Strona 1 - Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

Komentarze

Transkrypt

Strona 1 - Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
Strona 1
DOWÓDZTWO GENERALNE RSZ I PODLEGŁE JW. UDZIELAJĄCE WSPARCIA PARTNEROM SPOŁECZNYM W 2016 r.
Strona 2
Strona 3
Lp. Nazwa przedsięwzięcia
1
2
Data i miejsce
realizacji
Szczegółowy zakres oczekiwanej pomocy
Jednostka
wojskowa
planowana do
udzielenia
pomocy
3
4
5
Jednostka
wojskowa
wspierająca
przedsięwzięcie
Wnioskodawca
6
7
DOWÓDZTWO GENERALNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH
1
Spotkanie z okazji Dnia Kobiet
— Spotkanie z Dowódcą
Generalnym RSZ,
2
Wykonanie okladek do
dyplomów, zaproszeń
i grawertonów do medali
okolicznościowych z logo
stowarzyszenia Rodzina
Wojskowa
marzec
(1 dzień)
DG RSZ
Udostępnienie Sali konferencyjnej DGRSZ
(sala dla około 15 osób), zapewnienie obsługi w
zakresie audio i wideo podczas Seminarium na
temat: Rola organizacji pozarządowych na rzecz
wychowania patriotycznego, obronności i aktywności
społecznej w garnizonach wojskowych.
DG RSZ
Rada Naczelna Stowarzyszenia
Rodzina Wojskowa
marzec
Warszawa
Wykonanie w Zespole Wydawniczym DGRSZ
okładek do dyplomów z logo stowarzyszenia wg
doręczonych wzorów graficznych w nakładzie 200
szt. każdego rodzaju, 30 grawertonów i 100
zaproszeń
DG RSZ
Zespół
Wydawniczy
Rada Naczelna Stowarzyszenia
Rodzina Wojskowa
3
Wykonanie folderu, dyplomów i
okładek do dypl i dokumentów
oraz wizytówek z logo SLP,
kwiecień, maj
Warszawa
wykonanie w Zespole Wydawniczym DG RSZ wg
dostarczonych wzorow graficznych:
- folderu,
- dyplomów i okładek do dyplomów i dokumentów,
- wizytówek z logo SLP.
DG RSZ
Zespół
Wydawniczy
Stowarzyszenie Lotników
Polskich ul 11 Listopada 17/19
bl 1 lok 103 a
4
Wykonanie grawertonów do
medali pamiątkowych
kwiecień, maj
Warszawa
Wykonanie w Zespole Wydawniczym DG RSZ
grawertonów do medali pamiątkowych wg.
dostarczonych wzorów graficznych - 30 egzemplarzy.
DG RSZ
Zespół
Wydawniczy
Stowarzyszenie Lotników
Polskich ul 11 Listopada 17/19
bl 1 lok 103 a
maj, czerwiec,
Wydanie przez Zespół Wydawniczy DG RSZ 2
wrzesien, paździer. numerów Biuletynu SLP „Smugi na niebie" każdy po
Warszawa
120 stron, nakład 400 egz.
Wykonanie oraz nieodpłatne przekazanie materiałów
maj, czerwiec
o tematyce lotniczej dla młodzieży szkól objętych
Warszawa
patronatem i wspólpracą SLP.
Skierowanie oficerów do prac komisji sędziowskiej
zawodów (w okresie prowadzenia zawodów).
1-4.06.
W okresie przygotowawczym (styczeń-luty) Ostróda
udzielenie pomocy organizacyjnej w przygotowaniu
Teren EXPO
zawodów oraz opracowaniu regulaminu zawodów
ARENA MAZURY i (oddział Sportu i Wychowania Fizycznego) poligon Aerodrom wyznaczenie osób do współpracy w organizacji
Ostróda
zawodów, uzgodnienia dokumentacji,
przeprowadzenia rekonesansów, kontaktów z JW.,
od których oczekiwane jest wsparcie.
DG RSZ
Zespół
Wydawniczy
DG RSZ
Zespół
Wydawniczy
Stowarzyszenie Lotników
Polskich ul 11 Listopada 17/19
bl 1 lok 103 a
Stowarzyszenie Lotników
Polskich ul 11 Listopada 17/19
bl 1 lok 103 a
5
Wydanie 2 numerów Biuletynu
SLP „Smugi na niebie”
6
Materiały promocyjne o tematyce
lotniczej: albumy, prospekty,
ulotki, broszury
7
Zawody sportowo - obronne pn.
„PROOBRONNI - 16" dla
wytypowanych reprezentacji
organizacji proobronnych i szkół
z klasami mundurowymi (zawody
ogólnopolskie dla 50
reprezentacji 10 -osobowych).
Wsparcie organizacyjne.
Strona 4
DKS MON
DG RSZ
Inspektorat
Szkolenia
20. BZ
Bartoszyce
(16. DZ)
Biuro ds. Proobronnych MON
Federacja Organizacji
Proobronnych
8
Warsztaty Plastyczno
Fotograficzne dla Weteranów
„Pejzaże Radziejowickie”.
I. Pomoc w rekrutacji uczestników warsztatów przy
wykorzystaniu stron internetowych, koordynatorów
05.06 -14.06.
pomocy i podległych slużb.
/10 dni/
2. Możliwość spopularyzowania informacji o
Dom Pracy Twórczej rekrutacji uczestników warsztatów, przekazanej
Radziejowice
przez Fundację, przy wykorzystaniu sieci MIL WAN
3. Ufundowanie nagród dla autorów:
— najlepszej pracy plastycznej
— najlepszej pracy fotograficznej.
Spotkanie Dowódcy
Generalnego RSZ z Jubilatami
Koła, kończącymi 95, 90, 85, 80
lat
listopad
(1 dzień)
Warszawa
10
Spotkanie wigilijne członków Koła
13.12
Warszawa
11
Druk zaproszeń i kart
okolicznościowych
cały rok
wg potrzeb
(małe nakłady)
Udział Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił
Zbrojnych i Inspektora Sił Powietrznych Dowództwa
Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w spotkaniu
wigilijnym na terenie 1. BLTr
Druk w Zespole Wydawniczym DG RSZ
zaproszeń i kart okolicznościowych w nakładzie 50 200 egz. każdego rodzaju
12
Druk chorągiewek nagrobnych,
wg potrzeb
(małe nakłady)
Druk i wykonanie w Zespole Wydawniczy DG RSZ
chorągiewek nagrobnych.
13
Wykonanie okolicznościowych
tabliczek i okładek na dyplomy
z logiem Oddziału Warszawsko
— Mazowieckiego
Stowarzyszenia Seniorów
Lotnictwa Wojskowego RP
luty — listopad
Warszawa
Wykonanie 20 sztuk tabliczek i 100 sztuk okładek na
dyplomy w Zespole Wydawniczym Dowództwa
Generalnego RSZ
9
14
15
Wykonanie chorągiewek
nagrobnych.
Wykonanie okolicznościowych
okładek. Udział Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił
Zbrojnych w spotkaniu z Jubilatami Koła
Wykonanie w Zespole Wydawniczym Dowództwa
Generalnego RSZ1000 sztuk chorągiewek z
napisem „NASZEMU KOLEDZE - NASZA PAMIĘĆ”
oraz szachownicą, które zostana umieszczone na
wrzesień-październik
groby poległych i zmarłych Lotników z okazji
Warszawa
Wszystkich Świętych w ramach akcji „ZNICZ” w
miejscowościach: Warszawa, Kraków, Łódź, Dęblin,
Lublin, Poznań, Toruń, Biała Podlaska, Goleniów i
Piła.
luty — listopad
Warszawa
Nieodpłatne wykonanie 100 sztuk okładek na
dyplomy w Zespole Wydawniczym Dowództwa
Generalnego RSZ z napisem Klub Seniorów Lotnitwa
Wojskowego RP - wg dostarczonego wzoru.
Strona 5
DG RSZ
DGW
DKS MON
DWSZ
Koło nr 23 ZŻ WP
(płk w st. spocz. Zdzisław
Domasik tel. 603 288 963)
DG RSZ
DG RSZ
Fundacja „NIKT NIE ZOSTAJE”
1. BLTr
Koło nr 23 ZŻ WP
(płk w st. spocz. Zdzisław
Domasik tel. 603 288 963)
DG RSZ
Zespół
Wydawniczy
DG RSZ
Zespół
Wydawniczy
Stowarzyszenie Lotników
Polskich ul 11 Listopada 17/19
bl 1 lok 103 a
Stowarzyszenie Lotników
Polskich ul 11 Listopada 17/19
bl 1 lok 103 a
DG RSZ
Zespół
Wydawniczy
Zarząd Oddziału Warszawsko
— Mazowieckiego
Stowarzyszenia Seniorów
Lotnictwa Wojskowego RP
DG RSZ
Zespół
Wydawniczy
Oddział
Komunikacji
Społecznej
DGRSZ, Zespół
Wydawniczy
DGRSZ
Zarząd Oddziału Warszawsko
— Mazowieckiego
Stowarzyszenia Seniorów
Lotnictwa Wojskowego RP
DG RSZ
Zespół
Wydawniczy
Oddział
Komunikacji
Społecznej
DGRSZ, Zespół
Wydawniczy
DGRSZ
Zarząd Oddziału Warszawsko
— Mazowieckiego
Stowarzyszenia Seniorów
Lotnictwa Wojskowego RP
INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH
16
Gminne obchody
96 rocznicy Powstania
Wielkopolskiego
1918 - 1919
17
71. rocznica wyzwolenia
Sępólna Krajeńskiego
18
97 Rocznica Powstania
Wielkopolskiego
19
Zajęcia szkoleniowe dla uczniów
klas mundurowych
20
Zajęcia z OPL dla uczniów klas
o profilu mundurowym
21
Zajęcia z budowy broni dla
uczniów klas o profilu
mundurowym
22
Strzelanie z kbks uczniów klas
o profilu mundurowym.
23
Przeszkolenie wojskowe
uczniów klas pierwszych
wojskowych
24
Zajęcia szkoleniowe dla uczniów
klas mundurowych
25
71. rocznica powrotu Ziemi
Złotowskiej do Polski
26
Podróż historyczno-wojskowa do
Centrum Weterana w Warszawie
Udział wojskowej asysty honorowej w składzie:
05.01.
poczet sztandarowy, poczet flagowy, posterunek
Mrocza
honorowy przy Obelisku (przewóz wojskowej asysty
honorowej).
Wystawienie wojskowej asysty honorowej, salwa
27.01.
honorowa. Zabezpieczenie materiałowe:
- 5,56
Sępólno Krajeńskie
nb. ślepy -144 szt.
styczeń
(1 dzień)
Żnin, Janowiec
Wiekopolski
styczeń
(2 dni);
18-19.04.
Pieczyska
styczeń-marzec
(1 dzień w miesiącu)
Kołobrzeg
styczeń-czerwiec
(3 dni w miesiącu)
Kołobrzeg
styczeń-czerwiec
(3 dni w miesiącu)
Kołobrzeg
styczeń-grudzień
(5 dni w roku)
Szczecinek
22.02.
Łobżenica
luty
(1 dzień)
Podgaje
luty
(2 dni)
Warszawa
1 blog Bydgoszcz
Zarząd Koła TPPW1918/1919
Koło w Mroczy
52 brem Czarne
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego
2 blog Bydgoszcz
Prezes Towarzystwa Pamięci
Powstania Wielkopolskiego
Wsparcie merytoryczne w procesie edukacyjnym,
zapewnienie instruktorów i wyposażenia
indywidualnego żołnierzy do przeprowadzenia zajęć.
1 blog Bydgoszcz
Dyrektor Technikum
Mundurowego w Bydgoszczy Bydgoskiego Zakładu
Doskonalenia Zawodowego
Wydzielenie instruktorów, srodków pozoracji pola
walki.
8 brem Kołobrzeg
Zespół Szkół im. Macieja Rataja
w Gościnie
Udostępnienie broni oraz instruktorów z JW.
8 brem Kołobrzeg
Zespół Szkół im. Macieja Rataja
w Gościnie
Udostępnienie broni oraz kierownika strzelania.
8 brem Kołobrzeg
Zespół Szkół im. Macieja Rataja
w Gościnie
Udzial kompanii honorowej, pocztu sztandarowego,
pocztu flagowego, dowództwa i żołnierzy batalionu.
Sprzęt wojskowy: 2 x autokar, Ducato
Przeprowadzenie zajęć zgodnie z uzgodnionym
programem uwzględniającym potrzeby szkoły
i możliwości jednostki, np. mobilny pokaz sprzętu,
52 brem Czarne
zajęcia z łączności, terenoznawstwa itp.
(osoby zabezpieczające; 1 podoficer, 2 pracowników
wojska).
Zabezpieczenie 3 żołnierzy – instruktorów,
materiałowe (plansze, prezentacje komputerowe,
Karabinek wz. 96 Beryl, Granat szkolny RG-42 i F1,
1 blog Bydgoszcz
wyposażenie indywidualne żołnierzy). Transport na
trasie Bydgoszcz-Łobżenica-Bydgoszcz.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej, apel
poległych, salwa honorowa, transport.
52 brem Czarne
Zabezpieczenie materiałowe: 5,56 nb.ślepy - 144 szt.
Wydzielenie autokaru do przewiezienia 40
uczestników podróży.
Strona 6
1 BLog
Bydgoszcz
Zespół Szkół im. Oskara
Langego
w Białym Borze
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im. T. Kościuszki
w Łobżenicy
Starostwo Powiatowe
w Złotowie
Stowarzyszenie Kombatantów
Misji Pokojowych ONZ koło nr 1
przy Klubie IWspSZ
27
28
Szkolenie z pierwszej pomocy
przedmedycznej
luty, marzec,
październik
(1 dzień w miesiącu)
Goleniów
Gminne uroczystości
z okazji Narodowego Dnia
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
01.03.
Mrocza
Przeprowadzenie szkolenia z pierwszej pomocy
z wykorzystaniem samochodu sanitarnego i sprzętu
medycznego i przy udziale żołnierzy w roli
instruktorów.
Udział wojskowej asysty honorowej w składzie:
poczet sztandarowy, poczet flagowy posterunek
honorowy przy tablicy pamiątkowej, pododdział
honorowy z salwą. Zabezpieczenie materiałowe:
5,56 nb.ślepy - 216 szt.
3 blog Goleniów
Gimnazjum z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 1
im. Noblistów Polskich
w Goleniowie
1 blog Bydgoszcz
Zarząd Koła TPPW1918/1919
Koło w Mroczy
1 BLog
Bydgoszcz
Zarząd Główny ZOR RP
im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego
Starosta Kołobrzeski
Prezydent Miasta Kołobrzeg
29
Koncert orkiestry wojskowej
z okazji Święta Wojska Polskiego
17.03.
Bydgoszcz
Wydzielenie nagłośnienia z obsługą.
30
Obchody 71. rocznicy Walk
o Kołobrzeg i Zaślubin Polski
z Morzem w marcu 1945 r.
17-18.03.
Kołobrzeg
Udział kompanii honorowej w uroczystościach oraz
posterunki honorowe przy tablicach i pomnikach na
terenie Kołobrzegu. Transport wojskowej asysty
honorowej.
8 brem Kołobrzeg
31
Dzień Wiosny
21.03.
Krąplewice
Pokaz sprzętu wojskowego. Wydzielenie instruktora
do prowadzenia treningu musztry. Promocja służby
wojskowej w lokalnym środowisku.
1 bdowizab
Bydgoszcz
21.03.
Łobżenica
Zabezpieczenie: 3 żołnierzy – Instruktorów,
zabezpieczenie materiałowe (plansze, prezentacje
komputerowe, wyposażenie posterunku obserwacji
1 blog Bydgoszcz
powietrznej, wyposażenie indywidualne żołnierzy).
Transport na trasie Bydgoszcz-Łobżenica-Bydgoszcz.
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im. T. Kościuszki
w Łobżenicy
Nauka celowania przy pomocy urządzenia CYKLOP,
udostępnienie instruktora z JW.
8 brem Kołobrzeg
Zespół Szkół im. Macieja Rataja
w Gościnie
1 blog Bydgoszcz
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im. T. Kościuszki
w Łobżenicy
32
Zajęcia szkoleniowe dla uczniów
klas mundurowych
33
Nauka celowania dla uczniów
klas o profilu mundurowym
34
35
36
marzec-czerwiec
(3 dni w miesiącu)
Kołobrzeg
Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka
w Krąplewicach
Dni otwarte szkoły
02.04.
Łobżenica
Prezentacja stoiska promocyjnego, dotyczącego
warunków służby, charakterystyki oraz zadań
realizowanych przez 1 blog.
Oddelegowanie żołnierzy wraz z wyposażeniem
indywidualnym. Transport na trasie BydgoszczŁobżenica-Bydgoszcz.
Dni otwarte szkoły
07.04.
Bydgoszcz
Prezentacja umundurowania i wyposażenia
żołnierzy. Przygotowanie i wydanie grochówki
wojskowej (koszt przygotowania ponosi organizator).
1 blog Bydgoszcz
Dyrektor Technikum
Mundurowego w Bydgoszczy Bydgoskiego Zakładu
Doskonalenia Zawodowego
Udział wojskowej asysty honorowej w składzie:
poczet sztandarowy, poczet flagowy posterunek
honorowy przy tablicy pamiątkowej, pododdział
honorowy z salwą. Zabezpieczenie materiałowe:
5,56 nb.ślepy - 216 szt.
1 blog Bydgoszcz
Zarząd Koła TPPW1918/1919
Koło w Mroczy
Gminne uroczystości z okazji
75 rocznicy Zbrodni Katyńskiej
10.04.
Mrocza
Strona 7
37
76 rocznica Mordu Katyńskiego
13.04.
Elbląg
38
Międzynarodowy Dzień Pamięci
Ofiar Katyńskich
16.04. Olsztyn
39
97 rocznica powstania Związku
Inwalidów Wojennych RP
40
Zajęcia szkoleniowe dla uczniów
klas mundurowych
19.04.
Elbląg
25.04.
Bydgoszcz
Wystawienie pocztu sztandarowego, kompanii
honorowej (d-ca + 32 żołnierzy), posterunku
honorowego pod Krzyżem Katyńskim (d-ca
posterunku + 4 żołnierzy),
6 żołnierzy do składania wieńców i kwiatów.
Przeprowadzenie Katyńskiego Apelu Poległych
(salwa honorowa).
Zabezpieczenie materiałowe i techniczne:
- wydzielenie dwóch pojazdów średniej ładowności,
wysokiej mobilności oraz jednego pojazdu ogólnego
przeznaczenia, małej ładowności do przewozu
żołnierzy na miejsce uroczystości;
- 7,62 nb. wz. 43 "ślepy" - 384 szt.
- nagłośnienie.
16 brem Elbląg
Związek Sybiraków o/Elbląg,
Prezydent Elbląga
Nagłosnienie, oflagowanie, asysta honorowa,
dokumentacja fotograficzna.
1 bskł Olsztyn
Wojewoda Warmińsko Mazurski, Stowarzyszenie
Rodzina Katyńska
Wystawienie pocztu sztandarowego, kompanii
honorowej (d-ca + 32 żołnierzy), posterunku
honorowego pod pomnikiem (d-ca posterunku + 4
żołnierzy), 6 żołnierzy do składania wieńców
i kwiatów.
Przeprowadzenie Apelu Pamięci (salwa honorowa).
Zabezpieczenie materiałowe i techniczne:
- wydzielenie dwóch pojazdów średniej ładowności,
wysokiej mobilności oraz jednego pojazdu ogólnego
przeznaczenia, małej ładowności do przewozu
żołnierzy na miejsce uroczystości;
- 7,62 nb. wz. 43 "ślepy" - 384 szt.
- nagłośnienie.
16 brem Elbląg
Związek Inwalidów Wojennych,
Prezydent Elbląga
Przeprowadzenie zajęć z taktyki, wydzielenie
instruktorów oraz zabezpieczenie materiałowotechniczne wg decyzji dowódcy 1 blog.
Strona 8
1 blog Bydgoszcz
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im. T. Kościuszki
w Łobżenicy
41
Zawody Sportowo-Obronne
o puchar Marszałka
Województwa KujawskoPomorskiego i puchar Prezesa
Zarządu Wojewódzkiego
Związku Żołnierzy WP
28.04.
Bydgoszcz
42
Dzień otwarty w Zespole Szkół
we Wroniu
28.04.
Wronie
43
Zabezpieczenie procesu
edukacyjnego uczniów Zespołu
Szkół
29.04.
Gniew
44
Dzień Patrona Zespołu Szkół
Publicznych w Mostach
45
Zajęcia praktyczne w terenie dla
klas o profilu wojskowym na
temat: "Zasady użycia
indywidualnych środków ochrony
przed skażeniami"
kwiecień
(1 dzień)
Goleniów
kwiecień
(1 dzień)
Lubraniec Marysin
Wyznaczenie osób funkcyjnych i wydzielenie
sprzętu:
- karabinek BERYL – 9 szt. z amunicją – 1000 szt.;
- pistolet WIST – 6 szt. z amunicją – 1000 szt.;
- zabezpieczenie medyczne z pojazdem sanitarnym;
- kierowników strzelania z broni długiej i krótkiej;
- kierowników punktów amunicyjnych;
- obserwatorów;
- instruktorów nauczania wyposażonych w broń
długą oraz krótką, a także plansze poglądowe;
- 2 osób do prowadzenia elektronicznej punktacji
zawodów z dwoma notebookami, drukarkami oraz
ekranami;
- tarczowych i łączników; - namioty – 5 szt.; - stoły –
12 szt.; - taborety – 24 szt.; - tarcze (fig. bojowa 23p)
– 150 szt.; - zszywacze do mocowania tarcz; - pisaki 2 szt.; - mobilne nagłośnienie.
Przygotowanie i wydanie grochówki, kawy i herbaty
dla 100 uczestników zawodów. Koszty produktów
ponosi Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki
ZŻWP.
Pokaz dynamiczny z użyciem amunicji ślepej.
Zabezpieczenie materiałowe:
- pojazd SKORPION - 2 szt.
- sanitarka
- 5,56 nb. ślepy - 3500 szt.
- 26 mm nb. sygn. - 1 kpl.
Wycieczka do Zamku w Gniewie. Zapewnienie
transportu dla 40 osobowej grupy dzieci z
opiekunami w celu realizacji treści edukacyjnych z
zakresu historii.
Pokaz sprzętu (Skorpion-3, samochód sanitarny,
2 x radiostacja, paintball) i wyposażenia wojskowego.
Wypiek i wydanie chleba (koszty wypieku chleba
ponosi wnioskodawca).
Wydzielenie instruktorów oraz udostępnienie sprzętu
do przeprowadzenia zajęć, w tym:
- ISOPS.;
- środki dymne;
- zestawy odkażające;
- przyrządy rozpoznania skażeń;
- pakiety medyczne;
- pojazd służbowy celem przewiezienia instruktorów
i zabezpieczenia materiałowego na zajęcia.
Strona 9
Kujawsko-Pomorski Zarząd
Wojewódzki ZŻWP
1 BLog
Bydgoszcz
1 bdowizab
Bydgoszcz
CSLog Grudziądz
3 bdm Chełmno
WKU Grudziądz
4 pchem Brodnica
13 WOG
Grudziądz
Zespole Szkół we Wroniu
1 BLog
Bydgoszcz
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego ISoB w Bydgoszczy
3 blog Goleniów
Zespół Szkół Publicznych
im. Lotników Polskich
w Mostach
1 BLog
Bydgoszcz
Dyrektor Zespołu Szkół
im. Marii Grodzickiej
w Lubrańcu Marysinie
46
Turniej strzelecki o Buławę
Hetmana Koniecpolskiego
kwiecień
(1 dzień)
Czarne
47
Zawody strzeleckie o Puchar
Prezydenta Miasta Kołobrzeg
z okazji 71. rocznicy Wyzwolenia
Kołobrzegu.
kwiecień
(1 dzień)
Strzelnica
garnizonowa
w Trzebiatowie
48
Zajęcia z taktyki dla uczniów klas
o profilu mundurowym
kwiecień- czerwiec
(2 dni w miesiącu)
Kołobrzeg
49
Święto Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej,
Obchody Święta Konstytucji
3 Maja
02 i 03.05.
Goleniów
50
Obchody Święta Konstytucji
3 Maja
03.05.
Krąplewice
51
Obchody Święta Konstytucji
3 Maja
03.05.
Nakło nad Notecią
52
Obchody Święta Konstytucji
3 Maja
03.05.
Człuchów
53
Święto Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej,
Obchody Święta Konstytucji
3 Maja
03.05.
Czarne
Rozstawienie 2 namiotów technicznych z
oświetleniem, transport namiotów.
52 brem Czarne
Zabezpieczenie amunicji:
- 7,62 mm nb. z poc. wz. 43 - 200 szt.
- 9 mm nb. pistoletowy z poc. P- 200 szt.
- 5,6 mm nb. sportowy long. prod. zagranicznej
- tarcze - fig. boj nr 23 p - 20 szt.
Wyrażenie zgody na użycie broni z użytku bieżącego
- kbk AK - 5 szt.
- pistolet - P -64 - 5 szt.
8 brem Kołobrzeg
- karabinek - kbks - 3 szt.
Organizacja, kompleksowa obsługa strzelania i
zawodów w konkurencjach towarzyszacych 8 brem.
Dowóz zawodników na strzelnicę i powrót samochód do przewozu osób typu autobus - 65 km.
Grochówka, kawa, herbata - koszt zakupu produktów
ponosi wniokodawca.
Wydzielenie instruktorów i środków pozoracji
pola walki.
8 brem Kołobrzeg
Udział w uroczystości kompanii honorowej, pocztu
sztandarowego i flagowego. Pokaz sprzętu (Jelcz3 blog Glewice
862 Multilift, Iveco Stralis, Skorpion-3, samochód
sanitarny, cysterna, Hiab) i wyposażenia wojskowego.
Udział przedstawicieli 1 batalionowi dowodzenia
1 bdowizab
i zabezpieczenia Ziemi Świeckiej w uroczystościach
Bydgoszcz
gminnych - transport delegacji.
Udział wojskowej asysty honorowej w składzie:
poczet sztandarowy, poczet flagowy, posterunki
honorowe i pododdział honorowy (transport
1 blog Bydgoszcz
wojskowej asysty honorowej). Delegacja żołnierzy 1
blog.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej, apel
pamięci, salwa honorowa, transport.
52 brem Czarne
Zabezpieczenie materiałowe:
5,56 nb.ślepy - 144 szt.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej, apel
pamięci, salwa honorowa, transport.
52 brem Czarne
Zabezpieczenie materiałowe:
5,56 nb.ślepy - 144 szt.
Strona 10
Gmina Czarne
17 WOG
Koszalin
7BOW
Słupsk
Prezydent Kołobrzegu,
Związek Żołnierzy Wojska
Polskiego
Koło nr 10 w Kołobrzegu
Zespół Szkół im. Macieja Rataja
w Gościnie
Związek Żołnierzy Wojska
Polskiego - Koło nr 25
w Goleniowie
Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka w
Krąplewicach
Starosta Nakielski,
Burmistrz Nakła nad Notecią
Powiat Człuchowski
Gmina Czarne
54
Zawody sportowo-obronne Kół
ZŻWP, szkół i organizacji
proobronnych z okazji obchodów
71 rocznicy zakończenia II wojny
światowej o puchar Prezydenta
Olsztyna
55
Obchody Dnia Zwycięstwa
07.05.Olsztyn
08.05.
Szczecinek
56
Rocznica zakończenia II wojny
światowej
08.05.
Goleniów
57
Rocznica zakończenia II wojny
światowej
09.05.
Olsztyn
58
Uroczystości związane
z zakończeniem II wojny
światowej
06 lub 09.05.
Cmentarz wojenny
w Złotowie
XI Festiwal polskiej pieśni
patriotycznej i żołnierskiej
o puchar Marszałka
Województwa KujawskoPomorskiego i puchar Prezesa
Zarządu Wojewódzkiego
Związku Żołnierzy WP
Udział w uroczystościach "Dnia
Weterana Działań poza
Granicami Kraju - Kraków 2016
Międzynarodowy Dzień
Uczestników Misji Pokojowych
ONZ
Podróż historyczno-wojskowa
"Szlakiem walk Wojska
Polskiego o Wał Pomorski"
maj (1 dzień)
KołobrzegŚwinoujście
63
Szkolenie z zasad udzielania
pierwszej pomocy
maj (1 dzień)
Krąplewice
64
Festyn rodzinny z okazji Dnia
Dziecka. Promocja Wojska
Polskiego.
59
60
61
62
14.05.
Mrocza
27-30.05
Kraków
30.05.
Olsztyn
01.06.
Biały Bór
Nagłośnienie. Zabezpieczenie materiałowe:
9 mm pistolet wojskowy P-83 – 6 szt.;
9mm nb z poc. P – 975 szt.;
1 bskł Olsztyn
Tarcza fig. 23p – 75 szt.
Namiot NS 90.
Osoby funkcyjne strzelania.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej
w porozumieniu z 11 bes, apel poległych, salwa
honorowa, transport.
52 brem Czarne
Zabezpieczenie materiałowe:
5,56 nb.ślepy - 144 szt.
Udział w uroczystości kompanii honorowej, pocztu
sztandarowego i flagowego. Pokaz sprzętu (Jelcz3 blog Glewice
862 Multilift, Iveco Stralis, Skorpion-3, samochód
sanitarny, cysterna, Hiab) i wyposażenia wojskowego.
Nagłosnienie miejsca uroczystości, oflagowanie,
asysta honorowa, dokumentacja fotograficzna.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej, apel
poległych, salwa honorowa, transport.
Zabezpieczenie materiałowe:
5,56 nb.ślepy - 144 szt.
Związek Żołnierzy WP w
Olsztynie
Starostwo Powiatowe
11 bes Czarne
w Szczecinku
Związek Żołnierzy Wojska
Polskiego - Koło nr 25
w Goleniowie
1 bskł Olsztyn
Związek Żołnierzy WP w
Olsztynie
52 brem Czarne
Starostwo Powiatowe w Złotowie
Udostępnienie autokaru do przewozu około 45 osób
na trasie Bydgoszcz – Mrocza – Bydgoszcz.
1 BLog
Bydgoszcz
Kujawsko – Pomorski Zarząd
Wojewódzki Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego
Wydzielenie mikrobusu do przewiezienia 10
członków Stowarzyszenia.
1 BLog
Bydgoszcz
Stowarzyszenie Kombatantów
Misji Pokojowych ONZ koło nr 1
przy Klubie IWspSZ
1 bskł Olsztyn
Koło 35 SKMP ONZ
Nagłosnienie (transport i rozstawienie), aysta
honorowa (poczet sztandarowy), oprawa muzyczna,
dokumentacja fotograficzna.
Zapewnienie transportu (trasa ok. 300 km) dla
członków Koła nr 10 i młodzieży szkolnej z
Gimnazjum nr 3 w Kołobrzegu (40 osób).
Organizacja pokazu udzielania pierwszej pomocy.
Oddelegowanie żołnierzy w celu pokazu
wyposażenia indywidualnego żołnierza WP, pokaz
walki wręcz, pokaz sprzętu wojskowego: KTO
Rosomak,Hummer, samochód ciężarowo-terenowy,
transport.
Strona 11
8 brem Kołobrzeg 17 WOG Koszalin
1 bdowizab
Bydgoszcz
52 brem Czarne
Związek Żołnierzy Wojska
Polskiego
Koło nr 10 w Kołobrzegu
Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka w
Krąplewicach
Zespół Szkół im. Oskara
Langego w Białym Borze
65
Święto Stowarzyszenia "Zawsze
Gotowi"
66
Obchody Dnia Dziecka
67
Święto Starego Fordonu
03-04.06.
Kołobrzeg
Kopydłówko
04.06.
Elbląg
11-12.06.
Bydgoszcz
68
Wojewódzkie zawody sportowoobronne żołnierzy rezerwy –
członków ZŻ WP i innych
organizacji proobronnych o
puchar Prezesa Związku
Żołnierzy WP w Olsztynie
69
Piknik Lotniczy z okazji święta
21 Bazy Lotnictwa Taktycznego
w Świdwinie
25.06. Świdwin
70
Festyn rodzinny dla członków
rodzin byłych żołnierzy JW.
2117, w tym: zawody wędkarskie
o Puchar Dowódcy Garnizonu
Kołobrzeg, konkursy, zawody,
itp. Integracja środowiska
wojskowego
czerwiec
(1 dzień)
Dźwirzyno
71
XIV Festyn Integracyjny w Domu
Dzicka "Caritas" w Kołdrąbiu
czerwiec
(1 dzień)
Kołdrąb
72
Dni Gminy Czarne
14.06.
Morąg
czerwiec
(1 dzień) Czarne
Zapewnienie transportu (trasa ok. 35 km ) - 50 osób
oraz samochodu do przewozu zaopatrzenia.
1. Pokaz statyczny sprzętu wojskowego:
- sanitarka IVECO (pokaz udzielania pierwszej
pomocy medycznej);
- mobilny warsztat obsługowo-naprawczy;
2. Organizacja stoiska promocyjnego.
3. Wydzielenie 10 żołnierzy do zabezpieczenia
pokazu statycznego i stanowiska promocyjnego.
4. Wydzielenie jednego pojazdu ogólnego
przeznaczenia, małej ładowności do przewozu
żołnierzy i stoiska promocyjnego.
Pokaz sprzętu wojskowego oraz wyposażenia
indywidualnego i umundurowania żołnierzy.
Zabezpieczenie materiałowe:
kbs 5,56mm Beryl – 6 szt.;
granat ćwiczebny F-1 – 6 szt.;
9 mm pistolet wojskowy P-83 – 6 szt.;
5,56 nb. z poc. stalowym – 1300 szt.;
9mm nb z poc. P – 1300 szt.;
tarcza fig. 23p – 100 szt.;
namiot NS 96 – 4 szt.;
Nagłośnienie. Zabezpieczenie strzelania w osoby
funkcyjne.
Transport (trasa ok. 100 km) dla członków
Stowarzyszenia "Zawsze Gotowi" oraz ich rodzin i
wolontariuszy - 50 osób.
Zapewnienie transportu (trasa ok. 200 km) dla
członków Koła nr 10 i młodzieży szkolnej z
Gimnazjum nr 3 w Kołobrzegu (40 osób).
8 brem Kołobrzeg
WKU Kołobrzeg
DKS MON
DG Warszawa
Stowarzyszenie "Zawsze
Gotowi"
16 brem Elbląg
Dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 4 w Elblągu
1 BLog
Bydgoszcz
Stowarzyszenie Miłośników
Starego Fordonu
1 bskł Olsztyn
Związek Żołnierzy WP w
Olsztynie
8 brem Kołobrzeg 17 WOG Koszalin
Stowarzyszenie "Zawsze
Gotowi",
Związek Żołnierzy Wojska
Polskiego Koło nr 10 w
Kołobrzegu
Zapewnienie transportu (trasa ok. 50 km) - 40 osób.
8 brem Kołobrzeg 17 WOG Koszalin
Związek Żołnierzy Wojska
Polskiego Koło nr 10 w
Kołobrzegu
Udział żołnierzy i sprzętu wojskowego batalionu.
Sprzęt wojskowy: Star 266/944, KPŻ - 100, Honker.
2 blog Bydgoszcz
Dyrektor Domu Dzicka
"Caritas"
w Kołdrąbiu
52 brem Czarne
Gmina Czarne
Rozstawienie 2 namiotów technicznych z
oświetleniem , transport.
Strona 12
73
74
Obóz szkoleniowy uczniów klas
mundurowych
Dni Szczecinka
75
Ogólnopolski Rajd pojazdów
terenowych BAJA Czarne
76
Święto Drawna
77
Pamięci Ofiar Sprawy Elbląskiej
78
Święto Wojska Polskiego oraz
rocznica Cudu nad Wisłą
czerwiec
(5 dni)
Czarne
Przeprowadzenie zajęć przez żołnierzy (4
instruktorów) zgodnie z ustalonym programem.
Rozstawienie 1 namiotu technicznego, 10 namiotów
NS 10, 3 namioty NS 6 wraz ze sprzętem
kwaterunkowym:
- łóżko polowe składane - 80 szt.
- stół polowy składany - 25 szt.
- taboret polowy składany - 100 szt.
- wieszak wielokołkowy - 10 szt.
- przewody z osprzętem do oświetlenia namiotów
napięciem 24V - 13 kpl.
- przewody z osprzętem do oświetlenia namiotów
napięciem 220V - 2 kpl.
- gaśnica proszkowa 6x - 12 szt.
Transport:
- samochód ciężarowy - 1 szt.,
- sanitarka - 1 szt.,
- samochód osobowo-terenowy - 1 szt.
52 brem Czarne
czerwiec - lipiec
(1 dzień)
Szczecinek
Wystawienie ekspozycji na terenie Muzełum Wału
Pomorskiego. Pokaz statyczny sprzętu wojskowego:
1 zestaw niskopodwoziowy do transportu BWP-2 ,
pojazd pilotujący, namiot 2xNS-10 z 1 BLog ( 3
żołnierzy).
11bes Czarne
Udostępnienie parkingu oraz terenu po lewej stronie
przed bramą wjazdową do 52 brem, udostępnienie
czerwiec-lipiec
klubu batalionowgo, zabezpieczenie mediów /prąd,
wrzesień-październik
woda/ w bazie zawodów, udostępnienie namiotów
Czarne
technicznych, możliwość przeprowadzenia badania
technicznego pojazdów oraz odpraw z zawodnikami.
Warsztaty pieczenia chleba z produktów
02.07.
dostarczonych przez organizatora. Namioty
Drawno
i piekarnia polowa. Udział 6 żołnierzy.
Wystawienie posterunku honorowego pod
pomnikiem
(d-ca posterunku + 4 żołnierzy)
i 4 żołnierzy do składania wieńców i kwiatów.
17.07.
Zabezpieczenie materiałowe i techniczne:
Elbląg
- wydzielenie pojazdu średniej ładowności, wysokiej
mobilności oraz jednego pojazdu ogólnego
przeznaczenia, małej ładowności do przewozu
żołnierzy na miejsce uroczystości;
- nagłośnienie.
15.08.
Nakło nad Notecią
Udział wojskowej asysty honorowej w składzie:
poczet sztandarowy, poczet flagowy, posterunek
honorowy, pododdział honorowy.
Strona 13
Zespół Szkół im. Oskara
Langego
w Białym Borze
1 BLog Bydgoszcz
52 brem Czarne
3 blog Glewice
16 brem Elbląg
1 blog Bydgoszcz
Starostwo Powiatowe
w Szczecinku
Gmina Czarne
WKU Stargard
Szczeciński
Urząd Miasta w Drawnie
Prezydent Elbląga
Starosta Nakielski,
Burmistrz Nakła nad Notecią,
Wójt Gminy Nakło
79
XIII Międzynarodowy Zlot
Pojazdów Militarnych „Gąsienice
i Podkowy”
12-15.08.Borne
Sulinowo
80
Koncert orkiestry wojskowej
z okazji Święta Wojska Polskiego
sierpień
(1 dzień)
Bydgoszcz
81
Podróż historyczno-wojskowa do
Ustki. Podoficerska Szkoła
Marynarki Wojennej - spotkanie
pokoleń
82
3 zestawy niskopodwoziowe do transportu pojazdów
gąsienicowych, w tym:
1 zestaw niskopodwoziowy do transportu pojazdu
pancernego po otrzymaniu zgody z Muzeum Wojsk
52 brem Czarne
Lądowych w Bydgoszczy, 1 zestaw niskopodwoziowy
11 bes
do transportu pojazdów pancernych z CSWL
Czarne
Poznań/po uzyskaniu zgody Dowódcy CSWL/.
1 zestaw niskopodwoziowy do transportu czołgu
PT-91 z 52 brem , pojazdy pilotujące, kierowcy.
Stowarzyszenie Miłośników
Militarnej Historii
Bornego Sulinowa
Wydzielenie nagłośnienia z obsługą, użyczenie
50 krzeseł oraz transport.
1 BLog
Bydgoszcz
Zarząd Główny ZOR RP
im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego
sierpień
(2 dni)
Ustka
Wydzielenie autokaru do przewiezienia 40
uczestników podróży.
1 BLog
Bydgoszcz
Stowarzyszenie Kombatantów
Misji Pokojowych ONZ koło nr 1
przy Klubie IWspSZ
Festiwal Folklorystyczny
Krajobrazy Sceny Ludowej
sierpień
(1 dzień)
Czarne
Rozstawienie 2 namiotów technicznych z
oświetleniem, transport.
52 brem Czarne
Gmina Czarne
83
77 rocznica wybuchu II wojny
światowej
01.09.
Człuchów
52 brem Czarne
Powiat Człuchowski
84
77 rocznica wybuchu II wojny
światowej
01.09.
Cmentarz wojenny
w Złotowie
52 brem Czarne
Starostwo Powiatowe
w Złotowie
85
Obchody rocznicy wybuchu
II Wojny Światowej 86
Rajd konny i inscenizacja szarży
18 Pułku Ułanów Pomoskich
87
Spotkanie patriotyczno-obronne
z młodzieżą szkolną
01.09.
Szczecinek
02-05.09.
Krojanty
08.09.
Bydgoszcz
Wystawienie wojskowej asysty honorowej, apel
poległych, salwa honorowa, transport.
Zabezpieczenie materiałowe:
- 5,56 nb. ślepy -144 szt.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej, apel
poległych, salwa honorowa, transport.
Zabezpieczenie materiałowe:
- 5,56 nb. ślepy -144 szt.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej we
współpracy z 11 bes, apel poległych, salwa
honorowa, transport.
Zabezpieczenie materiałowe:
- 5,56 nb. ślepy -144 szt.
Przewiezienie osprzętu Szwadronu Kawalerii ziemi
Szczecineckiej: wydzielenie 2 żołnierzy,
namiot 2x NS-10 z 1BLog, transport.
Udostępnienie sali z wyposażeniem multimedialnym;
prezentacja o jednostce wojskowej; pokaz musztry
zespołowej; pokaz ośrodka szkolenia; prezentacja
uzbrojenia i wyposażenia żołnierza; przeprowadzenie
strzelania z broni pneumatycznej; prowadzenie
elektronicznej punktacji; przygotowanie i wydanie
grochówki dla 100 uczestników. Koszty produktów
żywnościowych ponosi Kujawsko-Pomorski Zarząd
Wojewódzki ZŻWP.
Strona 14
52 brem Czarne
11 bes Czarne
Starostwo Powiatowe w
Szczecinku
11bes Czarne
Szwadron Kawalerii Ziemi
Szczecineckiej
1 BLog
Bydgoszcz
Kujawsko-Pomorski Zarząd
Wojewódzki ZŻWP
88
Festyn Patriotyczny pn. "Tobie
Ojczyzno".
89
Spotkanie członków Koła nr 1
ZŻWP i Stowarzyszenia
Żołnierzy, Pracowników i
Sympatyków 2 KOP z członkami
samorządu Mrocza
90
Przygotowanie
i przeprowadzeniu ślubowania
I klas mundurowych BZDZ
91
Podróż wojskowo - historyczna
śladami Miejsc Pamięci
Narodowej
92
Turniej strzelecki o Tarczę
króla. Turniej dla młodzieży
93
60-lecie Zespołu Szkół
Publicznych
w Mostach
94
95
96
Zawody użyteczno bojowe.
Strzelanie Nr 1 z kbkAK i
strzelanie z pistoletu
wojskowego. Uczestnictwo
wolontariuszy, członkowie
Stowarzyszenia "Zawsze
Gotowi" oraz członkowie kół
Związku Żołnierzy WP
333 rocznica Wiktorii
Wiedeńskiej. Podróż historycznowojskowa do Wiednia.
Zawody strzeleckie z okazji
Święta Wojsk Lądowych o
Puchar Dowódcy Garnizonu
11.09.
Lotnisko Bemowo
Warszawa
17.09.
Mrocza
Użyczenie 2 sztuk agregatów prądotwórczych
(min. 10 kW) wraz z obsługą. Transport do miejsca
realizacji przedsięwzięcia.
1 BLog
Bydgoszcz
Fundacja Byłych Żołnierzy
Jednostek Specjalnych GROM
im. gen. bryg. S. Petelickiego
Zapewnienie transportu uczestników (około 45
osób). Trasa: Bydgoszcz - Mrocza - Bydgoszcz
1 BLog
Bydgoszcz
Prezes Koła Nr 1 Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego w
Bydgoszczy
Udział kompanii honorowej ze sztandarem.
Przygotowanie i wydanie 600 porcji grochówki.
1 blog Bydgoszcz
Koszt produktów do przygotowanie grochówki ponosi
wnioskodawca.
24- 25.09.
Zapewnienie transportu uczestników (około 40
1 BLog
Bydgoszcz Chełmno osób). Trasa: Bydgoszcz - Chełmno - Pieczyska Bydgoszcz
Pieczyska
Bydgoszcz
wrzesień
Rozstawienie 2 namiotów technicznych z
(1 dzień)
52 brem Czarne
oświetleniem , transport.
Czarne
Pokaz sprzętu (Skorpion-3, samochód sanitarny,
wrzesień
2 x radiostacja, paintball) i wyposażenia wojskowego.
(1 dzień)
3 blog Glewice
Przygotowanie i wydanie grochówki wojskowej
Mosty
z produktów dostarczonych przez organizatora.
Prezes Zarządu Bydgoskiego
Zakładu Doskonalenia
Zawodowego
23.09.
Bydgoszcz
wrzesień
(1 dzień)
Koszalin
Zapewnienie transportu (trasa ok. 85 km) - 50 osób,
Amunicja karabinowa 7,62 mm - 250 szt., Amunicja
pistoletowa 9 mm - 250 szt. Osoby funkcyjne do
prowadzenia zabezpieczenia strzelania.
wrzesień
(5 dni)
Wiedeń
Wydzielenie autokaru do przewiezienia 40
uczestników podróży.
wrzesień
(1 dzień)
Trzebiatów
8 brem Kołobrzeg
Prezes Koła Nr 1 Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego w
Bydgoszczy
Gmina Czarne
Zespół Szkół Publicznych
im. Lotników Polskich
w Mostach
17 WOG Koszalin
DKS MON
1 BLog
Bydgoszcz
Zabezpieczenie amunicji: 7,62 mm nb. z poc. wz. 43 300 szt., 9 mm nb. pistoletowy z poc. P - 300 szt.,
tarcze fig. boj nr 23 p - 20 szt. Wyrażenie zgody na
użycie broni z użytku biezacego: kbk AK - 6 szt.,
17 WOG Koszalin
pistolet - P -64 - 5 szt. Organizacja, kompleksowa
8 brem Kołobrzeg
7 BOW
obsługa strzelania i zawodów w konkurencjach
Słupsk
towarzyszących 8 brem. Dowóz zawodników na
strzelnicę i powrót ( trasa ok. 65 km) - autobus.
Grochówka, kawa, herbata (koszty ponosi
wnioskodawca).
Strona 15
Stowarzyszenie "Zawsze
Gotowi"
Stowarzyszenie Kombatantów
Misji Pokojowych ONZ koło nr 1
przy Klubie IWspSZ
Związek Żołnierzy Wojska
Polskiego Koło nr 10 w
Kołobrzegu
97
"Śladami trudnej historii" wycieczka do miejsc
stacjonowania wojsk radzieckich
i baz rakietowych
98
Piknik rodzinny połączony
z zawodami strzeleckimi
99
Przygotowanie i
przeprowadzeniu ślubowania I
klasy o profilu wojskowym.
100
Podróż historyczna szlakiem
Wału Pomorskiego.
101
Zawody strzeleckie z okazji
73. Rocznicy Bitwy pod Lenino.
102
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości
11.11.
Świecie
103
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości
11.11.
Nakło nad Notecią
wrzesień
(1 dzień)
Białogard - Rymań
Zapewnienie transportu (trasa ok. 200 km) dla
członków Koła nr 10 i młodzieży szkolnej z
Gimnazjum nr 1 w Kołobrzegu (40 osób).
08.10.
Olsztyn
Nagłośnienie, oprawa muzyczna, namiot NS.
21.10.
Łobżenica
październik
(1 dzień)
Budowo-Drawsko
październik
(1 dzień)
Trzebiatów
Obchody Narodowego Święta
104
Niepodległości
11.11.
Goleniów
Obchody Narodowego Święta
105
Niepodległości
11.11.
Czarne
106
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości
11.11.
Człuchów
Udział wojskowej asysty honorowej w składzie:
- poczet sztandarowy
- delegacja 1blog.
Transport żołnierzy na uroczystość.
Zapewnienie transportu (trasa ok. 400 km) dla
członków Stowarzyszenia "Zawsze Gotowi" i
wolontariuszy.
Zabezpieczenie amunicji:
7,62 mm nb. z poc. wz. 43 - 300 szt.,
9 mm nb. pistoletowy z poc. P - 300 szt.,
tarcze - fig. boj nr 23 p - 20 szt.
Wyrażenie zgody na użycie broni z użytku
biezacego: kbk AK - 6 szt., pistolet - P -64 - 5 szt.
Organizacja, kompleksowa obsługa strzelania i
zawodów w konkurencjach towarzyszących 8 brem.
Dowóz zawodników na strzelnicę i powrót ( trasa ok.
65 km) - autobus. Grochówka, kawa, herbata - koszt
przygotowania ponosi organizator.
Wyznaczona delegacja 1 bdowizab. Wyznaczenie
pocztu sztandarowego,poczet flagowy, apelu
poległych salwa honorowa. Zabezpieczenie
materiałowe:
- 5,56 nb. ślepy - 350 szt.
Udział wojskowej asysty honorowej w składzie:
poczet sztandarowy, posterunek honorowy,
pododdział honorowy, delegacja.Wojskowa
grochówka (koszty ponosi wniskodawca).
Udział w uroczystości kompanii honorowej, pocztu
sztandarowego i flagowego. Pokaz sprzętu (Jelcz862 Multilift, Iveco Stralis, Skorpion-3, samochód
sanitarny, cysterna, Hiab) i wyposażenia wojskowego.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej, apel
pamięci, salwa honorowa, transport.
Zabezpieczenie materiałowe:
5,56 nb.ślepy - 144 szt.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej, apel
pamięci, salwa honorowa, transport.
Zabezpieczenie materiałowe:
5,56 nb.ślepy - 144 szt.
Strona 16
8 brem Kołobrzeg 17 WOG Koszalin
Warmińsko - Mazurska
Organizacja Wojewódzka LOK,
SO 15 W-M DZ
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im. T.
Kościuszki
w Łobżenicy
1 bskł Olsztyn
1 blog Bydgoszcz
8 brem Kołobrzeg 17 WOG Koszalin
8 brem Kołobrzeg
Związek Żołnierzy Wojska
Polskiego Koło nr 10 w
Kołobrzegu
17 WOG
Koszalin7 BOW
Słupsk
Stowarzyszenie "Zawsze
Gotowi"
Związek Żołnierzy Wojska
Polskiego
Koło nr 10 w Kołobrzegu
1 bdowizab
Bydgoszcz
Burmistrz Świecia
1 blog Bydgoszcz
Starosta Nakielski oraz
Burmistrz Nakła nad Notecią
3 blog Glewice
Związek Żołnierzy Wojska
Polskiego - Koło nr 25
w Goleniowie
52 brem Czarne
Gmina Czarne
52 brem Czarne
Powiat Człuchowski
107
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości
11.11.
Złotów
Wystawienie wojskowej asysty honorowej, apel
pamięci, salwa honorowa, transport.
Zabezpieczenie materiałowe: 5,56 nb.ślepy - 144 szt.
52 brem Czarne
Starostwo Powiatowe
w Złotowie
108
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości
11.11.
Lipka
Wystawienie wojskowej asysty honorowej, apel
pamięci, salwa honorowa, transport.
Zabezpieczenie materiałowe: 5,56 nb.ślepy - 144 szt.
52 brem Czarne
Gminny Ośrodek Kultury w Lipce
11.11.
Szczecinek
Wystawienie ekspozycji na terenie Muzełum Wału
Pomorskiego. Pokaz statyczny sprzętu wojskowego:
1 zestaw niskopodwoziowy do transportu BWP-2,
pojazd pilotujący, pokaz wyposażenia
indywidualnego żołnierza, pojazd OT do przewozu
wyposażenia (3 żołnierzy).
11 bes Czarne
Starostwo Powiatowe
w Szczecinku
1 BLog
Bydgoszcz
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego ISoB w Bydgoszczy
52 brem Czarne
Zespół Szkół im. Oskara
Langego w Białym Borze
1 BLog
Bydgoszcz
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego ISoB w Bydgoszczy
10 BLog Opole
Młodzieżowy Dom Kultury
w Opolu.
109
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości
Zabezpieczenie procesu
110 edukacyjnego uczniów Zespołu
Szkół
111
Ślubowanie uczniów klas
mundurowych
Zabezpieczenie procesu
112 edukacyjnego uczniów Zespołu
Szkół
XXIV Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej pomocy
113
organizowanej wspólnie z
Urzędem Miasta Opola.
Zajęcia prowadzone przez
114 Parafaialną Akademie Sportu
w okresie jesienno-zimowym.
Zimowe Spotkanie Szefów Grup
115 Militarnych i Grup
Rekonstrukcyjnych.
Wycieczka do Torunia (Planetarium) i Piwnice k.
Torunia (obserwatorium astronomiczne).
Zapewnienie transportu dla 16 osobowej grupy dzieci
w celu realizacji podstawy programowej z przyrody.
Pomoc w organizacji uroczystości poprzez
wrzesień,
oddelegowanie żołnierzy do szkoły
październik
w wyznaczonych terminach w celu przeprowadzenia
(1-2 dni w tygodniu) zajęć obejmujących musztrę. Oddelegowanie pocztu
Biały Bór
sztandarowego, żołnierzy, transport.
/osoby zabezpieczające: 3 podoficerów/.
Wycieczka do fabryki bombek "Sopel" w
09.12.
Bydgoszczy. Zapewnienie transportu dla 50
Bydgoszcz
osobowej grupy dzieci
w celu realizacji podstawy programowej ze sztuki.
10. BRYGADA LOGISTYCZNA
Wsparcie logistyczne poprzez nieodpłatne
wydzielenie sił i środków: samochodu ciężarowego
potrzebnego do rozwiezienia niezbędnego sprzętu, w
tym barierek zaporowych wyposażonych z KWP w
10.01.
Opolu, namiotów wojskowych i nagrzewnic, 8
Rynek w Opolu
żołnierzy od godz.8.00. do godz. 23.00, którzy
pomogą przy rozłożeniu i złożeniu namiotów,
barierek zaporowych. Agregatów grzewczych, 4
namiotów ogrzewanych i oświetlonych, kuchni
polowej z pojazdem i obsługą od godz. 14.00 do
godz.20.00. Odpłatne przygotowanie grochówki.
18.11.
Bydgoszcz, Toruń
styczeń-grudzień
Opole
Bezpłatne udostępnienie sali gimnastycznej 10 BLog
na podstawie odrębnej umowy z RZI we Wrocławiu.
10 BLog Opole
Rzymskokatolicka Parafia
p.w. Błogasławionego Czesława
styczeń-luty
Poligon Winów
Nieodpłatne użyczenie terenu poligonu Winów
na podstawie odrębnej umowy z RZI we Wrocławiu.
10 BLog Opole
Stowarzyszenie 10 Sudeckiej
Dywizji Zmechanizowanej.
Strona 17
116
Zajęcia szkoleniowe dla uczniów
klasy I i II o profilu wojskowym.
117
Zajęcia szkoleniowe dla uczniów
klasy I i II o profilu wojskowym.
Przeprowadzenie wykładów
i prezentacji związanych
z uczestnictwem w misjach
118 pokojowych i stabilizacyjnych
dla uczniów I i II klasy o profilu
wojskowym liceum
ogólnokształcącego
Transport sprzętu
przydzielonego przez DKS MON
119
na rzecz Muzeum HiU przy
Stowarzyszeniu 10 SDZ
120 Harcerska Akcja Zimowa
Przeprowadzenie wykładów
i prezentacji nt.: Narodowe Siły
121 Rezerwowe dla uczniów I i II
klasy o profilu wojskowym liceum
ogólnokształcącego.
Wydzielenie dwóch żołnierzy instruktorów do
przeprowadzenia prelekcji nt. misji zagranicznych
styczeń - grudzień oraz szkoleń z szeroko pojętej tematyki wojskowej.
Strzegom
Zajęcia prowadzone w II i III oraz IV kwartale 2016 r.
Wydzielenie bezpłatnego transportu dla żołnierzy na
trasie Opole-Strzegom-Opole.
styczeń-czerwiec, Wsparcie merytoryczne w procesie edukacyjnym,
wrzesień-grudzień zapewnienie dwóch instruktorów do zajęć z musztry i
(2 godz. w tygodniu) regulaminów. Nieodpłatny transport żołnierzy na
Tułowice
trasie Komprachcice-Tułowice-Komprachcice.
10 BLog Opole
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
w Strzegomiu
91 blog
Komprachcice
Zespół Szkół w Tułowicach
Wydzielenie dwóch żołnierzy - instruktorów
uczestników misji zagranicznych do
przeprowadzenia zajęć. Nieodpłatny transport
żołnierzy na trasie Komprachcice-TułowiceKomprachcice.
91 blog
Komprachcice
Zespół Szkół w Tułowicach
Bezpłatne użyczenie zestawów niskopodwoziowych
z JW. Powiadomienie o transporcie z tygodniowym
wyprzedzeniem (minimum 6 kursów)
10 BLog Opole
Stowarzyszenie 10 Sudeckiej
Dywizji Zmechanizowanej
styczeń-luty
(14 dni)
Głubczyce
Wydzielenie dwóch żołnierzy do przeprowadzenia
zajęć ze sportów obronnych oraz musztry.
Wystawienie stoiska promocyjnego 10 BLog.
Nieodpłatny transport żołnierzy na trasie OpoleGłubczyce-Opole.
10 BLog Opole
Stowarzyszenie Przyjaciół
Harcerstwa w Głubczycach
luty (1 dzień)
Tułowice
Skierowanie żołnierzy do przeprowadzenia zajęć.
Nieodpłatny transport żołnierzy na trasie
Komprachcice-Tułowice-Komprachcice.
91 blog
Komprachcice
Zespół Szkół Tułowice
10 BLog Opole
Stowarzyszenie Historyczne im.
10 Pułku Piechoty
11 brem Żagań
Muzeum Obozów Jenieckich
w Żaganiu
styczeń
(1 dzień)
Tułowice
styczeń-grudzień
(2 dni)
Święto Stowarzyszenia
Historycznego im. 10 Pułku
122 Piechoty. Dzień otwarty Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych
im. 10 Pułku Piechoty.
marzec
(1 dzień)
Łowicz
71. Rocznica Wielkiej Ucieczki
123 z Obozów Jenieckich /Stalag
Luft 3/ w Żaganiu
marzec
(1 dzień)
Żagań
Wsparcie merytoryczne i logistyczne obchodów
Święta. Wydzielenie sprzętu ( Honker) do pokazu
statycznego, stoiska promocyjnego 10 Blog wraz z
wyposażeniem osobistym i umundurowaniem
żołnierzy pełniących służbę w misjach wojskowych
oraz pojazdu wojskowego do przewozu ww.
elementów wraz z 6 żołnierzami. Nieodpłatny
transport na trasie Opole - Łowicz - Opole.
Wsparcie organizacyjne i logistyczne poprzez
wydzielenie 2 namiotów technicznych NT-72/Tech
z 2 nagrzewnicami do zabezpieczenia miejsc
na uroczystość historyczną na terenie Muzeum oraz
2 żołnierzy do obsługi technicznej sprzętu.
Strona 18
124
Dzień Otwartych Drzwi w
Zespole Szkół w Gogolinie.
125
Dni Otwartych Dzrzwi w Zespole
Szkół Rolniczych.
Konkurs Historyczny
i Olimpiada ,,Losy Żołnierza
126
i Dzieje Oręża Polskiego’’.
41. Cross Żagański z okazji
71. Rocznicy Wielkiej Ucieczki
127
z Obozów Jenieckich /Stalag
Luft 3/ w Żaganiu
Rozpoczęcie sezonu Militarno
- Terenowego połączonego
128 z pokazem jazdy samochodami
terenowymi i motocyklami
crosowymi
129 Rajd Świętego Jerzego
Wydzielenie dwóch żołnierzy uczestników misji
pokojowych do przeprowadzenia zajęć mających na
marzec
celu przyblizenie uczniom zasad funkcjonowania
(1 dzień)
misji wojskowych oraz kultury krajów Bliskiego
Gogolin
wschodu. Wydzielenie nieodpłatnie transportu dla
żołnierzy na trasie Opole-Gogolin-Opole.
Udział delegacji żołnierzy wraz z wystawieniem
marzec
stoiska promujacego 10 BLog na terenie szkoły.
(1 dzień)
Nieodpłatnie wydzielenie transportu dla delegacji
Prudnik
żołnierzy na trasie Opola-Prudnik-Opole.
Nieodpłatne udostępnienie pomieszczenia Klubu
10 BLog. Wydzielenie przedstawiciela 10 BLog do
marzec
komisji konkursowej. Zapoznanie z historią,
(1 dzień)
tradycjami, sylwetką patrona i symboliką 10 BLog w
Klub 10 Blog Opole oparciu o salę tradycji 10 BLog. Przygotowanie
poczęstunku dla uczestników konkursu (finansowany
ze środków organizatora).
Wsparcie organizacyjne i logistyczne obchodów
02.04.
poprzez wydzielenie 2 namiotów NS w celu
(1 dzień)
organizacji szatni dla zawodników ogólnopolskich
Żagań
zawodów lekkoatletycznych na terenie Muzeum oraz
dwóch żołnierzy do obsługi technicznej tego sprzętu.
10 BLog Opole
Zespół Szkól
Ogólnokształcących
im. KEN w Gogolinie
10 BLog Opole
Zespół Szkół Rolniczych
w Prudniku.
10 BLog Opole
Opolski Kurator Oświaty.
11 brem Żagań
Muzeum Obozów Jenieckich
w Żaganiu
08-10.04.
Poligon Winów
Nieodpłatne użyczenie terenu poligonu Winów
na podstawie odrębnej umowy z RZI we Wrocławiu.
10 BLog Opole
Stowarzyszenie
10 Sudeckiej Dywizji
Zmechanizowanej.
22.04.
Gołuszowice
Oddelegowanie 2 żołnierzy do przeprowadzenia w
ramach rajdu punktu kontrolnego dotyczącego
tradycji, historii 10 BLog oraz służby wojskowej,
bezpłatne udostępnienie środka transportu ( Honker)
wraz z kierowcą w celu przewiezienia obsługi na
punkty kontrolne na trasie OpoleGłubczyce–Gołuszowice-Głubczyce– Opole.
Wystawienie w Głubczychach stoiska promocyjnego
10 BLog.
10 BLog Opole
Stowarzyszenie Przyjaciół
Harcerstwa w Głubczycach
Strona 19
Zajęcia ogniowo - strzeleckie
z użyciem symulatorów cyklop
130
i czantora, strzelanie z pistoletu
i karabinka beryl
Wsparcie logistyczne poprzez nieodpłatne
wydzielenie
sił i środków: samochodu ciężarowego potrzebnego
do wsparcie merytoryczne poprzez przeprowadzenie
kwiecień,
przez żołnierzy – instruktorów szkoleń teoretycznych
październik
i praktycznych, zapewnienie wyposażenia
(1 dzień w miesiącu) niezbędnego podczas ćwiczeń.
Amunicja:
Strzelnica
700 sztuk – 9 mm nb pistoletowy wz. 93. 1200 sztuk
10 BLog Opole
– 5,56 mm nb z poc PS. 1200 sztuk
– 5,56 mm nb ślepa.
Zajęcia będą realizowane po otrzymaniu limitu
amunicji z puli Departamentu Komunikacji
Społecznej MON
LV wojewódzkie zawody
131 strzeleckie ,,O srebne muszkiety
2016''
kwiecień
(1 dzień)
Opole
XXXIX Wojewódzkie zawody
132 sportowo-obronne ,,Sprawni
jak żołnierze 2016''
kwiecień
(1 dzień)
Opole
Opolski Przegląd Klas
Mundurowych
kwiecień
(1 dzień)
Opole
133
Wydzielenie materiałów promujących Siły Zbrojne
RP
i służbę wojskową. Udział przedstawiciela 10 BLog
w komisji zawodów. Nieodpłatne wydzielenie
transportu na trasie Opole- Głogówek -Opole dla
przedstawiciela
10 BLog.
Wydzielenie materiałów promujących Siły Zbrojne
RP
i służbę wojskową. Udział przedstawiciela 10 BLog
w komisji zawodów. Nieodpłatne wydzielenie
transportu na trasie Opole-Głogówek-Opole dla
przedstawiciela
10 BLog.
Wydzielenie czterech żołnierzy instruktorów
do przeprowadzenia zajęć. Udział uczniów z klas
I w szkoleniu ogólnowojskowym i logistycznym oraz
w ćwiczeniu na poligonie Winów.
Strona 20
10 BLog Opole
Związek Strzelecki
Jednostka Strzelecka 3009
Głubczyce.
10 BLog Opole
Opolski Kurator Oświaty.
10 BLog Opole
Opolski Kurator Oświaty.
10 BLog Opole
Opolski Kurator Oświaty.
134
V Prezentacja Tradycji
Kawaleryjskiej.
30.04-04.05.
Opole
II Turniej Klas Mundurowych
135 województwa opolskiego – Klasa
Mundurowa Roku
kwiecień
(1 dzień)
Pruszków
136 Dzień Flagi Narodowej
02.05.
Oleśnica
137 "Majówka" w Żaganiu
01-03.05.
Żagań
138
Obchody Święta Konstytucji
3 Maja
Obchody Święta Konstytucji
139
3 Maja
140
VIII Zlot Wojskowy „Operacja
Zachód”
03.05.
Oleśnica
Nieodpłatne wydzielenie samochodu ciężarowego
z kuchnią polową i obsługą, celem wydania
przygotowanej grochówki.
Wydzielenie samochodu ciężarowego i przewiezienie
barierek zaporowych z magazynów Policji w m.
Opole, użyczenie 10 namiotów NS 97 dla obsługi i
uczestników prezentacji wraz z pomocą przy ich
rozbiciu oraz 60 łóżek polowych z materacami
koszarowymi oraz transport,
wydzielenie 6 kontenerów transportowych wraz z ich
przewiezieniem na teren Prezentacji i ustawieniem,
użyczenie namiotu NT 67 oraz 20 stołów i 80
krzeseł (taboretów) w celu organizacji polowego
miejsca spożywania posiłków oraz transport i
ustawienie,
wydzielenie polowego masztu flagowego wraz z
flagą państwową. Odpłatnie przygotowanie grochówki.
Wystawienie stoiska promującego Siły Zbrojne RP
i 10BLog wraz z obsługą 2 żołnierzy,udział
przedstawiciel 10B Log w komisji turniejowej.
Zapewnienie bezpłatnego transportu na trasie OpolePruszków-Opole
Wydzielenie sprzętu wojskowego - CKE + zestaw
rzyczepa do ładunków ciężkich, WZT-2 do pokazu
statycznego, wojskowej asysty honorowej
wydzielonej przez
2 kompanię regulacji ruchu. Nieodpłatne wydzielenie
środka transportu do przewiezienia wojskowej asysty
honorowej.
Wsparcie organizacyjne i logistyczne pikniku poprzez
wydzielenie 1 namiotu technicznego NT-72/Tech z
nagrzewnicą do zabezpieczenia miejsc na pikniku
miejskim na terenie Żagania oraz 2 żołnierzy do
obsługi technicznej tego sprzętu.
Nieodpłatne użyczenie autobusu do przewiezienia
wojskowej asysty honorowej wydzielonej przez
2 kompanię regulacji ruchu.
Stowarzyszenie ,,Ochotniczy
Szwadron Kawalerii Ziemi
Opolskiej'',
Ludowy Klub Jeździecki
,,Ostroga''.
10 BLog Opole
Zespół Szkół w Pruszkowie.
10 BLog Opole
82 bes Oleśnica
2 krr Oleśnica
Starostwo Powiatowe
w Oleśnicy.
Centrum Kultury w Żaganiu,
Urząd Miasta Żagań
11 brem Żagań
82 bes Oleśnica
2 krr Oleśnica
Starostwo Powiatowe w
Oleśnicy.
Wydzielenie sprzętu wojskowego - CKE + zestaw
przyczepa do ładunków ciężkich, WZT-2 do pokazu
statycznego.
82 bes Oleśnica
4 RBLog
Wrocław,
CSWInż. i Chem.
Wrocław
Starostwo Powiatowe
w Miliczu.
05-12.05.
Wydzielenie sprzętu wojskowego wraz z obsługą
Żagań – Świętoszów
- 2xCKE + przyczepa do ładunków ciężkich, WZT-2.
–Wrocław
82 bes Oleśnica
03.05.
Milicz
Strona 21
Fundacja Inicjatyw Społecznych
i Kulturalnych ,,Jedynka''
Wrocław
141
VII Majówka Żołnierska
,,Operacja Zachód 2016''
25 rocznicy powstania Straży
142 Granicznej.
VII Zlot Wojskowych Pojazdów
143 Historycznych im. gen. bryg.
Ojca Adama Studzińskiego.
144
Posiedzenie Opolskiego Zarządu
Wojewódzkiego ZKRP i BWP
08-09.05.
Wrocław
maj
(1 dzień)
Racibórz
13-15.05.
Poligon Winów
maj
(1 dzień)
10 BLog Opole
Obchody ,,Dnia Weterana
Działań Poza Granicami
145 Państwa'' i ,,Międzynarodowego
Dnia Uczestnika Misji
Pokojowych ONZ''
25.05.
Klub 10 BLog
Turniej Obronno-Sportowy Klas
146
Mundurowych
27-29.05.
Prudnik
147
Dzień Samorządowca
27-28.05.
Poligon Winów
148 Militarny Dzień Dziecka
31.05.
Opole
149 Opolski Festiwal Nauki
maj lub czerwiec
(1 dzień)
Opole
Nieodpłatne wydzielenie 1 namiotu technicznego NT72. Nieodpłatnie wydzielenie piekarni wraz z obsługą
(koszty wypieku chleba ponosi wnioskodawca).
Nieodpłatne wydzielenie transportu do przewozu
żołnierzy i sprzętu na trasie Opole -Wrocław-Opole.
Pokaz sprzętu wojskowego (dwie jednostki
sprzętowe) oraz wyposażenia indywidualnego
żołnierzy 10 BLog
na teren Komendy Oddziału Straży Granicznej.
Wydzielenie 8 żołnierzy do zabezpieczenia pokazu.
Odpłatne przygotowanie grochówki. Nieodpłatnie udostępnienie strzelnicy 10 BLog na
bazę zlotu w Winowie, na podstawie odrębnej
umowy z RZI we Wrocławiu. Nieodpłatne
udostępnienie 5 namiotów wojskowych i 50 łóżek
polowych oraz zaplecza sanitarnego.
Nieodpłatne udostępnienie pomieszczenia - Sali
metodyki szkolenia oraz wręczenie wyróżnień
w Sali Tradycji 10 BLog.
Odpłatne przygotowanie grochówki.
Odpłatne przygotowanie grochówki dla uczestników
spotkania na stołówce 10 BLog.
Wsparcie przy zabezpieczeniu turnieju poprzez
wydzielenie 4 żonierzy w celu udziału w komisjach
sędziowskich. Nieodplatne wydzielenie transportu
na trasie Opole-Prudnik-Opole.
Udostępnienie terenu poligonu Winów, na podstawie
odrębnej umowy z RZI we Wrocławiu. Odpłatne
przygotowanie grochówki, pokaz sprzętu
wojskowego
(4 jednostki sprzętowe) i wyposażenia
indywidualnego żołnierzy 10 BLog wydzielenie 12
żołnierzy do zabezpierzenia pokazu.
Nieodpłatne użyczenie terenu poligonu Winów
na podstawie odrębnej umowy z RZI we Wrocławiu.
Wspólna realizacja Opolskiego Festiwalu Nauki.
Pokaz sprzętu wojskowego i wyposażenia
osobistego żołnierzy 10BLog w kraju i podczas
służby pokojowych
i stabilizacyjnych (5 jednostek sprzętowych) 12
żołnierzy do zabezpieczenia pokazu. Wystawienie
stoiska promocyjnego 10 BLog.
Strona 22
10 BLog Opole
10 BLog Opole
Fundacja Inicjatyw Społecznych
i Kulturalnych ,,Jedynka''
Wrocław
Terenowa Organizacja
Emerytów
i Rencistów WOP i SG przy
Śląsko
-Małopolskim Oddziale Straży
Granicznej w Raciborzu.
10 BLog Opole
Stowarzyszenie ,,Pancerne
Skorpion’’.
10 BLog Opole
Opolski Zarząd Wojewódzki
ZKRP i BWP.
10 BLog Opole
Zarząd Koła nr 25 SKMP ONZ
w Opolu.
10 BLog Opole
Zespół Szkół Rolinczych w
Prudniku
10 BLog Opole
Prezydent Miasta Opola.
10 BLog Opole
Stowarzyszenie 10 Sudeckiej
Dywizji Zmechanizowanej
10 BLog Opole
Politechnika Opolska
Zawody Grup Paintbolowych
o Puchar Prezesa ZŻWP
150
Zarządu Wojewódzkiego w
Opolu - I runda
151
Rajd Zuchowy - Zucholandia
ph. Jestem Żołnierzem.
152 Zlot Pojazdów Terenowych
Spotkanie Wolontariuszy
153 Międzynarodowej Organizacji
Wolontariackiej IBO Polska.
154
Uroczystość zakończenia
i rozpoczęcia roku szkolnego
10-12.06.
Poligon Winów
Nieodpłatne użyczenie terenu poligonu Winów
na podstawie odrębnej umowy z RZI we Wrocławiu.
Oddelegowanie 2 żołnierzy do przeprowadzenia w
ramach rajdu punktu kontrolnego dotyczącego
tradycji, historii
10.06.
10 BLog oraz służby wojskowej. Bezpłatne
Ściborzyce Małe,
udostępnienie środka transportu wraz z kierowcą w
Głubczyce
celu przewiezienia obsługi na punkty kontrolne na
trasie Opole-Głubczyce- Ściborzyce MałeGłubczyce– Opole. Wystawienie stoiska
promocyjnego 10 BLog.
Nieodpłatne użyczenie terenu poligonu Winów
24-26.06.
na podstawie odrębnej umowy z RZI we Wrocławiu.
Poligon Winów
Nieodpłatne użyczenie stacjonarnej cysterny z wodą
wraz z obsługą.
Nieodpłatne użyczenie 2 namiotów NS-9 z
wyposażeniem, tj. 20 łóżek, 20 kocy z podgłówkami,
24.06-16.09.
20 materacy, oraz ich przewiezienie - odwiezienie
Mikoszów koło
wraz z obsługą do ich rozłożenia i złożenia.
Strzelina
Nieodpłatnie wydzielenie transportu do przewiezienie
żołnierzy i sprzętu użyczanego na trasie Opole Mikoszów - Opole.
Udział delegacji żołnierzy 10BLog w uroczystościach
czerwiec, wrzesień zakończenia i rozpoczęcia roku szkolenego klas
(1 dzień w miesiąca) mundurowych. Nieodpłatne wydzielenie transportu
Strzegom
do przewiezienia żolnierzy na trasie Opole-StrzegomOpole.
Strona 23
10 BLog Opole
10 BLog Opole
Stowarzyszenie 10 Sudeckiej
Dywizji Zmechanizowanej.
Stowarzyszenie Przyjaciół
Harcerstwa w Głubczycach
10 BLog Opole
Stowarzyszenie 10 Sudeckiej
Dywizji Zmechanizowanej.
10 BLog Opole
Stowarzyszenie Św. Celestyna
10 BLog Opole
Zespół Szkół
Ogólnokrztałcących
w Strzegomiu
Obchody ,,Światowego Dnia
155
Inwalidy - 2016 r.’’
156 Światowe Dni Młodzieży 2016
02.07.
Strzelnica
garnizonowa
Opole
14-25.07. Góra św.
Anny
X Międzynarodowy Festiwal
157 Piosenki Turystycznej KROPKA
15-17.07.
Głuchołazy,
Muszla Leśna
158
Zlot Pojazdów Terenowych
,,TARCZA’’
29-31.07.
Poligon Winów
159
Obchody Święta Policji
lipiec
(1 dzień)
Opole
Bezpłatne udostępnienie terenu strzelnicy
garnizonowej na podstawie odrębnej umowy z RZI
we Wrocławiu. Bezpłatne użyczenie i ustawienie na
terenie strzelnicy garnizonowej 6 namiotów
technicznych, 5 namiotów NS-97 oraz stołów i
krzeseł na tysiąc czterysta osób. Bezpłatne
wypożyczenie sprzętu nagłaśniającego wraz
z obsługą -dwóch żołnierzy (pracowników wojska),
wystawienie flag państwowych, Unii Europejskiej i
Opola. Wystawienie regulacji ruchu w dniu
obchodów
- 6 żołnierzy. Bezpłatne zabezpieczenie zasilania
elektroenergetycznego na terenie strzelnicy
garnizonowej odbywającej się imprezy wraz z
obsługą. Bezpłatne wypożyczenie 10 termosów wraz
z gorącą wodą oraz pięciu żołnierzy celem jej
wydania dla uczestników obchodów. Bezpłatne
wystawienie 8 szt. TOY TOY oraz 2 przenośne
umywalki.
Nieodpłatne udostępnienie zaplecza noclegowego
- namioty wojskowe z łóżkami polowymi dla 200 osób
wolontariuszy zabezpieczających spotkania
(25 namiotów i 200 łóżek). Bezpłatny transport
sprzętu na trasie Opole-Góra św. Anny-Opole oraz
pomoc w rozłożeniu zaplecza noclegowego przez
żołnierzy.
Nieodpłatne użyczenie sprzętu (namioty- 6 szt.,
kompletne z podłogami i wyposazeniem), pomoc w
ich rozłożeniu i złożeniu oraz nieodpłatne użyczenie
40 szt. łóżek polowych wraz z materacami i kocami.
Bezpłatne wydzielenie transportu do przewiezienia
sprzętu na trasie Opole-Głuchołazy-Opole.
Nieodpłatne użyczenie terenu poligonu Winów na
podstawie odrębnej umowy z RZI we Wrocławiu.
Bezpłatne wydzielenie pojazdu cysterny dowożącej
wodę, kontener natryskowy z obsługą. Wystawienie
cysterny stacjonarnej na wodę. Nieodpłatne
użyczenie 2 namiotów typ NS i 16 łóżek, 16
podgłówków, 16 poszewek oraz 32 koce.
Nieodpłatne użyczenie 2 namiotów typ NS-5.
Strona 24
10 BLog Opole
Zarząd Oddziału Okręgowego
– Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
w Opolu
10 BLog Opole
Stowarzyszenie
,,Sprawiedliwość, Pokój i
Integralność Stworzenia’’.
10 BLog Opole
Urząd Miejski w Głucholazach
10 BLog Opole
Stowarzyszenie 10 Sudeckiej
Dywizji Zmechanizowanej
10 BLog Opole
Urząd Wojewódzki w Opolu,
Komenda Wojewódzkaka Policji
w Opolu
Festyn Służb Mundurowych
160 w Ramach Obchodów Święta
Policji
Obchody Święta Pułkowego
19 Pułku Ułanów Wołyńskich
obchodzone przez
161
Stowarzyszenie Pamięci 19
Pułku Ułanów Wołyńskich w
Opolu
162
Obchody Święta Wojska
Polskiego w Tychach
163
Rajd Konny do Mokrej im.
Janusza Zapendowskiego
164 Dzień Wawrzyńca 2016
165 Nieobozowa Akcja Letnia
166
Inscenizacja nocnych walk
o Łowicz w 1939 r.
Jarmark św. Michała
w Żaganiu oraz Święto
167
11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii
Pancernej
Pokaz sprzętu wojskowego i wyposażenia żołnierzy
10 BLog (Honker, stoisko z umundurowaniem
lipiec
i wyposażeniem osobistym żołnierza). Wydzielenie
(1 dzień)
4 żołnierzy do obsługi ww. przedsięwzięcia,
Opole Grudzice
Odpłatne przygotowanie grochówki dla 500 osób oraz jej
wydanie dla uczestników Festynu.
Nieodpłatne użyczenie 2 namiotów NS-97 z
wyposażeniem tj. 20 łóżek, 20 materacy, oraz ich
przewiezienie – odwiezienie wraz z rozłożeniem i
14-15.08.
złożeniem. Nieodpłatne użyczenie namiotu NT 67 w
Opole
celu organizacji polowego miejsca spożywania
posiłków. Nieodpłatnie użyczenie transportu do
przewiezienia żołnierzy i sprzętu na terenie Opola.
Wydzielenie zestawu niskopodwoziowego laweta do
15.08.
transportu czołgu Leopard z 10BKPanc na trasie
Tychy
Świętoszów-Tychy-Świętoszów.
Nieodpłatne użyczenie 2 namiotów NS-97
z wyposażeniem, tj. 25 łóżek, 25 materacy, oraz ich
25-29.08. Radomskoprzewiezienie – odwiezienie. Nieodpłatne użyczenie
Mokra
transportu do przewiezienia żołnierzy i sprzetu na
trasie Opole-Mokra-Opole
Nieodpłatne użyczenie 3 namiotów, 20 łóżek wraz z
sierpień
materacami, 20 kocy, oraz ich przewiezienie –
(1 dzień)
odwiezienie, rozłożenie i złożenie. Nieodpłatne
Głuchołazy
użyczenie transportu do przewiezienia żołnierzy i
sprzętu na trasie Opole-Głuchołazy -Opole.
Oddelegowanie 2 żołnierzy do przeprowadzenia
zajęć
sierpień
ze sportów obronnych oraz musztry, wystawienie
(14 dni)
stoiska promocyjnego 10 Blog w Ściborzycach
Ściborzyce Małe
Małych. Nieodpłatne wydzielenie transportu do
przewiezienia żołnierzy na trasie Opole-Ściborzyce
Małe-Opole.
Prezentacja mobilna 10 BLog z pojazdami
wrzesień
wojskowymi Brygady (2 jednostki sprzętowe) przed
(1 dzień)
Główną Inscenizacją. Planowane wspólfinansowanie
Łowicz
imprezy przez MON oraz Urząd Marszałka
Województwa Łódzkiego.
Wsparcie organizacyjne i logistyczne poprzez
wydzielenie 1 namiotu technicznego NT-72/Tech
wrzesień
do zabezpieczenia miejsca honorowego na
(3 dni)
Jarmarku Św. Michała i miejsca uroczystości Święta
Żagań
11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej oraz
wydzielenie 2 żołnierzy do obsługi technicznej tego
sprzętu.
Strona 25
Urząd Wojewódzki w Opolu,
Komenda Wojewódzkaka Policji
w Opolu
10 BLog Opole
10 BLog Opole
WSzW Opole
Stowarzyszenie Pamięci 19
Pułku Ułanów Wołyńskich w
Opolu
11 brem Żagań
Urząd Miasta w Tychach
10 BLog Opole
Stowarzyszenie Pamięci 19
Pułku Ułanów Wołyńskich w
Opolu
10 BLog Opole
Urząd Miejski w Głucholazach
10 BLog Opole
Stowarzyszenie Przyjaciół
Harcerstwa w Głubczycach
10 BLog Opole
Stowarzyszenie Historyczne
im. 10 Pułku Piechoty
11 brem Żagań
Urząd Miasta w Żaganiu
168
XIV Ogólnopolski Bieg Służb
Mundurowych
Zawody Grup Paintbolowych
169 o Puchar Prezesa ZŻWP Zarząd
Wojewódzki w Opolu - II runda
170
Festyn Patriotyczny pn. Tobie
Ojczyzno
,,Jazda wokół komina’’
171 – zakończenie sezonu
terenowego
Zlot (Uroczysty Apel) organizacji
proobronnych i klas
mundurowych przed Grobem
172
Nieznanego Żołnierza na Placu
Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Warszawie
173
174
Harcerski Rajd Jesienny
,,Granicznym Szlakiem’’
Obchody 73. rocznicy bitwy pod
Lenino
175 Święto Karpia Milickiego
Wydzielenie 12 żołnierzy do zabezpieczenia
imprezy. Wystawienie w Głuchołazach stoiska
wrzesień
promocyjnego10 BLog. Nieodpłatne wydzielenie
(1 dzień) Głuchołazy
transportu do przewiezienia żolnierzy i sprzętu na
trasie Opole-Głuchołazy-Opole.
10 BLog Opole
Urząd Miejski w Głucholazach
Wydział Promocji, Turystyki
i Sportu.
02-04.09.Poligon
Winów
Nieodpłatne użyczenie terenu poligonu Winów
na podstawie odrębnej umowy z RZI we Wrocławiu.
10 BLog Opole
Stowarzyszenie 10 Sudeckiej
Dywizji Zmechanizowanej.
10-12.09.
Lotnisko Bemowo
Warszawa
Wydzielenie zestawu niskopodwoziowego do
transportu czołgu Leopard 2A5 z 34 BKPanc na
Lotnisko Bemowo i z powrotem
11 brem Żagan
Stowarzyszenie Siła i Honor
im. gen. Sławomira Petelickiego
Nieodpłatne użyczenie terenu poligonu Winów
na podstawie odrębnej umowy z RZI we Wrocławiu.
10 BLog Opole
Stowarzyszenie 10 Sudeckiej
Dywizji Zmechanizowanej.
Wydzielenie autobusu do transportu uczestników
Zlotu z miejsca zbiórki na Uroczysty Apel i z
powrotem. Dokładna trasa do ustalenia w okresie
przygotowawczym Zlotu. Nieodpłatny transport na
trasie Opole-Warszawa-Opole.
10 BLog Opole
Biuro ds. Proobronnych MON.
Wydzielenie 2 żołnierzy do przeprowadzenia w
ramach rajdu punktu kontrolnego dotyczącego
tradycji, historii 10 BLog oraz służby wojskowej,
bezpłatne udostępnienie środka transportu wraz z
kierowcą w celu przewiezienia obsługi na punkty
kontrolne na trasie Opole-Głubczyce
– Racławice Śląskie- Klisino- Ściborzyce Małe
– Pomorzowiczki – Piotrowice GłubczyckieGłubczyce
– Opole, wystawienie stoiska promocyjnego 10 BLog
w Głubczycach.
10 BLog Opole
Stowarzyszenie Przyjaciół
Harcerstwa w Głubczycach
16-18.09.
Poligon Winów
Opole
17 wrzesnia
Warszawa
02-04.10.
Powiat Głubczycki
12.10.
Klub 10 BLog
Opole
10-11.11.
Milicz
Nieodpłatne wydzielenie samochodu do
przewiezienia wystawy z siedziby ZKRP i BWP w
Opolu do klubu
10 BLog.
Odpłatnie przygotowanie grochówki (40-osób).
Pokaz sprzętu wojskowego - CKE + przyczepa
do ładunków ciężkich, WZT-2.
Strona 26
Opolski Zarząd Wojewódzki
ZKRP i BWP.
10 BLog Opole
82 bes Oleśnica
4 RBLog
Wrocław,
CSWInż. i Chem.
Wrocław,
10 Blog Opole
Starostwo Powiatowe
w Miliczu
176
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości.
11.11.
Strzegom
Wydzielenie wojskowej asysty honorowej w składzie:
kompania honorowa, poczt sztandarowy, poczt
flagowy oraz posterunek honorowy (dwóch żołnierzy
z bronią), oficer do odczytania apelu pamięci oraz
dowódca uroczystości.
Nieodpłatne wydzielenie transportu do przewiezienia
wojskowej asysty honorowej na trasie Opole Strzegom - Opole.
177
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości.
11.11.
Milicz
Wydzielenie sprzętu wojskowego -CKE+ przyczepa
do ładunków ciężkich, WZT-2 do pokazu.
82 bes Oleśnica
11.11.
Gozdnica
Wydzielenie wojskowej asysty honorowej w składzie:
kompania honorowa, poczet sztandarowy, oficer
do odczytania pisma. Transport (autokar)
do przewiezienia wojskowej asysty honorowej
zapewnia UM w Gozdnicy. Udział asysty honorowej
w Mszy Świętej
w intencji Ojczyzny.
11 brem Żagań
Urząd Miasta w Gozdnicy
11.11.
Iłowa
Wsparcie organizacyjne obchodów poprzez
wydzielenie wojskowej asysty honorowej (25
żołnierzy), pocztu sztandarowego (3 żołnierzy),
oficera do odczytania apelu pamięci, amunicji 7,62
mm nb wz. 43 „ślepy” 60 szt. (autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej zapewnia
UM w Iłowej). Udział asysty honorowej w Mszy
Świętej w intencji Ojczyzny oraz apelu pamięci.
11 brem Żagań
Urząd Miasta w Iłowej
178
179
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości
X Patriotyczna Biesiada
Oficerska pod hasłem 186
Rocznicy Wybuchu Powstania
Listopadowego połączona z
180
uroczystościami
94 rocznicy Powstania ZOR RP
im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego
Obchody Wigili Miejskiej w
181
Żaganiu
182
Posiedzenie Opolskiego Zarządu
Wojewódzkiego ZKRP i BWP
10 BLog Opole
Urząd Miejski w Strzegomiu.
2 krr Oleśnica
Starostwo Powiatowe
w Miliczu
29.11.
Opole
Odpłatnie przygotowanie grochówki dla uczestników
uroczystości.
10 BLog Opole
Związek Oficerów Rezerwy RP
im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego Zarząd Okręgu
Opolskiego Regionu Śląskiego.
grudzień
(1 dzień)
Żagań
Wsparcie organizacyjne i logistyczne Wigilii dla
mieszkańców miasta poprzez wydzielenie 1 namiotu
technicznego NT-72/Tech z nagrzewnicą oraz 2
żołnierzy do obsługi technicznej tego sprzętu.
11 brem Żagań
Centrum Kultury w Żaganiu,
Urząd Miasta Żagań
grudzień
(1 dzień)
10 BLog Opole
Odpłatnie przygotowanie grochówki dla uczestników
posiedzenia.
10 BLog Opole
Opolski Zarząd Wojewódzki
ZKRP i BWP.
1. REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Strona 27
Ugotowanie grochówki z produktów powierzonych
przez organizatora, udostępnienie samochodu star z
kuchnią polową oraz obsługą do wydawania
grochówki /3 żołnierzy/, udostępnienie 3 namiotów
typu NS – miejsce wydawania grochówki.
Wydzielenie 3 podoficerów do pokazu
wyznaczonych przez dowódcę obiektów jednostki.
Nieodpłatne udostępnienie środków transportowych
dla organizatorów i uczestników zawodów
wędkarskich organizowanych dla środowiska
wojskowego toruńskiego garnizonu.
Nieodpłatne udostępnienie na czas trwania imprezy:
Suchej Fosy i wytypowanych obiektów Cytadeli
udostępnianych do zwiedzania, w czasie
organizowanych festynów rekreacyjno – sportowych
i przedsięwzięć kulturalnych.
Nieodpłatne użyczenie sprzętu kwaterunkowego
(stoły, krzesła, taborety, namioty);
Zabezpieczenie mobilnych punktów sanitarnych wynajętych na koszt RAWELIN. Zorganizowanie
festynów rekreacyjno - sportowych dla środowisk
rodzinnych wojskowych oraz cywilnych.
Udostępnienie Sali treningowej (siłowni) 2 x w
tygodniu po 2 godz.(godziny popołudniowe, grupa
max 5 osób) dla przewodników i osób obsługujących
turystów na Cytadeli. Ćwiczenia pod nadzorem
trenera mgr wych. fizycznego (Sławomir Kosmala),
uczestnicy są objęci polisą OC.
Promocja służby wojskowej
wśród młodzieży szkół
183
ponadgimnazjalnych połączona
z dniem otwartych koszar
styczeń
(1 dzień)
Słupsk
Zawody wędkarskie dla rodzin i
184 pracowników wojska oraz byłych
żołnierzy toruńskiego garnizonu
styczeń, maj,
sierpień
(1 dzień w miesiącu)
Toruń
"W zdrowym ciele zdrowy duch”.
Imprezy integrująco 185
promocyjne środowisko
wojskowe
styczeń-wrzesień
(1 dzień w miesiącu)
Cytadela Grudziądz
„Sprawni - gotowi"
- przygotowanie fizyczne
186 przewodników i członków
stowarzyszenia obsługujących
ruch turystyczny
styczeń-grudzień
13 WOG Grudziądz
„Cytadela Grudziądz - rzecz
187 o wolności. Od upadku - do
chwały niepodległej Polski”
Nieodpłatne udostępnienie obiektów historycznych
Cytadeli dopuszczonych do zwiedzania – zwiedzanie
styczeń-grudzień
z przewodnikiem. Nieodpłatne udostępnienie
Cytadela Grudziądz
kazamaty w Rawelinie II, na potrzeby Sali Pamiątek
„Stara Prochownia”.
Posiedzenie Zarządu Związku
188 Żołnierzy Wojska Polskiego
Koła Nr 7 w Wejherowie
189
XXXIII Ogólnopolski Rajd
Kopernikański
Zwiedzanie skansenu Wsi
Polskiej
190
i zabytkowego Dworku w Kłóbce,
wody termalne w Uniejowie
Udostępnienie pomieszczenia PŻK w budynku
styczeń-grudzień
stołówki żołnierskiej na podstawie odrębnej umowy z
18 WOG Wejherowo
RZI (każdy piątek).
Użyczenie i transport 250 materaców wojskowych.
19-22.02.
Przygotowanie grochówki w dniu 21.02.2016 r. dla
Toruń
500 osób. Koszty przygotowania grochówki ponosi
wnioskodawca.
05-06.03.
Kłóbka, Uniejów
Nieodpłatne przydzielenie autokaru na przewóz
członkiń Stowarzyszenia do Kłóbki i Uniejowa
Strona 28
6 WOG Ustka
Miejskie Centrum Kultury Słupsk
12 WOG Toruń
Polski Związek Wędkarski Koło
Garrnizonowe "SKALAR"
13 WOG
Grudziądz
CSLog
Grudziądz, RWT
Grudziądz,
WKU Grudziądz
Wojskowe Stowarzyszenie
Kulturalno-Edukacyjne „Rawelin”
13 WOG
Grudziądz
Wojskowe Stowarzyszenie
Kulturalno-Edukacyjne „Rawelin”
13 WOG
Grudziądz
Wojskowe Stowarzyszenie
Kulturalno-Edukacyjne „Rawelin”
18 WOG
Wejherowo
Związek Żołnierzy Wojska
Polskiego Koło Nr 7 w
Wejherowie
12 WOG Toruń
Chorągiew Kujawsko-Pomorska
Komenda Hufca ZHP Toruń
13 WOG
Grudziądz
Stowarzyszenie „Rodzina
Wojskowa” Koło Nr 20
Zebranie roczne członków
Stowarzyszenia Sympatyków
191
i Byłych Żołnierzy JW w
Wejherowie
15.03.
Udostępnienie pomieszczenia PŻK w budynku
18 WOG Wejherowo stołówki żołnierskiej.
18 WOG
Wejherowo
Stowarzyszenie Sympatyków
i Byłych Żołnierzy
Jednostki Wojskowej w
Wejherowie
192 „Zdobywca Cytadeli”
Nieodpłatne udostępnienie obiektów historycznych
do zorganizowanego zwiedzania (każda sobota), w
15.03-31.10.
tym: Rawelin IV; Dzieło ćwiczebne pionierów; Fosa
Cytadela Grudziądz przed Bramą Północną. Zorganizowane zwiedzanie
Cytadeli dla osób indywidualnych zgodnie z
zaakceptowanym harmonogramem.
13 WOG
Grudziądz
Wojskowe Stowarzyszenie
Kulturalno-Edukacyjne „Rawelin”
193 Spotkanie wielkanocne
Wycieczka do Kołobrzegu z
okazji rocznicy zaślubin z
Morzem Bałtyckim. Udział
194 delegacji w obchodach rocznicy
zdobycia twierdzy Kołobrzeg
przez 1 Armię Wojska Polskiego
i oddziały Armii Czerwonej
195
Rekolekcje wielkopostne dla
dzieci i młodzieży
Spotkania rekolekcyjne dla
196
niesłyszących w Gdyni
Realizacja programu „Edukacja
197 morska i wojskowa” w roku
szkolnym 2015/2016
Szkolenie wojskowe zgodnie
198 z programem dla klas
mundurowych
Udział członkiń w Wieloboju
Terenowym organizowanym
199
przez Radę Naczelną
Stowarzyszenia
Zabezpieczenie procesu
200 edukacyjnego uczniów Zespołu
Szkół
18.03.
17 WOG Koszalin
18.03.
Kołobrzeg
Udostepnienie sali PŻK oraz przygotowanie posiłku
dla 40 osób. Koszt przygotowania posiłku ponosi
wnioskodawca.
Nieodpłatne zapewnienie autobusu do przewozu
delegacji na trasie Koszalin-Kołobrzeg.
marzec
Udostępnienie kaplicy garnizonowej w kompleksie
(3 dni)
koszarowym.
18 WOG Wejherowo
marzec
(2 dni)
Gdynia
Użyczenie autokarów dla 100 uczestników na trasie
Wejherowo-Gdynia-Wejherowo.
Udostępnienie autokaru celem przewiezienia
marzec, kwiecień,
młodzieży z Liceum w Ustce do koszar CSMW i z
październik, listopad
powrotem. Ubezpieczenie od zdarzeń i
(1 dzień w miesiącu)
nieszczęśliwych wypadków młodzieży zabezpiecza
Ustka
dyrekcja LO.
marzec, kwiecień,
wrzesień,
Przeprowadzenie szkolenia z ratownictwa
październik, listopad medycznego, pokaz uzbrojenia i indywidualnego
(1 dzień w miesiącu) wyposażenia żołnierza.
Reda
17 WOG Koszalin
17 WOG Koszalin
Stowarzyszenie Żołnierzy 8
Dywizji
w Koszalinie
Stowarzyszenie Żołnierzy 8
Dywizji
w Koszalinie
18 WOG
Wejherowo
Powiatowy Zespół Kształcenia
Specjalnego w Wejherowie
18 WOG
Wejherowo
Ośrodek SzkolnoWychowawczy
Nr 2 dla Niesłyszących
w Wejherowie
6 WOG Ustka
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
i Technicznych w Ustce
18 WOG
Wejherowo
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Redzie
marzec-grudzień
(2 dni)
Warszawa
Nieodpłatne przydzielenie samochodu do przewozu
osób.
13 WOG
Grudziądz
Stowarzyszenie „Rodzina
Wojskowa” Koło Nr 20
05.04.
Poznań
Wycieczka do Poznania (Palmiarnia). Zapewnienie
transportu dla 36 osobowej grupy uczniów
w celu realizacji podstawy programowej z przyrody.
11 WOG
Bydgoszcz
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego ISoB w Bydgoszczy
Strona 29
201
Obchody Miesiąca Pamięci
Narodowej w Lesie Piaśnickim
202
VI Patrol Wojskowy im. por.
Łukasza KUROWSKIEGO
203 Strzelanie z kbks
Uroczystość patriotyczna z
204 okazji Miesiąca Pamięci
Narodowej
Zwiedzanie Sejmu RP –
spotkanie z posłami Komisji
205
Obrony Narodowej, zwiedzanie
Domu Weterana
Podróż wojskowo-historyczna
206 szlakiem I Armii Wojska
Polskiego
207
Szkolenie ogólnowojskowe
harcerzy
208 Wyjazd do Opery Bydgoskiej
„ Porządkowanie historii".
Porządkowanie terenów
209
przeznaczonych do zwiedzania
– wolontariat.
Narodowe Święto Konstytucji
210
3 Maja
211
Obchody rocznicy zakończenia
II wojny światowej
09.04.
Piaśnica
15.04.
Poznań-Lusowo
21.04.
Poznań
22.04.
Rybno
kwiecień-maj
(1 dzień)
Warszawa
kwiecień, maj
(1 dzień w misiącu)
Poznań-Wał
Pomorski
kwiecień, maj,
czerwiec, wrzesień
(1 dzień w miesiącu)
Wejherowo
kwiecień, wrzesień
(1 dzień w miesiącu)
Bydgoszcz
Wystawienie wojskowej asysty honorowej: kompania
honorowa, poczet flagowy, poczet sztandarowy,
posterunek honorowy, oficer do odczytania apelu
pamięci, salwa honorowa, składanie kwiatów,
nagłośnienie uroczystości, transport asysty do/z/
miejsca uroczystości.
18 WOG
Wejherowo
bdow MW
Urząd Gminy Wejherowo
Zabezpieczenie medyczne
14 WOG Poznań CSWLąd. Poznań
Zabezpieczenie medyczne
14 WOG Poznań
CSWląd. Poznań
SPWLąd. Poznań
Wielkopolskie Stowarzyszenie
Aktywnych Rezerwistów
Związek Strzelecki
"STRZELEC" JS 4038 Poznań
Wystawienie wojskowej asysty honorowej: kompania
honorowa, poczet flagowy, poczet sztandarowy,
posterunek honorowy, salwa honorowa, oficer do
odczytania apelu pamięci, nagłośnienie uroczystości,
transport do/z/ miejsca uroczystości.
18 WOG
Wejherowo
bdow MW
Gmina Gniewino
Nieodpłatne udostępnienie autokaru do Warszawy.
13 WOG
Grudziądz
Nieodpłatne użyczenie autokaru do przewiezienia
uczestników na trasie Poznań-Kołobrzeg-SiekierkiDarłówko-Poznań
Przeprowadzenie szkolenia z ratownictwa
medycznego, pokaz uzbrojenia i indywidualnego
wyposażenia żołnierza.
Nieodpłatne wydzielenie autokaru na trasie:
Toruń-Bydgoszcz-Toruń
Nieodpłatne udostępnienie uczestnikom akcji
kwiecień, wrzesień
wybranych terenów przeznaczonych do zwiedzania.
(1 dzień w miesiącu)
Nieodpłatne usunięcie zgromadzonych nieczystości
Cytadela Grudziądz
stałych, odpadów, złomu i innych.
Nieodpłatne udostępnienie obiektów Cytadeli
Twierdzy Grudziądz uczestnikom festynu.
Zapewnienie bezpieczeństwa zwiedzającym
(ochrona indywidualna). Nieodpłatne użyczenie i
03.05.
rozstawienie niezbędnego sprzętu kwaterunkowego
Cytadela Grudziądz (namioty , krzesła ,stoły , taborety itp.) Nieodpłatne
udostępnienie namiotu w celu serwowania
grochówki wojskowej. Koszty związane z
przygotowaniem posiłku ponosi RAWELIN.
Zorganizowanie pokazu sprzętu wojskowego.
Nieodpłatne użyczenie autokaru do przewiezienia
08.05.
uczestników uroczystości, wydzielenie
Poznań
zabezpieczenia medycznego.
Strona 30
Stowarzyszenie „Rodzina
Wojskowa” Koło Nr 20
14 WOG Poznań CSWLąd. Poznań
18 WOG
Wejherowo
12 WOG Toruń
ZHP Hufiec Wejherowo
CSAiU Toruń
13 WOG
Grudziądz
1 RBLog Wałcz
14 WOG Poznań
Wielkopolski Zarząd
Wojewódzki ZŻWP w Poznaniu
Koło Toruńskich Artylerzystów
ZŻWP
Wojskowe Stowarzyszenie
Kulturalno-Edukacyjne „Rawelin"
13 WOG
Grudziądz,
Wojskowe Stowarzyszenie
WKU Grudziądz, Kulturalno-Edukacyjne „Rawelin”
CSLog Grudziądz
CSWląd. Poznań
Wielkopolski Zarząd
Wojewódzki ZŻWP w Poznaniu
212
213
71 rocznica zakończenia II wojny
światowej
71 rocznica zakończenia II wojny
światowej
08.05.
Łężyce
Wystawienie wojskowej asysty honorowej: kompania
honorowa, poczet flagowy, poczet sztandarowy,
posterunek honorowy, oficer do odczytania apelu
pamięci, salwa honorowa, składanie kwiatów,
nagłośnienie uroczystości, przygotowanie grochówki
żołnierskiej z dostarczonych składników, transport
do/z/ miejsca uroczystości.
18 WOG
Wejherowo
bdow MW
08.05.
Wejherowo
Wystawienie wojskowej asysty honorowej: kompania
honorowa, poczet flagowy, poczet sztandarowy,
posterunek honorowy, salwa honorowa, oficer
do odczytania apelu pamięci, składanie kwiatów,
nagłośnienie uroczystości.
18 WOG
Wejherowo
bdow MW
15 WOG Szczecin
12 DZ Szczecin
Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej
14.05.
214 Pomocy Polskiego Czerwonego
Szczecin
Krzyża
Zawody sportowo – obronne
16.05.
215 żołnierzy rezerwy ZŻ WP Rejonu
Strzelnica
Słupskiego
Garnizonowa Słupsk
19.05.
216 Strzelanie szkolne z kbk AK i pm
Poznań
XXXIX Wojewódzkie Zawody
217 Sprawnościowo – Obronne
„Sprawni jak żołnierze 2016”.
19-20.05.
Koszalin
Wojewódzkie zawody sportowoobronne o puchar przechodni
218
Prezesa WZW ZŻWP w
Poznaniu
20.05.
Biedrusko
219
Spotkanie środowiskowe
z sympatykami ZŻWP
Obchody 35. rocznicy powstania
220
Koła Nr 7 ZŻWP
20.05.
Krzykacz
20.05.
Wejherowo
Przygotowanie grochówki z produktów
dostarczonych przez wnioskodawcę.
Ugotowanie grochówki (koszt przygotowania ponosi
wnioskodawca) oraz dowiezienie grochówki na
miejsce zawodów.
6 WOG Ustka
Urząd Gminy Wejherowo
Stowarzyszenie Sympatyków
i Byłych Żołnierzy Jednostki
Wojskowej w Wejherowie
Zachodniopomorski Oddział
Okręgowy PCK
Zarząd Rejonowy ZŻ WP w
Słupsku
CSWLąd. Poznań
Związek Strzelecki
Zabezpieczenie medyczne.
14 WOG Poznań
SPWLąd. Poznań "STRZELEC"JS 4038 Poznań
1. Zabezpieczenie amunicji strzeleckiej do kbks w
ilości - 1500 szt.
2. Przygotowanie posiłków (około 170 porcji),
w pierwszym dniu zawodów oraz obiadów (około 170
porcji) w drugim dniu zawodów.
3. Zapewnienie w pierwszym dniu zawodów
przewozu zawodników z dworca PKS - PKP na
Kuratorium Oświaty
17 WOG Koszalin
miejsce zawodów oraz ze Strzelnicy Garnizonowej
w Szczecinie
na Górę Chełmską i do Schroniska Młodzieżowego.
4. Zabezpieczenie medyczne zawodów (sanitarka
z obsługą medyczną): 19 maja – strzelanie i bieg
na orientację, 20 maja – biegowy test
sprawnościowy. Koszty przygotowania posiłków ponosi
wnioskodawca.
Wydzielenie amunicji: - 9mm nb Makarowa - 1500
szt., - 7,62 mm nb wz. 43 z poc. PS - 1500 szt.
CSWLąd.
Wielkopolski Zarząd
Tarcza 23p - 100 szt. Nieodpłatne udostęnienie
14 WOG Poznań
Poznań, WZI
Wojewódzki ZŻWP w Poznaniu
autokaru do przewozu uczestników z Poznania do
Poznań
Biedruska. Zabezpieczenie medyczne zawodów.
17 WOG Koszalin
Nieodpłatne udostępnienie autobusu.
Koło nr 6 ZŻWP w Koszalinie
Udostępnienie pomieszczenia PŻK w budynku
stołówki żołnierskiej, pomoc w przygotowaniu posiłku
przez obsługę kuchni (koszt posiłku ponosi
wnioskodawca).
Strona 31
18 WOG
Wejherowo
Związek Żołnierzy Wojska
Polskiego Koło Nr 7 w
Wejherowie
Wycieczka historyczno krajoznawcza dla członków
221
Stowarzyszenia Przyjaciół 28-go
plm w Słupsku
Spotkanie członków
Stowarzyszenia z dowództwem
222
18 WOG, bdow MW oraz
związkami kombatanckimi
Zawody wędkarskie Związku
223
Żołnierzy WP Rejonu Słupskiego
26-27.05.
Biskupin - Łask
Lotnisko
27.05.
Czymanowo
Udostępnienie autokaru dla uczestników wycieczki.
Ubezpieczenie uczestników wycieczki zapewnia
Zarząd Koła.
Użyczenie autobusu na trasie WejherowoCzymanowo-Wejherowo.
225 Otwarcie sezonu żeglarskiego
maj
(1 dzień)
Wejherowo
Ugotowanie grochówki (koszt ponosi wnioskodawca)
oraz dowiezienie grochówki na miejsce zawodów.
Nieodpłatne zapewnienie transportu 10 członków
koła
na trasie Koszalin – Kraków – Koszalin.
Użyczenie autokarów dla 90 uczestników,
przygotowanie grochówki (koszt przygotowania
grochówki ponosi wnioskodawca).
Wycieczka patriotyczno
226 – historyczna dla członków
ZŻWP - Koło nr 5 w Ustce maj
(1 dzień)
Kołobrzeg
Udostępnienie autokaru dla uczestników wycieczki.
Ubezpieczenie uczestników wycieczki zapewnia
Zarząd Koła.
224 Obchody Dnia Weterana
227
Festiwal Organizacji
Pozarządowych
Podróż historyczno-wojskowa
Szlakiem Zdobywców Wału
228
Pomorskiego, Oflag Nr 4
Lotników Alianckich
229
Szkolenie proobronne klas
mundurowych
Wycieczka "Śladami naszego
230
regionu"
231 Majowe Spotkania Artyleryjskie
28.05.
Słupsk
29.05.
Kraków
maj
(1 dzień)
Wejherowo
maj
(1 dzień)
Tychowo,
Mirosławiec
maj
Toruń
Nieodpłatne udostępnienie pojazdu (bus).
6 WOG Ustka
Stowarzyszenie Przyjaciół
28-go plm.
18 WOG
Wejherowo
Stowarzyszenie Sympatyków i
Byłych Żołnierzy Jednostki
Wojskowej w Wejherowie
Zarząd Rejonowy ZŻWP w
Słupsku.
SKMP ONZ koło nr 18
w Koszalinie
6 WOG Ustka
17 WOG Koszalin
18 WOG
Wejherowo
bdow MW
6 WOG Ustka
ZŻWP Koło nr 5 w Ustce
17 WOG Koszalin
SKMP ONZ Koło nr 18
w Koszalinie
Nieodpłatne udostępnienie autokaru wraz z kierowcą
17 WOG Koszalin
do przewozu uczestników podróży.
Zakwaterowanie w CSAiU 300 osób; odpłatne
wyżywienie 400 uczniów; nieodpłatne przydzielenie
autobusu.
maj
(1 dzień)
Użyczenie autokarów dla 90 uczestników.
Malbork, Szymbark,
Łeba
maj
Nieodpłatne zakwaterowanie w CSAiU w Toruniu 80
(2 dni)
osób; odpłatne wyżywienie 200 osób
Toruń
Strona 32
ZHP Hufiec Wejherowo
12 WOG Toruń
ZR ZŻWP Koło Nr 17 Rosnowo
CSAiU Toruń
18 WOG
Wejherowo
12 WOG Toruń
Stowarzyszenie Polskich
Artylerzystów
ZHP Hufiec Wejherowo
CSAiU Toruń
Stowarzyszenie Polskich
Artylerzystów
Realizacja kształcenia innowacji
pedagogicznej zgodnie z
programem nauczania
opracowanym dla klas
232
Technikum Ekonomicznego w
Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w
Jarocinie
Realizacja kształcenia innowacji
pedagogicznej zgodnie z
programem nauczania
233 opracowanym dla klas
Technikum Ekonomicznego w
Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych
Wycieczka szkolna dla dzieci i
234
młodzieży niepełnosprawnej
235
Obóz wyczynowy klas
mundurowych
Kształtowanie postaw
patriotycznych uczniów i
edukacja proobronna w ramach
236
organizacji wycieczki
edukacyjnej do Miejsc Pamięci
Narodowej
maj-czerwiec
(3 dni)
Toruń
Wycieczka trzydniowa mająca na celu zapoznanie
się:
1) z praktycznym funkcjonowaniem Wojskowych
Oddziałow Gospodarczych (pierwszy dzień):
- wykład wprowadzający 1 x 45’;
- praktyczne zapoznanie się z obowiązkami
na stanowiskach pracy (logistyka, PGK) 4 x 45’;
2) zwiedzanie Torunia i okolic (drugi dzień);
- Fort XIII w 12 WOG;
- pomoc w wydzieleniu autobusu z przewodnikiem
3) zwiedzanie obiektów CSAiU (trzeci dzień): sala
tradycji, muzeum artylerii, zapoznanie się z
wykorzystywanymi
w szkoleniu symulatorami;
- pomoc w zakresie wydzielania autobusu 12 WOG.
12 WOG Toruń
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w
Jarocinie
maj-czerwiec
(1 dzień)
Warszawa
Jednodniowe zajęcia patriotyczne:
Obronno- poznawcze - Muzeum Powstania
Warszawskiego, Muzeum Wojska Polskiego w
Warszawie wydzielenie przez 12 WOG autobusu do
przewozu uczniów na trasie Jarocin – WarszawaJarocin
12 WOG Toruń
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w
Jarocinie
maj, czerwiec
(2 dni w miesiącu)
maj-czerwiec
(2 dni)
Garczyn
Użyczenie autokarów dla 90 uczestników.
18 WOG
Wejherowo
Użyczenie autokarów na trasie Reda-Garczyn-Reda
do przewozu 75 uczestników na obóz i z powrotem
18 WOG
Wejherowo
Udostępnienie autokaru celem przewiezienia
maj, czerwiec
uczniów wybranych klas Szkoły Podstawowej z Ustki.
(1 dzień w miesiącu)
Ubezpieczenie uczestników wycieczki zapewnia
Westerplatte
dyrekcja szkoły.
Nieodpłatne użyczenie autokaru na potrzeby
zorganizowania wyjazdów do MMW w Gdyni
– na zaproszenie Klubu Centrum Wsparcia
Teleinformatycznego i Dowodzenia MW , MOW Hel ,
Twierdzy Srebrna Góra. Koszty uczestnictwa, wejść
do muzeów, ubezpieczenia, obsługi przewodnickiej
pokrywa RAWELIN z wpłat od uczestników i środków
własnych. Udział w przedsięwzięciu wezmą
żołnierze i pracownicy cywilni garnizonu Grudziądz ,
członkowie Stowarzyszenia RAWELIN.
„„Historia oręża polskiego”.
Wycieczki historyczno wojskowe: Twierdza Srebrna
237 Góra, Muzeum Marynarki
Wojennej – port wojenny Gdynia,
Muzeum Obrony Wybrzeża Hel
– Babie Doły
maj-wrzesień
(3 dni)
Garnizon Gdynia
Srebrna Góra
Upowszechnianie tradycji oręża
238 polskiego wśród młodzieży
szkolnej
maj, wrzesień
Pokaz ratownictwa medycznego, uzbrojenia
(1 dzień w misiącu) i indywidualnego wyposażenia żołnierza oraz
Wejherowo
wybranych obiektów koszarowych.
Strona 33
Powiatowy Zespół Kształcenia
Specjalnego w Wejherowie
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Redzie
6 WOG Ustka
Szkoła Podstawowa nr 1
im. kpt. Leonida Teligi w Ustce
13 WOG
Grudziądz
Wojskowe Stowarzyszenie
Kulturalno-Edukacyjne „Rawelin”
18 WOG
Wejherowo
bdow MW
Stowarzyszenie Sympatyków i
Byłych Żołnierzy Jednostki
Wojskowej w Wejherowie
Spływ kajakowy z Błędna do
239 Tlenia rzeką Wdą dla żołnierzy,
pracowników wojska i ich rodzin
Realizacja kształcenia zgodnie z
programem nauczania
240 opracowanym dla klas
wojskowych w VI Liceum
Ogólonokształcacym
Nieodpłatne wydzielenie kuchni polowej wraz z
maj-październik
namiotem oraz przygotowanie grochówki żołnierskiej
(1 dzień w miesiącu)
(koszt przygotowania grochówki ponosi
Tleń
wnioskodawca).
maj, listopad
(1 raz w miesiącu)
Toruń
241 Strzelanie szkolne z kbk AK i pm
02.06.
(1 dzień)
Poznań
Spotkanie członków
242 Stowarzyszenia Przyjaciół
Wojskowej Akademii Technicznej
03-05.06.
Piła, Podgaje
243
Dzień Dziecka dla dzieci
żołnierzy i pracowników wojska
244 Zawody strzeleckie TRZ ZŻWP
Uroczystości z okazji 35 rocznicy
powstania Związku Żołnierzy
WP.
245 Konferencja rocznicowa
„Historia
i perspektywy rozwoju ZŻWP
w Rejonie Słupskim”.
"SURWIWALIA" III
246 Ogólnopolskie Zawody Technik
Surwiwalowych
Spotkanie środowiskowe
żołnierzy, pracowników wojska
oraz sympatyków i byłych
247
żołnierzy jednostki wojskowej w
Wejherowie z okazji święta 18
WOG w Wejherowie.
4.06.
Tleń
8.06.
Strzelnica CSAiU
Toruń
09.06.
Lasek Północny
Słupsk
09-12.06.
Biedrusko
Nieodpłatne przydzielenie autokaru do przewozu
uczniów w czasie innych zajęć doraźnych - 2 x na
terenie Torunia
Zabezpieczenie medyczne.
Nieodpłatne wydzielenie autobusu na trasie WałczPiła-Podgaje.
Nieodpłatne wydzielenie kuchni polowej wraz z
namiotem oraz przygotowanie grochówki (koszt
przygotowania grochówki ponosi wnioskodawca).
Przydzielenie 500 szt. amunicji do 9 mm pist.
wojskowgo i 6 szt. pistoletów wojskowych;
nieodpłatne wydzielenie autokaru do przewozu 70
członków Koła na strzelnicę
i z powrotem; wyznaczenie obsługi strzelnicy na
okres zawodów; przygotowanie ok. 75 litrów
wojskowej grochówki z organizacją punktu
wydającego na strzelnicy; przygotowanie namiotu stołowki z taboretami. Koszt przygotwnaia grochówki
ponosi wnioskodawca.
Udostępnienie autokaru do przewozu uczestników
uroczystości o godzinie 12.00 z Ratusza Miejskiego
w Słupsku na Cmentarz Komunalny w Słupsku. O
godzinie 14.30 z Cmentarza do obiektów
rekreacyjnych w Lasku Północnym w Słupsku.
Ugotowanie grochówki (koszt ponosi wnioskodawca).
Przywiezienie ugotowanej grochówki do miejsca
spotkania integracyjnego.
Zapewnienie odpłatnego żywienia w oparciu o
stołówkę na terenie CSWLąd. w Biedrusku
Użyczenia w dniach 16-18.06.2016 r. części
nieruchomości położonej w Bolszewie na działce nr
17.06.
811, KM 6, obręb Bolszewo, stanowiącej część
Bolszewo, Strzelnica
kompleksu wojskowego nr 4072 - plac treningowy z
Garnizonowa
parkingiem Strzelnicy Garnizonowej w Wejherowie
(na podstawie odrębnej umowa z RZI).
Strona 34
13 WOG
Grudziądz
Stowarzyszenie Wdeckie WOPR
12 WOG Toruń
Zespół Szkół Nr 1, VI Liceum
Ogólnokształcące w Toruniu
14 WOG Poznań
CSWLąd. Poznań
Związek Strzelecki
SPWLąd. Poznań "STRZELEC" JS 4038 Poznań
1 RBLog Wałcz
Stowarzyszenie Przyjaciół
Wojskowej Akademii
Technicznej, Stowarzyszenie
Miłośników Munduru w Pile.
13 WOG
Grudziądz
Stowarzyszenie Wdeckie WOPR
12 WOG Toruń
CSAiU w Toruniu
Zarząd Rejonowy ZŻWP w
Słupsku.
6 WOG Ustka
14 WOG Poznań CSWLąd. Poznań
18 WOG
Wejherowo
Toruński Rejonowy Zarząd
ZŻWP
bdow MW
Związek Strzelecki
"STRZELEC" JS 4038 Poznań
Stowarzyszenie Sympatyków i
Byłych Żołnierzy Jednostki
Wojskowej w Wejherowie
Wycieczka krajoznawczo248 poznawcza dla członków SP 28
plm. w Słupsku
249 Festiwal Szanty "Mielizna"
250 Dzień otwartych koszar
Wycieczka patriotyczno
251 – historyczno – krajoznawcza
szlakiem Wału Pomorskiego
XIII Międzynarodowy Miting
252 Patrol "Polska 2016" o puchar
Ministra Obrony Narodowej
253 Zawody sportowo-obronne
254
Zawody weteranów w strzelaniu
z pistoletu wojskowego
Zawody Sportowo-Obronne z
okazji święta Wojskowych
255
Oddziałów Gospodarczych o
puchar Komendanta 13 WOG
Obchody jubileuszu 35-lecia
256 powstania Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego
257
Podróż historyczno-wojskowa
do Bornego Sulinowa
Obchody Święta Wojsk
258 Pancernych
i Zmechanizowanych
Wymiana doświadczeń
259 artyleryjskich "Artyleryjskie
Spotkanie Pokoleń 2016"
260
Obóz wyczynowy klas
mundurowych
Zwiedzanie Portu Wojennego
261 w Gdyni oraz okrętów 3 Flotylli
Okrętów
Udostępnienie autokaru celem przewiezienia
18.06.
uczestników wycieczki ze Słupska do m. Smołdzino i
Słowiński Park
6 WOG Ustka
Kluki i z powrotem. Ubezpieczenie uczestników
Narodowy Smołdzino
wycieczki zapewnia Zarząd Koła.
18.06.
Przygotowanie wojskowej grochówki (koszt ponosi
18 WOG
Wejherowo
wnioskadawca).
Wejherowo
Pokaz ratownictwa medycznego, uzbrojenia i
22.06.
18 WOG
indywidualnego wyposażenia żołnierza oraz
bdow MW
Wejherowo
Wejherowo
wybranych obiektów koszarowych.
Udostępnienie autokaru dla uczestników wycieczki
ze Słupska do wybranych miejsc na Wale
30.06-01.07.
Pomorskim. Wyjazd z Placu Zwycięstwa w Słupsku
6 WOG Ustka
Wał Pomorski
01.09. godzina 07.00. Ubezpieczenie od zdarzeń i
nieszczęśliwych wypadków pokrywają uczestnicy
wycieczki z własnych środków.
czerwiec
(1 dzień)
zabezpieczenie medyczne.
14 WOG Poznań CSWLąd. Poznań
Biedrusko
Nieodpłatne udostepnienie autokaru wraz z kierowcą
czerwiec
do przewozu uczestników zawodów (60 osób).
(1 dzień)
17 WOG Koszalin
Zabezpieczenie medyczne zawodów
Koszalin
- 1 sanitarka z obsługą medyczną.
czerwiec
Zabezpieczenie amunicji strzeleckiej:
17 WOG Koszalin
(1 dzień)
- 9 mm nb. pist. z poc. „P” w ilości 150 szt.
Koszalin
Nieodpłatne przydzielenie autokaru do przewozu
czerwiec
zawodników do miejsca startu, pomoc w
13 WOG
(1 dzień)
przygotowaniu grochówki (koszt przygotowania
Grudziądz
Grudziądz
grochówki ponosi wnioskodawca).
czerwiec
(1 dzień) Witkowo
czerwiec
(1 dzień)
Borne Sulinowo
czerwiec
(1 dzień)
Poznań
czerwiec
(2 dni)
Toruń
czerwiec
(2 dni)
Reda, Łeba
czerwiec
(1 dzień)
Gdynia
Nieodpłatne uzyczenie autokaru do przewiezienia
uczestników uroczystości.
14 WOG Poznań CSWLąd. Poznań
Nieodpłatne udostępnienie autokaru wraz z kierowcą
17 WOG Koszalin
do przewozu uczestników podróży.
Nieodpłatne użyczenie autokaru do przewiezienia
uczestników uroczystości.
Stowarzyszenie Przyjaciół
28-go plm
ZHP Hufiec Wejherowo
Stowarzyszenie Sympatyków i
Byłych Żołnierzy Jednostki
Wojskowej w Wejherowie
Zarząd Rejonowy ZŻWP w
Słupsku.
Wielkopolskie Stowarzyszenie
Aktywnych Rezerwistów
ZR ZŻWP Koszalin
SKMP ONZ koło nr 18
w Koszalinie
Stowarzyszenie „Rodzina
Wojskowa” Koło Nr 20
Wielkopolski Zarząd
Wojewódzki ZŻWP w Poznaniu
ZR ZŻWP Koło Nr 4 Koszalin
14 WOG Poznań CSWLąd. Poznań
Wielkopolski Zarząd
Wojewódzki ZŻWP w Poznaniu
Bepłatne noclegi dla 80 osób, odpłatne wyżywienie
dla uczestników spotkania.
12 WOG Toruń
Użyczenie autokarów na trasie Reda-Łeba-Reda
do przewozu 75 uczestników na obóz i z powrotem.
18 WOG
Wejherowo
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Redzie
Użyczenie autokarów dla 90 uczestników.
18 WOG
Wejherowo
ZHP Hufiec Wejherowo
Strona 35
CSAiU Toruń
Stowarzyszenie Polskich
Artylerzystów
262
Podróż historyczno-wojskowa
do Szczecina
Zebranie Koła połączone
ze spotkaniem integracyjnym
263
z okazji Święta Marynarki
Wojennej
Podróż wojskowo-historyczna
264 do miejsca zaślubin z morzem
– Kołobrzeg 2016
Piknik wodniacki dla środowiska
265 wojskowego i cywilnego z okazji
Dnia Ratownika
Harcerskiej Akcja Letnia - Lato
266
2016
Organizacja i przeprowadzenie
obozu patriotyczno-sportowo267
obronnego dla dzieci i młodzieży
szkolnej z rodzin wojskowych
Zawody pływackie dla
środowiska wojskowego i
268
cywilnego - impreza rekreacyjno
sportowa
269 Letni obóz szkoleniowy
czerwiec
(1 dzień)
Szczecin
czerwiec
(1 dzień)
Oś. Lędowo
Nieodpłatne udostępnienie autokaru wraz z kierowcą
17 WOG Koszalin
do przewozu uczestników podróży.
ZR ZŻWP Koło Nr 5 w
Koszalinie
Ugotowanie grochówki oraz herbaty i kawy (koszt
ponosi wnioskodawca). Udostępnienie
podgrzewaczy i termosów do podtrzymania
temperatury przygotowanej grochówki
i napojów. Udostępnienie sprzętu do grillowania.
Nieodpłatne udostępnienie autokaru celem
przewiezienia uczestników spotkania z Ustki do
Lędowa i z powrotem.
ZŻWP Koło nr 5 w Ustce
czerwiec-lipiec
(1 dzień)
Nieodpłatne udostępnienie autokaru.
Koszalin, Kołobrzeg
Nieodpłatne wydzielenie kuchni polowej wraz z
namiotem oraz przygotowanie grochówki żołnierskiej
02.07.
(koszt przygototwania grochówki ponosi
Tleń
wnioskodawca) oraz zorganizowanie pokazu sprzętu
wojskowego.
Zabezpieczenie sprzętu kwaterunkowego oraz
sprzętu żywnościowego:
- Namioty N-97 – 37 szt.
02.07-16.08.
- Namioty N-6 – 6 szt.
Hel
- Łóżka - 70 szt.
- Koce – 70 szt.
- Patelnia elektryczna – 2 szt.
- Obieraczka – 1 szt.
Udostępnienie autokaru celem przewozu dzieci
na wycieczki w trakcie trwania obozu Caritas
05.07-27.08.
/zapotrzebowanie na autokar składa organizator
Ustka
z dwutygodniowym wyprzedzeniem na 1 dzień w
Oś. Lędowo
turnusie, w terminie dogodnym dla jednostki/.
Teren Caritas Ustka
Ubezpieczenie od zdarzeń i nieszczęśliwych
wypadków uczestników wycieczek zabezpiecza
Caritas.
Nieodpłatne wydzielenie kuchni polowej wraz z
16.07.
namiotem oraz przygotowanie grochówki żołnierskiej
Tleń
(koszt przygotowania grochówki ponosi
wnioskodawca).
18.07-14.08.
Zapewnienie odpłatnego żywienia w oparciu o
Biedrusko
stołówkę na terenie CSWLąd. w Biedrusku
Spotkanie integracyjne
środowiska rodzin członków ZŻ
20.07.
WP podczas
Użyczenie 5 namiotów NS ze stolikami i taboretami,
270 III Pikniku Militarnego
Strzelnica myśliwska
nieodpłatne wydzielenie autokaru do przewozu osób.
we Włocławku
organizowanego przez
Prezydenta Włocławka i Klub
Miłośników Pojazdów Militarnych
Strona 36
6 WOG Ustka
Koło nr 6 ZŻWP w Koszalinie
17 WOG Koszalin
13 WOG
Grudziądz
Stowarzyszenie Wdeckie WOPR
6 WOG Ustka
Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Hufca HEL
Kontradmirała Włodzimierza
STEYERA
6 WOG Ustka
CARITAS Ordynariatu
Polowego Wojska Polskiego.
13 WOG
Grudziądz
Stowarzyszenie Wdeckie WOPR
14 WOG Poznań CSWLąd. Poznań
12 WOG Toruń
WKU Włocławek
Związek Strzelecki
"STRZELEC"JS 4038 Poznań
Zarząd Rejonowy Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego we
Włocławku
271 Podróż historyczn-wojskowa
272
Strażacki obóz szkoleniowowypoczynkowy w Gniewinie
Podróż wojskowo-historyczna
273 do miejsca formowania 8 Dywizji
Piechoty 1944 r.
Turniej w Piłce Plażowej
274 o Puchar Wójta Gminy Osie
i Komendanta 13 WOG
IV Wielkopolskie Integracyjne
Zawody Strzeleckie dla żołnierzy
275 NSR, weteranów, służb
mundurowych oraz
stowarzyszeń rezerwistów
Piknik rekreacyjno - sportowy dla
środowiska wojskowego i
276
cywilnego z okazji Święta
Wojska Polskiego
277
Uroczysta msza św. i festyn z
okazji Święta Wojska Polskiego
lipiec
(2 dni)
Złocieniec
lipiec
(7 dni)
Gniewino
lipiec–sierpień
(1 dzień)
Koszalin, Mordy
06.08.
Tleń
06.08.
Poznań
13.08.
Tleń
15.08.
Gniewino
Piknik Lotniczy (Krępa Słupska)
dla członków SP 28-go plm w
278
Słupsku
20.08.
Krępa Słupska
Piknik militarny z okazji Święta
279 Wojska Polskiego i Dnia
Lotnictwa
27.08.
Plac Zwycięstwa w
Pile
280
Zwiedzanie Cytadeli Twierdzy
Grudziądz z przewodnikiem
sierpień
(1 dzień)
Grudziądz
281
Turniej Tenisa Ziemnego z okazji
Święta Wojska Polskiego
sierpień
(1 dzień)
Toruń
Nieodpłatne zapewnienie transportu 10 członków
koła
na trasie Koszalin – Złocieniec – Koszalin.
Użyczenie 100 szt. materacy polowych na czas 7
dni, pokaz uzbrojenia i indywidualnego wyposażenia
żołnierzy oraz infrastruktury koszarowej.
Nieodpłatne udostępnienie autokaru.
Nieodpłatne wydzielenie kuchni polowej wraz z
namiotem oraz przygotowanie grochówki żołnierskiej
(koszt przygotowania grochówki pokrywa
wnioskodawca).
18 WOG
Wejherowo
Nieodpłatne wydzielenie kuchni polowej wraz z
namiotem oraz przygotowanie grochówki żołnierskiej
(koszt przygotowania grochówki pokrywa
wnioskodawca).
Wystawienie pocztu sztandarowego podczas mszy,
pokaz mobilnego sprzętu wojskowego,
zabezpieczenie medyczne imprezy.
Udostępnienie autokaru celem przewiezienia
członków Stowarzyszenia z m. Słupsk na lotnisko
Krępa i z powrotem. Ubezpieczenie od zdarzeń i
nieszczęśliwych wypadków pokrywają uczestnicy
wycieczki z własnych środków. Ugotowanie
grochówki (koszt przygotowania grochówki pokrywa
wnioskodawca). Przewiezienie grochówki do miejsca
spotkania.
Pokaz statyczny sprzętu:
- pojazd typu QUAD z obsługą;
- pokaz sprzętu uzbrojenia (9 mm pistolet GLOCK19,
5,56 mm kb BERYL, PCS-5);
- bezzałogowy System Powietrzny FLYEYE;
- rodzaje ubiorów wojskowych na manekinach.
Wydzielenie autokaru dla dzieci - podopiecznychkolonistów Stowarzyszenia (dzieci z Domu Dziecka
w Bąkowie). Udostępnienie historycznej części
cytadeli do zwiedzania oraz skierowanie
przewodnika.
Nieodpłatne noclegi dla 30 osób w CSAiU w Toruniu;
odpłatne wyżywienie dla 50 osób.
