nieodpłatnie w formacie PDF

Transkrypt

nieodpłatnie w formacie PDF
listopad
2013 (119)
badania i pomiary instalacji elektrycznych
w obiektach zagrożonych wybuchem
dobór mocy zespołu prądotwórczego
efektywność energetyczna
w przemyśle
e-mail: [email protected] www.elektro.info.pl
11
Nakład 9,5 tys. egz. ISSN 1642-8722 indeks 373761
Cena 12,00 zł (w tym 5% VAT)
ENERGETAB, HALA K, STOISKO 15
Więcej o naszych
produktach
na stronie 39
spis treści
s. 30
s. 65
s. 70
od redakcji
piszą dla nas
po godzinach
e.nowości
e.informuje
e.dystrybucja
e.normy
e.wspomnienie
e.recenzja
e.krzyżówka
6
8
10
11
14
74
75
76
77
78
badania i pomiary instalacji elektrycznych
w obiektach zagrożonych wybuchem
zestawienie mierników rezystancji izolacji
18
24
prezentacja
MI 3102 BT i MI 3102H BT EurotestXE
26
Grzegorz Hołdyński
analiza obciążeń i zużycia energii elektrycznej
podczas imprezy masowej
Norbert Borek
42
prezentacja
Platinum – nowa seria przycisków i przełączników
Lovato Electric
46
48
Janusz Konieczny, Ryszard Zacirka
system przeciwpożarowy wykorzystujący wyłączniki
różnicowoprądowe
52
systemy gwarantowanego zasilania
Julian Wiatr
55
napędy i sterowanie
Karol Kuczyński
kamery termowizyjne w badaniach urządzeń
elektrycznych
28
instalacje elektroenergetyczne
Jerzy Szymański
napięcia zaburzeń doziemnych i międzyfazowych
w napędach z przekształtnikami częstotliwości
60
automatyka
prezentacja
klimatyzatory „Blue e” w SHW Werkzeugmaschinen
GmbH – chłodzenie dopasowane pod kątem
efektywności
30
prezentacja
plan zmniejszenia zużycia energii
w przedsiębiorstwie przemysłowym
32
Karol Kuczyński
efektywność energetyczna w przemyśle –
możliwości jej zwiększenia
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
40
dobór mocy zespołu prądotwórczego
termowizja
4
prezentacja
Eaton Road Show 2013
problemy odbezpieczania wyłączników
różnicowoprądowych
Karol Kuczyński
Schneider Electric
Mariusz Hudyga
39
Stanisław Czapp
Fryderyk Łasak
Rittal
prezentacja
SIBA – nasze zabezpieczenie, twoja korzyść
ochrona przeciwporażeniowa
miernictwo
Merserwis
Mariusz Madurski
Karol Kuczyński
precyzyjne pomiary przesunięcia i kąta obrotu –
wprowadzenie
65
Karol Kuczyński
zestawienie enkoderów liniowych i obrotowych
67
kable i przewody
Karol Kuczyński
34
elementy do oznaczania kabli i przewodów
70
ZS
Drodzy Czytelnicy
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wybitnego znawcy ochrony odgromowej oraz przepięciowej, cenionego w kraju oraz za granicą prof. dr. hab. inż. Andrzeja Witolda Sowy. Zmarły 28 października 2013 roku profesor był współpracownikiem miesięcznika „elektro.info” od początku jego istnienia. Bardzo ceniliśmy sobie
jego uwagi, a także ogromną wiedzę, którą przez tyle lat dzielił się z naszymi czytelnikami. Zostawił po sobie znaczny dorobek, z którego korzystać będą następne pokolenia. Profesor Andrzej Witold Sowa został pochowany 4 listopada br. na cmentarzu
w Karakulach k. Białymstoku, z którym związał swoje życie wiele lat temu.
Będzie nam Go brakowało. Cześć Jego pamięci.
Tym razem bieżący numer „elektro.info” poświęciliśmy pomiarom elektrycznym oraz
wybranym zagadnieniom z zakresu instalacji elektrycznych. Bieżący numer zbiega się
z obchodami 20-lecia Grupy MEDIUM, którego częścią jest nasza redakcja. Obchody
jubileuszu odbyły się podczas konferencji zorganizowanej 7 listopada w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, poświęconej sterowaniu urządzeń przeciwpożarowych (obszerną relację z tego wydarzenia zamieścimy w wydaniu grudniowym).
Prace kontrolno-pomiarowe pozwalają na ocenę jakości wykonanych prac montażowych oraz remontowych. Umożliwiają one ocenę warunków bhp, przez eliminację z użytkowania urządzeń niespełniających określonych warunków technicznych
oraz lokalizację czynników szkodliwych dla zdrowia.
Urządzenia pomiarowe spełniają również ważną funkcję w systemie rozliczeń finansowych. Pozwalają one na ograniczenie nadużyć oraz umożliwiają prowadzenie racjonalnej gospodarki energetycznej. Dla spełnienia tych wymagań w trakcie eksploatacji konieczna jest okresowa ocena stanu technicznego instalacji, dla której podstawą jest ocena parametrów technicznych instalacji uzyskanych w wyniku pomiarów ochronnych. Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane, pomiary te powinny zostać
wykonane nie rzadziej niż co pięć lat. Jest to bardzo ogólne wymaganie, które nie
zabrania wykonywania pomiarów częściej w zależności od warunków, w jakich jest
eksploatowana instalacja. Dobry stan techniczny instalacji elektrycznych to również
zwiększone bezpieczeństwo ppoż., przez co przepisy dotyczące ochrony ppoż. wymagają badania stanu instalacji zasilającej urządzenia ppoż. nie rzadziej niż raz
w roku. Zachęcamy do lektury artykułu Fryderyka Łasaka, poświęconego badaniu
instalacji elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (s. 18), milcząco
traktowanych w wielu publikacjach.
W listopadowym numerze znajdą Państwo drugą część mojego artykułu poświęconego doborowi mocy zespołu prądotwórczego oraz projektowaniu ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych zasilanych przez jego generator (s. 55).
Uzupełnieniem jego tematyki jest artykuł Grzegorza Hołdyńskiego, pracownika naukowego Politechniki Białostockiej, który przedstawił analizę obciążenia i zużycia
energii podczas imprezy masowej zasilanej przez zespół prądotwórczy (s. 42).
Stanisław Czapp z Politechniki Gdańskiej opisał istotne problemy dobezpieczania
wyłączników różnicowoprądowych bezpiecznikami oraz wyłącznikami nadprądowymi (s. 48). Ryszad Zacirka oraz Janusz Konieczny z Politechniki Wrocławskiej
przedstawili z kolei autorski projekt wykorzystania wyłączników różnicowoprądowych w systemie ochrony przeciwpożarowej budynków (s. 52).
Tradycyjnie zamieszczamy również informacje o nowościach, relacje z imprez branżowych, w których uczestniczyła nasza redakcja, oraz prezentujemy zmiany w normalizacji. Miłej lektury.
Io
6
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
piszą dla nas
dr hab. inż. Stanisław Czapp
Pracownik Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki
Gdańskiej. Tu uzyskał dyplom magistra inżyniera (1996), stopień doktora (2002) i doktora habilitowanego (2010). Jego działalność jest związana z instalacjami i urządzeniami elektrycznymi, oświetleniem elektrycznym, a w szczególności ochroną
przed porażeniem prądem elektrycznym. Autor lub współautor
wielu artykułów i referatów oraz opracowań niepublikowanych
o charakterze projektów, ekspertyz i opinii. Jest rzeczoznawcą
SEP w dziale 08 Instalacje i urządzenia elektryczne. Aktualnie
pełni funkcję prodziekana ds. rozwoju i współpracy.
s. 18
s. 55
s. 34
GRUPA MEDIUM
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
dr inż. Grzegorz Hołdyński
Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej, który ukończył w 1997 r. Tam też w 2006 r. uzyskał tytuł
doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej elektrotechnika o specjalności elektroenergetyka. Od ukończenia studiów
związany z Politechniką Białostocką, gdzie pracuje jako nauczyciel akademicki. Do jego głównych zainteresowań zawodowych
i naukowych należą takie zagadnienia jak: analiza stanów pracy
sieci elektroenergetycznych, jakość energii elektrycznej (szczególnie asymetria oraz odkształcenia prądów i napięć w sieciach
elektroenergetycznych), odnawialne źródła energii, w tym głównie energetyka wiatrowa. Jest autorem lub współautorem wielu
prac naukowo-technicznych z wymienionych dziedzin, publikowanych w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych oraz wielu opracowań technicznych i ekspertyz wykonanych przy współpracy z przemysłem.
04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18
tel. 22 810 65 61, faks 22 810 27 42
[email protected]
www.elektro.info.pl
REDAKCJA
Redaktor naczelny
JULIAN WIATR [email protected]
Sekretarz redakcji
ANNA KUZIEMSKA [email protected] (redaktor językowy)
Redakcja
KAROL KUCZYŃSKI [email protected] (redaktor tematyczny)
EMILIA SOBIESIAK [email protected] (redaktor www)
JACEK SAWICKI [email protected] (redaktor tematyczny)
JANINA MYCKAN-CEGŁOWSKA (redaktor statystyczny)
REKLAMA I MARKETING
tel./faks 22 810 28 14
Dyrektor ds. marketingu i reklamy JOANNA GRABEK [email protected]
tel. 0 600 050 380
KOLPORTAŻ I PRENUMERATA
tel./faks 22 810 21 24
dr inż. Jerzy Szymański
Ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej, a tytuł doktora uzyskał
w 1988 r. na Wydziale Elektrycznym tej
samej uczelni. W tej chwili jest adiunktem w Zakładzie Napędów Elektrycznych
i Elektroniki Przemysłowej na Wydziale
Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Specjalista
w zakresie: elektrycznych napędów elektrycznych z przekształtami częstotliwości, automatyzacji systemów napędowych oraz
bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych. W latach
2006–2007 brał udział w szkoleniach i wykładał w zagranicznych ośrodkach naukowych, m.in. w USA i Belgii. Autor wielu publikacji w czasopismach naukowych i technicznych oraz
tłumaczeń z języka angielskiego książek technicznych i dokumentacji. Konsultant naukowo-techniczny firm Danfoss Poland
Sp. z o.o. i Elpol Centrum Elektroniki i Automatyki Sp. z o.o.
Obecne zainteresowania to przemysłowe zastosowania przekształtników częstotliwości dużych mocy w napędach grupowych zasilanych z sieci nieuziemionych, elektryczna kolej podziemna i elektrociepłownie atomowe.
8
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
Dyrektor ds. marketingu i sprzedaży MICHAŁ GRODZKI [email protected]
Specjalista ds. dystrybucji ANETA KACPRZYCKA [email protected]
Specjalista ds. prenumeraty ANNA SERGEL [email protected]
ADMINISTRACJA
Główna księgowa BARBARA PIÓRCZYŃSKA [email protected]
HR DANUTA CIECIERSKA [email protected]
SKŁAD I ŁAMANIE
Studio graficzne Grupy MEDIUM
DRUK
Zakłady Graficzne Taurus
Redakcja zastrzega prawo do adiustacji tekstów. Nie zwraca tekstów niezamówionych.
Nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń oraz ma prawo odmówić publikacji bez podania przyczyn.
Wszelkie prawa zastrzeżone © by Grupa MEDIUM. Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Lista recenzentów merytorycznych dostępna jest
na stronie www.elektro.info.pl. Wersja pierwotna czasopisma – papierowa.
GRUPA
jest członkiem
Izby Wydawców Prasy – ISSN 1642-8722
6(Ô"$)
9 ,-($)
„ Konkurencyjne ceny na
produkty nawijane na szpule
„ 50,000 produktów w
opakowaniach gotowych
do uĝycia w produkcji
„ ¤ledzenie produktu wg '$7<
i nuPeru 3$57,, dla ponad
60,000 produktów
„ 'edykowany =espóî
Ekspertów do
przygotowywania ofert
cenowych
2/1 6#ď.%$13Ô/1.#4*3.6Å("$-8
www.farnell.com/pl
indeks firm
10
53
11
51
67
24
71
73
54
68
63
5, 40
7
37
12
35
41
9
12
59
29
12, 45
67, 68
3
47
68
15
1, 46
11, 26
25
11
12, 78
67, 69
30
80
75
32, 33
13
2, 39
69
25
79
69
61
31
69
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
w listopadzie
W
listopadzie na stronie elektro.info.pl
zajmiemy się termowizją i miernictwem. Tematykę rozpoczniemy od artykułu Karola Kuczyńskiego o oscyloskopach
analogowych i cyfrowych. Jordan Mężyk,
Andrzej Zbrowski oraz Artur Flach omówią systemy do wspomagania pomiarów
akustycznych, a Fryderyk Łasak przedstawi nam badania oraz pomiary eksploatacyjne w strefach zagrożonych wybuchem.
Następnie opublikujemy artykuł „Pomiary
diagnostyczne alternatywą dla oględzin
współczesnych rozdzielnic średniego napięcia”. Drugą połowę miesiąca rozpoczniemy artykułem Karola Kuczyńskiego o diagnostyce termowizyjnej instalacji elektroenergetycznych przy zastosowaniu kamer
termowizyjnych. Następnie omówimy zasady diagnostyki rozdzielnic nn przy zastosowaniu kamer termowizyjnych oraz pomiary elektryczne w obwodach niskiego
napięcia. Marek Jaworski przedstawi pomiarową identyfikację średnich wartości natężenia pola magnetycznego o częstotliwości 50 Hz w budynkach mieszkalnych. O termografii podczerwieni i zastosowaniu jej do kontroli pracy urządzeń elektrycznych napisze Wiera Oliferuk. Ocenę systemów uziemień
z wykorzystaniem pomiarów metodą udarową przeprowadzą Stanisław Wojtas oraz Marek Wołoszyk.
Karol Kuczyński zaprezentuje zagadnienia dotyczące pomiarów jakości energii elektrycznej. Miesiąc
zakończymy artykułem Andrzeja Nowakowskiego o systemach pomiarowych w inteligentnych sieciach
Smart Grids. Omówimy również technologie transmisji danych w sieciach komórkowych i ich zastosowanie do zdalnego nadzoru i pomiarów w rozproszonych systemach elektroenergetycznych.
Zachęcamy Czytelników do rozwiązania krzyżówki dostępnej na stronie www.krzyzowka.
elektro.info.pl. Nagrodą są szczypce nastawne „Cobra” do rur, z rękojeścią PCW Knipex, ufundowane przez sklep internetowy ProfiTechnik.
Tekst Emilia Sobiesiak
Rys. Robert Mirowski
A-LAN
AMPROBE
ATMOR
BALLUF
BIALL
BRADY
BROTHER
COMAP
DACKPOL
DANFOSS
EATON ELECTRIC
ECO ENERGY
ELEKTROBUD
ELEKTROMETAL
ELEKTROTIM
ETI-POLAM
FARNELL
FAST GROUP
FLIPO ENERGIA
FLUKE
HBM
IMPOL-1
JM TRONIK
KABEL 2014
KUBLER
LABELMARKET
LOVATO ELECTRIC
MERSERWIS
NDN
NOWIMEX
PROFITECHNIK
RENISHAW
RITTAL
SB ELECTRIC
SBT
SCHNEIDER ELECTRIC
SEMICON
SIBA POLSKA
SIMEX
SONEL
TELFORCEONE
TURCK
TWERD
VIGO SYSTEM
WOBIT
nowoś ci
wielofunkcyjne testery instalacji
elektrycznych Amprobe
nowy trójfazowy analizator jakości energii
MI 2892 Power Master
mprobe prezentuje wielofunkcyjne testery instalacji elektrycznych TelarisProInstall-100-EUR i ProInstall-200EUR. Te lekkie i wytrzymałe narzędzia umożliwiają sprawdzenie działania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych oraz w obiektach komercyjnych i przemysłowych.
Wielofunkcyjne testery instalacji elektrycznych pozwalają potwierdzić zgodność instalacji
elektrycznej z obowiązującymi
normami. Urządzenia zostały
zaprojektowane tak, by maksymalnie uprościć i przyspieszyć
pracę użytkowników. Łatwość
obsługi zapewnia interfejs i pokrętło wyraźnie wskazujące wybraną funkcję pomiarową. Dzięki dużemu, podświetlanemu
ekranowi LCD dane można odczytać pod różnym kątem. Obydwa testery są zgodne z kategoriami
bezpieczeństwa
CAT III 500 V, CAT IV 300 V. Telaris Proinstal umożliwiają pomiary rezystancji izolacji przy
napięciu pomiarowym do
1000 V, pomiary ciągłości przewodów i małych rezystancji prą-
irma Metrel wprowadziła
na rynek nowy trójfazowy
analizator jakości energii MI
2892 Power Master. Urządzenie to umożliwia wykonywanie pomiarów zgodnie z klasą
A normy IEC PN-EN 61000-430 w pełnym jej zakresie, zarówno jeśli chodzi o dokładność pomiaru, jak i synchronizację czasu przez GPS. Analizator wyposażony jest w duży,
czytelny, kolorowy wyświetlacz graficzny, współpracuje
z kartami pamięci micro SD
o pojemności nawet do 32GB
oraz mierzy prąd i napięcie
4-kanałowo. Poza pełną oceną
jakości zasilania zgodnie z normą PN-EN 50160 (wzrosty, zapady i zaniki napięcia, wyższe
harmoniczne do pięćdziesiątej
włącznie, pomiar migotania
i niesymetrii) przyrząd pozwala na realizację pomiaru i rejestracji: prądów rozruchowych, stanów nieustalonych,
interharmonicznych oraz temperatury. Analizator umożliwia również podgląd wykresów wskazowych w czasie rzeczywistym oraz kompletną
A
dem stałym 200 mA, pomiary
impedancji pętli zwarcia oraz
pomiary parametrów wyłączników różnicowoprądowych typu
A i AC oraz sprawdzenie kolejności faz. Mają także funkcję
sprawdzania biegunowości, automatyczną zamianę L-N
w przypadku niewłaściwego połączenia w gniazdku, jak i funkcję zapisu danych pomiarowych
z możliwością łatwego pobrania
na dysk komputera. Tester ProInstall-200- EUR umożliwia dodatkowo pomiar rezystancji
uziemienia i pomiary parametrów wyłączników różnicowoprądowych typu B (reagujących
na stały prąd upływu). Jest również wyposażony w funkcję wykonującą automatyczną serię
pomiarów wyłącznika różnicowoprądowego, do szybkiej oceny poprawności działania tych
wyłączników.
F
analizę efektywności energii
poprzez pomiar mocy i energii
wszystkich typów zgodnie
z normą IEEE 1459 (niezbędny przy kompensacji mocy
biernej). Komunikacja z PC
możliwa jest za pomocą USB
oraz GPRS i ETHERNET z opcją
zdalnej kontroli. W zestawie
standardowym MI 2892 dostarczany jest wraz z kompletny m okablowaniem oraz
4 sztukami cewek Rogowskiego o trzech, automatycznych
zakresach pracy. Bogaty zestaw dopełnia zaawansowane
oprogramowanie PowerView
3.0 w polskiej wersji językowej, umożliwiające profesjonalną analizę zapisanych danych oraz generowanie raportów pomiarowych w przejrzysty i intuicyjny sposób. Dystrybucję analizatora w Polsce
prowadzi firma Merserwis.
reklama
nr 11/2013
11
nowości
DMP41 – najlepszy w klasie
Wodniak do zadań specjalnych
D
P
MP41 firmy HBM jest jednym z najdokładniejszych
wzmacniaczy służących do pomiarów tensometrycznych.
Przy swojej długotrwałej stabilności i wyjątkowych cechach,
jak np. możliwość sterowania za
pomocą ekranu dotykowego,
następca uznanego układu
DMP40 czerpie korzyści z ponad trzydziestoletniego doświadczenia swego poprzednika. Wzmacniacz DMP41 charakteryzuje się klasą dokładności
0.0005 stanowiąc tym samym
flagowy produkt firmy HBM
w tym zakresie i jednocześnie
unikatowy produkt w skali
światowej. Jego rozdzielczość
zbliża się do granic fizycznych
możliwości, a dotykowy ekran
znacznie ułatwia jego obsługę.
Układ bazuje na częstotliwości
nośnej 225 Hz, jest wyposażony
w szereg precyzyjnych filtrów
cyfrowych, system autokalibracji działający w tle i niezakłócający prowadzonych online pomiarów, interfejsy Ethernet i USB
i system linearyzacji. Wzmacniacz występuje w wersjach dwui sześciokanałowej. Znajduje
zastosowanie nie tylko w urzędach miar poszczególnych krajów, lecz również w przemyśle,
tam, gdzie wymagana jest najwyższa możliwa dokładność pomiaru.
modułowy system UPS EcoPower
DPA PLUS
F
AST Group
wprowadził na
polski rynek najnowszy produkt szwajcarskiej firmy Newave – modułowy system UPS EcoPower
DPA PLUS. Nowy
system składa się
z modułów 100 kW,
które są montowane
w szafach mieszczących do
5 modułów UPS. System może
być skalowalny w zakresie
mocy (0,1–3) MW (łączenie do
6 szaf 500 kW). To całkowicie
rewolucyjne rozwiązanie
w systemach modułowych.
Systemy EcoPower zapewniają: elastyczność w budowie
systemu zasilania, niskie koszty eksploatacji, najwyższy
współczynnik dyspozycyjności
zasilania. System jest naprawiany na zasadzie HOT-SWAP
(wymiany modułu „na gorąco”) bez przerywania gwaran-
12
towanego, falownikowego zasilania odbiorników. System jest
ca ł kow icie produ kowa ny
w Szwajcarii i zapewnia najlepszy światowy poziom technologiczny oraz legendarną szwajcarską niezawodność i jakość.
System jest przeznaczony do
większych serwerowni, obiektów i linii technologicznych.
UPS jest konstrukcji VFI i klasy
SS 111 (wg. PN-EN 62040-3).
Wymaga dostępu serwisowego
tylko od przodu i dzięki bardzo
wysokiej sprawności emisja ciepła została zminimalizowana.
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
rzeciwwybuchowa oprawa oświetleniowa Wodniak Ex to najnowsza propozycja polskiej firmy Elektrometal SA. Oprawy Wodniak
Ex przeznaczone są do oświetlania ogólnego hal przemysłowych oraz pomieszczeń
i przestrzeni zaliczanych do
stref „2” i „22” zagrożenia
wybuchem gazów, par i mgieł
cieczy palnych w grupie wybuchowości IIA, IIB, IIC, w klasie temperaturowej T6. Oprawa Wodniak Ex należy do znanej na rynku grupy Wodniak.
Oprawy z tej grupy dzięki
IP66 doskonale sprawdzają
się w codziennej pracy w warunkach wilgoci i zapylenia,
posiadają odporny korpus,
standardowo wykonany z po-
liestru wzmocnionego włóknem szklanym (GRP), klosz z wysokiej jakości poliwęglanu i elementy mocujące klosz ze stali
nierdzewnej (zwieszanie zawiasowe). Dobra jakość i mnogość dostępnych wariantów zaspokoją oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Dostępne moce
18–58 W (typu T8) lub 14–80 W
(typu T5). Opcjonalnie możliwe
są wykonania z wbudowanymi
bateriami zasilania awaryjnego i dopuszczeniem CNBOP (dotyczy wersji przemysłowej).
KNIPEX Cobra
U
niwersalne szczypce do rur Cobra
– to najbardziej
znany, sprzedawany w milionach sztuk produkt firmy Knipex. Szczypce
pr zez n aczone
są głównie do
prac instalacyjnych, jednakże dzięki unikalnym rozwiązaniom technicznym przydatne są także
podczas wielu prac serwisowych i montażowych. Cobra
model 87 01 250 o długości
250 mm posiada zakres pracy do 46 mm oraz szybką regulację za pomocą przycisku
w 25 położeniach złącza.
