ZAŁOŻENIA RZECZOWO-FINANSOWE DO PLANU

Transkrypt

ZAŁOŻENIA RZECZOWO-FINANSOWE DO PLANU
Załącznik do uchwały Walnego
Zgromadzenia Członków Spółdzielni
w dniach 16.06.2009r i 18.06.2009r.
ZAŁOŻENIA RZECZOWO-FINANSOWE DO
PLANU TERMOMODERNIZACJI
budynków znajdujących się w zasobach Spółdzielni
wymagających usunięcia materiałów azbestowych
1. Przedmiot planu:
Przedmiotem planu jest przeprowadzenie termomodernizacji budynków, wymagających
usunięcia materiałów azbestowych, zgodnie z opracowanym przez Radę Ministrów
“Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na
terytorium Polski” . Plan obejmuje budynki znajdujące się w zasobach Spółdzielni
Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej, ocieplone materiałami zawierającymi azbest tj.:
L.p.
Adres
Ilość
azbestu (m2)
Osiedle Kopernik
1.
ul.Andromedy 2-8
4 392
2.
ul.Andromedy 10-20
3 315
3.
ul.Centaura 7-11
4 224
4.
ul.Centaura 13-19
5 775
5.
ul.Centuara 21-31
8 800
6.
ul.Gwiazdy Polarnej 36-40
3 510
7.
ul.Gwiazdy Polarnej 1a-1b
1 185
8.
ul.Gwiazdy Polarnej 3a-3b
1 185
9.
ul.Galaktyki 1-2
1 245
10.
ul.Galaktyki 5-6
1 245
11.
ul.Jowisza 1-7
2 070
12.
ul.Saturna 2-4
1 320
13.
ul.Kopernika 1-11
11 780
14.
ul.Kopernika 81-91
3 150
15.
ul.Wielkiej Niedźwiedzicy 33-39
2 430
16.
ul.Sztabu Powstańczego 2-6
3 216
17.
ul.Sztabu Powstańczego 8-14
2 100
Osiedle Zubrzyckiego
18.
ul.Kochanowskiego 31-33a
5 800
19.
ul.Kochanowskiego 25-29a
7 680
20.
ul.Pszczyńska 12a-d
5 400
21.
ul.Pszczyńska 26-26a
3 060
22.
ul.Pszczyńska 36-36a
3 060
23.
ul.Pszczyńska 42-42a
3 060
Osiedle Sikornik
24.
ul.Krucza 6-8
3 000
2. Zakres rzeczowy termomodernizacji:
Szczegółowy zakres rzeczowy termomodernizacji określony zostanie w sporządzonych
dla każdego budynku audytach energetycznych oraz dokumentacji technicznej.
Podstawowy zakres obejmuje wykonanie następujących robót:
a) zdjęcie ocieplenia z materiałów azbestowych wraz z utylizacją azbestu,
b) wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynków materiałami nie zawierającymi
azbestu, według metody określonej w audycie energetycznym i dokumentacji
technicznej,
c) ocieplenie stropodachów i wymiana okien w częściach wspólnych budynków – w
przypadku takiej konieczności,
d) wykonanie robót dodatkowych, nie wchodzących w zakres termomodernizacji lecz
związanych bezpośrednio z ich wykonywaniem tj. remont obróbek blacharskich,
remont części konstrukcyjnej balkonów, remont (elewacji) części budynków nie
ocieplonych materiałami azbestowymi, itp.
3. Zakres finansowy termomodernizacji:
Zakres finansowy termomodernizacji obejmuje:
a) koszty pośrednie:
- koszty sporządzenia audytów energetycznych,
- koszty sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- koszty wykonania studium wykonalności,
- koszty nadzoru autorskiego i obsługi inwestycyjnej,
- koszty pozyskania kredytu,
b) koszty bezpośrednie, które obejmują całość robót budowlanych.
4. System finansowania termomodernizacji:
Finansowanie termomodernizacji budynków może odbywać się z następujących środków:
a) dotacji pochodzącej ze środków Unii Europejskiej na sfinansowanie części kosztów
termomodernizacji – maksymalna wysokość dotacji do 80% poniesionych
kwalifikowanych kosztów przedsięwzięcia,
b) kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego - maksymalna wysokość kredytu do 80%
wartości przedsięwzięcia ( kredyt z premią termomodernizacją tj. umorzeniem 20%
kredytu po zakończeniu realizacji),
c) środków własnych, pochodzących ze zgromadzonego funduszu remontowego budynku
który podlega termomodernizacji, przeznaczonych na sfinansowanie kosztów nie
objętych dotacją ze środków Unii Europejskiej lub kredytem bankowym.
Finansowanie termomodernizacji ze środków Unii Europejskiej możliwe będzie tylko w
przypadku uzyskania tej dotacji i obejmuje wszystkie wyszczególnione w pkt.1 budynki
za wyjątkiem budynku przy ul.Kruczej 6-8, ze względu na jego lokalizację na terenie nie
objętym planem rewitalizacji miasta Gliwice. Finansowanie termomodernizacji kredytem
bankowym następować będzie w przypadku nie uzyskania dotacji z Unii Europejskiej lub
uzyskania jej w wysokości znacznie mniejszej od planowanego kosztu przedsięwzięcia.
5. Szacunkowe koszty termomodernizacji:
Szacunkowe koszty termomodernizacji dla poszczególnych budynków określone zostały
w oparciu o kosztorysy inwestorskie, sporządzone w poziomie cen IV kwartału 2008r.
Koszty te będą podlegać aktualizacji w zależności od terminu przeprowadzana robót.
L.p.
Adres
Szacunkowy
koszt robót
Osiedle Kopernik
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
ul.Andromedy 2-8
ul.Andromedy 10-20
ul.Centaura 7-11
ul.Centaura 13-19
ul.Centuara 21-31
ul.Gwiazdy Polarnej 36-40
ul.Gwiazdy Polarnej 1a-1b
ul.Gwiazdy Polarnej 3a-3b
ul.Galaktyki 1-2
ul.Galaktyki 5-6
ul.Jowisza 1-7
ul.Saturna 2-4
ul.Kopernika 1-11
ul.Kopernika 81-91
ul.Wielkiej Niedźwiedzicy 33-39
ul.Sztabu Powstańczego 2-6
ul.Sztabu Powstańczego 8-14
Osiedle Zubrzyckiego
ul.Kochanowskiego 31-33a
ul.Kochanowskiego 25-29a
ul.Pszczyńska 12a-d
ul.Pszczyńska 26-26a
ul.Pszczyńska 36-36a
ul.Pszczyńska 42-42a
Osiedle Sikornik
ul.Krucza 6-8
1.230.000,00
1.100.000,00
1.030.000,00
1.890.000,00
3.000.000,00
930.000,00
340.000,00
330.000,00
390.000,00
390.000,00
650.000,00
460.000,00
3.520.000,00
980.000,00
730.000,00
1.020.000,00
650.000,00
1.700.000,00
3.600.000,00
840.000,00
1.300.000,00
1.280.000,00
1.300.000,00
1.000.000,00
6. Terminy realizacji:
Termomodernizacja poszczególnych budynków przeprowadzana będzie sukcesywnie w
kolejnych latach, przy czym termin ocieplania poszczególnych budynków ustalany będzie
na podstawie posiadanych środków finansowych, zgromadzonych na funduszu
remontowym oraz zdolności kredytowej danego budynku. Zakładane terminy oraz sposób
finansowania nie powodują konieczności wzrostu wnoszonych wpłat na fundusz
remontowy z tego tytułu.