FORMULARZ ZLECENIA nowy

Transkrypt

FORMULARZ ZLECENIA nowy
ZLECENIE SPEDYCYJNE
Z DN. ..........................................
ZLECENIODAWCA:
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
SPEDYTOR:
DA VINCI TEAM SP ZOO
UL.FLIEGERA 14
40-060 KATOWICE
NIP 634 271 80 86
TEL. 032 739 00 81
MIEJSCE ZAŁADUNKU:
FIRMA:
...................................................................................
MIASTO:
...................................................................................
KOD POCZTOWY:
...................................................................................
ULICA I NR
...................................................................................
OSOBA KONTAKTOWA NA ZAŁADUNKU: ................................................
TERMIN ZAŁADUNKU: .......................................... W GODZ: ................................................
MIEJSCE ROZŁADUNKU:
FIRMA:
...................................................................................
MIASTO:
...................................................................................
KOD POCZTOWY:
...................................................................................
ULICA I NR
...................................................................................
OSOBA KONTAKTOWA NA ROZLADUNKU : ................................................
TERMIN ROZŁADUNKU: .......................................... W GODZ: ...........................................
TOWAR:
RODZAJ
SPOSÓB ZAŁADUNKU
WAGA
DŁUGOŚĆ
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
INSTRUKCJE DODATKOWE:
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
TERMIN PŁATNOŚCI ............ DNI OD WYSTAWIENIA FAKTURY VAT
CENA ................................................... NETTO
UpowaŜniamy Wasza firmę do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. Rozstrzyganie wszelkich sporów
związanych z niniejszym. zleceniem odbywa się wedle prawa polskiego, a Sądem właściwym do rozpoznawania sprawy jest Sąd
właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.
...........................................................................................
PODPIS I PIECZĘĆ ZLECENIODAWCY
.....................................................................................
PODPIS I PIECZĘĆ ZLECENIOBIORCY

Podobne dokumenty