania aspekt ekonomiczny. Powszechnie
jest wiadomym, że oszczędność środowiska, przekłada się
na niższe koszty eksploatacji czy utrzymania, tak jak to
ma znaczenie w najbardziej prozaicznych kwestiach jak
oszczędność światła czy wody.
Obserwuję też dużą aktywność instytucji i organizacji
pozarządowych w działalności na rzecz podnoszenia
świadomości ekologicznej. Realizowanych jest wiele
projektów edukacyjnych skierowanych do różnych grup
wiekowych, choć zdecydowanie dominują te dla dzieci
i młodzieży. Staramy się wychowywać ekologicznie świadomą młodzież.
Czy uważa Pani, że działalność Funduszu wpływa
istotnie na stan środowiska naturalnego?
10
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
Ależ jak najbardziej. Rokrocznie sprawozdanie z naszej
działalności, które jest dostępne na stronie internetowej,
pokazuje efekt ekologiczny osiągnięty dzięki realizacji
przedsięwzięć przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu. Przykładowo z zakresu gospodarki wodnej
zrealizowano 638 projektów, w tym m.in. wybudowano
57 systemów kanalizacyjnych. Daje to łącznie około
200 km sieci kanalizacyjnej. Dzięki wspólnemu dofinansowaniu Narodowego Funduszu i Wojewódzkiego Funduszu
w Toruniu pozbyliśmy się wszystkich 16 mogilników
w województwie. Obecnie prowadzony jest program pozwalający przywrócić jesiotra do polskich rzek, wzmocnić
populację bażanta, kuropatwy czy zająca. Dofinansowanych zostało także wiele przedsięwzięć termomodernizacyjnych. W ubiegłym roku przy naszym udziale finansowym przeprowadzono ponad 250 zadań związanych
z edukacją ekologiczną. Działamy również na rzecz wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
w kujawsko-pomorskim, za pieniądze przyznane za naszym pośrednictwem, zostanie wybudowanych łącznie
ponad 50 km kanalizacji zarówno deszczowej, jak
i sanitarnej.
Jakie problemy dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej najbardziej dają się we znaki zimą?
Czas zimowy szczególnie nie sprzyja małym biologicznym oczyszczalniom ścieków, gdyż niskie temperatury
wpływają na obniżenie ich sprawności. Bardzo negatywnie wpływa na stan gleb, wód podziemnych oraz roślin
chlorek sodu, czyli po prostu sól, używana do sypania ulic
i chodników. Uciążliwością jest także niska emisja. Na
spacerze w niektórych dzielnicach Torunia, widać i czuć,
że w piecach pali się nie tylko węglem … Zresztą węgiel
niskiej jakości również powoduje wytwarzanie smogu
i nieprzyjemnego zapachu.
W jaki sposób Pani prywatnie spędza Święta Bożego
Narodzenia?
Myślę, że tak jak dla wielu z nas, ważne jest dla mnie
spędzenie tego świątecznego czasu z najbliższymi. Wspólnie z rodziną spędzamy święta w domu na wsi, z dala od
codziennych obowiązków. Podczas świąt staram się także
znaleźć czas na spotkania z przyjaciółmi, choć nie zawsze
w natłoku rodzinnych spotkań jest to łatwe.
Które tradycje świąteczne są dla Pani najważniejsze? Śpiewanie kolęd, czekanie na pierwszą gwiazdkę,
12 potraw czy może jakieś inne?
Myślę, że wszystkie trzy, które Pan wymienił. Staram
się, aby tradycyjne 12 potraw stanęło na stole, a kolacja
zaczęła się chociażby w czasie przybliżonym do pojawienia
się pierwszej gwiazdki. Wśród dań obowiązkowo muszą
być kompot z suszonych owoców i barszcz. Również
śpiewanie kolęd jest naszą rodzinną tradycją i przyjemną
chwilą podczas świąt.
A TO REGION
EKOLOGIA
Białe strony śniegu
Często słyszy się narzekania na pogodę, zimę, mróz,
śnieg... Tymczasem śnieg czy mróz zimą są normalnymi
i typowymi, dla strefy klimatu umiarkowanego zjawiskami atmosferycznymi. Fakt, iż przyzwyczailiśmy się do
raczej łagodnych i deszczowych zim, nie znaczy, że to jest
dobre i że tak będzie co roku. Poza tym prawdziwa polska
zima posiada bardzo wiele zalet zarówno dla człowieka,
jak i dla przyrody.