Hartowane do ok. 61 HRc
zęby ustawione są w sposób
umożliwiający blokowanie
się szczypiec na chwytanym
przedmiocie. Nie wymaga to
od użytkownika zaciskania
szczypiec, a jedynie przyłożenia siły w celu pokręcania narzędziem. Ergonomicznie wyprofilowana rękojeść zabezpiecza przed przyskrzynieniem palców podczas pracy
oraz zapewnia pewny i mocny
chwyt. Cobra wykonana jest
z wysokogatunkowej stali stopowej oraz hartowana, co zapewnia długotrwałą żywotność oraz odporność na zużycie. Szczypce posiadają 5-letnią gwarancję i dostępne są
w sk lepie i nter netow y m
ProfiTechnik.
nr 11/2013
informuje
elektro.info szkoli elektryków i pożarników
EMC’13
Zakład Przekładników i Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu
Elektroenergetyki PŁ po raz ósmy zorganizował Krajowe Sympozjum
Kompatybilności Elektromagnetycznej
w Elektrotechnice i Elektronice. Sympozjum zgromadziło przedstawicieli
ośrodków naukowych pracujących nad
zagadnieniami EMC, laboratoriów
przeprowadzających badania i pomiary oraz przemysłu zainteresowanego
stwierdzeniem zgodności CE swoich
produktów. Zaprezentowano 30 referatów. Podczas żywej dyskusji poruszano wiele aktualnych problemów związanych zwłaszcza z implementacją Dyrektyw UE, które ze względu na skomplikowaną tematykę, bardzo trudne pomiary i badania, a nawet ostateczną
ocenę wyników badań, sprawiają wiele trudności.
Sympozjum odbyło się w dniach
17–18 października w Grand Hotelu
w Łodzi. Uczestniczyło w nim 50 osób
z firm, instytutów naukowych i politechnik, m.in.: Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie, Instytut Elektrotechniki w Warszawie, Politechnika
Gdańska, Politechnika Lubelska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Śląska, Wojskowa Akademia Techniczna
oraz Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej.
Kolejne IX Sympozjum Kompatybilności Elektromagnetycznej w Elektrotechnice i Elektronice planowane jest
na październik 2015 r.
Oprac. kk
sprostowanie
W nr. 10/2013 „elektro.info” została
zamieszczona relacja z konferencji
ELSAF 2013, w której zamieszczono
ostre słowa krytyki skierowane
w osobę Bogumiła Dudka.
Podczas swojego wystąpienia Bogumił Dudek podjął próbę interpretacji zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 kwietnia 2013 roku
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
(DzU z 2013 roku, poz. 429). Błędnie zostały zinterpretowane niektóre jego wypowiedzi, za co serdecznie przepraszamy autora referatu oraz wszystkich Czytelników.
Redakcja „elektro.info”
14
W
dniach 23–25 września w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy
w Józefowie k. Otwocka odbyło się kolejne
szkolenie pt. „Oświetlenie awaryjne – projektowanie, instalacja, konserwacja”. Wzięło
w nim udział 23 uczestników.
Wykład wprowadzający wygłosił Marcin
Wawerek, który omówił zasady wprowadzania opraw oświetlenia awaryjnego do obrotu
w myśl obowiązujących przepisów techniczno-prawnych. Redaktor naczelny „elektro.info”
Julian Wiatr wygłosił czterogodzinny wykład
poświęcony zasilaniu obiektów budowlanych.
Omówił w nim układy zasilania, zasady doboru mocy źródeł zasilających oraz ich lokalizacji. Szczególna uwaga została zwrócona na zasady zasilania urządzeń przeciwpożarowych,
których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.
Omówione zostały wymagania dotyczące
zasilania oświetlenia awaryjnego oraz podstawowe zasady jego projektowania w budynkach oraz tunelach komunikacyjnych. Wskazał również podstawowe błędy popełniane na
etapie projektowania oświetlenia awaryjnego. Wykład zakończyło omówienie zasad projektowania przeciwpożarowego wyłącznika
prądu oraz prezentacja normy N SEP-E 005
Dobór przewodów elektrycznych do zasilania
urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.
Kolejny wykład poświęcony badaniu oświetlenia z wykorzystaniem programu Sam Serwis firmy KRESAR wygłosił Przemysław Średziński. Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSPS st. bryg. Paweł Janik, zapoznał uczestników szkolenia z działalnością
Państwowej Straży Pożarnej w zakresie prowadzenia odbiorów instalacji oświetlenia
ewakuacyjnego wraz z systemami zasilania.
Tomasz Kaczor i Marek Ryba z firmy PZPO
omówili oprawy oświetlenia w systemach rozproszonych i w systemach centralnego zasilania. Mł. bryg. Edward Skiepko, pracownik
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, omówił
szczegółowo wymagania stawiane oświetleniu awaryjnemu, między innymi dotyczące
zasad rozmieszczania opraw oraz oznaczania
dróg ewakuacyjnych.
Kolejny wykład Edwarda Skiepko został poświęcony zasadom doboru przewodów do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
Uczestnicy szolenia w Bielsku-Białej wraz prowadzącym szkolenie
funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru oraz ich zabezpieczania. Dariusz Kamiński, kierownik działu projektowego firmy GOLAND, omówił zasady projektowania oświetlenia z wykorzystaniem programów komputerowych „DIALUX” oraz „RELUX”. Szkolenie zakończyło wystąpienie zastępcy dyrektora CNBOP PIB mł. bryg. Jacka Zboiny, który posumował 3-dniowe szkolenie oraz wręczył uczestnikom certyfikaty uczestnictwa.
Z kolei w dniach 1–3 października na zaproszenie ZIAD Bielsko-Biała redaktor naczelny „elektro.info” Julian Wiatr, przeprowadził szkolenie dla projektantów pt. „Aspekty prawne i techniczne projektowania sieci
oraz instalacji elektrycznych”. W imieniu organizatorów szkolenia uczestników powitał
Roman Fober, który przedstawił plan zajęć
oraz omówił cel szkolenia. W czasie zajęć słuchacze poznali zasady przyłączania odbiorców do sieci elektroenergetycznej zgodnie
z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego (DzU
nr 93/2007, poz. 623, z późn. zm.). Prowadzący zwrócił uwagę na rozbieżności dotyczące terminów wydawania technicznych
warunków przyłączania do sieci elektroenergetycznej określonych ww. rozporządzeniu
oraz Ustawie Prawo energetyczne (DzU nr
89/2006, poz. 625, z późn. zm.), co skutkuje
szeregiem nieporozumień pojawiających się
pomiędzy spółkami dystrybucyjnymi a odbiorcami.
Po omówieniu wymagań formalnoprawnych
zostały przedstawione zasady tworzenia układu zasilania budynków użyteczności publicznej w konfiguracji zapewniającej wysoką niezawodność zasilania oraz zasady doboru źródeł zasilających stosowanych w budownictwie.
Uwagę zwrócono na zasady doboru mocy zespołu prądotwórczego oraz zasilacza UPS i za-
nr 11/2013
nr 11/2013
reklama
sady projektowania skutecznej ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych
zasilanych z tych źródeł.
Uczestnicy szkolenia zobaczyli model optymalnej lokalizacji stacji transformatorowej
oraz zapoznali się z wymaganiami w zakresie odległości pod względem ochrony przeciwpożarowej źródeł zasilających od innych
budynków. Przedstawione zostały układy zasilania awaryjnego stosowane w praktyce oraz
zasady projektowania układów współpracy
zespołu prądotwórczego z siecią elektroenergetyczną. Szczegółowo omówiono również zasady kompensacji mocy biernej w budynkach
użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych
budynkach mieszkalnych.
Osobny wykład został poświęcony projektowaniu i budowie linii kablowych SN oraz nn.
Szczegółowo zostały omówione wymagania
dotyczące wykonywania obliczeń zwarciowych w sieciach elektroenergetycznych oraz
instalacjach elektrycznych. Przedstawiono
również zasady doboru przewodów w instalacjach elektrycznych oraz ich zabezpieczania.
Szczególna uwaga została zwrócona na konieczność zapewnienia wybiórczości działania poszczególnych stopni zabezpieczeń w sieciach oraz instalacjach odbiorczych. Podczas
zajęć zostały wyjaśnione zasady projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz jej oceny w instalacjach zasilanych z sieci elektroenergetycznej i z generatora zespołu prądotwórczego oraz innych źródeł zasilających.
W czasie zajęć zostały również omówione
podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do budynków ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń stwarzanych
przez urządzenia oraz instalacje elektryczne.
Przedstawiono podstawowe przyczyny pożarów w budynkach i krzywe pożarowe zdefiniowane w normie EN 1363-2:2001 Badanie
odporności ogniowej. Część 2: Procedury alternatywne i dodatkowe.
Omówione zostały również zasady doboru
przewodów do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, które muszą funkcjonować w czasie pożaru, oświetlenie awaryjne oraz zasady projektowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E 005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Szkolenie zakończyło
omówienie wymagań stawianych dokumentacji budowlanej zgodnie z wytycznymi usta-
Po zakończonym szkoleniu w firmie QUMAK
wy Prawo budowlane i innymi aktami prawnymi z nią związanymi oraz prezentacja przykładowych projektów.
Program szkolenia obejmował dwadzieścia
cztery godziny zajęć audytoryjnych, w ramach
których omawiano materiał zgromadzony
w „Poradniku projektanta elektryka”, autorstwa Juliana Wiatra i Marcina Orzechowskiego oraz książce pt. „Podstawy projektowania
i budowy elektroenergetycznych linii kablowych SN, autorstwa Juliana Wiatra, Radosława Lenartowicza i Marcina Orzechowskiego.
Na zakończenie słuchacze otrzymali zaświadczenia o odbyciu kursu dla projektantów, które wręczył Roman Fober, pracownik ośrodka
doskonalenia zawodowego ZIAD.
Kolejne szkolenie z udziałem naszej redakcji odbyło się w dniu 7 października br. w Warszawie. Julian Wiatr przeprowadził szkolenie
dla pracowników firmy QUMAK S.A. Zostało ono zorganizowane przez kierownika działu wsparcia technicznego firmy QUMAK S.A.,
Łukasza Matlaka. W szkoleniu uczestniczyło dziesięć osób z działu technicznego firmy.
W ramach spotkania zostały omówione podstawy zasilania w energię elektryczną budynków i innych obiektów budowlanych oraz
zagadnienia ochrony przeciwporażeniowej
w instalacjach elektrycznych przy zasilaniu
z różnych źródeł zasilania, podstawy projektowania instalacji elektrycznych oraz ochrony ppoż.- i oświetlenia awaryjnego.
Słuchacze poznali zasady doboru przewodów elektrycznych, projektowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu, doboru mocy źródeł zasilających oraz wymagania dotyczące
ich lokalizacji. Szczegółowo zostały omówione zasady tworzenia układów zasilania
o zwiększonej niezawodności dostaw energii
elektrycznej oraz podstawy ochrony odgromowej wynikające z norm serii PN-EN 62305
Ochrona odgromowa. Każdy z uczestników
szkolenia otrzymał od naszej redakcji komplet
materiałów szkoleniowych oraz aktualny numer „elektro.info”.
Dystrybutor
tel. 801 000 690 (koszt połączenia lokalnego)
fax: 71 792 04 02
[email protected]
15
www.labelmarket.pl
promocja
Kolejne szkolenie z udziałem naszej redakcji obyło się 23 października
w CNBOP PIB w Józefowie k. Otwocka. Tym
razem dotyczyło ono zasilania wentylacji pożarowej. Wykład przygotowany przez red.
Juliana Wiatra prowadził gościnnie Marcin
Orzechowski, współautor „Poradnika projektanta elektryka”. W ramach wykładu zostały omówione problemy oddymiania dróg
ewakuacyjnych, konieczność stosowania
wzdłuż nich przewodów bezhalogenkowych
i sposoby zasilania wentylacji pożarowej
zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E
005. Szczególna uwaga została zwrócona na
podstawowe błędy popełniane przez projektantów podczas opracowywania projektów
zasilania urządzeń ppoż., których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.
Uczestnicy szkolenia otrzymali od naszej redakcji materiały szkoleniowe oraz aktualny
numer „elektro.info”.
Tekst i fot. ww
Budowa Muzeum Katyńskiego
P
owstaje Muzeum Katyńskie, którego otwarcie ma nastąpić w 2015 r. Muzeum upamiętni ofiary mordu NKWD z 1940 r. Będzie
się mieścić na terenie Cytadeli Warszawskiej.
Otwarcie budowy odbyło się 9 października 2013 roku z udziałem Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana
Zdrojewskiego, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz,
Prezes Federacji Rodzin Katyńskich Izabelli
Sariusz-Skąpskiej oraz innych zaproszonych
gości. Uroczystość otwarcia budowy poprzedziło wystąpienie Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego, prof. dr hab. Zbigniewa Wawra,
który przywitał przybyłych gości oraz w kilku słowach przedstawił historię powstania
obiektu. – Budowa Muzeum Katyńskiego to
sprawa honoru dla Wojska Polskiego i Ministerstwa Obrony Narodowej – powiedział szef
MON Tomasz Siemoniak podczas prezentacji
terenu budowy Muzeum Katyńskiego. Minister zapewnił, że otwarcie Muzeum Katyńskiego odbędzie się wiosną 2015 r., czyli
w 75. rocznicę zbrodni katyńskiej. Pierwsze
efekty budowy nowej placówki, m.in. zagospodarowanie części plenerowej przy muzeum, mają być widoczne jesienią 2014 r. Obecna na prezentacji prezydent Warszawy Han-
Prace przy górnej części Baterii Barkowej
16
Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak
na Gronkiewicz-Waltz przypomniała historię
kłamstwa katyńskiego oraz fakt, że w okresie PRL nie można było swobodnie mówić
o zbrodni katyńskiej. Podkreśliła przy tym,
że lokalizacja Muzeum Katyńskiego na terenie Cytadeli Warszawskiej pozwoli wielu osobom poznać prawdę o wydarzeniach z 1940 r.
Prezes Federacji Rodzin Katyńskich Izabella
Sariusz-Skąpska, wnuczka Bolesława Skąpskiego – prokuratora zamordowanego w Katyniu w 1940 r. – zwróciła uwagę, że najcenniejszymi pamiątkami w powstającym Muzeum Katyńskim będą przedmioty należące
do zamordowanych Polaków, będące „relikwiami wydobytymi podczas ekshumacji z dołów śmierci”.
Muzeum Katyńskie zbuduje spółka PBM
Południe SA, która od 10 września 2013 roku
jest generalnym wykonawcą robót budowlanych. W przeszłości firma ta wykonywała już
podobne inwestycje, m.in. zbudowała Muzeum Powstania Warszawskiego i zaadaptowała dla potrzeb placówki kultury Fort Sokolnickiego na warszawskim Żoliborzu. Dokumentację projektową prac budowlanych przygotowała warszawska pracownia Brzozowski
Grabowiecki Architekci Sp. z o.o. Pierwsze
prace budowlane na terenie Cytadeli Warszawskiej rozpoczęły się 20 września.
Nadzór inwestorski prowadzi Stołeczny Zarząd Infrastruktury, w ramach którego funk-
nr 11/2013
cjonuje, kierowany przez mgr. inż. Krzysztofa Tasaka, zespół inspektorów:
inż. Leszek Garstka – inspektor nadzoru
inwestorskiego ds. konstrukcji budowlanych,
inż. Kazimierz Kossak – inspektor nadzoru
inwestorskiego ds. instalacji sanitarnych,
Zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego. Od lewej:
Julian Wiatr, Leszek Garstka, Krzysztof Tasak (szef zespołu) oraz Kazimierz Kossak
mgr inż. Stanisław Dubrawski – inspektor nadzoru inwestorskiego ds. sieci i instalacji teletechnicznych,
red. naczelny „elektro.info” mgr inż. Julian
Wiatr – inspektor nadzoru inwestorskiego
ds. sieci oraz instalacji elektrycznych.
Tekst i fot. ww
11. Spotkanie Projektantów Instalacji Niskoprądowych
P
od koniec września, w Wiśle, odbyło się
Spotkanie Projektantów Instalacji Niskoprądowych z Polski Południowej i Centralnej.
Wydarzenie skupiało producentów i dostawców rozwiązań oraz projektantów i instalatorów z branży niskoprądowej i zgromadziło projektantów, przedstawicieli Partnerów, ekspertów oraz media.
Zaprezentowali oni swoje doświadczenia
z realizacji projektów integrujących oferowane przez nich technologie. Dzięki temu uczestnicy spotkania mieli możliwość poznania praktycznych zastosowań produktów i rozwiązań.
Dodatkowo przedstawienie funkcjonujących
realizacji wzbogaciło prezentacje eksperckie.
Panele eksperckie stały się już nieodłączną częścią Spotkań Projektantów Instalacji
Niskoprądowych. W trakcie tej edycji spotkania uczestnicy mieli okazję wziąć udział
w czterech sesjach. Piotr Zychowicz – wiceprezes zarządu Krajowego Stowarzyszenia
Budowniczych Telekomunikacji, omówił pojęcie równoważności w przetargach publicznych na budowę systemów teleinformatycznych w świetle prawa zamówień publicznych. Grzegorz Augustyn z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie przedstawił najnowsze trendy z dziedziny technologii obrazu i dźwięku poprzez
pryzmat niezwykle ciekawych zastosowań
w obiektach użyteczności publicznej, które
coraz częściej wyróżniają się w ten sposób
spośród wielu im podobnych. Edward Skiep-
ko – rzeczoznawca ds. ppoż. zaprezentował
zasady sterowania i zasilania instalacji sygnalizacji pożarowej współpracującej z instalacjami użytkowymi. Natomiast Paweł
Kwasnowski – ekspert Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego, omówił wpływ systemów
automatyki na efektywność energetyczną
budynków w świetle normy PN-EN 15232.
Tradycyjnie, panelom merytorycznym towarzyszyły prezentacje rozwiązań na stoiskach wystawienniczych. Partnerzy 11. SPIN
mieli okazję wykazać się inwencją i pomysłowością podczas planowania stoisk. Po raz
pierwszy w historii SPIN odbył się bowiem
konkurs na najbardziej funkcjonalne i oryginalne stoisko wystawiennicze. Uczestnicy drogą elektroniczną oddawali głosy i wybrali zwycięzców. Stoiska firm: Unicard,
C&C Partners, BKT Elektronik oraz MiwiUrmet zostały najwyżej ocenione przez
uczestników.
Oprac. kk, fot. Lockus
lider wśród czasopism branżowych
promocja
Od prawej stoją: Izabella Sariusz-Skąpska, Tomasz
Siemoniak, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Bogdan Zdrojewski, Andrzej Kunert, Zbigiew Wawer
PRENUMERATA
DWULETNIA
t y l ko
roku!
a
c
ń
o
k
do
10% RABATU
175 zł!
prenumerata
edukacyjna (studencka)
– 70 zł
prenumerata roczna
– 99 zł
Grupa MEDIUM
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa
tel.: 22 810 21 24, 512 60 84
faks: 22 810 27 42
e-mail: [email protected]
ZAMAWIAM PRENUMERATĘ ELEKTRO.INFO OD NUMERU
RODZAJ PRENUMERATY
NAZWA FIRMY
ULICA I NUMER
KOD POCZTOWY I MIEJSCOWOŚĆ
OSOBA ZAMAWIAJĄCA
RODZAJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
E-MAIL
TELEFON KONTAKTOWY
Prezentacjom towarzyszyły liczne dyskusje
Informujemy, że składając zamówienie, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie wyżej wpisanych danych osobowych w systemie
zamówień Grupy Medium w zakresie niezbędnym do realizacji powyższego zamówienia. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DzU Nr 101/2002, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich
danych, aktualizowania ich i poprawiania. Upoważniam Grupę Medium do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Wysyłka
będzie realizowana po dokonaniu wpłaty na konto: Volkswagen Bank Polska S.A.
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
09 2130 0004 2001 0616 6862 0001
DATA I CZYTELNY PODPIS
nr 11/2013
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych
przez Grupę Medium oraz inne podmioty współpracujące z Wydawnictwem z siedzibą
w Warszawie przy ul. Karczewskiej 18. Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DzU Nr 101/2002, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przysługuje Pani/
/Panu prawo wglądu do swoich danych, aktualizowania i poprawiania ich, a także wniesienia umotywowanego sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Podanie danych ma charakter
dobrowolny.
17
czytelny podpis
miernictwo
badania i pomiary instalacji
elektrycznych w obiektach
zagrożonych wybuchem
mgr inż. Fryderyk Łasak
klasyfikacja przestrzeni
zagrożonych wybuchem
O
ceny zagrożenia wybuchem dokonuje inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym. Ocena zagrożenia wybuchem
obejmuje wskazanie miejsc, pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych, w których mogą tworzyć się mieszaniny wybuchowe, oraz wskazanie źródeł ewentualnego zainicjowania wybuchu.
Ocenę zagrożenia wybuchem i klasyfikację do odpowiednich stref powinien przeprowadzać zespół złożony
z odpowiednich specjalistów, tj. technologa odpowiedzialnego za proces
technologiczny, specjalistów ochrony
przeciwpożarowej, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, specjalistów elektryka i inżyniera ds. wentylacji. Decyzja zespołu przeprowadzającego klasyfikację zagrożenia wybuchem powinna być ujęta w formie dokumentu, który staje się podstawą doboru urządzeń elektrycznych i systemów ochronnych w sklasyfikowanych
przestrzeniach.
ocena ryzyka
W każdej sytuacji przed przystąpieniem do klasyfikacji przestrzeni zagrożonych wybuchem powinna być przeprowadzona ocena ryzyka.
zasady oceny ryzyka
Zasady oceny ryzyka na podstawie
wytycznych normy PN-EN 1127-1:2009
Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie
wybuchowi i ochrona przed wybuchem.
Część 1: Pojęcia podstawowe i metodologia (oryg.).
18
Ocena ryzyka wybuchu początkowo
koncentruje się na:
r prawdopodobieństwie wystąpienia
mieszaniny wybuchowej,
r prawdopodobieństwie wystąpienia
efektywnych źródeł zapalenia.
Ocena ryzyka powinna być przeprowadzona w odniesieniu do każdego procesu pracy lub procesu produkcyjnego
oraz w odniesieniu do każdego stanu
funkcjonowania. Przed przystąpieniem
do klasyfikacji przestrzeni do stref zagrożenia wybuchem powinny być podjęte działania zmierzające do minimalizacji ryzyka wybuchu.
Pomieszczenia i przestrzenie zewnętrzne określa się jako zagrożone wybuchem, jeżeli może się w nich
utworzyć mieszanina wybuchowa powstała z wydzielającej się takiej ilości
gazów palnych, par, mgieł, aerozoli lub
pyłów, których wybuch mógłby spowodować przyrost ciśnienia przekraczający 5 kPa.
Podstawą uznania przestrzeni za potencjalnie zagrożoną wybuchem jest
czas emisji i utrzymywania się czynników tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe.
Przy klasyfikacji przestrzeni do
odpowiedniej strefy zagrożenia wybuchem oraz przy doborze urządzeń
w wykonaniu przeciwwybuchowym
bierze się pod uwagę właściwości fizykochemiczne czynników palnych
występujących w danej przestrzeni,
zwłaszcza granice wybuchowości, temperaturę zapłonu w przypadku cieczy,
grupę wybuchowości i temperaturę samozapalenia, charakter procesu technologicznego, wentylację w klasyfikowanej przestrzeni, częstość występowania i przewidywany czas utrzymywania się mieszaniny wybuchowej.
