regulamin żłobka - Fundacja Familijny Poznań

Transkrypt

regulamin żłobka - Fundacja Familijny Poznań
REGULAMIN ŻŁOBKA
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Żłobek Fundacji Familijny Poznań, mieszczący się w Poznaniu przy ulicy Janickiego 22, (zwany
później Żłobkiem) świadczy opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia.
2. Żłobek funkcjonuje cały rok kalendarzowy.
3. Żłobek prowadzi działalność w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godziny 6.30 do 17.30.
4. Całkowity koszt pobytu dziecka w żłobku wynosi 1050,00 zł miesięcznie. W skład tej kwoty
wchodzą:
a) 400,00 zł – dofinansowanie z Miasta Poznania,
b) 650,00 zł – stała opłata miesięczna, w skład której wchodzi opłata za wyżywienie, będzie
pobierana za miesiąc z góry, niezależnie, od faktycznej ilości dni pobytu dziecka w żłobku.
5. Opłata jest stała i obowiązuje od dnia wejścia Regulaminu tj. 01.06.2014r.
6. Dzieci mogą być odbierane ze Żłobka wyłącznie przez rodziców/opiekunów prawnych
oraz osoby dorosłe, upoważnione przez rodziców/opiekunów prawnych na piśmie do odbioru
dziecka (wzór upoważnienia do pobrania). Personel zastrzega sobie prawo weryfikowania
danych personalnych osób upoważnionych do odbioru dziecka.
7. Podpisanie umowy na świadczenie usług opiekuńczych z Organem Prowadzącym oznacza
jednocześnie akceptację Regulaminu Żłobka Fundacji Familijny Poznań.
OBOWIĄZKI ŻŁOBKA
1. Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry, spełniającej warunki przewidziane
w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3.
2. Do obowiązków pracowników należy dbałość o bezpieczeństwo, dobre samopoczucie
oraz higienę dzieci.
3. W celu ochrony pozostałych podopiecznych dziecko chore nie zostanie przyjęte.
4. Rodzice zostaną natychmiast powiadomieni o fakcie pogorszenia stanu zdrowia dziecka podczas
jego pobytu w Żłobku i mają obowiązek odebrać chore dziecko z placówki w ciągu 90 minut.
W innym przypadku personel wzywa lekarza i rodzice ponoszą koszt wizyty.
5. Personel Żłobka nie podaje dzieciom żadnych leków.
6. Żłobek świadczy wyżywienie w formie cateringu, w ustalonych godzinach w postaci śniadania,
drugiego śniadania, dwudaniowego obiadu i podwieczorku.
7. Wszelkie modyfikacje dotyczące rodzajów oraz pór podawania posiłków są ustalane
indywidualnie.
8. Rzeczy osobiste dziecka będą przechowywane w osobnych pojemnikach, opisanych imieniem
i nazwiskiem dziecka.
9. Personel nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Żłobku.
OBOWIĄZKI RODZICÓW:
1. Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w Żłobku jest złożenie wypełnionego formularza
zgłoszeniowego systemu Nabór.
2. Przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie.
Zadani e j est współf inansowane
ze środków Miasta Poznania
3. Opłaty z tytułu opłaty stałej winny być uiszczane z góry do 15-ego dnia każdego miesiąca.
4. Opłata wpłacana jest na konto bankowe wskazane na fakturze VAT wystawionej przez Organ
Prowadzący na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym dziecka,
a Organem Prowadzącym tj. Fundacją Familijny Poznań, 60-526 Poznań, ul. Staszica 15,
reprezentowanym przez Dyrektora Żłobka.
5. W przypadku płatności przelewem, dniem uiszczenia opłaty jest dzień wpłynięcia na konto
wskazane na umowie. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie Żłobek jest
uprawniony do skreślenia dziecka z listy wychowanków zgodnie z zapisami w Regulaminie.
6. Wyprawka powinna zawierać: kapcie/skarpetki na zmianę z podeszwą antypoślizgową, ubranie
na zmianę, pieluchy jednorazowe, chusteczki nawilżane i inne kosmetyki niezbędne
do pielęgnacji, butelkę ze smoczkiem, smoczek (jeśli dziecko używa), ulubioną
przytulankę/maskotkę dziecka, (jeżeli potrzebuje jej do spokojnego snu i zabawy), powłoczki
na pościel, która znajduje się w żłobku, śliniaki do karmienia oraz mleko modyfikowane (jeżeli
jest taka potrzeba). Wszystkie te rzeczy należy podpisać.
7. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek informować personel Żłobka o aktualnym stanie
zdrowia dziecka w momencie przyprowadzenia go.
8. Personel nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie Żłobka pod opieką
rodziców/opiekunów prawnych lub osób upoważnionych do odbioru dziecka. Dziecko jest pod
opieką rodzica/opiekuna prawnego/ osobę upoważnioną rano, w trakcie przyprowadzania
do momentu przekazania dziecka pod opiekę personelu oraz po południu, w trakcie odbioru
dziecka, od momentu zabrania z grupy.
9. Rodzic ma obowiązek poinformować Żłobek o nieobecności dziecka w danym dniu, najpóźniej
do godziny 8.00 tegoż dnia pod rygorem nieusprawiedliwienia nieobecności. Usprawiedliwienie
nieobecności dziecka spowodowane chorobą lub innymi ważnymi sytuacjami losowymi jest
dokonywane na podstawie pisemnego usprawiedliwienia z podaniem przyczyny nieobecności.
10. W trakcie odbierania dziecka ze Żłobka należy nie przedłużać pobytu na terenie placówki
dla dobra innych dzieci oczekujących na rodziców.
11. O rezygnacji z uczęszczania dziecka ze Żłobka, rodzice powinni poinformować na piśmie podając
przyczynę rezygnacji. Może ona wystąpić z ważnej przyczyny.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. W sprawach, których niniejszy Regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia
między Żłobkiem a rodzicem.
2. O ewentualnych zmianach w Regulaminie Żłobek informuje na bieżąco w swojej siedzibie oraz
na stronie internetowej.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2014r.
Zatwierdzam w imieniu Organu Prowadzącego
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zadani e j est współf inansowane
ze środków Miasta Poznania

Podobne dokumenty