Informacja z otwarcia ofert - Centrum Systemów Informacyjnych

Transkrypt

Informacja z otwarcia ofert - Centrum Systemów Informacyjnych
Warszawa, 2016-09-13
WZP.221.100.2016
2016-10774
Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Dostawa pamięci RAM dla serwerów będących w posiadaniu Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia znak sprawy: WZP.221.100.2016
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz.U. 2016, poz. 1020), Zamawiający, przekazuje poniższe informacje.
I. W dniu 13 września 2016 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego, w sali nr 132c,
przeprowadzono komisyjne otwarcie ofert złożonych w ww. postępowaniu.
II. Bezpośrednio przed otwarciem ofert sekretarz Komisji Przetargowej, podał kwotę jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 93 864,00 zł brutto.
III. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 2016-09-13 do godz. 10:00, złożono oferty, według tabeli
poniżej:
Nr
oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena brutto
[zł]
Okres gwarancji
[liczba miesięcy]
1.
Syriana Joanna Fischer
ul. Kazimierza Porębskiego 28/17, 80-180 Gdańsk
48 560,40
48
2.
FHU Intersell Waldemar Płonka
ul. Jesionowa 17a, 42-525 Dąbrowa Górnicza
44 649,00
48
3.
EIP Sp. z o.o.
ul. Inflancka 5/57, 00-189 Warszawa
49 972,44
48
43 920,35
48
47 300,88
48
57 204,84
48
4.
5.
6.
ATUT Centrum Sp. z o.o.
ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 10 lok. 134
02-972 Warszawa
Restor Spółka Jawna
Piotr Anton, Artur Czapski, Tomasz Rostropowicz
ul. Dworkowa 2/107a, 00-784 Warszawa
Primar Information Technology
Grzegorz Pałczyński
ul. Meksykańska 6 lok. 101, 03-948 Warszawa
7.
Henwar Sp. z o.o. sp.k.
ul. Włodzimierza Perzyńskiego 20, 01-883 Warszawa
44 319,36
48
8.
FAST IT Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Drewnowska 43/55, 91-002 Łódź
44 388,25
48
1
9.
Microsystem Group
Andrzej Synejko Joanna Synejko Sp. j.
ul. Górczewska 69/73, 01-401 Warszawa
49 559,16
24
10.
Engave Sp. z o.o.
ul. Łopuszańska 32, 02-220 Warszawa
75 735,92
24
11.
Polsoft Engineering Sp. z o.o.
ul. Ks. Bpa. Herberta Bednorza 19, 40-384 Katowice
41 401,80
48
12.
E-Generation Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
42 946,68
48
13.
Itprojekt Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa
40 852,53
48
14.
System Data Sp. z o.o.
ul. Henryka Sienkiewicza 42, 39-300 Mielec
75 876,24
48
15.
PotronicsIT Sp. z o.o.
ul. Stanisława Dubois 114/116, 93-465 Łódź
45 460,40
48
IV.Termin wykonania zamówienia: do 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
V.Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
VI.Osoby uczestniczące w otwarciu ofert nie zgłosiły uwag ani zapytań do prawidłowości przeprowadzonej
procedury otwarcia ofert.
ZATWIERDZIŁ:
z upoważnienia Dyrektora
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
(-) Piotr Szymański
Zastępca Dyrektora ds. Teleinformatycznych
..............................................................................
( podpis kierownika zamawiającego lub osoby umocowanej)
Sporządził: Sadło Aleksandra
2

Podobne dokumenty