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
klasyfikacja przestrzeni
zagrożonych wybuchem
mieszanin gazowych
Przestrzenie zagrożone wybuchem
mieszanin gazów palnych i par cieczy
palnych z powietrzem klasyfikuje się do
stref: 0, 1 i 2 według częstości i czasu występowania gazowej atmosfery wybuchowej w następujący sposób:
r strefa 0 – jest to przestrzeń,
w której gazowa atmosfera wybuchowa występuje ciągle, w długich okresach czasu lub często (ponad 1000 godzin w roku, np. w zbiornikach i aparatach technologicznych) w czasie normalnych warunków pracy urządzeń
technologicznych oraz w miejscach,
gdzie może pojawić się i utrzymywać, np. w kanałach, studzienkach,
pod stropami. W zasadzie warunki takie odpowiadają warunkom występującym we wnętrzach zbiorników z cieczami palnymi, w rurociągach, w reaktorach i innych urządzeniach technologicznych oraz niekiedy w przestrzeniach nad zbiornikami z dachami pływającymi, w kanałach, studzienkach
pod stropami itp.,
r strefa 1. – jest to przestrzeń,
w której pojawienie się gazowej atmosfery wybuchowej jest prawdopodobne
w warunkach normalnej pracy urządzeń technologicznych (w czasie od 10
do 1000 godzin w roku) np.:
a) wokół nieszczelnych urządzeń i elementów instalacji technologicznych,
jak dławice pomp i kompresorów,
połączeń kołnierzowych itp.,
b) wokół kominków wentylacyjnych
i oddechowych oraz przy zaworach
spustowych i zrzutowych,
c) w miejscach, w których produkuje
się lub stosuje ciecze palne, np. przy
malowaniu, myciu, czyszczeniu, klejeniu, drukowaniu, suszeniu itp.,
d) przy magazynowaniu substancji
palnych w nieszczelnych opakowaniach lub mogących ulec uszkodzeniu,
e) przy przelewaniu, mieszaniu i wykonywaniu czynności mogących
doprowadzić do wydzielenia się
substancji palnych (gazu, pary cieczy lub aerozoli) w ilościach mogących, w sprzyjających warunkach,
doprowadzić do powstania mieszaniny wybuchowej,
f) przy dystrybucji paliw i gazu płynnego (LPG), przy zaworach spustowych, zrzutowych i oddechowych.
Strefa ta może również obejmować
między innymi:
r bezpośrednie otoczenie strefy 0,
r bezpośrednie otoczenie miejsc zasilania surowcami aparatury technologicznej,
r bezpośrednie otoczenie miejsc napełniania i opróżniania,
r otoczenie wrażliwych na uszkodzenia urządzeń, systemów ochronnych, części i podzespołów, wykonanych ze szkła, ceramiki i podobnych materiałów,
r bezpośrednie otoczenie niewłaściwie zabezpieczonych uszczelnień,
np. w pompach, zaworach,
r w miejscach i w czasie produkcji lub
stosowania cieczy palnych, np. do
mycia, czyszczenia, malowania, klejenia,
r w miejscach i w czasie przelewania, mieszania, suszenia i innych czynności mogących doprowadzić do wydzielania się gazów
palnych, par cieczy palnych lub
aerozoli w ilościach, które mogą
w sprzyjających warunkach do-
nr 11/2013
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
– po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.prenumerata.elektro.info.pl
nr 11/2013
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
19
miernictwo
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
– po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.prenumerata.elektro.info.pl
20
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
nr 11/2013
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
– po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.prenumerata.elektro.info.pl
nr 11/2013
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
21
miernictwo
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
– po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.prenumerata.elektro.info.pl
22
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
nr 11/2013
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
– po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.prenumerata.elektro.info.pl
nr 11/2013
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
23
zestawienie
zestawienie mierników rezystancji izolacji
Dystrybutor
BIALL Sp. z o.o.
80-299 Gdańsk, ul. Barniewicka 54c
tel. 58 322 11 91, 58 322 11 92, faks 58 322 11 93
[email protected]
www.biall.com.pl
Producent
KYORITSU
Oznaczenie katalogowe
KEW3021
KEW3127
KEW3128
4,000 (0,001)/40,00 (0,01)/400,00
(0,1)/2000 (1)
9990 (0,1)/99900 (0,1)/199000
(0,1)/999000 (0,1)/9990000 (0,1)
50000/100000/250000/500000/35000000
125/250/500/1000
250/500/1000/2500/5000
500/1000/2500/5000/10000/12000
–
60
60
1,5
5
5
2
2
2
20–600
30–600
30–600
220 mA
–
–
40 (0,01)/400 (0,1)
–
–
komparator, pamięć pomiarów,
podświetlany LCD
współczynniki PI/DAR/DD/StepVoltage/
RAMP, pomiar pojemności/prądu upływu
współczynniki PI/DAR/DD/StepVoltage,
pomiar pojemności/prądu upływu
wyświetlacz ciekłokrystaliczny 4 cyfry,
bargraf
wyświetlacz ciekłokrystaliczny, bargraf
wyświetlacz ciekłokrystaliczny, bargraf
tak/tak
tak/tak
tak/tak
6×AA (1,5 V)
wbudowany akumulator
wbudowany akumulator
kat. III 600V wg PN-EN 61010-1:2001
kat. IV 600V wg PN-EN 61010-1:2001
kat. IV 600V wg PN-EN 61010-1:2001
IP40
IP65
IP65
przewody pomiarowe z przyciskiem
wyzwalającym pomiar w rączce, chwytaki
krokodylkowe, pokrowiec
przewody pomiarowe, chwytaki
krokodylkowe i haczykowe, twarda waliza,
zasilacz, pokrowiec
przewody pomiarowe, chwytaki
krokodylkowe i haczykowe, twarda waliza,
zasilacz, pokrowiec
158×105×70
208×130×225
410×330×180
0,6
4
9
od 0 do 40
od 0 do 40
od 0 do 40
zapamiętanie do 99 pomiarów,
automatyczne wyłączenie
zapamiętanie pomiarów, pomiary
ciągłe,komunikacja Bluetooth, dedykowana
aplikacja Android
zapamiętanie pomiarów, pomiary ciągłe,
komunikacja z PC
PN-EN 61010-1:2001 kat. III 600V,
PN-EN 61557-1, PN-EN 61557-2,
PN-EN 61557-4
PN-EN 61010-1, PN-EN 61010-2-030
kat. IV 600 V, stopień zanieczyszczenia 2,
PN-EN 61010-031, PN-EN 61326-1,
PN-EN 61326-2-2
PN-EN 61010:2001 kat. IV 600 V,
stopień zanieczyszczenia 2
36
36
36
Parametry techniczne
Zakresy mierzonych rezystancji izolacji
(rozdzielczość), w [MΩ]
Napięcie pomiarowe, [V]
Czas pomiaru współczynnika absorpcji,
w [s]
Maksymalny prąd wyjściowy
przetwornicy, w [mA]
Częstotliwość pomiarów,
w [pomiarów/s]
Zakresy pomiarowe napięcia ac/dc
(rozdzielczość), w [V]
Pomiar ciągłości przewodów
Zakresy niskonapięciowego pomiaru
rezystancji (rozdzielczość), w [Ω]
Dodatkowe funkcje pomiarowe
Prezentacja pomiarów
Wskaźnik obecności napięcia/
samoczynne rozładowanie przyrządu
Zasilanie miernika
Kategoria pomiarowa
Stopień ochrony IP
Dołączone akcesoria
Wymiary zewnętrzne (szer.×wys.×gł.),
w [mm]
Masa całkowita, w [kg]
Temperatura pracy (otoczenia), w [ºC]
Informacje dodatkowe
Uwagi techniczne
Normy, atesty, certyfikaty, standardy,
znaki jakości
Gwarancja, w [miesiącach]
Dane zamieszczone w zestawieniu zostały nadesłane i zautoryzowane przez firmy
24
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
nr 11/2013
zestawienie mierników rezystancji izolacji
NDN
02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 15
tel./faks 22 641 15 47, 22 644 42 50
[email protected]
www.ndn.com.pl
SONEL SA
APPA
Lutron
SEW
SONEL SA
APPA 605
DI 6300
SEW1851 IN
WMPLMIC10k1
50/100/250/500/20000
200/1000
200/2000
0,999(0,001)/9,99(0,01)/99,9(0,1)/999 (1)/
9990 (10)/99900 (100)/999000 (1000)/
9990000 (10000)/40000000 (100000)
50/100/250/500/1000
100/250/500/1000
250/500/1000
50–1000 co 10/1000–10 000 co 25
–
–
–
trzy ustawienia czasu do wyliczenia Ab1
i Ab2 lub PI i DAR od 1 do 600 s
–
–
–
5
–
–
–
4
600
750 (1)
600 ac
0,0–29,9 (0,1)/30,0–299,9 (0,1)/300–750 (1)
prądem ≤ 200 mA
–
prądem ≤ 200 mA
prądem 200 mA
200 (0,1)/2000(1)
200 (0,1)
–
0,00–19,99 (0,01)/20,0–199,9 (0,1)/
200–999 (1)
–
–
–
wykresy, pomiar PI/DAR/DD/SV/BURN,
możliwość ustawienia limitu
3 ¾ cyfry
LCD 18 mm
3 ½ cyfry
graficzny LCD z podświetleniem 6,5”
–/–
tak/tak
tak/tak
tak/tak
4×AA (1,5 V)
6×AA (1,5V)
8×AA (1,5V)
akumulator żelowy 12 V lub sieciowe
kat. IV 600 V wg PN-EN 61010-1
kat. III 600 V wg PN-EN 61010-1
kat. III 600 V wg PN-EN 61010-1
kat. IV 600 V (III 1000 V) wg PN-EN 61010-1
–
IP54
IP54
IP40 (zamknięta obudowa IP67)
przewody pomiarowe, krokodylki,
sonda 1000 V
przewody pomiarowe, krokodylki
przewody pomiarowe
3×przewód 10 kV 3 m, 3×krokodylek 5,5 kV
(kat. IV 1000 V), 2×sonda ostrzowa 5,5 kV
z gniazdem bananowym, futerał L-4 na
akcesoria, przewód do ładowania i USB
165×170×92
160×120×85
165×170×92
390×310×180
0,65
0,58
0,97
7
od 0 do 40
od 0 do 50
od 0 do 40
od –20 do 50
pamięć do 500 pomiarów
pomiary cewek przekaźników,
uzwojeń silników
–
automatyczne wyłączenie, podświetlana
klawiatura, współpraca z automatyczną
przystawką do pomiaru kabli wielożyłowych
IEC 1010 kat. IV
IEC 1010 kat. III
IEC 1010 kat. III
PN-EN 61010-1, IEC 61557, PN-EN 61010-1,
ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001,
PN-EN 61326-1:2006,
PN-EN 61326-2-2:2006
12
12
12
36
nr 11/2013
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
25
prezentacja
MI 3102 BT i MI 3102H BT
EurotestXE
MERSERWIS
Na rynku pojawiły się nowe modele mierników firmy Metrel do pomiaru parametrów instalacji elektrycznych, w tym oczekiwany następca modelu MI 2086 Eurotest 61557, który przez wiele lat był jednym z najpopularniejszych mierników tego
typu w Europie.
M
odele te oznaczone symbolami: MI 3102 BT EurotestXE
i MI 3102H BT EurotestXE (z pomiarem izolacji do 2,5 kV) są całkowicie
nowymi konstrukcjami, które docelowo zastąpią poprzednie wersje
MI 3102 EurotestXE, MI 3102H CL
EurotestXE.
Z a ró w no M I 3102 BT, ja k
i MI 3102H BT EurotestXE pozwalają na wykonanie wszystkich pomiarów instalacji elektrycznych
zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN 61557 i PN-HD 60364,
w tym rezystancji izolacji napięciem do 1 kV/2,5 kV ze współczynnikami PI i DAR (tylko MI 3102H
BT), pomiar ciągłości PE prądem
200 mA ze zmianą polaryzacji
i 7 mA bez wyzwalania wyłączników RCD, pomiar impedancji pętli i linii, pomiar impedancji pętli zwarcia bez wyzwalania wyłączników (w czasie >10 s). Mierniki
umożliwiają także test wyłączników RCD: czasu zadziałania, prądu wyzwolenia i napięcia dotyko-
wego wyłączników RCD typu AC, A,
F (wszystkie modele) oraz dodatkowo B, B+ (tylko MI 3102 BT). Za ich
pomocą można również wykonywać pomiar rezystancji uziemienia
3-przewodową metodą techniczną
albo metodą dwucęgową oraz rezystywności gruntu (z opcjonalną
przystawką). Możliwy jest ponadto
pomiar napięcia TRMS i częstotliwości, sprawdzenia kolejności faz,
pomiaru natężenia oświetlenia za
pomocą sondy, prądu upływowego
i obciążenia – cęgami, prądu AC/DC
małymi cęgami, wyszukiwania obwodów bezpieczników i kabli pod
tynkiem (tylko MI 3102 BT). Kolejną zaletą jest możliwość wykonywania pomiarów w instalacjach
typu IT i testów urządzeń IMD (tylko MI 3102 BT) oraz testu ISFL (tylko MI 3102 BT) w tych instalacjach.
Nowe modele umożliwiają przeprowadzenie analizy jakości energii
w sieciach jednofazowych, tzn. pomiar mocy (S, Q, PF, THDU) oraz
harmonicznych (U, I) – co nie jest
powszechnie spotykaną funkcją
w tego typu miernikach.
szybsze pomiary
Jedną z najważniejszych nowości
jest wyposażenie mierników w funkcję AUTOSEKWENCJA, pozwalającą
na automatyczny pomiar parametrów w instalacjach typu TT (AUTO
U, Zln, Zs, Uc), TN z RCD (AUTO U,
Zln, Zs, Rpe), TN (AUTO U, Zln, Zlp,
Rpe), a w modelu MI 3102 BT dodatkowo – IT (AUTO U, Zl, ls, lm). Dzięki niej, w trakcie pomiarów operator wybiera jedynie typ instalacji,
a miernik po podłączeniu do gniazda pomiarowego i naciśnięciu przycisku TEST wykonuje automatycznie
wszystkie pomiary (np. dla instalacji TN z RCD pomiar: napięcia, impedancji linii, impedancji pętli bez wyzwalania RCD, rezystancji PE). Czas
trwania tego pomiaru, bez konieczności zmiany funkcji pomiarowych,
wynosi tylko 35 sekund (AUTO TN
z RCD). Bezpośrednio po zakończeniu
pomiarów miernik wyświetla wyniki, ocenia ich poprawność i pozwala na zapis w pamięci. W ten sposób
ogólny czas pomiarów skracany jest
nawet 5-krotnie.
usprawnienia i zmiany
Miernik wielofunkcyjny 3102 BT
26
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
Cały panel czołowy został przeprojektowany z myślą o zwiększeniu użyteczność i prostoty obsługi.
Zmieniono na panelu przyciski tak,
aby w szybki sposób umożliwić dostęp do najważniejszych funkcji. Nie
znajdziemy tutaj tradycyjnego przełącznika obrotowego funkcji, który w nowych modelach MI 3102 BT
i MI 3102H BT został zastąpiony
dwukierunkowym przyciskiem nawigacyjnym, pozwalającym na konfigurację i wybór funkcji pomiarowych. Mierniki zostały wyposażone
w duży ekran LCD, po bokach którego umieszczono zielone i czerwone
segmenty diod LED, które wraz z zupełnie nową sondą wielofunkcyjną
typu commander (także zawierającą
diody LED, latarkę i przyciski sterowania miernikiem) sygnalizują kolorem zielonym lub czerwonym rodzaj wyniku pomiaru w postaci DOBRY/ZŁY. Ocena wyniku możliwa jest
m.in dzięki wbudowanej tabeli bezpieczników dla funkcji impedancji
(należy wybrać typ zabezpieczenia)
oraz wprowadzonych limitów dla innych funkcji, które operator może
modyfikować. Dodatkowo miernik
posiada menu pomocy z dokładnymi schematami podłączenia miernika do instalacji dla każdej funkcji pomiarowej. W razie wątpliwości, operator może sprawdzić, jak wykonać
dany pomiar. W każdym z modeli
udało się obniżyć wagę do ok. 1,3 kg,
co ma duże znaczenie dla operatora.
Mierniki zasilane są tradycyjnymi
akumulatorkami AA, więc w przypadku ich rozładowania, można zastąpić je przejściowo standardowymi
bateriami AA. Wbudowana pamięć
do zapisu wyników posiada strukturę drzewa, a odczyt danych z poziomu PC możliwy jest przez kabel
USB lub Bluetooth.
nr 11/2013
Android i Bluetooth
Jedną z kolejnych nowości jest
wyposażenie mierników we wspomniany wyżej Bluetooth, który pozwala na bezprzewodową komunikację z PC lub urządzeniem typu tablet lub smartfon z systemem Android i programem Eurolink ANDROID.
Oprogramowanie Eurolink ANDROID pozwala na odczyt danych z pamięci miernika np. zaraz po każdym
pomiarze, a następnie nadanie właściwych nazw obiektom w strukturze za pomocą głosu bądź klawiatury smartfonu/tabletu, a nawet dodania zdjęcia, filmu czy notatki głosowej. Zmienione dane można przesłać
z tabletu/smartfona z powrotem do
pamięci miernika i kontynuować pomiary. Dzięki temu po zakończeniu
procedury pomiarowej, operator po
przejrzeniu danych może w oprogramowaniu Eurolink PRO lub Eurolink
PRO PLUS wydrukować z komputera
PC gotowy raport pomiarowy z właściwymi nazwami obiektów.
Oprogramowanie Eurolink na Android OS
wyposażenie i akcesoria
Każdy z modeli wyposażony jest
w: przewody pomiarowe, zestaw
krokodylków i sondy, sondę commander, zestaw do pomiaru uziemienia, program Eurolink PRO PC
PL, przewód USB, ładowarkę i aku-
mulatorki AA, torbę i certyfikat kalibracji – co pozwala, po otrzymaniu
takiego zestawu, na natychmiastowe rozpoczęcie wszystkich niezbędnych pomiarów.
Spośród dużego wyboru akcesoriów dodatkowych warto wspomnieć o cęgach prądowych A 1018,
A 1019 do uziemień, cęgach prądowych AC/DC A1391, sondach luksometrycznych, lokalizatorze, oprogramowaniu Eurolink PRO PLUS
i Eurolink ANDROID czy adapterach
3-fazowych. Przyrządy objęte są
akcją promocyjną i są już dostępne
w sprzedaży.
reklama
nr 11/2013
27
termowizja
kamery termowizyjne
w badaniach urządzeń elektrycznych (część 1)
mgr inż. Karol Kuczyński
P
omiary termowizyjne znajdują zastosowanie we wszystkich przypadkach, w których na podstawie rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu można oceniać jego
stan techniczny. Najpopularniejszym
sposobem wykrywania uszkodzeń
urządzeń elektroenergetycznych jest
wykonanie badań z użyciem kompaktowych kamer termowizyjnych. Wykrycie elementu przegrzanego i prawidłowa klasyfikacja zagrożenia w zależności od obciążenia prądowego i przyrostu temperatury – to typowe zadania
kontroli termograficznej. Dostępne na
rynku mobilne kamery termowizyjne
ułatwiają diagnostykę często trudno
dostępnych elementów w stacjach elektroenergetycznych i rozdzielnicach.
Fot. G. Dymny, K. Kuczyński
badanego obiektu. Badania takie możemy wykonywać za pomocą specjalnych
urządzeń zwanych kamerami termowizyjnymi. Kamera termowizyjna jest
urządzeniem służącym do bezkontaktowego zobrazowania rozkładu temperatury na obserwowanej powierzchni
na podstawie pomiaru mocy promieniowania podczerwonego emitowanego przez poszczególne elementy tej powierzchni [2, 3]. Dzięki temu możliwe
jest uwidocznienie kierunków przepływu ciepła, szybki przegląd dużych powierzchni, znalezienie punktowego źródła ciepła. Po skierowaniu kamery na
jakiś obiekt, podzespół, część instalacji, budynek, linię technologiczną czy
energetyczną linię przesyłową, na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu ukazuje się obraz odwzorowujący promieniopojęcie termografii
wanie obiektu w podczerwieni.
Wyniki takich badań otrzymujemy
Termografia, zwana potocznie termo- w postaci barwnych obrazów zwanych
wizją, opiera się na detekcji i rejestracji termogramami (fot. 1.). Każdej barpromieniowania podczerwonego emi- wie zarejestrowanej na termogramie
towanego przez obiekty, których tem- odpowiada na skali temperatur okreperatura jest wyższa od zera bezwzględ- ślona temperatura zarejestrowana
nego i przekształceniu tego promienio- przez kamerę termowizyjną. Z reguwania na światło widzialne. Otrzyma- ły barwami jasnymi oznacza się pony obraz termalny jest odwzorowaniem wierzchnie o wysokiej temperaturze,
pola temperaturowego na powierzchni natomiast kolorami ciemniejszymi –
powierzchnie o temperaturze niższej. Ponadto do
analizy zarejestrowanych
obrazów termalnych wykorzystuje się specjalistyczne programy komputerowe, które umożliwiają precyzyjne określenie
temperatury w wyznaczonym miejscu. Porównując termogramy wykonane w różnym czasie lub
na różnych obiektach łatwo wyłowić tendencje
Fot. 1. Złe dokręcenie przewodu w podstawie bezpiecznikowej
i różnice, dzięki określe-
28
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
niu pola temperatury na powierzchni urządzenia.
detektory podczerwieni
Detektor promieniowania podczerwonego jest przetwornikiem, który pochłania energię tego promieniowania
i zamienia ją na sygnał w postaci napięcia lub natężenia prądu elektrycznego. Detektory podczerwieni można grupować według rozmaitych kryteriów.
Z punktu widzenia zjawisk stanowiących podstawę działania, detektory
dzielą się na termiczne i fotonowe.
Detektorem termicznym promieniowania podczerwonego może być
materiał, który pochłania promieniowanie podczerwone i którego dana
właściwość fizyczna zależy od zmiany temperatury detektora. Poważnym
ograniczeniem osiągnięcia tego stanu
jest wymiana ciepła pomiędzy elementem aktywnym detektora a otoczeniem
na drodze promieniowania. Właściwością zależną od temperatury może być,
na przykład, oporność elektryczna materiału detektora. Detektory, w których
wykorzystuje się tego typu zależność,
nazwano bolometrami. Do termicznych detektorów podczerwieni należą
także detektory, w których wykorzystuje się zjawisko termoelektryczne, znane
także jako zjawisko Seebecka [2, 3]. Jego
istotą jest indukowanie siły elektromotorycznej w obwodzie zamkniętym, zestawionym z co najmniej dwóch różnych, połączonych szeregowo, materiałów przewodzących prąd elektryczny,
gdy ich złącza są utrzymywane w różnych temperaturach. Wartość siły elektromotorycznej jest wprost proporcjonalna do różnicy temperatury złączy.
Jeśli jedno z nich umieścimy w temperaturze odniesienia, a drugie w jakimś
ośrodku o nieznanej temperaturze, to
jej wartość możemy wyznaczyć mierząc
siłę elektromotoryczną i znając współczynnik proporcjonalności. Taki obwód elektryczny nazywamy termoparą. Może on stać się detektorem promieniowania podczerwonego, jeżeli przyrost temperatury drugiego złącza jest
wynikiem absorpcji promieniowania
termicznego. Między złączami powstaje napięcie elektryczne, którego wartość
jest funkcją mocy absorbowanego promieniowania [2, 3].
W detektorach fotonowych pochłanianie promieniowania termicznego
jest rezultatem kwantowych oddziaływań fotonów z elektronami. Detektory
te reagują na strumień fotonów. W odróżnieniu od detektorów termicznych,
ich czułość zależy od długości fali padającego promieniowania. Charakteryzują
się one krótszymi czasami odpowiedzi.
Wszystkie fotonowe detektory wykonuje się z półprzewodników, w których absorpcja fotonu powoduje uwolnienie lub
przesunięcie nośnika ładunku. Ponieważ energia fotonu (kwant energii) jest
odwrotnie proporcjonalna do przyporządkowanej mu długości fali, to zakres
widmowy detektorów fotonowych zależy od szerokości przerwy energetycznej
półprzewodnika i jest tym szerszy, im ta
szerokość jest mniejsza. Mniejsza przerwa sprzyja większej liczbie nośników
ładunku generowanych termicznie, co
podnosi poziom szumu, a więc pogarsza
detekcyjność przetwornika. Dlatego detektory fotonowe wymagają chłodzenia.
Rozróżnia się trzy typy detektorów fotonowych: detektory fotoprzewodzące (fotorezystory), fotowoltaiczne i detektory
na studniach kwantowych [2, 3].
nr 11/2013
Praca czy przestój.