Okrywa śnieżna pełni funkcję ochronną przed mrozami
dla roślinności, niemalże niczym rodzaj „kołdry” izoluje
rośliny od zimna. Mroźne i śnieżne zimy w naturalny sposób
zmniejszają ilość kleszczy, pasożytów, chorobotwórczych
mikroorganizmów itd., które po prostu giną przy niskich
temperaturach. Podobnie zmniejsza się liczebność domowych owadów-szkodników (mrówek, karaczanów, much
domowych, komarów itd.). Ostre, zimowe powietrze
zmniejsza ryzyko zachorowania czy przeziębienia się,
poprzez tzn. hartowanie organizmu.
Świat fauny przygotowuje się już dużo wcześniej do
zimy, zmieniając szatę na zimową, robiąc zapasy, a część
z nich migruje do cieplejszych krajów. Te zwierzęta, które
zostają, używają swoich naturalnych instynktów i zgodnie
z prawami przyrody poszukują pożywienia i schronienia,
rozwijając w ten sposób umiejętność przetrwania. Ponadto
śniegiem zwierzęta gaszą pragnienie, myją i czyszczą się,
a te z nich, które zapadają w sen zimowy, używają śniegu
jako izolacji termicznej od zimna.
Można oczywiście pomagać przyrodzie, poprzez dokarmianie zwierząt czy tworzenie miejsc schronienia dla
nich, jednakże tylko w minimalnym stopniu, aby natura
miała szansę żyć swoim życiem. Nie można zapominać, że
w drodze ewolucji gatunki roślin i zwierząt przystosowały
się do panujących warunków atmosferycznych, a wszelka
ingerencja człowieka może zaburzyć naturalną harmonię.
Doskonałym przykładem błędu ludzkiego są gołębie w miastach, które dokarmiane i oswojone, nie czują zagrożenia
przed naturalnymi wrogami, są „rozleniwione” i pomału
zatracają instynkty samozachowawcze. Przesadnie dokarmiane (dokarmianie, jak sama nazwa wskazuje, powinno
stanowić tylko dodatek do pokarmu, a nie być jego podstawą) coraz częściej nie potrafią same znaleźć pokarmu,
a ich liczebność w miastach gwałtownie rośnie. Te wszystkie czynniki sprawiają, że gołąb wypiera inne, słabsze
gatunki, zmniejsza się bioróżnorodność, a toksyczne i chorobotwórcze odchody gołębie stały się prawdziwą zmorą
dużych miast. Dlatego należy pozwolić przyrodzie kierować
się swoimi prawami, także selekcją naturalną.
Śnieg jest również bardzo istotny dla ludzi, stanowiąc
nieodłączny element Świąt Bożego Narodzenia, początku
roku i karnawału, wręcz będąc świecką tradycją. Nie trzeba
nikogo chyba przekonywać, że zima niesie ze sobą liczne
sporty zimowe, rozrywki i zabawy na śniegu, dla dzieci
i dorosłych. Jazda na nartach, sankach, łyżwach czy zwykłe lepienie bałwana sprawia niemałą frajdę. Zimowy,
rodzinny spacer przyniesie dużo radości, pozytywnych
emocji i zdrowia, a bitwa na śnieżki przywoła wspomnienia
z dzieciństwa. Widok ośnieżonych drzew i krzewów czy
lekko spadających płatków śniegu natychmiast wywołuje
uśmiech na twarzy.
Śnieg ma także zastosowanie praktyczne – pomaga
w orientacji w terenie ludziom i zwierzętom. Trzeba przyznać, iż widoczność po zmroku jest dużo lepsza, gdy leży
pokrywa śnieżna, a śnieg rozjaśnia drogę.
tekst i foto Bartłomiej Drubkowski
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
11
A TO REGION
EKOLOGIA
Sypanie soli
Zima w pełni, a wraz z mrozem, śniegiem i gołoledzią
pojawił się coroczny problem śliskich dróg. Nie ulega wątpliwości, że najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa
zarówno kierowcom na drogach, jak i pieszym na chodnikach. Jednak odśnieżanie i wywożenie śniegu to jedna
sprawa, ale drugą kwestią jest posypywanie nawierzchni
solą. W tym miejscu pojawia się coroczny dylemat czy
sypać sól czy nie.
Sól z chemicznej strony to nic innego, jak chlorek sodu
(NaCl), sól drogowa (używana do posypywania dróg
i chodników), to niemal czysty chlorek sodu (minimalna
zawartość NaCl – 90%). Ten związek chemiczny charakteryzuje się wieloma właściwościami, przydatnymi w walce
z zimą. Sypanie soli ma na celu obniżenie temperatury
krzepnięcia wody z 0 nawet do -20 stopni Celsjusza. Jednak
warto się przyjrzeć temu zjawisku bliżej, bo jak wszystko
ma ono również swoje słabe strony.