Strona 37
bdow MW
Gmina Gniewino
17 WOG Koszalin
Stowarzyszenie Żołnierzy 8
Dywizji
w Koszalin
13 WOG
Grudziądz
Stowarzyszenie Wdeckie WOPR
14 WOG Poznań
Zabezpieczenie medyczne
SKMP ONZ koło nr 18 w
Koszalinie
17 WOG Koszalin
CSWLąd.
Poznań, WKU
Poznań
13 WOG
Grudziądz
18 WOG
Wejherowo
Wielkopolskie Stowarzyszenie
Aktywnych Rezerwistów
Stowarzyszenie Wdeckie WOPR
bdow MW,
33 dr OP
Gmina Gniewino
6 WOG Ustka
Stowarzyszenie Przyjaciół
28-go plm.
1 RBLog Wałcz
Prezydent Miasta Piła
13 WOG
Grudziądz
Stowarzyszenie Wdeckie WOPR
12 WOG Toruń
CSAiU Toruń
Stowarzyszenie Polskich
Artylerzystów
Udział w Festiwalu Piosenki
282 Patriotycznej i Żołnierskiej
w Mrągowie
Uroczystość upamietniająca
283 miejsce walki i spoczynku
żołnierzy 1 MPS
Podróż wojskowo-historyczna
284 "Szlakiem walk Armii POMORZE
1939"
285
Obchody 71 rocznicy
sformowania 8 Dywizji Piechoty
286 Strzelanie szkolne z kbk AK i pm
Zlot (Uroczysty Apel) organizacji
proobronnych i klas
mundurowych przed Grobem
287
Nieznanego Żołnierza na Placu
Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Warszawie
Udział Wojskowego Zespołu
Wokalnego „Wiarusy”
288
w III Przeglądzie Pieśni
Patriotycznej i Żołnierskiej
sierpień
(2 dni)
Mrągowo
02.09.
Biała
bdow MW
Urząd Gminy Wejherowo,
Stowarzyszenie Sympatyków
i Byłych Żołnierzy Jednostki
Wojskowej w Wejherowie
12 WOG Toruń
CSAiU Toruń
Toruński Rejonowy Zarząd
ZŻWP
10-11.09.
Koszalin, Łazy
Nieodpłatne udostępnienie autokaru.
17 WOG Koszalin
Zabezpieczenie medyczne
14 WOG Poznań
15.09.
Poznań
17.09.
Warszawa
17-18.09.
Kosakowo
Zabezpieczenie procesu
290 edukacyjnego uczniów Zespołu
Szkół
23.09.
Biskupin
Spotkanie okolicznościowe
członków Stowarzyszenia z
291 dowództwem 18 WOG, bdow
MW oraz związkami
kombatanckimi
23.09.
Piaśnica
wrzesień
(1 dzień)
Bolesławiec
Wydzielenie 2 autokarów z kierowcami do transportu
uczestników Zlotu z miejsca zbiórki na Uroczysty
Apel i z powrotem. Dokładne trasy do ustalenia w
okresie przygotowawczym Zlotu.
Kierunek: Koszalin-Warszawa-Koszalin
Kierunek: Wałcz-Warszawa-Wałcz.
Udostępnienie autokaru celem przewozu członków
zespołu „Wiarusy” ze Słupska do Kosakowa i z
powrotem. Ubezpieczenie od zdarzeń i
nieszczęśliwych wypadków pokrywają członkowie
Wystawienie wojskowej asysty honorowej: kompania
honorowa, poczet flagowy, poczet sztandarowy,
posterunek honorowy, salwa honorowa, oficer do
odczytania apelu pamięci, nagłośnienie uroczystości,
transport do /z/ miejsca uroczystości.
Wycieczka do Biskupina. Zapewnienie transportu
dla 45 osobowej grupy uczniów w celu realizacji
podstawy programowej z języka polskiego historii
polski.
Użyczenie autokaru na trasie Wejherowo-PiaśnicaWejherowo.
nieodpłatne użyczenie pojazdu typu BUS do
przewiezienia 6 uczniów z opiekunem.
Strona 38
ZR ZŻWP Koszalin
18 WOG
Wejherowo
Nieodpłatne wydzielenie autokaru na trasie:
Toruń-Kutno-Łowicz-Sochaczew-Toruń.
18.09.
Rybno
Mistrzostwa sportowo-obronne
klas o profilu wojskowym
Wystawienie wojskowej asysty honorowej: kompania
honorowa, poczet flagowy, poczet sztandarowy,
posterunek honorowy, salwa honorowa, oficer
do odczytania apelu pamięci, składanie kwiatów,
nagłośnienie uroczystości, przygotowanie grochówki
żołnierskiej z dostarczonych składników, transport
do /z/ miejsca uroczystości
11.09.
Kutno, Łowicz,
Sochaczew
Uroczystość z okazji 71 rocznicy
289 Marszu Śmierci więźniów KL
Stutthof
292
Nieodpłatne udostępnienie autokaru wraz z kierowcą
17 WOG Koszalin
do przewozu członków chóru.
CSWLąd. Poznań
SPWLąd. Poznań
Stowarzyszenie Żołnierzy 8
Dywizji
w Koszalin
Związek Strzelecki
"STRZELEC" JS 4038 Poznań
1 RBLog Wałcz
Biuro ds. Proobronnych MON
6 WOG Ustka
Zarząd Rejonowy ZŻWP w
Słupsku
18 WOG
Wejherowo
bdow MW
Gmina Gniewino
11 WOG
Bydgoszcz
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego ISoB w Bydgoszczy
18 WOG
Wejherowo
Stowarzyszenie Sympatykówi
Byłych Żołnierzy Jednostki
Wojskowej w Wejherowie
14 WOG Poznań
WSzW Poznań
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
293 Wycieczka "Śladami historii"
Podróż historyczno-wojskowa
294 Szlakiem Zdobywców Wału
Pomorskiego
295
Zabezpieczenie uroczystości
Związku Sybiraków w Toruniu
Przedsięwzięcia promujące
zawodową służbę wojskową
w środowisku młodzieży
296 szkolnej. Zwidzenie jednostki
wojskowej, wyznaczonych
obiektów.
Realizacja kształcenia zgodnie z
programem nauczania
opracowanym dla klas
297
wojskowych w VI Liceum
Ogólonokształcacym
w Toruniu
Uroczystość upamietniająca
298 pomorodowanych przez
hitlerowców w lesie piaśnickim
299
73 rocznica bitwy pod Lenino
– spotkanie wspomnień
Obchody 73 rocznicy bitwy pod
Lenino. Spotkanie z
300
uczestnikami bitwy – spotkanie
żołnierskich pokoleń
301 Strzelanie szkolne z kbk AK i pm
wrzesień
(1 dzień)
Hel, Stutthof
wrzesień
(1 dzień)
Mirosławiec
wrzesień
(1 dzień)
Toruń
wrzesień
(1 dzień)
Ustka
Użyczenie autokarów dla 90 uczestników.
18 WOG
Wejherowo
Nieodpłatne udostępnienie autokaru wraz z kierowcą
17 WOG Koszalin
do przewozu uczestników podróży.
Nieodpłatne wydzielenie autokaru do przewozu
Orkiestry Wojskowej w Toruniu.
Udostępnienie autokaru celem przewozu młodzieży
szkolnej z Ustki do 6 WOG w uzgodnionym.
Zwiedzanie wyznaczonych obiektów jednostki oraz
bazy szkoleniowej CSMW. Spotkanie z żołnierzami
służby przygotowawczej. Ubezpieczenie od zdarzeń
i nieszczęśliwych wypadków młodzieży zabezpiecza
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce.
12 WOG Toruń
27.10. Poznań
Udostępnienie sali PŻK. Przygotowanie posiłku
dla 40 osób. Koszty przygotowania posiłku ponosi
wnioskodawca.
17 WOG Koszalin
Zabezpieczenie medyczne.
14 WOG Poznań
Strona 39
ZR ZŻWP Koło Nr 6 w
Koszalinie
Orkiesta
Wojskowa w
Toruniu
Oddział Związku Sybiraków
w Toruniu
Szkoła Podstawowa nr 1
im. kpt. Leonida Teligi w Ustce
6 WOG Ustka
Przeprowadzenie zajęć z zakresu działalności
Wojskowych Oddziałow Gospodarczych oraz na
wrzesień,
bazie Fortu XIII
październik
na ternie 12 WOG w Toruniu z zakresu wojskowości.
12 WOG Toruń
(1 dzień w miesiącu) Nieodpłatne udostępnienie pojazdów grupy
Toruń
eksploatacyjnej na zabezpieczenie szkolenia
programowego klas mundurowych pn. "Żołnierz to
brzmi dumnie". Zajęcia w muzeum. (Obóz klas
Wystawienie wojskowej asysty honorowej: kompania
honorowa, poczet flagowy, poczet sztandarowy,
02.10.
posterunek honorowy, salwa honorowa, oficer
18 WOG
Piaśnica
do odczytania apelu pamięci, składanie kwiatów,
Wejherowo
nagłośnienie uroczystości, transport do /z/ miejsca
uroczystości.
11.10.
Udostępnienie sali PŻK. Przygotowanie posiłku
Koszalin
dla 20 osób. Koszty przygotowania posiłku ponosi
17 WOG Koszalin
wnioskodawca.
12.10.
Koszalin
ZHP Hufiec Wejherowo
CSAiU Toruń,
6 SOG Toruń,
WKU Toruń
Zespół Szkół Nr 1,
VI Liceum Ogólnokształcące
w Toruniu
bdow MW
Urząd Gminy Wejherowo
Koło nr 6 ZŻWP w Koszalinie
Stowarzyszenie Żołnierzy 8
Dywizji
w Koszalin
CSWLąd. Poznań
SPWLąd. Poznań
Związek Strzelecki
"STRZELEC" JS 4038 Poznań
Cross biegowy wokół Cytadeli
- biegowe zawody sportowe dla
302 żołnierzy i pracowników wojska
impreza integracyjno promocyjna
Wymiana doświadczeń
303 artyleryjskich "Artyleryjskie
Spotkanie Pokoleń 2016"
304
Wyjazd do Opery Nova
w Bydgoszczy
305
Centralny Zlot Klas
Mundurowych "Żagań 2016"
Spotkanie środowiskowe
w ramach obchodów
306 rocznicowych walk o
niepodległość i Narodowego
Święta Niepodległości
Narodowe Święto Niepodległości
307 - festyn w ramach miejskich
obchodów Narodowego Święta
Niepodległości
Wycieczka do Muzeum Oręża
Polskiego w Kołobrzegu dla
308 młodzieży SP nr 2 w im.
Bohaterów 8 Dywizji Piechoty w
Sianowie
309 Konkurs Artyleryjski Seniora
Zebranie sprawozdawczo310 wyborcze Stowarzyszenia
Polskich Artylerzystów
Nieodpłatne udostępnienie parkingu w Suchej Fosie.
Udostępnienie Majdanu na organizację Startu i Mety.
Nieodpłatne umożliwienie pokonania trasy przez
Park Pontonowy (w porozumieniu z JW 1523)
październik
Ustanowienie nagrody Komendanta 13 WOG – koszt
(1 dzień)
zakupu nagrody pokrywa organizator. Ustanowienie
Cytadela Grudziądz
nagrody Dowódcy Garnizonu Grudziądz - koszt
zakupu nagrody pokrywa organizator Koszty
organizacji i zabezpieczenia pokrywa RAWELIN z
wpłat uczestników i środków własnych.
październik
(2 dni)
Toruń
październik
(1 dzień)
Bydgoszcz
październik
(1 dzień) Żagań
Nieodpłatne zakwaterowanie w CSAiU w Toruniu 80
osób; odpłatne wyżywienie uczestników spotkania.
Nieodpłatne przydzielenie autokaru.
Nieodpłatne użyczenie autokaru do przewiezienia
30 uczniów z opiekunami
13 WOG
Grudziądz
12 WOG Toruń
Wojskowe Stowarzyszenie
Kulturalno-Edukacyjne „Rawelin”
CSAiU Toruń
Stowarzyszenie „Rodzina
Wojskowa” Koło Nr 20
13 WOG
Grudziądz
14 WOG Poznań
WSzW Poznań
październik-listopad Nieodpłatne udostępnienie autokaru wraz z kierowcą
(1 dzień)
17 WOG Koszalin
Krzykacz
do przewozu uczestników spotkania.
Nieodpłatne udostępnienie obiektów Cytadeli
Twierdzy Grudziądz uczestnikom festynu;
Zapewnienie bezpieczeństwa zwiedzającym
/ochrona indywidualna/; Nieodpłatne użyczenie i
11.11.
rozstawienie niezbędnego sprzętu kwaterunkowego
Cytadela Grudziądz (namioty, krzesła, taborety); Nieodpłatne
udostępnienie namiotu w celu serwowania posiłku
polowego. (koszty związane z przygotowaniem
posiłku ponosi wnioskodawca). Zorganizowanie
pokazu sprzętu wojskowego.
listopad
(1 dzień)
Sianów, Kołobrzeg
listopad
(2 dni)
Toruń
listopad
(2 dni)
Toruń
Nieodpłatne udostępnienie autokaru.
1 RBLog Wałcz
Stowarzyszenie Polskich
Artylerzystów
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ZR ZŻWP Koło Nr 6 Koszalin
RWT Grudziądz,
CSLog
Grudziądz,
13 WOG
Grudziądz,
WKU Grudziądz
Wojskowe Stowarzyszenie
Kulturalno-Edukacyjne „Rawelin”
Stowarzyszenie Żołnierzy 8
Dywizji
w Koszalin
17 WOG Koszalin
Zakwaterowanie 20 uczestników; odpłatne
wyżywienie 20 osób.
12 WOG Toruń
CSAiU Toruń
Stowarzyszenie Polskich
Artylerzystów
Bezpłatny nocleg w CSAiU dla 40 osob; odpłatne
wyżywienie uczestnikow zebrania
12 WOG Toruń
CSAiU Toruń
Stowarzyszenie Polskich
Artylerzystów
Strona 40
Spotkanie opłatkowe członków
Stowarzyszenia Sympatyków i
311
Byłych Żołnierzy JW. w
Wejherowie
9.12.
Udostępnienie pomieszczenia PŻK w budynku
18 WOG Wejherowo stołówki żołnierskiej.
18 WOG
Wejherowo
Stowarzyszenie Sympatyków i
Byłych Żołnierzy Jednostki
Wojskowej w Wejherowie
Koło nr 6 ZŻWP w Koszalinie
312 Spotkanie wigilijno - noworoczne.
13.12.
17 WOG Koszalin
Odpłatne przygotowanie posiłku dla ok. 20 osób.
17 WOG Koszalin
313 Spotkanie wigilijno – noworoczne
15.12.
17 WOG Koszalin
Odpłatne przygotowanie posiłku dla ok. 40 osób.
17 WOG Koszalin
314
Spotkanie opłatkowe członków
Koła Nr 7 ZŻWP
315 Spotkanie opłatkowe
316
Spotkanie opłatkowe żołnierzy
7 BOW i członków ZŻWP
317
Świeto Wojsk Rakietowych
i Artylerii
Promocja obronności i oręża
polskiego, gromadzenie zbiorów
militarnych, związanych z
318
historią twierdzy Osowiec.
Udostępnianie sal wystawowych
zwiedzającym
319 Zimowy Bieg Tygrysa
Rocznica wkroczenia wojsk
320 gen. Józefa Hallera do
Kościerzyny.
321 Szkolenie specjalistyczne
Udostępnienie pomieszczenia PŻK w budynku
16.12.
stołówki żołnierskiej, pomoc w przygotowaniu posiłku
18 WOG Wejherowo
przez obsługę kuchni.
Udostępnienie autokaru celem przewozu
grudzień
uczestników spotkania z Ustki do Lędowa i z
(1 dzień)
powrotem. Udostępnienie termosów do kawy i
Lędowo
herbaty oraz zastawy stołowej do potraw wigilijnych.
grudzień
Zabezpieczenie samochodu do przewozu zastawy
(1 dzień)
stołowej do potraw wigilijnych. Zabezpieczenie
Klub Wojskowy
zastawy stołowej.
Słupsk
grudzień
Bezpłatne noclegi dla 50 osób w CSAiU; odpłatne
(2 dni)
wyżywienie uczestników.
Toruń
2. REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
01.01-31.12.
Skład Osowiec
23.01-03.02
OSP WL Bemowo
Piskie,
OSF Orzysz
31.01.
Kościerzyna
Bezpłatne udostępnienie pomieszczeń budynku
nr 26 kompleksu K-466 Składu Osowiec (obiekt
kazamatowy) na podstawie odrębnej umowy z RZI.
Zabezpieczenie posiłków regeneracyjnych - zupa i
herbata (koszt przygotowania posiłków pokrywa
wnioskodawca:
dn. 29.01.2016 r. - 250 porcji,
dn.30.01.2016 r. - 600 porcji, Zabezpieczenie
materiałowe: 190 szt.łóżek polowych, 5 szt.namiotów
NS, nagrzewnice, siatki maskujące.
Udostepnienie autokaru do przewozu Orkiestry
Wojskowej w Elblągu.
styczeń-grudzień
Udostępnienie pokoi noclegowych, obiektu
(1 dzień w kwartale) szkoleniowego (budynek nr 75) oraz parkingu na
Bezwola
terenie Składu.
Strona 41
Stowarzyszenie Żołnierzy 8
Dywizji
w Koszalin
Związek Żołnierzy Wojska
Polskiego Koło Nr 7 w
Wejherowie
18 WOG
Wejherowo
6 WOG Ustka
Związek Żołnierzy Wojska
Polskiego Koło nr 5 w Ustce
6 WOG Ustka
Zarząd Rejonowy ZŻ WP w
Słupsku
12 WOG Toruń
CSAiU Toruń
Stowarzyszenie Polskich
Artylerzystów
Skład Osowiec
2 RBLog
Warszawa
Osowieckie Towarzystwo
Fortyfikacyjne
24 WOG Giżycko
WŻW Bemowo
Piskie,
RZI Olsztyn
Miejski Ośrodek Sportów
i Rekreacji w Orzyszu.
Stowarzyszenie Szwadron
Kawalerii im. 2 Pułku
Szwoleżerów Rokitniańskich
21 WOG Elbląg
Skład Bezwola
2 RBLog
Warszawa
Wojskowe Koło Łowieckie
nr 149 "Wiarus" w Lublinie
Zawody i treningi strzeleckie
322
oraz szkolenia programowe
styczeń-grudzień
Udostępnienie strzelnicy nietypowej do
(1 dzień w kwartale) przeprowadzenia zajęć. Zabezpieczenie medyczne,
Radzyń Podlaski broń i amunicję zabezpiecza Policja.
Skład Bezwola
2 RBLog
Warszawa
Burmistrz Radzynia
Podlaksiego, Komenda
Powiatowa Policji
w Radzyniu Podlaskim
2 RBLog
Warszawa
WT Łomża
WKU Łomża
Stowarzyszenie Klub Fort
VII Karnawałowy Rut Forteczny
323 dla przyjaciół i sympatyków
wojska
04.02.
Piątnica
Wydzielenie mikrobusa do przewozu sprzętu
nagłaśniającego na trasie Łomża-Piątnica-Łomża
"Zimowe Biesiadowanie" Kulig
dla żołnierzy i pracowników
18 Białostockiego Pułku
324
Rozpoznawczego oraz
25 Wojskowego Oddziału
Gospodarczego
05.02.
Białystok
Wydzielenie 2 autobusów do przewozu uczestników. 25 WOG Białystok
"Marszem do Kopernika”.
Wycieczka dla Żołnierzy
i pracowników 18 Białostockiego
325 Pułku Rozpoznawczego oraz
25 Wojskowego Oddziału
Gospodarczego do Centrum
Nauki
326
VI Wiosenne spotkania z
wojskiem
327 "Spotkanie pokoleń"
Zajęcia tematyczne z zakresu
logistyki. Pokaz sprzętu
328
logistycznego zorganizowany
w ramach "Miesiąca Logistyki"
Konferencja i szkolenie
metodyczne dla liderów i
instruktorów organizacji
329
proobronnych z zakresu
organizacji działalności
szkoleniowej i zasad współpracy
Manewry klas mundurowych
330 Zespołu Szkół w Dąbrowie
Białostockiej
18.03.
Warszawa
21.03.
Wyszków
23.03.
23.11.
Warszawa
marzec
(1 dzień)
Elbląg
Wydzielenie 2 autobusów do przewozu uczestników
wycieczki.
25 WOG Białystok
Pokaz sprzętu wojskowego:
Zespół urz. do rozp. Skażeń na sam. opanc. BRDM2
- 1 szt. Stoisko promujące Skład Komorowo.
Wydzielenie pojazdu wojskowego do zabezpieczenia
transportu sprzętu: Iveco Hiab - transport BRDM-2rs.
Skład Komorowo
Udostępnienie pomieszczenia na terenie
2 Regionalne Bazy Logistycznej do organizacji
spotkania.
Przygotowanie pokazu sprzętu i bazy logistycznej
21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
Przeprowadzenie zajęć o tematyce logistycznej
dla uczniów klas mundurowych ZST-I .
marzec
Przygotowanie odpłatnie zabezpieczenia konferencji
(1 dzień)
(woda, kawa, herbata). Przygotowania odpłatnego
Warszawa Wesoła posiłku (obiad) na bazie stołówki żołnierskiej.
15-17.04.
02-04.09.
Skład Osowiec
Wydzielenie autokaru do przewozu uczniów na trasie
Dąbrowa Białostocka-Osowiec-Dąbrowa Białostocka.
Udostępnienie pomieszczeń budynku koszarowca
Składu Osowiec i zakwaterowanie uczniów klas
mundurowych
Strona 42
18 pr Białymstok
18 pr Białymstok
2 RBLog
Warszawa,
WKU Wyszków
Stowarzyszenie Przyjaciół
18. Białostockiego Pułku
Rozpoznawczego
Stowarzyszenie Przyjaciół
18. Białostockiego Pułku
Rozpoznawczego
Burmistrz Miasta Wyszków
Stowarzyszenie Przyjaciół
Wojskowej Akademii
Technicznej
2 RBLog
Warszawa
Dyrekcja Zespołu Szkół
Techniczno-Informatycznych w
Elblągu.
21 WOG Elbląg
26 WOG Zegrze
DG RSZ
Warszawa,
1 Bpanc
Wesoła
Biuro ds. Proobronnych MON
Skład Osowiec
2 RBLog
Warszawa
Zespół Szkół im. gen. Nikodema
Sulika w Dąbrowie Białostockiej
Podróż wojskowo-historyczna
„Warszawa miasto
nieujarzmione”. Zwiedzanie
331 Muzeum Wojska Polskiego,
Muzeum Powstania
Warszawskiego oraz Muzeum
Katyńskiego
Podróż wojskowo-historyczna
„Kujawy jako element systemu
obronnego Polski”. Zwiedzenie
332 zamku obronnego w Golubiu
Dobrzyniu, Torunia (w tym
szkoła artylerii), Inowrocławia i
Bydgoszczy
333
Zawody Strzeleckie
o tarczę św. Jerzego
334
Zawody sportowo-obronne klas
mundurowych.
335
Drzwi Otwarte Zespołu Szkół
Techniczno-Informatycznych.
336
Zawody o puchar Sekcji
Strzeleckiej
337 Szkolenie Strzeleckie
338 Noc w muzeum
16.04.
Warszawa
Nieodpłatne udostępnienie autokaru do przewozu
uczestników wycieczki
22 WOG Olsztyn
16-17.04.
Golub Dobrzyń,
Toruń, Inowrocław,
Bydgoszcz
Nieodpłatne udostępnienie autokaru do przewozu
uczestników wycieczki
22 WOG Olsztyn
22-24.04.
OC Zielona,
Białystok
kwiecień
(1 dzień)
Elbląg
kwiecień
(1 dzień)
Elbląg
kwiecień, maj,
czerwiec, lipiec
(2 dni w miesiącu)
Warszawa
Rembertów
kwiecień, maj,
czerwiec, lipiec,
sierpień, wrzesień,
październik, listopad
(2 dni w miesiącu)
Warszawa
Rembertów
Zarząd Stowarzyszenia
Oficerów 15 WMDZ,
Zarząd Wojewódzki Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Wojewódzki Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego
Wydzielenie 1 autokaru do przewozu uczestników.
Zabezpieczenie logistyczne poprzez wydzielenie:
stołów, taboretót, odpłatne przygotowanie grochówki,
kuchnia polowa, kucharze, namioty.
18 pr Białymstok
Amunicja z limitu Departamentu Komunikacji
25 WOG Białystok
Społecznej: 9mm nb pist. - 300 szt.,
5,56 mm nb - 500 szt.,
7,62 nb.kb - 500 szt.,
7,62 nb kb - 100 szt.
Wydzielenie na zawody pojazdu sanitarnego wraz
z ratownikami medycznymi. Udział ratowników
medycznych w zawodach w roli sędziów na punkcie
21 WOG Elbląg
medycznym. Przygotowanie posiłku - grochówka
(koszt przygotowania grochóki pokrywa
wnioskodawca).
Stowarzyszenie Przyjaciół
18. Białostockiego Pułku
Rozpoznawczego
Dyrekcja Zespołu Szkół
Techniczno-Informatycznych w
Elblągu.
Dyrekcja Zespołu Szkół
Techniczno-Informatycznych w
Elblągu.
Przygotowanie posiłku - grochówka (koszt
przygotowania grochówki pokrywa wnioskodawca).
21 WOG Elbląg
Wydzielenie 1 samochodu ciężarowego Star, 1
namiotu, 1 agregatu, stoły, krzesła, podgrzewacze
2 RBLog
Warszawa
Centralny Wojskowy Klub
Sportowy Legia Warszawa
Sekcja Strzelecka
Wydzielenie 1 samochodu ciężarowego Star,
1 namiotu, 1 agregatu, stoły, krzesła, podgrzewacze
2 RBLog
Warszawa
Centralny Wojskowy Klub
Sportowy Legia Warszawa
Sekcja Strzelecka
Pokaz sprzętu woskowego: Zespół urz. do rozp.
01.05.
Skażeń na sam. opanc. BRDM-2rs - 2 szt. Zespół
Ostrów Mazowiecka urz. do rozp. skaż. na sam. OAZ-469 - 1 szt. 2
żołnierzy do zabezpieczenia pokazu.
Strona 43
Skład Komorowo
2 RBLog
Warszawa
Dyrektor Muzeum Garnizonu
i Ziemi Ostrowskiej
02.05.
Węgorzewo
Zabezpieczenie posiłków regeneracyjnych - zupa
(koszt przygotowania posiłków pokrywa
wnioskodawca) dla
ok. 600 osób.
24 WOG Giżycko
X Spotkanie HistorycznoMilitarne "VIVAT MAJ"
zorganizowane z okazji: Święta
340
Flagi, Święta Konstytucji
3-go Maja, 71 rocznicy
zakończenia II wojny światowej
02.05. 03.05
08.05.
Łomża, Piątnica
Wydzielenie mikrobusa do przewozu sprzętu
nagłaśniającego i osób na trasie Łomża-PiątnicaŁomża
2 RBLog
Warszawa
Szkolenie poligonowe dla
uczniów klas mundurowych I-III
04-08.05
OSP WL Bemowo
Piskie
XII Półmaraton Węgorza - XX
339 Biegi Dziecięce ,,Mazury Cud
Natury"
341
342
343
344
345
Piknik rodzinny dla Żołnierzy
i pracowników 18. Białostockiego
Pułku Rozpoznawczego oraz
25 Wojskowego Oddziału
Gospodarczego
Zawody sportowo-obronne
drużyn Kół ZŻWP, szkół i
organizacji proobronnych „O
puchar Prezydenta Miasta
Olsztyn” w ramach obchodów 71
rocznicy zakończenia
II wojny światowej
Święto 10 Pułku Ułanów
Litewskich
Szkolenie poligonowe dla
uczniów klas mundurowych - II i
III
Wojewódzkie Zawody Sportowo
346 Obronne Żołnierzy rezerwy
Organizacji Mazowieckiej ZŻWP
06.05.
OC Zielona
07.05.
Olsztyn
Strzelnica LOK
08.05.
Białystok
9-13.05.
OSP WL Bemowo
Piskie
17.05.
Wesoła
21.05. Łomża
WT Łomża
WKU Łomża
Zabezpieczenie materiałowe dla 135 uczniów
OSP WL Bemowo
i 8 opiekunów (materace, koce, poduszki
24 WOG Giżycko
Piskie
i poszewki).
Wydzielenie 2 autobusów, 1 kuchni polowej,
kucharzy, namiotów. Wydzielenie sprzętu
18 pr Białymstok
kwaterunkowego, sprzętu muzycznego, 1 x sam. CT, 25 WOG Białystok
1 agregat prądotwórczy, odpłatne przygotowanie
posiłku.
Wydzielenie samochodu sanitarnego z obsługą
do zabezpieczenia zawodów, (sanitarka, ratownik
medyczny).
Odpłatne przygotowanie i wydanie grochówki
w trakcie uroczystości.
Zabezpieczenie materiałowe dla 60 uczniów
i 5 opiekunów (materace, koce, poduszki
i poszewki).
Odpłatne przygotowanie grochówki z pieczywem, dla
ok. 80 osób i dystrybucja przygotowanych posiłków.
Wydzielenie lekarza lub ratownika medycznego
z samochodem sanitarnym.
Wojewódzka Impreza sportowa
20.05.
Wsparcie logistyczne poprzez wypożyczenie : pod hasłem "JEM OWOCE, PIJĘ
Zespół Szkół
termosów na 400 posiłków - 4 namioty NS 90 na
347
MLEKO - W ŻYCIU ZAJDĘ
Ogólnokształcących rozwinięcie stołówki. Pokaz umundurowania oraz
DALEKO”
nr 3 w Olsztynie
sprzętu OPBMR (ISOPS) i sprzętu łączności.
Podróż Wojskowo-Historyczna
połączona ze zwiedzaniem
348 miejscowości i okolic Łomży
ze szczególnym uwzględnieniem
Fortów
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Węgorzewie
Nieodpłatne wydzielenie autobusu na trasie
Warszawa-Łomża-Warszawa do przewozu
uczestników wycieczki.
Strona 44
Stowarzyszenie Klub Fort
Zespół Szkól TechnicznoInformatycznych w Elblągu
Stowarzyszenie Przyjaciół
18. Białostockiego Pułku
Rozpoznawczego
Zarząd Wojewódzki Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego
22 WOG Olsztyn
18 pr Białymstok
Koło Zołnierzy 10 Pułku Ułanów
Litewskich i ich Rodzin
24 WOG Giżycko
OSP WL Bemowo
Piskie
Zespól Szkół TechnicznoInformatycznych w Elblągu
26 WOG Zegrze
1 BPanc Wesoła
Mazowiecki Zarząd Wojewódzki
- Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego
25 WOG Białystok
22 WOG Olsztyn
2 RBLog
Warszawa
Stowarzyszenie Na Rzecz
Edukacji Dzieci i Rozwoju
Obszarów Wiejskich WROTA w
Lamkowie
Stowarzyszenie Przyjaciół
Wojskowej Akademii
Technicznej
349 Festyn rodzinny
Podróż wojskowo- historyczna
350 do Muzeum Powstania
Warszawskiego
351
Wsparcie procesu edukacyjnego
uczniów klas mundurowych
352 Podróż turystyczno-krajoznawcza
353 Bieg Wisły
28.05.
04.06.
Białystok
maj
(1 dzień)
Warszawa
maj
(1 dzień)
Bemowo Piskie
maj
(3 dni)
Dolny Śląsk
Odpłatne przygotowanie i wydanie grochówki
w trakcie festynu.
25 WOG Białystok
18 pr Białymstok
Przedszkole Samorządowe
Nr 30 im. Jana Pawła II Radosne
Elbląskie Stowarzyszenie
Pomocy Humanitarnej im. Św.
Łazarza LAZARUS.
Dyrekcja Zespołu Szkół
Techniczno-Informatycznych w
Elblągu.
Udostępnienie autokaru do przewozu podopiecznych
Stowarzyszenia Lazarus ze środowisk wojskowych.
21 WOG Elbląg
Udostępnienie autokaru do przewozu uczniów klas
mundurowych na obóz wojskowy.
21 WOG Elbląg
Wydzielenie autokaru z kierowcą do przewozu
członków koła
26 WOG Zegrze
Koło PTTK nr 1 przy JW 4809
2 RBLog
Warszawa
Centralny Wojskowy Klub
Sportowy Legia Warszawa
Sekcja Strzelecka
Centralny Wojskowy Klub
Sportowy Legia Warszawa
Sekcja Strzelecka
maj-czerwiec
Wydzielenie 1 samochodu ciężrowego Star,
(1 dzień) Warszawa 1 namiotu, 1 agregatu prądotwórczego.
354 Szkolenie-Comp
maj-czerwiec
(3 dni)
Warszawa
Rembertów
Wydzielenie 1 namiotu, 1 agregatu, stoły, krzesła,
podgrzewacze
2 RBLog
Warszawa
Przewóz uczniów do Aresztu
355 śledczego w Warszawie
Białołęce
maj-czerwiec
(1 dzień)
Białołęka
Wydzielenie 2 autokarów do przewozu uczniów
na trasie Puszcza Mariańska-Białołęka-Puszcza
Mariańska
2 RBLog
Warszawa
37 Dywizjon
Rakietowy
Obrony
Powietrznej
Skład Bezwola
2 RBLog
Warszawa
Szkoła Podstawowa w Wohyniu
356 Dzień Dziecka
01.06.
Bezwola
Wsparcie organizacyjne i logistyczne w
zorganizowaniu obchodów „Dnia Dziecka”. Pokaz
sprzętu wojskowego, pokaz obiektów szkoleniowych.
Tor sprawnościowy pododdziałów rozpoznania
ogólnowojskowego i działań specjalnych, strzelnica
nietypowa.
Liceum Ogólnokształcące
im. Czesława Tańskiego
w Puszczy Mariańskiej
357 Zawody sportowo - pożarnicze
Wypożyczenie 1 motopompy wraz z transportem
01.06.
na miejsce zawodów. Pokaz sprawności bojowej
Ostrów Mazowiecka
przez wojskową Straż Pożarną.
Skład Komorowo
2 RBLog
Warszawa
Wójt Gminy Ostrów
Mazowiecka
Zajęcia promocyjnoinformacyjne dotyczące
358
popularyzacji zawodowej
służby wojskowej
Pokaz sprzętu wojskowego: Zespól urz. do rozp.
Skażeń na sam. opanc. BROM-2rs - 1 szt. Zespól
01.06.
urz. do rozp. skaż. Na sam. OAZ-469 - 1 szt. 2
Ostrów Mazowiecka
żołnierzy do zabezpieczenia pokazu. Stoisko
promujące Skład Komorowo.
Skład Komorowo
2 RBLog
Warszawa
Wójt Gminy Ostrów
Mazowiecka
Strona 45
359 Dożynki Gminne
Pokaz sprzętu wojskowego:
Zespól urz. do rozp. skażeń na sam. opanc. BRDM2rs - 2 szt. Zespót urz. do rozp. skaż. na sam. OAZ469 - 1 szt. Wsparcie logistyczne poprzez
01.06.
wydzielenie samochodu ciężarowego potrzebnego
Ostrów Mazowiecka do przewiezienia sprzętu kwaterunkowego oraz
namiotów. Użyczenie namiotów NS-64 -2 kpl., 2
żołnierzy do zabezpieczenia pokazu, 2 pracowników
wojska, którzypomogą przy rozłożeniu i złożeniu
namiotów. Iveco Hiab do transportu BRDM-2rs.
Skład Komorowo
Ogólnopolskie zawody
sportowo - obronne
360
"Sprawni jak żołnierze
- 2016” - etap wojewódzki
02.06.
Las Pietrasze
Białystok
Zabezpieczenie konkurencji:
Rzut granatem ćwiczebnym RG 42;
- 10 szt. granatów szkolnych bez zapalnika.
25 WOG Białystok
361 Zawody Sportowo- Obronne
03.06.
Strzelnica
Garnizonowa
„Zielona”
Przydzielenie limitu amunicji do:
- broni krótkiej 9mm nb. pist.wz.93 - 1400 szt.
- do broni długiej 5,56 mm nb. z poc. stalowym do
kbs Beryl - 1400 szt.
Udostępnienie i wystawienie czterech namiotów
wyposażonych w stoły i taborety na 120 osób.
25 WOG Białystok
Spotkanie członków
362 Stowarzyszenia Przyjaciół
Wojskowej Akademii Technicznej
03-05.06.
Piła
Wydzielenie autobusu na trasie Warszawa-PiłaWarszawa
363 Zawody strzeleckie
09.06.
Braniewo
Nieodpłatne udostępnienie autokaru do przewozu
uczestników zawodów strzeleckich.
21 WOG Elbląg
10.06.
Elbląg
Odpłatne przygotowanie obiadu dla uczestników
Święta ZŻWP.
21 WOG Elbląg
11-12.06.
Starogard Gdański
Udostepnienie autokaru do przewozu Orkiestry
Wojskowej w Elblągu.
21 WOG Elbląg
364 Żołnierski Obiad
Święto 2 Pułku Szwoleżerów
Rokitniańskiech. Obchody
365 10 mrocznicy powstania
Stowarzyszenia Szwadronu
Kawalerii
Wojewódzkie Zawody SportowoObronne żołnierzy rezerwy –
członków Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego oraz innych
organizacji proobronnych „O
366
puchar Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego” i „O
puchar Prezesa Zarządu
Wojewódzkiego Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego”
14.06.
20 BZ Morąg
Wsparcie logistyczne poprzez: Wydzielenie
samochodu sanitarnego z obsługą do
zabezpieczenia zawodów, (sanitarka, ratownik
medyczny).Udostępnienie autokaru do przewozu
uczestników zawodów na trasie Olsztyn -Morąg Olsztyn.
Strona 46
2 RBLog
Warszawa
Kuratorium Oświaty
w Białymstoku
18 pr Białymstok
Zarząd Wojewódzki
Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego
Stowarzyszenie Przyjaciół
Wojskowej Akademii
Technicznej
Związek Żołnierzy Wojska
Polskiego Zarząd Rejonowy w
Elblągu
Związek Żołnierzy Wojska
Polskiego Zarząd Rejonowy w
Elblągu
2 RBLog
Warszawa
22 WOG Olsztyn
Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka
Stowarzyszenie Szwadron
Kawalerii im. 2 Pułku
Szwoleżerów Rokitniańskich
20 BZ Morąg
Zarząd Wojewódzki Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego
Obchody Święta Pułku Ułanów
Karpackich w V rocznicę
367 przejęcia tradycji przez 18.
Białostocki Pułk
Rozpoznawczy
368 Zawody strzeleckie ZŻWP
Podróż Wojskowo - Historyczna
połączona ze zwiedzaniem
369 zabytków Warmii – śladami
Kopernika i Biskupów
Warmińskich
370 Zawody i treningi LOK
Przewóz uczniów klasy
mundurowej na planowany obóz
371
szkoleniowy do jednostki
wojskowej w Siedlcach
372 Junior Rangers w Koszarach
373
Święto 18 Białostockiego
Pułku Rozpoznawczego
374 Obóz rehabilitacyjno-integracyjny
XV Jubileuszowe Centralne
Zawody Sportowo-Obronne
375 Żołnierzy Rezerwy - członkow
związku Żołnierzy Wojska
Polskiego
Dni Miasta Białegostoku
376 - akcja promocyjna 18 Pułku
Rozpoznawczego
16-18.06.
Białystok
Odpłatne zabezpieczenie obiadu dla uczestników
spotkania (17.06.) w oparciu o stołówkę 25 WOG.
17.06.
07.10.
Piątnica
18-19.06.
Lidzbark Warmiński,
Pieniężno,
Frombork, Krynica
Morska
Wydzielenie mikrobusa do przewozu sprzętu
nagłaśniającego i osób na trasie Łomża-PiątnicaŁomża
2 RBLog
Warszawa
Niedpłatne udostępnienie autokaru do przewozu
uczestników wycieczki.
22 WOG Olsztyn
19.06.,11.09.
Bezwola
Udostępnienie strzelnicy nietypowej do
przeprowadzenia zajęć. Zabezpieczenie medyczne,
broń i amunicję zabezpiecza LOK.
Wydzielenie 2 autokarów do przewozu uczniów
20.06. 27.09.
na trasie Puszcza Mariańska-Siedlce-Puszcza
Warszawa, Siedlce
Mariańska
23.06.
Skład Osowiec
23-24.06.
Białystok
27.06-04.08.
Czarna Hańcza
(Żylin)
Udostępnienie pomieszczeń Składu Osowiec
do zakwaterowania uczestników i opiekunów obozu
letniego (20 osób)
Wydzielenie: 1 kuchnia polowa, kucharze, namioty,
sprzęt kwaterunkowy, sprzęt muzyczny, agregat
prądotwórczy.
Odpłatne przygotowanie i wydanie posiłku w trakcie
uroczystości.
Zabezpieczenie materiałowe obozu:
12 szt.namiotów NS, 45 szt. łóżek wojskowych
i materacy.
Odpłatne przygotowanie obiadu dla ok. 110 osób,
30.06.
przygotowanie kawy i herbaty oraz dystrybucja
Strzelnica 1 BPanc przygotowanych posiłków.
Wesoła
Wydzielenie lekarza lub ratownika medycznego
z samochodem sanitarnym.
czerwiec
Wydzielenie: 1 kuchnia polowa, kucharze, namioty.
(1 dzień)
Odpłatne przygotowanie i wydanie grochówki w
Białystok
trakcie uroczystości. Zabezpieczenie medyczne.
377
Wsparcie procesu edukacyjnego
uczniów klas mundurowych.
czerwiec
(1 dzień)
Gdynia
Udostępnienie autokaru do przewozu uczniów klas
mundurowych do Akademii Marynarki Wojennej
w Gdyni.
378
Wsparcie procesu edukacyjnego
uczniów klas mundurowych.
czerwiec
(1 dzień)
Olsztyn
Udostępnienie autokaru do przewozu uczniów
na wojewódzkie zawody klas mundurowych.
Strona 47
25 WOG Białystok 18 pr Białymstok
WT Łomża
WKU Łomża
2 RBLog
Warszawa
2 RBLog
Warszawa
1 BPanc Wesoła
Skład Osowiec
2 RBLog
Warszawa
25 WOG Białystok 18 pr Białymstok
21 WOG Elbląg
21 WOG Elbląg
Zarząd Miejsko-Gminny LOK
w Miedzyrzecu Podlaskim
Liceum Ogólnokształcące
im. Czesława Tańskiego
w Puszczy Mariańskiej
Dyrektor Biebrzańskiego Parku
Narodowego
Stowarzyszenie Przyjaciół
18.Białostockiego Pułku
Rozpoznawczego
Funadcja Ducha na Rzecz
Rehabilitacji Naturalnej Ludzi
Niepełniosprawnych
w Toruniu.
24 WOG Giżycko
25 WOG Białystok
Związek Żołnierzy Wojska
Polskiego
Zarząd Stowarzyszenia
Oficerów
15 WMDZ
Skład Bezwola
26 WOG Zegrze
Stowarzyszenie
Ułanów Karpackich
1 BPanc Wesoła
18 pr Białymstok
Związek Żołnierzy Wojska
Polskiego - Zarząd Główny
Stowarzyszenie Przyjaciół
18. Białostockiego Pułku
Rozpoznawczego
Dyrekcja Zespołu Szkół
Techniczno-Informatycznych w
Elblągu.
Dyrekcja Zespołu Szkół
Techniczno-Informatycznych w
Elblągu
Pokaz udzielania pierwszej
pomocy medycznej oraz
379
ratownictwa medycznego dla
uczestników festynu
czerwiec
(1 dzień)
Elbląg
Przygotowanie i prowadzenie pokazu przez
ratowników medycznych z ambulatorium 21 WOG.
Święto parafialne w cerkwi
380
pw. Piotra i Pawła
12.07.
Białystok
Wydzielenie: 1 kuchnia polowa, kucharze, namioty,
sprzęt kwaterunkowy, sprzęt muzyczny, agregat
prądotwórczy. Odpłatne przygotowanie i wydanie
grochówki w trakcie uroczystości.
Obchody święta 15 WMDZ –
381 Święta Stowarzyszenia na
Polach Grunwaldu
16.07.
Olsztyn, Grunwald
Nieodpłatne udostępnienie mikrobusu do przewozu
uczestników święta.
Ogólnopolska Akcja "Sprzątanie
382
Biebrzy"
16.07. 24.09.
Biebrzański Park
Narodowy
Wydzielenie 1 samochodu ciężarowego średniej
ładowności do transportu nurków i wyposażenia
na trasie Osowiec-Dawidowizna-GoniądzDawidowizna-Osowiec
Skład Osowiec
23-24.07.
Gdynia,
Westerplatte,
Gdańsk, Pruszcz
Gdański, Malbork
Niedpłatne udostępnienie autokaru do przewozu
uczestników wycieczki.
22 WOG Olsztyn
Zarząd Wojewódzki Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego
24 WOG Giżycko
"PODWODNIK" Szkoła
Ratownictwa, Sportów Wodnych
i Obronnych Strzelniki k/Orzysza
Podróż wojskowo-historyczna
„Morze, nasze morze”. Złożenie
kwiatów na Westerplatte,
zwiedzanie Muzeum Marynarki
383 Wojennej w Gdyni, portu
wojennego w Gdyni i
zacumowanych tam okrętów 3
Flotylli Okrętów oraz Muzeum
„Zamek Krzyżacki”
Obóz przysposobienia
obronnego przygotowujący do
384
Mistrzostw Sportowo-Obronnych
Stowarzyszeń Młodzieżowych
385 V Piknik Militarny Orzysz
Uroczystości upamiętniające
386 77 rocznicę września 1939 roku
w Mławie
387
IX Rekonstrukcja Bitwy pod
Mławą 2016
lipiec-sierpień
(10 dni)
Ośrodek Sportów
Wodnych w Giżycku
05-17.08.
OSP WL Bemowo
Piskie,
OSF Orzysz
26.08.
Mława
27.08. Uniszki
Zawadzkie
Zabezpieczenie 5 namiotów NS, 25 łóżek, 25
materacy, 25 kompletów pościeli, 25 kocy, 50
taboretów, 7 stołów,
4 termosy do przewożenia żywności.
Zabezpieczenie posiłków regeneracyjnych - zupy
koszt przygotowania posiłków pokrywa
wnioskodawca):
-dn. 12.08. - 600 porcji,
- dn. 13-15.08. po 800 porcji.
Zabezpieczenie: 120 szt. łóżek polowych, 45 szt.
namiotów NS, siatki maskujące, gaśnice.
Wydzielenie środka transportu (1-2 mikrobusy)
do przewozu ekspozycji oraz ekspozycja
wyposażenia indywidualnego współczesnego
żołnierza.
Wydzielenie środka transportu (1-2 mikrobusy)
do przewozu ekspozycji oraz ekspozycja
wyposażenia indywidualnego współczesnego
żołnierza.
Strona 48
Stowarzyszenie Przyjaciół
"Zawada" w Elblągu
21 WOG Elbląg
25 WOG Białystok 18 pr Białymstok
Zarząd Stowarzyszenia
Oficerów
15 WMDZ
22 WOG Olsztyn
24 WOG Giżycko
Stowarzyszenie Przyjaciół
18. Białostockiego Pułku
Rozpoznawczego
2 RBLog
Warszawa
WŻW Bemowo
Piskie,
RZI Olsztyn
Dyrektor Biebrzańskiego Parku
Narodowego
Miejski Ośrodek Sportów
i Rekreacji w Orzyszu.
2 RBLog
Warszawa
Burmistrz Miasta Mława
2 RBLog
Warszawa
Burmistrz Miasta Mława
Odsłonięcie pomnika Danuty
Siedzikówny ps. "INKA"sanitariuszki 5 Wileńskiej
388
Brygady Armii Krajowej mjr
Zygmunta Szendzielarza ps.
"Łupaszka"
Turniej Gier Bitewnych
389
„Olsztyńskie Rubieże”
Zawody Strzeleckie o nóż
390 Dowódcy 18 Białostockiego
Pułku Rozpoznawczego
Mistrzostwa Świata w Koszeniu
391 Bagiennych Łąk dla Przyrody
"Biebrzańskie Sianokosy"
Wycieczka turystycznohistoryczna. Wystawa
392
historyczna poświęcona
Wojnie Obronnej 1939 r.
Centralne obchody Święta
393 Żołnierza-Górnika "Warszawa
2016"
394
395
Festyn Patriotyczny pn. "Tobie
Ojczyzno"
Festyn Patriotyczny pn. Tobie
Ojczyzno
396 Jesienny Piknik Militarny
27.08.
Miłomłyn
Udostepnienie autokaru do przewozu Orkiestry
Wojskowej Elbląg.
21 WOG Elbląg
WSzW Olsztyn,
Orkiestra
Wojskowa Elbląg
Wsparcie logistyczne poprzez udostępnienie hali
22 WOG Olsztyn
sportowej na podstawie odrębnej umowy z RZI.
Wsparcie logistyczne poprzez wydzielenie: 1 x
autobus, 2 x sam. OT, 1 x sam. CT, kuchnia polowa,
kucharze, namioty, sprzęt muzyczny, agregat
prądotwórczy, odpłatne przygotowanie i wydanie
02.09.
posiłku. Amunicja z limitu Departamentu Komunikacji
25 WOG Białystok 18 pr Białymstok
OC Zielona
Społecznej:
9 mm nb pist. - 300 szt.,
5,56 mm nb - 500 szt.,
7,62 nb kb - 500 szt.,
7,62 nb kb - 100 szt.
Udostępnienie pomieszczeń Składu Osowiec
02-04.09.
2 RBLog
do zakwaterowania uczestników Mistrzostw
Skład Osowiec
Skład Osowiec
Warszawa
narodowości polskiej (35 osób).
Wydziele środka transportu do przewozu
03-04.09.
eksponatów na wystawę. Udostepnienie autokaru do
21 WOG Elbląg
Krojanty k/Chojnic przewozu członków Stowarzyszenia Denar na
inscenizację szarży 18 pułku ułanów pod krojantami.
Odpłatne przygotowanie grochówki z pieczywem,
05.09.
DG Warszawa;
kawy i herbaty dla ok. 300 osób. Przewiezienie i
26 WOG Zegrze
Warszawa - Cytadela
DKS MON
dystrybucja przygotowanych posiłków
27-28.08.
Olsztyn
10-12.09.
Lotnisko Bemowo
Warszawa
11.09.
Lotnisko Bemowo
Warszawa
16.09.
Warszawa
(Targówek)
Wydzielenie i użyczenie namiotów konferencyjnych.
Transport i obsługa wnioskowane przez Fundację
do 1. BLTr.
Odpłatne przygotowanie posiłków oraz organizacja
miejsca ich wydania dla obsługi festynu
(wolontariusze, służby przygotowawcze, osoby
wspomagajace). Posiłki dostarczy w rejon
przedsięwzięcia 9. BWD DG RSZ.
Wydzielenie autokaru z kierowcą do przewozu
żołnierzy ze zgrupowania wojskowego w rejon
festynu i z powrotem.
Wydzielenie środka transportu (1-2 mikrobusy)
do przewozu ekspozycji oraz ekspozycja
wyposażenia indywidualnego współczesnego
żołnierza
Strona 49
2 RBLog
Warszawa
26 WOG Zegrze
2 RBLog
Warszawa
Komitet Społeczny Budowy
Pomnika Danuty Siedzikówny
"Inki"
w Miłomłynie.
Olsztyński Klub Fantastyki
Stowarzyszenie Przyjaciół
18. Białostockiego Pułku
Rozpoznawczego
Dyrektor Biebrzańskiego Parku
Narodowego
Stowarzyszenie HistorycznoPoszukiwawcze "DENAR"w
Elblągu
Związek Represjonowanych
Politycznie Żołnierzy Górników
Krajowy Zarząd
Fundacja Byłych Żołnierzy
1 BLTr Warszawa Jednostek Specjalnych GROM
im. gen. bryg. S.Petylickiego
1 BPanc Wesoła,
9. BWD DG RSZ
Fundacja Byłych Żołnierzy
Jednostek Specjalnych GROM
im. gen. bryg. S. Petelickiego
Burmistrz Dzielnicy Targówek
Wojskowy Komendant
Uzupełnień Warszawa-Praga
Zlot (Uroczysty Apel) organizacji
proobronnych i klas
mundurowych przed Grobem
397
Nieznanego Żołnierza na Placu
Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Warszawie
Podróż Wojskowo – Historyczna
398 połączona ze zwiedzaniem
miejsc pamięci narodowej
399
Festyn żołnierski "Niedziela
z wojskiem"
400 Podróż wojskowo - historyczna
Podróż wojskowo-historyczna
„Szlakiem Wału Pomorskiego” pobyt na Centralnym Poligonie
Sił Powietrznych w Wicku
401 Morskim obserwacja strzelań
rakietowych, zwiedzaniem
CSMW w Ustce oraz
miejscowości tworzących Wał
Pomorski
Festyn rodzinny - propagowanie
historii i profilaktyki wraz
402
ze Stowarzyszeniem Bajeczne
Sochonie
403 Podróż turystyczno-krajoznawcza
404 Zawody o puchar Comp
405 V Półmaraton Niepodległości
406
XXIII finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
17.09.
Warszawa
Wydzielenie 1 autokaru z kierowcą do transportu
uczestników Zlotu z miejsca zbiórki na Uroczysty
Apel i z powrotem. Dokładna trasa do ustalenia w
okresie przygotowawczym Zlotu.
Kierunek: Giżycko-Warszawa-Giżycko
17-18.09.
Nieodpłatne udostępnienie autokaru do przewozu
Malbork, Kwidzyn,
uczestników wycieczki.
Chełmno nad Wisłą
Odpłatne przygotowanie grochówki z pieczywem dla
ok. 500 osób, przewiezienie i dystrybucja
przygotowanych posiłków, pokrycie kosztów
18.09.
skierowania sprzętu wojskowego z JW. będacych na
Legionowo
zaopatrzeniu
i wspierajacych ww. przedsięwzięcie, wystawienie
stoiska promocyjnego.
22-25.09.
Hel
Wydzielenie autobusu do przewozu uczestników
wycieczki.
24-25.09.
Słupsk, Ustka,
Nieodpłatne udostępnienie autokaru do przewozu
poligon Wicko
uczestników wycieczki.
Morskie,
Koszalin, Kołobrzeg
wrzesień
(1 dzień)
Sochonie
wrzesień-październik
(3 dni)
Warmia
wrzesień-październik
(3 dni)
Warszawa
Rembertów
listopad (1 dzień)
Ogonki k.
Węgorzewa
10.01.
Nowa Dęba
Wsparcie logistyczne poprzez wydzielenie:
1 x kuchnia polowa, kucharze, namioty
Odpłatne przygotowanie i wydanie grochówki.
Wydzielenie autokaru z kierowcą do przewozu
członków koła
Wydzielenie 1 namiotu, 1 agregatu, stoły, krzesła,
podgrzewacze
Zabezpieczenie posiłków regeneracyjnych - zupa
(koszt przygotowania posiłków pokrywa
wnioskodawca) dla ok. 250 osób.
3. REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Nieodpłatne użyczenie 3 namiotów polowych.
Strona 50
2 RBLog
Warszawa
Biuro ds. Proobronnych MON
Zarząd Stowarzyszenia
Oficerów
15 WMDZ
22 WOG Olsztyn
26 WOG Zegrze
DG RSZ
Warszawa,
CSŁiI Zegrze,
9 BWD DGRSZ,
1 BPanc Wesoła,
WAT Warszawa,
CSAiU Toruń
25 WOG Białystok 18 pr Białymstok
22 WOG Olsztyn
25 WOG Białystok 18 pr Białymstok
Muzeum Historyczne w
Legionowie
Stowarzyszenie Przyjaciół
18. Białostockiego Pułku
Rozpoznawczego
Zarząd Wojewódzki Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego
Stowarzyszenie Przyjaciół
18. Białostockiego Pułku
Rozpoznawczego
26 WOG Zegrze
Koło PTTK nr 1 przy 26 WOG
2 RBLog
Warszawa
Centralny Wojskowy Klub
Sportowy Legia Warszawa
Sekcja Strzelecka
24 WOG Giżycko
Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Węgorzewie
33 WOG Nowa
Dęba
Samorządowy Ośrodek Kultury
w Nowej Dębie
407
Udostępnianie obiektów
sportowych
Udostępnienie pomieszczeń
celem zorganizowania zebrań
408
członków Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego
„lzba Pamięci i Tradycji Strzelca,
Żołnierza Wojska Polskiego
409
Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego w Rzeszowie”
„Bliżej wojska” Udostępnianie
zbiorów Sali Tradycji, pokazy
410
sprzętu wojskowego, udział
oficerów w Dniach Historii
styczeń-marzec,
wrzesień-grudzień
3 RBLog Kraków
Udostepnianie hali sportowej, w ramach podpisanej
umowy uzyczenia do prowadzenia zajęć sportowych
z dziećmi i młodzieżą, zawodnikami WKS WAWEL,
zgodnie z zatwierdzonym planem wykorzystania hali
sportowej.
styczeń-grudzień Umożliwienie korzystania z pomieszczenia
(1 dzień w miesiącu) znajdującego się w budynku nr 3 (sala odpraw) na
31 WOG Zgierz
podstawie odrębnej umowy z RZI.
styczeń-grudzień
34 WOG Rzeszów
Udostępnienie użytkowanego pomieszczenia przy
ul. Lwowskiej 4 w Rzeszowie, na podstawie odrębnej
umowy z RZI.
styczeń-grudzień
Oddelegowanie prelegentów, nieodpłatne
(1 dzień w miesiącu)
zapewnienie transportu (autobus).
Kraków
3 RBLog Kraków
RZI Kraków
Związek Żołnierzy Wojska
Polskiego w Zgierzu
31 WOG Zgierz
34 WOG
Rzeszów
WSzW Rzeszów
RWT Rzeszów
3 RBLog Kraków
Zawody sportowo - obronne
412 Puchar Wojewody
Świętokszyskiego
Zabezpieczenie medyczne zawodów - ratownik
medyczny i samochód sanitarny
33 WOG Nowa
Dęba
CPdMZ Kielce
413
Nieodpłatne udostępnienie mikrobusu
35 WOG Kraków
414
415
416
417
09.04.
Stary Gaj
30.04.; 11.06.;
13.08.; 10.11.
Strzelnica KW Policji
Kielce
kwiecień
Spotkanie ze starostami Olkusza
(1 dzień)
i Miechowa
Olkusz, Miechów
kwiecień
Dzień otwartej szkoły
(1 dzień)
Rzeszów
Konkurs dla uczniów
Ochotniczych Hufców Pracy
kwiecień
Województwa Podkarpackiego
(1 dzień)
pn. "Sprawny w zawodzie Rzeszów
bezpieczny w pracy"
w specjalności mechanik
pojazdów samochodowych
Podróż historycznokwiecień
geograficzna Przełęczą
(1 dzień)
Dukielską
Dukla
Zajęcia - pokaz dla studentów
kwiecień, listopad
kierunku Logistyka i
(1 dzień w miesiącu)
Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Rzeszów
Towarzystwo Przyjaciół Związku
Strzeleckiego „STRZELEC”
w Rzeszowie
Fundacja „Aktywne Dzieciaki”
im. dr H. Jordana w Krakowie
35 WOG Kraków
Wsparcie logistyczne poprzez nieodpłatne
udostępnienie pojazdu osobowo dostawczego wraz
z kierowcą w celu przewiezienia sprzętu i osób oraz
zabezpieczenia imprezy.
XXXIV Turniej Turystyczno
411
Obronny
Wojskowy Klub sportowy
"WAWEL"
Oddział Wojskowy PTTK
w Lublinie
Świętokrzyski Zarząd
Wojewódzki Zwiazku Żołnierzy
Wojska Polskiego
Małopolski Zarząd
Wojewódzkiego Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego
Statyczny pokaz sprzętu wojskowego: transportery
opancerzone, HMWWV, sprzęt łączności. Udział
3 żołnierzy zawodowych oraz 3 pracowników wojska.
RWT Rzeszów
3 RBLog Kraków
Zespół Szkół Samochodowych
w Rzeszowie
Umożliwienie przeprowadzenia na bazie
Rejonowych Warsztatów Technicznych w Rzeszowie
części praktycznej wojewódzkiego etapu konkursu.
Pomoc w przygotowaniu zadań praktycznych oraz
ocenie prawidłowości ich wykonania.
RWT Rzeszów
3 RBLog Kraków
Podkarpacki Wojewódzki
Komendant Ochotniczych
Hufców Pracy
Nieodpłatne udostępnienie autobusu.
Prezentacja wyposażenia i działania Rejonowych
Warsztatów Technicznych w Rzeszowie.
Strona 51
Małopolski Zarząd
Wojewódzkiego Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego
35 WOG Kraków
RWT Rzeszów
3 RBLog Kraków
Politechnika Rzeszowska Dziekan Wydziału Zarządzania
XXXIX Wiosenny Azymut
418
Wojskowy
419
Spotkanie Kawalerów Orderu
Virtuti Militari
Strzelanie Królewskie o godność
420 Krakowskiego Króla Kurkowego
i Marszałków A.D. 2016
421
Warsztaty strzeleckie w
strzelaniu długodystansowym
109 rocznica śmierci lekarza –
422 społecznika – patrioty dr
Hanryka Jordana
Zawody strzeleckie o Puchar
Polski w strzelaniu
423
długodystansowym
pk. SNAJPER NOWA DĘBA
Wojewódzkie Zawody Sportowo
424
- Obronne
425
„Dni Jordanowskie”
- Międzynarodowy Dzień Dziecka
426 Noc Muzeów 2016
427 Piknik szkolny
428 Dni Głogowa Małopolskiego
07.05.
Stary Gaj
Wsparcie logistyczne poprzez nieodpłatne
udostępnienie pojazdu osobowo dostawczego wraz
z kierowcą w celu przewiezienia sprzętu i osób oraz
zabezpieczenia imprezy.
13.05.
Racławice
Nieodpłatne udostępnienie 1 busa.
14.05.
(1 dzień)
Kraków
16-19.05.
Nowa Dęba
18.05.
Kraków Cmentarz
Rakowicki
20-22.05. 14-16.10.
Nowa Dęba
24.05.
Strzelnica
25 BKPow
Tomaszów
Mazowiecki
28.05-01.06.
Kraków, Park
Jordana
maj
(1 dzień)
Muzeum Armii
Krajowej w Krakowie
maj
(1 dzień)
Rzeszów
maj-czerwiec
(1 dzień)
Głogów Małopolski
Nieodpłatne udostępnienie 20 stolików, 80 krzeseł,
4 namiotów promocyjnych, 10 termosów, masztu z
flagą, przygotowanie grochówki (koszt przygotowani
grochówki ponosi wnioskodawca), zabezpieczenie
elektryka.
5 namiotów NS, komplet 30 łózek (materac, koc,
pościel) dla Biura Obliczen i zakwaterowania
uczestników.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej,
nieodpłatne zapewnienie transportu, nagłośnienie,
udostępnienie kompletu flag z podstawami.
Użyczenie 6 namiotów NS, komplet 50 łóżek
(materac, koc, pościel) dla Biura Obliczen i
zakwaterowania uczestników.
RWT Rzeszów
3 RBLog Kraków
Oddział Wojskowy PTTK
w Lublinie
35 WOG Kraków
Małopolski Zarząd
Wojewódzkiego Związku
żołnierzy Wojska Polskiego
35 WOG Kraków
Towarzystwo Strzeleckie
Bractwo Kurkowe w Krakowie
33 WOG Nowa
Dęba
OSPWL Nowa
Dęba
Podkarpacki Zarząd
Wojewódzki Ligi Obrony Kraju
35 WOG Kraków
Orkiestra
Wojskowa Kraków
Fundacja „Aktywne Dzieciaki”
im. dr H. Jordana w Krakowie
33 WOG Nowa
Dęba
OSPWL Nowa
Dęba
Zabezpieczenie amunicji:
-9 mm nb wz 93 - 1500 szt.;
-5,56 mm nb do kbk Beryl - 1600szt.;
- tarcze figura boj Nr 23 P - 160 szt.
31 WOG Zgierz
Poczet sztandarowy, wojskowa asysta honorowa,
nieodpłatne udostępnienie flag, sprzętu
nagłaśniającego
(1 kpl.), 3 agregatów prądotwórczych, 4 pawilonów
aluminiowych, 80 stołów, 150 krzeseł, 30 wieszaków,
10 termosów, sanitarki, zapewnienie transportu,
udostępnienie sceny. Przygotowanie poczęstunku
(koszty ponosi wnioskodawca).
35 WOG Kraków
Przygotowanie wojskowej grochówki i organizacja
kuchni polowej (do 2000 porcji) – koszty
przygotowania grochówki ponosi wnioskodawca.
35 WOG Kraków
OŻW Kraków
Muzeum Armii Krajowej w
Krakowie
RWT Rzeszów
3 RBLog Kraków
Szkoła Podstawowa Nr 25
w Rzeszowie
RWT Rzeszów
3 RBLog Kraków
Burmistrz Miasta Głogowa
Statyczny pokaz sprzętu wojskowego -transportery
opancerzone, HMWWV, sprzęt łączności. Udział
3 żołnierzy i 3 pracowników wojska.
Statyczny pokaz sprzętu wojskowego - transportery
opancerzone, HMWWV, sprzęt łączności. Udział
3 żołnierzy i 3 pracowników wojska.
Strona 52
25 BKPow
Tomaszów
Mazowiecki
Podkarpacki Zarząd
Wojewódzki Ligi Obrony Kraju
Zarząd Wojewódzki Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego
w Łodzi
Fundacja „Aktywne Dzieciaki”
im. dr H. Jordana w Krakowie
429
Intronizacja Króla Kurkowego
A.D. 2016
04.06.
Park Strzelecki
Kraków
Nieodpłatne udostępnienie 4 namiotów
promocyjnych,
20 stolików, 80 krzeseł, 10 termosów, przygotowanie
grochówki (koszt przygotowani grochówki ponosi
wnioskodawca).
35 WOG Kraków
32 WOG Zamość
XV Edycja Zawodów Sportowo
430
– Obronnych
10.06.
Strzelnica
Srebryszcze
1 bz Chełm
Odpłatne przygotowanie posiłku (grochówka z
wkładką) dla 60 osób.
431 MILITARIADA 2016
18-19.06.
Nowa Dęba
Użyczenie sprzętu:
Namiot NS - 25szt.
Łóżko polowe - 150 szt.
432
Obóz szkoleniowy dla uczniów
klasy I LO profil wojskowy
Strzelanie połączonego
433 ze spotkaniem młodzieży
z klas mundurowych
III edycja Międzynarodowych
434 Małopolskich Spotkań z
Folklorem
435
174 rocznica urodzin dr Hanryka
Jordana
Rodzinny Rajd Wojska
Polskiego i XVII Rodzinne
436 Zawody Strzeleckie Wojska
Polskiego „Tatry- PieninyBeskidy-Gorce 2016”
96 rocznica Bitwy pod
Komarowem
437 „Komarów 2016”.
VI manewry Kawalerii
pod Komarowem
438
96 rocznicy Bitwy pod
Komarowem
27.06-01.07.
04.07-09.07.
Nowa Dęba
czerwiec
(1 dzień)
Kraków-Pasternik
01.07-07.08.
Myślenice
23.07.
Kraków, Park
Jordana
21-27.08.
Trasa Rajdu
24-28.08.
Komarów, Osada,
Krynice, Rachanie,
Miączyn, Sitno,
Łabunie
26-28.08.
Wolica Śniatycka
Towarzystwo Strzeleckie
Bractwo Kurkowe w Krakowie
1 bz Chełm
Zarząd Wojewódzki Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego
w Lublinie
21 BSP Rzeszów,
25 BKPow
Samorządowy Ośrodek Kultury
Tomaszów Maz.
w Nowej Dębie
6 BPD Kraków
Zespól Szkół
33 WOG Nowa
OSPWL Nowa
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w
Dęba
Dęba
Stalowej Woli
Małopolski Zarząd
35 WOG Kraków
Wojewódzkiego Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego
Dyrektor Międzynarodowych
3 RBLog Kraków
RZI Kraków
Małopolskich Spotkań z
Folklorem
33 WOG Nowa
Dęba
Całodzienne odpłatne wyzywienie na bazie stołówki
wojskowej
Nieodpłatne udostępnienie: 5 termosów, 1 grilla,
pistoletu wojskowego i 1000 szt. amunicji, 800 szt.
amunicji do KBKS.
Użyczenie 200 łóżek koszarowych (RZI Kraków) i
200 materacy do łóżek koszarowych oraz pościeli (3
RBLog).
Wystawienie wojskowej asysty honorowej,
nieodpłatne zapewnienie transportu, nagłośnienia,
kompletu flag z podstawami.
Transport (autokar) do przewozu uczestników oraz
do obsługi rajdu w trakcie jego trwania, zgodnie
z programem.
Nieodpłatne użyczenie:
- 30 namiotów NS- 10,
- 250 łóżek polowych,
- 250 materacy,
- 10 szt. gaśnic,
- 1 szt. kuchnia polowa z obsługą,
- polowy węzeł sanitarny z wyposażeniem oraz
zbiornikiem na wodę
- transportem wyżej wymienionego sprzętu.
Zapewnienie wsparcia logistycznego dla
przedsięwzięć Gminy polegającego na
przygotowaniu i transporcie grochówki wojskowej do
miejsca uroczystości w Wolicy Śniatyckiej. (Koszty
związane z przygotowaniem grochówki ponosi
wnioskodawca).
Strona 53
Fundacja „Aktywne Dzieciaki”
im. dr H. Jordana w Krakowie
35 WOG Kraków
3 RBLog Kraków
6 BPD Kraków
Wojskowe Stowarzyszenie
"Sport-Turystyka-Obronność"
33 WOG Nowa
Dęba
3 bz Zamość,
DG Warszawa
Stowarzyszenie Bitwa
pod Komarowem
32 WOG Zamość
3 bz Zamość
2 pr Hrubieszów
Gmina Komarów Osada
439
XVI Rajd po Ziemi Lubelskiej
im. Tadeusza Kamińskiego
Strzelanie Jesienne o Klejnot
Króla
440
i Marszałków oraz Puchary
Generalskie
Zlot (Uroczysty Apel) organizacji
proobronnych i klas
mundurowych przed Grobem
441
Nieznanego Żołnierza na Placu
Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Warszawie
442
XXXIX Jesienny Azymut
Wojskowy
443
Podróż historyczno-geograficzna
szlakiem walki gen. Maczka
Podróż historyczno444 geograficzna szlakiem fortów
Miasta Krakowa
445 Narodowe Święto Niepodległości
446 „Dzieci dla wojska”
Bal sylwestrowy dla kadry
447 i pracowników wojska Garnizonu
Wrocław
448
Spotkanie opłatkowe członków
ZIW RP Oddział Wrocław
449
Spotkanie Noworoczne członków
Koła SChWRP
Zimowy Obóz Szkoleniowy
450
,,WĘDRZYN”
Wsparcie logistyczne poprzez nieodpłatne
udostępnienie pojazdu osobowo dostawczego typu
10.09.
Lublin lub Fiat Dukato wraz z kierowcą w celu
Zemborzyce
przewiezienia sprzętu i osób oraz zabezpieczenia
imprezy.
Nieodpłatne udostępnienie 20 stolików, 80 krzeseł,
17.09.
4 namiotów promocyjnych, 10 termosów,
Kraków - Pasternik przygotowanie grochówki (koszt przygotowania
grochówki ponosi wnioskodawca).
17.09.
Warszawa
24.09.
Stary Gaj
Wydzielenie 2 autokarów z kierowcami do transportu
uczestników Zlotu z miejsca zbiórki na Uroczysty
Apel i z powrotem. Dookładne trasy do ustalenia
w okresie przygotowawczym Zlotu.
Trasy przejazdu:
32 WOG - Zamość-Warszawa-Zamość,
35 WOG - Kraków-Warszawa-Kraków
Wsparcie logistyczne poprzez nieodpłatne
udostępnienie pojazdu osobowo dostawczego typu
Lublin lub Fiat Dukato wraz z kierowcą w celu
przewiezienia sprzętu i osób oraz zabezpieczenia
imprezy.
RWT Rzeszów
3 RBLog Kraków
Oddział Wojskowy PTTK
w Lublinie
Towarzystwo Strzeleckie
Bractwo Kurkowe w Krakowie
35 WOG Kraków
32 WOG Zamość
35 WOG Kraków
Biuro ds. Proobronnych MON
RWT Rzeszów
3 RBLog Kraków
Oddział Wojskowy PTTK
w Lublinie
wrzesień
(1 dzień)
Kraków
Nieodpłatne udostępnienie autobusu.
35 WOG Kraków
Małopolski Zarząd
Wojewódzkiego Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego
październik
(1 dzień)
Kraków
Nieodpłatne udostępnienie autobusu.
35 WOG Kraków
Małopolski Zarząd
Wojewódzkiego Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego
Statyczny pokaz sprzętu wojskowego - transportery
11.11.
opancerzone, HMWWV, sprzęt łączności. Udział
Głogów Małopolski
3 żołnierzy i 3 pracowników wojska.
11.11.
Nieodpłatne zapewnienie nagłośnienia, transportu,
Kraków
10 termosów.
4. REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
01.01.
Użyczenie pomieszczeń Klubu 4 RBLog (sala
Klub 4 RBLog
widowiskowa, restauracyjna) dla ok. 300 osób - na
Wrocław podstawie umowy użyczenia z RZI Wrocław
05.01.
Udostępnienie sali Klubu 4 RBLog. Obsługa
Klub 4 RBLog
techniczna przedsięwzięcia wraz z wyposażeniem i
Wrocław
nagłośnieniem. Ilość osób ok. 80.
16.01.
Klub 4 RBLog
25-31.01
Wędrzyn
RWT Rzeszów
Burmistrz Miasta Głogowa
35 WOG Kraków
Fundacja „Aktywne Dzieciaki”
im. dr H. Jordana w Krakowie
4 RBLog Wrocław
PPH "MIRPOL" Podolski
Tadeusz
Związek Inwalidów Wojennych
RP
Oddział Wrocław
Stowarzyszenie Chemików
Wojskowych Rzeczypospolitej
Polskiej Koło Wrocław
4 RBLog Wrocław
Udostępnienie dwóch pomieszczeń Klubu 4 RBLog.
wraz z wyposażeniem i sprzętem muzycznym.
4 RBLog Wrocław
Nieodpłatne zabezpieczenie medyczne zajęć ze
szkolenia strzeleckiego. Odpłatne zabezpieczenie
żywienia, w oparciu o stołówkę na terenie 17 BZ
Wędrzyn.
45 WOG Wędrzyn
Strona 54
3 RBLog Kraków
17 BZ Wędrzyn
Jednostka Strzelecka 4038
Poznań,ZS ,,Strzelec” OSW
Zabezpieczenie szkolenia klasy
451 mundurowej z przedmiotów
ogólno wojskowych
Przeprowadzanie zebrań Koła
zgodnie z Planem i
452
przedstawioną listą członków i
zaproszonych gości
Przeprowadzenie walnych
453
zebrań Koła
styczeń, marzec,
kwiecień, maj,
czerwiec, wrzesień,
październik, listopad,
grudzień
(1 dzień w miesiącu)
Oleśnica, Bierutów
styczeń, marzec,
maj, wrzesień,
listopad
(1 dzień w miesiacu)
2 WOG Wrocław
styczeń, marzec,
październik, grudzień
(1 dzień w miesiącu)
2 krr Oleśnica
Szkolenia sportowe grup
454 młodzieżowych WKS "Śląsk"
w zapasach w stylu wolnym
styczeń-czerwiec
Skład Milicz
Treningi sportowe dla
455 zawodników kół ŻZWP w
Oleśnicy
styczeń - grudzień
(4 dni w tygodniu)
WT Oleśnica
Spotkania członków Klubu
456
Leopolis
styczeń - grudzień
(raz w miesiącu)
Klub 4 RBLog
Zajecia biblioteczne dla uczniów
Szkoły Podstawowej nr 76 im. I
457
Armii Wojska polskiego we
Wrocławiu
Zajecia biblioteczne dla dzieci
458 z Przedszkola nr 52 we
Wrocławiu
459 Spotkania fotografików przyrody
460
Posiedzenie Prezydium Zarządu
Wojewódzkiego ZŻWP
styczeń-grudzień
(1 dzień w miesiącu)
Klub 4 RBLog
Wrocław
styczeń-grudzień
(1 dzień w miesiącu)
Klub 4 RBLog
Wrocław
styczeń - grudzień
(raz w miesiącu)
Klub 4 RBLog
Wrocław
styczeń - grudzień
Klub 4 RBLog
Wrocław
Zabezpieczenie prowadzenia zajęć z musztry,
szkolenie ogniowe i przedmioty ogólno wojskowe.
Wydzielenie instruktorów. Udostępnienie
materiałowe zajęć i obiektów szkoleniowych
Udostępnienie pomieszczenia do przeprowadzania
walnych zebrań Koła dla ok. 30 członków. Sala
konferencyjna 2 WOG - na podstawie odrębnej
umowy uzyczenia.
Udostępnienie pomieszczeń (Blok nr 3 w kompleksie
koszarowym 3003) - zgodnie z podpisaną z RZI
Wrocław umową użyczenia (w danym roku
kalendarzowym) w godz. 17.00-19.00.
Udostępnienie hali sportowej Składu 4 RBLog Milicz
na podstawie umowy użyczenia z RZI Wrocław,
w wymiarze: od poniedziałku do piątku
w godz.16.00-18.00.
Udostępnienie kortów tenisowych i zaplecza
socjalnego w Ośrodku Szkolenia Fizycznego WT
Oleśnica kompleks koszarowy 3003 - na podstawie
umowy użyczenia z RZI Wrocław w terminie: wtorek,
środa, czwartek, piątek oraz w dni wolne i święta w
godz. 16.00-20.00
Udostępnienie sali czytelni Klubu 4 RBLog. Obsługa
techniczna przedsięwzięcia wraz z wyposażeniem
i rzutnikiem.
2 krr Oleśnica
WSO WLąd
Wrocław
Zespół Szkół Ponad
gimnazjalnych
w Bierutowie
Starosta Powiatu Oleśnickiego 2 WOG
Wrocław
Związek Żołnierzy Wojska
Polskiego „im. 3 KOP”
2 krr Oleśnica
Związek Żołnierzy Wojska
Polskiego Zarząd Koła im.
LOTNIK
Skład Milicz
4 RBLog Wrocław
Wojskowy Klub Sportowy
"ŚLĄSK"
WT Oleśnica
4 RBLog Wrocław
Związek Żołnierzy Wojska
Polskiego Zarząd Wojewódzki
we Wrocławiu
4 RBLog Wrocław
Towarzystwo Miłośników Lwowa
i Kresów PołudniowoWschodnich Pierwszy Klub
Wrocławski "LEOPOLIS"
Prowadzenie lekcji bibliotecznych przez pracowników
biblioteki na terenie Klubu 4 RBLog - wg
4 RBLog Wrocław
harmonogramu.
Szkoła Podstawowa nr 76
we Wrocławiu
Prowadzenie lekcji bibliotecznych przez pracowników
biblioteki na terenie Klubu 4 RBLog - wg
4 RBLog Wrocław
harmonogramu.
Przedszkole nr 52 we Wrocławiu
Udostępnienie pomieszczenia Klubu 4 RBLog wraz
z wyposażenienie i sprzętem (rzutnik).
4 RBLog Wrocław
Związek Polskich Fotografików
Przyrody Okręg Dolnośląski
udostępnienie pomieszczenia nr 2 w Klubie 4 RBLog
- Andrzejówka, na podstawie umowy użyczenia z RZI 4 RBLog Wrocław
Wrocław.
Związek Żołnierzy Wojska
Polskiego Zarządu Wojewódzki
we Wrocławiu
Strona 55
Organizacja szkolenia
sportowego grup szkoleniowych
461 WKS „Ślask” w podnoszeniu
ciężarów, judo i biegu na
orientację
462
463
464
465
Wycieczka edukacyjna kadetów
ZSTiO w Gorzów Wlkp. śladami
martyrologii Polaków na
Kaszubach
Podróż historyczno-wojskowa.
Zwiedzanie Izby Pamięci
1 Samodzielnego Batalionu
Kobiecego im. Emilii Plater
w Platerówce
Posiedzenie Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Saperów
Polskich (ZG SSP)
VI Dolnoślaski Przeglad
Artystycznie zakręconych
Seniorów pn.: "Bo radość jest w
nas"
466
Przeprowadzenie walnych
zebrań Koła
467
Szkolenie programowe klas
„mundurowych”.
468
Spotkanie członków Koła
SChWRP z okazji Dnia kobiet
469
Konferencja nt. "1050 rocznica
Chrztu Polski"
styczeń-grudzień
Obiekty sportowe
2 WOG Wrocław
Udostępnienie sali podnoszenia ciężarów, judo i
siłowni wraz z zapleczem przy ul. Racławickiej do
prowadzenia zajec szkoleniowych z zawodnikami
sekcji podnoszenia ciężarów i judo oraz lekkiej
atletyki i biegu na orientację wojskowego Klubu
Sportowego „Śląsk” - na podstawie odrębnej umowy
użyczenia i zgodnie z zatwierdzonym planem
treningów.
2 WOG
Wrocław
Wojskowy Klub Sportowy „Śląsk”
01-21.02.
Szlak Pomorski
Nieodpłatne zabezpieczenie transportu uczestników
– autokar.
45 WOG Wędrzyn
ZSTiO Gorzów Wlkp.
06-07.02
Platerówka
Wydzielenie autokaru do przewozu 45 uczestników
podróży na trasie Krosno Odrzańskie – Platerówka –
Leśna – Świeradów Zdrój – Lubomierz – Krosno
Odrzańskie
44 WOG Krosno
Odrzańskie
Powiatowy Urząd Pracy
Krosno Odrzańskie
27-28.02.
CSWInż. I Chem.
Wrocław
luty
(1 dzień)
Klub 4 RBLog
Wrocław
luty, kwiecień,
październik,
grudzień
(1 dzień w miesiącu)
2 krr Oleśnica
01.03.
OSPWL Wędrzyn
08.03.
Klub 4 RBLog
Wrocław
09.03.
Klub 4 RBLog
Wrocław
Ogólnopolski Festiwal Piosenki
470 Harcerskiej i Turystycznej
BUMERANG
11-13.03.
Klub 4 RBLog
Wrocław
Zajęcia edukacyjne dla kadetów
471 w Batalionie Reprezentacyjnym
WP w Warszawie
16-19.03
Warszawa
Umożliwienie odpłatnego wyżywienia w dniu 27.02.
na bazie stołówki Centrum szkolenia Wojsk
Inżynieryjnych i Chemicznych.
Udostępnienie sali widowiskowej Klubu 4 RBLog.
Obsługa techniczna przedsięwzięcia wraz z
wyposażeniem i sprzętem.
2 WOG
Wrocław
4 RBLog Wrocław
Udostępnienie pomieszczeń (Blok nr 3 w kompleksie
koszarowym 3003) do przeprowadzenia walnych
zebrań Koła zgodnie z podpisaną z RZI Wrocław
2 krr Oleśnica
umową użyczenia (w danym roku kalendarzowym) –
w godz. 16.00-19.00
Nieodpłatne zabezpieczenie medyczne zajęć –
ratownik medyczny, sanitarka.Nieodpłatne
45 WOG Wędrzyn
zabezpieczenie transportu uczestników zajęć –
autokar na trasie Sulęcin – Wędrzyn – Sulęcin.
CSWInż. i Chem.
Wrocław
Zarząd Główny Stowarzyszenia
Saperów Polskich
Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
Związek Żołnierzy Wojska
Polskiego Zarząd Koła im. Ziemi
Oleśnickiej
Zespół Szkół Licealnych
i Zawodowych Sulęcin
Udostępnienie dwóch pomieszczeń Klubu 4 RBLog
wraz z wyposażeniem i sprzętem.
4 RBLog Wrocław
Stowarzyszenie Chemików
Wojskowych Rzeczypospolitej
Polskiej Koło Wrocław
Udostępnienie sali czytelni Klubu 4 RBLog wraz
z wyposazenienie i sprzętem (rzutnik).
4 RBLog Wrocław
Instytut Badań Naukowych
im. Gen. Rozłubirskiego
Udostępnienie sali widowiskowej Klubu 4 RBLog.
Obsługa techniczna przedsięwzięcia wraz z
wyposażeniem i nagłośnieniem. Udostępnienie
pomieszczeń Klubu
do przeprowadzenia warsztatów tematycznych.
4 RBLog Wrocław
ZHP Chorągiew Dolnosląska
Nieodpłatne zabezpieczenie transportu uczestników
– autokar.
45 WOG Wędrzyn
ZSTiO Gorzów Wlkp.
Strona 56
V Turniej Piłki siatkowej Służb
472 Mundurowych o Puchar
Kamendanta 45 WOG.
473
Zebranie członków Koła nr 5
SKMP ONZ
474 Koncert Wielkopostny
VI Regionalna Gala Talentów
- Koncert Galowy
475
Dolnosląskiego Przeglądu
Piosenki i Pieśni Patriotycznej
Etap wojewódzki
Ogólnopolskiego Konkursu im.
Majora Marka Gajewskiego
476 "Losy żołnierza i oręża
polskiego" wraz z zawodami
II stopnia Ogólnopolskiej
Olimpiady Tematycznej
477 Spektakl taneczny SDA
20.03.
Sulecin
24.03.
Klub 4 RBLog
Wrocław
marzec
(1 dzień)
Klub 4 RBLog
Wrocław
marzec
(1 dzień)
Klub 4 RBLog
Wrocław
marzec
(1 dzień)
Klub 4 RBLog
Wrocław
marzec
(2 dni)
Klub 4 RBLog
Wrocław
Przygotowanie kawy i herbaty w dużych termosach.
Planowana liczba uczestników: 70 osób. Koszt
orgaznizacji turnieju ponosi stowarzyszenie.
Udostępnienie sali widowiskowej Klubu 4 RBLog.
Obsługa techniczna przedsięwzięcia wraz z
wyposażeniem. Udostępnienie 10 sztalug w celu
zaprezentowania wystawy fotograficznej w holu
45 WOG Wędrzyn
Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Garnizonu Wędrzyn
WIARUS
4 RBLog Wrocław
Stowarzyszenie Kombatantów
Misji Pokojowych ONZ Koło nr 5
we Wrocławiu
Udostępnienie sali widowiskowej Klubu 4 RBLog.
Obsługa techniczna przedsięwzięcia wraz z
wyposażeniem i sprzętem nagłaśniajacym.
4 RBLog Wrocław
Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
Udostępnienie sali widowiskowej Klubu 4 RBLog.
Obsługa techniczna przedsięwzięcia wraz z
wyposażeniem i sprzętem nagłaśniajacym.
4 RBLog Wrocław
Kuratorium Oświaty we
Wrocławiu
Udostępnienie pomieszczeń Klubu wraz z
wyposażeniem: 1. Sali dla ok. 100 uczestników z
możliwością samodzielnej pracy przy stoliku.
4 RBLog Wrocław
2.Szatni. 3. Pomieszczenia do prac komisji - ok. 8
osób. 4. Sali na ustne przesłuchania uczestników
Olimpiady. 5. Pomieszczenia na catering ok. 100
osób.
Udostępnienie sali widowiskowej oraz pomieszczeń
Klubu. Obsługa techniczna przedsięwzięcia wraz z
wyposażeniem i sprzętem scenicznym.
4 RBLog Wrocław
Udostępnienie sali widowiskowej na próby. Wsparcie
techniczne i logistyczne w ramach zawatrego
prozumienia.
Przedpremierowe spektakle
marzec-gudzien
teatralne dla zołnierzy
(1 dzień w miesiącu) Udostępnienie sali widowiskowej wraz z obsługą
478
techniczną, nagłosnieniem i oświetleniem
i pracowników wojska Garnizonu
Klub 4 RBLog
Wrocław
Wrocław
1. Wydzielenie prelegenta.
Wizyta studyjna w logistycznej
2. Pokaz bazy logistycznej.
jednostce wojskowej - 45
3.Nieodpłatne zabezpieczenie transportu
Wojskowy Oddział gospodarczy
01.04
uczestników – autokar.
479
na temat: zasady planowania i
Wędrzyn
4.Przygotowanie poczęstunku w formie grochówki –
realizacji zadań logistycznych
odpłatnie.
jednostek wojskowych
Koszty związane z organizacją przedsięwzięcia
ponosi wnioskodawca.
Wydzielenie autokaru do przewozu członków
Spotkanie z Prezydentem
07-08.04.
stowarzyszenia na trasie Krosno Odrzańskie 480
Kołobrzegu
Kołobrzeg
Kołobrzeg w celu ustaleń związanych z wykonaniem
renowacji pamiątek po żołnierzach 4 DP.
Strona 57
Kuratorium Oświaty we
Wrocławiu
Street Dance Academy
4 RBLog Wrocław
Wrocławska Agencja
Artystyczna
45 WOG Wędrzyn
Wyższa szkoła Biznesu w
Gorzowie Wielkopolskim
44 WOG Krosno
Odrzańskie
Stowarzyszenie Kliszczaków
Krosno Odrzańskie
1.Przygotowanie poczęstunku.
2.Zabezpieczenie enerii elektrycznej podczas pikniku.
Koszty związane z organizacją przedsięwzięcia
ponosi wnioskodawca.
1. Udzielenie pomocy w zakresie bezpłatnego
zabezpieczenia medycznego.
IX Rajd Harcerski ,,CZERWONA
2.Wypożyczenie sprzętu do organizacji bazy kuchni
22-24.04.
JEDYNKA” 3 DSH RED ONE
polowej:
Wędrzyn
im. Cichociemnych
- namiot NS 10-3 szt.,
- stoły 12 szt,
- krzseła (tabotety) 32 szt.
Wydzielenie autokaru do przewozu uczestników
23.04.
Obchody Dnia Sapera
Koła nr 16 SP na trasie Krosno Odrzańskie Maszewo
Maszewo.
28.04.
Udostępnienie sali widowiskowej Klubu 4 RBLog.
X Dolnośląski Przegląd Piosenki
Klub 4 RBLog
Obsługa techniczna przedsięwzięcia wraz z
i Pieśni Patriotycznej
Wrocław
wyposażeniem i sprzętem.
Pomoc w organizacji Przeglądu Musztry paradnej
II Wojewódzki przegląd musztry
29-30.04
Klas Mundurowych Województwa Lubuskiego,
paradnej klas mundurowych
Gorzów Wielkopolski odpłatne przygotowanie grochówki, zabezpieczenie
przewozu uczestników w trakcie przeglądu.
Zgrupowanie szkoleniowe dla
Wsparcie merytoryczne i logistyczne w procesie
studentów Wyższej Szkoły
kwiecień
edukacyjnym studentów. Wydzielenie autokaru do
Biznesu o kierunku :
(1 dzień)
przewozu studentów na trasie Krosno Odrzańskie Zarządzanie procesami
44 WOG Krosno
Gorzow. Przygotowanie i wydanie grochówki
logistycznymi w służbach
Odrzańskie
wojskowej (koszt przygotowania grochówki ponosi
mundurowych
wnioskodawca).
kwiecień-maj
Wycieczka kl. IV-VI szlakiem
1.Udostępnienie autokaru do przewozu uczestników
(1 dzień)
gen. Jana Henryka
wycieczki.na trasie Wędrzyn-Winna Góra-KórnikWędrzyn, Winna
Dąbrowskiego
Wędrzyn.
Góra, Kórnik
kwiecień-czerwiec Pokaz działania i sprzętu wojskowego, użyczenie
Familiada Sportowa – turniej
(1 dzień)
namiotów w celu wsparcia organizacji
piłkarski
Milicz
przedsięwzięcia.
Wizyta w jednostce wojskowej
01.05.
Nieodpłatne udostępnienie autokaru do przewozu
sprawującej patronat nad
Poznań
uczestników na trasie Sulęcin – Poznań - Sulęcin.
klasami „mundurowymi” –
WSPWLąd w Poznaniu
1. Przygotowanie poczęstunku dla gości i
uczestników.
Zjazd byłych i obecnych
02.05.
2. Przygotowanie stolików i miejsc siedzących dla ok.
mieszkańców Wędrzyna.
Wędrzyn
200 osób.
Koszty związane z organizacją przedsięwzięcia
ponosi wnioskodawca.
Uroczystość upamiętniająca
481 istnienie 15 Wielkopolskiej
Brygady Zmechanizowanej
482
483
484
485
486
487
488
489
490
22.04.
Wędrzyn
Strona 58
45 WOG Wędrzyn
Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Garnizonu Wędrzyn
WIARUS
45 WOG Wędrzyn
Hufiec Sulecin ZHP
44 WOG Krosno
Odrzańskie
Koło nr 16 SP
Krosno Odrzańskie
4 RBLog Wrocław
Kuratorium Oświaty we
Wrocławiu
45 WOG Wędrzyn
ZSTiO Gorzów Wielkopolski
44 WOG Krosno
Odrzańskie
Wyższa szkoła Biznesu w
Gorzowie Wielkopolskim
45 WOG Wędrzyn
Szkoła Podstawowa im.
Żołnierza Polskiego w
Wędrzynie
2 krr Oleśnica
UKS Akademia Sportu w Miliczu
Starosta Milicki
45 WOG Wędrzyn
Zespół Szkół Licealnych
i Zawodowych Sulęcin
45 WOG Wędrzyn
Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Garnizonu Wędrzyn
WIARUS
Gmina Sulęcin, Powiat
Sulęciński
Zabezpieczenie uroczystości:
491 Święto Flagi w Oleśnicy
492
Zebranie członków ZIW RP
Oddział Wrocław
493
Piknik integracyjny z okazji Dnia
Zwycięstwa
494
Konferencja nt. "90 rocznica
zamachu majowego"
495
496
497
498
Zebranie członków Koła nr 5
SKMP ONZ przed planowanymi
przez MON Centralnymi
Obchodami Dnia Weterana
Centralne uroczystości Dnia
Weterana Misji Pokojowych
i Uczestników Działań Poza
Granicami Kraju
Wyjazd dzieci i młodzieży
ze środowiska rodzin
wojskowych pod nazwą
,,Kulturalne spotkanie
z Warszawą"
Wycieczka edukacyjna kadetów
ZSTiO w Gorzowie Wlkp.
„Śladami nazistowskich obozów
pracy na Dolnym Śląsku”.
Koncert z okazji Dnia Weterana
499 oraz osób poszkodowanych w
wypadkach drogowych
35-lecie założenia Związku
500 Żołnierzy Wojska Polskiego –
obchody wojewódzkie
02.05.
Rynek Oleśnica
04.05.
Wrocław
08.05.
WT Oleśnica
Kompania Honorowa ze sztandarem.
Pokaz sprzętu wojskowego: Honker - 1 szt., Star - 1
szt., motor YAMAHA - 1 szt.
2 krr Oleśnica
WT Oleśnica,
CKRWnT
Oleśnica,
Arch Wojsk
w Oleśnicy
Udostępnienie sali widowiskowej Klubu 4 RBLog.
Obsługa techniczna przedsięwzięcia wraz z
wyposażeniem
4 RBLog Wrocław
i nagłośnieniem. Udostępnienie stojaków na sztandar
i logo Związku.
Udostępnienie kortów tenisowych i zaplecza
socjalnego w Ośrodku Szkolenia Fizycznego WT
Oleśnica - kompleks koszarowy 3003 - na podstawie
umowy uzyczenia z RZI Wrocław.
Udostępnienie stołów i krzeseł.
WT Oleśnica
Urząd Miasta w Oleśnicy
Związek Inwalidów Wojennych
RP
Oddział Wrocław
4 RBLog Wrocław
Związek Żołnierzy Wojska
Polskiego Koło im. LOTNIK
Związek Żołnierzy Wojska
Polskiego Koło im. Ziemi
Oleśnickiej
18.05.
Klub 4 RBLog
Wrocław
Udostępnienie sali czytelni Klubu 4 RBLog wraz
z wyposażenienie i sprzętem (rzutnik).
4 RBLog Wrocław
Instytut Badań Naukowych
im. Gen. Rozłubirskiego
19.05.
Klub 4 RBLog
Wrocław
Udostępnienie sali widowiskowej Klubu 4 RBLog.
Obsługa techniczna przedsięwzięcia wraz z
wyposażeniem.
4 RBLog Wrocław
Stowarzyszenie Kombatantów
Misji Pokojowych ONZ Koło nr 5
we Wrocławiu
20.05.
Żagań
Wydzielenie autokaru do przewozu uczestników
Stowarzyszenia na trasie Krosno Odrzańskie Kraków
44 WOG Krosno
Odrzańskie
Związek Żołnierzy Wojska
Polskiego Koło nr 9 Krosno
Odrzańskie
24-26.05.
Nieodpłatne zabezpieczenie transportu uczestników
Wędrzyn-Warszawa – autokar.
45 WOG Wędrzyn
Stowarzyszenie Lubuska
Fabryka Młodych Społeczników
Nieodpłatne zabezpieczenie transportu uczestników
– autokar.
45 WOG Wędrzyn
ZSTiO Gorzów Wlkp.
27.05.
Klub 4 RBLog
Wrocław
Udostępnienie sali widowiskowej Klubu 4 RBLog.
Obsługa techniczna przedsięwzięcia wraz z
wyposażeniem, nagłośnieniem i oświetleniem.
Udostępnienie pomieszczeń Klubu na garderoby.
4 RBLog Wrocław
Fundacja TERAZ ŻYCIE
28-30.05.
Kraków
Wydzielenie autokaru do przewozu uczestników
Związku na trasie Krosno Odrzańskie -Żagań
44 WOG Krosno
Odrzańskie
Stowarzyszenie Kombatantów
Misji Pokojowych ONZ Koło nr
13 Krosno Odrzańskie
26-29.05.
Dolny Sląsk
Strona 59
501
Koncert charytatywny na rzecz
osób potrzebujących - SDA
Dni Weterana - udział członków
Koła nr 5 SKMP ONZ oraz
502
innych kół kombatanckich w
cetralnych obchodach
503 Wycieczka kl. III-IV do Warszawy
Święto Powiatu Sulęcińskiego
504 finansowane przez powiat
sulęciński
505
Dolnośląskie Onkoigrzyska
Dzieci i Młodzieży Turniej Tenisa Ziemnego o
506 puchar Prezesa Zarządu
Wojewódzkiego ZŻWP
maj
(2 dni)
Klub 4 RBLog
Wrocław
maj
(4 dni)
Kraków
udostępnienie autokaru (przejazd, udział
w uroczystościach, powrót) oddelegowanie dwóch
kierowców
Street Dance Academy
Stowarzyszenie Kombatantów
Misji Pokojowych ONZ
Koło nr 5 we Wrocławiu
4 RBLog Wrocław
maj-czerwiec
(3 dni)
Warszawa
1.Nieodpłatne udostępnienie autokaru do przewozu
uczestników wycieczki na trasie Wędrzyn-Warszawa 45 WOG Wędrzyn
2. Prowadzenie działań promocyjnych.
Szkoła Podstawowa im.
Żołnierza Polskiego w
Wędrzynie
03-04.06.
Sulęcin
1. Przygotowanie grochówki wojskowej.
2. Pomoc przy rozprowadzeniu energii elektrycznej
po terenie.
3. Zorganizowanie autobusu do przewozu
45 WOG Wędrzyn
uczestników z okolicznych miejscowości garnizonu
Koszty związane z organizacją przedsięwzięcia (w
tym przygotowania grochówki) ponosi wnioskodawca.
Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Garnizonu Wędrzyn
WIARUS
04.06.
Stadion Olimpijski
Wrocław
04-05.06.
WT Oleśnica
REKON - Wrocławska
Prezentacja Grup Rekonstrukcji
507
Historycznych
i Pojazdów Militarnych
04-05.06.
Wrocław
508 IV Lubuski Zlot Turystów PTTK
05.06.
Nowa Śól
Wyjazd do Muzeum
Wojskowego w Drzonowie
06.06.
Drzonów
Konferencja popularnonaukowa
nt. Zasadnicze zmiany w Siłach
510
Zbrojnych RP w latach 19892015
08.06.
Klub 4 RBLog
Wrocław
509
Udostępnienie sali widowiskowej oraz pomieszczeń
Klubu. Obsługa techniczna przedsięwzięcia wraz z
wyposażeniem i sprzętem scenicznym.
4 RBLog Wrocław
Udostępnienie sali widowiskowej na próby. Wsparcie
techniczne i logistyczne w ramach zawatrego
prozumienia.
Kuchnia polowa, grill (grochówka wojskowa, frytki,
filety z kurczaka) – przygotowanie i wydawanie
posiłków regeneracyjnych dla uczestników imprezy,
stoliki z krzesełkami oraz namioty wojskowe.
Koszty przygotowania posiłków ponosi
wnioskodawca.
Udostępnienie kortów tenisowych i zaplecza
socjalnego w Ośrodku Szkolenia Fizycznego WT
Oleśnica - kompleks koszarowy 3003 - na podstawie
umowy użyczenia z RZI Wrocław
Pokaz statyczny sprzetu wojskowego 2 krr Olesnica:
2 motocykle Yamaha, pokaz broni strzeleckiej BERYL.
Wydzielenie autokaru do przewozu uczestników
PTTK na trasie Krosno Odrzańskie - Nowa Sól
Wydzielenie autokaru do przewozu uczestników
Stowarzyszenia na trasie Krosno Odrzańskie Drzonów
Udostępnienie sali widowiskowej Klubu 4 RBLog.
Obsługa techniczna przedsięwzięcia wraz z
wyposażeniem i nagłośnieniem.
Strona 60
Akademia Wychowania
Fizycznego Wrocław - Wydział
Fizjoterapii
2 WOG
Wrocław
WT Oleśnica
4 RBLog Wrocław
Związek Żołnierzy Wojska
Polskiego Zarząd Wojewódzki
we Wrocławiu
2 krr Oleśnica
WKU Wrocław,
WSOWLąd
Wrocław, 17
WBZ,
CSWInż.iChem.
Wrocław
Fundacja Promocji Historii
i Techniki Militarnej "MILITARNI
WROCŁAW"
44 WOG Krosno
Odrzańskie
46 WOG Krosno
Odrzańskie
4 RBLog Wrocław
Oddział Wojskowy PTTK
Krosno Odrzańskie
Stowarzyszenie Kombatantów
Misji Pokojowych ONZ Koło nr
13 Krosno Odrzańskie
Towarzystwo Wiedzy Obronnej
Zarząd Okręgu we Wrocławiu
Koncert patriotyczny dla
511 uczczenia pamięci "Kobiet
Wojennych"
11.06.
Klub 4 RBLog
Wrocław
Udostępnienie sali widowiskowej Klubu 4 RBLog.
Obsługa techniczna przedsięwzięcia wraz z
wyposażeniem. Pomoc organizacyjna. Występ
zepołu działającego przy Klubie
4 RBLog.
512 Dni Lwowa
19.06.
Klub 4 RBLog
Wrocław
Udostępnienie sali widowiskowej i restauracyjnej
Klubu 4 RBLog. Obsługa techniczna przedsięwzięcia
wraz z wyposażeniem, nagłośnieniem i oświetleniem. 4 RBLog Wrocław
Udostępnienie pomieszczeń Klubu na garderoby i
próby. Montaż wystawy okolicznościowej.
Festyn rodzinny w Specjalnym
513 Ośrodku Szkolno
Wychowawczym w Miliczu
Organizacja i przeprowadzenie
obozu patriotyczno-sportowoobronnego, skierowanego do
514
dzieci i młodzieży z rodzin
wojskowych i środowisk
szkolnych
515
Letni Obóz Szkoleniowy
,,WĘDRZYN”
Obóz rekreacyjno-sportowy
516 dla młodzieży niepełnosprawnej
intelektualnie.
517 Dzień Dziecka z Wojskiem
518 Święto Miasta Oleśnicy
Zgrupowanie szkoleniowe dla
519 uczniów Zespołu Szkół
Licealnych i Technicznych
23.06.
Milicz
24.06-31.08.
Ustka
27.06-03.07.
Wedrzyn
27.06-17.07.
Pogorzelica
czerwiec
(1 dzień)
Dobrzeń
czerwiec
(1 dzień)
Oleśnica
czerwiec
(14 dni)
44 WOG Krosno
Odrzańskie
Pokaz statyczny sprzętu (HONKER 1 szt, motor
YAMAHA 1 szt. STAR 1 szt, 5 żołnierzy).
Nieodpłatny przewóz 50 dzieci żołnierzy i
pracowników wojska /2 autokary/ na obóz wakacyjny
do miejsca docelowego na trasie Świętoszów-Ustka,
Ustka-Świętoszów.
Nieodpłatne zabezpieczenie medyczne zajęć ze
szkolenia strzeleckiego, zabezpieczenie żywienia w
oparciu
o stołówkę na terenie 17 BZ Wędrzyn.
Koszty finansowe przedsięwzięcia ponosi
wnioskodawca.
Wypożyczenie sprzętu wojskowego:
- namioty NS 30 szt.,
- namoty N6 10 szt.,
- pasy podłogi 30 szt.,
- łóżka 100 szt.,
- materace 100szt.,
- koce 100 szt.
Światowy Związek Żołnierzy
Armii Krajowej Zarząd Okręgu
Dolnośląskiego
4 RBLog Wrocław
Towarzystwo Miłośników Lwowa
i Kresów PołudniowoWschodnich Oddział Wrocławski
2 krr Oleśnica
Starosta powiatu milickiego
43 WOG
Świętoszów
Caritas Ordynariatu Polowego
Wojska Polskiego
45 WOG Wędrzyn
17 BZ Wędrzyn
Jednostka Strzelecka 4038
Poznań,ZS ,,Strzelec” OSW
45 WOG Wędrzyn
Stowarzyszenie Przyjaciół
Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Sulęcinie
Pokaz statyczny sprzętu (HONKER 1 szt, motor
YAMAHA 1 szt. STAR 1 szt, 5 żołnierzy)
2 krr Oleśnica
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Dobrzeniu
Pomoc w zabezpieczeniu regulowania ruchem
na skrzyżowaniach w Oleśnicy
2 krr Oleśnica
Burmistrz Oleśnicy,
Komenda Powiatowa Policji
w Oleśnicy
Wsparcie merytoryczne i logistyczne w procesie
edukacyjnym młodzieży szkolnej, zapewnienie bazy
dydaktycznej, obiektów sportowych, szkoleniowych
Spw i środków bojowych oraz bazy noclegowej.
Wydzielenie autokaru do przewozu uczniów PTTK
na trasie Krosno Odrzańskie – Gubin – Krosno (4
kursy odpłatne, całodobowe wyżywienie odpłatne).
Strona 61
45 WOG Krosno
Odrzańskie
Zespół Szkół Licealnych
i Technicznych w Gubinie
520
Festyn Rodzinny w Szkole
Podstawowej w Ligocie Małej
521
Festyn Rodzinny w Szkole
Podstawowej w Sokołowicach
"Festiwal Bezpieczeństwa".
Wykład otwarty dla studentów
522
nt. bezpieczeństwa, strategii i
misji WP
IV Ogólnopolski Przegląd
523 Musztry Paradnej Klas
Mundurowych
524 Wycieczka kl. V-VI do Krakowa
Wizyta młodzieży klas o profilu
525 logistyka wojskowa na terenie
jednostki
Wyjazd dla seniorów:
emerytowanych żołnierzy i ich
526
rodzin, na wojskowo historyczną
wycieczkę na Pomorze Gdańskie
Szkolny obóz wypoczynkowoszkoleniowy klas o profilu
527 mundurowym Zespołu Szkół
Niepublicznych im. Jana
Szatkowskiego w Janowcu Wlkp.
Podróż historyczno-wojskowa
dla byłych żołnierzy oraz
528
żołnierzy jednostek
krośnieńskich i ich rodzin
529
Obóz szkolenia poligonowego
klas wojskowych
czerwiec
(1 dzień)
Ligota Mała
czerwiec
(1 dzień)
Sokołowice
czerwiec
(1 dzień)
Wyższa Szkoła
Bezpieczeństwa,
Gliwice
czerwiec
(3 dni)
woj. małopolskie
czerwiec
(2 dni)
Kraków
czerwiec
(1 dzień)
Wędrzyn
03-05.07.
Wędrzyn, Gdańsk,
Gdynia
03-09.07.
OSPWL Wędrzyn
Pokaz statyczny sprzętu (HONKER 1 szt, motor
YAMAHA 1 szt. STAR 1 szt)
2 krr Oleśnica
Pokaz statyczny sprzętu (HONKER 1 szt, motor
YAMAHA 1 szt.)
2 krr Oleśnica
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Ligocie Małej,
Wójt Gminy Oleśnica
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Sokołowicach,
Wójt Gminy Oleśnica
zabezpieczenie logistyczne (rozstawienie namiotów);
współpraca w kwestii edukacji na rzecz
bezpieczenstwa oraz działań promocyjnoinformacyjnych związanych z naborem kandydatów
do służby we wszystkich korpusach osobowych
4 WOG Gliwice
Rektor Wyższej Szkoły
Bezpieczeństwa z siedzibą
w Poznaniu
Nieodpłatne zabezpieczenie transportu uczestników
– autokar.
45 WOG Wędrzyn
ZSTiO Gorzów Wlkp.
Nieodpłatne udostępnienie autokaru do przewozu
uczestników wycieczki na trasie Wędrzyn-KrakówWędrzyn.
45 WOG Wędrzyn
Szkoła Podstawowa im.
Żołnierza Polskiego w
Wędrzynie
Udostępnienie do zwiedzania obiektów i sprzętu
wojskowego, wydzielenie przewodnika i instruktora.
45 WOG Wędrzyn
Zespół Szkół Ekonomicznych
Zielona Góra
Nieodpłatne użyczenie transportu.
Planowana liczba uczestników 50 osób.
Finansowanie noclegów, biletów i wyżywienia Stowarzyszenie Lubuska Fabryka Młodych
Społeczników.
45 WOG Wędrzyn
Stowarzyszenie Lubuska
Fabryka Młodych Społeczników
1.Nieodpłatne udostępnienie pojazdu - sanitarka
z ratownikiem medycznych w celu zabezpieczenia
medycznego zajęć.
2. Udostępnienie pomieszczeń stołówki na
obozowisku nr 2 w celu wydania i spożywania
45 WOG Wędrzyn
posiłków przez uczestników obozu w tym możliwość
wykorzystania lodówki do przechowywania żywności.
3. Zabezpieczenie calodziennego wyżwienia w
dniach 03-09.07.2016 r. Koszty związane z
organizacją przedsięwzięcia ponosi wnioskodawca.
09-10.07.
Wydzielenie autokaru do przewozu uczestników na
Gorzów Wlkp.
trasie Krosno Odrzańskie - Gorzów Wlkp. Mirosławiec, Złotów,
Mirosławiec - Złotów - Wałcz - Kołobrzeg
Wałcz, Kołobrzeg
1.Zabezpieczenie odpłatnego wyżywienia
uczestników obozu szkolenia poligonowego klas
03-15.07.
wojskowych i udostępnienie stołówki na obozowisku
Wędrzyn
nr 2.2. Zabezpieczenie w postaci sanitarki z
ratownikami medycznymi z WOG.
Strona 62
Zespół Szkół Niepublicznych
im. Jana Szatkowskiego
Janowiec Wlkp.
44 WOG Krosno
Odrzańskie
Związek Żołnierzy Wojska
Polskiego Koło nr 9 Krosno
Odrzańskie
45 WOG Wędrzyn
Zespół Szkół nr 7
im. S. Bońkowskiego w
Warszawie
530 Kolonia ,,Junior Militaria 2016"
04-23.07.
Łagów
531
Urodziny UKS Akademia Sportu
w Miliczu
lipiec-wrzesień
(1 dzień)
Milicz
532
Wyjazd szkoleniowy uczestników
Warsztatów Terapii Zajęciowej
09-12.08.
Pogorzelica
Kolonia dla dzieci i młodzieży
z Garnizonu Wędrzyn.
533
Organizacja dwóch turnusów
kolonijnych w Łagowie.
10-23.08
Łagów
Podróż historyczno-wojskowa
534 „Jedno województwo dwie stolice
– Gorzów Wlkp. I okolice”
14.08.
Gorzów Wlkp.
Witnica, Mościce
535 Święto Wojska Polskiego
15.08.
Oleśnica,
Plac Zwycięstwa
Pomnik
Kombatantów
536
Piknik z okazji Święta Wojska
Polskiego.
537 Bieg uliczny
15.08.
Sulęcin
15.08.
Oleśnica
1. Zabezpieczenie transportu uczestników z Łagowa
do MRU.
2. Wypożyczenie namiotów, łózek polowych,
materacy, koców.
3. Oprowadzenie po JW 5701.
4. Przygotowanie obiadu żołnierskiego podczas
zwiedzania jednostki.
Koszty związane z organizacją przedsięwzięcia
ponosi wnioskodawca.
Pokaz działania i sprzętu wojskowego, użyczenie
namiotów w celu wsparcia organizacji
przedsięwzięcia.
Wydzielenie autokaru do przewozu członków WTZ
na trasie Krosno Odrzańskie – Pogorzelica oraz
zabezpieczenie transportu przejazdów w m.
Pogorzelica.
Zabezpieczenie transportu uczestników z łagowa do
MRU. Wypozyczenia namiotów, łózek polowych,
materacy, koców. Oprowadzenie po JW 5701.
Przygotowanie obiadu żołnierskiego podczas
zwiedzania JW Planowana liczba uczestników 120
dzieci (koszt przygotowani obiadu ponosi
wnioskodawca). Podczas kolonii planowane jest
zorganizowanie mini rajdu, zwiedzanie MRU,
jednostki wojskowej oraz pokazu sprzetu.
Wydzielenie autokaru do przewozu członków
Oddziału Wojskowego PTTK na trasie Krosno
Odrzańskie, Gorzów Wlkp. - Witnica - Mościce Gorzów.
Udział Kompanii Honorowej w uroczystościach na
Placu Zwycięstwa w Oleśnicy , pokaz sprzętu
wojskowego.
Przygotowanie grochówki (koszt ponosi
wnioskodawca), przewóz namiotów, ław i stolików.
Pomoc w zabezpieczeniu energii (okablowanie).
Liczba uczestnikow 400 osób. Współorganizator 45
WOG oraz 17 WBZ. Organizatorem jest
stowarzyszenie.
Pomoc w zabezpieczeniu biegu ulicznego.
Wystawienie sprzętu wojskowego
Strona 63
45 WOG Wędrzyn
Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Garnizonu Wędrzyn
WIARUS
2 krr Oleśnica
UKS Akademia Sportu w Miliczu
Starosta Milicki
44 WOG Krosno
Odrzańskie
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Krosno Odrzańskie
45 WOG Wędrzyn
Stowarzyszenie Lubuska
Fabryka Młodych Społeczników
44 WOG Krosno
Odrzańskie
Oddział Wojskowy PTTK
Krosno Odrzańskie
2 krr Oleśnica
CKRWnT
Oleśnica,
WT Oleśnica,
Archiwum
Wojskowe
Oleśnica
Starostwo Powiatowe Oleśnicy
45 WOG Wędrzyn
Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Garnizonu Wędrzyn
WIARUS
2 krr Oleśnica
Burmistrz Oleśnicy,
Komenda Powiatowa Policji
w Oleśnicy
538 Bieg błotny- „ 6 Pogrom Wichra ”
539
Piknik integracyjny z okazji Dnia
Kombatanta
20.08.
Oleśnica
44 WOG Krosno
Odrzańskie
Odpłatne przygotowanie posiłku dla wolontariuszy
i innych osób biorących udział w imprezie
2 WOG
Wrocław
Fundacja „Na Ratunek Dzieciom
z Chorobą Nowotworową”
04.09.
Nieodpłatne zapewnienie transportu, autokaru dla
Muzeum GrossOrkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych z
Rosen w Rogoźnicy Wrocławia w godz. 11.45-14.00
2 WOG
Wrocław
01.09.
WT Oleśnica
03.09.
Dychów
541 V Wrocławski Korowód Nadziei
03.09.
Rynek
Wrocław
545 Dni Karpia - impreza plenerowa
546
547
548
549
Podróż historyczno-wojskowa
na szlaku fortyfikacji
Międzyrzeckiego Rejonu
Umocnionego
Olimpiada umiejętności
zawodowych i obronnych
uczestników WTZ z
województwa lubuskiego
Podróż wojskowo-historyczna
szlakiem umocnień obronnych
i twierdz Kotliny Kłodzkiej oraz
Gór Sowich.
Podróż historyczno-wojskowa zwiedzanie Międzyrzeckiego
Rejonu Umocnionego
Burmistrz Oleśnicy
Komenda Powiatowa Policji
w Oleśnicy
2 krr Oleśnica
Związek Żołnierzy Wojska
Polskiego Koło im. LOTNIK
Związek Żołnierzy Wojska
Polskiego Koło im. Ziemi
Oleśnickiej
Związek Żołnierzy Wojska
Polskiego Koło nr 9 Krosno
Odrzańskie
Spotkanie integracyjne emerytów
540 wojskowych i ich rodzin oraz
żołnierzy jednostek wojskowych
Uroczystość upamiętniająca
77 rocznicę agresji Niemiec
542 hitlerowskich na Polskę - w
hołdzie pomordowanym w KL
Gross-Rosen
XIV Centralny Zlot Turystów
543 Wojska Polskiego „Ziemia
Lubuska 2016”
Wycieczka z okazji Święta
Wojsk Lądowych. Uczestnictwo
544 weteranów i kombatantów w
Marszu Żywej Pamięci Ofiar
Sybiru
Wsparcie żołnierzy w zabezpieczeniu biegu,
udostępnienie sprzętu wojskowego do
zabezpieczenia biegu (YAMAHA
x2 , Honker x2 ) oraz 6 żołnierzy, a także pokaz
statyczny sprzętu wojskowego
Udostępnienie kortów tenisowych i zaplecza
socjalnego w Ośrodku Szkolenia Fizycznego WT
Oleśnica - kompleks koszarowy 3003 - na podstawie
umowy użyczenia z RZI Wrocław. Udostępnienie
stołów i krzeseł.
Wydzielenie autokaru do przewozu członków
spotkania
na trasie Krosno Odrzańskie - Dychow
05-10.09.
Gryżyna
09-11.09
Sulecin, Białystok
09-11.09.
Milicz
Wydzielenie autokaru i busa do przewozu członków
PTTK na trasie Krosno Odrzańskie - Gryżyna
WT Oleśnica
Pokaz sprzętu: motocykle Yamaha samochód
Honker, pokaz broni strzeleckiej
2 krr Oleśnica
44 WOG Krosno
Odrzańskie
16.09.
Międzyrzecz
Wydzielenie autokaru do przewozu członków WTZ
na trasie Krosno Odrzańskie - Międzyrzecz.
44 WOG Krosno
Odrzańskie
Nieodpłatny przydział autokarów do przewozu
uczestników podróży wojskowo-historycznej szlakiem
2 WOG Wrocław
umocnień obronnych i twierdz Kotliny Kłodzkiej oraz
Gór Sowich.
Wydzielenie autokaru do przewozu członków
44 WOG Krosno
Stowarzyszenia w podróży na trasie Krosno
Odrzańskie
Odrzańskie – Międzyrzecz – Krosno Odrzańskie
Strona 64
Muzeum Gross-Rosen
Rogoźnica
Oddział Wojskowy PTTK
Krosno Odrzańskie
Nieodpłatne użyczenie transportu.
Planowana liczba uczestników: 50 osób.
45 WOG Wędrzyn
Opłatę za wyżywienie i noclego pokrywają uczestnicy.
Wydzielenie autokaru do przewozu uczestników
podróży na trasie Krosno Odrzańskie – Wędrzyn Łagow Lubuski – Wędrzyn – Krosno Odrzańskie.
17.09.
Międzyrzecz
Orkiestra
Reprezentacyjna
Wojsk Lądowych
we Wrocławiu
44 WOG Krosno
Odrzańskie
10.09.
Wędrzyn, Łagów
Lubuski, Kaława
16-18.09.
Twierdza Kłodzko,
Srebrna Góra
4 RBLog Wrocław
Stowarzyszenie Lubuska
Fabryka Młodych Społeczników
WKU Wrocław,
CSWInż. i Chem.
Wrocław
Urząd Miejski w Miliczu
Koło nr 16 SP Krosno
Odrzańskie
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Krosno Odrzańskie
Zwiazek Żołnierzy Wojska
Polskiego "Budowlani"
Stowarzyszenie Kliszczaków
Krosno Odrzańskie
Zlot (Uroczysty Apel) organizacji
proobronnych i klas
mundurowych przed Grobem
17.09.
550
Nieznanego Żołnierza na Placu
Warszawa
Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Warszawie
Wycieczka patriotyczna dla
19-20.09
551 środowisk wojskowych ,,Śladami
Wraszawa
naszych przodków" do Warszawy
XI Wojewódzki Przegląd Małych
23.09.
552 Form Teatralnych i Muzycznych
Krosno Odrzańskie
Warsztatów Terapii Zajęciowej
553
Święto Gimnazjum Gminy
Oleśnica im. Armii Krajowej
27.09
Oleśnica
554
Zebranie członków Koła nr 5
SKMP ONZ
29,09.
Klub 4 RBLog
Wrocław
555
Podróż historyczno-wojskowa do
źródeł rzeki Wisły
XXIV Międzynarodowy Salon
556 Przemysłu Obronnego MSPO
w Kielcach
557
Festyn szkolny połączony z
festynem osiedla Karłowice
Koncert Orkiestry
Reprezentacyjnej Wojsk
558
Lądowych dla Pacjentów
Hospicjum Bonifratów
Szkolenia sportowe grup
559 młodzieżowych WKS "Śląsk"
w zapasach w stylu wolnym
Wizyta w 45 WOG - zapoznanie
560 kadetów ZSTiO za specyfiką
i genezą powstania WOG.
Podróż historyczno-wojskowa.
Wyjazd seniorów: emerytów
561
wojskowych i ich rodzin do
Krakowa
562
Koncert dla rezerwistów z okazji
Dnia Seniora
30.09-02.10.
Hermanice
wrzesień
(2 dni)
Kielce
wrzesień
(1 dzień)
Wrocław
wrzesień
(1 dzień)
Wrocław
wrzesień-grudzień
Skład Milicz
01.10
Wędrzyn
02-04.10
Wędrzyn, Kraków
07.10.
Klub 4 RBLog
Wrocław
Wydzielenie 2 autokarów z kierowcami do transportu
uczestników Zlotu z miejsca zbiórki na Uroczysty
Apel i z powrotem. Dokładne trasy do ustalenia w
4 RBLog Wrocław
okresie przygotowawczym Zlotu.
Kierunek: Wrocław-Warszawa-Wrocław.
Nieodpłatne użyczenie transportu.
Przygotowanie i wydanie bigosu (koszt ponosi
wnioskodawca). Wydzielenie pojazdu do przewozu
rekwizytów teatralnych w Krosna Odrzańskiego.
Pokaz statyczny sprzętu (HONKER 1 szt, motor
YAMAHA 1 szt. STAR 1 szt).
Wystawienie pocztu sztandarowego.
Udostępnienie sali widowiskowej Klubu 4 RBLog.
Obsługa techniczna przedsięwzięcia wraz z
wyposażeniem.
Wydzielenie autokaru do przewozu członków
Stowarzyszenia na trasie Krosno Odrzańskie –
Hermanice – Krosno Odrzańskie
Wydzielenie autokaru do przewozu licealistów na
trasie Gubin - Kielce
Pokaz statyczny sprzętu wojskowego:
samochód osobowo-terenowy 2 szt., samochód
terenowy 1 szt., motocykl 1 szt.
Zabezpieczenie transportu członków Orkiestry
Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych.
Udostępnienie hali sportowej Składu 4 RBLog Milicz
na podstawie umowy użyczenia z RZI Wrocław.
W wymiarze: od poniedziałku do piątku w godz.16.0018.00.
Nieodpłatne użyczenie transportu na trasie Gorzów
Wielkopolski - Wędrzyn.
Nieodpłatne użyczenie transportu na trasie Wędrzyn
- Kraków.
Planowana liczba uczestników: 50 osób.
Finansowanie: stowarzyszenie WIARUS
Udostępnienie sali widowiskowej Klubu 4 RBLog.
Obsługa techniczna przedsięwzięcia wraz z
wyposażeniem, nagłośnieniem i oświetleniem.
Udostępnienie pomieszczeń Klubu na garderoby.
Strona 65
Biuro ds. Proobronnych MON
45 WOG Wędrzyn
Stowarzyszenie Lubuska
Fabryka Młodych Społeczników
44 WOG Krosno
Odrzańskie
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Krosno Odrzańskie
Dyrektor Gimnazjum Gminnego
w Oleśnicy,
Wójt Gminy Oleśnica
Stowarzyszenie Kombatantów
Misji Pokojowych ONZ
Koło nr 5 we Wrocławiu
2 krr Oleśnica
4 RBLog Wrocław
44 WOG Krosno
Odrzańskie
Oddział Wojskowy PTTK
Krosno Odrzańskie
44 WOG Krosno
Odrzańskie
Zespół Szkół Licealnych
i Technicznych Gubin
2 krr Oleśnica
Zespół Szkolno-Przedszkolny
nr 4 we Wrocławiu
2 WOG
Wrocław
Orkiestra
Reprezentacyjna
Wojsk Lądowych
we Wrocławiu
Bonifraterskie Centrum Opieki
Hospicyjnej we Wrocławiu
4 RBLog
Skład Milicz
Wojskowy Klub Sportowy
"ŚLĄSK"
45 WOG Wędrzyn
ZSTiO Gorzów Wlk.
44 WOG Wędrzyn
Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Garnizonu Wędrzyn
WIARUS
4 RBLog Wrocław
Fundacja TERAZ ŻYCIE
563
Konferencja nt. "Wojsko Polskie
w systemie obrony państwa"
Orgaznizacja dla rodzin
564 wojskowych wyjazdu do
Filharmonii Gorzowskiej
Trzecie Wrocławskie Spotkania
565
z Fotografią Przyrodniczą
Zgrupowanie szkoleniowe dla
studentów Wyższej Szkoły
Biznesu o kierunku :
566
Zarządzanie procesami
logistycznymi w służbach
mundurowych
Wizyta studyjna w logistycznej
jednostce wojskowej na temat:
567 zasady planowania i realizacji
zadań logistycznych jednostek
wojskowych
568
Akcja ZNICZ (Wszystkich
Świętych)
569 Narodowe Święto Niepodległości
Bal Niepodległościowy pod
570 patronatem Ministra Obrony
Narodowej.
14.10.
Klub 4 RBLog
Wrocław
17.10
Węrzyn
październik
(1 dzień)
Klub 4 RBLog
Wrocław
październik
(1 dzień)
44 WOG Krosno
Odrzańskie
Udostępnienie sali czytelni Klubu 4 RBLog wraz
z wyposazenienie i sprzętem (rzutnik).
4 RBLog Wrocław
Instytut Badań Naukowych
im. gen. Rozłubirskiego
Nieodpłatne użyczenie transportu na trasie
Wędrzyn-Gorzów Wielkopolski.
45 WOG Wędrzyn
Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Garnizonu Wędrzyn
WIARUS
Udostępnienie sali widowiskowej Klubu 4 RBLog.
Obsługa techniczna przedsięwzięcia wraz
z wyposażeniem i sprzętem.
4 RBLog Wrocław
Związek Polskich Fotografików
Przyrody Okręg Dolnośląski
Wsparcie merytoryczne i logistyczne w procesie
edukacyjnym studentów. Wydzielenie autokaru dla
studentów z Krosna Odrzańskiego do Gorzowa.
Przygotowanie i wydanie grochówki wojskowej (koszt
przygotowania grochówki pokrywa wnioskodawca).
44 WOG Krosno
Odrzańskie
Wyższa Szkoła Biznesu
Gorzów Wlkp.
42 WOG Wędrzyn
Wyższa szkoła Biznesu w
Gorzowie Wielkopolskim
2 krr Oleśnica
Burmistrz Oleśnicy,
Komenda Powiatowa Policji
w Oleśnicy
październik-listopad Udostępnienie do zwiedzania obiektów jednostki i
(1 dzień)
sprzętu wojskowego, oddelegowanie oficera
42 WOG Wędrzyn pełniącego rolę prelegenta.
01.11.
Oleśnica Pomoc w zabezpieczeniu regulowania ruchem
na skrzyżowaniach w powiecie oleśnickim
11.11.
Oleśnica,
Plac Zwycięstwa
Pomnik
Kombatantów
Udział pododdziałów wojska, wydzielenie wojskowej
asysty honorowej w składzie: Kompania Honorowa
z pocztem sztandarowym, poczet flagowy,
posterunek honorowy – 2 żołnierzy oraz oficer do
odczytania apelu pamięci. Posterunek regulacji
ruchu, motocykle regulacji ruchu, wyposażenie
indywidualne żołnierza. Orkiestra wojskowa.
2 krr Oleśnica
11.11.
Wędrzyn
Przygotowanie poczęstunku. Koszty związane z
organizacją przedsięwzięcia ponosi wnioskodawca.
45 WOG Wędrzyn
Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Garnizonu Wędrzyn
WIARUS
WT Oleśnica,
CKRWnT
Oleśnica,
Archiwum
Wojskowe
w Oleśnicy
Starostwo Powiatowe Oleśnicy
571
Konferencja nt. "35 rocznica
stanu wojennego"
08.12.
Klub 4 RBLog
Wrocław
Udostępnienie sali czytelni Klubu 4 RBLog wraz
z wyposazenienie i sprzętem (rzutnik).
4 RBLog Wrocław
Instytut Badań Naukowych
im. gen. Rozłubirskiego
572
Taneczne Pokazy Wigilijne SDA
10-11.12.
Klub 4 RBLog
Wrocław
Udostępnienie sali widowiskowej oraz pomieszczeń
Klubu.
4 RBLog Wrocław
Street Dance Academy
Strona 66
Podsumowanie działań
Sulęcińskiego Inkubatora
573 Wspierania Aktywności Lokalnej
oraz strefy Aktywizacji i Integracji
Seniorów
12.12.
Wędrzyn
Przygotowanie poczęstunku
Koszty związane z organizacją przedsięwzięcia
ponosi wnioskodawca.
45 WOG Wędrzyn
Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Garnizonu Wędrzyn
WIARUS
Spotkanie opłatkowe członków
574
Koła nr 5 SKMP ONZ
15.12.
Klub 4 RBLog
Wrocław
Udostępnienie pomieszczeń Klubu 4 RBLog. Wraz z
cała infrastrukturą restauracyjno-bankietową oraz
aparatury nagłasniajacej (miktrofony, statywy, sprzet
muzyczny typu organy elektroniczne).
4 RBLog Wrocław
Stowarzyszenie Kombatantów
Misji Pokojowych ONZ Koło nr 5
we Wrocławiu
Konferencja popularnonaukowa
nt. Zagrożenia Polski
575 implikowane aktualnymi
zmianami militarno-politycznymi i
klimatycznymi oraz terroryzmem.
16.11.
Klub 4 RBLog
Wrocław
Udostępnienie sali widowiskowej Klubu 4 RBLog.
Obsługa techniczna przedsięwzięcia wraz z
wyposażeniem i nagłośnieniem.
4 RBLog Wrocław
Towarzystwo Wiedzy Obronnej
Zarząd Okręgu we Wrocławiu
576
Senioralne - Uroczyste
- Przedświąteczne - Kolędowanie
Posiedzenia Zarządu
577 Wojskowego Koła Łowieckiego
Nr 149 "WIARUS" w Lublinie.
578
Organizacja zebrania "Walnego
Zgromadzenia" członków koła.
Udostępnienie sali widowiskowej Klubu 4 RBLog.
Obsługa techniczna przedsięwzięcia wraz
4 RBLog Wrocław
z wyposażeniem i sprzętem.
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W LUBLINIE
Udostępnienie pomieszczenia nr 13 (raz w miesiącu ,
styczeń-grudzień
każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od
(1 dzień w miesiącu)
RZI Lublin
15.30 do 18.30) w siedzibie RZI w Lublinie przy ul.
RZI Lublin
Lipowej 1 A (na podstawie odrębnej umowy z RZI).
grudzień
Klub 4 RBLog
kwiecień-maj
(1 dzień)
RZI Lublin
Wsparcie procesu edukacyjnego
579 uczniów Zespołu Szkół
Ogólnokształcących.
26.02.
Toruń
Wsparcie procesu edukacyjnego
580 uczniów Zespołu Szkół
Ogólnokształcących.
19.05.
Puszczykowo
Wsparcie procesu edukacyjnego
581 uczniów Zespołu Szkół
Ogólnokształcących.
24.05.
Bydgoszcz
Udostępnienie pomieszczenia nr 203 - sali odpraw
w siedzibie RZI w Lublinie przy ulicy Lipowej 1 A.
ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA JFTC
Zapewnienie transportu 36 osobowej grupie dzieci
w celu realizacji podstawy programowej z przyrody.
Trasa z International School of Bydgoszcz,
ul. Gałczyńskiego 23 do Torunia ul. Władysława
Łokietka 5 i z powrotem.
Zapewnienie transportu dla 25 osobowej grupy
dzieci
w celu realizacji podstawy programowej z przyrody.