TWOJE WYNIKI
MAJĄ ZNACZENIE.
Jedynie nowe kamery termowizyjne
firmy Fluke posiadają automatyczny
system regulacji ostrości LaserSharp ,
gwarantujący niezmiennie ostry obraz.
ZA. KAŻDYM. RAZEM.
TM
Zobacz, jak działa system LaserSharpTM
www.fluke.pl/lasersharp
©2013 Fluke Corporation. Wszystkie znaki towarowe są
własnością odpowiednich podmiotów. AD 4331549D_PL
prezentacja
klimatyzatory „Blue e“ w SHW
Werkzeugmaschinen GmbH
chłodzenie dopasowane pod kątem efektywności
Rittal
PowerForce 8, ważąca 200 ton frezarka suwnicowa firmy SHW Werkzeugmaschinen GmbH,
wyznacza przyszły standard efektywnej techniki wysokowydajnego skrawania. Ta dopasowana pod kątem wydajności, konstrukcji i wyposażenia maszyna została wyróżniona w 2012 r. nagrodą Nortec-Award za „zrównoważony rozwój w produkcji przemysłowej“. Do zdobycia tego tytułu, oprócz sięgających 27% oszczędności energii, przyczyniła się m.in. także nowa generacja klimatyzacji szaf sterowniczych.
F
irma SHW Werkzeugmaschinen
GmbH jest jednym ze światowych liderów w produkcji frezarek
suwnicowych i zalicza się do uznawanych na całym świecie specjalistów w zakresie obróbki skrawaniem. Maszyny firmy znajdują zastosowanie np. w produkcji dużych
części w budowie maszyn i urządzeń, do dużych silników wysokoprężnych, turbin i dla techniki
ochrony środowiska. Szczególny nacisk położono przy tym na zrównoważony rozwój. W ramach strategii
zarządzania energią firma w ostatnich latach stworzyła optymalne
warunki produkcji dla swoich zakładów, instalując własną elektrociepłownię blokową oraz instalację
fotowoltaiczną w połączeniu z inteligentną techniką budynku. Około
80% prądu potrzebnego do proce-
sów produkuje się we własnym zakresie.
bezstopniowe frezowanie
Duży postęp w opracowaniu efektywniejszych energetycznie, bardziej przyjaznych dla środowiska
i oszczędnych pod względem zasobów maszyn SHW WM poczyniła w 2012 r., tworząc nową frezarkę
suwnicową. Ta gigantyczna, ważąca
200 ton i licząca 9,35 m wysokości
nowość znajduje zastosowanie np.
przy frezowaniu stojanów do elektrowni wiatrowych o wewnętrznej
średnicy 6,5 m. Sercem maszyny jest
nowa głowica frezująca wyposażona w moc napędową do 90 kW i moment obrotowy do 1725 Nm. Głowica ta jest instalowana w każdej PowerForce 8 i może obrabiać przedmioty praktycznie w dowolnej pozycji, w jednym lub w kilku przebiegach.
w pełni wykorzystane
potencjały efektywności
PowerForce 8, ważąca 200 ton frezarka suwnicowa firmy
SHW Werkzeugmaschinen GmbH, wyznacza standardy efektywnej techniki wysokowydajnego skrawania
30
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
Do sięgających 27% oszczędności energii przyczyniła się
m.in. także nowa generacja klimatyzatorów „Blue e”
Projektanci są jednak szczególnie dumni z osiągnięć technicznoenergetycznych. „PowerForce 8 jest
jak dotychczas największą, efektywną energetycznie frezarką suwnicową, którą kiedykolwiek zbudowano w SHW WM“ – objaśnia Alfons
Egetemeir, szef ds. konstrukcji i elektroniki. I podkreśla: „Wykorzystaliśmy tutaj w pełni wszystkie potencjały w kwestii efektywności energetycznej, jakie były możliwe w czasie
opracowywania od 2011 do 2012 r.“.
Aby osiągnąć oszczędności energii
do 27% w porównaniu z podobnymi
frezarkami – a dokładniej 66000 kWh
rocznie przy 3200 godzinach pracy
i średniej mocy wrzeciona 30 kW –
producent wykorzystał wszystkie
nr 11/2013
certyfikowana moc
chłodnicza
Aby wykorzystać wszystkie możliwe potencjały efektywności, także w zakresie klimatyzacji szaf
sterowniczych, SHW WM stawia
na nową generację klimatyzatorów „Blue e“ firmy Rittal. „W porównaniu z poprzednią technologią, nowe urządzenia zużywają
o 45% mniej energii. To pozwala
zaoszczędzić w pracy PowerForce 8
nawet 3047 kWh rocznie“, cieszy się
Egetemeir. Cztery zainstalowane
na maszynie urządzenia do zabudowy naściennej zapewniają chłodzenie modułów zasilania napędu
osi, filtrów sieciowych, dławików
oraz rozłączników mocy, styczników i przekaźników, łącznie dysponują mocą chłodniczą 16 kW.
Współczynnik wydajności chłodzenia 2,47 (COP, Coefficient of
Performance) jest wynikiem optymalnego współdziałania wszystkich komponentów odpowiedzialnych za wydajność chłodzenia, jak
konstrukcja skraplaczy, parowników, płytek chłodzących, łuków ru-
nr 11/2013
rowych i wszystkich innych komponentów chłodniczych. Innym
ważnym czynnikiem wpływającym na większą efektywność jest
idealne dopasowanie techniki regulacji dzięki nowym sterownikom
Eco-Mode. Jeżeli praca ciągła wewnętrznego wentylatora przestaje
być potrzebna, zostaje on automatycznie wyłączony – co powoduje
oszczędność prądu. Ponieważ klimatyzatory „Blue e“ posiadają atest
TÜV Nord, SHW WM ma pewność,
że faktycznie dysponuje taką mocą
chłodniczą i efektywnością energetyczną, jaką Rittal podaje dla swoich produktów.
reklama
możliwe rozwiązania techniczne:
zredukowane zostały straty mocy,
zminimalizowano liczbę ruchomych
części, w znacznym stopniu zrezygnowano z komponentów hydraulicznych oraz zainstalowano bezprzekładniowe elementy wrzecion. Ponadto
do strategii energetycznej należy zastosowanie techniki pomp z regulacją częstotliwościową oraz energooszczędnych klimatyzatorów szaf sterowniczych.
Największe oszczędności 21 600 kWh
inżynierowie osiągnęli dzięki automatycznej redukcji przepływu głównego silnika wrzeciona. Można było
zaoszczędzić aż 14 400 kWh przez
konsekwentną rezygnację z wrzecion napędzanych przekładniami. Dodatkowe korzyści objaśnia
Egetemeir: „Bez przekładni nie ma
też start mechanicznych, a tym samym pojawiają się oszczędności traconej energii i chłodzenia“.
nagrodzony produkt
Za optymalne wykorzystanie zasobów i oszczędności energii przy
opracowywaniu PowerForce 8 firma SHW WM w 2012 r. otrzymała
szczególną nagrodę Nortec Award.
Wyróżnienie to zostało przyznane,
ponieważ producent konsekwentnie wdrożył założenia zrównoważonego rozwoju w produkcji przemysłowej w każdym aspekcie opracowania, konstrukcji i wyposażenia
tej wielkiej obrabiarki. Do kryteriów decyzyjnych należał stopień
zrównoważonego rozwoju w produkcji przemysłowej, zrównoważenia społecznego, opłacalności
i wykorzystania energooszczędnych podsystemów, względnie
aspekty zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do części od poddostawców.
reklama
Rittal Sp. z o.o.
02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 49
infolinia 0 801 380 320
[email protected]
www.rittal.pl
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
31
prezentacja
plan zmniejszenia zużycia
energii w przedsiębiorstwie
przemysłowym
Schneider Electric
O
biekty przemysłowe zużywają 31%
globalnej energii, wyprzedzając
pod tym względem pozostałe segmenty odbiorców. Chociaż właściciele i kierownictwo zakładów przemysłowych są
zazwyczaj świadomi wpływu zużycia
energii na koszty funkcjonowania firmy, to statystyka pokazuje jednak, że
wiele możliwości dotyczących poprawy
wydajności zużycia energii nie jest wykorzystywanych. W wielu przypadkach
audyt energetyczny wydaje się być odpowiednim punktem do rozpoczęcia
działań na rzecz poprawy efektywności
energetycznej przedsiębiorstwa. Tak jest
w istocie, jest on bardzo wartościowy
z uwagi na zalecenia dotyczące poprawy wydajności zużycia energii, jednakże tego rodzaju opracowania zwykle nie
zawierają szczegółowego opisu mechanizmów i rozwiązań zapewniających
pełne wykorzystanie każdej z możliwości. Dopiero Strategiczny Plan Działań
pozwala na uczynienie kolejnego, istotnego kroku w kierunku uzyskania długofalowych, stabilnych w czasie oszczędności energii. Taki plan składa się z czterech kroków, które określa się jako:
pomiar zużycia energii,
ustalenie podstawowych miejsc wymagających działania,
wprowadzenie automatyki tam,
gdzie jest to zasadne,
monitorowanie i kontrola.
Krok 1: pomiar zużycia energii
Pierwszym krokiem w kierunku lepszego zarządzania energią jest uzyskanie informacji, co do bieżącego jej zużycia. Oznacza to konieczność zgromadzenia danych o głównych odbiorcach
energii w zakładzie i analizy ich wpływu na całkowite zużycie energii. Instalacja urządzeń pomiarowych i systemu
monitoringu na tym etapie jest ważna,
32
ponieważ stanowi punkt odniesienia do
oceny zużycia mediów energetycznych
w zakładzie oraz zwiększa świadomość
pracowników w tym zakresie.
Chociaż audyt energetyczny daje właścicielowi przedsiębiorstwa obraz bieżącej gospodarki energetycznej w poszczególnych sektorach firmy, to w praktyce
wartość tej informacji nie jest kluczowa. Najistotniejszą rzeczą jest podjęcie
działań dotyczących zaleceń zawartych
w audycie. Plan działań w tym zakresie powinien obejmować zarówno krótkie i niecierpiące zwłoki usprawnienia,
jak również długoterminową strategię
na rzecz optymalizacji zużycia energii.
Dobrze przemyślany plan powinien odzwierciedlać długofalową politykę energetyczną przedsiębiorstwa.
Krok 2: ustalenie podstawowych
miejsc wymagających działania
Implementacja podstawowych
usprawnień i zmian jest często głównym
działaniem kierownictwa firmy wynikającym z audytu. Może ona obejmować
instalację energooszczędnych urządzeń
(np. modernizację oświetlenia) lub poprawę współczynnika mocy. Z pewnością takie zmiany są ważne i mogą przełożyć się nawet na 15% wzrost wydajności energetycznej, jednakże są to działania zazwyczaj jednorazowe.
Krok 3: wprowadzenie automatyki
Bieżącą poprawę efektywności energetycznej można osiągnąć poprzez
zautomatyzowanie oraz regulację procesów oraz systemów zainstalowanych
w obiekcie. Takie rozwiązania, jak sterowanie oświetleniem na podstawie zaplanowanego harmonogramu czasowego oraz czujniki ruchu i obecności automatycznie włączają oświetlenie tylko wtedy, gdy jest ono potrzebne. Sterowanie HVAC zapewnia optymalną
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
pracę układów ogrzewania, wentylacji
i klimatyzacji, odpowiednio dla pory
dnia i potrzeb użytkowników. Układy
napędowe z przetwornicami częstotliwości sterują wentylatorami i pompami w systemach ogrzewania i wentylacji oraz w procesach produkcyjnych fabryki. Nie pracują więc stale przy pełnym obciążeniu, ponieważ ich wydajność jest płynnie dostosowywana do
chwilowego zapotrzebowania. Łącznie,
zastosowanie tych środków może przynieść poprawę efektywności wykorzystania energii do 15%.
Co bardzo istotne, systemy automatyki ułatwiają zarządzanie energią w sposób aktywny, ponieważ poprzez zmianę ustawień parametrów można je szybko dostosować do nowych możliwości
związanych z polepszeniem wydajności
energetycznej, które mogą pojawiać się
w przyszłości.
Krok 4: monitorowanie i kontrola
Powstanie Strategicznego Planu
Działania stanowi rękojmię, że uzyskane oszczędności energii i kosztów nie
znikną wraz z upływem czasu. Instalacje do pomiaru energii, monitoring,
analiza zużycia oraz weryfikacja rachunków za energię mogą pomóc w osiągnięciu zamierzonego celu, jednak jednym
z najbardziej efektywnych sposobów
jest kompleksowy system zarządzania
energią EEM (Enterprise Energy Management). Jest to narzędzie, które zapewnia analizę biznesową w odniesieniu do energii elektrycznej w przedsiębiorstwie. Zasadniczo system EEM zbiera wszystkie istotne dane o gospodarce
takimi mediami jak: woda, sprężone powietrze, elektryczność, gaz ziemny i para. Dane te są gromadzone i analizowane, a następnie prezentowane w postaci różnorodnych raportów biznesowych
konfigurowanych zgodnie z potrzebami klienta.
Dane dostarczane przez system EEM
są podstawą do poszukiwania kolejnych
rozwiązań i usprawnień w celu lepszego zarządzania energią w firmie lub rozwiązywania bieżących problemów związanych z gospodarką energetyczną. Na
przykład, system EEM może zostać wykorzystany do analiz służących do optymalizacji taryf energetycznych w zakładzie lub wykrywania ponadnormatywnych zużyć energii w poszczególnych
działach firmy w celu podjęcia działań
naprawczych.
zmiana nastawienia
Plan działań związany z energią, składający się z czterech wspomnianych kroków, może pomóc kierownictwu fabryki w podejmowaniu prewencyjnych
działań dotyczących zużycia energii zamiast doraźnego reagowania na ostatnio zanotowany zwiększony rachunek
za energię. Może on pomóc w zbudowaniu poczucia odpowiedzialności za
energię w poszczególnych działach zakładu i zmienić nastawienie w przedsiębiorstwie i uczynić zarządzanie energią
jednym z kluczowych elementów kultury firmy.
reklama
SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA
Sp. z o.o.
02-135 Warszawa, ul. Iłżecka 24
tel. 22 511 82 00
faks 22 511 82 02
www.schneider-electric.com
nr 11/2013
instalacje elektroenergetyczne
efektywność energetyczna
w przemyśle
możliwości jej zwiększenia
mgr inż. Karol Kuczyński
W
ciągu ostatnich 10 lat w Polsce dokonał się ogromny postęp w zakresie efektywności energetycznej. Według danych Ministerstwa Gospodarki energochłonność
Produktu Krajowego Brutto spadła
blisko o 1/3. Jest to efekt przede
wszystkim: przedsięwzięć termomodernizacyjnych wykonywanych w ramach ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, modernizacja oświetlenia ulicznego czy
też optymalizacja procesów przemysłowych. Nadal jednak efektywność
energetyczna polskiej gospodarki
jest około 3 razy niższa niż w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich i około 2 razy niższa niż średnia w krajach Unii Europejskiej. Dodatkowo, zużycie energii pierwotnej
w Polsce, odniesione do liczebności
populacji, jest niemal 40% niższe niż
w krajach „starej 15”. Powyższe
świadczy o ogromnym potencjale
w zakresie oszczędzania energii
w Polsce, charakterystycznym dla
gospodarki intensywnie rozwijającej
się [1, 5].
ustawa o efektywności
energetycznej
Ustawa o efektywności energetycznej
z dnia 15 kwietnia 2011 r. (DzU nr 94,
poz. 551, z późn. zm.), określa cel w zakresie oszczędności energii, z uwzględnieniem wiodącej roli sektora publicznego, ustanawia mechanizmy wspierające oraz system monitorowania i gromadzenia niezbędnych danych. Ustawa
zapewnia także pełne wdrożenie dyrektyw europejskich w zakresie efektywności energetycznej, w tym zwłaszcza zapisów Dyrektywy 2006/32/WE w spra-
34
wie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych.
Przepisy ustawy weszły w życie z dniem
11 sierpnia 2011 r. [5].
Przez efektywność energetyczną rozumie się stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie
techniczne lub instalację, niezbędnej do
uzyskania tego efektu. (art. 3 pkt 1 ustawy o efektywności energetycznej) [5].
Wykonując zapis art. 14 ust. 2 dyrektywy 2006/32/WE Ministerstwo Gospodarki opracowało w 2007 roku pierwszy
Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Dokument
określił cel indykatywny osiągnięcia
do 2016 roku oszczędności energii końcowej w ilości nie mniejszej niż 9% w relacji do średniego zużycia tej energii w latach 2001–2005.
Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej został przygotowany w związku z obowiązkiem przekazywania Komisji Europejskiej sprawozdań na podstawie dyrektywy w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług
energetycznych 2006/32/WE (DzUrz. L
114 z 27.04.2006, s. 64) oraz dyrektywy
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 2010/31/WE (DzUrz. L 153
z 18.06.2010, s. 13). Dokument opracowano także na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (DzU nr 94, poz. 551),
wdrażającej przepisy dyrektywy 2006/32/
WE. Drugi Krajowy Plan Działań zawiera opis środków poprawy efektywności
energetycznej ukierunkowanych na końcowe wykorzystanie energii oraz oblicze-
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
nia dotyczące oszczędności energii uzyskanych w okresie 2008–2009 i oczekiwanych w 2016 roku zgodnie z wymaganiami dyrektyw. Opracowując drugi
Krajowy Plan Działań przyjęto następujące założenia [2]:
proponowane działania będą
w maksymalnym stopniu oparte na
mechanizmach rynkowych i w minimalnym stopniu wykorzystywać
finansowanie budżetowe,
realizacja celów będzie osiągnięta wg zasady najmniejszych kosztów, tj. m.in. poprzez wykorzystanie
w maksymalnym stopniu istniejących mechanizmów i infrastruktury organizacyjnej,
założono udział wszystkich podmiotów w celu wykorzystania całego
krajowego potencjału efektywności
energetycznej.
sposoby zwiększania
efektywności energetycznej
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o efektywności
energetycznej, osoby fizyczne, osoby
prawne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej,
zużywające energię, podejmują działania w celu poprawy efektywności
energetycznej. Celem białych certyfikatów jest zmotywowanie obywateli
i przedsiębiorstw do działań przyśpieszających poprawę efektywności energetycznej polskiej gospodarki oraz redukcję zużycia energii końcowej. Istotne jest założenie wykorzystania potencjalnych oszczędności energii w sposób efektywny ekonomicznie, czyli
przynoszący oszczędności finansowe
po uwzględnieniu niezbędnych nakładów inwestycyjnych [2, 3].
System białych certyfikatów działa
w trzech obszarach, zwanych kategoriami przedsięwzięć, służących poprawie
efektywności energetycznej:
1) zwiększenia oszczędności energii
przez odbiorców końcowych,
2) zwiększenia oszczędności energii
przez urządzenia potrzeb własnych,
3) zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji.
Pierwsza kategoria odbiorców końcowych obejmuje wszystkie sektory
końcowego zużycia energii. Druga kategoria dotyczy wyłącznie tzw. urządzeń
potrzeb własnych, definiowanych, jako
zespół pomocniczych obiektów lub instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne, służących procesowi wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła (np. silnik transportera taśmowego,
podającego węgiel do młyna w elektrowni). Natomiast kategoria zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub
gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji dotyczy modernizacji sieci transportujących nośniki energii wraz z odpowiednimi obiektami towarzyszącymi tym procesom [2].
przedsięwzięcia
zwiększające efektywność
energetyczną
Do przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej należą [2]:
1. Przedsięwzięcia służące poprawie
efektywności energetycznej w zakresie modernizacji, w tym automatyzacji lub wymiany:
1) urządzeń przeznaczonych do
użytku domowego (np. pralki, su-
nr 11/2013
reklama
Rozdzielnice nn o prądach
znamionowych do 7300 A
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
– po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.prenumerata.elektro.info.pl
Rozdzielnice nn o modułowej
budowie, z kasetami wysuwnymi,
przeznaczone do dystrybucji
energii elektrycznej nn oraz
do zasilania i sterowania odpływami
silnikowymi. Zastosowanie
w dużych zakładach przemysłowych
i obiektach infrastrukturalnych.
System funkcjonalny rozdzielnic
niskiego napięcia wykorzystywany
do wszystkich systemów dystrybucji
energii nn, zarówno w środowisku
przemysłowym, jak i komercyjnym.
Ponadto oprócz rozdzielnic typu
OKKEN (licencja Schneider Electric)
Prefabrykowane są rozdzielnice:
– X-ENERGY (technologia Eaton Electric),
– PRISMA Plus P (technologia Schneider Electric),
– XL3-... (technologia LEGRAND),
– rozwiązania uniwersalne z zastosowaniem obudów i aparatów
renomowanych producentów.
ELEKTROTIM S.A.
nr 11/2013
54-156 Wrocław, ul. Stargardzka 8
tel. 71 352 13 41, 71 351 40 70, faks 71 351 48 39
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
[email protected],
35
www.elektrotim.pl
instalacje elektroenergetyczne
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
– po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.prenumerata.elektro.info.pl
36
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
nr 11/2013
instalacje elektroenergetyczne
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
– po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.prenumerata.elektro.info.pl
38
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
nr 11/2013
prezentacja
SIBA – nasze zabezpieczenie,
twoja korzyść
Mariusz Madurski – SIBA Polska Sp. z o.o.
O
d ponad 60 lat firma SIBA specjalizuje się w produkcji bezpieczników topikowych i jest jednym z najważniejszych europejskich producentów
tych wyrobów. Wytwarza bezpieczniki
wysokonapięciowe, niskonapięciowe,
miniaturowe, subminiaturowe, a od
niedawna oferuje również bezpieczniki polimerowe PTC. W katalogach firmy wymienionych jest ponad 8500 rodzajów wkładek topikowych, podstaw
bezpiecznikowych i elementów uzupełniających. Produkty te zapewniają
ochronę urządzeniom, instalacjom i ludziom. Patrząc pod tym kątem, oferujemy produkty pierwszej potrzeby. Firma
posiada oddziały oraz partnerów handlowych w wielu krajach na sześciu
kontynentach.
W dziedzinie bezpieczników wysokonapięciowych firma SIBA jest liderem
rynku europejskiego. Była jedną z pierwszych firm, które we wkładkach wysokonapięciowych wprowadziły wyzwalacze
termiczne wbudowane w system wybijaka. Była to odpowiedź firmy na wyniki badań rozdzielnic z zestawami rozłączników wysokonapięciowych z bezpiecznikami. W badaniach tych stwierdzono, że przy niewielkich prądach
przeciążeniowych może dochodzić do
niedozwolonego przegrzewania się elementów izolacyjnych rozdzielnic powodującego ich uszkodzenie. Wyzwalacze
termiczne stosowane przez firmę SIBA
działają niezależnie od tego, czy przyczyną nadmiernego wzrostu temperatury jest uszkodzenie wkładki topikowej, spowodowane np. wyładowaniem
atmosferycznym, czy wzrost temperatury wewnątrz rozdzielnicy nastąpił w wyniku innych przyczyn.
We wkładkach topikowych niskonapięciowych o stykach nożowych
(gG i aM) firma SIBA stosuje zintegrowany, podwójny system wskaźnika zadzia-
nr 11/2013
łania. Ułatwia to obsłudze zlokalizowanie wkładek, które zadziałały. Wkładki
topikowe o stykach nożowych produkowane są na napięcia znamionowe 500,
690 i 1000 V prądu przemiennego w wykonaniu standardowym z metalowymi
pokrywami oraz z pokrywami z materiału izolacyjnego i izolowanymi zaczepami do chwytaka wkładki topikowej.
W ofercie firmy SIBA znajdują się również wkładki topikowe o charakterystyce gTr specjalnie dostosowane do zabezpieczania transformatorów energetycznych. Wkładki te nie są oznaczane prądem znamionowym, lecz mocą transformatora, do którego zabezpieczania
są przeznaczone.
