UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z

Transkrypt

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z
Projekt
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych w Smogorzowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Rozwiązuje się, z dniem 31 sierpnia 2017 r., Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Sylwester Zabielny
Id: 91E99175-F743-452D-9623-9151AF377AA2. Projekt
Strona 1
Uzasadnienie
W skład Zespołu Placówek Oświatowych w Smogorzowie wchodzą:
1) Gimnazjum w Smogorzowie,
2) Przedszkole w Kowalowicach z Oddziałem Zamiejscowym w Smogorzowie.
W związku z realizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe i zamiarem włączenia, z dniem 1 września 2017 r. Gimnazjum w Smogorzowie do Szkoły
Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Głuszynie, należy
wcześniej rozwiązać zespół i usamodzielnić organizacyjnie placówki wchodzące w jego skład.
Projektodawca: Burmistrz
JL/GB
Id: 91E99175-F743-452D-9623-9151AF377AA2. Projekt
Strona 2