polski 1te2

Transkrypt

polski 1te2
Bożena Lemańczyk – Pestka
Wynikowy plan nauczania
uwzględniający założenia podstawy programowej przedmiotu język polski
i treści programu nauczania nr DKOS – 4015 – 143 / 02
klasa I technikum (3 godziny tygodniowo) I TE2
SEMESTR I
Lp.
Moduł Dział Temat
Liczba godzin
1.
Organizacja zajęć.
1
2.
Powtórzenie podstawowych
zasad pisowni.
2
3.
Dyktando.
1
4.
STAROŻYTNOŚĆ Wprowadzenie
w świat starożytny.
Historia wojny trojańskiej w świetle
„Iliady” Homera.
1
Hektor
i Achilles – główni bohaterowie „Iliady”
Homera.
1
5.
6.
2
Zakres treści
Podręcznik, zasady pracy, przedmiotowy system oceniania
- zaplanować swoją pracę w klasie pierwszej
Zasady pisowni u-ó,
rz-ż, ch-h i inne.
-wymienić podstawowe zasady pisowni i je stosować
Zasady pisowni u-ó,
rz-ż, ch-h i inne.
- stosować zasady pisowni
Kultura grecko – rzymska.
-omówić podstawy historyczne, kulturowe cywilizacji grecko– rzymskiej
Mit o wojnie trojańskiej.
Treść „Iliady” Homera.
-omówić genezę utworu,
-przywołać treść mitu
i „Iliady”,
-wyjaśnić pojęcie epos homerycki, heksametr
Fragmenty „Iliady” pt. „Inwokacja”, „Pojedynek Hekora i Achillesa”.
-zinterpretować fragmenty „Iliady”,
-scharakteryzować bohaterów
7.
Umiejętność pięknego mówienia
i pisania.
1
8.
Wizja stworzenia świata wg „Mitologii”
J. Parandowskiego.
1
9.
Symboliczne treści wybranych mitów.
1
10. Teatr w starożytnej Grecji.
1
11. Tragedia
i tragizm
w dramacie antycznym.
3
12. Nauczyciele mądrości – filozofowie
starożytnej Grecji.
2
13. Liryka starożytna.
1
Kultura języka.
-wyjaśnić pojęcie kultury języka,
-wypowiadać się
w mowie i w piśmie zgodnie z podstawowymi wymogami estetyki języka
Pojęcie mitologii i mitu.Rodzaje mitów.
Mit o narodzinach świata
-wyjaśnić pojęcie mitologii i mitu,
-wymienić rodzaje mitów,
-zinterpretować mit
o narodzinach świata
Mit o Tezeuszu, Edypie, Narcyzie.
-opowiedzieć mity,
-odczytać symboliczne znaczenie mitów
Początki teatru greckiego.
Geneza tragedii i komedii. Twórcy.
-omówić genezę teatru i dramatu antycznego,
-wskazać reguły kompozycyjne dramatu antycznego,
-wymienić twórców tragedii i komedii
Wybrany dramat starożytny np. „Król Edyp” Sofoklesa.
Kompozycja dramatu.
-dokonać analizy
i interpretacji dramatu,
-scharakteryzować bohaterów,
-określić motywy ich postępowania,
-omówić układ tragedii
Główne działy filozofii.
Najważniejsze szkoły filozoficzne.
Sylwetki greckich filozofów. Teksty filozoficzne.
-redagować noty biograficzne omawianych filozofów greckich,
-charakteryzować najważniejsze założenia ich filozofii
Sylwetki poetów starożytnych. Miejsce liryki starożytnej
w tradycji kultury.
-rozpoznawać gatunki literackie antyku,
14. Horacjańska refleksja
o szczęściu i przemijaniu.
1
15. Antyk w wierszach współczesnych
poetów.
1
16. Sprawdzian wiadomości.
1
17. BIBLIA
„Biblia”
- księga nad księgami.
1
18. Biblijne opowieści o początku świata.
2
19. Biblijna opowieść
o końcu świata.
1
20. Wielka próba Abrahama.
1
21. Biblia
w naszej kulturze.