Trasa z International School of Bydgoszcz,
ul. Gałczyńskiego 23 do Puszczykowa i z powrotem.
Zapewnienie transportu dla 16 osobowej grupy
dzieci
w celu realizacji podstawy programowej z przyrody.
Trasa z International School of Bydgoszcz,
ul. Gałczyńskiego 23 do ZOO w Bydgoszczy i z
powrotem.
Strona 67
Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
WKŁ nr 149 "WIARUS"
w Lublinie
RZI Lublin
WKŁ nr 149 "WIARUS"
w Lublinie
JFTC-SU
Bydgoszcz
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego ISoB
JFTC-SU
Bydgoszcz
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego ISoB
JFTC-SU
Bydgoszcz
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego ISoB
Zapewnienie udziału uczniom
ISOB w „International Day” oraz
582
pomoc
w organizacji stoiska szkoły.
583
Środowiskowe zabawy
karnawałowe
Pokaz ratownictwa dla klas I i III
584
oraz IV i VI
Wizyta członków Fundacji
585 Historii Polskiej Broni Pancernej
w Centrum Szkolenia Logistyki
586
Dzień Otwarty Zespołu Szkół
we Wroniu
III Toruński Zlot Pojazdów
587 Militarnych Pamięci Roberta
Tirczakowskiego
588 Pokaz ratownictwa dla klas I i III
589
590
591
592
Zajęcia praktyczne w terenie dla
klasy o profilu mundurowym nt:"
Zasady użycia indywidualnych
środków ochrony przed
skazeniani"
Wycieczka historycznokrajoznawcza do Elbląga i
Miłomłyna
XIII Międzynarodowy Zlot
Pojazdów Militarnych Borne
Sulinowo
"Dzień Weterana" w ośrodku
dydaktyczno-przyrodniczym
w m. Mokre
593 Podróż historyczno - wojskowa
maj
(1 dzień)
Bydgoszcz
06.01-09.02.
Klub CSLog
Grudziądz
Zapewnienie udziału uczniom w „International Day”
organizowanym na terenie JFTC. Ustawienie
JFTC-SU
namiotu, zapewnienie dojścia do prądu w celu
Bydgoszcz
zorganizowania stoiska promującego szkołę podczas
tego dnia.
CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI
Udostępnienie Sali Klubu CSLog do
Przeprowadzenia zabaw karnawałowych dla
CSLog Grudziądz
środowiska garnizonu Grudziądz. Koszty pokrywa
wnioskodawca z wpłat uczestników i środków
własnych.
10.03.
Zespół Szkół
Zaprezentowanie pokazu ratownictwa medycznego.
Ogólnokształcących
nr 1 w Grudziądzu
02.04.
CSLog Grudziądz
28.04.
Zespół Szkół
we Wroniu
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego ISoB
Wojskowe Stowarzyszenie
Kulturalno-Edukacyjne
"RAWELIN"
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
nr 1 w Grudziądzu
CSLog Grudziądz
Fundacja Historii Polskiej Broni
Pancernej w Toruniu
Prezentacja bazy szkoleniowej i sprzętu wojskowego. CSLog Grudziądz
Pokaz wybranych elementów nowoczesnej dydaktyki
Centrum.
CSLog Grudziądz
WKU Grudziądz
Zespół Szkół we Wroniu
Wydzielenie dwóch pojazdów Jelcz Multilift do
transportu zabytkowych pojazdów wojskowych.
CSLog Grudziądz
CSAiU Toruń
Fundacja Historii Polskiej Broni
Pancernej w Toruniu
maj
(1 dzień)
CSLog Grudziądz
Pokaz ratowania osób pszkodowanych w wypadku
samochodowym w ramach zajęć z przedmiotu
"Edukacja dla bezpieczeństwa".
CSLog Grudziądz
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
nr 1 w Grudziądzu
czerwiec
(1 dzień)
Lubraniec-Marysin
Pokaz wybranych elementów nowoczesnej dydaktyki
Centrum.
CSLog Grudziądz
Zespół Szkół w m. LubraniecMarysin
sierpień
(1 dzień)
Elbląg, Miłomłyn
Udostępnienie autobusu.
CSLog Grudziądz
Związek Żołnierzy Wojska
Polskiego Koło nr 16
18-21.08.
Borne Sulinowo
Wydzielenie jednego pojazdu Jelcz Multilift na trasie
z Torunia do Bornego Sulinowa celem transportu
repliki czołgu Renault FT17.
CSLog Grudziądz
Fundacja Historii Polskiej Broni
Pancernej w Toruniu
Nieodpłatne udostępnienie autobusu.
CSLog Grudziądz
Związek Żołnierzy Wojska
Polskiego Koło nr 16
Nieodpłatne udostępnienie autobusu.
CSLog Grudziądz
Bractwo Kurkowe
"Ziemia Grudziądzka"
02-03.05.
Toruń
wrzesień
(1 dzień)
Mokre
wrzesień
(1 dzień)
Gdynia, Malbork
Strona 68
V Ogólnopolski Turniej Strzelecki
594 Bractw Kurkowych
Rzeczypospolitej
595
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości
08.10.
Poligon wojskowy
CSLog Grupa
12.11.
Kończewice
Bractwo Kurkowe
"Ziemia Grudziądzka"
CSLog Grudziądz
Wojskowe Stowarzyszenie
Kulturalno-Edukacyjne
"RAWELIN"
CSLog Grudziądz
Wojskowe Stowarzyszenie
Kulturalno-Edukacyjne
"RAWELIN"
Przeprowadzenie na terenie batalionu zajęć
styczeń, listopad
tematycznych z zakresu budowy pojazdów
(1 dzień w miesiącu)
wojskowych, ich podstawowego wyposażenia oraz
bdow IWsp SZ
obsługi. Wydzielenie 2 instruktorów oraz
Bydgoszcz
niezbędnego zabezpieczenia materiałowego zajęć.
bdow IWsp SZ
Bydgoszcz
Zespół Szkół Samochodowych
w Bydgoszczy
styczeń-grudzień
(1 dzień w miesiącu) Przygotowanie i przeprowadzenie przez
ZS Nr 35 w
przedstwiciela batalionu zajęć z musztry i łączności.
Bydgoszczy,
Zabezpieczenie materiałowe zajęć.
Gimnazjum Nr 3
bdow IWsp SZ
Bydgoszcz
Zespół Szkół Nr 35 w
Bydgoszczy, Gimnazjum Nr 3 w
Bydgoszczy
Zorganizowanie szkolenia wojskowego na terenie
batalionu dowodzenia IWsp SZ dla uczniów I i II
klasy
o profilu mundurowym w wymiarze 2 x 4 godziny 2
razy w miesiącu. Zabezpieczenie materiałowe zajęć.
bdow IWsp SZ
Bydgoszcz
Zespół Szkół Medycznych
w Bydgoszczy
Wycieczka do ZOO w Toruniu. Zapewnienie
transportu 38 osobowej grupie uczniów w celu
realizacji podstawy programowej z przyrody.
bdow IWsp SZ
Bydgoszcz
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego ISoB w Bydgoszczy
597 Sylwester 2016
31.12.
Klub CSLog
Grudziądz
Szkolenie wojskwoe uczniów
klasI i II o profilu mundurowym
13 WOG
Grudziądz
Fundacja Historii Polskiej Broni
Pancernej w Toruniu
30.11.
Klub CSLog
Grudziądz
599
CSLog Grudziądz
CSLog Grudziądz
596 "Andrzejki 2016"
Szkolenie uczniów klasy
profilowanej o specjalności
pojazdy wojskowe na temat:
598
"Budowa i przeznaczenie
specjalistycznych pojazdów
wojskowych"
Użyczenie obiektów strzelnicy wojskowej;
przygotowanie 4 osi strzeleckich biatlonowych;
przygotowanie osi strzeleckiej pistoletu
małokalibrowego 5,6 mm; przygotowanie
nagłośnienia dla potrzeb przedsięwzięcia; ustawienie
namiotu, 3 stołów i 12 krzeseł; pokaz ratownictwa
medycznego; pokaz sprzętu Wojskowej Straży
Pożarnej.
Wydzielenie jednego pojazdu Jelcz Multilift na trasie
z Torunia do Kończewic celem transportu repliki
czołgu Renault FT17.
Udostępnienia sali Klubu CSLog do
przeprowadzenia zabawy andrzejkowej dla
środowiska garnizonu Grudziądz. Koszty pokrywa
wnioskodawca z wpłat uczestników i środków
własnych.
Udostępnienie sali Klubu CSLog do
przeprowadzenia zabawy sylwestrowej dla
środowiska garnizonu Grudziądz. Koszty pokrywa
wnioskodawca z wpłat uczestników i środków
własnych.
BATALION DOWODZENIA IWSP SZ
Szkolenie programowe dla
uczniów
600
I i II klasy mundurowej Zespołu
Szkół Medycznych
styczeń-grudzień
(2 dni w miesiącu)
bdow IWsp SZ
w Bydgoszczy,
Strzelnica
Garnizonowa
Zabezpieczenie procesu
601 edukacyjnego uczniów Zespołu
Szkół.
15.03.
Toruń
Strona 69
VI Harcerskie Manewry Obronne
602
"Brda 2016"
21.05.
Strzelnica
Garnizonowa
Bydgoszcz
603 Motomajówka 2016
maj
(1 dzień)
Zespół Szkół
Samochodów
w Bydgoszczy
604 Piknik rodzinny
Zabezpieczenie procesu
605 edukacyjnego uczniów Zespołu
Szkół.
Zlot (Uroczysty Apel) organizacji
proobronnych i klas mundurowyc
przed Grobem Nieznanego
606
Żołnierza na Placu Marszałka
Józefa Piłsudskiego w
Warszawie
607
Zabezpieczenie procesu
608 edukacyjnego uczniów Zespołu
Szkół
Zabezpieczenie procesu
609 edukacyjnego uczniów Zespołu
Szkół
maj
(1 dzień)
Zespół Szkół Nr 35
i Gimnazjum Nr 3
w Bydgoszczy
03.06.
Toruń
17.09.
Warszawa
14.01.
Toruń
styczeń-grudzień
Bydgoszcz
Zorganizowanie punktów informacyjnych z zakresu
wiedzy: chemicznej, łączności i Wojsku Polskim.
Rozwinięcie namiotu NS i namiotu do
zabezpieczenia strzelania z broni pneumatycznej.
Wydzielenie 5 instruktorów, pomoc w obsłudze
multimedialnej, użyczenie zastawu nagłaśniającego
"BARYTON".
Udzielenie pomocy w organizacji święta,
udostępnienie 5 siatek maskujacych, pokaz
samochodowego sprzętu łączności, indywidualnego
wyposażenia i uzbrojenia, zorganizowanie
nagłośnienia z wykorzystaniem zestawu
nagłaśniającego "BARYTON".
Pokaz indywidualnego wyposażenia żołnierza,
uzbrojenia i sprzętu wojskowego znajdującego się na
wyposażeniu bdow IWsp SZ. Zorganizowanie
nagłośnienia z wykorzystaniem zastawu
nagłaśniającego "BARYTYON".
Wycieczka do Kopalni Soli w Kłodawie. Zapewnienie
transportu 20 osobowej grupie uczniów w celu
realizacji podstawy programowej z przyrody i
geografii.
Wydzielenie 1 autokaru z kierowcą do transportu
uczestników Zlotu z miejsca zbiórki na Uroczysty
Apel i z powrotem. Dokładna trasa do ustalenia w
okresie przygotowawczym Zlotu.
Kierunek: Bydgoszcz-Warszawa-Bydgoszcz
KOMENDA GARNIZONU BYDGOSZCZ
Przejazd 40 osobowej grupy uczniów ze szkoły
podstawowej na spektakl teatru Zaczarowany Świat.
Zapewnienie transportu na trasie Bydgoszcaz-ToruńBydgoszcz.
Zapewnienie transportu dwa razy dziennie przez 4
dni
w tygodniu (poniedziałek, wtorek, środa i czwartek)
35 osobowej grupie dzieci z International School of
Bydgoszcz przy ul. Gałczyńskiego 52 do Centrum
Kultury Fizycznej i Sportu UKW na ul. Sportową (za
realizację i koordynację przedsięwzięcia odpowiada
Komenda Garnizonu w Bydgoszczy; autokar do
przewozu dzieci zabezpiecza:
- bdow IWsp SZ - w poniedziałki i wtorki,
- Komenda Garnizonu Bydgoszcz - w środy;
- 11 WOG - w czwartki,
- 1 BLog zabezpieczy przejazdy w przypadku braku
możliwości przez wyżej wymienione JW.).
Strona 70
bdow IWsp SZ
Bydgoszcz
Kujawsko - Pomorski Zarząd
Wojewódzki Związku Żołnierzy
WP.
bdow IWsp SZ
Bydgoszcz
Zespół Szkół Samochodowych
w Bydgoszczy
bdow IWsp SZ
Bydgoszcz
Zespół Szkół Nr 35 w
Bydgoszczy, Gimnazjum Nr 3 w
Bydgoszczy
bdow IWsp SZ
Bydgoszcz
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego ISoB w Bydgoszczy
bdow IWsp SZ
Bydgoszcz
Biuro ds. Proobronnych MON
KG Bydgoszcz
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego ISoB w Bydgoszczy
KG Bydgoszcz
1 BLog
Bydgoszcz,
bdow IWsp SZ
Bydgoszcz,
11 WOG
Bydgoszcz
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego ISoB w Bydgoszczy
Zabezpieczenie procesu
610 edukacyjnego uczniów Zespołu
Szkół
Zabezpieczenie procesu
611 edukacyjnego uczniów Zespołu
Szkół
Zabezpieczenie procesu
612 edukacyjnego uczniów Zespołu
Szkół
Udział w walnym zebraniu
członków Stowarzyszenia
613
Żołnierzy, Pracowników i
Sympatyków 2. KOP.
Współudział w organizacji
i realizacji przedsięwzięć
614
związanych z Wielką Orkiestrą
Świątecznej Pomocy
615
Udział w uroczystościach
państwowych i wojskowych
616
Udział w uroczystościach
państwowych i wojskowych.
09.06.
Bydgoszcz
Wycieczka do Remondis. Zapewnienie transportu dla
25 osobowej grupy dzieci w celu realizacji podstawy
programowej z przyrody.
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego ISoB w Bydgoszczy
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego ISoB w Bydgoszczy
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego ISoB w Bydgoszczy
KG Bydgoszcz
Zwiedzanie jednostki Straży Pożarnej w Bydgoszczy.
Zapewnienie transportu 35 osobowej grupie uczniów
KG Bydgoszcz
w celu realizacji podstawy programowej nauczania
zintegrowanego.
Wycieczka do fabryki bombek "Sopel" w
09.12.
Bydgoszczy. Zapewnienie transportu dla 50
KG Bydgoszcz
Bydgoszcz
osobowej grupy dzieci
w celu realizacji podstawy programowej ze sztuki.
INSPEKTORAT SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH
Nagłośnienie miejsca zebrania oraz zapewnienie
2. Rejon
oprawy audiowizualnej: laptop z rzutnikiem
Wsparcia
15.01.
multimedialnym, odtwarzacz CD, wzmacniacz z
Teleinformat. Sił
Bydgoszcz
kolumnami głośnikowymi, 2 mikrofony
Powietrznych
bezprzewodowe.
Bydgoszcz
Udział trzech odpowiednio przygotowanych
merytorycznie żołnierzy z JW 3709 wraz z wystawą
statyczną wybranego sprzętu teleinformatycznego:
radiostacja RF 5800, odbiornik EK895, odbiornik
EK896, radiostacja RLC9211, radiostacja R3501,
4. Rejon
styczeń
aparaty polowe AP-82, radiotelefony Motorola GPWsparcia
(1 dzień),
380, makiety karabinków kbkAK, umundurowanie
Teleinformatyczne
Serock, Legionowo polowe, maski pgaz, hełmy, kamizelki kuloodporne,
go Warszawa
monitor wielkoekranowy, laptop, zestaw
nagłośnieniowy. Wydzielenie pojazdu służbowego
(Fiat Ducato - towarowo-osobowy) z kierowcą do
przewozu sprzętu i żołnierzy na trasie Warszawa Legionowo - Serock - Warszawa (3-4 osoby).
styczeń, marzec
(1 dzień)
Organizacja transportu dla uczniów oraz opiekunów
1. Rejon
3. 03, 15.08
do udziału w uroczystościach państwowych i
Wsparcia
Poznań,
Teleinformatyczne
wrzesień (1 dzień) wojskowych organizowanych przez jednostki
go Sił
Poznań-Krzesiny, wojskowe, /mikrobus z kierowcą do przewozu
Powietrznych
październik (1 dzień) młodzieży na trasie Babki - Poznań - Babki, ok. 7
osób/.
Poznań
Babki,
10 listopada Poznań
Udział członków Stowarzyszenia Żołnierzy,
2. Rejon
Pracowników i Sympatyków 2. KOP w
styczeń - grudzień
Wsparcia
uroczystościach państwowych i wojskowych
Bydgoszcz
Teleinformatyczne
organizowanych przez 2. Rejon Wsparcia
go - Bydgoszcz
Teleinformatycznego Sił Powietrznych
13.10.
Bydgoszcz
Strona 71
Stowarzyszenie Żołnierzy,
Pracowników i Sympatyków
2. KOP - Bydgoszcz
Prezes Oddziału Zegrze
Światowego Związku Polskich
Żołnierzy Łączności Warszawa
31. Baza
Lotnictwa
Taktycznego
Poznań
Zespół Szkół Łączności im.
Mikołaja Kopernika w Poznaniu
Stowarzyszenie Żołnierzy,
Pracowników i Sympatyków 2.
KOP - Bydgoszcz
617
Udział w uroczystościach
państwowych i wojskowych
Współorganizacja wizyt
zawodoznawczych dla uczniów
618
klas o profilu Telekomunikacja i
Informatyka
Oddanie hołdu poległym i
619 zmarłym lotnikom w miejscach
ich pochówku
620
Udział w wycieczkach
turystyczno-krajoznawczych
styczeń (1 dzień),
kwiecień (1 dzień),
maj (1 dzień),
sierpień (1 dzień),
wrzesień (1 dzień),
październik (1
dzień), listopad (1
dzień) KrakówBalice
3. Rejon
Wsparcia
Teleinformatyczne
go Sił
Powietrznych Kraków
Zespół Szkół Łączności im.
Obrońców Poczty Polskiej w
Gdańsku w Krakowie, Szkoła
Podstawowa nr 138 im. Polskich
Wojsk Lotniczych - Kraków
Zapoznanie uczniów klas o profilu informatyka,
telekomunikacja, teleinformatyka z prezentacją
3. Rejon
zawodu żołnierza oraz sprzętem wojskowym
Wsparcia
występującym na wyposażeniu jednostki wojskowej.
Teleinformatyczne
Stacjonarny sprzet łączności występujacy w Centrum
styczeń (1 dzień),
3. Rejon
go Sił
Radiowym oraz prezentacja uzbrojenia i
luty (1 dzień),
Wsparcia
Powietrznych Zespół Szkół Łączności im.
wyposażenia wojskowego żołnierza Wojska
marzec (1 dzień),
Teleinformatyczne
Kraków - Balice,
Obrońców Poczty Polskiej w
Polskiego, zapoznanie z historią i tradycjami
kwiecień (1 dzień),
go Sił
5. batalion
Gdańsku w Krakowie
jednostki wojskowej. Zapoznanie ze sprzętem
Kraków - Balice,
Powietrznych dowodzenia,
łączności będącym na wyposażeniu 5. bdow.
Zabierzów
Kraków - Balice
8. Baza Lotnictwa
Statyczny pokaz statków powietrznych oraz sali
Transportowego tradycji 8. BLTr. Wydzielenie transportu (samochód
Kraków
służbowy +kierowca) do przewozu 15 osób na trasie
Kraków-Balice-Kraków,
30 km. x 4= 120 km., 4 wizyty po 35 osób.
3. Rejon
styczeń (1 dzień),
Organizacja transportu osobowego (samochód
Szkoła Podstawowa nr 138 im.
Wsparcia
wrzesień(1 dzień), służbowy+kierowca) do przewozu osób na trasie
Polskich Wojsk Lotniczych
Teleinformatyczne
listopad (1 dzień), r. Kraków-Balice-Kraków-Morawica,
Zespół Szkół Łączności im.
go Sił
Kraków-Balice30 km. x 3 = 90 km,, zapalenie zniczy, składanie
Obrońców Poczty Polskiej w
Powietrznych Kraków-Morawica wiązanek kwiatów
Gdańsku w Krakowie
Kraków - Balice
styczeń r.
(1 dzień)
SZCZAWNICA
"Pieniny"
styczeń (1 dzień) Oddanie hołdu poległym i
Poznań,
621 zmarłym żołnierzom w miejscach
1 września - Poznań,
ich pochówku
1 listopada - Poznań,
Udział w wycieczkach
622
turystyczno-krajoznawczych
Udział uczniów oraz opiekunów w uroczystościach
państwowych i wojskowych organizowanych przez
jednostkę wojskową. Wydzielenie transportu
(samochód słuzbowy + Kierowca) do przewozu 4
osób na trasie Kraków-Balice-Kraków,
30 km x 9 = 270 km.
luty
(1 dzień)
KORBIELÓW
"Beskid Żywiecki
Organizacja transportu osobowego (samochód
wydzielony z 8. BLTr)
121 km x 2 = 242 km, 45 osób.
Organizacja transportu osobowego dla delegacji
uczniów do składania wiązanek kwiatów oraz
zapalenia zniczy, w ramach programu "Żołnierska
Pamięć",
/mikrobus z kierowcą do przewozu młodzieży na
trasie Babki - Poznań - Babki, ok. 7 osób/.
Organizacja transportu osobowego (samochód
wydzielony z 8. BLTr)
95 km x 2 = 190 km, 45 osób.
Strona 72
3. Rejon
Wsparcia
Teleinformatyczne
go Sił
Powietrznych Kraków - Balice
1. Rejon
Wsparcia
Teleinformatyczne
go Sił
Powietrznych
Poznań
3. Rejon
Wsparcia
Teleinformatyczne
go Sił
Powietrznych -
8. Baza Lotnictwa
Transportowego Kraków - Balice
Polskie Towarzystwo
Tatrzańskie - Kraków
31. Baza
Lotnictwa
Taktycznego Poznań
Zespół Szkół Łączności im.
Mikołaja Kopernika w Poznaniu
8. Baza Lotnictwa
Transportowego
Polskie Towarzystwo
Tatrzańskie - Kraków
Wystawienie stoiska
promocyjnego oraz stanowiska
ze sprzętem łączności i
informatyki w ramach
623 Ogólnopolskiego Spotkania
Uczniów i Nauczycieli Szkół
Łączności w Technikum
Łaczności przy Zespole Szkół nr
37
624
Udział w wycieczkach
turystyczno-krajoznawczych
Realizacja praktyk dla klas o
625 profilu informatyka i
teleinformatyka
Organizacja oraz
przeprowadzenie praktyk
626
zawodowych dla 8 uczniów
Zespołu Szkół nr 37
Współudział w organizacji i
realizacji przedsięwzięć
627 związanych z VII Konferencją
Łączności (pod patronatem
MON)
marzec (1 dzień)
Zespół Szkół nr 37
Warszawa
marzec r.
(1 dzień)
RYTRO,
PIWNICZNA "Beskid
Sądecki
marzec (20 dni),
kwiecień (20 dni),
październik (20 dni),
listopad (20 dni),
Kraków - Balice
marzec-kwiecieńmaj, JW 3709
Warszawa
kwiecień (1 dzień)
Sieradz
Udział trzech odpowiednio przygotowanych
merytorycznie żołnierzy z JW 3709 wraz z wystawą
statyczną wybranego sprzętu teleinformatycznego:
radiostacja RF 5800, odbiornik EK895, odbiornik
EK896, radiostacja RLC9211, radiostacja R3501,
aparaty polowe AP-82, radiotelefony Motorola GP380, makiety karabinków kbkAK, umundurowanie
polowe, maski pgaz, hełmy, kamizelki kuloodporne,
monitor wielkoekranowy, laptop, zestaw
nagłośnieniowy. Wydzielenie pojazdu służbowego
(Fiat Ducato - towarowo-osobowy) z kierowcą do
przewozu sprzętu i żołnierzy (3-4 osoby).
4. Rejon
Wsparcia
Teleinformatycznego Warszawa
Organizacja transportu osobowego (samochód
wydzielony z 8. BLTr)
134 km x 2 = 268 km, 45 osób.
3. Rejon
Wsparcia
8. Baza Lotnictwa
Teleinformatyczne Transportowego go Sił
Kraków - Balice
Powietrznych -
Organizacja zajęć w ramach praktyk zawodowych.
Wydzielenie jawnego sprżetu informatycznego i
teleinformatycznego. 3-4 uczniów.
3. Rejon
Wsparcia Teleinf.
Sił Powietrznych Bydgoszcz
Zespół Szkół Łączności im.
Obrońców Poczty Polskiej w
Gdańsku w Krakowie
Przygotowanie praktyczne i merytoryczne uczniów
klas o profilach: telekomunikacja, teleinformatyk,
informatyk do samodzielnego instalowania,
4. Rejon
uruchamiania, programowania i testowania urządzeń
Wsparcia
końcowych sprzętu teleinformatycznego.
Teleinformatyczne
Wydzielenie jednego oficera na kierownika praktyk,
go Warszawa
wydzielenie odpowiednio przygotowanego personelu
technicznego oraz wykorzystanie sprzętu
teleinformatycznego funkcjonującego w JW
Dyrektor Zespołu Szkół nr 37
im. Agnieszki Osieckiej w
Warszawie
Udział dwóch odpowiednio przygotowanych
merytorycznie żołnierzy z JW 3709 wraz z wystawą
statyczną wybranego sprzętu teleinformatycznego:
radiostacja RF 5800, odbiornik EK895, odbiornik
EK896, radiostacja RLC9211, radiostacja R3501,
aparaty polowe AP-82, radiotelefony Motorola GP380, makiety karabinków kbkAK, umundurowanie
polowe, maski pgaz, hełmy, kamizelki kuloodporne,
monitor wielokoekranowy, laptop, zestaw
nagłośnieniowy. Wydzielenie pojazdu służbowego
(Fiat Ducato - towarowo-osobowy) z kierowcą do
przewozu sprzętu i żołnierzy na trasie Warszawa Wyszków - Warszawa (3 osoby).
Prezes Oddziału Zegrze
Światowego Związku Polskich
Żołnierzy Łączności Warszawa
Strona 73
4. Rejon
Wsparcia
Teleinformatyczne
go Warszawa
Dyrektor Zespołu Szkół nr 37
im. Agnieszki Osieckiej w
Warszawie
Polskie Towarzystwo
Tatrzańskie - Kraków
Udział w wycieczkach
628
turystyczno-krajoznawczych
Udział w wycieczkach
629
turystyczno-krajoznawczych
Współudział w zawodach
630 strzeleckich o puchar Prezesa
Stowarzyszenia.
Udział przedstawicieli jednostki
wojskowej w uroczystym
rozdaniu świadectw ukończenia
631
szkoły dla absolwentów
Technikum Łączności i Liceum
Profilowanego
3. Rejon
kwiecień
8. Baza Lotnictwa
Organizacja transportu osobowego (samochód
Wsparcia Teleinf.
(1 dzień)
Transportowego wydzielony z 8. BLTr) 125 km x 2 = 250 km, 45 osób. Sił Powietrznych Pieniny Małe Jaworki
Kraków - Balice
Kraków Balice
kwiecień
(1 dzień)
ZWARDOŃ,
RYCERKA, Beskid
Żywiecki
23.04.
Strzelnica
Garnizonowa
Bydgoszcz
25.04.
Kraków
Udział przedstawicieli jednostki
632
w obchodach Dnia Flagi
29.04.
Kraków
Udział przedstawicieli jednostki
633 w obchodach 225 rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja
30.04.
Kraków
Organizacja transportu osobowego (samochód
wydzielony z 8. BLTr)
130 km x 2 = 260 km, 45 osób.
3. Rejon
8. Baza Lotnictwa
Wsparcia Teleinf.
Transportowego Sił Powietrznych Kraków - Balice
Kraków - Balice
Organizacja zawodów strzeleckich z broni krótkiej.
Wydzielenie kierownika strzelania oraz 6-ciu
instruktorów do przeprowadzenia pokazu oraz
strzelania wraz z niezbędnym sprzętem: odzież
ochronna, urządzenie TCW - CYKLOP, tablica z
przekrojem budowy 9 mm pistoletu wojskowego wz.
2. Rejon
1983, 6 sztuk pistoletów wojskowych P - 83, 520
Wsparcia
sztuk 9 mm nb pist z poc P, granat RG 42 - szkolny.
Teleinformatyczne
Wydzielenie 2 pojazdów oraz sprzętu na strzelnicę
go Sił
garnizonową w Bydgoszczy - trasa do pokonania 18
Powietrznych
km. Rezerwacja strzelnicy garnizonowej na czas
Bydgoszcz
zawodów - powiadomienie Komendy Garnizonu
Bydgoszcz. 11 WOG - zabezpieczenie 2 szt.
namiotów, 10 szt. stolików i 40 szt. krzeseł.
Wydzielenie transportu i obsługi do przewozu
sprzętu. Zabezpieczenie medyczne zawodów.
Przewidywany udział 40 osób.
Udział delegacji jednostki. Wydzielenie transportu
(samochód służbowy+kierowca) do przewozu osób
na trasie Kraków-Balice-Kraków, 30 km.
Przeprowadzenie pogadanki przez przedstawiciela
jednostki na temat Święta Flagi. Wydzielenie
transportu (samochód służbowy+kierowca) do
przewozu osób na trasie Kraków-Balice-Kraków, 20
km.
Współudział przedstawiciela jednostki w
przeprowadzeniu konkursu na temat Konstytucji 3
Maja. Wydzielenie transportu (samochód
służbowy+kierowca) do przewozu osób na trasie
Kraków-Balice-Kraków, 30 km.
Strona 74
11. Wojskowy
Oddział
Gospodarczy
Bydgoszcz,
Komenda
Granizonu
Bydgoszcz
Polskie Towarzystwo
Tatrzańskie - Kraków
Polskie Towarzystwo
Tatrzańskie - Kraków
Stowarzyszenie Żołnierzy,
Pracowników i Sympatyków 2.
KOP - Bydgoszcz
3. Rejon
Wsparcia Teleinf
Sił Powietrznych Kraków - Balice
Zespół Szkół Łączności im.
Obrońców Poczty Polskiej w
Gdańsku w Krakowie
3. Rejon
Wsparcia Teleinf
Sił Powietrznych Kraków - Balice
Szkoła Podstawowa nr 138 im.
Polskich Wojsk Lotniczych w
Krakowie
3. Rejon
Wsparcia Teleinf.
Sił Powietrznych Kraków -Balice
Szkoła Podstawowa nr 138 im.
Polskich Wojsk Lotniczych w
Krakowie
634 Podróż historyczno - wojskowa
Współudział w wycieczce na
635
Cytadelę do Grudziądza.
Konkurs wiedzy historycznej dla
młodzieży o życiu płk. Ignacego
636 Augusta BOERNERA wspólnym patronie Szkoły i CWT
SP
Udział delegacji żołnierskiej z
CWT SP w uroczystościach
okolicznościowych
637 organizowanych przez Zespół
Szkół nr 46 w Warszawie
(Święto Szkoły; Dzień Dziecka;
Dzień Nauczyciela, itp.)
Udział w wycieczkach
638
turystyczno-krajoznawczych
Współudział w organizacji i
realizacji przedsięwzięć
związanych z obchodami dnia
639
dziecka i dnia rodziny
640
Zwiedzanie jednostki wojskowej
w ramach "Dni otwartych koszar"
maj
2 dni Bydgoszcz Malbork - Gierłoż Giżycko - Gołdap Bydgoszcz
12.05.
Grudziądz
maj - czerwiec
(2 etapy)
Warszawa
maj (1 dzień)
czerwiec
(1 dzień)
październik
(1 dzień)
Warszawa
maj
(1 dzień)
JĘDRZEJÓW
"Ponidzie"
2. Rejon
Wsparcia Teleinf.
Sił Powietrznych
Bydgoszcz
11. Wojskowy
Oddział
Gospodarczy
Bydgoszcz
Stowarzyszenie Żołnierzy,
Pracowników i Sympatyków 2.
KOP - Bydgoszcz
2. Rejon
11 WOG - zabezpieczenie transportu osób - trasa do Wsparcia Teleinf.
pokonania 150 km. Przewidywany udział 20 osób.
Sił Powietrznych
Bydgoszcz
11. Wojskowy
Oddział
Gospodarczy
Bydgoszcz
Stowarzyszenie Żołnierzy,
Pracowników i Sympatyków 2.
KOP - Bydgoszcz
11 WOG - zabezpieczenie transportu (autokar +
kierowca) - trasa do pokonania 1000 km.
Przewidywany udział 40 osób.
Udzielenie pomocy merytorycznej i organizacyjnej
przy realizacji konkursu.
Centrum
4. Rejon
Udział żołnierzy i pracowników wojska (5 osób) w
Wsparcia Teleinf. Wsparcia Teleinf.
przedsięwzięciach szkolnych. Wydzielenie pojazdu z
Sił Powietrznych - Sił Powietrznych
kierowcą do przewozu delegacji.
Warszawa
Warszawa
Organizacja transportu osobowego (samochód
wydzielony z 8. BLTr)
100 km x 2 = 200 km, 45 osób.
Udział trzech odpowiednio przygotowanych
merytorycznie żołnierzy z JW 3709 wraz z wystawą
statyczną wybranego sprzętu teleinformatycznego:
radiostacja RF 5800, odbiornik EK895, odbiornik
maj/czerwiec (2 dni), EK896, radiostacja RLC9211, radiostacja R3501,
Legionowo, Serock, aparaty polowe AP-82, radiotelefony Motorola GPNasielsk
380, makiety karabinków kbkAK, umundurowanie
polowe, maski pgaz., hełmy, kamizelki kuloodporne,
monitor wielkoekranowy, laptop, zestaw
nagłośnieniowy. Wydzielenie pojazdu służbowego
(Fiat Ducato) z kierowcą do przewozu sprzętu i
żołnierzy na trasie Warszawa - Zegrze - Jadwisin Legionowo - Warszawa (3-4 osoby).
maj (1 dzień),
czerwiec (1 dzień)
Kraków - Balice
Centrum
Wsparcia Teleinf.
Sił Powietrznych Warszawa
Zwiedzanie Sali Tradycji, pokaz sprzętu, statków
powietrznych i wyposażenia 8. BLTr.
Ilość osób uzależniona od ilości zgłoszonych przez
szkołę dzieci i młodzieży.
Strona 75
3. Rejon
8. Baza Lotnictwa
Wsparcia Teleinf.
Transportowego Sił Powietrznych Kraków - Balice
Kraków - Balice
4. Rejon
Wsparcia Teleinf.
Warszawa
Zespół Szkół
nr 46 - Warszawa
Zespół Szkół
nr 46 - Warszawa
Polskie Towarzystwo
Tatrzańskie - Kraków
Prezes Oddziału Zegrze
Światowego Związku Polskich
Żołnierzy Łączności - Warszawa
Zespół Szkół Łączności w
3. Rejon
8. Baza Lotnictwa Krakowie im. Obrońców Poczty
Wsparcia Teleinf.
Transportowego Polskiej w Gdańsku, Szkoła
Sił Powietrznych Kraków - Balice Podstawowa nr 138 im. Polskich
Kraków - Balice
Wojsk Lotniczych w Krakowie
Udział uczniów Zespołu Szkół nr
46 z Warszawy
wraz z opiekunami
w uroczystościach wojskowych
641 i patriotycznych organizowanych
przez CWT SP
(Dzień Flagi, Święto Konstytucji
3 Maja, Święto WP, Święto
Wojsk Łączności i Informatyki).
Udział w organizacji Święta
Stowarzyszenia Żołnierzy,
Pracowników i Sympatyków
642
2. KOP
maj (1 dzień)
sierpień (1 dzień)
Udział delegacji nauczycielsko-uczniowskiej w
październik (1 dzień)
przedsięwzięciach.
Warszawa
10.06.
Bydgoszcz
Centrum
4. Rejon
Wsparcia Teleinf. Wsparcia Teleinf.
Sił Powietrznych - Sił Powietrznych
Warszawa
Warszawa
Zespół Szkół
nr 46 - Warszawa
Nagłośnienie miejsca uroczystości oraz zapewnienie
oprawy audiowizualnej: laptop z rzutnikiem
multimedialnym, odtwarzacz CD, wzmacniacz z
kolumnami głośnikowymi, 2 mikrofony
bezprzewodowe. 11 WOG - zabezpieczenie: 2 szt.
namiotów, 20 szt. stolików i 70 szt. krzeseł,
wydzielenie transportu i obsługi do przewozu
sprzętu. Przewidywany udział 70 osób.
2. Rejon
Wsparcia Teleinf.
Sił Powietrznych Bydgoszcz
3. Rejon
Wsparcia
Teleinformatyczne
go Sił
Powietrznych -
Zespół Szkół Łączności w
Krakowie im. Obrońców Poczty
Polskiej w Gdańsku
Zespół Szkół Łączności w
Krakowie im. Obrońców Poczty
Polskiej w Gdańsku w Krakowie
11. Wojskowy
Oddział
Gospodarczy
Bydgoszcz
Stowarzyszenie Żołnierzy,
Pracowników i Sympatyków 2.
KOP - Bydgoszcz
Udział przedstawicieli jednostki
w uroczystym rozdaniu
643
świadectw ukończenia szkoły
przez absolwentów ZSZ
13.06.
Kraków
Udział delegacji jednostki wojskowej. Wydzielenie
transportu (samochód służbowy+kierowca) do
przewozu osób na trasie Kraków-Balice-Kraków,
Udział przedstawicieli jednostki
644 w "Dniu Współzawodnictwa
Sportowego"
24.06
Kraków
Zabezpieczenie instruktora WF. Wydzielenie
transportu (samochód służbowy+kierowca) do
przewozu osób na trasie Kraków-Balice-Kraków, 30
km.
3. Rejon
Wsparcia Teleinf.
Sił Powietrznych Kraków - Balice
Udział przedstawicieli jednostki
645 w wycieczkach turystycznokrajoznawczych
czerwiec
(1 dzień)
LACHOWICE,
ZAWOJA "Beskid
Żywiecki"
Organizacja transportu osobowego (samochód
wydzielony z 8. BLTr)
70 km x 2 = 140 km, 45 osób.
3. Rejon
8. Baza Lotnictwa
Wsparcia Teleinf.
Transportowego Sił Powietrznych Kraków - Balice
Kraków - Balice
Udział przedstawicieli jednostki
646 w uroczystym zakończeniu roku
szkolnego 2015/2016
24.06.
Kraków
Udział przedstawiciela jednostki. Wydzielenie
transportu (samochód służbowy+kierowca) do
przewozu osób na trasie Kraków-Balice-Kraków, 30
km.
3. Rejon
Wsparcia Teleinf.
Sił Powietrznych Kraków - Balice
Zespół Szkół Łączności w
Krakowie im. Obrońców Poczty
Polskiej w Gdańsku
Udział przedstawicieli jednostki
647 w uroczystym zakończeniu roku
szkolnego 2015/2016
24.06.
Kraków - Mydlniki
Udział przedstawicieli jednostki. Wydzielenie
transportu (samochód służbowy+kierowca) do
przewozu osób na trasie Kraków-Balice-Kraków, 20
km.
3. Rejon
Wsparcia Teleinf.
Sił Powietrznych Kraków - Balice
Szkoła Podstawowa nr 138 im.
Polskich Wojsk Lotniczych w
Krakowie
Strona 76
Polskie Towarzystwo
Tatrzańskie - Kraków
77. rocznica wybuchu II Wojny
648
Światowej
649
Uroczyste rozpoczęcie roku
szkolnego 2016/2017
Współudział w wycieczce na
650 XXIV Międzynarodowy Salon
Przemysłu Obronnego do Kielc.
Udział w wycieczkach
651
turystyczno-krajoznawczych
Współudział w organizacji i
652 realizacji przedsięwzięć
związanych z IX Rajdem Pamięci
Współudział w organizacji
653 spotkania koleżeńskiego z okazji
Świąt Rodzajów Wojsk
Współudział w wycieczce na
654 pokaz rakietowych strzelań na
poligonie Ustka.
80. rocznica powstania
Boernerowa. Uroczysta zbiórka
Centrum Wsparcia
655
Teleinformatycznego Sił
Powietrznych z okazji 10.
rocznicy utworzenia Centrum
656
Dzień Edukacji Narodowej i
ślubowanie klas pierwszych
Przeprowadzenie konkursu z zakresu wiedzy o II
wojnie światowej. Wydzielenie transportu
(samochód służbowy+kierowca) do przewozu osób
na trasie Kraków-Balice-Kraków, 30 km.
3. Rejon
Wsparcia Teleinf.
Sił Powietrznych
Kraków
Zespół Szkół Łączności w
krakowie im. Obrońców Poczty
Polskiej w Gdańsku w Krakowie
01.09.
Kraków
Udział przedstawicieli jednostki wojskowej w
uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego.
Wydzielenie transportu (samochód
służbowy+kierowca) do przewozu osób na trasie
Kraków-Balice-Kraków, 50 km.
3. Rejon
Wsparcia Teleinf.
Sił Powietrznych
Zespół Szkół Łączności w
Krakowie im. Obrońców Poczty
Polskiej w Gdańsku, Szkoła
Podstawowa nr 138 im. Polskich
Wojsk Lotniczych w Krakowie
02.09.
Kielce
2. Rejon
11 WOG - zabezpieczenie transportu osób - trasa do Wsparcia Teleinf.
pokonania 750 km. Przewidywany udział 20 osób.
Sił Powietrznych Bydgoszcz
wrzesień
(1 dzień) Kraków
wrzesień r.
(1 dzień)
MAŁE JAWORKI
"Pieniny"
11. Wojskowy
Oddział
Gospodarczy
Bydgoszcz
Stowarzyszenie Żołnierzy,
Pracowników i Sympatyków 2.
KOP - Bydgoszcz
Organizacja transportu osobowego (samochód
wydzielony z 8. BLTr)
105 km x 2 = 210 km, 45 osób.
3. Rejon
8. Baza Lotnictwa
Wsparcia Teleinf.
Transportowego Sił Powietrznych Kraków - Balice
Kraków-Balice
wrzesień (1 dzień),
Serock
Udział 6 wytypowanych przedstawicieli z JW. 3709
(żółnierzy i pracowników wojska). Wydzielenie
pojazdu służbowego z kierowcą do przewozu
żołnierzy na trasie Warszawa - Serock - Warszawa.
4. Rejon
Wsparcia Teleinf.
Warszawa
Prezes Oddziału Zegrze
Światowego Związku Polskich
Żołnierzy Łączności - Warszawa
16.09
Bydgoszcz
Nagłośnienie miejsca uroczystości oraz zapewnienie
oprawy audiowizualnej: laptop z rzutnikiem
multimedialnym, odtwarzacz CD, wzmacniacz z
kolumnami głośnikowymi, 2 mikrofony
bezprzewodowe.
2. Rejon
Wsparcia Teleinf.
Sił Powietrznych Bydgoszcz
Stowarzyszenie Żołnierzy,
Pracowników i Sympatyków 2.
KOP - Bydgoszcz
wrzesień
Wicko Morskie
2. Rejon
11 WOG - zabezpieczenie transportu osób - trasa do Wsparcia Teleinf.
pokonania 500 km. Przewidywany udział 20 osób.
Sił Powietrznych Bydgoszcz
Udział delegacji CWT SP w uroczystościach na
28.09.
terenie Bemowa. Zabezpieczenie transportu do
Warszawa Bemowo
przewozu delegacji (30 km)
październik
(1 dzień)
Kraków
Udział przedstawicieli jednostki wojskowej.
Wydzielenie transportu (samochód
służbowy+kierowca) do przewozu osób na trasie
Kraków-Balice-Kraków, 50 km.
Strona 77
11. Wojskowy
Oddział
Gospodarczy
Bydgoszcz
Polskie Towarzystwo
Tatrzańskie - Kraków
Stowarzyszenie Żołnierzy,
Pracowników i Sympatyków 2.
KOP - Bydgoszcz
Centrum
1. Baza Lotnictwa
Wojskowe Stowarzyszenie
Wsparcia Teleinf.
Transportowego - Społeczno - Kulturalne "SWAT" Sił Powietrznych Warszawa
Warszawa
Warszawa
3. Rejon
Wsparcia Teleinf.
Sił Powietrznych Kraków - Balice
Zespół Szkół Łączności w
Krakowie im. Obrońców Poczty
Polskiej w Gdańsku, Szkoła
Podstawowa nr 138 im. Polskich
Wojsk Lotniczych w Krakowie
Udział w wycieczkach
657
turystyczno-krajoznawczych
październik
Organizacja transportu osobowego (samochód
(1 dzień)
wydzielony z 8. BLTr)
RAJCZA, RYCERKA
120 km x 2 = 240 km, 45 osób.
"Beskid Żywiecki"
3. Rejon
8. Baza Lotnictwa
Wsparcia Teleinf.
Transportowego
Sił Powietrznych Kraków - Balice
Kraków - Balice
Polskie Towarzystwo
Tatrzańskie - Kraków
Przeprowadzenie dla uczniów
Zespołu Szkół wykładu 658 pogadanki na temat: Rola,
zadania i struktura Sił Zbrojnych
RP
listopad (1 dzień)
Zespół Szkół nr 37,
Warszawa
Udział dwóch odpowiednio przygotowanych
merytorycznie żołnierzy z JW 3709. Przeprowadznie
2 godzin lekcyjnych zajęć z wykorzystaniem laptopa.
Wydzielenie pojazdu służbowego z kierowcą do
przewozu żołnierzy (2 osoby).
4. Rejon
Wsparcia Teleinf.
Warszawa
Udział w wycieczkach
659
turystyczno-krajoznawczych
listopad
(1 dzień)
MIĘDZYBRODZIE
BIALSKIE "Beskid
Mały"
Organizacja transportu osobowego (samochód
wydzielony z 8. BLTr)
75 km x 2 = 150 km, 45 osób.
3. Rejon
8. Baza Lotnictwa
Wsparcia Teleinf.
Transportowego Sił Powietrznych Kraków - Balice
Bydgoszcz
Polskie Towarzystwo
Tatrzańskie - Kraków
Udział w wycieczkach
660
turystyczno-krajoznawczych
grudzień
(1 dzień)
UJSOŁY "Beskid
Żywiecki"
Organizacja transportu osobowego (samochód
wydzielony z 8. BLTr)
125 km x 2 = 250 km, 45 osób.
3. Rejon
8. Baza Lotnictwa
Wsparcia Teleinf.
Transportowego Sił Powietrznych Kraków - Balice
Kraków-Balice
Polskie Towarzystwo
Tatrzańskie - Kraków
Dyrektor Zespołu Szkół nr 37
im. Agnieszki Osieckiej w
Warszawie
11. Dywizja Kawalerii Pancernej - Żagań
Zajęcia promujące zawodową
661 służbę wojskową oraz służbę
NSR
Pokaz jazdy terenowej
662 samochodem osobowo terenowym
Mistrzostwa garnizonu w
narciarstwie zjazdowym
Zajęcia na terenie Centrum
Kształcenia i Wychowania
664 Ochotniczych Hufców Pracy w
Wiechlicach z dziedziny obrony
cywilnej
663
71. rocznica powstania 42. pułku
665 zmechanizowanego i jednostek
Garnizonu Żary
666 72. Rocznica Wielkiej Ucieczki
styczeń
Wiechlice
styczeń - grudzień
(dwa dni w miesiącu)
poligon Żagań Świętoszów
luty, marzec
Czarna Góra
Skierowanie zołnierzy na spotkanie z młodzieżą na
terenie CKiW, organizacja stoiska promocyjnego,
zabezpieczenie pojazdu HONKER do transportu
żołnierzy
11DKPanc
Żagań
34BKPanc
Centrum Kształcenia i
Wychowania Ochotniczych
Hufców Pracy w Wiechlicach
Pomoc merytoryczna w zakresie przygotowania
pojazdów. Wyznaczenie miejsca pokazu,
udostępnienie terenu poligonu na OSPWL
11DKPanc
Żagań
OSPWL Żagań
Stowarzyszenie Byłych
Żołnierzy 29 Pułku
11DKPanc
Żagań
11bdow
Wojskowe Stowarzyszenie
"GROT"
11DKPanc
Żagań
11bdow
Centrum Kształcenia i
Wychowania Ochotniczych
Hufców Pracy w Wiechlicach
11DKPanc
Żagań
34BKPanc
Żagań
Stowarzyszenie 42PZ i 11BZ
11DKPanc
Żagań
11bdow
Wydzielenie autobusu do przewiezienia uczestników
zawodów
Zabezpieczenie pojazdu HONKER, karetki
wielonoszowej, fantoma,zestawu AMBU, środków
marzec
opatrunkowych oraz wydzielenie materiałów
Wiechlice
promocyjnych. Skierowanie wykłądowcy do
przeprowadzenia zajęć.
Przeprowadzenie Apelu Pamięci, udział kompanii
26.03.
honorowej, orkiestry wojskowej, wystawienie
Żary Grób
posterunku honorowego, złożenie kwiatów.
Nieznanego
Zabezpieczenie autobusu do przewiezienia orkiestry
Żołnierza
wojskowej i kompanii honorowej.
Zabezpieczenie dwóch autobusów, poj. ciężar. poj.
23.03.
nagłaśniający. Przeprowadzenie Apelu Pamięci,
Żagań teren
udział kompanii honorowej, wystawienie posterunku
Mauzoleum Jeńców
honorowego, złożenie kwiatów
Strona 78
Gmina Żagań o statusie
miejskim, Muzeum Obozów
Jenieckich
Szkolenie i warsztaty dla liderów
i instruktorów organizacji pro
667 obronnych z zakresu organizacji
działalnosci szkoleniowej i zasad
współpracy z RON
kwiecień
(1 dzień)
Żagań
Walne zgromadzenie. Spotkanie
z myśliwymi żołnierzami
668 zawodowymi, emerytami i
rencistami wojskowymi, byłymi
zołnierzami
marzec,kwiecień,
listopad
Zabawa myśliwska. Spotkanie z
myśliwymi żołnierzami
669
zawodowymi, emerytami i
rencistami wojskowymi,
Marzec
(1 dzień)
Wiechlice
71. rocznica walk II Armii Wojska
Polskiego i 1.Korpusu
670
Pancernego na Łużycach
w 1945 roku. Apel Pamięci.
15.04.
Przewóz
Podróż historyczno- wojskowa w
71.rocznicę Bitwy Budziszyńskiej
671
i śmierci polskich żołnierzy w
„Dolinie śmierci” w Chrościcach.
28.04.
Budziszyn
672 Noc Muzeów
673
Przeprowadzenie szkolenia dla
młodzieży z CKiW OHP
maj
(1 dzień)
Żagań
maj
(1 dzień)
Wiechlice
Przygotowanie Sali widowiskowej Klubu Wojskowego
w Żaganiu do przeprowadzenia szkolenia
teoretycznego i warsztatów dla liderów i instruktorów
organizacji pro obronnych. Szkolenie prowadzone
przez Biuro ds. Proobronnych. Udostepnienie bazy
szkoleniowej 34BKPanc oraz wydzielenie
instruktorów wraz ze sprzetem wojskowym do
przeprowadzenia szkolenia przykładowych zajęć z
taktyki,terenoznastwa, pomocy przedmedycznej,
elementy szkolenia specjalistycznego itp.
Umozliwienie spożycia odpłatnego posiłku na bazie
stołówki w Żaganiu
Pomoc merytoryczna w zakresie przygotowania
spotkań środowiskowych żołnierzy zawodowych
11LDKPanc myśliwych - członków WKŁ Nr 435
"BÓBR", udostępnienie nagłośnienia sal, pomoc
instruktorska w zakresie ich przygotowania.
Nieodpłatne udostępnienie pomieszczenia w Klubie
Wojskowym 11LDKPanc.
11DKPanc
Żagań
Klub Wojskowy w
Żaganiu
34BKPanc
43WOG
Biuro ds. Proobronnych MON
11DKPanc
Żagań
Klub Wojskowy w
Żaganiu
Wojskowe Koło Łowieckie Nr
435 Żagań
Udostępnienie pomieszczenia w Klubie Wojskowym
11LDKPanc dla zorganizowania tradycyjnego balu
myśliwych
11DKPanc
Żagań
OSPWL Żagań,
Oddział
Żandarmerii
Wojskowej w
Żaganiu
Wojskowe Koło Łowieckie Nr
435 Żagań
Udział kompanii honorowej i orkiestry wojskowej
oraz przeprowadzenie apelu pamięci (salwa
honorowa) podczas uroczystości przy Pomniku
poległych żołnierzy 27 pułku piechoty w czasie
forsowania Nysy Łużyckiej 13 kwietnia 1945 roku .
Zabezpieczenie autobusów do przewiezienia
orkiestry wojskowej i kompanii honorowej.
11DKPanc
Żagań
10BKPanc
Stowarzyszenie 42PZ i 11BZ
Stowarzyszenie Federacja
Organizacji Polskich
Pancerniaków
Udział żołnierzy z 11.LDKPanc w podróży
historyczno- wojskowej.
Pokaz statyczny sprzętu wojskowego: 2A5 Leopard
(1szt.), pt-91 Twardy (1szt.), KTO Rosomak (1szt.),
AHS Dana (1szt.). Udostępnienie do zwiedzania dla
społeczeństwa Sali Tradycji Czarnej 11.DKPanc
Przeprowadzenie szkolenia dla młodzieży z CKiW
OHP z zakresu musztry i szkolenia
ogólnowojskowego. Do szkolenia zabezpieczyć
zestaw do wykrywania min, saperski tor przeszkód.
Zabezpieczyć pojazd do transportu zołnierzy na
trasie Żagań-Szprotawa-Wiechlice i spowrotem.
Strona 79
Stowarzyszenie 42PZ i 11BZ
Stowarzyszenie Federacja
Organizacji Polskich
Pancerniaków
11DKPanc
Żagań
11DKPanc
Żagań
34BKPanc
17BZ
23pa
Federacja Organizacji Polskich
Pancerniaków
11DKPanc
Żagań
34BKPanc
Centrum Kształcenia i
Wychowania Ochotniczych
Hufców Pracy w Wiechlicach
Podróż historyczno-sportowa
połączona z udziałem w
674
uroczystosci z okazji Święta
Konstytucji
Święto Flagi połączone z
675 obchodami Święta Narodowego
Konstytucji 3 maja
Spotkanie rodzinne „Piknik
676 Ułański” Święto żarskich
jednostek wojskowych
677
71 Rocznica zakończenia II
Wojny Światowej
71. rocznica zakończenia II
678 wojny światowej w Europie Apel
pamięci.
Podróż wojskowo-sportowa
679 połączona ze zwiedzaniem
Torunia
680 Narodowy Dzień Zwycięstwa
681
Festyn rodzinny "Wiosna
Kulturalna z Dwójką"
Międzypowiatowa Spartakiada
w Sportach Obronnych
682
Pracowników Jednostek
Samorządowych
maj
Warszawa
Wydzielenie autobusu do przewiezienia uczestników
podróży
Przeprowadzenie Apelu Pamięci, udział kompanii
honorowej, orkiestry wojskowej, wystawienie
posterunku honorowego, złożenie kwiatów.
Zabezpieczenie autobusu do przewiezienia orkiestry
wojskowej i kompanii honorowej.
Koncert orkiestry wojskowej.
07.05
Udostępnienie autokaru wraz kierowcą do
ul. Zawiszy Czarnego
przewiezienia orkiestry.
Przeprowadzenie Apelu Pamięci, udział kompanii
08.05.
honorowej, orkiestry wojskowej, wystawienie
Żagań teren pl. Gen. posterunku honorowego, złożenie kwiatów.
MACZKA
Zabezpieczenie autobusu do przewiezienia orkiestry
wojskowej i kompanii honorowej
Przeprowadzenie Apelu Pamięci, udział kompanii
honorowej, orkiestry wojskowej , wystawienie
posterunku honorowego , złożenie kwiatów podczas
08.05.
uroczystości o charakterze patriotycznym przy
Żary, Pomnik
Pomniku Żołnierza Polskiego. Zabezpieczenie
Żołnierza Polskiego
autokarów do przewiezienia kompanii honorowej i
orkiestry wojskowej. Zabezpieczenie sprzętu do
nagłaśniania uroczystości.
02.05.
Plac Gen. Maczka
Żagań
maj
Warszawa
Wydzielenie autobusu do przewiezienia uczestników
podróży
Przeprowadzenie Apelu Pamięci, udział kompanii
honorowej, orkiestry wojskowej, wystawienie
08.05.
posterunku honorowego, złożenie kwiatów.
Zielona Góra
Zabezpieczenie autobusu do przewiezienia orkiestry
wojskowej i kompanii honorowej.
Udział żołnierzy w festynie. Organizacja pokazu
indywidualnego wyposażenia i uzbrojenia żołnierzy
czerwiec
oraz wykrywaczy min. Organizacja pokazu sprzętu
Żagań
wojskowego: quad (2 szt.), symulator broni
strzeleckiej z obsługą (2 szt.). Zabezpieczenie
pojazdu do przewozu żołnierzy i sprzętu.
Skierowanie 15 instruktorów do przeprowadzenia
konkurencji sportowo-obronnych (w tym 2
II dekada czerwca instruktorów o specjalności medycznej i 1 do
(1 dzień)
przeprowadzenia biegu na orientację). Wydzielenie
Wiechlice Szprotawa pojazdu z kierowcą do przewiezienia instruktorów.
Organizacja strzelnicy z wykorzystaniem urządzenia
treningowego CYKLOP.
Strona 80
11DKPanc
Żagań
11bdow
Wojskowe Stowarzyszenie
"GROT"
11DKPanc
Żagań
Orkiestra
Wojskowa,
11brem
Gmina Żagań o statusie
miejskim
11DKPanc
Żagań
11.LDKPAnc.
Orkiestra
Wojskowa.
Stowarzyszenie 42PZ i 11BZ
11DKPanc
Żagań
Orkiestra
Wojskowa,
11bdow
Gmina Żagań o statusie
miejskim, Muzeum Obozów
Jenieckich
34.BKPanc
Żagań
11DKPanc
Żagań
Orkiestra
Wojskowa
Stowarzyszenie 42PZ i 11BZ
11DKPanc
Żagań
11bdow
Wojskowe Stowarzyszenie
"GROT"
11DKPanc
Żagań
4pplot
Orkiestra
Wojskowa
Lubuska Rada Kombatantów,
Osób Represjonowanych i
Stowarzyszeń Patriotycznych.
Stowarzyszenie FOPP
11DKPanc
Żagań
34BKPanc
Zespół Szkół nr 2 w Żaganiu
11DKPanc
Żagań
10BKPanc
Starostwo Powiatowe Żagań
3 dniowa podróż
historycznowojskowa
683
„Szlakiem Powstania
Warszawskiego„
684
685
686
687
I połowa sierpnia
Wydzielenia autobusu wraz z kierowcą (trasa ok.
600km)
Udział kompanii honorowej i orkiestry wojskowej
podczas Mszy Świętej w kościele im. Serca Pana
Dzień Żołnierza. Święto Wojska
15.08.
Jezusa. Przeprowadzenie apelu pamięci przy
Polskiego.
Żary
Pomniku Grobie Nieznanego Żołnierza. Wystawienie
Apel Pamięci.
Cmentarz Komunalny posterunku honorowego. Zabezpieczenie autokarów
do przewiezienia kompanii honorowej i orkiestry
wojskowej.
Udział żołnierzy w festynie rodzinnym. Organizacja
pokazu indywidualnego wyposażenia i uzbrojenia
żołnierzy oraz wykrywania min.
- wystawienie stoiska promującego „ Czarną
Dywizję”.
Festyn rodzinny dla rodzin
12.08.
Organizacja pokazu sprzętu wojskowego guad (2szt.
wojskowych jednostek garnizonu ul. Zawiszy Czarnego Symulator broni strzeleckiej z obsługą( 2szt).
Żary
Zabezpieczenie pojazdu do przewozu żołnierzy i
sprzętu. ( Leopard 2 A4, KTO Rosomak, sprzęt
łączności, czołgu T 34/85 ). Pokaz sprzętu ŻW.
Występ orkiestry wojskowej.
Zabezpieczenie sprzętu do nagłaśniania
uroczystości.
Przeprowadzenie Apelu Pamięci, udział kompanii
01.08.
honorowej, wystawienie posterunku honorowego,
71. Rocznica wybuchu
Żagań, Bulwar
złożenie kwiatów. Zabezpieczenie autobusu do
Powstania Warszawskiego
Szarych Szeregów przewiezienia orkiestry wojskowej i kompanii
honorowej.
Udział kompanii honorowej podczas mszy świętej z
okazji Święta Wojska Polskiego. Transport asysty
XIV Festyn Parafialny z okazji
15.08.
honorowej. Udostępnienie namiotów, stolików,
Święta Wojska Polskiego
Żagań
krzeseł, sprzętu do punktu wydawczego posiłków z
produktów organizatora oraz wydzielenie pojazdów
ct (2 szt.) z kierowcami do transportu sprzętu.
Przeprowadzenie zajęć na
688
terenie 10BKPanc
Dzień Weterana Walk o
Niepodległość. Rzeczypospolitej
689 Polskiej. 77. Rocznica agresji
Niemiec hitlerowskich
na Polskę. Apel Pamięci wrzesień
(1 dzień)
Świętoszów
02.09.
Żary
11DKPanc
Żagań
11DKPanc
Żagań
11DKPanc
Żagań
11bdow
34BKPanc
Orkiestra
Wojskowa
OŻW Żagań
WKU Żagań
Stowarzyszenie "Rodzina
Wojskowa" Żagań
Stowarzyszenie 42PZ i 11BZ
Stowarzyszenie 42PZ i 11BZ
11DKPanc
Żagań
11bdow
Gmina Żagań o statusie
miejskim
11DKPanc
Żagań
11bdow
Parafia pw. NMP Żagań
Przeprowadzenie pokazu sprzętu wojskowego
10BKPanc, zajęć z musztry i taktycznych oraz zajęć
na OSF. Zabezpieczenie autobusu do przewozu
uczniów na trasie Wiechlice -Świetoszów - Wiechcice
11DKPanc
Żagań
10BKPanc
Centrum Kształcenia i
Wychowania Ochotniczych
Hufców Pracy w Wiechlicach
Udział kompanii honorowej i orkiestry wojskowej
oraz przeprowadzenie apelu pamięci( salwa
honorowa) podczas uroczystości o charakterze
patriotycznym przy Pomniku Żołnierza Polskiego.
Wydzielenie dwóch autokarów dla kompanii
honorowej i orkiestry, sprzętu do nagłaśniania
uroczystości.
11DKPanc
Żagań
34BKPanc,
Orkiestra
Wojskowa
Stowarzyszenie 42PZ i 11BZ
Strona 81
Obchody 75. rocznicy wybuchu
690
II wojny światowej
wrzesień
(1 dzień)
Oława
Wystawienie wojskowej asysty honorowej,
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci (salwa honorowa - 240 szt. amunicji ślepej
5,56 mm kbs Beryl). Transport asysty honorowej.
11DKPanc
Żagań
10.BKPanc
Świętoszów
Dzień Weterana. Obchody 75.
691 rocznicy wybuchu
II wojny światowej
01.09.
Żagań Muzeum
Stalag
Wystawienie wojskowej asysty honorowej,
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci (salwa honorowa - 240 szt. amunicji ślepej
5,56 mm kbs Beryl). Transport asysty honorowej.
11DKPanc
Żagań
11bdow
Żagań
Urząd Miasta Żagań
Muzeum Obozów Jenieckich
Występ orkiestry wojskowej.
Zabezpieczenie autokaru do przywiezienia
orkiestry.
11DKPanc
Żagań
11LDKPanc
Orkiestra
Wojskowa
Stowarzyszenie 42PZ i 11BZ
autobus; na trasie Leszno - Wrocław - Leszno
- kierowca; 200 km
11DKPanc
Żagań
11bdow
Żagań
Stowarzyszenie "Rodzina
Wojskowa" Żagań
11DKPanc
Żagań
34BKPanc Żagań
Centrum Kształcenia i
Wychowania Ochotniczych
Hufców Pracy w Wiechlicach
11DKPanc
Żagań
34BKPanc
Orkiestra
Wojskowa
Urząd Miasta Żagań
11DKPanc
Żagań
10BKPanc
34BKPanc
17BZ
Orkiestra
Wojskowa
Urząd Wojewódzki w Gorzowie
58. rocznica wręczenia
Sztandarów dla żarskich
692 jednostek wojskowych przez
społeczeństwo Miasta Żary.
70. Lecie Cechu Rzemiosł
Podroż historyczno -wojskowa
693 pn .”Szlakiem piastowskim „
Zwiedzanie Sali Tradycji
694 11DKPanc. Pokaz sprzętu
wojskowego.
695
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości
Wojewódzkie Obchody
696 Narodowego Święta
Niepodległości
30.09.
Żary
Rynek
I połowa października
poździernik
(1 dzień)
Żagań
10.11.
Żagań
11.11.
Gorzów Wlkp.
Wydzielenie autokaru z kierowcą do przewozu
uczniów OHP na trasie Wiechlice-Żagań i
spowrotem. Pokaz szkolenia z omówieniem sprzętu
na wyposażeniu brygady.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej,
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci (salwa honorowa - 240 szt. amunicji ślepej
5,56 mm kbs Beryl). Udział Orkiestry Wojskowej.
Transport asysty honorowej.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej,
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci (salwa honorowa - 240 szt. amunicji ślepej
5,56 mm kbs Beryl). Udział Orkiestry Wojskowej.
Transport asysty honorowej. Pokaz statyczny sprzętu
wojskowego: Leopard 2A4 (1szt.) - transport
zabezpiecza organizator, ZSU 23-4 MP Biała (1szt.),
Goździk (1szt.), BRDM (1szt.), QUAD (Bombardier
lub Arctic Cat) (2szt.), urządzenie szkolno
treningowe Cyklop (3 szt.), pokaz wyposażenia i
wyszkolenia drużyny rozpoznawczej, KTO Rosomak
(bojowy) (1szt.), pokaz wyposażenia drużyny
zmotoryzowanej z bronią i wyposażeniem
indywidualnym: 40mm GA MK-19, 60mm LM-60,
7,62mm kw TRG-22 NSV-80. Transport i prezentacja
eksponatu - czołg T-34. Udostępnienie kuchni
polowej z obsługą do przygotowania posiłku z
produktów organizatora oraz zorganizowanie miejsca
wydawania gorącego posiłku. Stoisko promocyjne.
Strona 82
Klub Kombatantów 1.KPanc
Federacja Organizacji Polskich
Pancerniaków
696
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości
Prezentacja sprzętu na
wyposażeniu kompanii saperów,
prezentacja działania
697
wojskowych ładunków
wybuchowych. Budowa i
eksploatacja broni strzeleckiej.
Wykrywanie i przeciwdziałanie
improwizowanym ładunkom
698
wybuchowym.
Łączne czynności do strzelania.
Cykl szkoleń z taktyki i szkolenia
699 strzeleckiego dla członków
organizacji proobronnych
11.11.
Lubin
19.01.
Świętoszów
Wystawienie wojskowej asysty honorowej,
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci (salwa honorowa - 240 szt. amunicji ślepej
5,56 mm kbs Beryl). Transport asysty honorowej.
Pokaz statyczny sprzętu wojskowego: Leopard 2A4
(1szt.) - transport zabezpiecza organizator, ZSU 23-4
MP Biała (1szt.), Goździk (1szt.), BRDM (1szt.),
QUAD (Bombardier lub Arctic Cat) (2szt.),
urządzenie szkolno treningowe Cyklop (3 szt.),
pokaz wyposażenia i wyszkolenia drużyny
rozpoznawczej, KTO Rosomak (bojowy) (1szt.),
pokaz wyposażenia drużyny zmotoryzowanej z
bronią i wyposażeniem indywidualnym: 40mm GA
MK-19, 60mm LM-60, 7,62mm kw TRG-22 NSV-80.
Transport i prezentacja eksponatu - czołg T-34.
Udostępnienie kuchni polowej z obsługą do
przygotowania posiłku z produktów organizatora oraz
zorganizowanie miejsca wydawania gorącego
posiłku. Stoisko promocyjne.
- wyznaczenie instruktorów do przeprowadzenia
zajęć;
- udostępnienie bazy szkoleniowej JW.;
- udostępnienie jednostek broni strzeleckiej
potrzebnej do przeprowadzenia zajęć.
- wyznaczenie instruktorów do przeprowadzenia
zajęć;
26.02.
- udostępnienie bazy szkoleniowej JW.;
Świętoszów
- udostępnienie jednostek broni strzeleckiej
potrzebnej do przeprowadzenia zajęć.
Zorganizowanie na bazie obiektów szkoleniowych
JW. szkolenia z taktyki oraz szkolenia strzeleckiego.
Wydzielenie 4-6 instruktorów ze sprzętem
wojskowym, niezbędnym do przeprowadzenia cyklu
zajęć. Udostepnienie obiektów szkoleniowych i
marzec/październik strzelnicy, wydzielenie obsługi strzelnicy i
2 szkolenia
zabezpieczenie medycznego strzelania. Wydzielenie
jednodniowe po 7 broni (w dyspozycji instruktorów) Amunicja do
godz.
zabezpieczenia zawodów - z limitu DKS MON.
Wydzielenie środków transportowych do przewozu
instruktorów ze sprzętem wojskowym oraz
uczestników szkolenia. Umozliwienie odpłatnego
żywienia uczestników szkolenia na bazie stołówki
żołnierskiej
Strona 83
11DKPanc
Żagań
10BKPanc
34BKPanc
17BZ
Orkiestra
Wojskowa
Urząd Miasta Lubin
10 BKPanc
Świętoszów
Pomorski Okręg Strzelecki
ZS Strzelec OSW
10 BKPanc
Świętoszów
Pomorski Okręg Strzelecki
ZS Strzelec OSW
10 BKPanc
Świętoszów
DKS MON
12 BZ
15 BZ
17 BZ
21 BSP
Biuro ds. Proobronnych MON
Przeprowadzenie zajęć
taktycznych ze strzelcami
700 Jednostek Strzeleckich nt.
„Drużyna piechoty w obronie w
reakcji na zasadzkę przeciwnika”.
08.04.
Świętoszów
Obchody Świeta 10 Pułku
Strzelców Konnych
23-24.04.
Łańcut
Zakończenie roku szkolnego
702 klas trzecich mundurowych VII
LO
29.04.
Legnica
701
703
Szkolenie uczniów klas
mundurowych
704 Święto Narodowe 3 Maja.
Obchody Narodowego Dnia
Zwycięstwa, współorganizacja II
Rajdu Militarnego Gór Suchych;
- Msza Św. z asystą wojskową;
- uroczystości w Rynku
705
Mieroszowskim z udziałem
kompanii honorowej
- wyznaczenie instruktorów do przeprowadzenia
zajęć;
- udostępnienie bazy szkoleniowej JW.;
- udostępnienie wyposażenia i sprzętu do zajęć:
a) kbs Beryl z odrzutnikami 30 szt.;
b) radiostacje R-3501;
c) 1500 szt. amunicji 5,56 mm śl.
10 BKPanc
Świętoszów
43 WOG
- wojskowa asysta honorowa;
- pojazdy do przewozu delegacji i asysty honorowej;
- przewóz i pokaz statyczny czołgu Leopard 2A4;
10 BKPanc
Świętoszów
43 WOG
Udział delegacji jednostki, pojazd do przewozu
delegacji.
10 BKPanc
Świętoszów
kwiecień - czerwiec
Cykl 8 szkoleń (1 w Wydzielenie instruktorów do wspinaczki
tygodniu) Gaszów
Wojskowa asysta honorowa (salwa honorowa – 240
szt. am.)
I dekada maja
- zespół promocyjny 10 os.;
(1 dzień)
- zabezpieczenie logistyczne (organizacja punktu
Okmiany/Wilczy Las wydawczego grochówki wojskowej z produktów
organizatora);
- 2 x pojazd CT do przewozu sprzętu i ludzi;
- 1 x autokar.
Rajd Militarny:
- instruktorzy (12 żołnierzy);
- samochody osobowo - terenowe, ciężarowo terenowe wraz z kierowcami;
- materiały pozoracji pola walki (flary, świece dymne)
mapy terenowe, wyposażenie maskujące
indywidualne żołnierza;
06-08.05
- sprzęt łączności radiowej.
Mieroszów
Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa:
- musztra paradna;
- kompania honorowa (salwa – 240 szt. am.);
- poczet sztandarowy;
- poczet flagowy;
- sprzęt i uzbrojenie do pokazu, pokaz wyposażenia i
uzbrojenia drużyny zmechanizowanej, użądzenie
treningowe "Cyklop"
Strona 84
Pomorski Okręg Strzelecki
ZS Strzelec OSW
Koło 10 Pułku Strzelców
Konnych
Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 3 –
Legnica
Stowarzyszenie Byłych
Żołnierzy 62 Kompanii
Specjalnej „Commando"
w Bolesławcu
10 BKPanc
Świętoszów
10 BKPanc
Świętoszów
43 WOG
Wójt gminy Chojnów
10 BKPanc
Świętoszów
43 WOG
Fundacja Strefa Aktywności
Survivalowej Góry Suche
Mieroszów
706
VIII Majówka Żołnierska OPERACJA ZACHÓD 2016 Ćwiczenie taktyczne pierwszych
707
klas mundurowych, VII LO
Obóz szkolenia Poligonowego
708 klasy: logistyka z innowacją
pedagogiczną w wojskowości
10-12.05.
Wrocław
16-21.05.
Świętoszów
16-20.05
Świętoszów
Statyczny i dynamiczny pokaz sprzętu: czołg
Leopard 2A4 (w wypadku zapewnienia transportu
przez organizatora) , pojazd Bombardier, pojazd
Quad, wystawa broni osobistej, stoisko promocyjne,
pojazd Mercedes 5T do transportu sprzętu
wojskowego i promocyjnego, namiot technicznoremontowy NT-72, namiot NS 64 - 2 szt.
Zakwaterowanie uczniów w zasobach 43 WOG w
Świętoszowie. Żywienie odpłatne uczniów na bazie
kuchni i stołówki 10 BKPanc. Umożliwienie
zwiedzania Sali Tradycji Jednostki. Zorganizowanie
pokazu sprzętu i wyposazenia Jednostki.
Umożliwienie skorzystania z OSF. Umożliwienie
przeprowadzenia dobowych zajęć taktycznych na
terenie przykoszarowego placu ćwiczeń. Przewóz
uczestników ćwiczenia z Legnicy do Świętoszowa i
ze Świętoszowa do Legnicy.
Planowana ilość uczestników ćwiczenia - ok. 66
Zakwaterowanie uczniów w zasobach 43 WOG w
Świętoszowie. Żywienie odpłatne uczniów na bazie
kuchni i stołówki 10 BKPanc, środki transportu do
obsługi szkolenia, Urządzenie treningowe "Cyklop",
Umożliwienie skorzystania z OSF. Umożliwienie
przeprowadzenia dobowych zajęć taktycznych na
terenie obiektów szkoleniowych 10 BKPanc z
udziałem instruktorów w tym: ćwiczeń z samoobrony,
marszu na orientację, elementów musztry, pierwszej
pomocy przedmedycznej. Przewóz uczestników
ćwiczenia z Kamiennej Góry do Świętoszowa i ze
Świętoszowa do Kamiennej Góry.
Planowana ilość uczestników ćwiczenia - ok. 35
Strona 85
10 BKPanc
Świętoszów
10 BKPanc
Świętoszów
10 BKPanc
Świętoszów
1.psap, 3.SLTr,
4.RBLog, 4.pplot,
11.DKPanc,
10.pdow,
10.BKPanc,
17.BZ,
Fundacja Inicjatyw Społecznych
22.bpg, 23.ps,
i Kulturalnych "JEDYNKA"
25.BKPow, 56.BL,
Wrocław
82.bes, CSWIiCH
Wrocław, ŻW, NO
SG, WITI
Wrocław,
WSOWLąd
Wrocław
43 WOG
43 WOG
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
Nr 3 – Legnica
Zespół Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących im. 29
Pułku Piechoty 2 Armii Wojska
Polskiego
IV Półmaraton Świętoszowski, w
709 ramach Festynu Dni
Świętoszowa.
Przeprowadzenie zajęć
taktycznych ze strzelcami
710 Jednostek Strzeleckich nt.
„Drużyna piechoty w natarciu na
gniazdo oporu przeciwnika”.
20-22.05.
Zabezpieczenienie regulacji ruchu (10 żołnierzy +
radiostacje 10szt., stoły - 5 szt., pojazd wojskowy ciężarowo-terenowy z kierowcą, udostepnienie
nieodpłatnie pomieszczeń hali sportowej (prysznice) i
mediów dla uczestników biegu, zabezpieczenie
medyczne z sanitarką, zgoda na przebieg trasy
półmaratonu przez teren JW 2399 i teren poligonu.
Namioty wojskowe (200 osób) ze stolikami wraz z
ławkami i zołnierzami do rozłożenia w dniu
20.05.2016r. I złożenia w dniu 23.05.2016r.,
nagłosnienie wraz z obsługą, pokaz sprzętu
wojskowego oraz indywidualnego uzbrojenia
10 BKPanc
Świętoszów
43 WOG
OSPWL Żagań
Stowarzyszenie historyczne
Świętoszów, ul. Brzozowa 3,
59-726 Świętoszów
27.05.
Świętoszów
- wyznaczenie instruktorów doprzeprowadzenia zajęć;
- udostępnienie bazy szkoleniowej JW.;
- udostępnienie wyposażenia i sprzętu do zajęć:
a) kbs Beryl z odrzutnikami 30 szt.;
b) radiostacje R-3501;
c) 1500 szt. amunicji 5,56 mm śl.
10 BKPanc
Świętoszów
43 WOG
Pomorski Okręg Strzelecki
ZS Strzelec OSW
10 BKPanc
Świętoszów
711 Obchody Dni Mieroszowa
04-05.06.
pokaz statyczny sprzętu
- czołg Leopard;
- pojazd gąsienicowy artyleryjski typu Goździk;
- sprzęt wojskowy i wyposażenie żołnierza do
pokazu ( w tym wyposażenie żołnierzy biorących
udział w misjach poza granicami kraju)
- pokaz ratownictwa medycznego
712 Podróż historyczna
10-12.06.
Zabezpieczenie autobusu i kierowcy
Przeprowadzenie zajęć ze
szkolenia ogniowego dla
713 strzelców Jednostek Strzeleckich
nt. „Strzelanie nr 1 i 2 z kbs
Beryl”.
714
Uroczyste obchody Święta 24
Pułku Ułanów
10.06.
Świętoszów
czerwiec-lipiec
(2,3 dni)
Kraśnik
- wyznaczenie instruktorów do przeprowadzenia
zajęć;
- udostępnienie bazy szkoleniowej JW.;
- udostępnienie karabinków kbs Beryl dla strzelców
pełnoletnich;
- zabezpieczenie strzelania pod względem
medycznym i obserwacji;
- 750 szt. amunicji 5,56 mm.
Wojskowa asysta honorowa (salwa honorowa – 240
szt. am.)
- zespół promocyjny 10 os.
- 1 x autokar.
Strona 86
Fundacja Strefa Aktywności
Survivalowej Góry Suche
Mieroszów
10 BKPanc
Świętoszów
10 BKPanc
Świętoszów
10 BKPanc
Świętoszów
Stowarzyszenie Rodzina
Wojskowa
43 WOG
Pomorski Okręg Strzelecki
ZS Strzelec OSW
Koło 24 Pułku Ułanów
715
Obóz harcerski "Śladami 24
Pułku Ułanów Świętoszów 2016"
Dni Gminy Osiecznica. Zawody
716 „Skate Maraton” Borów
Dolnośląskich.
Warsztaty Lekkiej Piechoty 2016
717
''Zasadzka''
718
Spotkanie integracyjne
poszkodowanych w misjach
Przeprowadzenie zajęć ze
szkolenia ogniowego dla
719 strzelców Jednostek Strzeleckich
nt. „Strzelanie nr 3 i 4 z kbs
Beryl”.
720
Impreza plenerowa "Oblężenie
Klasztoru Wojenne Tajemnice:
27.07-10.08.
I dekada lipca
(1 dzień)
Osiecznica
04-06.07.
Nowa Sól
- Kożuchów
6-7.08.
26.08.
Świętoszów
27.08.
Zakwaterownie 55 uczestników obozu
(udostępnienie namiotów typy NS-10 oraz łuzek
polowych), zwiedzanie jednostki, pokaz Sali tradycji,
pokaz statyczny sprzętu. Szkolenie na
przykoszarowym placu ćwiczeń, szkolenie ogniowe udostępnienie strzelnicy. Wydzielenie instruktorów
do szkolenia (dodatkowo terenoznawstwo, łączność,
saperskie).
Wsparcie organizacyjno - logistyczne poprzez:
- zespół promocyjny 10 os.
- pokaz statyczny czterokołowego pojazdu
BOMBARDIER;
- urządzenie treningowe CYKLOP;
- zabezpieczenie logistyczne (organizacja punktu
wydawczego grochówki wojskowej - z produktów
organizatora);
- udział przedstawicieli jednostki w warsztatach;
- samochód OT do przewozu delegacji;
- namioty wojskowe typu NS;
- stoisko promocyjne;
- drużyna zmechanizowana z wyposażeniem.
Wydzielenie środka transportu do przewiezienia
uczestników spotkania - żołnierzy poszkodowanych
w misjach.
2 x Autobus do przewozu żołnierzy poszkodowanych
wraz z rodzinami
- wyznaczenie instruktorów do przeprowadzenia
zajęć;
- udostępnienie bazy szkoleniowej JW.;
- udostępnienie karabinków kbs Beryl dla strzelców
pełnoletnich;
- zabezpieczenie strzelania pod względem
medycznym i obserwacji;
- 750 szt. amunicji 5,56 mm.
Pokaz sprzętu i wyposażenia
Strona 87
10 BKPanc
Świętoszów
43 WOG
Związek Harcerstwa
Rzeczypospolitej, Okręg
Lubelski
10 BKPanc
Świętoszów
Wójt gminy Osiecznica
10 BKPanc
Świętoszów
Pomorski Okręg Strzelecki ZS
Strzelec OSW
23.pa
Bolesławiec
10. BKPanc
Stowarzyszenie Byłych
Żołnierzy 62.
KS „Commando”
10 BKPanc
Świętoszów
43 WOG
Pomorski Okręg Strzelecki
ZS Strzelec OSW
10 BKPanc
Świętoszów
10 pułk
dowodzenia
Wrocław
11 DKPanc
4 binż Głogów
CSWinchem
Wrocław
Burmistrz Gminy Wołów
Przeprowadzenie zajęć
taktycznych ze strzelcami
Jednostek Strzeleckich nt.
721
„Działanie drużyny piechoty w
rozpoznaniu i obserwacji pola
walki”.
16.09.
Świętoszów
Organizacja obrony
722 przeciwlotniczej na szczeblu
pododdziału.
14.10.
Świętoszów
723
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości
listopad
(1 dzień)
Kliczków
724
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości
listopad
(1 dzień)
Małomice
Obchody Narodowego Święta
725
Niepodległości
listopad
(1 dzień)
Legnica
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości
- Msza Św. z asystą wojskową;
- Oficjalne uroczystości w Rynku
726
Mieroszowskim
- bieg niepodległości
- spotkanie mieszkańców oraz
kombatantów z żołnierzami,
727
Ślubowanie pierwszych klas
mundurowych VII LO
Szkolenie strzelców Jednostek
728 Strzeleckich w Ośrodku
Szkolenia „Leopard”.
Obserwacja szkolenia
poligonowego pododdziałów 10
729
BKPanc przez strzelców z
Jednostek Strzeleckich.
11.11.
Mieroszów
11.11.
Legnica
listopad-grudzień
Świętoszów
styczeń-grudzień
Świętoszów
- wyznaczenie instruktorów do przeprowadzenia
zajęć;
- udostępnienie bazy szkoleniowej JW;
- udostępnienie wyposażenia i sprzętu o zajęć:
a) kbs Beryl z odrzutnikami 30 szt.;
b) radiostacje R-3501;
c) lornetki artyleryjskie;
d) dalmierze laserowe;
e) 1500 szt. amunicji 5,56 mm śl.
- wyznaczenie instruktorów do przeprowadzenia
zajęć;
- udostępnienie bazy szkoleniowej i sprzętu JW.
Wojskowa asysta honorowa (salwa honorowa – 240
szt. am.)
- zespół promocyjny 10 os.
- 1 x autokar.
Wojskowa asysta honorowa (salwa honorowa – 240
szt. am.)
- zespół promocyjny 10 os.
- 1 x autobus.
Wojskowa asysta honorowa (salwa honorowa – 240
szt. am.)
- zespół promocyjny 10 os.
- 1 x autobus.
Obchody Święta Niepodległości:
- kompania honorowa (salwa honorowa – 240 szt.
am.);
- poczet sztandarowy;
- poczet flagowy;
- materiały filmowe i poglądowe dot. 10 Brygady
Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa w tym rysu
historycznego jednostki, miejsce prezentacji MCK
Mieroszów;
10 BKPanc
Świętoszów
Pomorski Okręg Strzelecki
ZS Strzelec OSW
10 BKPanc
Świętoszów
Pomorski Okręg Strzelecki
ZS Strzelec OSW
10 BKPanc
Świętoszów
Wójt gminy Osiecznica
10 BKPanc
Świętoszów
Burmistrz Małomic
10 BKPanc
Świętoszów
Prezydent mista Legnica
10 BKPanc
Świętoszów
Fundacja Strefa Aktywności
Survivalowej Góry Suche
Mieroszów
Udział delegacji jednostki oraz pokaz wyposażenia
strzeleckiego drużyny zmechanizowanej
10 BKPanc
Świętoszów
Wyznaczenie instruktorów do przeprowadzenia zajęc.
Udostępnienie bazy szkoleniowej.
10 BKPanc
Świętoszów
Umożliwienie obserwacji szkolenia poligonowego
wybranych podoiddzuałów brygady.
10 BKPanc
Świętoszów
Strona 88
43 WOG
Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 3 –
Legnica
Pomorski Okręg Strzelecki
ZS Strzelec OSW
Pomorski Okręg Strzelecki
ZS Strzelec OSW
Prowadzenie zajęć promocyjnoinformacyjnych dotyczących
730
popularyzacji zawodowej służby
wojskowej
Prowadzenie zajęć promocyjnoinformacyjnych dotyczących
731
popularyzacji zawodowej służby
wojskowej
Przedstawienie historii, tradycji i współczesności
(1 dzień - II kwartał)
JW. Przez żołnierza wykładowcę.Materiały
Strzegom
promocyjne. Środki transportu – 1 x sam o-t 34BKPanc
Żagań Liceum, Ogólnokształcące w
Strzegomiu
Przedstawienie historii, tradycji i współczesności
(1 dzień - II kwartał)
JW. Przez żołnierza wykładowcę. Materiały
Nowe Miasteczko
promocyjne. Środki transportu – 1 x sam o-t 34BKPanc
Żagań Zespół Szkół nr 1 w Nowym
Miasteczku
34BKPanc
Żagań
Liceum, Ogólnokształcące w
Strzegomiu
34BKPanc
Żagań Zespół Szkół nr 1 w Nowym
Miasteczku
Szkolenie klas o profilu
733 wojskowym z Zespołu Szkół nr 1
w Nowym Miasteczku
1 dzień
I dekada marca;
I dekada kwietnia
Żagań
Szkolenie klas o profilu
wojskowym z Zespołu Szkół
734 Tekstylno- Handlowych w
Żaganiu
1 dzień
I dekada marca;
I dekada kwietnia
Żagań
Szkolenie doskonalące
kierowców
Podróż historycznokrajoznawcza "Poznajemy
736
Tajemnice Kotliny
Jeleniogórskiej"
(2 x w miesiącu)
Żagań
Wydzielenie żołnierzy wraz z wyposażeniem i bronią
do pokazów i prowadzenia szkolenia: - budowa i
zasady działania broni będącym na wyposażeniu
żołnierza; - zapoznanie z najnowszą konstrukcją
czołgu Leopard 2A5; rodzaje środków łączności na
poszczególnych szczeblach dowodzenia; Środki
transportu – 2 x sam o-t
Wydzielenie żołnierzy wraz z wyposażeniem i bronią
do pokazów i prowadzenia szkolenia.
Udostępnienie; - strzelnica PCO - kierownik
strzelania z broni pneumatycznej
- konkurencje wojskowo - sprawnościowe (8
instruktorów);
- 5,56 mm kbks Beryl (2 szt.)
- maska MP- 5 ,
- OP-1 (30 szt.).
- telefon polowy
- busola AK
- 2 x samochód C-T
Wydzielenie żołnierzy wraz z wyposażeniem i bronią
do pokazów i prowadzenia szkolenia.
Udostępnienie:
- strzelnica PCO - kierownik strzelania z broni
pneumatycznej
- konkurencje wojskowo - sprawnościowe
(8 instruktorów);
- 5,56 mm kbks Beryl (2 szt.)
- maska MP- 5 ,
- OP-1 (30 szt.).
- telefon polowy
- busola AK
- 2 x samochód C-T
Zabezpieczenie obiektów szkoleniowych: Plac
Ćwiczeń Taktycznych, OSzA, PCO-2, PCT Joanna,
II dekada lutego
Kotlina Kłodzka
Wydzielenie autobusu wraz z kierowcą do przewozu
uczestników wycieczki. Trasa ok. 400 km.
Wykłady, podstawowe szkolenia
wojskowe - spotkania z
732
żołnierzami uczestniczącymi w
misjach pokojowych
735
1 dzień I dekada marca;
I dekada maja;
II dekada
października
Żagań
Strona 89
ZSTH
Żagań
34BKPanc
Żagań 34BKPanc
Żagań
34BKPanc
Żagań OSPWL
Żagań
PZM
SRW
Żagań
Zabezpieczenie zawódów rangi
737 "Mistrzostwa Polski" w ramach
obchodów Święta Brygady
Udział przedstawicieli (delegacji)
738 szkół w Święcie 34.BKPanc i
zakończeniu sztafety gen. Buka.
739
Festyn rodzinny z okazji Święta
34.BKPanc w Żaganiu
"Jeden dzień z wojskiem 740
żeńskie manewry"
741
Święto Konstytucji 3maja
Wojskowy Dzień Dziecka 742
Motoserce 2016
VIII Majówka żołnierska 743
"Operacja Zachód 2016"
kwiecień
(1 dzień)
Żagań
Zabezpieczenie obiektów szkoleniowych: Plac
Ćwiczeń Taktycznych, OSzA, PCO-2
34BKPanc
Żagań 23.04.
Żagań
Zabezpieczenie logistyczne przedsięwzięcia.
34BKPanc
Żagań Zabezpieczenie logistyczne przedsięwzięcia w tym :
- 4 konkursy sprawnościowe
prowadzone przez żołnierzy;
- trenażer CYKLOP
- pokazu statyczny sprzętu: Quad, Leopard 2A5, T34 - pistolety pneumatyczne (2 szt.)
- śrut (2000 szt.)
- wyznaczenie kierownika strzelania
i 4 instruktorów,
- sprzęt kwaterunkowy ( 15 stołów, 60 taboretów)
- namioty promocyjne (2 szt.) z obsługa
(2 żołnierzy), materiały promocyjne
- namiot techniczny (1 szt.)
34BKPanc
Żagań
23.04.
Żagań
Zabezpieczenie logistyczne przedsięwzięcia w tym:
- trenażer CYKLOP
- pokaz sprzętu ppoż;
- pistolety pneumatyczne (2 szt.)
- śrut (300 szt.)
- wyznaczenie kierownika strzelania i 4
I dekada maja Żagań instruktorów,
- sprzęt kwaterunkowy ( 10 stołów, 40 taboretów)
- namioty (2 szt.)
obsługa (15 żołnierzy),
- zabezpieczenie medyczne
2x pojazd CT
- sprzęt OPBMR
Wystawienie wojskowej asysty honorowej,
03.05.
posterunków honorowych, (salwa honorowa - 240
Żary
szt. amunicji ślepej 5,56 mm kbs Beryl). Autobus do
przewozu asysty honorowej;
04.06.
Grodzisk
Mazowiecki
08-09.05.
Dojazd na 06.05.
Powrót 11.05.
Wrocław
34BKPanc
Żagań PZM
SRW
Żagań
SRW
Żagań
34BKPanc
Żagań
Burmistrz Miasta Żary
Zabezpieczenie logistyczne przedsięwzięcia w tym :
- pokaz uzbrojenia;
- strzelanie z wykorzystaniem UT Cyklop;
- środki transportu - 2 x samochód o-t
34BKPanc
Żagań Ośrodek Kultury Gminy
Grodzisk Mazowiecki
Wystawa i pokaz statyczny sprzętu:
- Leopard 2A5
- T-34
34BKPanc
Żagań Fundacja Inicjatyw Społecznych
i Kulturalnych JEDYNKA z
Wrocławia
Strona 90
744 Wojskowy Dzień Dziecka
Podróż historyczno745 krajoznawcza "Na ziemi Księżnej
Marianny"
Udział w uroczystości
zakończenia roku szkolnego
746 oraz wręczenia aktów
mianowania na kolejne stopnie
kadetów
747
Udział w uroczystości
zakończenia roku szkolnego
748 Święto Wojska Polskiego
Festyn rodzinny „Ratujmy zabytki
749 Żagania”
750
Udział w uroczystości
rozpoczęcia roku szkolnego
Uroczyste ślubowanie I klasy
o profilu wojskowym z Zespołu
751
Szkół Tekstylno- Handlowych
w Żaganiu
Podróż historyczno752 krajoznawcza "W krainie
Franciszka Pabla"
Zabezpieczenie logistyczne przedsięwzięcia w tym :
- konkursy sprawnościowe
- trenażer CYKLOP
- pokazu statyczny sprzętu: Quad, ZSU, BRDM, 2S1,
Leopard 2A5, - T-34
- sprzęt kwaterunkowy ( 15 stołów, 60 taboretów)
- namioty promocyjne (2 szt.) z obsługa
(2 żołnierzy), materiały promocyjne
- wydawka zupy grochowej(obsługa 2 żołnierzy)
34BKPanc
Żagań
Wydzielenie autobusu wraz z kierowcą do przwozu
uczestników wycieczki. Trasa ok. 500 km.
34BKPanc
Żagań
24.06.
Nowe Miasteczko
Udział wojskowej asysty honorowej – poczet
sztandarowy.
Środki transportu – 1 x sam o-t
34BKPanc
Żagań III dekada czerwca
Strzegom
Udział wojskowej asysty honorowej – poczet
sztandarowy.
Środki transportu – 1 x sam o-t
34BKPanc
Żagań Liceum, Ogólnokształcące w
Strzegomiu
34BKPanc
Żagań
Burmistrz Miasta Żary
I dekada czerwca
Żagań
04-05.06.
Międzygórze
październik
Centrum Tradycji
„Czarnej Dywizji”
Żagań
Wystawienie wojskowej asysty honorowej,
posterunków honorowych, (salwa honorowa - 240
szt. amunicji ślepej 5,56 mm kbs Beryl). Autobus do
przewozu asysty honorowej;
Wydzielenie:
trenażer CYKLOP
- 2 instruktorów
- sprzęt kwaterunkowy ( 2 stoły, 8 taboretów)
- namiot promocyjny (1 szt.) z obsługa
(6 żołnierzy), materiały promocyjne
- środki transportu - 1 x sam c-t
- ekran multimedialny wraz z projektorem i obsługą
Udział przedstawiciela Brygady wraz z pocztem
trąbki z płomieniami.
Środki transportu – 1 x sam o-t
Udział wojskowej asystay honorowej - poczet
sztandarowy;
- udział kadry 34BKPanc;
- omówienie historii i tradycji.
01.10.
Szklarska Poręba
Wydzielenie autobusu wraz z kierowcą do przwozu
uczestników wycieczki. Trasa ok. 350 km.
15.08.
Żary
I dekada września
Żagań
01.09.
Strzegom
Strona 91
SRW
Żagań
SRW
Żagań
Zespół Szkół nr 1 w Nowym
Miasteczku
SRW
Żagań
34BKPanc
Żagań Liceum, Ogólnokształcące w
Strzegomiu
34BKPanc
Żagań
34BKPanc
Żagań
34BKPanc
Żagań
11DKPanc
Żagań
ZSTH
Żagań
SRW
Żagań
753
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości.
,, Zostać żołnierzem "
pogadanka na temat kształcenia,
754 wyznaczenie drogi kształcenia.
Ciekawostki z życia żołnierzy,
realizacja zadań.
TreningI młodzieży z Akademii
755
Młodych Orlików
Obóz szkoleniowy w ramach
szkolenia proobronnego
756
młodzieży szkolnej (ok. 80
uczestników)
11.11.
Żary
Wystawienie wojskowej asysty honorowej,
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci (salwa honorowa - 240 szt. amunicji ślepej
5,56 mm kbs Beryl). Autobus do przewozu asysty
honorowej
34BKPanc
Żagań
Styczeń/ Luty
Zorganizowanie na bazie obiektów szkoleniowych
JW.szkolenia dla wychowanków. Z zakresu
obowiązków oraz umiejętności jakimi powinien
cechować się żołnierz zawodowy. Zapoznanie z
tokiem szkolenia żołnierzy batalionu.
17.WBZ
Międzyrzecz
Styczeń-marzec
- wtorek 16:30-19:15
- środa 16:30-20:00
- piątek 17:45-19:15
listopad -grudzień Wsparcie organizacyjne i logistyczne.
- wtorek 16:30-20:00 Udostępnienie Hali sportowej
- środa 16:30-20:00
- piątek 16:30-20:00
Międzyrzecz(Hala
sportowa w JW.)
18.01-22.01
Międzyrzecz
Zorganizowanie na bazie obiektów szkoleniowych
JW. szkolenia z taktyki oraz szkolenia strzeleckiego.
Wydzielenie 10 instruktorów ze sprzętem wojskowym
niezbędnym do przeprowadzenia cyklu zajęć.
Udostępnienie obiektów szkoleniowych i strzelnicy
do przeprowadzenia szkolenia, wydzielenie obsługi
strzelnicy i zabezpieczenie medyczne strzelania.
Wydzielenie broni - 5,56mm kbs Beryl - 10szt. (w
dyspozycji instruktorów). Amunicja do
zabezpieczenia zawodów 5,56 mm RS - 1000 szt. (z
limitu DKS MON). Wydzielenie środków transportu
do przewozu instruktorów ze sprzętem wojskowym
oraz uczestników szkolenia (ilość kilometrów
przewidzianych do przejechania na trasie GubinMiędzyrzecz-Gubin: 200 km)
Strona 92
/17.WBZ/
Międzyrzecz
17.WBZ
Międzyrzecz
Burmistrz Miasta Żary
17. WBZ
Międzyrzecz
Dom Dziecka w Sulęcinie
Wydział Spraw Społecznych
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Stowarzyszenie Strzeleckoobronne "Pionier" w Gubinie
Wielka Orkiestra Świątecznej
757
Pomocy
Udział żołnierzy w charakterze wsparcia dla
wolontariuszy.
Wsparcie organizacyjne oraz logistyczne poprzez:
- udostępnienie SOT Honker - 2 szt. - do przewozu
wolontariuszy (ilość kilometrów przewidzianych do
styczeń
przejechania na trasie Krosno Odrzańskie - JW. (1 dzień)
Krosno Ogrzańskie: 30 km); - udostępnienie
Krosno Odrzańskie
pomieszczeń Klubu Wojskowego na imprezę;
- pokaz sprzętu wojskowego: łódź z silnikiem
zabudowanym - 1 szt., patrol saperski (ścieżka
saperska) ze sprzętem; - drużyna saperska z
wyposażeniem i bronią; - zestaw NURPAK.
5.Kbsap
Krosno
Odrzańskie
/17.WBZ/
758 Zimowe marsze Nordic Walking
Wsparcie organizacyjne i logistyczne.
Zabezpieczenie trasy marszu pzez żołnierzy.
styczeń
Krosno Odrzańskie Zabezpieczenie medyczne (pojazd sanitarny z
kierowcą, ratownik medyczny).
5.Kbsap
Krosno
Odrzańskie
/17.WBZ/
759
Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy
760 Rocznica wyzwolenia Słońska
Centrum Artystyczno-Kulturalne
„Zamek”
44.WOG w
Krośnie
Odrzańskim
Oddział Wojskowy PTTK
styczeń
(1 dzień)
Słońsk
Udział żołnierzy w charakterze wsparcia dla
wolontariuszy.
Wsparcie organizacyjne oraz logistyczne poprzez:
- udostępnienie SOT Honker - 2 szt. - do przewozu
wolontariuszy (ilość kilometrów przewidzianych do
przejechania na Wędrzyn – Słońsk – Wędrzyn – 70
km.).
17. WBZ
Międzyrzecz
Urząd Gminy w Słońsku
styczeń / luty
(1 dzień)
Słońsk
Udział wojskowej asysty honorowej: kompania
honorowa; poczet sztandarowy; żołnierski
posterunek honorowy z bronią (4 żołnierzy). Apel
Pamięci, salwa honorowa (108 szt. amunicji ślepej
5,56mm do kbs Beryl). Pojazdy do przewozu
żołnierzy
17.WBZ
Międzyrzecz
Urząd Gminy w Słońsku
Strona 93
Szkolenianie proobronne
761 młodzieży szkolnej (ok. 80
uczestników)
762
Przedwiośnie marsze Nordic
Walking
763 Dni Patrona ZSTiO
764 Obchody Święta Szkoły
765 Wiosna z Nordic Walking
Zorganizowanie na bazie obiektów szkoleniowych
JW. szkolenia z taktyki oraz szkolenia strzeleckiego.
Wydzielenie 10 instruktorów ze sprzętem wojskowym
niezbędnym do przeprowadzenia cyklu zajęć.
Udostępnienie obiektów szkoleniowych i strzelnicy
do przeprowadzenia szkolenia, wydzielenie obsługi
strzelnicy i zabezpieczenie medyczne strzelania.
27.02, 13.03, 16.04,
Wydzielenie broni - 5,56mm kbs Beryl - 10szt. (w
14.05, 11.06, 14.09,
dyspozycji instruktorów). Amunicja do
08.10, 18.11
zabezpieczenia zawodów 5,56 mm RS - 1000 szt. (z
Krosno Odrzańskie
limitu DKS MON). Umożliwienie zakwaterowania i
wyżywienia uczestników szkolenia na bazie stołówki
żołnierskiej. Wydzielenie środków transportu do
przewozu instruktorów ze sprzętem wojskowym oraz
uczestników szkolenia (ilość kilometrów
przewidzianych do przejechania na trasie GubinKrosno Odrzańskie-Gubin: 200 km)
luty
luty
(1 dzień)
ZSLiT we Wrześni
marzec
(1 dzień)
ZSL w Rogozińcu
Wsparcie organizacyjne i logistyczne.
Zabezpieczenie trasy marszu pzez żołnierzy.
Zabezpieczenie medyczne (pojazd sanitarny z
kierowcą, ratownik medyczny).
Udział delegacji 17.WBZ przy grobie patrona ZSTiO:
Autokar przewozu delegacji (ilość kilometrów
przewidzianych do przejechania na trasie
Międzyrzecz - Września - Międzyrzecz: 320 km).
Wsparcie organizacyjne obchodów Święta Szkoły promocja wojska: pokaz uzbrojenia i wyposażenia
drpzmot, drwsp i SSW (5,56mm kbs Beryl, 5,56mm
miniBeryl, 7,62mm UKM, RPG-7, MK-19, LM-60,
7,62mm kbw SAKO i TOR, KTO Rosomak 30P - 1
szt., ATV Arctic Cat/Yamaha - 1 szt., SCT, SOT
(Iość kilometrów przewidzianych do przejechania na
trasie Wędrzyn - Rogoziniec - Wędrzyn: 100 km).
Wsparcie organizacyjne i logistyczne.
marzec
Zabezpieczenie trasy marszu przez żołnierzy.
(1 dzień)
Zabezpieczenie medyczne (pojazd sanitarny z
Krosno Odrzańskie
kierowcą, ratownik medyczny).
Strona 94
5.Kbsap
Krosno
Odrzańskie
/17.WBZ/
5.Kbsap
Krosno
Odrzańskie
/17.WBZ/
Stowarzyszenie Strzeleckoobronne "Pionier" w Gubinie
Jednostka
Wojskowa 5286
44.WOG w
Krośnie
Odrzańskim
Oddział Wojskowy PTTK
17.WBZ
Międzyrzecz
Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama
we Wrześni
17.WBZ
Międzyrzecz
Zespół Szkół Leśnych
w Rogozińcu
5.Kbsap Krosno
Odrzańskie
/17.WBZ/
44.WOG w
Krośnie
Odrzańskim
Oddział Wojskowy PTTK
766 Dni Patrona CKZiU
767 Uroczystości katyńskie
768
XXII Ogólnopolski Młodzieżowy
Konkurs Krajoznawczy
„Motoserce” - motocykliści
769
dzieciom - krew darem życia
770
71. rocznica mordu na
mieszkańcach wsi Borownica321
Udział 3 żołnierzy - uczestników misji poza granicami
kraju, prezentacja multimedialna nt. misji WP i
17.WBZ. Promocja wojska: pokaz uzbrojenia i
wyposażenia drpzmot, drwsp i SSW (5,56mm kbs
marzec
Beryl, 5,56mm miniBeryl, 7,62mm UKM, RPG-7, MK(1 dzień)
19, LM-60, 7,62mm kbw SAKO i TOR, KTO
Międzyrzecz
Rosomak 30P - 1 szt., ATV Arctic Cat/Yamaha - 1
szt. SOT (ilość kilometrów przewidzianych do
przejechania na trasie JW - Międzyrzecz - JW: 10
km).
Udział wojskowej asysty honorowej: kompania
honorowa, poczet sztandarowy, posterunek
kwiecień
honorowy z bronią. Udział delegacji 5.bsap.
(1 dzień) Cmentarz Wsparcie organizacyjne i logistyczne: 2 sam.
Komunalny w
ciężarowo-terenowe do przewiezienia WAH do m.
Krośnie Odrzańskim Krosno Odrz., 216 szt. amunicji ślepej 5,56mm do
kbs Beryl (ilość kilometrów przewidzianych do
przejechania na terenie m. Krosno Odrz.: 20 km.)
kwiecień
Wsparcie organizacyjne i logistyczne.
Klub 5bsap
Udostępnienie i nagłośnienie sali kinowej.
Krosno Odrzańskie
kwiecień
(1 dzień)
Świebodzin
kwiecień
(1 dzień)
Borownica
Promocja wojska: prezentacja tradycji i
współczesności Wojsk Lądowych i 17.WBZ.
Prezentacja statyczna sprzętu wojskowego: 1 × KTO
Rosomak 30P, 1 × KTO Rosomak WEM, 2 × ATV
Arctic Cat/Yamaha, 2 × motocykl RR, ZEM z
fantomem do nauki pierwszej pomocy, drpzmot i
drwsp z bronią wyposażeniem, MK-19, LM-60. Punkt
informacyjno-promocyjny. SOT (ilość kilometrów
przewidzianych do przejechania na trasie
Międzyrzecz - Świebodzin - Międzyrzecz: 50 km).
Udział delegacji i wojskowej asysty honorowej:
poczet sztandarowy do sztandaru historycznego
(repliki) 17.PP ZRz (3 żołnierzy), żołnierski
posterunek honorowy z bronią (2 żołnierzy). Autobus
do przewozu delegacji i wojskowej asysty
honorowej (ilość kilometrów przewidzianych do
przejechania na trasie Międzyrzecz - Borownica Międzyrzecz: 1460 km).
Strona 95
17.WBZ
Międzyrzecz
Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w
Międzyrzeczu
5.Kbsap Krosno
Odrzańskie
/17.WBZ/
Centrum Artystyczno-Kulturalne
„Zamek”
5.Kbsap Krosno
Odrzańskie
/17.WBZ/
Jednostka
Wojskowa 5286
44.WOG w
Krośnie
Odrzańskim
Oddział Wojskowy PTTK
17.WBZ
Międzyrzecz
Klub Motocyklowy ze
Świebodzina zrzeszony w
Polskim Kongresie
Motocyklowym
17.WBZ
Międzyrzecz
Wójta Gminy Bircza
771
Dni Ułana - Święto 15. Pułku
Ułanów Poznańskich
Wyciecza turystyczno772 historyczna szlakiem walk o
przełamanie Wału Pomorskiego
XVI Turniej Strzelecki o Puchar
Starosty i Burmistrza
dla środowiska cywilnego
i wojskowego z terenu powiatu
773 krośnieńskiego, dla uczczenia
rocznicy zakończenia II. Wojny
Światowej i powrotu Ziemi
Krośnieńskiej do Macierzy
774
Uroczystości z okazji rocznicy
zakończenia II. Wojny Światowej
775
Majówka w Międzyrzeckim
Rejonie Umocnionym
kwiecień
(1 dzień)
Poznań
kwiecień / maj
(1 dzień)
Kołobrzeg
Udział delegacji oraz wojskowej asysty honorowej:
kompania honorowa:dowódca i 36 żołnierzy;
poczet sztandarowy (15.PUP); żołnierski posterunek
honorowy z bronią. Apel Poległych, salwa honorowa:
108 szt. amunicji ślepej 5,56mm do kbs Beryl.
Promocja wojska: Pokaz sprzętu wojskowego:
wyposażenie i uzbrojenie drpzmot i drwsp, KTO
Rosomak 30P - 2 szt., KTO Rosomak S - 1 szt.
Wsparcie organizacyjne i logistyczne: kuchnia
polowa KP100 - 2 szt., namiot NS - 7 szt., łóżko
polowe - 60 szt., nagrzewnica do namiotu - 7 szt.,
drużyna zabezpieczenia - 20 żołnierzy. Punkt
informacyjno-promocyjny. Autokar do przewozu
WAH, SCT, SOT (ilość kilometrów przewidzianych
do przejechania na trasie Wędrzyn - Poznań Wędrzyn: 280 km).
17.WBZ
Międzyrzecz
Zabezpieczenie autobusu na przejazd uczestników
wycieczki.
17.WBZ
Międzyrzecz
Wsparcie organizacyjne i logistyczne:
udostępnienie: kbs BERYL - 6 szt., P-83 - 6 szt.,
5,56mm nb - 1040 szt., 9mm nb z poc. P - 1040 szt.,
maj
tarcze 23P - 200 szt., SCT STAR - 1 szt., namiot
(1dzień)
sceniczny - 2 szt. Nagłośnienie (wzmacniacz
Krosno Odrzańskie
elektroakustyczny - 1 szt., kolumna głośnikowa pow.
150W - 2 szt., laptop - 1szt.). Wydzielenie osób
funkcyjnych do prowadzenia i zabezpieczenia
strzelania - 10 żołnierzy.
Udział wojskowej asysty honorowej: kompania
maj
honorowa, poczet sztandarowy, posterunek
(1dzień)
honorowy z bronią. Udział delegacji 5.bsap.
Cmentarz
Wsparcie organizacyjne i logistyczne: 2 sam.
Komunalny w
ciężarowo-terenowe do przewiezienia WAH do m.
Krośnie Odrzańskim Krosno Odrz., 216 szt. amunicji ślepej 5,56mm do
kbs Beryl (ilość kilometrów przewidzianych do
przejechania na terenie m. Krosno Odrz.: 20 km.)
Promocja wojska: prezentacja tradycji i
współczesności Wojsk Lądowych i 17.WBZ. Punkt
informacyjno-promocyjny. Prezentacja SpW i
maj
indywidualnego wyposażenia żołnierzy: wyposażenie
(1 dzień)
i uzbrojenie drpzmot, drwsp i SSW, MK-19, ML-60,
Pniewo
7,62mm kbw SAKO i TOR, KTO Rosomak 30P - 1
szt., KOT Rosomak WEM, ATV Arctic Cat/Yamaha 1 szt., SOT (ilość kilometrów przewidzianych do
przejechania na trasie Międzyrzecz - Pniewo Międzyrzecz: 30 km).
Strona 96
5.Kbsap Krosno
Odrzańskie
/17.WBZ/
Dowództwo
Garnizonu Poznań
Towarzystwo Byłych Żołnierzy i
Centrum
Przyjaciół 15. Pułku Ułanów
Szkolenia Wojsk
Poznańskich
Lądowych
Związek Zołnierzy Wojska
Polskiego o/Międzyrzecz
44.WOG
Krosno
Odrzańskie
Zarząd Towarzystwa Miłośników
Ziemi Krośnieńskiej
5.Kbsap Krosno
Odrzańskie
/17.WBZ/
Centrum Artystyczno-Kulturalne
„Zamek”
17.WBZ
Międzyrzecz
Dyrektor Muzeum Fortyfikacji i
Nietoperzy w Pniewie
Święto 17. Pułku Ułanów
Wielkopolskich połączone ze
świętem patrona Szkoły
776
Podstawowej im. 17. Pułku
Ułanów Wielkopolskich w
Rydzynie
Festiwal Piosenki Żołnierskiej
777 "Złoty Nenufar”
Obchody Narodowego Święta
778 Konstytucji 3 Maja
Obchody Narodowego Święta
779
Konstytucji 3 Maja
780 Dni Krosna Odrzańskiego
maj
(1 dzień)
Leszno
Udział delegacji żołnierzy kompanii rozpoznawczej
Ułanów Wielkopolskich zpocztem proporca dowódcy
kompanii. Promocja wojska: prezentacja uzbrojenia i
wyposażenia drużyny rozpoznawczej, KTO Rosomak
30P - 1 szt., ATV Arctic Cat/Yamaha - 1 szt. SOT
HONKER dla delegacji i pocztu proporca (ilość
kilometrów przewidzianych do przejechania na trasie
Międzyrzecz - Leszno - Międzyrzecz: 260 km).
Udział zespołów i wsparcie organizacyjne przez
personel klubów wojskowych. Promocja wojska:
maj
KTO Rosomak 30P - 1 szt., KTO Rosomak WEM - 1
(1 dzień)
szt, wyposażenie i uzbrojenie drwsp, MK-19, LM-60,
Lubrza
wyposażenie i uzbrojenie SSW, 7,62mm kbw SAKO i
TOR. SOT do zabezpieczenia promocji (ilość
kilometrów przewidzianych do przejechania na trasie
Międzyrzecz - Lubrza - Międzyrzecz: 70 km).
Udział wojskowych asyst honorowych: kompanie
honorowe, poczty sztandarowe, żołnierskie
posterunki honorowe z bronią. Udział delegacji
17.WBZ. Wsparcie organizacyjne i logistyczne: 3
03 maj
autobusy do przewiezienia WAH do Gorzowa Wlkp.,
Gorzów Wlk.
Świebodzina i Sulęcina, 528 szt. amunicji ślepej
Międzyrzecz
5,56mm do kbs Beryl (ilość kilometrów
Sulęcin Świebodzin
przewidzianych do przejechania na trasach:
Wędrzyn - Gorzów Wlkp. - Wędrzyn: 100 km,
Miedzyrzecz - Świebodzin - Międzyrzecz: 50 km,
Wędrzyn - Sulęcin - Wędrzyn: 20 km).
Udział wojskowej asysty honorowej: kompania
honorowa, poczet sztandarowy, posterunek
03 maj
honorowy z bronią. Udział delegacji 5.bsap.
Plac oraz Kościół
Wsparcie organizacyjne i logistyczne: 2 sam.
św. Jadwigi Śląskiej
ciężarowo-terenowe do przewiezienia WAH do m.
w Krośnie
Krosno Odrz., 216 szt. amunicji ślepej 5,56mm do
Odrzańskim
kbs Beryl (ilość kilometrów przewidzianych do
przejechania na terenie m. Krosno Odrz.: 20 km.)
Udział sprzętu wojskowego oraz żołnierzy do
pokazów i zabezpieczenia organizacyjnego.
maj /1dzień/
Promocja wojska -prezentacja sprzętu saperskiego i
Krosno Odrzańskie indywidualnego wyposażenia żołnierzy: wyposażenie
Topola S - 1szt., zestaw NURPAK-4, (ilość
kilometrów przewidzianych do przejechania na
terenie Krosna Odrzańskiego 20 km).
Strona 97
17.WBZ
Międzyrzecz
Oddział Terenowy im. 17 Pułku
Ułanów Wielkopolskich
17.WBZ
Międzyrzecz
Wójt gminy Lubrza
17.WBZ
Międzyrzecz
Lubuski Urząd Marszałkowski,
Lubuski Urząd Wojewódzki,
Starostwa Powiatowe:
Międzyrzecz, Świebodzin,
Sulęcin, Urzędy Gmin:
Międzyrzecz, Świebodzin,
Sulęcin
5.Kbsap
/17WBZ/ Krosno
Odrzańskie
Centrum Artystyczno-Kulturalne
„Zamek”
5.Kbsap
/17WBZ/ Krosno
Odrzańskie
Centrum Artystyczno-Kulturalne
„Zamek”
781 Noc Muzeów
782 Majówka nad Odrą
Szkolny obóz klas Technikum
Logistycznego z dodatkowym
783
przedmiotem nauczania
przysposobienia wojskowego
Wrocławska Prezentacja Grup
Rekonstrukcji Historycznych i
784
Pojazdów Militarnych - REKON
2016
Zawody sportowo-obronne
Lubuskiego Zarządu
785
Wojewódzkiego ZŻWP w
Zielonej Górze
786 III. Lubuski Zlot Turystów
maj
(1dzień)
Krosno Odrzańskie
maj
(1dzień)
Krosno Odrzańskie
maj / czerwiec
(5 dni)
Wędrzyn
04-06 czerwiec
Wrocław
czerwiec strzelnica
garnizonowa Krosno
Odrzańskie
Trasa marszu
Krosno Odrzańskie
Udział sprzętu wojskowego oraz żołnierzy do
pokazów i zabezpieczenia organizacyjnego.
Promocja wojska - prezentacja sprzętu saperskiego i
indywidualnego wyposażenia żołnierzy: wyposażenie
Topola S - 1szt., zestaw NURPAK-4, (ilość
kilometrów przewidzianych do przejechania na
terenie Krosna Odrzańskiego 20 km).
Udział sprzętu wojskowego oraz żołnierzy do
pokazów i zabezpieczenia organizacyjnego.
Promocja wojska - prezentacja sprzętu saperskiego i
indywidualnego wyposażenia żołnierzy: wyposażenie
Topola S - 1szt., zestaw NURPAK-4, (ilość
kilometrów przewidzianych do przejechania na
terenie Krosna Odrzańskiego 20 km).
Wsparcie organizacyjne i logistyczne: udostępnienie
sił i środków do zabezpieczenia szkolenia: SCT - 2
szt., pojazd sanitarny z obsługą, 4 namioty NS-10,
35 łóżek polowych, instruktorzy do prowadzenia
szkolenia. Promocja wojska: KTO Rosomak - 1 szt.,
ATV Arctic Cat/Yamaha - 1 szt., drpzmot z bronią i
wyposażeniem, prezentacja symulatora "Śnieżnik".
Promocja wojska: prezentacja tradycji i
współczesności Wojsk Lądowych i 17.WBZ. Punkt
informacyjno-promocyjny. Prezentacja SpW: KTO
Rosomak 30P - 1 szt., KTO Rosomak WEM, ATV
Arctic Cat/Yamaha - 1 szt., pojazd Sanitarny - 1 szt.,
SOT (ilość kilometrów przewidzianych do
przejechania na trasie Wędrzyn - Wrocław Wędrzyn: 480 km).
Wsparcie organizacyjne i logistyczne:
udostępnienie: kbs BERYL - 6 szt., P-83 - 6 szt.,
5,56mm nb - 1040 szt., 9mm nb z poc. P - 1040 szt.,
tarcze 23P - 200 szt., SCT STAR - 1 szt., namiot
sceniczny - 2 szt. Nagłośnienie (wzmacniacz
elektroakustyczny - 1 szt., kolumna głośnikowa pow.
150W - 2 szt., laptop - 1szt.). Wydzielenie osób
funkcyjnych do prowadzenia i zabezpieczenia
strzelania - 10 żołnierzy.
Wsparcie organizacyjne i logistyczne: Rozstawienie
namiotów; Nagłośnienie: (wzmacniacz
elektroakustyczny - 1 szt., kolumna głośnikowa pow.
150W - 2 szt., laptop - 1szt.). Zabezpieczenie trasy
marszu przez żołnierzy; Zabezpieczenie medyczne
/pojazd sanitarny, ratownik medyczny/.
Strona 98
5.Kbsap
/17WBZ/ Krosno
Odrzańskie
Centrum Artystyczno-Kulturalne
„Zamek”
5.Kbsap
/17WBZ/ Krosno
Odrzańskie
Centrum Artystyczno-Kulturalne
„Zamek”
17.WBZ
Międzyrzecz
OSPWL
45.WOG
Wędrzyn
Zespół Szkół Budowalnych
w Międzyrzeczu
17.WBZ
Międzyrzecz
23.pa, 22.bpg,
CSWIiCH, WKU,
10.wpdw,
WSOWL, 31.brt
Fundacja Promocji Historii i
Techniki Militarnej "Militarni
Wrocław"
Lubuski Zarząd Wojewódzki
ZŻWP
w Zielonej Górze
5.Kbsap Krosno
Odrzańskie
/17.WBZ/
5.Kbsap Krosno
Odrzańskie
/17.WBZ/
44.WOG w
Krośnie
Odrzańskim
Oddział Wojskowy PTTK
787 55. Wiosna Nad Nysą
Walne zgromadzenie Członków
788 Spółdzielni Mieszkaniowej w
Krośnie Odrzańskim
789 Święto Powiatu Sulęcińskiego
Święto 7. Dywizjonu Artylerii
790
Konnej Wielkopolskiej
Udział delegacji 17.WBZ. Promocja wojska prezentacja sprzętu bojowego i indywidualnego
wyposażenia żołnierzy: wyposażenie i uzbrojenie
drpzmot, drwsp i SSW (5,56mm kbs Beryl, miniBeryl,
7,62mm UKM, RPG-7, MK-19, makieta ppk Spike - 1
czerwiec
szt., LM-60, 7,62mm kbw TOR i SAKO), KTO
(1 dzień)
Rosomak 30P - 2 szt., KTO Rosomak WEM - 1 szt.,
Gubin
ATV Arctic Cat/Yamaha, Zestaw ZU-23-2 Hibneryt
OP - 1 szt., zestaw masowo-gabarytowy Grom,
urządzenie treningowe TH-1 - 1 szt., Topola S 1szt., zestaw NURPAK-4, SOT (ilość kilometrów
przewidzianych do przejechania na trasie Wędrzyn Gubin - Wędrzyn: 200 km).
Wsparcie organizacyjne i logistyczne: Użyczenie Sali
23.06
Klubu 5Kbsap;
(1 dzień)
Udostępnienie nagłośnienia ;
Krosno Odrzańskie
Udostępnienie stolików i krzeseł na 50 osób;
czerwiec
(1 dzień)
Sulęcin
czerwiec
(1 dzień)
Poznań
17.WBZ
Międzyrzecz
5Kbsap
Krosno Odrz.
Burmistrz Gubina
5.Kbsap Krosno
Odrzańskie
/17.WBZ/
Spółdzielnia Mieszkaniowa w
Krośnie Odrzańskim
Udział delegacji 17.WBZ. Promocja wojska prezentacja sprzętu bojowego i indywidualnego
wyposażenia żołnierzy: wyposażenie i uzbrojenie
drpzmot, drwsp i SSW (5,56mm kbs Beryl, miniBeryl,
7,62mm UKM, RPG-7, MK-19, LM-60, 7,62mm kbw
TOR i SAKO, KTO Rosomak 30P - 1 szt., KTO
Rosomak WEM - 1 szt., ATV Arctic Cat/Yamaha,
Zestaw ZU-23-2 Hibneryt OP - 1 szt., SOT (ilość
kilometrów przewidzianych do przejechania na trasie
Wędrzyn - Sulęcin - Wędrzyn: 20 km).
17.WBZ
Międzyrzecz
Starosta Sulęcina
Udział delegacji 17.WBZ. Udział wojskowej asysty
honorowej: kompania honorowa - dowódca i 36
żołnierzy, poczet sztandarowy, żołnierski posterunek
honorowy z bronią. Apel Pamięci, salwa honorowa 108 szt. amunicji ślepej do kbs Beryl. Promocja
wojska: uzbrojenie i wyposażenie drpzmot, KTO
Rosomak 30P - 1 szt., ahs DANA - 2 szt.
Wsparcie organizacyjne i logistyczne: autobus do
przewiezienia WAH (ilość kilometrów przewidzianych
do przejechania na trasie Wędrzyn - Poznań Wędrzyn: 280 km).
17.WBZ
Międzyrzecz
Prezes Grupy Rekonstrukcji
Historycznej 7.DAK
Strona 99
Święto 56. Pułku Piechoty
791 Wielkopolskiej
Obóz wypoczynkowo792 szkoleniowy klas wojskowych
ZSLiZ w Sulęcinie
Obóz wypoczynkowo793 szkoleniowy klas wojskowych
Zsepołu Szkół nr 7 w Warszawie
794 IX. Strefa Militarna
795 Dożynki Gminne
czerwiec
(1 dzień)
Wronki
Udział delegacji 17.WBZ. Udział wojskowej asysty
honorowej: kompania honorowa - dowódca i 36
żołnierzy, poczet sztandarowy, żołnierski posterunek
honorowy z bronią. Apel Pamięci, salwa honorowa 108 szt. amunicji ślepej do kbs Beryl. Promocja
wojska: uzbrojenie i wyposażenie drpzmot, KTO
Rosomak 30P - 1 szt., KTO Rosomak WEM, ZWD-3,
motocykl RR - 2 szt. Wsparcie organizacyjne i
logistyczne: SOT i autobus do przewiezienia WAH
(ilość kilometrów przewidzianych do przejechania na
trasie Międzyrzecz - Wronki - Międzyrzecz: 160 km).
Wsparcie organizacyjne i logistyczne:
Zabezpieczenie w podstawowy sprzęt inżynieryjnosaperski; Udostępnienie SCT - 1szt. w celu
transportu sprzętu oraz wyposażenia indywidualnego
czerwiec / lipiec
uczestników obozu; Prowadzenie zajęć ze szkolenia
(10 dni)
strzeleckiego w oparciu o trenażer "Śnieżnik".
Wędrzyn
Promocja wojska: Zapoznanie z podstawowym
uzbrojeniem będącym na wyposażeniu pododdziałów
17.WBZ. Ilość kilometrów przewidzianych do
przejechania na trasie Wędrzyn - Sulęcin - Wędrzyn:
20 km.
Wsparcie organizacyjne i logistyczne: udostępnienie
sił i środków do zabezpieczenia szkolenia: SCT - 2
03-15.07
szt., pojazd sanitarny z obsługą, 4 namioty NS-10,
(13 dni)
35 łóżek polowych, instruktorzy do prowadzenia
Wędrzyn
szkolenia. Promocja wojska: KTO Rosomak - 1 szt.,
ATV Arctic Cat/Yamaha - 1 szt., drpzmot z bronią i
wyposażeniem, prezentacja symulatora "Śnieżnik".
Udział delegacji 17.WBZ.Promocja wojska:
prezentacja uzbrojenia i wyposażenia drpzmot, MKlipiec
19, LM-60, KTO Rosomak 30P - 1 szt., KTO
(2,3 dni)
Rosomak S - 1 szt., SOT (ilość kilometrów
Gostyń
przewidzianych do przejechania na trasie Wędrzyn Gostyń - Wędrzyn: 400 km).
Udział sprzętu wojskowego oraz żołnierzy do
sierpień (1dzień)
pokazów i zabezpieczenia organizacyjnego.
Krosno Odrzańskie Promocja wojska - prezentacja sprzętu saperskiego i
indywidualnego wyposażenia żołnierzy: wyposażenie
Strona 100
17.WBZ
Międzyrzecz
Prezes Stowarzyszenia
HISTORICA
17.WBZ
Międzyrzecz
OSPWL Wędrzyn
(zakwaterowanie umowa z RZI)
Stowarzyszenie Przyjaciół
Zespół Szkół Licealnych i
Zawodowych im. Unii
Europejskiej w Sulęcinie
17.WBZ
Międzyrzecz
OSPWL
45.WOG
Wędrzyn
Zespół Szkół nr 7 w Warszawie
17.WBZ
Międzyrzecz
Centrum
Szkolenia WLąd,
Muzeum WLąd,
Muzeum MW,
Muzeum WP
Towarzystwo byłych Żołnierzy i
Przyjaciół 15. Pułku Ułanów
Poznańskich
5.Kbsap
/17WBZ/ Krosno
Odrzańskie
Centrum Artystyczno-Kulturalne
„Zamek”
796 Święto Ryby
XI Wojewódzki Przegląd Małych
797 Form Teatralnych i Muzycznych
Warsztatów Terapii Zajęciowej
798
Festyn Patriotyczny pn. "Tobie
Ojczyzno"
Podróż historyczno-wojskowa
799 szlakiem walk 15. Pułku Ułanów
Poznańskich
Uroczystości z okazji rocznicy
800
agresji sowieckiej na Polskę
sierpień
(1 dzień)
Słońsk
wrzesień
Krosno Odrz.
11.09.
Lotnisko Bemowo
Warszawa
wrzesień
trasa przejazdu
Udział delegacji 17.WBZ. Promocja wojska prezentacja sprzętu bojowego i indywidualnego
wyposażenia żołnierzy: wyposażenie i uzbrojenie
drpzmot i drwsp (5,56mm kbs Beryl, miniBeryl,
7,62mm UKM, RPG-7, MK-19, LM-60), KTO
Rosomak 30P - 1 szt., ATV Arctic Cat/Yamaha - 1
szt., zestaw ZU-23-2 Hibneryt OP - 1 szt., zestaw
masowo-gabarytowy Grom, Topola S - 1szt., zestaw
NURPAK-4, SOT (ilość kilometrów przewidzianych
do przejechania na trasie Wędrzyn - Słońsk Wędrzyn: 70 km).
Udostępnienie pomieszczeń w budynku Klubu 5
bsap, pomoc pracowników Klubu 5 bsap w
organizacji przedsięwzięcia, Nagłośnienie i
oświetlenie sceny podczas prezentacji
konkursowych, Zorganizowanie stołówki polowej na
terenie zielonym przy Klubie Wojskowym (stoliki i
taborety pod zadaszeniem/namiotami na 120
miejsc), Zabezpieczenie punktu medycznego,
Wsparcie pracą żołnierzy (dwóch żołnierzy do
pomocy we wnoszeniu wózków inwalidzkich do
Klubu, dwóch - do wnoszenia wózków na scenę,
dwóch – do pomocy w wydawaniu posiłków, jeden
ratownik medyczny), Transport sprzętów z
Warsztatów Terapii Zajęciowe do Klubu
Promocja wojska - prezentacja sprzętu bojowego
KTO Rosomak 30P - 1 szt. (ilość kilometrów
przewidzianych do przejechania na trasie
Międzyrzecz - Warszawa - Międzyrzecz: 800 km).
Udział żołnierzy 15. batalionu Ułanów Poznańskich.
Zabezpieczenie organizacyjne i logistyvzne: 2
autobusy (1 dla żołnierzy batalionu oraz 1 dla
członków Towarzystwa i uczniów szkół objętych
patronatem Ułanów Poznańskich). Ilość kilometrów
przewidzianych do przejechania: 700 km.
Udział wojskowej asysty honorowej: kompania
honorowa, poczet sztandarowy, posterunek
wrzesień
honorowy z bronią. Udział delegacji 5.bsap.
(1dzień)
Wsparcie organizacyjne i logistyczne: 2 sam.
Cmentarz
ciężarowo-terenowe do przewiezienia WAH do m.
Komunalny w
Krosno Odrz., 216 szt. amunicji ślepej 5,56mm do
Krośnie Odrzańskim
kbs Beryl (ilość kilometrów przewidzianych do
przejechania na terenie m. Krosno Odrz.: 20 km.)
Strona 101
17.WBZ
Międzyrzecz
5.Kbsap
Krosno
Odrzańskie
5.Kbsap
/17WBZ/ Krosno
Odrzańskie
Urząd Gminy w Słońsku
44 Wojskowy
Oddział
Gospodarczy
w Krośnie
Odrzańskim
Prezes Stowarzyszenia
„SYNGERIA”
17.WBZ
Międzyrzecz
Fundacja Byłych Żołnierzy
Jednostek Specjalnych GROM
im. gen. bryg. Petelickiego
17.WBZ
Międzyrzecz
Towarzystwo Byłych Żołnierzy i
Przyjaciół 15. Pułku Ułanów
Poznańskich
5.Kbsap
Krosno
Odrzańskie
/17.WBZ/
Centrum Artystyczno-Kulturalne
„Zamek”
801
802
803
804
805
806
807
Wsparcie organizacyjne i logistyczne: udostępnienie:
kbs BERYL - 6 szt., P-83 - 6 szt., 5,56mm nb - 1040
wrzesień
szt., 9mm nb z poc. P - 1040 szt., tarcze 23P - 200
Zawody sportowo-obronne
(1dzień)
szt., SCT STAR - 1 szt., namiot sceniczny - 2 szt.