Powszechnie wiadomo, iż sól krystalizuje się, tworząc uciążliwy osad na obuwiu, nogawkach czy innych
częściach odzieży, niszczy powierzchnie betonowe
i asfalt. Dokucza również zwierzętom domowym, swędzą,
pieką i wysuszają się od niej psie i kocie łapy. Wszyscy
zmotoryzowani przeklinają zgubne działanie soli na
samochody i inne urządzenia. Po zimie ustawiają się kolejki u mechaników ze zniszczonymi oponami, karoserią
itd. Jednak warty podkreślenia w dziale ekologii jest
przede wszystkim wpływ posypywania solą na otoczenie.
Twierdzenie, że sól ma niewielki wpływ na środowisko naturalne jest nieprawdziwe, ma bowiem bardzo duży wpływ i to
w większości negatywny. Skutki, co prawda nie zawsze
są widoczne od razu, ale na wiosnę można zobaczyć sporo
zniszczonych drzew, szczególnie w pobliżu głównych dróg
i ulic. Chlorek sodu po rozpuszczeniu w wodzie zakwasza
glebę, niszczy roślinność (również części podziemne, jak
np. korzenie czy pędy). Rośliny nie są w stanie pobierać
wody z zakwaszonej gleby i po upływie kilku miesięcy
zwyczajnie usychają. Sól z gleby dalej przedostaje się do
rzek, zbiorników wodnych i wód gruntowych zasalając je.
Solny pył jest unoszony przez wiatr i pęd samochodów,
a następnie osadza się na gałęziach drzew, krzewów, uniemożliwiając późniejsze wydanie pąków. Sól oczywiście
jest substancją naturalnie występującą w środowisku (halit
– sól kamienna), jednak w dużych ilościach jest zabójcza
dla przyrody.
Alternatywą dla chlorku sodu, jest posypywanie dróg
chlorkiem wapnia (CaCl2), ma on lepsze właściwości
zmniejszające śliskość dróg (szczególnie przy dużych
mrozach) oraz jest mniej szkodliwy i inwazyjny dla środowiska naturalnego, a także asfaltu, obuwia i samochodów.
W wielu krajach (między innymi w zimnych krajach
Skandynawii) stosuje się chlorek wapnia wzbogacony
w substancje, które zmniejszają zjawisko korozji i kwasowość związku zamiast chlorku sodu. W Polsce również
powszechnie można kupić chlorek wapnia, kosztuje co
prawda więcej niż sól drogowa, ale inwestycja zwraca się
podczas użytkowania.
Zaleca się więc, jak we wszystkim zdrowy rozsądek
i sypanie soli w takiej ilości jaka jest potrzebna. Sypiąc
sól należy to robić tylko w naprawdę śliskich miejscach,
stwarzających zagrożenie dla ludzi, najlepiej też gdy nie
wieje silny wiatr (aby nie przeniósł drobinek soli na dalsze
tereny). Warto też zastanowić się nad droższym, lecz kilkakrotnie skuteczniejszym chlorkiem wapnia.
tekst i foto Bartłomiej Drubkowski
12
Wydano
ze œrodków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
kujawsko-pomorski
magazyn promocji
i rozwoju
POMORSKO-KUJAWSKA IZBA BUDOWNICTWA
Wigilijne Spotkanie Przedsiębiorców
Pomorza i Kujaw
Jerzy Marcisz, Piotr Terlecki, Mirosław Ślachciak
17 grudnia, tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia odbyło się spotkanie wigilijne przedsiębiorców
zrzeszonych w Izbie Przemysłowo-Handlowej, PomorskoKujawskiej Izbie Budownictwa oraz Kujawsko-Pomorskim
Związku Pracodawców i Przedsiębiorców z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej, banków,
instytucji współpracujących z przedsiębiorcami, a także
najwierniejszymi przyjaciółmi. Mimo niesprzyjających
warunków atmosferycznych przedsiębiorcy oraz zaproszeni
goście licznie przybyli do gościnnego Hotelu „BRDA”
w Bydgoszczy, aby przełamać się opłatkiem, złożyć
życzenia oraz porozmawiać o szansach jakie środowisku
przedsiębiorców przyniesie Nowy Rok 2011. Prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców
Mirosław Ślachciak powitał przybyłych przedstawiając
jednocześnie dokonania roku mijającego oraz życząc sukcesów w nadchodzącym.
Niezwykle ciepłe życzenia wszystkim zebranym złożył
Ks. Biskup Jan Tyrawa. Po krótkich życzeniach Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Pani Doroty Jakuty oraz nowego Prezydenta Miasta Bydgoszczy Pana Rafała Bruskiego nastąpiło indywidualne
składanie życzeń oraz łamanie się opłatkiem. Uroczyste
spotkanie uświetnił koncert kolęd w wykonaniu Zespołu
Wokalnego Wydziału Wokalnego Państwowego Zespołu
Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy
pod dyrekcją Pani Agnieszki Sowy i akompaniamencie
Pana Arkadiusza Szopy.