Szczególną uwagę firma SIBA przywiązuje do bezpieczników stosowanych
w celu zabezpieczenia elementów półprzewodnikowych. Produkcja taka wymaga szczególnej precyzji wykonania topików do szeregu odmian bezpieczników różniących się kształtami korpusów i elementów stykowych oraz napięciami znamionowymi, zakresem wyłączania i kategorią użytkowania. Dostępne są bezpieczniki mające charakterystykę aR o niepełnej zdolności wyłączania oraz charakterystykę gR o pełnej zdolności wyłączania. Firma SIBA
produkuje również bezpieczniki o charakterystyce gS (początkowo wprowadzone z oznaczeniem gRL), zabezpieczające nie tylko elementy półprzewodnikowe, ale również przewody w zabezpieczanym obwodzie. Osobną grupą są
bezpieczniki prądu stałego do zabezpieczania półprzewodników. Bezpieczniki
te przeznaczone są do stosowania między innymi w przekształtnikach częstotliwości i zasilaczach UPS. Do najnowszych produktów w tej grupie zaliczają
się bezpieczniki do zabezpieczania baterii słonecznych. Są to bezpieczniki na
znamionowe napięcie stałe 900 V i prą-
dy znamionowe od
0,5 do 400 A.
SIBA produkuje
także bezpieczniki miniaturowe,
począwszy od tradycyjnych, w korpusach szklanych
lub ceramicznych,
o średnicy 5 mm
i długości 20 mm,
poprzez subminiaturowe przeznaczone do montażu przewlekanego na płytkach
drukowanych, aż
Przykłady bezpieczników produkowanych w SIBA
do bezpieczników
SMD przeznaczonych do montażu po- obwód lub urządzenie, bez koniecznowierzchniowego. Bezpieczniki minia- ści wymiany.
W firmie SIBA przywiązuje się dużą
turowe mogą mieć różne charakterystyki czasowo-prądowe: bardzo szyb- wagę do jakości wytwarzanych produkką (FF), szybką (F), średniozwłoczną tów poprzez wdrożenie systemu jakości.
(M), zwłoczną (T) i bardzo zwłoczną Kontroli podlegają dostarczane do pro(TT) oraz znamionowe zdolności wy- dukcji materiały i gotowe bezpieczniłączania od 35 lub 50 A aż do wielu ki. Przykładowo bezpieczniki wysokokA, w przypadku wykonań specjal- napięciowe sprawdzane są poprzez ponych. Bezpieczniki miniaturowe fir- miar rezystancji i badanie szczelności
my SIBA znane były w Polsce pod mar- każdej wyprodukowanej wkładki topiką ELU.
kowej. Własny dział badawczo-rozwoNajnowszą grupą bezpieczników jowy umożliwia szybką reakcję na pominiaturowych w ofercie firmy SIBA jawiające się nowe potrzeby użytkowsą bezpieczniki polimerowe PTC pro- ników, opracowując nowe konstrukcje
dukowane w dwóch wykonaniach, do bezpieczników. SIBA produkuje wiele
montażu przewlekanego i powierzch- nietypowych bezpieczników przeznaniowego. Te nietypowe bezpieczniki czonych dla specyficznych grup odbiorcharakteryzują się tym, że po prze- ców, np. dla górnictwa, kolei czy przekroczeniu określonej temperatury, mysłu okrętowego, gdzie niekorzystne
np. w wyniku przeciążenia, ich rezy- warunki środowiskowe wymuszają kostancja wzrasta o kilka rzędów wiel- nieczność stosowania specjalnych konkości, powodując ograniczenie prądu strukcji bezpieczników.
w zabezpieczanym obwodzie. Po ustąOddziałem niemieckiej firmy SIBA
pieniu przyczyny przeciążenia i osty- w Polsce jest SIBA Polska Sp. z o.o.
gnięciu bezpiecznika jego rezystancja (www.siba-bezpieczniki.pl). Więcej
wraca do wartości zbliżonej do począt- informacji o firmie SIBA można znakowej. Bezpiecznik może dalej chronić leźć na www.siba-fuses.com.
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
39
prezentacja
Eaton Road Show 2013
Mariusz Hudyga – Eaton Electric Sp. z o.o.
We wrześniu br. po raz kolejny gościliśmy w Polsce samochód ekspozycyjny EATON. Prezentowane były w nim najnowsze rozwiązania w zakresie średnich napięć: wersja kompaktowa i modułowa rozdzielnic Xiria, innowacyjna rozdzielnica rozdziału pierwotnego Power Xpert FMX oraz przewody szynowe niskiego napięcia Power Xpert MP i XP.
Dwutygodniowa trasa promocyjna zbiegła się z targami energetycznymi ENERGETAB
w Bielsku-Białej.
P
odczas targów oprócz samochodu ekspozycyjnego z rozdzielnicami SN oraz przewodami szynowymi nn na stoisku firmy Eaton dostępny był także autobus EXPOLINER,
w którym można było zobaczyć m.in.
nowe wyłączniki powietrzne IZMX40,
przemienniki częstotliwości z serii
DA1 i DC1 oraz system SmartWireDT. W pawilonie zewnętrznym odwiedzający mogli zapoznać się z nową
ofertą zasilaczy trójfazowych UPS
93PM, jednofazowych UPS 3S, prze-
mienników częstotliwości Power XL
oraz rozdzielnic kasetowych xEnergy
z systemem SmartWire-DT (iMCC).
Jednodniowe prezentacje odbyły
się także w Tauron Dystrybucja oddział Gliwice, KGHM ZG Rudna i Lubin, ENEA Operator Poznań, ENEA
Wytwarzania Elektrownia Kozienice,
PGE Dystrybucja Oddział Łódź i PGE
Dystrybucja Oddział Lublin. Uczestniczyło w nich ponad sto osób z kilkudziesięciu firm. Byli wśród nich
głównie przedstawiciele najwięk-
Samochód ekspozycyjny podczas targów ENERGETAB
Prezentacja rozdzielnic Xiria
40
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
Samochód ekspozycyjny EATON
szych spółek wytwarzania i dystrybucji elektrycznej, przemysłu wydobywczego i przetwórczego oraz projektanci.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się nowe rozwiązania rozdzielnic
Xiria w wykonaniu modułowym. System Xiria-E bazując na sprawdzonych technologiach zastosowanych
w rozdzielnicy kompaktowej Xiria
pozwala na wykorzystanie szeregu
nowych funkcjonalności. Wykonanie modułowe umożliwia dowolną
konfigurację rozdzielnicy oraz przyszłościową rozbudowę. Połączenie
pól poprzez złącza wtykowe sprawia, że montaż rozdzielnicy jest bardzo prosty i szybki. W przedziale kablowym pól rozłącznikowych i wyłącznikowych mogą zostać zabudowane
przekładniki prądowe i napięciowe
o klasie pomiarowej lub zabezpieczeniowej. W połączeniu z przestrzennym przedziałem obwodów pomocniczych daje to możliwość zastosowania praktycznie dowolnego przekaźnika zabezpieczeniowego, realizującego także zabezpieczenia kierunkowe. Dopełnieniem rodziny rozdzielnic Xiria jest pole pomiarowe przejściowe z przekładnikami prądowymi
i napięciowymi w wykonaniu wsporczym. Rozwiązanie takie może być
stosowane do celów rozliczeniowych
za energię elektryczną i jest akceptowane praktycznie przez każdy zakład
energetyczny. Powyższe właściwości
rozdzielnicy są dostępne przy jednoczesnym zachowaniu małych gabarytów, braku konieczności przeglądów
konserwacyjnych oraz wyeliminowaniu ryzyka zwarć wewnętrznych. Prezentowany zestaw składał się z trójpolowej rozdzielnicy kompaktowej,
pola pomiarowego przejściowego oraz
dwóch pól Xiria-E w wykonaniu modułowym.
W pełni funkcjonalna, jednopolowa ekspozycja Power Xpert FMX
umożliwiała prezentację zasady działania rozdzielnicy, pełnego cyklu łączeniowego oraz szeregu blokad wewnętrznych zapobiegających błędnym i niebezpiecznym operacjom.
W rozdzielnicy zastosowano nowoczesny wyłącznik próżniowy z napędem elektromagnetycznym. Uzyskano w ten sposób wytrzymałość mechaniczną wynoszącą 30 000 operacji
łączeniowych bez konieczności wykonywania przeglądów serwisowych.
Wyłącznik wykonany jest w posta-
nr 11/2013
reklama
Energia pod kontrolą
Rodzina rozdzielnic Xiria
ci wtyczki z możliwością wymiany
w ciągu 20 minut, co stanowi pewną
alternatywę dla rozdzielnic dwuczłonowych. Rozdzielnica ma wykonanie
przyścienne w klasie łukoochronności IAC AFL 25 kA/1s, bez konieczności stosowania dodatkowych kanałów czy komór wydmuchowych.
Tłumienie energii łuku elektrycznego
oraz filtrowanie gazów połukowych
odbywa się w ceramicznych absorberach zabudowanych w górnej tylnej
części pól. Nadmiar energii wydostaje się na zewnątrz poprzez klapy wy-
dmuchowe. Pozwala to na znaczną
oszczędność miejsca w pomieszczeniu stacji. Dużą ciekawość budziło
przystosowanie rozdzielnicy do wykonywania próby napięciowej kabli
SN bez konieczności otwierania przedziałów kablowych. Jest to możliwe
dzięki zastosowaniu specjalnych otworów i sond probierczych. Znacznie
usprawnia to okresowe badania kabli oraz eliminuje ryzyko błędów ludzkich podczas prac związanych z ingerencją w połączenie głowic kablowych.
EATON jako jeden liderów branży elektroenergetycznej nieustannie
prowadzi prace badawcze w poszukiwaniu rozwiązań i technologii, mających na celu zwiększenie niezawodności, wydajności i bezpieczeństwa
obsługi urządzeń. Tegoroczny Road
Show był znakomitą okazją do zaprezentowania nowości produktowych
średniego napięcia oraz szczegółowego wyjaśnienia zasady ich działania.
Innowacyjne rozwiązania wzbudzały
żywe zainteresowanie wśród uczestników szkoleń.
Pole rozdzielnicy Power Xpert FMX
nr 11/2013
Eaton Electric Sp. z o.o.
80-299 Gdańsk
ul. Galaktyczna 30
tel. 58 554 79 00
faks 58 554 79 09
[email protected]
www.moeller.pl
ENERGET YKA ENERGOELEK TRONIKA BUDOWNICT WO I PRZEMYSŁ
reklama
-
41
instalacje elektroenergetyczne
analiza obciążeń
i zużycia energii elektrycznej
podczas imprezy masowej
dr inż. Grzegorz Hołdyński – Politechnika Białostocka
streszczenie
Artykuł przedstawia wyniki badań pomiarowych podstawowych wielkości elektrycznych (prądów mocy czynnych i biernych) zarejestrowanych w układzie elektroenergetycznym niskiego napięcia, zasilającym urządzenia elektryczne wykorzystywane podczas wybranej imprezy masowej. Przedstawiona została również analiza
wyników badań pod kątem oceny wartości obciążeń dla poszczególnych grup odbiorników, zużycia energii elektrycznej oraz
kosztów związanych przyłączeniem do sieci i użytkowaniem energii.
42
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
Rys. G. Hołdyński
W ramach przeprowadzonych
badań zarejestrowano przebiegi
zmienności podstawowych wielkości elektrycznych, takich jak: napięcia, prądy, moce czynne i bierne,
współczynniki mocy oraz wskaźni-
19 maj 15:25
19 maj 17:25
19 maj 19:25
19 maj 21:25
19 maj 23:25
20 maj 01:25
20 maj 03:25
20 maj 05:25
20 maj 07:25
20 maj 09:25
20 maj 11:25
20 maj 13:25
20 maj 15:25
20 maj 17:25
20 maj 19:25
20 maj 21:25
20 maj 23:25
21 maj 01:25
21 maj 03:25
21 maj 05:25
21 maj 07:25
21 maj 09:25
21 maj 11:25
21 maj 13:25
21 maj 15:25
21 maj 17:25
21 maj 19:25
21 maj 21:25
21 maj 23:25
22 maj 01:25
22 maj 03:25
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
analiza
przebiegów obciążeń
Czas [data i godz.]
Rys. 1. Przebieg zmian wartości średnich prądów w poszczególnych fazach zarejestrowanych w polu zasilającym aparaturę nagłaśniającą
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Rys. G. Hołdyński
Obiektem badań były urządzenia i infrastruktura wykorzysty-
niem wyników, natomiast w przypadku analizatora SONEL PQM
701 (oświetlenie i gastronomia)
z 1-minutowym uśrednianiem wyników. Dla obydwu analizatorów w każdym okresie uśredniania rejestrowane były wartości średnie, maksymalne i minimalne wszystkich mierzonych wielkości elektrycznych.
19 maj 15:25
19 maj 17:25
19 maj 19:25
19 maj 21:25
19 maj 23:25
20 maj 01:25
20 maj 03:25
20 maj 05:25
20 maj 07:25
20 maj 09:25
20 maj 11:25
20 maj 13:25
20 maj 15:25
20 maj 17:25
20 maj 19:25
20 maj 21:25
20 maj 23:25
21 maj 01:25
21 maj 03:25
21 maj 05:25
21 maj 07:25
21 maj 09:25
21 maj 11:25
21 maj 13:25
21 maj 15:25
21 maj 17:25
21 maj 19:25
21 maj 21:25
21 maj 23:25
22 maj 01:25
22 maj 03:25
charakterystyka
badanego obiektu
oraz procedura badań
wane podczas koncertów organizowanych w ramach Dni Kultury
Studenckiej „Juwenalia” na terenie kampusu Politechniki Białostockiej. Do głównych urządzeń
wykorzystywanych podczas tych
koncertów zaliczyć można sprzęt
nagłośnieniowy, oświetlenie sceny
i terenu oraz dodatkowo punkty gastronomiczne. Teren imprezy zasilany był dwoma obwodami (kablami niskiego napięcia), przyłączonymi do dwóch pól liniowych rozdzielnicy niskiego napięcia stacji
transformatorowej 15/0,4 kV umiejscowionej w jednym z budynków
Politechniki Białostockiej. Jednym z kabli zasilana była aparatura nagłaśniająca, natomiast drugim oświetlenie sceny i terenu oraz
punkty gastronomiczne.
Badania pomiarowe prowadzone były w formie rejestracji ciągłej w dniach od 19 do 22 maja
2011 r. W tym czasie organizowane były trzy koncerty: 19, 20 i 21
maja w godz. 17:00 – 2:00. Poza tym
w ciągu dnia (przed godz. 17) odbywały się próby do koncertów oraz
imprezy towarzyszące. Przez większą część dnia działały punkty gastronomiczne.
Do badań w ykorzyst y wane były dwa analizatory jakości energii. W polu liniowym zasilającym aparaturę nagłaśniającą zainstalowano analizator typu
CIRCUTOR AR-5, natomiast w polu
zasilającym oświetlenie i punkty gastronomiczne zainstalowano analizator typu SONEL PQM 701. W przypadku analizatora CIRCUTOR AR5 (nagłośnienie) rejestrację prowadzono z 5-minutowym uśrednia-
[A]
mpreza masowa w formie np. koncertu stanowi bardzo skomplikowane i jednocześnie bardzo ciekawe zagadnienie od strony organizacyjnej
i logistycznej, a także z punktu widzenia zasilania w energię elektryczną.
Ważną kwestią w tym przypadku jest
informacja dotycząca zapotrzebowania
mocy, która umożliwia odpowiedni dobór układu zasilania (miejsce przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,
przekrój przewodów, prąd znamionowy zabezpieczeń) oraz ewentualnych
rozliczeń za energię elektryczną. Obecnie brak jest w literaturze kompleksowych opracowań i zaleceń dotyczących
tych zagadnień. Zdarza się, że na potrzeby takich imprez wykonywana jest
jedynie prowizoryczna instalacja, ponieważ osoby odpowiedzialne za przygotowanie układu zasilania nie zdają
sobie sprawy z charakteru oraz wielkości obciążeń.
[A]
I
Czas [data i godz.]
Rys. 2. Przebieg zmian wartości maksymalnych prądów w poszczególnych fazach
zarejestrowanych w polu zasilającym aparaturę nagłaśniającą
nr 11/2013
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
– po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.prenumerata.elektro.info.pl
nr 11/2013
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
43
instalacje elektroenergetyczne
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
– po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.prenumerata.elektro.info.pl
44
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
nr 11/2013
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
– po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.prenumerata.elektro.info.pl
reklama
nr 11/2013
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
45
prezentacja
Platinum
nowa seria przycisków i przełączników Lovato Electric
Norbert Borek – Lovato Electric Sp. z o.o.
Lovato Electric poszerzyło ofertę aparatury sterującej i sygnalizacyjnej o przyciski i przełączniki serii Platinum. Kompaktowe wymiary, szybka i prosta instalacja, detale wykonania przyjazne dla użytkownika oraz możliwość modyfikacji konfiguracji to tylko niektóre
z wielu zalet całej grupy – jednej z najbardziej kompletnych na rynku automatyki przemysłowej.
D
o produkcji przycisków i przełączników zastosowano materiały o doskonałej charakterystyce
mechanicznej i odporności chemicznej, co sprawia, że mogą być stosowane w każdego typu środowisku, nawet niektórych typów kwasów, węglowodorów, alkoholi, zasad i organicznych związków chloru. Dodatkowo cała grupa charakteryzuje się szerokim zakresem temperatur stosowania: od –25° do 70°C. Dzięki ergonomicznej konstrukcji zachowującej
dbałość o szczegóły urządzenia mogą
być stosowane w każdego typu aplikacjach, również takich, które wymagają wyrafinowanej estetyki.
Z punktu widzenia wykonania,
funkcjonalności, wydajności i niezawodności przyciski i przełączniki
serii Platinum są jedną z najbardziej
kompletnych i wszechstronnych serii tego typu urządzeń dostępnych
na rynku automatyki przemysłowej.
aplikacji, gdzie panel musi być czyszczony wodą pod wysokim ciśnieniem
lub gdzie wymagana jest wysoka czystość maszyn. Wszystkie głowice przycisków i przełączników spełniają wymogi wysokiego stopnia ochrony: IP66
(typ 4X wg UL), IP67 według normy
IEC 60529 i IP69K według normy DIN
40050. Stopień ochrony IP66 wymaga, by operator został przetestowany
silnym strumieniem wody padającym
pod różnym kątem; natomiast stopień
ochrony IP67 wymaga ochrony przed
zalaniem przy zanurzeniu w wodzie
przez trzydzieści minut i na głębokość
jednego metra. Jeszcze bardziej zdumiewające są wymogi stopnia ochrony IP69K, które określają, iż głowica
operatora musi być przetestowana silnym strumieniem wody pod wysokim
ciśnieniem (100 bar przy 80°C) pod
czterema różnymi kątami 0°, 30°, 60°
i 90°, pod każdym kątem, co najmniej
trzydzieści sekund.
wysoki stopień ochrony
szybka instalacja
Przyciski i przełączniki serii Platinum mogą być używane w ekstremalnych warunkach, jak w przypadku
Kolejną cechą i zarazem zaletą przycisków i przełączników serii Platinum
jest szybka instalacja. Wszystkie głowi-
klik!
Jedną z głównych zalet przycisków i przełączników serii Platinum jest szybka instalacja
46
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
Nowa seria przycisków i przełączników Platinum
ce operatorów mogą być wstępnie zamocowane w otworze montażowym
dzięki specjalnej funkcji uszczelki (zasysanie) i następnie trwale zamocowane przy użyciu gwintowanej nakrętki.
Właściwy montaż umożliwia bolec antyrotacyjny, dostępny w każdym wykonaniu operatora, który uniemożliwia obracanie się głowicy w przystosowanym do tego otworze montażowym. W przypadku, gdy otwór montażowy nie posiada wycięcia, bolec antyrotacyjny chowa się podczas montażu
w korpusie operatora zapewniając najwyższy stopień ochrony. Nowa seria
oferuje niewielką głębokość wewnętrzną, tylko 43 mm od płyty montażowej
klik!
do końca pierwszej linii zestyków pomocniczych, co aktualnie stanowi jeden z najlepszych wyników na rynku
i pozwala na zmniejszenie odległości
montażowych dla dwóch operatorów
do 30×40 mm. Adapter montażowy, zestyki pomocnicze i źródła światła montuje się na zatrzaski, bez użycia jakichkolwiek narzędzi.
doskonała charakterystyka
mechaniczna i elektryczna
Oferta Lovato Electric spełnia wymogi normy EN 60947-5-1. Dzięki starannemu wykonaniu cała seria oferuje wysoką trwałość mechaniczną: pięć
milionów cykli dla przycisków z samoczynnym powrotem, które są najbardziej rozpowszechnione na rynku,
milion cykli dla przełączników, przycisków dwuklawiszowych i trzyklawiszowych oraz trzysta tysięcy dla przycisków grzybkowych. Zestyki pomocnicze łączą w sobie niewielkie wymiary mechaniczne i wysoką przewodność elektryczną (5 V – 1 mA), co umożliwia stosowanie w aplikacjach każ-
nr 11/2013
10 mm
tylko 43 mm
Nowa seria charakteryzuje się niewielką głębokością wewnętrzną, tylko 43 mm od płyty montażowej do końca pierwszej linii zestyków pomocniczych
dego typu. Źródła światła LED, również o niewielkich wymiarach mechanicznych, zapewniają dobrą wizualizację przycisków i przełączników dzięki wysokiej intensywności świecenia;
elementy świetlne posiadają również
wysoką trwałość elektryczną i zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, ograniczające piki napięciowe i prądowe,
gdy zostały zamontowane równolegle
do obciążeń indukcyjnych; dodatkowo elementy świetlne zabezpieczone są na wypadek występowania wibracji, posiadają ograniczone zjawisko
migotania i ochronę przed żarzeniem
w przypadku obecności prądów indukowanych w przewodach.
modyfikacja i konfiguracja
Lovato Electric zaprojektowało nową
serię Platinum, by zaspokoić różne wymagania klientów co do modyfikacji i konfiguracji. Nowa seria oferuje
na przykład możliwość wymiany pokrywki i dyfuzora (dowolny typ i kolor)
w zależności od funkcji i typu aplikacji,
umożliwia montaż do 9 zestyków pomocniczych (NO lub NC) oraz konfigurację zadziałania zestyków centralnych
dla przełączników. Wśród nowych przycisków należy zwrócić uwagę na przyciski do kasowania mechanicznego,
które umożliwiają regulację trzpienia
od przodu przycisku (1…4 mm) i jednoczesne zamontowanie zestyków pomocniczych; przyciski grzybkowe do zatrzymania awaryjnego, zgodne z normą ISO 13850, która wymaga wymuszonego zadziałania operatora i które
typowo wykonane są w wersji z odblokowaniem przez obrót, pociągnięcie lub kluczem; przyciski dwuklawiszowe i trzyklawiszowe, zaprojektowane, by zapewnić minimalne odległości
Platinum oferuje możliwość wymiany
pokrywki i dyfuzora
montażowe (30×55 mm) i wysoki stopień ochrony IP69K.
reklama
LOVATO Electric Sp. z o.o.
55-330 Błonie k. Wrocławia
ul. Zachodnia 3
tel. 71 797 90 10
faks 71 797 90 20
[email protected]
www. LovatoElectric.pl
reklama
nr 11/2013
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
47
ochrona przeciwporażeniowa
problemy dobezpieczania
wyłączników różnicowoprądowych
dr hab. inż. Stanisław Czapp – Politechnika Gdańska
W
yłączniki różnicowoprądowe
z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym (RCBO – ang. residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection) mają zdolność wyłączania porównywalną z wyłącznikami nadprądowymi. Producent podaje informację o prądzie znamionowym zwarciowym
umownym, np. 6 kA lub 10 kA, do którego nie jest wymagane dobezpieczenie [3, 5, 7]. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego (RCCB – ang. residual current operated circuit-breakers
without integral overcurrent protection) mają niewielką zdolność wyłączania prądu różnicowego. Najmniejsza
wymagana jej wartość to zaledwie
10-krotny prąd znamionowy ciągły (jednak nie mniej niż 500 A), więc w praktyce z zasady wymagają dobezpiecze-
1000
1500
3000
4500
6000
10000
Producenci mogą produkować
wyłączniki różnicowoprądowe wytrzymujące większy prąd szczytowy
i większą całkę Joule’a niż podane
w tabeli 1. Podają wtedy największy
dopuszczalny prąd zwarciowy początkowy w miejscu zainstalowania wyłącznika różnicowoprądowego i dodają symbol graficzny bezpiecznika,
jeśli dobezpieczenie jest konieczne
streszczenie
W artykule przedstawiono problematykę dobezpieczania wyłączników różnicowoprądowych. Przeanalizowano dobezpieczanie bezpiecznikami oraz dobezpieczanie wyłącznikami nadprądowymi instalacyjnymi. Zwrócono uwagę na to, że
w niektórych przypadkach urządzenie dobezpieczające znacznie ogranicza możliwość wykorzystania prądu znamionowego ciągłego wyłączników różnicowoprądowych.
