Deklaracja właściwości użytkowych DoP 1

Transkrypt

Deklaracja właściwości użytkowych DoP 1
DoP 1
Deklaracja właściwości użytkowych
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
EN 15102:2011 ZA 1
2. Numer typu, partii lub serii, lub inna informacja
umożliwiająca identyfikację wyrobu
budowlanego określone w art. 11 ust. 4:
Numer artykułu oraz partii znajdują się na etykiecie w opakowaniu
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Dekoracja powierzchni ściennych i sufitowych za pomocą tapet oraz
bordiur
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta określone w art. 11 ust. 5:
A.S. Création Tapeten AG, Südstr. 47, D-51645 Gummersbach
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości
właściwości użytkowych wyrobu budowlanego
określone w załączniku V:
System 2+
6. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych
dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą
zharmonizowaną:
Spełnienie wymogów jakościowych RAL GZ-479 jest regularnie sprawdzane przez WKI Fraunhofer Institut Braunschweig w systemie 2+.
7. Deklarowane właściwości użytkowe
Zasadnicze charakterystyki
Właściwość
Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wymagania jakościowe RAL GZ-479
spełniona
EN 12149:1967
Emisja LZO
A+
ISO 16000
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie
4. W imieniu producenta podpisał:
Wolfgang Braun (Kierownik Działu Jakości)
Gummersbach, dnia 05.06.2013 r.
A.S. Création Tapeten AG | Südstrasse 47 | 51645 Gummersbach | www.as-creation.de

Podobne dokumenty