Zaplanuj swQL÷ kCTKGTû \ PCOK

Transkrypt

Zaplanuj swQL÷ kCTKGTû \ PCOK
Zaplanuj swQL÷kCTKGTû\PCOK
JGUVGÿO[LGFP÷\PCLYKûMU\[EJUKGEKFGVCNKE\P[EJYPQNsEG
#NGRT\GFGYs\[sVMKORT\[LC\P[OOKGLsEGORTCc[.
DQÜ÷E\FQPCUĄ<O[ÿN÷QWE\PKCEJ\CUCFPKE\[EJU\MÌÜ\awQFoY[EJ
RT\[IQVowCNKÿO[ofGTVûMs\VCÜcGPKCRTCMV[c\PGIoY\CYoF\KG5RT\GFCYcC.
Koýc\[s\YV[OToMWIKOPC\LWO!
PNCPWLes\PCWMûY\CsCFPKc\eLs\MoNe\CYoFoYeLY\CYoF\Ke5RT\eFCYcC!
Dołącz do nas!
TQ\RQE\PKGU\PCWMû\awQFWWUQNKFPGIQRTCEQFawE[
DûF\KGU\UKûWE\[ÜYRT\[LC\PGLCVOQUHGT\G
RQ\PCU\QFÿTQFkCF[PCOKE\P÷OKûF\[PCTQFoY÷QTICPK\CELû
)KOPC\LCNKsVoRoO[ÿNosYoLGLMCTKGT\GLWăVGTC\
PCs\[cJMKGToYPKMÌYoDGLOWLGsVCPoYKsMC
YY[PKMWCYCPsWYeYPûVT\PeIo.
I ty możesz zostać jednym z nich!
<IÜoÿsKûFoPCsPCFYWNeVPK÷RTCMV[c\P÷
PCWMû\CYoFW5RT\eFCYc[.
JGÿNKEJEGU\\IÜQUKùUKûPCRTCMV[E\P÷PCWMû\awQFW
Y[RGÜPKLHQTOWNCT\CRNKkCE[LP[MVÌT[\PCLF\KGU\YeYP÷VT\WNQVMK
KY[ÿNKLNWDRT\[PKGÿFQ*KRGTOCTkGVW6'SCO.
Formularz aplikacyjny – praktyki uczniowskie
Dane osobowe:
Pytania dodatkowe:
1.+OKû* .........................................................................................................................................................
1. Czy posiadasz ksK÷ăeczkûsanitarno - epidemiologiczP÷?
2. Nazwisko* ................................................................................................................................................
3. Data urodzenia
.............................................................................
Tak
Nie
2. Jakie s÷6woje mocne strony? [max. 300 znaków] .....................................................................................
Dane adresowe:
.......................................................................................................................................................................
1. Ulica i numer* ..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
2. Kod pocztowy* ........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
3. MiejscowQÿù* ...........................................................................................................................................
3. Praktyki mQăesz realizowaù wPKGRGÜPym wymiarze etatu. Zaznacz poniăej, w jakich godzinach
4. Województwo* ........................................................................................................................................
5. Telefon* ....................................................................................................................................................
D\ieý tygodnia
6. Adres e-mail .............................................................................................................................................
PQPKGF\KCÜGM
WyksztaÜcenie:
1. Jak÷szkoÜûobecnie koýczysz: ...............................................................................................................
God\ina To\Roc\ûcia RTacy
Godzina zakoýczenia RTacy
Wtorek
þTQFC
Czwartek
.......................................................................................................................................................................
2K÷VGM
.......................................................................................................................................................................
Sobota
2. W jakiej szkole planujesz kontynuowaù naukû.....................................................................................
Niedziela
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Data ..................................................
Doÿwiadczenie:
Formularze prosimy skÜCFCù w:
CHM TESCO, ul. Jana PawÜC++3, 64-500 SzamoVWÜy lub HM TESCO, ul.Ăorska 2, 44-200 Rybnik
1. Jeÿli masz jakieÿ dQÿYiadczenie zawodowe napisz krótko, jakie? [max. 300 znaków]...........................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Podpis..................................................................................
<ÜQăQnych dokumentów nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgÜoszenia. Prosimy o dopisanie
nasVûRWL÷cej klauzuli: Wyraăam zgoFûPCRrzetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbûFPych do realizacji obecnych i przyszÜych procesów rekrutacji w Tesco /Polska/ Sp. z o.o. (zgodnie z Ustaw÷z dnia
29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz.U. z 2002 r., poz. 101, nr 926)
Administratorem PCýstwa danych osobowych jest Tesco /Polska/ Sp. z o.o. z siedzib÷w Krakowie przy ul. Kapelanka 56.
PCýstwa dane osobowe zbierane s÷PCRotrzeby obecnych i przyszÜych rekrutacji w Tesco /Polska/ Sp. z o.o. Zebrane dane
mog÷D[ù udosVûRPKCPGwyÜ÷cznie podmiotom wskazanym w przepisach prawa. PrzysÜWguje PCýstwu prawo dosVûRWFo
treÿEi swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach okreÿlonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Podanie przez PCýstwa danych osobowych jest dobrowolne i niezbûFPGFNCRotrzeb rekrutacji.

Podobne dokumenty