ZŻWP nr 1 w Gubinie
strzelnica
Nagłośnienie (wzmacniacz elektroakustyczny - 1 szt.,
garnizonowa Krosno kolumna głośnikowa pow. 150W - 2 szt., laptop Odrzańskie
1szt.). Wydzielenie osób funkcyjnych do
prowadzenia i zabezpieczenia strzelania - 10
żołnierzy.
Wsparcie organizacyjne i logistyczne: Rozstawienie
namiotów; Nagłośnienie: (wzmacniacz
XXXI. Powiatowe
wrzesień
elektroakustyczny - 1 szt., kolumna głośnikowa pow.
Wielokonkurencyjne Zawody
(1dzień)
150W - 2 szt., laptop - 1szt.). Zabezpieczenie
Turystyczne „Jesień 2015”
Krosno Odrzańskie
zawodów przez żołnierzy; Zabezpieczenie medyczne
/pojazd sanitarny, ratownik medyczny/.
Wsparcie organizacyjne i logistyczne: Udostępnienie
XI. Wojewódzki Przegląd Małych
wrzesień
pomieszczeń Klubu 5Kbsap;
Form Teatralnych i Muzycznych
Krosno Odrz.
Pomoc pracowników Klubu 5Kbsap w organizacji
Warsztatów Terapii Zajęciowej
przedsięwzięcia;
Udział wojskowej asysty honorowej: kompania
wrzesień
honorowa, poczet sztandarowy, posterunek
(1dzień)
honorowy z bronią. Udział delegacji 5.bsap.
Uroczystości z okazji rocznicy
Plac oraz Kościół Wsparcie organizacyjne i logistyczne: 2 sam.
wybuchu II. Wojny Światowej
św. Jadwigi Śląskiej ciężarowo-terenowe do przewiezienia WAH do m.
Krosno Odrz.
Krosno Odrz., 216 szt. amunicji ślepej 5,56mm do
kbs Beryl (ilość kilometrów przewidzianych do
przejechania na terenie m. Krosno Odrz.: 20 km.)
Uroczyste ślubowanie klas
Udział delegacji 17.WBZ. Zabezpieczenie
wrzesień
pierwszych liceum o profilu
logistyczne: transport - SOT (ilość kilometrów
(1 dzień)
wojskowym w ZSTiO we
przewidzianych do przejechania na trasie
Września
Wrześni.
Międzyrzecz - Września - Międzyrzecz: 320 km).
Udział delegacji 17.WBZ. Promocja wojska - pokaz
Inscenizacja szarży 18. Pułku
dynamiczny i statyczny SpW i wyposażenia: KTO
Ułanów Pomorskich pod
Rosomak 30P - 4 szt., 2 × drpzmor z bronią i
Krojantami z dnia 1 września
wrzesień
wyposażeniem, drwsp z MK-19 i LM-60, 500 szt. amunicji
1939 roku. Uroczystości
(3 dni)
ślepej do km (300 szt. do KTO, 200 szt. do km drpzmot).
upamiętniające 77. rocznicę
Krojanty
Zabezpieczenie logistyczne: transport - SOT i SCT (ilość
wybuchu II. Wojny Światowej i
kilometrów przewidzianych do przejechania na trasie
szarży ułańskiej.
Wędrzyn - Krojanty - Wędrzyn: 500 km).
Wyciecza do Muzeum Patrona
październik
Zabezpieczenie autobusu na przejazd uczestników
17.WBZ gen. broni Józefa
(1 dzień)
wycieczki.
Dowbor Miśnickiego
Lusowo
Strona 102
5.Kbsap Krosno
Odrzańskie
/17.WBZ/
44.WOG w
Krośnie
Odrzańskim
Związek Żołnierzy Wojska
Polskiego nr 1 w Gubinie
5.Kbsap
Krosno
Odrzańskie
/17.WBZ/
44.WOG w
Krośnie
Odrzańskim
Oddział Wojskowy PTTK
44.WOG w
Krośnie
Odrzańskim
Prezes Stowarzyszenia
„SYNGERIA”
5.Kbsap
Krosno
Odrzańskie
/17.WBZ/
5.Kbsap
Krosno
Odrzańskie
/17.WBZ/
Centrum Artystyczno-Kulturalne
„Zamek”
17.WBZ
Międzyrzecz
Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących im. gen.
dr. Romana Abrahama we
Wrześni
11.DKPanc
Żagań
17.WBZ
Międzyrzecz
17. WBZ
Międzyrzecz
Fundacja "Szarża pod
Krojantami"
Związek Zołnierzy Wojska
Polskiego z Międzyrzecza
808
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości
Obchody Narodowego Święta
809
Niepodległości
Obchody Narodowego Święta
810
Niepodległości
Pogadanka na temat 11
listopada. Sala Tradycji 7
811
batalionu Strzelców Konnych
Wielkopolskich
Uczestnictwo w imprezach
okolicznościowych Domu
812
Dziecka tj. Dzień Dziecka,
Wielkanoc, Wigilia.
Zabezpieczenie transportu oraz
oddelegowanie żołnierzy w celu
pomocy przy organizacji podróży
813
historyczno -geograficznej
"Śladami szlaku bojowego 7
bSKW"
Udział wojskowych asyst honorowych: kompanie
honorowe, poczty sztandarowe, żołnierskie
posterunki honorowe z bronią. Udział delegacji
17.WBZ. Wsparcie organizacyjne i logistyczne: 4
11 listopad
autobusy do przewiezienia WAH do Gorzowa Wlkp.,
Gorzów Wlk.
Świebodzina, Sulęcina i Gubina, 660 szt. amunicji
Międzyrzecz
ślepej 5,56mm do kbs Beryl (ilość kilometrów
Świebodzin
przewidzianych do przejechania na trasach:
Sulęcin Słońsk
Wędrzyn - Gorzów Wlkp. - Wędrzyn: 100 km,
Miedzyrzecz - Świebodzin - Międzyrzecz: 50 km,
Wędrzyn - Sulęcin - Wędrzyn: 20 km. Międzyrzecz Gubin - Międzyrzecz: 200 km, Wędrzyn-Słońsk Wędrzyn: 70 km).
Udział wojskowej asysty honorowej: kompania
honorowa, poczet sztandarowy, posterunek
11 listopada
honorowy z bronią. Udział delegacji 5.bsap.
Plac oraz Kościół
Wsparcie organizacyjne i logistyczne: 2 sam.
św. Jadwigi Śląskiej
ciężarowo-terenowe do przewiezienia WAH do m.
w Krośnie
Krosno Odrz., 216 szt. amunicji ślepej 5,56mm do
Odrzańskim
kbs Beryl (ilość kilometrów przewidzianych do
przejechania na terenie m. Krosno Odrz.: 20 km.)
Udział wojskowej asysty honorowej: kompania
honorowa, poczet sztandarowy, posterunek
honorowy z bronią. Udział delegacji 5.bsap.
Wsparcie organizacyjne i logistyczne: 2 x sam.
13 listopad
ciężarowo-terenowe do przewiezienia WAH do m.
Gubin
Krosno Odrz., 216 szt. amunicji ślepej 5,56mm do
kbs Beryl (ilość kilometrów przewidzianych do
przejechania na trasie: Krosno Odrz - Gubin -Krosno
Odrz: 80 km)
Przeprowadzenie przez żołnierza batalionu
pogadanki z wychowankami Domu dziecka w
11 listopad
Sulęcinie na temat tradycji kawaleryjskich oraz
Wędrzyn
odzyskania niepodległości w oparciu o filię Sali
Traycji 7b SKW
17. WBZ
Międzyrzecz
5.Kbsap
/17WBZ/ Krosno
Odrzańskie
5.Kbsap
/17WBZ/ Krosno
Odrzańskie
Lubuski Urząd Marszałkowski,
Urząd Wojewódzki, Starostwo
Powiatowe: Międzyrzecz,
Świebodzin, Urząd Gminy:
Międzyrzecz, Świebodzin,
Sulęcin, Związek Sybiraków,
Związek Inwalidów Wojennych
Centrum Artystyczno-Kulturalne
„Zamek”
Burmistrz Miasta Gubina
17. WBZ
Międzyrzecz
Dom Dziecka w Sulęcinie
styczeń - grudzień
Wędrzyn
Udział delegacji w uroczystościach oraz spotkaniach
światecznych organizowanych przez Dom Dziecka.
17.WBZ
Międzyrzecz
Dom Dziecka w Sulęcinie
styczeń / grudzień
(1 dzień)
Trasa szlaku
Wsparcie logistyczne, zapewnienie transportu w
wyznaczonych terminach oddelegowanie instruktorów
17. WBZ
Międzyrzecz
Dom Dziecka w Sulęcinie
Strona 103
Realizacja szkolenia z
814
przysposobienia obronnego
Wydzielenie instruktorów wraz z zabezpieczeniem
materiałowym do prowadzenia zajęć z regulaminów,
styczeń - grudzień
szkolenia ogniowego, łączności, terenoznawstwa,
(dwa razy w
obrony przed bronią masowego rażenia, szkolenia
miesiącu
inż.-sap, szkolenia medycznego i wychowania
poniedziałki i piątku)
fizycznego. Środki transportu – 2 x sam c-t. (ilość
Września
kilometrów przewidzianych do przejechania na trasie
Międzyrzecz - Września - Międzyrzecz: 320 km).
17.WBZ
Międzyrzecz
Zorganizowanie na bazie obiektów szkoleniowych
JW. szkolenia z taktyki oraz szkolenia strzeleckiego.
Wydzielenie 4-6 instruktorów ze sprzętem
wojskowym niezbędnym do przeprowadzenia cyklu
zajęć. Udostępnienie obiektów szkoleniowych i
strzelnicy do przeprowadzenia szkolenia, wydzielenie
obsługi strzelnicy i zabezpieczenie medyczne
strzelania. Wydzielenie broni (w dyspozycji
instruktorów). Amunicja do zabezpieczenia zawodów
- z limitu DKS MON. Wydzielenie środków transportu
do przewozu instruktorów ze sprzętem wojskowym
oraz uczestników szkolenia. Umożliwienie
odpłatnego wyżywienia uczestników szkolenia na
bazie stołówki żołnierskiej.
17.WBZ
Międzyrzecz
marzec, październik
(2 szkolenia
Cykl szkoleń z taktyki i szkolenia
jednodniowe po 7
815 strzeleckiego dla członków
godzin) - dokładny
organizacji proobronnych
termin do ustalenia
Świętoszów
816
Szkolenie organizacji
proobronnych.
„Sprawni jak żołnierze” 817 realizacja zajęć z wychowania
fizycznego
Realizacja szkolenia
818 ogólnowojskowego - nauka
musztry wojskowej
Zapoznanie uczniów z
przeznaczeniem 4.Zpplot oraz
specyfiką służby wojskowej
819
w Oddziałach Wojsk Obrony
Przeciwlotniczej
styczeń - grudzień
(raz w miesiącu)
Międzyrzecz
strzelnica
Wojciechowo /
Nietoperek)
styczeń - grudzień
(dwa razy w
miesiącu)
ZSL w Rogozińcu
styczeń - grudzień
(raz w miesiącu)
ZSL w Rogozińcu
W ramach dnia
otwartych koszar
Czerwieńsk
Udostępnienie obiektów szkoleniowych do
przeprowadzenia szkolenia po uprzednim wskazaniu
obiektu przez Dowódcę 17.WBZ. Wsparcie
organizacyjne: instruktorzy. Realizacja
przedsięwzięcia odbędzie się po szczegółowych
ustaleniach poczynionych z conajmniej miesięcznym
wyprzedzeniem.
Oddelegowanie instruktora do przeprowadzenia
zajęć z zakresu walki wręcz (2 razy w miesiącu po 2
godz. lekcyjne). Transport instruktora zapewnia
wnioskodawca
Oddelegowanie instruktora do prowadzenia zajęć z
musztry (jeden raz w miesiącu). Transport instruktora
zapewnia wnioskodawca.
Wykład (informacja), pokaz statyczny sprzętu
wojskowego, dynamiczny pokaz wyszkolenia
żołnierzy w oparciu o obiekty (sprzęt) pododdziałów
dyslokowanych w obiekcie koszarowym w
Czerwieńsku. Zapoznanie uczniów z:
- tradycjami 4.Zpplot (prezentacja Sali Tradycji)
- prezentacja statyczna sprzętu wojskowego (plac
apelowy, sprzęt pododdziałów dowodzenia)
- zapoznanie z obiektami szkoleniowymi
Łącznie: 3 jednostki lekcyjne (3x45`)
grupa ok.60 uczniów
Strona 104
Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących im. gen.
dr. Romana Abrahama we
Wrześni
10.BKPanc,
12.BZ, 15.BZ,
21.BSP
Biuro do Spraw Proobronnych
Ministerstwa Obrony Narodowej
17.WBZ
Międzyrzecz
Stowarzyszenie Obrona
Narodowa pl w Międzyrzeczu
17.WBZ
Międzyrzecz
Zespół Szkół Leśnych
w Rogozińcu
17.WBZ
Międzyrzecz
Zespół Szkół Leśnych
w Rogozińcu
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
WKU
Zielona Góra
Dyrektor LO
w Czerwieńsku
820
Zajęcia specjalistyczne dla
uczniów klas wojskowych.
Zajęcia szkoleniowe
specjalistyczne dla klas
821 I, II, III o profilu mundurowym na
bazie obiektów Jednostki
Wojskowej
Wydzielenie autobusu do przewiezienia 45 uczniów.
Wydzielenie instruktorów oraz sprzętu (środków) do
przeprowadzenia szkolenia: 10 x maska MP5, 10 x
odzież filtrowentylacyjna FOO-1, 2 x DP-75, 2 x
PCHR54M, 2 x kolorymetr PK56, 2 x dozymetr, mina
cały rok
makieta 2 x TM-62, 2 x PMD-6, 2 x POMZ-2M, 1 x
z wyjątkiem czerwiec
taśma traserska (1szt.), 10 x łopatka piechoty (10
- wrzesień (1 dzień
szt.); 2 x wyposażenie punktu obserwacyjnego,
w miesiącu)
1x przenośne urządzenie nagłaśniające, 3 x
Leszno
radiostacja różnych typów, 2 x zwijaki do PKL, 2 x
tyczka z rososzką 2 x kabel pkl na bębnach, 6 x
aparat polowy, 2 x łącznica telefoniczna); 2 x broń
etatowa JW., urządzenie treningowe Cyklop TCW-97
oraz Czantoria-1, granty szkolne 4 x RG-42, 4 x F-1),
6 x mapa topograficzna1:25 000,6 x busola,2 xGPS.
01-06, 09-12
(1 dzień
po 6 godzin zajęć,
w tym 5 godzin
na PTO)
Czerwieńsk
9.01.
Szkolenie z zakresu medycyny
822 pola walki (TCC3) oraz
meldunku MEDEVAC
823 Dzień Zawodów
824
Szkolenie z zakresu taktyki i
działań w pojazdach
825
Dzień otwarty Liceum
Ogólnokształcącego
826
Mistrzostwa garnizonu w
narciarstwie zjazdowym.
827 Dzień otwarty w ZSP.
PTO
Czerwieńsk
Umożliwienie przeprowadzenia zajęć
w obiektach kompleksu koszarowego obiektu
Czerwieńsk (Nr 2605) oraz obiektu szkoleniowego
PTO: Umożliwienie wydzielenia instruktorów oraz
sprzętu (środków) do przeprowadzenia szkolenia
zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji
szkolenia zgodnie z „Minimum Programowym”
Programu Szkolenia Podstawowego SZRP dla szkół
organizacji pozarządowych.
Przeprowadzenie zajęć w obiektach kompleksu
koszarowego obiektu Czerwieńsk oraz obiektu
szkoleniowego PTO:
- sala metodyczna obiektu koszarowego w m.
Czerwieńsk,
- 1 x karetka wojskowa na podwoziu Honker + 1 x
kierowca, 1 x instruktor
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
ZSP Nietążkowo
RZI
Zielona Góra
44 WOG
Krosno
Odrzańskie
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
Dyrektor
LO
w Czerwieńsku
JS 4053 Zielona Góra ZS
Strzelec OSW
luty
Nowa Sól
Udział żołnierzy w promocji klas mundurowych
(prezentacja umundurowania, uzbrojenia osobistego,
zdjęć sprzętu wojskowego itp. – sala lekcyjna)
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
Dyrektor Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
„Elektryk” z Nowej Soli.
20.02
PTO
Czerwieńsk
Przeprowadzenie zajęć na terenie obiektu
szkoleniowego PTO:
- 3 x samochód terenowy Honker, 3 x kierowca
Organizacja ekspozycji statycznej sprzętu
wojskowego (samochód sanitarny) oraz wyposażenia
indywidualnego żołnierza.
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
JS 4053 Zielona Góra ZS
Strzelec OSW
marzec
(trzecia dekada)
marzec
Czarna Góra
marzec
Leszno
Wydzielenie autobusu do przewiezienia uczestników
zawodów.
Pokaz wyposażenia indywidualnego żołnierzy.
Honker, armata plot ZU-23
z obsługą.
Strona 105
Dyrektor LO
w Czerwieńsku
11 LDKPanc
WSS Grot
17 WBZ, 31 BLT,
WKU Leszno
ZSP Nietążkowo
828
829
830
831
832
833
- autobus;
- 5 x bus lub sam O-T
Udział w spotkaniu pokoleń
Wydzielenie pojazdu osobowo - terenowego do
żołnierzy WP:
przewozu przedstawicieli Związku Byłych Żołnierzy
- Stowarzyszenia oficerów
Zawodowych Koło nr. 3 Bolesławiec do udziału w
rezerwy 69 Lpplot;
święcie 4. Pułku Przeciwlotniczego na trasie
- Związku Żołnierzy WP koło nr.3
Bolesławiec - Zielona Góra. Wydzielenie pojazdu
byłego 11 Bolesławieckiego
kwiecień, sierpień,
osobowo - terenowego do przewozu przedstawicieli
Pułku Przeciwlotniczego;
październik, grudzień
Stowarzyszenia Oficerów 5.Dywizji Wojska
- Stowarzyszenia Oficerów
Polskiego "Kresowiak" Związek Żołnierzy WP koło
Piątych Dywizji WP – Kresowiak- Czerwieńsk, Leszno,
nr.10 w Kożuchowie do udziału w święcie 4. Pułku
Gubin;
Ustka.
Przeciwlotniczego na trasie Gubin - Czerwieńsk.
- Stowarzyszenia Kilińszczaków
Wydzielenie pojazdu osobowo - terenowego do
z Krosna Odrzańskiego;;
przewozu przedstawicieli Stowarzyszenia Oficerów
- Stowarzyszenia Żołnierzy
Rezerwy 69 Leszczyńskiego Pułku
Przeciwlotników z Czerwieńska;
Przeciwlotniczego do udziału w święcie 4. Pułku
- Związek Żołnierzy WP koło
Przeciwlotniczego na trasie Leszno - Zielona Góra.
nr.10 w Kożuchowie
Stowarzyszenie Kilińszczaków Krosno Odrz.-Zielona
Góra
Pomoc w logistycznym zabezpieczeniu zawodów:
użyczenie namiotu technicznego i 4 namiotów NS, 1
Mistrzostwa klas mundurowych
kwiecień
kuchni polowej do żywienia z produktów
w biegu patrolowym.
Leszno
organizatora. Pokaz PRWB, SW, BRDM.
Wydzielenie autobusu do przewiezienia uczniów.
Skierowanie do udziału:
Uczestnictwo w uroczystościach
kwiecień
- Wojskowa Asysta Honorowa;
Stowarzyszenia oficerów rezerwy
Leszno
- posterunek honorowy;
69 Lpplot
- 1x autobus;
- 2 x Sam O-T
Udostępnienie sali konferencyjnej, PŻK – miejsce
spotkania oraz zabezpieczenie 20 miejsc
Spotkanie koleżeńskie w
noclegowych na bazie koszar. Udostępnienie
rocznice Święta 69
08.04
autobusu do przewozu uczestników na trasie koszary
Leszczyńskiego Pułku
Leszno
– strzelnica. Pokaz statyczny sprzętu wojskowego
Przeciwlotniczego.
baterii KUB i OSA: udostępnienie do zwiedzania
ekspozycji Sali Tradycji 1.Ldplot.
Przeprowadzenie zajęć w obiektach kompleksu
koszarowego obiektu Czerwieńsk oraz obiektu
Szkolenie z zakresu łączności i
16 .04
szkoleniowego PTO:
prowadzenia korespondencji
PTO Czerwieńsk - sala metodyczna obiektu koszarowego w m.
radiowej
Czerwieńsk,
- 3 x radiostacja TRC 9200 + 1 x instruktor
- 6 x radiostacja R3501 + 1 x instruktor
Podróż wojskowo – historyczna
w 71. Rocznicę forsowania Nysy
16.04
Udostępnienie autokaru wraz z kierowcą na trasie
Łużyckiej przez II Armię WP w
Leszno
Leszno –Zgorzelec – Leszno.(długość trasy: ok. 500
tym przez 69 paplot. Udział w
km). ).(25-30 osób)
uroczystościach rocznicowych w
Strona 106
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
- Stowarzyszenia oficerów
rezerwy
69 Lpplot;
- Związku Żołnierzy WP
koło nr.3 byłego 11
Bolesławieckiego Pułku
Przeciwlotniczego;
- Stowarzyszenia Oficerów
Piątych Dywizji WP – KresowiakGubin;
- Stowarzyszenia Kilińszczaków
z Krosna Odrzańskiego;;
- Stowarzyszenia Żołnierzy
Przeciwlotników z Czerwieńska;
- Związek Żołnierzy WP koło
nr.10 w Kożuchowie
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
ZSP Nietążkowo
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
Stowarzyszenia oficerów
rezerwy
69 Lpplot;
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
Stowarzyszenie
Oficerów Rezerwy 69
WZI Poznań
Leszczyńskiego Pułku
31 BLT Poznań Przeciwlotniczego im. gen. dyw.
Krzesiny
Stefana Roweckiego „GROTA” i
Garnizonu Leszno
JS 4053 Zielona Góra ZS
Strzelec OSW
Stowarzyszenie
Oficerów Rezerwy 69
Leszczyńskiego Pułku
Przeciwlotniczego im. gen. dyw.
Stefana Roweckiego „GROTA” i
Podróż historyczno-sportowa
połączona z udziałem w
834
uroczystościach z okazji Święta
Konstytucji.
835 Bieg z flagą
836 Bieg patrolowy.
837
Piknik rodzinny z okazji święta
Flagi Tobie biało czerwona
Majówka w Lubuskim Muzeum
Wojskowym.
838
-Obchody Święta Konstytucji 3
Maja 1791.
839
II Memoriał Strzelecki im.
Ludwika KOSTERY
Święto 17. pułku ułanów
840 wielkopolskich im. Króla
Bolesława Chrobrego.
841 Szkolenie z zakresu strzelectwa
maj
Warszawa
maj
Leszno
maj
Leszno
02.05.
Ośrodek
rekreacyjny
Dąbcze
/Rydzyny
Wydzielenie autobusu do przewiezienia uczestników
podróży.
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
11 LDKPanc
WSS Grot
Pomoc w logistycznym zabezpieczeniu zawodów:
Wydzielenie ratownika medycznego z sanitarką do
zabezpieczenia zawodów. Wyznaczenie 6 żołnierzy
do zabezpieczenia trasy.
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
Pomoc w logistycznym zabezpieczeniu zawodów:
użyczenie kuchni polowej do żywienia z produktów
organizatora. Pokaz PRWB, SW, BRDM.
Wydzielenie ratownika medycznego z sanitarką,
kierownika strzelania, amunicyjnego i obserwatorów,
6 szt. pistolet P-83 , 500 szt. 9mm nb pistoletowego.
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
Kierownika strzelania, 2 instruktorów; symulator
czantoria, namioty promocyjne,obsługa, 2 żołnierzy,
materiały promocyjne,Star 266.
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
Stowarzyszenie
Rodzina Wojskowa”
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
Lubuskie Muzeum Wojskowe w
Zielonej Górze z/s w Drzonowie.
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
Stowarzyszenie
Oficerów Rezerwy 69
WZI Poznań
Leszczyńskiego Pułku
31 BLT Poznań Przeciwlotniczego im. gen. dyw.
Krzesiny
Stefana Roweckiego „GROTA” i
Garnizonu Leszno
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
Stowarzyszenie
Oficerów Rezerwy 69
Leszczyńskiego Pułku
Przeciwlotniczego im. gen. dyw.
Stefana Roweckiego „GROTA” i
Garnizonu Leszno
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
JS 4053 Zielona Góra ZS
Strzelec OSW
Prezentacja na terenie Muzeum armatohaubicy wz.
03.05
1977 Dana
Lubuskie Muzeum
- podmiot ponoszący koszty prezentacji: 11 Dywizja
Wojskowe - Drzonów
Kawalerii Pancernej
Wydzielenie amunicji i broni krótkiej do
przeprowadzenia zawodów: (5 x P- 83, 800 szt. 9mm
nb. pist.), wyznaczenie osób funkcyjnych zawodów
6.05
strzeleckich, zabezpieczenie medyczne,
Leszno
zorganizowanie transportu do i z rejonu zawodów (1
x so-t, 1 x autobus, 1 x sanitarka). Szacunkowa ilość
uczestników - ok. 60 osób
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu pamięci (salwa honorowa),
żołnierze do pocztu sztandarowego 17 pułku ułanów.
6.05
Wystawienie posterunków honorowych przy pomniku
Leszno
żołnierzy Garnizonu Leszno i 17. Pułku ułanów
udostępnienie do zwiedzania ekspozycji Sali Tradycji
1.Ldplot.
Przeprowadzenie zajęć w obiektach kompleksu
koszarowego obiektu Czerwieńsk oraz obiektu
14.05
szkoleniowego PTO:
PTO Czerwieńsk
- trenażer Czantoria + 1 x instruktor
- trenażer Cyklop + 1 x instruktor
Strona 107
WSS Grot
11 LDKPanc
WSS Grot
842
X Europejska Noc Muzeów w
Lubuskim Muzeum Wojskowym
843
VII Majówka ŻołnierskaOPERACJA ZACHÓD
844
Prezentacja sprzętu wojskowego
na Dniach Śmigla.
845
Obóz szkoleniowy dla uczniów
liceum wojskowego.
846 Spływ kajakowy.
21.05
Lubuskie Muzeum
Wojskowe - Drzonów
8-9.05
WROCŁAW
31.05
czerwiec
czerwiec
Kościan
Podróż wojskowo – historyczna
do Wrocławia. Zwiedzenie WSO
WL, zapoznanie się z historią,
tradycjami i zadaniami uczelni.
847
Spotkanie z władzami uczelni.
Zwiedzenie Panoramy
Racławickiej. Zapoznanie się z
historią miasta.
czerwiec
II dek. - 2 dni
Leszno
Uczestnictwo w uroczystościach
Związek Żołnierzy WP koło nr.3
848
byłego 11 Bolesławieckiego
Pułku Przeciwlotniczego
czerwiec
Bolesławiec
Piknik Rycerski
849
- czołgu Leopard 2A5 - 1 szt;
- 26 mm Pistolet Sygnałowy - 2 szt;
- 5,56 mm karabinek beryl - 10 szt.
PRWB, KUB, ZUR 23-2 kg, Grom, ZWD-10
WD 2001, Nur-22
Pokaz wyposażenia indywidualnego żołnierzy oraz
pojazdów bojowych dostępnych w jednostce w
Lesznie
Wydzielenie autobusu do przewiezienia 45 uczniów.
Udostępnienie namiotów 10 namiotów NS wraz z
materacami i łóżkami polowymi do zakwaterowania
50 osób. Umożliwienie przeprowadzenia zajęć w
obiektach kompleksu poligonowego. Wydzielenie
instruktorów oraz sprzętu (środków) do
przeprowadzenia szkolenia
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
Lubuskie Muzeum Wojskowe w
Zielonej Górze z/s w Drzonowie
Fundacja Inicjatyw Społecznych
i Kulturalnych „Jedynka”
Wrocław
Gmina Śmigiel
17 WBZ
ZSP Nietążkowo
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
WSS Grot
Wydzielenie autokaru i kierowcy na trasie Leszno
–Wrocław – Leszno.(odległość: 300 km).(25-30 osób
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
Stowarzyszenie
Oficerów Rezerwy 69
Leszczyńskiego Pułku
Przeciwlotniczego im. gen. dyw.
Stefana Roweckiego „GROTA” i
Garnizonu Leszno
Skierowanie do udziału:
- wojskowej asysty honorowej
- posterunku honorowego;
- 1x autobus;
- 2 x Sam O-T
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
Związek Żołnierzy WP
koło nr.3 byłego 11
Bolesławieckiego Pułku
Przeciwlotniczego
Wydzielenie dwóch pojazdów osobowo-terenowych.
- prezentacja piekarni polowej
- pokaz działania i wyposażenia wojskowej sekcji
05.06
medycznej
Lubuskie Muzeum
- prezentacja KTO ROSOMAK-MED. oraz 4x4 Quad
Wojskowe - Drzonów
Arctic Cat 400
Strona 108
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
- 5 Kresowy
Batalion Saperów
- 31 Baza
Lubuskie Muzeum Wojskowe w
Lotnictwa
Zielonej Górze z/s w Drzonowie
Taktycznego
Ogólnopolska Spartakiada
Sportowo Obronna
850
Stowarzyszenia Rodzina
Wojskowa Babskie manewry
Wyjazdowe jednodniowe
szkolenie
851
poligonowe dla kobiet (30 osób)
Sprawne jak żołnierze
Biwak szkolenioworekreacyjny/bytowanie.
852
dla uczniów klas o profilu
mundurowym
Obóz szkoleniowo-rekreacyjny
853 uczniów klas mundurowych
Liceum
III Zjazd Żołnierzy 13 Pułku
Zmechanizowanego . Tablica
854 pamiątkowa poświęcona pamięci
żołnierzy służących w
Kożuchowie w latach 1946-1998
Skierowanie 10 instruktorów do przeprowadzenia
konkurencji sportowo obronnych (w tym 2
instruktorów o specjalności medycznej i biegu na
orientację) Wydzielenie pojazdu HONKER z
kierowcą do przewiezienia instruktorów. Organizacja
strzelnicy z wykorzystaniem urządzenia
treningowego CYKLOP.
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
Stowarzyszenie
Rodzina Wojskowa”
Autobus 200 km na trasie
Leszno - Czerwieńsk - Żagań - Leszno
Kierowca
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
Stowarzyszenie
Rodzina Wojskowa
Wydzielenie 4 (czterech) instruktorów
do pomocy organizacyjnej w zawodach użytecznosprawnościowych (biegu patrolowego) klas
mundurowych (wg. odrębnego Planu) ponadto
nieodpłatne wydzielenie: - kuchni polowej wraz z
obsługą oraz przygotowanie 60 (sześćdziesięciu)
porcji grochówki z produktów dostarczonych przez
Szkołę - 2 toalet typu TOY-TOY lub wydzielenie
toalet na biurze przepustek Ilość uczestników biwaku
(zawodów) ok.80 uczniów i 10 pedagogów
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
44 WOG
RZI
Zielona Góra
Dyrektor LO
w Czerwieńsku
Cczerwiec
(5-7 dni dni
szkoleniowych)
Miejsce według
planu obozu
Wydzielenie instruktorów oraz sprzętu (środków) do
przeprowadzenia szkolenia w poszczególnych
punktach:
- szkolenie z OPBMR:
- szkolenie inżynieryjno-saperskie:
- szkolenie z łączności
- topografia wojskowa
- szkolenie fizyczne
- inne zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji
szkolenia zgodnie z „Minimum Programowym”
Programu Szkolenia Podstawowego SZRP dla szkół
i organizacji pozarządowych.
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
44 WOG
Ośrodek
Szkolenia
Poligonowego
Wojsk Lądowych
Żagań
45 WOG
Ośrodek
Szkolenia
Poligonowego
Wojsk Lądowych
Wędrzyn
Dyrektor LO
w Czerwieńsku
2.06
Kożuchów
- wydzielenie asysty honorowej do zabezpieczenia
uroczystości w składzie: kompania honorowa, poczet
sztandarowy, poczet flagowy oraz posterunek
honorowy.
- zabezpieczenia nagłośnienia uroczystości.
- nie odpłatne udostępnienie autobusu do przewozu
Orkiestry Wojskowej na trasie Czerwieńsk – Żagań
– Kożuchów – Żagań – Czerwieńsk
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
Orkiestra
Wojskowa w
Żaganiu.
Związek Żołnierzy Wojska
Polskiego.
Koo nr 10 im. 13 Puku
Zmechanizowanego w
Kożuchowie.
12-14 czerwiec
Boszkowo
I połowa
kwietnia
05. 09.
(po dwa dni
we wskazanych
miesiącach)
PTO Czerwieńsk
Strona 109
15-17.07
Strefa Militarna Gostyń855
Podrzecze.
Asysta wojskowa podczas
856 uroczości 70 rocznicy Wybuch
Powstania Warszawskiego
XV Ogólnopolski Festiwal
Starych Ciągników i Maszyn
857
Rolniczych im. Jerzego
Samelczaka.
858 Maraton rowerowy.
859
Uczestnictwo w uroczystościach
Stowarzyszenia Kilińszczaków
I Piknik Militarny Śmigiel 2016
860
zlot pojazdów militarnych
861 Kurs żeglarski.
XV Ogólnopolski Festiwal
Starych Ciągników i Maszyn
862
Rolniczych im. Jerzego
Samelczaka
863
Piknik Wojskowy w Święto
Wojska Polskiego.
- przewiezienie tam i spowrotem transportera
Lubuskie Muzeum opancerzonego BTR-152 – eksponatu Muzeum do
Podrzecza do wskazanego miejsca w województwie
Wojskowe –
lubuskim.
Strefa Militarna
Gostyń – Podrzecze
1.08
Nekropolia
Zielona Góra
sierpień
Lipno
Rokrocznie ZHP Komenda Chorągwi Ziemi
Lubuskiej w Zielonej Górze jest organizatorem
uroczystości 1 sierpnia w rocznicę wybuchu
Powstania Warszawskiego. Uroczystość jest org. Na
Nekropoli Zielonogórskiej przy obelisku Żołnierzy
Armii Krajowej.W 2016 w 72 rocznicę wybuchu
Powstania Warszawskiego orkiestra wojskowa,
kompania honorowa oraz Apel poległych.
Współpraca w zakresie wystawienia egzemplarzy
sprzętu bojowego 4 Zpplot.
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
pokaz sprzętu wojskowego;PRWB OSA; WD-2001,
ZUR-23-2KG, Karetka wojskowa, KUB, trenażer
cyklop, czantoria, 1xStar 266.
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
sierpień
- prezentacja Zestawu 9K33M2 OSA wraz z wozem
15.08
dowodzenia WD-2001 oraz 23 mm przeciwlotniczego
Lubuskie Muzeum
zestawu rakietowego ZUR-23-2KG
Wojskowe - Drzonów
- prezentacja bojowego wozu piechoty - Rosomak
Strona 110
Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
Pomoc w logistycznym zabezpieczeniu zawodów:
Użyczenie dwóch namiotów NS, kuchni polowej do
żywienia z produktów organizatora. Wydzielenie
ratownika medycznego z sanitarką do
Skierowanie do udziału:
- WAH;
sierpień
- posterunek honorowy;
Krosno Odrzańskie
- 1x autobus;
- 2 x Sam O-T
pokaz sprzętu wojskowego;PRWB OSA; WD-2001,
sierpień
ZUR-23-2KG, Karetka wojskowa, KUB, trenażer
Smigiel
cyklop, czantoria, 10 żołnierzy do pomocy przy
organizacji, 2 x Star 266.
Udostępnienie namiotów 5 namiotów NS wraz z
sierpień
materacami i łóżkami polowymi do zakwaterowania
Gdynia, Boszkowo 30 osób. Wydzielenie instruktorów oraz sprzętu
(środków) do przeprowadzenia szkolenia.
sierpień
Leszno
Lubuskie Muzeum Wojskowe w
Zielonej Górze z/s w Drzonowie
Wójt Gminy Lipno
ZSP Nietążkowo
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
Stowarzyszenia Kilińszczaków
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
Burmistrz Śmigla
OSŻMW Gdynia
WSS Grot
Wójt Gminy Lipno
5 Kresowy
Batalion Saperów,
Lubuskie Muzeum Wojskowe w
31 Baza
Zielonej Górze z/s w Drzonowie
Lotnictwa
Taktycznego
864 Winobranie 2016
Szkolenie uczniów klas
o profilu mundurowym
865
z udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej
wrzesień
Zielona Góra – 1
dzień
wrzesień
(1 dzień)
CZERWIEŃSK
(na terenie szkoły)
Udział w korowodzie winobraniowym przedstawicieli
jednostki oraz pokaz sprzętu wojskowego: 1 pojazd
O-T, 3xPRWB, 2x pojazd C-T, 1x Zur-23-2PG, PZR
Grom.
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
Prezydent Miasta Zielona Góra
Wydzielenie do udziału w szkoleniu:
- 1x samochód sanitarny;
- 3 x ratownik medyczny.
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
Dyrektor LO
w Czerwieńsku
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
Stowarzyszenia Oficerów
Piątych Dywizji WP - Kresowiak
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
Uczestnictwo w uroczystościach
866 Stowarzyszenia Oficerów
Piątych Dywizji WP - Kresowiak
wrzesień
Gubin
Skierowanie do udziału:
- WAH;
- posterunek honorowy;
- 1x autobus;
- 2 x Sam O-T
Podróż wojskowo-sportowa
867 połączona ze zwiedzaniem
Torunia.
wrzesień
Leszno
Wydzielenie autobusu do przewiezienia uczestników
podróży
wrzesień
I dekada
Leszno
Wydzielenie amunicji i broni krótkiej do
przeprowadzenia zawodów: (5 x P- 83, 800 szt. 9mm
nb. pist.), wyznaczenie osób funkcyjnych zawodów
strzeleckich, zabezpieczenie medyczne,
zorganizowanie transportu do i z rejonu zawodów (1
x so-t, 1 x autobus, 1 x sanitarka). Szacunkowa ilość
uczestników - ok. 60 osób
wrzesień
II dekada - (4 dni)
Leszno
Udostępnienie autokaru wraz z kierowcą na trasie
Leszno –Wschowa – Ujście – Walewice – Warszawa
– Kielce Leszno. (długość trasy: 1100 km). ).(25-30
osób)
Zawody Strzeleckie o Puchar
Prezesa Stowarzyszenia z okazji
868
Święta Wojsk Obrony
Przeciwlotniczej
Podróż wojskowo – historyczna
szlakiem walk 17 pułku ułanów
wielkopolskich i 55
869
poznańskiego pułku piechoty.
Zwiedzenie wystawy uzbrojenia
w Kielcach
870
Zapoznanie się ze sprzętem
będącym na wyposażeniu 4.pplot
24.09
Czerwieńsk
871
III Olimpiada Sportowa Seniorów
SENIORZY NA START
II połowa
września
Inscenizacja: światło i dźwięk na
872 rocznicę I Rozstrzelania
mieszkańców Śmigla w 1939r.
30.09
Śmigiel
Przeprowadzenie zajęć w obiektach kompleksu
koszarowego obiektu Czerwieńsk oraz obiektu
szkoleniowego PTO:
- 1 x armata ZUR-23 2KG + 1 x instruktor
- 1 x wyrzutnia grom + 1 x instruktor
- 1 x trenażer USP 1 + 1 x instruktor
- trenażer CYKLOP- 2 instruktorów;- sprzęt
kwaterunkowy (10 stoły, 50 taboretów);- samochód
osobowo-dostawczy „HONKER- namiot promocyjny
(1 szt.), z obsługą - 6 żołnierzy do przeprowadzenia
konkursów sprawnościowo obronnych;
Użyczenie szperaczy, udział w obchodach jednostki
reprezentacyjnej (salwa honorowa)
Strona 111
11 LDKPanc
WSS Grot
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
Stowarzyszenie
Oficerów Rezerwy 69
WZI Poznań
Leszczyńskiego Pułku
31 BLT Poznań Przeciwlotniczego im. gen. dyw.
Krzesiny
Stefana Roweckiego „GROTA” i
Garnizonu Leszno
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
Stowarzyszenie
Oficerów Rezerwy 69
Leszczyńskiego Pułku
Przeciwlotniczego im. gen. dyw.
Stefana Roweckiego „GROTA” i
Garnizonu Leszno
44 WOG Krosno
Odrzańskie
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
JS 4053 Zielona Góra ZS
Strzelec OSW
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
Stowarzyszenie
Rodzina Wojskowa
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
Gmina Śmigiel
873 Zajęcia z musztry wojskowej
8.10
Czerwieńsk
Podróż wojskowo-historyczna
874 kadetów klas mundurowych
liceum
październik
pierwsza dekada
Miejsce według
planu podróży
Czerwieńsk
Uczestnictwo w uroczystościach
875 Związku Żołnierzy WP koło nr.10
w Kożuchowie
876
III Piknik Edukacji LO
w Czerwieńsku
Zawody obronno877 sportowe lub bieg
patrolowy
98. rocznica odzyskania
Niepodległości
878
—Narodowe Święto
Niepodległości
879
Obchody Dnia Niepodległości
880 Obchody Dnia Niepodległości
Przeprowadzenie zajęć w obiektach kompleksu
koszarowego obiektu Czerwieńsk:
- 1 x instruktor
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
Nieodpłatne udostępnienie:
1 x autobusu z kierowcą
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
Skierowanie do udziału:
- Wojskowa Asysta Honorowa;
- posterunek honorowy;
- 1x autobus;
- 2 x Sam O-T
Nieodpłatne wydzielenie kuchni polowej
wraz z obsługą oraz przygotowanie ok.180 porcji
październik
grochówki Wydzielenie stoiska promocyjnoCZERWIEŃSK
informacyjnego (wewnętrznego) 4.Zpplot
(PTO)
Wydzielenie sprzętu wojskowego wraz
z instruktorami według planu imprezy.
Nieodpłatne wydzielenie kuchni polowej
wraz z obsługą oraz przygotowanie ok.150 porcji
październik
grochówki z dostarczonych przez organizatora
(8 godzin)
produktów. Wydzielenie stoiska promocyjnoCZERWIEŃSK
informacyjnego (wewnętrznego) 4.Zpplot
według oddzielnego
Wydzielenie samochodu sanitarnego z ratownikiem
planu
medycznym oraz sprzętu wojskowego z
instruktorami według planu zawodów (biegu).
Wystawienie wojskowej asysty honorowej,
posterunków honorowych oraz przeprowadzenie
apelu pamięci (salwa honorowa), udział wojskowej
11.11
asysty honorowej w Mszy Św. w intencji Ojczyzny.
Kościan
Pokaz statyczny sprzętu wojskowego.
Przeprowadzenie pokazu sprawności fizycznej —
walka wręcz. Ustawienie stanowiska promocji
obronności i NSR.
Uświetnienie uroczystości z udziałem dzieci i
listopad
młodzieży szkolnej, Apel Pamięci, Wojskowa Asysta
Lipno
Honorowa.
Uświetnienie uroczystości z udziałem dzieci i
listopad
młodzieży szkolnej, Apel Pamięci, Wojskowa Asysta
Lipno
Honorowa
październik
Kożuchów
Strona 112
JS 4053 Zielona Góra ZS
Strzelec OSW
44 WOG
Dyrektor LO
w Czerwieńsku
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
Związek Żołnierzy
WP
koło nr.10 w Kożuchowie
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
Dyrektor LO
w Czerwieńsku
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
44 WOG
Dyrektor LO
w Czerwieńsku
Gmina Miejska
Kościan
Wójt Gminy Lipno
Wójt Gminy Lipno
Obchody 121 rocznicy urodzin
881 gen. dyw. Stefana GrotaRoweckiego
882 Mikołaj na sportowo.
883 Bieg Kasprowicza.
884
885
886
887
grudzień
Lipno
grudzień
Leszno
grudzień
Nietążkowo
Nieodpłatne udostępnienie:
- 1 x autobusu z kierowcą
do przewozu uczniów klas mundurowych
pod obelisk gen. dyw. Stefana Roweckiego ,,Grota’’
w Lesznie
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
Udostępnienie hali sportowej w garnizonie Leszno.
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
WSS Grot
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
ZSP Nietążkowo
Wydzielenie ratownika medycznego z sanitarką do
zabezpieczenia zawodów, 10 żołnierzy do pomocy w
organizacji, 2 x Star 266.
Pomoc w logistycznym zabezpieczeniu zawodów:
Wydzielenie ratownika medycznego z sanitarką do
grudzień
Bieg sylwestrowy.
zabezpieczenia zawodów. Wyznaczenie 16 żołnierzy
Leszno
do zabezpieczenia trasy. Udostępnienie hali
sportowej w garnizonie Leszno.
Nieodpłatne udostępnienie:
- 1 x autobusu z kierowcą
do przewozu uczniów klas wojskowych
Zgodnie z planem
Udział (obserwacja) kadetów
- odpłatne wyżywienia w stołówce poligonowej (obiad
szkoleń
klas wojskowych w szkoleniu
lub kolacja)
poligonowych
poligonowym
- inne zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji
(1 dzień szkoleniowy)
szkolenia zgodnie z „Minimum Programowym”
Programu Szkolenia Podstawowego SZRP dla szkół
i organizacji pozarządowych.
Pomoc w organizacji spotkania niepełnosprawnych
(udostępnienie kuchnii polowej z obsługą,
styczeń/luty
Spotkanie opłatkowe osób
samochodu c-t do przewozu sprzętu (trasa ok. 6 km),
(1 dzień)
niepełnosprawnych z terenu
wieszaków wielokołkowych , 20 żołnierzy do
Bolesławiec
powiatu bolesławieckiego.
pomocy). Przygotowanie grochówki i herbaty z
produktów dostarczonych przez organizatorów
spotkania.
Zawody użyteczno-bojowe dla
Udostępnienie obiektów sportowych (OSF, hala
marzec
żołnierzy 23 pa oraz sportowosportowa, strzelnica) oraz wydzielenie 10
(1 dzień)
obronne dla uczniów klas o
instruktorów do zabezpieczenia punktów
Bolesławiec /
profilu
sprawnościowych. Zabezpieczenie medyczne
OSPWL Świętoszów
wojskowym w ramach obchodów
zawodów. Przygotowanie i organizacja punktu
Święta 23 pa
wydawania posiłku dla uczestników zawodów z
produktów organizatora .
Strona 113
Dyrektor LO
w Czerwieńsku
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
4. pplot
Czerwieńsk /
Leszno
WSS Grot
44 WOG
Krosno
Odrzańskie
23.pa
Bolesławiec
23.pa
Bolesławiec
Dyrektor LO
w Czerwieńsku
Starostwo Powiatowe
Bolesławiec
Stowarzyszenie
Polskich
Artylerzystów
Oddział
Bolesławiec
Stowarzyszenie Byłych
Żołnierzy 62. KS „Commando”
Bolesławiec
888
71 rocznica Forsowania Nysy
Łużyckiej
889 Święto Flagi RP
890
Narodowe Święto Konstytucji
3 Maja.
891 Święto Flagi RP
16.04
Zgorzelec
Udział wojskowej asysty honorowej: kompania
honorowa, poczet sztandarowy, 2 żołnierzy
asystujacych przy pomniku, lektor apelu pamięci.
Punkt nauki celowania z wykorzystaniem urządzenia
szkolno-treningowego Cyklop, punkt promocyjny.
Pokaz statyczny sprzętu: 1 egz. WR-40 Langusta,1
egz. AHS DANA, 1 egz. RZRA Liwiec, 1 egz. stacja
BAR, 1 egz.ZWD, APDR. . Przygotowanie grochówki
z produktów dostarczonych przez organizatora.
Transport asysty na uroczystośc zabezpiecza
wnioskodawca. Zabezpieczenie salwy honorowej 5,56 mm nb z poc. ślepy - 144 szt.
23.pa
Bolesławiec
Urząd Miasta Zgorzelec
02.05.
Bolesławiec
Udział wojskowej asysty honorowej: kompania
honorowa, poczet flagowy, poczet sztandarowy,
lektor apelu pamięci. Transport asysty na
uroczystośc zabezpiecza wnioskodawca.
Zabezpieczenie salwy honorowej - 5,56 mm nb z
poc. ślepy - 144 szt
23.pa
Bolesławiec
Urząd Miasta Bolesławiec
03.05.
Bolesławiec
Udział wojskowej asysty honorowej: kompania
honorowa, poczet sztandarowy, lektor apelu pamięci.
Transport asysty na uroczystośc zabezpiecza
wnioskodawca. Zabezpieczenie salwy honorowej 5,56 mm nb z poc. ślepy - 144 szt. Punkt promocyjny.
23.pa
Bolesławiec
Urząd Miasta Bolesławiec
I dekada maja
(1 dzień)
Polkowice
892
71 Rocznica Zakończenia II
Wojny Światowej
06.05.
Bolesławiec
893
71 Rocznica Zakończenia II
Wojny Światowej
08.05.
Zgorzelec
Udział wojskowej asysty honorowej: kompania
honorowa, poczet sztandarowy, lektor apelu pamięci.
Transport asysty na uroczystośc zabezpiecza
wnioskodawca. Zabezpieczenie salwy honorowej 5,56 mm nb z poc. ślepy - 144 szt. Pokaz statyczny
sprzętu artyleryjskiego: 1 egz. AHS DANA,1 egz
WR-40 Langusta
Udział wojskowej asysty honorowej: kompania
honorowa, poczet sztandarowy, 2 żołnierzy
asystujacych przy pomniku, lektor apelu pamięci.
Transport asysty na uroczystośc zabezpiecza
wnioskodawca. Zabezpieczenie salwy honorowej 5,56 mm nb z poc. ślepy - 144 szt.
Udział wojskowej asysty honorowej: kompania
honorowa, poczet sztandarowy, 2 żołnierzy
asystujacych przy pomniku, lektor apelu pamięci.
Transport asysty na uroczystośc zabezpiecza
wnioskodawca. Zabezpieczenie salwy honorowej 5,56 mm nb z poc. ślepy - 144 szt.
Strona 114
23.pa
Bolesławiec
4.batalion
inżynieryjny
Głogów
Starostwo Powiatowe w
Polkowicach
23.pa
Bolesławiec
Starostwo Powiatowe
Bolesławiec
23.pa
Bolesławiec
Urząd Miasta Zgorzelec
Cykl szkoleń pn. „Ćwiczenie
terenowe Commando”. Obóz
894
szkoleniowy dla klas o profilu
wojskowym.
895
XVI Powiatowy Zjazd
Kombatantów
kwiecień / maj (5
dniowe obozy dla 8
uczniów 8 szkoł)
Bolesławiec
Udostępnienie obiektów sportowych (OSF, boisko,
plac ćwiczeń, strzelnica) do przeprowadzenia
pięciodniowych obozów szkoleniowych dla uczniów
klas o profilu wojskowym z 8 szkół. Zapewnienie
pomocy techniczno-logistycznej: wydzielenie 12
instruktorów do zabezpieczenia punktów
sprawnościowych, zabezpieczenie zakwaterowania
uczestników (na podstawie umowy z RZI Wrocław),
przygotowanie i organizacja punktu wydawania
posiłków dla uczestników zawodów z produktów
organizatora w oparciu o wydzierżawioną salę
bufetową kasyna (na podstawie umowy cywilnoprawnej). Zabezpieczenie strzelania (kierownik
strzelania, amunicyjny, 2 obserwatorów).
Zabezpieczenie 6 sztuk broni kbks, amunicji 5,6 mm
– 3000 szt.
III dekada maja
Polkowice
Pokaz statyczny sprzętu wojskowego: 1 egz.WR-40
Langusta, 1 egz. AHS DANA, punkt pokazu broni
strzeleckiej, Stanowisko promocyjne.
Pomoc organizacyjna: wydzielenie 10 instruktorów w
celu zabezpieczenia punktów sprawnościowych.
Przygotowanie i organizacja punktu wydawania
Piknik sportowo-obronny z okazji
31.05.
896
posiłku dla uczestników pikniku z produktów
Dnia Dziecka.
Bolesławiec (1 dzień)
organizatora. Pokaz statyczny sprzętu wojskowego :
2xWR40 Langusta, 2xAHS DANA, RZRA Liwiec,
stacja BAR, ZWD. Zabezpieczenie medyczne.
Wrocławska Prezentacja Grup
Rekonstrukcji Historycznych i
Pokaz sprzętu artyleryjskiego i udział w defiladzie
04-05.06.
897 Pojazdów Militarnych — REKON
ulicami Wrocławia: 1 egz. AHS DANA, 1egz. WR-40
Wrocław
2016
Langusta, 1 egz. RM-70, punkt promocyjny.
898 VI Wojskowa Noc Muzeów
II dekada maja
Jelenia Góra
(Muzeum Historii i
MIlitariów)
XVIII spotkanie koleżeńskie z
okazji rozformowania 11
899
Bolesławieckiego Pułku
Przeciwlotniczego
I dekada czerwca
Bolesławiec
VII Piknik Militarny „Łomnica
900
2016”
18.06.
Łomnica
Przygotowanie punkt nauki celowania z
wykorzystaniem urządzenia szkolno - treningowego
„Cyklop ”oraz stoiska promocyjnego. Przygotowanie
grochówki z produktów dostarczonych przez
organizatora, organizacja punktu wydawania.
Udostępnienie sali audiowizualnej w celu
przeprowadzenie spotkania oraz sali w celu
zorganizowania posiłku dla uczestników spotkania
(ok.100 osób). Wystawienie asysty
(2 żołnierzy) przy pomniku 11 Bolesławieckiego
Pułku Przeciwlotniczego. Udostępnienie autokaru na
podróż wojskowo-geograficzną (limit do 100 km).
Pokaz statyczny sprzętu wojskowego: 1 egz. AHS
DANA, 1egz. WR-40 Langusta, 1 egz. RZRA
LIWIEC, 1 egz. ZWD, stoisko promocyjne.
Strona 115
23.pa
Bolesławiec
10 BKPanc
JW. AGAT
WKU Bolesławiec
ŻW Bolesławiec
Patrol Saperski
OSS Straży
Granicznej
Stowarzyszenie Byłych
Żołnierzy 62. KS „Commando”
Bolesławiec
23.pa
Bolesławiec
4.batalion
inżynieryjny
Głogów
Starostwo Powiatowe w
Polkowicach
Stowarzyszenie Byłych
Żołnierzy 62. KS „Commando”
Bolesławiec
23.pa
Bolesławiec
23.pa
Bolesławiec
17. WBZ
10. BKPanc
3. BRt
4. RBLog
23.pa
Bolesławiec
23.pa
Bolesławiec
23.pa
Bolesławiec
Fundacja Promocji Historii
i Techniki Militarnej „Militarni
Wrocław”
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej
Górze
4. zpplot
Związek Żołnierzy Wojska
Polskiego,Koło nr 3 w
Bolesławcu
3. BRt Wrocław
Jeleniogórskie Stowarzyszenie
JW. 2399
Żołnierzy Radiotechników
WKU Bolesławiec
„Radar”
Orkiestra Sił Pow.
Kurs wspinaczkowy dla
901 najlepszych uczestników
Mistrzostw Sportowo-Obronnych
902
Spotkanie integracyjne
poszkodowanych w misjach
Festyn militarny „Wojsko w
903 naszym mieście” z okazji Święta
Wojska Polskiego.
904 Święto Wojska Polskiego
Inscenizacja historyczna
905 „Oblężenie klasztoru – Wojenne
Tajemnice”
906
77 Rocznica Wybuchu II Wojny
Światowej
lipiec/
sierpień
7 dni
Bolesławiec
Zabezpieczenie miejsc (ok. 30) do zakwaterowania
uczestników kursu (na podstawie umowy z RZI
Wrocław), wydzielenie 5 instruktorów do
zabezpieczenia punktów nauczania, udostępnienie
sali audiowizualnej do przeprowadzenia wykładów,
przygotowanie i organizacja punktu wydawania
posiłków dla uczestników zawodów z produktów
organizatora. Zabezpieczenie medyczne kursu.
Stowarzyszenie Byłych
Żołnierzy 62. KS „Commando”
Bolesławiec
23.pa
Bolesławiec
23.pa
Bolesławiec
43WOG
Uczestniczą
poszkodowani w
misjach z
jednostek
11LDKPanc
Stowarzyszenie Byłych
Żołnierzy 62. KS „Commando”
Bolesławiec
12.08.
Bolesławiec
Pomoc organizacyjno-logistyczna: udostępnienie
środka transportu oraz 10 instruktorów do
przygotowania punktów sprawnościowych oraz
pokazu wyposażenia i uzbrojenia wojskowego.
Przygotowanie i organizacja punktu wydawania
posiłków dla uczestników zawodów z produktów
organizatora. Pokaz statyczny sprzętu wojskowego:
- 2xWR40 Langusta, 1xRM-70, 2xAHS DANA, RZRA
Liwiec, stacja BAR, ZWD. Organizacja stoiska
promocyjnego. Zabezpieczenie medyczne festynu.
23.pa
Bolesławiec
Stowarzyszenie
Polskich
Artylerzystów
Oddział w
Bolesławcu
Stowarzyszenie Byłych
Żołnierzy 62. KS „Commando”
Bolesławiec
15.08.
Jelenia Góra
Udział wojskowej asysty honorowej: kompania
honorowa, poczet sztandarowy, 2 żołnierzy
asystujacych przy pomniku, lektor apelu pamięci.
Transport asysty na uroczystośc zabezpiecza
wnioskodawca. Zabezpieczenie salwy honorowej 5,56 mm nb z poc. ślepy - 144 szt.
23.pa
Bolesławiec
Zabezpieczenie autobusu (z 43 WOG) oraz
04.08.
samochodu osobowo-terenowego z kierowcą w celu
Zamek Brunów
przewiezienia poszkodowanych w misjach do
k/Lwówka Śląskiego miejsca spotkania. Wydzielenie 2 instruktorów do
pomocy w organizacji spotkania.
27.08.
Lubiąż
01.09.
Bolesławiec
Pokaz statyczny sprzętu wojskowego: 1 egz. AHS
DANA, 1egz. WR-40 Langusta, stoisko promocyjne.
Udział wojskowej asysty honorowej: kompania
honorowa, poczet sztandarowy, 2 żołnierzy
asystujacych przy pomniku, lektor apelu pamięci.
Transport asysty na uroczystośc zabezpiecza
wnioskodawca. Zabezpieczenie salwy honorowej 5,56 mm nb z poc. ślepy - 144 szt.
Strona 116
23.pa
Bolesławiec
23.pa
Bolesławiec
Jeleniogórskie Stowarzyszenie
Żołnierzy Radiotechników
„Radar”
10BKPanc
3. BRt
CSWIiChem
10.pdow
Burmistrz Gminy Wołów
Starostwo Powiatowe
Bolesławiec
907
77 Rocznica Wybuchu II Wojny
Światowej
Zlot byłych żołnierzy
62 kompanii specjalnej.
Mistrzostwa strzeleckie o puchar
Prezesa Stowarzyszenia Byłych
908
Żołnierzy 62 ks „Commando” i
bieg na 8,5 km o statuetkę
„Brunatnego Niedźwiedzia”
(norma komandosa nr 13).
V drużynowe mistrzostwa
sportowo-obronne Polski dla
909 uczniów klas o profilu
wojskowym o puchar Ministra
Obrony Narodowej
01.09.
Zgorzelec
Udział wojskowej asysty honorowej: kompania
honorowa, poczet sztandarowy, 2 żołnierzy
asystujacych przy pomniku, lektor apelu pamięci.
Pokaz statyczny sprzętu wojskowego: 1 egz. WR40
Langusta, 1 egz. AHS DANA, 1 egz.ZWD, punkt
promocyjny. Przygotowanie grochówki z produktów
dostarczonych przez organizatora. Transport asysty
na uroczystośc zabezpiecza wnioskodawca.
Zabezpieczenie salwy honorowej - 5,56 mm nb z
poc. ślepy - 144 szt.
23.pa
Bolesławiec
Urząd Miasta Zgorzelec
2-4.09.
Bolesławiec
Pomoc techniczno-logistyczna: udostępnienie placu
apelowego do zorganizowania zbiórki, wydzielenie
10 instruktorów do zabezpieczenia logistycznego
zlotu, zabezpieczenie zakwaterowania uczestników
(na podstawie umowy z RZI Wrocław),
przygotowanie i organizacja punktu wydawania
posiłków dla uczestników zlotu z produktów
organizatora. Zabezpieczenie mistrzostw
strzeleckich (kierownik strzelania, amunicyjny, 2
obserwatorów) - broń i amunicję zabezpiecza
organizator. Zabezpieczenie medyczne. Wydzielenie
autobusu z kierowcą (z 43 WOG) do transportu osób
na terenie Bolesławca (transport orkiestry, przejazd
na groby poległych i zmarłych żołnierzy).
23.pa
Bolesławiec
Stowarzyszenie Byłych
Żołnierzy 62. KS „Commando”
Bolesławiec
Pomoc w zabezpieczeniu logistycznym mistrzostw:
udostępnienie obiektów szkoleniowych (strzelnica,
OSF, boisko sportowe), wydzielenie 30 instruktorów
na punktach sprawnościowych, zabezpieczenie
zakwaterowania uczestników (na podstawie umowy z
RZI Wrocław), przygotowanie i organizacja punktu
wydawania posiłków dla uczestników mistrzostw z
produktów organizatora. Zapewnienie 6 szt, broni
kbks, amunicji 5,6 mm – 1200 szt. Zabezpieczenie
medyczne. Wydzielenie autobusu z kierowcą (z 43
WOG) do transportu uczestników mistrzostw na
terenie Bolesławca (trasa: jednostka – strzelnica –
pływalnia).
23.pa
Bolesławiec
4 dni/
II dekada września
Bolesławiec
Strona 117
43WOG
Stowarzyszenie Byłych
Żołnierzy 62. KS „Commando”
Bolesławiec
3 dni/
II dekada września
Bolesławiec
Pomoc w zabezpieczeniu logistycznym mistrzostw:
udostępnienie obiektów szkoleniowych (strzelnica,
OSF, boisko sportowe), wydzielenie 30 instruktorów
na punktach sprawnościowych, zabezpieczenie
zakwaterowania uczestników (na podstawie umowy z
RZI Wrocław), przygotowanie i organizacja punktu
wydawania posiłków dla uczestników mistrzostw z
produktów organizatora. Zapewnienie 6 szt. broni
kbk BERYL, amunicji 5,56 mm - 1500 szt.
Zabezpieczenie medyczne. Wydzielenie autobusu z
kierowcą (z 43 WOG) do transportu uczestników
mistrzostw na terenie Bolesławca (trasa: jednostka –
strzelnica – pływalnia).
Spotkanie koleżeńskie członków
911 Stowarzyszenia Polskich
Artylerzystów
III dekada września
Bolesławiec
Przygotowanie i organizacja punktu wydawania
posiłków dla uczestników spotkania z produktów
organizatora, udostępnienie autobusu, pokaz
statyczny sprzętu artyleryjskiego: 122mm WR-40
Langusta, 152 mmm AHS Dana, 122 mm RM-70,
RZRA Liwiec, stacja BAR, ZWD, APDR, Jaśmin.
IV manewry PCK z
912 rozszerzonym prawem
humanitarnym
Pomoc w zabezpieczeniu logistycznym manewrów:
wydzielenie 10 instruktorów na punktach
3 dni/
sprawnościowych, przygotowanie i organizacja
III dekada września
punktu wydawania posiłków dla uczestników
Bolesławiec
manewrów z produktów organizatora.
Zabezpieczenie medyczne.
V indywidualne i drużynowe
mistrzostwa sportowo-obronne
910 dla żołnierzy Narodowych Sił
Rezerwowych o puchar Ministra
Obrony Narodowej
Strona 118
23.pa
Bolesławiec
43WOG
Stowarzyszenie Polskich
Artylerzystów Oddział
Bolesławiec
23.pa
Bolesławiec
23.pa
Bolesławiec
Stowarzyszenie Byłych
Żołnierzy 62. KS „Commando”
Bolesławiec
Zarząd Oddziału
Rejonowego PCK
w Bolesławcu
Stowarzyszenie Byłych
Żołnierzy 62. KS „Commando”
Bolesławiec
październik
(5 dni)
OSPWL Żagań
Pomoc organizacyjno - logistyczna w przygotowaniu
zlotu. Wydzielenie środków transportowych:
autokaru, samochodu terenowego, chłodni, izotermy
oraz agregatu prądotwórczego. Wydzielenie do
zabezpieczenia zlotu: grupy przygotowawczej - 15
żołnierzy, instruktorów na punktach szkolenia - 24
żołnierzy, kierunkowych dla każdej ze szkół - 18
żołnierzy, funkcyjnych komendy zlotu - 3 żołnierzy.
Organizacja pokazu sprzętu wojskowego i punktu
szkolenia z wykorzystaniem: 1egz. WR-40 Langusta,
1 egz. ahs DANA, 23 patrolu rozminowania.
Zabezpieczenie medyczne: samochód sanitarny z
ratownikami. Organizacja nagłośnienia.
Zabezpieczenie zakwaterowania i odpłatnego
wyżywienia uczestników na podstawie porozumienia
z Komendą OSPWL Żagań, WOG oraz umowy z RZI
Zielona Góra. 23.pa
Bolesławiec
Udział kompanii honorowej, pocztu sztandarowego.
Apel pamięci, salwa honorowa. Zabezpieczenie
salwy honorowej 5,56 mm nb z poc. Ślepy - 144 szt.
23.pa
Bolesławiec
913
Centralny Zlot Klas Wojskowych
"Żagań 2016"
914
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości
pierwsza dekada
listopada
Nowa Wieś
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości
II dekada listopada
(1 dzień)
Polkowice
915
Obchody Narodowego Święta
916 Niepodległości
Zawody strzeleckie o puchar
Dowódcy Garnizonu Bolesławiec
917 w ramach obchodów
Narodowego Święta
Niepodległości.
11.11.
Bolesławiec
II dekada listopad
(1 dzień)
Bolesławiec
Udział kompanii honorowej, pocztu sztandarowego.
Apel pamięci, salwa honorowa.Transport asysty na
uroczystośc zabezpiecza wnioskodawca.
Zabezpieczenie salwy honorowej 5,56 mm nb z poc.
Ślepy - 144 szt.
Udział kompanii honorowej, pocztu sztandarowego.
Apel pamięci, salwa honorowa. Zabezpieczenie
salwy honorowej 5,56 mm nb z poc. Ślepy - 144 szt.
Pomoc organizacyjno-logistyczna: 10 instruktorów do
przygotowania punktów pokazu wyposażenia i
uzbrojenia wojskowego, Pokaz statyczny sprzętu
wojskowego: 2 egz.WR-40 Langusta, 1 egz.RM-70,
1egz. ahs DANA, RZRA Liwiec, stacja BAR, ZWD,
stoisko promocyjne. Przygotowanie i organizacja
punktu wydawania posiłku dla uczestników spotkania
z produktów organizatora. Zabezpieczenie zawodów
strzeleckich (kierownik strzelania, amunicyjny, 2
obserwatorów) - broń i amunicję zabezpiecza
organizator. Zabezpieczenie medyczne.
Strona 119
DSK MON
11 LDKPanc
FOPP
OSPWL Żagań
Oddział ŻW
Żagań WKU
Bolesławiec
Patrol Saperski
Stowarzyszenie Byłych
Żołnierzy 62. KS „Commando”
Bolesławiec
Dyrektor Zespołu Szkół im.
Józefa Piłsudskiego w Nowej
Wsi
23.pa
Bolesławiec
4.batalion
Starostwo Powiatowe w
Polkowicach
23.pa
Bolesławiec
4binż
Starostwo Powiatowe
Bolesławiec
23.pa
Bolesławiec
Stowarzyszenie
Polskich
Artylerzystów
Oddział w
Bolesławcu
Stowarzyszenie Byłych
Żołnierzy 62. KS „Commando”
Bolesławiec
Uroczysty apel z okazji Świeta
918 WRiA „Barbarka 2016” w
Garnizonie Głogów
919
920
XXIII Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
Obchody 71. rocznicy
zakończenia walk o Szprotawę
04.12.
Głogów
Styczeń
Szprotawa,
Małomice,
Niegosławice,
Kożuchów
14.02.
Szprotawa
921
Szkolenie w ramach przedmiotu
"Edukacja dla bezpieczeństwa"
luty
(1 dzień)
Szprotawa
922
Harcerska gra sprawnościowa "Skrzydło wolności"
luty
(1 dzień)
Szprotawa
Udział kompanii honorowej 3 dar 23pa, pocztu
sztandarowego, delegacji dowództwa 23 pa.
Wystawienie posterunku honorowego. Apel pamięci,
salwa honorowa. Zabezpieczenie salwy honorowej
5,56 mm nb z poc. slepy - 144 szt.
Udział żołnierzy udzielających wsparcia
wolontariuszom, wsparcie organizacyjne i logistyczne
poprzez udostępnienie pojazdu Honker (2 szt.) - do
przewozu wolontariuszy. Pokaz urządzenia
treningowego CYKLOP (1 szt.), zestawu do
wykrywania min (1 szt.), wyposażenia
indywidualnego żołnierza (ilość kilometrów
przewidzianych do przejechania na trasie ŻagańSzprotawa-Żagań -150)
Udział wojskowej asysty honorowej,
przeprowadzenie apelu pamięci, salwa amunicją
ślepą. Wsparcie organizacyjne i logistyczne poprzez
udostępnienie autobusu do przewiezienia orkiestry i
asysty honorowej, 240 szt. amunicji ślepej 5,56 mm
(ilość kilometrów przewidzianych do przejechania na
trasie Żagań-Szprotawa-Żagań -48)
Skierowanie wykładowcy do przeprowadzenia zajęć
z dziedziny obrony cywilnej. Wsparcie organizacyjne
i logistyczne poprzez udostępnienie pojazdu Honker
(1 szt.) i materiałów promocyjnych (ilość kilometrów
przewidzianych do przejechania na trasie Żagań Szprotawa-Żagań - 48)
Przeprowadzenie zajęć z musztry, szkolenia
medycznego w ramach "czerwonej taktyki", pracy na
radiostacjach TRC 9200 oraz zapoznanie z
tradycjami wojskowymi. Wydzielenie instruktorów do
przeprowadzenia zajęć oraz sześciu żołnierzy rozjemców. Wsparcie organizacyjne i logistyczne
poprzez udostępnienie radiostacji TRC 9200 (2 szt.),
radiotelefonów MOTOROLA (10 szt.), karetki
wielonoszowej (1 szt.), fantoma (1 szt. ), zestawu
AMBU (1 szt.), środków opatrunkowych, pojazdu m.
Honker (1 szt.), pojazdu Star 266 ( 1 szt.), (ilość
kilometrów przewidzianych do przejechania na trasie
Żagań - Szprotawa-Żagań - 96)
Strona 120
23.pa
Bolesławiec
4binż.
WKU Głogów
Stowarzyszenie Polskich
Artylerzystów Oddział Głogów
11 bdow
Hufiec ZHP Szprotawa
11 bdow
Urząd Miejski w Szprotawie
11 bdow
Zespół Szkół im. Wojska
Polskiego w Szprotawie
11 bdow
Hufiec ZHP Szprotawa
923 Wioseny zlot hufca ZHP
924
Szkolenie w ramach przedmiotu
"Edukacja dla bezpieczeństwa"
Spotkanie promocyjne dotyczące
służby wojskowej dla uczniów
925
Zespołu Szkół im. Wojska
Polskiego
926
Szkolenie w ramach przedmiotu
"Edukacja dla bezpieczeństwa"
927
Szkolenie w ramach przedmiotu
"Edukacja dla bezpieczeństwa"
marzec
(1 dzień)
Szprotawa
kwiecień
Szprotawa
maj
Szprotawa
Wsparcie organizacyjne i logistyczne zlotu poprzez
wydzielenie 6 żołnierzy rozjemców na punktach gry
terenowej, organizacja stoiska promocyjnego,
udostępnienie pojazu m. Honker (1 szt.) do przewozu
żołnierzy-rozjemców, karetki wielonoszowej (1 szt.),
pojazdu marki Star 266 (1 szt.), namiotu
promocyjnego, urządzenia szkolno-treningowego
CYKLOP (1 szt.), zestawu do wykrywania min (1
szt.), wyposażenia żołnierza-uczestnika misji
stabilizacyjnej, organizacja saperskiego toru
przeszkód (ilość kilometrów przewidzianych do
przejechania na trasie Żagań - Szprotawa-Żagań 144)
Przeprowadzenie w ramach przedmiotu "edukacja
dla bezpieczeństwa" zajęć z dziedziny "czerwonej
taktyki", wsparcie organizacyjne i logistyczne zajęć
poprzez udostępnienie karetki wielonoszowej (1 szt.),
sprzętu opatrunkowego, fantoma (1 szt.), AMBU 1
szt.), żołnierzy zespołu zabezpieczenia medycznego
Przeprowadzenie zajęć promujących zawodową
służbę wojskową oraz służbę w ramach NSR;
skierowanie żołnierzy na spotkanie z młodzieżą na
terenie szkoły, stoisko promocyjne. Wsparcie
organizacyjne i logistyczne poprzez udostępnienie
pojazdu Honker (1 szt.) (ilość kilometrów
przewidzianych do przejechania na trasie Żagań Szprotawa-Żagań - 48)
Przeprowadzenie w ramach przedmiotu "edukacja
dla bezpieczeństwa" zajęć na temat ochrony
maj,
ludności przed skutkami sytuacji kryzysowych,
(1 dzień)
wsparcie organziacyjne i logistyczne poprzez
Żagań - OC Stalag udostępnienie pojazdu Honker (1 szt.) (ilość
kilometrów przewidzianych do przejechania na trasie
- 10)
Przeprowadzenie w ramach przedmiotu "edukacja
dla bezpieczeństwa" zajęć z dziedziny
promieniowania jądrowego oraz środków
maj,
toksycznych. Wsparcie organizacyjne i logistyczne
(1 dzień)
poprzez udostępnienie pojazdu Honker (1 szt.),
Żagań - OC Stalag sprzętu OPBMR (maska MP-5, OP 1, FO, PCHR 57),
RGD-2 db(2 szt.), żołnierzy instruktorów do
przeprowadzenia zajęć (ilość kilometrów
przewidzianych do przejechania na trasie - 10)
Strona 121
11 bdow
Hufiec ZHP Szprotawa
11 bdow
Zespół Szkół im. Wojska
Polskiego w Szprotawie
11 bdow
Zespół Szkół im. Wojska
Polskiego w Szprotawie
11 bdow
Zespół Szkół im. Wojska
Polskiego w Szprotawie
11 bdow
Zespół Szkół im. Wojska
Polskiego w Szprotawie
928 Dni Szprotawy 2016
929
Majówka - gra terenowa Hufca
ZHP Szprotawa
Zorganizowanie akcji
promocyjnej "Zawód Zołnierz"
930
dla uczniów kożuchowskich
szkół podstawowych
Mecz piłki siatkowej pomiędzy
931 drużyną uczniów Zespołu Szkół
a drużyną szeregowych 11 bdow
932
Festiwal folklorystycznych grup
śpiewaczych "Ziemia i Pieśń"
933
Harcerska Akcja Letnia
"Niesulice 2016"
maj/czerwiec
(2 dni)
Promocja 11 bdow i zawodowej służby wojskowej w
korowodzie ulicami Szprotawy, wydzielenie sprzętu
(po 1 szt.): ZWD-3, pojazdu Honker, RWŁC 10/T,
WWK-10 C, radiostacji HARRIS, urządzenia szkolnotreningowego CYKLOP, pojazdu sanitarnego karetki wielonoszowej, żołnierzy w umundurowaniu
pustynnym i maskującym, namiotu promocyjnego,
banera, namiotów NS-10 (3 szt.) (ilość kilometrów
przewidzianych do przejechania na trasie - 240)
Wsparcie organizacyjne i logistyczne
przedsięwzięcia poprzez wydzielenie 4 żołnierzyrozjemców na punktach gry, karetki wielonoszowej,
maj
pojazdu Honker (1 szt.), fantoma (1 szt.),
(1 dzień)
radiotelefonów MOTOROLA (10 szt.), autobusu do
Szprotawa
przewozu grupy uczestników (ilość kilometrów
przewidzianych do przejechania na trasie ŻagańSzprotawa-Żagań - 96)
Udział żołnierzy udzielających wsparcia - wsparcie
organizacyjne i logistyczne poprzez udostępnienie
pojazdu Honker (1szt.) . Pokaz urządzenia
czerwiec
treningowego CYKLOP (1 szt.), zestawu do
(1 dzień)
wykrywania min (1 szt.), wyposażenia
Kożuchów
indywidualnego żołnierza (ilość kilometrów
przewidzianych do przejechania na trasie ŻagańKożuchów-Żagań -75)
Wsparcie organizacyjne i logistyczne poprzez
udostępnienie pojazdu Honker (2 szt.), żołnierzy w
czerwiec
składzie reprezentacji meczu piłki siatkowej (ilość
Szprotawa
kilometrów przewidzianych do przejechania na trasie
Żagań-Szprotawa-Żagań - 96)
Wsparcie organizacyjne festiwalu poprzez
lipiec
wydzielenie 4 namiotów NS 10 oraz pojazdu Star
Szprotawa
266 (1 szt.) (ilość kilometrów przewidzianych do
przejechania na trasie Żagań-Szprotawa-Żagań - 96)
Wydzielenie pojazdów, wyposażenia, (szczegóły
umowa cywilnoporawna) instruktorów oraz żołnierzy
udzielających pomocy w rozstawianiu bazy
lipiec
obozowej, udział psychologa i sanitariusza w
(1 dzień)
zajęciach profilaktycznych oraz z "czerwonej taktyki"
Szprotawa-Ołobokpodczas każdego z turnusów w ramach HAL
Niesulice
(łączna ilość kilometrów przewidzianych do
przejechania na trasie Żagań-Szprotawa-NiesuliceŻagań - 500)
Strona 122
11 bdow
Urząd Miejski w Szprotawie
11 bdow
Hufiec ZHP Szprotawa
11 bdow
Kożuchowski Ośrodek Kultury i
Sportu "Zamek" w Kożuchowie
11 bdow
Zespół Szkół im. Wojska
Polskiego w Szprotawie
11 bdow
Urząd Miejski w Szprotawie
oraz Szprotawski Dom Kultury
11 bdow
Chorągiew Ziemi Lubuskiej Hufiec ZHP Szprotawa
934
Obchody Święta Wojska
Polskiego
sierpień
(1 dzień)
Kożuchów
Bieg dla mieszkańców
935 Szprotawy - "Dobry jak Chrobry" II edycja
wrzesień
(1 dzień)
Szprotawa
Zabezpieczenie kolejnej edycji
936 kożuchowskiego Biedu
Artylerzysty;
październik
Kożuchów
937 Jesienny zlot Hufca ZHP
październik
Szprotawa
938
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości
11.11.
Kożuchów
939
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości
11.11.
Szprotawa
Udział wojskowej asysty honorowej,
przeprowadzenie apelu pamięci, salwa amunicją
ślepą. Wsparcie organizacyjne i logistyczne poprzez
udostępnienie autobusu do przewiezienia orkiestry i
asysty honorowej, 240 szt. amunicji ślepej 5,56 mm
(ilość kilometrów przewidzianych do przejechania na
trasie Żagań-Kożuchów-Żagań - 75)
Wsparcie organizacyjne i logistyczne biegu poprzez
wydzielenie 10 żołnierzy regulujących ruch na trasie
biegu, organizacja stoiska promocyjnego,
udostępnienie pojazdu m. Honker (1 szt.), pojazdu
ochrony i regulacji ruchu (1 szt.), urządzenia szkolnotreningowego CYKLOP (1 szt.), zestawu do
wykrywania min (1 szt.), wyposażenia żołnierzauczestnika misji poza granicami kraju (ilość
kilometrów przewidzianych do przejechania na trasie
Żagań-Szprotawa-Żagań - 96)
Wsparcie organizacyjne i logistyczne biegu poprzez
wydzielenie 10 żołnierzy regulujących ruch na trasie
biegu, organizacja stoiska promocyjnego,
udostępnienie pojazdu m. Honker (1 szt.), pojazdu
ochrony i regulacji ruchu (1 szt.), urządzenia szkolnotreningowego CYKLOP (1 szt.), zestawu do
wykrywania min (1 szt.), wyposażenia żołnierzauczestnika misji poza granicami kraju (ilość
kilometrów przewidzianych do przejechania na trasie
Żagań-Kożuchów-Żagań - 150)
Wydzielenie 6 żołnierzy rozjemców podczas gry
terenowej, radiostacji plecakowych (2 szt.), fantoma
(1 szt.), pojazdu m. Honker oraz karetki
wielonoszowej (ilość kilometrów przewidzianych do
przejechania na trasie Żagań-Szprotawa-Żagań - 96)
Udział wojskowej asysty honorowej,
przeprowadzenie apelu pamięci, salwa amunicją
ślepą. Wsparcie organizacyjne i logistyczne poprzez
udostępnienie autobusu do przewiezienia orkiestry i
asysty honorowej, 240 szt. amunicji ślepej 5,56 mm
(ilość kilometrów przewidzianych do przejechania na
trasie Żagań-Kożuchów-Żagań - 75)
Udział wojskowej asysty honorowej,
przeprowadzenie apelu pamięci, salwa amunicją
ślepą. Wsparcie organizacyjne i logistyczne poprzez
udostępnienie autobusu do przewiezienia orkiestry i
asysty honorowej, 240 szt. amunicji ślepej 5,56 mm
(ilość kilometrów przewidzianych do przejechania na
trasie Żagań-Szprotawa-Żagań - 48)
Strona 123
11 bdow
Urząd Miejski w Kożuchowie
11 bdow
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Szprotawie
11 bdow
Kożuchowski Ośrodek Kultury i
Sportu "Zamek" w Kożuchowie
11 bdow
Hufiec ZHP Szprotawa
11 bdow
Urząd Miejski Kożuchów
11 bdow
Urząd Miejski w Szprotawie
940
Dni patrona Zespołu Szkół im.
Wojska Polskiego
Świąteczne spotkanie władz
samorządowych Szprotawy oraz
941
żołnierzy 11 bdow z
mieszkańcami miasta
XXIV Finał Wielkiej Orkiestry
942 Świątecznej
Pomocy.
Obchody 76. rocznicy
943 pierwszych masowych wywózek
Polaków na Sybir
Listopad
(1 dzień)
Szprotawa
Grudzień
(1 dzień)
Szprotawa
styczeń
(1 dzień)
Szczecin
10.02
Szczecin
- pomnik "Pamięci
Sybiraków"
- pomnik "Krzyż
Katynia"
Przeprowadzenie zajęć na temat zawodowej służby
wojskowej pełnionej w warunkach misji pokojowych i
stabilizacyjnych - skierowanie żołnierzy na spotkania
z młodzieżą na terenie szkoły, stoisko promocyjne,
udział zespołu wokalno-instrumentalnego 11 bdow w
II edycji szkolnego międzygminnego festiwalu
piosenki żołnierskiej, udostępnienie pojazdu m.
Honker (1 szt.) (ilość kilometrów przewidzianych do
przejechania na trasie Żagań-Szprotawa-Żagań - 48)
Przygotowanie i wydanie wojskowej grochówki
z produktów dostarczonych przez organizatora,
zorganizowanie punktu wydawczego, stoisko
promocyjne, udostępnienie pojazdu Honker (1 szt.),
pojazdu Star 266 (1 szt.), namiotu NS 10 (1 szt.),
stołów polowych (10 szt.), taboretów (40 szt.),
urządzenia szkolno-treningowego CYKLOP (1
szt.).(ilość kilometrów przewidzianych do
przejechania na trasie Żagań-Szprotawa-Żagań - 96)
12. Dywizja Zmechanizowana - Szczecin
Wydanie grochówki z kuchni polowej oraz
organizacja pokazu statycznego sprzętu i
wyposażenia wojskowego.
Wydzielenie do zabezpieczenia przedsięwzięcia:
KTO Rosomak -2 szt, uzbrojenie i wyposażenie
drużyny zmechanizowanej,
STAR 266, KPŻ – 100 wraz z obsługą - 4 żołnierzy,
stoisko promujące NSR
i zawodową służbę wojskową
Wystawienie wojskowej asysty honorowej,
przeprowadzenie apelu pamięci (salwa honorowa),
nagłośnienie uroczystości, użyczenie i przewiezienie
40 krzeseł oraz mównicy.
Strona 124
11 bdow
Zespół Szkół im. Wojska
Polskiego w Szprotawie
11 bdow
Urząd Miejski w Szprotawie
12.BZ (12.DZ)
Szczecin
12.DZ Szczecin
15 WOG
Szczecin
Prezydent Miasta Szczecin
Związek Sybiraków
Stowarzyszenie "Katyń"
Cykl szkolenia z taktyki i
szkolenia strzeleckiego dla
944
członków organizacji
proobronnych
Obchody Dnia Pamięci Ofiar
945
Zbrodni Katyńskiej
Uroczystości 71 rocznicy
946 forsowania Odry
w rejonie Siekierek i Gozdowic
947 Święto Ułanów Podolskich
948
Obchody rocznicowe
zakończenia II Wojny Światowej.
949 Święto Ułanów Podolskich
Obchody 80 rocznicy śmierci
Marszałka Józefa Piłsudskiego
Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej
951 Pomocy Polskiego Czerwonego
Krzyża
950
Zorganizowanie na bazie obiektów szkoleniowych
JW. szkolenia z taktyki oraz szkolenia strzeleckiego.
Wydzielenie 6 instruktorów ze sprzetem wojskowym
niezbędnym do prowadzenia zajęć.
Zabezpieczenie na realizacje zajęć 1000szt. aminicji
marzec, październik
5,56mm. Udostepnienie obiektów szkoleniowych i
(dwa szkolenia
strzelnicy do prowadzenia szkolenia, wydzielenie
jednodniowe
obsługi strzelnicy oraz zabezpieczenia
po 7 godzin)
medycznego.Wydzielenie środków transportowych
do przewozu instruktorów ze sprzetem wojskowym
oraz uczestników szkolenia.
Umożliwienie odpłtnego wyżywienia uczestników
szkolenia na bazie stołówki żołnierskiej
13.04
Szczecin
kwiecień
(1 dzień)
Siekierki Gozdowice - Stare
Łysogórki
07.05
Szczecin
08.05
Szczecin
08-10.05
Szczecin
12.05
Szczecin
14.05
Szczecin
Wystawienie wojskowej asysty honorowej,
przeprowadzenie apelu pamięci (salwa honorowa),
nagłośnienie uroczystości, użyczenie i przewiezienie
40 krzeseł oraz mównicy.
Organizacja pokazu statycznego sprzętu i
wyposażenia wojskowego, wydanie grochówki z
kuchni polowej, wystawienie stoiska promującego
zawodową służbę wojskową.
Wydzielenie do zabezpieczenia przedsięwzięcia:
KTO Rosomak - 3 szt, quad ARCTIC - 2 szt,
uzbrojenie i wyposażenie drużyny zmechanizowanej,
STAR 266 - 2 szt, kuchnia polowa wraz z obsługą - 6
żołnierzy, 6 instruktorów, namiot promocyjny, 2
namioty NS-10, 2 stoliki, 4 taborety, mównica oraz
nagłośnienie uroczystości.
Wydzielenie: samochodu ciężarowego, samochodu
osobowo-terenowego.
Nagłośnienie uroczystości, użyczenie i przewiezienie
40 krzeseł
oraz mównicy.
Użyczenie namiotów NS-10 - 4 szt., stoły - 8 szt.,
taborety - 30 szt.
Nagłośnienie uroczystości.
Użyczenie namiotów NS-10 - 2 szt., wydanie
grochówki.
Strona 125
12.BZ (12.DZ)
Szczecin
15 WOG
Szczecin
Biuro ds. Proobronnych MON
12.DZ Szczecin
Stowarzyszenie Katyń
12.DZ Szczecin
Burmistrz Mieszkowic
Zarząd Wojewódzki Związku
Kombatantów Rzeczypospolitej
Polskiej i Byłych Więźniów
Politycznych w Szczecinie
15 WOG
Szczecin
12 bdow (12.DZ)
Szczecin
Koło Żołnierzy 12. Pułku Ułanów
Podolskich
12.DZ Szczecin
Prezydent Szczecina
Dowódca 12 DZ
12 bdow (12.DZ)
Szczecin
12 bdow (12.DZ)
Szczecin
12.DZ Szczecin
15 WOG
Szczecin
Klub Kawaleryjski im. 12. Pułku
Ułanów Podolskich
Związek Piłsudczyków
Oddział Szczecin
Zechodniopomorski Oddział
Okręgowy Polskiego
Czerwonego Krzyża w
Szkolenie i warsztaty dla liderów
i instruktorów organizacji pro
obronnych - z zakresu
952
organizacji działalności
szkoleniowej i zasad współpracy
z RON
953 Manewry Kawalerii 2015
Obchody Narodowego Dnia
954 Pamięci Ofiar Nazistowskich
Obozów Koncentracyjnych
955
Święto 12 Szczecińskiej Dywizji
Zmechanizowanej
Ekspedycja wodno – lądowa
956 „Flis Odrzański”
i Dni Rzeki Odry w Szczecinie
Obchody 35-lecia powstania
957 Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego
958
Obchody rocznicowe wymarszu I
Kompanii Kadrowej
XIII Międzynarodowy Zlot
Pojazdów Militarnych „Gąsienice
959
i Podkowy”
Borne Sulinowo 2016
maj
(1 dzień)
03 - 07.06
Powiat Policki
14.06
Szczecin
Udostępnienie pomieszczenia do przeprowadzenia
szkolenia teoretycznego i warsztatów dla liderów i
instruktorów organizacji pro obronnych (szkolenie
prowadzone przez przedstawiciela Biura ds.
Proobronnych). Udostepnienie bazy szkoleniowej
oraz wydzielenie instruktoró z niezbędnym SpW do
przeprowadzenia przykładowych zajęć z zakresu
organizacji szkolenia dla członków organizacji
proobronnych (przykładowa organizacji zajęć z
taktyki, terenoznastwa, pomocy przedmedycznej,
elementy szkolenia specjalistycznego itp.).
Umożliwienie spożycia odpłatnego posiłku na bazie
stołówki żołnierskiej.
Użyczenie samochodu ciężarowego z kierowcą,
namioty NS-10 - 6 szt., materace - 50 szt., łóżka
polowe - 50 szt., stoły - 10 szt., taborety - 40 szt.
Zabezpieczenie Uroczystego Apelu poprzez
nagłośnienie uroczystości, użyczenie i przewiezienie
40 krzeseł, mównicy.
Organizacja pokazu statycznego sprzętu i
wyposażenia wojskowego oraz defilady sprzętu
wojskowego, wydanie grochówki z kuchni polowej,
wystawienie stoiska promującego zawodową służbę
wojskową. Wydzielenie do zabezpieczenia
28.06
przedsięwzięcia: KTO Rosomak - 8 szt, AHS Dana Szczecin
2 szt, zestaw plot Hibneryt - 1 szt, ZWD-3 - 2 szt.,
quad ARCTIC - 4 szt, uzbrojenie i wyposażenie
drużyny zmechanizowanej, STAR 266, kuchnia
polowa wraz z obsługą - 6 żołnierzy, namiot
promocyjny, 4 namioty NS-10, 8 stolików, 100
taboretów, mównica oraz nagłośnienie uroczystości.
Czerwiec - lipiec
Pomoc organizacyjna i logistyczna: udostępnienie
(5 dni)
pojazdów: Star i Lublin z kierowcami, KPŻ 200,
Gozdowice -Szczecin dwóch kucharzy, 30 szt. kamizelek ratunkowych, 30
Czerwiec
(1 dzień)
Szczecin
Udostepnienie pomieszczenia, nagłośnienie
uroczystości.
06.08
Szczecin
Nagłośnienie uroczystości.
12.08-15.08
Borne Sulinowo
Organizacja pokazu statycznego sprzętu
wojskowego, wystawienie stoiska promującego
zawodową służbę wojskową.
Wydzielenie do zabezpieczenia przedsięwzięcia:
KTO Rosomak -1 szt, AHS DANA - 1 szt.
Strona 126
12.BZ (12.DZ)
Szczecin
Biuro ds. Proobronnych MON
12 bdow (12.DZ)
Szczecin
Klub Kawaleryjski im. 12. Pułku
Ułanów Podolskich
Polski Związek Byłych
Więźniów Politycznych
Hitlerowskich Więzień i Obozów
Koncentracyjnych Oddział w
Szczecinie
12.DZ
Szczecin
12 DZ
Szczecin
12.BZ (12DZ)
12 bdow (12DZ)
Szczecin
15 WOG
Szczecin
Dowódca 12 DZ
Liga Morska i Rzeczna
12 DZ
Szczecin
Związek Żołnierzy Wojska
Polskiego Zarząd Wojewódzki
w Szczecinie
12 bdow (12.DZ)
Szczecin
Związek Piłsudczyków
Oddział Szczecin
12.BZ (12 DZ)
Szczecin
Stowarzyszenie Miłośników
Militarnej Historii Bornego
Sulinowa
Obchody Święta Wojska
Polskiego.
15.08.
Szczecin
Udział grupy rekonstrukcyjnej w
961 obchodach Świeta Wojska
Polskiego
Organizacja pokazu statycznego sprzętu i
wyposażenia wojskowego oraz defilady sprzętu
wojskowego, wydanie grochówki z kuchni polowej,
wystawienie stoiska promującego zawodową służbę
wojskową. Wydzielenie do zabezpieczenia
przedsięwzięcia: KTO Rosomak -8 szt, AHS Dana 2 szt, zestaw plot Hibneryt - 1 szt, ZWD-3 - 2 szt.,
quad ARCTIC - 4 szt, uzbrojenie i wyposażenie
drużyny zmechanizowanej, STAR 266, kuchnia
polowa wraz z obsługą - 6 żołnierzy, namiot
promocyjny, 2 namioty NS-10, 2 stoliki, 10 taboretów,
mównica oraz nagłośnienie uroczystości.
15.08.
Szczecin
Wydzielenie samochodu osobowo-terenowego.
12 bdow (12 DZ)
Szczecin
962
XXXX Rajd Konny Pamięci
Bohaterów Września
29.08. - 06.09
Szczecin-Krojanty
Użyczenie samochodu ciężarowego z kierowcą.
12 bdow (12 DZ)
Szczecin
963
Obchody 76. rocznicy bitwy pod
Mokrą
960
30.08-01.09
Wydzielenie środków transportowych z kierowcami:
Mokra/Częstochowy 1 samochód ciężarowy, 1 mikrobus.
Obchody 76. rocznicy wybuchu
964 II wojny światowej i Dnia
Weterana
01.09
Szczecin
Nagłośnienie uroczystości, użyczenie i przewiezienie
40 krzeseł, mównicy.
965 Święto Kawalerii Polskiej
04-06.09
Wydzielenie samochodu z kierowcą.
Obchody 76 rocznicy agresji
966 sowieckiej na Polskę. Dzień
Sybiraka.
17.09
Szczecin
967
Obchody 75. rocznicy powstania
Podziemnego Państwa Polskiego
Wojewódzkie zawody strzeleckie
968 Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego
12.DZ Szczecin
12 bdow (12 DZ)
Szczecin
12.DZ
Szczecin
12 bdow (12 DZ)
Szczecin
Wystawienie wojskowej asysty honorowej,
przeprowadzenie apelu pamięci (salwa honorowa),
nagłośnienie uroczystości, użyczenie i przewiezienie
40 krzeseł oraz mównicy.
12.DZ Szczecin
27.09
Szczecin
Zabezpieczenie Uroczystego Apelu poprzez
nagłośnienie uroczystości, użyczenie i przewiezienie
40 krzeseł, mównicy.
12.DZ
Szczecin
wrzesień
(1 dzień)
Szczecin
Udostępnienie: strzelnicy (6 stanowisk strzeleckich),
systemu szkolno-treningowego "Śnieżnik", 1
pomieszczenia na czas zawodów, 6 pist. P-83 z
kaburami i pasami, wydzielenie 900szt. 9mm nb. z
poc. "P". Skierowanie do organizacji i
zabezpieczenia strzelania 8 instruktorów oraz
zabezpieczenie medyczne zawodów.
12.BZ (12 DZ)
Szczecin
Strona 127
15 WOG
Szczecin
Dowódca 12 DZ
Koło Żołnierzy
12 Pułku Ułanów Podolskich
Klub Kawaleryjski im. 12. Pułku
Ułanów Podolskich
Koło Żołnierzy
12 Pułku Ułanów Podolskich
Prezydent Szczecina
Zarząd Wojewódzki Związku
Kombatantów Rzeczypospolitej
Polskiej i Byłych więźniów
Politycznych w Szczecinie
Dowódca 12 DZ
Koło Żołnierzy
12 Pułku Ułanów Podolskich
Zachdniopomorski Związek
Sybiraków
Stowarzyszenie "Katyń"
Dowódca 12 DZ
Światowy Związek Żołnierzy
Armii Krajowej - Zarząd Okręgu
w Szczecinie
Dowódca 12 DZ
Związek Żołnierzy Wojska
Polskiego Zarząd Wojewódzki
w Szczecinie
Piknik integracyjny służb
969
mundurowych
970 Ułańska Pogoń za Lisem
Obchody Narodowego Dnia
971
Niepodległości.
Rekonstrukacja historyczna z
972 okazji Narodowego Dnia
Niepodległości.
973
Obchody rocznicowe urodzin
Marszałka Józefa Piłsudskiego
Pokaz sprzętu wojskowego oraz wydanie grochówki.
17.10
Wydzielenie do zabezpieczenia przedsięwzięcia:
Kościno/k. Szczecina KTO Rosomak -2 szt, uzbrojenie i wyposażenie
drużyny zmechanizowanej, STAR 266, KPŻ – 100
Udostępnienie przykoszarowego placu ćwiczeń 12
17.10
BZ, użyczenie namiotów NS-10 - 3 szt., stoły - 6 szt.,
Szczecin
taborety - 20 szt.
Organizacja pokazu statycznego sprzętu i
wyposażenia wojskowego oraz defilady sprzętu
wojskowego, wydanie grochówki z kuchni polowej,
wystawienie stoiska promującego zawodową służbę
wojskową.
Wydzielenie do zabezpieczenia przedsięwzięcia:
11.11.
KTO Rosomak -8 szt, AHS Dana - 2 szt, zestaw plot
Szczecin
Hibneryt - 1 szt, ZWD-3 - 2 szt., quad ARCTIC - 4
szt, uzbrojenie i wyposażenie drużyny
zmechanizowanej, STAR 266, kuchnia polowa wraz
z obsługą - 6 żołnierzy, namiot promocyjny, 2
namioty NS-10, 2 stoliki, 10 taboretów, mównica oraz
nagłośnienie uroczystości.
12 bdow (12 DZ)
Szczecin
05.12
Szczecin
Nagłośnienie uroczystości
12 bdow (12.DZ)
Szczecin
XXIV Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
10.01.
Złocieniec
975
Obchody 71 Rocznicy
Wyzwolenia Czaplinka.
03.03.
Czaplinek
976
Międzyklasowy konkurs wiedzy o
historii Złocieńca oraz 2 BZ.
4.03.
Złocieniec
Obchody 71 rocznicy
978 zakończenia
II Wojny Światowej.
12 DZ
Szczecin
Wydzielenie samochodu ciężarowego wraz z
kierowcą. Stacjonarny pokaz uzbrojenia i sprzętu wojskowego,
wydanie grochówki. Wydzielnie: kbkAK, RPG - 7,
TRG, km PK i sprzętu: Honda TRX – quad, BRDM wóz rozpoznawczy, samochód sanitarny IVECO,
kuchnia polowa KPŻ-100 wraz z obsługą, 1x STAR 266.
Stacjonarny pokaz broni strzeleckiej kbkAK, RPG 7, TRG, km PK
i sprzętu: Honda TRX – quad, BRDM - wóz
rozpoznawczy, samochód sanitarny IVECO.
15 WOG
Szczecin
2 BZ (12DZ)
Złocieniec
Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Sołectwa Dołuje
Klub Kawaleryjski im. 12. Pułku
Ułanów Podolskich
12 BZ (12 DZ)
Szczecin
11.11.
Szczecin
974
Obchody Święta Konstytucji 3
977 Maja.
12 BZ (12 DZ)
Szczecin
15 WOG
Szczecin
Wojewoda Zachodniopomorski
Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego
Preyzdent Szczecina
Koło Żołnierzy
12 Pułku Ułanów Podolskich
Związek Piłsudczyków
Oddział Szczecin
16 WOG
Szczecin
Gmina Złocieniec
(ZOK, szkoły, stowarzyszenia)
2 BZ (12DZ)
Złocieniec
Gmina Czaplinek
Udział przedstawiciela 2 BZ w komisji konkursowej.
2 BZ (12DZ)
Złocieniec
Gimnazjum nr 2
w Złocieńcu
03.05.
Złocieniec
Stacjonarny pokaz broni strzeleckiej kbkAK, RPG 7, TRG, km PK i sprzętu: Honda TRX – quad, BRDM
- wóz rozpoznawczy, samochód sanitarny IVECO.
2 BZ (12DZ)
Złocieniec
Gmina Złocieniec
08.05.
Czaplinek
Stacjonarny pokaz broni strzeleckiej kbkAK, RPG 7, TRG, km PK
i sprzętu: Honda TRX – quad, BRDM - wóz
rozpoznawczy, samochód sanitarny IVECO.
2 BZ (12DZ)
Złocieniec
Gmina Czaplinek
Strona 128
979 Dzień Dziecka.
01.06.
Złocieniec
Festyn rodzinny - piknik służb
980 mundurowych
z okazji Dnia Dziecka.
01.06.
Złocieniec
2 BZ (12DZ)
Złocieniec
2 BZ (12DZ)
Złocieniec
Gimnazjum nr 2
w Złocieńcu
16 WOG
Szczecin
Dyrektor Zespołu Placówek
Edukacyjno-Terapeutycznych
w Bobrowie
Stacjonarny pokaz broni strzeleckiej kbkAK, RPG 7, TRG, km PK i sprzętu: Honda TRX – quad, BRDM
- wóz rozpoznawczy, samochód sanitarny IVECO,
2 BZ (12DZ)
Złocieniec
Pokaz dynamiczny wyszkolenia drużyny
rozpoznawczej. Pokaz stacjonarny uzbrojenia
drużyny zmechanizowanej. Wydzielenie: 2 x
samochód OT Honker, amunicja 7,62nb wz. 43 ślepa
- 1000 szt., gramat dymny RG2 -10sz.
2 BZ (12DZ)
Złocieniec
12DZ
52 brem
Stowarzyszenie Miłośników
Militarnej Historii Bornego
Sulinowa
27.08.
Piła
Stacjonarny pokaz broni strzeleckiej kbkAK, RPG 7, TRG, km PK1,
4 żołnierzy, 1x STAR - 266.
2 BZ (12DZ)
Złocieniec
100 błączn.
JW 4092 Wałcz
104 bzab.
JW 4094 Wałcz
Dowódca
Garnizonu Piła,
Orkiestra
Wojskowa -wg.
Decyzji DGW
Prezydent Miasta Piła
Obbchody 77. Rocznicy
984 Wybuchu
II Wojny Swiatowej.
01.09.
Złocieniec
Udział kompanii honorowej, salwa honorowa, apel
pamięci.
2 BZ (12DZ)
Złocieniec
Gmina Czaplinek
Biegi Papieskie – biegi uliczne
985 dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
15.10.
Złocieniec
Stacjonarny pokaz broni strzeleckiej kbkAK, RPG 7, TRG, km PK
i sprzętu: Honda TRX – quad, BRDM - wóz
rozpoznawczy, samochód sanitarny IVECO.
2 BZ (12DZ)
Złocieniec
Gmina Złocieniec
(MKS Junior, UKS Traper,
szkoły)
Obchody 98. rocznicy
986
Odzyskania Niepodległości
01.11.
Złocieniec
Stacjonarny pokaz broni strzeleckiej kbkAK, RPG 7, TRG, km PK
i sprzętu: Honda TRX – quad, BRDM - wóz
rozpoznawczy, samochód sanitarny IVECO.
2 BZ (12DZ)
Złocieniec
Gmina Czaplinek
09 i 11.11.
Złocieniec
Stacjonarny pokaz broni strzeleckiej kbkAK, RPG 7, TRG, km PK
i sprzętu: Honda TRX – quad, BRDM - wóz
rozpoznawczy, samochód sanitarny IVECO,
styczeń
(1 dzień)
Trzebiatów
Oddelegowanie 3 instruktorów.
981
Obchody Święta Wojska
Polskiego.
XIII Międzynarodowy Zlot
Pojazdów Militarnych.
982
"Gąsienice i Podkowy" Borne
Sulinowo 2016 r.
Piknik militarny z okazji Święta
983 Wojska Polskiego i Dnia
Lotnictwa.
Obchody Święta Niepodległości Złocienieckie Śpiewy
987
Historyczne – koncert pieśni
żołnierskiej
988
Egzamin certyfikujący dla klas o
profilu wojskowym.
15.08.
Złocieniec
Stacjonarny pokaz broni strzeleckiej kbkAK, RPG 7, TRG, km PK
i sprzętu: Honda TRX – quad, BRDM - wóz
rozpoznawczy, samochód sanitarny IVECO.
Stacjonarny pokaz broni strzeleckiej oraz wydanie
grochówki.
Wydzielenie: kbkAK, RPG - 7, TRG, km PK1. KPŻ100 wraz z obsługą - 4 żołnierzy, 1x STAR - 266.
12-15.08.
Borne Sulinowo
Strona 129
2 BZ (12DZ)
Złocieniec
7BOW(12DZ)
Trzebiatów
Gmina Złocieniec
Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów
Monte Cassino w Złocieńcu
Gmina Złocieniec
Dowódca 2 BZ
Dyrektor ZSP
im. Zb. Herberta
w Trzebiatowie
989
Zabezpieczenie zajęć
zgrywających klasy wojskowe.
Szkolenie ogólnowojskowe
990 młodzieży szkolnej klas o profilu
wojskowym.
Zabezpieczenie zajęć z
profilaktyki pożarowej 991
reprezentantów szkoły do
zawodów pożarniczych.
Zabezpieczenie zajęć
treningowych reprezentantów
992
szkoły do zawodów "Sprawni jak
żołnierze - 2016"
993
994
Szkolenie ogólnowojskowe
młodzieży szkolnej
Szkolenie ogólnowojskowe
studentów
Szkolenie ogólnowojskowe
995 młodzieży szkolnej klas o profilu
wojskowym.
1 x styczeń
1 x luty
1x maj
1 x czerwiec
Trzebiatów
2 x styczeń
2 x marzec
2 x kwiecień
2 x maj
Słupsk
styczeń - kwiecień
(1 x w tygodniu
po 2 godziny
Trzebiatów
styczeń - kwiecień
(2 x w tygodniu
po 2 godziny)
Trzebiatów
Organizacja zajęć na terenie JW. (PCT, PTO).
Wydzielenie: 1 x samochód CT, 3 instruktorów.
7BOW(12DZ)
Trzebiatów
Dyrektor ZSP
im. Zb. Herberta
w Trzebiatowie
Wydzielenie 2 instruktorów do przeprowadzenia
zajęć z zakresu musztry wojskowej.
7BOW (12DZ)
Słupsk
Dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1
w Słupsku
Oddelegowanie do zajęć:
2 instruktorów z WSP z wyposażeniem.
7BOW(12DZ)
Trzebiatów
Dyrektor ZSP
im. Zb. Herberta
w Trzebiatowie
Oddelegowanie do zajęć 4 instruktorów.
7BOW(12DZ)
Trzebiatów
Dyrektor ZSP
im. Zb. Herberta
w Trzebiatowie
7BOW(12DZ)
Lębork
Dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 2
w Lęborku
7BOW (12DZ)
Słupsk
Dyrektor
Instytutu Bezpieczeństwa
Narodowego
Akademii Pomorskiej
w Słupsku
7BOW (12DZ)
Słupsk
Dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego
im. Wacława Sierpińskiego
w Słupsku
Udostępnienie obiektów szkoleniowych:
styczeń - grudzień
- hala sportowa,
(1 raz w miesiącu po
- ośrodek sprawności fizycznej (OSF),
3 godziny)
- plac treningów ogniowych (PTO),
Lębork
- strzelnica,
Oddelegowanie do zajęć 4 instruktorów.
styczeń-grudzień
Udostępnienie obiektów szkoleniowych:
(1 x w miesiacu
- hala sportowa,
po 6 godz. )
- plac treningów ogniowych (PTO),
Słupsk
- strzelnica,
Wydzielenie do zajęć szkoleniowych 4 instruktorów.
Udostępnienie obiektów szkoleniowych:
styczeń – grudzień
- hala sportowa,
(1 raz w miesiącu
- plac treningów ogniowych (PTO),
po 6 godziny
- strzelnica, D53
lekcyjnych
- specjalistyczne sale wykładowe w bloku szkol.
Słupsk
Udostępnienie obiektów kulturalno – oświatowych
(sala tradycji, klub wojskowy, świetlice itp.).
Strona 130
Szkolenie ogólnowojskowe
996 młodzieźy szkolnej klas o profilu
wojskowym oraz studentów
Szkolenie ogólnowojskowe
997
młodzieży szkolnej
Szkolenie ogólnowojskowe
998
młodzieży szkolnej
Szkolenie ogólnowojskowe i
specjalistyczne dla klas o profilu
999
wojskowym do drużyny
zmechanizowanej włącznie.
Szkolenie ogólnowojskowe
1000 młodzieży szkolnej klas o profilu
wojskowym.
styczeń-grudzień
(1 x w miesiacu
po 6 godz.)
Słupsk
Oddelegowanie do zajęć 4 instruktorów.
Udostępnienie obiektów szkoleniowych:
- hala sportowa,
- plac treningów ogniowych (PTO),
- strzelnica,
- specjalistyczne sale wykładowe w bloku szkol.
Udostępnienie obiektów kulturalno – oświatowych
(sala tradycji, klub wojskowy, świetlice itp.).
Udostępnienie do szkolenia specjalistycznego (stat):
- BWP – 1 szt.,
- pojazd sanitarny- 1 szt.,
- pojazd OT HONKER - 1 szt.,
- pojazd CT Star 266 - 1 szt.,
- wóz dowodzenia ZWD-3 - 1 szt.
Pokazy: broń strzelecka będąca na wyposażeniu
drużyny zmechanizowanej, ISOPS, rdst. małej mocy.
Umowa z RZI
Wydzielenie 8 instruktorów do zabezpieczenia
szkolenia
Udostępnieniu do zajęć na terenie JW. ISOPS i
sprzętu opchem, sprzętu łączności, sprzętu inż.-sap.
styczeń - grudzień
oraz sprzętu szkolnego uzbrojenia i elektroniki,
(1 raz w miesiącu po Udostępnienie raz w roku miejsca na terenie PPC i
8 godzin)
wyposażenie w sprzęt kwaterunkowy w celu
Lębork
zorganizowania 3 dniowego obozu szkoleniowego
- 2 x w roku strzelnicy małokalibrowej do odbycia
strzelań z broni sportowej,
- zwiedzanie Sali Tradycji
- Grupa biorąca udział w szkoleniu: 4 x 30 osób.
Udostępnienie terenu JW do zorganizowania 3
dniowego obozu. Udostępnienie sprzetu
maj
kwaterunkowego dla młodzieży biorącej udział w
(3 dni)
szkoleniu (4 x 30 osób).
Lębork
Udostepnienie strzelnicy małokalibrowej do odbycia
strzelań z broni sportowej. Umowa z RZI
Oddelegowanie do zajęć szkoleniowych 3
instruktorów.
styczeń - grudzień Udostępnienie do szkolenia broni strzeleckiej
(1 x w miesiącu
będącej na wyposażeniu drużyny, BWP- 3 szt., wóz
7 godzin)Trzebiatów dowodzenia, CT-2 szt, OT-2 szt.), sprzęt saperski,
ISOPS, rdst. małej mocy. Udostępnianie obiektów
sportowych i szkoleniowych. Umowa z RZI
Udostępnienie strzelnicy.
24.03.
Wydzielenie 2 instruktorów do przeprowadzenia
Słupsk
zajęć z zakresu terenoznastwa.
Strona 131
7BOW (12DZ)
Słupsk
Prezes Zarządu Fundacji PRO
POMERANIA
w Słupsku
7BOW(12DZ)
Lębork
Dyrektor Powiatowego Centrum
Edukacyjnego Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Lęborku
7BOW(12DZ)
Lębork
Dyrektor Powiatowego Centrum
Edukacyjnego Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Lęborku
7BOW(12DZ)
Trzebiatów
Dyrektor ZSP
im. Zb. Herberta
w Trzebiatowie
7BOW (12DZ)
Słupsk
Dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1
w Słupsku
Szkolenie z budowy broni i
1001 bezpiecznego posługiwania się
bronią
marzec
(1 dzień)
Lębork
Przeprowadzenie zajęć o
tematyce : Postępowanie w
wypadku znalezienia materiałów
1002
niewiadomego pochodzenia
(niewypały, niewybuchy i inne
materiały niebezpieczne).
marzec
(1 dzień)
Trzebiatów
Trening strzelecki w ramach
programu szkolenia członków
1003
Klubu Strzeleckiego "TOPAS"
ZŻ WP
1004
Przeprowadzenie zajęć pt.
"Współczene Wojsko Polskie"
Zabezpieczenie biegów na
1005 orientację dla klas o profilu
wojskowym.
Przeprowadzeniu zajęć
1006
"Symbole narodowe i wojskowe".
Zawody sportowo – obronne
1007 żołnierzy rezerwy
ZŻ WP Rejonu Słupskiego
Uczestnictwo w wybranych
przedsięwzięciach szkolenia
1008
poligonowego pododdziałów
7BOW (3bz).
Oddelegownie 1 instruktora
Udostępnienie broni strzeleckiej do zajęć: 15 szt. kb
Beryl,
Udostępnienie sali do przeprowadzenia zajęć.
7BOW(12DZ)
Lębork
Stowarzyszenie Fidetes et
Instructi Armis - Wierni w
gotowości pod bronią (FIA)
Wydzielenie 1 instruktora
7BOW(12DZ)
Trzebiatów
Dyrektor ZSP
im. Zb. Herberta
w Trzebiatowie
7BOW (12DZ)
Słupsk
Zarząd ZŻ WP w Słupsku Koło nr 3 "Niebieskie Berety"
7BOW (12DZ)
Słupsk
Dyrektor Szkoły Podstawowej z
Oddziałami Integracyjnymi nr 10
w Słupsku
7BOW(12DZ)
Trzebiatów
Dyrektor ZSP
im. Zb. Herberta
w Trzebiatowie
Wydzielenie instruktora do przeprowadzenia zajęć
7BOW(12DZ)
Trzebiatów
Dyrektor ZSP
im. Zb. Herberta
w Trzebiatowie
Wydzielenie 10 instruktorów do prowadzenia
strzelania kbk AK oraz obsługi strzelnicy.
Zabezpieczenie:
- Broń: kbk AK – 8 szt.
7BOW (12DZ)
Słupsk
Wydzielenie 10 instruktorów do prowadzenia
marzec - październik strzelania kbk AK i pistoletu wojskowego oraz
(1 x w miesiącu)
obsługi strzelnicy.
Słupsk
Zabezpieczenie broni, tarcz:
- broń kbk AK - 6 szt.
- pistolet wojskowy - 6 szt.
kwiecień
(1 dzień)
Wydzielenie instruktora do przeprowadzenia zajęć
Słupsk
kwiecień, maj,
wrzesień, październik Udostępnienie PCT "MERIDA" oraz terenu Strzelnicy
(po 1 dniu)
Garnizonowej.
Trzebiatów
kwiecień,
październik
(po 1 dzień)
Trzebiatów
16.05
Słupsk
Transport klasy wojskowej na poligon i
maj
zakwaterowanie w namiotach
(1 dzień)
(ok. 30 uczniów) oraz odpłatnie całodzienne
Drawsko Pomorskie
wyżywienie przez okres 5 dni.
Strona 132
7BOW(12DZ)
Trzebiatów
6 WOG
Zarząd Rejonowy ZŻ WP
w Słupsku
Dyrektor ZSP
im. Zb. Herberta
w Trzebiatowie
1009
Zabezpieczenie marszu
kondycyjno-wytrzymałościowego.
Trening strzelecki drużyny
Zarządu Rejonowego ZŻWP w
Słupsku w ramach
1010
przygotowania do centralnych
zawodów sportowo-obronnych
żołnierzy rezerwy ZŻ WP
1011
Trening oraz zawody strzeleckie
członków LOK
1012
Zawody strzeleckie członków
ZŻWP
1013
Szkolenie z obsługi radiostacji i
innych środków łączności
maj, październik
(po 1 dniu)
Trzebiatów
07.06.
14.06.
21.06.
22.06.
27.06.
Słupsk
11.06.
05.11.
Trzebiatów
17.06
Słupsk
czerwiec
(1 dzień)
Lębork
Zabezpieczenie samochodu OT oraz zabezpieczenie
medyczne zamierzenia.
Wydzielenie 6 instruktorów do prowadzenia
strzelania kbk AK i pistoletu wojskowego oraz
obsługi strzelnicy.
Zabezpieczenie:
- broń kbk AK - 4 szt.
- pistolet wojskowy - 4 szt.
- 26 mm pist sygn.
- amunicja: 7,62 mm nb do kbk AK – 400 szt.
- amunicja 9 mm nb do pistoletu - 400 szt.
- 26 mm. nb. sygn. - 1 kpl.
- figura bojowa 23 p - 80 szt.
Udostępnienie strzelnicy garnizonowej
Zabezpieczenie medyczne strzelania.
Udostępnienie strzelnicy garnizonowej na czas
treningów oraz zawodów, zabezpieczenie medyczne,
wydzielenie 8 instruktorów do przeprowadzenia
konkurencji strzeleckich i sprzętu:
- kbk AK – 3 szt.
- Pistolet wojskowy P-83 - 3 szt.
- 26 mm pist sygn.
Zabezpieczenie amunicji:
- 7,62 nb do kbk AK – 500 szt.
- 9 mm nb do pistoletu – 500 szt.
- 26 mm. nb sygn. - 1 kpl.
Udostępnienie obiektów strzelnicy garnizonowej w
celu zorganizowania zawodów strzeleckich (broń
pneumatyczna).
Wydzielenie 2 instruktorów.
Wydzielenie 1 instruktora
Udostępnienie niezbędnego sprzętu łączności i
materiałów dydaktycznych
Udostępnienie sali do przeprowadzenia zajęć
Strona 133
7BOW(12DZ)
Trzebiatów
Dyrektor ZSP
im. Zb. Herberta
w Trzebiatowie
7BOW (12DZ)
Słupsk
Zarząd Rejonowy ZŻ WP
w Słupsku
7BOW(12DZ)
Trzebiatów
Gryficka Organizacja Powiatowa
Ligi Obrony Kraju w Gryficach
7BOW (12DZ)
Słupsk
Zarząd Rejonowy ZŻ WP
w Słupsku - Koło nr 2 "Czarne
Berety"
7BOW(12DZ)
Lębork
Stowarzyszenie Fidetes et
Instructi Armis - Wierni w
gotowości pod bronią (FIA)
1014
Szkolenie ogólnowojskowe
młodzieży szkolnej i akademickiej
czerwiec
(5 dni)
Lębork
1015
Szkolenie ogólnowojskowe dla
klas o profilu wojskowym.
czerwiec
(2 dni)
Słupsk
1016
Organizacja wystawy pn. " 7
Łucycka Dywizja Desantowa"
26.07.
Słupsk
1017
Święto 7. Brygady Obrony
Wybrzeża.
26.07
Słupsk
1018
Powiatowe zawody strzeleckie
Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK
1019
Uczestnictwo w uroczystościach
rocznicowych żołnierzy 8. Dywizji.
Przeprowadzeniu zajęć
"Postępowanie w wypadku
zagrożenia TŚP, zasady
1020 zachowania się na wypadek
ogłoszenia alarmu lub
uprzedzenia o innych
zagrożeniach.
20.08
Trzebiatów
wrzesień
(1 dzień)
Koszalin
wrzesień
(1 dzień)
Trzebiatów
Udostępnienie terenu JW (PTO, OSF, placu musztry,
strzelnicy garnizonowej, sali wykładowej)
Zakwaterowanie na terenie jednostki osób
uczestniczących w szkoleniu
Wydzielenie 3 instruktorów do prowadzenia zajęć ze
sprzętem: pojazd BWP, BRDM, karabinków z rodziny
kbk, kbk wz 96/mini beryl, Sako TRG21, KM PK,
granatników p.panc RPG, PPK Spike (szkoleniowy),
urządzeń i wyposażenia do odbycia strzelań bez
prochowych, innych pomocy szkoleniowych
- grupa osób uczestniczących około 40 osób
7BOW(12DZ)
Lębork
Związek Strzelecki
"STRZELEC"
7BOW (12DZ)
Słupsk
Dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1
w Słupsku
7BOW (12DZ)
Słupsk
Zarząd ZŻ WP w Słupsku Koło nr 10 "Niebieskie Berety"
Gdańsk
Zapezpieczenie transportu dla delegacji (uczniów)
klas wojskowych
7BOW(12DZ)
Trzebiatów
Udostępnienie strzelnicy garnizonowej na czas
treningów oraz zawodów, zabezpieczenie medyczne,
wydzielenie 8 instruktorów do przeprowadzenia
konkurencji strzeleckich i sprzętu:
- kbk AK – 5 szt.
- Pistolet wojskowy P-83 – 5 szt.
Dyrektor ZSP
im. Zb. Herberta
w Trzebiatowie
7BOW(12DZ)
Trzebiatów
Gryficka Organizacja Powiatowa
Ligi Obrony Kraju w Gryficach
Zabezpieczenie transportu dla delegacji ZSP - do 5
uczniów.
7BOW(12DZ)
Trzebiatów
Dyrektor ZSP
im. Zb. Herberta
w Trzebiatowie
Wydzielenie 2 instruktorów.
7BOW(12DZ)
Trzebiatów
Dyrektor ZSP
im. Zb. Herberta
w Trzebiatowie
Zakwaterowanie na terenie jednostki osób
uczestniczących w szkoleniu
Wydzielenie 3 instruktorów do prowadzenia zajęć ze
sprzętem:
pojazdów BWP, BRDM, karabinków z rodziny kbk,
kbk wz 96/mini beryl, Sako TRG21, KM PK,
granatników p.panc RPG, PPK Spike (szkoleniowy),
urządzeń i wyposażenia do odbycia strzelań bez
prochowych, innych pomocy szkoleniowych
- grupa osób uczestniczących około 30 osób
Wydzielenie 1 namiotu, udostępnienie 3 plansz i 4
stołów
Wydzielenie autokaru do przewozu 30-40 osób na
trasie Gdańsk-Słupsk-Gańsk.
Strona 134
Wydzielenie 2 instruktorów.
Udostępnienie materiałów dydsktycznych oraz
wyposażenia
Udostępnienie sali do przeprowadzenia zajęć
7BOW (12DZ)
Lębork
Stowarzyszenie Fidetes et
Instructi Armis - Wierni w
gotowości pod bronią (FIA)
12.BZ (12DZ)
Stargard
Dyrektor II Liceum
Ogólnokształcącego im.
Cypriana Kamila Norwida w
Stargardzie
1021 Szkolenie z medycyny pola walki
październik
(1 dzień)
Lębork
Szkolenie klas o profilu służb
mundurowych
1022 w ramach lekcji przysposobienia
obronnego i edukacji dla
bezpieczeństwa.
styczeń – czerwiec;
wrzesień – grudzień
(2 razy w miesiącu –
po 4 godz.)
Stargard
Udzielenie pomocy w postaci udostępnienia placu
ćwiczeń na podstawie umowy z RZI Szczecin, oraz
wydzielenia instruktorów wraz z niezbędnym
wyposażeniem do przeprowadzenia zajęć.
Szkolenie klas o profilu służb
mundurowych
1023 w ramach lekcji przysposobienia
obronnego
i edukacji dla bezpieczeństwa
styczeń – czerwiec;
wrzesień – grudzień
(1 raz w tygodniu po 3 godz.)
Szczecin
Udostępnienie obiektów szkoleniowych, placu
musztry, placu ćwiczeń taktycznych na podstawie
umowy z RZI Szczecin. Oddelegowanie do
prowadzenia szkolenia 4 instruktorów, z wybranym
wyposażeniem do przeprowadzenia zajęć.
Szkolenie klas o profilu służb
mundurowych
1024 w ramach lekcji przysposobienia
obronnego
i edukacji dla bezpieczeństwa.
styczeń – maj;
październik –
grudzień (3 razy w
miesiącu - po 2
godz.)
Choszczno
Udzielenie pomocy w postaci wydzielenia
instruktorów wraz z niezbędnym wyposażeniem do
przeprowadzenia zajęć.
1025
Rekonesans tras przebiegu
„Baja Poland 2016” Bal charytatywny na rzecz
rehabilitacji rannych weteranów
1026
żołnierzy poszkodowanych w
misjach poza granicami kraju.
1027
Obchody rocznicy zaślubin
Polski z Morzem
styczeń – sierpień Przejazd pojazdów drogami poligonowymi w celu
( 2-3 dni w miesiącu) wyznaczenia i opisania tras, odcinków specjalnych i
Szczecin
stref serwisowych rajdu.
23.01.
Szczecin
10.02
Puck
Udzielenie pomocy organizacyjnej i logistycznej w
postaci wydzielenia 8 żołnierzy, zabezpieczenia
pojazdu do transportu wystawy tematycznej.
(ok. 200 osób)
Udział historycznego pocztu sztandarowego
hallerczyków w uroczystościach rocznicowych.
Transport asysty honorowej.
13.02; 12.03, 23.04;
18.06; 27.08, 10.09 Udostępnienie terenu wojskowego –strzelnica na
1028 Treningi oraz zawody strzeleckie
15.10
podstawie umowy z RZI Szczecin,.
Szczecin - Strzelnica ( 40 osób)
Krzekowo
19.03, 23.04; 21.05;
Treningi oraz zawody strzeleckie
25.06; 24.09; 22.10; Udostępnienie terenu wojskowego –strzelnica na
realizowane przez Zarząd
1029
19.11.
podstawie umowy z RZI Szczecin,.
Rejonowy w Stargardzie
Stargard – Strzelnica ( ok. 70 osób)
Szczecińskim
Garnizonowa
1030 Dzień Otwarty Szkoły
marzec
(1 dzień)
Nietążkowo
Pokaz statyczny: pokaz indywidualnego
wyposażenia i uzbrojenia drużyny.
Organizacja stoiska promocyjnego
Strona 135
12.BZ (12DZ)
Szczecin
Dyrektor Zespołu Szkół im.
Ignacego Łukasiewicza w
Policach
12.BZ (12DZ)
Choszczno
Dyrektor ZS Nr 1 im. Bolesława
Krzywoustego w Choszcznie
12.BZ (12DZ)
Szczecin
Fundacja Baja Poland
12.BZ (12DZ)
Szczecin
12 DZ
Szczecin
Prezes Stowarzyszenia
Rannych i Poszkodowanych w
Misjach Poza Granicami Kraju
12.BZ (12DZ)
Szczecin
Liga Morska i Rzeczna
Szczecin
12.BZ (12DZ)
Szczecin
Szczecińskie Towarzystwo
Strzeleckie - Szczecin
12.BZ (12DZ)
Stargard
12.BZ (12DZ)
Szczecin
Zachodniopomorska
Organizacja Wojewódzka Ligi
Obrony Kraju
w Szczecinie
/Zarząd Rejonowy w
Stargardzie Szczecińskim/
Dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Jana
Kasprowicza - Nietążkowo
1031 Dzień Otwarty Szkoły.
Treningi i zawody strzeleckie
1032
Klubów Żołnierzy Rezerwy.
Obserwacja ćwiczeń
1033 poligonowych pododdziałów 12
BZ
Spotkanie integracyjne Rodzin
1034
Hospicyjnych.
marzec/kwiecień
(1dzień)
Szczecin
23.04; 14.05;18.06;
16.07; 27.08; 10.09;
15.10; 19.11.
Szczecin - Strzelnica
Krzekowo
kwiecień - czerwiec
(1 dzień)
CSWL Drawsko
Pomorskie
kwiecień
(1 dzień)
Szczecin
1035 Dzień Otwarty Szkoły.
19.05.
Choszczno
1036 Dzień Otwarty Szkoły.
maj
(1 dzień)
Police
Szkolenie klas o profilu służb
mundurowych w ramach lekcji
1037
przysposobienia obronnego i
edukacji dla bezpieczeństwa.
maj
(1 dzień)
Szczecin
1038 Obchody Dnia Dziecka.
01.06
Szczecin
1039
Obchody Dnia Dziecka – Festyn
Służb Mundurowych.
01.06
Szczecin
„Wesoły Dzień Dziecka”
1040
Szczecin 2016.
02 – 05.06.
Szczecin
1041 Obchody Dnia Dziecka.
04.06.
Police
Pokaz statyczny indywidualnego wyposażenia i
uzbrojenia drużyny. Organizacja stoiska
promocyjnego.
12.BZ (12DZ)
Szczecin
Dyrektor SP 69 im.
mjr H. Sucharskiego
w Szczecinie
Udostępnienie terenu wojskowego –strzelnica na
podstawie umowy z RZI Szczecin.
( 80 osób)
12.BZ (12DZ)
Szczecin
Zachodniopomorska
Organizacja Wojewódzka Ligi
Obrony Kraju
w Szczecinie
Wydzielenie 1 instruktora w charakterze opiekuna
grupy (ok. 20 uczniów)
12.BZ (12DZ)
Szczecin
Dyrektor SP 69 im.
mjr H. Sucharskiego
w Szczecinie
Udostępnienie terenu strzelnicy w celu organizacji
spotkania integracyjnego.
Pokaz strzelania wykonany przez żołnierzy w oparciu
o trenażer” Śnieżnik”,
(dla ok. 30 osób)
Pokaz statyczny sprzętu: DANA, WD, pokaz
indywidualnego wyposażenia i uzbrojenia drużyny.
Organizacja stoiska promocyjnego.
Pokaz statyczny: pokaz indywidualnego
wyposażenia i uzbrojenia drużyny.
Organizacja stoiska promocyjnego
Pokaz strzelania wykonany przez żołnierzy w oparciu
o trenażer” Śnieżnik”. Wykonanie praktycznego
strzelania przez uczniów.
(ok. 50 osób)
Pokaz statyczny sprzętu: KTO Rosomak, pokaz
indywidualnego wyposażenia i uzbrojenia drużyny.
Organizacja stoiska promocyjnego.
Pokaz statyczny sprzętu: KTO Rosomak, pokaz
indywidualnego wyposażenia i uzbrojenia drużyny.
Organizacja stoiska promocyjnego.
Przygotowanie i wydanie grochówki ze środków
sfinansowanych przez organizatora
Udzielenie pomocy organizacyjnej i logistycznej
podczas prowadzenia zajęć. Zapewnienie
odpłatnego zakwaterowania i wyżywienia w oparciu o
budynki i stołówkę jednostki na podstawie umowy z
RZI Szczecin,. Pokaz statyczny sprzętu
znajdującego się na wyposażeniu jednostki.
Udostępnienie obiektów sportowych wraz z
instruktorami celem przeprowadzenia zawodów
sportowych dla dzieci.
Pokaz statyczny sprzętu: KTO Rosomak, pokaz
indywidualnego wyposażenia i uzbrojenia drużyny.
Organizacja stoiska promocyjnego.
Strona 136
Fundacja
Zachodniopomorskiego
Hospicjum Dla Dzieci i
Dorosłych - Szczecin
12.BZ (12DZ)
Szczecin
12.BZ (12DZ)
Choszczno
Dyrektor ZS Nr 1 im. Bolesława
Krzywoustego w Choszcznie
12.BZ (12DZ)
Szczecin
Dyrektor Zespołu Szkół im.
Ignacego Łukasiewicza w
Policach
Dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Jana
Kasprowicza - Nietążkowo
12.BZ (12DZ)
Szczecin
Dyrektor ZSO Nr 4
w Szczecinie
12.BZ (12DZ)
Szczecin
12.BZ (12DZ)
Szczecin
12.BZ (12DZ)
Szczecin
12.BZ (12DZ)
Szczecin
15 WOG
Dyrektor SP 69 im.
mjr H. Sucharskiego
w Szczecinie
15 WOG
Stowarzyszenie Rodzin
Poległych Żołnierzy „Pamięć i
Przyszłość”
- Elbląg
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi
Polickiej „Skarb”
- Police
Szkolenie klas o profilu służb
mundurowych w ramach lekcji
1042
przysposobienia obronnego i
edukacji dla bezpieczeństwa.
Obóz szkolenia wojskowego dla
1043 uczniów o profilu służb
mundurowych.
1044 Piknik Rodzin Hospicyjnych.
1045 XIX Gra Terenowa SELEKCJA.
1046
Obóz szkoleniowy
UKS SPARTAKUS.
