Załącznik nr 2 OFERTA CENOWA Nazwa wykonawcy

Transkrypt

Załącznik nr 2 OFERTA CENOWA Nazwa wykonawcy
Załącznik nr 2
OFERTA CENOWA
Nazwa wykonawcy/:
........................................................................................................................................
Adres:.............................................................................................................................
tel. .....................................................................
faks: ............................................., na który zamawiający ma przesyłać korespondencję.
e-mail: .........................................., na który zamawiający ma przesyłać korespondencję.
NIP: ........................................
REGON: .................................
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w sprawie:
Zakupu programów do celów badawczych dla Akademii Wychowania Fizycznego
w Krakowie przy Al. Jana Pawła II 78,
oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ za
cenę:
Zad. Cena netto
nr
(w zł)
Stawka
podatku
VAT
Cena brutto
(w zł)
Cena brutto słownie
1.
2.
1.
2.
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminach zgodnych z podanymi przez
Zamawiającego.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówieniu wraz z zakresem
obowiązków i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do
przygotowania oferty.
.................................. , dnia ............................................
......................................................
/podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

Podobne dokumenty