zmiana terminu rap.skon.Ikw.2007

Transkrypt

zmiana terminu rap.skon.Ikw.2007
Temat: Decyzja KNF o przedłuŜeniu terminu publikacji skonsolidowanego
raportu kwartalnego za I kwartał 2007r.
Raport bieŜący nr 20/2007
Data: 09-05-2007
Podstawa prawna: art. 56 ust. 4 pkt Ustawy o ofercie
Zgodnie z art. 56 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd „MONNARI TRADE”
S.A. informuje, Ŝe otrzymał w dniu dzisiejszym decyzję Komisji Nadzoru
Finansowego, w której Komisja po rozpatrzeniu wniosku „MONNARI
TRADE” S.A. postanowiła przedłuŜyć termin przekazania do publicznej
wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2007 r., do dnia
15 czerwca 2007 r.

Podobne dokumenty