Tego wieczoru jeszcze przez wiele godzin trwały rozmowy w miłej świątecznej atmosferze.
Biskup Jan Tyrawa
Członkowie P-KIB składają sobie życzenia i dzielą się opłatkiem
Alfred Gapiński i Wojciech Frankowski
Jacek Kuś i Mirosław Ślachciak
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
13
A TO REGION
BUDOWNICTWO
Co nowego w Izbie?
Na początku grudnia br. dwie firmy przystąpiły w poczet
członków P-KIB, tj.:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlano-Handlowe
„REMBIS” Sp. z o.o. w Janikowie.
Prezesem Zarządu – Dyrektorem jest Piotr Domagała.
Firma ta powstała w 1993 r., obecnie zatrudnia 381
pracowników w następujących sekcjach:
– roboty budowlano-montażowe,
– warsztat,
– serwis,
– stanowiska techniczne,
– stanowiska administracyjne.
Od początku działalności firma prowadzi politykę
inwestowania znacznej części wypracowanych zysków
w poszerzanie zakresu i podnoszenia jakości świadczonych
usług. Dzięki temu firma ta dysponuje profesjonalnym
sprzętem i narzędziami do prowadzenia różnorodnych, wysoko specjalistycznych prac remontowych, warsztatowych,
montażowych i budowlanych.
P.P.B.H „REMBIS” Sp. z o.o. w branży mechanicznej
zatrudnia około 210 wykwalifikowanych pracowników
o specjalnościach:
– monter konstrukcji stalowych,
– spawacz uniwersalny z uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego wydanymi w oparciu o Euro Normy
(we wszystkich technologiach spawania),
– ślusarz remontowy i inne.
W zakres kompetencji tej grupy wykonawczej wchodzi
m.in.: produkcja i montaż konstrukcji stalowych, montaż
i remonty urządzeń przemysłowych, taśmociągów, sprężarek i instalacji sprężonego powietrza, wewnętrznych
instalacji gazowych, remonty kotłów parowych itp.
Grupa budowlana to około 70 doświadczonych specjalistów
m.in. murarzy budowlanych, murarzy przemysłowych
(wymurówki szamotowe), zbrojarzy, cieśli, dekarzy, instalatorów wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania.
Grupa budowlana realizuje inwestycje mieszkaniowe jedno
i wielorodzinne, a także remonty, adaptacje i modernizacje budynków mieszkalnych, socjalno-biurowych,
handlowych i innych. Posiada również doświadczenie w wykonywaniu pokryć dachowych m.in. z pap
termozgrzewalnych, Ekodeck, blach dachówkowych
i w technologiach tradycyjnych.
Wśród doświadczeń tej grupy na pierwszym miejscu
wymienić należy zadania z zakresu budownictwa przemysłowego, w tym m.in. budowa hal magazynowych
14
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
w Hucie Irena, hal przemysłowych w Kopalni Góra (Grupa
Ciech S.A.) i wytwórni fosforanów paszowych w Janikosodzie (Grupa Ciech S.A.). Specjalnością tej grupy są
również roboty w technologii SIKA, wśród których obok
okładzin ściennych i podłogowych były tak nietypowe
zadania, jak wyłożenie wanny kwasoodpornej, wykonanie
fundamentów kalcynatora oraz słupów suwnicy koksu.
Ponadto spory zakres prac wykonuje załoga warsztatu mechanicznego, wyspecjalizowana zarówno
w obróbce mechanicznej, jak i w pracach związanych
z wykonaniem konstrukcji stalowych. Bogaty park maszynowy pozwala na realizowanie zarówno dużych, jak
i bardzo precyzyjnych elementów maszyn i urządzeń.
25-tonowa suwnica zapewnia też możliwość transportowania większych elementów składowych konstrukcji do
poszczególnych stanowisk montażowych.
Firma posiada własne warsztaty stolarskie, które w pełni
zaspokajają nasze potrzeby w zakresie stolarki przemysłowej, zajmują się również produkcją palet przemysłowych
i świadczeniem usług stolarskich w szerokim zakresie.
Posiada także profesjonalne elektronarzędzia, nowoczesny
park maszynowy, własną bazę transportową oraz ciężki
sprzęt budowlany.
Druga firma to Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych
„BROSTER” Spółka Jawna, również z Janikowa, jest to
Przedsiębiorstwo prywatne działające na rynku budowlanym od 1994 r. Współwłaścicielami firmy są: Marek
Brodecki i Mirosław Stec.