1
22. Piękno psalmów biblijnych.
1
23. Poszukiwanie
1
odpowiedzi na pytanie
-wyjaśnić genezę liryki
Horacy „Pieśni”.
-przedstawić filozoficzną problematykę wierszy,
-wyjaśnić znaczenie słynnych horacjańskich sentencji
Z. Herbert „Apollo
i Marsjasz”, S. Grochowiak “Do Licy”.
-dokonać analizy i interpretacji wierszy
Sprawdzian wiadomości z antyku.
-wypowiadać się pisemnie na temat literatury i kultury antycznej
„Biblia”- nazwa i czas powstania.
„Biblia” jako księga święta.
Systematyka ksiąg biblijnych.
-omówić historię powstania „Biblii”,
-wyjaśnić pojęcie biblia,
-wymienić języki „Biblii”, w których została napisana
Księga Rodzaju – „Stworzenie świata
i człowieka”, „Grzech pierworodny i wygnanie z raju”.
-streścić opowieści biblijne,
-określić wagę Słowa
„Apokalipsa św. Jana”.
-wyjaśnić pojęcie apokalipsa,
-wskazać cechy stylu Apokalipsy
Księga Rodzaju - „Próba Abrahama”.
-zinterpretować historię Abrahama w kontekście Biblii,
-dostrzec uniwersalne przesłanie tej historii
Wybrane fragmenty Biblii.
Toposy biblijne w kulturze.
-zinterpretować wybrane opowieści biblijne,
-wyjaśnić ich uniwersalny charakter
Księga Psalmów – wybrane psalmy.
-scharakteryzować język psalmów,
-odnaleźć stałe motywy, zwroty i porównania
Księga Hioba (fragmenty).
o sens cierpienia.
24. Czym jest miłość
w świetle Biblii ?
1
25. Uniwersalny sens przypowieści
ewangelicznych.
2
26. „Biblia”
w sztuce i wierszach współczesnych
poetów
1
27. Treść
i zakres znaczeniowy wyrazu.
Mowa niezależna
i pozornie zależna.
1
28. Praca klasowa nr 1
z poprawą.
29. ŚREDNIOWIECZE
Średniowiecze w czasie i przestrzeni.
3
1
30. Idee hierarchii i posrednictwa w
„Bogurodzicy”.
1
31. Architektura średniowiecza.
1
32. Średniowieczne systemy filozoficzne.
1
33. W kręgu liryki religijnej.
1
-zinterpretować sens opowieści o cierpieniu Hioba,
-wskazywać na uniwersalny sens wątków biblijnych
„Pieśń nad pieśniami”,„Hymn do miłości”.
-scharakteryzować koncepcję miłości zawartą Biblii
i skonfrontować ją z własnymi przemyśleniami
Wybrane przypowieści biblijne.
-streścić wybrane przypowieści ewangeliczne i określić ich uniwersalny
charakter
„Biblia” w malarstwie, muzyce, filmie ,rzeźbie.
„Biblia” w wierszach współczesnych poetów.
-odszukać i zinterpretować motywy biblijne w malarstwie, muzyce, filmie,
rzeźbie i literaturze
Nazwy pospolite i własne.
Treść i zakres znaczeniowy wyrazu.
Mowa niezależna, zależna i pozornie zależna.
-wyjaśnić pojęcia: treść i zakres znaczeniowy wyrazu,
-wskazać mowę niezależną, zależną i pozornie zależną
„Biblia”.
-wypowiadać się pisemnie na wybrany temat
Tło historyczne, czas trwania. Stosunki społeczne, polityczne. Ośrodki
władzy, kultury.
-określić granice czasowe epoki,
-scharakteryzować realia polityczne i społeczne epoki
„Bogurodzica”.
-dokonać analizy i interpretacji „Bogurodzicy”,
-wskazać archaizmy
Styl gotycki i romański.
-podać cechy stylu gotyckiego i stylu romańskiego ,
-rozpoznawać styl romański i gotycki
Filozofia św. Augustyna, Tomasza, Franciszka.