1047
Polsko – Niemieckie Lato z
Węgorzem 2016.
czerwiec
(5 dni)
CSWL Drawsko
Pomorskie
Udzielenie pomocy organizacyjnej i logistycznej
podczas prowadzenia zajęć. Wydzielenie
instruktorów ze sprzętem wojskowym niezbędnym do
przeprowadzenia zajęć ogólnowojskowych
Zakwaterowanie w oparciu o namioty. Zapewnienie
odpłatnego wyżywienia. Udostępnienie poligonowej
bazy szkoleniowej – pas taktyczny.
(ok. 50 uczniów)
12.BZ (12DZ)
Szczecin
16 WOG
Dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Jana
Kasprowicza - Nietążkowo
14-15.06.
Choszczno
Udzielenie pomocy organizacyjnej i logistycznej przy
organizacji obozu. Umożliwienie zakwaterowania w
budynku koszarowym i odpłatnego wyżywienia na
podstawie umowy z RZI Szczecin. Udostępnienie
bazy szkoleniowej, (plac musztry, hala sportowa,
PCT, strzelnica). Wydzielenie instruktorów ze
sprzętem wojskowym niezbędnym do
przeprowadzenia zajęć ogólnowojskowych.
(ok. 30 uczniów)
12.BZ (12DZ)
Choszczno
15 WOG
Dyrektor ZS Nr 1 im. Bolesława
Krzywoustego w Choszcznie
15 WOG
Fundacja
Zachodniopomorskiego
Hospicjum dla dzieci i dorosłych
- Szczecin
czerwiec
(1 dzień)
Szczecin
27.06 – 03.07
2 etap OSWL
Oleszno/Jaworze/
czerwiec – lipiec
3 terminy po 2 dni
Kobylanka
24.07
Węgorzyno
VI Bieg Szlakiem Dzika
1048 II Ekstremalny Dzikobieg
III Bieg Szlakiem Małego Dzika.
20 - 21.08
Police
Piknik militarny z okazji Święta
1049 Wojska Polskiego i Dnia
Lotnictwa.
27.08.
Piła
Udostępnienie terenu strzelnicy w celu organizacji
pikniku na podstawie umowy z RZI Szczecin. Pokaz
statyczny sprzętu: KTO Rosomak, pokaz
indywidualnego wyposażenia i uzbrojenia drużyny.
Organizacja stoiska promocyjnego.
Przygotowanie i wydanie grochówki ze środków
Wydzielenie KTO Rosomak wraz z drużyną celem
pozoracji działań.
Pokaz statyczny KTO Rosomak oraz wyposażenia i
uzbrojenia drużyny,
Udzielenie pomocy w postaci wydzielenia
instruktorów wraz z niezbędnym wyposażeniem do
przeprowadzenia zajęć:
- udzielanie pierwszej pomocy
- nauka celowania
- szkolenia fizycznego
Pokaz statyczny sprzętu: KTO Rosomak, pokaz
indywidualnego wyposażenia i uzbrojenia drużyny.
Organizacja stoiska promocyjnego.
Wystawienie asysty honorowej przy Pomniku
Poległych w Służbie Rzeczypospolitej
Wydzielenie pojazdów ciężarowo – terenowych – 2
szt. motocykl – 2 szt. Użyczenie 5 namiotów NS.
Wydzielenie 10 żołnierzy do regulacji ruchu.
Przygotowanie i wydanie grochówki ze środków
sfinansowanych przez organizatora
Pokaz statyczny sprzętu: KTO Rosomak, pokaz
indywidualnego wyposażenia i uzbrojenia drużyny.
Organizacja stoiska promocyjnego.
Strona 137
12.BZ (12DZ)
Szczecin
12.BZ (12DZ)
Szczecin
Fundacja „EDUKACJA DLA
SPOŁECZEŃSTWA” Warszawa
12.BZ (12DZ)
Szczecin
Uczniowski Klub Sportowy
„SPARTAKUS” - Kobylanka
12.BZ (12DZ)
Stargard
Burmistrz Gminy Węgorzyno
12.BZ (12DZ)
Szczecin
12.BZ (12DZ)
Stargard
15 WOG
Stowarzyszenie Klub Biegowy
„DZIK” - Police
Dowódca Garnizonu Piła
Rajdowe mistrzostwa
1050 samochodów terenowych „Baja
Poland 2016”.
1051
Obchody 70 rocznicy wyzwolenia
Polic.
Zimowe zawody użyteczno –
1052
bojowe.
1053
Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy
Szkolenie z przedmiotów
1054 ogólnowojskowych klas o profilu
wojskowym
Szkolenie z przedmiotów
1055 ogólnowojskowych klas o profilu
wojskowym
Obchody 97 rocznicy walk
1056 powstańczych
w Kargowej.
sierpień – wrzesień Udostępnienie terenu do rozegrania odcinków
( 4 dni )
specjalnych rajdu i stref serwisowych na podstawie
Szczecin
umowy z RZI Szczecin.
Pokaz statyczny sprzętu: KTO Rosomak, pokaz
24.09.
indywidualnego wyposażenia i uzbrojenia drużyny.
Police
Organizacja stoiska promocyjnego.
Udzielenie pomocy organizacyjnej przy organizacji
grudzień
zawodów. Udostępnienie placu ćwiczeń taktycznych
(1 dzień)
na podstawie umowy z RZI Szczecin, Wydzielenie
Stargard
instruktorów ze sprzętem wojskowym niezbędnym do
przeprowadzenia zawodów.
Wydanie grochówki z kuchni polowej oraz
organizacja pokazu statycznego sprzętu i
wyposażenia wojskowego. Pokaz sprzętu
wojskowego:
10.01
WR – 40 LANGUSTA – 1 szt.
Sulechów
ZWD – 1 – 1 szt. BAR – 1 szt.
Broń strzelecka (kbs beryl, PM-84).
Wyposażenie rozpoznawcze (APDR, PAB2A), KPŻ 100 wraz z obsługą. Stoisko promujące NSR i
zawodową służbę wojskową
Wydzielenie 4 instruktorów ze sprzętem wojskowym
do zabezpieczenia szkolenia: PAB - 3 szt., TAP - 6
szt., PKL - 3 szt., OP 1 - 30 szt., MP -5 - 30 szt., rdst.
styczeń - grudzień
- 3 szt., IZS - 2 szt., Dp -75 - 1 szt., PCHR - 1
(3 godz. lekcyjne w
szt.,Kbks - 3 szt., urządzenie trenigowe Cyklop - 1
miesiącu)
szt.., granatu szkolne - 3 szt., amunicja - 5,62 mm
Sulechów
długi - 800 szt., kbk AKM - 3 szt., P -84- 3 szt., PK 1 szt., pist. Sygn. - 1 szt., mapy tograficzne - 10 szt.,
NCP - 3 szt.
Wydzielenie 4 instruktorów ze sprzętem wojskowym
do zabezpieczenia szkolenia: PAB - 3 szt., TAP - 6
szt., PKL - 3 szt., OP 1 - 30 szt., MP -5 - 30 szt., rdst.
styczeń - grudzień
- 3 szt., IZS - 2 szt., Dp -75 - 1 szt., PCHR - 1
(3 godz. lekcyjne w
szt.,Kbks - 3 szt., urządzenie trenigowe Cyklop - 1
miesiącu)
szt.., granatu szkolne - 3 szt., amunicja - 5,62 mm
Sulechów
długi - 800 szt., kbk AKM - 3 szt., P -84- 3 szt., PK 1 szt., pist. Sygn. - 1 szt., mapy tograficzne - 10 szt.,
NCP - 3 szt.
Prezentacja sprzętu wojskowego
WR – 40 LANGUSTA – 1 szt.
ZWD – 1 – 1 szt.
luty (1 dzień)
BAR – 1 szt.
Kargowa
Broń strzelecka (kbs beryl, PM-84)
Wyposażenie rozpoznawcze (APDR, PAB2A).
Stoisko promujące NSR i zawodową służbę
wojskową.
Strona 138
12.BZ (12DZ)
Szczecin
CSWL Drawsko
Pomorskie
Fundacja Baja Poland
12.BZ (12DZ)
Szczecin
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi
Polickiej „Skarb”
- Police
12.BZ/2bsap
(12DZ)
Stargard
Dyrektor II Liceum
Ogólnokształcącego im.
Cypriana Kamila Norwida w
Stargardzie Szczecińskim
5 pa (12DZ)
Sulechów
44 WOG
Burmistrz Sulechowa
5 pa (12DZ)
Sulechów
44 WOG
Dyrektor LO
w Sulechowie
5 pa (12DZ)
Sulechów
44 WOG
Dyrektor Zespołu Szkół
Technicznych w Zileonej Górze
5 pa (12DZ)
Sulechów
44 WOG
Urząd Miejski/Gmina Kargowa
1057
Piknik wojskowy
z artylerzystami.
1058 Strzelania dla członków związku.
Wycieczka i zwiedzanie
1059 5 pa oraz muzeum wojska w
Dżonowie.
marzec (1 dzień)
Kalsk
maj - czerwiec
(po 1 dniu)
Sulechów
marzec
(1 dzień) 1060 Trening strzelecki członków koła
kwiecień
(1 dzień)
Sulechów
Zawody strzeleckie z broni
małokalibrowej i pneumatycznej
1061
dla dorosłych i młodzieży
szkolnej. Treningi strzeleckie.
kwiecień, czerwiec,
wrzesień, październik
(po 1 dniu)
Sulechów
1062
Wycieczka: Pętla Boryszyńska,
JW. Międzyrzecz.
1063
Wyjazdowe zebranie
sprawozdawczo-wyborcze
1064 Udział w Dniu Sulechowa
1065
Uroczystości rocznicowe
powstania Bractwa Strzeleckiego
Przygotowanie drużyn
1066 z klas wojskowych
do zawodów sprawnościowych.
1067
Wyjazd klas wojskowych na OSF
4. paplot.
1068
Zawody strzeleckie o tytuł króla
kurkowego
czerwiec
(1 dzień)
Sulechów
maj
(3 dni)
OSP Toruń
maj
(1 dzień)
Sulechów
maj
(1 dzień)
Sulechów
maj - czerwiec
(3 dni)
Czerwieńsk
czerwiec
(2 dni)
Czerwieńsk
czerwiec
(1 dzień)
Sulechów
Stoisko promujące NSR i zawodową służbę
wojskową.
Pokaz udzielania pierwszej pomocy medycznej - 1
ratownik medyczny, pokaz uzbrojenia i wyposażenia
indywidualnego żołnierza.
Udostępnienie strzelnicy garnizonowej.
Wydzielenie: kbkAK – 6 szt.
Pistolet P-84 - 4 szt. Amunicja: 9 mm nb pist. - 150
szt., 7,62 mm - 800 szt. Umowa z RZI
5 pa (12DZ)
Sulechów
Rada Sołecka Kalsk
5 pa (12DZ)
Sulechów
Prezes Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego im 45 Pułku
Lotnictwa Myśliwskiego
Zapewnienie transportu – autokar z kierowcą.
5 pa (12DZ)
Sulechów
Prezes Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego im 45 Pułku
Lotnictwa Myśliwskiego
Udostępnienie strzelnicy garnizonowej. Umowa z RZI
5 pa (12DZ)
Sulechów
Prezes WKŁ Diana Sulechów
Udostępnienie strzelnicy garnizonowej. Broń
sportowa – 6 szt.
Pistolet P-83 – 4 szt. Amunicja : 9 mm nb pist. - 450
szt., 5,6 mm - 2500 szt. Wydzielenie 6 instruktorów
oraz zabezpieczenie medyczne.
Umowa z RZI
5 pa (12DZ)
Sulechów
Zapewnienie transportu – autokar z kierowcą.
5 pa (12DZ)
Sulechów
Zapewnienie transportu: autokar z kierowcą
5 pa (12DZ)
Sulechów
44 WOG
5 pa (12DZ)
Sulechów
44 WOG
Burmistrz Sulechowa
5 pa (12DZ)
Sulechów
44 WOG
Prezes Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego Babimost
Wydzielenie instruktorów - 5 żołnierzy,
Zabezpieczenie transportu - wydzielenie autobusu.
5 pa (12DZ)
Sulechów
44 WOG
Dyrektor LO
w Sulechowie
Wydzielenie instruktorów - 5 żołnierzy,
Zabezpieczenie transportu - wydzielenie autobusu.
5 pa (12DZ)
Sulechów
44 WOG
Dyrektor LO
w Sulechowie
Udostępnienie: strzelnicy garnizonowej, kuchni
polowej,15 stołów, 60 krzeseł, 3 namioty.
Zabezpieczenie transportu - samochód ciężarowy.
5 pa (12DZ)
Sulechów
44 WOG
Prezes Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego Babimost
Pokaz sprzętu wojskowego:
WR – 40 LANGUSTA – 1 szt. ZWD – 1 – 1 szt. BAR
– 1 szt. Broń strzelecka (kbs beryl, PM-84).
Wyposażenie rozpoznawcze (APDR, PAB2A),
stoisko promujące NSR i zawodową służbę
wojskową.
Udostępnienie strzelnicy garnizonowej. Pomoc w
zabezpieczeniu logistycznym: 4 namioty, 12 stołów,
60 krzeseł, kuchnia polowa, wydzielenie samochodu
ciężarowego.Umowa z RZI
Strona 139
44 WOG
Liga Obrony Kraju Zarząd
Rejonowy
w Zielonej Górze O.Sulechów
Prezes Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego im 45 Pułku
Lotnictwa Myśliwskiego
Prezes Stowarzyszenia Polskich
Artylerzystów
Oddział Sulechów
1069
XXVII Bieg Uliczny im. Janusza
Kusocińskiego
czerwiec
(1 dzień)
Sulechów
1070
Festyn integracyjny pn. "Różne
mundury - wspólne ideały"
czerwiec
(1 dzień)
Sulechów
I Ogólnopolski Turniej Sportów
1071 Obronnych Stowarzyszenia
"Rodzina Wojskowa"
czerwiec
(3 dni)
Wałcz
1072 Flis Odrzański
lipiec
(1 dzień)
Cigacice
1073 Festyn słuzb mundurowych
lipiec
(1 dzień)
Klępsk
1074 Budowa stanic harcerskich.
lipiec
(3 dni)
Uście, Niesulice
Wydanie grochówki oraz organizacja pokazu
statycznego sprzętu i wyposażenia wojskowego.
Prezentacja sprzętu wojskowego
WR – 40 LANGUSTA – 1 szt.
ZWD – 1 – 1 szt.
BAR – 1 szt.
Broń strzelecka (kbs beryl, PM-84)
Wyposażenie rozpoznawcze (APDR, PAB2A).
Stoisko promujące NSR i zawodową służbę
wojskową.
Prezentacja sprzętu wojskowego
WR – 40 LANGUSTA – 1 szt.
ZWD – 1 – 1 szt.
BAR – 1 szt.
Broń strzelecka (kbs beryl, PM-84)
Wyposażenie rozpoznawcze (APDR, PAB2A)
Stoisko promujące NSR i zawodową służbę
wojskową. Wydzielenie 4 żołnierzy - instruktorów z
wyposażeniem.
Zapewnienie transportu: samochód z kierowcą.
Pomoc techniczna: przewóz materiałów i sprzętu,
montaż i demontaż urządzeń - (10 osób, pojazd
STAR 266).
Stoisko promujące NSR i zawodową służbę
wojskową.
Pomoc techniczna: przewóz materiałów i sprzętu,
montaż i demontaż urządzeń - (10 żołnierzy, pojazd
STAR 266). Pokaz sprzętu wojskowego:
WR – 40 LANGUSTA – 1 szt.
ZWD – 1 – 1 szt.
BAR – 1 szt.
Broń strzelecka (kbs beryl, PM-84) Wyposażenie
rozpoznawcze (APDR, PAB2A) Stoisko promujące
NSR i zawodową służbę wojskową.
Pomoc organizacyjna: wydzielenie 15 żołnierzy
oraz samochód ciężarowy.
Strona 140
Dyrektor Zespołu Szkół
w Sulechowie
5 pa (12DZ)
Sulechów
5 pa (12DZ)
Sulechów
Komendant Hufca ZHP
5 pa (12DZ)
Sulechów
Przewodnicząca
Stowarzyszenia "Rodzina
Wojskowa" przy JW. 4408
Sulechów
5 pa (12DZ)
Sulechów
Burmistrz Sulechowa
Liga Morska i Rzeczna
5 pa (12DZ)
Sulechów
Burmistrz Sulechowa
5 pa (12DZ)
Sulechów
44 WOG
Chorągiew ZHP
Ziemi Lubuskiej
1075
Uroczysta zbiórka z okazji
Święta Wojska Polskiego
1076 Dożynki gminne
1077
Obchody Święta Wojska
Polskiego
Święto Lotnictwa, rocznica
1078 otrzymania sztandaru przez
ZŻWP w Babimoście
1079 Likwidacja stanic harcerskich.
15 sierpień
Sulechów
sierpień
(1 dzień)
Sulechów
sierpień
(1 dzień)
Kalsk
sierpień
(1 dzień)
Babimost
sierpień
(3 dni)
Uście, Niesulice
Wydanie grochówki oraz organizacja pokazu
statycznego sprzętu i wyposażenia wojskowego.
Wydzielenie i uzbrojenie indywidualne żołnierza oraz
sprzętu wojskowy:
WR – 40 LANGUSTA – 1 szt.
ZWD – 1 – 1 szt.
BAR – 1 szt.
Broń strzelecka (kbs beryl, PM-84)
Wyposażenie rozpoznawcze (APDR, PAB2A)
Stoisko promujące NSR i zawodową służbę
wojskową.
Pokaz sprzętu wojskowego:
WR – 40 LANGUSTA – 1 szt.
ZWD – 1 – 1 szt.
BAR – 1 szt.
Broń strzelecka (kbs beryl - 2szt, PM-84 - 2szt)
Wyposażenie rozpoznawcze (APDR, PAB2A).
Stoisko promujące NSR i zawodową służbę
wojskową.
Wydanie grochówki (przygotowanej z produktów
organizatora) oraz organizacja pokazu statycznego
sprzętu i wyposażenia wojskowego. Prezentacja
sprzętu wojskowego
WR – 40 LANGUSTA – 1 szt.
ZWD – 1 – 1 szt.
BAR – 1 szt.
Broń strzelecka (kbs beryl, PM-84)
Wyposażenie rozpoznawcze (APDR, PAB2A)
Stoisko promujące NSR i zawodową służbę
wojskową. Pokaz udzielania pierwszej pomocy
medycznej - 1 ratownik medyczny
Wydanie grochówki (przygotowanej z produktów
organizatora) oraz organizacja pokazu statycznego
sprzętu i wyposażenia wojskowego. Prezentacja
sprzętu wojskowego
WR – 40 LANGUSTA – 1 szt.
ZWD – 1 – 1 szt.
BAR – 1 szt.
Broń strzelecka (kbs beryl, PM-84)
Wyposażenie rozpoznawcze (APDR, PAB2A)
Stoisko promujące NSR i zawodową służbę
wojskową. Pokaz udzielania pierwszej pomocy
medycznej - 1 ratownik medyczny
Pomoc organizacyjna: wydzielenie 15 żołnierzy
oraz samochód ciężarowy.
Strona 141
5 pa (12DZ)
Sulechów
Burmistrz Sulechowa
5 pa (12DZ)
Sulechów
Burmistrz Sulechowa
5 pa (12DZ)
Sulechów
Rada Sołecka Kalsk
5 pa (12DZ)
Sulechów
Prezes Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego im 45 Pułku
Lotnictwa Myśliwskiego
5 pa (12DZ)
Sulechów
44 WOG
Chorągiew ZHP Ziemi Lubuskiej
1080 Obchody rocznicy powstania koła
1081
Spotkanie integracyjne członków
stowarzyszenia
Zawody strzeleckie o tytuł "Króla
1082
żniwnego"
1083
V LOTTO Półmaraton
Zielonogórski
wrzesień
(1 dzień)
Sulechów
wrzesień
(1 dzień)
Sulechów
Pomoc w zabezpieczeniu logistycznym: użyczenie
kuchni polowej, 15 stołów, 60 krzeseł, 3 namiotów.
Zabezpieczenie transportu - samochód ciężarowy.
Pomoc w zabezpieczeniu logistycznym: użyczenie
kuchni polowej, 15 stołów, 60 krzeseł, 3 namiotów.
Zabezpieczenie transportu - samochód ciężarowy.
wrzesień
(1 dzień)
Sulechów
wrzesień
(1 dzień)
Zielona Góra
Podróż historyczno-wojskowa 1084
"Miasto Warszawa"
wrzesień (3 dni)
Warszawa
Udział młodzieży w zawodach
1085 sportowo-obronnych 23 pa w
Bolesławcu.
wrzesień
(2 dni)
Bolesławiec
Wycieczka turystyczno 1086 krajoznawcza pn."Sulechów i
okolice".
5 pa (12DZ)
Sulechów
44 WOG
Prezes WKŁ Diana Sulechów
5 pa (12DZ)
Sulechów
44 WOG
Prezes Stowarzyszenia Polskich
Artylerzystów Oddział Sulechów
Udostępnienie strzelnicy garnizonowej oraz
użyczenie: 3 namioty, 15 stołów, 60 krzeseł, kuchnia
polowa. Zabezpieczenie transportu - samochód
ciężarowy. Umowa z RZI
5 pa (12DZ)
Sulechów
44 WOG
Prezes Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego Babimost
Organizacja pokazu statycznego sprzętu i
wyposażenia wojskowego. Prezentacja sprzętu
wojskowego:
WR – 40 LANGUSTA – 1 szt.
ZWD – 1 – 1 szt.
BAR – 1 szt.
Broń strzelecka (kbs beryl, PM-84)
Wyposażenie rozpoznawcze (APDR, PAB2A).
Stoisko promujące NSR i zawodową służbę
wojskową. Użyczenie 3 namiotów.
5 pa (12DZ)
Sulechów
44 WOG
Prezes Stowarzyszenia Biegam Pomagam
Zapewnienie transportu: autokar z kierowcą.
5 pa (12DZ)
Sulechów
Wydzielenie 5 instruktorów.
Zabezpieczenie transportu - autokar.
5 pa (12DZ)
Sulechów
wrzesień
(1 dzień)
Zapewnienie transportu: autokar z kierowcą.
Okolice Sulechowa
Pomoc w zabezpieczeniu logistycznym: namioty,
Spotkanie integracyjne członków październik (1 dzień) stoły, krzesła, kuchnia polowa, przewóz urządzeń 1087
stowarzyszenia
Stanica Babimost Star 266, 10 żołnierzy,15 stołów, 60 krzeseł,
3 namioty.
Wojskowa asysta honorowa. Organizacja pokazu
statycznego sprzętu i wyposażenia wojskowego.
Prezentacja sprzętu wojskowego
WR – 40 LANGUSTA – 1 szt.
listopad
ZWD – 1 – 1 szt.
1088 Obchody Święta Niepodległości
(1 dzień)
BAR – 1 szt.
Wielichowo
Broń strzelecka (kbs beryl, PM-84)
Wyposażenie rozpoznawcze (APDR, PAB2A)
Stoisko promujące NSR i zawodową służbę
wojskową.
Strona 142
Przewodnicząca
Stowarzyszenia "Rodzina
Wojskowa" przy JW. 4408
Sulechów
44 WOG
Dyrektor LO
w Sulechowie
Przewodnicząca
Stowarzyszenia "Rodzina
Wojskowa" przy JW. 4408
Sulechów
5 pa (12DZ)
Sulechów
5 pa (12DZ)
Sulechów
44 WOG
Prezes Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego Babimost
5 pa (12DZ)
Sulechów
44 WOG
Burmistrz Wielichowa
1089
Podróż dydaktycza - "Zawód żołnierz"
1090 Wycieczka na poligon
1091
Podróż dydaktycza - "Zawód żołnierz"
1092
Centralne obchody Święta
Artylerii
Programowe szkolenie klas o
1093 profilu wojskowym z
przedmiotów ogolnowjskowych.
listopad
(1 dzień)
Drawsk Pomorskie
listopad
(1 dzień)
Drawsk Pomorskie
listopad
(1 dzień)
Drawsk Pomorskie
grudzień
(3 dni)
OSP Toruń
styczeń - grudzień
(2 -razy w miesiącu)
Biały Bór
Programowe szkolenie klas o
1094 profilu wojskowym z
przedmiotów ogolnowjskowych
styczeń - grudzień
(1 raz w miesiącu)
Koszalin
Szkolenie strzeleckie z
1095
karabinka sportowego kbks
styczeń -grudzień
(6 dni)
Koszalin
1096
Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy
1097 Zimowisko harcerskie
1098 Szkolenie teoretyczne
Rocznica Marszu Śmierci w
1099 Obozie Jenieckim Stalag Luft
Modrolesie
1100 Turniej Strzelecki
IV Rajd szlakiem walk i Armii
1101 Wojska Polskiego na Wale
Pomorskim
1102
Wizyta uczniów w szkole
podoficerskiej w Poznaniu
10.01
Koszalin
03 - 07.02
Koszalin-powiat
koszaliński
luty
(2 dni)
Koszalin
02.02
Modrolas koło
Tychowa
12.02
Konikowo
04-06.03
Koszalin - Okonek Szwecja - Wałcz Koszalin
marzec
(1 dzień)
Poznań
Zapoznanie ze szkoleniem pododdziałów 5 Lpa
w warunkach poligonowych.
Transport - autokar.
5 pa (12DZ)
Sulechów
Zapewnienie transportu: autokar z kierowcą
5 pa (12DZ)
Sulechów
Zapoznanie ze szkoleniem pododdziałów 5 Lpa
w warunkach poligonowych.
Transport - autokar.
5 pa (12DZ)
Sulechów
44 WOG
Dyrektor Zespołu Szkół
Technicznych w Zileonej Górze
Zapewnienie transportu: autokar z kierowcą
5 pa (12DZ)
Sulechów
44 WOG
Prezes Stowarzyszenia Polskich
Artylerzystów
Oddział Sulechów
Wydzielenie dwóch instruktorów celem
przeprowadzenia zajęć praktycznych i poglądowych.
Transport żołnierzy.
8 pplot (12DZ)
Koszalin
Wydzielenie instruktorów do przeprowadzenia zajęć
praktycznych młodzieży klas wojskowych z zakresu
taktyki prowadzenia działań bojowych, łączności,
powszechnej obrony przeciwlotniczej, obrony
przeciwchemicznej, pierwszej pomocy
przedmedycznej ,terenoznawstwa, SERE,
elementów samoobrony. 8 pplot (12DZ)
Koszalin
Wydzielenie 6 instruktorów. Zabezpieczenie amunicji
5,6 mm - 1500 szt. oraz zabezpieczenie medyczne.
Udostępnienie Strzelnicy Garnizonowej (na
podstawie umowy z RZI)
Wydzielenie trenażeru "CYKLOP" oraz wystawienie
stanowiska promocyjnego.
44 WOG
Dyrektor LO
w Sulechowie
Prezes Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego
w Sulechowie
Zespół Szkół im. Oskara
Langego Biały Bór
VI Liceum Ogólnokształcące
Koszalin
8 pplot (12DZ)
Koszalin
VI Liceum Ogólnokształcące
Koszalin
8 pplot (12DZ)
Koszalin
Związek Strzelecki "STRZELEC"
Wydzielenie trzech autokarów oraz pojazdu STAR
266 celem przewiezienia harcerzy oraz wyposażenia
8 pplot (12DZ)
Koszalin
Hufiec Ziemi Koszalińskiej ZHP
Wydzielenie 4 instruktorów do szkolenia klas klas
mundurowych z przedmiotów ogólnowojskowych.
8 pplot (12DZ)
Koszalin
Informatyczne Liceum
Ogólnokształcące "Computer
College", Koszalin
Wydzielenie pojazdów do przewozu kompanii
honorowej oraz orkiestry wojskowej.
8 pplot (12DZ)
Koszalin
Wydzielenie trenażeru "CYKLOP" oraz wystawienie
stanowiska promocyjnego.
8 pplot (12DZ)
Koszalin
Związek Strzelecki "STRZELEC"
Wydzielenie 3 samochodów ciężarowo - terenowych
do przewozu wyposażenia i uczestników Rajdu.
8 pplot (12DZ)
Koszalin
Bałtyckie Stowarzyszenie
Miłośników Historii "PERUN"
Zabezpieczenie autokaru dla uczniów na trasie Biały
Bór - Poznań
8 pplot (12DZ)
Koszalin
Zespół Szkół im. Oskara
Langego, Biały Bór
Strona 143
Orkiestra
Wojskowa z
Koszalina wg
decyzji DGW
Bałtyckie Stowarzyszenie
Miłośników Historii "PERUN"
1103 Szkolenie strzeleckie
Przeprowadzenie zajęć
1104
ogólnowojskowych
1105
Dni Otwarte Zespołu Szkoł im.
Oskara Langego.
1106 Dzień Otwarty Szkoły
1107 Szkolenie z musztry
1108 Przeprowadzenie zajęć z WF.
1109
71 rocznica forsowania Nysy
Łużyckiej
1110 Harcerski Biwak Majowy
1111 Przeprowadzenie zajęć z musztry
Przygotowanie reprezentacji
szkoły do wieloboju sportowo1112
obronnego „Sprawni jak
żołnierze 2016”
Przygotowanie reprezentacji
szkoły do wieloboju sportowo1113
obronnego „Sprawni jak
żołnierze 2016”
71 rocznica zakończenia II
1114
Wojny Światowej w Europie
25.03
(1 dzień)
Koszalin
marzec, kwiecień,
maj
(3 x 1 dzień)
Koszalin
kwiecień
(1dzień)
Koszalin
kwiecień
(1dzień)
Koszalin
kwiecień
(1dzień)
Koszalin
Wydzielenie strzelnicy (na podstawie umowy z RZI)
z zabezpieczeniem technicznym i medycznym.
Wydzielenie 8 instruktorów. Zabezpieczenie broni z
amunicją: kbk AK/AKMS - 7,62 mm wz.43 - 450szt.;
pistolet maszynowy PM-63/M-84 - 9 mm wz.93 (para)
- 450szt.; pistolet P-83/P-64 - 9 mm poc. P
(makarowa) - 400szt
8 pplot (12DZ)
Koszalin
Związek Strzelecki "STRZELEC"
Przeprowadzenie zajęć ogólnowojskowych
8 pplot (12DZ)
Koszalin
Zespół Szkół im. Oskara
Langego, Biały Bór
Pokaz statyczny sprzętu; ZUR 2KG, IKZ, CYKLOP
8 pplot (12DZ)
Koszalin
Zespół Szkół im. Oskara
Langego, Biały Bór
Wystawienie stanowiska promocyjnego z Pułku oraz
pokaz statyczny sprzętu: ZUR 2KG, IKZ, CYKLOP
8 pplot (12DZ)
Koszalin
VI Liceum Ogólnokształcące
Koszalin
Wydzielenie instruktorów do szkolenia
8 pplot (12DZ)
Koszalin
Informatyczne Liceum
Ogólnokształcące "Computer
College", Koszalin
FO-ECE
Prywatne Liceum
Ogólnokształcące,
Koszalin
16.04
Unieście
Wydzielenie pięciu instruktorów do przeprowadzenia
zajęć na hali sportowej (oddzielna umowa z RZI) lub
OSF. Przeprowadzenie zajęć zapoznawczych z BTS
i BTZ
Zabezpieczenie nagłośnienia i obsługi. Wydzielenie
autokaru.
30.04 - 03.05
Koszalin
Zapewnienie transportu poprzez wydzielenie trzech
autokarów oraz pojazdu STAR 266.
8 pplot (12DZ)
Koszalin
Hufiec Ziemi Koszalińskiej ZHP
Wydzielenie instruktorów celem przygotowania
młodzieży z zakresu musztry indywidualnej i
zbiorowej
8 pplot (12DZ)
Koszalin
VI Liceum Ogólnokształcące
Koszalin
Wydzielenie 4 instruktorów. Zabezpieczenie
transportu reprezentacji szkoły na trasie: Koszalinstrzelnica garnizonowa- Koszalin (ok. 20 uczniów)
8 pplot (12DZ)
Koszalin
FO-ECE
Prywatne Liceum
Ogólnokształcące,
Koszalin
Wydzielenie 4 instruktorów do szkolenia
reprezentacji szkoły.
8 pplot (12DZ)
Koszalin
VI Liceum Ogólnokształcące,
Koszalin
Zabezpieczenie nagłośnienia.
8 pplot (12DZ)
Koszalin
kwiecień
(1dzień)
Koszalin
maj
(3 dni)
Koszalin
maj - czerwiec
(1 x w tygodniu)
Koszalin
maj - czerwiec
(1 x w tygodniu)
Koszalin
08.05
Koszalin
Strona 144
8 pplot (12DZ)
Koszalin
8 pplot (12DZ)
Koszalin
17 WOG
17 WOG, CSSP,
WKU
Stowarzyszenie żołnierzy 8.
Dywizji
Stowarzyszenie żołnierzy 8.
Dywizji
1115 Szkolenie strzeleckie
13.05
Koszalin
1116 V Festiwal Modelarski
15.05
Koszalin
Darłowo
XXXIX Wojewódzkie Zawody
1117 Sprawnościowo - Obronne
"Sprawni jak Żołnierze 2016"
Szkolenie ogólnowojskowe.
1118
Strzelanie z kbks.
Zawody
1119 sportowo-obronne
Zawody Strzeleckie o Puchar
Prezesa Bałtyckiego
1120
Stowarzyszenia Miłośników
Historii "PERUN"
1121
Manewry Pomorskiego Okręgu
Strzeleckiego
Zawody Strzeleckie o Puchar
Prezesa Bałtyckiego
1122
Stowarzyszenia Miłośników
Historii "PERUN"
19 -21.05
Koszalin
czerwiec
(1dzień)
Koszalin
Czerwiec
(1 dzień)
Koszalin
17.06
Koszalin
17-19.06
Koszalin
Maszkowo
24.06
Koszalin
Wydzielenie 8 instruktorów i zabezpieczenie
medyczne. Wydzielenie strzelnicy (na podstawie
umowy z RZI). Zabezpieczenie broni z amunicją: kbk
AK/AKMS - 7,62 mm wz.43 - 450szt.; pistolet
maszynowy PM-63/M-84 - 9 mm wz.93 (para) 450szt.; pistolet P-83/P-64 - 9 mm poc. P
(makarowa) - 400szt
Wydzielenie autokaru do przewozu uczestnikow
Festiwalu Modelarskiego na trasie Koszalin Darłowo - Koszalin.
Udostępnienie Strzelnicy Garnizonowej (na
podstawie umowy z RZI), wydzielenie 10
instruktorów.
Wydanie posiłku z kuchni polowej.
Udostępnienie Strzelnicy Garnizonowej (na
podstawie umowy z RZI), wydzielenie 8 instruktorów
do szkolenia strzeleckiego. Zabezpieczenie amunicji
do kbks 750 szt oraz broni. Wydzielenie autokaru z
kierowcą do przewodu uczniów na trasie: Koszalinstrzelnica garnizonowa- Koszalin (ok. 40 uczniów)
Udostępnienie Strzelnicy Garnizonowej ( na
podstawie umowy z RZI) wyznaczenie kierownika
strzelania, punku amunicyjnego oraz obserwatorów;
wydzielenie sanitarki; zabezpieczenie broni:
8 szt. Kbk AK, 8 szt. PW; zabezpieczenie amunicji:
750 szt.- 7,62 mm wz.43, 750 szt. 9 mm nb pistoletowy, wydzielenie autobusu do
Wydzielenie 8 instruktorów. Użyczenie 9 szt - kbk
AK; 9 szt. pistolet wojskowy. Zabezpieczenie 700 szt.
7,62 mm nb z poc. P; 700 szt. 9 mm nb pistoletowy.
Wystawienie punktu promocyjnego.
8 pplot (12DZ)
Koszalin
Związek Strzelecki "STRZELEC"
8 pplot (12DZ)
Koszalin
Bałtyckie Stowarzyszenie
Miłośników Historii "PERUN"
8 pplot (12DZ)
Koszalin
8 pplot (12DZ)
Koszalin
17 WOG; CSSP
Koszalin
Zachodniopomorski Kurator
Oświaty
FO-ECE
Prywatne Liceum
Ogólnokształcące,
Koszalin
8 pplot
Zarząd Rejonowy Żołnierzy
Wojska Polskiego
8 pplot (12DZ)
Koszalin
Baltyckie Stowarzyszenie
Miłośników Historii "PERUN"
Udostępnienie terenu strzelnicy, zabezpieczenie 6
namiotów NS-10
z łózkami polowymi, wydzielenie 2 pojazdów
ciężarowo-terenowych
z kierowcami celem zabezpieczenia transportu.
8 pplot (12DZ)
Koszalin
Związek Strzelecki "STRZELEC"
Wydzielenie 8 instruktorów. Użyczenie 9 szt - kbk
AK; 9 szt. pistolet wojskowy. Zabezpieczenie 700 szt.
7,62 mm nb z poc. P; 700 szt. 9 mm nb pistoletowy.
Wystawienie punktu promocyjnego.
8 pplot (12DZ)
Koszalin
Baltyckie Stowarzyszenie
Miłośników Historii "PERUN"
Strona 145
1123 Szkolenie strzeleckie
6.07
Koszalin
Wydzielenie 8 instruktorów. Wydzielenie strzelnicy
(na podstawie umowy z RZI) z zabezpieczeniem
technicznym i medycznym. Zabezpieczenie broni z
amunicją: kbk AK/AKMS - 7,62 mm wz.43 - 450szt.;
pistolet maszynowy PM-63/M-84 - 9 mm wz.93 (para)
- 450szt.; pistolet P-83/P-64 - 9 mm poc. P
(makarowa) - 400szt
Podróż wojskowo-historyczna do
sierpień
1124 miejsc formowani 8 Dywizji
(2 dni)
Wydzielenia autokaru.
Piechoty
Koszalin-Mordy
Przygotowanie do ślubowania
wrzesień-październik Wydzielenie dwóch instruktorów celem
1125 uczniow klas pierwszych o
(2 x w tygodniu)
przeprowadzenia zajęć z musztry. Transport
profilu wojskowym
Biały Bór
żołnierzy.
Wydzielenie 8 instruktorów. Wydzielenie strzelnicy
(na podstawie umowy z RZI) z zabezpieczeniem
technicznym i medycznym. Zabezpieczenie broni z
8.09
1126 Szkolenie strzeleckie
amunicją: kbk AK/AKMS - 7,62 mm wz.43 - 450szt.;
Koszalin
pistolet maszynowy PM-63/M-84 - 9 mm wz.93 (para)
- 450szt.; pistolet P-83/P-64 - 9 mm poc. P
(makarowa) - 400szt
1127 Piknik Militarny
1128
72 rocznica sformowania 8
Dywizji Piechoty
Przeprowadzenie zajęć ze
szkolenia ogólnowojskowego i
1129
strzeleckiego.
1130 Przeprowadzenie zajęć z musztry
1131
Ślubowanie uczniów klas
pierwszych o profilu wojskowym
Rocznica bitwy pod Lenino 1132 spotkanie
z uczestnikami bitwy
Spotkanie świąteczno 1133
noworoczne
Przeprowadzenie zajęć z
1134 pierwszej pomocy
przedmedycznej
8 pplot (12DZ)
Koszalin
8 pplot (12DZ)
Koszalin
Związek Strzelecki "STRZELEC"
17 WOG
Stowarzyszenia żołnierzy 8.
Dywizji
8 pplot (12DZ)
Koszalin
Zespół Szkół im. Oskara
Langego, Biały Bór
8 pplot (12DZ)
Koszalin
Związek Strzelecki "STRZELEC"
10 batalion
łącznosci Wałcz;
104 Batalion
zabezpieczenia
Mirosławiec
17 WOG, WKU,
CSSP
11.09
Wałcz
Wydzielenie do pokazu statycznego wozu bojowego
PRWB "OSA" oraz STZ
8 pplot (12DZ)
Koszalin
11-12.09
Koszalin
Wydzielenie autokaru do przewozu członków
stowarzyszenia.
Wydzielenie 8 instruktorów. Udostępnienie Strzelnicy
Garnizonowej (na podstawie umowy z RZI).
Zabezpieczenie amunicji do kbks 750 szt oraz broni.
Wydzielenie autokaru z kierowcą do przewodu
uczniów na trasie: Koszalin-strzelnica garnizonowaKoszalin (ok. 40 uczniów)
8 pplot (12DZ)
Koszalin
8 pplot (12DZ)
Koszalin
FO-ECE
Prywatne Liceum
Ogólnokształcące,
Koszalin
Wydzielenie 4 instruktorów do szkolenia z musztry.
8 pplot (12DZ)
Koszalin
Informatyczne Liceum
Ogólnokształcące "Computer
College", Koszalin
Transport wojskowej asysty honorowej.
8 pplot (12DZ)
Koszalin
Zespół Szkół im. Oskara
Langego, Biały Bór
Nagłośnienie spotkania, wydzielenie autokaru.
8 pplot (12DZ)
Koszalin
17 WOG, CSSP
Stowarzyszenia żołnierzy 8.
Dywizji
Zabezpieczenie spotkania ( nagłośnienie, środki
multimedialne)
8 pplot (12DZ)
Koszalin
17 WOG
Stowarzyszenia żołnierzy 8.
Dywizji
październik
(1 dzień)
Koszalin
październik
(1 dzień)
Koszalin
październik
(2 dni)
Biały Bór 12.10
Koszalin
15.12
Koszalin
styczeń, luty,marzec
(2x1 dzień)
Szczecin
Oddelegowanie 3 ratowników medycznych z
wyposażeniem do ćwiczeń praktycznych.
Strona 146
12 bdow
Szczecin
Dyrektor Muzeum Ziemi
Wałeckiej
Stowarzyszenia żołnierzy 8.
Dywizji
Dyrektor Zespółu Szkół
Łączności w Szczecinie
Przeprowadzenie zajęć z
1135 pierwszej pomocy
przedmedycznej
Przeprowadzenie zajęć z
pierwszej pomocy
1136
przedmedycznej dla
przedszkolaków
Przygotowanie reprezentacji
1137 ZCEMiP do zawodów „Sprawni
jak żołnierze-2015”
Wojewódzkie Mistrzostwa
1138 Pierwszej Pomocy Czerwonego
Krzyża
Wizyta w Wyższej Szkole
1139 Oficerskiej Wojsk Lądowych we
Wrocławiu
1140 Dzień Otwarty Szkoły
maj, październik
(2x1 dzień)
Mierzyn
Oddelegowanie 3 ratowników, sanitarka, fantom
medycznych z wyposażeniem do ćwiczeń
praktycznych.
12 bdow
Szczecin
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Mierzynie im. Przyjaciół Dzieci
maj, październik
(2x1 dzień)
Szczecin
Oddelegowanie 3 ratowników medycznych,
sanitarka, fantom z wyposażeniem do ćwiczeń
praktycznych
12 bdow
Szczecin
Dyrektor Przedszkola
Publicznego nr 72
Wydzielenie 1 instruktora przygotowującego
reprezentację szkoły do konkursu.
12 bdow
Szczecin
Wydzielenie 1 instruktora przygotowującego
reprezentację szkoły do konkursu.
12 bdow
Szczecin
Nieodpłatne udostępnienie autobusu.
12 bdow
Szczecin
Pokaz sprzętu i uzbrojenia na terenie szkoły, drużyna
rozpoznawcza z bronią etatową, Honker, siatka
maskująca, 2 beczki , dwie radiostacje TRC,
2 motorole. Dwóch instruktorów z sanitarka do
pokazu pierwszej pomocy.
12 bdow
Szczecin
Dyrektor
Zachodniopomorskiego
Centrum Edukacji Morskiej
i Politechnicznej
12 bdow
Szczecin
Dyrektor Gimnazjum nr 18
w Szczecinie
styczeń-maj
(4 x miesiącu)
styczeń-maj
(4 x miesiącu)
maj
(2 dni)
Wrocław
maj
(1 dzień)
Szczecin
maj
(5 dni)
Wydzielenie autokaru z kierowcą Szczecin-Trójmiasto,
Malbork
Użyczenie nagłośnienia z obsługą, organizacja
12.05.
Uroczyste Obchody dnia Patrona
pokazu wyposażenia i uzbrojenia drużyny
(1 dzień)
1142 szkoły rozpoznawczej, wystawienie stoiska promocyjnego.
Szczecin
12 Pułku Ułanów Podolskich
Podróż historyczna młodzieży
1141
„Śladami żołnierza i rycerza”
VII Międzyszkolny Konkurs
1143 Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej
„Rogatywka”
maj
(1 dzień)
Szczecin
II Wojewódzki Konkurs
1144 Udzielania Pierwszej Pomocy dla
Młodzieży Gimnazjalnej
16.05
Szczecin
Użyczenie nagłośnienia z obsługą, organizacja
pokazu wyposażenia i uzbrojenia drużyny
rozpoznawczej, wystawienie stoiska promocyjnego.
Wykonanie pokazu dla uczestników konkursu: „
Ewakuacja rannych z pola walki”. Wydzielenie 3
żołnierzy z Zespołów Medycznych, 1 sanitarka,
fantom, wyposażenie osobiste.
Strona 147
WSO WL
Wrocław
Dyrektor
Zachodniopomorskiego
Centrum Edukscji Morskiej
Dyrektor
Zachodniopomorskiego
Centrum Edukacji Morskiej
Dyrektor
Zachodniopomorskiego
Centrum Edukacji Morskiej
12 bdow
Szczecin
Orkiestra
Wojskowa
Szczecin
Dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 68 im. 12 Pułku Ułanów
Podolskich w Szczecinie
12 bdow
Szczecin
Orkiestra
Wojskowa
Szczecin
Dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 68 im. 12 Pułku Ułanów
Podolskich w Szczecinie
12 bdow
Szczecin
Dyrektor Gimnazjum nr 18
w Szczecinie
Zabezpiecznie odpłatnych miejsc noclegowych w
koszarach 12 bdow dla ok. 100 osób.
Wyznaczenie 12 instruktorów do przeprowadzenia
zajęć ogólnowojskowych oraz szkolenia
strzeleckiego.
Zgrupowanie integracyjne klas
1145 wojskowych I, II, III na terenie
koszar jednostki wojskowej.
maj
(4 dzień)
Szczecin
Wydzielenie:
- ZWD – 2szt.,
- wózek zwijak – 6szt.
- Telefon AP82 – 12szt.
- kbk Beryl 36 szt,
- P-83 – 12 szt.
- OP1-36 szt.,
- radiostacji TRC 9 szt.,
- telefonów polowych 9 szt.,
- łącznicy 3 szt.,
- kompas AK 36 szt.
- Map ćwiczebnych w skali 1:25000 - 36 szt.
Zabezpieczenie amunicji:
Dla klasy I:
5.56 nb ślepy-2500 szt.
9nb pist. ślepy -1000 szt.
Dla klasy II i III:
5,56 nb z poc stal. RS-2000 szt.
5,56 nb z poc smug.T-73 - 1000 szt.
9nb pist. z poc P -1500 szt.
26 nb sygnałowy kpl – 10kpl.
Petardy z lontem 30 szt
Ręczny Granat Dymny RGD – 2db - 10szt.
Granat szkolny F1/ RG 42 - 12 szt.
12 bdow
Szczecin
12BZ
CSWŁi I Zegrze
Wizyta w Centrum Szkolenia
1146 wojsk Łączności i Informatyki w
Zegrzu
Maj- Czerwiec
(2 dzień)
- nieodpłatne udostępnienie autobusu
12 bdow
Szczecin
XIX Gra Terenowa SELEKCJA 1147
2 etap
27.06 – 03.07.
OSWL Drawsko
Wydzielenie 2 instruktorów z bronią AKMS i ilością
amunicji ślepej 600 szt.
12 bdow
Szczecin
Strona 148
Dyrektor
Zachodniopomorskiego
Centrum Edukscji Morskiej i
Politechnicznej
Dyrektor
Zachodniopomorskiego
Centrum Edukscji Morskiej i
Dyrektor Fundacji Paweł
Pocheć
Prowadzący Selekcję Arkadiusz
Kups
Zabezpiecznie odpłatnych miejsc noclegowych w
koszarach 12 bdow dla ok. 100 osób.
Wyznaczenie 12 instruktorów do przeprowadzenia
zajęć ogólnowojskowych oraz szkolenia
strzeleckiego. Wydzielenie: ZWD – 2szt., wózek
zwijak – 6szt. Telefon AP82 – 12szt.
kbk Beryl 36 szt, P-83 – 12 szt. OP1-36 szt.,
radiostacji TRC 9 szt., telefonów polowych 9 szt.,
łącznicy 3 szt., kompas AK 36 szt. Map ćwiczebnych
w skali 1:25000 - 36 szt.
Zabezpieczenie amunicji:
Dla klasy I:
5.56 nb ślepy-2500 szt.
9nb pist. ślepy -1000 szt.
Dla klasy II i III:
5,56 nb z poc stal. RS-2000 szt.
5,56 nb z poc smug.T-73 - 1000 szt.
9nb pist. z poc P -1500 szt.
26 nb sygnałowy kpl – 10kpl.
Petardy z lontem 30 szt
Ręczny Granat Dymny RGD – 2db - 10szt.
Granat szkolny F1/ RG 42 - 12 szt.
12 bdow
Szczecin
Programowe szkolenie klas o
1149 profilu wojskowym z
przedmiotów wojskowych
Udostepnienie terenu JW (hali sportowej, placu
musztry, sali wykładowej, sali tradycji).
wrzesień, czerwiec
Wydzielenie 7 instruktorów.
(po 1 dniu)
Użyczenie: przyrządy do nauki celowania-16 szt.,
Szczecin
maska MP 4-16 sztuk, OP-1- 16 szt., 5,56mm
karabin szturmowy wz. 96 BERYL-16szt., P83 –9szt.
12 bdow
Szczecin
Przeprowadzenie zajęć z
1150 pierwszej pomocy
przedmedycznej
wrzesień, czerwiec
Wydzielenie 3 ratowników medycznych z
(po 2 dni)
wyposażeniem do ćwiczeń praktycznych
Szczecin
12 bdow
Szczecin
Przygotowanie reprezentacji
1151 ZCEMiP do zawodów pn.
„Srebrne Muszkiety”
maj
(1 raz w tygodniu)
Szczecin
Wydzielenie 1 instruktora
12 bdow
Szczecin
Przygotowanie do
Wojewódzkiego Konkursu
1152
Musztry dla Klas o Profilu
Mundurowym.
wrzesień, czerwiec Wydzielenie 3 instruktorów musztry.
(5 dni)
Udostępnienie autobusu, do wzięcia udziału w
Szczecin
ogólnopolskim konkursie musztry
12 bdow
Szczecin
Zgrupowanie integracyjne klas
1148 wojskowych I, II, III na terenie
koszar jednostki wojskowej.
Zawody Strzeleckie Służb
1153
Mundurowych
wrzesień
(3 dni)
Szczecin
04.01
Bartoszyce
16. Dywizja Zmechanizowana - Elbląg
Udostępnienie Strzelnicy Garnizonowej, żołnierze
obsługi, zabezpieczenie medyczne (pojazd + 2)
zabezpieczenie udziału ok. 80 zawodników - 400 szt.
amunicji 7,62 mm nb wz. 43 z poc PS
Strona 149
20 BZ
Bartoszyce
12BZ
Dyrektor
Zachodniopomorskiego
Centrum Edukscji Morskiej i
Politechnicznej
Dyrektor
Zachodniopomorskiego
Centrum Edukscji Morskiej i
Politechnicznej
Dyrektor
Zachodniopomorskiego
Centrum Edukscji Morskiej i
Politechnicznej
Dyrektor
Zachodniopomorskiego
Centrum Edukscji Morskiej i
Orkiestra
Wojskowa
Szczecin
Dyrektor
Zachodniopomorskiego
Centrum Edukscji Morskiej i
Politechnicznej
Dowódcy, Szefowie, Dyrektorzy
instytucji, jednostek służb
mundurowych, Kół Łowieckich,
Urząd Miasta Bartoszyce
Zajęcia sportowe członków
04.01 - 30.12
Udostepnienie obiektów sportowych 16.bdow dla 35
1154 Elbląskiego Stowarzyszenia
(3x1godz w tygodniu) członków Elbląskiego Stowarzyszenia Generałów i
Generałów i Oficerów Starszych.
Elblag
Oficerów Starszych.
Zajęcia z POPL uczniów II klasy
1155 wojskowej Zespołu Szkół
Budowlanych w Braniewie
05.01
Braniewo
Zebranie członków Elbląskiego
1156 Klubu Orienteeringu "GRYF"
przy 16.bdow w Elblągu.
07.01
Elbląg
Powiatowe zawody integracyjne
i treningi strzeleckie członków
1157
Ligi Obrony Kraju powiatu
Wołomin
10.01
Rembertów
1158
XX IV. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
1159 24. Finał WOŚP
1160
XXIV Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
Specjalistyczne szkolenie
1161 wojskowe młodzieży klasy
wojskowej
10 .01
Zamość
10.01
Węgorzewo
10.01
Gołdap
11.01
Siedlce
Zajęcia z samoobrony II klasy
1162 wojskowej Zespołu Szkół
Budowlanych w Braniewie.
13.01
Braniewo
Zapoznanie z tradycjami i
codzienną służbą żołnierzy 15
1163
GBZ. Odbycie szkolenia
ogólnowojskowego.
13 - 15.01
Giżycko
Udział 2 żołnierzy w roli instruktorów
do przeprowadzenia zajęć. Udostępnienie sal
wykładowych i obiektów szkoleniowych w garnizonie.
Udostępnienie sali.
Udostępnienie strzelnicy wojskowej oraz rzutni
granatem, kierownik strzelnicy.
Zabezpieczenie medyczne.
16.bdow
(16.DZ)
Elblag
Prezes Elbląskiego
Stowarzyszenia Generałów i
Oficerów Starszych w Elblagu
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Budowlanych w
Braniewie.
16.bdow (16.DZ)
Elblag
Prezes Elbląskiego Klubu
Orienteeringu "GRYF" przy
16.bdow w Elblągu
1.Bpanc
Wesoła
Biuro Mazowieckiego Zarządu
Wojewódzkiego LOK
w Warszawie
Wsparcie organizacyjne finału poprzez: pokaz
sprzętu wojskowego Star 266 – 1 szt. Tarpan – 1 szt.
3 bz
R 140 - 1szt. BRDM – 2 - 1szt. 4 żołnierzy w
Zamość
różnego rodzaju kamuflażu z wyposażeniem
osobistym.
Przygotowanie i wydawanie grochówki (koszty
11 pa
WCK), pokaz sprzętu wojskowego (152 mm ahs
Węgorzewo
DANA, 122 mm WR-40 LANGUSTA, RZRA LIWIEC,
122 mm BM-21)
Wsparcie logistyczne poprzez wydzielenie sił i
środków: 15 żołnierzy rozstawienia i obsługi namiotu
i zestawu do wydawania grochówki. Wydanie
15.pplot Gołdap
grochówki dla wolontariuszy i mieszkańców Gołdapi 24. WOG Giżycko
(koszt przygotowania grochówki ponosi
wnioskodawca)
Przeprowadzenie 5 – godzinnego specjalistycznego
szkolenia młodzieży klasy pierwszej o profilu
dplot
wojskowym przez trzech instruktorów w trzech
(1.BPanc)
grupach zadaniowych.
Siedlce
Udostępnienie sprzętu wojskowego w ramach ww.
szkolenia.
Udział 3 żołnierzy w roli instruktorów
z wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia
9.BBKPanc.
zajęć. Udostepnienie hali sportowej.Sprzęt:
(16.DZ)
- atrapa noża gumowego - 3 szt.,
Braniewo
- atrapa broni gumowej - 3szt.,
Udzielenie pomocy w zorganizowaniu dla młodzieży
15.BZ
klas o profilu wojskowym ZSO w Sejnach
Giżycko
trzydniowych zajęć szkoleniowo- wychowawczych na
terenie 15 GBZ.
Strona 150
Dyrektor Młodzieżowego Domu
Kultury w Zamościu
JW. 4352 (24
WOG Giżycko)
Węgorzewskie Centrum Kultury
Dom Kultury w Gołdapi
Dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1
w Siedlcach
Zespół Szkół Budowlanych
w Braniewie
Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Sejnach
Zajęcia z samoobrony I klasy
1164 wojskowej Zespołu Szkół
Budowlanych w Braniewie.
Zebranie członków
Stowarzyszenia Żołnierzy i
1165
Sympatyków 16. Batalionu
Dowodzenia Ziemi Elbląskiej.
Zabezpieczenie logistyczne
zabawy choinkowej dla dzieci
1166
żołnierzy i pracowników wojska
16.bdow w Elblągu.
15.01
Braniewo
Udostępnienie sali.
16.bdow (16.DZ)
Elblag
16.01
Elbląg
Wsparcie organizacjne zabawy choinkowej poprzez
nagłośnienie, zabezpieczenie medyczne i obsługe
fotograficzną.
16.bdow (16.DZ)
Elblag
16 - 17.01
Wesoła
Szkolenie obronne
1168
dzienno - nocne
16 - 17.01
Zamość
1170 Szkolenie ogniowe
Specjalistyczne szkolenie
1171 wojskowe młodzieży klasy
wojskowej
1172 Szkolenie taktyczne
1173 Akcja "Ferie zimowe"
Zajęcia z zakresu przedmiotu
"Pierwsza pomoc
1174 przedmedyczna" uczniów
Zespołu Szkół Budowlanych w
Braniewie.
Budowa maski przeciwgazowej
MP-5. Posługiwanie się
1175
indywidualnymi środkami
ochrony przed skażeniami.
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
15.01
Elbląg
1167 Paintballowa gra scenariuszowa
1169 Rocznica Wyzwolenia Warszawy
Udział 3 żołnierzy w roli instruktorów
z wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia
zajęć. Udostepnienie hali sportowej.Sprzęt:
- atrapa noża gumowego - 3 szt.,
- atrapa broni gumowej - 3szt.,
Zespół Szkół Budowlanych
w Braniewie
Klub 16.DZ
Prezes Stowarzyszenia
Żołnierzy i Sympatyków 16
Batalionu Dowodzenia Ziemi
Elbląskiej
Przewodnicząca
Stowarzyszenia "Rodzina
Wojskowa" przy 16.bdow w
Elblągu
Użyczenie terenu poligonu z terenem leśnym.
1.Bpanc
Wesoła
Sekcja Paintballowa
Udostępnienie pasa ćwiczeń taktycznych
3 bz
Zamość
Stowarzyszenie
Fideles et Instructi Armis
Wierni w gotowości pod bronią
(FIA )
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu poległych, salwa honorowa –
amunicja 5, 56 mm nb. ślepy - 200 szt., złożenie
wieńców i wiązanek w miejscu pamięci, nagłosnienie,
delegacja.
1. WBPanc
Wesoła
Ogólnopolska Rodzina
Kosciuszkowców
17.01.
Rembertów
Udostępnienie strzelnicy pistoletowej - Rembertów.
1.BPanc
Wesoła
Fundacja Byłych Żołnierzy
Jednostek Specjalnych GROM
18.01
Siedlce
Przeprowadzenie 5 – godzinnego specjalistycznego
szkolenia młodzieży klasy pierwszej o profilu
wojskowym przez trzech instruktorów w trzech
grupach zadaniowych. Udostępnienie sprzętu
wojskowego w ramach ww. szkolenia.
dplot (1.BPanc)
Siedlce
Dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Siedlcach
17.01
Wesoła
18.01
Rembertów
01-12.02
Wesoła
20.01
Braniewo
20.01
Giżycko
Udostepnienie terenu - Rembertów.
Udostepnienie Sali widowiskowej.
Udział 2 żołnierzy w roli instruktora z wyposażeniem
niezbędnym do przeprowadzenia zajęć. Sprzęt: zestaw sprzętu ratowniczego - samochód osobowoterenowy HONKER - 1 szt
Skierowanie żołnierza – instruktora
do prowadzenia zajęć. udostępnienie sprzętu
wojskowego: maski MP-5, hełm. Udostępnienie
obiektu szkoleniowego.
Strona 151
1.Bpanc
Wesoła
1. BPanc
Wesoła
Fundacja Byłych Żołnierzy
Jednostek Specjalnych GROM
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Budowlanych w
Braniewie.
15.BZ
Giżycko
Liceum Ogólnokształcące w
Giżycku
UD Wesoła
1176 Zimowy Bieg Tygrysa.
Specjalistyczne szkolenie
1177 wojskowe młodzieży klasy
wojskowej
1178 "Poligon zimowy"
Powiatowe zawody integracyjne
i treningi strzeleckie członków
1179
Ligi Obrony Kraju powiatu
Wołomin
Zawody Sztrzeleckie o Puchar
1180
Prezesa BS "Salwa"
Gra Sportowo-Obronna
1181
„NUCLEAR WINTER NIGHT”
Obchody 96. rocznicy
1182 wkroczenia wojsk gen. Hallera
do Kościerzyny.
Zapoznanie z tradycjami
1183 garnizonu Siedlce.
Pokaz broni i sprzętu.
Pomoc przy organizacji i przeprowadzeniu zimowych
zawodów sportowo-obronnych dla młodzieży i
dorosłych. Udostępnienie pojazdów do wyznaczenia,
przygotowania i uprzątnięcia trasy. Udostępnienie
karetek pogotowia i ratowników medycznych30.01.2016 r. Wydelegowanie 20-30 osób kadry do
pomocy przy organizacji i przeprowadzeniu
konkurencji, przygotowanie stanowisk, sędziowiewytypowanie sędziego głównego- 30.01.2016 r.
Zabezpieczenie wojskowej straży pożarnej23.01- 03.02
30.01.2016 r. Udostępnienie karabinów KBKS (4
Poligon Bemowo
szt.) i amunicji (100 szt.)- 30.01.2016 r., karabinów
Piskie, tor OSF
KBKS (4 szt.) i amunicji (500 szt.)- 01.02.2016 r.
Orzysz, Ogródek
Zapewnienie środków pozoracji pola walki.
Jordanowski Orzysz
Zapewnienie pojazdów do transportu sędziów na
trasie (Jelcze, Stary, Honekery). Udostępnienie
namiotów polowych (5 szt.)- 30.01.2016 r.
Udostępnienie łóżek polowych (190 szt.)- 29.0131.01.2016 r. Udostępnienie kuchni polowej30.01.2016 r. Zabezpieczenie nagrzewnicy (3 szt.)30.01.2016 r. Organizacja stołówki- 30.01.2016 r.
Udostępnienie siatek maskujących- 27.0101.02.2016 r. Zapewnienie pojazdu do transportu
uczestników- obserwatorów.
Przeprowadzenie 5 – godzinnego specjalistycznego
szkolenia młodzieży klasy pierwszej o profilu
25 .01
wojskowym przez trzech instruktorów w trzech
Siedlce
grupach zadaniowych. Udostępnienie sprzętu
wojskowego w ramach ww. szkolenia.
Przeprowadzenie zajęć związanych z edukacją
25-26.01. Gołdap
obronną. Pokaz sprzętu i wyposażenia wojskowego
30.01
Rembertów
30.01
Rembertów
30 - 31 .01
Wesoła
Udostępnienie strzelnicy wojskowej oraz rzutni
granatem, kierownik strzelnicy. Zabezpieczenie
medyczne.
Udostępnienie strzelnicy na Rembertowie.
Użyczenie terenu poligonu z terenem leśnym.
31.01
Kościerzyna
Wystawienie wojskowej asysty honorowejw składzie:
kompania honorowa z pocztem sztandarowym i
autobusu do przemieszczenia asyty honorowej.
styczeń
(1 dzień)
Siedlce
Pokaz wyposażenia oraz tradycji garnizonu Siedlce.
3 instruktorów.
Strona 152
15.BZ
Giżycko
Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji Orzysz
dplot(1.Bpanc)
Siedlce
Dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Siedlcach
15.pplot
Gołdap
1.BPanc
Wesoła
1.BPanc
Wesoła
1.BPanc
Wesoła
16.bdow (16.DZ)
Elblag
krozp
(1.BPanc)
Siedlce
26.WOG
Zespół Szkół Zawodowych
w Gołdapi
Biuro Mazowieckiego Zarządu
Wojewódzkiego LOK
w Warszawie
Stowarzyszenie Bractwa
Strzeleckiego „Salwa”
Stowarzyszenie FIA
Prezes Stowarzyszenia
"Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku
Szwoleżerów Rokitniańskich" w
Starogardzie Gdańskim
Dyrektor Szkoły nr 3 w Siedlcach
Pomoc w urządzeniu gabinetu1184 klasy: „Wojsko i Bezpieczeństwo
Narodowe”
1185 Akcja honorowego krwiodawstwa
Szkolenie ogólnowojskowe i
1186 specjalistyczne dla uczniów klas
mundurowych
Zajęcia ze szkolenia wojskowego
uczniów Zespołu Szkół
1187 Ekonomicznych i Technicznych
w Pasłęku.
Spotkanie profilaktyczne z
młodzieżą Zespołu Szkół
1188 Budowlanych w Braniewie nt.
"Bezpieczny sposób spędzania
czasu wolnego"
1189
Trening strzelecki, strzelanie
sprawdzajace.
Uroczyste zakończenie okresu
szkolenia klasy III w Zespole
1190
Szkół Licealnych i Zawodowych
w Pieniężnie.
Strzelanie z kbks dla uczniów
1191 klas wojskowych ZSO- LO w
Orzyszu.
styczeń
(1 dzień)
Dębe
styczeń
(1 dzień)
Wesoła
styczeń
(1 dzień)
Chełm
Pomoc w wyposażeniu
w plansze, schematy, fotografie, modele
1.BPanc
Wesoła
Udział zołnierzyi pracowników wojska w akcji
honorowej zbiórki krwi
1.BPanc
Wesoła
Udostepnienie: plac musztry, OSF, plac ćwiczeń
taktycznych, urzadzeń szkolno treningowych.
Wyznaczenie: 3 instruktorów
Zespół Szkół
w Wieliszewie LO
w Komornicy
Klub Honorowych Dawców Krwi
PCK „Legion” oraz WCKiK
Warszawa.
1bz (1.BPanc)
Chełm
Dyrektor LO im. Gen. W.
Andersa w Chełmie
styczeń
(I, II, III dekada)
(1 dzień)
Braniewo
Pasłęk
Udział 3 żołnierzy w roli instruktorów
do przeprowadzenia zajęć. Udostępnienie sal
wykładowych i obiektów szkoleniowych w garnizonie.
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Ekonomicznych
i Technicznych w Pasłęku
styczeń
(1 dzień)
Braniewo
Patrol rozminowania w pełnym składzie do
przeprowadzenia spotkania profilaktycznego z
młodzieżą w Zespole Szkół Budowlanych w
Braniewie. Sprzęt: - pojazd specjalny "Topola -S" - 1
szt - 4 plansze poglądowe
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Budowlanych
w Braniewie.
styczeń
(1 dzień)
Braniewo
Użyczenie strzelnicy pistoletowej oraz strzelnicy
garnizonowej.
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
styczeń
(1 dzień)
Pieniężno
Udział 3 – osobowej delegacji 9 BBKPanc ze
stoiskiem promocyjnym w uroczystym zakończeniu
okresu szkolenia klasy III w Zespole Szkół
Licealnych i Zawodowych w Pieniężnie. Sprzęt:
- namiot promocyjny – 1 szt
- siatka maskująca 4 szt,
- samochód C-T - 1 szt.,
- samochód osobowo-terenowy HONKER - 1 szt. 9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Licealnych
i Zawodowych w Pieniężnie
01.01 - 31.12
(1 raz w kwartale)
Orzysz, Bemowo
Piskie
Wydzielenie strzelnicy do wykonania strzelania z
kbks, wyznaczenie kierownika strzelania i 3
instruktorów na punkty nauczania, zabezpieczenie
medyczne strzelania. Wykonywanie strzelań raz w
kwartale w ramach zajęć programowych
przysposobienia obronnego przy pododdziałach 15
GBZ oraz 15 bsap realizujących strzelania w ramach
programu szkolenia na obiektach OSPWL Bemowo
Piskie (1200 szt. amunicji kbks- 4 strzelania po 300
szt.). Amunicję zaezpiecza 15 GBZ oraz 15bsap.
15.BZ
Giżycko
Liceum Ogólnokształcące w
Orzyszu
Strona 153
Placówka Straży Granicznej
w Braniewie
Programowe szkolenie uczniów
1192 klas wojskowych ZSO- LO w
Orzyszu.
01.01-31.12
(1 raz w kwartale)
Orzysz, Bemowo
Piskie
Wsparcie szkolenia
ogólnowojskowego dla uczniów
1193
klas o profilu wojskowym LO
ZDZ.
styczeń
(1 dzień)
Giżycko
1194 Strzelania LO ZDZ.
styczeń
(1 dzień)
Giżycko
Wydzielenie określonej liczby instruktorów do
pomocy nauczania przedmiotów wojskowych.
Zabezpieczenie sprzętu wojskowego (broni
strzeleckiej, indywidualnego wyposażenia żołnierza,
BWP, czołgów i innego sprzętu wojskowego) do
zajęć.
Skierowanie 3 instruktorów do przeprowadzenia
zajęć z terenoznawstwa, w 2 wybrane dni w
miesiącu,: zasady posługiwania się mapą i orientacji
w terenie, wykonywanie szkicu terenu, marsz na
azymut (busole- 5 szt.), marsz według mapy.
Strzelanie z pistoletu lub karabinka
pneumatycznego. Wydzielenie strzelnicy do
wykonania strzelań, wyznaczenie kierownika
strzelania i 3 instruktorów na punkty nauczania,
zabezpieczenie medyczne strzelania.
Zabezpieczenie amunicji 5,6 mm nb. kbks - 750 szt.
na 2 strzelania oraz amunicji DIABOLO - 750 szt. na
2 strzelania. Przygotowanie podpunktów: rzut
granatem ćwiczebnym, przenoszenie rannego,
przenoszenie skrzynki amunicyjnej.
Udzielenie pomocy merytorycznej, udostępnienie
obiektów szkoleniowych: strzelnicy, placu musztry,
placu ćwiczeń taktycznych, skierowanie 2-4 żołnierzy
(dowódcy drużyn- instruktorów) do przeprowadzenia
zajęć teoretycznych.Tematyka zajęć:-z
terenoznawstwa- zasady posługiwania się mapą i
orientacji w terenie, wykonywanie szkicu terenu,
marsz na azymut – busole – 5 szt., marsz według
mapy. - obrona przed bronią masowego rażenia,
maska MP-4 - 5 szt., budowy broni: kbs BERYL - 3
szt. .
Programowe szkolenie
(organizacja szkolenia z
1195 przedmiotu szkolenie
paramilitarne i specjalistyczne,
edukacja dla bezpieczeństwa).
styczeń - czerwiec
(1 raz w miesiącu)
Kętrzyn, Giżycko
Wsparcie szkolenia
1196 programowego klasy
mundurowej LO ZDZ.
Umożliwienie wejścia na plac ćwiczebny jednostki
styczeń - czerwiec wojskowej- 2 batalionu zmechanizowanego w celu
(5 razy w tygodniu) doskonalenia musztry w drużynie, plutonie.
Giżycko
W razie możliwości wyznaczenie instruktorów do
poprowadzenia musztry. Ćwiczenie musztry paradnej.
Szkolenie ogólnowojskowe i
1197 specjalistyczne dla uczniów klas
mundurowych
1198
Choinka Noworoczna dla dzieci
pracowników SP SP ZOZ
styczeń - grudzień
1 dzień w miesiącu
oprócz lipca i
sierpnia Chełm
styczeń - luty
(1 dzień)
Sala klubu
Węgorzewo
Udostepnienie hali sportowej, placu musztry, placu
ćwiczeń taktycznych, wydzielenie 4 instruktorów
do prowadzenia zajęć.
Pomoc i współpraca przy organizacji zabawy
karnawałowej dla dzieci, teatrzyk, sala
Strona 154
15.BZ
Giżycko
Liceum Ogólnokształcące w
Orzyszu
15.BZ
Giżycko
Liceum Ogólnokształcące
Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Białymstoku z
siedzibą w Giżycku
15.BZ
Giżycko
Liceum Ogólnokształcące
Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Białymstoku z
siedzibą w Giżycku
15.BZ
Giżycko
Zespół Szkół im. Marii Curie
Skłodowskiej w Kętrzynie
15.BZ
Giżycko
Liceum Ogólnokształcące
Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Białymstoku z
siedzibą w Giżycku
1bz(1.BPanc)
Chełm
11 pa
Węgorzewo
Dyrektor szkół zwodowych
nr 5 w Chełmie
SP SP ZOZ
Zajęcia uzupełniające ze
szkolenia wojskowego w ramach
zajęć z propedeutyki służb
mundurowych i wychowania
1199
fizycznego w służbach
mundurowych w klasach Liceum
Ogólnokształcącego
„mundurowego”
styczeń – grudzień
(2 dni w miesiącu)
Suwałki
Pomoc w organizacji i przeprowadzenie zajęć.
Udostępnienie placu ćwiczeń taktycznych, ośrodka
szkolenia opchem., inż.-sap.,OSF, sali sportowej,
boisk sportowych. Udział żołnierzy w roli instruktorów
w ilości niezbędnej do przeprowadzenia zajęć z
zakresu szkolenia na trenażerach, musztry, taktyki,
OPBMR, terenoznawstwa, inż.-sap., sanitarnego,
łączności, wychowania fizycznego.
14 dappanc
Suwałki
11 pa
Węgorzewo
11 pa
Węgorzewo
Tygodniowy obóz treningowy
1200 uczniów klas I z zajęć
wojskowych.
styczeń
(4 dni)
Węgorzewo
Potrzeby: instruktorzy, pomoce dydaktyczne,
indywidualne środki ochrony przed skażeniami,
maski pgaz (wypożyczenie tylko na czas zajęć),
busole, mapy terenu, indywidualne wyposażenie
medyczne (wykorzystywane do pokazów
i treningu), środki łączności bezprzewodowej
i przewodowej wykorzystywane w 11MPA
(w czasie zajęć w terenie).
Szkolenie uczniów klas II i III z
zajęć wojskowych z działu
1201 Kształcenie obywatelskie oraz
profilaktyka i dyscyplina
wojskowa.
styczeń
(2 dni)
Węgorzewo
Potrzebni wykładowcy, sala wykładowa na terenie
jednostki oraz pomoce dydaktyczne.
1202 Trening strzelecki
styczeń – grudzień
(1x w miesiącu)
Suwałki
1203 Zajęcia poligonowe
styczeń - czerwiec
(2 dni)
OSPWL
1204 Zajęcia poligonowe
styczeń - grudzień
(2 dni)
OSPWL
Zajęcia zintegrowane uczniów
1205 Zespołu Szkół Technicznych w
Elblągu
Wykład z zakresu specyfiki
pracy w wojsku oraz zapozanie z
1206
zasadami naboru do NSR i
zawodowej służby wojskowej.
Musztra uczniów klas
1207 mundurowych pod kierunkiem
zawodowego żołnierza
Pomoc w organizacji treningu strzeleckiego.
Udostępnienie strzelnicy oraz zapewnienie broni
szkolnej, symulatorów i trenażerów. Udział
instruktora do przeprowadzenia szkolenia
strzeleckiego na trenażerach.
Umożliwienie uczniom klasy mundurowej obserwacji
ćwiczeń poligonowych realizowanych przez
11pa/14dappanc w terminie uzgodnionym z
dowódcą 14 dywizjonu. Zapewnienie transportu.
Umożliwienie uczniom LO „mundurowego”
obserwacji ćwiczeń poligonowych realizowanych
przez 11pa/14dappanc w uzgodnionym z dowódcą
14 dywizjonu terminie.
Liceum Ogólnokształcące ZDZ
w Białymstoku z siedzibą w
Suwałkach
ZSO w Węgorzewie
Przedstawiciel wnioskodawcy
ZSO w Węgorzewie
14 dappanc
Suwałki
Liceum Ogólnokształcące ZDZ
w Białymstoku z siedzibą
w Suwałkach
14 dappanc
Suwałki
Augustowskie Centrum
Edukacyjne
14 dappanc
Suwałki
Liceum Ogólnokształcące ZDZ
w Białymstoku z siedzibą w
Suwałkach
15.pplot/ 2.dplot
Elbląg
Dyrektor Zespołu Szkół
Technicznych w Elblągu
Oddelegowanie przedstawiciela JW. w celu
wygłoszenia prelekcji dla klas kształcących się w
zawodzie technik logistyk ze specjalnością wojskową.
15.pplot
Gołdap
Zespół Szkół Licealnych i
Zawodowych w Olecku
styczeń/luty
Przeprowadzenie zajęć z musztry przez żołnierza dla
(po dwie godz
lekcyjne w miesiącu) uczniów klas pierwszych.
Olecko
15.pplot
Gołdap
Zespół Szkół Licealnych i
Zawodowych w Olecku
styczeń - grudzień
raz na dwa miesiącu Udostępnienie broni szkolnej, tablic popglądowych,
trenażera "CYKLOP".
czwartek
Elbląg
styczeń
(1 dzień)
Olecko
Strona 155
1208
Mistrzostwa sportowe Zespołu
Szkół Technicznych w Elblągu
1209 24. Finał WOŚP
Przeprowadzenie zajęć z
uczniami Zespołu Szkół
Techniczno - Informatycznych w
1210
Elblągu nt. udziału żołnierzy
Wojska Polskiego w misjach
poza granicami kraju.
styczeń i październik
(po 2 dni)
Udostępnienie obiektów sportowych (hala sportowa)
Elbląg
Przygotowanie i wydawanie grochówki (koszty
styczeń
WCK), pokaz sprzętu wojskowego (152 mm ahs
(1 dzień)
DANA, 122 mm WR-40 LANGUSTA, RZRA LIWIEC,
Węgorzewo
122 mm BM-21)
styczeń
(1 dzień)
Elbląg
Przeprowadzenie zajęć
zintegrowanych dla uczniów
1211
Zespołu Szkół Techniczno Informatycznych w Elblągu.
styczeń - kwiecień
(1 raz w miesiącu)
Elbląg
Koordynacja i umożliwienie
członkom klubu Elbląskiego
1212
Klubu Orienteeringu "GRYF"
przy 16.bdow w Elblągu.
styczeń - grudzień
(2 x w tygodniu)
Elbląg
Udostępnienie obiektów
sportowych członkom
1213 Stowarzyszenia Żołnierzy i
Sympatyków 16. Batalionu
Dowodzenia Ziemi Elbląskiej.
Organizacja zajęć dla uczniów
"klas mundurowych" Zespołu
1214
Szkół Techniczno Informatycznych w Elblągu.
1215
Obóz szkoleniowy dla SJS
STRZELEC - Siedlce
styczeń - grudzień
(3 razy w tygodniu
po 1 godz.)
Elbląg
styczeń - grudzień
( 2 i 4 wtorek
każdego miesiąca)
Elbląg
01 - 07.02
Siedlce
15.pplot/ 2.dplot
Elbląg
11 pa
Węgorzewo
Dyrektor Zespołu Szkół
Technicznych w Elblągu
24 WOG Giżycko Węgorzewskie Centrum Kultury
Skierowanie do udziału w zajęciach z uczniami
Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych
żołnierzy uczestników misji poza granicami kraju.
16.bdow(16.DZ)
Elblag
Dyrektor Zespołu Szkół
Techniczno - Informatycznych w
Elblągu
Skierowanie do udziału w zajęciach zintegrowanych
z uczniami "klas mundurowych" Zespołu Szkół
Techniczno - Informatycznych 5 instruktorów oraz
sprzętu i uzbrojenia: trenażer "Cyklop", broń szkolna.
16.bdow(16.DZ)
Elblag
Dyrektor Zespołu Szkół
Techniczno - Informatycznych w
Elblągu
16.bdow(16.DZ)
Elblag
Prezes Elbląskiego Klubu
Orienteeringu "GRYF" przy
16.bdow w Elblągu
16.bdow(16.DZ)
Elblag
Prezes Stowarzyszenia
Żołnierzy i Sympatyków 16.
Batalionu Dowodzenia Ziemi
Elbląskiej
16.bdow(16.DZ)
Elblag
Dyrektor Zespołu Szkół
Techniczno - Informatycznych w
Elblągu
dplot, krozp, ksap
(1.BPanc)
Siedlce
Stowarzyszenie Jednostek
Wojskowych "Strzelec" Siedlce
16.bdow(16.DZ)
Elblag
Przewodnicząca
Stowarzyszenia "Rodzina
Wojskowa" przy 16.bdow w
Elblągu
Udostępnienie obiektów sportowych:
hala sportowa, siłownia, basen.
- użyczenie za częściową odpłatnością zgodnie z
decyzją Dyrektora Infrastruktury MON nr 1098/DI
01 kwietnia 2014r. w uzgodnieniu z RZI w Olsztynie.
Udostępnienie basenu - użyczenie za częściową
odpłatnością zgodnie z decyzją Dyrektora
Infrastruktury MON nr 1098/DI 01 kwietnia 2014r. w
uzgodnieniu z RZI w Olsztynie. Umowa nr 4/2015 z
dn. 22.01.2015 r.
Udostępnienie sal szkoleniowych i skierowanie
instruktorów.
Zabezpieczenie zakwaterowania dla ok. 35 osób,
instruktorów – 5, Organizacja kuligu dla rodzin
1216 żołnierzy i pracowników wojska
16.bdow w Stegnie.
06.02
Stegna
Udostepnienie autobusu do przewiezienia
uczestników kuligu na trasie Elbląg - Stegna - Elbląg,
obsługa fotograficzna przedsięwzięcia.
Zajęcia z zakresu przedmiotu
"Edukacja dla bezpieczeństwa Pierwsza pomoc
1217
przedmedyczna" uczniów
Zespołu Szkół Budowlanych w
Braniewie.
10.02
ZSB Braniewo
Udział 2 żołnierzy w roli instruktora z wyposażeniem
niezbędnym do przeprowadzenia zajęć. Sprzęt: zestaw sprzętu ratowniczego - samochód osobowoterenowy HONKER - 1 szt
Strona 156
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Budowlanych
w Braniewie.
Udostępnienie sali wykładowej lub placu zbiórek do
przeprowadzenia zajęć teoretycznych. Skierowanie
do prowadzenia zajęć
jednego instruktora.
Udostępnienie:
- 4 szt. 5.56 mm kbs „beryl”
- 2 szt. 7.62 mm km PK
- 1 szt. 40 mm RPG- 7W
Zajęcia na temat budowa
1218 i posługiwanie się bronią.
13.02
Zamość
Zawody Strzeleckie „STRZELEC
1219
FIA”
13.02
Wesoła
Powiatowe zawody integracyjne
i treningi strzeleckie członków
1220
Ligi Obrony Kraju powiatu
Wołomin
14.02
Rembertów
Udostępnienie strzelnicy wojskowej oraz rzutni
granatem, kierownik strzelnicy.
Zabezpieczenie medyczne.
1.BPanc
Wesoła
1221 Turnij Paintballowy
13 - 14 .02
Wesoła
Udostepnienie terenu poligonu.
1.BPanc
Wesoła
Szkolenie z budowy broni
wsparcia piechoty i taktyki jej
1222
użycia, szkolenie z obsługi
radiostacji.
1223
74. Rocznica utworzenia Armii
Krajowej
Wsparcie realizacji programu
1224 „Elementy ratownictwa i obrony
cywilnej” w I etapie edukacyjnym.
Szkolenie ogólnowojskowe dla
1225 uczniów klas o profilu
wojskowym ZSO w Sejnach.
13.02
Giżycko
14.02
Elbląg
15 - 17.02
Giżycko
16.02
Sejny
Użyczenie strzelnicy Warszawa-Wesoła oraz rzutni
granatem. Aminicja 7,62 mm nb - 2500 szt.
Wyznaczenie 2 instruktorów. Udostępnienie broni do
zajęć teoretycznych i praktycznych: PK – 1 szt., RPG
– 1 szt., granaty ćwiczebne – 4 szt. Udostępnienie
radiostacji do zajęć teoretycznych i praktycznych:
R3501 – 1 szt., TRC9200 – 1 szt. Udostępnienie sali
do przeprowadzenia zajęć teoretycznych.
Udostępnienie pasa taktycznego do
przeprowadzenia zajęć praktycznych. Przewidywana
liczba uczestników: 20 osób.
Wystawienie kompanii honorowej pod pomnikiem
Żołnierzy AK w składzie: 32+1 żołnierzy, poczet
sztandarowy - 3 żołnierzy,dowódca posterunku + 4
żołnierzy posterunku honorowego, salwa honorowa
(amunicja 7,62 mm nb. ślepy - 192 szt.), 6 żołnierzy
do składania wieńców,przeprowadzenie Apelu
Pamięci, zabezpieczenie nagłośnienie oraz Orkiestry
Wojskowej.
Stowarzyszenie
Fideles et Instructi Armis
Wierni w gotowości pod bronią (
FIA)
3 bz
Zamość
1.Bpanc
Wesoła
Amunicja z DKS
26.WOG
Stowarzyszenie
Fideles et Instructi Armis
Wierni w gotowości pod bronią
( FIA)
Biuro Mazowieckiego Zarządu
Wojewódzkiego LOK
w Warszawie
Sekcja Paintballowa
15.BZ
Giżycko
Stowarzyszenie Fideles et
Instructi Armis- Wierni w
gotowości pod bronią (FIA)
15.pplot/ 2.dplot
Elbląg/ 16 DZ
Prezydent Elbląga
Światowy Związek Żołnierzy
Armii Krajowej
Skierowanie 2 ratowników medycznych, którzy
zaprezentują i omówią zasady udzielania pierwszej
pomocy uczniom klas I-III.
15.BZ
Giżycko
Szkoła Podstawowa nr 4 im. I
Dywizji Piechoty w Giżycku
Skierowanie 3 instruktorów do przeprowadzenia
zajęć z terenoznawstwa. W programie szkolenia
uwzględnić nastepujace zagadnienia: orientowanie
mapy według punktów w terenie, orientowanie się w
terenie bez mapy,posługiwanie się mapą wojskową,
wykonywanie szkicu terenu, marsz na azymut.
Wydzielenie niezbędnego sprzętu i materiałów do
przeprowadzenia zajęć: kompasy- 10 szt., busole- 10
szt., mapa wojskowa- 30 arkuszy.
15.BZ
Giżycko
Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Sejnach
Strona 157
1226
70 Rocznica Bitwy pod
Gajrowskimi.
16.02
Orłowo
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
20.02
Fiszewo
Nagłośnienie, posterunek honorowy i żołnierze do
składania wiązanek kwiatów. Udział sygnalisty i
werblisty oraz kapelana dywizji.
15.pplot/ 2.dplot
Elbląg/ 16 DZ
PTTK Oddział Ziemii Elbląskiej
1.BPanc
Wesoła
1.BPanc
Wesoła
1.Bpanc
Wesoła
1.BPanc
Wesoła
Stowarzyszenie Bractwa
Strzeleckiego „Salwa”
Towarzystwo im. Rycerzy
Okunia
Fundacja Byłych Żołnierzy
Jednostek Specjalnych GROM
Fundacja Byłych Żołnierzy
Jednostek Specjalnych GROM
Zajęcia ze szkolenia
chemicznego II klasy Zespołu
1229
Szkół Licealnych i Zawodowych
w Pieniężnie.
19.02
Pieniężno
Zajęcia z Terenoznawstwa
uczniów I klasy wojskowej
1230
Zespołu Szkół Budowlanych
w Braniewie.
Zajęcia z zakresu przedmiotu
"Edukacja dla bezpieczeństwa Pierwsza pomoc
1236
przedmedyczna" uczniów
Zespołu Szkół Budowlanych w
Braniewie.
Liceum Ogólnokształcące w
Giżycku
Udział 3 żołnierzy w roli instruktorów z
wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia
zajęć.
Sprzęt:
- samochód osobowo - terenowy HONKER- 1 szt
17.02
Braniewo
1235 Szkolenie taktyczne
15.BZ
Giżycko
19.02
Braniewo
Zajęcia z samoobrony II klasy
1228 wojskowej Zespołu Szkół
Budowlanych w Braniewie.
1234 Szkolenie ogniowe
Wójt Gminy Wydminy
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
17.02
Giżycko
1233 Karabinowy trening strzelecki
15.BZ
Giżycko
Skierowanie żołnierza – instruktora
do prowadzenia zajęć. Udostępnienie sprzętu
wojskowego: plecak ratownika medycznego – 1 kpl,
fantom – 1 kpl, środki opatrunkowe i pakiety
sanitarne, hełm – 15 szt. Udostępnienie obiektu
szkoleniowego.
Udział 3 żołnierzy w roli instruktorów
z wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia
zajęć. Udostepnienie hali sportowej.Sprzęt:
- atrapa noża gumowego - 3 szt.,
- atrapa broni gumowej - 3szt.,
Udział 4 żołnierzy w roli instruktorów
z wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia
zajęć. Sprzęt:
- maska MP-5 – 5 szt;
OP-1 - 5 szt
- samochód osobowo-terenowy HONKER – 1 szt.
Udzielanie pierwszej pomocy
poszkodowanym na polu walki.
1227 Wykorzystanie indywidualnego
wyposażenia medycznego
i sanitarnego żołnierzy. 44 Ogólnopolski Złaz Śladami
1231 Żołnierzy Powstania
Listopadowego do Fiszewa
Turniej Karabinowy 100, 200,
1232
300 m I Edycja
Wsparcie w postaci uczestnictwa przedstawicieli
resortu obrony narodowej, oddelegowania wojskowej
asysty honorowej zgodnie z "Ceremoniałem
Wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"
(w składzie: czytający Apel Poległych, Kompania
honorowa z salwą honorową, składających wieńce)
20.02
Wesoła
20.02
Rembertów
21.02
Rembertów
22.02
Rembertów
24.02
ZSB Braniewo
Udostępnienie strzelnicy.
Udostępnienie strzelnicy.
Udostępnienie strzelnicy pistoletowej - Rembertów.
Udostenienie terenu - Rembertów.
Udział 2 żołnierzy w roli instruktora z wyposażeniem
niezbędnym do przeprowadzenia zajęć. Sprzęt: zestaw sprzętu ratowniczego - samochód osobowoterenowy HONKER - 1 szt
Strona 158
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Budowlanych
w Braniewie
Zespół Szkół Licealnych
i Zawodowych w Pieniężnie
Zespół Szkół Budowlanych
w Braniewie.
Zespół Szkół Budowlanych
w Braniewie
Zajęcia z Terenoznawstwa
uczniów I klasy wojskowej
1237
Zespołu Szkół Budowlanych w
Braniewie.
Zajęcia z samoobrony I klasy
1238 wojskowej Zespołu Szkół
Budowlanych w Braniewie.
Szkolenie Combat Alert 2016 z
zakresu przysposobienia
1239 obronnego: zajęcia z taktyki
działania jednostek w terenie
otwartym i zurbanizowanym.
1240 Turnij Paintballowy
Powiatowe zawody integracyjne
i treningi strzeleckie członków
1241
Ligi Obrony Kraju powiatu
Wołomin
Przeprowadzenie zajęć z
uczniami Zespołu Szkół
Techniczno - Informatycznych w
1242
Elblągu nt. udziału żołnierzy
Wojska Polskiego w misjach
poza granicami kraju.
Ćwiczenia ze strzelania na
1243 trenażerach strzelniczych typu
CYKLOP i CZANTORIA.
1244
Zimowy Obóz dla Klas
Mundurowych
1245 Ćwiczenia z walki wręcz.
26.02
Braniewo
26.02
Braniewo
27.02 i 12.03
Orzysz, Bemowo
Piskie
Udział 3 żołnierzy w roli instruktorów z
wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia
zajęć.
Sprzęt:
- samochód osobowo - terenowy HONKER- 1 szt
Udział 3 żołnierzy w roli instruktorów
z wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia
zajęć. Udostepnienie hali sportowej.Sprzęt:
- atrapa noża gumowego - 3 szt.,
- atrapa broni gumowej - 3szt.,
OSPWL BEMOWO PISKIE: wydzielenie: 1
instruktora do wykładu teokratycznego w budynku
koszarowym, 15BZ: 1 instruktora do zajęć
praktycznych, ze statycznym pokazem sprzętu
wojskowego: BWP – 1 szt., czołg T–72 - 1 szt.,
BRDM – 1 szt., GOŹDZIK – 1 szt., PTS – 1 szt.,
indywidualne wyposażenie żołnierzy, broń
strzelecka. Przewidziana liczba uczestników na obu
turnusach – około 80 osób.
27 - 28.02
Wesoła
Udostepnienie terenu poligonu.
28.02
Rembertów
Udostępnienie strzelnicy wojskowej oraz rzutni
granatem, kierownik strzelnicy.
Zabezpieczenie medyczne.
luty
(1 dzień)
Elbląg
luty
(2 godz lekcyjne)
Olecko
luty
(1 dzień)
Gołdap
luty
(4 godz lekcyjne)
Olecko
Skierowanie do udziału w zajęciach z uczniami
Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych
żołnierzy uczestników misji poza granicami kraju.
Oddelegowanie instruktora strzelectwa z 15.pplot
z trenażerami strzelniczymi typu CYKLOP i
CZANTORIA w celu przeprowadzenia zajęć
instruktażowo-szkoleniowych ze strzelania do celu.
Nieodpłatne wydzielenie obszaru byłej strzelnicy
wojskowej na ćwiczenia sprawnościowe dla
uczestników obozu. Wydzielnie dwóch instruktorów.
Wydzielenie miejsa na czas obozu w celu spożycia
zupy grochowej przygotowanej i dostarczonej przez
ZSLiZ w Olecku. Przejazd uczniów zawewnia ZSLiZ
w Olecku.
Oddelegowanie instruktora walki wręcz w celu
przeprowadzenia zajęć instruktażowo-szkoleniowych
walki wręcz.
Strona 159
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Budowlanych
w Braniewie.
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Budowlanych
w Braniewie
15.BZ
Giżycko
Związek Strzelecki "Strzelec"
1.BPanc
Wesoła
1.Bpanc
Wesoła
16.bdow (16.DZ)
Elblag
Sekcja Paintballowa
26.WOG
Biuro Mazowieckiego Zarządu
Wojewódzkiego LOK
w Warszawie
Dyrektor Zespołu Szkół
Techniczno - Informatycznych w
Elblągu
15.pplot
Gołdap
Zespół Szkół Licealnych
i Zawodowych w Olecku
15.pplot
Gołdap
Zespół Szkół Licealnych i
Zawodowych w Olecku
15.pplot
Gołdap
Zespół Szkół Licealnych i
Zawodowych w Olecku
Zajęcia teoretyczne z klasą 1
Techn. informatyka (25 osób)
realizującymi zagadnienia z
1246
bezpieczeństwa wewnętrznego i
w cyberprzestrzeni dotyczące
zadań oraz struktury 11pa
Zajęcia teoretyczne z klasą 1
Techn. informatyka (25 osób)
realizującymi zagadnienia z
1247 bezpieczeństwa wewnętrznego i
w cyberprzestrzeni dotyczące
zadań i obowiązków żołnierzy
11pa
1248 Zabawa Myśliwska
1249
Trening strzelecki klasy I
wojskowej
Szkolenie uczniów klas II i III z
zajęć wojskowych z działu
1250 Obrona przed bronią masowego
rażenia oraz Powszechna
obrona przeciwlotnicza.
Szkolenie z musztry
Udział w realizacji „Programu
1251
edukacji w zakresie służb
mundurowych”.
1252 Szkolenie taktyczne
1253
Zawody Strzeleckie „SJS
STRZELEC”
Szkolenie ogólnowojskowe
1254 i specjalistyczne dla uczniów
klas mundurowych
luty
(3 godz. lekcyjne)
Węgorzewo
Zajęcia teoretyczne: Zapoznanie z podstawowymi
zadaniami oraz strukturą 11 pa.
11 pa
Węgorzewo
ZSZ
Węgorzewo
luty
(3 godz. lekcyjne)
Węgorzewo
Zajęcia teoretyczne: Zapoznanie z podstawowym
uzbrojeniem i wyposażeniem żołnierza – pokaz
statyczny - sala wykładowa.
11 pa
Węgorzewo
ZSZ
Węgorzewo
Udostępnienie sali Klubu Pułku.
11 pa
Węgorzewo
Wojskowe Koło Łowieckie
„ŻBIK”
11 pa
Węgorzewo
ZSO w Węgorzewie
11 pa
Węgorzewo
ZSO w Węgorzewie
luty
(1 dzień)
Węgorzewo
luty
(1 dzień)
Węgorzewo
luty
(2 dni)
Węgorzewo
luty
(1 dzień)
Dębe
luty
(1 dzień)
Siedlce
luty
(1 dzień)
Siedlce
luty
(1 dzień)
Chełm
Potrzebni instruktorzy, pomoce dydaktyczne, sprzęt
do nauki celowania, dostęp do strzelnicy, broń
sportowa (na czas strzelania), broń pneumatyczna,
dostęp do rzutni granatem, granaty ćwiczebne (na
czas treningu).
Potrzebni wykładowcy, sala wykładowa na terenie
jednostki oraz pomoce dydaktyczne.
Udostepnienie: 4 instruktorów i pojazdu
Taktyka – zachowanie się żołnierza na polu walki
(pokonywanie terenu różnymi sposobami,
maskowanie, patrolowanie piesze, sygnały
dowodzenia). 1 instruktor.
Użyczenie strzelnicy, Siedlce.
Zabezpieczenie amunicji w ilości: 7,62 mm nb. 3000 szt. Wyznaczenie kierownika punktu
amunicyjnego, zabezpieczenie medyczne.
Udostepnienie: plac musztry, OSF, plac ćwiczeń
taktycznych, urzadzeń szkolno treningowych.
Wyznaczenie: 3 instruktorów
Strona 160
1.BPanc
Wesoła
Zespół Szkół
w Wieliszewie LO
w Komornicy
krozp
(1.BPanc)
Siedlce
Dyrektor Szkoły nr 3 w Siedlcach
dplot, krozp, ksap
(1.BPanc)
Siedlce
Stowarzyszenie Jednostek
Wojskowych "Strzelec" Siedlce
1bz
(1.Bpanc)
Chełm
Dyrektor LO im. Gen. W.
Andersa w Chełmie
Udostępnienie strzelnicy. Przeprowadzenie zajęć ze
szkolenia strzeleckiego, wyznaczenie 4 instruktorów
oraz kierownika strzelania. Wyznaczenie 10 szt.
kbks Beryl oraz 5,56 mm kb nb - 1000 szt., 5,56
"ślepy" - 400 szt., pist. pneumatyczny - 5szt., 5,6 nb
Diablo - 400 szt., zabezpieczenia medycznego.
Obóz szkoleniowy dla uczniów
klas mundurowych
luty
(1 dzień)
Chełm
Obóz szkoleniowy dla uczniów
klas mundurowych
Zapoznanie ze specyfiką
1257 szkolenia pododdziałów
rozpoznawczych
22-22.02
Chełm
luty
(1 dzień)
Siedlce
luty
(1 dzień)
Wesoła
Wydzielenie do prowadzenia zajęć z musztry
3 instruktorów.
luty
(2 dni)
Braniewo
Użyczenie strzelnicy pistoletowej oraz strzelnicy
garnizonowej.
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Udział 3 żołnierzy w roli instruktorów
do przeprowadzenia zajęć. Udostępnienie sal
wykładowych i obiektów szkoleniowych w garnizonie.
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
1255
1256
1258 Akcja honorowego krwiodawstwa
Trening strzelecki, strzelanie
1259
sprawdzajace.
Zajęcia ze szkolenia wojskowego
uczniów Zespołu Szkół
1260
Ekonomicznych i Technicznych
w Pasłęku.
luty
(I, II, III dekada)
Braniewo
Pasłęk
Zapoznanie ze sprzętem obrony
przeciwchemicznej.
1261 Indywidualne środki ochrony
przed skażeniami. Reagowanie
na zagrożenia.
luty
(1 dzień)
Giżycko
Rocznica śmierci płk Jana
1262
Kozietulskiego.
luty
(1 dzień)
Belsk
Strzelanie z kbks uczniów LO
1263
ZDZ.
luty
(2 dni)
Giżycko
Zapoznanie ze SpW. Budowa i przeznaczenie.
Instruktorów - 5
Udział zołnierzyi pracowników wojska w akcji
honorowej zbiórki krwi
Wydzielenie instruktora do przeprowadzenia
prezentacji sprzętu obrony przeciwchemicznej.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej wraz z
proporcem 1 Batalionu Zmechanizowanego
Szwoleżerów Mazowieckich oraz Sztandarem
Brygady. Zapewnienie transportu.
Strzelanie z kbks, z pistoletu lub karabinka
pneumatycznego. Wydzielenie strzelnicy do
wykonania strzelań, wyznaczenie kierownika
strzelania i 3 instruktorów na punkty nauczania,
zabezpieczenie medyczne strzelania.
Zabezpieczenie amunicji 5, 6 mm nb. kbks – 1500
szt. na 2 strzelania oraz amunicji DIABOLO- 1500
szt. na 2 strzelania. Przygotowanie podpunktów: rzut
granatem ćwiczebnym, przenoszenie rannego,
przenoszenie skrzynki amunicyjnej.
Strona 161
1.Bpanc
Wesoła
1.Bpanc
Wesoła
dplot, krozp, ksap
(1.BPanc)
Siedlce
1.Bpanc
Wesoła
32 WOG
Dyrektor szkół zwodowych
nr 5 w Chełmie
Dyrektor szkół zwodowych
nr 5 w Chełmie
Stowarzyszenie Jednostek
Wojskowych "Strzelec" Siedlce
Klub Honorowych Dawców Krwi
PCK „Legion” oraz WCKiK
Warszawa.
Placówka Straży Granicznej
w Braniewie
Zespół Szkół Ekonomicznych
i Technicznych w Pasłęku
15.BZ
Giżycko
Gimnazjum nr 2 im. Chwały
Oręża Polskiego w Giżycku
15.BZ
Giżycko
Szwadron Honorowy 3 Pułku
Szwoleżerów Mazowieckich im.
płk Jana Kozietulskiego
15.BZ
Giżycko
Liceum Ogólnokształcące
Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Białymstoku z
siedzibą w Giżycku
luty
(2 dni)
Giżycko
Wydzielenie 3 instruktorów do przeprowadzenia
zajęć z terenoznawstwa, w 2 wybrane dni w
miesiącu,: zasady posługiwania się mapą i orientacji
w terenie, wykonywanie szkicu terenu, marsz na
azymut (busole- 5 szt.), marsz według mapy.
15.BZ
Giżycko
Liceum Ogólnokształcące
Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Białymstoku z
siedzibą w Giżycku
luty
(1 dzień)
Olecko
Wystawienie stoiska promocyjnego dotyczącego
zawodowej służby wojskowej i służby w NSR.
Skierowanie 2 żołnierzy na spotkanie z młodzieżą na
terenie szkoły. Prezentacja indywidualnego
uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy.
15.BZ
Giżycko
Zespół Szkół Technicznych w
Olecku
Narodowy Dzień Pamięci
"Żołnierzy Wyklętych"
01.03
Elbląg
Wystawienie wojskowej asysty honorowej pod
Pomnikiem Żołnierzy Wyklętych, w składzie: 32+1
żołnierzy, 3 żołnierzy poczet sztandarowy, dowódca
posterunku + 4 żołnierzy posterunku honorowego,
przeprowadzenie apelu pamięci - 1 oficer, salwa
honorowa (amunicja 7,62 mm nb. ślepy - 192 szt.),
6 żołnierzy do składania wieńców, zabezpieczenie
nagłośnienie oraz Orkiestry Wojskowej.
15.pplot/ 2.dplot
Elbląg/ 16 DZ
Prezydent Elbląga
Obchody Narodowego Dnia
1267
Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"
01.03
Suwałki
14 dappanc
Suwałki
Urząd Miejski w Suwałkach
16.bdow
(16.DZ) Elblag
Dyrektor Zespołu Szkół
Techniczno - Informatycznych w
Elblągu
Wsparcie szkolenia
ogólnowojskowego dla uczniów
1264
klas o profilu wojskowym LO
ZDZ.
1265
1266
Udział w dniu otwartym ZST w
Olecku.
Praktyki zawodowe uczniów
"klasy mundurowej" Zespołu
1268
Szkół Techniczno Informatycznych.
01 - 31.03
Elbląg
Obchody „Narodowego Dnia
1269
Pamięci Żołnierzy Wyklętych”
01.03
Wołomin
Obchody Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
01.03
Giżycko
1270
Zajęcia z samoobrony II klasy
Zespołu Szkół Licealnych
1271
i Zawodowych w Pieniężnie.
04.03
Pieniężno
Zajęcia z OPBMAR uczniów I
1272 klasy wojskowej Zespołu Szkół
Budowlanych w Braniewie.
04.03
Braniewo
Skierowanie wojskowej asysty honorowej oraz
wydzielenie amunicji ślepej do oddania salwy
honorowej: 7,62nb wz. 43 ślepy - 192szt.
Zapewnienie transportu.
Praktyki zawodowe 25 uczniów "klasy mundurowej"
Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu poległych, salwa honorowa –
amunicja 5, 56 mm nb. ślepy - 200 szt., złożenie
wieńców i wiązanek w miejscu pamięci.
Wojskowa asysta honorowa:
- Kompania honorowa;
- Posterunek honorowy;
- Prowadzący uroczystość;
- Kompania przygotowana do oddania salwy
honorowej: 120 szt. 5,56 nb amunicja ślepa.
Udział 2 żołnierzy w roli instruktorów
z wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia
zajęć. Sprzęt:
- atrapa noża gumowego - 3 szt.,
- samochód osobowo-terenowy HONKER – 1 szt.
Udział 3 żołnierzy w roli instruktorów z
wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia
zajęć. Sprzęt:
- samochód osobowo - terenowy HONKER- 1 szt
Strona 162
1.BPanc
Wesoła
UM Wołomin
15.BZ
Giżycko
Burmistrz Miasta Giżycka
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Licealnych
Zawodowych w Pieniężnie
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Budowlanych
w Braniewie.
Zawody Strzeleckie „STRZELEC
1273
FIA”
Programowe szkolenie
ogólnowojskowe dla uczniów
1274
klas o profilu wojskowym ZSO
Sejny.
05.03
Siedlce
08.03
Sejny
Zajęcia z ochrony ppoż. uczniów
1275 II klasy wojskowej Zespołu Szkół
Budowlanych w Braniewie.
08.03
Braniewo
Zajęcia z samoobrony II klasy
wojskowej Zespołu Szkół
1276
Budowlanych w Braniewie.
09.03
Braniewo
Zajęcia z zakresu przedmiotu
"Edukacja dla bezpieczeństwa Pierwsza pomoc
1277
przedmedyczna" uczniów
Zespołu Szkół Budowlanych w
Braniewie.
1278 Szkolenie strzeleckie
1279
Obchody 72. rocznicy egzekucji
publicznej na Targowicy
Zajęcia ze szkolenia inżynieryjnosaperskiego uczniów I klasy
1280
wojskowej Zespołu Szkół
Budowlanych w Braniewie.
Powiatowe zawody integracyjne
i treningi strzeleckie członków
1281
Ligi Obrony Kraju powiatu
Wołomin
09.03
ZSB Braniewo
10.03
Wesoła
10.03
Chełm
11.03
Braniewo
13.03
Rembertów
Użyczenie strzelnicy w Siedlcach 7,62 mm nb - 5000
szt.
Skierowanie do przeprowadzenia zajęć 3
instruktorów z pomocami dydaktycznymi to jest:
przyrządami do nauki celowania – szt. 10; budowy
broni palnej – kbs BERYL szkolny – szt. 3. W
ramach posiadanych możliwości indywidualne
wyposażenie przeciwchemiczne żołnierza.
Udział 3 strażaków w roli instruktorów
z wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia
zajęć. Sprzęt:
- pojazd specjalny straży pożarnej - 1 szt
- gaśnice pianowe, proszkowe - 3 szt.
- podręczny sprzęt gaśniczy
Udział 3 żołnierzy w roli instruktorów
z wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia
zajęć. Udostepnienie hali sportowej.Sprzęt:
- atrapa noża gumowego - 3 szt.,
- atrapa broni gumowej - 3szt.,
Udział 2 żołnierzy w roli instruktora z wyposażeniem
niezbędnym do przeprowadzenia zajęć. Sprzęt: zestaw sprzętu ratowniczego - samochód osobowoterenowy HONKER - 1 szt
Udostepnienie pomieszczenia i 4 instruktorów do
przeprowadzenia szkolenia z budowy i danych
taktyczno-technicznych broni będącej na
wyposażeniu 1.BPanc
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu poległych, salwa honorowa –
amunicja 5, 56 mm nb. ślepy - 200 szt., złożenie
wieńców i wiązanek w miejscu pamięci.
Udział 3 żołnierzy w roli instruktorów z
wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia
zajęć. Sprzęt:- samochód osobowo - terenowy
HONKER- 1 szt
Udostępnienie strzelnicy wojskowej oraz rzutni
granatem, kierownik strzelnicy.
Zabezpieczenie medyczne.
Strona 163
1.BPanc
Wesoła
Amunicja z DKS
Stowarzyszenie
Fideles et Instructi Armis
Wierni w gotowości pod bronią
( FIA)
Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Sejnach
15.BZ
Giżycko
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Budowlanych
w Braniewie
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Budowlanych
w Braniewie
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Budowlanych
w Braniewie
1.Bpanc
Wesoła
26. WOG
Związek Strzelecki Strzelec AON
1.bz (1.BPanc)
Chełm
32 WOG
Prezydent miasta Chełm
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
1.BPanc
Wesoła
Zespół Szkół Budowlanych
w Braniewie.
26.WOG
Biuro Mazowieckiego Zarządu
Wojewódzkiego LOK
w Warszawie
Zajęcia z Terenoznawstwa
uczniów II klasy wojskowej
1282
Zespołu Szkół Budowlanych
w Braniewie.
Posterunek obserwacji
przestrzeni powietrznej. Zasady
prowadzenia obserwacji
1283
przestrzeni powietrznej
i alarmowaniu o zagrożeniu
z powietrza.
15.03
Braniewo
16.03
Giżycko
Udział 3 żołnierzy w roli instruktorów z
wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia
zajęć.
Sprzęt:
- samochód osobowo - terenowy HONKER- 1 szt
Skierowanie żołnierza – instruktora
do prowadzenia zajęć. Wydzielenie sprzętu
wojskowego: wyposażenie posterunku OPL,
Udostępnienie obiektu szkoleniowego oraz schronu.
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
18.03
Braniewo
Udział 3 żołnierzy w roli instruktorów z
wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia
zajęć.
Sprzęt:
- samochód osobowo - terenowy HONKER- 1 szt
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
1285 Paintballowa gra scenariuszowa
19 - 20.03
Wesoła
Udostepnienie terenu poligonu.
1.BPanc
Wesoła
Powiatowe zawody integracyjne
i treningi strzeleckie członków
1286
Ligi Obrony Kraju powiatu
Wołomin
20.03
Wesoła
Udostępnienie strzelnicy wojskowej oraz rzutni
granatem, kierownik strzelnicy.
Zabezpieczenie medyczne.
1.BPanc
Wesoła
1288 Wagary w Jednostce.
1289 Szkolenie taktyczne
1290
Dni Otwarte Zespołu Szkół
Zawodowych w Węgorzewie
Zajęcia z Terenoznawstwa
uczniów II klasy wojskowej
1291
Zespołu Szkół Budowlanych
w Braniewie.
Egzamin dla uczniów
kończących III klasę o profilu
1292
wojskowym w ZSO Sejny.
Zajęcia z zakresu przedmiotu
"Edukacja dla bezpieczeństwa Pierwsza pomoc
1293
przedmedyczna" uczniów
Zespołu Szkół Budowlanych w
Braniewie.
20.03
Rembertów
20.03
Grajewo
21.03
Rembertów
21.03
Węgorzewo
22.03
Braniewo
22.03
Sejny
23.03
ZSB Braniewo
Udostępnienie strzelnicy pistoletowej - Rembertów.
Pokaz indywidualnego wyposażenia żołnierza, pokaz
walki wręcz.
Udostepnienie terenu - Rembertów.
Udział reprezentacji żołnierzy w dniu otwartym szkoły
Udział 3 żołnierzy w roli instruktorów z
wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia
zajęć.
Sprzęt:
- samochód osobowo - terenowy HONKER- 1 szt
Skierowanie trzech żołnierzy zawodowych z
niezbędnym sprzętem do przeprowadzenia
egzaminów z musztry i wiedzy ogólno wojskowej.
Udział 2 żołnierzy w roli instruktora z wyposażeniem
niezbędnym do przeprowadzenia zajęć. Sprzęt: zestaw sprzętu ratowniczego - samochód osobowoterenowy HONKER - 1 szt
Strona 164
Liceum Ogólnokształcące w
Giżycku
15.BZ
Giżycko
Zajęcia ze szkolenia inżynieryjnosaperskiego uczniów I klasy
1284
wojskowej Zespołu Szkół
Budowlanych w Braniewie.
1287 Szkolenie ogniowe
Zespół Szkół Budowlanych
w Braniewie.
1.Bpanc
Wesoła
15.BZ
Giżycko
1.Bpanc
Wesoła
11 pa
Węgorzewo
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
15.BZ
Giżycko
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Budowlanych
w Braniewie.
Sekcja Paintballowa
26.WOG
Biuro Mazowieckiego Zarządu
Wojewódzkiego LOK
w Warszawie
Fundacja Byłych Żołnierzy
Jednostek Specjalnych GROM
Zespół Szkół Nr 2 im. 9 Pułku
Strzelców Konnych w Grajewie
Fundacja Byłych Żołnierzy
Jednostek Specjalnych GROM
ZSZ Węgorzewo
Zespół Szkół Budowlanych
w Braniewie.
Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Sejnach
Zespół Szkół Budowlanych
w Braniewie.
Zawody Strzeleckie "Powitanie
1294 Wiosny" o Puchar Prezesa BS
Salwa.
1295 Paintballowa gra scenariuszowa
1296 Akcja honorowego krwiodawstwa
Szkolenie ogólnowojskowe i
1297 specjalistyczne dla uczniów klas
mundurowych
1298 Szkolenie z OPBMR
Zapoznanie ze specyfiką
1299 szkolenia pododdziałów
rozpoznawczych
26.03
Rembertów
26 - 27.03
Wesoła
marzec
(1 dzień)
Wesoła
marzec
(1 dzień)
Chełm
marzec
(1 dzień)
Siedlce
marzec
(1 dzień)
Siedlce
Udostępnienie strzelnicy na Rembertowie.
1.Bpanc
Wesoła
Udostepnienie terenu poligonu.
1.Bpanc
Wesoła
Sekcja Paintballowa
1.Bpanc
Wesoła
Klub Honorowych Dawców Krwi
PCK „Legion” oraz WCKiK
Warszawa.
1bz (1.BPanc)
Chełm
Dyrektor LO im. Gen. W.
Andersa w Chełmie
Udział zołnierzyi pracowników wojska w akcji
honorowej zbiórki krwi
Udostepnienie: plac musztry, OSF, plac ćwiczeń
taktycznych, urzadzeń szkolno treningowych.
Wyznaczenie: 3 instruktorów
OPBMR – posługiwanie się maską przeciwgazową
MP-5 oraz odzieżą ochronną OP-1. 1 instruktor.
Uczestnictwo w zajęciach dobowych kompanii
rozpoznawczej. Instruktorów - 2
krozp
(1.BPanc)
Siedlce
krozp
(1.BPanc)
Siedlce
Stowarzyszenie Bractwa
Strzeleckiego „Salwa”
Dyrektor Szkoły nr 3 w Siedlcach
Stowarzyszenie Jednostek
Wojskowych "Strzelec" Siedlce
Zespół Szkół
w Wieliszewie LO
w Komornicy
Udział w szkoleniu z zakresu
1300 pomocy medycznej na
współczesnym polu walki
marzec
(1 dzień)
Dębe
Udział ratownika medycznego w zajęciach
1.Bpanc
Wesoła
Programowe szkolenie klasy
mundurowej LO ZDZ.
1301 Indywidualne srodki ochrony
przed skażeniami. Reagowanie
na zagrożenia.
marzec
(1 dzień)
Giżycko
Skierowanie instruktora ze sprzętem chemicznym do
przeprowadzenia zajęć obrony przeciwchemicznej.
15.BZ
Giżycko
Liceum Ogólnokształcące
Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Białymstoku z
siedzibą w Giżycku
15.BZ
Giżycko
Biuro ds. Proobronnych MON
15.BZ
Giżycko
Liceum Ogólnokształcące
Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Białymstoku z
siedzibą w Giżycku
Cykl szkoleń z taktyki i szkolenia
1302 strzeleckiego dla członków
organizacji proobronnych.
Wsparcie szkolenia
ogólnowojskowego dla uczniów
1303
klas o profilu wojskowym LO
ZDZ.
Zorganizowanie na bazie obiektów szkoleniowych
JW. szkolenia z taktyki oraz szkolenia strzeleckiego.
Wydzielenie 4-6 instruktorów ze sprzętem
wojskowym niezbędnym do przeprowadzenia cyklu
zajęć. Udostępnienie obiektów szkoleniowych i
marzec i październik strzelnicy do przeprowadzenia szkolenia, wydzielenie
(2 szkolenia
obsługi strzelnicy i zabezpieczenia medycznego
jednodniowe po 7 strzelania. Wydzielenie broni (w dyspozycji
godzin)
instruktorów). Amunicja do zabezpieczenia zawodówGiżycko
z limitu DKS MON złożono odrębny wniosek.
Wydzielenie środków transportowych do przewozu
instruktorów ze sprzetem wojskowym oraz
uczestników szkolenia. Umożliwienie odpłatnego
wyżywienia uczestników szkolenia na bazie stołówki
żołnierskiej.
marzec
(2 dni)
Giżycko
Wydzielenie 3 instruktorów do przeprowadzenia
zajęć z terenoznawstwa, w 2 wybrane dni w
miesiącu,: zasady posługiwania się mapą i orientacji
w terenie, wykonywanie szkicu terenu, marsz na
azymut (busole- 5 szt.), marsz według mapy.
Strona 165
Wsparcie szkolenia z warunków
bezpieczeństwa obowiązujących
1304
w czasie strzelań, budowy broni
oraz warunków strzelania.
1305
Przeprowadzenie Manewrów
Wojskowych w ZST w Olecku.
Obóz szkoleniowy uczniów klasy
wojskowej Zespołu Szkół
Budowlanych w Braniewie na
1306 terenie 9 BKPanc. w Braniewie
obejmujący : szkolenie
z musztry, łączności, szkolenie
strzeleckie, szkolenie chemiczne
Zajęcia ze szkolenia
strzeleckiego klasy III Zespołu
1307 Szkół Licealnych i Zawodowych
w Pieniężnie.
1308
Trening strzelecki, strzelanie
sprawdzajace.
Obchody Narodowego Dnia
Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"
1309
w Zespole Szkół Budowlanych
w Braniewie
Zajęcia ze szkolenia wojskowego
uczniów Zespołu Szkół
1310 Ekonomicznych i Technicznych
w Pasłęku.
marzec/ kwiecień
(po 1 dniu w
miesiącu)
Giżycko
Wydzielenie instruktora i sali wykładowej do
przeprowadzenia zajęć z budowy i użytkowania broni
strzeleckiej. Wydzielenie 2 przekrojów broni (kbks,
kbs BERYL, ).
15.BZ
Giżycko
Gimnazjum nr 2 im. Chwały
Oręża Polskiego w Giżycku
marzec/ kwiecień
(1 dzień)
Olecko
Oddelegowanie instruktorów wojskowych
i użyczenie sprzętu do przeprowadzenia manewrów
(w programie przewidujemy rywalizację grup
młodzieży, np.: wkładanie maski na czas, rzut
granatem do celu, bieg z zadaniami, itp.)
15.BZ
Giżycko
Zespół Szkół Technicznych w
Olecku
III dekada, marzec
(5 dni)
Braniewo
Pomoc w organizacji obozu szkoleniowego.
Umożliwienie zakwaterowania w budynku
koszarowym. Udostępnienie: strzelnicy, placu
ćwiczeń taktycznych, OSF, hali sportowej. Użyczenie
sprzętu wojskowego, trenażerów i uzbrojenia:
kbk AK - 6 szt.,
amunicji 7,62 mm nb. wz 43 – 250 szt.,
Udział 5 żołnierzy w roli instruktorów do
przeprowadzenia zajęć z zakresu szkolenia z
musztry, łączności, szkolenia chemicznego,
strzeleckiego, wychowania fizycznego.
- ratownik medyczny,
- samochód sanitarny – 1 szt.
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Budowlanych
w Braniewie
Udostępnienie strzelnicy garnizonowej. Udział 4
żołnierzy w roli instruktorów do przeprowadzenia
zajęć oraz ratownika medycznego. Sprzęt:
- 7,62 mm kbk AK – 6 szt.,
- amunicja 7,62 mm nb wz. 43-300 szt.
- samochód C-T -1 szt.,
- samochód sanitarny-1 szt.
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Licealnych
Zawodowych w Pieniężnie
marzec
(2 dni)
Braniewo
Użyczenie strzelnicy pistoletowej oraz strzelnicy
garnizonowej.
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Placówka Straży Granicznej
w Braniewie
marzec
(1 dzień)
Braniewo
Udział 3 osobowej delegacji 9.BBKPanc w
uroczystym apelu z okazji obchodów Narodowego
Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" w Zespole Szkół
Budowlanych w Braniewie. Udział 3 żołnierzy w
organizacji i przygotowaniu apelu. Sprzęt: samochód
osobowo - terenowy HONKER- 1 szt
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Budowlanych
w Braniewie.
marzec
(I, II, III dekada)
(1 dzień)
Braniewo
Pasłęk
Udział 3 żołnierzy w roli instruktorów
do przeprowadzenia zajęć. Udostępnienie sal
wykładowych i obiektów szkoleniowych w garnizonie.
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Ekonomicznych
i Technicznych w Pasłęku
marzec
(1 dzień)
Braniewo
Strona 166
Musztra uczniów klasy I
wojskowej
marzec
(1 dzień)
Węgorzewo
Potrzebni trzej instruktorzy, możliwość skorzystania z
placu musztry.
11 pa
Węgorzewo
ZSO w Węgorzewie
Szkolenie uczniów klas II i III z
zajęć wojskowych z działu
Ochrona i obrona obiektów,
1312
Rozpoznanie i armie innych
państw oraz Ochrona
środowiska.
marzec
(2 dni)
Węgorzewo
Potrzebni wykładowcy, sala wykładowa na terenie
jednostki oraz pomoce dydaktyczne.
11 pa
Węgorzewo
ZSO w Węgorzewie
1311
1313 XVII Kaziuk Suwalski
marzec
(1 dzień)
Suwałki
Wypożyczenie 4 namiotów i ich rozstawienie.
Wystawienie stoiska promocyjnego.
14 dappanc
Suwałki
Suwalski Ośrodek Kultury
Obchody Narodowego Dnia
1314
Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"
marzec
(1 dzień)
Augustów
Skierowanie wojskowej asysty honorowej oraz
wydzielenie amunicji ślepej do oddania salwy
honorowej: 7,62nb wz. 43 ślepy - 192szt.
Zapewnienie transportu.
14 dappanc
Suwałki
Powiat Augustowski,
Urząd Miejski w Augustowie
marzec
(1 dzień)
Gołdap
Nieodpłatne wsparcie merytoryczne poprzez
przeprowadzenie przez żołnierzy-instruktorów
szkoleń teoretycznych dotyczących magazynowania i
prowadzenia dokumentacji finansowej, z zakresu
utrzymania środków transportu w ciągłek gotowości
do użycia oraz specyfiki pracy w warsztatach i halach
remontowych. Przejazd uczniów zapewnia ZSLiZ w
Olecku.
15.pplot
Gołdap
Zespół Szkół Licealnych i
Zawodowych w Olecku
marzec
(1 dzień)
Olecko
Wydzielenie stoiska promującego służbę w Wojsku
Polskim. Nieodpłatne wydzielenie sprzętu
wojskowego wraz z obsługą w celu zaprezentowania
w czasie pokazu (Armata ZUR-23- 2KG z obsługą (4
żółnierzy), urządzenie szkolno –treningowe UST-1
GROM, zestaw gabarytowo-wagowy PPZR GROM (4
żołnierzy), STAR 266M2 x2.
15.pplot
Gołdap
Zespół Szkół Licealnych i
Zawodowych w Olecku
II połowa marca
Kąty Rybackie
Udostępnienie autobusu do przewiezienia
uczestników Walnego Zebrania członków
Elblaskiego Stowarzyszenia Generałów i Oficeerów
Starszych na trasie: Elbląg - Kąty Rybackie - Elbląg.
16.bdow
(16.DZ)Elblag
Prezes Elbląskiego
Stowarzyszenia Generałów i
Oficerów Starszych w Elblagu
Szkolenie z zakresu działań
1315 logistycznych i strategicznych
w wojsku.
1316 Militarny dzień w ZSLiZ w Olecku
Zabezpieczenie Walnego
Zebrania członków Elblaskiego
1317
Stowarzyszenia Generałów i
Oficeerów Starszych.
Strona 167
Zajęcia ze szkolenia
strzeleckiego uczniów I klasy
1318
wojskowej Zespołu Szkół
Budowlanych w Braniewie
1319
Obchody 72 rocznicy stracenia
mieszkańców Suwalszczyzny
1320 Manewry Paintballowe
01.04
Braniewo
01.04
Suwałki
02 - 03.04
Wesoła
1321
Trening strzelecki z karabinu
centralnego zapłonu.
02.04
Sitaniec-Wolica
1322
Zawody strzelectwa sportowego
z karabinu centralnego zapłonu.
03.04
Sitaniec-Wolica
Programowe szkolenie
1323 ogólnowojskowe uczniów klas
mundurowych ZSO Sejny.
Zajęcia z zakresu przedmiotu
"Edukacja dla bezpieczeństwa Pierwsza pomoc
1324
przedmedyczna" uczniów
Zespołu Szkół Budowlanych w
Braniewie.
Zajęcia szkoleniowe dla uczniów
1325 LO Centrum Szkół
Mundurowych w Zamościu
05.04
Sejny
06.04
ZSB Braniewo
07.04
Zamość
Udostępnienie strzelnicy garnizonowej. Udział 4
żołnierzy w roli instruktorów z wyposażeniem
niezbędnymdo przeprowadzenia zajęć, 1 ratownik
medyczny. Sprzęt uzbrojenia i amunicja: - kbks – 6
szt. - pistolet pneumatyczny – 6 szt., - 4,5 mm nb.
DIABOLO – 250 szt, - 5,6 mm nb. sport. długi – 750
szt.,- 5,6 mm nb. sport. krótki – 750 szt. - samochód
terenowo-osobowy HONKER – 1 szt - samochód
sanitarny – 1 szt
Skierowanie wojskowej asysty honorowej.
Zapewnienie transportu.
Udostepnienie terenu poligonu.
Udostępnienie strzelnicy* w celu przeprowadzenia
treningu strzeleckiego. Wydzielenie jednej osoby z
załogi strzelnicy do obsługi strzelania.
Udostępnienie strzelnicy* w celu przeprowadzenia
zawodów strzeleckich. Wydzielenie jednej osoby z
załogi strzelnicy do obsługi strzelania.
Skierowanie trzech żołnierzy zawodowych w roli
instruktorów do przeprowadzenia zajęć z walki wręcz
z elementami samoobrony. Udostępnienie
niezbędnego do przeprowadzenia zajęć sprzętu:
nóż gumowy – 15 szt oraz innych przydatnych w
czasie szkolenia akcesoriów. W ramach tego
samego szkolenia przeprowadzenie zajęć z musztry
indywidualnej i zespołowej. W programie szkolenia
uwzględnić: występowania z szyku, marsz krokiem
zwykłym i defiladowym, zmiana ugrupowania
marszowego. Przygotowanie uczniów do
uroczystego przemarszu w dniu Święta Szkoły
Udział 2 żołnierzy w roli instruktora z wyposażeniem
niezbędnym do przeprowadzenia zajęć. Sprzęt: zestaw sprzętu ratowniczego; samochód osobowoterenowy HONKER - 1 szt
Udostępnienie sali wykładowej
w bloku szkolenia, użyczenia
- 5 szt. 5.56 mm kbs „beryl”
- 3 szt. 7.62 mm km PK
- 1 szt. 40 mm RPG- 7W
oddelegowanie
instruktorów do prowadzenia zajęć.
( zakres tematyczny zajęć ustalany będzie z
instruktorami z odpowiednim wyprzedzeniem)
Strona 168
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Budowlanych
w Braniewie
14 dappanc
Suwałki
1.BPanc
Wesoła
3 bz
Zamość
Urząd Miejski w Suwałkach
Sekcja Paintballowa
Klub Strzelectwa Sportowego
VIS
3 bz
Zamość
Klub Strzelectwa Sportowego
VIS
15.BZ
Giżycko
Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Sejnach
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
3 bz
Zamość
Zespół Szkół Budowlanych
w Braniewie.
Dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego Centrum
Szkół Mundurowych
w Zamościu
08.04
Braniewo
Udostępnienie strzelnicy garnizonowej. Udział 4
żołnierzy w roli instruktorów z wyposażeniem
niezbędnymdo przeprowadzenia zajęć, 1 ratownik
medyczny.
Sprzęt uzbrojenia i amunicja: - kbks
– 6 szt. - pistolet pneumatyczny – 6 szt., - 4,5 mm
nb. DIABOLO – 250 szt, - 5,6 mm nb. sport. długi –
750 szt., - 5,6 mm nb. sport. krótki – 750 szt. samochód terenowo-osobowy HONKER – 1 szt.
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Budowlanych
w Braniewie
1327 Turniej klas mundurowych
08 - 09.04
Morag
Udostepnienie Ośrodka Sprawności Fizycznej,
strzelnicy i przykoszarowego placu ćwiczeń,
organizacja i zabezpieczenie noclegu uczestnikom
na hali sportowej.
20BZ
Bartoszyce
Zespół Szkół Zawodowych
w Ostródzie
Powiatowe zawody integracyjne
i treningi strzeleckie członków
1328
Ligi Obrony Kraju powiatu
Wołomin
10.04
Rembertów
Udostępnienie strzelnicy wojskowej oraz rzutni
granatem, kierownik strzelnicy.
Zabezpieczenie medyczne.
Zajęcia ze szkolenia
strzeleckiego uczniów I klasy
1326 wojskowej Zespołu Szkół
Budowlanych w Braniewie
1329 Bieg Pamięci
Apel Pamięci pooświęcony
1330 ofiarom katastrofy pod
Smoleńskiem
1331
Obchody 6. rocznica katastrofy
Smoleńskiej.
10.04
Braniewo
10.04
Lotnisko Kętrzyn,
Wilamowo
10.04
Elblag
Pomoc organizacyjna biegu. Udział 10 żołnierzy do
zabezpieczenia trasy biegu. Sprzęt: - NS-97 - 2 szt;
- kuchnia polowa KPŻ 100 - 1 szt
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu pamięci i oddanie salwy
honorowej. Wydzielenie 200 szt. amunicji ślepy 5,56
mm nb kbs BERYL.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej: kompania
honorowa, posterunek honorowy - Krzyż Katyński, 2
żołnierzy do składania kwiatów,
4 żołnierzy do trzymania kwiatów, przeprowadzenie
apelu pamięci, salwa honorowa amunicja 5,56mm
nb.ślepy-100 szt., nagłośnienie, autobus.
1.Bpanc
Wesoła
26. WOG
Biuro Mazowieckiego Zarządu
Wojewódzkiego LOK
w Warszawie
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Braniewskie Centrum Kultury
15.BZ
Giżycko
Fundacja „Military Park”
Aeroklub Krainy Jezior
16.bdow
(16.DZ) Elblag
Prezydent Miasta Elblag
Wsparcie realizacji programu
1332 „Elementy ratownictwa i obrony
cywilnej” w II etapie edukacyjnym.
11.04
Giżycko
Skierowanie patrolu saperskiego do SP nr 4, który
omówi uczniom klas IV-V zasady postępowania
podczas znalezienia materiałów niebezpiecznych i
omówienie zakresu pracy patrolu saperskiego.
15.BZ
Giżycko
Szkoła Podstawowa nr 4 im. I
Dywizji Piechoty w Giżycku
Zajęcia ze szkolenia inżynieryjnosaperskiego uczniów II klasy
1333
wojskowej Zespołu Szkół
Budowlanych w Braniewie.
12.04
Braniewo
Udział 3 żołnierzy w roli instruktorów z
wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia
zajęć. Sprzęt:
- samochód osobowo - terenowy HONKER- 1 szt
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Budowlanych
w Braniewie.
13.04
Braniewo
Udział 3 żołnierzy w roli instruktorów
z wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia
zajęć. Udostepnienie hali sportowej.Sprzęt:
- atrapa noża gumowego - 3 szt.,
- atrapa broni gumowej - 3szt.,
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Budowlanych
w Braniewie
Zajęcia z samoobrony II klasy
wojskowej Zespołu Szkół
1334
Budowlanych w Braniewie.
Strona 169
1335
1336
Działanie żołnierza na
taktycznym torze przeszkód.
Obchody Dnia Pamięci Ofiar
Zbrodni Katyńskiej.
13.04
Giżycko
Skierowanie żołnierza – instruktora
do prowadzenia zajęć. Udostępnienie sprzętu
wojskowego wg możliwości JW (maski MP-5 – 15
kpl, hełm – 15 szt.) Udostępnienie obiektu
szkoleniowego.