In, w [A]
Inc, IΔc,
w [A]
500
różnicowoprądowego. Wytrzymywany
prąd szczytowy is powinien być natomiast nie mniejszy niż prąd ograniczony io wspomnianego bezpiecznika bądź
wyłącznika nadprądowego [4, 5].
Rozpatrując wyłącznik różnicowoprądowy o prądzie znamionowym
ciągłym In = 40 A i prądzie znamionowym zwarciowym umownym 6 kA, na
podstawie tabeli 1. można stwierdzić,
że wyłącznik ten powinien wytrzymać prąd szczytowy do is = 3 kA oraz
całkę Joule’a do I2t = 11,5 kA2s. Wartości wymagane przez normę [7] wydają
się nieduże i w obwodach, w których
spodziewany prąd zwarciowy ma wartość zbliżoną do prądu znamionowego zwarciowego umownego wyłącznika różnicowoprądowego, zachodzi ryzyko ich przekroczenia, co może doprowadzić do uszkodzenia wyłącznika różnicowoprądowego.
nia. Dobezpieczenie ma również zapewnić, że w stanie zamkniętym wyłącznik różnicowoprądowy wytrzyma
cieplne i elektrodynamiczne skutki
przepływu prądu przy zwarciu między
przewodami czynnymi (L-L, L-N). Jeżeli instaluje się wyłącznik różnicowoprądowy bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego (RCCB), to poprzedzać go powinno osobne zabezpieczenie nadprądowe i jednym z kryteriów
jego doboru jest dobezpieczanie wyłącznika różnicowoprądowego.
Norma przedmiotowa [7] wymaga, aby wyłączniki różnicowoprądowe
RCCB wytrzymywały prąd szczytowy is
oraz całkę Joule’a I2t o wartościach podanych w tabeli 1. Wytrzymywana całka Joule’a powinna być nie mniejsza
niż całka wyłączania I2tw bezpiecznika bądź wyłącznika nadprądowego stanowiącego dobezpieczenie wyłącznika
≤ 16
≤ 20
≤ 25
≤ 32
≤ 40
≤ 63
is [kA]
0,45
0,47
0,5
0,57
I2t [kA2s]
0,4
0,45
0,53
0,68
is [kA]
0,65
0,75
0,9
1,18
0,50
0,9
1,5
2,7
1,02
1,1
1,25
1,5
1,9
2,1
1
1,5
2,4
4,1
9,75
1,1
1,2
1,4
1,85
2,35
3,3
1,2
1,8
2,7
4,5
8,7
22,5
is [kA]
1,15
1,3
1,5
2,05
2,7
3,9
I2t [kA2s]
1,45
2,1
3,1
5,0
9,7
is [kA]
1,3
1,4
1,7
2,3
3
I2t [kA2s]
1,6
2,4
3,7
6,0
11,5
is [kA]
1,45
1,8
2,2
2,6
3,4
I2t [kA2s]
1,9
2,7
4
6,5
I2t
[kA2s]
is [kA]
I2t [kA2s]
is [kA]
I2t
[kA2s]
12
≤ 80
≤ 100
3,5
3,8
≤ 125
22
28
4,05
25
4,3
24
26
4,3
31
4,7
31
5,1
31
42
4,8
45
5,3
3,95
72,5
5,6
82,0
5,8
48
65,0
6
6,4
48
60,0
I2 t
Tab. 1. Wytrzymywane przez wyłącznik różnicowoprądowy RCCB wartości całki Joule’a i prądu szczytowego is , gdzie: In – prąd znamionowy ciągły wyłącznika różnicowoprądowego, Inc – prąd znamionowy zwarciowy umowny wyłącznika różnicowoprądowego, IΔc – prąd znamionowy różnicowy zwarciowy umowny wyłącznika różnicowoprądowego [7]
48
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
nr 11/2013
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
– po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.prenumerata.elektro.info.pl
nr 11/2013
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
49
ochrona przeciwporażeniowa
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
– po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.prenumerata.elektro.info.pl
50
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
nr 11/2013
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
– po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.prenumerata.elektro.info.pl
reklama
nr 11/2013
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
51
ochrona przeciwporażeniowa
system przeciwpożarowy
wykorzystujący wyłączniki
różnicowoprądowe
dr inż. Janusz Konieczny, dr inż. Ryszard Zacirka – Politechnika Wrocławska
zagrożenie pożarowe
w obiektach mieszkalnych
Wprowadzenie obowiązku stosowania wyłączników różnicowoprądowych dla ochrony wybranych obwodów instalacji (od roku 1995 [1]) spowodowało, że w znacznej liczbie instalacji znajduje się taki aparat. Liczba obwodów, w których wymaga się
stosowania tego rodzaju zabezpieczenia, poszerzała się na przestrzeni lat
[2, 6, 7, 8]. Chociaż obecnie nie wymaga się, aby wyłącznikiem różnicowo-
52
prądowym zabezpieczać całą instalację [2, 8], to w wielu przypadkach (np.
w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych lub w niewielkich domach jednorodzinnych) stosuje się
jeden wysokoczuły wyłącznik różnicowoprądowy dla całego obiektu. Zadziałanie wyłącznika spowoduje zatem wyłączenie zasilania w całej instalacji bądź w jej części.
Znaczna liczba pożarów, jakie powstają w budynkach mieszkalnych,
to pożary powodowane uszkodzeniem w instalacjach lub w elektrycznych urządzeniach odbiorczych.
Stosowanie wyłączników różnicowoprądowych (chociażby średnioczułych – o I Δn = 100 ÷ 500 mA,
a tym bardziej wysokoczułych –
o I Δn ≤ 30 mA) znacznie zmniejsza
prawdopodobieństwo powstania pożaru w wyniku uszkodzenia w instalacji lub w urządzeniach odbiorczych. Uszkodzenie izolacji przewodów w części instalacji ułożonej na
stałe, w sposób mogący doprowadzić
do pożaru, jest bardzo mało prawdopodobne, zwłaszcza w instalacjach
nowych. Wynika to zarówno z czasu
eksploatacji tych instalacji, jak i ze
stosowanych w nich materiałów izolacyjnych.
Znacznie większe prawdopodobieństwo pożaru stwarzają uszkodzenia w urządzeniach odbiorczych
oraz w elementach instalacji niebędących ich częścią stałą, np. w przedłużaczach. Przedłużacze są specyficznym elementem instalacji: służą, tak
jak instalacja stała obiektu, do zasilania różnych urządzeń odbiorczych
użytkowanych w obiektach mieszkalnych, a jednocześnie nie są w żaden
sposób skoordynowane z zabezpieczeniami chroniącymi przed skutkami zwarć i przeciążeń. Do przedłużacza o dowolnie małym przekro-
rozdzielnica główna
B10
ju i znacznej długości, nie zwracając
uwagi na zastosowane w instalacji
zabezpieczenia przetężeniowe, podłączyć można urządzenia odbiorcze
o zbyt dużej mocy, ograniczonej jedynie przez prąd znamionowy zabezpieczenia. Konsekwencją tego może być
przeciążenie w żyłach przedłużacza,
stwarzające zagrożenie pożarowe.
Podobna sytuacja może wystąpić
w urządzeniach odbiorczych. Wprawdzie uszkodzenie w urządzeniu mogące prowadzić do pożaru powinno
zostać wykryte przez zabezpieczenia instalacji (np. wyłącznik różni-
pomieszczenie nr 1
B16
40 A
0,5 A
S
czujnik
B10
pomieszczenie nr 2
B16
25 A
0,03 A
czujnik
Rys. 1. Sposób instalacji czujników w instalacji 1-fazowej (liniami przerywanymi zaznaczono zależności czujnik-wyłącznik)
streszczenie
W artykule przedstawiono koncepcję systemu automatycznie wyłączającego zasilanie
obiektu w sytuacjach awaryjnych, zbudowanego na podstawie dedykowanych czujników współpracujących z klasycznymi elementami instalacji elektrycznej. Przedstawiono możliwe obszary zastosowań tego
systemu, zwrócono uwagę na sytuacje mogące zaburzyć jego prawidłową pracę oraz
zaproponowano rozwiązania pozwalające
na ich uniknięcie.
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
Rys. J. Konieczny, R. Zacirka
edną z metod wykrywania pożaru jest stosowanie czujników
dymu lub ognia. Odcięcie dopływu
energii elektrycznej po wykryciu zagrożenia przez czujnik wymaga zastosowania specjalnego systemu,
przeznaczonego do tego celu. Oprócz
samych czujników, w skład takiego
systemu musi wchodzić centralka
sterująca znajdującym się w rozdzielnicy wyłącznikiem z cewką wybijakową lub zanikową, a także medium
służące do komunikacji pomiędzy
elementami systemu. Komunikacja
ta realizowana jest za pomocą dedykowanego okablowania lub bezprzewodowo. System taki powinien być
zatem przewidziany już na etapie
projektu budowlanego i wymaga dodatkowych, niekiedy dość znacznych, nakładów finansowych.
Znacznie prostszym, przedstawionym w artykule rozwiązaniem, jest
system, którego idea działania opiera się na współpracy elementów wykrywających stan awaryjny (czujników) z urządzeniami, które występują w klasycznej instalacji elektrycznej.
L
zasilanie
N
człon
detekcji
zagrożenia
człon
decyzyjny
człon
generujący
prąd
upływowy
Rys. 2. Schemat ideowy czujnika
nr 11/2013
PE
Rys. J. Konieczny, R. Zacirka
J
reklama
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
– po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.prenumerata.elektro.info.pl
nr 11/2013
53
ochrona przeciwporażeniowa
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
– po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.prenumerata.elektro.info.pl
reklama
STEROWANIE AGREGATÓW ORAZ SILNIKÓW
[email protected]
www.comap.cz
www.comapsystems.com/pl
54
DOSTAWA STEROWNIKÓW ORAZ KOMPLEKSOWA
REALIZACJA ROZWIĄZAŃ SYSTEMÓW STEROWANIA
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
abstract
Fire protection system using residual circuit devices
The paper presents the concept of system
for automatic power-off in case of emergency, which was built on the basis of dedicated sensors cooperating with the conventional
elements of the electrical installation. The possible areas of application of this system were
presented. Attention was drawn to situations
that may disturb its proper operation and solutions to avoid them were proposed.
nr 11/2013
ps yr o
s tjeem
k ty g w a r a n t o w a n e g o z a s i l a n i a
dobór mocy
zespołu prądotwórczego (część 2)
projektowanie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych
zasilanych z generatora zespołu prądotwórczego
mgr inż. Julian Wiatr
W drugiej części artykułu publikowanego w nr. 9/2013 skupimy się na zasadach projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz jej ocenie w istniejących układach zasilania awaryjnego.
zasady projektowania ochrony przeciwporażeniowej
S
pośród trzech układów sieci: TT, IT i TN (TN-C; TN-C-S i TN-S), do zasilania obiektów budowlanych najbardziej nadaje się układ TN-S lub TN-C-S.
Układ IT może być stosowany tylko w ograniczonym zakresie (np. blok operacyjny lub OIOM w szpitalu) po spełnieniu określonych warunków.
Warunek samoczynnego wyłączenia w sieci TN należy uznać za spełniony, jeżeli:
ZS ≤
Uo
Ia
(1)
Z S = ( X k1G + X L )2 + ( R kG + R L )2
(2)
W praktyce korzysta się z innej postaci tego wzoru:
I k1 =
0, 8 ⋅ U0
ZS
(3)
gdzie:
Zs – impedancja pętli zwarciowej obejmującej źródło zasilania, przewód roboczy, aż do punktu zwarcia i przewód ochronny między punktem zwarcia
a źródłem, w [Ω],
Ia – prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia wyłączającego, w czasie zależnym od napięcia znamionowego Uo podanego w tabeli 1.,
RkG – rezystancja uzwojeń generatora ( R kG = 0, 03
U2nG
), w [Ω],
SnG
Xk1G – reaktancja generatora dla zwarć jednofazowych, w [Ω],
RL – rezystancja kabla zasilającego oraz przewodów instalacji odbiorczej, w [Ω],
XL – reaktancja kabla zasilającego oraz przewodów instalacji odbiorczej, w [Ω],
Uo – napięcie pomiędzy przewodem fazowym a uziemionym przewodem
ochronnym (PE) lub ochronno-neutralnym (PEN), w [V],
UnG – napięcie znamionowe generatora zespołu prądotwórczego, w [kV],
SnG – moc znamionowa generatora zespołu prądotwórczego, w [MVA].
50 V < Uo ≤ 120 V s
Układ
sieci
ac
TN
0,8
TT
0,3
dc
Wyłączenie może być wymagane z innych
przyczyn niż ochrona przeciwporażeniowa
Uwagi:
1. Dłuższe czasy wyłączenia mogą być dopuszczone w sieciach rozdzielczych
oraz elektrowniach i w sieciach przesyłowych systemów.
2. Krótsze czasy wyłączenia mogą być wymagane dla specjalnych instalacji
lub lokalizacji objętych arkuszami normy PN-IEC (HD) 60364 grupy 700.
3. Dla układu sieci IT samoczynne wyłączenie zasilania nie jest zwykle wymagane po pojawieniu się pojedynczego zwarcia z ziemią.
4. Maksymalne czasy wyłączenia podane w tabeli 7. powinny być stosowane do obwodów odbiorczych o prądzie znamionowym nieprzekraczającym
32 A.
5. Jeżeli w układzie sieci TT wyłączenie jest realizowane przez zabezpieczenia
nadprądowe, a połączenia wyrównawcze ochronne są przyłączone do części przewodzących obcych znajdujących się w instalacji, to mogą być stosowane maksymalne czasy wyłączenia przewidywane dla układu sieci TN.
6. W układach sieci TN czas wyłączenia nieprzekraczający 5 s jest dopuszczony w obwodach rozdzielczych i w obwodach niewymienionych w pkt 4.
7. W układach sieci TT czas wyłączenia nieprzekraczający 1 s jest dopuszczony w obwodach rozdzielczych i w obwodach niewymienionych w pkt 4.
8. Jeżeli samoczynne wyłączenie zasilania nie może być uzyskane we właściwym czasie, to powinny być zastosowane dodatkowe połączenia wyrównawcze ochronne.
Uo, w [V]
Dla napięcia dotykowego dopuszczalnego
długotrwale, w [s]
UL ≤ 25 V ac; UL ≤ 60 V dc
120
0,35
230
0,20
277
0,20
400
0,05
480
0,05
580
0,02
Tab. 2. Maksymalne czasy wyłączenia dla warunków środowiskowych o zwiększonym zagrożeniu w układzie sieci TN (wg PN-HD 60364-4-481:1994)
120 V < Uo ≤ 230 V s
230 V< Uo ≤ 400 V s
Uo > 400 V s
ac
dc
ac
dc
ac
dc
0,4
5
0,2
0,4
0,1
0,1
0,2
0,4
0,07
0,2
0,04
0,1
Objaśnienia: Uo – nominalne napięcie ac lub dc przewodu liniowego względem ziemi
Tab. 1. Maksymalne czasy wyłączenia dla normalnych warunków środowiskowych wg PN-HD 60364-4-41:2009
nr 11/2013
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
55
systemy gwarantowanego zasilania
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
– po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.prenumerata.elektro.info.pl
56
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
nr 11/2013
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
– po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.prenumerata.elektro.info.pl
nr 11/2013
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
57
systemy gwarantowanego zasilania
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
– po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.prenumerata.elektro.info.pl
58
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
nr 11/2013
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
– po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.prenumerata.elektro.info.pl
reklama
Agregaty prądotwórcze
FLIPO ENERGIA Sp. z o.o.
Oficjalny autoryzowany Master Dystrybutor firmy SDMO Industries.
Specjalistyczna firma agregatowa na rynku zasilania gwarantowanego w Polsce.
Dostawy agregatów we wszystkich wersjach wyposażenia w zakresie mocy od 5 do 3300kVA.
Automatyka agregatu dopasowana do potrzeb klienta.
Oferujemy:
projekty Systemów Zasilania,
specjalistyczne uzgodnienia, dobór urządzeń i rozwiązań technicznych,
kompletacja dostaw,
usługi realizacji instalacji dedykowanych, wentylacji, wydechu spalin, zasilania paliwem,
serwis gwarancyjny , opieka serwisowa
nr 11/2013
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
59
napędy i sterowanie
napięcia zaburzeń doziemnych
i międzyfazowych w napędach
z przekształtnikami częstotliwości
dr inż. Jerzy Szymański – Uniwersytet Technologiczno–Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Napędowe przekształtniki częstotliwości z falownikami MSI są generatorami napięcia zaburzeń doziemnych i międzyfazowych. Są to efekty uboczne kształtowania trójfazowego
napięcia odkształconego w falowniku. W publikacji autor omówił zjawisko powstawania
napięcia zaburzeń doziemnych i międzyfazowych. Na podstawie analizy widmowej napięć falownika zostało wyjaśnione postępowanie mające na celu ograniczanie negatywnych sutków występowania zaburzeń doziemnych i międzyfazowych.
model PC
modulator MSI
Rys. 1. Model przekształtnika częstotliwości z wydzieleniem prostownika jako przekształtnika ac/dc i falownika jako przekształtnika dc/ac
ekran lub zbrojenie
korpus silnika
PE lub PN
Rys. 2. System napędowy z przekształtnikiem częstotliwości z zaznaczonymi pasożytniczymi pojemnościami ekranowanego przewodu silnikowego i silnika
60
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
Rys. J. Szymański
W artykule opisane są napięcia powodujące powstawanie prądów międzyfazowych i doziemnych w napędach z przemysłowymi przekształtnikami częstotliwości. Odkształcone napięcie fazowe wytwarzane przez dwupoziomowy falownik napięciowy zawiera harmoniczne napięcia zaburzeń międzyfazowych i doziemnych, co przebadano metodą symulacyjną.
Wnioski z analizy napięć falownika wykazały celowość stosowania komercyjnych filtrów silnikowych LC do tłumienia jedynie zaburzeń międzyfazowych. W artykule autor wykazał, że
ograniczenie negatywnych skutków napięcia doziemnego falownika jest zadaniem złożonym
i w szczególnych przypadkach trudnym technicznie do zrealizowania.
falownik
prostownik
3f6d
filtr EMC-P 2×Cf1 = 0,33 μF
streszczenie
nr 11/2013
Rys. J. Szymański
W
systemach napędowych zasilanych w układzie TN wysokoczęstotliwościowe prądy doziemne wytworze przez przemysłowe przekształtniki częstotliwości przepływają przez uzwojenia transformatora.
Prądy te uniemożliwiają stosowanie wyłączników różnicowoprądowych
jako elementów uzupełniającej ochrony przeciwporażeniowej. Zastosowanie w tych układach wyłączników różnicowoprądowych skutkowało będzie niekontrolowanym ich działaniem wywołanym przez prądy doziemne, charakterystyczne dla tego typu układów zasilających. Napędowe przekształtniki częstotliwości nazywane są także przemiennikami, przetwornicami lub mniej poprawnie falownikami czy inwerterami. Dla wyjaśnienia powstawania napięć zaburzeń różnicowych (międzyfazowych) i wspólnych (doziemnych) (ang. DM – differential mode voltage, CM – common
mode voltage) autor zaproponował model przekształtnika częstotliwości
pokazany na rysunku 1.
Zaproponowany na rysunku 1. model napędowego przekształtnika częstotliwości umożliwia niezależne badanie współpracy prostownika 3f6d z transformatorem poprzez zadawanie obciążenia baterii kondensatorów rezystorem
Rdc oraz badanie wpływu relacji pomiędzy indukcyjnościami obwodu dc prostownika i indukcyjnościami zastępczymi transformatora. Model umożliwia
też badanie napięcia doziemnego wytwarzanego przez prostownik 3f6d. Przy
założonym stanie obciążenia prostownika można badać wpływ zastosowanej modulacji MSI w falowniku, odwzorowanym tutaj przez trójfazowe źró-
reklama
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
– po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.prenumerata.elektro.info.pl
nr 11/2013
61
napędy i sterowanie
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
– po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.prenumerata.elektro.info.pl
62
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
nr 11/2013
Najlepszą kontrolę silnika elektrycznego napędzającego maszynę zapewni przetwornica częstotliwości VLT®.
Danfoss dzięki globalnej organizacji sprzedaży i serwisu jest obecny i oferuje swoje produkty oraz usługi
w ponad 100 krajach. Także w Polsce nasi eksperci służą Klientom fachowym doradztwem. To wszystko
aby pomóc zaprojetować efektywny i oszczędny układ sterowania napędem elektrycznym.
Danfoss Drives jest światowym liderem w produkcji elektronicznie regulowanych
napędów, stosowanych w każdym obszarze działalności przemysłowej.
to rok w historii
na świecie Danfoss rozpoczął
masową produkcję przetwornic
częstotliwości o nazwie VLT ®
Danfoss Poland Sp. z o.o., ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: (48 22) 755 06 68 • Telefax: (48 22) 755 07 01
e-mail: [email protected]
napędy i sterowanie
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
– po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.prenumerata.elektro.info.pl
64
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
nr 11/2013
automatyka
precyzyjne pomiary przesunięcia
i kąta obrotu – wprowadzenie
mgr inż. Karol Kuczyński
Urządzenia wykonawcze są stosowane w zwykłych zadaniach, gdzie jeden napęd realizuje pojedynczy ruch, jak również w zaawansowanych systemach, gdzie wiele urządzeń wykonawczych wykonuje skoordynowane i kontrolowane przemieszczenia (np.
roboty przemysłowe). Proste zadania są łatwo realizowane i zwykle wymagają nieskomplikowanych rozwiązań do kontroli położenia urządzenia wykonawczego. Występują jednak bardziej złożone systemy zintegrowane, które realizują złożone zadania wymagające kontroli przemieszczeń elementu wykonawczego i zamkniętej pętli
sprzężenia zwrotnego.
P
omiary ruchu liniowego i obrotowego występują najczęściej
w urządzeniach i układach napędowych maszyn wielu gałęzi przemysłu.
Przykładem mogą być obrabiarki skrawające, systemy telemetryczne, a także urządzenia dźwigowe i roboty
przemysłowe.
optyczna detekcja
przesunięcia lub kąta
obrotu
Jednym z istotniejszych elementów
mających wpływ na dokładność maszyny są układy pomiarowe powszechnie
zwane liniałami lub enkoderami. Optyczne układy pomiarowe zliczają przetworzone sygnały elektryczne, które powstają w fotodetektorach w wyniku pojawienia się strumienia świetlnego modulowanego pasywnymi i aktywnymi
polami wzorca. Najczęściej pasywne
i aktywne pola reprezentowane są przez
ciemne i jasne szczeliny o równej szerokości na wzorcu, które są naprzemiennie rozmieszczone względem siebie.
Układ detekcyjny jest połączony z licznikiem rewersyjnym, który zlicza liczbę
prążków na wzorcu. Dioda LED umieszczona w głowicy odczytowej oświetla
powierzchnię liniału pod pewnym kątem. Powierzchnia liniału jest w przybliżeniu siatką dyfrakcyjną o stałej rzędu kilku lub kilkunastu mikrometrów.
