Pokaż treść uchwały

Transkrypt

Pokaż treść uchwały
UCHWAtr A Nr XXIV 141212004
RadY Gminy Tczew
z dtria 24 listoPada2004r.
oraz ulg w trabywaniulokali
w sprawi€przyznaniapierwszeristwa
gminny
zas6bdieruchomosci.
mieszkalnych'stanowiQcych
gninnym
Na podstawieart.18ust.2pkt 9 lit.a ustawyz dnia 8 marca1990r'o samorz4dzie
(D;.U.z2oo1r.Nr142,poz.7591,zm.z2002r.Nr23,poz.220,Nr62,poz.558,Nr113
pozs!'A,Nrl2'7,poz.1089i Nr 214,poz.1806,z 2003r.Nr 80,poz.771iNr 162,poz.1568.
214,poz.1806),
w l'vi4zknz afi.34
Nr 116,po2.1203,Nt
z 2004r.Dz.U.Nr 102,poz.1055,
ust.1pkt 3, arr.37 ust 2 pid 1, art.68ust.2 pkl7, ust2, ust.2a i art. 13 ust.1 ustawyz dtua11
z2A0It.
(Dz.U.z 2000r.Nt 46, poz 543,zn.:'.
nieruchomoiciami
sierpnia1997r.o gospodarce
Nr 129,poz. 1447,Nr 154,poz. 1800,z 2002r.Nr 25, poz 253,Nr 74,poz 676,Nr 153,
po2.1271,
Nr 200poz.1682i Nr 240poz.2058,z 2003r.Nr 1 poz.15,N 80 poz.717,720i
Nr 162poz. 1568,Nr 203poz 1966i Nr 217poz.
721,Nr 96 poz.874,Nr 724poL.7752,
poz.
Nr 91 poz 870,Nr 92 poz.880,Nr 14i poz 1192)
poz.
Nr
19
177,
6
39,
2724,z2OO4Nr
po zasiqgniqciuopinii Komisji Budzetui Rozwoju RegionalnegoRada Gminy Tczerv
uchwala.co nastQpuje:
$1
l. Pierwszeristwow nabylt aniu lokali rnieszkalnych, zwanych d6lej ,,iokalami", w
budynkach stanowi4cychgminay zas6b nieruchomoSci,w przlpadku zgodnogciich
fuakcji z miejscowym planem zagospodarowaniaprzestrzennego,przysluguje
i legityrnujacyr
najemcom,zwanlm dalej,Iajemcami",stalew nich zamieszkuj4cyrn
prawnyr.
rynuem
slE
2. Nabycielokalu nastqrujeIIa wnios€kosobyuprawnionej,o ld6rej mowaw ust.l, w
drodzebezprzetargoweJ.
s2
podlegaj4lokalew budl,nkach
przeznaczonych
do rozbidrki
1 . Wyl4czeniuze sprzedazy
po 01.01.2005r..
oraznowe,kt6rezostalywybudowane
lokalu mstQpujewra: z pomieszczeniami
prz],naie2n),nri
z
2 . Sprzedazsamodzielnego
r6wnoczesn4
sprzedaz4
*ry&ielonej dzialki,na kt6rejjest wybudowa,lylub udzialem
we wsp6lwiasno6ci
nieruchomoici.
s3
l.
)
lokaluustalaw6jt, w wysokoScirLienizszejoizjego wanoSjokeSlona
CenQsprzedazy
przezrzeczoznawce
maje&owego.
ponosi
Nab;'rvca
wszelkiekosztyzwiqzaaez umow4pzenosz{cqwlasnoii lokalu.
s4
siQbonifikaty w wysokosci
i . Przy jednorazowejzaplacie udziela
95yo cenysptzeddzy'
, w budYnkuwYbudowanlanPo 1960r'
2.
lokaludo sprzedazy
,/przygotowania
wbsnosc'
umo\rY przenosz4ceJ
3.
ss
z
u
l.
I
2.
$6
lokalumozebyi rczlozonana locareratyplatne
l . Na wnioseknajemcycenasprzedazy
niz 10lat: . .
nie dluzszym
w okresie
, ptzy czymoie podlega
_'pi"*r"a ,"i *t"r:" siQw wysokosci20% ce\y sprzedary
ia 31 marcakazdegoroku, liczapod I stycz a
zenosz4cejwlasno3i lokalu, ptzy czym
tosowaniu stopy proceDtowejr6wnej stopie
odowy BankPolski.
ia cenYsprzeda:ryna raty PodlegaJ4
zabezpieczeniuhipoteczlemu'
$7
najemcq,w pr4?adku odstqpieniaprzez
Koszty przygotowarrialokalB do sprzedazyobci4Zaj4
umowy przenosz4cejwlasnosi'
J"g"ia r"i"t"i"
s8
Trac4mocuchwaly:
inv Tczewz dnia4 marcai998r' w sprawie
Labyraniulokali rnieszkalnychstanowi4cych
I Tczewz dtia 19 azerwcaI 998r'w sprawte
rdv Gminv Tczewz dnia4 marca1998r'w
a olg * ttuty*-iu lokali mieszkalnych
ooScr.
.czewz dnial2 lutego2003r'zmieniaiqcx
'Tczewz dniai9 cze(wca1998r'w sprawie
advGminv Tczewz drria4 marca1998r'w
oraz ulg w nablnvaniulokali mieszkalnych
nodci.
$e
Uchwalawchodzi w zycie po upll'rvie 14 dni od dnia
Pomorskiego'
Wojew6dzrwa
ogloszeniaw Dzieiniku Urzqdowlan
UZASADNIENIE
z dnia
od dnia 22 wl;:e!nia2}O4r' ntowelizowan4 ustaw4
Zgodniez obowiq-zuj4c4
21
ceDalokalu oanaczotrego
sierpnia1997r.o gospodarcenieluchomoSciami'
wlaz z pomieszczeniami
jako przedmiot odrQbnejwlasnoici obejmujewartogi Lokalu
oraz udzial w nief,uchomolici
pfiy$aleznymi w rozumieniuustawyo wlastrodcilokali
r6'anie2od ceny zblnrvanego
wsp6lnej (art.67ust I a). Pozwalato na udzieleniebodfikaty
wqm gru u.
udzialLr,
bonif:tata dotyczylafylko
w dotychczasobowi4zuj4cejuchwale Rady Gminy
bonifikaty'
lokalu, natomiastsprzedazgruntunastg)owalabez
najemc6w
W [email protected] z nowym zapisemustawyo$z zaintercsowaniem
za zasadnepodjQcie
nabycien lokali mieszkalaychna wlasno66uwazasiQ
niniejszej uchwatY.

Podobne dokumenty