W związku z realizacją projektu pn. „ Aktywizacja osób młodych

Transkrypt

W związku z realizacją projektu pn. „ Aktywizacja osób młodych
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
W związku z realizacją projektu pn.
„ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie koneckim (II) ”
Powiatowy Urząd Pracy w Końskich ogłasza nabór wniosków na:




Staże
Szkolenia
Prace interwencyjne
Bony stażowe
 Bony na zasiedlenie
 Bony zatrudnieniowe
 Bony szkoleniowe
Niniejszy nabór dotyczy wyłącznie osób niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych,
które spełniają warunki uczestnictwa w projekcie.
Nabór prowadzony będzie od 01.06.2016r. do momentu wyczerpania środków na w/w
formy wsparcia.
Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny” uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w
rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) jak i osoby zarejestrowane jako
bezrobotne oraz różni się w zależności od wieku:
- Młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy,
- Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.
Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające łącznie następujące warunki:
- osoba w wieku 18-29 lat, pozostająca bez pracy, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Końskich jako osoba bezrobotna,
- ustalony I lub II profil pomocy,
- nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
- nie uczestniczy w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych ( w ciągu czterech
ostatnich tygodni).
Zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce osobom
młodym do 29 roku życia pozostającym bez zatrudnienia ma zostać zapewniona wysokiej jakości oferta
zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. W przypadku projektów PUP okres
czterech miesięcy, w ciągu których należy udzielić wsparcia osobom do 25 roku życia, liczony jest od
dnia rejestracji w urzędzie pracy, a dla osób powyżej 25 roku życia od dnia przystąpienia do projektu,
co oznaczałoby w praktyce, iż w projektach PUP nie jest możliwe udzielenie wsparcia osobom
bezrobotnym w wieku 18-24 lata zarejestrowanym dłużej niż 4 miesiące.
Zapraszamy do współpracy zainteresowanych przedsiębiorców/pracodawców oraz bezrobotne
kobiety i bezrobotnych mężczyzn spełniających warunki grupy docelowej.
Wnioski nie spełniające warunków powyższego naboru będą rozpatrywane negatywnie.
Szczegółowe informacje u przypisanych doradców klienta.

Podobne dokumenty