Przedmiotem działalności firmy jest wykonywanie
remontów, modernizacje, przebudowy, docieplenia budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej,
realizacja budowy domów „pod klucz”,
Firma podejmuje się realizacji inwestycji bez względu
na wielkość i zakres robót.
„BROSTER” oferuje fachowe wykonawstwo robót
budowlanych na potrzeby przemysłowe z użyciem profesjonalnego sprzętu i materiałów o najwyższej jakości
POMORSKO-KUJAWSKA IZBA BUDOWNICTWA
oraz dysponuje doskonałą bazą zaopatrzeniową i parkiem
maszyn. W ofercie posiada również szeroką gamę towarów
budowlanych, wykończeniowych oraz własny transport.
Firma realizowała następujące inwestycje:
– rozbudowę istniejącego zakładu Janipol Meble
w Janikowie,
– Oddział Instalacji Odpopielania – Soda Polska Ciech
S.A. – Zakład Produkcyjny w Janikowie,
– Zbiorniki ścieków – Soda Polska Ciech S.A – Zakład
Produkcyjny w Janikowie,
– Kołuda Wielka – Gęśnik w Zakładzie Doświadczalnym,
– Oddział produkcyjny dla Przedsiębiorstwa BudowlanoMontażowego i Prefabrykacji Betonów KAMAL Sp. z o.o.
oraz Centrum Ceramiki „OPAK-MET” – budowa,
Wytwórnia Gazów Technicznych „PRAXAIR” – budowa,
Cukrownia „Janikowo” – reaktor tlenowy, beztlenowy
i budynek stacji dmuchaw biologicznej oczyszczalni
ścieków – generalne wykonawstwo, „Salinex” – budowa zbiorników gazu, Szkoła Podstawowa w Janikowie
– rozbudowa, Bloki mieszkalne – termoizolacja, Most
drogowy Janikowo – remont, Rurociąg przesyłowy Janikowo 0-800 – budowa, zakłady Tłuszczowe w Kruszwicy
– modernizacja, Cementownia La Farge – modernizacja,
„Corntrade” – budowa silosów zbożowych, „Lindab” –
hala wentylacyjna – budowa kompleksowa, „Janikosoda”
SA - rozdzielnia elektryczna, budynek sterowni – generalne
wykonawstwo; żelbetowe pompownie wody przemysłowej,
wirownie bikarbonatu – roboty ogólnobudowlane; budowa
estakad rurociągów – roboty budowlane; zamknięte obiegi
wodne – wykładziny chemoodporne; budynek Warsztatów
Mechanicznych – roboty ogólnobudowlane i instalacyjne;
centrala telefoniczna – roboty budowlane i instalacyjne.
W ramach corocznego konkursu „Budowa na Medal
Pomorza i Kujaw”, którego jesteśmy organizatorami, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlano-Handlowe „REMBIS” Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych
BROSTER” Spółka Jawna, jako generalni wykonawcy,
zostali Laureatami nagrody w kategorii: Budownictwo użyteczności publicznej/budownictwo przemysłowe-ekologia
za Zakład Gospodarki Popiołami w Janikowie.
Zakład Gospodarki Popiołami w Janikowie
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
15
A TO REGION
BIZNES – INWESTYCJE – GOSPODARKA
1
Świątecznie, choć biznesowo
Trzy organizacje zrzeszające przedsiębiorców: Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców,
Pomorsko-Kujawska Izba Budownictwa oraz Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego
zorganizowały – jak co roku wspólnie – spotkanie wigilijne dla firm członkowskich oraz przedstawicieli współpracujących
instytucji. Kolędowanie odbyło się w hotelu Brda w Bydgoszczy w atmosferze polskiej tradycji.
2
3
4
16
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
FORUM PRACODAWCY
Mirosław Ślachciak prezes K-PZPiP w imieniu organizatorów życzył wszystkim, aby podejmowane działania były
realizowane w duchu wzajemnego szacunku i w imię dobra,
tak aby mogło służyć drugiemu człowiekowi. Znaczenie
rodziny i szacunku dla drugiego człowieka podkreślał też
7
5
w swoim wystąpieniu ks. Biskup Jan Tyrawa. Życzenia
pomyślnego jutra połączone były z opłatkiem i kolędą.
Świąteczne spotkanie uświetniły profesjonalne głosy
Zespołu Szkół Muzycznych im. Rubeinsteina w Bydgoszhw
czy.
6
8
9
7
7
1. W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy i przedstawiciele
współpracujących z nimi instytucji.
2. Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski podziękował
za okazane zaufanie i życzył rozwoju w Nowym Roku oraz
wytchnienia w świątecznej atmosferze.