15.BZ
Giżycko
Liceum Ogólnokształcące w
Gizycku
13.04
Giżycko
Wojskowa asysta honorowa:
- Kompania honorowa;
- Posterunek honorowy;
- Prowadzący uroczystość;
- Kompania przygotowana do oddania salwy
honorowej: 120 szt. 5,56 nb amunicja ślepa;
15.BZ
Giżycko
Burmistrz Miasta Giżycka
Światowy Dzień Pamięci Ofiar
1337
Katynia
13 .04
Chełm
Obchody 76. rocznicy Zbrodni
1338
Katyńskiej.
13.04
Starogard Gdański
1339
Przegląd dzielnicowych młodych
talentów
1340 Karabinowy trening strzelecki
1341 Zawody strzeleckie "Strzelec FIA"
1342
40 Jubileuszowy Zlot Pamięci do
Nadbrzeża.
1343 Szkolenie ogniowe
1344 Szkolenie taktyczne
Wsparcie realizacji programu
1345 „Elementy ratownictwa i obrony
cywilnej” w II etapie edukacyjnym.
14 - 15.04
Wesoła
16.04
Rembertów
16.04
Wesoła
16.04
Nadbrzeże
17.04
Rembertów
18.04
Rembertów
18.04
Giżycko
wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu poległych, salwa honorowa –
amunicja 5, 56 mm nb. ślepy - 200 szt., złożenie
wieńców i wiązanek w miejscu pamięci.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej: kompania
honorowa z pocztem sztandarowym,
przeprowadzenie apelu pamięci, salwa honorowa,
amunicja 5,56mm nb.ślepy-100 szt., autobus.
Udostepnienei Sali Kinowej Klubu oraz wsparcie
organizacyjen pracowników Klubu
Udostepnienie strzelnicy.
Użyczenie strzelnicy i rzutni granatem. Aminicja 7,62
mm nb - 5000 szt.
Uroczystość pod Pomnikiem w Nadbrzeżu.
Posterunek honorowy, przygotowanie ołtarza
polowego wraz z nagłośnieniem. Udział kapelana
dywizji w celu odprawienia mszy polowej przy
pomniku. Udział sygnalisty oraz werblisty.Żołnierze
do składania wiązanek
Udostępnienie strzelnicy pistoletowej - Rembertów.
Udostepnienie terenu - Rembertów.
Skierowanie 3 żołnierzy do SP nr 4 w celu
zaprezentowania uczniom klas VI działania na
wypadek zagrożenia chemicznego (bronią
masowego rażenia):prezentacja i omówienie
środków obrony przeciwchemicznej. Promocja
zawodowej służby wojskowej i 15 GBZ.
Strona 170
1.bz
(1.Bpanc) Chełm
Orkiestra
Wojskowa
Stowarzyszenie "Szwadron
Kawalerii im. 2 Pułku
Szwoleżerów Rokitniańskich"
16.bdow
Elblag
1.BPanc
Wesoła
1.Bpanc
Wesoła
1.Bpanc
Wesoła
UM Chełm
UD Wesoła
Amunicja z DKS
Towarzystwo im. Rycerzy
Okunia
Stowarzyszenie
Fideles et Instructi Armis
Wierni w gotowości pod bronią
( FIA)
15.pplot/ 2.dplot/
16 DZ Elbląg
PTTK Oddział Ziemii Elbląskiej
1.Bpanc
Wesoła
1.BPanc
Wesoła
Fundacja Byłych Żołnierzy
Jednostek Specjalnych GROM
Fundacja Byłych Żołnierzy
Jednostek Specjalnych GROM
15.BZ
Giżycko
Szkoła Podstawowa nr 4 im. I
Dywizji Piechoty w Giżycku
Zajęcia z zakresu przedmiotu
"Edukacja dla bezpieczeństwa Pierwsza pomoc
1346
przedmedyczna" uczniów
Zespołu Szkół Budowlanych w
Braniewie.
Wiosenne zajęcia poligonowe
1347
młodzieży
Otwarte Wojewódzkie Zawody
1348 Strzeleckie Klubów Żołnierzy
Rezerwy Ligi Obrony Kraju
20.04
ZSB Braniewo
20 – 21 .04.
Sitaniec – Wolica,
Zamość
23 .04
Wesoła
1349
Turniej Karabinowy 100. 200,
300 m II Edycja
23.04
Wesoła
1350
Zawody strzeleckie o Puchar
Sekcji Strzeleckiej
Powiatowe zawody integracyjne
i treningi strzeleckie członków
1351
Ligi Obrony Kraju powiatu
Wołomin
Rocznicowe obchody
rozstrzelania członków
Tymczasowej Rady Ziemi
1352 Suwalskiej- pierwszej
podziemnej organizacji
niepodległościowej na
Suwalszczyźnie.
Udział 2 żołnierzy w roli instruktora z wyposażeniem
niezbędnym do przeprowadzenia zajęć. Sprzęt: zestaw sprzętu ratowniczego - samochód osobowoterenowy HONKER - 1 szt
Udostępnienie strzelnicy do przeprowadzenia
strzelania oraz placu ćwiczeń taktycznych **Sitaniec – Wolica.
Użyczenie 5 szt 5.56 mm kbs wz. 96 „beryl”, 2
kompletów „Czantoria” oraz oddelegowanie 5
instruktorów do prowadzenia szkolenia z zakresu
bezpieczeństwa i zasad posługiwania się bronią
strzelecką. Szkolenie zakończy się egzaminem
zgodnie z zasadami ujętymi w regulaminach
wojskowych.
Użyczenie: 3 szt. Km PK 7,62 mm, 3 szt. RPG -7 40
mm, 5 szt. granatów ćwiczebnych,
20 łopatek piechoty, 10 łopatek saperskich,
delegowanie 5 instruktorów na plac ćwiczeń
taktycznych.
Udostępnienie dwóch strzelnic i rzutni granatem,
dwóch kierowników strzelnic, po dwóch
obserwatorów na strzelnicę, dwa pomieszczenia w
bloku szkoleniowym na spożycie posiłku (w
przypadku złej pogody) i dla sędziów obliczeniowych
(z możliwością podłączenia komputera)
zabezpieczenie medyczne.
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Budowlanych
w Braniewie.
3 bz
Zamość
Dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego Centrum
Szkół Mundurowych
w Zamościu
1.Bpanc
Wesoła
Udostępnienie strzelnicy w Wesołej.
1.BPanc
Wesoła
24.04
Rembertów
Udostępnienie strzelnicy - Rembertów.
1.Bpanc
Wesoła
24.04
Rembertów
Udostępnienie strzelnicy wojskowej oraz rzutni
granatem, wyznaczenie kierownika strzelniania.
Zabezpieczenie medyczne.
1.Bpanc
Wesoła
25 - 29.04
Suwałki
Las Szwajcarski
Skierowanie wojskowej asysty honorowej.
Zapewnienie transportu.
Strona 171
14 dappanc
Suwałki
26.WOG
Biuro Mazowieckiego Zarządu
Wojewódzkiego LOK
w Warszawie
Stowarzyszenie Bractwa
Strzeleckiego „Salwa”
Centralny Wojskowy Klub
Sportowy "Legia" Warszawa
Sekcja Strzelecka
26.WOG
Biuro Mazowieckiego Zarządu
Wojewódzkiego LOK
w Warszawie
Starostwo Powiatowe
w Suwałkach
Uroczyste zakończenie
szkolenia klasy III w Zespole
1353
Szkół Licealnych i Zawodowych
w Pieniężnie
1354
Trening strzelecki z karabinu
centralnego zapłonu.
29.04
Pieniężno
30.04
Sitaniec-Wolica
Podróż historyczno - wojskowa
"Szlakami Historii - zwiedzanie
1355
Muzeum Powstania
Warszawswkiego" w Warszawie.
30.04
Warszawa
Udział w festynie z okazji "Drzwi
otwartych Zespołu Szkół
1356
Techniczno - Informatycznych" w
Elblagu.
II połowa kwietnia
(1 dzień)
Elbląg
1357 Akcja honorowego krwiodawstwa
Szkolenie ogólnowojskowe i
1358 specjalistyczne dla uczniów klas
mundurowych
1359 Szkolenie z Terenoznastwa
kwiecień
(1 dzień)
Wesoła
kwiecień
(1 dzień)
Chełm
kwiecień
(1 dzień)
Siedlce
Udział w realizacji Decyzja Nr
10/Szkol./P7 Ministra Obrony
1360 Narodowej z dnia 21 stycznia
2015 r. w sprawie wprowadzenia
„Minimum programowe…” kwiecień
(1 dzień)
Dębe
ZAWODY STRZELECKIE „SJS
1361
STRZELEC”
kwiecień
(1 dzień)
Siedlce
1362
222 Rocznica Insurekcji
Warszawskiej
kwiecień
(1 dzień)
Warszawa
1363
Ogólnoploski Konkurs "Gen. W.
Anders i jego żołnierze"
kwiecień
(1 dzień)
Chełm
Udział 3 – osobowej delegacji 9 BBKPanc ze
stoiskiem promocyjnym w uroczystym zakończeniu
szkolenia klasy III w Zespole Szkół Licealnych i
Zawodowych w Pieniężnie. Sprzęt:
- namiot promocyjny
- siatka maskująca 4 szt,
- samochód C-T - 1 szt.,
- samochód osobowo-terenowy HONKER - 1 szt. Udostępnienie strzelnicy* w celu przeprowadzenia
treningu strzeleckiego. Wydzielenie jednej osoby z
załogi strzelnicy do obsługi strzelania.
Zabezpieczenia przemieszczenia uczestników
podróży wojskowo - historycznej "Szlakami Historii zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawswkiego" w
Warszawie poprzez udostepnienie autobusu na
trasie Elbląg - Warszawa - Elbląg i obsługa
fotograficzna przedsięwzięcia.
Skierowanie do udziału w Festynie sprzętu: ZWD,
WK, PWPP, trenażera "Cyklop" oraz instruktorów.
Udział zołnierzyi pracowników wojska w akcji
honorowej zbiórki krwi
Udostepnienie: plac musztry, OSF, plac ćwiczeń
taktycznych, urzadzeń szkolno treningowych.
Wyznaczenie: 3 instruktorów
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
3 bz
Zamość
Klub Strzelectwa Sportowego
VIS
16.bdow
(16.DZ)
Elblag
Przewodnicząca
Stowarzyszenia "Rodzina
Wojskowa" przy 16.bdow w
Elblągu
16.bdow
(16.DZ) Elblag
Dyrektor Zespołu Szkół
Techniczno - Informatycznych w
Elblągu
1.Bpanc
Wesoła
Klub Honorowych Dawców Krwi
PCK „Legion” oraz WCKiK
Warszawa.
1bz
(1.BPanc) Chełm
Dyrektor LO im. Gen. W.
Andersa w Chełmie
Terenoznawstwo – marsz na azymut z busolą oraz
według mapy.
krozp
(1.BPanc)
Siedlce
Udział sapera w prowadzeniu zajęć T: Miny wojsk
własnych oraz zasadnicze miny państw ościennych
1.Bpanc
Wesoła
Użyczenie strzelnicy, Siedlce.
dplot, krozp, ksap
Zabezpieczenie amunicji w ilości: 7,62 mm nb. (1.BPanc)
3000 szt. Wyznaczenie kierownika punktu
Siedlce
amunicyjnego, zabezpieczenie medyczne.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
1.Bpanc
przeprowadzenie apelu poległych, salwa honorowa –
Wesoła
amunicja 5, 56 mm nb. ślepy - 200 szt., złożenie
wieńców i wiązanek w miejscu pamięci.
1.bz
(1.BPanc)
Posterunek honorowy przy pomniku gen. W. Andersa
Chełm
Strona 172
Zespół Szkół Licealnych
Zawodowych w Pieniężnie
Dyrektor Szkoły nr 3 w Siedlcach
Zespół Szkół
w Wieliszewie LO
w Komornicy
Stowarzyszenie Jednostek
Wojskowych "Strzelec" Siedlce
Orkiestra
Wojskowa
Ogólnopolska Fundacja
Kosciuszkowska
Dyrektor LO im. Gen. W.
Andersa w Chełmie
Szkolenie z zakresu taktyki
1364
plutonu zmechanizowanego
Zajęcia z LSS Czantoria. Zajęcia
1365 pozalekcyjne z programów
sportów obronnych.
Zajęcia na Ośrodku Sprawności
1366 Fizycznej Zajęcia pozalekcyjne
z programu sportów obronnych.
1367
1368
Trening strzelecki, strzelanie
sprawdzajace.
"Dni Otwarte Szkoły” Zespołu
Szkół Budowlanych w Braniewie.
Pożegnanie maturzystów
1369 w Zespole Szkół Budowlanych
w Braniewie.
1370
Giełda Szkół
Ponadgimnazjalnych
Udostępnienie pasa ćwiczeń taktycznych **,
wydzielenie
3 instruktorów do prowadzenia zajęć Udostępnienie:
- busola AK – 15 szt.
- mapa 1: 50000 z siatką UTM
– 15 szt.
- GPS – 1 szt.
Środki łączności na szczeblu drużyna – 1 kpl.
3 bz
Zamość
kwiecień
(1 dzień)
Sitaniec-Wolica
Udostępnienie strzelnicy* udostępnienie LSS
Czantoria. Przeprowadzenie treningu strzeleckiego,
zapewnienie instruktorów i obsługi strzelnicy.
3 bz
Zamość
kwiecień
(1 dzień)
Sitaniec-Wolica
Przeprowadzenie treningu na OSF , zapewnienie
instruktorów.
3 bz
Zamość
Użyczenie strzelnicy pistoletowej oraz strzelnicy
garnizonowej.
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Kwiecień
(1 dzień)
Zamość
kwiecień
(1 dzień)
Braniewo
kwiecień
Braniewo
kwiecień
(1 dzień)
Braniewo
kwiecień
(1 dzień)
Braniewo
Udział 9.BBKPanc w dniach otwartych szkoły ze
stoiskiem promocyjnym. Udział 3 żołnierzy w roli
instruktorów na stoisku promocyjnym. Sprzęt:
- samochód osobowo - terenowy HONKER- 1 szt
- samochód C-T – 1 szt.
Udział 3 – osobowej delegacji 9 BBKPanc w
uroczystym pożegnaniu maturzystów w Zespole
Szkół Budowlanych w Braniewie. Sprzęt:
- samochód osobowo-terenowy Mercedes - 1 szt.
Udział 9 BBKPanc. w Giełdzie Szkół
Ponadgimnazjalnych ze stoiskiem promocyjnym.
Udział 2 pracowników i 2 żołnierzy w roli instruktorów
na stoisku promocyjnym oraz 6 żołnierzy w roli
instruktorów w pokazie sprzętu. Sprzęt : - Trenażer
Cyklop - szt 1, - PW-83 - 1 szt - kbkAKM - 1 szt,
namiot promocyjny 9 BBKPanc - 1 szt - samochód CT - 1 szt., - samochód osobowo-terenowy Honker - 1
szt. - aparat AP-82 – 1 szt - radiostacja UKF TRC
9200 – 1 szt - OP-1 – 2 szt., maska MP-5 – 3 szt., przyrządy dozymetryczne – 1 szt.
Strona 173
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Jednostka Strzelecka
Nr 2019 Związku Strzeleckiego
„Strzelec” Organizacji społeczno
-wychowawczej
Dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego
im. W. WITOSA w Zespole
Szkół w Janowie Lubelskim.
Dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego
im. W. WITOSA w Zespole
Szkół w Janowie Lubelskim.
Placówka Straży Granicznej
w Braniewie
Zespół Szkół Budowlanych
w Braniewie.
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Budowlanych
w Braniewie.
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Starostwo Powiatowe
w Braniewie
Udział 3 – osobowej delegacji 9 BBKPanc w
uroczystym apelu z okazji obchodów kolejnej
rocznicy zbrodni katyńskiej w Zespole Szkół
Budowlanych w Braniewie. Pomoc organizacyjna w
przygotowaniu apelu - 1 żołnierz, instruktor Klubu
Wojskowego. Sprzęt:
- samochód osobowo-terenowy Mercedes - 1 szt.
9.BBKPanc.
kwiecień
(I, II, III dekada)
Braniewo
Pasłęk
Udział 3 żołnierzy w roli instruktorów
do przeprowadzenia zajęć. Udostępnienie sal
wykładowych i obiektów szkoleniowych w garnizonie.
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Ekonomicznych
i Technicznych w Pasłęku
Strzelanie z kbks uczniów LO
1373
ZDZ.
kwiecień
(1 dzień)
Giżycko
Strzelanie z kbks, z pistoletu lub karabinka
pneumatycznego. Wydzielenie strzelnicy do
wykonania strzelań, wyznaczenie kierownika
strzelania i 3 instruktorów na punkty nauczania,
zabezpieczenie medyczne strzelania.
Zabezpieczenie amunicji 5, 6 mm nb. kbks – 1500
szt. na 2 strzelania oraz amunicji DIABOLO- 1500
szt. na 2 strzelania. Przygotowanie podpunktów: rzut
granatem ćwiczebnym, przenoszenie rannego,
przenoszenie skrzynki amunicyjnej.
15.BZ
Giżycko
Liceum Ogólnokształcące
Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Białymstoku z
siedzibą w Giżycku
1374 Dni otwarte szkoły.
kwiecień
(1 dzień)
Giżycko
Pokaz statyczny sprzętu wojskowego: Quad, BRDM,
oraz sekcji strzelców wyborowych z wyposażeniem.
Pokaz na terenie szkoły i w szkole.
15.BZ
Giżycko
Liceum Ogólnokształcące
Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Białymstoku z
siedzibą w Giżycku
Skierowanie 2 instruktorów wraz z indywidualnym
wyposażeniem wojskowym do przeprowadzenia
zajęć w zakresie promocji zawodowej służby
wojskowej i służby w NSR.
15.BZ
Giżycko
Zespół Szkół im. Marii Curie
Skłodowskiej w Kętrzynie
15.BZ
Giżycko
Gimnazjum nr 2 im. Chwały
Oręża Polskiego w Giżycku
14 dappanc
Suwałki
Uczniowski Klub Sportowy
Integracja Kormoran Augustów
1371 Rocznica zbrodni Katyńskiej
Zajęcia ze szkolenia wojskowego
uczniów Zespołu Szkół
1372
Ekonomicznych i Technicznych
w Pasłęku.
Dni Otwarte Zespołu Szkół im.
Marii Curie Skłodowskiej w
1375 Kętrzynie
Spotkanie promocyjne dotyczące
służby wojskowej.
Szkolenie ogniowe i taktyka.
Strzelanie z broni
pneumatycznej. Strzelanie z
kbks. Rzut granatem
1376 treningowym. Pokonywanie
terenu różnymi sposobami.
Udzielanie pierwszej pomocy na
polu walki. Ewakuacja rannego z
pola walki.
Mistrzostwa Polski w
1377 długodystansowym biegu na
orientację.
kwiecień
(1 dzień)
Braniewo
jeden dzień
w kwietniu
Kętrzyn
kwiecień, maj
(po 2 dni)
Giżycko
kwiecień
(2 dni)
Suwałki
Wydzielenie strzelnicy garnizonowej (dwukrotnie: raz
w kwietniu, raz w maju) do przeprowadzenia
strzelania z broni pneumatycznej i kbks. Wydzielenie
karabinków pneumatycznych (wiatrówek)- 7 szt.,
karabinków kbks- 7 szt., amunicji DIABOLO- 300
szt., amunicji do kbks- 300 szt., granatów
treningowych- 7 szt. Wydzielenie kierownika
strzelania, osób funkcyjnych strzelania, 4
instruktorów na punkty nauczania taktyki, pierwszej
pomocy.
Wsparcie organizacyjne i logistyczne poprzez
udostępnienia pojazdu sanitarnego i wydzielenia 2
ratowników medycznych do obsługi biegu.
Strona 174
Zespół Szkół Budowlanych
w Braniewie.
Szkolenie klasy 1 Techn. inf.
(klasa 1Ti 25 os.) o profilu
Bezpieczeństwo wewnętrzne i w
1378
cyberprzestrzeni z zakresu
terenoznawstwa i topografii
terenu
Szkolenie klasy 2 Techn. inf.
(klasa 2Ti 20 os.) o profilu
1379 Bezpieczeństwo wewnętrzne i w
cyberprzestrzeni z musztry
wojskowej
Organizacja podróży
geograficzno-historycznej do
1380
Suwałk i Łomży, zwiedzanie
fortów.
Organizacja dorocznych spotkań
1381 rocznicowych, wielkanocnych i
opłatkowych
kwiecień
(1 dzień)
Węgorzewo
Wyznaczenie prowadzącego/ych zajęcia z uczniami
(wykładowca, instruktorzy) do przeprowadzenia zajęć
z tematyki:Topograficzne elementy terenu.
Mapy topograficzne, Orientowanie i posługiwanie się
mapą w terenie, Sposoby wykonywania pomiarów w
terenie. zajęcia w terenie - plac ćwiczeń jednostki
wojskowej
11 pa
Węgorzewo
ZSZ Węgorzewo
kwiecień
(1 dzień)
Węgorzewo
Wyznaczenie prowadzącego/ych zajęcia z uczniami
(instruktorzy). Zajęcia z musztry, Musztra
indywidualna i zespołowa. udostępnienie placu
musztry.
11 pa
Węgorzewo
ZSZ Węgorzewo
kwiecień - wrzesień Wydzielenie autokaru
(1 dzień)
Bezpłatne noclegi w koszarach 14 dappanc w
Węgorzewo
Suwałkach
styczeń, kwiecień,
maj, grudzień
Węgorzewo
Treningi strzeleckie Klubu
kwiecień, maj
Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony
czerwiec sierpień,
1382 Kraju zrzeszonych w Warmińskowrzesień, październik
Mazurskiej Organizacji LOK w
Węgorzewo Olsztynie
Szkolenie klasy I z zajęć
kwiecień
wojskowych z działu
1383
Węgorzewo
inżynieryjno – saperskiego i
terenoznawstwa.
Szkolenie uczniów klas II i III z
zajęć wojskowych z działu SERE
kwiecień
((Survival, Evasion, Resistance,
1384
(2 dni)
Escape/Extraction)
Węgorzewo
szkolenie personelu narażonego
na izolację.
Obóz wojskowy, kondycyjnoszkoleniowy dla uczniów klas
1385 drugich Liceum
Ogólnokształcącego
„mundurowego”
kwiecień
(3 dni)
Suwałki
Wydzielenie sali w klubie jednostki
- wydzielenie środków audiowizualnych (rzutnik,
komputer)
- udzielenie informacji nt. osiągnięć i zadań pułku.
11 pa
Węgorzewo
14 dappanc
Węgorzewskie Stowarzyszenie
Żołnierzy Wojska Polskiego
11 pa
Węgorzewo
Węgorzewskie Stowarzyszenie
Żołnierzy Wojska Polskiego
Przeprowadzenie i zabezpieczenie strzelania uzale
żnione od terminu oddania strzelnicy do użytkowania
i przyznanego limitu amunicji.
11 pa
Węgorzewo
Liga Obrony Kraju –
Stowarzyszenie WarmińskoMazurska Organizacja
Wojewódzka w Olsztynie
Potrzebni instruktorzy, pomoce dydaktyczne.
11 pa
Węgorzewo
ZSO w Węgorzewie
Potrzebni wykładowcy, sala wykładowa na terenie
jednostki oraz pomoce dydaktyczne.
11 pa
Węgorzewo
ZSO w Węgorzewie
Pomoc w organizacji obozu szkoleniowego.
Umożliwienie zakwaterowania na 2 noclegi w
namiotach NS ( 4 szt.) lub w budynku koszarowym
dla 50 osób (umowa z RZI). Udostępnienie: placu
ćwiczeń taktycznych, OSF, hali sportowej. Użyczenie
sprzętu wojskowego (statycznie) oraz trenażerów.
Udział żołnierzy w roli instruktorów w ilości
niezbędnej do przeprowadzenia zajęć z zakresu
szkolenia na trenażerach, musztry, łączności,
strzeleckiego, wychowania fizycznego. Ratownik
medyczny, samochód sanitarny.
14 dappanc
Suwałki
Strona 175
24 WOG Giżycko
Liceum Ogólnokształcące ZDZ
w Białymstoku z siedzibą
w Suwałkach
Walne Zgromadzenie Członków
1386
WKŁ „ŻBIK”
1387
Podróż wojskowo - historyczna
do Muzeum Wojska Polskiego
1388
Zasady ochrony ludności w
sytuacjach kryzysowych.
Manewry Paintballowe, Trening
1389 Sekcji Paintballowe,
Panitballowa Gra scenariusza
Zawody strzelectwa sportowego
1390
z karabinu centralnego zapłonu.
1391 Majówka rodzinna
1392 Wojskowa Majówka 2016.
1393 Tydzień patriotyczny
1394
Święto Uchwalenia Konstytucji 3
Maja
kwiecień/maj
(1 dzień)
Węgorzewo
Udostępnienie sali Klubu Pułku. Przygotowanie
bigosu i grochówki z produktów dostarczonych przez 11 pa Węgorzewo 24 WOG Giżycko
organizatorów (ok. 60 porcji)
kwiecień
(1 dzień)
Warszawa
Wydzielenie autokaru wraz z kierowcą do
przewiezienia uczestników podróży na trasie Gołdap Warszawa - Gołdap
Udzielenie wsparcia merytorycznego w procesie
edukacyjnym w formie oddelegowania żołnierzaspecjalisty, który podczas 4 godzin dydaktycznych
kwiecień
przedstawi uczniom klasy pierwszej kształcących się
( 4 godziny lekcyjne)
w zawodzie technik logistyk ze specjalnością
Olecko
wojskową(ok. 40 osób) zasady obowiązujące
podczas ochrony ludności przed skutkami sytuacji
kryzysowych.
8,9-10,16,23,30.04
Udostepnienie terenu poligonu.
Wesoła
01.05
Sitaniec-Wolica
Udostępnienie strzelnicy* w celu przeprowadzenia
zawodów strzeleckich. Wydzielenie jednej osoby z
załogi strzelnicy do obsługi strzelania. /pokaz
sprzętu wojskowego/
Pomoc w organizacji i przeprowadzeniu Majówki
rodzinnej dla mieszkańców Braniewa. Udział 2
pracowników wojska i 3 żołnierzy. Sprzęt: - Namiot
promocyjny 9 BBKPanc - 1 szt - Namiot NS-97 - 1
szt; - BRDM 2RS - 1 szt
Wystawienie wojskowej asysty honorowej, pokaz
sprzętu wojskowego: T-72- 1 szt., BWP- 1 szt., Quad1 szt., BRDM „Żbik”- 1 szt., pokaz broni strzeleckiej,
pokaz walki wręcz- 01.05.2016 r., stoisko promujące
służbe wojskową i służbę NSR.
Wojskowe Koło Łowieckie
„ŻBIK”
15.pplot
Gołdap
ZŻWP - Koło w Gołdapi
15.pplot
Gołdap
Zespół Szkół Licealnych
i Zawodowych w Olecku
1.BPanc
Wesoła
Sekcja Paintballowa
3 bz
Zamość
Klub Strzelectwa Sportowego
VIS
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Braniewskie Centrum Kultury
15.BZ
Giżycko
Fundacja „Military Park”
Aeroklub Krainy Jezior
01 - 03.05
Bartoszyce
Wystawienie wojskowej asysty honorowej: kompanii honorowej (32+1) z pocztem sztandarowym
(3) poczet flagowy (3) - Posterunek honorowy (2+1)
b) transport żołnierzy do miejsca uroczystosci
środkami jednostki wojskowej c) amunicja ślepa
5,56 - 400 szt. (salwa honorowa do apelu poległych)
20BZ
Bartoszyce
Urząd Miasta Bartoszyce
01 - 03.05
Morąg
Wojskowa asysta honorowa: - kompanii honorowej
(32+1) z pocztem sztandarowym (3)- poczet flagowy
(3) - Posterunek honorowy (2+1) b) transport
żołnierzy do miejsca uroczystosci środkami jednostki
wojskowej c) amunicja ślepa 5,56 - 400 szt. (salwa
honorowa do apelu poległych)
20BZ
Bartoszyce
Urząd Miasta Morąg
01.05
Braniewo
01 - 03.05
Lotnisko Kętrzyn,
Wilamowo
Strona 176
1395 Majówka rodzinna
Święto Uchwalenia Konstytucji 3
1396
Maja
Wojsko i Brygada aktywnym
członkiem naszej małej ojczyzny
1397
– 15 GBZ na Mazurach. Święto
15 GBZ.
1398 Dzień Flagi RP
1399
Uroczyste obchody Dnia Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej
1400
Garnizonowy festyn majowy.
Ogólnopolskie Biegi Rodzinne.
Pomoc w organizacji i przeprowadzeniu Majówki
rodzinnej dla mieszkańców Braniewa. Udział 2
01.05
pracowników wojska i 3 żołnierzy. Sprzęt: - Namiot
Braniewo
promocyjny 9 BBKPanc - 1 szt - Namiot NS-97 - 1
szt; - BRDM 2RS - 1 szt
1. Wojskowa asysta honorowa: - kompanii
honorowej (32+1) -pocztem sztandarowym (3) 01 - 03.05
poczet flagowy (3) - Posterunek honorowy (2+1) b)
Olsztyn
transport żołnierzy do miejsca uroczystosci środkami
jednostki wojskowej c) amunicja ślepa 5,56 - 400
szt. (salwa honorowa do apelu poległych)
Udostępnienie strzelnicy;
Udostępnienie placy apelowych koszar;
Udostępnienie obiektów i placów ćwiczeń;
Wydzielenie sędziów do zabezpieczenia
konkurencji: 12 żołnierzy;
01.05 - 20.09
Przygotowanie grochówki wojskowej z zakupionych
Giżycko
produktów przezs wnioskodawcę;
Wydanie grochówki dla uczestników obchodów
święta;
Wydzielenie granatów ćwiczebnych – 6 szt;
Wydzielenie autobusów do przewozu uczestników
obchodów święta;
Pokaz UiSW wg możliwości JW.
02.05
Wystawienie wojskowej asysty honorowej
Wesoła
nagłośnienie,
Udział 3 osobowej delegacji i Wojskowej asysty
02.05
honorowej 9 BBKPanc w uroczystości Dnia Flagi RP
Braniewo
(wciągnięcia flagi państwowej na maszt).
Wydzielenie obsady sędziowskiej – 10 żołnierzy;
Wydzielenie ratownika medycznego;
Pokaz UiSW:
-BRDM;
-ZU 23-2;zabezpieczenie nagłośnienia;
-Pokaz Broni strzeleckiej;
02.05
-Trenażer broni strzeleckiej CYKLOP;
Las Miejski Giżycko
-Punkt Promocyjny;
Przygotowanie grochówki wojskowej z zakupionych
produktów;
Wydanie grochówki wojskowej;
Zabezpieczenie nagłośnienia;
Wydzielenie dwóch zadaszeń taktycznych;
Strona 177
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
20 BZ
Bartoszyce
Braniewskie Centrum Kultury
Orkiestra
Wojskowa
zgodnie z decyzją
DGW
Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie
15.BZ
Giżycko
Towarzystwo Miłośników
Twierdzy Boyen
1.BPanc
Wesoła
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
UM Wesoła
15.BZ
Giżycko
Urząd Miasta w Braniewie
Towarzystwo Miłośników
Twierdzy Boyen
Uczczenie Dnia Flagi Narodowej poprzez udział
kompanii honorowej i dowództwa w uroczystym
otwarciu półmaratonu.
Pomoc w zabezpieczeniu trasy półmaratonu poprzez
oddelegowanie żołnierzy na punkty ujęte w planie
zabezpieczenie imprezy .
XII Półmaraton Węgorza – XX
1401 Biegi Dziecięce Mazury Cud
Natury
02.05
Węgorzewo Plac
Wolności
Organizacja punktu medycznego
- namiot,
- sanitariusze,
- kozetki,
- ambulans
na mecie półmaratonu na Placu Wolności
11 pa
Węgorzewo
24 WOG Giżycko,
16 PDZ
Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Węgorzewie
Umożliwienie udziału/startu w półmaratonie
żołnierzom 11 MPA
Umożliwienie przygotowania posiłku
regeneracyjnego (zupy) na bazie kuchni wojskowej
dla uczestników i obsługi półmaratonu ok. 600 osób
Wyłonienie najlepszego żołnierza - uczestnika
półmaratonu z 16 PDZ
Promocja służby wosjkowej oraz służby NSR.
1402 Obchody święta flagi
02.05
Gołdap
Upowszechnianie ważności świąt patriotycznych w
tym ukazanie szacunku dla symboli państwowych
poprzez uroczyste podniesienie flagi na maszcie.
Udostępnienie;
- kuchni polowej
- zestawu wydawczego
(posiłek zabezpiecza Urząd Miasta).
15.pplot
Gołdap
Burmistrz Miasta Gołdapi
16.bdow
(16.DZ) Elblag
Prezydent Miasta Elblag
Wystawienie wojskowej asysty honorowej:
1403
Obchody Dnia Flagi
Rzeczypospolitej polskiej.
02.05
Elblag
- kompania honorowa
- poczet sztandarowy,
Zabezpieczenie;
- nagłosnienia,
- srodka transportu.
Strona 178
Capstrzyk z okazji rocznicy
1404
Konstytucji 3 Maja
02.05
Augustów
1405
Obchody Święta Narodowego
3 Maja
03.05
Wołomin
1406
Obchody Święta Narodowego
3 Maja
03.05
Siedlce
1407
Obchody Święta Narodowego
3 Maja
03.05
Nowe Deptuły
Obchody Święta Narodowego
1408
3 Maja
Obchody Święta Konstytucji
1409
3-go Maja.
1410
Uroczyste obchody Święta
Narodowego 3 Maja.
Obchody Święta Narodowego 3
Maja
Obchody Święta Konstytucji 3
1412
Maja
I Rodzinny Rajd Rowerowy im.
dh. J.Biłata dla uczczenia 225
1413
rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 maja im. dh. J.Biłata
1411
03.05
Chełm
03.05
Braniewo
03.05
Giżycko
03.05
Suwałki
03.05
Węgorzewo
03.05
Węgorzewo
Skierowanie wojskowej asysty honorowej oraz
wydzielenie amunicji ślepej do oddania salwy
honorowej: 7,62nb wz. 43 ślepy - 196 szt.
Zapewnienie transportu.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu poległych, salwa honorowa –
amunicja 5, 56 mm nb. ślepy - 200 szt., złożenie
wieńców i wiązanek w miejscu pamięci.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu poległych, salwa honorowa –
amunicja 5, 56 mm nb. ślepy - 200 szt., złożenie
wieńców i wiązanek w miejscu pamięci.
Posterunek honorowy, wieńcowi
14 dappanc
Suwałki
Powiat Augustowski, Urząd
Miejski w Augustowie
1.Bpanc
Wesoła
UM Wołomin
dplot
(1.BPanc)
Siedlce
UM Siedlce
1bz (1.BPanc)
Wesoła
UG Chełm
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
1bz
przeprowadzenie apelu poległych, salwa honorowa –
(1.BPanc) Wesoła
amunicja 5, 56 mm nb. ślepy - 200 szt., złożenie
wieńców i wiązanek w miejscu pamięci.
Udział Wojskowej asysty honorowej 9 BBKPanc w
apelu pamięci połączonym ze złożeniem wieńców i
wiązanek w miejscu pamięci narodowej. Salwa
honorowa. Udział 9 żołnierzy w zabezpieczeniu
uroczystości ( 6 żołnierzy do sztandaru ZIW RP w
Braniewie, 3 żołnierzy do sztandaru ZS koło w
Braniewie).
Amunicja - 7,62 nb. wz. 43 ślepy - 240 szt.
Udział 6 żołnierzy w zabezpieczeniu przebiegu
uroczystości.
Wojskowa asysta honorowa:
- Kompania honorowa;
- Posterunek honorowy;
- Prowadzący uroczystość;
- Kompania przygotowana do oddania salwy
honorowej: 120 szt. 5,56 nb amunicja ślepa;
- Udział Orkiestry wojskowej.
Skierowanie wojskowej asysty honorowej.
Zapewnienie transportu.
Asysta wojskowa
Udostępnienie środków transportowych, łączności
oraz przygotowanie i wydanie grochówki z
produktów wnioskodawcy.
Strona 179
UM Chełm
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Urząd Miasta w Braniewie.
Oddział Związku Inwalidów
Wojennych RP w Braniewie
Związek Sybiraków w Braniewie
15.BZ
Giżycko
Burmistrz Miasta Giżycka
14 dappanc
Suwałki
Urząd Miejski w Suwałkach
11 pa Węgorzewo
Węgorzewskie Centrum Kultury
11 pa
Węgorzewo
24 WOG Giżycko
Wojskowe Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne Węgorapa
1414
Obchody Święta Narodowego
3 Maja
Obchody Święta Narodowego
Trzeciego Maja.
Powiatowe zawody integracyjne
i treningi strzeleckie członków
1416
Ligi Obrony Kraju powiatu
Wołomin
1415
Zawody Strzeleckie "Strzelec
1417
FIA"
1418 Manewry Harcerskie
Szkolenie obronne
1419
dzienno - nocne
1420
Rodzinny Spływ Kajakowy 11
MPA „Pętla Węgorapy”
1421
Obchody 71 rocznicy
zakończenia II wojny światowej
1422
Obchody 71. rocznicy
zakończenia II wojny światowej.
71. rocznica wyzwolenia Obozu
1423 Koncentracyjnego StutthofPodobóz Elbląg
Zajęcia ze szkolenia
strzeleckiego uczniów II klasy
1424
wojskowej Zespołu Szkół
Budowlanych w Braniewie
03.05
Gołdap
03.05
Elblag
06.05
Rembertów
07.05
Siedlce
07-08,14,21, 2829.05
Wesoła
07- 08.05
Zamość
07.05
Węgorzewo
08.05
Suwałki
08.05
Elblag
09.05
Elbląg
10.05
Braniewo
Wystawienie wojskowej asysty honorowej 32+1,
posterunków honorowych pod Pomnikiem
Niepodległości 3 żołnierzy oraz przeprowadzenie
apelu pamięci - 1 oficer ,salwa honorowa (amunicja
7,62 mm nb. ślepy - 192 szt.) . Promocja służby
wojskowej oraz służby w NSR.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej podczas
mszy św. w Katedrze, nagłośnienie, autobus.
Udostępnienie strzelnicy wojskowej oraz rzutni
granatem, kierownik strzelnicy,
Zabezpieczenie medyczne.
Użyczenie strzelnicy w Siedlcach.Aminicja 7,62 mm
nb - 5000 szt.
15.pplot
Gołdap
Burmistrz Miasta Gołdapi
16.bdow
(16.DZ) Elblag
Prezydent Miasta Elblag
1.BPanc
Wesoła
1.BPanc(dplot)
Siedlce
26. WOG
Biuro Mazowieckiego Zarządu
Wojewódzkiego LOK
w Warszawie
Amunicja z DKS
Stowarzyszenie
Fideles et Instructi Armis
Wierni w gotowości pod bronią
(FIA)
Udostepnienie terenu poligonu.
1.Bpanc
Wesoła
Hufiec ZHP Sulejówek - Sekcja
Paintballowa
Udostępnienie pasa ćwiczeń taktycznych
3 bz
Zamość
Stowarzyszenie Fideles et
Instructi Armis
Wierni w gotowości pod bronią
(FIA)
udostępnienie środków transportowych, łączności
- przygotowanie i wydanie grochówki z produktów
wnioskodawcy
Skierowanie wojskowej asysty honorowej oraz
wydzielenie amunicji ślepej do oddania salwy
honorowej: 7,62nb wz 43 ślepy - 192 szt.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej: kompania
honorowa, posterunek honorowy - Cmetarz Agrykola
przy grobach aliantów, przeprowadzenie apelu
pamięci,salwa honorowa amunicja 7,62 mm nb. wz.
43 ślepy - 100 szt., nagłośnienie, autobus.
11 pa
Węgorzewo
Wojskowe Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne Węgorapa
14 dappanc
Suwałki
Urząd Miejski w Suwałkach
16.bdow
(16.DZ) Elblag
Prezydent Miasta Elblag
Wystawienie posterunku honorowego pod
pomnikiem w składzie: dowódca posterunku + 4
15.pplot/ 2. dplot
żółnierzy, 2 żołnierzy do składania wieńców, 4 do
Elbląg / 16 DZ
trzymania kwiatów. Zabezpieczenie werblisty i
sygnalisty.
Udostępnienie strzelnicy pistoletowej i placu ćwiczeń
ogniowych. Udział 4 żołnierzy w roli instruktorów z
wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia
9.BBKPanc.
zajęć, 1 ratownik medyczny. Sprzęt uzbrojenia: (16.DZ)
Trenażer "Cyklop" - kpl - kbk "Beryl" - 6 szt., - kbks –
Braniewo
6 szt. - samochód terenowo-osobowy HONKER – 1
szt - samochód sanitarny – 1 szt.
Strona 180
24 WOG Giżycko
Prezydent Elbląga
Zespół Szkół Budowlanych w
Braniewie
Programowe szkolenie
1425 ogólnowojskowe uczniów klas
mundurowych ZSO Sejny.
10.05
Sejny
Zajęcia z samoobrony II klasy
1426 wojskowej Zespołu Szkół
Budowlanych w Braniewie.
11.05
Braniewo
Obóz szkoleniowy uczniów klasy
II Zespołu Szkół Licealnych i
Zawodowych w Pieniężnie na
1427 terenie 9 BKPanc. w Braniewie
obejmujący : szkolenie
z musztry, łączności, szkolenie
strzeleckie, szkolenie chemiczne
Zajęcia z samoobrony I klasy
1428 wojskowej Zespołu Szkół
Budowlanych w Braniewie.
Święto Puliczego Gimnazjum im.
Kawalerii Polskiej - XII rocznica
1429
nadania szkole imienia i
sztandaru
V rocznica nadania imienia SP
1430
im. Rotmistrza Pileckiego
Zawody strzeleckie dla członków
Elbląskiego Stowarzyszenia
1431
Generałów i Oficerów Starszych
Wojska Polskiego w Elblagu.
1432
Obchody 73. rocznicy
utworzenia 1. Dywizji Piechoty
11 - 13.05.
Braniewo
13.05
Braniewo
13.05
Susz
13.05
Łączno
14.05
Braniewo
14.05
Warszawa
Skierować trzech żołnierzy zawodowych do
przeprowadzenia zajęć na temat przygotowania
żołnierza do działania na polu walki.
Udział 3 żołnierzy w roli instruktorów
z wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia
zajęć. Udostepnienie hali sportowej.Sprzęt:
- atrapa noża gumowego - 3 szt.,
- atrapa broni gumowej - 3szt.,
Pomoc w organizacji obozu szkoleniowego.
Umożliwienie zakwaterowania w budynku
koszarowym. Udostępnienie: strzelnicy, placu
ćwiczeń taktycznych, OSF, hali sportowej. Użyczenie
sprzętu wojskowego, trenażerów i uzbrojenia: Sprzęt:
- kbk AK - 6 szt., - amunicji 7,62 mm nb. wz 43 –
250 szt., Udział 5 żołnierzy w roli instruktorów do
przeprowadzenia zajęć z zakresu szkolenia z
musztry, łączności, szkolenia chemicznego,
strzeleckiego, wychowania fizycznego.
- ratownik medyczny, - samochód sanitarny – 1 szt
Udział 3 żołnierzy w roli instruktorów
z wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia
zajęć. Udostepnienie hali sportowej.Sprzęt:
- atrapa noża gumowego - 3 szt.,
- atrapa broni gumowej - 3szt.,
a) Wystawienie wojskowej asysty honorowej:
- kompania honorowa (32+1) - poczet sztandarowy
(3)- poczet flagowy (3) b) tansport żołnierzy do
miejsca uroczystosci środkami jednostki wojskowej
c)amunicja ślepa 5,56 - 400 szt. (salwa honorowa do
apelu poległych)
a) wystawienie wojskowej asysty honorowej:
- kompanii honorowej (32+1) - pocztem
sztandarowym (3) - poczet flagowy (3)
b) tansport żołnierzy do miejsca uroczystosci
środkami jednostki wojskowej
Udostepnienie autobusu do przewiezienia
uczestników zawodów strzeleckich na trasie: Elblag Braniewo - Elbląg.
wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu poległych, salwa honorowa –
amunicja 5, 56 mm nb. ślepy - 200 szt., złożenie
wieńców i wiązanek w miejscu pamięci.
Strona 181
15.BZ
Giżycko
Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Sejnach
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Budowlanych
w Braniewie
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Licealnych
i Zawodowych w Pieniężnie
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Budowlanych
w Braniewie
20BZ
Bartoszyce
Orkiestra
Publiczne Gimnazjum im.
Wojskowa
Kawalerii Polskiej ul.
zgodnie z decyzją Piastowska 5
DGW
14-240 Susz
20BZ
Bartoszyce
Orkiestra
Wojskowa
zgodnie z decyzją
DGW
Urząd Miasta Morąg
16.bdow
(16.DZ) Elblag
Prezes Elbląsakiego
Stowarzyszenia Generałów i
Oficerów Starszych WP w
Elblągu
1.Bpanc
Wesoła
UD Praga, Ogólnopolska
Rodzina Kościuszkowców
71. rocznica zakończenia II
1433
wojny światowej
15.05
Poświętne
wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu poległych, salwa honorowa –
amunicja 5, 56 mm nb. ślepy - 200 szt., złożenie
wieńców i wiązanek w miejscu pamięci.
1434 Szkolenie ogniowe
15.05
Rembertów
Udostępnienie strzelnicy pistoletowej - Rembertów.
Specjalistyczne szkolenie
1435 wojskowe młodzieży klasy
wojskowej
1436 Szkolenie taktyczne
Obóz wojskowo- szkoleniowy dla
młodzieży II klas Liceum
1437
Ogólnokształcącego o profilu
wojskowo- policyjnym.
Wojewódzkie Zawody Sportowo
1438 Obronne Żołnierzy Rezerwy
Organizacji Mazowieckiej ŻZWP
Budowa, rozkładanie i składanie
5,56 mm ks BERYL. Ćwiczenia
w wykonywaniu łącznych
czynności do strzelania.
1439
Strzelanie na celność i skupienie
z broni sportowej.
i alarmowaniu o zagrożeniu
z powietrza.
16.05
Siedlce
Przeprowadzenie 5 – godzinnego specjalistycznego
szkolenia młodzieży klasy pierwszej o profilu
wojskowym przez trzech instruktorów w trzech
grupach zadaniowych.
Udostępnienie sprzętu wojskowego w ramach ww.
szkolenia.
UG Poświętne
1.BPanc
Wesoła
Fundacja Byłych Żołnierzy
Jednostek Specjalnych GROM
dplot
(1.BPanc)
Siedlce
Dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Siedlcach
Udostepnie terenu - Rembertów.
1.Bpanc
Wesoła
Fundacja Byłych Żołnierzy
Jednostek Specjalnych GROM
Skierowanie pięciu instruktorów z indywidualnym
wyposażeniem żołnierza oraz ratownika
medycznegodo do prowadzenie zajęć (1 dzień).
15.BZ
Giżycko
Zespół Szkół Powiatowych w
Kadzidle
17.05
Wesoła
Udostępnienie pomieszczeń do prac komisji,
strzelnic oraz rzutni granatem, zabezpieczenie broni
strzeleckiej w ilości: 5, 56 karabinka Beryl - 12 szt.,
PW P 83 - 12 szt., granatów szkolnych - 5 szt.
Zabezpieczenie amunicji w ilości: 5,56 mm nb. 1500 szt. 9 mm nb. pist. - 1500 szt., wyznaczenie
kierowników strzelań, nagłośnienie, zabezpieczenie
medyczne.
1.Bpanc
Wesoła
18.05
Giżycko
Skierowanie żołnierzy – instruktorów do prowadzenia
zajęć. Wydzielenie sprzętu wojskowego: maski MP5, hełm , karabinki kbks. Zabezpieczenie strzelania
pod względem medycznym, logistycznym.
Udostępnienie obiektu szkoleniowego.
15.BZ
Giżycko
16.05
Rembertów
16 - 21.05
Poligon Bemowo
Piskie, Orzysz
Obchody 70-lecia działalności
1440
hufca ZHP w Braniewie
20 - 22.05
Braniewo
Pomoc w organizacji i przeprowadzeniu obchodów
70-lecia działalności hufca ZHP. Udostępnienie izb
żołnierskich w budynkach koszarowych 9 BBKPanc
w celu zakwaterowania uczestników obchodów.
Bartoszyckie Spotkanie Osób
Niesamodzielnych
20 - 21.05
Bartoszyce
Zabezpieczenia 150 szt. krzeseł drewnianych na
podstawie metalowej wraz z transportem wojskowym
środkiem do miejsca wydarzenia
1441
1BPanc
Wesoła
Strona 182
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
20BZ
Bartoszyce
26.WOG
Mazowiecki Zarząd Wojewódzki
Związku WP
Liceum Ogólnokształcące w
Giżycku
Hufiec ZHP w Braniewie
MOPS Bartoszyce
1442
Zawody strzeleckie o Puchar
Sekcji Strzeleckiej
21.05
Rembertów
1443
Otwarte Zawody strzeleckie o
Puchar Prezesa BS Salwa.
21.05
Wesoła
Współudział członków
Stowarzyszenia "Rodzina
Wojskowa" w Festynie i
1444
obchodach Świeta 16. batalionu
dowodzenia Ziemii Elbląskiej w
Elblagu.
Powiatowe zawody integracyjne
i treningi strzeleckie członków
1445
Ligi Obrony Kraju powiatu
Wołomin
Specjalistyczne szkolenie
1446 wojskowe młodzieży klasy
wojskowej
Zajęcia z samoobrony I klasy
wojskowej Zespołu Szkół
1447
Budowlanych w Braniewie.
Rocznica rozstrzelania więźniów
1448
Pawiaka
Specjalistyczne szkolenie
1449 wojskowe młodzieży klasy
wojskowej
Zajęcia z Terenoznawstwa
uczniów II klasy wojskowej
1450
Zespołu Szkół Budowlanych
w Braniewie.
21.05
Elbląg
22.05
Wesoła
23.05
Siedlce
27.05
Braniewo
28.05
Magdalenka
30.05
Siedlce
31.05
Braniewo
Udostepnienie strzelnicy.
1.BPanc
Wesoła
Centralny Wojskowy Klub
Sportowy "Legia" Warszawa
Sekcja Strzelecka
Udostępnienie strzelnicy na Rembertowie.
1.BPanc
Wesoła
Stowarzyszenie Bractwa
Strzeleckiego „Salwa”
Wsparcie logistyczne Stowarzyszenia "Rodzina
Wojskowa" w organizacji przedsięwzięć w ramach
obchodów świeta 16.bdow poprzez nagłośnienie i
zabezpieczenie sprzętu kwaterunkowego (stoły,
krzesła).
Udostępnienie strzelnicy wojskowej oraz rzutni
granatem, kierownik strzelnicy,
Zabezpieczenie medyczne.
Przeprowadzenie 5 – godzinnego specjalistycznego
szkolenia młodzieży klasy pierwszej o profilu
wojskowym przez trzech instruktorów w trzech
grupach zadaniowych.
Udostępnienie sprzętu wojskowego w ramach ww.
szkolenia.
Udział 3 żołnierzy w roli instruktorów
z wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia
zajęć. Udostepnienie hali sportowej.Sprzęt:
- atrapa noża gumowego - 3 szt.,
- atrapa broni gumowej - 3szt.,
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu poległych, salwa honorowa –
amunicja 5, 56 mm nb. ślepy - 200 szt., złożenie
wieńców i wiązanek w miejscu pamięci.
Przeprowadzenie 5 – godzinnego specjalistycznego
szkolenia młodzieży klasy pierwszej o profilu
wojskowym przez trzech instruktorów w trzech
grupach zadaniowych.
Udostępnienie sprzętu wojskowego w ramach ww.
szkolenia.
Udział 3 żołnierzy w roli instruktorów z
wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia
zajęć. Sprzęt:
- samochód osobowo - terenowy HONKER- 1 szt
Strona 183
Przewodnicząca
Stowarzyszenia "Rodzina
Wojskowa" przy 16.bdow w
Elblągu
16.bdow
(16.DZ)
1.BPanc
Wesoła
26. WOG
Dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Siedlcach
dplot (1.BPanc)
Siedlce
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
1.BPanc
Wesoła
dplot
(1.BPanc)
Siedlce
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Biuro Mazowieckiego Zarządu
Wojewódzkiego LOK
w Warszawie
Zespół Szkół Budowlanych
w Braniewie
Orkiestra
Wojskowa
UG Lesznowola
Dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Siedlcach
Zespół Szkół Budowlanych
w Braniewie.
Zajęcia strzeleckie w ramach
1451 obózu szkoleniowego dla
uczniów klas mundurowych
1452 „Obóz wojskowy”
Zapoznanie ze specyfiką
1453 szkolenia pododdziałów
rozpoznawczych
Szkolenie ogólnowojskowe i
1454 specjalistyczne dla uczniów klas
mundurowych
1455 Akcja honorowego krwiodawstwa
Spotkanie i prelekcja dla
1456 młodzieży weteranów misji
wojskowych
1457 Szkolenie z Regulaminów
Udział żołnierzy w
przedeszkolenej uroczystości z
1458
okazji uchwalewnia Konstytucji
3-go Maja
1459 Piknik Wesoła 2016
Zajęcia na Ośrodku Sprawności
1460 Fizycznej Zajęcia pozalekcyjne
z programu sportów obronnych.
maj
(1 dzień)
Chełm
maj
(5 dni)
Wesoła
maj
(1 dzień)
Siedlce
maj
(1 dzień)
Chełm
maj
(1 dzień)
Wesoła
maj
(1 dzień)
Dębe
maj
(1 dzień)
Siedlce
maj
(1 dzień)
Chełm
maj - czerwiec
(1 dzień)
Stara Miłosna
maj
(1 dzień)
Zamość
Udostępnienie strzelnicy. Przeprowadzenie zajęć ze
szkoelnia strzeleckiego, wyznaczenie 4 instruktorów
oraz kierownika strzelania. Wyznaczenie 10 szt.
kbks Beryl oraz 5,56 mm kb nb - 1000 szt., 5,56
"ślepy" - 400 szt., pist. pneumatyczny - 5szt., 5,6 nb
Diablo - 400 szt., zabezpieczenia medycznego.
1.BPanc
Wesoła
32 WOG
Dyrektor szkół zwodowych
nr 5 w Chełmie
Wydzielenie bezpłatnego autokaru do przewozu
uczniów na obóz. Udział w przygotowaniu i
przeprowadzeniu „obozu wojskowego” na bazie
1 Bpanc
1.Bpanc
Wesoła
Zespół Szkół
w Wieliszewie LO
w Komornicy
Zapoznanie ze SpW. Budowa i przeznaczenie.
Instruktorów - 5
dplot, krozp, ksap
(1.BPanc)
Siedlce
Stowarzyszenie Jednostek
Wojskowych "Strzelec" Siedlce
Udostepnienie: plac musztry, OSF, plac ćwiczeń
taktycznych, urzadzeń szkolno treningowych.
Wyznaczenie: 3 instruktorów
1bz
(1.BPanc) Chełm
Dyrektor LO im. Gen. W.
Andersa w Chełmie
Udział zołnierzyi pracowników wojska w akcji
honorowej zbiórki krwi
1.Bpanc
Wesoła
Klub Honorowych Dawców Krwi
PCK „Legion” oraz WCKiK
Warszawa.
Spotkania młodzieży z żołnierzami – weteranami
misji wojskowych
1.Bpanc
Wesoła
Zespół Szkół w Wieliszewie
LO w Komornicy
krozp
(1.BPanc)
Siedlce
Dyrektor Szkoły nr 3 w Siedlcach
das
(1BPanc) Chełm
Dyrektor Szkoły nr 11 w Chełmie
Pokaz czołgu PT-91 TWARDY, pokaz
indywidualnego wyposażenia, transport (zestaw
niskopodwoziowy) – koszty ponosi organizator
1.Bpanc
Wesoła
UD Wesoła
Przeprowadzenie treningu na OSF , zapewnienie
instruktorów.
3 bz
Zamość
Dyrektor LO
im. W. WITOSA w Zespole
Szkół w Janowie Lub.
Musztra indywidualna i zespołowa. 1 instruktor.
Obchody uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
Strona 184
Obóz sprawnościowo –
szkoleniowy klas mundurowych.
Zajęcia programowe dla uczniów
1461
klasy pierwszej o profilu
wojskowo – policyjnym.
1462
Bieg ekstremalny "Graniczna
ósemka"
1463
Trening strzelecki, strzelanie
sprawdzajace.
maj
(3 dni)
Zamość - SitaniecWolica
maj
(1 dzień)
Braniewo
maj
(1 dzień)
Braniewo
Udostępnienie pasa ćwiczeń taktycznych**,
wydzielenie instruktorów do prowadzenia zajęć.
Udostępnienie Ośrodku Sprawności Fizycznej, placu
musztry Sali wykładowej, Udostępnienie hali
sportowej (budynek nr 67 i 34) Oddelegowanie
instruktorów oraz zapewnienie : sprzętu wojskowego,
pomocy szkoleniowych udzielenie pierwszej pomocy
medycznej. Oddelegowanie instruktorów do
przeprowadzenia zajęć z samoobrony oraz musztry.
Umożliwienie zwiedzania jednostki ( pokaz
uzbrojenia i sprzętu wojskowego) Udostępnienie
strzelnicy. Zapewnienie instruktorów do nauki
strzelania. Użyczenie uzbrojenia wojskowego: LSS
Czantoria. zabezpieczenie medyczne.
Pomoc w organizacji i przeprowadzeniu biegu. Udział
10 żołnierzy do zabezpieczenia trasy biegu. Sprzęt
- Namiot NS-97 - 1szt
Użyczenie strzelnicy pistoletowej oraz strzelnicy
garnizonowej.
Obóz szkoleniowy uczniów I
klasy Zespołu Szkół
1464 Ekonomicznych i Technicznych
w Pasłęku na terenie 9 BKPanc.
w Braniewie.
maj
II dekada
Braniewo
Pomoc w organizacji obozu szkoleniowego.
Umożliwienie zakwaterowania w budynku
koszarowym. Udział 5 żołnierzy w roli instruktorów do
przeprowadzenia zajęć z zakresu: szkolenia z
musztry, łączności, szkolenia chemicznego,
strzeleckiego, wychowania fizycznego.
Udostępnienie: strzelnicy, placu ćwiczeń
taktycznych, OSF, hali sportowej, sal wykładowych,
Sali tradycji. Użyczenie sprzętu i uzbrojenia
wojskowego: - kbks – 6 szt., - pistolet
pneumatyczny – 6 szt.,
Amunicja: - 4,5 mm nb. DIABOLO – 250 szt, - 5,6
mm nb. sport. długi – 2500 szt., - 5,6 mm nb. sport.
krótki – 2500 szt. Sprzęt: - przewód PKL- 2- 200 m, aparat AP-82 – 3 szt - radiostacja UKF TRC 9200 –
1 szt - OP-1 – 15 szt., maska MP-5 – 15 szt., przyrządy dozymetryczne – 3 szt. - ratownik
medyczny, - samochód sanitarny – 1 szt.
Zajęcia ze szkolenia wojskowego
uczniów Zespołu Szkół
1465
Ekonomicznych i Technicznych
w Pasłęku
maj
(I, II, III dekada)
Braniewo
Pasłęk
Udział 3 żołnierzy w roli instruktorów
do przeprowadzenia zajęć. Udostępnienie sal
wykładowych i obiektów szkoleniowych w garnizonie.
Strona 185
3 bz
Zamość
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego
im. W. WITOSA w Zespole
Szkół w Janowie Lubelskim.
Miejski Ośrodek Sportu
w Braniewie
Placówka Straży Granicznej
w Braniewie
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Ekonomicznych
i Technicznych w Pasłęku
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Ekonomicznych
i Technicznych w Pasłęku
Spotkanie profilaktyczne
z młodzieżą Zespołu Szkół
1466 Budowlanych w Braniewie nt.
"Bezpieczny sposób spędzania
czasu wolnego"
Dni Otwarte Szkoły” Zespołu
1467 Szkół Licealnych i Zawodowych
w Pieniężnie
Obóz szkoleniowy uczniów II
klasy Zespołu Szkół
1468 Ekonomicznych
i Technicznych w Pasłęku na
terenie 9.BKPanc. w Braniewie
1469 Warszawskie Dni Kawaleryjskie
Patrol rozminowania w pełnym składzie do
przeprowadzenia spotkania profilaktycznego z
młodzieżą w Zespole Szkół Budowlanych w
Braniewie. Sprzęt: - pojazd specjalny "Topola -S" 1 szt - 4 plansze poglądowe
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Budowlanych
w Braniewie
maj
(1 dzień)
Pieniężno
Udział 9 BKPanc. w dniach otwartych szkoły ze
stoiskiem promocyjnym. Udział 2 żołnierzy w roli
instruktorów na stoisku promocyjnym oraz 3 żołnierzy
w roli instruktorów w pokazie chemicznym – sprzęt
chemiczny:- OP-1 – 15 szt., - maska MP-5 – 15 szt.,
- przyrządy dozymetryczne – 3 szt.- samochód C-T 1 szt., - samochód osobowo-terenowy Honker - 1 szt.
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Licealnych
i Zawodowych w Pieniężnie
maj
III dekada
Braniewo
Pomoc w organizacji obozu szkoleniowego.
Umożliwienie zakwaterowania w budynku
koszarowym. Udział 5 żołnierzy w roli instruktorów do
przeprowadzenia zajęć z zakresu: szkolenia z
musztry, łączności, szkolenia chemicznego,
strzeleckiego, wychowania fizycznego.
Udostępnienie: strzelnicy, placu ćwiczeń
taktycznych, OSF, hali sportowej, sal wykładowych,
Sali tradycji. Użyczenie sprzętu i uzbrojenia
wojskowego: - kbks – 6 szt., - pistolet pneumatyczny
– 6 szt.,
Amunicja: - 4,5 mm nb. DIABOLO – 250 szt, - 5,6
mm nb. sport. długi – 250 szt.,- 5,6 mm nb. sport.
krótki – 250 szt. Sprzęt:- przewód PKL- 2- 200 m,aparat AP-82 – 3 szt- radiostacja UKF TRC 9200 –
1 szt- OP-1 – 15 szt., maska MP-5 – 15 szt., przyrządy dozymetryczne – 3 szt.- ratownik
medyczny, - samochód sanitarny – 1 szt.
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Ekonomicznych
i Technicznych w Pasłęku
15.BZ
Giżycko
Szwadron Honorowy 3 Pułku
Szwoleżerów Mazowieckich im.
płk Jana Kozietulskiego
maj
(1 dzień)
ZSB Braniewo
Wystawienie kompanii honorowej wraz z proporcem
1 Batalionu Zmechanizowanego Szwoleżerów
Mazowieckich oraz Sztandarem Brygady.
Przeprowadzenie Apelu. Zabezpieczenie
maj
nagłośnienia etc. Pokaz musztry, pokaz wyszkolenia,
(2 dni)
pokaz sprzętu wojskowego. Udział żołnierzy w
Łazienki Królewskie zabezpieczeniu uroczystości oraz zawodów
Warszawa
jeździeckich (sędziowanie, budowa parkuru, inne wg
scenariusza). Udostepnienie samochodu
ciężarowego wraz z kierowcą. Udostępnienie
autokaru do przewozu orkiestry wojskowej w pobliżu
Warszawy. Zapewnienie transportu.
Strona 186
1470 Operacja Boyen 2016.
Pieszy Rajd Rodzinny
„Wędrowiec” z okazji Dnia
1471 Dziecka dla środowiska
wojskowego i partnerów
społecznych 20BBZ
maj - październik
(2 dni)
Zabezpieczenie nagłośnienia; Przygotowanie i
prezentacja pokazu działania żołnierzy (pokaz
działania patrolu, pokaz walki wręcz);
Wydzielenie sanitarki ; Wydzielenie ratownika
medycznego; Wydzielenie samochodu OT – 1szt;
Wydzielenie samochodu CT – 2 szt; Wydzielenie
autobusu do przewozu uczestników – 1 szt;
Udostępnienie sal w Klubie 15BZ na konferencję;
Przygotowanie i wydanie grochówki wojskowej (z
zakupionych przez organizatora produktów)
15.BZ
Giżycko
Towarzystwo Miłośników
Twierdzy Boyen
Wydział Nauk Społecznych w
Bartoszycach, WSB z siedzibą
w Poznaniu
maj
(1 dzień)
Bartoszyce
Pokaz sprzętu wojskowego, zabezpieczenie
medyczne, udostępnienie terenu przy budynku Klubu
Wojskowego
20BZ
Bartoszyce
maj
(1 dzień)
Węgorzewo
instruktorzy, możliwość skorzystania z placu musztry.
11 pa
Węgorzewo
maj
(1 dzień)
Węgorzewo
Potrzebni wykładowcy, sala wykładowa na terenie
jednostki oraz pomoce dydaktyczne.
11 pa
Węgorzewo
ZSO w Węgorzewie
Trening strzelecki 20 uczniów
Techn. informatyka (klasa 2Ti)
realizujących zagadnienia z
1474
bezpieczeństwa wewnętrznego i
w cyberprzestrzeni zgodnie z
podpisanym porozumieniem
maj
(1 dzień)
Węgorzewo
Wyznaczenie kierownika strzelania oraz Instruktorów
strzelania, przygotowanie pomocy dydaktycznych,
przyrządy do nauki celowania, udostępnienie
strzelnicy Przeprowadzenie i zabezpieczenie
treningu uzale znione od terminu oddania strzelnicy
do użytkowania i przyznanego limitu amunicji.
11 pa
Węgorzewo
ZSZ Węgorzewo
Zajęcia ze studentami UWM
1475 Olsztyn – kierunek
„Wojskoznawstwo”
maj
(1 dzień)
Węgorzewo
1472
Musztra uczniów klasy I
wojskowej
Szkolenie uczniów klasy II z
zajęć wojskowych z działu
1473
Profilaktyka pożarowa oraz
Łączność.
1476
72 Rocznica Bitwy pod Monte
Cassino
maj
(1 dzień)
Augustów
Pokaz działania pododdziałów artylerii
- zapoznanie się z obsługą sprzętu artyleryjskiego
- zapoznanie się z podstawowymi formami
kształcenia artylerzysty.
Skierowanie wojskowej asysty honorowej oraz
wydzielenie amunicji ślepej do oddania salwy
honorowej: 7,62nb wz 43 ślepy - 196 szt.
Zapewnienie transportu.
Strona 187
11 pa
Węgorzewo
14 dappanc
Suwałki
ZSO w Węgorzewie
WOJSKOWE
STOWARZYSZENIE
24 WOG Giżycko
SPOŁECZNO – KULTURALNE
WĘGORAPA
Powiat Augustowski
1477
1478
1479
1480
1481
Pomoc w organizacji obozu szkoleniowego.
Umożliwienie zakwaterowania na 2 noclegi w
namiotach NS ( 2 szt.) lub w budynku koszarowym
dla 10 osób (umowa z RZI). Udostępnienie: placu
Obóz wojskowy, kondycyjnomaj
ćwiczeń taktycznych, OSF, hali sportowej. Użyczenie
szkoleniowy dla uczniów klasy
(3 dni)
sprzętu wojskowego (statycznie) oraz trenażerów.
mundurowej Technikum nr 1 w
Suwałki
Udział żołnierzy w roli instruktorów w ilości
Augustowie
niezbędnej do przeprowadzenia zajęć z zakresu
szkolenia na trenażerach, musztry, łączności,
strzeleckiego, wychowania fizycznego. Ratownik
medyczny, samochód sanitarny.
Wydzielenie autokaru do przejazdu
Organizacja podróży wojskowo- Bezpłatne noclegi w koszarach CSAiU
historycznej do Torunia (udział w
maj lub wrzesień
- Zwiedzanie Muzeum WLąd.
strzelaniu artyleryjskim, udział w
(3 dni)
- Zwiedzanie bazy szkoleniowej i zakwaterowania
przedsięwzięciu SPA,
(w czasie szkolenia
- zwiedzanie Fortu IV
zwiedzenie CSAiU, Fortu IV,
poligonowego 11pa).
- spotkanie ze środowiskiem kombatantów CSAiU
zamku w Golubiu-Dobrzyniu)
- wydzielenie przewodnika z CSAiU.
Pokaz statyczny sprzętu wojskowego: BRDM-2
Dni z Wojskiem Polskim w 14
maj
9P133, BRDM-2 R-1A, KRAZ 255 B, sanitarka
Dywizjonie Artylerii
(1 dzień)
IVECO, sprzęt łączności, broń strzelecka, sprzęt
Przeciwpancernej
Suwałki
optyczny.
Wyjazd do teatru członków
maj
Udostepnienie autobusu do przewiezienia
Elbląskiego Stowarzyszenia
(1 dzień)
uczestnikówwycieczki na trasie: Elblag - Warszawa Generałów i Oficerów Starszych
Warszawa
Elbląg.
Wojska Polskiego w Elblagu.
Wsparcie logistyczne procesu
Zabezpieczenie logistyczne przemieszczenia edukacyjnego uczniów "klasy
maj
udostępnienie autobusu - uczniów "klasy
mundurowej" Zespołu Szkół
(2 dni)
mundurowej" Zespołu Szkół Techniczno Techniczno - Informatycznych w
Elbląg
Informatycznych na trasie Elbląg - OSPWL Bemowo
Elblagu.
Piskie - Elbląg (dwa dni).
Strona 188
14 dappanc
Suwałki
11 pa
Węgorzewo
Augustowskie Centrum
Edukacyjne
CSAiU
Węgorzewskie Stowarzyszenie
Żołnierzy Wojska Polskiego
14 dappanc
Suwałki
Stowarzyszenie Miłośników
Historii i Tradycji Żolnierzy
Suwalszczyzny
16.bdow
Elblag
Prezes Elbląsakiego
Stowarzyszenia Generałów i
Oficerów Starszych WP w
Elblągu
16.bdow
(16.DZ)
Elblag
Dyrektor Zespołu Szkół
Techniczno - Informatycznych w
Elblągu
Skierowanie 30 żołnierzy do prac komisji
sędziowskiej zawodów oraz zabezpieczenia
punktów kontrolnych (w okresie prowadzenia
zawodów). W okresie przygotowawczym (marzec maj) - udzielenie pomocy organizacyjnej w
przygotowaniu zawodów - wyznaczenie osób z
podległych JW. do współpracy w organizacji
zawodów, uzgodnienia dokumentacji,
przeprowadzenia rekonesansów, kontaktów z JW.,
Zawody sportowo - obronne pn.
od których oczekiwane jest wsparcie. Organizacja
1-4.06.
„PROOBRONNI - 16" dla
konkurencji strzeleckich z broni pneumatycznej w
Ostróda
wytypowanych reprezentacji
ramach zawodów sportowo - obronnych (1 dzień).
Teren EXPO
organizacji proobronnych i szkół
Organizacja konkurencji – rzut granatem
1482
ARENA MAZURY i
z klasami mundurowymi (zawody
ćwiczebnym do celu i na odległość. Wydzielenie 4 x
poligon Aerodrom w
ogólnopolskie dla 50
5 instruktorów do prowadzenia strzelania i
Ostródzie
reprezentacji 10 -osobowych).
podpunktów przygotowawczych. Wydzielenie broni
Wsparcie organizacyjne.
pneumatycznej (w dyspozycji instruktorów) do
przeprowadzenia zawodów . Wydzielenie 2
autokarów z kierowcą do przewozu uczestników
zawodów sportowo - obronnych (3 - 4 dni).
Organizacja konkurencji – taktyczny i chemiczny tor
przeszkód na terenie poligonu Aerodromw Ostródzie
(1 dzień). Udzielanie pomocy przedmedycznej
rannym, transport chorego na noszach. Pokonywanie
przeszkody wodnej wpław z użyciem podręcznych
środków przeprawowych,
1483 "Dzień Dziecka"
Wsparcie realizacji programu
1484 „Elementy ratownictwa i obrony
cywilnej” w II etapie edukacyjnym.
1485 Młodzieżowy Turniej Strzelecki.
1486
Obchody Dnia Dziecka
"Mundurowi Dzieciom"
01.06
Braniewo
01.06
Giżycko
01.06
Lotnisko Kętrzyn,
Wilamowo
01.06
Węgorzewo
Pomoc w organizacji i przeprowadzeniu "Dnia
Dziecka". Udział 2 pracowników wojska i 3 żołnierzy.
Sprzęt: - Namiot promocyjny 9 BBKPanc - 1 szt Namiot NS-97 - 1 szt; - BRDM 2RS - 1 szt.
Pokaz uzbrojenia i sprzetu wojskowego: prezentacja
uczniom klas I-III sprzętu na terenie szkoły.
Organizacja kuchni polowej na terenie szkoły.
Przygotowanie grochówki wojskowej z produktów
wnioskodawcy dla uczniów i rodziców.
Pomoc kadrowo-sędziowska. Przygotowanie bigosu
z produktów wnioskodawcy. Ekspozycja lekkiego
sprzętu wojskowego.
Współorganizacja obchodów dnia dziecka. Pokaz
sprzętu wojskowego: 122 mm WR-40 Langusta ,
sanitarka IVECO, sprzęt łączności, broń strzelecka,
sprzęt optyczny.
Strona 189
20. BZ
Bartoszyce
(16.DZ)
Elblag
DG RSZ
(Insp Szkol)
DKS MON
Biuro ds. Proobronnych MON
Federacja Organizacji
Proobronnych
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Braniewskie Centrum Kultury
15.BZ
Giżycko
Szkoła Podstawowa nr 4 im. I
Dywizji Piechoty w Giżycku
15.BZ
Giżycko
Fundacja „Military Park”
Aeroklub Krainy Jezior
11 pa
Węgorzewo
Urząd Miejski w Węgorzewie
Zajęcia z samoobrony I klasy
Zespołu Szkół Licealnych
1487
i Zawodowych w Pieniężnie.
Podsumowanie szkolenia.
03.06
Pieniężno
1488 Trening Sekcji Paintballowej
04 - 05, 18-19, 11 i
25.06
Wesoła
IX Zawody Sportowo- Obronne
1489 Szkół Średnich Województwa
Lubelskiego KRESY - 2016
1490 Festyn Garnizonowy
Dni Otwarte Zespołu Szkół
Ekonomicznych i Technicznych
1491
w Pasłęku". Jubileusz 40-lecia
szkoły.
04.06
Plac Ćwiczeń
Taktycznych
Zamość
04.06
Węgorzewo
04.06
Pasłęk
Udział 1 żołnierza w roli instruktora
z wyposażeniem niezbędnym
do przeprowadzenia zajęć;
- atrapa noża gumowego – 3 szt.
- atrapa broni palnej gumowej – 3 szt.
- samochód osobowo- terenowy HONKER – 1 szt.
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Udostepnienie terenu poligonu.
1.BPanc
Wesoła
Udostępnienie Placu Ćwiczeń Taktycznych**
Sitaniec – Wolica.
Udostępnienie urządzenia szkolno – treningowego
do nauki celowania
z broni strzeleckiej
„Czantoria” – 1 kpl.
Użyczenie 5 szt. granatów ćwiczebnych.
Użyczenie 10 szt. OP-1
Pomoc merytoryczna instruktorów.
Przygotowanie miejsca festynu, udostępnienie
środków transportowych, łączności, organizacja
stoiska promocyjnego ,pomoc organizacyjna,
przygotowanie i wydanie grochówki z produktów
wnioskodawcy.
Sekcja Paintballowa
Stowarzyszenie „Jesteśmy
z Tobą – Bądź z Nami”
3 bz
Zamość
11 pa
Węgorzewo
24 WOG Giżycko
Wojskowe Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne Węgorapa
Udział 9 BBKPanc. w dniach otwartych szkoły ze
stoiskiem promocyjnym. Udział 2 żołnierzy w roli
instruktorów na stoisku promocyjnym oraz 6 żołnierzy
w roli instruktorów w pokazie sprzęt łączności i
uzbrojenia: Sprzęt: - Namiot Promocyjny 9
BBKPanc - 1 szt - BRDM 2 RS - 1 szt - IVECO
"TOPOLA - 1 szt - Trenażer "Cyklop" - 1 szt
samochód C-T - 1 szt., - Kuchnia polowa KPŻ-100 1 szt - samochód osobowo-terenowy Honker - 1 szt.
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Ekonomicznych i
Technicznych w Pasłęku
1.BPanc
Wesoła
Dyrektor szkoły im. Marszałka
Piłsudskiego
1.BPanc
Wesoła
Festyn rodzinny - rocznica
utworzenia szkoły
05.06
Sulejówek
Udostepnienie sprzętu: PT-91 Twardy, zestaw
niskopodwoziowy, 5 zołnierzy z wyposażeniem
indywidualnym, cyklop, patrol rozminowania nr 17
kuchnia polowa wraz z 2 kucharzami do wydawki
grochówki przygotowanej przez szkołę
Powiatowe zawody integracyjne
i treningi strzeleckie członków
1493
Ligi Obrony Kraju powiatu
Wołomin
05.06
Rembertów
Udostępnienie strzelnicy wojskowej oraz rzutni
granatem, kierownik strzelnicy.
Zabezpieczenie medyczne.
1492
Zespół Szkół Licealnych
i Zawodowych w Pieniężnie
Strona 190
26.WOG
Biuro Mazowieckiego Zarządu
Wojewódzkiego LOK
w Warszawie
Obóz szkoleniowo-kondycyjny
1494 uczniów klas o profilu
wojskowym z ZSO Sejny.
06 - 10.06
Giżycko/ Orzysz
Zajęcia z samoobrony II klasy
wojskowej Zespołu Szkół
1495
Budowlanych w Braniewie.
08.06
Braniewo
Ćwiczenia w wykonywaniu
łącznych czynności do
1496
strzelania. Strzelanie z 5,56mm
ks BERYL.
1497
Zawody strzeleckie z pistoletu
wojskowego ZŻWP.
08.06
Giżycko
09.06
Braniewo
Zorganizowanie obozu szkoleniowego.
Udostępnienie terenu poligonu oraz niezbędnego do
bytowania sprzętu, wydzielenie pojazdów CT-2 szt.
Do przemieszczania uczniów. Udostępnienie
urządzeń treningowo-szkoleniowych /czantoria/.
Przeprowadzenie szkolenia taktycznego z
elementami występującymi na polu walki /czołganie
się, okopywanie, maskowanie w terenie, orientacja
na polu walki, obrona zajmowanych pozycji, atak na
umocnienia przeciwnika, pokonywanie przeszkody
wodnej itp./. Zorganizowanie gier terenowych z
elementami taktyki działania na polu walki.
Prezentacja sprawności bojowej posiadanego na
wyposażeniu uzbrojenia. Zajęcia z wyszkolenia
strzeleckiego. Wydzielenie instruktorów oraz
niezbędnego sprzętu do prowadzenia zajęć.
Udział 3 żołnierzy w roli instruktorów
z wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia
zajęć. Udostepnienie hali sportowej.Sprzęt:
- atrapa noża gumowego - 3 szt.,
- atrapa broni gumowej - 3szt.,
Oddelegowanie żołnierzy – instruktorów do
prowadzenia zajęć. Bezpłatne użyczenie sprzętu
wojskowego: maski MP-5, hełmy, karabinki kbks.
Zabezpieczenie strzelania pod względem
medycznym, logistycznym.
Udostępnienie obiektu szkoleniowego.
Pomoc organizacyjna i logistyczna w przygotowaniu
i przeprowadzeniu zawodów w strzelaniu z P-83
Udostępnienie strzelnicy pistoletowej i Placu
Ćwiczeń Ogniowych 9.BBKPanc. Przeprowadzenie
pokazu dynamicznego możliwości taktycznobojowych czołgu
PT-91. Prezentacja osiagnięć
oraz historii i tradycji w Sali Tradycji 9 BBKPanc.
Sprzęt: - PW-83 – 10 szt., - amunicja 9 mm nb. pist.
z poc. P- 2000 szt. Udział 4 żołnierzy w roli
kierownika strzelania instruktorów.
- Ratownik medyczny, samochód sanitarny – 1 szt. czołg PT-91 - 1 szt
Strona 191
15.BZ
Giżycko
Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Sejnach
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Budowlanych
w Braniewie
15.BZ
Giżycko
Liceum Ogólnokształcące w
Giżycku
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Związek Żołnierzy Wojska
Polskiego, Zarząd Rejonowy
w Elblągu
Zawody strzeleckie o Puchar
Prezesa Zarządu Rejonowego
1498
Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego w Elblągu.
09.06
Elbląg
Zajęcia z samoobrony I klasy
1499 wojskowej Zespołu Szkół
Budowlanych w Braniewie.
10.06
Braniewo
1500
X Międzynarodowy Wielobój
Strzelecki Wesoła 2016
10,11,12.06
Wesoła
1501
XV Edycja Zawodów Sportowo –
Obronnych
10.06
Chełm
1502
Obchody 35 Rocznicy powstania
ZŻWP
10.06
Chełm Pomnik SG
1503
Rocznica 10-lecia
Stowarzyszenia DENAR
10.06
Elbląg
Obchody święta Związku
1504 Żołnierzy Wojska Polskiego w
Elblągu.
10.06
Elbląg
1505
Użyczenie Sali Widowiskowej
Klubu Wojskowego 1.BPanc
Święto 2 Pułku Szwoleżerów
1506 Rokitniańskich. Obchody 10lecia powstania Stowarzyszenia.
Organizacja „Święta
2 Pułku Szwoleżerów
1507 Rokitniańskich,
Obchody 10 lecia powstania
Stowarzyszenia
11.06
Wesoła
11 - 12.06
Starogard Gdański
11 - 12.06
Starogard Gdański
Zabezpieczenie organizacyjne i materiałowe
zawodów strzeleckich o Puchar Prezesa Zarządu
Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w
Elblągu: - wyznaczenie kierownika strzelania i
obsługi strzelnicy, zabezpieczenie medycze wraz z
sanitarką, zabezpieczenie materiałowe: - pistolet
wojskowy - 10 szt., 9 mm nb. pist. - 2000 szt.
Udział 3 żołnierzy w roli instruktorów
z wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia
zajęć. Udostepnienie hali sportowej.Sprzęt:
- atrapa noża gumowego - 3 szt.,
- atrapa broni gumowej - 3szt.,
Udostępnienie strzelnicy na Rembertowie
Udostępnienie strzelnic, rzutni granatem,
zabezpieczenie broni strzeleckiej w ilości: 5, 56
karabinka Beryl - 10 szt. , PW P 83 - 10 szt.,
granatów szkolnych - 5 szt. Zabezpieczenie amunicji
w ilości: 5,56 mm nb. - 1000 szt. 9 mm nb. pist. 1000 szt., tarcze, fig. boj. 23P – 200szt.
wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu poległych, salwa honorowa –
amunicja 5, 56 mm nb. ślepy - 200 szt., złożenie
wieńców i wiązanek w miejscu pamięci.
Udostępnienie Sali Balowej na potrzeby akademii i
wystawy fotograficznej.
Zabezpieczenie uroczystych obchodów Święta
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego: - wystawienie
wojskowej asysty honorowej przed obeliskiem ku czci
żołnierzy 16. Dywizji (Dowództwo 16.PDZ),
zabezpieczenie autobusu do przemieszczenia
uczestników obchodów.
Zakończenie uroczyste roku akademickiego
Prezentacja czołgu PT-91 z obsługą. Sprzęt: - czołg
PT-91 - 1 szt - pojazd specjalny do przewozu czołgu
- 1 szt - samochód osobowo-terenowy HONKER - 1
szt
Dowóz i ekspozycja statyczna BWP- 1 z obsługą,
przyjazd i pokaz plutonu zmechanizowanego w
warunkach współczesnego pola watki z
komentarzem przez prowadzącego, ustawienie
strzeleckiego toru treningowego CYKLOP wraz z
obsługą. Dowóz i wystawienie ekspozycji
indywidualnego wyposażenia żołnierza oraz BWP z
dr. zmech.
Strona 192
16.bdow
(16.DZ)
Elbląg
Prezes Zarządu Rejonowego
Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego w Elblągu
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Budowlanych w
Braniewie
1.BPanc
Wesoła
1. bz
(1.BPanc)
Chełm
26.WOG
Stowarzyszenie Bractwa
Strzeleckiego „Salwa”
32. WOG
ZŻWP Odział Lublin
1. bz
Chełm
ZŻWP Oddział Chełm
16 PDZ
Stowarzyszenie DENAR
16.bdow
(16.DZ) Elblag
1.BPanc
Wesoła
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
20BZ
Bartoszyce
Dowództwo
16.DZ Elbląg
Prezes Zarządu Rejonowego
Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego w Elblągu
Stowarzyszenie Towarzystwo
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Stowarzyszenie Szwadron
Kawalerii im. 2 Pułku
Szwoleżerów z Rokitna Starogard Gdański
Stowarzyszenie
„Szwadron
Kawalerii
im.2.Pułku
Szwoleżerów
Rokitniańskich”
Piknik Integracyjny Zawodów
Społecznego Zaufania
Święto 2 Pułku Szwoleżerów
1509 Rokitniańskich, Obchody 10lecia powstania Stowarzyszenia
1508
Organizcja Święta 2 Pułku
Szwoleżerów Rokitniańskich.
1510
Obchody 10 lecia powstania
Stwarzyszenia.
11.06
Stara Miłosna
11-12.06
Starogard Gdański
11-12.06
Starogard Gdański
Pokaz SpW (PT-91, BWP, BRDM, pokaz
wyposażenia indywidualnego żołnierza oraz broni)
Dostarczenie i ustawienie ekspozycji statycznej
armato-haubicy DANA wraz z obsługą oraz wyrzutni
rakiet WR-40 LANGUSTA z obsługą.
dostarczenie i ustawienie ekspozycji statycznej
zestawu rakietowego KUB wraz z obsługą,
dostarczenie i ustawienie ekspozycji statycznej
zestawu artyleryjsko-rakietowego ZUR-23-2.
Dostarczenie i ekspozycja stacji radiolokacyjnej typu
NUR
Obchody Święta
1511 Kawaleryjskiego w Starogardzie
Gdańskim.
11-12.06
Starogard Gdański
Wystawienie wojskowej asysty honorowej,
dostarczyć i ustawić namiot remontowy - 3 szt.,
dostarczyć i ustawić namiot NS - 12 szt.,
dostarczyć i ustawić 3 stanowiska do wydawania
grochówki wraz z obsługą (2xKPŻ-100, 1xKP-340,
3xPPGW-200, 3xZW 500 l. na płozach, 1xpolowy
punkt wydawczy), pozoracja pola walki - 24 żołnierzy
do przebrania w stroje historyczne, broń AKMS - 24
szt., środki pozoracji pola walki: 7,62 mm nb. wz 43
ślepy - 3500 szt., petarda z zapalnikiem lontowym 50 szt., ręczne granaty dymne RGD-2 db - 10 szt.,
świeca dymna DM 11M - 10 szt., zawieszenie 12
siatek maskujących nad sektorami, pokaz musztry
paradnej, zabezpieczenie medyczne - sanitarka,
ekspozycja konteneru dowódczo-sztabowego,
stanowiska strzeleckiego treningowego wraz z
obsługą - CYKLOP,
2 autobusy, 3 samochody cieżarowe, Fiat DUCATO,
autobus dla orkiestry.
Rocznica upamiętniająca
1512 wydarzenia targiczne i
martyrologię żołnierzy AK i WiN
12.06
Siedlce
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu poległych, salwa honorowa –
amunicja 5, 56 mm nb. ślepy - 200 szt., złożenie
wieńców i wiązanek w miejscu pamięci.
Strona 193
Okregowa Izba Radców
Prawnych
Stowarzyszenie Szwadron
Kawalerii im. 2 Pułku
Szwoleżerów Rokitniańskich
1 BPanc
Wesoła
11 pa
Węgorzewo
15.pplot
Gołdap
Stowarzyszenie "Szwadron
Kawalerii im. 2 Pułku
Szwoleżerów Rokitniańskich"
16.bdow
Elblag
Prezes Stowarzyszenia
"Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku
Szwoleżerów Rokitniańskich" w
Starogardzie Gdańskim
dplot(1.BPanc)
Siedlce
Orkiestra
Wojskowa w
Siedlcach (DGW)
UG Kąkolewnica
Wojewódzkie zawody
sportowo-obronne (trójbój
wojskowy) żołnierzy rezerwy —
członków Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego i innych
organizacji proobronnych „O
1513
puchar Marszałka Województwa
Warmlńsko-Mazurskiego” o „O
puchar prezesa
ZarząduWojewódzkiego Związku
Zołnierzy Wojska Polskiego w
Olsztyn”
VII Edycja Zawodów SportowoObronnych Żołnierzy Rezerwy –
1514
Członków Związku Polskich
Spadochroniarzy
1515 Festiwal modelarski
1516
Zawody strzeleckie o Puchar
Sekcji Strzeleckiej
1517 Szkolenie ogniowe
Mistrzostwa Ligi Obrony Kraju w
1518
Wieloboju Obronnym
14.06
Morąg
Udostępnienie:
- strzelnicy do przeprowadzenia zawodów z
karabinka Beryl;
- strzelnicy do przeprowadzenia zwodów z pistoletu
wojskowego;
- rzutni granatem do
przeprowadzenia zawodów w rzucie granatem na
celność.
Zabezpieczenie:
- tarcze fig. boj. 23P szt.100,
- urządzenia nagłaśniającego,
- namioty NS 96 szt. 4;
- stoły do pracy sekretariatu
zawodów, komisji sędziowskich
oraz do rozłożenia nagród i
materiałów promocyjnych dot.
obronności państwa.
22 WOG,
1. bskład.,
WSzW Olsztyn,
Zarząd
Wojewódzki
Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego
20 BZ - obiekty
szkoleniowe
Udostępnienie pomieszczeń do prac komisji,
strzelnic oraz rzutni granatem, zabezpieczenie broni
strzeleckiej w ilości: 5, 56 karabinka Beryl - 10 szt.,
PW P 83 - 10 szt., granatów szkolnych - 5 szt.
Zabezpieczenie amunicji w ilości: 5,56 mm nb. 1000 szt. 9 mm nb. pist. - 1000 szt., tarcze, fig. boj.
23P – 200szt., wyznaczenie kierowników strzelań,
przewodniczącego składu komisji, nagłośnienie.
zabezpieczenie medyczne, Odpłatne przygotowanie
obiadu (grochówka z wkładką) dla ok. 80 osób.
1.Bpanc
Wesoła
18 - 19.06
Elbląg
Udostępnienie Sali wystawienniczej Klubu 16PDZ,
zakup pucharu Dowodcy Dywizji.
16 PDZ
19.06
Rembertów
Udostępnienie strzelnicy.
1.Bpanc
Wesoła
19.06
Rembertów
Udostępnienie strzelnicy pistoletowej - Rembertów.
1.Bpanc
Wesoła
Centralny Wojskowy Klub
Sportowy "Legia" Warszawa
Sekcja Strzelecka
Fundacja Byłych Żołnierzy
Jednostek Specjalnych GROM
17 - 19.06
Wesoła
Udostępnienie strzelnicy na 50 m do strzelania z
kbks, rzutni granatem, placu ćwiczeń, 2 instruktorów
do marszobiegu, dwóch obserwatorów, samochód
ciężarowy wraz z kierowcą do przewozu sprzętu,
dwa namioty do spożywania posiłków.
18.06 główne zawody w godz. 15.00 - 20.00.
Sanitariusz i sanitarka
1.Bpanc
Wesoła
Biuro Mazowieckiego Zarządu
Wojewódzkiego LOK
w Warszawie
17.06
Wesoła
Strona 194
26.WOG
Związek Polskich
Spadochroniarzy
Stowarzyszenie DENAR
26.WOG
Obóz sportowo – szkoleniowy.
Strzelanie z broni
pneumatycznej,
1519
strzelanie z kbks.
Szkolenie z zakresu udzielania
pierwszej pomocy.
17- 26.06
Orzysz, Giżycko
Wydzielenie miejsca pod obozowisko:
- namioty – 5 szt.;
- materace – 20 szt.;
- łóżka polowe – 20 szt.;
- 10 stołów;
- 30 taboretów;
Wydzielenie strzelnicy garnizonowej (trzykrotnie w
czasie trwania obozu) do przeprowadzenia strzelań z
broni pneumatycznej i kbks:
-wydzielenie 5 sztuk karabinków pneumatycznych;
- wydzielenie 5 sztuk karabinków kbks;
- wydzielenie 500 sztuk amunicji typu Diabolo;
- wydzielenie 500 sztuk amunicji do kbks;
- wydzielenie kierownika strzelania oraz osób
funkcyjnych strzelania
Wydzielenie osób przeprowadzających szkolenie z
zakresu pierwszej pomocy oraz niezbędnego sprzętu.
Święto Pułkowe 9 Pułku
1520
Strzelców Konnych w Grajewie
18.06
Grajewo
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i oddanie
salwy honorowej. Wydzielenie 240 szt. AM.5,56 mm.
Pokaz sprawności żołnierskiej w walce wręcz oraz
uzbrojenia i sprzętu bojowego.
15.BZ
Giżycko
Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku
Strzelców Konnych w Grajewie
XVI Piknik Kawaleryjski
1521
- Dni Kawaleryjskie w Suwałkach
18 -19.06
Suwałki
Pomoc w organizacji pikniku kawaleryjskiego. Pokaz
sprzętu wojskowego: BRDM-2 9P133, BRDM-2 R1A, KRAZ 255 B,STAR 266 CW, sanitarka IVECO,
sprzęt łączności, broń strzelecka, sprzęt optyczny.
14 dappanc
Suwałki
Muzeum Okręgowe w
Suwałkach
1.Bpanc
Wesoła
Fundacja Byłych Żołnierzy
Jednostek Specjalnych GROM
dplot
(1.BPanc)
Siedlce
Biuro Mazowieckiego Zarządu
Wojewódzkiego LOK
w Warszawie,
Dyrektor LO Puszcza Mariańska
1522 Szkolenie taktyczne
Obóz szkoleniowy dla uczniów
1523
LO Puszczy Mariańskiej
1524 Obozy i zajęcia poligonowe.
20.06
Rembertów
20 - 27.06
Siedlce
20 - 22.06
Giżycko
Udostepnienie terenu poligonu.
Zabezpieczenie zakwaterowania, wyżywienia dla 100
uczniów odpłatnie, instruktorów – 5, strzelnica,
rzutnia granatem, plac ćwiczeń, dwa autokary do
przewozu uczniów, pokaz sprzętu bedącego na
wyposażeniu Brygady.
Oddelegowanie żołnierzy – instruktorów do
prowadzenia zajęć. Bezpłatne Udostępnienie: masek
MP-5, hełmów. Udostępnienie obiektów
szkoleniowych.
1525
Uroczystość zakończenia roku
szkolnego
24.06
Siedlce
Udział przedstawiciela dplot w zakończeniu roku
1526
Uroczystość zakończenia roku
szkolnego
24.06
Warszawa
Udział przedstawiciela bdow w zakończeniu roku
24.06
Pieniężno
Udział 3 – osobowej delegacji 9.BKPanc w
uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2015/2016.
- samochód osobowo-terenowy HONKER – 1 szt.
Uroczyste zakończenie roku
szkolnego w Zespole Szkół
1527
Licealnych i Zawodowych
w Pieniężnie.
Strona 195
15.BZ
Giżycko
Klub Sportowy „Bór” Toporzysko
23. BLT
15.BZ
Giżycko
Liceum Ogólnokształcące w
Giżycku
dplot
(1.BPanc)
Siedlce
bdow
(1BPanc)
Siedlce
Dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Siedlcach
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Dyrektor LO im. T. Kosciuszki w
Warszawie
Zespół Szkół Licealnych
i Zawodowych w Pieniężnie
1528
Święto 15 Giżyckiej Brygady
Zmechanizowanej.
Szkolenie obronne
1529 dzienno- nocne
1530 Wakacyjna Przepustka
24.06
Orzysz, Giżycko
25- 26.06
Zamość
28-30.06
Siedlce
XV Centralne Zawody Sportowo
1531 Obronne Żołnierzy Rezerwy –
Członków Związku Żołnierzy WP
30.06
Wesoła
Podróż wojskowo - historyczna
członków Elbląskiego
1532
Stowarzyszenia Generałów i
Oficerów Starszych do Malborka.
I połowa czerwca
(1 dzień)
Malbork
1533 Akcja honorowego krwiodawstwa
1534
Pogadanka o bezpieczeństwie
ppoż i o niewybuchach
Ogólnopolski konkurs plastyczny
1535 "Polski Żołnierz moim
bohaterem"
Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla 25
osób stanowiących asystę konną uroczystości i
luzaków.
Zapewnienie kosztu transportu koni na miejsce
uroczystości.
Udostępnienie pasa ćwiczeń taktycznych.
Trening strzelecki dla reprezentacji szkolnej przed
zawodami strzeleckimi pod okiem instruktora JW. /3
godziny dziennie/.
Udostępnienie strzelnicy wojskowej i zapewnienie
nieodpłatne amunicji w ramach szkolenia.
Zajęcia z taktyki wojskowej pod okiem instruktora JW
/3 godziny dziennie/.
zabezpieczenie broni strzeleckiej w ilości: 5,56 mm
nb karabinka "Beryl" - 8 szt., PW P- 83 - 8 szt.,
granatów szkolnych - 5 szt. Zabezpieczenie amunicji
w ilości: 5,56 mm nb. - 1300 szt., 9 mm nb. pist. 1300 szt., tarcze, fig. boj. 23P – 200szt.
Udostępnienie pomieszczeń do prac komisji,
strzelnic oraz rzutni granatem, wyznaczenie
kierowników strzelań, przewodniczącego składu
komisji, nagłośnienie. Zabezpieczenie medyczne,
ugotowanie kawy i herbaty z powierzonych
produktów i dostarczenie jej w termosach. Odpłatne
przygotowanie obiadu (grochówka z wkładką) dla ok.
100 – 110 osób.
Udostepnienie autobusu do przewiezienia
uczestników podrózy wojskowo - historycznej na
trasie: Elblag - Malbork - Elbląg.
15.BZ
Giżycko
Klub Sportowy „Bór” Toporzysko
3 bz
Zamość
Stowarzyszenie
Fideles et Instructi Armis
Wierni w gotowości pod bronią
( FIA)
dplot
(1.BPanc)
Siedlce
Dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Siedlcach
1.BPanc
Wesoła
26. WOG
ZŻWP
16.bdow
16.DZ) Elblag
Prezes Elbląsakiego
Stowarzyszenia Generałów i
Oficerów Starszych WP w
Elblągu
czerwiec
(1 dzień)
Wesoła
czerwiec
(1 dzień)
Wesoła
Udział zołnierzyi pracowników wojska w akcji
honorowej zbiórki krwi
1.Bpanc
Wesoła
Klub Honorowych Dawców Krwi
PCK „Legion” oraz WCKiK
Warszawa.
Wyznaczenie strażaka i sapera do pogadanki
na temat bezpieczeństwa.
1.Bpanc
Wesoła
Dyrektor szkoły nr 173
w Wesołej
czerwiec
Chełm
Udział żołnierzy w jury. Wystawienie prac w
jednostce.
Strona 196
das
(1.BPanc)
Chełm
Dyrektor przekszkola nr 11 w
Chełmie
1536
Szkolenie strzeleckie dla
uczniów klas mundurowych
Szkolenie ogólnowojskowe
1537 i specjalistyczne dla uczniów
klas mundurowych
1538 Szkolenie sanitarne
1539 Piknik Rodzinny
Coroczne spotkanie Rady i
1540 Zarządu Dzielnicy Wesoła m. st.
Warszawa
Szkolenie z zakresu taktyki
1541
plutonu zmechanizowanego
Obóz szkoleniowy uczniów klasy
wojskowej Zespołu Szkół
Budowlanych w Braniewie
1542 obejmujący : szkolenie
z musztry, łączności, szkolenie
chemiczne,terenoznawstwo,
atletyka terenowa.
czerwiec
(1 dzień)
Chełm
czerwiec
(1 dzień)
Chełm
czerwiec
(1 dzień)
Siedlce
czerwiec
(1 dzień)
Wesoła
czerwiec
(1 dzień)
Wesoła
czerwiec
(1 dzień)
Zamość
Udostepnienie: strzelnicy Serebryszcze,
instruktorów, zabzepieczenie medyczne, kbs Beryl 10 szt., pist. pneumatyczny - 5szt., kbks - 5 szt.,
Amunicja: 5,56 nb - 300 szt., 5,56 "slepy" - 120 szt.,
nb DIABLO - 300 szt., 5,6 nb sport długi
Udostepnienie: plac musztry, OSF, plac ćwiczeń
taktycznych, urzadzeń szkolno treningowych.
Wyznaczenie: 3 instruktorów
1bz (1.BPanc)
Chełm
32. WOG
Dyrektor LO im. Gen. W.
Andersa w Chełmie
1bz (1.BPanc)
Chełm
Dyrektor LO im. Gen. W.
Andersa w Chełmie
Szkolenie sanitarne – udzielanie pomocy na polu
walki.
krozp
(1.BPanc)
Siedlce
Dyrektor Szkoły nr 3 w Siedlcach
Zadaszenie taktyczne x2, nagłośnienie, stoły x10,
pojazd
1.BPanc
Wesoła
Dyrektor Przedszkola nr 259
Zwiedzanie Sali Tradycji, pokaz sprzętu i uzbrojenia
1.BPanc
Wesoła
Przewodniczący Rady Dzielnicy
Wesoła m. st. Warszawy
Udostępnienie pasa ćwiczeń taktycznych **,
wydzielenie 3 instruktorów do prowadzenia zajęć
Udostępnienie:
- busola AK – 15 szt.
- mapa 1: 50000 z siatką UTM
- 15 szt.
- GPS – 1 szt.
Środki łączności na szczeblu drużyna – 1 kpl.
3 bz
Zamość
Jednostka Strzelecka
Nr 2019 Związku Strzeleckiego
„Strzelec” Organizacji społeczno
-wychowawczej
Pomoc w organizacji obozu szkoleniowego.
Udostępnienie: strzelnicy, placu ćwiczeń
taktycznych, OSF, hali sportowej. Użyczenie sprzętu
wojskowego, trenażerów i uzbrojenia. Udział 5
I Dekada, czerwiec
żołnierzy w roli instruktorów do przeprowadzenia
(5 dni)
zajęć z zakresu szkolenia z musztry, łączności,
Braniewo
szkolenia chemicznego, terenoznawstwa,
wychowania fizycznego.
- ratownik medyczny,
- samochód sanitarny – 1 szt.
Uroczyste zakończenie roku
1543 szkolnego 2015/2016 w Zespole
Szkół Budowlanych w Braniewie
czerwiec
(1 dzień)
Braniewo
Udział 3 – osobowej delegacji 9.BBKPanc oraz
wojskowyvh opiekunów klas Zespołu Szkół
Budowlanych w uroczystym zakończeniu roku
szkolnego 2015/2016. - samochód osobowoterenowy HONKER – 1 szt.
Uroczyste zakończenie roku
szkolnego 2014/2016 w Zespole
1544
Szkół Ekonomicznych i
Technicznych w Pasłęku
czerwiec
(1 dzień)
Pasłęk
Udział 3 – osobowej delegacji 9.BBKPanc w
uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2015/2016 samochód osobowo-terenowy HONKER – 1 szt.
Strona 197
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Budowlanych
w Braniewie
Zespół Szkół Budowlanych w
Braniewie
Zespół Szkół Ekonomicznych
i Technicznych w Pasłęku
1545
Trening strzelecki, strzelanie
sprawdzajace.
1546 Piknik Rodzinny
czerwiec
(1 dzień)
Braniewo
czerwiec
(1 dzień)
Braniewo
Użyczenie strzelnicy pistoletowej oraz strzelnicy
garnizonowej.
Udział 3 żołnierzy w organizacji pikniku rodzinnego.
Sprzęt - Namiot NS 97 - 2 szt
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Placówka Straży Granicznej
w Braniewie
Przedszkole Miejskie Nr 2
w Braniewie.
Szkolenie i warszaty dla liderów i
instruktorów organizacji
1547 proobronnych z zakresu
organizacji działalności
szkoleniowej i współpracy z RON
czerwiec
(1 dzień)
Braniewo
Udostępnienie pomieszczenia Klubu do
przeprowadzenia szkolenia dla liderów i instruktorów
organizacji proobronnych. Szkolenie prowadzone
przez przedstawiciela Biura ds. Proobronnych.
Udostępnienie bazy szkoleniowej oraz wydzielenie
instruktorów z niezbędnym SpW do przeprowadzenia
przykładowych zajęć z zakresu organizacji szkolenia
dla członków organizacji proobronnych (przykładowa
organizacja zajęć z taktyki, terenoznastwa, pomocy
przedmedycznej, szkolenia specjalistycznego).
Umozliwienie odpłatnego spożycia posiłku na bazie
stołówki wojskowej.
Zajęcia ze szkolenia wojskowego
uczniów Zespołu Szkół
1548
Ekonomicznych i Technicznych
w Pasłęku.
czerwiec
I, II, III dekada
Braniewo
Pasłęk
Udział 3 żołnierzy w roli instruktorów
do przeprowadzenia zajęć. Udostępnienie sal
wykładowych i obiektów szkoleniowych w garnizonie.
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Ekonomicznych i
Technicznych w Pasłęku
1549 Obóz szkoleniowo- kondycyjny.
czerwiec
(4 dni)
Orzysz, Bemowo
Piskie
Wydzielenie sal żołnierskich, pomieszczeń i
wyposażenia stołówki żołnierskiej, określonej liczby
instruktorów, granatów ćwiczebnych do wykonania
rzutu granatem ćwiczebnym, lin oraz ubezpieczenia
do pokonania przeszkody wodnej, zabezpieczenie
sprzętu do wykonywania norm taktycznych na
sprzęcie, terenu poligonu do bytowania w warunkach
polowych i realizowania zajęć taktycznych, urządzeń
treningowych i szkoleniowych do nauki czynności
przygotowujących do strzelania, 2 samochodów CT
do zabezpieczenia transportu w czasie obozu.
15.BZ
Giżycko
Liceum Ogólnokształcące w
Orzyszu
Organizacja i przeprowadzenie
obozu dla młodzieży klas
1550
mundurowych na terenie
Brygady.
czerwiec
(4 dni)
Giżycko
15.BZ
Giżycko
Zespół Szkół nr 1 im.
St.Staszica w Płońsku
15.BZ
Giżycko
Gimnazjum nr 2 im. Chwały
Oręża Polskiego w Giżycku
1551
Strzelanie z pistoletu
elektrycznego.
czerwiec
(1 dzień)
Giżycko
Organizacja zajęć praktycznych w oparciu o kadrę i
obiekty szkoleniowe 15 GBZ: zajęcia taktyczne,
ogniowe, terenoznawstwo oraz przeprowadzenie
egzaminów końcowych.
Wydzielenie instruktora i pomieszczenia do
przeprowadzenia zajęć. Wydzielenie 2 szt.
symulatorów strzelania kbk AK.
Strona 198
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Biuro ds. Proobronnych MON
Obóz szkoleniowo - kondycyjny
1552
LO ZDZ.
czerwiec
(5 dni)
obiekt wskazany
przez 15 GBZ
Zorganizowanie obozu szkoleniowego wg programu
szkolenia podstawowego żołnierzy zawodowych z
możliwością zakwaterowania (bez wyżywienia) na
terenie 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.
Udostępnienie terenu poligonu oraz niezbędnego
sprzętu do bytowania, wydzielenie pojazdów C-T -2
szt. do przemieszczania się uczniów. Udostępnienie
urządzeń treningowo-szkoleniowych (Czantoria ).
Przeprowadzenie szkolenia taktycznego z
elementami występującymi na polu walki (czołganie
się, okopywanie, maskowanie w terenie, orientacja
na polu walki, obrona zajmowanych pozycji, atak na
umocnienia przeciwnika, itp.) oraz zorganizowanie
gier terenowych z elementami taktyki działania na
polu walki.
Wyszkolenie strzeleckie (budowa, składanie i
rozkładanie broni, przygotowanie do strzelania z kbk
AK lub Beryla)
Prezentacja sprzętu i uzbrojenia.
Łączność (praca na połączonych środkach
łączności).
Wydzielenie miejsca szkolenia z noclegiem,
wydzielenie instruktorów, granaty ćwiczebne - 4 szt.
do wykonania rzutu granatem.
Przeprowadzenie zajęć z taktyki nocnej oraz
wdrożenie uczniów do życia i funkcjonowania na
terenie jednostki wojskowej (zaprawy, służby, apele)
Wydzielenie autokaru do przejazdu
- Bezpłatne noclegi w koszarach AMW
Organizacja podróży wojskowoczerwiec - wrzesień - Zwiedzanie Muzeum MW
1553 historycznej do Gdyni
(do 5 dni)
- Zwiedzanie bazy szkoleniowej w AMW
(zwiedzenie AMW, Muzeum MW)
- pokaz okrętów i rejs okrętem MW
- wydzielenie przewodnika z AMW (3.FOW)
Szkolenie uczniów klasy I
1554
wojskowej
czerwiec
(1 dzień)
Węgorzewo
Potrzebny wykładowca, trzej instruktorzy, pomoce
dydaktyczne, w czasie zajęć praktycznych - środki
łączności bezprzewodowej i przewodowej
wykorzystywane w 11MPA.
Strona 199
Liceum Ogólnokształcące
Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Białymstoku z
siedzibą w Giżycku
15.BZ
Giżycko
11 pa
Węgorzewo
11 pa
Węgorzewo
AMW
3.FOW
Węgorzewskie Stowarzyszenie
Żołnierzy Wojska Polskiego
ZSO w Węgorzewie
Tygodniowy obóz treningowy
1555 uczniów klas II z zajęć
wojskowych.
1556
Rocznica Obławy Augustowskiej
z lipca 1945 r.
Zwiedzanie bazy dydaktyczno –
szkoleniowej oraz skorzystanie
z trenażera ŚNIEŻNIK w
1557 Ośrodku Szkolenia
Poligonowego Wojsk Lądowych
w Bemowie Piskim. Klasy I
wojskowej
Zwiedzanie i zajęcia w 14
Suwalskim Dywizjonie Artylerii
Przeciwpancernej
1558 im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego. Klasy II z zajęć
wojskowych ramach obozu
treningowego.
1559
35. Rocznica Powstania Związku
Żołnierzy WP
1560 Letni obóz dla klas mundurowych
1561 Dni Braniewa.
czerwiec
(7 dni)
Dziaduszyn
czerwiec
(1 dzien)
Augustów
czerwiec
Bemowo Piskie
Potrzeby: instruktorzy, pomoce dydaktyczne,
indywidualne środki ochrony przed skażeniami,
maski pgaz (wypożyczenie tylko na czas zajęć),
busole, mapy terenu, dostęp do strzelnicy, broń
sportowa (uzależnione od terminu oddania
strzelnicy), broń pneumatyczna, dostęp do rzutni
granatem, granaty ćwiczebne (na czas treningu),
indywidualne wyposażenie medyczne
(wykorzystywane do pokazów i treningu), środki
łączności bezprzewodowej
i przewodowej wykorzystywane w 11MPA
(w czasie zajęć w terenie).
11 pa
Węgorzewo
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
Skierowanie wojskowej asysty honorowej.
Zapewnienie transportu.
14 dappanc
Suwałki
Powiat Augustowski
Ośrodek
Szkolenia
Potrzebni trzej instruktorzy z Ośrodka Szkoleniowego
Poligonowego
w Bemowie Piskim, dostęp do trenażera ŚNIEŻNIK, 11 pa Węgorzewo
Wojsk Lądowych
dostęp do izby tradycji.
w Bemowie Piskim
czerwiec
(1 dzień)
Suwałki
Zapoznanie się z historią dywizjonu, poznanie
14 Suwalski
sprzętu będącego na wyposażeniu, odbycie zajęć
Dywizjon
specjalistycznych w zakresie obrony
Artylerii
przeciwpancernej z wykorzystaniem trenażerów oraz
11 pa Węgorzewo Przeciwpancernej
odbycie zajęć ogólnowojskowych związanych z
im. Marszałka
pokonywaniem toru przeszkód. Potrzebni z
Józefa
dywizjonu: przewodnik, trzej instruktorzy, dostęp do
Piłsudskiego trenażerów, dostęp do toru przeszkód.
czerwiec
(1 dzień)
Gołdap
Pomoc w organizacjiŚwięta, udostępnienie sprzętu
audio-video i nagłaśniającego, flag.
15.pplot
Gołdap
czerwiec
(1 dzień)
Gołdap
Pomoc w organizacji obozu szkoleniowego.
Nieodpłatne wydzielenie obszaru byłej strzelnicy
wojskowej na ćwiczenia sprawnościowe dla
uczestników obozu. Wydzielenie miejsca na
strzelnicy w celu rozbicia namiotów na nocleg dla
uczestników obozu oraz pomoc w zorganizowaniu
ogniska. Przejazd uczniów zapewnia ZSLiZ w Olecku.
15.pplot
Gołdap
01 - 03.07
Braniewo
Pomoc organizacyjna w przygotowaniu i
przeprowadzeniu Dni Braniewa. Udział 2
pracowników i 4 żołnierzy. Sprzęt: - Namiot
promocyjny 9 BBKPanc - 1 szt - Namiot NS-97 - 5
szt - Kuchnia polowa KPŻ-100 - 1 szt - BRDM 2
RS - 1 szt
Strona 200
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
ZSO w Węgorzewie
ZSO w Węgorzewie
ZŻWP - Koło w Gołdapi
Zespół Szkół Licealnych
i Zawodowych w Olecku
Braniewskie Centrum Kultury
Miejski Ośrodek Sportu
w Braniewie
21 - Międzynarodowy Festiwal
Dziecięcych Zespołów
1562
Folklorystycznych Mniejszości
Narodowych
1563 Dni Wydmin.
Przegląd Wojskowych Zespołów
1564 Rockowych w ramach Festiwalu
Rockowego Węgorzewo 2016.
1565 Obóz szkoleniowy.
Szkolenie Combat Alert 2016 z
zakresu przysposobienia
1566 obronnego: zajęcia z taktyki
działania jednostek w terenie
otwartym i zurbanizowanym.
Święto 80 Pułku Piechoty
1567 (80 Pułku Strzelców
Nowogródzkich)
01 - 03.07
Węgorzewo
Plac Wolności
6 namioty typu NS , wieszaki metalowe (po 2 na
namiot), stół, taborety lub krzesła.
Uczestnictwo orkiestry wojskowej oraz pokaz
uzbrojenia i sprzętu wojskowego według możliwości
JW.
Organizacja Biura Organizacyjnego; udostępnienie
placu koncertowego na organizację imprezy
04 - 11.07
masowej.
Węgorzewo
- organizacja stoiska promocyjnego - pomoc
organizacyjna - przygotowanie i wydanie grochówki
z produktów wnioskodawcy.
Obóz szkoleniowy dla 50 osób. Wydzielenie
okreslonej liczby instruktorów do pomocy nauczania
przedmiotów wojskowych. Zabezpieczenie pokazu
04 - 08.07
sprzętu wojskowego (broni strzeleckiej,
Orzysz, Tor
indywidualnego wyposażenia żołnierza) do zajęć
OSF,Bemowo Piskie szkoleniowych. Wydzielenie trenażera "Śnieżnik"
znajdującego się na wyposażeniu OSPWL Orzysz do
szkolenia młodzieży z ZS. Udostępnienie
infrastruktury Obozowiska Orzysz.
02 - 03.07
Wydminy
07 - 09.07
Orzysz, Bemowo
Piskie
09.07
Ząbki
Statyczny pokaz sprzętu wojskowego: BWP - 2 szt.,
czołg T–72 - 2 szt., BRDM - 1 szt., GOŹDZIK – 1
szt., PTS – 1 szt., indywidualne wyposażenie
żołnierzy, broń strzelecka. Pokaz dynamiczny: BWP
– 4 szt., czołg T–72 – szt. 2. Wydzielenie: STAR 266
– 8 szt. (z kierowcami do transportu uczestników po
poligonie). Udostępnienie namiotu czołgowego.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu poległych, salwa honorowa –
amunicja 5, 56 mm nb. ślepy - 200 szt., złożenie
wieńców i wiązanek w miejscu pamięci.
11 pa
Węgorzewo
Stowarzyszenie "CZEREMOSZ"
15.BZ
Giżycko
Wójt Gminy Wydminy
11 pa
Węgorzewo
Związek Strzelecki
15.BZ
Giżycko
Związek Strzelecki "Strzelec"
1.BPanc
Wesoła
Udostępnienie strzelnicy* w celu przeprowadzenia
treningu strzeleckiego. Wydzielenie jednej osoby z
załogi strzelnicy do obsługi strzelania.
3 bz
Zamość
Zawody strzelectwa sportowego
z okazji Święta Wojska
1569
Polskiego
10.07
Sitaniec-Wolica
Udostępnienie strzelnicy* w celu przeprowadzenia
zawodów strzeleckich. Wydzielenie jednej osoby z
załogi strzelnicy do obsługi strzelania.
3 bz
Zamość
1570 Czempionat koni zimnokrwistych
10.07
Węgorzewo
Stoisko promocyjne jednostki wojskowej, pokaz
sprzętu wojskowego (122 mm WR-40 LANGUSTA)
Trening strzelecki z karabinu
centralnego zapłonu.
Strona 201
Wojskowe Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne Węgorapa
15.BZ
Giżycko
09.07
Sitaniec-Wolica
1568
JW. 4352 (24
WOG Giżycko)
11pa
UM Ząbki
Klub Strzelectwa Sportowego
VIS
Klub Strzelectwa Sportowego
VIS
Stulichańskie Stowarzyszenie
Wspierania Sportów Konnych i
Wodnych
1571 73 rocznica rzezi wołyńskiej
Kurs działań specjalnych czarna taktyka
Kurs działań specjalnych 1573
medavac
1572
11.07
Chełm
02,16.07
Wesoła
09, 23.07
Wesoła
Apel Grunwaldzki podczas
1574
obchodów Dni Grunwaldu 2016 r.
16.07
Grunwald
Pole bitwy
Apel & Mazurskie Manewry
Techniczno- Obronne
17.07
Lotnisko Kętrzyn,
Wilamowo
1575
Powiatowe zawody integracyjne
i treningi strzeleckie członków
1576
Ligi Obrony Kraju powiatu
Wołomin
Rocznica powstania 201 Pułku
1577 Szwoleżerów i wymarszu na
front.
"Ocalić od zapomnienia" projekt ratowania
1578
jednoosobowych bunkrów na
terenie garnizonu Elblag.
1579
Zajęcia z musztry w ramach
obozu
1580 Akcja honorowego krwiodawstwa
Trening strzelecki, strzelanie
1581
sprawdzajace.
Obóz Kawaleryjski dla członków
1582
Szwadronu oraz młodzieży.
26.07
Rembertów
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu poległych, salwa honorowa –
amunicja 5, 56 mm nb. ślepy - 200 szt., złożenie
wieńców i wiązanek w miejscu pamięci.
Udostępnienie terenu poligonu.
Udostępnienie terenu poligonu.
Skierowanie asysty honorowej do udziału w
uroczystości Gni Grunwaldu 2016. Apel Grunwaldzki 16 lipca 2016 r. o godz. 12.30.
1. Kompania honorowa
2. Poczet sztandarowy
3. Osoba do odczytania Apelu
Skierowanie sprzętu do zorganizowania konkurencji
sprawnościowo- obronnych: urządzenia treningowe,
granaty ćwiczebne, kompasy . Pomoc kadrowosędziowska- 5 instruktorów. Ugotowanie bigosu z
produktów wnioskodawcy.
Udostępnienie strzelnicy wojskowej oraz rzutni
granatem, wyznaczenie kierownika strzelnicy.
Zabezpieczenie medyczne.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej wraz z
proporcem 1 Batalionu Zmechanizowanego
30.07
Szwoleżerów Mazowieckich oraz Sztandarem
Katedra Polowa WP
Brygady na mszy w Katedrze Polowej Wojska
Polskiego. Zapewnienie transportu.
1.Bpanc
Chełm
1.BPanc
Wesoła
1.BPanc
Wesoła
15.BZ
Giżycko
Fundacja „Military Park”
Aeroklub Krainy Jezior
1.BPanc
Wesoła
Wydzielenie 2 instruktorów do prowadzenia zajęć z
musztry
1bz (1BPanc)
Chełm
lipiec
(2 dni)
Braniewo
Użyczenie strzelnicy pistoletowej oraz strzelnicy
garnizonowej.
Oddelegowanie instruktorów i pomoc szkoleniowa w
zajęciach ogólnowojskowych i musztry. Pokaz
wyposażenia drużyny piechoty 1 bz. Zapewnienie
transportu.
Strona 202
26. WOG
1.Bpanc
Wesoła
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
15.BZ
Giżycko
Biuro Mazowieckiego Zarządu
Wojewódzkiego LOK
w Warszawie
Szwadron Honorowy 3 Pułku
Szwoleżerów Mazowieckich im.
płk Jana Kozietulskiego
15.BZ
Giżycko
lipiec
(5 dni)
Chełm
lipiec
(1 dzień)
Wesoła
lipiec/ sierpień
(1 dzień)
Łańsk
Sekcja Paintballowa
Fundacja Grunwald
Wójt Gminy Grunwald
16 PDZ
Udział żołnierzy i pracowników wojska w akcji
honorowej zbiórki krwi
Sekcja Paintballowa
15.BZ
Giżycko
16bdow
Elbląg
Załadunek i transport bunkrów z GSA do 16 bdow,
transport elementów do renowacji i na miejsce
ekspozycji w Klubie 16 PDZ
31.07
Elbląg
UM Chełm
16 bdow
21 WOG
16 brem
Stowarzyszenie DENAR
Dyrektor szkół zwodowych
nr 5 w Chełmie
Klub Honorowych Dawców Krwi
PCK „Legion” oraz WCKiK
Warszawa.
Placówka Straży Granicznej
w Braniewie
Szwadron Honorowy 3 Pułku
Szwoleżerów Mazowieckich im.
płk Jana Kozietulskiego
Warsztaty terapeutyczno1583 psychologiczne "RAZEM
ŁATWIEJ".
1584
XI Regionalny Festiwal Kultury
Łowieckiej
1585 Dni Węgorzewa
lipiec
(1 dzień)
Wilkasy
lipiec
(1 dzień)
Węgorzewo
lipiec
(2 dni)
Węgorzewo
Warsztaty terapeutyczno- psychologiczne dla około
50 żołnierzy rannych oraz rodzin poległych żołnierzy.
Zabezpieczenie autobusu wraz z kierowcą do
transportu uczestników warsztatów na 1 dniową
podróż wojskowo- historyczną.
Udostępnienie Sali w Klubie Pułku oraz Terenu przy
Klubie. Przygotowanie bigosu i grochówki z
produktów dostarczonych przez organizatorów (ok.
200 porcji).
14 dappanc
Suwałki
Powiat Augustowski
1.BPanc
Wesoła
Narodowy Dzień wybuchu
Powstania Warszawskiego
01.08
(1 dzień)
Wesoła
Udostepnienie sali widowiskowej.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej pod
Pomnikiem Polskiego PAństwa Podziemnego w
składzie: 32+1 żołnierzy, 3 żołnierzy poczet
sztandarowy, 3 żołnierzy do wciągnięcia flagi na
maszt,zabezpieczenie flagi; dowódca posterunku + 4
żołnierzy posterunku honorowego, przeprowadzenie
apelu pamięci - 1 oficer, salwa honorowa (amunicja
7,62 mm nb. ślepy - 192 szt.), 6 żołnierzy do
składania kwiatów, zabezpieczenie nagłośnienie
oraz Orkiestry Wojskowej.
01.08
(1 dzień)
Elbląg
1589
Obchody 72. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego
01.08
(1 dzień)
Gołdap
1590
Szkolenie z zakresu taktyki
plutonu zmechanizowanego
sierpień
(1 dzień)
Zamość
Wojskowe Koło Łowieckie
„ŻBIK”
Węgorzewskie Centrum Kultury
lipiec
(1 dzień)
Augustów
72. rocznica wybuchu Powstania
Warszawskiego
JW. 4352 (24
WOG Giżycko)
11 pa
Węgorzewo
Świeto Żołnierzy 1 Pulku Ułanów
Krechowieckich im. Bolesława
1586
Mościckiego i Augustowskiego
Obwodu Armii Krajowej
1588
11 pa
Węgorzewo
2 namioty typu NS
Skierowanie wojskowej asysty honorowej oraz
wydzielenie amunicji ślepej do oddania salwy
honorowej: 7,62nb wz 43 ślepy - 195 szt.
Zapewnienie transportu.Pokaz sprzętu wojskowego:
BRDM-2 9P133, BRDM-2 R-1A, KRAZ 255 B,
sanitarka IVECO, sprzęt łączności, broń strzelecka,
sprzęt optyczny.
1587
Stowarzyszenie Rannych i
Poszkodowanych w Misjach
Poza Granicami Kraju
15.BZ
Giżycko
Wystawienie wojskowej asysty honorowej 32+1,
posterunków honorowych pod Pomnikiem
Niepodległości - 3 żołnierzy.
Udostępnienie pasa ćwiczeń taktycznych **,
wydzielenie
3 instruktorów do prowadzenia zajęć Udostępnienie:
- busola AK – 15 szt.
- mapa 1: 50000 z siatką UTM
– 15 szt.
- GPS – 1 szt.
Środki łączności na szczeblu drużyna – 1 kpl.
Strona 203
UD Wesoła
15.pplot/ 2. dplot
Elbląg/ 16 DZ
Prezydent Elbląga
Światowy Związek Żołnierzy
Armii Krajowej
15.pplot
Gołdap
Burmistrz Miasta Gołdapi
3 bz
Zamość
Jednostka Strzelecka
Nr 2019 Związku Strzeleckiego
„Strzelec” Organizacji społeczno
-wychowawczej
V Piknik Militarny
1591
Szlakiem Tygrysa”.
1592
„Orzysz-
Międzynarodowy Jarmark
Folkloru
1593 Mazury AirShow 2016
1594 IV Piknik Historyczny
05 - 17.08
Poligon Bemowo
Piskie, tor OSF
Orzysz, Orzysz
6-7.08
Węgorzewo
06 - 07.08
Kętrzyn, Giżycko
06 - 07.08
Studzianki,
Magnuszew
Pomoc przy organizacji i przeprowadzeniu zawodów
sportowo-obronnych dla młodzieży i dorosłych.
Udostępnienie pojazdów do wyznaczenia,
przygotowania i uprzątnięcia trasy. Udostępnienie
karetek pogotowia i ratowników medycznych13.08.2016 r. Wydelegowanie 40-50 osób kadry do
pomocy przy organizacji i przeprowadzeniu
konkurencji, przygotowanie stanowisk, sędziowiewytypowanie sędziego głównego- 13.08.2016 r.
Zabezpieczenie wojskowej straży pożarnej13.08.2016 r. Udostępnienie karabinów kbks (4 szt.) i
amunicji (2500 szt.)- 13.08.2016 r., karabinów kbks
(4 szt.) i amunicji (2500 szt.)- 16-17.08.2016 r.
Zapewnienie środków pozoracji pola walki- 1215.08.2016 r. Zapewnienie pojazdów do transportu
sędziów na trasie (Jelcze, Stary, Honekery).
Udostępnienie namiotów polowych (45 szt.)- 1016.08.2016 r. Udostępnienie łóżek polowych (120
szt.)- 10-16.08.2016 r. Udostępnienie kuchni polowej12-15.08.2016 r. Udostępnienie ppoż do
zabezpieczenia miasteczka
namiotowego.Organizacja wystawy sprzętu
wojskowego (checkpointy)- 12-15.08.2016 r.
Organizacja stołówki- 12-15.08.2016 r.
Udostępnienie siatek maskujących (10 szt.)- 1215.08.2016 r. Zapewnienie pojazdu do transportu
uczestników- obserwatorów.
Pawilon ogrodowy 3x3 - szt.4, Oświetlenie sceny
(lampy szt. 4)
Wystawienie stoiska promocyjnego, oraz ekspozycja
sprzetu wojskowego w rejonie pokazów w Giżycku i
na lotnisku Kętrzyn Wilamowo według z
możliwościami JW.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu poległych, salwa honorowa –
amunicja 5, 56 mm nb. ślepy - 200 szt., złożenie
wieńców i wiązanek w miejscu pamięci.
Pokaz statyczny sprzętu - PT-91, urządzenie
treningowe Cyklop, wyposażenie indywidualne
żołnierza, instruktorzy – 10, urzadzenie
rozgłosnieniowe na pojeździe Honker, zestaw
niskopodwoziowy – 3 szt.
Strona 204
15.BZ
Giżycko
Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji Orzysz
11 pa Węgorzewo
Muzeum Kultury Ludowej w
Węgorzewie
15.BZ
Giżycko
Fundacja „Military Park”
Aeroklub Krainy Jezior
1.BPanc
Wesoła
26.WOG
Dowódca 1.BPanc,
Starosta powiatu Kozienice,
Stowarzyszenie FIA,
Towarzystwo Miłosników Historii
Wojskowości "Kalina Krasnaja",
Fundacja Obrońców Ojczyzny
"Pancerze i Skrzydła"Muzeum
w Studziankach
Powiatowe zawody integracyjne
i treningi strzeleckie członków
1595
Ligi Obrony Kraju powiatu
Wołomin
10.08
Wesoła
Mistrzostwa Służb Mundurowych
1596 w Piłce Nożnej i Siatkówce
Plażowej.
12 - 14.08
Boisko Orlik w
Orzyszu, Plaża
Miejska w Orzyszu
1597 Święto Twierdzy Boyen.
1598
1599
Obchody rocznicy Bitwy
Warszawskiej
Szkolenie obronne
dzienno - nocne
V Rekonstrukcja historyczna
Bitwy nad Wkrą. Widowisko
1600
historyczne "Sarnowa Góra
1920"
1601
Koncert z okazji Święta Wojska
Polskiego
V Rekonstrukcja historyczna
Bitwy nad Wkrą - Widowisko
1602
Historyczne "Sarnowa Góra
1920"
13 - 14.08
Giżycko
13.08
Ząbki
13 - 14.08.
Zamość
14.08
Sarnowa Góra
Udostępnienie strzelnicy wojskowej oraz rzutni
granatem, kierownik strzelnicy.
Zabezpieczenie medyczne.
Pomoc przy organizacji i przeprowadzeniu zawodów
piłki nożnej i siatkówki plażowej dla żołnierzy i
pracowników służb mundurowych. Wytypowanie
drużyn i ufundowanie pucharów.
Wystawienie: namiot wojskowy NS-10- 5 szt., stoisko
promocyjne- 1 szt.
oraz sprzęt do pokazu:
• Quad- 2 szt.
• BRDM- 1 szt.
• KTO Rosomak- 1 szt.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu poległych, salwa honorowa –
amunicja 5, 56 mm nb. ślepy - 200 szt., złożenie
wieńców i wiązanek w miejscu pamięci.
Udostępnienie pasa ćwiczeń taktycznych
Pomoc w organizacji V Rekonstrukcji historycznej
Bitwy nad Wkrą. Widowisko historyczne "Sarnowa
Góra 1920" Udział 6 żołnierzy do obsługi czołgu PT91 i WZT-3. Sprzęt: - czołg PT-91 - 1 szt - BWP-1 1 szt - WZT-3 - 1 szt - pojazd specjalny do
przewozu czołgów - 2 szt P-83 - 1szt - samochód
osobowo-terenowy - 2 szt
Namiot promocyjny 9 BBKPanc - 1 szt
1.BPanc
Wesoła
26.WOG
15.BZ
Giżycko
Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji Orzysz
15.BZ
Giżycko
Burmistrz Miasta Giżycka
1.BPanc
Wesoła
3 bz
Zamość
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
14.08
Węgorzewo
organizacja Biura Organizacyjnego
- udostępnienie placu koncertowego na
organizację imprezy masowej.
- udostępnienie środków transportowych,
- organizacja stoiska promocyjnego
- pomoc organizacyjna
- pokaz sprzętu
11 pa Węgorzewo 24 WOG Giżycko
14.08
Sarnowa Góra
Polaz Sprzętu wojskowego RZRA LIWIEC,
Wyrzutnia WR 40 LANGUSTA
11 pa Węgorzewo
Strona 205
Biuro Mazowieckiego Zarządu
Wojewódzkiego LOK
w Warszawie
UM Ząbki
Stowarzyszenie
Fideles et Instructi Armis
Wierni w gotowości pod bronią
(FIA)
Urząd Gminy SOŃSK
Wojskowe Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne Węgorapa
Wójt Gminy Sońsk
Uroczyste obchody Święta
1603 Wojska Polskiego i 96. rocznicy
Bitwy Warszawskiej
Obchody Święta Wojska
1604 Polskiego oraz 96. rocznicy
Bitwy Warszawskiej
Obchody Święta Wojska
1605 Polskiego oraz 96. rocznicy
Bitwy Warszawskiej
14 – 15.08
Ossów
15.08
Zamość
15.08
Siedlce
Obchody Święta Wojska
1606 Polskiego oraz 96. rocznicy
Bitwy Warszawskiej
15.08
Siedlce
Obchody Święta
1607 Wojska Polskiego.
15.08
Zamość
Rynek Wielki
1608
Uroczyste obchody Rocznicy
Bitwy Warszawskiej.
