Polityka Redakcyjna - Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna

Transkrypt

Polityka Redakcyjna - Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna
Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda - pe
piątek, 3 marzec 2017
POLITYKA REDAKCYJNA
„Journal of Ecology and Health” zamieszcza prace oryginalne, poglądowe, metodyczne i
kazuistyczne z zakresu ekologii i szeroko pojętej tematyki zdrowia.
Ponadto pismo publikuje sprawozdania i materiały ze zjazdów i konferencji naukowych oraz
recenzje książek.
„Journal of Ecology and Health” wydawany jest systematycznie drukiem i jako kwartalnik i
posiada swój numer ISSN.
Celem czasopisma jest koncentrowanie zainteresowania społecznego zróżnicowanych środowisk,
a przede wszystkim uczonych oraz podmiotów akademickich, także środowisk zawodowych na
problemach ekologii i zdrowia stanowiących o jakości życia społecznego w obszarze kraju, Unii
Europejskiej i świata. Pismo przyjmuje sobie zatem jako cel uświadamianie i propagowanie, a w
konsekwencji kształtowanie postaw ekologicznych i prozdrowotnych wśród szerokiego grona
odbiorców, będących twórczo odpowiedzialnymi za bezpieczne ekologicznie i zdrowe życie
społeczności lokalnych i ponadlokalnych.
I .Autorstwo prac
1. Uznanie autorstwa powinno uwzględniać:
- zasadniczy wkład w koncepcję: projekt, zebranie danych lub analizę i interpretację danych
- napisanie artykułu lub krytyczny przegląd go pod kątem istotnej zawartości naukowej
- ostateczną akceptację wersji do opublikowania.
2. Autorzy powinni spełniać wszystkie wymienione kryteria. W przypadku prac zbiorowych,
wymagane jest wskazanie osoby, która przyjmie bezpośrednią odpowiedzialność za publikacje.
Współautorzy powinni uczestniczyć w sporządzeniu publikacji w takim stopniu, aby mogli wziąć
odpowiedzialność za właściwe fragmenty treści, jej zawartość oraz na konflikt interesów.
II. Konflikt interesów
Autorzy są zobowiązani do ujawnienia Redakcji – poprzez podanie na odrębnej stronie dołączonej
do pracy – wszystkie konflikty interesów:
- zależności finansowe (jak np.: zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria, płatne
ekspertyzy)
- związki osobiste
- współzawodnictwo akademickie i inne, mające mieć wpływ na merytoryczną stronę publikacji
- sponsoringu części lub całości badań.
W piśmie tym powinny być wymienione związki z firmami komercyjnymi związanymi z
przedstawionymi w publikacji rozwiązaniami praktycznymi.
1/2
Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda - pe
piątek, 3 marzec 2017
III. Odpowiedzialność cywilna
1. Redakcja stara się czuwać nad merytoryczną stroną pisma, jednak za treść artykułów
odpowiadają Autorzy. Za treść umieszczanych w piśmie reklam odpowiada sponsor lub firma
marketingowa.
2. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i
naruszania zasad etyki obowiązującej w nauce.
IV. Korespondencja, listy do Redakcji
1. Korespondencja w sprawach dotyczących publikacji powinna wpłynąć do Redakcji w terminie
do 60 dni po czasie publikacji w czasopiśmie.
2. W korespondencji nie powinny znaleźć się stwierdzenia nieuprzejme, oszczercze, mało
precyzyjne.
3. Nie powinna też ona zawierać argumentów, mających na celu zdyskredytowanie opinii lub
wyników.
4. W czasopiśmie będą uwzględniane tylko listy wartościowe merytorycznie.
V. W przypadku ujawnienia wykroczeń przeciwko etyce zawodowej Autorów Redakcja będzie
wyciągać konsekwencje wynikające z zapisu Ustawy o Szkolnictwie Wyższym.
2/2

Podobne dokumenty