Światło ugięte na pierwszym rzędzie
dyfrakcyjnym przechodzi przez kolejną
nr 11/2013
siatkę przeciwwzorca. Zdudnienie częstości przestrzennej wzorca i przeciwwzorca generuje w płaszczyźnie liniału prążki interferencyjne. Układ detekcyjny uśrednia sygnał z kilkudziesięciu
oświetlonych pól liniału oraz bardzo dokładnie go filtruje, co w rezultacie daje
dużą stabilność sygnału nawet gdy liniał jest zanieczyszczony lub uszkodzony. Przykładowe rozwiązanie przedstawia rysunek 1. Układ pomiarowy składa się z głowicy odczytowej oraz wzorca. Wzorcem jest stalowa taśma o szerokości 6 mm pokryta cienką warstwą
złota oraz specjalnego lakieru w celach
ochronnych. Najdłuższe odcinki liniału
mają nawet 100 m długości. Liniał z reguły transportowany jest w szpulach
w postaci zwiniętego krążka na specjalnym bębnie. Głowica odczytowa posiada możliwość interpolowania sygnału
czytanego z liniału nawet 2000-krotnie.
Z tego względu 20 μm podziałka na liniale może być podzielona 2000 razy
dając w rezultacie rozdzielczość 10 nm.
Sygnałem wyjściowym jest najczęściej
sinusoida, której okres równy jest stałej podziałki liniału 20 μm. Układ pomiarowy najczęściej posiada opcję czytania punktów referencyjnych oraz dodatkowe wejścia przeznaczone do wyłączników krańcowych [3].
Dla użytkowników wymagających
wyższych dokładności oraz dużych
prędkości pomiarowych istnieją rozwiązania, które zapewniają dokładność
nawet do 1 μm/m i rozdzielczości 5 nm.
Jednym z takich rozwiązań jest układ
pomiarowy RELM, który składa się
z inwarowego wzorca charakteryzującego się wpółczynikiem rozszerzalności
0,6 μm/m/ºC. Liniał inwarowy jest rozwiązaniem, które posiada znacznie lepszą dokładność niż dotychczas uznawane za najdokładniejsze liniały szklane.
Dzięki swojej budowie liniał inwarowy może mieć znacznie mniejszy przekrój niż liniał szklany, jak również jego
montaż jest dużo wygodniejszy przez
zminimalizowanie ryzyka uszkodze-
nia [4]. Wadą układów tego typu jest
ograniczona długość liniału inwarowego wynosząca zaledwie 1,2 m. Dla dłuższych osi pomiarowych, nawet do 5 m,
można zastować rozwiązanie równie
dokładne w postaci liniału stalowego
o dokładności nieprzekraczającej ±4 μm
na długości 5 metrów.
Interesującym rozwiązaniem jest zastosowanie optycznego enkodera kątowego służącego do pomiaru przemieszczeń kątowych. W tym rozwiązaniu pierścień enkodera połączony jest sztywno z wałkiem, a głowica pomiarowa umieszczona jest bezpośrednio nad liniałem, co eliminuje
konieczność przeniesienia napędu na
enkoder. Rozwiazanie takie minimalizuje błędy wynikające z luzu oraz histerezy w przypadku zmiany kierunku
obrotu [4]. Taki układ stosowany jest
w urządzeniach z dużym momentem
obrotowym sterowanych precyzyjnie
za pomocą serwomechanizmów. Zasada działania enkodera polega na zlicza-
Fot. 1. Budowa enkodera typu LinACE [5]
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
65
automatyka
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
– po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.prenumerata.elektro.info.pl
66
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
nr 11/2013
zestawienie
zestawienie enkoderów liniowych
Dystrybutor
Balluff Sp. z o.o.
54-424 Wrocław, ul. Muchoborska 16
tel. 71 338 49 29
faks 71 338 49 30
[email protected]
www.balluff.pl
IMPOL-1 F. Szafrański Sp. J.
02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 103
tel. 22 886 56 02
faks 22 886 56 04
[email protected]
www.impol-1.pl
Renishaw Sp. z o.o.
02-823 Warszawa
ul. Osmańska 12
tel. 22 577 11 80, faks 22 577 11 81
[email protected]
www.renishaw.pl
Producent
Balluff
Kubler
Renishaw
BML S1/S2
LI20
LM10
Typ: inkrementalny/absolutny
+/+
+/–
+/+
Wersja: magnetyczny/optoelektroniczny/
pojemnościowy
+/–/–
+/–/–
+/–/–
taśma/pierścień magnetyczny
taśma/pierścień magnetyczny
taśma/pierścień magnetyczny
do 2*
1
0,1–1,5*
48*
50
100*
Maksymalna rozdzielczość, w [mm]
0,001*
0,01
0,001*
Dokładność pomiaru, w [μm/m]
±10*
±10
±10*
20*
25
25*
50/100*
2
2*
10–30/5 ±5%*
4,8–30 dc (push-pull)
4,8–26 dc (RS-422)
4,7–7* dc
<50
≤60
≤30
–
–/20
–
HTL, TTL, SSI, BiSS 10–30 V
RS-422, push-pull
RS-422, sin/cos, push-pull, open collector
2–4/30*
6/250
4/8000*
Odporność na wibracje
–
30 g/10...2000 Hz
300 m/s2
Odporność na uderzenia
–
500 g/1 ms
300 m/s2
IP67
IP67/IP68/IP69k
IP68
13×12×35/25×10×35*
40×25×15
24×32×10
–
150
56 (głowica)
od –20 do 80*
od –20 do 80
od –20 do 85
*podane parametry zależne od wersji
pomiar bezdotykowy z taśmą magnetyczną
lub pierścieniem magnetycznym,
łatwy montaż z dużymi tolerancjami
montażowymi
*podane parametry zależne od wersji
CE, 89/336/EEC
CE, 2004/108/EC, RoHS
RoHS, BS, EMC, IEC
12
24
24
Oznaczenie katalogowe
Parametry techniczne
Typ liniału (taśma/pręt)
Odległość głowicy od liniału, w [mm]
Maksymalna długość pomiarowa, w [m]
Maksymalna prędkość przesuwu,
w [m/s]
Odstępy między punktami referencyjnymi,
w [mm]
Znamionowe napięcie zasilania, w [V]
Pobór prądu, w [mA]
Liczba analogowych kanałów wyjściowych/
obciążalność każdego kanału, w [mA]
Interfejs wyjściowy
Liczba cyfrowych kanałów wyjściowych/
maksymalna częstotliwość na wyjściu
impulsowym, w [kHz]
Stopień ochrony IP obudowy
Wymiary zewnętrzne
(wys.×szer.×gł.), w [mm]
Masa całkowita, w [g]
Temperatura pracy (otoczenia), w [°C]
Informacje dodatkowe
Uwagi techniczne
Normy, atesty, certyfikaty, standardy,
znaki jakości
Gwarancja, w [miesiącach]
Dane zamieszczone w zestawieniu zostały nadesłane i zautoryzowane przez firmy
nr 11/2013
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
67
zestawienie
zestawienie enkoderów obrotowych
Dystrybutor
DACPOL Sp. z o.o.
05-500 Piaseczno k. Warszawy
ul. Puławska 34
tel. 22 703 51 00 faks 22 703 51 01
[email protected]
www.dacpol.eu
IMPOL-1 F. Szafrański Sp. J.
02-255 Warszawa
ul. Krakowiaków 103
tel. 22 886 56 02, faks 22 886 56 04
[email protected]
www.impol-1.pl
Kubler Sp. z o.o.
60-451 Poznań
ul. Dąbrowskiego 441
tel. 61 849 99 02, faks 61 849 99 03
[email protected]
www.kubler.pl
Producent
SCANCON
Sick
Fritz Kuebler GmbH
2REX-A
DFS60
F5868/F5888
Inkrementalny/absolutny
+/–
+/–
–/+
Jednoobrotowy/wieloobrotowy
–/+
+/–
–/+
–
–
binarny
3000
10000/12000 (z tuleją plastikową)
12000
100/50
80/40
80/40
Oznaczenie katalogowe
Parametry techniczne
Typ kodu
Maksymalna prędkość obrotowa,
w [obr./min]
Maksymalne obciążenie
promieniowe/osiowe, w [N]
Maksymalna rozdzielczość, w [imp./obr.]
10000
65536
4294967296 (32 bit)
4,5–30 dc
4,5–32 dc
10–30 dc
≤45
≤30
≤80
2/≤30
6/≤30
–
push-pull, różnicowy, OL7272, 26C31
TTL, HTL, TTL/HTL programowane
CanOpen
300
820
–
IP66 (opcja IP67)
do IP67
do IP67
+/+/+
+/+/+
–/–/+
Znamionowe napięcie zasilania, w [V]
Pobór prądu, w [mA]
Liczba kanałów wyjściowych /
obciążalność każdego kanału, w [mA]
Interfejs wyjściowy
Maksymalna częstotliwość na wyjściu
impulsowym, w [kHz]
Stopień ochrony IP obudowy
Ochrona termiczna/zwarciowa/
przeciwprzepięciowa
Sposób montażu: czołowy/kołnierzowy
+/+
+/+
+/+
Średnica wałka/otworu, w [mm]
10/–
6,10 / 8, 3/8”, 10, 12, 1/2”, 14, 15, 5/8
6,10, 1/4'', 3/8'' /10, 12, 14, 15 – przelotowe
68×68×60
60×60×43
58×58×59,5
58×58×64,5
540
300
ok. 450
od –40 do 90
od –30 do 100
od –40 do 80
przystosowany do pracy w przemyśle
ciężkim/rafinerie
wysokiej rozdzielczości inkrementalne
enkodery w obudowie 60 mm,
z maksymalną rozdzielczością 65 536
impulsów na obrót w wykonaniu
z otworem lub wałem
diagnostyczna dioda LED, specjalne
wykonanie z otworami przelotowymi,
opcjonalnie: obudowa odporna na wodę
morską, wykonanie EX dla stref 2 i 22
ATEX Ex II 2 G Ex IIC T5 Gb,
ATEX Ex II 2 G Ex tb IIIC T100°C Db
UL, CE
UL, CE, RoHS
12
12
24
Wymiary zewnętrzne
(wys.×szer.×gł.), w [mm]
Masa całkowita, w [g]
Temperatura pracy (otoczenia), w [°C]
Informacje dodatkowe
Uwagi techniczne
Normy, atesty, certyfikaty, standardy,
znaki jakości
Gwarancja, w [miesiącach]
Dane zamieszczone w zestawieniu zostały nadesłane i zautoryzowane przez firmy
68
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
nr 11/2013
zestawienie enkoderów obrotowych
P.P.H. WOBIT E.K.J. OBER S.C.
62-045 Pniewy, Dęborzyce 16
tel. 61 222 74 22
faks 61 222 74 39
[email protected]
www.wobit.com.pl
Renishaw Sp. z o.o.
02-823 Warszawa, ul. Osmańska 12
tel. 22 577 11 80
faks 22 577 11 81
[email protected]
www.renishaw.pl
SIMEX Sp. z o.o.
80-556 Gdańsk, ul. Wielopole 7
tel. 58 762 07 77
faks 58 762 07 70
[email protected]
www.simex.pl
Turck Sp. z o.o.
45-836 Opole, ul. Wrocławska 115
tel. 77 443 48 00
faks 77 443 48 01
[email protected]
www.turck.pl
„MEGATRON Elektronik GmbH & Co. KG
Renishaw
BAUMER IVO
Hans Turck GmbH & Co. KG
MAB25
RE36
GI 355
RI360P-QR24
–/+
+/+
+/–
+/+
+/–
+/–
+/–
+/opcja
efekt Halla
binarny
–
Graya/binarny
3000
20 000
10000
–
–
30/15
40/20
–
4096 (12bit)
8192
6000
18 bit
5
5–24 dc
dc 5±10%/4,75 – 30/10 – 30
15–30 dc
<20
30–50
≤30 (24 Vdc)
≤60 (5 Vdc)
<100
–
2/≤30
3/≤30
–
SSI, SPI, SER
RS-422, SSI, A, V, analogowy
RS-422
RS-485, Modbus RTU, SSI, push-pull, IO-Link
–
300
150
200
IP40
IP68
IP54 (IP 65 z uszczelnieniem)
IP67/IP69K
–/–/–
–/–/–
–/+/+
–/+/+
+/–
+/+
–/+
+/+
6/–
do 10/–
10/–
–/6–20
25×25×40
∅36,5×54
58×58×głębokość zależna
od rodzaju przyłącza
81×78×24
20
105
250
–
od –40 do 85
od –25 do 85
od –25 do 100 (5 V dc)
od –25 do 85 (24 V dc)
od -40 do 85
–
odporność na wibracje 100 m/s²
przy częstotliwości 55–2000 Hz
i udary 1000 m/s² przez 6 ms
przyłącze: konektor lub kabel
bezkontaktowe enkodery indukcyjne,
wykonania zgodne ze specyfikacją e1
do pracy w maszynach mobilnych,
odporność na wibracje 100 G przy
częstotliwości 55 Hz i udary 30 G
–
EMV, BS EN 60068-2-7:1993
(IEC 68-2-7:1983), BS EN 60068-2-27:1993
(IEC 68-2-27:1987), BS EN 60068-2-6:1996
(IEC 68-2-6:1995), BS EN 61326
UL / E 63076
EN 60068-2-6, EN 60068-2-27,
EN 60068-2-29
12
12
12
12
nr 11/2013
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
69
kable i przewody
przykłady oznaczania
kabli i przewodów
W
jak również bez nadruku. Zastosowanie: znakowanie kabli i przewodów
elektrycznych w różnych urządzeniach. Występują również oznaczniki
czyste (bez napisu) o długościach
5, 10, 20, 30, 40 mm do samodzielnego opisywania. Jako zalety wymienia
się także odporność na promieniowanie UV [2]. W ten sposób możemy
oznaczyć pojedyncze przewody, osłony, listwy zaciskowe, aparaturę modułową i sterowniczą oraz opisy na obudowach rozdzielnic.
oznaczanie przewodów
Obecnie do najbardziej rozpowszechnionych metod znakowania żył kabli i przewodów oraz powłok należą metoda z zastosowaniem lasera nadfioletowego lub metoda termiczna z zastosowaniem
głowicy znakującej symbolami graficznymi. Możemy również spotkać
metody atramentowe z zastosowaniem drukarki i specjalnego zestawu czcionek, a także metodę z zastosowaniem oznaczników, tabliczek i etykiet.
Fot. K. Kuczyński
łaściwe oznaczenie żył kabli
i przewodów oraz czytelne ich
opisanie umożliwiają szybszy montaż
instalacji oraz ułatwiają i skracają czas
potrzebny do wykonania konserwacji,
a także napraw i modernizacji instalacji elektrycznych. Aktualnie kable
i przewody są oznaczane przez producentów różnymi kolorami lub kombinacjami kolorów, a w przypadku kabli
wielożyłowych, również cyframi [1].
Sprawa komplikuje się, gdy używamy
kilku kabli wielożyłowych. Pomocne
okazują się wówczas różnego typu elementy używane do oznaczania kabli
i przewodów. Dostępne na rynku
oznaczniki przewodów wykonane są
najczęściej z materiałów izolacyjnych.
Oznaczniki są odporne na działanie
paliw, olejów, kwasów i typowych rozpuszczalników stosowanych przy
czyszczeniu aparatów i urządzeń elektrycznych. Mogą być wykorzystywane
w miejscach, gdzie temperatura wynosi od –30°C do 100°C. Posiadają najczęściej właściwości samogasnące i nieścieralny nadruk. Kolory oznaczników
to: żółty, czerwony, niebieski, zielony
i inne – nadruk czarnymi symbolami,
Fot. 2. Oznaczniki kabli wykonane w centrum przetwarzania danych
70
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
Fot. Coleman
mgr inż. Karol Kuczyński
Fot. 1. Trwałe wykonanie oznakowania przy użyciu specjalnej drukarki atramentowej
Zastosowanie lasera nadfioletowego
umożliwia znakowanie cienkich przewodów. Napisy i informacje umieszczone za pomocą lasera na izolacjach
przewodów i kabli są praktycznie nieścieralne. Przewody i kable znakowane
tą metodą są stosowane przy budowie
samolotów, nowoczesnego taboru szynowego, w przemyśle samochodowym
i w produkcji nowoczesnych urządzeń.
Znakowanie metodą termiczną z zastosowaniem specjalnej drukarki jest wykonywane w wysokiej temperaturze.
Głowica znakująca z symbolami graficznymi z dużą siłą dociska folię nasyconą
substancją znakującą do izolacji przewodu lub powłoki kabla [4].
Z kolei metoda atramentowa polega na tym, że drukarka wyposażona
w specjalny zestaw czcionek i wysokiej klasy różnokolorowe atramenty
wykonuje trwałe, odporne na działanie trudnych warunków atmosferycznych oznakowanie izolacji kabli
i przewodów [5].
Identyfikacja za pomocą kolorów nie jest wymagana w przypadku przewodów koncentrycznych,
żył płaskich przewodów giętkich
bez powłoki oraz przewodów w izolacji z materiału, który nie może być
oznaczany kolorem, jak np. przewody o izolacji mineralnej.
W przypadku kabli jednożyłowych
w powłoce oraz przewodów w izolacji powinny być stosowane niżej podane kolory izolacji [1]:
kombinacja kolorów zielonego
i żółtego dla oznaczania przewodu ochronnego oraz kolor niebieski dla oznaczania przewodu neutralnego,
kolory brązowy, czarny i szary
dla oznaczania przewodów fazowych.
wykonywanie nowych
instalacji
Oznaczniki, które stosowane są
przed podłączeniem przewodów,
cechują się kształtem zamkniętym.
Ich konstrukcja pozwala na oznaczanie przewodów w szerokim zakresie
średnic. Dobierając oznaczniki należy zwrócić uwagę na ich kształt. Niektóre modele mają budowę uniemożliwiającą przekręcanie się oznaczników względem siebie. Jest to szczególnie przydatne w przypadku informacji wieloznakowych [2, 6, 8].
W czasie prac mogą być również użyte oznaczniki do samodzielnego opisania przez instalatora.
Innym rozwiązaniem mogą być
koszulki termokurczliwe. Zadruko-
nr 11/2013
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
– po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.prenumerata.elektro.info.pl
reklama
56>(KY\RHYRHL[`RPL[)47
RAZ i
ZROBIONE
Drukuj etykiety łatwiej i szybciej a zaoszczędzony
czas możesz przeznaczyć na inne ważne sprawy.
Wydrukuj za pierwszym razem, wszystko co
potrzeba i gotowe.
Zobacz drukarkę w akcji:
www.bradyeurope.com/bmp41
Zobacz film
Oferta specjalna:
Nawigacja GPS w prezencie
nr 11/2013
Zamów nową drukarke przenośną BMP™41 wraz z
minimalnie 5 materiałami i otrzymasz nawigacje GPS GRATIS!
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
Więcej informacji: 800 080 178 (Bezpłatna infolinia),
[email protected], www.brady.pl
71
kable i przewody
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
– po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.prenumerata.elektro.info.pl
72
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
nr 11/2013
dystr ybucja
ACEL
Gdańsk, ul. Twarda 6c, tel. 58/340-14-45
www.acel.com.pl
AMPER sp. j.
Bolesławiec, ul. Wróblewskiego 7e, tel. 75/732-61-54
ASTE Sp. z o.o.
Gdańsk, Kowale, ul. Magnacka 25, tel. 58 340 69 00
www.aste.pl
BARGO Sp. z o.o.,
Dziekanów Polski, ul. Kolejowa 223, tel. 22/751-29-29
www.bargo.pl
COSIW-SEP
Warszawa, ul. Świętokrzyska 14,
tel. 22/336-14-19, 336-14-20, 336-14-21
www.cosiw.sep.com.pl
ELECTRIC
Gdańsk, ul. Grunwaldzka 481, tel. 58/344-73-54
ELEKTRO-PARTNER- HURTOWNIE ELEKTRYCZNE
Ząbkowice Śl., ul. Niepodległości 24, tel. 74/815-40-00
ELGED – HURTOWNIA ARTYKUŁÓW
ELEKTRYCZNYCH
Inowrocław, ul. Metalowców 7, tel. 52/356-55-40
FH EL-INSTAL
Bartoszyce, ul. Szewców 7
HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA ELMAT
Żary, ul. Hutnicza 1
Sieć hurtowni Elektrotechnika „MORS” Sp. z o.o.
Gdynia, ul. Hutnicza 35, tel.58/785-99-99
ELMI
www.elmi.net.pl
Giżycko, ul. Smętka 6A, tel. 87/428-47-88
Rynkowa 6, 11-400 Kętrzyn, tel. 89/752-20-68
PPH ELNOWA
Bydgoszcz, ul. Szubińska 17, tel. 52/375-45-71
ELPIE Sp. z o.o.
www.elpie.com.pl
Lublin, ul. Inżynierska 3, tel. 81/744-26-51
Chełm, ul. Mickiewicza 7A, tel./faks 82/564-86-91
Zamość, ul. Hrubieszowska 63, tel./faks 84/639-84-95
Puławy, ul. Włostowicka 3, tel./faks 81/886-41-50
Biała Podlaska, ul. Handlowa 1, tel./faks. 83/342-07-61
Hrubieszów, ul. Polna 1, tel./faks 84/697-23-56
euroKABEL-prorem Sp. z o.o.
Starachowice, ul. Kościelna 98A
ZAKŁAD ENERGETYCZNY TORUŃ
ENERGOHANDEL Sp. z o.o.
www.energohandel.com.pl
Toruń, ul. Wschodnia 36b, tel. 56/659-57-75
Włocławek, ul. Duninowska 8, tel. 54/233-29-25
Brodnica, ul. 18 Stycznia 40, tel. 56/697-53-67
Grudziądz, ul. M. Curie-Skłodowskiej 6/7, tel. 56/642-18-80
Rypin, ul. Pisaki 31, tel. 54/423-13-90
Radziejów Kujawski,ul. Brzeska 19, tel. 54/285-34-48
Toruń, ul. P.Fr.Skarbka 7/9, tel. 56/659-56-35
FERT KSIĘGARNIA BUDOWLANA
Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 54A, tel. 12/294-73-99
74
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
FHU MAKRO
Bochnia, ul. Proszkowa 40A, tel. 14/611-15-75
Kraków, ul. Królewska 2, tel. 12/292-80-51
Wieliczka, ul. Narutowicza 24, tel. 12/278-59-74
Polska Grupa Elektryczna FORUM-RONDO Sp. z o.o.
Morszków, 08-304 Jabłonna Lacka, tel. 25/787-18-10
www.forum-rondo.pl
APARATEX, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Prądzyńskiego 30,
tel./faks 62/737-27-62
AREL, 10-406 Olsztyn, ul. Lubelska 29c, tel./faks 89/532-02-93
BANASIAK Sławomir, 62-700 Turek, ul. Kolska Szosa 7b,
tel./faks 63/278-39-05
BASS, 04-376 Warszawa, ul. M. Paca 48, tel.22/870-75-05,
BERM GROSFELD, 18-300 Zambrów, ul. Wiśniowa 13,
tel./faks 86/271-41-31
BTS 2, 18-402 Łomża, ul. Poznańska 43, tel. 86/ 218-45-00
CANDELA, 48-250 Głogówek, ul. Dworcowa 8,
tel./faks 77/406-77-12
CONECT, 08-400 Garwolin, Aleja Legionów 47, tel. 25/786-28-90
DELTA, 20-445 Lublin, ul. Zemborzycka 112B, tel. 81/745-25-99
DOKO, 87-300 Brodnica, ul. Lidzbarska 2, tel. 56/697-01-48
ELBUD, 07-200 Wyszków, ul. I Armii Wojska Polskiego 173,
tel. 29/743-11-50
ELESKO, 42-200 Częstochowa, ul. Bór 77/81A, tel. 34/363-33-68
ELEKTRA, 06-500 Mława, ul. Warszawska 65,
tel./faks 23/654-34-30
ELEKTROHURT, 61-756 Poznań, ul. Małe Garbary 7A,
tel. 61/853-02-53
ELEKTROMAX, 62-300 Września, ul. Warszawska 27a, tel.
