Uchwała Rady Miejskiej

Transkrypt

Uchwała Rady Miejskiej
UCHWAŁA Nr XXV/221/2000r.
Rady Miejskiej w Oświęcimiu
z dnia 23.02.2000r.
w sprawie: ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu osobom zmarłym oraz określenia
zasad ponoszenia i zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
/ Dz. U. z 1996r. Nr 13 póz. 74 z p.zm./, art.10 ust.2 pkt.5 w związku z art. 26, art.34 ust.4 i 5
ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 1998r. Nr 64 poz.414 z p.zm./
Rada Miejska w Oświęcimiu postanawia:
§1
Ustalić następujący sposób sprawienia pogrzebu osobom zmarłym, w wykonaniu obowiązku
ciążącego na gminie z tytułu ustaw o pomocy społecznej:
1.
Sposób sprawienia pogrzebu klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Oświęcimiu w rozumieniu art. 4 ustawy o pomocy społecznej, jako zadanie
o charakterze obowiązkowym polega z zastrzeżeniem ust.2 na :
1) zapewnieniu zmarłym niezbędnej higieny i toalety,
2) ubraniu zmarłych w stosowną odzież i obuwie,
3) udostępnieniu urządzeń, pomieszczeń pogrzebowych i kaplicy znajdującej się
na cmentarzu,
4) zapewnieniu trumny oraz transport zwłok do miejsca pochówku,
5) pochowaniu zmarłego w mogile i wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności
z tym związanych, takich jak np. wykopanie i zakopanie grobu,
6) oznaczeniu mogiły.
2.
Ceremonia pogrzebowa, jeżeli nie jest to połączone z nadmiernymi trudnościami lub
kosztami winna odbywać się zgodnie z wyznaniem zmarłego, w przypadku gdy zmarły nie
był żadnego lub był niewiadomego wyznania ceremonia pogrzebowa winna odbywać się w
sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta Oświęcimia.
3.
W szczególnych przypadkach, można sprawić pogrzeb osobom zmarłym zamieszkałym na
terenie miasta Oświęcimia, którzy nie byli klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Oświęcimiu, w rozumieniu art.4 ustawy o pomocy społecznej, w sposób
określony w ust.li2.
4.
Mieszkańcom innych gmin o ustalonej tożsamości, którzy zmarli lub których zwłoki
odnaleziono na terenie miasta Oświęcimia w sprawach nie cierpiących zwłoki należy
sprawić pogrzeb, w sposób określony w ust. l i 2.
5.
Osobom bez ustalonej tożsamości, zmarłym lub których zwłoki odnaleziono na terenie
miasta Oświęcimia należy sprawić pogrzeb, w sposób określony w ust. l i 2.
§2.
Określić następujące zasady ponoszenia oraz zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu:
1.
Koszty sprawienia pogrzebu, klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Oświęcimiu w rozumieniu art.4 ustawy o pomocy społecznej, miasto Oświęcim Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu pokrywa z zastrzeżeniem ust. 2 i 3
w całości.
2.
W przypadku gdy zmarły, o którym mowa w ust. l pozostawił po sobie masę spadkową,
obowiązek zwrotu wydatków poniesionych przez miasto Oświęcim - Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Oświęcimiu spoczywa w części na spadkobiercy zmarłego i obciąża
pozostałą po nim masę spadkową w wysokości do 50% udokumentowanych wydatków.
3.
W przypadku gdy zmarłemu, o którym mowa w ust. l, po którym przysługuje zasiłek
pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego, pogrzeb sprawiła inna niż Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Oświęcimiu jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna, wówczas
koszty pogrzebu pokrywane są z kwoty zasiłku pogrzebowego. W przypadku gdy koszty
pogrzebu przekraczają wysokość zasiłku pogrzebowego miasto Oświęcim - Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu może zwrócić pozostałą część uzasadnionych
i udokumentowanych wydatków.
4.
W przypadkach, o których mowa w § l ust.3, jeżeli zmarły pozostawił po sobie masę
spadkową obowiązek zwrotu wydatków spoczywa z zastrzeżeniem ust. 5 na spadkobiercy
zmarłego i obciąża pozostałą po nim masę spadkową w wysokości do 100%
udokumentowanych wydatków.
5.
W przypadkach, o których mowa w § l ust.3, jeżeli po zmarłym przysługuje zasiłek
pogrzebów z ubezpieczenia społecznego, miasto Oświęcim - Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Oświęcimiu występuje o zwrot kosztów pogrzebu w udokumentowanej
wysokości, nie przekraczającej ustawowej wysokości zasiłku pogrzebowego
przysługującego w razie śmierci zmarłego.
6.
W przypadkach , o których mowa w § l ust.3, a nie określonych w ust. 4 i 5 miasto
Oświęcim pokrywa koszty pogrzebu w całości.
7.
W przypadkach, o których mowa w § l ust.4 miasto Oświęcim - Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Oświęcimiu występuje do gminy właściwej ze względu na miejsce
zamieszkania lub ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego o zwrot całości
udokumentowanych wydatków poniesionych na sprawienie pogrzebu.
8.
W przypadkach, o których mowa w § l ust.5 miasto Oświęcim - Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Oświęcimiu pokrywa koszty sprawienia pogrzebu w całości.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Oświęcimia oraz Dyrektorowi Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu .
§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.