-zinterpretować poglądy średniowiecznych filozofów,
-dokonać analizy tekstów filozoficznych
„Posłuchajcie, bracia miła”.
34. Wzór świętego w średniowieczu.
1
35. Wiara radosna, czyli franciszkanizm.
1
36. Postacie świętych
w poezji współczesnej.
1
37. Recytacja „Bogurodzicy”.
1
38. Średniowieczny wzór rycerza.
1
39. Wzór władcy
w „Kronikach Galla
Anonima.
40. „Dzieje Tristana
i Izoldy” jako epika miłosna.
1
41. Średniowieczny wizerunek śmierci.
1
42. Sztuka umierania.
1
43. Sprawdzian wiadomości.
1
1
-wyjaśnić pojęcia: poezja maryjna, apokryf
-dokonać analizy i interpretacji wiersza
„Legenda o świętym Aleksym”, „Żywoty świętych”.
-wyjaśnić pojęcie hagiografia, asceza, legenda,
-scharakteryzować wzór świętego
„Kwiatki świętego Franciszka”.
-scharakteryzować koncepcję Boga i świata zawartą w myśli św. Franciszka
K. Iłłakowiczówna „Opowieść małżonki świętego Aleksego”,S. Grochowiak
„Święty Szymon Słupnik”,
J. Twardowski „do świętego Franciszka”.
-dokonać analizy i interpretacji utworów współczesnych
„Bogurodzica”.
-recytować „Bogurodzicę”
Epika rycerska. „Pieśń o Rolandzie”,
Chretien de Troyes „Percewal na zamku Graala”.
-wyjaśnić pojęcie epika rycerska,
-omówić dzieje Rolanda, Percewala
„Kronika polska” Galla Anonima
-scharakteryzować wzór średniowiecznego władcy
Dzieje kochanków.
Charakterystyka bohaterów.
-omówić dzieje pary kochanków,
-scharakteryzować bohaterów
„Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”.
-odczytać wymowę utworu,
-scharakteryzować śmierć
„Pieśń o Rolandzie” (fr.)
-wskazać symboliczne elementy sceny śmierci Rolanda
Średniowiecze.
-wypowiadać się pisemnie na temat średniowiecza – literatury, kultury, sztuki,
języka
SEMESTR I I
Lp.
Moduł Dział Temat
Liczba godzin
Zakres treści
1.
RENESANS
Geneza renesansu.
1
Stosunki społeczno – polityczne.
Terminologia. Myśliciele europejscy.
-wskazać źródła renesansu,
-wyjaśnić pojęcia: reformacja, odrodzenie, humanizm, antropocentryzm.
J. Kochanowski „Do gór i lasów”
-odczytać wymowę fraszki,
-wyjaśnić pojęcie fraszka
G. Picodella Mirandola „Mowa o godności człowieka“,
J. Kochanowski „Pieśń XIX”
-wypowiadać się na temat godności człowieka
2.
Renesansowa biografia poety.
1
3.
Koncepcja godności człowieka.
1
4.
Renesansowa koncepcja artysty.
2
„Pieśń XXIV” J. Kochanowskiego, fraszka „Do fraszek”
-odczytać wymowę pieśni, fraszki,
-scharakteryzować koncepcję artysty
5.
Człowiek wobec harmonii natury.
1
„Żywot człowieka poćciwego”M. Reja – fragment.
-wymienić wzorcowe cechy ziemianina,
6.
Hymn na cześć Stwórcy i jego dzieła.
1
7.
1
8.
J. Kochanowski
- klasyk swojego wieku.
Renesansowa miłość.
2
9.
Renesansowe bogactwo życia.