3. Przewodnicząca Dorota Jakuta życzyła zebranym rodzinnych
świątecznych dni w imieniu Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
4. Ks. Biskup Jan Tyrawa podkreślał w swoim wystąpieniu
znaczenie rodziny i szacunku dla drugiego człowieka.
5. Rafał Bruski składa życzenia Emilii i Henrykowi Nierebińskim.
6. Janusz Borowczyk (fundusz pożyczkowy KUJAWIAKI
i Dorota Jakuta (Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego).
7. Przedsiębiorcy trzech organizacji gospodarczych składali sobie
życzenia pomyślnego Nowego Roku i rodzinnej świątecznej
atmosfery.
8. Ks. Krzysztof Buchholz (Fundacja Wiatrak) i prof. Marek
Bieliński (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy).
9. Koncert kolędowy zaprezentował Zespół Szkół Muzycznych
im. Rubeinsteina w Bydgoszczy Zespół Wokalny Wydziału
Wokalnego Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych
im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy pod dyrekcją
Pani Agnieszki Sowy.
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
17
A TO REGION
MOTORYZACJA
Venga zdobywa rynek
Kia Venga, pięciodrzwiowy hatchback, oparty na platformie wspólnej z Hyundaiem i20 oraz Kią Cee’d, to pierwszy
miejski motoryzacyjnych we Frankfurcie nad Menem
i krótko potem, w listopadzie, w czeskich Noszowicach
ruszyła jej produkcja. Szybko trafiła na szczyt najlepiej
sprzedających się aut i już zbiera laury, jak choćby tytuł
„Red Dot” 2010 w kategorii „Product Design” (wzornictwo
przemysłowe), przyznany jej decyzją międzynarodowego
jury.
– Vengę mamy w naszej ofercie od lutego – mówi Wojciech Makarewicz, właściciel salonu „Makarewicz”, autoryzowanego dealera Kia w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej
353. Początkowo na realizację zamówionego auto trzeba
było poczekać, teraz Vengę można kupić właściwie „od
ręki”, choć dziś jest obok Cee’da najlepiej sprzedającym
się modelem naszej marki.
Sprawdzian na medal
Vengą z bydgoskiego salonu „Makarewicz” przejechałem
w teście sporo kilometrów po zaśnieżonych i zmrożonych
drogach. Radziła sobie znakomicie, niczym prawdziwy
SUV, a nie osobówka, jaką de facto jest.
Wnętrze przyjemnie zaskakuje oryginalnością, przestrzenią i funkcjonalnością. Siedzi się dość wysoko, ale
nadspodziewanie wygodnie, także dzięki sporym możliwościom regulacji fotela.
Trójramienna kierownica ma regulację pionową
i poziomą kolumny oraz przyciski zdalnego sterowania
systemami audio na obu ramionach bocznych. Nowego
typu radioodtwarzacz CD otrzymał centralną, wielofunkcyjną gałkę sterowania (master control). Umieszczony
u szczytu konsoli, czarno-czerwony wyświetlacz radia
i komputera pokładowego Dot Matrix pokazuje wyraźnie
18
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
nazwę aktualnie odbieranej stacji, temperaturę zewnętrzną
oraz czas i datę.
I kolejne zaskoczenie – funkcjonalność kabiny, a w niej
wiele podręcznych uchwytów i schowków, gniazd 12V.
Dzięki przesuwanej, dzielonej tylnej kanapie i symetrycznym kształtom przestrzeni załadunkowej o podwójnym
dnie, można regulować przestrzeń dla pasażerów z tyłu
oraz wielkość bagażnika – od 422 do 552 litrów. Konsola
podłogowa mieści półeczkę na drobiazgi (która w wersji
M, L, XL może być uzupełniona o złącza USB i AUX
dla odtwarzacza iPod). Kierownica dobrze leży w rękach,
a umieszczone przed nią w trzech dużych tubach zegary
są znakomicie czytelne, podobnie jak przyciski sterujące pogrupowane ergonomicznie na desce rozdzielczej.
Widoczność podczas prowadzenia pojazdu jest znakomita
we wszystkich kierunkach, a duże lusterka pozwalają na
pewną orientację sytuacji wokół samochodu.
Benzynowy silnik 1,6 DOHC o mocy 125 KM, sprzężony
z precyzyjnie działającą 5-stopniową przekładnią oferuje
znakomitą dynamikę oraz elastyczność jazdy. Pracuje
wyjątkowo cicho, nawet na wysokich obrotach. Prędkość
maksymalna, jaką osiąga taka Venga to 182 km/h rozpędzając się do „setki” w 10,9 sek. Auto świetnie radzi sobie
nawet w tak trudnych, jak teraz zimowych warunkach; na
pokrytych zmrożonym śniegiem miejskich ulicach i drogach jedzie pewnie i bezpiecznie. Chętnie słucha kierowcy
na zakrętach i nagłych manewrach, w czym też niemała
zasługa systemów bezpieczeństwa: stabilizacji toru jazdy,
ABS z BAS, które niwelują wiele błędów kierowcy.