61/436-75-10
ELEKTRO-PARTNER Centrala, 57-200 Ząbkowice Śląskie,
ul. Niepodległości 24, tel./faks 74/815-40-00
ELEKTROS, 59-700 Bolesławiec, ul.10 Marca 6,
tel./faks 75/732-41-98
ELEKTROTECH, 62-800 Kalisz, ul. Wojska Polskiego 13,
tel. 62/766-51-72
ELEKTRYK, 17-300 Siemiatycze, ul. Zaszkolna 26,
tel. 85/655-54-80
ELGOR, 77-100 Bytów, ul. Sikorskiego 41, tel. 59/822-33-16
ELHURT, 58-200 Dzierżoniów, ul. Strumykowa 2,
tel./faks 74/831-86-00
ELMEHURT, 87-800 Włocławek, ul. Okrężna 2b, tel. 54/231-14-25
ELMEX, 10-420 Olsztyn, ul. Żelazna 7a, tel./faks 89/535-14-05
ELMONTER, 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kosowska 5,
tel./faks 25/781-54-84
ELTOM, 89-600 Chojnice, ul. Drzymały 14, tel. 52/396-01-26
ELTRON, 18-100 Łapy, ul. Mostowa 4, tel. 85/715-68-44
EL-DAR, 26-600 Radom, ul. Przytycka 25a, tel. 48/331-74-24
ELMAT, 37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 2,
tel. 15/844-55-17
EL-SAM, 07-410 Ostrołęka, ul. 11 listopada 21,
tel./faks 29/760-29-20
ELUS, 83-300 Kartuzy, ul. Kościerska 1A, tel./faks 58/681-15-38
FIRMA HANDLOWA HURT-DETAL, 16-400 Suwałki,
ul. Sejneńska 57, tel./faks 87/563-18-85
IMPULS, 68-100 Żagań, ul. Gen. Bema 19, tel./faks 68/367-05-20
INSTALATOR, 38-400 Krosno, ul. Krakowska 147 A,
tel./faks 13/432-37-90
JALEX, 05-400 Otwock, ul. Świderska 22, tel. 22/779-13-10
JANTESSA, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 51,
tel. 22/751- 30-88
KRAK-OLD, 30-704 Kraków, ul. Na Dołach 2,
tel./faks 12/656-30-71
KWANT II, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul.Graniczna 6a,
tel./faks 14/642-41-69
LUMIER, 91-203 Łódź, ul. Traktorowa 109, tel. 42/272-30-00
ŁĄCZNIK, 64-600 Oborniki, ul. Staszica 1D, tel. 61/ 646-30-22
MARCUS, 58-100 Świdnica, ul. Husarska 1, tel. 74/851-44-57
MAPEX, 95-200 Pabianice, ul. Św. Jana 48, tel./faks 42/215-31-47
MERKURION, 05-827 Grodzisk Mazowiecki, ul. Królewska 14,
tel./faks 22/724-04-33ZPH
PEX-POOL, 39-200 Dębica, ul. Fredry 3, tel. 14/670-23-81
POLMARK, 33-150 Wola Rzędzińska 589c, tel./faks 14/679-22-79
SEPIX, 76-200 Słupsk, ul. Ogrodowa 23, tel./faks 59/841-12-91
inmedio
IN MEDIO
SALONY SPRZEDAŻY PRASY IN MEDIO
NOWA FRANCE Sp. z o.o.
Poznań, ul. Złotowska 30, tel. 61/864-57-01
KSIĘGARNIA TECHNICZNA DOMU
WYDAWNICZEGO MEDIUM
Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. 22/810-21-24
KSIĘGARNIA „QUO VADIS”
Elbląg, ul. 1 Maja 35, tel. 55/232-57-91
Platforma Handlowa ELENET
e-hurtownia ELENET, www.elektrotechnika.net.pl
POLAMP Sp. z o.o.
www.polamp.com
Giżycko, ul. Przemysłowa 1, tel. 87/429-89-00
Giżycko, ul. Armii Krajowej 7, tel. 87/428-32-68
Ełk, ul. Suwalska 82B, tel. 87/621-62-18
Mrągowo ELTA, ul. Mrongowiusza 54, tel. 89/741-25-05
Kętrzyn ELTA, ul. Rycerska 4/2, tel. 89/752-21-94
Ełk, ul. Stary Rynek 2, tel. 87/610-96-26
HURTOWNIA
ELEKTROTECHNICZNA ROMI
[email protected]
www.romisj.pl
Warszawa, ul. Kłobucka 10, tel. 22/857 31 83
RUCH SA
SIEĆ SPRZEDAŻY RUCH W CAŁYM KRAJU
SEP
www.sep.org.pl
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
Oddziały SEP w calym kraju
SOLAR Polska Sp. z o.o.
www.solar.pl
Łódź, ul. Rokicińska 162, tel. 42/677 58 00 (centrala),
42/677 58 32 (sklep)
Gliwice, ul. Ligocka 15, tel. 32/270 60 10, 14
Jastrzębie-Zdrój, ul. Podhalańska 31, tel. 32/471 31 21
Katowice, ul. Pułaskiego 20, tel. 32/346 16 45, 46
Kępno, ul. Poznańska 4, tel. 62/782 14 18, 19
Konin, ul. Poznańska 47, tel. 63/249 11 70
Kraków, ul. Radzikowskiego 35, tel. 12/638 91 00
Lublin, ul. Witosa 3, tel. 81/745 59 00
Poznań, ul. Czechosłowacka 108, tel. 61/832 62 58
Radlin, ul. Rybnicka 125, tel. 32/456 02 87, 32/456 03 10
Rybnik, ul. Podmiejska 81, tel. 32/739 17 07
Szczecin, ul. Heyki 3, tel. 91/485 44 00
Tarnów, ul. Przemysłowa 4F, tel. 14/629 80 20
Wałbrzych, ul. Armii Krajowej 1, tel. 74/880 01 14, 17
Wrocław, ul. Krakowska 141-155, tel. 71/377 19 00
SPE
www.spe.org.pl
STOWARZYSZENIE POLSKICH ENERGETYKÓW
Oddziały SPE w całym kraju.
Punkty sieci empik w całej Polsce.
elektro.info można kupić w całej Polsce
KONTAKT W SPRAWIE DYSTRYBUCJI
ANETA KACPRZYCKA
TEL. 22 512 60 83
E-MAIL: [email protected]
nr 11/2013
normy
Polskie Normy dotyczące pomiarów
elektrycznych w technice
Polskie Normy w branży elektrycznej
Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące pomiarów elektrycznych w technice, które zostały ogłoszone przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz na podstawie informacji normalizacyjnych
zamieszczonych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN
– Normalizacja”.
Zakres Polskich Norm dotyczących tematyki pomiarów elektrycznych
w technice jest ujęty kompleksowo w następujących katalogowych grupach i podgrupach klasyfikacji ICS:
pomiary elektryczne – grupy, podgrupy ICS: 17.220.20; 19.080;
91.140.50;
wybrane pomiary wielkości nieelektrycznych przydatne w budownictwie – 17.140.01; 17.140.20; 17.140.50; 33.160; 33.100.10;
91.120.20;
pomiary zużycia energii elektrycznej sprzętu domowego –
97.040.30;
pomiary zakłóceń radioelektrycznych – 33.100.01; 33.100.10.
Z uwagi na ciągłą nowelizację i aktualizację Polskich Norm zalecamy
zbadanie możliwości zastosowania najnowszego wydania tych norm
oraz aktualnych projektów Polskich Norm zamieszczonych w zestawieniu. Zachęcamy też do odwiedzenia strony internetowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego www.pkn.pl.
PN-EN 50413:2013 Norma podstawowa w zakresie metod pomiarów
i obliczeń ekspozycji ludzi w polach elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych (0 Hz – 300 GHz). Zastępuje: PN-EN 50413:2009.
PN-EN 55022:2013 Urządzenia informatyczne. Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych. Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów.
Zastępuje: PN-EN 55022:2011.
PN-EN 60688:2013-06 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych. Część 2-032: Wymagania szczególne dotyczące ręcznych
i ręcznie obsługiwanych czujników prądowych przeznaczonych do badań i pomiarów elektrycznych. Zastępuje: PN-EN 61010-2-032:2005.
PN-EN 61094-8:2013-06 Elektroakustyka. Mikrofony pomiarowe.
Część 8: Wyznaczanie skuteczności roboczych mikrofonów wzorcowych w polu swobodnym metodami porównawczymi.
Jerzy Nowotczyński, Krystyna Nowotczyńska
reklama
AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE
DO ZASILANIA REZERWOWEGO I PRACY CIĄGŁEJ
Polskie Normy dotyczące pomiarów elektrycznych w technice
PN-EN 50379-1:2013-03E Wymagania dotyczące przenośnych przyrządów elektrycznych do pomiaru parametrów gazu spalinowego urządzeń grzewczych. Część 1: Wymagania podstawowe i metody badań.
Zastępuje: PN-EN 50379-1:2009P.
PN-EN 50379-1:2013-03E Wymagania dotyczące przenośnych przyrządów elektrycznych do pomiaru parametrów gazu spalinowego urządzeń grzewczych. Część 2: Wymagania funkcjonalne stosowane podczas regulowanych prawem inspekcji i oceny. Zastępuje: PN-EN 503791:2009P.
PN-EN 50379-1:2013-03E Wymagania dotyczące przenośnych przyrządów elektrycznych do pomiaru parametrów gazu spalinowego urządzeń
grzewczych. Część 3: Wymagania funkcjonalne dotyczące przyrządów
stosowanych podczas nieregulowanej prawem obsługi urządzeń grzewczych spalających gaz. Zastępuje: PN-EN 50379-1:2009P.
PN-EN 50383:2011P:2013 Norma podstawowa dotycząca obliczania
i pomiaru natężenia pola elektrycznego i SAR związanego z ekspozycją
ludzi w polach elektromagnetycznych, wytwarzanych przez radiowe stacje bazowe i stałe stacje końcowe bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych (110 MHz – 40 GHz).
nr 11/2013
• Stacjonarne, przewoźne, również wyciszone,
sterowanie ręczne lub automatyczne, SZR
• Zakres mocy od 10 do 2000 kVA
• Przygotowywanie dokumentacji, uzgodnienia,
instalacja, serwis
Szwedzkie Biuro Techniczne Sp. z o.o.
04-664 Warszawa • ul. Floriana 3/5
tel. 22 613 00 12 • fax 22 815 31 16
81-340 Gdynia • ul. Hryniewickiego 12
tel. 58 627 63 01 • fax 58 627 63 76
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
e-mail: [email protected]
www.sbt.com.pl
wspomnienie
prof. dr hab. inż. Andrzej Sowa
Z
marły pod koniec października prof. dr
hab. inż. Andrzej Sowa całe swoje zawodowe życie związał z Politechniką Białostocką, gdzie po ukończeniu Studium
Doktoranckiego w Politechnice Warszawskiej rozpoczął w 1978 roku pracę. Początkowo pracował jako adiunkt, a następnie
w roku 1993 objął stanowisko profesora
nadzwyczajnego. W październiku 2012 r.
otrzymał nominację profesorską nadaną
przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego.
W okresie swojej działalności prowadził
prace analityczne oraz badania laboratoryjno-terenowe dotyczące oddziaływania
szybkozmiennych impulsów elektromagnetycznych na rozbudowane systemy
elektroniczne. W prowadzonych badaniach
szczególną uwagę zwracał na:
określanie zagrożeń stwarzanych przez
rozpływający się prąd piorunowy podczas bezpośredniego wyładowania w urządzenia piorunochronne obiektów z systemami elektronicznymi,
wyznaczanie przepięć atmosferycznych
indukowanych w liniach przesyłu sygnałów oraz w prostych układach przewodów ułożonych wewnątrz obiektów budowlanych,
wyznaczanie napięć i prądów indukowanych w różnorodnych układach przewodów oraz w wybranych systemach anten
przez impuls elektromagnetyczny wybuchu jądrowego.
W latach 1992–1993 prowadził, wspólnie z pracownikami Uniwersytetu Technicznego w Uppsali ( Department of High
Voltage Reseach), badania terenowe oraz
analizy teoretyczne napięć indukowanych
przez piorunowy impuls elektromagnetyczny w układach przewodów instalacji
elektrycznych w różnorodnych obiektach
budowlanych. Kilkakrotnie był zapraszany przez Uniwersytet Techniczny w Uppsali na cykle wykładów, na których były również przedstawiane wyniki wspólnych badań. Dodatkowo prowadził zajęcia na kursie podyplomowym z ochrony przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
organizowanym przez ten Uniwersytet.
76
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
W Politechnice Białostockiej kierował
zespołem, który zajmuje się m.in. następującymi problemami:
prowadzeniem badań terenowych i laboratoryjnych zagrożeń stwarzanych
przez prąd udarowy, symulujący prąd
piorunowy, rozpływający się w przewodzących elementach konstrukcyjnych
obiektów lub w urządzeniach piorunochronnych. Badania terenowe prowadzono w rzeczywistych obiektach telekomunikacyjnych, wolno stojących stacjach bazowych telefonii komórkowej,
wybranych systemach stacji bazowych
na obiektach budowlanych oraz w stacjach elektroenergetycznych wysokich
napięć. Podział prądów udarowych
w przewodzących elementach konstrukcyjnych lub elementach urządzeń piorunochronnych różnego rodzaju obiektów
budowlanych wprowadzono w celu wyznaczania współczynników niezbędnych
do określania odstępów izolacyjnych,
wyznaczaniem zagrożenia istot żywych
przebywających w sąsiedztwie elementów urządzenia piorunochronnego (zagrożenia napięciami dotykowymi i krokowymi),
koordynacją zagadnień ograniczania zagrożeń stwarzanych przez piorunowy
impuls elektromagnetyczny z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń,
badaniami właściwości wielostopniowych systemów ograniczania przepięć
w instalacji elektrycznej podczas bezpośredniego wyładowania piorunowego
w obiekt budowlany oraz koordynacji
właściwości takich systemów z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej przyłączy zasilania urządzeń,
A nalizą zagrożenia piorunowego
w obiektach, w których znajdują się obszary zagrożone pożarem lub wybuchem,
badaniami bezpośredniego oddziaływania na urządzenia rozbudowanych systemów elektronicznych impulsowego
pola elektromagnetycznego wywołanego przez prądy udarowe symulujące roz-
Fot. archiwum PB
(1951–2013)
Prof. dr hab. inż. Andrzej Sowa
pływające się prądy piorunowe w urządzeniach piorunochronnych.
Za propagowanie zasad ochrony przed
narażeniami impulsowymi otrzymał od
naszej redakcji nagrodę Verba Docent
przyznawaną przez „elektro.nfo” za
wkład w propagowanie wiedzy z dziedziny ochrony odgromowej obiektów budowlanych oraz ograniczania przepięć w instalacjach w obiektach budowlanych.
Współpracował ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich oraz Izbami Inżynierów
Budownictwa (od roku 1994) oraz z Kaunas University of Technology, Vilnius Gedyminas University, Kaunas Techical College oraz Tallin Technical University oraz
Riga Technical University w zakresie
szkoleń dotyczących zasad ochrony odgromowej dla studentów i inżynierów.
Wspólnie z pracownikami Uniwersytetu
Technicznego we Lwowie organizował
szkolenia dotyczące zasad ochrony przed
zagrożeniami stwarzanymi przez LEMP
i NEMP (seminarium we Lwowie).
Był autorem lub współautorem kilkunasu monografii oraz podręczników.
Opublikował ogółem ponad kilkadziestąt
artykułów w czasopismach oraz ponad
200 referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych.
Redakcja
nr 11/2013
recenzja
wyłączniki wysokiego napięcia od 72,5 do 800 kV
– rozwój, budowa i właściwości eksploatacyjne
dr inż. Paweł Budziński
GRUPA
W
39,90
e wrześniu 2013 roku
Grupa MEDIUM opublikowała książkę pt. „Wyłączniki wysokiego napięcia od 72,5
ZŁ z VAT
do 800 kV – rozwój, budowa i właściwości eksploatacyjne”, autorstwa dr. inż. Pawła
Budzińskiego, wieloletniego
pracow nika f irmy Siemens
AG w Berlinie.
Autor zdecydował się przedstawić w publikacji zagadnienia
pomijane lub traktowane marginalnie w innych publikacjach.
Prezentowana książka ma charakter poradnika, w którym
przedstawiono jedynie wyłączniki wysokiego napięcia, tj.
o napięciu znamionowym równym lub wyższym od 72,5 kV.
W treści książki autor świadomie pominął teorię łuku elektrycznego, który jest dobrze
opisany w innych dostępnych na
rynku publikacjach z zakresu
aparatów elektrycznych. Podobnie pominięte zostały wyłączniki średniego napięcia, które
można spotkać w wielu publikacjach dotyczących rozdzielnic średniego napięcia.
Książka została podzielona na pięć rozdziałów. W pierwszym autor opisał różne klasy wyłączników, przedstawiając rys
historyczny ich rozwoju. W drugim zostały opisane wyłączniki z sześciofluorkiem
siarki (SF 6). Zostały tam przedstawione
wybrane właściwości sześciofluorku siarki, gotowość do pracy tych wyłączników
35
pracy wyłącznika. W trzecim rozdziale zostały opisane rodzaje
wyłączników wysokiego napięcia.
Znajdzie tam czytelnik opis wyłączników typu live-tank, deadtank, oraz wyłączników izolacyjnych. Ponadto zostały opisane
wyłączniki stosowane w rozdzielnicach okapturzonych i wnętrzowych, wyłączniki służące do łączenia baterii kondensatorów
oraz wyłączniki wysokiego napięcia stosowane w sieciach prądu
stałego. Rozdział czwarty został
poświęcony wyłącznikom przeznaczonym do łączeń synchronicznych. W rozdziale piątym zostały przedstawione różne typy
wyłączników wysokiego napięcia w zastosowaniach kompaktowych. Na końcu książki został zamieszczony spis literatury, który
pozwoli dociekliwym czytelnikom
na poszerzenie wiedzy w zakresie wyłączników wysokiego napięcia.
Prezentowana książka jest adresowana do osób zajmujących
się aparatami wysokiego napięcia,
a w szczególności do projektantów rozdzielnic oraz elektroenergetycznych linii
wysokich napięć. Korzystać z niej mogą
również studenci wydziałów elektrycznych wyższych uczelni technicznych, w szczególności przy zgłębianiu
wiedzy z zakresu aparatów elektrycznych
oraz techniki wysokich napięć.
Tekst mgr inż. Julian Wiatr
Paweł Budziński
PORADNIK
WYŁĄCZNIKI
WYSOKIEGO NAPIĘCIA
OD 72,5 DO 800 kV
ROZWÓJ, BUDOWA
I WŁAŚCIWOŚCI EKSPLOATACYJNE
oraz ich szczelność eksploatacyjna. Znaczna część tego rozdziału została poświęcona wyjaśnieniu warunków eksploatacyjnych wyłączników z szcześciofluorkiem siarki w niskich temperaturach. Autor wyjaśnił zasady napełniania wyłącznika czynnikiem izolacyjnym, układy automatyki pomiaru gęstości gazu w tle
temperatury pracy wyłącznika oraz metody obniżania nominalnej temperatury
www.ksiegarniatechniczna.com.pl
Księgarnia Techniczna
tak, zamawiam książkę ..............................................................................................................
imię
nazwisko
firma
zawód wykonywany
kod
NIP
miejscowość
ulica
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa
tel.: 22 512 60 60
faks: 22 810 27 42
e-mail: [email protected]
www.ksiegarniatechniczna.com.pl
w liczbie ........... egz.,
w cenie ................. + koszty przesyłki 13 zł, płatności dokonam przy odbiorze.
nr
tel./faks
lok.
e-mail
Informujemy, że składając zamówienie, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie wyżej wpisanych danych osobowych w systemie zamówień Domu Wydawniczego Medium w zakresie niezbędnym do realizacji powyższego zamówienia. Zgodnie z Ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DzU Nr 101/2002, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych, aktualizowania ich i poprawiania. Upoważniam Dom Wydawniczy Medium do wystawienia
faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
data
Podpis
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Dom Wydawniczy Medium oraz inne podmioty współpracujące z Wydawnictwem z siedzibą w Warszawie przy ul. Karczewskiej 18. Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DzU Nr 101/2002, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do
swoich danych, aktualizowania i poprawiania ich, a także wniesienia umotywowanego sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Podanie danych ma charakter dobrowolny.
Kupon należy nakleić na kartę pocztową i przesłać na adres: DW Medium, ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa, lub przesłać faksem: 22 810 27 42
czytelny podpis
krzyż ówka
nagrody
nagrody
ufundowała
ufundowała
firma firma
27
26
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
Poziomo: 1 „szklanka”; 5 rybi tłuszcz; 7 obóz kozacki; 8 pilotaż inaczej; 9 deszyfrator; 12 rodzaj hamulca
rowerowego; 15 umyka przed światłem; 16 elektroniczny instrument klawiszowy; 18 mierzy natężenie
prądu; 19 popołudniowa potańcówka; 20 wątpiący; 22 obskurne pomieszczenie; 24 nauka o prawach równowagi i ruchu cieczy; 25 kłoda drewna; 26 najjaśniejszy kolor; 27 nastawność soczewki oka.
Pionowo: 1 reakcja utleniania; 2 kamień w pierścionku; 3 związek alkoholu z kwasem; 4 jedna z nauk ekonomicznych; 5 wagabunda; 6 firnament; 10 góralskie obuwie; 11 filia instytucji; 13 miejsce na występy
artystyczne; 14 materiał na bałwana; 17 załamanie światła; 20 przy kości; 21 szlacheckie słowo honoru;
22 kwatera; 23 sklejka.
(jasa)
Litery z pól ponumerowanych od 1 do 11 utworzą hasło. Rozwiązanie (hasło) prosimy nadsyłać do 20 stycznia 2014 r. na
adres redakcji (kupon zamieszczamy obok). Do wygrania szczypce nastawne „Cobra” do rur, z rękojeścią PCW Knipex ufundowane przez sklep ProfiTechnik.
Nagrody w krzyżówce z numeru 9/2013 wygrali: pas monterski Parat – Paulina Mąka, Kazimierz Gula; zestaw wkrętaków Wera – Krzysztof Ciuraj, Konrad Dobrzyński; szczypce wielofunkcyjne Knipex – Tomasz
Kazula, Ireneusz Cichoń. Gratulujemy!
Wyrażam zgodę na zapisanie mnie do newslettera.
Kupon należy nakleić na kartę pocztową i przesłać na adres: 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18
lub przesłać faksem na numer: 22 810-27-42
Data: ................................ Podpis: ....................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Dom Wydawniczy
Medium oraz inne podmioty współpracujące z Wydawnictwem z siedzibą w Warszawie przy ul. Karczewskiej 18.
Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DzU Nr 101/2002, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do swoich danych, aktualizowania i poprawiania ich, a także wniesienia umotywowanego sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Podanie danych ma charakter dobrowolny.
imię: ................................................... nazwisko: .................,...............................................
zawód wykonywany ..........................................................................................
ulica: ...................................................................................... nr ............... lok. ...................
telefon...................................................... e-mail .............................................................
kod .. .. – .. .. .. miejscowość ..................................................................................................
hasło krzyżówki: ..................................................................................................................
1
nr 11/2013
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l
78
19
18
11
25
8
24
17
7
16
15
23
9
22
21
20
6
Do wygrania
szczypce nastawne
„Cobra”
do rur, z rękojeścią
PCW Knipex
14
2
13
12
11
10
9
10
8
7
6
5
4
3
2
1
4
5
1
3

Podobne dokumenty

nieodpłatnie w formacie PDF

nieodpłatnie w formacie PDF Specjalista ds. dystrybucji ANETA KACPRZYCKA [email protected] Specjalista ds. prenumeraty ANNA SERGEL [email protected] ADMINISTRACJA Główna księgowa BARBARA PIÓRCZYŃSKA bpiorczyns...

Bardziej szczegółowo