1609
Wydmiński Jarmark Twórców
Ludowych.
15.08
Giżycko
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu poległych, salwa honorowa –
amunicja 5, 56 mm nb. ślepy - 400 szt., złożenie
wieńców i wiązanek w miejscu pamięci.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu poległych, salwa honorowa –
amunicja 5,56 mm nb. ślepy - 200 szt., złożenie
wieńców i wiązanek w miejscu pamięci.
Zorganizowane statycznego pokazu sprzętu
i wyposażenia wojskowego będącego na
wyposażeniu siedleckich JW. Wystawienie
wojskowej asysty honorowej oraz przeprowadzenie
apelu poległych, salwa honorowa – amunicja 5,56
mm nb. ślepy - 200 szt., złożenie wieńców i wiązanek
w miejscu pamięci.
Udział młodzieży klasy wojskowej w uroczystościach
miejskich.
Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach
miejskich.
Udział reprezentacji szkolnej w zawodach
strzeleckich organizowanych przez JW. Miejsce
przeprowadzenia zawodów – strzelnica wojskowa w
m. Siedlce. Broń, amunicję oraz obsługę zawodów
zabezpiecza JW.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej,
przeprowadzenie apelu pamięci (salwa honorowa –
144 szt. amunicji ślepej do kbs „beryl”). Wystawienie
posterunku honorowego.
Pokaz sprzętu wojskowego
- BWP-1 – 2 szt.
- MTLB WPT – MORS – 1 szt.
- Star 266 – 1 szt.
Tarpan – 1 szt.
BRDM – 2 - 1szt.
4 żołnierzy w różnego rodzaju kamuflażu z
wyposażeniem osobistym.
Wojskowa asysta honorowa:
- Kompania honorowa;
- Posterunek honorowy;
- Prowadzący uroczystość;
- Kompania przygotowana do oddania salwy
honorowej: 120 szt. 5,56 nb amunicja ślepa;
15.08
Uczestnictwo orkiestry wojskowej oraz pokaz
Pl.Rynek Wydminy uzbrojenia i sprzętu wojskowego.
Strona 206
1.BPanc
Wesoła
3.bz
(1.BPanc)
Zamość
UM, Powiat Wołomin
UM Zamość
dplot, kr, ksap
(1.BPanc)
Siedlce
UM Siedlce
dplot
(1BPanc)
Siedlce
Dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Siedlcach
3 bz
Zamość
Urząd Miasta Zamość
15.BZ
Giżycko
Burmistrz Miasta Giżycka
15.BZ
Giżycko
Wójt Gminy Wydminy
1610 Świeto Wojska Polskiego
1611
Obchody Święta Wojska
Polskiego w Garnizonie Suwałki
Obchody Święta Wojska
1612
Polskiego.
Obchody Święta 3. batalionu
1613
zmechanizowanego
VII Manewry Kawalerii pod
Komarowem w ramach których
1614 odbędą się obchody
96 Rocznicy Bitwy pod
Komarowem.
1615
Obchody 97 rocznicy wyzwolenia
Suwałk.
Uroczystości upamiętniające 77.
rocznicę września 1939 roku w
1616
Mławie. IX Rekonstrukcja Bitwy
pod Mławą 2016
Obchody 96 rocznicy
1617
„Bitwy pod Komarowem”
1618 Turniej Paintballowy
15.08
Olsztyn
15.08
Suwałki
1. Wojskowa asysta honorowa: - kompanii
honorowej (32+1) -pocztem sztandarowym (3) poczet flagowy (3) - Posterunek honorowy (2+1) b)
tansport żołnierzy do miejsca uroczystosci środkami
jednostki wojskowej c) amunicja ślepa 5,56 - 400
szt. (salwa honorowa do apelu poległych)
Pomoc w organizacji Swięta Wojska Polskiego.
Pokaz sprzętu wojskowego: BRDM-2 9P133, BRDM2 R-1A, KRAZ 255 B,STAR 266 CW, sanitarka
IVECO, sprzęt łączności, broń strzelecka, sprzęt
optyczny. Pokaz sprawności żołnierskiej.
15.08
Starogard Gdański
Wystawienie wojskowej asysty honorowej,
przeprowadzenie apelu pamięci,
salwa honorowa amunicja 5,56mm nb.ślepy-100szt.
autobus.
21.08
Zamość
Uroczyty apel, Dzień Otwartych Koszar, pokaz UiSW
będącego na uzbrojeniu Brygady.
24 - 28.08
Komarów
Wolica Śniatycka
Krynice
Miączyn
Sitno
Łabunie
1. Wsparcie przedsięwzięcia Stowarzyszenia
rozstawienia
i złożenia namiotów, udostępnienia: namiotu
kuchennego z wyposażeniem kuchni polowej- 1 szt.
z obsługą, Star 266 – 1 szt.
Sanitarka z obsługą medyczną – 1 szt.,
24.08
Suwałki
26 -27.08
centrum Mławy, pole
bitwy pod
Mławą,
Uniszki
Zawadzkie
26 - 28.08
Wolica Śniatycka
06, 20 i 28.08
Wesoła
Skierowanie wojskowej asysty honorowej.
Zapewnienie transportu.
Pokaz statyczny sprzętu wojskowego (WR-40
LANGUSTA)
20BZ
Bartoszyce
Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie
14 dappanc
Suwałki
Stowarzyszenie Miłośników
Historii i Tradycji Żolnierzy
Suwalszczyzny
16.bdow
(16.DZ) Elblag
Prezes Stowarzyszenia
"Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku
Szwoleżerów Rokitniańskich" w
Starogardzie Gdańskim
3.bz
(1.BPanc)
Zamość
3 bz
Zamość
UM Zamość
32 WOG Zamość
33 WOG Nowa
Dęba
DGW
14 dappanc
Suwałki
11 pa Węgorzewo
Wystawienie wojskowej asysty honorowej,
przeprowadzenie apelu pamięci (salwa honorowa –
144 szt. amunicji ślepej do 5.56 mm wz. 96 kbs
„beryl” ). Wystawienie posterunku honorowego.
Zapewnienie 4 żołnierzy do składania wieńców.
Udział orkiestry wojskowej.
3 bz
Zamość
Udostępnienie terenu poligonu.
1.BPanc
Wesoła
Strona 207
Orkiestra
Wojskowa
zgodnie z decyzją
DGW
Stowarzyszenie „Bitwa pod
Komarowem”
Urząd Miejski w Suwałkach
20BZ
Burmistrz Miasta
Mława
32 WOG Zamość
2 Pułk Rozpoz.
Hrubieszów
Urząd Gminy Komarów
Sekcja Paintballowa
Uroczystości upamiętniające 77
1619 rocznicę września 1939 roku w
Mławie.
26.08
Mława
Uroczystości upamiętniające 77.
1620 rocznicę
września 1939 roku w Mławie
26.08
Centrum
Mławy
IX Rekonstrukcja Bitwy pod
1621
Mławą 2016.
Udział w IX Rekonstrukcji Bitwy
1622 pod Mławą 2016 na Polu Bitwy
pod Mława - Uniszki Zawadzkie.
1623
Otwarte Zawody Strzeleckie o
Puchar Prezesa BS Salwa
1624
IX Rekonstrukcja Bitwy pod
Mławą 2016
1625 Akcja honorowego krwiodawstwa
1626
Trening strzelecki, strzelanie
sprawdzajace.
Spływ kajakowy weteranów
poszkodowanych wraz z
podchorążymi Wyższej Szkoły
1627
Sił Powietrznych- Szkoły Orląt z
Dęblina "WIOSŁAMI PO
ZDROWIE".
1628 Akcja "Lato w miescie"
1629
Zawody strzeleckie o „Puchar
Prezesa WSŻWP”
27.08
Pole bitwy pod
Mławą, Uniszki
Zawadzkie
27.08
Mława
27.08
Wesoła
27.08
pole bitwy
pod Mławą,
Uniszki
Zawadzkie
sierpień
(1 dzień)
Wesoła
sierpień
(2 dni)
Braniewo
sierpień
(do 4 dni)
Rzeka Krutyń
25.07 - 05.08
Wesoła
sierpień, wrzesień
(2 dni)
Węgorzewo
Pokaz walki wręcz podczas oficjalnych obchodów w
cenrum Mławy. Pokaz sprzętu i indywidualnego
wyposażenia żołnierza według możliwości JW.
1. Wojskowa asysta honorowa: - kompanii
honorowej (32+1) -pocztem sztandarowym (3) poczet flagowy (3) b) transport żołnierzy do miejsca
uroczystosci c) amunicja ślepa 5,56 - 400 szt.
(salwa honorowa do apelu poległych) . 2. udział 2
pododdziałów 20 BZ
3. Pokaz muszty paradnej podczas oficjalnych
obchodów 4. Sprzęt i indywidualne wyposażenie
zgodnie z decyzją Dowódcy Brygady
15.BZ
Giżycko
Burmistrz Miasta Mława
20 BZ
Bartoszyce
Burmistrz
Miasta Mława.
15.BZ
Giżycko
Burmistrz Miasta Mława
16.bdow
(16.DZ) Elblag
Burmistrz Miasta Mława
1.Bpanc
Wesoła
Stowarzyszenie Bractwa
Strzeleckiego „Salwa”
Sprzęt i indywidualne wyposażenie zgodnie z
decyzją Dowódcy Brygady
20BZ
Bartoszyce
Burmistrz
Miasta Mława.
Udział zołnierzyi pracowników wojska w akcji
honorowej zbiórki krwi
1.Bpanc
Wesoła
Klub Honorowych Dawców Krwi
PCK „Legion” oraz WCKiK
Warszawa.
Pokaz sprzętu 15 GBZ i indywidualnego
wyposażenia żołnierza według możliwości JW.
Zabezpieczenie logistyczne inscenizacji Bitwy pod
Mławą. Wystawienie: autobus sztabowy AS - 2 szt.,
autobus - 1 szt., sanitarka - 1 szt., agregat
prądotwórczy - 1 szt., samochód ciężarowo szosowy - 3 szt., bus - 1 szt., Fiat DUCATO - 1 szt.
Udostępnienie strzelnicy.
Użyczenie strzelnicy pistoletowej oraz strzelnicy
garnizonowej.
Spływ kajakowy dla około 25 żołnierzy rannych oraz
25 podchorążych. Zabezpieczenie autobusu wraz z
kierowcą do transportu uczestników spływu do
jednego miejsca zakwaterowania na 4 dniowy spływ.
Udostepnienie sali widowiskowej.
Użyczenie strzelnicy do zorganizowania zawodów
strzeleckich. Wyznaczenie kierownika strzelania i
instruktorów. Wydzielenie limitu amunicji na zawody.
Strona 208
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Placówka Straży Granicznej
w Braniewie
Stowarzyszenie Rannych i
Poszkodowanych w Misjach
Poza Granicami Kraju
15.BZ
Giżycko
1.BPanc
Wesoła
11 pa Węgorzewo
UD Wesoła
15 BZ Giżycko
Węgorzewskie Stowarzyszenie
Żołnierzy Wojska Polskiego
1630
Udział w rozpoczęciu roku
szkolnego
01.09
Siedlce
1631
Udział w rozpoczęciu roku
szkolnego
01.09
Warszawa
1632
Udział w rozpoczęciu roku
szkolnego
01.09
Dębe
Obchody 77. rocznicy Wybuchu
1633
II Wojny Światowej
01.09
Chełm
Obchody 77. rocznicy wybuchu
II wojny światowej
01.09
Siedlce
1634
Uroczyste rozpoczęcie roku
szkolnego 2016/2017 w Zespole
1635 Szkół Ekonomicznych i
Technicznych w Pasłęku
01.09
Pasłęk
Uroczyste rozpoczęcie roku
szkolnego 2016/2017 w Zespole
1636
Szkół Licealnych i Zawodowych
w Pieniężnie.
01.09
Pieniężno
1637
Obchody 77 rocznicy Wybuchu II
Wojny Światowej.
01.09
Giżycko
1638
Obchody 77 rocznicy wybuchu II
wojny światowej i Dnia Weterana
01 09
Suwałki
Obchody 77. rocznicy wybuchu II
1639 wojny światowej - Dzień
Weterana.
1640
Festyn rekreacyjno – kulturalny z
okazji Święta Pułku
01.09
Elblag
02.09
Węgorzewo
Udział przedstawiciela 1BPanc, dplot w rozpoczeciu
roku
Udział przedstawiciela bdow w zakończeniu roku
Udział przedstawiciela 1BPanc w rozpoczeciu roku
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu poległych, salwa honorowa –
amunicja 5, 56 mm nb. ślepy - 200 szt., złożenie
wieńców
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu poległych, salwa honorowa –
amunicja 5, 56 mm nb. ślepy - 200 szt., złożenie
wieńców i wiązanek w miejscu pamięci.
Dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Siedlcach
Dyrektor LO im. T. Kosciuszki
w Warszawie
Zespół Szkół
w Wieliszewie
LO w Komornicy
dplot (1BPanc)
Siedlce
bdow (1BPanc)
Siedlce
1.Bpanc
Wesoła
1.bz
(1.BPanc) Chełm
Orkiestra
Wojskowa
UM Chełm
dplot(1.BPanc)
Siedlce
Orkiestra
Wojskowa
UM Siedlce
Udział 3 – osobowej delegacji 9 BBKPanc w
uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2016/2017 samochód osobowo-terenowy HONKER – 1 szt.
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Ekonomicznych
i Technicznych w Pasłęku
Udział 3 – osobowej delegacji 9 BBKPanc w
uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2016/2017.
- samochód osobowo-terenowy HONKER – 1 szt.
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Licealnych
i Zawodowych w Pieniężnie
15.BZ
Giżycko
Burmistrz Miasta Giżycka
14 dappanc
Suwałki
Urząd Miejski w Suwałkach
16.bdow (16.DZ)
Elblag
Prezydent Miasta Elblag
Wojskowa asysta honorowa:
- Kompania honorowa;
- Posterunek honorowy;
- Prowadzący uroczystość;
- Kompania przygotowana do oddania salwy
honorowej: 120 szt. 5,56 nb amunicja ślepa.
Skierowanie wojskowej asysty honorowej oraz
wydzielenie amunicji ślepej do oddania salwy
honorowej: 7,62nb wz. 43 ślepy - 192szt.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej: kompania
honorowa, posterunek honorowy - Krzyż Katyński, 2
żołnierzy do składania kwiatów,
4 żołnierzy do niesienia kwiatów, przeprowadzenie
Apelu Poległych, salwa honorowa amunicja 5,56mm
nb.ślepy-100 szt., nagłośnienie, autobus.
przygotowanie miejsca festynu, udostępnienie
środków transportowych, łączności, organizacja
stoiska promocyjnego, pomoc organizacyjna,
przygotowanie i wydanie grochówki z produktów
wnioskodawcy
Strona 209
11 pa
Węgorzewo
24 WOG Giżycko
Wojskowe Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne Węgorapa
1641 Pożegnanie lata w Braniewie
Uroczystości upamiętniajace
77 rocznicę wybuchu II wojny
1642 światowej i szarży 18 Pułku
Ułanów Pomorskich pod
Krojantami
Inscenizacja Szarży 18 Pułku
Ułanów Pomorskich pod
Krojantami z dnia I września
1939 roku. Uroczystości
1643
upamiętniające 77 rocznicę
wybuchu II wojny światowej i
szarży ułańskiej.
Wystawa okolicznościowa
Szarża pod Krojantami.
Inscenizacja Szarży 18 Pułku
Ułanów Pomorskich pod
Krojantami z dnia 1 września
1645 1939 roku. Uroczystości
upamietniające 77 rocznicę
wybuchu II wojny światowej i
szarży ułańskiej.
Powiatowe zawody integracyjne
i treningi strzeleckie członków
1646
Ligi Obrony Kraju powiatu
Wołomin
1644
1647
72 Rocznica bitwy 9 PSK AK z
Niemcami na Osowym Grądzie
03.09
Braniewo
Pomoc w organizacji Pożegnania lata w Braniewie.
Sprzęt: Namiot NS-97 1 szt
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Braniewskie centrum Kultury
03 - 04.09.
Krojanty k. Chojnic
Udział 3 osobowej delegacji 9 BBKPanc w
uroczystościach rocznicowych w Krojantach. Udział
3 żołnierzy do obsługi czołgów PT-91. Sprzęt: czołg PT-91 - 1 szt
- pojazd specjalny do
przewozu czołgów - 1 szt - pojazd osobowoterenowy HONKER - 2 szt
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Fundacja "Szarża pod
Krojantami"
03 - 04.09
Krojanty
Pomnik
i pole szarży.
Wojskowa asysta honorowa. Transport żołnierzy do
miejsca uroczystosci. Amunicja ślepa 5,56 - 400 szt.
(salwa honorowa do apelu poległych. Użyczenie i
zabezpieczyć transport 200 łóżek i 5 namiotów do
Krojant. Środki pozoracji pola walki do inscenizacji
Szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantarni:
a. Pozoranci z 6 kbk AK —6 żołnierzy.
b. Pozoranci z 4 krn PK —4 żołnierzy.
c. Amunicja ślepa 7,62 wz.43 do kbk AK 3.000 sztuk.
d. Amunicja ślepa 7,62 do krn PK /taśmy po 24 szt./ 2.000 sztuk.
e. Petardy z lontem lub zapalnikiem tarcicowym 20
szt.
f. Granaty dymne: RUD 2 db — 10 sztuk, RUD 2 dcz
-8 sztuk.
g. Świeca dymna DM— li—3 sztuk.
Skierowanie do pokazu dynamicznego:. 300 sztuk
amunicji ślepej do krn PKT/dla krn
PKT BWP- 1L . 6 sztuk 76 mm amunicji ślepej do
działka .BWP—1 - statyczny.
03 - 04.09.
Krojanty k. Chojnic
Transport wystawy okolicznosciowej i gablot
wystawienniczych (samochód C-T).
03 - 04.09
Krojanty Pomnik i
pole szarży
Autobus sztabowy AS - 2 szt., autobus - 1 szt.,
sanitarka - 1 szt., agregat prądotwórczy - 1 szt.,
samochód ciężarowo-szosowy - 3 szt., bus - 1 szt.,
Fiat DUCATO - 1 szt.
04.09
Rembertów
08.09
Rajgród- Grzędy
20 BZ
Bartoszyce
Jednostki
Wojskowe:
- 3125
Nieżychowice
- 4260 Elbląg
- Orkiestra
Wojskowa
zgodnie z decyzją
DGW
16 PDZ
21 WOG
1.BPanc
Wesoła
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i oddanie
salwy honorowej. Wydzielenie 240 szt. AM. 7,62 mm
nb wz 43 „ŚLEPA”.
15.BZ
Giżycko
Strona 210
Stowarzyszenie DENAR
Prezes Fundacji „Szarża Pod
Krojantami”
16.bdow (16.DZ)
Elblag
Udostępnienie strzelnicy wojskowej oraz rzutni
granatem, kierownik strzelnicy.
Zabezpieczenie medyczne.
Fundacja ‚„Szarża
Pod Krojantami”
26. WOG
Biuro Mazowieckiego Zarządu
Wojewódzkiego LOK
w Warszawie
Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku
Strzelców Konnych w Grajewie
1648
Zawody strzeleckie o Puchar
Sekcji Strzeleckiej
10.09
Rembertów
1649
Otwarte Zawody Strzeleckie o
Puchar Prezesa BS Salwa
10.09
Wesoła
Szkolenie z budowy broni
wsparcia piechoty i taktyki jej
1650
użycia, szkolenie z obsługi
radiostacji.
1651 Rocznica Bitwy pod Olszewem.
Konferencja naukowa pt. gen.
Tadeusz Komorowski „Bór” – w
50 rocznicę śmierci. Konferencja
1652
jednodniowa połączona z
odsłonięciem pamiątkowej
tablicy w Pozezdrzu.
Dzień Otwartych Koszar z okazji
VI Swięta 14 Suwalskiego
1653 Dywizjonu Artylerii
Przeciwpancernej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego.
1654
Obchody 77 rocznicy napaści
Związku Radzieckiego na Polskę
Manewry Paintballowe – Milsim
1655 Trening Sekckji Paintballowej
Specjalistyczne szkolenie
1656 wojskowe młodzieży klasy
wojskowej
10.09
Giżycko
10.09-11.09 lub
17.09-18.09
Olszewo
10.09
Węgorzewo
10.09
Suwałki
10.09
Suwałki
3-4 i 17-18, 10 i
24.09
Wesoła
12.09
Siedlce
Udostepnienie strzelnicy.
1.BPanc
Wesoła
Udostępnienie strzelnicy w Wesołej.
1.BPanc
Wesoła
Wyznaczenie 2 instruktorów. Udostępnienie broni do
zajęć teoretycznych i praktycznych (pozoracja - bez
użycia amunicji): PK – 1 szt., RPG – 1 szt., granaty
ćwiczebne – 4 szt. Udostępnienie radiostacji do zajęć
teoretycznych i praktycznych: R3501 – 2 szt.,
TRC9200 – 2 szt. Udostępnienie sali do
przeprowadzenia zajęć teoretycznych. Udostępnienie
pasa taktycznego do przeprowadzenia zajęć
praktycznych. Przewidywana liczba uczestników: 20
osób.
Wystawienie kompanii honorowej wraz z proporcem
1 Batalionu Zmechanizowanego Szwoleżerów
Mazowieckich oraz Sztandarem Brygady.
Przeprowadzenie apelu poległych. Salwa honorowa.
Pokaz musztry, pokaz wyszkolenia, pokaz sprzętu
wojskowego.
udostępnienie środków transportowych
- udostępnienie Sali wykładowej
- uwzględnienie konferencji w planie zasadniczych
przedsięwzięć 11pa i 16DZ
- zorganizowanie wyżywienia na bazie stołówki (odp
latnie)
Pomoc w organizacji dnia otwartych koszar. Pokaz
sprzętu wojskowego: BRDM-2 9P133, BRDM-2 R1A, KRAZ 255 B, sanitarka IVECO, sprzęt łączności,
broń strzelecka, sprzęt optyczny. Pokaz sprawności
żołnierskiej.
Skierowanie wojskowej asysty honorowej oraz
wydzielenie amunicji ślepej do oddania salwy
honorowej: 7,62nb wz. 43 ślepy - 192 szt.
Zapewnienie transportu.
Udostępnienie pasa taktycznego
Przeprowadzenie 5 – godzinnego specjalistycznego
szkolenia młodzieży klasy pierwszej o profilu
wojskowym przez trzech instruktorów w trzech
grupach zadaniowych.
Udostępnienie sprzętu wojskowego w ramach ww.
szkolenia.
Strona 211
Centralny Wojskowy Klub
Sportowy "Legia" Warszawa
Sekcja Strzelecka
Stowarzyszenie Bractwa
Strzeleckiego „Salwa”
15.BZ
Giżycko
Stowarzyszenie Fideles et
Instructi Armis- Wierni w
gotowości pod bronią (FIA)
15.BZ
Giżycko
Szwadron Honorowy 3 Pułku
Szwoleżerów Mazowieckich im.
płk Jana Kozietulskiego
11 pa
Węgorzewo
24 WOG Giżycko
Wojskowe Stowarzyszenie
16 PDZ
Społeczno-Kulturalne Węgorapa
14 dappanc
Suwałki
Stowarzyszenie Miłośników
Historii i Tradycji Żolnierzy
Suwalszczyzny
14 dappanc
Suwałki
Urząd Miejski w Suwałkach
1BPanc
Wesoła
Sekcja Paintballowa
dplot (1.BPanc)
Siedlce
Dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Siedlcach
77 Rocznica bitwy 9 PSK z
1657
Niemcami pod Domanowem
Szkolenie strzeleckie
1658 funcjonariuszy Zakładu Karnego
w Braniewie
Zajęcia z musztry klasy I Zespołu
Szkół Licealnych i Zawodowych
1659
w Pieniężnie.
1660 Jesienny Piknik Militarny.
13.09
Domanowo
gm. Brańsk
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i oddanie
salwy honorowej. Wydzielenie 240 szt. AM. 7,62 mm
nb wz 43 „ŚLEPA”. Pokaz sprawności żołnierskiej w
walce wręcz.
15.BZ
Giżycko
Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku
Strzelców Konnych w Grajewie
16.09
Braniewo
Udostępnienie strzelnicy pistoletowej oraz strzelnicy
garnizonowej do przeprowadzenia szkolenia
strzeleckiego funkcjonariuszy Zakładu Karnego
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zakład Karny w Braniewie
16.09
Pieniężno
Udział 3 żołnierzy w roli instruktorów
do przeprowadzenia zajęć z musztry. Sprzęt:
- samochód osobowo-terenowy HONKER -1 szt. 9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Licealnych
i Zawodowych w Pieniężnie
15.BZ
Giżycko
Burmistrz Dzielnicy Targówek
16.09
Wystawienie sprzętu wojskowego według możliwości
Warszawa, Dzielnica
JW.
Targówek
1661
Obchody 77. rocznicy agresji
sowieckiej na Polskę
17.09
Siedlce
Wystawienie posterunku honorowego, złożenie
wieńców i kwiatów.
1662
Obchody 77. rocznicy agresji
ZSRR na Polskę
17.09
Chełm
17.09
Rembertów
Wystawienie posterunku honorowego, złożenie
wieńców i kwiatów.
17.09
Warszawa
Udostępnienie autokaru 45 miejsc (ok. 550 km).
1663 Szkolenie ogniowe
Wycieczka historyczna do
Muzeum WP oraz Muzeum
1664
Powstania Warszawskiego w
Warszawie.
Obchody Rocznicy Napaści
1665 Rosji Sowieckiej na Polskę i
Dzień Sybiraka.
1666
Trening strzelecki z karabinu
centralnego zapłonu.
Doroczne Spotkania Twórców
Ludowych
Zlot (Uroczysty Apel) organizacji
proobronnych i klas
1668 mundurowych przed Grobem
Nieznanego Żołnierza na Placu
Marszałka Józefa Piłsudskiego
1667
17 lub 18.09
Giżycko
17.09
Sitaniec-Wolica
17.09
Węgorzewo
17.09
Gołdap
Warszawa
Udostępnienie strzelnicy pistoletowej - Rembertów.
dplot
(1.BPanc)
Siedlce
1.bz
(1. BPanc) Chełm
1.Bpanc
Wesoła
15.BZ
Giżycko
Wojskowa asysta honorowa:
- Kompania honorowa;
- Posterunek honorowy;
15.BZ
- Prowadzący uroczystość;
Giżycko
- Kompania przygotowana do oddania salwy
honorowej: 120 szt. 5,56 nb amunicja ślepa.
Udostępnienie strzelnicy* w celu przeprowadzenia
3 bz
treningu strzeleckiego. Wydzielenie jednej osoby z
Zamość
załogi strzelnicy do obsługi strzelania.
Mikrofon estradowy - szt. 4, Statyw mikrofonowy 11 pa Węgorzewo
szt. 4, Statyw kolumnowy - szt. 2
Wydzielenie 1 autobusu z kierowcą do transportu
uczestników Zlotu z miejsc zbiórki na uroczysty apel i
15 pplot
z powrotem. Dokładna trasa do ustalenia w okresie
Gołdap
przygotowawczym zlotu. Kierunek Gołdap Warszawa - Gołdap.
Strona 212
UM Siedlce
UM Chełm
Fundacja Byłych Żołnierzy
Jednostek Specjalnych GROM
Mazurski Zarząd Rejonowy
Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego w Giżycku
Burmistrz Miasta Giżycka
Klub Strzelectwa Sportowego
VIS
Muzeum Kultury Ludowej w
Węgorzewie
Biuro ds.. Proobronnych MON
1669
Obchody 77. rocznicy agresji
ZSRR na Polskę.
17.09
Elblag
Wystawienie wojskowej asysty honorowej: kompania
honorowa z pocztem sztandarowym, udział w
przemarszu z kościoła pw. Wszystkich Świętych oraz
w uroczystości pod Krzyżem Katyńskim, posterunek
honorowy - Krzyż Katyński, 2 żołnierzy do składania
kwiatów, 4 żołnierzy do niesienia kwiatów,
przeprowadzenie Apelu Poległych, salwa honorowa
amunicja 5,56 mm nb.ślepy-100 szt., nagłośnienie,
autobus.
16bdow
Elbląg
Prezydent Miasta Elblag
Zwiazek Sybiraków
Udostępnienie strzelnicy* w celu przeprowadzenia
zawodów strzeleckich. Wydzielenie jednej osoby z
załogi strzelnicy do obsługi strzelania.
3 bz
Zamość
Klub Strzelectwa Sportowego
VIS
Zawody strzelectwa sportowego
z okazji Rocznicy najazdu na
1670
Polskę
18.09
Sitaniec-Wolica
Otwarte Mistrzostwa 16 PDZ w
1671
Wędkarstwie Spławikowym
18.09
Węgorzewo
Prowadzenie Biura Zawodów
- Udostępnienie środków transportowych
- przygotowanie łowiska
- promocja zawodów w środowisku wojska
1672 Szkolenie taktyczne
19.09
Rembertów
Udostepnienie terenu - Rembertów.
1.BPanc
Wesoła
Fundacja Byłych Żołnierzy
Jednostek Specjalnych GROM
Oddelegowanie trzech instruktorów do
przeprowadzenia zajęć z musztry paradnej. W
trakcie zajęć nauczyć uczniów podstawowych
elementów musztry, przydatnych w układach musztry
paradnej. Udzielenie pomocy dla nauczyciela w
opracowaniu układu do przeprowadzenia pokazu
musztry paradnej. Pomoc w opracowaniu
harmonogramu według którego wybrani uczniowie
klas wojskowych przygotowywać się będą do udziału
w przeglądach musztry paradnej uczniów klas o
profilu mundurowym.
15.BZ
Giżycko
Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Sejnach
Udostępnienie strzelnicy wojskowej oraz rzutni
granatem, kierownik strzelnicy.
Zabezpieczenie medyczne
1.Bpanc
Wesoła
26.WOG
Biuro Mazowieckiego Zarządu
Wojewódzkiego LOK
w Warszawie
23.09
Chełm
Udostępnienie strzelnic, rzutni granatem,
zabezpieczenie broni strzeleckiej w ilości: 5, 56
karabinka Beryl - 9 szt. , PW P 83 - 9 szt., granatów
szkolnych - 6 szt. Zabezpieczenie amunicji w ilości:
5,56 mm nb. - 500 szt. 9 mm nb. pist. - 500 szt.,
tarcze, fig. boj. 23P – 72szt. Prezentacja
wyposażenia artylerii. Zezwolenie na odpłatne
przygotowanie grochówki.
1. bz, das
(1.BPanc)
Chełm
32. WOG
ZŻWP Odział Chełm
23.09
Bezledy
Udział przedstawicieli Jednostki Wojskowej,
Wojskowa asysta honrowa: - poczet sztandarowy
(3) transport żołnierzy do miejsca uroczystosci
20 BZ
Bartoszyce
Szkolenie z musztry paradnej
1673 uczniów klas wojskowych ZSO
Sejny.
20.09
Sejny
Powiatowe zawody integracyjne
i treningi strzeleckie członków
1674
Ligi Obrony Kraju powiatu
Wołomin
23.09
Rembertów
1675
XV Edycja Zawodów Sportowo –
Obronnych
1676
Obchody rocznicy nadania
imienia i sztandaru SP Bezledy
Strona 213
11 pa
Węgorzewo
24 WOG Giżycko,
Wojskowe Stowarzyszenie
16 PDZ
Społeczno-Kulturalne Węgorapa
1677
Turniej karabinowy 100, 200,
300 m III Edycja
Dni Wychowania Patriotycznego
Obchody rocznicy nadania praw
1678
miejskich, 96 rocznicy
wkroczenia Armii Hallera,
Udział uczniów Zespołu Szkół
Budowlanych w obchodach
1679
Święta 9 Braniewskiej Brygady
Kawalerii Pancernej.
Udział uczniów Zespołu Szkół
Ekonomicznych i Technicznych
1680 w Pasłęku w obchodach Święta
9 Braniewskiej Brygady Kawalerii
Pancernej
Specjalistyczne szkolenie
1681 wojskowe młodzieży klasy
wojskowej
Obchody 77. rocznicy powstania
1682 Podziemnego Państwa
Polskiego.
24.09
Wesoła
Udostępnienie strzelnicy w Wesoła.
25.09
Braniewo
1. Wojskowa asysta honorowa: - kompanii honorowej
(32+1) - pocztem sztandarowym (3) poczet flagowy
(3) - Posterunek honorowy (2+1) b) transport
żołnierzy do miejsca uroczystosci środkami jednostki
wojskowej c) amunicja ślepa 5,56 - 400 szt. (salwa
honorowa do apelu poległych)
Umożliwienie młodzieży uczestnictwa
w pokazie sprzętu i uzbrojenia oraz zwiedzaniu
Sali tradycji.
25.09
Braniewo
Umożliwienie młodzieży uczestnictwa w pokazie
sprzętu i uzbrojenia oraz zwiedzaniu Sali tradycji.
24.09
Gniew
26.09
Siedlce
27.09
Elblag
Przeprowadzenie 5 – godzinnego specjalistycznego
szkolenia młodzieży klasy pierwszej o profilu
wojskowym przez trzech instruktorów w trzech
grupach zadaniowych.
Udostępnienie sprzętu wojskowego w ramach ww.
szkolenia.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej: kompania
honorowa, posterunek honorowy - Pomnik Polskiego
Państwa Podziemnego, 2 żołnierzy do składania
kwiatów, 4 żołnierzy do niesienia kwiatów,
przeprowadzenie Apelu Pamięci, salwa honorowa
amunicja 5,56 mm nb.ślepy-100 szt., nagłośnienie,
autobus.
Strona 214
1.BPanc
Wesoła
Stowarzyszenie Bractwo
Strzeleckie „Salwa”
20 BZ
Bartoszyce
Burmistrz Miasta i
Gminy Gniew
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Budowlanych
w Braniewie
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Ekonomicznych
i Technicznych w Pasłęku
dplot
(1.BPanc)
Siedlce
Dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Siedlcach
16.bdow
(16.DZ) Elblag
Prezydent Miasta Elblag,
Światowy Związek Żołnierzy AK,
Towarzystwo Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo Wschodnich
1683
Jesienne zajęcia poligonowe
młodzieży
Szkolenie ogólnowojskowe i
1684 specjalistyczne dla uczniów klas
mundurowych
28 – 29.09
Sitaniec – Wolica,
Zamość
wrzesień
Chełm
Udostepnienie: plac musztry, OSF, plac ćwiczeń
taktycznych, urzadzeń szkolno treningowych.
Wyznaczenie: 3 instruktorów
Udostepnienie: strzelnicy Serebryszcze,
instruktorów, zabzepieczenie medyczne, kbs Beryl 10 szt., pist. pneumatyczny - 5szt., kbks - 5 szt.,
Amunicja: 5,56 nb - 300 szt., 5,56 "slepy" - 120 szt.,
nb DIABLO - 300 szt., 5,6 nb sport długi
1685
Szkolenie strzeleckie dla
uczniów klas mundurowych
wrzesień
Chełm
1686
I edycja Obóz szkoleniowy
"sprawni jak żołnierze"
3 dni września
Chełm
Zajęcia z LSS Czantoria. Zajęcia
1687 pozalekcyjne z programów
sportów obronnych.
1688 Akcja honorowego krwiodawstwa
1689 "Poznaj zawód żołnierza"
1690 I Braniewski Bieg Hozjusza
Udostępnienie strzelnicy do przeprowadzenia
strzelania oraz placu ćwiczeń taktycznych **Sitaniec – Wolica. Użyczenie 5 szt 5.56 mm kbs wz.
96 „beryl”, i PW kal. 9 mm, 2 kompletów „Czantoria”
oraz oddelegowanie 5 instruktorów do prowadzenia
zajęć strzeleckich, oddelegowanie kierownika
strzelania, amunicyjnego, oraz zabezpieczenie
punktu medycznego – w przypadku otrzymania
przydziału amunicji ze strony DWiPO MON
Użyczenie :
3 szt. Km PK 7,62 mm,
3 szt. RPG -7 40 mm,
5 szt. granatów ćwiczebnych,
20 łopatek piechoty, 10 łopatek saperskich,
delegowanie
5 instruktorów na plac ćwiczeń taktycznych.
1 dzień
wrzesień
Sitaniec-Wolica
wrzesień
(1 dzień)
Wesoła
wrzesień
(1 dzień)
Chełm
wrzesień
(1 dzień)
Braniewo
Udostepnienei miejsc noclegowych, odpłatne
żywioenia w ramach stołówki zołnierskiej.
Wydzielenie: instruktorów.
3 bz
Zamość
Dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego Centrum
Szkół Mundurowych
w Zamościu
1bz
(1.BPanc)
Chełm
Dyrektor LO im. Gen. W.
Andersa w Chełmie
1bz
(1.BPanc) Chełm
32. WOG
Dyrektor LO im. Gen. W.
Andersa w Chełmie
1bz
(1.BPanc)
32. WOG
Dyrektor LO im. Gen. W.
Andersa w Chełmie
Udostępnienie strzelnicy* udostępnienie LSS
Czantoria. Przeprowadzenie treningu strzeleckiego,
zapewnienie instruktorów i obsługi strzelnicy
3 bz
Zamość
Udział zołnierzyi pracowników wojska w akcji
honorowej zbiórki krwi
1.Bpanc
Wesoła
Zwiedzanie jednostki przez przedszkolaków
Pomoc organizacyjna i logistyczna przeprowadzenia
biegu. Udział 20 żołnierzy w zabezpieczeniu trasy
biegu. Sprzęt: - Namiot NS-97 - 1 szt
Strona 215
das
(1BPanc)
Chełm
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego
im. W. WITOSA w Zespole
Szkół w Janowie Lubelskim.
Klub Honorowych Dawców Krwi
PCK „Legion” oraz WCKiK
Warszawa.
Dyrektor przedszkola nr 11 w
Chełmie
Miejski Ośrodek Sportu w
Braniewie.
Zlot "Harcerski start" pk.
"Sprawni jak żołnierze"
wrzesień
(2 dni)
Braniewo
Pomoc organizacyjna i logistyczna przeprowadzenia
zlotu oraz manewrów techniczno-obronnych
organizowanych w ramach zlotu. Udostępnienie izb
żołnierskich w budynkach koszarowych. Udział 4
żołnierzy w roli instruktorów na punktach:
ratownictwa przedmedycznego, przeciwpożarowego,
terenoznawstwa, nauki strzelania
Egzamin roczny z wychowania
fizycznego funkcjonariuszy
1692
Placówki Straży Granicznej
w Braniewie
wrzesień
(2 dni
Braniewo
Udostępnienie Hali sportowej 9 BBKPanc do
przeprowadzenia egzaminu rcznego z wychowania
fizycznego funkcjonariuszy PSG
wrzesień - 5 dni
III dekada
Braniewo
Pomoc w organizacji obozu szkoleniowego.
Umożliwienie zakwaterowania w budynku
koszarowym. Udział 5 żołnierzy w roli instruktorów
do przeprowadzenia zajęć z zakresu: szkolenia z
musztry, łączności, szkolenia chemicznego,
strzeleckiego, wychowania fizycznego.
Udostępnienie: strzelnicy, placu ćwiczeń
taktycznych, OSF, hali sportowej, sal wykładowych,
Sali tradycji. Użyczenie sprzętu i uzbrojenia
wojskowego: - kbks – 6 szt.,
- pistolet pneumatyczny – 6 szt.,
Amunicja: - 4,5 mm nb. DIABOLO – 250 szt, - 5,6
mm nb. sport. długi – 250 szt., - 5,6 mm nb. sport.
krótki – 250 szt.
Sprzęt: - przewód PKL- 2- 200 m, - aparat AP-82 –
3 szt - radiostacja UKF TRC 9200 – 1 szt - OP-1 –
15 szt., maska MP-5 – 15 szt.,- przyrządy
dozymetryczne – 3 szt.
- ratownik medyczny, - samochód sanitarny – 1 szt.
1691
Obóz szkoleniowy uczniów
III roku Zespołu Szkół
1693 Ekonomicznych
i Technicznych w Pasłęku na
terenie 9.BBKPanc. w Braniewie.
Zajęcia ze szkolenia wojskowego
uczniów Zespołu Szkół
1694
Ekonomicznych i Technicznych
w Pasłęku.
1695
Trening strzelecki, strzelanie
sprawdzajace.
Szkolenie zapoznawcze. Ogólne
1696 zapoznanie z Jednostką
Wojskową.
wrzesień
I, II, III dekada
(2 dni)
Braniewo
Pasłęk
wrzesień
(2 dni)
Braniewo
wrzesień
(1 dzień)
Giżycko
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Hufiec ZHP w Braniewie
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Placówka Straży Granicznej
w Braniewie
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Udział 3 żołnierzy w roli instruktorów
do przeprowadzenia zajęć. Udostępnienie sal
wykładowych i obiektów szkoleniowych w garnizonie.
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Użyczenie strzelnicy pistoletowej oraz strzelnicy
garnizonowej.
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Umożliwienie wejścia na teren Jednostki.
Wydzielenie 1 żołnierza do przeprowadzenia zajęć
zapoznawczych (oprowadzenie po jednostce itp.).
Strona 216
15.BZ
Giżycko
Zespół Szkół Ekonomicznych i
Technicznych w Pasłęku
Zespół Szkół Ekonomicznych
i Technicznych w Pasłęku
Placówka Straży Granicznej
w Braniewie
Gimnazjum nr 2 im. Chwały
Oręża Polskiego w Giżycku
Programowe szkolenie klasy
mundurowej LO ZDZ.
Indywidualne srodki ochrony
1697
przed skażeniami. Reagowanie
na zagrożenia. Zajęcia
pokazowe.
Indywidualne środki ochrony przed skażeniami.
Reagowanie na zagrożenia. Zajęcia pokazowe.
Wydzielenie instruktora ze sprzętem chemicznym do
przeprowadzenia zajęć obrony przeciwchemicznej
15.BZ
Giżycko
Liceum Ogólnokształcące
Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Białymstoku z
siedzibą w Giżycku
Wydzielenie żołnierzy do udziału w konkurencjach z
osobami niepełnosprawnymi – w zależności od
zgłoszeń uczestników; Udostępnienie strzelnicy i
ośrodka szkolenia; Udostepnienie placu apelowego;
Wydzielenie karabinków kbks i amunicji do
przeprowadzenia zawodów. Wydzielenie żołnierzy
do zabezpieczenia konkurencji i strzelania – 20
Turniej otwartych serc. Zawiszak wrzesień/ październik żołnierzy; Zabezpieczenie uroczystego otwarcia i
1698
pomaga niepełnosprawnym.
(2 dni)
zamknięcia turnieju; Wydzielenie sanitarki i ratownika
medycznego; Wydzielenie samochodu OT;
Wydzielenie autobusu do przewozu uczestników
turnieju; Wydzielenie dwóch zadaszeń taktycznych;
Zabezpieczenie nagłośnienia; Pokaz UiSW:
-Punkt Promocyjny;
Przygotowanie i wydanie grochówki wojskowej z
zakupionych przez organizatora produktów;
15.BZ
Giżycko
Towarzystwo Miłośników
Twierdzy Boyen
wrzesień- grudzień
(5 razy w tygodniu)
Giżycko
Umożliwienie wejścia na plac ćwiczebny jednostki
wojskowej- 2 batalionu zmechanizowanego w celu
doskonalenia musztry jednostki, drużyny, plutonu.
W razie możliwości wyznaczenie instruktorów do
poprowadzenia musztry. Ćwiczenie musztry paradnej.
15.BZ
Giżycko
Liceum Ogólnokształcące
Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Białymstoku z
siedzibą w Giżycku
wrzesień
Giżycko/ Orzysz
Pokaz na bazie aktualnie prowadzanego szkolenia
taktycznego pododdziałów zmechanizowanych,
szkolenia ogniowego pododdziałów czołgów,
zabezpieczenia logistycznego pododdziałów.
Zabezpieczenie zajęć pod względem logistycznym. 15.BZ
Giżycko
Liceum Ogólnokształcące w
Giżycku
Wsparcie szkolenia
1699 programowego klasy
mundurowej LO ZDZ.
Zapoznanie z tradycjami 15 GBZ
i 15bsap. Pokaz organizacji i
1700
przeprowadzenia szkolenia
taktycznego oraz ogniowego.
Zwiedzanie jednostki wojskowej,
zapoznanie się z historią
i współczesnymi działaniami
11MPA, zwiedzanie Sali Tradycji
1701
11MPA. Zajęcia dla uczniów
klasy I wojskowej
wrzesień
(1 dzień)
Giżycko
wrzesień
(1 dzień)
Węgorzewo
Zwiedzanie jednostki wojskowej, zapoznanie się z
historią i współczesnymi działaniami 11MPA,
zwiedzanie Sali Tradycji 11MPA. Ogólny charakter
służby i jej prawne uregulowania, zadania i obowiązki 11 pa Węgorzewo
żołnierza zawodowego 11MPA. Misje pokojowe,
stabilizacyjne oraz bojowe wykonywane przez
żołnierzy 11MPA. Warunki pracy, płacy i naboru.
Strona 217
ZSO w Węgorzewie
Szkolenie uczniów klas II i III z
1702 zajęć wojskowych z działu
Szkolenie strzeleckie.
Trening strzelecki 25 uczniów
Techn. inf. (klasa 2) z klasy
realizującej zagadnienia z
1703
bezpieczeństwa wewnętrznego i
w cyberprzestrzeni zgodnie z
podpisanym porozumieniem.
Puchar Puszczy Augustowskiej
1704 w rowerowej jeździe na
orientację.
1705
Pokaz sprzętu wojskowego oraz
zapoznanie z historią 15 pplot
Musztra uczniów klas
1706 mundurowych pod kierunkiem
zawodowego żołnierza.
1707
Wycieczka historyczna "Śladami
Partyzantów AK"
1708 Dzień Weterana
Zabezpieczenie logistyczne IV
druzynowych biegów na
1709
orientację klas mundurowych
"MUNDURINO" w Elblągu.
Szkolenie ogólnowojskowe
1710 (zajęcia z samoobrony) dla
młodzieży klas mundurowych.
Szkolenie ogólnowojskowe
1711 (zajecia z musztry) dla młodzieży
klas mundurowych.
wrzesień
(1 dzień)
Węgorzewo
Instruktorzy, pomoce dydaktyczne, sprzęt do nauki
celowania, dostęp do strzelnicy, broń sportowa, broń
pneumatyczna, dostęp do rzutni granatem, granaty
ćwiczebne
wrzesień
(1 dzień)
Węgorzewo
Wyznaczenie kierownika strzelania oraz instruktorów
strzelania, przygotowanie pomocy dydaktycznych,
11 pa Węgorzewo
przyrządy do nauki celowania, udostępnienie strzelnic
wrzesień
2 dni
Suwałki
wrzesień
(1 dzień)
Gołdap
Wsparcie organizacyjne i logistyczne poprzez
udostępnienia pojazdu sanitarnego i wydzielenia 2
ratowników medycznych do obsługi imprezy.
Przygotowanie pokazu sprzętu wojskowego, któym
dysponuje 15.pplot. Przejazd uczniów zawewnia
ZSLiZ w Olecku.
11 pa Węgorzewo
14 dappanc
Suwałki
ZSO w Węgorzewie
ZSZ Węgorzewo
Uczniowski Klub Sportowy
Integracja Kormoran Augustów
15.pplot
Gołdap
Zespół Szkół Licealnych
i Zawodowych w Olecku
wrzesień
Olecko
Przeprowadzenie ćwiczeń przez zawodowego
żółnierza dla uczniów klas pierwszych kształcących
się w zawodzie technik logistyk ze specjalnością
wojskową. Efekty ćwiczeń zostaną zaprezentowane
podczas Święta Edukacji Narodowej połączonego ze
ślubowaniem klas pierwszych.
15.pplot
Gołdap
Zespół Szkół Licealnych i
Zawodowych w Olecku
wrzesień
(1 dzień)
Gołdap
Wydzielenie autobusu dla weteranów i kombatantów
ZKRP i BWP.
15.pplot
Gołdap
Związek Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych
- Koło w Gołdapi
wrzesień
(1 dzień)
Gołdap
Pomoc merytoryczna w przygotowaniu zaproszeń,
życzeń, listów gratulacyjnych, pomoc merytoryczna w
przygotowaniu części patriotyczno-wojskowej,
udostępnienie sprzętu muzycznego do
zabezpieczenia części artystycznej.
15.pplot
Gołdap
Związek Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych
- Koło w Gołdapi
wrzesień
(1 dzień)
Elbląg
Zabezpieczenie logistyczne: namioty NS - 4 szt.,
stoły - 10 szt., krzesła - 20 szt.
Wystawienie instruktorów na: punkt kontrolnozadaniowy - wykrywanie metali + instruktor,
punkt kontrolno-zadaniowy - zakładanie maski,
kamizelki taktycznej i chełmu + instruktor, 2 żołnierzy
do sprawdzenia poprawności biegu na orientację.
16.bdow
(16.DZ) Elblag
Dyrektor Zespółu Szkół
Zawodowych Nr 1 w Elblągu
wrzesień - listopad
(1/miesiąc, 4 godz.
lekcyjne)
Górowo Iławeckie
wrzesień - listopad
(1/miesiąc, 4 godz.
lekcyjne)
Górowo Iławeckie
Wydzielenie istruktorów do przeprowadzenia zajęć,
zapewnienie przejazdu do miejsca zajęć.
20BZ
Bartoszyce
Wydzielenie istruktorów do przeprowadzenia zajęć,
zapewnienie przejazdu do miejsca zajęć.
20BZ
Bartoszyce
Strona 218
Dyrektor Liceum
Ogólmokształcącego przy
Zespole szkół w Górowie
Iławeckim
Dyrektor Liceum
Ogólmokształcącego przy
Zespole szkół w Górowie
Iławeckim
1712 Gra scenariuszowa
1713
Zawody strzeleckie o Puchar
Sekcji Strzeleckiej
Pokaz funkcjonowania
Stanowiska Dowodzenia w
1714
ramach ćwiczenia ANAKONDA 16.
Otwarte Zawody Strzeleckie o
1715
Puchar Prezesa BS Salwa.
Zawody Sprawnościowo –
Obronne Klas o profilu
1716
mundurowym Województwa
Warmińsko – Mazurskiego
1717 Impreza "Extra Jest"
1718
Użyczenie Sali Widowiskowej
Klubu Wojskowego 1.BPanc
Dzień Pamięci Stefana
1719 Kardynała Wyszyńskiego
i Jana Pawła II
1720
Obchody 222. rocznicy bitwy pod
Maciejowicami
Rocznica śmierci Tadeusza
1721
Kościuszki
1722 Organizacja Święta Szkoły.
Uroczyste obchody rocznicy
1723 bitwy pod Lenino oraz święta
1BPanc.
Uroczyste obchody rocznicy
1724 bitwy pod Lenino oraz święta
1BPanc.
01, 08, 15-16, 22.10
Udostępnienie ternu poligonu.
Wesoła
02.10
Wesoła
Pokaz funkcjonowania Stanowiska Dowodzenia w
ramach ćwiczenia ANAKONDA - 16 dla członków
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Elblągu.
05.10
Rembertów
Udostępnienie strzelnicy w Rembertów.
08.10
Wesoła
Sekcja Paintballowa
Centralny Wojskowy Klub
Sportowy "Legia" Warszawa
Sekcja Strzelecka
1.BPanc
Wesoła
Udostępnienie strzelnicy.
03 - 09.10
Elblag
07.10
Węgorzewo
1.BPanc
Wesoła
Prowadzenie Biura Zawodów
- Udostępnienie środków transportowych
- Budowa trasy
- Wyznaczenie obsługi sędziowskiej
użyczenie części terenu poligonu po uzyskaniu
pozwolenia Nadleśnictwa Drewnica oraz okazaniu
ubezpieczenia NW wszystkich uczestników imprezy
08.10
w godz. 11.00 - 14.00 Rozpoczęcie uroczyste roku akademickiego
Wesoła
Prezes Zarządu Rejonowego
Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego w Elblągu
16.bdow
(16.DZ) Elblag
1.BPanc
Wesoła
11 pa Węgorzewo
Stowarzyszenie Bractwo
Strzeleckie „Salwa”
24 WOG Giżycko,
Wojskowe Stowarzyszenie
16 PDZ
Społeczno-Kulturalne Węgorapa
1.BPanc
Wesoła
Fundacja "Promocja"
1.Bpanc
Wesoła
Stowarzyszenie Towarzystwo
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
15.BZ
Giżycko
Fundacja „Military Park”
Aeroklub Krainy Jezior
08.10
Lotnisko Kętrzyn,
Wilamowo
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu pamięci i oddanie salwy
honorowej. Wydzielenie 200 szt. amunicji ślepy 5,56
mm nb kbs BERYL.
10.10
Maciejowice
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu poległych, salwa honorowa –
amunicja 5,56 mm nb. ślepy - 200 szt., złożenie
wieńców i wiązanek w miejscu pamięci.
1.Bpanc
Wesoła
Wystawienie posterunku honorowego, złożenie
wieńców i kwiatów.
1.Bpanc
Wesoła
Polska Fundacja
Kościuszkowców
10.10
Giżycko
Organizacja kuchni polowej na terenie szkoły.
Przygotowanie grochówki wojskowej z produktów
wnioskodawcy dla uczniów i rodziców.
15.BZ
Giżycko
Szkoła Podstawowa nr 4 im. I
Dywizji Piechoty w Giżycku
12.10
Wesoła, Chełm
Uczestnictwo młodzieży dwóch klas wojskowych w
uroczystościach.
10.10
Warszawa – Plac
Żelaznej Bramy
12,14.10
Warszawa Chełm
Uroczyty apel, Dzień Otwartych Koszar, pokaz UiSW
będącego na uzbrojeniu Brygady.
Strona 219
dplot
(1BPanc)
Wesoła
1.Bpanc
Wesoła
Orkiestra
Wojskowa
Polska Fundacja
Kościuszkowska
Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Rodzina Kościuszkowska
Wójt Gminy Maciejowice
Dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Siedlcach
1725 73. Rocznica bitwy pod Lenino
12.10
Chełm, Cmentarz
Wojenny
1726
Obchody Dnia Edukacji
Narodowej w ZSLiZ w Pieniężnie
14.10
Pieniężno
1727
Obchody 45-lecia ZSB
w Braniewie
14.10
Pieniężno
Zawody strzeleckie dla członków
Elbląskiego Stowarzyszenia
1728
Generałów i Oficerów Starszych
Wojska Polskiego w Elblagu.
1729 Szkolenie ogniowe
1730 Szkolenie taktyczne
Szkolenie sanitarne dla uczniów
1731 klas o profilu wojskowym ZSO
Sejny.
Wykonanie pojedynczego okopu
do prowadzenia ognia z postawy
1732
leżącej. Budowa i przeznaczenie
podstawowych rodzajów min.
1733
VII Mundurowe Manewry
„ZDOBYWANIE JEDNOSTKI”
15.10
Braniewo
16.10
Rembertów
18.10
Wesoła
18.10
Sejny
19.10
Giżycko
20.10
Grajewo
Posterunek honorowy, wieńcowi
Udział 3 osobowej delegacji 9 BBKPanc w
obchodach Dnia Edukacji Narodowej. Sprzęt:
samochód osobowo-terenowy HONKER – 1 szt.
Udział 3 osobowej delegacji 9 BBKPanc w
obchodach 45-lecia Szkoły. Sprzęt: - samochód
osobowo-terenowy HONKER – 1 sz
Udostepnienie autobusu do przewiezienia
uczestników zawodów strzeleckich na trasie: Elblag Braniewo - Elbląg.
Udostępnienie strzelnicy pistoletowej - Rembertów.
Udostepnie terenu - Rembertów
Skierowanie instruktorów do przeprowadzenia zajęć
z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w
warunkach pola walki. Tematyką szkolenia objąć
zagadnienia związane z udzielaniem pierwszej
pomocy i samopomocy przedmedycznej przy
typowych urazach doznawanych w warunkach
bojowych. W trakcie szkolenia zapoznać: z
technikami opatrywania ran różnych okolic ciała,
zabezpieczeniem złamań i urazów kostnostawowych na polu walki, prowadzeniem resuscytacji
krążeniowo-oddechowej oraz zasadami urządzania
polowego punktu medycznego, transportu rannego i
opieki polowej nad poszkodowanym. Na potrzeby
szkolenia zabezpieczyć sanitarkę z wyposażeniem
przydatnym przy realizacji powyższych zagadnień
szkoleniowych.
skierowanie żołnierza – instruktora
do prowadzenia zajęć. Udostępnienie sprzętu
wojskowego: maski MP-5, hełmy, łopatki piechoty.
Udostępnienie obiektu szkoleniowego.
Zabezpieczenie konkurencji „CYKLOP” dla
uczestników zawodów- urządzenia treningowe
CYKLOP- 2 kpl. z bronią i obsługą. Wystawienie 3osobowej drużyny reprezentującej 15 GBZ do
udziału w zawodach. Promocja wojska w formie
multimedialnej dla uczestników zawodów i uczniów
szkoły.
Strona 220
1.bz
(1.BPanc)
Chełm
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Licealnych
i Zawodowych w Pieniężnie
16.bdow
(16.DZ)
Elblag
Prezes Elbląsakiego
Stowarzyszenia Generałów i
Oficerów Starszych WP w
Elblągu
1.Bpanc
Wesoła
1.WBPanc
Wesoła
Fundacja Byłych Żołnierzy
Jednostek Specjalnych GROM
Fundacja Byłych Żołnierzy
Jednostek Specjalnych GROM
15.BZ
Giżycko
Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Sejnach
15.BZ
Giżycko
Liceum Ogólnokształcące w
Giżycku
15.BZ
Giżycko
Zespół Szkół Nr 2 im. 9 Pułku
Strzelców Konnych w Grajewie
ZŻWP Oddział Chełm
Zespół Szkół Licealnych
i Zawodowych w Pieniężnie
Wsparcie organizacyjne i
logistyczne Stowarzyszenia
"Rodzina Wojskowa" w
1734
organizacji Festynu
Integracyjnego "Dzień
Łącznościowca" w Elblągu.
Powiatowe zawody integracyjne
i treningi strzeleckie członków
1735
Ligi Obrony Kraju powiatu
Wołomin
Specjalistyczne szkolenie
1736 wojskowe młodzieży klasy
wojskowej
Jesienne zajęcia poligonowe
1737
klas pierwszych.
21.10
Elbląg
23.10
Rembertów
24.10
Siedlce
26 – 27.10
Sitaniec – Wolica,
Zamość
1738
Turniej karabinowy 100, 200,
300 m IV Edycja
29.10
Wesoła
1739
Trening strzelecki z karabinu
centralnego zapłonu.
29.10
Sitaniec-Wolica
1740
Zawody strzelectwa sportowego
z karabinu centralnego zapłonu
30.10
Sitaniec-Wolica
Zajęcia na Ośrodku Sprawności
1741 Fizycznej Zajęcia pozalekcyjne
z programu sportów obronnych.
1742
Szkolenie strzeleckie dla
członków ZS „Strzelec”
październik
(1 dzień)
Zamość
październik
(1 dzień)
Zamość
Udostępnienie hali sportowej do przeprowadzenia
turnieju piłki siatkowej z okazji "Dnia Łącznościowca"
oraz zabezpieczenie medyczne przedsięzięcia
16.bdow
(16.DZ)
Elblag
Udostępnienie strzelnicy wojskowej oraz rzutni
granatem, wyznaczenie kierownika strzelnicy.
Zabezpieczenie medyczne.
1.Bpanc
Wesoła
Przeprowadzenie 5 – godzinnego specjalistycznego
szkolenia młodzieży klasy pierwszej o profilu
wojskowym przez trzech instruktorów w trzech
grupach zadaniowych.
Udostępnienie sprzętu wojskowego w ramach ww.
szkolenia.
Udostępnienie strzelnicy do przeprowadzenia
szkolenia oraz placu ćwiczeń taktycznych **- Sitaniec
– Wolica.
Użyczenie 5 szt 5.56 mm kbs wz. 96 „beryl”, i PW
9mm, 2 kompletów „Czantoria” oraz oddelegowanie
5 instruktorów do prowadzenia szkolenia
Użyczenie: 3 szt. Km PK 7,62 mm,
3 szt. RPG -7 40 mm,
5 szt. granatów ćwiczebnych,
20 łopatek piechoty, 10 łopatek saperskich,
delegowanie 5 instruktorów na plac ćwiczeń
taktycznych.
Udostępnienie strzelnicy w Wesołej.
Udostępnienie strzelnicy* w celu przeprowadzenia
treningu strzeleckiego. Wydzielenie jednej osoby z
załogi strzelnicy do obsługi strzelania,
Udostępnienie strzelnicy* w celu przeprowadzenia
zawodów strzeleckich. Wydzielenie jednej osoby z
załogi strzelnicy do obsługi strzelania.
Przeprowadzenie treningu na OSF , zapewnienie
instruktorów.
Udostępnienie strzelnicy* do przeprowadzenia
szkolenia strzeleckiego.
Udostępnienie sprzętu uzbrojenia (karabinki kbs
„beryl” – 10 szt. Urządzenie do nauki celowania ,
Cyklop – 2 szt. skierowanie
2 instruktorów do prowadzenia szkolenia,
Strona 221
dplot
(1.BPanc)
Siedlce
3 bz
Zamość
1.BPanc
Wesoła
Przewodnicząca
Stowarzyszenia "Rodzina
Wojskowa" przy 16.bdow w
Elblągu
26.WOG
Biuro Mazowieckiego Zarządu
Wojewódzkiego LOK
w Warszawie
Dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Siedlcach
Dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego Centrum
Szkół Mundurowych
w Zamościu
Stowarzyszenie Bractwo
Strzeleckie „Salwa”
3 bz
Zamość
Klub Strzelectwa Sportowego
VIS
3 bz
Zamość
Klub Strzelectwa Sportowego
VIS
3 bz
Zamość
3 bz
Zamość
Dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego
im. W. WITOSA w Zespole
Szkół w Janowie Lubelskim.
Jednostka Strzelecka
Nr 2019 Związku Strzeleckiego
„Strzelec” Organizacji społeczno
-wychowawczej
1743 Akcja honorowego krwiodawstwa
Szkolenie ogólnowojskowe i
1744 specjalistyczne dla uczniów klas
mundurowych
1745
Uroczysty apel w Dniu
Nauczyciela
1746 Akcja honorowego krwiodawstwa
Trening strzelecki, strzelanie
1747
sprawdzajace.
Zajęcia ze szkolenia wojskowego
uczniów Zespołu Szkół
1748
Ekonomicznych i Technicznych
w Pasłęku.
1749
Atletyka terenowa, pokonywanie
terenu różnymi sposobami.
październik
(1 dzień)
Wesoła
październik
(1 dzień)
Chełm
październik
(1 dzień)
Dębe
październik
(1 dzień)
Wesoła
październik
(2 dni)
Braniewo
październik
I, II, III dekada
Braniewo Pasłęk
październik
(1 dzień)
Giżycko
Udział zołnierzyi pracowników wojska w akcji
honorowej zbiórki krwi
Udostepnienie: plac musztry, OSF, plac ćwiczeń
taktycznych, urzadzeń szkolno treningowych.
Wyznaczenie: 3 instruktorów
1.Bpanc
Wesoła
Klub Honorowych Dawców Krwi
PCK „Legion” oraz WCKiK
Warszawa.
1bz
(1.BPanc)
Chełm
Dyrektor LO im. Gen. W.
Andersa w Chełmie
Zespół Szkół
w Wieliszewie
LO w Komornicy
Klub Honorowych Dawców Krwi
PCK „Legion” oraz WCKiK
Warszawa.
Udział przedstawiciela 1BPanc w Dniu Nauczyciela
1.BPanc
Wesoła
Udział zołnierzyi pracowników wojska w akcji
honorowej zbiórki krwi
1.BPanc
Wesoła
Użyczenie strzelnicy pistoletowej oraz strzelnicy
garnizonowej.
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Udział 3 żołnierzy w roli instruktorów
do przeprowadzenia zajęć. Udostępnienie sal
wykładowych i obiektów szkoleniowych w garnizonie.
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Ekonomicznych
i Technicznych w Pasłęku
15.BZ
Giżycko
Gimnazjum nr 2 im. Chwały
Oręża Polskiego w Giżycku
15.BZ
Giżycko
Liceum Ogólnokształcące
Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Białymstoku z
siedzibą w Giżycku
Skierowanie 1 instruktora w celu przeprowadzenia
zajęć z atletyki terenowej. Udostępnienie 13 atrap
broni do zajęć.
Strzelanie z pistoletu lub karabinka
pneumatycznego. Wydzielenie strzelnicy do
wykonania strzelań, wyznaczenie kierownika
strzelania i 3 instruktorów na punkty nauczania,
zabezpieczenie medyczne strzelania.
Przygotowanie podpunktów: rzut granatem,
przenoszenie rannego, przenoszenie skrzynki
amunicyjnej.
Placówka Straży Granicznej
w Braniewie
1750 Strzelania LO ZDZ
październik
(1 dzień)
Giżycko
1751 Bieg św. Huberta.
październik
(1 dzień)
Łańsk
Pokaz wyposażenia drużyny piechoty 1 bz.
Zapewnienie transportu.
15.BZ
Giżycko
Szwadron Honorowy 3 Pułku
Szwoleżerów Mazowieckich im.
płk Jana Kozietulskiego
październik
(1 dzień)
Giżycko
Strzelanie z kbks, z pistoletu lub karabinka
pneumatycznego. Wydzielenie strzelnicy do
wykonania strzelań, wyznaczenie kierownika
strzelania i 3 instruktorów na punkty nauczania,
zabezpieczenie medyczne strzelania.
Zabezpieczenie amunicji 5, 6 mm nb. kbks – 1500
szt. na 2 strzelania oraz amunicji DIABOLO- 1500
szt. na 2 strzelania. Przygotowanie podpunktów: rzut
granatem, przenoszenie rannego, przenoszenie
skrzynki amunicyjnej.
15.BZ
Giżycko
Liceum Ogólnokształcące
Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Białymstoku z
siedzibą w Giżycku
Strzelanie z kbks uczniów LO
1752
ZDZ.
Strona 222
Zwiedzanie 15 GBZ przez
1753
uczniów LO ZDZ.
październik
(1 dzień)
Giżycko
Pokaz stacjonarny sprzętu wojskowego według
możliwości dowódcy JW.
15.BZ
Giżycko
Liceum Ogólnokształcące
Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Białymstoku z
siedzibą w Giżycku
Spotkanie promocyjne dotyczące
1754 służby wojskowej dla uczniów
ZST w Olecku
październik
(1 dzień)
Olecko
Skierowanie 2 instruktorów wraz z indywidualnym
wyposażeniem wojskowym do przeprowadzenia
zajęć w zakresie promocji zawodowej służby
wojskowej i służby w NSR.
15.BZ
Giżycko
Zespół Szkół Technicznych w
Olecku
15.BZ
Giżycko
Gimnazjum nr 2 im. Chwały
Oręża Polskiego w Giżycku
11 pa Węgorzewo
ZSZ Węgorzewo
1755 Prezentacja sprzętu i uzbrojenia.
Zajęcia z klasą 2 Techn. inf. (25
os.) realizującą zagadnienia z
1756 bezpieczeństwa wewnętrznego i
w cyberprzestrzeni zgodnie z
podpisanym porozumieniem
październik- listopad
Wydzielenie 1 instruktora w celu przeprowadzenia
(1 dzień)
prezentacji sprzętu i uzbrojenia.
Giżycko
październik
(1 dzień)
Węgorzewo
Wyznaczenie przez JW wykładowcy/instruktorów do
prowadzenia zajęć teoretyczno-praktycznych
dotyczących wykorzystywania środków łączności
przewodowej oraz bezprzewodowej.
październik
(1 dzień)
Węgorzewo
Potrzebni trzej instruktorzy, możliwość skorzystania z
11 pa Węgorzewo
placu musztry.
ZSO w Węgorzewie
Szkolenie uczniów klas II i III z
zajęć wojskowych z działu SERE
((Survival, Evasion, Resistance,
1758
Escape/Extraction)
szkolenie personelu narażonego
na izolację.
październik
(2 dni)
Węgorzewo
Wykładowcy, sala wykładowa na terenie jednostki
oraz pomoce dydaktyczne.
11 pa Węgorzewo
ZSO w Węgorzewie
1759 Obchody święta Św. Huberta
październik
(1 dzień)
Węgorzewo
Udostępnienie odpłatnie pojazdów (autobus, sam.
ciężarowy). Przygotowanie bigosu i grochówki z
produktów dostarczonych przez organizatorów (ok.
100 porcji)
11 pa Węgorzewo 24 WOG Giżycko
1757
1760
Musztra uczniów klasy I
wojskowej
Obchody Święta Zmarłych akcja "Żołnierska Pamięć"
Zajęcia z łączności klasy II
Zespołu Szkół Licealnych i
1761
Zawodowych w Pieniężnie.
01.11
Warszawa Wesoła,
Wystawienie posterunku honorowego.
Zamość, Chełm,
Siedlce
04.11
Pieniężno
Udział 3 żołnierzy w roli instruktorów
do przeprowadzenia zajęć. Nawiązywanie łączności
przewodowej i bezprzewodowej. Sprzęt :
- przewód PKL- 2- 200 m,
- aparat AP-82 – 3 szt
- radiostacja UKF TRC 9200 – 1 szt
- samochód osobowo – terenowy HONKER – 1 szt. Strona 223
1.BPanc
Warszawa
Wesoła, Zamość,
Chełm, Siedlce
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Wojskowe Koło Łowieckie
„ŻBIK”
Dowódca
1.BPanc
Zespół Szkół Licealnych
i Zawodowych w Pieniężnie
IV Festiwal Piosenki Żołnierskiej
i Patriotycznej
05 i 12.11
Wesoła
Udostepnienie sali widowiskowej.
1.Bpanc
Wesoła
UG Wesoła
1763 Trening Sekcji Paintballowej
05 i 12 .11
Wesoła
Udostepnienie terenu poligonu.
1.Bpanc
Wesoła
Sekcja Paintballowa
Powiatowe zawody integracyjne
i treningi strzeleckie członków
1764
Ligi Obrony Kraju powiatu
Wołomin
06.11
Rembertów
Udostępnienie strzelnicy wojskowej oraz rzutni
granatem, kierownik strzelnicy. Zabezpieczenie
medyczne.
1.Bpanc
Wesoła
1762
Specjalistyczne szkolenie
1765 wojskowe młodzieży klasy
wojskowej
1766
1767
Uroczyste obchody Narodowego
Święta Niepodległości
Uroczyste obchody Narodowego
Święta Niepodległości.
Uroczyste przyrzeczenie
uczniów klasy mundurowej
1768
podczas obchodów Narodowego
Święta Niepodległości
07.11
Siedlce
10.11
Wesoła
10.11
Frombork
10.11
Kętrzyn
Uroczystości upamiętniające
nadanie Gimnazjum im.
1769
Żołnierza Polskiego w Duragu
sztandaru
10.11
Durąg
Capstrzyk z okazji Dnia
Niepodległości
10.11
Augustów
1770
Przeprowadzenie 5 – godzinnego specjalistycznego
szkolenia młodzieży klasy pierwszej o profilu
wojskowym przez trzech instruktorów w trzech
grupach zadaniowych.
Udostępnienie sprzętu wojskowego w ramach ww.
szkolenia.
Udostępnienie
strzelnicy wojskowej i zapewnienie nieodpłatne
amunicji w ramach szkolenia
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu poległych, salwa honorowa –
amunicja 5,56 mm nb. ślepy - 200 szt., złożenie
wieńców i wiązanek w miejscu pamięci.
Udział Wojskowej asysty honorowej 9 BBKPanc w
mszy świętej oraz apelu poległych połączonym z
uroczystością składania wieńców i wiązanek w
miejscu pamięci narodowej.
Sprzęt - autobus - 1 szt
Pomoc merytoryczna w przygotowaniu ceremoniału
uroczystości. Skierowanie przedstawiciela 15 BZ do
udziału w uroczystości przyrzeczenia (ślubowania)
uczniów klasy mundurowej
1. Wojskowa asysta honorowa: - kompanii
honorowej (32+1) - pocztem sztandarowym (3)
poczet flagowy (3) Posterunek honorowy (2+1) b)
transport żołnierzy do miejsca uroczystosci środkami
jednostki wojskowej
Skierowanie wojskowej asysty honorowej oraz
wydzielenie amunicji ślepej do oddania salwy
honorowej: 7,62nb wz. 43 ślepy - 192szt.
Zapewnienie transportu.
Strona 224
dplot
(1.BPanc)
Siedlce
26. WOG
Biuro Mazowieckiego Zarządu
Wojewódzkiego LOK
w Warszawie
Dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Siedlcach
1.Bpanc
Wesoła
UD Wesoła
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Urząd Miasta i Gminy we
Fromborku.
15.BZ
Giżycko
Zespół Szkół im. Marii Curie
Skłodowskiej w Kętrzynie
20 BZ
Bartoszyce
Gimnazjum im. Żołnierza
Polskiego w Durągu
14 dappanc
Suwałki
Powiat Augustowski
Uroczyste obchody Narodowego
Święta Niepodległości w ZSB
1771
w Braniewie. Ślubowanie klasy
wojskowej ZSB w Braniewie.
1772
Uroczyste obchody Narodowego
Święta Niepodległości
1773
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości
10-11.11
Braniewo BCK
11.11
Sulejówek
11.11
Nowe Deptuły
Uroczyste obchody Narodowego
1774
Święta Niepodległości
11.11
Chełm
Uroczyste obchody Narodowego
1775
Święta Niepodległości
11.11
Siedlce
1776
Uroczyste obchody Narodowego
Święta Niepodległości.
11.11
Braniewo
1777
Uroczyste obchody Narodowego
Święta Niepodległości.
11.11
Giżycko
1778 Narodowe Świeto Niepodległości
11.11
Olsztyn
Udział 3 osobowej delegacji 9 BBKPanc w uroczystej
akademii z okazji Święta Niepodległości oraz
ślubowania klasy wojskowej ZSB w Braniewie. Udział
2 żołnierzy w organizacji akademii.
- samochód osobowo-terenowy Mercedes – 1 szt.
wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu poległych, salwa honorowa –
amunicja 5,56 mm nb. ślepy - 200 szt., złożenie
wieńców i wiązanek w miejscu pamięci.
Posterunek honorowy, wieńcowi
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu poległych, salwa honorowa –
amunicja 5, 56 mm nb. ślepy - 200 szt., złożenie
wieńców i wiązanek w miejscu pamięci.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu poległych, salwa honorowa –
amunicja 5, 56 mm nb. ślepy - 200 szt., złożenie
wieńców i wiązanek w miejscu pamięci.
Udział Wojskowej asysty honorowej 9 BBKPanc w
mszy świętej oraz apelu poległych połączonym z
uroczystością składania wieńców i wiązanek w
miejscu pamięci narodowej oraz wykonaniem salwy
honorowej. Udział 9 żołnierzy w zabezpieczeniu
przebiegu uroczystości ( 6 żołnierzy do sztandaru
ZIW RP w Braniewie, 3 żołnierzy do sztandaru ZS
koło w Braniewie).
Amunicja - 7,62 nb wz. 43 ślepy - 240 szt.,
Sprzęt - autobus - 1 szt
Wojskowa asysta honorowa:
- Kompania honorowa;
- Posterunek honorowy;
- Prowadzący uroczystość;
- Kompania przygotowana do oddania salwy
honorowej: 120 szt. 5,56 nb amunicja ślepa;
1. Wojskowa asysta honorowa: - kompanii
honorowej (32+1)-pocztem sztandarowym (3)poczet flagowy (3) - Posterunek honorowy (2+1) b)
transport żołnierzy do miejsca uroczystosci środkami
jednostki wojskowej c) amunicja ślepa 5,56 - 400
szt. (salwa honorowa do apelu poległych)
Strona 225
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Budowlanych
w Braniewie
1.BPanc
Wesoła
UM Sulejówek
1bz
(1.BPanc)
Wesoła
UG Chełm
1 bz (1.BPanc)
Chełm
UM Chełm
dplot
(1.BPanc)
Siedlce
UM Siedlce
Starostwo Powiatowe w
Braniewie Urząd Miasta w
Braniewie,
Oddział Związku Inwalidów
Wojennych RP w Braniewie,
Związek Sybiraków - koło
Braniewo
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
15.BZ
Giżycko
20BZ
Bartoszyce
Burmistrz Miasta Giżycka
Orkiestra
Wojskowa
zgodnie z decyzją
DGW
Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie
1779 Narodowe Świeto Niepodległości
20BZ
Bartoszyce
Urząd Miasta Bartoszyce
ZHP
14 dappanc
Suwałki
Urząd Miejski w Suwałkach
11 pa
Węgorzewo
Węgorzewskie Centrum Kultury
11.11
Olecko
Wystawienie wojskowej asysty honorowej 32+1,
posterunków honorowych 3 żołnierzy oraz
przeprowadzenie apelu pamięci - 1 oficer (salwa
honorowa) ( 7,62 mm nb. ślepy - 192 szt.) .
Promocja służby wojskowej oraz służby w NSR.
15.pplot
Gołdap
Burmistrz Miasta Olecko
11.11
Gołdap
Wystawienie wojskowej asysty honorowej 32+1,
posterunków honorowych 3 żołnierzy oraz
przeprowadzenie apelu pamięci - 1 oficer (salwa
honorowa) ( 7,62 mm nb. ślepy - 192 szt.) .
Promocja służby wojskowej oraz służby w NSR.
15.pplot
Gołdap
Burmistrz Miasta Gołdapi
11.11
Elbląg
Wystawienie wojskowej asysty honorowej: kompania
honorowa z pocztem sztandarowym, udział w
przemarszu ulicami Elblaga, zabezpieczenie
samochodu ciężarowego, autobusu i nagłośnienia.
16.bdow (16.DZ)
Prezydent Miasta Elblaga,
Dowódca 16.DZ
3 bz
Zamość
Klub Strzelectwa Sportowego
VIS
1.BPanc
Wesoła
dplot
(1.BPanc)
Siedlce
1.BPanc
Wesoła
Stowarzyszenie Bractwo
Strzeleckie „Salwa”
Towarzystwo im. Rycerzy
Okunia
3 bz
Zamość
Klub Strzelectwa Sportowego
VIS
11.11
Bartoszyce
1780
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości
11.11
Suwałki
1781
Obchody Święta Odzyskania
Niepodległości
11 .11
Węgorzewo
1782
1783
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości
Uroczyste obchody Narodowego
1784
Święta Niepodległości.
1785
Trening strzelecki z karabinu
centralnego zapłonu.
1786 Puchar Niepodległości
1787
Rocznica z okazji "Dni
Niepodległej"
1788 Zawody strzeleckie
Zawody strzelectwa sportowego
1789 z okazji Narodowego Święta
Niepodległości
1. Wojskowa asysta honorowa: - kompanii honorowej
(32+1) - pocztem sztandarowym - poczet flagowy (3)
Posterunek honorowy (2+1) b) transport żołnierzy do
miejsca uroczystosci środkami jednostki wojskowej
c) amunicja ślepa 5,56 - 400 szt. (salwa honorowa do
apelu poległych)
2. Dzień otwartych koszar
Skierowanie wojskowej asysty honorowej oraz
wydzielenie amunicji ślepej do oddania salwy
honorowej: 7,62nb wz 43 ślepy - 192 szt.
Zapewnienie transportu.
Asysta wojskowa, wydzielenie amunicji ślepej do
oddania salwy honorowej: 5,56 nb ślepy - 192 szt.
Zapewnienie transportu.
12.11
Sitaniec-Wolica
Udostępnienie strzelnicy w celu przeprowadzenia
treningu strzeleckiego. Wydzielenie jednej osoby z
załogi strzelnicy do obsługi strzelania,
12.11
Rembertów
Udostępnienie strzelnicy.
12 - 13.11
Siedlce
Udostepnienie strzelnicy, pokaz sprzętu wojskowego
będącego na wyposażeniu garnizonu Siedlce
12.11
Wesoła
13.11
Sitaniec-Wolica
Udostepnienie strzelenicy.
Udostępnienie strzelnicy* w celu przeprowadzenia
zawodów strzeleckich. Wydzielenie jednej osoby z
załogi strzelnicy do obsługi strzelania.
Strona 226
Muzeum Regionalne w
Siedlcach
Specjalistyczne szkolenie
1790 wojskowe młodzieży klasy
wojskowej
Planowe szkolenie
1791 ogólnowojskowe dla uczniów
klas wojskowych ZSO Sejny.
Budowa, przeznaczenie
polowego aparatu telefonicznego
1792 oraz radiostacji. Praktyczna
budowa polowej linii
telefonicznej.
Zajęcia szkoleniowe dla uczniów
1793 LO Centrum Szkół
Mundurowych w Zamościu
Zajęcia z musztry klasy I Zespołu
1794 Szkół Licealnych i Zawodowych
w Pieniężnie.
1795 Szkolenie ogniowe
1796 Szkolenie taktyczne
14.11
Siedlce
Przeprowadzenie 5 – godzinnego specjalistycznego
szkolenia młodzieży klasy pierwszej o profilu
wojskowym przez trzech instruktorów w trzech
grupach zadaniowych. Udostępnienie sprzętu
wojskowego w ramach ww. szkolenia.
Udostępnienie strzelnicy wojskowej i zapewnienie
nieodpłatne amunicji w ramach szkolenia.
dplot
(1.BPanc)
Siedlce
15.11
Sejny
Oddelegowanie trzech żołnierzy w roli instruktorów
do przeprowadzenia zajęć na temat
wykorzystywanego w Siłach Zbrojnych RP sprzęt
łączności. W tym celu zabezpieczyć niezbędny
sprzęt łączności umożliwiający realizację zajęć. W
tematyce szkolenia szczególnie uwzględnić technikę
pracy na przewodowych środkach łączności i
cyfrowych radiostacjach przenośnych małej mocy
UKF. Ponadto zapoznać młodzież z najnowszym
sprzętem umożliwiającym identyfikację i
odnajdywanie własnych żołnierzy, którzy z różnych
powodów znaleźli się w nieznanym rejonie teatru
działań wojennych.
15.BZ
Giżycko
Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Sejnach
15.BZ
Giżycko
Liceum Ogólnokształcące w
Giżycku
3 bz
Zamość
Dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego Centrum
Szkół Mundurowych
w Zamościu
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Licealnych
i Zawodowych w Pieniężnie
16.11
Giżycko
17.11
Zamość
18.11
Pieniężno
20.11
Rembertów
21.11
Rembertów
Skierowanie żołnierza – instruktora
do prowadzenia zajęć. Zaprezentowanie sprzętu
wojskowego: RST TRC 9200 – 2 kpl, TAP – 3 kpl,
linia kablowa. Udostępnienie obiektu szkoleniowego.
Udostępnienie sali wykładowej
w bloku szkolenia, użyczenia
- 5 szt. 5.56 mm kbs „beryl”
- 3 szt. 7.62 mm km PK
- 1 szt. 40 mm RPG- 7W
oddelegowanie
instruktorów do prowadzenia zajęć.
( zakres tematyczny zajęć ustalany będzie z
instruktorami z odpowiednim wyprzedzeniem)
Udział 3 żołnierzy w roli instruktorów
do przeprowadzenia zajęć. Sprzęt:
- samochód osobowo-terenowy HONKER – 1 szt.
Udostępnienie strzelnicy pistoletowej - Rembertów.
1.BPanc Wesoła
Udostepnienie terenu - Rembertów.
1.BPanc Wesoła
Strona 227
Dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Siedlcach
Fundacja Byłych Żołnierzy
Jednostek Specjalnych GROM
Fundacja Byłych Żołnierzy
Jednostek Specjalnych GROM
1797 Święto Szkoły
1798
Turniej karabinowy 100, 200 m V
runda - FINAŁ. "Andrzejki"
25.11
Siedlce
26.11
Rembertów
Zorganizowanie na terenie szkoły pokazu sprzętu
wojskowego.
Zorganizowanie wspólnie z młodzieżą toru przeszkód.
Udział przedstawicieli dplot uroczystościach Święta
Szkoły.
Zorganizowanie posiłku dla młodzieży – tradycyjnej
wojskowej grochówki /nieodpłatnie/.
Udostępnienie strzelnicy
Urządzenie do wykrywania skażeń chemicznych – 4
szt. Urządzenia do wykrywania skażeń
radiologicznych – 2 szt. Instruktor do
przeprowadzenia zajęć.
Szkolenie z zakresu OPBMR
1799
dla członków ZS „Strzelec”
listopad
(1 dzień)
Zamość
Udział żołnierzy w przedszkolnej
1800 uroczystości z okazji Dnia
Niepodległości
Szkolenie ogólnowojskowe i
1801 specjalistyczne dla uczniów klas
mundurowych
listopad
(1 dzień)
Chełm
listopad
(1 dzień)
Chełm
1802 Akcja honorowego krwiodawstwa
listopad
(1 dzień)
Wesoła
Udział zołnierzyi pracowników wojska w akcji
honorowej zbiórki krwi
Zawody Strzeleckie „SJS
1803
Strzelec"
listopad
(1 dzień)
Siedlce
Zapoznanie ze specyfiką
1804 szkolenia pododdziałów
rozpoznawczych
listopad
(1 dzień)
Siedlce
listopad
(1 dzień)
Chełm
listopad
(2 dni)
Braniewo
1805 Zajęcia z musztry
1806
Trening strzelecki, strzelanie
sprawdzajace.
Zajęcia ze szkolenia wojskowego
uczniów Zespołu Szkół
1807
Ekonomicznych i Technicznych
w Pasłęku.
listopad
I, II, III dekada
Braniewo
Pasłęk
dplot
(1BPanc)
Siedlce
Dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Siedlcach
1.Bpanc Wesoła
Stowarzyszenie Bractwo
Strzeleckie „Salwa”
3 bz
Zamość
Jednostka Strzelecka
Nr 2019 Związku Strzeleckiego
„Strzelec” Organizacji społeczno
-wychowawczej
1.Bpanc
das
Dyrektor Przedszkola nr 11
1bz
(1.BPanc) Chełm
Dyrektor LO im. Gen. W.
Andersa w Chełmie
1.Bpanc
Wesoła
Klub Honorowych Dawców Krwi
PCK „Legion” oraz WCKiK
Warszawa.
Użyczenie strzelnicy, Siedlce.
Zabezpieczenie amunicji w ilości: 7,62 mm nb. 3000 szt. Wyznaczenie kierownika punktu
amunicyjnego, zabezpieczenie medyczne.
dplot, krozp, ksap
(1.BPanc)
Siedlce
Stowarzyszenie Jednostek
Wojskowych "Strzelec" Siedlce
Zapoznanie ze SpW. Budowa i przeznaczenie.
Instruktorów - 5
dplot, krozp, ksap
(1.BPanc)
Siedlce
Stowarzyszenie Jednostek
Wojskowych "Strzelec" Siedlce
Udział podoficerów - instruktorów w organizacji i
prowadzeniu zajęć 1.BPanc
Wesoła
Zespół Szkół
w Wieliszewie
LO w Komornicy
Użyczenie strzelnicy pistoletowej oraz strzelnicy
garnizonowej.
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Udział 3 żołnierzy w roli instruktorów
do przeprowadzenia zajęć. Udostępnienie sal
wykładowych i obiektów szkoleniowych w garnizonie.
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Obchody Dnia Niepodległości
Udostepnienie: plac musztry, OSF, plac ćwiczeń
taktycznych, urzadzeń szkolno treningowych.
Wyznaczenie: 3 instruktorów
Strona 228
Placówka Straży Granicznej
w Braniewie
Zespół Szkół Ekonomicznych
Technicznych w Pasłęku
1808 Strzelania LO ZDZ
Zapoznanie z tradycjami i
historią 15 GBZ. Profilaktyka i
dyscyplina wojskowa. Zasady i
1809 tryb ponoszenia
odpowiedzialności przez
żołnierzy za naruszenie
dyscypliny wojskowej.
Strzelanie z kbks uczniów LO
1810
ZDZ.
1811
Zawody Sportowo-Bojowe /
Dzień Studenta
Szkolenie uczniów klas II i III z
zajęć wojskowych z działu
1812 Kształcenie obywatelskie oraz
profilaktyka
i dyscyplina wojskowa.
Szkolenia teoretyczne klasy I
1813 wojskowej na temat służby
wojskowej.
Zajęcia z klasą 2 Techn. inf. (25
os.)realizującą zagadnienia z
1814 bezpieczeństwa wewnętrznego i
w cyberprzestrzeni zgodnie z
podpisanym porozumieniem
listopad
(2 dni)
Giżycko
listopad
(1 dzień)
Giżycko
listopad
(2 dni)
Giżycko
19.11
Bartoszyce
Strzelanie z pistoletu lub karabinka
pneumatycznego. Wydzielenie strzelnicy do
wykonania strzelań, wyznaczenie kierownika
strzelania i 3 instruktorów na punkty nauczania,
zabezpieczenie medyczne strzelania.
Zabezpieczenie amunicji 5,6 mm nb. kbks - 750 szt.
na 2 strzelania oraz amunicji DIABOLO - 750 szt. na
2 strzelania. Przygotowanie podpunktów: rzut
granatem, przenoszenie rannego, przenoszenie
skrzynki amunicyjnej.
15.BZ
Giżycko
Liceum Ogólnokształcące
Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Białymstoku z
siedzibą w Giżycku
Zapoznanie z Salą Tradycji 15GBZ, wydzielenie
osoby funkcyjnej (kustosza) do przeprowadzenia
zajęć. Wydzielenie instruktora i sali wykładowej do
przeprowadzenia zajęć z profilaktyki wojskowej.
15.BZ
Giżycko
Gimnazjum nr 2 im. Chwały
Oręża Polskiego w Giżycku
15.BZ
Giżycko
Liceum Ogólnokształcące
Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Białymstoku z
siedzibą w Giżycku
20BZ
Bartoszyce
Wydział Nauk Społecznych w
Bartoszycach, WSB z siedzibą
w Poznaniu
ZSO w Węgorzewie
Strzelanie z kbks, z pistoletu lub karabinka
pneumatycznego. Wydzielenie strzelnicy do
wykonania strzelań, wyznaczenie kierownika
strzelania i 3 instruktorów na punkty nauczania,
zabezpieczenie medyczne strzelania.
Zabezpieczenie amunicji 5, 6 mm nb. kbks – 1500
szt. na 2 strzelania oraz amunicji DIABOLO- 1500
szt. na 2 strzelania. Przygotowanie podpunktów: rzut
granatem, przenoszenie rannego, przenoszenie
skrzynki amunicyjnej.
Instruktorzy, obiekty sportowe oraz obiekt i
pomieszczenia Klubu Wojskowego g. Bartoszyce,
sprzęt sportowy do przeprowadzenia zawodów
listopad
(1 dzień)
Węgorzewo
Wykładowcy, sala wykładowa na terenie jednostki
oraz pomoce dydaktyczne.
11 pa
Węgorzewo
listopad
(1 dzień)
Węgorzewo
Wykładowcy, sala wykładowa na terenie jednostki
oraz pomoce dydaktyczne.
11 pa
Węgorzewo
listopad
(1 dzień)
Węgorzewo
Wykład pracownika JW. dotyczący stosowania
zabezpieczeń dostępu do informacji przekazywanych
drogą przewodową i bezprzewodową
wykorzystywanych w służbach mundurowych (w
zakresie nie objętym tajemnicą wojskową).
11 pa
Węgorzewo
Strona 229
ZSO w Węgorzewie
ZSZ Węgorzewo
1815 V Półmaraton Niepodległości
Wyjazd do Opery członków
1816 Elbląskiego Stowarzyszenia
Generałów i Oficerów Starszych.
Zajęcia z saperskiego II klasy
1817 Zespołu Szkół Licealnych i
Zawodowych w Pieniężnie.
1818 Rajd Harcerski "Jaćwing"
listopad
(1 dzień)
Ogonki
• Uczczenie Dnia Niepodległości poprzez udział
dowództwa w uroczystym otwarciu półmaratonu
• Organizacja punktu medycznego (namiot,
sanitariusze, kozetki, ambulans) na mecie
półmaratonu
• Umożliwienie udziału/startu w półmaratonie
żołnierzom 11 MPA
• Umożliwienie przygotowania posiłku
regeneracyjnego (zupy) na bazie kuchni wojskowej
dla uczestników i obsługi półmaratonu ok. 250 osób 11 pa
Węgorzewo
24 WOG Giżycko
Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Węgorzewie
II połowa listopada
Bydgoszcz
Udostepnienie autobusu do przewiezienia
uczestników podrózy wojskowo - historycznej na
trasie: Elblag - Malbork - Elbląg.
16.bdow (16.DZ)
Elblag
Prezes Elbląsakiego
Stowarzyszenia Generałów i
Oficerów Starszych WP w
Elblągu
02.12
Pieniężno
Udział 2 żołnierzy w roli instruktorów
do przeprowadzenia zajęć. Sprzęt:
- samochód osobowo-terenowy HONKER – 1 szt.
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Licealnych
i Zawodowych w Pieniężnie
15.pplot
Gołdap
Hufiec ZHP w Gołdapi
dplot(1.BPanc)
Siedlce
Dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Siedlcach
4 - 6.12
Gołdap
Specjalistyczne szkolenie
1819 wojskowe młodzieży klasy
wojskowej
05.12
Siedlce
Budowa, przeznaczenie
1820 i praktyczne posługiwanie się
przyrządami rozpoznania skażeń.
07.12
Giżycko
Programowe szkolenie
1821 ogólnowojskowe na terenie 15
GBZ.
09.12
Giżycko
Udostępnienie i pokaz sprzętu na terenie JW.
Przeprowadzenie 5 – godzinnego specjalistycznego
szkolenia młodzieży klasy pierwszej o profilu
wojskowym przez trzech instruktorów w trzech
grupach zadaniowych.
Udostępnienie sprzętu wojskowego w ramach ww.
szkolenia.
Udostępnienie
strzelnicy wojskowej i zapewnienie nieodpłatne
amunicji w ramach szkolenia
Skierowanie żołnierza – instruktora
do prowadzenia zajęć.Udostępnienie sprzętu
wojskowego: maski MP-5, hełmy, rentgenoradiometr
DP – 1 kpl, PCHR – 1kpl.
Udostępnienie obiektu szkoleniowego.
Udzielenie pomocy w zorganizowaniu na terenie 15
Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej jednodniowego
pobytu dla uczniów klas o profilu wojskowym z
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach. W
czasie pobytu młodzieży w Brygadzie przeprowadzić
szkolenie z podstawowych zasad zachowanie się i
działania w czasie powszechnej obrony
przeciwlotniczej. Ponadto zorganizować trening z
musztry w uwzględnieniem elementów musztry
paradnej oraz szkolenie z walki w bliskim kontakcie.
W tym celu zabezpieczyć instruktorów i potrzebne
środki dydaktyczne.
Strona 230
15.BZ
Giżycko
Liceum Ogólnokształcące w
Giżycku
15.BZ
Giżycko
Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Sejnach
Szkolenie obronne
1822
dzienno - nocne
Powiatowe zawody integracyjne
i treningi strzeleckie członków
1823
Ligi Obrony Kraju powiatu
Wołomin
1824 Zimowa gra survivalowa
1825 Szkolenie ogniowe
1826 Szkolenie taktyczne
Zebranie sprawozdawczowyborcze oraz opracowanie
planu pracy na 2017 rok
1827 członków Stowarzyszenia
Żołnierzy i Sympatyków 16.
Batalionu Dowodzenia Ziemi
Elbląskiej.
Spotkanie opłatkowe członków
Stowarzyszenia Żołnierzy i
1828
Sympatyków 16. Batalionu
Dowodzenia Ziemi Elbląskiej.
Wigilijne Zawody Strzeleckie BS
1829
"Salwa"
1830 Akcja "dzień z życia żołnierza"
Szkolenie ogólnowojskowe i
1831 specjalistyczne dla uczniów klas
mundurowych
1832 Akcja honorowego krwiodawstwa
1833
Trening strzelecki, strzelanie
sprawdzajace.
1834 Warmińskie spotkania IV Kultur
1835
Spotkania wigilijne w ZSB
w Braniewie
10 - 11.12
Zamość
11.12
Wesoła
10 - 11.12
Wesoła
11.12
Rembertów
12.12
Rembertów
16.12
Elbląg
16.12
Elbląg
17.12
Rembertów
19.12
Wesoła
grudzień
(1 dzień)
Chełm
grudzień
(1 dzień)
Wesoła
grudzień
(2 dni)
Braniewo
grudzień
(2 dni)
Braniewo
III dekada grudnia
Braniewo
Udostępnienie pasa ćwiczeń taktycznych
Udostępnienie strzelnicy wojskowej oraz rzutni
granatem, kierownik strzelnicy. Zabezpieczenie
medyczne.
Udostępnienie pasa taktycznego
Udostępnienie strzelnicy pistoletowej - Rembertów.
Udostepnie terenu poligonu - Rembertów.
Udostępnienie sali.
Stowarzyszenie
Fideles et Instructi Armis
Wierni w gotowości pod bronią
(FIA)
3 bz
Zamość
1.Bpanc Wesoła
26.WOG
1BPanc
Wesoła
1.Bpanc
Wesoła
1.Bpanc
Wesoła
Sekcja Paintballowa
Fundacja Byłych Żołnierzy
Jednostek Specjalnych GROM
Fundacja Byłych Żołnierzy
Jednostek Specjalnych GROM
Prezes Stowarzyszenia
Żołnierzy i Sympatyków 16.
Batalionu Dowodzenia Ziemi
Elbląskiej
16.bdow
Udostępnienie sali w Klubie 16. DZ - okrąglak.
16.bdow
Udostępnienie strzelnicy.
1.Bpanc
Wesoła
Wizyta dwóch klas wojskowych w 1BPanc
Warszawie-Wesołej:
• Zwiedzanie Sali Tradycji
• Spotkanie z przedstawicielami 1BPanc
• Poznanie życia żołnierzy w koszarach
Udostepnienie: plac musztry, OSF, plac ćwiczeń
taktycznych, urzadzeń szkolno treningowych.
Wyznaczenie: 3 instruktorów
Udział zołnierzy i pracowników wojska w akcji
honorowej zbiórki krwi
Użyczenie strzelnicy pistoletowej oraz strzelnicy
garnizonowej.
Pomoc w organizacji spotkania. Udział 3 żołnierzy w
organizacji przedsięwzięcia. Sprzęt: - Namiot NS- 5
szt; - samochód C-T - 1 szt
Udział opiekunów klas z 9 BBKPanc w spotkaniach
wigilijnym w ZSB w Braniewie. Sprzęt:
- autobus – 1 szt.
Strona 231
Biuro Mazowieckiego Zarządu
Wojewódzkiego LOK
w Warszawie
Klub 16.DZ okrąglak
Prezes Stowarzyszenia
Żołnierzy i Sympatyków 16.
Batalionu Dowodzenia Ziemi
Elbląskiej
Stowarzyszenie Bractwo
Strzeleckie „Salwa”
dplot
(1BPanc) Siedlce
Dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Siedlcach
1bz
(1.BPanc) Chełm
Dyrektor LO im. Gen. W.
Andersa w Chełmie
1.Bpanc
Wesoła
Klub Honorowych Dawców Krwi
PCK „Legion” oraz WCKiK
Warszawa.
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
9.BBKPanc
(16.DZ)
Braniewo
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Placówka Straży Granicznej
w Braniewie
Starostwo Powiatowe
w Braniewie
Zespół Szkół Budowlanych w
Braniewie.
1836
Spotkanie opłatkowe w ZSLiZ
w Pieniężnie
Zajęcia ze szkolenia wojskowego
uczniów Zespołu Szkół
1837
Ekonomicznych i Technicznych
w Pasłęku
III dekada grudnia
Pieniężno
Udział 3 osobowej delegacji 9 BBKPanc w spotkaniu
opłatkowym. Sprzęt:
- samochód osobowo-terenowy HONKER – 1 szt.
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Licealnych
i Zawodowych w Pieniężnie
grudzień
(I, II, III dekada)
Braniewo
Pasłęk
Udział 3 żołnierzy w roli instruktorów
do przeprowadzenia zajęć. Udostępnienie sal
wykładowych i obiektów szkoleniowych w garnizonie.
9.BBKPanc.
(16.DZ)
Braniewo
Zespół Szkół Ekonomicznych i
Technicznych w Pasłęku
11 pa Węgorzewo
ZSO w Węgorzewie
11 pa Węgorzewo
ZSO w Węgorzewie
14 dappanc
Suwałki
Stowarzyszenie Miłośników
Historii i Tradycji Żolnierzy
Suwalszczyzny
11 pa Węgorzewo
ZSZ Węgorzewo
Zajęcia z zakresu Obrony przed
bronią masowego rażenia i
1838
szkolenie medycznego uczniów
klasy I wojskowej
grudzień
(1 dzień)
Węgorzewo
Instruktorzy, pomoce dydaktyczne, indywidualne
środki ochrony przed skażeniami, maski pgaz
(wypożyczenie tylko na czas zajęć),
indywidualne wyposażenie medyczne
(wykorzystywane do pokazów
i treningu).
Szkolenie uczniów klas II i III z
zajęć wojskowych z działu
1839 Obrona przed bronią masowego
rażenia oraz Powszechna
obrona przeciwlotnicza.
grudzień
(1 dzień)
Węgorzewo
Wykładowcy, sala wykładowa na terenie jednostki
oraz pomoce dydaktyczne
1840 Obchody Święta Artylerzysty
Zajęcia z klasami Techn. inf.
realizującymi zagadnienia z
1841 bezpieczeństwa wewnętrznego i
w cyberprzestrzeni (klasa 1Ti
oraz 2Ti)
1842
Udział w strzelaniach
artyleryjskich na OSPWL Orzysz
Zebrania członków, posiedzenia
1843 zarządu, spotkania i prelekcje
dla członków WSŻ WP
Pomoc we wdrażaniu programu
szkoleniowego kandydatów do
odbycia służby przygotowawczej
1844 w ramach NSR wg „Skróconego
programu szkolenia
podstawowego SZ RP”
Spotkania, zajęcia i prelekcje
1845 przedstawicieli WSŻWP z
żołnierzami 11.pa
grudzień
(1 dzień)
Suwalki
grudzień
(2 dni)
Węgorzewo
Pokaz statyczny sprzętu wojskowego: BRDM-2
9P133, BRDM-2 R-1A, KRAZ 255 B, sanitarka
IVECO, sprzęt łączności, broń strzelecka, sprzęt
optyczny.
Zwiedzanie Sali Tradycji JW.
Wydzielenie autokaru
- pokaz obiektów poligonowych i strzelania
artyleryjskiego pododdziałów pułku
Wydzielenie Sali odpraw, Wydzielenie sprzętu
teleinformatycznego (rzutnik, komputer); Udzielenie
informacji nt. osiągnięć i zadań pułku
11 pa Węgorzewo Komenda OSPWL
Węgorzewskie Stowarzyszenie
Żołnierzy Wojska Polskiego
11 pa Węgorzewo
Węgorzewskie Stowarzyszenie
Żołnierzy Wojska Polskiego
Pomoc we wdrażaniu wymienionego programu
szkoleniowego kandydatów do NSR. Potrzebni trzej
styczeń - grudzień
instruktorzy pracujący z uczniami dwie, trzy godziny
Węgorzewo
tygodniowo raz na miesiąc na terenie szkoły i
jednostki wojskowej.
11 pa Węgorzewo
ZSO w Węgorzewie
Wg
zapotrzebowania
dowódcy pułku w
ciągu roku
11 pa Węgorzewo
Węgorzewskie Stowarzyszenie
Żołnierzy Wojska Polskiego
(w czasie poligonu
11pa)
Raz na miesiąc
Węgorzewo
Wydzielenie sali na spotkanie
- Wydzielenie środków audiowizualnych (rzutnik,
komputer)
Strona 232
Pokaz sprzętu wojskowego
1846
15.pplot.
1847
Wigilia Bożonarodzeniowa dla
kombatantów
Zajęcia ogólno-wojskowe
1848 dla studentów na kierunku
Bezpieczeństwo Narodowe
Przeprowadzenie strzeleń
1849
z broni strzeleckiej
Udział uczniów w zajęciach pokazowoinstruktażowych nt. "Zasad funkcjonowania i budowy
sprzętu przeciwlotniczego znajdującego się w
zasobach 15.pplot"
Pomoc merytoryczna w przygotowaniu zaproszeń,
21.12
życzeń, pomoc w przygotowaniu pomieszczenia do
Gołdap
uroczystości, udostępnienie sprzętu muzycznego
wraz z kolędami bożonarodzeniowymi.
Udostępnienie sali wykładowej lub placu zbiórek do
przeprowadzenia zajęć teoretycznych. Skierowanie
do prowadzenia zajęć
o tematyce ogólno wojskowej jednego instruktora.
Cyklicznie raz
(termin i tematyka zajęć ustalana
w miesiącu w ciągu z odpowiednim wyprzedzeniem)
roku szkolnego
Udostępnienie:
(7 godzin)
- 1 szt. 5.56 mm kbs „beryl”
Zamość
- 1 szt. 7.62 mm kbw SWD
- 1 szt. 7.62 mm km PK
- 1 szt. 40 mm RPG- 7 W
- 1 szt. 9 mm Pm-98
- 1 szt. granat ćwiczebny
Udostępnienie strzelnicy do przeprowadzenia
strzelania *- Sitaniec – Wolica.
Użyczenie;
Cyklicznie raz
4 szt. – 7,62 mm kbk AKMS
w miesiącu w ciągu
4 szt. - 5.56 mm kbs wz. 96 „beryl”,
roku szkolnego
oraz oddelegowanie 2 instruktorów do prowadzenia
(7 godzin)
zajęć strzeleckich, oddelegowanie kierownika
Strzelnica
strzelania, amunicyjnego, oraz zabezpieczenie
Garnizonowa
punktu medycznego –amunicja przydział z DKS
Typu A
MON dla Stowarzyszenia Instruktorów Legia
Sitaniec-Wolica
Akademicka:
nabój 5,56 mm – 25 000 szt.
oraz nabój 7,62 mm 30 000 szt.
grudzień
Olecko
Strona 233
15.pplot
Gołdap
Zespół Szkół Licealnych i
Zawodowych w Olecku
15.pplot
Gołdap
Związek Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych
- Koło w Gołdapi
3 bz
Zamość
Kanclerz
Wyższej Szkoły Humanistyczno
– Ekonomicznej im. Jana
ZAMOYSKIEGO
w Zamościu
3 bz
Zamość
DKS MON
w zakresie
przydziału limitu
amunicji
(skierowano
odrębny wniosek)
Dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego Centrum
Szkół Mundurowych
w Zamościu
1. Udostępnienie strzelnicy*
w celu przeprowadzenia ćwiczeń strzeleckich
statycznych i dynamicznych.
2. Skierowanie jednej osoby z obsługi strzelnicy do
obsługi strzelania. ( Towarzystwo zapewnia
instruktora strzelectwa z uprawnieniami do
prowadzenia zajęć strzeleckich
3. Użyczenia do przeprowadzenia strzelania :
Cyklicznie raz
- 10 szt. 5.56 mm kbs „beryl”
w miesiącu w ciągu
4. Zapewnienie 12 000 sztuk amunicji do karabinku
roku szkolnego
Organizacja ćwiczeń strzeleckich
5.56 mm kbs „Beryl”
1850
(7 godzin)
Polowej Drużyny Sokolej ( PDS)
( amunicja będzie przekazana do jednostki przez
Strzelnica
Ministerstwo Obrony Narodowej jako pula
Garnizonowa
przeznaczona dla wnioskodawcy)
Typu A
5. Zapewnienie 48 000 sztuk amunicji do karabinku
Sitaniec-Wolica
7.62 mm kbk AK
( amunicja będzie przekazana do jednostki przez
Ministerstwo Obrony Narodowej jako pula
przeznaczona dla wnioskodawcy)
6. Towarzystwo zapewnia na
każde ćwiczenie 10 szt. karabinków 7,62 mm kbk AK
Zajęcia na hali sportowej dla
1851 uczniów z klas o specjalności
wojskowej CSM Zamość
Szkolenie z pomocy
1852 przedmedycznej dla młodzieży
klas mundurowych.
1853
Przeprowadzenie posiedzeń
Członków Koła
Cyklicznie raz w
tygodniu w każdą
środę w godzinach
16.30 – 18.00
w ciągu roku
szkolnego
Zamość
luty, październik
(1/m-c, 4 godziny
lekcyjne) Górowo
Iławeckie
Udostępnienie hali sportowej
(budynek nr 67 i 34)
Wydzielenie istruktorów do przeprowadzenia zajęć,
zapewnienie przejazdu do miejsca zajęć.
Nieodpłątne udostępnianie pomieszczenia na
raz w miesiącu (wg.
zebranie Zarządu i Koła w Klubie JW4808
oddzielnego planu)
w godzinach 16-17.
Zajęcia ze szkolenia
1854
medycznego klasy mundurowej.
Raz w semestrze
w ramach
oddzielnego planu
Zajęcia zintegrowane Zespołu
1855 Szkół Ekonomicznych
Ogólnokształcących w Elblągu
styczeń - grudzień
Udostępnienie broni szkolenej, tablic poglądowych,
(raz na 2 miesiące)
trenażera "CYKLOP". Wydzielenie 5 insrtuktorów.
Elbląg
Skierowanie instruktora do przeprowadzenia
zagadnień ze szkolenia medycznego: udzielanie
pierwszej pomocy przedmedycznej na polu walki.
Strona 234
3 bz
Zamość
Towarzystwo Gimnastyczne
Sokół
w Lublinie
3 bz
Zamość
Dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego Centrum
Szkół Mundurowych
w Zamościu
20BZ
Bartoszyce
Dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego przy
Zespole szkół w Górowie
Iławeckim
15.pplot
Gołdap
ZŻWP - Koło w Gołdapi
15.BZ
Giżycko
Zespół Szkół im. Marii Curie
Skłodowskiej w Kętrzynie
2.dplot
(15.pplot)
Elbląg
Dyrektor Zespołu Szkół
Ekonomicznych i
Ogólnokształcących w Elblągu
Zajęcia terenowe z topografii
wojskowej uczniów Zwespołu
1856
Szkół Ekonomicznych i
Ogólnokształcących w Elblągu
Raz na kwartał
(1 dzień)
Elbląg
Obchody Dnia Otwartego
1857 Zespołu Szkół Ekonomicznych i
Ogólnokształcących w Elblągu
czerwiec
(1 dzień)
Elbląg
1858
Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy
styczeń
(1 dzień)
Wałeckie Centrum
Kultury
Wydzielenie 5 instruktorów. Udostępnienie 5 busol
AK, GPS.
2.dplot
(15.pplot)
Elbląg
Dyrektor Zespołu Szkół
Ekonomicznych i
Ogólnokształcących w Elblągu
Wystawienie SpW i punktu informacyjno promocyjnego wg decyzji dowódcy pułku.
2.dplot
(15.pplot)
Elbląg
Dyrektor Zespołu Szkół
Ekonomicznych i
Ogólnokształcących w Elblągu
Brygada Wsparcia Dowodzenia WKP-W
Prezentacja sprzętu wojskowego na placu przy
Wałeckim Centrum Kultury, praca w sztabie WOŚP.
Kuchnia polowa do przygotowania grochówki z
produktów organizatora.
100.błącz
Wałcz
104.bzab
Wałcz
Wałeckie Centrum Kultury
Przeprowadzenie zajęć nt.
Organizacja, struktura i
1859
wyposażenie pododdziałów
łączności
styczeń (1 dzień)
Przeprowadzenie zajęć z uczniami klasy wojskowej
Teren szkoły
CKN, promujących Siły Zbrojne RP , prezentacja
Centrum Kształcenia
sprzętu wojskowego i broni.
„Nauka”
100.błącz
Wałcz
Centrum Kształcenia „Nauka”
Zajęcia terenowe z
1860 wykorzystaniem mapy i busoli.
Zwiedzanie Ziemi Wałeckiej.
Pomoc logistyczna w organizacji zajęć terenowych:
udostępnienie środka transportu (1 samochód
styczeń – marzec terenowy), 10 kpl. map i 10 busoli AK, na bazie
(1 dzień w miesiącu) stołówki wojskowej przygotowanie posiłku z
Wałcz
produktów zakupionych przez organizatora oraz
dostarczenie posiłku. Prowadzenie działań
promocyjnych.
100.błącz
Wałcz
Stowarzyszenie Przyjaciół
Harcerstwa Ziemi Wałeckiej
100.błącz
Wałcz
III LO im. Profesora Wiktora
Zina w Wałczu
Przeprowadzenie zajęć z
łączności - "Budowa polowej linii
telefonicznej". "Zasady
prowadzenia korespondencji
1861 telefonicznych i radiowych".
"Budowa przeznaczenie
polowych aparatów
telefonicznych oraz radiostacji
małej mocy".
1862
71 rocznica powrotu Piły do
macierzy
styczeń
(2 dni)
(cykl szkoleń)
Wałcz
14.02.
Plac Zwycięstwa w
Pile
Oddelegowanie instruktora, udostępnienie obiektów
szkoleniowych batalionu. Udostępnienie 5 aparatów
telefonicznych, 3 radiostacji małej mocy.
Asysta honorowa wraz ze środkiem transportu (1
autokar).
Strona 235
100 bł, 104.bzab
Wałcz
WKU Piła-zgoda
komendanta
Garnizonu
Urząd Miasta Piła
1863
Zajęcia z zakresu pierwszej
pomocy w nagłych wypadkach
Obchody Międzynarodowego
1864 Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych
1865
Obchody rocznicy zdobycia
Stargardu
1866
Porozumienie o współpracy z
PWSZ w Wałczu
1867
IV Harcerski Bieg na orientację
(BnO)
Przeprowadzenie zajęć ze
szkolenia strzeleckiego nt.
1868 budowa, przeznaczenie i
właściwości bojowe broni
strzeleckiej i granatów
Wycieczka do Centrum
1869 Weterana Działań Poza
Granicami Państwa
Pomoc w organizacji wykładu i zajęć praktycznych.
Udział lekarza wojskowego, ratownika medycznego.
Udostępnienie fantomu medycznego. Prowadzenie
działań promujących 100 bł. Przewidziana liczba
uczestników 100 osób. Prowadzenie działań
luty-listopad
promocyjnych dotyczących służby w Narodowych
(1 dzień w miesiącu)
Siłach rezerwowych oraz kształtowanie pozytywnego
Wałcz
wizerunku Sil Zbrojnych. Współorganizatorzy
przedsięwzięcia: Dyrektor zespołu Szkół miejskich nr
1 w Wałczu oraz drużyny harcerskie 2HDW „Złota
Szekla”, 7HDW „Fregata”, 13HDWNS „Arka Noego” i
31DH „Tuptusie”.
100.błącz
Wałcz
1.03
kościół św. Jana,
Stargard
Wojskowa asysta honorowa oraz żołnierze do
złożenia wieńców i wiązanek w miejscu pamięci
narodowej, wystawienie posterunków honorowych.
DBWD WKP-W
5.03
Wojenny Cmentarz
Międzynarodowy
Stargard
Wojskowa asysta honorowa oraz żołnierze do
złożenia wieńców i wiązanek w miejscu pamięci
narodowej, wystawienie posterunków honorowych.
Prowadzenie działań promocyjnych. Zapewnienie
transportu.
DBWD WKP-W
październik-czerwiec Współpraca zgodnie z porozumieniem o współpracy.
(2 dni w tygodniu) Udostępnianie sal szkoleniowcyh (bud. 22).
BWD WKP-W
Wałcz
Stowarzyszenie Przyjaciół
Harcerstwa Ziemi Wałeckiej
12.BZ
2.bsap
PŻW
WKU Stargard
OW - wg decyzji
DGW
12.BZ
2.bsap
PŻW
WKU Stargard
OW - wg decyzji
DGW
BWD WKP-W
Prezydent Miasta Stargard
Prezydent Miasta Stargard
PWSZ w Wałczu
Przeszkolenie uczniów ze znajomości i umiejętności
posługiwania się mapą i kompasem. Udostępnienie
20 busoli AK i 20 kpl. map. Udostępnienie 2
samochodów osobowo-terenowych. Prowadzenie
działań promocyjnych. Wydzielenie12 żołnierzy do
pomocy merytorycznej i organizacyjnej w
zabezpieczeniu imprezy.
100.błącz
Wałcz
Stowarzyszenie Przyjaciół
Harcerstwa Ziemi Wałeckiej
kwiecień (1 dzień)
Przeprowadzenie zajęć z uczniami klasy wojskowej
Teren szkoły
CKN, promujących Siły Zbrojne RP , prezentacja
Centrum Kształcenia
sprzętu wojskowego i broni.
„Nauka”
100.błącz
Wałcz
Centrum Kształcenia „Nauka”
100.błącz
Wałcz
Stowarzyszenie Kombatantów
Misji Pokojowych ONZ Koło nr
49 Wałcz
28.03.
okolice m. Wałcz
kwiecień
1 dzień
Warszawa
Wycieczka organizowana dla weteranów, żołnierzy
weteranów, działań poza granicami państwa.
Udostępnienie środka transportu (nieodpłatnie)
Strona 236
1870
Obchody rocznicy katastrofy
smoleńskiej
76 rocznica Zbrodni Katyńskiej1871 odsłonięcie kolejnej tablicy
pamiątkowej
10.04
kościół św. Jana,
Stargard
13.04.
Cmentarz
komunalny w Pile
17.04.
Grupa Warowna
Cegielnia ul.
Południowa, Wałcz
Udział wojskowej asysty honorowej, skierowanie
żołnierzy do złożenia wieńców i wiązanek w miejscu
pamięci, wystawienie 2 posterunków honorowych.
Zabezpieczenie uroczystości przez ŻW.
Prowadzenie działań promocyjnych.
DBWD WKP-W
12.BZ
2.bsap
PŻW
WKU Stargard
Orkiestra
Wojskowa - wg
decyzji DGW
WKU Piła-zgoda
komendanta
Garnizonu
Prezydent Miasta Stargard
Wojskowa asysta honorowa wraz ze środkiem
transportu (1 autokar).
100 bł, 104.bzab
Wałcz
Pojazd sanitarny z obsługą - pokaz udzielania
pierwszej pomocy.
100.błącz
Wałcz
104.bzab
Wałcz
Muzeum Ziemi Wałeckiej
kwiecień
(1 dzień)
Dębołęka
Pomoc logistyczna w organizacji zawodów:
udostępnienie środka transportu (samochód
terenowy). Udział żołnierzy w zawodach.
Prowadzenie działań promocyjnych.
100.błącz
Wałcz
104.bzab
Wałcz
UKS Błyskawica
kwiecień
(3 dni)
Dębołęka
Pomoc logistyczna w organizacji zawodów:
udostępnienie środków transportu (autokar,
samochód terenowy), na bazie stołówki wojskowej
przygotowanie posiłku z produktów zakupionych
przez organizatora zawodów oraz dostarczenie
posiłku do centrum zawodów. Prowadzenie działań
promocyjnych.
100.błącz
Wałcz
UKS Błyskawica
Przeprowadzenie zajęć z
maj (1 dzień)
Oddelegowanie instruktora, udostępnienie sprzętu
łączności – „zasady prowadzenia
Teren szkoły
1875
korespondencji telefonicznej i
Centrum Kształcenia telefonicznego i radiowego
radiowej”
„Nauka”
100.błącz
Wałcz
Centrum Kształcenia „Nauka”
II Bunkrowe spotkanie
1872 miłośników zabytkowych
pojazdów.
XIII Otwarte zawody w
1873 radioorientacji sportowej o
puchar „Ziemi Wałeckiej”
1874
1876
1877
VII Mistrzostwa BWD w biegach
na orientacje – otwarcie sezonu
Obchody Święta Narodowego
Trzeciego Maja
Obchody Święta Narodowego
Trzeciego Maja
03.05.
Pomnik Stanisława
Staszica w Pile
Wojskowa asysta honorowa wraz ze środkiem
transportu (1 autokar).
Wojskowa asysta honorowa, 4 kolumny żołnierzy,
udział trębacza, wystawienie posterunków
3.05
honorowych. Udział asysty we mszy św.
Kościół Parafialny
Zabezpieczenie uroczystości przez ŻW.
Rynek Staromiejski
Prowadzenie działań promocyjnych: pokaz sprzętu
Stargard Szczeciński
wojskowego (4-6 szt.), zorganizowanie stoiska
promocyjnego.
Strona 237
Urząd Miasta Piła
100 bł, 104.bzab
Wałcz
WKU Piła-zgoda
komendanta
Garnizonu,
Orkiestra
Wojskowa - wg
decyzji DGW
Urząd Miasta Piła
DBWD WKP-W
12.BZ
2.bsap
PŻW
WKU Stargard
OW - wg decyzji
DGW
Prezydent Miasta Stargard
Starosta Stargardzki
1878 Narodowy Dzień Zwycięstwa
8.05
Wojenny Cmentarz
Międzynarodowy
Stargard
Wojskowa asysta honorowa oraz żołnierze do
złożenia wieńców i wiązanek w miejscu pamięci
narodowej, wystawienie posterunków honorowych.
Prowadzenie działań promocyjnych. Zapewnienie
transportu.
1879 Narodowy Dzień Zwycięstwa
08.05.
Plac Zwycięstwa w
Pile
Wojskowa asysta honorowa wraz ze środkiem
transportu (1 autokar).
„Obraz z ostatnich dni II Wojny
1880
Światowej”
1881 Biwak harcerski
1882
Udział Weteranów w centralnych
obchodach Dnia Weterana
Finał Centralny 55 Zawodów
1883 Strzeleckich "O Srebrne
Muszkiety-2015"
Finał Centralny XXXIX Zawodów
1884 Sprawnościowo-Obronnych
"Sprawni jak Żołnierze"
08.05.
Wałcz
maj-czerwiec
(2-3 dni)
okolice Wałcza
29 maj
(1 dzień)
Udostępnienie sanitarki z obsadą. Udostępnienie
kuchni polowej wraz z obsługą, do ugotowania
grochówki z produktów organizatora oraz
wydzielenie wozu strażackiego
Udział rodzin wojskowych i harcerzy w 2-3 dniowym
biwaku. Zabezpieczenie przewozu sprzętu
biwakowego do miejsca biwakowania ok. 70 harcerzy
udostępnienie samochodu ciężarowego. Wydzielenie
ratownika medycznego oraz 2 żołnierzy do
prowadzenia działań promocyjnych i zasad rekrutacji
do zawodowej służby wojskowej. Ugotowanie
posiłków z produktów powierzonych przez
organizatora, samochód CT – 1 szt., kuchnia polowa
z obsadą – 1 szt. Współorganizatorzy
przedsięwzięcia: Wojskowy Klub Łączności i Sportu
„Sygnał” przy BWD WKP-W.
Udział weteranów, żołnierzy weteranów, uczestników
misji w centralnych obchodach Dnia Weterana.
Udostępnienie środka transportu (nieodpłatnie)
30.05-1.06.
Bydgoszcz
Pomoc logistyczna w organizacji zawodów
strzeleckich: udostępnienie środka transportu (1
samochód osobowo - terenowy). Oddelegowanie
pracowników wojska Klubu BWD WKP-W.
Prowadzenie działań promocyjnych.
6-10.06.
Poznań
Pomoc logistyczna w organizacji zawodów
strzeleckich: udostępnienie środka transportu (1
samochód osobowo - terenowy). Oddelegowanie
pracowników wojska Klubu BWD WKP-W.
Prowadzenie działań promocyjnych.
Strona 238
DBWD WKP-W
100 bł, 104.bzab
Wałcz
100.błącz
Wałcz
12.BZ
2.bsap
PŻW
WKU Stargard
OW - wg decyzji
DGW
WKU Piła-zgoda
komendanta
Garnizonu,
OW - wg decyzji
DGW
104.bzab
Wałcz
Prezydent Miasta Stargard
Urząd Miasta Piła
Muzeum Ziemi Wałeckiej
100.błącz
Wałcz
Stowarzyszenie Przyjaciół
Harcerstwa Ziemi Wałeckiej
100.błącz
Wałcz
Stowarzyszenie Kombatantów
Misji Pokojowych ONZ Koło nr
49 Wałcz
100 bł, 104 bzab,
Klub DBWD WKPW (część polska)
Wojskowe Stowarzyszenie
"Sport-Turystyka -Obronność
100 bł, 104 bzab,
BWD WKP-W
Klub DBWD WKPSzczecin - Wałcz
W (część polska)
Wojskowe Stowarzyszenie
"Sport-Turystyka -Obronność
DBWD WKP-W
Festyn z okazji
1885 ,,Międzynarodowego Dnia
Dziecka"
czerwiec
(1 dzień)
Osiedle Zatorze II
Wałcz
Egzamin końcowy klasy drugiej z
1886
przedmiotów wojskowych.
czerwiec
(1 dzień)
Stanica harcerska
Próchnówek
Obchody Narodowego Dnia
1887 Pamięci Powstania
Warszawskiego
1.08
kościół św. Jana,
Stargard
Pomoc logistyczna w organizacji festynu;
udostępnienie środka transportu (samochód
terenowy), 2 namioty kuchenne, 4 namioty duże, 20
stołów, 30 taboretów, 2 duże termosy z gorącą woda,
kuchnia polowa z obsługą, 2 żołnierzy do pomocy,
przygotowanie miejsca na piknik, wóz strażacki z
obsługą. Udział rodzin żołnierz. Prowadzenie
działań promocyjnych.
Przeprowadzenie egzaminu końcowego z
przedmiotów wojskowych; ( taktyka, rozpoznanie,
ogniowe, inż. - sap., OPL, terenoznawstwo,
łączność, sanitarne, regulaminy, kształcenie
obywatelskie), zabezpieczenie punktów
egzaminacyjnych w podstawowy sprzęt.
Wyznaczenie czterech instruktorów do komisji.
Wojskowa asysta honorowa oraz żołnierze do
złożenia wieńców i wiązanek w miejscu pamięci
narodowej, wystawienie posterunków honorowych.
100.błącz
Wałcz
100.błącz
Wałcz
DBWD WKP-W
1888 Święto Wojska Polskiego
16.08.
Piła
Wojskowa asysta honorowa wraz ze środkiem
transportu (1 autokar).
100 bł, 104.bzab
Wałcz
Piknik militarny z okazji Święta
1889 Wojska Polskiego i Dnia
Lotnictwa
27.08.
Piła
Udział wojskowej asysty honorowej. Prezentacja
sprzętu wojskowego. Działania promocyjne.
100 bł, 104.bzab
Wałcz
1.09.
Piła
Wojskowa asysta honorowa wraz ze środkiem
transportu (1 autokar).
100 bł, 104.bzab
Wałcz
1890
77 Rocznica Wybuchu II Wojny
Światowej
1891 Piknik militarny (lotniczy)
11.09.
Grupa Warowna
Kuchnia polowa wraz z obsługą celem
Cegielnia ul.
przygotowania grochówki z produktów organizatora.
Południowa Wałcz
Strona 239
104.bzab
Wałcz
100.błącz
Wałcz
Stowarzyszenie społeczny
komitet mieszkańców Osiedla
Zatorze II w Wałczu
III LO im. Profesora Wiktora
Zina w Wałczu
12.BZ
2.bsap
PŻW
WKU Stargard
Orkiestra
Wojskowa - wg
decyzji DGW
WKU Piła-zgoda
komendanta
Garnizonu,
OW - wg decyzji
DGW
WKU Piła-zgoda
komendanta
Garnizonu,
OW - wg decyzji
DGW
WKU Piła-zgoda
komendanta
Garnizonu,
OW - wg decyzji
DGW
Prezydent Miasta Stargard
Urząd Miasta Piła
Urząd Miasta Piła
Urząd Miasta Piła
Muzeum ziemi wałeckiej (Grupa
Warowna Ceglana)
1892 Festyn Pieczonego Ziemniaka
Przeprowadzenie zajęć ze
szkolenia strzeleckiego
"Budowa, przeznaczenie i
1893 właściwości bojowe broni
strzeleckiej, amunicji i granatów"
i z regulaminów "Służba
wewnętrzna w pododdziale"
1894
1895
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości
Przeprowadzenie zajęć ze
szkolenia strzeleckiego
"Budowa, przeznaczenie i
właściwości bojowe broni
1896
strzeleckiej, amunicji i granatów"
oraz "Rozkładanie, składanie,
czyszczenie i konserwacja broni
strzeleckiej".
1897
Organizacja pokazów podczas
uroczystości
1898
Organizacja pokazów podczas
uroczystości
Pomoc logistyczna w organizacji festynu;
udostępnienie środka transportu (samochód
wrzesień
terenowy), 2 namioty kuchenne, 4 namioty duże, 20
(1 dzień)
stołów, 30 taboretów, 2 duże termosy z gorącą wodą,
Osiedle zatorze II w
1 kuchnia polowa z obsadą do ugotowania
Wałczu
grochówki z produktów dostarczonych przez
organizatora. Prowadzenie działań promocyjnych.
100.błącz
Wałcz
Przeprowadzenie zajęć ze szkolenia ogniowego wydzielenie instruktora, zaprezentowanie broni
będącej na wyposażeniu JW. Zajęcia z regulaminów wyznaczenie instruktora, zaprezentowanie miejsca i
wyposażenia służby batalionu.
100.błącz
Wałcz
październik
(1 dzień)
Wałcz
11.11.
Piła
Wojskowa asysta honorowa wraz ze środkiem
transportu (1 autokar).
Wojskowa asysta honorowa oraz żołnierze do
złożenia wieńców i wiązanek w miejscu pamięci
11.11.
narodowej, wystawienie posterunków honorowych,
Stargard
udział asysty w mszy św. w Kościele. Pokaz 4-6
Kościół Parafialny
jednostek sprzętowych. Prowadzenie działań
Rynek Staromiejski
promocyjnych. Zabezpieczenie uroczystości przez
ŻW.
listopad
(1 dzień)
Teren szkoły
Centrum Kształcenia
„Nauka”
styczeń - grudzień
Lublin
klub batalionu
dowodzenia WB
styczeń - grudzień
Lublin
klub batalionu
dowodzenia WB
Zespół Szkół nr 1
Skierowanie 2 żołnierzy – instruktorów do
prowadzenia zajęć. Udostępnienie 2 szt. granatów
szkoleniowych, 2 szt. broni strzeleckiej, przyborniki 2
szt., czyściwo.
Wielonarodowa brygada (część polska) - Lublin
Przechowywanie sprzetu i eksponatów do
inscenizacji w Klubie batalionu dowodzenia WB
Korzystanie raz na kwartał z Sali Konferencyjnej
Klubu batalionu dowodzenia WB.
Udził instruktorów z klubu bdow WB w realizacji
przedsięwzięć związanych z organizacją
uroczystości i koncertów (pomoc merytoryczna)
Wymiana zespołów artystycznych i wokalnych
Pojazd OT do przewozu instruktorów
Strona 240
104.bzab
Wałcz
Stowarzyszenie Społeczny
Komitet Mieszkańców Osiedla
Zatorze II w Wałczu
III LO im. Profesora Wiktora
Zina w Wałczu
100 bł, 104.bzab
Wałcz
WKU Piła-zgoda
komendanta
Garnizonu,
OW - wg decyzji
DGW
Urząd Miasta Piła
DBWD WKP-W
12.BZ
2.bsap
PŻW
WKU Stargard
OW - wg decyzji
DGW
Prezydent Miasta Stargard
Starosta Stargardzki
100.błącz
Wałcz
Centrum Kształcenia „Nauka”
bdow WB
Lubelska Grupa Rekonstrukcji
Historycznej "FRONT"
bdow WB
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1
im. Władysława Grabskiego
w Lublinie
Szkolenie wojskowe zgodnie
1899 z programem dla klasy o profilu
usportowiono - wojskowym
1900
Przeprowadzenie zajęć
promocyjno - informacyjnych
Szkolenie klas o profilu
mundurowym w ramach
1901 przedmiotu nauczania pierwszej
pomocy medycznej i pomocy
kwalifikowanej
1902
XXIV Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
153. rocznica wybuchu
1903 Powstania Styczniowego
A.D. 1863
1904
Święto Narodowe - Dnia
Soborowości (Jedniści) Ukrainy
1905 Strzelania z broni strzeleckiej
1906 Strzelania z broni strzeleckiej
1907 Ćwiczenie taktyczne
1908 Strzelania z broni strzeleckiej
styczeń - grudzień
1 raz w miesiącu - 2
godz. lekcyjne
Lublin
bdow WB
styczeń
2 godz. lekcyjne
Lublin
LO
styczeń
(1 dzień)
Lublin
bdow WB lub LO
styczeń
(1 dzień)
Lublin
20.01
Lublin
Krzyż i Mogiła
Powstańców
Styczniowych
22.01
Lublin
Cmentarz
Prawosławny
styczeń
(1 dzień)
Lublin
Strzelnica bdow WB
styczeń
(1 dzień)
Lublin
Strzelnica bdow WB
25.02
Lublin
Przykoszarowy Plac
Ćwiczeń bdow WB
luty
1 dzień
Lublin
Strzelnica bdow WB
Użyczenie przykoszarowego placu ćwiczeń
w kompleksie koszarowym bdow WB
przy ul. Kruczkowskiego
Udostępnienie atrap broni i sprzętu do walki wręcz
3 żołnierzy instruktorów
Instruktor do przeprowadzenia prelekcji
nt. szkolnictwa wojskowego, zawodowej służby
wojskowej i NSR
Pojazd OT do przewozu instruktora - 1 szt.
bdow WB
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1
im. Władysława Grabskiego
w Lublinie
bdow WB
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1
im. Władysława Grabskiego
w Lublinie
Zorganizowanie pokazu ratownictwa medycznego
1 żołnierz - ratownik medyczny
2 żołnierzy instruktorów
Pojazd sanitarny IVECO z wyposażeniem - 1 szt.