Koszty eksploatacji nie obciążą zbytnio naszego portfela,
choć pod pedałem gazu mamy sporo mocy. Na miejskich
ulicach, testowa Venga spalała niespełna 9 l/100 km etyliny
95, poza miastem o ponad 2 litry mniej. Z silnikiem 1,6
to pojazd dla ludzi lubiących dynamiczną jazdę. Dzięki
krótkim przełożeniom i momentowi obrotowemu, uzyskiwanemu w stosunkowo niskim zakresie jazda sprawia
przyjemność.
Pod maską i w kabinie
Kia Venga ma w ofercie w sumie pięć silników benzynowych i wysokoprężnych o pojemności 1,4 oraz 1,6 litra
i mocy od 75 do 128 KM, wszystkie dostępne z opcjonalnym systemem Start / Stop (ISG) ekonomizującym zużycie
paliwa. Do wyboru jest więc jeszcze jedna benzyna 1,4
DOHC o mocy 90 KM, przyspieszająca do setki w 12,9 sek.,
a prędkość maksymalna to 167 km/h, średnie spalanie –
6,2 l/100 km) i trzy wysokoprężne – dwa o pojemności
1,4 l. CRDi o mocy 75 i 90 KM i parametrach odpowiednio: 157 km/h, 17,4 sek., 4,8 l oleju napędowego oraz 157
km/h, 14,5 sek, 4,7 l. i 1,6 CRDi z maksymalną prędkością
185 km/h, przyspieszeniem 11,1 sek. i spalaniem średnim
4,9 l/100 km.
Auto dostępne jest w 4 wersjach wyposażenia do wyboru
(S, M, L, XL). Kierowca Vengi będzie mógł dodatkowo
personalizować swój pojazd korzystając z listy wyposażenia
dodatkowego. Najbardziej spektakularną z tych opcji jest
uchylne i odsuwane, panoramiczne okno dachowe ze szkła
o wielkości zbliżonej do powierzchni dachu. Cennik rozpoczyna się od 39 900 zł – za auto z silnikiem 1,4 o mocy
90 KM (prezentowana wersja to koszt rzędu 52 900 zł),
a najdroższy turbodiesel 1,6 DOHC – 64 400 zł.
Seryjnie lub opcjonalnie w zależności od wersji Venga
wyposażana jest w system elektronicznej stabilizacji toru
jazdy ESC, obejmujący systemy kontroli trakcji (TCS)
i wspomagający hamowanie awaryjne (BAS). Wszystkie
wersje modelowe posiadają seryjne hamulce tarczowe dla
czterech kół z systemem przeciwblokowania ABS oraz
elektronicznym rozdziałem siły hamowania EBD, a system
HAC, który także wchodzi w skład ESC, ułatwia ruszanie
na wzniesieniu automatycznie zapobiegając zsuwaniu się
auta.
Konkurent w segmencie „B”
Kia Venga łączy funkcjonalność oraz przestrzeń charakterystyczną dla mikrovanów z segmentu B-MPV skutecznie
konkurując w segmencie samochodów małych „B” z Fiatem
Punto Evo, Toyotą Yaris, Skodą Fabia, Renault Clio, Oplem
Corsa, czy Fordem Fiesta. Z karoserią wykonaną ze stali
o zwiększonej wytrzymałości, skuteczniej chroniącą kierowcę i pasażerów w razie kolizji czołowej, tylnej i bocznej,
a także w przypadku wywrócenia się pojazdu, wyposażona
w najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa czynnego i biernego to jeden z najbezpieczniejszych
samochodów na rynku.
Venga ze swoją funkcjonalnością, wygodna i bezpieczna,
z dużą gamą oferowanych silników, w pełni spełniająca
oczekiwania swoich użytkowników, to świetny samochód
do jazdy po różnych drogach, do długiej podróży i po
mieście, siedmioletnia gwarancja.
I to wszystko za rozsądne pieniądze.
Maciej Kamiński
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
19
A TO REGION
BUDOWNICTWO
Bydgoski Budopol S.A. ma 60 lat
Bydgoszczanie potwierdzają – Budopol S.A. to najbardziej
rozpoznawalna wśród regionalnych firm branży budowlanej.
W badaniu przeprowadzonym na niemal 400 respondentach
przez Pracownię Analiz Społecznych i Rynkowych przy WSG
w Bydgoszczy ponad 63% ankietowanych wymieniło Budopol,
jako lidera lokalnego rynku budowlanego.