1
J. Kochanowski „Hymn”
-wymienić cechy stylu klasycznego i odnieść je do koncepcji świata i stylu
pieśni
J. Kochanowski „Pieśń II”, fraszka „Na lipę”
-odczytać wymowę utworów
„Jeśli nie masz miłości”, „Pokoju mieć nie mogę”
F. Petrarki, „Pieśń świętojańska o Sobótce”
J. Kochanowskiego.
-zinterpretować sonety, pieśń,
-wyjaśnić pojęcia: erotyk, sonet
J. Kochanowski „O doktorze Hiszpanie”, „Na dom
w Czarnolesie”
-wyjaśnić pojęcie fraszka,
-odczytać wymowę fraszek
„Kazanie o miłości ku ojczyźnie” P. Skargi,
„Odprawa posłów greckich” (fr.), „Pieśń o spustoszeniu Podola”, „Pieśń o
cnocie”
- określić program polityczny pisarzy,
-wyjaśnić pojęcia: liryka apelu, retoryka,
-scharakteryzować wzorzec osobowy obywatela patrioty
10. Renesansowa troska
o losy ojczyzny.
11. Człowiek wobec zagadki losu.
2
J. Kochanowski „Nie porzucaj nadzieje”, „Nie wierz Fortunie”, „O żywocie
ludzkim”
-interpretować wiersze Kochanowskiego,
-określić renesansowy pogląd na świat
12. Treny J. Kochanowskiego
- rozterki poety.
2
13. Recytacja wybranych utworów J.
Kochanowskiego.
1
14. Praca klasowa nr 2 z poprawą.
3
15. BAROK
Wprowadzenie do baroku.
16. Zaduma nad marnością życia w
„Sonetach”
M. Szarzyńskiego.
17. Dramat elżbietański.
1
„Tren IX”, „Tren X”, „Tren XI”, „Tren XIX“.
Artyzm trenów. Cechy języka poety.
-określić stan emocjonalny podmiotu lirycznego,
-odczytać konteksty filozoficzne
-scharakteryzować język poety
Recytacja .
-wyrecytować z pamięci wybrany wiersz
lub fragment prozy J. Kochanowskiego
Odrodzenie
-wypowiadać się pisemnie na wybrany temat,
-dokonać poprawy pracy pisemnej
Barok na zachodzie Europy. Cechy stylu barokowego.
-scharakteryzować tło społeczno – polityczne baroku
„Sonety” M. Sępa Szarzyńskiego.
-dokonać analizy i interpretacji sonetów,
-odczytać wymowę wierszy
W. Szekspir „Makbet”
-wymienić cechy dramatu szekspirowskiego,
-określić motywy działań bohaterów
1
2
18. „Świętoszek” Moliera jako nowy typ
dramatu.
2
19. Człowiek wobec śmierci
i przemijania.
1
20. Iluzja w poezji Jana
Andrzeja Morsztyna
1
21. Dwie miłości ludzi baroku
– świat
i Bóg.
2
22. Refleksje obywatelskie W. Potockiego.
1
23. Sarmata o sobie, czyli „Pamiętniki” J.
Ch. Paska.
1
24. Barok
– sprawdzian wiadomości.
1
„Świętoszek” Moliera
-określić istotę konfliktu w utworze,
-wyjaśnić pojęcie komedia charakteru
M. Sęp Szarzyński „Sonet I”, D. Naborowski „Krótkość żywota”
-scharakteryzować wątki tematyczne, specyfikę formy utworów,
-odczytać wymowę wierszy
J. A. Morsztyn „Niestatek”, Z. Morsztyn „Żywot
– sen i cień”
-odczytać wymowę wierszy,
-wyjaśnić pojęcia: konceptyzm, sensualizm
M. Sęp Szarzyński „Sonet V”, D. Naborowski „Na oczy królewny
angielskiej”, J. A. Morsztyn
„O swojej pannie”, „Do tejże”, „Do trupa”
-odczytać wymowę wierszy,
-podać cechy stylu barokowego
W. Potocki „Wojna chocimska”.
-wyjaśnić zjawisko sarmatyzmu,
-odczytać wymowę utworu
„Pamiętniki” J. Ch. Paska – fragmenty.
-wskazać przejawy sarmatyzmu w literaturze
-wyjaśnić pojęcia: pamiętnik, gawęda
Literatura i kultura baroku.
-wypowiadać się pisemnie na temat baroku - literatury, kultury, sztuki, języka

Podobne dokumenty