Zaproszenie-Konferencja MUZYKA A ZDROWIE

Transkrypt

Zaproszenie-Konferencja MUZYKA A ZDROWIE
Zakład Psychologii Zdrowia
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
zaprasza na
Konferencję Naukową pt.:
MUZYKA A ZDROWIE CZŁOWIEKA
W PERSPEKTYWIE PSYCHOLOGICZNEJ,
która odbędzie się 23 września 2010 w Krakowie,
w gmachu Uniwersytetu Pedagogicznego, ul PodchorąŜych 2
Konferencja jest kontynuacją Światowego Kongresu Naukowego Juliana Aleksandrowicza
„WJASC 2008”, a równocześnie wpisuje się w obchody Roku Chopinowskiego.
Profesor Julian Aleksandrowicz, „Krakowianin XX wieku w dziedzinie nauki”, wprowadzając
juŜ w latach 60-tych ubiegłego stulecia, jako pierwszy muzykoterapię w leczeniu chorego
somatycznie, zwracał uwagę na ogromne znaczenie muzyki w promowaniu zdrowia. Idea ta
przyczyniła się w znacznym stopniu do upowszechnienia się muzyki w medycynie.
Celem konferencji jest ukazanie wielokierunkowego oddziaływania muzyki na człowieka
zarówno w zdrowiu, jak i w chorobie, ze szczególnym podkreśleniem jej roli w promocji zdrowia.
Szczególnie interesujące wydaje się przedstawienie teoretycznych podstaw zagadnienia i oddziaływań
praktycznych oraz interdyscyplinarne podejście do człowieka i jego zdrowia.
Konferencja moŜe zainteresować ludzi nauki - przedstawicieli róŜnych dyscyplin:
psychologii, pedagogiki, filozofii, medycyny, muzykologii; ale takŜe praktyków: terapeutów,
nauczycieli i wychowawców, muzyków i lekarzy oraz studentów wymienionych kierunków.
Serdecznie zapraszamy
wszystkich, dla których muzyka jest źródłem inspiracji i
pozytywnych emocji, a takŜe relaksu i odpręŜenia, stanowiąc jedną z form promocji zdrowia.
BliŜsze informacje na temat konferencji na stronie internetowej
www.wjasc.com
Przewidujemy sesję posterową oraz wykłady zaproszonych Gości, a na zwieńczenie dnia
udział w koncercie i uroczystą kolację w Dworku Białoprądnickim w Krakowie.
Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń do sesji posterowej (tytuł i streszczenie do 250 słów oraz
dane o autorze: nazwisko, tytuł naukowy, afiliacja) do dnia 31 sierpnia 2010 r – formularz na stronie
www.wjasc.com
Wybrane artykuły, które uzyskają pozytywną recenzję, będą mogły zostać opublikowane.
Komitet Naukowo-Organizacyjny:
Przewodnicząca: Prof. dr hab. Helena Wrona-Polańska,
Sekretarz:
dr Anna Czerniak
Członkowie:
dr ElŜbieta Anita Bajcar
mgr Marta Polańska
dr Marek Tański
mgr Marek Polański

Podobne dokumenty