Wynik badania nie powinien dziwić, wszak Przedsiębiorstwo
Budowlano-Usługowe Budopol S.A. to jedna z większych firm
budowlanych w regionie, działająca nieprzerwanie od 60 lat.
To jej dziełem są między innymi Filharmonia Pomorska, Bank
BRE, hala Łuczniczki, Centrum Onkologii, stadion Zawisza
czy największe bydgoskie osiedla, jak Leśne, Błonie czy Kapuściska. Jednak utrzymanie pozycji lidera przez sześć dekad,
to zadanie, które udać się może tylko najlepszym.
Budopol od początku starał się poznawać najnowsze technologie by sprostać wymaganiom zmieniającego się rynku.
Budownictwo sportowe, szpitale, szkoły czy mieszkania,
w tych wszystkich dziedzinach Budopol od zawsze spełniał
wymagania najwyższych standardów. Jakość usług doceniło też
Ministerstwo Obrony Narodowej, przyznając firmie certyfikat
uprawniający do budowania na rzecz NATO.
Bez wątpienia jakość obiektów stawianych przez Budopol
jest elementem, który przyczynił się do tak wysokiej oceny Bydgoszczan. Budynki stawiane na terenie całego kraju zdobywały
dziesiątki nagród w branżowych konkursach budowlanych,
a wspomniana siedziba banku BRE uznana została za najlepszy
obiekt lat 90-tych w Polsce!
Firma w styczniu obchodzić będzie jubileusz 60-lecia działalności, ale jak twierdzi Wiceprezes Budopolu – Marek Jarociński,
nie zamierza zwalniać tempa. Budopol realizuje kontrakty na
terenie całego kraju, a wkrótce rozpocznie bardzo ciekawą
inwestycję deweloperską w samym centrum Bydgoszczy.
Nieskromnie przyznam, że obserwując dzisiejszą Bydgoszcz,
co krok napotykam na ślady zostawione przez Budopol, co nie
ukrywam napawa mnie dumą.
20
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
O tym jaka jest spuścizna Budopolu, jak przez 6 dekad utrzymać
mocną markę na rynku rozmawiamy z Prezesem Budopolu, Józefem
Gramzą.
– Panie Prezesie, czy słusznym
jest stwierdzenie, że Budopol wybudował Bydgoszcz?
– Jest to z pewnością nadużycie,
Bydgoszcz to miasto z ogromną
tradycją, jednak prawdą jest, iż
w 60-letnim dorobku Budopolu są
zarówno wielkie Bydgoskie osiedla, obiekty kulturalne, stadiony i hale sportowe, szkoły, szpitale, centra handlowe czy obiekty administracyjne, jak chociażby
słynny już budynek BRE Banku przy Brdzie. Policzyliśmy, że
przez 60 lat zbudowaliśmy ponad 2100 obiektów. Budopol
realizował kontrakty na terenie całego kraju. Budowaliśmy
szpitale w Płocku, Grudziądzu, Warszawie, bralismy też udział
w budowie hotelu Mariott w Warszawie. Pozostawiliśmy też
swój ślad poza granicami kraju, w postaci takich obiektów jak
hotel Riga czy budynek RAF na Łotwie.
– Firma obchodzi wkrótce swój jubileusz. Jak przez 60 lat
utrzymać tak silną pozycję na trudnym rynku budowlanym?
– Firma przez te lata przechodziła wiele przeobrażeń, staramy
się reagować na zmieniające się trendy, dopasowywać ofertę do
potrzeb rynku. Do tego potrzeba jednak zespołu fachowców,
dlatego Budopol zawsze stawiał na ludzi. Dzięki nim możemy
sprostać trudnym wymaganiom i realizować najnowocześniejsze
projekty. Staramy się też wychodzić naprzeciw oczekiwaniom
Klientów, stąd też już w przyszłym roku rozpoczniemy kilka
ciekawych inwestycji w Bydgoszczy.
– Dziękujemy za rozmowę i życzymy Budopolowi kolejnych
lat sukcesów.
– Dziękuję i również składam wszystkim czytelnikom
„A to Region” życzenia spokojnych świąt Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego Nowego Roku.

Podobne dokumenty

s³owo redaktora

s³owo redaktora zasoby lub pojawiają się te same zagrożenia. W innych przypadkach może ono wymagać partnerskich relacji z organizacjami pozarządowymi, zaufania i zdolności do wspólnego tworzenia i wdrażania innowa...

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju

kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju 60-lecia Wydziału Inżynierii Mechanicznej na bydgoskim UTP oraz z obchodami wręczania Grand Prix na Dzień Budowlanych. Po tych wszystkich atrakcjach, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić...

Bardziej szczegółowo