Pojazd OT do przewozu uczestników pokazu - 1 szt.
bdow WB
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1
im. Władysława Grabskiego
w Lublinie
Statyczny pokaz sprzętu (radiostacja HARIS na
pojeździe 1 szt., ZWD 3 - 1 szt., RWŁC - 1 szt., motocykl
YAMAHA 660 - 1 szt.
Punkt promocyjny (3 żołnierzy)
Ugotowanie i wydawanie grochówki (3 żołnierzy)
Kuchnia polowa KP 340 - 1 szt.
bdow WB
Komitet Organizacyjny XXIII
Finału WOŚP
Asysta honorowa (35 żołnierzy)
Autokar do przewozu asysty - 1 szt.
bdow WB
Prezydent Miasta Lublin
Asysta honorowa (5 żołnierzy)
Pojazd OT do przewozu asysty
bdow WB
Prezydent Miasta Lublin
Konsulat Generalny Ukrainy
w Lublinie
Użyczenie strzelnicy w kompleksie koszarowym
bdow WB przy ul. Kruczkowskiego - na podstawie
umowy z RZI. 2 żołnierzy instruktorów
1 żołnierz do obsługi strzelnicy
Użyczenie strzelnicy w kompleksie koszarowym
bdow WB przy ul. Kruczkowskiego- na podstawie
umowy z RZI. 2 żołnierzy instruktorów
1 żołnierz do obsługi strzelnicy
Użyczenie przykoszarowego placu ćwiczeń
w kompleksie koszarowym bdow WB
przy ul. Kruczkowskiego
Użyczenie strzelnicy w kompleksie koszarowym
bdow WB przy ul. Kruczkowskiego
3 żołnierzy instruktorów
1 żołnierz do obsługi strzelnicy
Strona 241
bdow WB
bdow WB
Dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 1
im. Zbigniewa Herberta
w Lublinie
Zespoł Szkół
Ogólnokształcących nr 1
im. Zbigniewa Herberta
w Lublinie
bdow WB
Prezes Stowarzyszenia (FIA)
Fideles et Instructi Arms Wierni w gotowości pod bronią
bdow WB
Dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 1
im. Zbigniewa Herberta
w Lublinie
Przeprowadzenie zajęć
1909
promocyjno - informacyjnych
Szkolenie klas o profilu
mundurowym w ramach
1910 przedmiotu nauczania pierwszej
pomocy medycznej i pomocy
kwalifikowanej
luty
2 godz. lekcyjne
Lublin
LO
styczeń
(1 dzień)
Lublin
bdow WB lub LO
Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy "Wyklętych"
01.03
Lublin
Plac Litewski
1912 Podróż historyczno - wojskowa
03.03
Krynice
1911
Przeprowadzenie zajęc
promocyjno - informacyjnych
1913
dotyczących popularyzacji
zawodowej służby wojskowej
Szkolenie z budowy broni
1914 i bezpiecznego posługiwania się
bronią
1915 Strzelanie z broni krótkiej
1916
Obchody imienin Marszałka
Jóżefa Piłsudskiego
Zajęcia z uczniami klas
mundurowych z budowy broni,
1917
zasad strzelania i musztry
indywidualnej.
10.03
Nowa Jedlanka
Instruktor do przeprowadzenia prelekcji
nt. szkolnictwa wojskowego, zawodowej służby
wojskowej i NSR
Pojazd OT do przewozu instruktora - 1 szt.
bdow WB
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1
im. Władysława Grabskiego
w Lublinie
Zorganizowanie pokazu ratownictwa medycznego
1 żołnierz - ratownik medyczny
2 żołnierzy instruktorów
Pojazd sanitarny IVECO z wyposażeniem - 1 szt.
Pojazd OT do przewozu uczestników pokazu - 1 szt.
bdow WB
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1
im. Władysława Grabskiego
w Lublinie
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu pamięci i salwa honorowa
Asysta honorowa (35 żołnierzy)
Amunicja ślepa 5, 56 nb "ślepy" - 72 szt.
Autokar do przewozu asysty - 1 szt.
Pojazd OT do przewozu amunicji - 1 szt.
bdow WB
Wojewoda Lubelski
Prezydent Miasta Lublin
Prezes Koła nr 3 ZŻWP
działającego przy klubie
bdow WB
Autokar do przewozu uczestników - 1 szt. (około 40
osób)
Instruktor do przeprowadzenia prelekcji
nt. współczesnego wojska
Pojazd OT do przewozu instruktora - 1 szt.
Udostępnienie sali do przeprowadzenia zajęć
w kompleksie koszarowym bdow WB przy
ul. Kruczkowskiego
12.03
Udostępnienie broni do przeprowadzenia zajęć:
Lublin
- Beryl - 4 szt.,
bdow WB
- kbs Mini Beryl - 2 szt,
- kbk AKM/AKMS - 2 szt.
1 żołnierz instruktor
17.03
Użyczenie strzelnicy w kompleksie koszarowym
Lublin
bdow WB przy ul. Kruczkowskiego - na podstawie
Strzelnica bdow WB umowy z RZI
17.03
Asysta honorowa (30 zołnierzy)
Lublin
Autokar do przewozu asysty - 1 szt.
Plac Litewski
Udostępnienie sali do przeprowadzenia zajęć
w kompleksie koszarowym bdow WB przy
ul. Kruczkowskiego
17.03
Udostępnienie broni do przeprowadzenia zajęć:
Lublin
- Beryl - 1 szt.,
bdow WB
- kbs Mini Beryl - 1 szt,
- kbk AKM/AKMS - 1 szt.
Udostępnienie trenażera CYKLOP - 1 szt.
3 żołnierzy instruktorów
Strona 242
bdow WB
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Nowej Jedlance
bdow WB
Prezes Stowarzyszenia (FIA)
Fideles et Instructi Arms Wierni w gotowości pod bronią
bdow WB
Prezes Stowarzyszenia (FIA)
Fideles et Instructi Arms Wierni w gotowości pod bronią
bdow WB
Prezes Związeku Piłsudczyków
bdow WB
Dyrektor Zespółu Szkół
im. ks. Antoniego
Kwiatkowskiego w Bychawie
1918
1919
1920
1921
1922
VI Wiosenne Spotkanie
z Wojskiem
20.03
Wyszków
Statyczny pokaz sprzętu:
- radiostacja HARIS na pojeździe - 1 szt.,
- ZWD 3 - 1 szt.,
- RWŁC - 1 szt.,
Punkt promocyjny - 3 żołnierzy
31.03
Użyczenie przykoszarowego placu ćwiczeń
Lublin
Ćwiczenie taktyczne
w kompleksie koszarowym bdow WB
Przykoszarowy Plac
przy ul. Kruczkowskiego - na podstawie umowy z RZI
Ćwiczeń bdow WB
Udostępnienie sali do przeprowadzenia zajęć
marzec
w kompleksie koszarowym bdow WB przy
Szkolenie z procedur łączności
(1 dzień)
ul. Kruczkowskiego
radiowej, obsługa radiostacji TRC
Lublin
Udostępnienie radiostacji TRC - 3 szt.
bdow WB
3 żołnierzy instruktorów
marzec
Użyczenie strzelnicy w kompleksie koszarowym
(1 dzień)
bdow WB przy ul. Kruczkowskiego. - na podstawie
Strzelania z broni strzeleckiej
Lublin
umowy z RZI. 3 żołnierzy instruktorów
Strzelnica bdow WB 1 żołnierz do obsługi strzelnicy
marzec
Udostępnienie placu musztry w kompleksie
Zajęcia z musztry indywidualnej
2 godz. lekcyjne koszarowym bdow WB przy ul. Kruczkowskiego
i zespołowej oraz ceremoniału
Lublin
2 żołnierzy instruktorów
wojskowego
bdow WB lub LO Poczet sztandarowy bdow WB
Pojazd OT do przewozu instruktorów
bdow WB
1 Bpanc,
25 BKPow, 2 ps,
23 BLT, CSAiU,
CSŁiI, OŻW,
WAT,WSO WL,
WSO SP, AMW
Wojskowy Komendant
Uzupełnień w Wyszkowie
Burmistrz Miasta Wyszków
bdow WB
Prezes Stowarzyszenia (FIA)
Fideles et Instructi Arms Wierni w gotowości pod bronią
bdow WB
Dyrektor Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 1
im. Zbigniewa Herberta
bdow WB
Dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 1
im. Zbigniewa Herberta
w Lublinie
bdow WB
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1
im. Władysława Grabskiego
w Lublinie
Szkolenie klas o profilu
mundurowym w ramach
1923 przedmiotu nauczania pierwszej
pomocy medycznej i pomocy
kwalifikowanej
styczeń
(1 dzień)
Lublin
bdow WB lub LO
Zorganizowanie pokazu ratownictwa medycznego
1 żołnierz - ratownik medyczny
2 żołnierzy instruktorów
Pojazd sanitarny IVECO z wyposażeniem - 1 szt.
Pojazd OT do przewozu uczestników pokazu - 1 szt.
bdow WB
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1
im. Władysława Grabskiego
w Lublinie
1924 Podróż historyczno - wojskowa
06 - 10.04
Wilno
Autokar do przewozu uczestników - 1 szt. (około 40
osób)
bdow WB
Prezes Koła nr 50
Stowarzyszenia Kombatantów
Misji Pokojowych ONZ
bdow WB
Wojewoda Lubelski
Prezydent Miasta Lublin
bdow WB
Dyrektor Zespółu Szkół
im. ks. Antoniego
Kwiatkowskiego w Bychawie
bdow WB
Oddział Wojskowy PTTK przy
klubie bdow WB
1925
6.rocznica Katastrofy
Smoleńskiej
Zajęcia z uczniami klas
mundurowych z zasad
1926 nawiązywania łączności,
rozpoznania skażeń i musztry
zespołowej.
Podróż historyczno - wojskowa
1927 "Budownictwo obronno militarne Krainy Wielkich Jezior"
10.04
Lublin
14.03
Lublin
bdow WB
15 - 17.04
Giżycko, Gierłoż,
Kętrzyn
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu pamięci i salwa honorowa
Asysta honorowa (35 żołnierzy)
Amunicja ślepa 5, 56 nb "ślepy" - 72 szt.
Autokar do przewozu asysty - 1 szt.
Pojazd OT do przewozu amunicji - 1 szt.
Udostępnienie sali do przeprowadzenia zajęć
w kompleksie koszarowym bdow WB przy
ul. Kruczkowskiego
Udostępnienie radiostacji HARIS - 4 szt;
Udostępnienie maski przeciwgazowej MP6- 5 szt.
3 żołnierzy instruktorów
Autokar do przewozu uczestników - 1 szt. (około 40
osób)
Strona 243
1928 76. rocznica Zbrodni Katyńskiej
1929 Ćwiczenie taktyczne
Dni Otwarte XIV LO
1930
im. Z.Herberta
1931 Strzelania z broni strzeleckiej
Zajęcia z musztry indywidualnej
1932 i zespołowej oraz ceremoniału
wojskowego
1933
Dzień Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej
1934 Święto Narodowe 3 Maja
1935
1936
Rocznica zakończenia II Wojny
Światowej
81. rocznica śmierci Marszałka
Jóżefa Piłsudskiego
16.04
Lublin
28.04
Lublin
Przykoszarowy Plac
Ćwiczeń bdow WB
kwiecień
(1 dzień)
Lublin
XIV LO
kwiecień
(1 dzień)
Lublin
Strzelnica bdow WB
kwiecień
2 godz. lekcyjne
Lublin
bdow WB lub LO
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu pamięci i salwa honorowa
Asysta honorowa (35 żołnierzy)
Amunicja ślepa 5, 56 nb "ślepy" - 72 szt.
Autokar do przewozu asysty - 1 szt.
Pojazd OT do przewozu amunicji - 1 szt.
bdow WB
Prezes Stowarzyszenia Rodzina
Katyńska
Użyczenie przykoszarowego placu ćwiczeń
w kompleksie koszarowym bdow WB
przy ul. Kruczkowskiego
bdow WB
Prezes Stowarzyszenia (FIA)
Fideles et Instructi Arms Wierni w gotowości pod bronią
bdow WB
Dyrektor Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 1
im. Zbigniewa Herberta
bdow WB
Dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 1
im. Zbigniewa Herberta
w Lublinie
bdow WB
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1
im. Władysława Grabskiego
w Lublinie
Udostępnienie trenażera CYKLOP - 3 szt.
1 żołnierz instruktor
Pojazd OT do przewozu instruktora i trenażera - 1
szt.
Użyczenie strzelnicy w kompleksie koszarowym
bdow WB przy ul. Kruczkowskiego -- na podstawie
umowy z RZI. 3 żołnierzy instruktorów
1 żołnierz do obsługi strzelnicy
Udostępnienie placu musztry w kompleksie
koszarowym bdow WB przy ul. Kruczkowskiego
2 żołnierzy instruktorów
Poczet sztandarowy bdow WB
Pojazd OT do przewozu instruktorów
02.05
Lublin
Plac Litewski
Asysta honorowa (6 żołnierzy)
Pojazd OT do przewozu asysty - 1 szt.
bdow WB
Wojewoda Lubelski
Prezydent Miasta Lublin
03.05
Lublin
Plac Litewski
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu pamięci i salwa honorowa
Asysta honorowa (35 żołnierzy)
Amunicja ślepa 5, 56 nb "ślepy" - 72 szt.
Autokar do przewozu asysty - 1 szt.
Pojazd OT do przewozu amunicji - 1 szt.
Statyczny pokaz sprzętu (radiostacja HARIS na
pojeździe - 1 szt., ZWD 3 - 1 szt., RWŁC - 1 szt.,
motocykl YAMAHA 660 - 1 szt.)
bdow WB
Wojewoda Lubelski
Prezydent Miasta Lublin
08.05
Lublin
Plac Litewski
Asysta honorowa (8 żołnierzy)
Pojazd OT do przewozu asysty - 1 szt.
bdow WB
Prezydent Miasta Lublin
08.05
Lublin
Plac Litewski
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu pamięci i salwa honorowa
Asysta honorowa (30 żołnierzy)
Amunicja ślepa 5, 56 nb "ślepy" - 72 szt.
Autokar do przewozu asysty - 1 szt.
Pojazd OT do przewozu amunicji - 1 szt.
bdow WB
Związek Piłsudczyków
Strona 244
Zajęcia z uczniami klas
mundurowych z zasad
1937 udzielania pierwszej pomocy,
topografii oraz organizacji służby
wewnętrznej w pododdziale
1938 Podróż historyczno - wojskowa
1939 Strzelania z broni strzeleckiej
1942
1943
bdow WB
14.05
Rąblów
Autokar do przewozu uczestników - 1 szt. (około 40
osób)
bdow WB
maj
(1 dzień)
Lublin
Strzelnica bdow WB
Użyczenie strzelnicy w kompleksie koszarowym
bdow WB przy ul. Kruczkowskiego - na podstawie
umowy z RZI. 3 żołnierzy instruktorów
1 żołnierz do obsługi strzelnicy
Udostępnienie trenażera CYKLOP - 3 szt.,
Udostępnienie namiotu do zorganizowania punktu
promocyjno - informacyjnego
4 żołnierzy instruktorów z bronią sprzętem
i wyposażeniem indywidualnym
Pojazd OT do przewozu instruktorów i wyposażenia
12.05
Lublin
bdow WB
Prezes Koła nr 3 ZŻWP
działającego przy klubie
bdow WB
Dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 1
im. Zbigniewa Herberta
w Lublinie
bdow WB
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu pamięci i salwa honorowa
Asysta honorowa (35 żołnierzy)
Amunicja ślepa 5, 56 nb "ślepy" - 72 szt.
Autokar do przewozu asysty - 1 szt.
Pojazd OT do przewozu amunicji - 1 szt.
bdow WB
Prezydent Miasta Lublin
72. rocznica Bitwy na Porytowym
Wzgórzu
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu pamięci i salwa honorowa
14.06
Asysta honorowa (35 żołnierzy)
Porytowe Wzgórze
Amunicja ślepa 5, 56 nb "ślepy" - 72 szt.
Janów Lubelski
Autokar do przewozu asysty - 1 szt.
Pojazd OT do przewozu amunicji - 1 szt.
bdow WB
Starosta Powiatu Janów Lubelski
76. rocznica popełnienia mordu
na więźniach Zamku Lubelskiego
21.06
Lublin
Wąwóz na Rurach
Jezuickich
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu pamięci i salwa honorowa
Asysta honorowa (35 żołnierzy)
Amunicja ślepa 5, 56 nb "ślepy" - 72 szt.
Autokar do przewozu asysty - 1 szt.
Pojazd OT do przewozu amunicji - 1 szt.
bdow WB
Prezydent Miasta Lublin
Użyczenie przykoszarowego placu ćwiczeń
w kompleksie koszarowym bdow WB
przy ul. Kruczkowskiego
bdow WB
Prezes Stowarzyszenia (FIA)
Fideles et Instructi Arms Wierni w gotowości pod bronią
3 żołnierzy instruktorów
Pojazd OT do przewozu amunicji - 1 szt.
bdow WB
Dyrektor Zespółu Szkół
im. ks. Antoniego
Kwiatkowskiego w Bychawie
153. rocznica straceń lubelskich
Powstańców Styczniowych
1944 Ćwiczenie taktyczne
1945 Obóz Wojskowy
maj
(1 dzień)
Janów Lubelski
LO
bdow WB
Dyrektor Zespółu Szkół
im. ks. Antoniego
Kwiatkowskiego w Bychawie
Dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego
im. Wincentego Witosa
w Janowie Lubelskimw Lublinie
Dni Otwarte w LO im. W Witosa
1940
w Janowie Lubelskim
1941
Udostępnienie sali do przeprowadzenia zajęć
w kompleksie koszarowym bdow WB przy
ul. Kruczkowskiego
Udostępnienie (statycznie)sanitarki IVECO
z wyposażeniem - 1 szt.
Udostępnienie kompasu - 4 szt;
Udostępnienie lornetki - 4 szt.
4 żołnierzy instruktorów
12.06
Lublin
Mogiła Powstańców
Styczniowych
Pomnik Powstańców
Styczniowych
21.06
Lublin
Przykoszarowy Plac
Ćwiczeń bdow WB
czerwiec
(1 dzień)
Janów Lubelski
Strona 245
1946 Strzelania z broni strzeleckiej
1947
XLII Centralny Rajd Turystyczny
Wojska Polskiego na Orientację
1948 Festyn Rodzinny
1949 72. rocznica wyzwolenia Lublina
1950 Ćwiczenie taktyczne
1951
Narodowy Dzień Powstania
Warszawskiego
101. rocznica Bitwy Legionów
1952 Marszałka Józefa Piłsudskiego
pod Jastkowem
1953 Szkolenie z łączności
czerwiec
(1 dzień)
Lublin
Strzelnica bdow WB
czerwiec
(7 dni)
Ustrzyki Dolne
czerwiec
(1 dzień)
Nowa Jedlanka
24.07
Lublin
Użyczenie strzelnicy w kompleksie koszarowym
bdow WB przy ul. Kruczkowskiego - na podstawie
umowy z RZI. 3 żołnierzy instruktorów
1 żołnierz do obsługi strzelnicy
Autokar do przewozu reprezentacji żołnierzy bdow
WB i członków oddziału PTTK przy bdow WB
- 1 szt. (około 60 osób) - 1 szt.
Zorganizowanie pokazu ratownictwa medycznego
1 żołnierz - ratownik medyczny
2 żołnierzy instruktorów
Pojazd sanitarny IVECO z wyposażeniem - 1 szt.
Pojazd OT do przewozu uczestników pokazu - 1 szt.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu pamięci i salwa honorowa
Asysta honorowa (35 żołnierzy)
Amunicja ślepa 5, 56 nb "ślepy" - 72 szt.
Autokar do przewozu asysty - 1 szt.
Pojazd OT do przewozu amunicji - 1 szt.
28.07
Użyczenie przykoszarowego placu ćwiczeń
Lublin
w kompleksie koszarowym bdow WB
Przykoszarowy Plac
przy ul. Kruczkowskiego
Ćwiczeń bdow WB
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu pamięci i salwa honorowa
01.08
Asysta honorowa (35 żołnierzy)
Lublin
Amunicja ślepa 5, 56 nb "ślepy" - 72 szt.
Autokar do przewozu asysty - 1 szt.
Pojazd OT do przewozu amunicji - 1 szt.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu pamięci i salwa honorowa
03.08
Asysta honorowa (35 żołnierzy)
Jastków
Amunicja ślepa 5, 56 nb "ślepy" - 72 szt.
Autokar do przewozu asysty - 1 szt.
Pojazd OT do przewozu amunicji - 1 szt.
Udostępnienie sali do przeprowadzenia zajęć
w kompleksie koszarowym bdow WB przy
10.08
ul. Kruczkowskiego
Lublin
Udostępnienie radiostacji TRC - 1 szt;
bdow WB
Udostępnienie radiostacji HARIS - 1 szt.
1 żołnierzy instruktorów
Strona 246
bdow WB
Dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 1
im. Zbigniewa Herberta
w Lublinie
bdow WB
Oddział Wojskowy PTTK przy
klubie bdow WB
bdow WB
Dyreltor Szkoły Podstawowej
w Nowej Jedlance
bdow WB
Prezydent Miasta Lublin
Związki kombatanckie
bdow WB
Prezes Stowarzyszenia (FIA)
Fideles et Instructi Arms Wierni w gotowości pod bronią
bdow WB
Prezydent Miasta Lublin
Związki kombatanckie
bdow WB
Urząd Gminy Jastków
Związki kombatanckie
bdow WB
Prezes Stowarzyszenia (FIA)
Fideles et Instructi Arms Wierni w gotowości pod bronią
1954 Święto Wojska Polskiego
1955
Podróż historyczna do Muzeum
Powstania Warszawskiego
1956 Ćwiczenie taktyczne
Podróż historyczno geograficzna Ćwiczenie
1957
taktyczneŚladami majora
HUBALA"
15.08
Lublin
Plac Litewski
18.08
Warszawa
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu pamięci i salwa honorowa
Asysta honorowa (35 żołnierzy)
Amunicja ślepa 5, 56 nb "ślepy" - 72 szt.
Autokar do przewozu asysty - 1 szt.
Pojazd OT do przewozu amunicji - 1 szt.
Nagłośnienie - 1 kpl.
Punkt promocyjny (5 żołnierzy)
Pokaz sprzętu (radiostacja HARIS na pojeździe 1 szt., ZWD 3 - 1 szt., RWŁC - 1 szt., motocykl
YAMAHA 660 - 1 szt.
bdow WB
Dowódcy, Komendanci
i Szefowie instytucji wojskowych
Garnizonu Lublin
Autokar do przewozu uczestników - 1 szt. (około 40
osób)
bdow WB
Przewodniczący Koła nr 1
Stowarzyszenia Rodzina
Wojskowa
bdow WB
Prezes Stowarzyszenia (FIA)
Fideles et Instructi Arms Wierni w gotowości pod bronią
bdow WB
Oddział Wojskowy PTTK przy
klubie bdow WB
bdow WB
Zarząd Wojewódzki Związku
Kombatantów RP
bdow WB
Oddział Wojskowy PTTK przy
klubie bdow WB
bdow WB
Prezes Związku Zołnierzy BCh
Dyrektor Zespółu Szkół
Elektronicznych
w Lublinie
bdow WB
Prezes Związku Sybiraków
Oddział Lublin
Środowisko Borowiczan
25.08
Użyczenie przykoszarowego placu ćwiczeń
Lublin
w kompleksie koszarowym bdow WB
Przykoszarowy Plac
przy ul. Kruczkowskiego
Ćwiczeń bdow WB
sierpień
(2 dni)
Kielce
Autokar do przewozu uczestników- 1 szt. (około 40
osób)
Dzień Weterana
1958 77 rocznica wybuchu II Wojny
Światowej
01.09
Lublin
Plac Litewski
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu pamięci i salwa honorowa
Asysta honorowa (30 żołnierzy)
Amunicja ślepa 5, 56 nb "ślepy" - 72 szt.
Autokar do przewozu asysty - 1 szt.
Pojazd OT do przewozu amunicji - 1 szt.
Podróż historyczno - wojskowa
1959 do Międzyerzeckiego Rejonu
Umocnionego
09 - 11.09
Międzyrzec
Autokar do przewozu uczestników- 1 szt. (około 40
osób)
1960 77. rocznica Obrony Lublina
16.09
Lublin
Dzień Sybiraka
1961 77. rocznica agresji Sowieckiej
na Polskę
17.09
Lublin
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu pamięci i salwa honorowa
Asysta honorowa (35 żołnierzy)
Amunicja ślepa 5, 56 nb "ślepy" - 72 szt.
Autokar do przewozu asysty - 1 szt.
Pojazd OT do przewozu amunicji - 1 szt.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu pamięci i salwa honorowa
Asysta honorowa (35 żołnierzy)
Amunicja ślepa 5, 56 nb "ślepy" - 144 szt.
Autokar do przewozu asysty - 1 szt.
Pojazd OT do przewozu amunicji - 1 szt.
Strona 247
76. rocznica Zakończenia
1962 Działań Obronnych Grupy
płk. Zieleniewskiego
1963 Ćwiczenie taktyczne
1964 Strzelania z broni strzeleckiej
1965
1966
Międzynarodowy Salon
Przemysłu Obronnego
Podróż historyczno geograficzna
Dzień Otwartych Koszar w bdow
1967 WB z okazji Święta Wojsk
Łączności i Informatyki
1968 Strzelanie z broni krótkiej
Obchody 50 - lecianadania
szkole podstawowej w
1969 Niedrzwicy Dużej im. Bohaterów
7 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty
oraz Jubileusz 100 - lecia szkoły
Uroczysty apel poległych
w okresie II Wojny Światowej
absolwentów 2 Frontowej
1970
Oficerskiej Szkoły Piechoty
stacjonującej w okresie wojny
1944 - 1945 w Lublinie
27.09
Momoty Górne
Powiat Janowski
29.09
Lublin
Przykoszarowy Plac
Ćwiczeń bdow WB
wrzesień
(1 dzień)
Lublin
Strzelnica bdow WB
wrzesień
(1 dzień)
Kielce
04.10
Kock, Dęblin
18.10
Lublin
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu pamięci i salwa honorowa
Asysta honorowa (35 żołnierzy)
Amunicja ślepa 5, 56 nb "ślepy" - 72 szt.
Pojazd OT do przewozu amunicji - 1 szt.
bdow WB
Starostwo Powiatowe w
Janowie Lubelskim
Użyczenie przykoszarowego placu ćwiczeń
w kompleksie koszarowym bdow WB
przy ul. Kruczkowskiego
bdow WB
Prezes Stowarzyszenia (FIA)
Fideles et Instructi Arms Wierni w gotowości pod bronią
Użyczenie strzelnicy w kompleksie koszarowym
bdow WB przy ul. Kruczkowskiego - na podstawie
umowy z RZI. 3 żołnierzy instruktorów
1 żołnierz do obsługi strzelnicy
bdow WB
Dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 1
im. Zbigniewa Herberta
w Lublinie
Autokar do przewozu uczestników- 1 szt. (około 60
osób)
bdow WB
Prezes Zarządu Wojewódzkiego
Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego w Lublinie
bdow WB
Prezes Zarządu Wojewódzkiego
Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego w Lublinie
Przewodniczący Koła nr 1
Stowarzyszenia Rodzina
Wojskowa
Autokar do przewozu uczestników- 1 szt. (około 40
osób)
Udział delegacji ze szkół współpracujących z WB
i bdow WB. Autokar do przewozu uczestników- 1 szt.
(około 40 osób)
20.10
Użyczenie strzelnicy w kompleksie koszarowym
Lublin
bdow WB przy ul. Kruczkowskiego - na podstawie
Strzelnica bdow WB umowy z RZI
bdow WB
bdow WB
Dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego
im. Wincentego Witosa
w Janowie Lubelskimw Lublinie
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1
im. Władysława Grabskiego
w Lublinie
Prezes Stowarzyszenia (FIA)
Fideles et Instructi Arms Wierni w gotowości pod bronią
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu pamięci i salwa honorowa
Asysta honorowa (35 żołnierzy)
Amunicja ślepa 5, 56 nb "ślepy" - 72 szt.
Autokar do przewozu asysty - 1 szt.
Pojazd OT do przewozu amunicji - 1 szt.
bdow WB
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów 7
Kołobrzeskiego Pułku Piechoty
w Niedżwicy Dużej
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu pamięci i salwa honorowa
23.10
Asysta honorowa (35 żołnierzy)
Lublin
Amunicja ślepa 5, 56 nb "ślepy" - 72 szt.
ul. Spadochroniarzy 5
Autokar do przewozu asysty - 1 szt.
Pojazd OT do przewozu amunicji - 1 szt.
bdow WB
Prezes Zarządu Wojewódzkiego
Związku Zołnierzy Wojska
Polskiego w Lublinie
21.10
Niedżwica Duża
Strona 248
71. rocznica aresztowania
i wywiezienia żołnierzy AK
1971 do sowieckich łagrów nr 270
BOROWICZE i 531
SWIERDŁOWSK
1972 Ćwiczenie taktyczne
1973
Ślubowanie uczniów klas
pierwszych wojskowych
26.10
Lublin
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu pamięci i salwa honorowa
Asysta honorowa (35 żołnierzy)
Amunicja ślepa 5, 56 nb "ślepy" - 72 szt.
Autokar do przewozu asysty - 1 szt.
Pojazd OT do przewozu amunicji - 1 szt.
bdow WB
Związek Sybiraków Oddział
Lublin
Środowisko Borowiczan
bdow WB
Prezes Stowarzyszenia (FIA)
Fideles et Instructi Arms Wierni w gotowości pod bronią
bdow WB
Dyrektor Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 1
im. Zbigniewa Herberta
bdow WB
Dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego
im. Wincentego Witosa
w Janowie Lubelskimw Lublinie
Użyczenie strzelnicy w kompleksie koszarowym
bdow WB przy ul. Kruczkowskiego
3 żołnierzy instruktorów - na podstawie umowy z RZI
1 żołnierz do obsługi strzelnicy
bdow WB
Dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 1
im. Zbigniewa Herberta
w Lublinie
Udostępnienie placu musztry w kompleksie
koszarowym bdow WB przy ul. Kruczkowskiego
2 żołnierzy instruktorów
Poczet sztandarowy bdow WB
Pojazd OT do przewozu instruktorów
bdow WB
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1
im. Władysława Grabskiego
w Lublinie
27.10
Użyczenie przykoszarowego placu ćwiczeń
Lublin
w kompleksie koszarowym bdow WB
Przykoszarowy Plac
przy ul. Kruczkowskiego
Ćwiczeń bdow WB
Orkiestra wojskowa (24 muzyków)
październik
Autokar do przewozu asysty - 1 szt.
(1 dzień)
Pojazd OT - 1 szt.
Lublin
Punkt promocyjny (3 żołnierzy)
Zespół Szkół
Pokaz sprzętu:
Ogólnokształcących - radiostacja HARIS na pojeździe - 1 szt.,
- ZWD 3 - 1 szt.
1974 Strzelania z broni strzeleckiej
Użyczenie strzelnicy w kompleksie koszarowym
bdow WB przy ul. Kruczkowskiego - na podstawie
umowy z RZI
Udostępnienie:
- 5, 56 mm karabinek BERYL - 2 szt.,
październik
- 7, 62 mm kbk AK - 2 szt.,
(1 dzień)
- 5, 6 mm kbks - 5 szt.,
Lublin
- granat obronny F-1 (ćwiczebny) - 2 szt.,
Strzelnica bdow WB
- ręczny granat zaczepny RG 42 (ćwiczebny) - 2 szt.,
- 5, 56 mm amunicja szkolna - 60 szt.;
- 7, 62 mm amunicja szkolna - 60 szt.
3 żołnierzy instruktorów
1 żołnierz do obsługi strzelnicy
1975 Strzelania z broni strzeleckiej
październik
(1 dzień)
Lublin
Strzelnica bdow WB
Zajęcia z musztry indywidualnej
1976 i zespołowej oraz ceremoniału
wojskowego
październik
2 godz. lekcyjne
Lublin
bdow WB lub LO
Strona 249
Szkolenie z budowy broni
1977 i bezpiecznego posługiwania się
bronia
1978 Narodowe Święto Niepodległości
1979 Ćwiczenie taktyczne
1980 Strzelania z broni strzeleckiej
Zajęcia z musztry indywidualnej
1981 i zespołowej oraz ceremoniału
wojskowego
1982
148. rocznica urodzin Marszałka
Jóżefa Piłsudskiego
1983 XXIII Wigilia Poetów i Ułanów
05.11
Lublin
bdow WB
11.11
Lublin
Plac Litewski
24.11
Lublin
Przykoszarowy Plac
Ćwiczeń bdow WB
listopad
(1 dzień)
Lublin
Strzelnica bdow WB
listopad
2 godz. lekcyjne
Lublin
bdow WB lub LO
05.12
Lublin
Plac Litewski
16.12
Lublin
Plac Litewski
Udostępnienie sali do przeprowadzenia zajęć
w kompleksie koszarowym bdow WB przy
ul. Kruczkowskiego - na podstawie umowy z RZI
Udostępnienie broni do przeprowadzenia zajęć:
- km PK - 2 szt.,
- granatnik RPG 7 - 1 szt,
1 żołnierz instruktor
bdow WB
Prezes Stowarzyszenia (FIA)
Fideles et Instructi Arms Wierni w gotowości pod bronią
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu pamięci i salwa honorowa
Asysta honorowa (35 żołnierzy)
Amunicja ślepa 5, 56 nb "ślepy" - 72 szt.
Autokar do przewozu asysty - 1 szt.
Pojazd OT do przewozu amunicji - 1 szt.
Pokaz sprzętu (radiostacja HARIS na pojeździe 1 szt., ZWD 3 - 1 szt., RWŁC - 1 szt., motocykl
YAMAHA 660 - 1 szt.
bdow WB
Wojewoda Lubelski
Prezydent Miasta Lublin
Użyczenie przykoszarowego placu ćwiczeń
w kompleksie koszarowym bdow WB
przy ul. Kruczkowskiego
bdow WB
Prezes Stowarzyszenia (FIA)
Fideles et Instructi Arms Wierni w gotowości pod bronią
Użyczenie strzelnicy w kompleksie koszarowym
bdow WB przy ul. Kruczkowskiego
3 żołnierzy instruktorów
1 żołnierz do obsługi strzelnicy
bdow WB
Dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 1
im. Zbigniewa Herberta
w Lublinie
Udostępnienie placu musztry w kompleksie
koszarowym bdow WB przy ul. Kruczkowskiego
2 żołnierzy instruktorów
Poczet sztandarowy bdow WB
Pojazd OT do przewozu instruktorów
bdow WB
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1
im. Władysława Grabskiego
w Lublinie
bdow WB
Prezes Związku Piłsudczyków
bdow WB
Prezes Fundacja Poetów
i Ułanów pamięci gen.
Bolesława Długoszowskiego
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu pamięci i salwa honorowa
Asysta honorowa (30 żołnierzy)
Amunicja ślepa 5, 56 nb "ślepy" - 72 szt.
Autokar do przewozu asysty - 1 szt.
Pojazd OT do przewozu amunicji - 1 szt.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu pamięci i salwa honorowa
Asysta honorowa (35 żołnierzy)
Amunicja ślepa 5, 56 nb "ślepy" - 72 szt.
Autokar do przewozu asysty - 1 szt.
Pojazd OT do przewozu amunicji - 1 szt.
Strona 250
Szkolenie klas o profilu
mundurowym w ramach
1984 przedmiotu nauczania pierwszej
pomocy medycznej i pomocy
kwalifikowanej
1985 Strzelania z broni strzeleckiej
Zajęcia praktyczne w terenie dla
klas o profilu wojskowym na
1986 temat: "Prowadzenie działań
bojowych przez drp w warunkach
zimowych".
styczeń
(1 dzień)
Lublin
bdow WB lub LO
Zorganizowanie pokazu ratownictwa medycznego
1 żołnierz - ratownik medyczny
2 żołnierzy instruktorów
Pojazd sanitarny IVECO z wyposażeniem - 1 szt.
Pojazd OT do przewozu uczestników pokazu - 1 szt.
grudzień
(1 dzień)
Lublin
Strzelnica bdow WB
Użyczenie strzelnicy w kompleksie koszarowym
bdow WB przy ul. Kruczkowskiego - na podstawie
umowy z RZI. 3 żołnierzy instruktorów
1 żołnierz do obsługi strzelnicy
21. Brygada Strzelców Podhalańskich - Rzeszów
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. Udostępnienie
bazy szkoleniowej OSG Trzcianiec na czas szkolenia
- na podstawie umowy z RZI. W celu zabezpieczenia
zajęć wydzielenie instruktorów (6) oraz
udostępnienie sprzętu do ich przeprowadzenia.
Zapewnienie transportu dla instruktorów i
wyposażenia.
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. W celu
zabezpieczenia zajęć wydzielenie instruktorów (3)
oraz nieodpłatne udostępnienie sprzętu do ich
przeprowadzenia w tym: 5,56 kbs Beryl - 6 szt., 5,56
kbs Beryl (przekrój) - 1 szt., 7,62 km PKM - 2 szt.,
PM-84P - 3 szt., RPG-7 - 1 szt., amunicja szkolna
strzelecka, sale wykładowe do organizacji trzech
punktów nauczania.
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. W celu
zabezpieczenia zajęć wydzielenie instruktorów (3)
oraz nieodpłatne udostępnienie sprzętu do ich
przeprowadzenia w tym: 5,56 kbs Beryl - 6 szt., 5,56
kbs Beryl (przekrój) - 1 szt., 7,62 km PKM - 2 szt.,
PM-84P - 3 szt., RPG-7 - 1 szt., amunicja szkolna
strzelecka. Zapewnienie transportu dla instruktorów i
wyposażenia.
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. W celu
zabezpieczenia zajęć wydzielenie instruktorów (4)
oraz nieodpłatne udostępnienie sprzętu do ich
przeprowadzenia w tym: FOO - 1 szt., MP-5 - 15 szt.,
IPR - 2 szt. Zapewnienie transportu dla instruktorów i
wyposażenia.
styczeń
(1 dzień)
OSG Trzcianiec
Organizacja zajęć na temat:
1987 "Budowa i eksploatacja broni
strzeleckiej".
styczeń
(1 dzień)
Nisko
Organizacja zajęć na temat:
1988 "Budowa i eksploatacja broni
strzeleckiej".
styczeń
(1 dzień)
Stalowa Wola
Organizacja zajęć na temat:
1989 "Obrona przed bronią masowego
rażenia".
styczeń
(1 dzień)
Stalowa Wola
Strona 251
bdow WB
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1
im. Władysława Grabskiego
w Lublinie
bdow WB
Dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 1
im. Zbigniewa Herberta
w Lublinie
5.bsp
(21.BSP)
Przemyśl
RZI Lublin
Zespół Szkół w Birczy
16.bsap
(21.BSP)
Nisko
Zespół Szkół Licealnych
w Leżajsku
16.bsap
(21.BSP)
Nisko
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Stalowej Woli
16.bsap
(21.BSP)
Nisko
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Stalowej Woli
Organizacja zajęć na temat:
"Budowa radiostacji. Ćwiczenia
1990
w wymianie korespondencji
radiowej".
Organizacja zajęć na temat:
"Budowa radiostacji. Ćwiczenia
1991
w wymianie korespondencji
radiowej".
Organizacja zajęć na temat:
1992 "Podstawy walki wręcz w
systemie KRAV MAGA.
XXIV Finał Wielkiej Orkiestry
1993
Świątecznej Pomocy.
Obchody 153. Rocznicy
1994 wybuchu Powstania
Styczniowego.
Obchody 153. Rocznicy
1995 wybuchu Powstania
Styczniowego.
Ćwiczenia przygotowawcze z
broni strzeleckiej. Ćwiczenie
przygotowawcze do strzelania
1996 szkolnego nr 1 z pw – 83.
Ćwiczenie przygotowawcze do
strzelania szkolnego nr 1 z Pm –
84P.
styczeń
(1 dzień)
Jedlicze
styczeń
(1 dzień)
Jarosław
PĆ WANDOŁY
styczeń
(1 dzień)
Przeworsk
styczeń
(1 dzień)
Rzeszów, Jarosław,
Przemyśl, Kłodzko,
Nisko
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. W celu
zabezpieczenia zajęć wydzielenie instruktorów (4)
oraz nieodpłatne udostępnienie sprzętu do ich
przeprowadzenia w tym: radiostacja plecakowa TRC9200 (RRC-9211) - 2 kpl., radiostacja osobista R3501 - 2 kpl., łącznica polowa ŁP-10 - 1 kpl., telefon
polowy - 3 kpl., PKL - 300 m., sale wykładowe do
organizacji trzech punktów nauczania. Zapewnienie
transportu dla instruktorów i wyposażenia.
Koordynacja przeprowadzenia zajęć - na podstawie
umowy z RZI. W celu zabezpieczenia zajęć
wydzielenie instruktorów (4) oraz nieodpłatne
udostępnienie sprzętu do ich przeprowadzenia w
tym: radiostacja plecakowa TRC-9200 (RRC-9211) 2 kpl., radiostacja osobista R-3501 - 2 kpl., łącznica
polowa ŁP-10 - 1 kpl., telefon polowy - 3 kpl., PKL 300 m., sale wykładowe do organizacji trzech
punktów nauczania.
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. W celu
zabezpieczenia zajęć wydzielenie instruktorów (2).
Zapewnienie transportu dla instruktorów.
21.bdow
(21.BSP)
Rzeszów
21.daplot
(21.BSP)
Jarosław
RZI Lublin
21.BSP
Rzeszów
22.01.
Jarosław
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych.
14.das
(21.BSP)
Jarosław
22.01.
Rzeszów
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. Autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
1.bsp
(21.BSP)
Rzeszów
luty
(1 dzień)
LOK Przemyśl
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. W celu
zabezpieczenia zajęć wydzielenie instruktorów (5)
oraz udostępnienie sprzętu do ich przeprowadzenia
w tym: pm-84P – 6 szt., pw-83 – 6 szt., 9 mm x 19
PARA – 400 szt., 9 NB z . z poc. „P” – 300 szt.,
pojazd sanitarny z wyposażeniem, ratownik
medyczny, kierowca pojazdu sanitarnego. Dostęp do
obiektu zabezpiecza JS 2030 Przemyśl. Zapewnienie
transportu dla instruktorów i wyposażenia.
1.bcz
(21.BSP)
Żurawica
Dyrekcja Szkół Kształcenia
Ustawicznego/Liceum
Ogólnokształcące w Rzeszowie
Dyrekcja Zespołu Szkół
Zawodowych/Liceum
w Przeworsku
21.daplot
(21.BSP)
Jarosław
Udostępnienie namiotów, organizacja punktów
promocyjnych, wydzielenie samochodów osobowoterenowych dla wolontariuszy oraz przygotowanie
grochówki (z produktów wnioskodawcy lub odpłatnie).
Strona 252
Liceum Ogólnokształcące w
Jedliczu
34.WOG
Rzeszów
Sztaby WOŚP
Burmistrz Miasta Jarosławia
Orkiestra
Wojskowa wg
decyzji DGW
Podkarpacka Rada ds.
Kombatantów i Osób
Represjonowanych
Jednostka Strzelecka 2030
1997
Bieg uliczny i Ultramaraton
Hrabstwa Kłodzkiego.
luty
(1 dzień)
Duszniki Zdrój
1998
Prelekcja na temat: "Zawód
żołnierz".
styczeń
(1 dzień)
Bożków
1999
Organizacja zajęć na temat:
"Posługiwanie się mapą".
luty
(1 dzień)
Bożków
Przeprowadzenie pogadanki z
uczniami klas o profilu
2000
wojskowym na temat
niewybuchów i niewypałów.
22.bpg
(21.BSP)
Kłodzko
Urząd Miasta Duszniki Zdrój
22.bpg
(21.BSP)
Kłodzko
Zespół Szkół Agroturystycznych
Bożków
22.bpg
(21.BSP)
Kłodzko
Zespół Szkół Agroturystycznych
Bożków
16.bsap
Nisko
21.bdow
(21.BSP)
Rzeszów
Liceum Ogólnokształcące
w Nowym Żmigrodzie
16.bsap
(21.BSP)
Nisko
Zespół Szkół Licealnych
w Leżajsku
21.daplot
(21.BSP)
Jarosław
Dyrekcja Zespołu Szkół
Kształcenia Ustawicznego/ X
LO w Rzeszowie
22.02.
Rzeszów
Prowadzenie działań promocyjnych – stoisko
promocyjne, pokaz indywidualnego wyposażenia
żołnierzy. Pojazd służbowy celem przewiezienia
instruktorów i wyposażenia. Prelekcja nt: "gen. bryg.
Mieczysława BORUTY-SPIECHOWICZA".
21.bdow
(21.BSP)
Rzeszów
Szkoła Podstawowa Nr 17 im.
21. Brygady Strzelców
Podhalańskich w Rzeszowie
marzec
(2 dni)
STARONIWA
Rzeszów
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. Nieodpłatne
udostępnienie bazy szkoleniowej STARONIWA - na
podstawie umowy z RZI. W celu zabezpieczenia
zajęć wydzielenie instruktorów (4) oraz nieodpłatne
udostępnienie sprzętu do ich przeprowadzenia.
Zapewnienie transportu dla instruktorów i
wyposażenia.
21.bdow
(21.BSP)
Rzeszów
luty
(1 dzień)
Nowy Żmigród
Organizacja zajęć na temat:
2001 "Obrona przed bronią masowego
rażenia".
luty
(1 dzień)
Nisko
Organizacja zajęć na temat:
2002 "Powszechna obrona
przeciwlotnicza".
luty
(1 dzień)
Rzeszów
Obchody patrona Szkoły
Podstawowej Nr 17 im. 21.
Brygady Strzelców
2003
Podhalańskich gen. bryg.
Mieczysława BORUTYSPIECHOWICZA.
Przeprowadzenie egzaminu
2004 ogólnowojskowego dla ucznów
klas o profilu wojskowym.
Prowadzenie działań promocyjnych – stoisko
promocyjne, pokaz indywidualnego wyposażenia
żołnierzy w tym pokaz technik linowych. W celu
zabezpieczenia zawodów wydzielenie instruktorów
(4) oraz udostępnienie nagłośnienia. Pojazd
służbowy celem przewiezienia instruktorów i
wyposażenia.
Koordynacja przeprowadzenia prelekcji.
Prowadzenie działań promocyjnych. W celu
zabezpieczenia prelekcji wydzielenie prelegenta (1).
Zapewnienie transportu dla prelegenta.
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. W celu
zabezpieczenia zajęć wydzielenie instruktorów (2)
oraz nieodpłatne udostępnienie sprzętu do ich
przeprowadzenia w tym: busola AK – 15 szt., mapa
1: 50000 z siatką UTM – 15 szt.,GPS – 1 szt.
Pojazd służbowy celem przewiezienia instruktorów i
wyposażenia.
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. W celu
zabezpieczenia zajęć wydzielenie instruktorów (2)
oraz sprzętu do ich przeprowadzenia. Zapewnienie
transportu dla instruktorów i wyposażenia.
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. W celu
zabezpieczenia zajęć wydzielenie instruktorów (4)
oraz nieodpłatne udostępnienie sprzętu do ich
przeprowadzenia w tym: FOO - 1 szt., MP-5 - 15 szt.,
IPR - 2 szt.
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. W celu
zabezpieczenia zawodów wydzielenie instruktorów
(2) oraz nieodpłatne udostępnienie sprzętu do ich
przeprowadzenia.Zapewnienie transportu dla
instruktorów i wyposażenia.
Strona 253
34.WOG Rzeszów
RZI Lublin
Zespół Szkół Technicznych w
Rzeszowie
Organizacja zajęć na temat:
"Organizacja pracy posterunku
2005 obserwacyjnego przez drp w
terenie zajętym przez
przeciwnika".
marzec
(1 dzień)
OSG Trzcianiec
Organizacja zajęć na temat:
2006 "Ogólne zasady prowadzenia
działań taktycznych".
marzec
(1 dzień)
Rzeszów
Organizacja zajęć na temat:
2007 "Działanie żołnierza na polu
walki".
marzec
(1 dzień)
PCT OPTYŃ
2008
Organizacja zajęć na temat:
"Posługiwanie się mapą".
Cykl szkoleń z taktyki i szkolenia
2009 strzeleckiego dla członków
organizacji proobronnych.
2010
Obchody Narodowego Dnia
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
marzec
(1 dzień)
Bożków
marzec
(1 dzień)
OSPWL Dęba
marzec
(1 dzień)
Kłodzko
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. Udostępnienie
bazy szkoleniowej OSG Trzcianiec - na podstawie
umowy z RZI. W celu zabezpieczenia zajęć
wydzielenie instruktorów (2) oraz udostępnienie
sprzętu do ich przeprowadzenia. Zapewnienie
transportu dla instruktorów i wyposażenia.
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. W celu
zabezpieczenia zajęć wydzielenie instruktorów (2)
oraz nieodpłatne udostępnienie sprzętu do ich
przeprowadzenia. Zapewnienie transportu dla
instruktorów i wyposażenia.
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. Udostępnienie
bazy szkoleniowej PCT Optyń - na podstawie umowy
z RZI. W celu zabezpieczenia zajęć wydzielenie
instruktorów (2) oraz udostępnienie sprzętu do ich
przeprowadzenia. Zapewnienie transportu dla
instruktorów i wyposażenia.
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. W celu
zabezpieczenia zajęć wydzielenie instruktorów (2)
oraz udostępnienie sprzętu do ich przeprowadzenia
w tym: busola AK – 15 szt., mapa 1: 50000 z siatką
UTM – 15 szt.,GPS – 1 szt. Zapewnienie transportu
dla instruktorów i wyposażenia.
Zorganizowanie na bazie obiektów szkoleniowych
JW. szkolenia z taktyki oraz szkolenia strzeleckiego na podstawie umowy z RZI. Wydzielenie
instruktorów (6) ze sprzętem niezbędnym do
przeprowadzenia cyklu zajęć. Udostępnienie
obiektów szkoleniowych i strzelnicy do
przeprowadzenia szkolenia, wydzielenie obsługi
strzelnicy i zabezpieczenie medycznego strzelania.
Wydzielenie broni (w dyspozycji instruktorów).
Amunicja do zabezpieczenia zawodów - z limitu DKS
MON - złożono odrębny wniosek. Wydzielenie
środków transportu do przewozu instruktorów ze
sprzętem wojskowym oraz uczestników szkolenia.
Umożliwienie odpłatnego wyżywienia uczestników
szkolenia na bazie stołówki żołnierskiej.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. Autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
Strona 254
5.bsp
(21.BSP)
Przemyśl
RZI Lublin
Dyrekcja Zespołu Kształcenia
Ustawicznego/ X LO
w Rzeszowie
21.daplot
(21.BSP)
Jarosław
5.bsp
(21.BSP)
Przemyśl
RZI Lublin
22.bpg
(21.BSP)
Kłodzko
21.bdow
(21.BSP)
Rzeszów
22.bpg
(21.BSP)
Kłodzko
Zespół Szkół w Birczy
Jednostka Strzelecka 2009
Zespół Szkół Agroturystycznych
Bożków
OSPWL Dęba
33.WOG Nowa
Dęba
Biuro ds. Proobronnych MON
Gmina Miejska Kłodzko
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. W celu
zabezpieczenia zajęć wydzielenie instruktorów (2)
oraz nieodpłatne udostępnienie sprzętu do ich
przeprowadzenia. Zapewnienie transportu dla
instruktorów i wyposażenia.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. Autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych.
21.bdow
(21.BSP)
Rzeszów
Orkiestra
Wojskowa wg
decyzji DGW
Podkarpacka Rada ds.
Kombatantów i Osób
Represjonowanych
16.bsap
(21.BSP)
Nisko
Orkiestra
Wojskowa wg
decyzji DGW
Podkarpacka Rada ds.
Kombatantów i Osób
Represjonowanych
7.03.
Rzeszów
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. Autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
1.bsp
(21.BSP)
Rzeszów
10.03.
Rzeszów
Zorganizowanie pokazu statycznego sprzętu
wojskowego:1 x wóz dowodzenia ZWD 99baT
Honker, 1 x wyrzutnia PPK SPIKE, 1 x 98 mm
moździerz, 1 x samochód ciężarowo-osobowy
wysokiej mobilności SKORPION-3, 1 x pojazd
czterokołowy IPS – SP 8/0,
drużynę z etatowym uzbrojeniem i wyposażeniem.
Wystawienie punktu promocyjnego. Pojazd służbowy
do przewiezienia obsady i wyposażenia punktu
promocyjnego.
1.bsp, 21bdow
(21.BSP)
Rzeszów
2011 Ślubowanie klas mundurowych.
marzec
(1 dzień)
Stalowa Wola
Organizacja zajęć na temat:
2012 "Posługiwanie się mapą w
terenie".
marzec
(1 dzień)
Stalowa Wola
2013
Obchody Narodowego Dnia
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
1.03.
Rzeszów
2014
Obchody Narodowego Dnia
Pamięci "Żołnierzy Wyklętych".
6.03.
Dębica
2015
Obchody Narodowego Dnia
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
1.03.
Jarosław
2016
Obchody 97. Rocznicy śmierci
płk. Leopolda Lisa-Kuli.
Dzień otwarty Szkoły w Zespole
Szkół Energetycznych
2017
"ENERGETYK" im. gen. W.
Sikorskiego w Rzeszowie.
Strona 255
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Stalowej Woli
16.bsap
(21.BSP)
Nisko
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Stalowej Woli
16.bsap
(21.BSP)
Nisko
14.das
(21.BSP)
Jarosław
Burmistrz Miasta Jarosław
Orkiestra
Wojskowa wg
decyzji DGW
Towarzystwo Przyjaciół Związku
Strzeleckiego "Strzelec"
Zespół Szkół Energetycznych
"ENERGETYK" im. gen. W.
Sikorskiego w Rzeszowie
Organizacja zajęć na temat:
2018 "Posługiwanie się mapą w
terenie".
2019
Organizacja zajęć na ściance
wspinaczkowej.
Ogólna budowa podstawowych
min wojsk własnych i armi innych
2020
państw, ich ustawianie i
oznaczanie.
kwiecień
(1 dzień)
PCT OPTYŃ
kwiecień
(1 dzień)
Rzeszów
kwiecień
(1 dzień)
Buszkowiczki
Organizacja zajęć na temat:
"Budowa radiostacji. Ćwiczenia
2021
w wymianie korespondencji
radiowej".
kwiecień
(1 dzień)
Jarosław
PĆ WANDOŁY
Organizacja zajęć na temat:
2022 "Wybór miejsca wykonania
okopu - środki saperskie".
kwiecień
(1 dzień)
Jarosław
PĆ WANDOŁY
Szkolenie dzienno-nocne dla
2023
klas o profilu wojskowym.
kwiecień
(dwa dni)
GOS Staroniwa
Rzeszów
Organizacja zajęć na temat:
2024 "Ogólne zasady prowadzenia
działań taktycznych".
kwiecień
(1 dzień)
OSPWL Dęba
Wręczenie certyfikatów
2025 ukończenia klas o profilu
wojskowym.
kwiecień
(1 dzień)
Nowy Żmigród
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. Nieodpłatne
udostępnienie bazy szkoleniowej PCT OPTYŃ na
czas szkolenia - na podstawie umowy z RZI. W celu
zabezpieczenia zajęć wydzielenie instruktorów (2)
oraz nieodpłatne udostępnienie sprzętu do ich
przeprowadzenia. Zapewnienie transportu dla
instruktorów i wyposażenia.
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. Nieodpłatne
udostępnienie ścianki wspinaczkowej. W celu
zabezpieczenia zajęć wydzielenie instruktorów (4)
oraz nieodpłatne udostępnienie sprzętu do ich
przeprowadzenia. Zapewnienie transportu dla
instruktorów i wyposażenia.
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. W celu
zabezpieczenia zajęć wydzielenie instruktorów (2)
oraz nieodpłatne udostępnienie sprzętu do ich
przeprowadzenia w tym: mina ppanc szkolna TM-62 5 szt.,zestaw minerski 5 kpl., sale wykładowe do
organizacji punktów nauczania.
Koordynacja przeprowadzenia zajęć i udostępnienie
bazy szkoleniowej - na podstawie umowy z RZI. W
celu zabezpieczenia zajęć wydzielenie instruktorów
(4) oraz nieodpłatne udostępnienie sprzętu do ich
przeprowadzenia w tym: radiostacja plecakowa TRC9200 (RRC-9211) - 2 kpl., radiostacja osobista R3501 - 2 kpl., łącznica polowa ŁP-10 - 1 kpl., telefon
polowy - 3 kpl., PKL - 300 m., sale wykładowe do
organizacji trzech punktów nauczania.
Koordynacja przeprowadzenia zajęć i udostępnienie
bazy szkoleniowej - na podstawie umowy z RZI. W
celu zabezpieczenia zajęć wydzielenie instruktorów
(8) oraz udostępnienie sprzętu do ich
przeprowadzenia.
Koordynacja przeprowadzenia zajęć i udostępnienie
bazy szkoleniowej - na podstawie umowy z RZI. W
celu zabezpieczenia zajęć wydzielenie instruktorów
(6) oraz udostępnienie sprzętu do ich
przeprowadzenia. Zapewnienie transportu dla
instruktorów i wyposażenia.
Koordynacja przeprowadzenia zajęć i udostępnienie
bazy szkoleniowej - na podstawie umowy z RZI. W
celu zabezpieczenia zajęć wydzielenie instruktorów
(8) oraz udostępnienie sprzętu do ich
przeprowadzenia.
Koordynacja przeprowadzenia wręczenia
certyfikatów. W celu zabezpieczenia przedsięwzięcia
wydzielenie delegacji (2) oraz transportu do ich
przewiezienia.
Strona 256
5.bsp
(21.BSP)
Przemyśl
21.bdow
(21.BSP)
Rzeszów
Jednostka Strzelecka 2009
21.blog
Rzeszów
1.bcz
(21.BSP)
Żurawica
Zespół Szkół Technicznych
w Rzeszowie
Jednostka Strzelecka 2030
21.daplot
(21.BSP)
Jarosław
RZI Lublin
Dyrekcja Zespołu Szkół
Zawodowych/Liceum
w Przeworsku
21.daplot
(21.BSP)
Jarosław
RZI Lublin
Dyrekcja Zespołu Szkół
Kształcenia Ustawicznego/ X
LO w Rzeszowie
21.bdow
(21.BSP)
Rzeszów
RZI Lublin
Zespół Szkół Technicznych
w Rzeszowie
21.daplot
(21.BSP)
Jarosław
OSPWL Dęba
RZI Lublin
Dyrekcja Zespołu Szkół
Zawodowych/Liceum
w Przeworsku
21.bdow
(21.BSP)
Rzeszów
Liceum Ogólnokształcące
w Nowym Żmigrodzie
2026 Powiatowy Dzień Kombatanta.
kwiecień
(1 dzień)
Dzierżoniów
Piknik mundurowy podcza "Dnia
2027
Otwartej Szkoły".
kwiecień
(1 dzień)
Dukla
2028
Zawody sportowo-obronne
"Sprawni jak żołnierze".
kwiecień
(1 dzień)
Dukla
2029
Prelekcja na temat: " Udział
żołnierzy 21.BSP w misjach".
Organizacja zajęć na temat:
2030 "Organizacja i prowadzenie
obrony przez drp w dzień".
Organizacja zajęć na temat:
2031 "Budowa i zakładanie obozowisk
- bytowanie".
kwiecień
(1 dzień)
Nowy Żmigród
kwiecień
(1 dzień)
OSG Trzcianiec
kwiecień
(1 dzień)
PCT OPTYŃ
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. Autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
Prowadzenie działań promocyjnych – stoisko
promocyjne, pokaz indywidualnego wyposażenia
żołnierzy. Pojazd służbowy celem przewiezienia
instruktorów i wyposażenia.
Przeprowadzenie konkurencji: 1) bieg na orientację
w kompleksie leśnym, skierowanie instruktora BnO
(1), 2) pierwsza pomoc przedmedyczna (RKO,
pozycja bezpieczna), skierowanie ratownika
medycznego (1), fantom medyczny 1 szt. z
osprzętem 3) rzut atrapą granatu RG-42 do celu,
skierowanie instruktorów (1), atrapa granatu RG-42 –
4 szt. 4) test sprawnościowy, skierowanie
instruktorów (1). Zapewnienie transportu dla
instruktorów i wyposażenia.
Koordynacja przeprowadzenia prelekcji. W celu
zabezpieczenia prelekcji wydzielenie prelegenta (1).
Zapewnienie transportu dla prelegenta.
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. Udostępnienie
bazy szkoleniowej OSG Trzcianiec na czas szkolenia
- na podstawie umowy z RZI. W celu zabezpieczenia
zajęć wydzielenie instruktorów (2) oraz
udostępnienie sprzętu do ich przeprowadzenia.
Zapewnienie transportu dla instruktorów i
wyposażenia.
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. Nieodpłatne
udostępnienie bazy szkoleniowej PCT OPTYŃ na
czas szkolenia - na podstawie umowy z RZI. W celu
zabezpieczenia zajęć wydzielenie instruktorów (2)
oraz nieodpłatne udostępnienie sprzętu do ich
przeprowadzenia. Zapewnienie transportu dla
instruktorów i wyposażenia.
Strona 257
22.bpg
(21.BSP)
Kłodzko
Starostwo Powiatowe
w Dzierżoniowie
21.blog
(21.BSP)
Rzeszów
Zespół Szkół Nr 2 w Dukli
21.blog
(21.BSP)
Rzeszów
Zespół Szkół Nr 2 w Dukli
21.bdow
(21.BSP)
Rzeszów
Liceum Ogólnokształcące
w Nowym Żmigrodzie
5.bsp
(21.BSP)
Przemyśl
RZI Lublin
Zespół Szkół w Birczy
5.bsp
(21.BSP)
Przemyśl
RZI Lublin
Jednostka Strzelecka 2009
Organizacja i przeprowadzenie
2032 obozu szkoleniowego dla JS
2021.
Organizacja i przeprowadzenie
rejonowych zawodów sportowo2033
obronnych „Sprawni jak
żołnierze”.
2034
Obchody 76. rocznicy zbrodni
katyńskiej.
Obchody 71. rocznicy
2035 forsowania Nysy Łużyckiej przez
9 i 10 DP II Armii WP.
2036
Obchody 71. rocznica
zniszczenia Borownicy.
kwiecień
(3 dni)
OSG Trzcianiec
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. Udostępnienie
bazy szkoleniowej OSG Trzcianiec na czas
szkolenia, użyczenie pomieszczeń (4 izby żołnierskie
dla uczniów, węzeł sanitarny, sala wykładowa,
stołówka - 20 uczestników obozu - dwie doby - na
podstawie umowy z RZI). W celu zabezpieczenia
zajęć wydzielenie instruktorów (4) i kucharza oraz
udostępnienie sprzętu do ich przeprowadzenia w
tym: 5,56 kbs „Beryl” wz. 96 - 6 szt., 7,62 mm km PK
- 2 szt.,urządzenia szkolno-treningowego
„CZANTORIA”, amunicja ślepa: 5,56 nb "ślepy" 2000
szt., 7,62 nb kb „ślepy” - 1000 szt. Zapewnienie
transportu dla instruktorów i wyposażenia.
1.bsp
(21.BSP)
Rzeszów
kwiecień
(dwa dni)
Rzeszów, Krosno,
Przemyśl
Przeprowadzenie konkurencji: 1) bieg na orientację
w kompleksie leśnym, skierowanie instruktora BnO, 4
żołnierzy, Honker 1szt., namiot NS-10 1 szt. 2)
pierwsza pomoc przedmedyczna (RKO, pozycja
bezpieczna), skierowanie ratowników medycznych
(2), fantom medyczny 1 szt. z osprzętem 3) rzut
atrapą granatu RG-42 do celu, skierowanie
instruktorów (2), atrapa granatu RG-42 – 4 szt. 4)
test sprawnościowy, skierowanie instruktorów (2).
Zapewnienie transportu dla instruktorów i
wyposażenia.
21.bdow
1.bsp
21.blog
Rzeszów
5.bsp
Przemyśl
(21BSP)
Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie
11.04.
Jarosław
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych.
14.das
(21.BSP)
Jarosław
Archiprezbiter Jarosławski
Parafii pw. Chrystusa Króla w
Jarosławiu
16.04.
Rzeszów
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. Autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
21.bdow
(21.BSP)
Rzeszów
Orkiestra
Wojskowa wg
decyzji DGW
Podkarpacka Rada ds.
Kombatantów i Osób
Represjonowanych
17.04.
Borownica
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. Autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
5.bsp
(21.BSP)
Przemyśl
Orkiestra
Wojskowa wg
decyzji DGW
Podkarpacka Rada ds.
Kombatantów i Osób
Represjonowanych
Strona 258
RZI Lublin
Stowarzyszenie Pasjonatów
Piechoty Górskiej „BIELIK”
Obchody 71. Rocznicy śmierci
kpt. Stanisława Betleja 2037
Dowódcy 3/27.Pułku Piechoty
10.SDP.
2038
„Zlot Gwiaździsty Śladami
Przeszłości”.
24.04.
Jedlicze
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
5.bsp
(21.BSP)
Przemyśl
24.04.
Jarosław
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych.
14.das
(21.BSP)
Jarosław
Organizacja i przeprowadzenie
2039 obozu szkoleniowego dla JS
2021.
24-26.04.
OSG Trzcianiec
Organizacja zajęć na temat:
"Budowa radiostacji. Ćwiczenia
2040
w wymianie korespondencji
radiowej".
maj
(1 dzień)
Stalowa Wola
2041
Piknik integracyjny klas o profilu
wojskowym.
maj
(1 dzień)
Stalowa Wola
2042 Piknik rodzinny "Mama, Ty i Ja".
maj
(1 dzień)
Janów Lubelski
Organizacja zajęć na temat:
2043 "Ogólne zasady prowadzenia
działań taktycznych".
maj
(1 dzień)
OSPWL Dęba
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. Udostępnienie
bazy szkoleniowej OSG Trzcianiec na czas
szkolenia, użyczenie pomieszczeń (12 izb
żołnierskich dla uczniów, węzeł sanitarny, sala
wykładowa, stołówka - 150 uczestników obozu - dwie
doby - na podstawie umowy z RZI). W celu
zabezpieczenia zajęć wydzielenie instruktorów (4) i
kucharzy (2) oraz udostępnienie sprzętu do ich
przeprowadzenia w tym: 5,56 kbs „Beryl” wz. 96 - 6
szt., 7,62 mm km PK - 2 szt.,urządzenia szkolnotreningowego „CZANTORIA”, amunicja ślepa: 5,56
nb "ślepy" 2000 szt., 7,62 nb kb „ślepy” - 1000 szt.
Zapewnienie transportu dla instruktorów i
wyposażenia.
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. W celu
zabezpieczenia zajęć wydzielenie instruktorów (2)
oraz nieodpłatne udostępnienie sprzętu do ich
przeprowadzenia w tym: radiostacja plecakowa TRC9200 (RRC-9211) - 2 kpl., radiostacja osobista R3501 - 2 kpl., łącznica polowa ŁP-10 - 1 kpl., telefon
polowy - 3 kpl., PKL - 300 m. Zapewnienie transportu
dla instruktorów i wyposażenia.
Prowadzenie działań promocyjnych – stoisko
promocyjne, pokaz indywidualnego wyposażenia
żołnierzy. Pojazd służbowy do przewiezienia obsady
i wyposażenia punktu promocyjnego.
Prowadzenie działań promocyjnych – stoisko
promocyjne, pokaz indywidualnego wyposażenia
żołnierzy. Pojazd służbowy do przewiezienia obsady
i wyposażenia punktu promocyjnego.
Koordynacja przeprowadzenia zajęć i udostępnienie
bazy szkoleniowej - na podstawie umowy z RZI. W
celu zabezpieczenia zajęć wydzielenie instruktorów
(8) oraz udostępnienie sprzętu do ich
przeprowadzenia.
Strona 259
1.bsp
(21.BSP)
Rzeszów
Orkiestra
Wojskowa wg
decyzji DGW
Podkarpacka Rada ds.
Kombatantów i Osób
Represjonowanych
Burmistrz Miasta Jarosław
RZI Lublin
Towarzystwo Przyjaciół ZS
„Strzelec” w Rzeszowie
16.bsap
(21.BSP)
Nisko
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Stalowej Woli
16.bsap
(21.BSP)
Nisko
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Stalowej Woli
16.bsap
(21.BSP)
Nisko
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Janowie Lubelskim
21.daplot
(21.BSP)
Jarosław
OSPWL Dęba
RZI Lublin
Dyrekcja Zespołu Szkół
Kształcenia Ustawicznego/ X
LO w Rzeszowie
2044
Powiatowe Zawody Sportowo
Obronne.
maj
(1 dzień)
Świdnica
Organizacja zajęć na temat:
2045 "Budowa i zakładanie obozowisk
- bytowanie".
maj
(dwa dni)
GOS Staroniwa
Rzeszów
2046 20 rocznica wręczenia sztandaru.
maj
(1 dzień)
Żurawica
Organizacja zajęć na temat:
2047 "Bytowanie w warunkach
bojowych".
2048
2049
Obchody Dnia Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej.
Obchody Dnia Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej.
maj
(1 dzień)
OSG Trzcianiec
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. W celu
zabezpieczenia zajęć wydzielenie instruktorów (6)
oraz nieodpłatne udostępnienie sprzętu do ich
przeprowadzeniaOrganizacja punktów
szkoleniowych w zawodach: pokonywanie terenu z
użyciem technik linowych, ewakuacja rannego z pola
walki, strzelanie z wykorzystaniem trenażerów.
Zapewnienie transportu dla instruktorów i
wyposażenia.
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. W celu
zabezpieczenia zajęć wydzielenie instruktorów (6)
oraz nieodpłatne udostępnienie sprzętu do ich
przeprowadzenia.
Prowadzenie działań promocyjnych – stoisko
promocyjne. Statyczny pokaz sprzętu i wyposażenia
będącego na wyposażeniu batalionu czołgów: czołg
T-72, - 1szt., WZT -3, BRDM- 2, - 1szt., wóz
dowodzenia MTLB - 1szt., ISP POLARIS Quad
wojskowy – 1szt.,kuchnia polowa KPŻ170 - 1szt,
Jelcz 442 - 1szt., - namiot NS - 6szt. Pokaz
indywidualnego wyposażenia żołnierzy: 5,56 kbs
Beryl – 1 szt., 5,56 kbs mini Beryl - 1 szt., 7,62 km
PKM – 1 szt., PM 84P – 1 szt., RPG 7 – 1 szt., UKM
2000 – 1szt., pistolet P-83.
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. Udostępnienie
bazy szkoleniowej OSG Trzcianiec na czas szkolenia
- na podstawie umowy z RZI. W celu zabezpieczenia
zajęć wydzielenie instruktorów (2) oraz
udostępnienie sprzętu do ich przeprowadzenia.
Zapewnienie transportu dla instruktorów i
wyposażenia.
22.bpg
(21.BSP)
Kłodzko
ZS Nr 3 w Świdnicy
21.bdow
(21.BSP)
Rzeszów
Zespół Szkół Technicznych
w Rzeszowie
1.bcz
(21.BSP)
Żurawica
Dowódca 1bcz
5.bsp
(21.BSP)
Przemyśl
RZI Lublin
Zespół Szkół w Birczy
02.05.
Jarosław
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych.
14.das
(21.BSP)
Jarosław
Burmistrz Miasta Jarosławia
02.05.
Przemyśl
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. Autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
5.bsp
(21.BSP)
Przemyśl
Urząd Miasta Przemyśla
Strona 260
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
Obchody Dnia Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej.
Obchody Dnia Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej.
Obchody Dnia Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej.
Obchody Święta Narodowego
3 Maja.
Obchody Święta Narodowego
3 Maja.
Obchody Święta Narodowego
3 Maja.
Obchody Święta Narodowego
3 Maja.
02.05.
Rzeszów
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. Autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
1.bsp
(21.BSP)
Rzeszów
Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski
Urząd Miasta Rzeszowa
02.05.
Kłodzko
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. Autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
22.bpg
(21.BSP)
Kłodzko
Gmina Miejska Kłodzko
02.05.
Brzozów
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. Autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
21.blog
(21.BSP)
Rzeszów
03.05.
Rzeszów
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
1.bsp
(21.BSP)
Rzeszów
03.05.
Przemyśl
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
5.bsp
(21.BSP)
Przemyśl
Urząd Miasta Przemyśla
03.05.
Żurawica
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych.
1.bcz
(21.BSP)
Żurawica
Urząd Gminy Żurawica
03.05.
Jarosław
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych.
14.das
(21.BSP)
Jarosław
Urząd Miasta Jarosławia
Strona 261
Starosta Brzozowski
WKU Rzeszów
Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski
Urząd Miasta Rzeszowa
2057
Obchody Święta Narodowego
3 Maja.
2058 Międzyszkolny turniej piłki nożnej.
03.05.
Strzyżów
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. Autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
21.daplot
(21.BSP)
Jarosław
03.05.
Strzyżów
Udostępnienie stadionu "Podhalańczyk" wraz z
zapleczem socjalnym (na podstawie umowy z RZI).
21.blog
(21.BSP)
Rzeszów
22.bpg
(21.BSP)
Kłodzko
Starosta Kłodzki, Burmistrz
Miasta Kłodzko,
Dyrektor KCKSiR
Starosta Bieszczadzki
Urząd Miasta i Gminy Stzryżów
RZI Lublin
Szkoła Podstawowa Nr 3.
2059
Obchody Święta Narodowego
3 Maja.
03.05.
Kłodzko
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. Autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
2060
Obchody Święta Narodowego
3 Maja.
03.05.
Ustrzyki Dolne
Wystawienie posterunku honorowego (4). Transport
do przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
5.bsp
(21.BSP)
Przemyśl
08.05.
Rzeszów
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. Autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
1.bsp
(21.BSP)
Rzeszów
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. Autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
22.bpg
(21.BSP)
Kłodzko
Stowarzyszenie Karpatczyków
Obchody 71. rocznicy
2061 zakończenia II wojny światowej
w Europie.
Orkiestra
Wojskowa wg
decyzji DGW
Podkarpacka Rada ds.
Kombatantów i Osób
Represjonowanych
2062
Obchody powstania 3. Dywizji
Strzelców Karpackich.
maj
(1 dzień)
Nysa
2063
Obchody dnia Miejskiego
Zespołu Szkół z Nowej Rudy.
maj
(1 dzień)
Nowa Ruda
Wydzielenie delegacji (3) na obchody. Pojazd
służbowy celem przewiezienia delegacji.
22.bpg
(21.BSP)
Kłodzko
Miejski Zespół Szkół Nowa Ruda
maj
(1 dzień)
Dzierżoniów
Wystawienie punktu promocyjnego, pokaz
indywidualnego wyposażenia żołnierzy. Pojazd
służbowy celem przewiezienia instruktorów
i wyposażenia.
22.bpg
(21.BSP)
Kłodzko
Starostwo Powiatowe
w Dzierżoniowie
Powiatowy Dzień Organizacji
2064 Pozarządowych "NGO - to jest
to".
Strona 262
Przygotowanie reprezentacji
województwa do udziału w finale
2065
ogólnopolskim zawodów
„Sprawni jak żołnierze”.
maj
(1 dzień)
miejsce treningu
1). Przeprowadzenie konkurencji biegu na orientację
w kompleksie leśnym. Skierowanie instruktora BnO,
4 żołnierzy, Honker 1szt., namiot NS-10 1 szt. 2).
Przeprowadzenie konkurencji pierwsza pomoc
przedmedyczna (RKO, pozycja bezpieczna).
Skierowanie ratowników medycznych (2), fantom
medyczny 1 szt. i osprzęt do niego. 3).
Przeprowadzenie konkurencji rzut atrapą granatu
RG-42 do celu. Skierowanie instruktorów (2), atrapa
granatu RG-42 – 4 szt. 4). Przeprowadzenie
konkurencji test sprawnościowy. Skierowanie
instruktorów (2). Pojazd służbowy celem
przewiezienia instruktorów i wyposażenia.
1). Przeprowadzenie konkurencji biegu na orientację
w kompleksie leśnym. Skierowanie instruktora BnO,
4 żołnierzy, Honker 1szt., namiot NS-10 1 szt. 2).
Przeprowadzenie konkurencji pierwsza pomoc
przedmedyczna (RKO, pozycja bezpieczna).
Skierowanie ratowników medycznych (2), fantom
medyczny 1 szt. i osprzęt do niego. 3).
Przeprowadzenie konkurencji rzut atrapą granatu
RG-42 do celu. Skierowanie instruktorów (2), atrapa
granatu RG-42 – 4 szt. 4). Przeprowadzenie
konkurencji test sprawnościowy. Skierowanie
instruktorów (2). 5). Przeprowadzenie konkurencji
strzelania sportowego z karabinka pneumatycznego
(lub Kbks). Skierowanie instruktorów (2). Pojazd
służbowy celem przewiezienia instruktorów i
wyposażenia.
Organizacja i przeprowadzenie
wojewódzkich zawodów
2066
sportowo- obronnych „Sprawni
jak żołnierze”.
maj
(1 dzień)
miejsce finału
VI. Turniej - Przegląd Musztry
2067
Pododdziałów ZS "Strzelec".
13 maja
Rzeszów
Oddelegowanie przedstawiciela 21.BSP do pracy w
komisji do przeglądu. Pokaz musztry paradnej z
bronią (drużyna).
maj
(1 dzień)
Laszki
Zorganizowanie pokazu statycznego sprzętu
wojskowego: 2 x samochód ciężarowo-osobowy
wysokiej mobilności SKORPION-3, 2 x wóz
dowodzenia ZWD 99baT Honker, 1 x sanitarka.
Wystawienie punktu promocyjnego. Pojazd służbowy
do przewiezienia obsady i wyposażenia punktu
promocyjnego.
2068 Piknik Lotniczy.
Strona 263
21.bdow
1.bsp
21.blog
Rzeszów
5.bsp Przemyśl
(21.BSP)
WSzW Rzeszów
Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie
21.bdow
1.bsp
21.blog
Rzeszów
5.bsp Przemyśl
(21.BSP)
WSzW Rzeszów
Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie
Orkiestra
Wojskowa wg
decyzji DGW,
WSzW Rzeszów
Towarzystwo Przyjaciół ZS
„Strzelec” w Rzeszowie
21.blog
14.das
(21.BSP)
Jarosław
Gmina Laszki
2069 "Ogólnopolska Noc Muzeów".
2070
Obchody 72. rocznicy
rozpoczęcia „Akcji Burza”.
maj
(1 dzień)
Przemyśl
Zorganizowanie pokazu statycznego sprzętu
wojskowego: 1 x BRDM - 2B Żbik, 1 x wyrzutnia PPK
SPIKE, 1 x 98 mm moździerz, 1 x samochód
ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności SKORPION3, drużynę z etatowym uzbrojeniem i wyposażeniem.
Wystawienie punktu promocyjnego. Pojazd służbowy
do przewiezienia obsady i wyposażenia punktu
promocyjnego.
5.bsp
(21.BSP)
Przemyśl
17.05.
Rzeszów
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. Autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
1.bsp
(21.BSP)
Rzeszów
Ćwiczenia przygotowawcze z
broni strzeleckiej. Ćwiczenie
przygotowawcze do strzelania
2071 szkolnego nr 1 z pw – 83.
Ćwiczenie przygotowawcze do
strzelania szkolnego nr 1 z Pm –
84P.
maj
(1 dzień)
LOK
Przemyśl
2072
Święto 1. Pułku Strzelców
Podhalańskich.
23.05.
Nowy Sącz
2073
Święto 21. Brygady Strzelców
Podhalańskich.
maj
(1 dzień)
Rzeszów
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. W celu
zabezpieczenia zajęć wydzielenie instruktorów (5)
oraz sprzętu do ich przeprowadzenia w tym: pm-84P
– 6 szt., pw-83 – 6 szt., 9 mm x 19 PARA – 400 szt.,
9 NB z . z poc. „P” – 300 szt., pojazd sanitarny z
wyposażeniem, ratownik medyczny, kierowca
pojazdu sanitarnego. Dostęp do obiektu zabezpiecza
JS 2030 Przemyśl. Zapewnienie transportu dla
instruktorów i wyposażenia.
Zorganizowanie pokazu statycznego sprzętu
wojskowego: 1 x wyrzutnia PPK SPIKE, 1 x BWP - 1,
1 x samochód ciężarowo-osobowy wysokiej
mobilności SKORPION-3, 1 x pojazd czterokołowy
IPS – SP 8/0, drużynę z etatowym uzbrojeniem i
wyposażeniem. Wystawienie punktu promocyjnego.
Pojazd służbowy do przewiezienia obsady i
wyposażenia punktu promocyjnego.
Zorganizowanie pokazu statycznego sprzętu
wojskowego: 1 x BRDM - 2B Żbik, 1 x wóz
dowodzenia ZWD 99baT Honker, 1 x haubica
samobieżna 122mm 2S-1 na podwoziu
gąsienicowym, 2 x zestaw przeciwlotniczy ZU-23-2S
na Star 266, 1 x wyrzutnia PPK SPIKE, 1 x 98 mm
moździerz, 1 x BWP - 1, 1 x samochód ciężarowoosobowy wysokiej mobilności SKORPION-3, 1 x
pojazd czterokołowy IPS – SP 8/0, drużynę z
etatowym uzbrojeniem i wyposażeniem. Wystawienie
punktu promocyjnego. Pojazd służbowy do
przewiezienia obsady i wyposażenia punktu
promocyjnego. Autokar do przewiezienia wojskowej
asysty honorowej.
Strona 264
Muzeum Narodowe Ziemi
Przemyskiej
Orkiestra
Wojskowa wg
decyzji DGW
Podkarpacka Rada ds.
Kombatantów i Osób
Represjonowanych
1.bcz
(21.BSP)
Żurawica
Jednostka Strzelecka 2030
Przemyśl
1.bsp
(21.BSP)
Rzeszów
Stowarzyszenie Miłośników
Historii Ożywionej
Nowy Sącz
JW. 21BSP
WKU Rzeszów
Dowódca 21BSP,
Stowarzyszenie Honorowych
Podhalańczyków
Święto Szkoły Podstawowej Nr
2074 17 im. 21. Brygady Strzelców
Podhalańskich.
Organizacja zajęć na temat:
2075 "Prowadzenie rozpoznania przez
drp w dzień i w nocy".
2076
Organizacja zajęć na temat:
"Posługiwanie się mapą".
2077 Dni Gminy Żurawica.
2078
15. Wielki Piknik Charytatywny
"Wakacje bez barier".
2079 Uroczystość 35-lecia ZŻWP.
czerwiec
(1 dzień)
Rzeszów
czerwiec
(1 dzień)
OSG Trzcianiec
czerwiec
(1 dzień)
Przemyśl
czerwiec
(1 dzień)
Przemyśl
czerwiec
(1 dzień)
Przemyśl
czerwiec
(1 dzień)
Przemyśl
Prowadzenie działań promocyjnych – stoisko
promocyjne, pokaz indywidualnego wyposażenia
żołnierzy. Pojazd służbowy celem przewiezienia
prelegantów oraz obsady i wyposażenia punktu
promocyjnego. Prelekcja nt: "21. Brygady Strzelców
Podhalańskich".
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. Udostępnienie
bazy szkoleniowej OSG Trzcianiec na czas
szkolenia. W celu zabezpieczenia zajęć wydzielenie
instruktorów (2) oraz udostępnienie sprzętu do ich
przeprowadzenia. Zapewnienie transportu dla
instruktorów i wyposażenia.
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. W celu
zabezpieczenia zajęć wydzielenie instruktorów (2)
oraz nieodpłatne udostępnienie sprzętu do ich
przeprowadzenia w tym: busola AK – 15 szt., mapa
1: 50000 z siatką UTM – 15 szt.,GPS – 1 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych – stoisko
promocyjne. Statyczny pokaz sprzętu i wyposażenia
będącego na wyposażeniu batalionu czołgów: BRDM2, - 1szt., wóz dowodzenia MTLB - 1szt., ISP
POLARIS Quad wojskowy – 1szt.,kuchnia polowa
KPŻ170 - 1szt, Jelcz 442 - 1szt., - namiot NS - 6szt.
Pokaz indywidualnego wyposażenia żołnierzy: 5,56
kbs Beryl – 1 szt., 5,56 kbs mini Beryl - 1 szt., 7,62
km PKM – 1 szt., PM 84P – 1 szt., RPG 7 – 1 szt.,
UKM 2000 – 1szt., pistolet P-83.
Prowadzenie działań promocyjnych – stoisko
promocyjne. Statyczny pokaz sprzętu i wyposażenia
będącego na wyposażeniu batalionu czołgów: czołg
T-72, - 1szt., WZT -3, BRDM- 2, - 1szt., wóz
dowodzenia MTLB - 1szt., ISP POLARIS Quad
wojskowy – 1szt.,kuchnia polowa KPŻ170 - 1szt,
Jelcz 442 - 1szt., - namiot NS - 6szt. Pokaz
indywidualnego wyposażenia żołnierzy: 5,56 kbs
Beryl – 1 szt., 5,56 kbs mini Beryl - 1 szt., 7,62 km
PKM – 1 szt., PM 84P – 1 szt., RPG 7 – 1 szt., UKM
2000 – 1szt., pistolet P-83.
Oprawa artystyczna: zespoły wokalno-artystyczne z
klubu 5.bsp (2+12). Pojazd służbowy do
przewiezienia zespołów wokalno-artystycznych
odpłatne ugotowanie grochówki.
Strona 265
1.bsp
(21.BSP)
Rzeszów
Szkoła Podstawowa Nr 17 im.
21. Brygady Strzelców
Podhalańskich w Rzeszowie
5.bsp
(21.BSP)
Przemyśl
Zespół Szkół w Birczy
5.bsp
(21.BSP)
Przemyśl
Jednostka Strzelecka 2009
1.bcz
(21.BSP)
Żurawica
Urząd Gminy Żurawica
1.bcz
(21.BSP)
Żurawica
Fundacja Życia Podkarpackiego
"Podaruj dzieciom radość"
5.bsp
(21.BSP)
Przemyśl
Zarząd Rejonowy Związku
Żołnierzy WP w Przemyślu
2080
Piknik rodzinny w gminie
Krasiczyn.
Organizacja zajęć na temat:
2081 "Prowadzenie rozpoznania przez
drp w dzień".
2082 Święto Fajki.
2083 Maraton Benedyktyński.
Organizacja zajęć na temat:
2084 "Podstawy walki wręcz w
systemie KRAV MAGA.
2085 "Dni Pobitna".
2086
Obóz szkoleniowy dla klas o
profilu wojskowym.
czerwiec
(1 dzień)
Krasiczyn
Prowadzenie działań promocyjnych – stoisko
promocyjne. Statyczny pokaz sprzętu i wyposażenia
będącego na wyposażeniu batalionu czołgów: BRDM2, - 1szt., wóz dowodzenia MTLB - 1szt., ISP
POLARIS Quad wojskowy – 1szt.,kuchnia polowa
KPŻ170 - 1szt, Jelcz 442 - 1szt., - namiot NS - 6szt.
Pokaz indywidualnego wyposażenia żołnierzy: 5,56
kbs Beryl – 1 szt., 5,56 kbs mini Beryl - 1 szt., 7,62
km PKM – 1 szt., PM 84P – 1 szt., RPG 7 – 1 szt.,
UKM 2000 – 1szt., pistolet P-83.
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. Nieodpłatne
udostępnienie bazy szkoleniowej PCT OPTYŃ na
czerwiec
czas szkolenia. W celu zabezpieczenia zajęć
(1 dzień)
wydzielenie instruktorów (2) oraz nieodpłatne
PCT OPTYŃ
udostępnienie sprzętu do ich przeprowadzenia.
Zapewnienie transportu dla instruktorów i
wyposażenia.
Zorganizowanie pokazu statycznego sprzętu
wojskowego: BWP1 - 1 szt., BRDM - 2 szt.,
czerwiec
możdzież 98 mm - 1 szt., PPK SPIKE - 1 szt.
(1 dzień)
Odpłatne ugotowanie grochówki. Wystawienie
Przemyśl
punktu promocyjnego. Pojazd służbowy do
przewiezienia obsady i wyposażenia punktu
promocyjnego.
czerwiec
Wydzielenie żołnierzy (20) regulacji ruchu do
(1 dzień)
zabezpieczenia trasy biegu. Pojazd służbowy do
Przemyśl / Jarosław przewozu żołnierzy.
czerwiec
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. W celu
(1 dzień)
zabezpieczenia zajęć wydzielenie instruktorów (2).
Radawa
Zapewnienie transportu dla instruktorów.
Wystawienie punktu promocyjnego, pokaz
czerwiec
indywidualnego wyposażenia żołnierzy. Pojazd
(1 dzień)
służbowy celem przewiezienia instruktorów i
Rzeszów
wyposażenia.
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. Skierowanie
instruktorów (3) i kucharza (1). Udostępnienie bazy
szkoleniowej OSG Trzcianiec, użyczenie
pomieszczeń (2 izby żołnierskie dla uczniów, węzeł
czerwiec
sanitarny, sala wykładowa, stołówka - 25
(pięć dni)
uczestników obozu - cztery doby - na podstawie
OSG Trzcianiec
umowy z RZI), broni do zajęć, laserowe urządzenie
szkolno-treningowe „CZANTORIA”. Zabezpieczenie
amunicji: 5, 56 nb ślepy x 3000 szt. Pojazd służbowy
celem przewiezienia instruktorów i zabezpieczenia
materiałowego szkolenia.
Strona 266
1.bcz
(21.BSP)
Żurawica
Urząd Gminy w Krasiczynie
5.bsp
(21.BSP)
Przemyśl
Jednostka Strzelecka 2009
5.bsp
(21.BSP)
Przemyśl
34.WOG
Rzeszów
5.bsp
(21.BSP)
Przemyśl
21.daplot
(21.BSP)
Jarosław
Ośrodek Kultury i Formacji
Chrześcijańskiej w Jarosławiu
Dyrekcja Zespołu Szkół
Zawodowych/Liceum
w Przeworsku
1.bsp
(21.BSP)
Rzeszów
21.blog
(21.BSP)
Rzeszów
Przemyski Klub Fajki
Rada Osiedla Pobitno
RZI Lublin
Zespół Szkół Nr 2 w Dukli
Obóz szkoleniowy dla klas o
profilu wojskowym.
czerwiec
(pięć dni)
OSG Trzcianiec
Szkolenie dzienno-nocne dla
2088
klas o profilu wojskowym.
czerwiec
(dwa dni)
GOS Staroniwa
Rzeszów
2087
Wrocławska Prezentacja Grup
Rekonstrukcji Historycznej i
2089
Pojazdów Militarnych - "REKON
2016".
4-5.06.
Wrocław
I mistrzostwa w strzelaniu z
pistoletu wojskowego członków
2090
Federacji Stowarzyszeń Służb
Mundurowych.
11.06.
Bór k. Rzeszowa
2091 „Militariada 2016”.
18-19.06.
Nowa Dęba
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. Skierowanie
instruktorów (3) i kucharza (1). Udostępnienie bazy
szkoleniowej OSG Trzcianiec, użyczenie
pomieszczeń (2 izby żołnierskie dla uczniów, węzeł
sanitarny, sala wykładowa, stołówka - 25
uczestników obozu - cztery doby - na podstawie
umowy z RZI), broni do zajęć, laserowe urządzenie
szkolno-treningowe „CZANTORIA”. Zabezpieczenie
amunicji: 5, 56 nb ślepy x 3000 szt. Pojazd służbowy
celem przewiezienia instruktorów i zabezpieczenia
materiałowego szkolenia.
Koordynacja przeprowadzenia zajęć i udostępnienie
bazy szkoleniowej - na podstawie umowy z RZI. W
celu zabezpieczenia zajęć wydzielenie instruktorów
(6) oraz udostępnienie sprzętu do ich
przeprowadzenia. Zapewnienie transportu dla
instruktorów i wyposażenia.
Prowadzenie działań promocyjnych – stoisko
promocyjne, pokaz indywidualnego wyposażenia
żołnierzy. Pojazd służbowy do przewiezienia obsady
i wyposażenia punktu promocyjnego.
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. W celu
zabezpieczenia zajęć wydzielenie instruktorów (5)
oraz udostępnienie sprzętu do ich przeprowadzenia
w tym: pw-83 – 6 szt., 9 mm x 19 PARA – 400 szt., 9
NB z . z poc. „P” – 300 szt., pojazd sanitarny z
wyposażeniem, ratownik medyczny, kierowca
pojazdu sanitarnego.
Prowadzenie działań promocyjnych – stoisko
promocyjne, pokaz indywidualnego wyposażenia
żołnierzy. Zorganizowanie pokazu statycznego
sprzętu wojskowego: BWP-1 szt., T-72-1 szt., PT-911 szt., BRDM-1 szt., Skorpion-1 szt., ZWD 99baT
Honker-1 szt., wyrzutnia PPK SPIKE-1 szt.,
sanitarka-1 szt. Dynamiczny pokaz działania plutonu
rozpoznawczego. Przeprowadzenie konkurencji
biegu na orientację w kompleksie leśnym.
Skierowanie instruktorów(4) BnO, namiot NS-10-1
szt. Przeprowadzenie konkurencji rzutu granatem
(atrapa). Przeprowadzenie konkurencji
sprawnościowej. Przeprowadzenie konkurencji
strzelania sportowego na strzelnicy sportowej LOK
Nowa Dęba. Skierowanie instruktorów (8). Pojazdy
służbowe celem przewiezienia obsady i wyposażenia
punktu promocyjnego i instruktorów.
Strona 267
1.bsp
(21.BSP)
Rzeszów
RZI Lublin
Zespół Szkół Nr 2
w Łańcucie
21.bdow
(21.BSP)
Rzeszów
RZI Lublin
Liceum Ogólnokształcące
w Jedliczu
22.bpg
(21.BSP)
Kłodzko
Fundacja Promocji Historii
i Techniki Militarnej "Militarni
Wrocław"
1.bsp
(21.BSP)
Rzeszów
ZŻWP Zarząd Wojewódzki
w Rzeszowie
JW. 21.BSP
Samorządowy Ośrodek Kultury
w Nowej Dębie
XIII Międzynarodowy Dzień
Uczestnika Misji Pokojowych
2092
ONZ Dzień Weterana Działań
poza Granicami Państwa.
4.06.
Jarosław
Obchody Święta 17.Pułku
Piechoty.
5.06.
Rzeszów
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
2094 poświęconej Tadeuszowi i
Edwardowi CIEŚLOM.
czerwiec
(1 dzień)
Studzian
2093
Dzień Otwartych Koszar dla
harcerzy ze Związku Drużyn
2095
ZHP Ziemi Jedlickiej im. kpt.
Stanisława Betleja.
53. Centralny Rajd Turystyczny
WP na Orientację
2096 „BIESZCZADY 2015”. XVI
Ogólnopolskie Zawody
Sprawnościowo-Obronne.
Zwiedzanie przez młodzież
szkolną z terenu Gminy Bircza
2097
Ścieżki przyrodniczohistorycznej "Borownica".
2098
Obóz szkoleniowy dla klas o
profilu wojskowym.
Udostępnienie bazy
2099
szkoleniowej OSG Trzcianiec.
16.06.
Rzeszów
czerwiec - lipiec
(1 dzień)
Ustrzyki Górne
21.06.
Borownica
30.06-01.07.
OSG Trzcianiec
lipiec-sierpień
(5 dni w miesiącu)
Trzcianiec
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych.
Skierowanie pododdziału honorowego, posterunków
honorowych, przeprowadzenie apelu pamięci oraz
wydzielenie amunicji ślepej do oddania salwy
honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Autokar do przewiezienia wojskowej asysty
honorowej.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. Autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
Prezes Koła nr 3 SKMP ONZ w
Jarosławiu, Burmistrz Miasta
Jarosławia
14.das
(21.BSP)
Jarosław
21.bdow
(21.BSP)
Rzeszów
Orkiestra
Wojskowa wg
decyzji DGW
Podkarpacka Rada ds.
Kombatantów i Osób
Represjonowanych
14.das
(21.BSP)
Jarosław
Orkiestra
Wojskowa wg
decyzji DGW
Podkarpacka Rada ds.
Kombatantów i Osób
Represjonowanych
Prowadzenie działań promocyjnych – stoisko
promocyjne, pokaz indywidualnego wyposażenia
żołnierzy. Odpłatne przygotowanie grochówki.
1.bsp
(21.BSP)
Rzeszów
34.WOG
Rzeszów
Podkarpacka Rada ds.
Kombatantów i Osób
Represjonowanych
Oprawa artystyczna: zespoły wokalno-artystyczne z
klubu 21.BSP (1+7) i klubu 5.bsp (2+12). Pojazd
służbowy do przewiezienia zespołów wokalnoartystycznych oraz obsady i wyposażenia punktu
promocyjnego.
5.bsp
(21.BSP)
Przemyśl
Oddział Wojskowy PTTK im.
„Twierdzy Przemyśl” przy Klubie
5.bsp Przemyśl
Prowadzenie działań promocyjnych – stoisko
promocyjne, pokaz indywidualnego wyposażenia
żołnierzy.
5.bsp
(21.BSP)
Przemyśl
Podkarpacka Rada ds.
Kombatantów i Osób
Represjonowanych
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. Skierowanie
instruktorów (3) i kucharza (1). Udostępnienie bazy
szkoleniowej OSG Trzcianiec, użyczenie
pomieszczeń (2 izby żołnierskie dla uczniów, węzeł
sanitarny, sala wykładowa, stołówka - 25
uczestników obozu - cztery doby - na podstawie
umowy z RZI), broni do zajęć, laserowe urządzenie
szkolno-treningowe „CZANTORIA”. Zabezpieczenie
amunicji: 5, 56 nb ślepy x 3000 szt. Pojazd służbowy
celem przewiezienia instruktorów i zabezpieczenia
materiałowego szkolenia.
5.bsp
(21.BSP)
Przemyśl
Udostępnienie bazy szkoleniowej OSG Trzcianiec
(na podstawie umowy z RZI).
21.BSP
Rzeszów
Strona 268
RZI Lublin
Zespół Szkół EkonomicznoGastronomicznych w Otwocku
RZI Lublin
Zespół Szkół Technicznych
w Rzesoiwie Fundacja Byłych
Żołnierzy Jednostek
Specjalnych GROM
Obchody upamiętniające śmierć
pomordowanych w czasie
2100
okupacji hitlerowskiej żołnierzy
AK.
2101 Dni Gminy Tryńcza.
Obchody 5. rocznicy nadania
2102 imienia płk. Juzefa Koczwary
1.bcz w Żurawicy.
2103
X święto pieroga w Gminie
Przemyśl.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
1.bsp
(21.BSP)
Rzeszów
Wójt Gminy Świlcza,
Gminne Centrum Kultury w
Świlczy
lipiec
(1 dzień)
Tryńcza
Prowadzenie działań promocyjnych – stoisko
promocyjne. Statyczny pokaz sprzętu i wyposażenia
będącego na wyposażeniu batalionu czołgów: BRDM2, - 1szt., wóz dowodzenia MTLB - 1szt., ISP
POLARIS Quad wojskowy – 1szt.,kuchnia polowa
KPŻ170 - 1szt, Jelcz 442 - 1szt., - namiot NS - 6szt.
Pokaz indywidualnego wyposażenia żołnierzy: 5,56
kbs Beryl – 1 szt., 5,56 kbs mini Beryl - 1 szt., 7,62
km PKM – 1 szt., PM 84P – 1 szt., RPG 7 – 1 szt.,
UKM 2000 – 1szt., pistolet P-83.
1.bcz
(21.BSP)
Żurawica
Urząd Gminy Tryńcza
lipiec
(1 dzień)
Mokrzyska
Prowadzenie działań promocyjnych – stoisko
promocyjne. Statyczny pokaz sprzętu i wyposażenia
będącego na wyposażeniu batalionu czołgów: BRDM2, - 1szt., wóz dowodzenia MTLB - 1szt., ISP
POLARIS Quad wojskowy – 1szt.,kuchnia polowa
KPŻ170 - 1szt, Jelcz 442 - 1szt., - namiot NS - 6 szt.
Pokaz indywidualnego wyposażenia żołnierzy: 5,56
kbs Beryl – 1 szt., 5,56 kbs mini Beryl - 1 szt., 7,62
km PKM – 1 szt., PM 84P – 1 szt., RPG 7 – 1 szt.,
UKM 2000 – 1szt., pistolet P-83.
1.bcz
(21.BSP)
Żurawica
Rada Sołecka Mokrzysk
lipiec
(1 dzień)
Ostrów
Prowadzenie działań promocyjnych – stoisko
promocyjne. Statyczny pokaz sprzętu i wyposażenia
będącego na wyposażeniu batalionu czołgów: BRDM2, - 1szt., wóz dowodzenia MTLB - 1szt., ISP
POLARIS Quad wojskowy – 1szt.,kuchnia polowa
KPŻ170 - 1szt, Jelcz 442 - 1szt., - namiot NS - 6szt.
Pokaz indywidualnego wyposażenia żołnierzy: 5,56
kbs Beryl – 1 szt., 5,56 kbs mini Beryl - 1 szt., 7,62
km PKM – 1 szt., PM 84P – 1 szt., RPG 7 – 1 szt.,
UKM 2000 – 1szt., pistolet P-83.
1.bcz
(21.BSP)
Żurawica,
5.bsp
(21.BSP)
Przemyśl
Urząd Gminy Przemyśl
lipiec
(1 dzień)
Bratkowice
Strona 269
Zgrupowanie Poligonowe
2104 Jednostek Strzeleckich w OSG
Trzcianiec.
2105
Święto 20.Pułku Ułanów imienia
Króla Jana III Sobieskiego.
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. Udostępnienie
bazy szkoleniowej OSG Trzcianiec, użyczenie
pomieszczeń (12 izb żołnierskich dla uczniów, węzeł
sanitarny, sala wykładowa, stołówka - 150
uczestników obozu - czternaście dób - na podstawie
umowy z RZI). W celu zabezpieczenia zajęć
wydzielenie instruktorów (5) i kucharza oraz
udostępnienie sprzętu do ich przeprowadzenia w
tym: broni do zajęć, laserowe urządzenie szkolnotreningowe „CZANTORIA”. Zabezpieczenie amunicji:
5, 56 nb ślepy x 3000 szt., 7,62 nb ślepy - 2000 szt.
Zapewnienie transportu dla instruktorów i
wyposażenia.
1.bsp
(21.BSP)
Rzeszów
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
2.07.
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
Wierzawice-Leżajsk salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
14.das
(21.BSP)
Jarosław
21.bdow
(21.BSP)
Rzeszów
02-15.07.
OSG Trzcianiec
RZI Lublin
Towarzystwo Przyjaciół ZS
„Strzelec” w Rzeszowie
Podkarpackie Towarzystwo
Konne Szwadron Podkarpacie
Obchody 73. Rocznicy śmierci
2106 gen. broni Władysława
Sikorskiego.
4.07.
Rzeszów
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. Autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
Obchody 76. rocznicy
zamordowania więźniów
2107
sanockiego więzienia na górze
Gruszka.
5.07.
Sanok
Wystawienie posterunku honorowego (4). Transport
do przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
21.blog
(21.BSP)
Rzeszów
Hufiec Ziemi Sanockiej
11.07.
Jarosław
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych.
14.das
(21.BSP)
Jarosław
Burmistrz Miasta Jarosław
Stowarzyszenie Miłośników
Lwowa i Kresów Wschodnich
11.07.
Przemyśl
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. Autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
5.bsp
(21.BSP)
Przemyśl
Urząd Miejski
w Przemyślu
2108
2109
Obchody 73. rocznicy zbrodni
wołyńskiej.
Obchody 73. Rocznicy zbrodni
wołyńskiej.
Strona 270
Orkiestra
Wojskowa wg
decyzji DGW
Podkarpacka Rada ds.
Kombatantów i Osób
Represjonowanych
2110
2111
102. Rocznica wybuchu I wojny
światowej.
Obchody 72. rocznicy akcji
"Burza".
2112 2. Wakacyjny Piknik.
2113
Gminne święto Wojska
Polskiego.
2114 Dożynki Powiatowe.
28.07.
Jarosław
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych.
14.das
(21.BSP)
Jarosław
24.07.
Tyczyn
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. Autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
21.bdow
(21.BSP)
Rzeszów
sierpień
(1 dzień)
Ostrów
Prowadzenie działań promocyjnych – stoisko
promocyjne. Statyczny pokaz sprzętu i wyposażenia
będącego na wyposażeniu batalionu czołgów: BRDM2, - 1szt., wóz dowodzenia MTLB - 1szt., ISP
POLARIS Quad wojskowy – 1szt.,kuchnia polowa
KPŻ170 - 1szt, Jelcz 442 - 1szt., - namiot NS - 6szt.
Pokaz indywidualnego wyposażenia żołnierzy: 5,56
kbs Beryl – 1 szt., 5,56 kbs mini Beryl - 1 szt., 7,62
km PKM – 1 szt., PM 84P – 1 szt., RPG 7 – 1 szt.,
UKM 2000 – 1szt., pistolet P-83.
1.bcz
(21.BSP)
Żurawica
Urząd Gminy Przemyśl
sierpień
(1 dzień)
Żurawica
Prowadzenie działań promocyjnych – stoisko
promocyjne. Statyczny pokaz sprzętu i wyposażenia
będącego na wyposażeniu batalionu czołgów: BRDM2, - 1szt., wóz dowodzenia MTLB - 1szt., ISP
POLARIS Quad wojskowy – 1szt.,kuchnia polowa
KPŻ170 - 1szt, Jelcz 442 - 1szt., - namiot NS - 6szt.
Pokaz indywidualnego wyposażenia żołnierzy: 5,56
kbs Beryl – 1 szt., 5,56 kbs mini Beryl - 1 szt., 7,62
km PKM – 1 szt., PM 84P – 1 szt., RPG 7 – 1 szt.,
UKM 2000 – 1szt., pistolet P-83.
1.bcz
(21.BSP)
Żurawica
Urząd Gminy Żurawica
sierpień
(1 dzień)
Przemyśl
Prowadzenie działań promocyjnych – stoisko
promocyjne. Statyczny pokaz sprzętu i wyposażenia
będącego na wyposażeniu batalionu czołgów: BRDM2, - 1szt., wóz dowodzenia MTLB - 1szt., ISP
POLARIS Quad wojskowy – 1szt.,kuchnia polowa
KPŻ170 - 1szt, Jelcz 442 - 1szt., - namiot NS - 6szt.
Pokaz indywidualnego wyposażenia żołnierzy: 5,56
kbs Beryl – 1 szt., 5,56 kbs mini Beryl - 1 szt., 7,62
km PKM – 1 szt., PM 84P – 1 szt., RPG 7 – 1 szt.,
UKM 2000 – 1szt., pistolet P-83.
1.bcz
(21.BSP)
Żurawica
Starostwo Powiatowe w
Przemyślu
Strona 271
Burmistrz Miasta Jarosław
Orkiestra
Wojskowa wg
decyzji DGW
Światowy Związek Żołnierzy AK
Okręg Podkarpacki
2115
2116
2117
Obchody 72. Rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego.
Obchody 72. Rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego.
Obchody 72. rocznicy walk o
Rzeszów w 1944r.
2118 „Piknik Historyczny”.
2119
2120
2121
Obchody Święta Wojska
Polskiego.
Obchody Święta Wojska
Polskiego.
Obchody Święta Wojska
Polskiego.
1.08.
Rzeszów
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
21.bdow
(21.BSP)
Rzeszów
1.08.
Jarosław
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych.
14.das
(21.BSP)
Jarosław
2.08.
Rzeszów
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
21.blog
(21.BSP)
Rzeszów
3.08.
Strzyżów
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. Autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
21.daplot
(21.BSP)
Jarosław
12.08.
Sanok
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
21.blog
(21BSP)
Rzeszów
15.08.
Krosno
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. Autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
5.bsp
(21.BSP)
Przemyśl
Urząd Miasta Krosna
15.08.
Jarosław
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych.
14.das
(21.BSP)
Jarosław
Urząd Miasta Jarosław
Strona 272
Orkiestra
Wojskowa wg
decyzji DGW
Światowy Związek Żołnierzy AK
Okręg Podkarpacki
Burmistrz Miasta Jarosław
Orkiestra
Wojskowa wg
decyzji DGW
ZŻWP Zarząd Wojewódzki
w Rzeszowie
Urząd Miejski i Gminy
w Strzyżowie
Orkiestra
Wojskowa wg
decyzji DGW
WKU Sanok
2122
2123
Obchody Święta Wojska
Polskiego.
Obchody Święta Wojska
Polskiego.
Główny Odpust Wniebowzięcia
2124 NMP Sanktuarium Matki Bożej
Gaździny Podhala.
2125
Obchody 650. lecia Łęk
Dukielskich.
Obchody 72. Rocznicy
2126 rozpoczęcia „Akcji Burza” w
powiecie dębickim.
2127
Obchody Dnia Patrona Miasta
Przemyśla "Wincentiada".
15.08.
Kłodzko
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
22.bpg
(21.BSP)
Kłodzko
15.08.
Rzeszów
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
1.bsp, 21.bdow
(21.BSP)
Rzeszów
15.08.
Ludźmierz
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
1.bsp
(21.BSP)
Rzeszów
27.08.
Łęki Dukielskie
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. Autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
5.bsp
(21.BSP)
Przemyśl
28.08.
Kałużówka
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. Autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
16.bsap
(21.BSP)
Rzeszów
Podkarpacka Rada ds.
Kombatantów i Osób
Represjonowanych
28.08.
Przemyśl
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. Autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
5.bsp
(21.BSP)
Przemyśl
Urząd Miasta Przemyśla
Strona 273
Miasto Kłodzko
Orkiestra
Wojskowa wg
decyzji DGW
Urząd Miasta Rzeszowa
Dowódca Garnizonu Rzeszów
Kustosz Sanktuarium
pw. NMP w Ludźmierzu
Orkiestra
Wojskowa wg
decyzji DGW
Stowarzyszenie KulturalnoRekreacyjne "Jedność" Koło
Miłośników Historii
Piknik Wojskowy przy Muzeum
2128
Okręgowym w Rzeszowie.
2129 Dożynki Gminne.
Święto Patrona Miasta
2130
w Strzelinie.
Europejskie Dni
2131
Dobrosąsiedztwa.
Rekonstrukcja wydażeń
2132 historycznych: "Wrzesień 1939 obrona mostu w Tryńczy".
sierpień
(1 dzień)
Rzeszów
Zorganizowanie pokazu statycznego sprzętu
wojskowego: 1 x KTO Rosomak, 1 x BRDM - 2B Żbik,
1 x wóz dowodzenia ZWD 99baT Honker, 1 x
wyrzutnia PPK SPIKE, 1 x 98 mm moździerz, 1 x
samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności
SKORPION-3, 1 x pojazd czterokołowy IPS – SP 8/0,
drużynę z etatowym uzbrojeniem i wyposażeniem.
Wystawienie punktu promocyjnego. Pojazd służbowy
do przewiezienia obsady i wyposażenia punktu
promocyjnego.
1.bsp, 21.bdow,
5.bsp,
(21.BSP)
Rzeszów
Dyrektor Muzeum Okręgowego
w Rzeszowie
wrzesień
(1 dzień)
Bolestraszyce
Prowadzenie działań promocyjnych – stoisko
promocyjne. Statyczny pokaz sprzętu i wyposażenia
będącego na wyposażeniu batalionu czołgów: BRDM2, - 1szt., wóz dowodzenia MTLB - 1szt., ISP
POLARIS Quad wojskowy – 1szt.,kuchnia polowa
KPŻ170 - 1szt, Jelcz 442 - 1szt., - namiot NS - 6szt.
Pokaz indywidualnego wyposażenia żołnierzy: 5,56
kbs Beryl – 1 szt., 5,56 kbs mini Beryl - 1 szt., 7,62
km PKM – 1 szt., PM 84P – 1 szt., RPG 7 – 1 szt.,
UKM 2000 – 1szt., pistolet P-83.
1.bcz
(21.BSP)
Żurawica
Starostwo Powiatowe
w Przemyślu
Prowadzenie działań promocyjnych – stoisko
promocyjne. Statyczny pokaz sprzętu i indywidualne
wyposażenie żołnierza. Zapewnienie transportu dla
instruktorów i wyposażenia.
22.bpg
(21.BSP)
Kłodzko
Urząd Miasta i Gminy
w Strzelinie
Użyczenie namiotów - 2 szt.
1.bcz
(21.BSP)
Żurawica
Starostwo Powiatowe
w Przemyślu
Prowadzenie działań promocyjnych – stoisko
promocyjne. Statyczny pokaz sprzętu i wyposażenia
będącego na wyposażeniu batalionu czołgów: BRDM2, - 1szt., wóz dowodzenia MTLB - 1szt., ISP
POLARIS Quad wojskowy – 1szt.,kuchnia polowa
KPŻ170 - 1szt, Jelcz 442 - 1szt., - namiot NS - 6szt.
Pokaz indywidualnego wyposażenia żołnierzy: 5,56
kbs Beryl – 1 szt., 5,56 kbs mini Beryl - 1 szt., 7,62
km PKM – 1 szt., PM 84P – 1 szt., RPG 7 – 1 szt.,
UKM 2000 – 1szt., pistolet P-83.
1.bcz
(21.BSP)
Żurawica
Urząd Gminy
w Tryńczy
wrzesień
(1 dzień)
Strzelina
wrzesień
(1 dzień)
MalhowiceNiżankowice
wrzesień
(1 dzień)
Tryńcza
Strona 274
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. W celu
zabezpieczenia zajęć wydzielenie instruktorów (5)
oraz nieodpłatne udostępnienie sprzętu do ich
przeprowadzenia w tym: 5,56 kbs Beryl - 6 szt., 5,56
kbs Beryl (przekrój) - 1 szt., 7,62 km PKM - 2 szt.,
PM-84P - 3 szt., RPG-7 - 1 szt., amunicja szkolna
strzelecka, sale wykładowe do organizacji pięciu
punktów nauczania.
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. W celu
zabezpieczenia zajęć wydzielenie instruktorów (2)
oraz nieodpłatne udostępnienie sprzętu do ich
przeprowadzenia. Zapewnienie transportu dla
instruktorów i wyposażenia.
Organizacja zajęć na temat:
2133 "Budowa i eksploatacja broni
strzeleckiej.
wrzesień
(1 dzień)
Żurawica
Organizacja zajęć na temat:
2134 "Udzielanie pierwszej pomocy
medycznej".
wrzesień
(1 dzień)
Stalowa Wola
Przemyski bieg uliczny
"Przemyska dycha".
wrzesień
(1 dzień)
Przemyśl
Wydzielenie 20 żołnierzy do zabezpieczenia trasy
biegu. Pojazd służbowy do przewozu żołnierzy.
2135
Dzień otwarty Szkoły w Zespole
Szkół Energetycznych
2136
"ENERGETYK" im. gen. W.
Sikorskiego w Rzeszowie.
2137
2138
2139
Obchody 77. Rocznicy wybuchu
II wojny światowej.
Obchody 77. Rocznicy wybuchu
II wojny światowej.
Obchody 77. rocznicy wybuchu II
wojny światowej.
1.bcz
(21.BSP)
Żurawica
Jednostka Strzelecka 2030
16.bsap
(21.BSP)
Rzeszów
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Stalowej Woli
5.bsp
(21.BSP)
Przemyśl
Przemyski Klub Biegacza
01.09.
Rzeszów
Zorganizowanie pokazu statycznego sprzętu
wojskowego:1 x wóz dowodzenia ZWD 99baT
Honker, 1 x wyrzutnia PPK SPIKE, 1 x 98 mm
moździerz, 1 x samochód ciężarowo-osobowy
wysokiej mobilności SKORPION-3, 1 x pojazd
czterokołowy IPS – SP 8/0,
drużynę z etatowym uzbrojeniem i wyposażeniem.
Wystawienie punktu promocyjnego. Pojazd służbowy
do przewiezienia obsady i wyposażenia punktu
promocyjnego.
1.bsp, 21bdow
(21.BSP)
Rzeszów
Zespół Szkół Energetycznych
"ENERGETYK" im. gen. W.
Sikorskiego w Rzeszowie
1.09.
Rzeszów
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. Autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
1.bsp
(21.BSP)
Rzeszów
1.09.
Żurawica
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych.
1.bcz
(21.BSP)
Żurawica
Urząd Gminy Żurawica
1.09.
Przemyśl
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. Autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
5.bsp
(21.BSP)
Przemyśl
Urząd Gminy Przemyśl
Strona 275
Orkiestra
Wojskowa wg
decyzji DGW
Podkarpacka Rada ds.
Kombatantów i Osób
Represjonowanych
2140 Dożynki Podhalańskie.
6.09.
Ludźmierz
Wystawienie wojskowej asysty honorowej.
Prowadzenie działań promocyjnych. autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
1.bsp
(21.BSP)
Rzeszów
Orkiestra
Wojskowa wg
decyzji DGW
Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. NMP w Ludźmierzu
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
Obchody 77. Rocznicy Bitwy nad
11.09.
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
2141
Pawłosiowem.
Pawłosiów-Maleniska salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. Autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
14.das
(21.BSP)
Jarosław
8.09.
Leżajsk
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
21.daplot
(21.BSP)
Jarosław
Orkiestra
Wojskowa wg
decyzji DGW,
Starostwo Powiatowe w
Leżajsku
wrzesień
(1 dzień)
Rzeszów
Wystawienie wojskowej asysty honorowej (kompanii
honorowej i pocztu sztandarowego).
21.dow
(21.BSP)
Rzeszów
Orkiestra
Wojskowa wg
decyzji DGW
Kustosz Sanktuarium MB w
Rzeszowie
wrzesień
(1 dzień)
Rzeszów
Udostępnienie pomieszczenia klubu (innego
pomieszczenia) wytypowanej JW. do
przeprowadzenia szkolenia teoretycznego i
warsztatów dla liderów i instruktorów organizacji
proobronnych. Szkolenie prowadzone przez
przedstawiciela Biura ds. Proobronnych.
Udostępnienie bazy szkoleniowej wytypowanej JW.
oraz wydzielenie instruktorów z niezbędnym SpW do
przeprowadzenia przykładowych zajęć z zakresu
organizacji szkolenia dla członków organizacji
proobronnych (przykładowa organizacja zajęć z
taktyki, terenoznawstwa, pomocy przedmedycznej,
elementy szkolenia specjalistycznego itp.).
Umożliwienie spożycia odpłatnego posiłku na bazie
stołówki żołnierskiej.
1.bsp
(21.BSP)
Rzeszów
11.09.
Borownica
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. Autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
5.bsp
(21.BSP)
Przemyśl
XVII. Pielgrzymka Służb
2142 Mundurowych Województwa
Podkarpackiego.
Wielki Odpust – Sanktuarium
2143 Matki Bożej w Rzeszowie.
Pielgrzymka służb mundurowych.
Szkolenie i warsztaty dla liderów
i instruktorów organizacji
proobronnych z zakresu
2144
organizacji działalności
szkoleniowej i zasad współpracy
z RON.
Obchody 77. Rocznicy walk
2145 17pp 24.DP Armii „Karpaty” o
Borownicę.
Strona 276
Wójt Gminy Pawłosiów
Biuro ds. Proobronnych MON
Orkiestra
Wojskowa wg
decyzji DGW
Podkarpacka Rada ds.
Kombatantów i Osób
Represjonowanych
2146
2147
2148
2149
Obchody 77. Rocznicy napaści
Związku Radzieckiego na Polskę.
Uroczyste obchody Dnia
Sybiraka i Weterana.
Obchody 77. Rocznicy napaści
Związku Radzieckiego na Polskę.
Obchody 77. rocznicy Bitwy pod
Oleszycami.
Zlot organizacji proobronnych i
klas mundurowych przed
2150 Grobem Nieznanego Żołnierza
na Placu Marszałka Józefa
Piłsudkiego.
VII edycja "Pogórzańskich
Atrakcji Naukowych" pod hasłem
2151
"Wojsko dla Nauki - Nauka dla
Wojska".
17.09.
Przemyśl
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. Autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
5.bsp
(21.BSP)
Przemyśl
Urząd Gminy Przemyśl
17.09.
Jarosław
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych.
14.das
(21.BSP)
Jarosław
Stowarzyszenie Sybiraków i
Weteranów w Jarosławiu
Burmistrz Miasta Jarosław
17.09.
Ujezna
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Autokar do przewiezienia wojskowej asysty
honorowej.
14.das
(21.BSP)
Jarosław
Urząd Gminy Przeworsk
17.09.
Horaj
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Autokar do przewiezienia wojskowej asysty
honorowej.
1.bsp
(21.BSP)
Rzeszów
17.09.
Warszawa
Wydzielenie 2 autokarów z kierowcami do transportu
uczestników Zlotu z miejsca zbiórki na Uroczysty
Apel. Kierunek: Rzeszów-Warszawa-Rzeszów,
Przemyśl-Warszawa-Przemyśl.
21.bdow
(21.BSP)
Rzeszów,
1.bcz
(21.BSP)
Żurawica
Biuro ds.. Proobronnych MON
17-18.09.
Łużna
Prowadzenie działań promocyjnych – stoisko
promocyjne, pokaz indywidualnego wyposażenia
żołnierzy. Zorganizowanie pokazu statycznego
sprzętu wojskowego: BRDM-1 szt., Skorpion-1 szt.,
ZWD 99baT Honker-1 szt., wyrzutnia PPK SPIKE-1
szt., sanitarka-1 szt. Dynamiczny pokaz działania
plutonu rozpoznawczego. Przeprowadzenie
konkurencji biegu na orientację w kompleksie
leśnym. Skierowanie instruktorów(4) BnO, namiot NS10-1 szt. Przeprowadzenie konkurencji rzutu
granatem (atrapa). Przeprowadzenie konkurencji
sprawnościowej. Skierowanie instruktorów (8).
Pojazdy służbowe celem przewiezienia obsady i
wyposażenia punktu promocyjnego i instruktorów.
21.BSP
Rzeszów
Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Oleszycach
Strona 277
Orkiestra
Wojskowa wg
decyzji DGW
Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Oleszycach
Obchody upamiętniające
2152 pomordowanych przez NKWD
w 1944r. w Turzy.
18.09.
Turza
Uroczysty apel z okazji święta
2153 2. Pułku Strzelców
Podhalańskich.
23.09.
Sanok
Obchody Narodowego Dnia
2154 Powstania Państwa
Podziemnego.
27.09.
Rzeszów
XVIII. Olimpiada dla Osób
Niepełnosprawnych.
wrzesień
(1 dzień)
Rzeszów
Cykl szkoleń z taktyki i szkolenia
2156 strzeleckiego dla członków
organizacji proobronnych.
październik
(1 dzień)
OSPWL Dęba
2155
Organizacja zajęć na temat:
2157 "Posługiwanie się mapą".
"Musztra zespołowa".
październik
(1 dzień)
Jedlicze
Wystawienie wojskowej asysty honorowej,
posterunków honorowych, żołnierzy do złożenia
wieńców i wiązanek w miejscu pamięci narodowej
oraz przeprowadzenie apelu pamięci oraz
wydzielenie amunicji ślepej do oddania salwy
honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt. Autokar
do przewiezienia wojskowej asysty honorowej i OW
Rzeszów.
Wystawienie posterunku honorowego (4).
Transport do przewiezienia wojskowej asysty
honorowej.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. Autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
Udostępnienie stadionu sportowego „Podhalańczyk”
wraz z zapleczem socjalnym (umowa z RZI). Pomoc
w organizacji przedsięwzięcia: wystawienie
nagłośnienia, 2 namioty, 15 stolików, 30 taboretów,
20 krzeseł. Prowadzenie działań promocyjnych –
stoisko promocyjne, pokaz indywidualnego
wyposażenia żołnierzy.
Zorganizowanie na bazie obiektów szkoleniowych
JW. szkolenia z taktyki oraz szkolenia strzeleckiego na podstawie umowy z RZI. Wydzielenie
instruktorów (6) ze sprzętem niezbędnym do
przeprowadzenia cyklu zajęć. Udostępnienie
obiektów szkoleniowych i strzelnicy do
przeprowadzenia szkolenia, wydzielenie obsługi
strzelnicy i zabezpieczenie medycznego strzelania.
Wydzielenie broni (w dyspozycji instruktorów).
Amunicja do zabezpieczenia zawodów - z limitu DKS
MON - złożono odrębny wniosek. Wydzielenie
środków transportu do przewozu instruktorów ze
sprzętem wojskowym oraz uczestników szkolenia.
Umożliwienie odpłatnego wyżywienia uczestników
szkolenia na bazie stołówki żołnierskiej.
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. W celu
zabezpieczenia zajęć wydzielenie instruktorów (2)
oraz udostępnienie sprzętu do ich przeprowadzenia
w tym: busola AK – 15 szt., mapa 1: 50000 z siatką
UTM – 15 szt.,GPS – 1 szt. Zapewnienie transportu
dla instruktorów i wyposażenia.
Strona 278
21.daplot
(21.BSP)
Rzeszów
Orkiestra
Wojskowa wg
decyzji DGW
Urząd Gminy i Miasta Sokołów
Małopolski
21.blog
(21.BSP)
Rzeszów
Orkiestra
Wojskowa wg
decyzji DGW
ZŻWP - Koło im. 2.PSP
w Sanoku
21.bdow
(21.BSP)
Rzeszów
Orkiestra
Wojskowa wg
decyzji DGW
Światowy Związek Żołnierzy AK
Okręg Podkarpacki
21.blog
(21.BSP)
Rzeszów
1.bsp
(21.BSP)
Rzeszów
21.bdow
(21.BSP)
Rzeszów
RZI Lublin
Caritas Diecezji Rzeszowskiej
34.WOG Rzeszów
w Rzeszowie
OSPWL Dęba
33.WOG Nowa
Dęba
RZI Lublin
Biuro ds. Proobronnych MON
Liceum Ogólnokształcące
w Jedliczu
Organizacja zajęć na temat:
2158 "Budowa i eksploatacja broni
strzeleckiej.
październik
(1 dzień)
Stalowa Wola
Rocznica nadania imienia 2.
2159 Pułku Pancernego Gimnazjum w
Żurawicy.
październik
(1 dzień)
Żurawica
Prelekcja na temat: "Udział
żołnierzy WP w misjach
2160
zagranicznych poza granicami
państwa".
październik
(1 dzień)
Przeworsk
Szkolenie dzienno-nocne dla
2161
klas o profilu wojskowym.
październik
(dwa dni)
GOS Staroniwa
Rzeszów
Organizacja zajęć na temat:
2162 "Musztra indywidualna i
zespołowa".
październik
(1 dzień)
Bożków
Organizacja zajęć na temat:
2163 "Pokonywanie terenu różnymi
sposobami".
październik
(1 dzień)
OSG Trzcianiec
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. W celu
zabezpieczenia zajęć wydzielenie instruktorów (3)
oraz nieodpłatne udostępnienie sprzętu do ich
przeprowadzenia w tym: 5,56 kbs Beryl - 6 szt., 5,56
kbs Beryl (przekrój) - 1 szt., amunicja szkolna
strzelecka, TCW-97 Cyklop. Zapewnienie transportu
dla instruktorów i wyposażenia.
16.bsap
(21.BSP)
Rzeszów
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Stalowej Woli
Prowadzenie działań promocyjnych – stoisko
promocyjne. Statyczny pokaz sprzętu i wyposażenia
będącego na wyposażeniu batalionu czołgów: BRDM2, - 1szt., wóz dowodzenia MTLB - 1szt., ISP
POLARIS Quad wojskowy – 1szt.,kuchnia polowa
KPŻ170 - 1szt, Jelcz 442 - 1szt., - namiot NS - 6szt.
Pokaz indywidualnego wyposażenia żołnierzy: 5,56
kbs Beryl – 1 szt., 5,56 kbs mini Beryl - 1 szt., 7,62
km PKM – 1 szt., PM 84P – 1 szt., RPG 7 – 1 szt.,
UKM 2000 – 1szt., pistolet P-83.
1.bcz
(21.BSP)
Żurawica
Gimnazjum w Żurawicy
21.daplot
(21.BSP)
Jarosław
Dyrekcja Zespołu Szkół
Zawodowych/Liceum
w Przeworsku
Koordynacja przeprowadzenia prelekcji.
Prowadzenie działań promocyjnych. W celu
zabezpieczenia prelekcji wydzielenie prelegentów
(2). Zapewnienie transportu dla prelegentów.
Koordynacja przeprowadzenia zajęć i bazy
szkoleniowej - na podstawie umowy z RZI. W celu
zabezpieczenia zajęć wydzielenie instruktorów (6)
oraz udostępnienie sprzętu do ich przeprowadzenia.
Zapewnienie transportu dla instruktorów i
wyposażenia.
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. W celu
zabezpieczenia zajęć wydzielenie instruktorów (4)
oraz udostępnienie sprzętu do ich przeprowadzenia.
Zapewnienie transportu dla instruktorów i
wyposażenia.
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. Udostępnienie
bazy szkoleniowej OSG Trzcianiec na czas szkolenia
- na podstawie umowy z RZI. W celu zabezpieczenia
zajęć wydzielenie instruktorów (2) oraz
udostępnienie sprzętu do ich przeprowadzenia.
Zapewnienie transportu dla instruktorów i
wyposażenia.
Strona 279
21.bdow
(21.BSP)
Rzeszów
34.WOG
Rzeszów
RZI Lublin
22.bpg
(21.BSP)
Kłodzko
5.bsp
(21.BSP)
Przemyśl
Zespół Szkół Technicznych
w Rzeszowie
Zespół Szkół Agroturystycznych
Bożków
RZI Lublin
Zespół Szkół w Birczy
2164
2165
2166
Obóz szkoleniowy dla klas o
profilu wojskowym.
Obchody 72. Rocznicy walk
o Przełęcz Dukielską w 1944r.
Jesienny obóz szkoleniowy dla
strzelców z JS 2021 Rzeszów.
Obchody 11. Rocznicy nadania
2167 imienia gen. bryg. Mieczysława
Boruty-Spiechowicza.
Uroczystości patriotyczne przy
2168 cmentarzu partyzanckim
oddziału AK "Barbara".
październik
(3 dni)
OSG Trzcianiec
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. Skierowanie
instruktorów (4) i kucharza (1). Udostępnienie bazy
szkoleniowej OSG Trzcianiec, użyczenie
pomieszczeń (5 izb żołnierskich dla uczniów, węzeł
sanitarny, sala wykładowa, stołówka - 40
uczestników obozu - dwie doby - na podstawie
umowy z RZI), broni do zajęć, laserowe urządzenie
szkolno-treningowe „CZANTORIA”. Zabezpieczenie
amunicji: 5, 56 nb ślepy x 3000 szt. Pojazd służbowy
celem przewiezienia instruktorów i zabezpieczenia
materiałowego szkolenia.
1.bsp
(21.BSP)
Rzeszów
RZI Lublin
Stowarzyszenie Pasjonatów
Piechoty Górskiej „BIELIK”
3.10.
Dukla,
Nowosielce,
Zarszyn
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. Autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
5.bsp
(21.BSP)
Przemyśl
Orkiestra
Wojskowa wg
decyzji DGW
Podkarpacka Rada ds.
Kombatantów i Osób
Represjonowanych
14-16.10.
OSG Trzcianiec
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. Udostępnienie
bazy szkoleniowej OSG Trzcianiec, użyczenie
pomieszczeń (12 izb żołnierskich dla uczniów, węzeł
sanitarny, sala wykładowa, stołówka - 150
uczestników obozu - dwie doby - na podstawie
umowy z RZI). W celu zabezpieczenia zajęć
wydzielenie instruktorów (2) i kucharza oraz
udostępnienie sprzętu do ich przeprowadzenia w
tym: broni do zajęć, laserowe urządzenie szkolnotreningowe „CZANTORIA”. Zabezpieczenie amunicji:
5, 56 nb ślepy x 2000 szt., 7,62 nb kb ślepy x 1000
szt. Zapewnienie transportu dla instruktorów i
wyposażenia.
1.bsp
(21.BSP)
Rzeszów
RZI Lublin
Towarzystwo Przyjaciół ZS
„Strzelec” w Rzeszowie
13.10.
Nowy Borek
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
1.bsp
(21.BSP)
Rzeszów
16.10.
Rzepiennik
Strzyżewski
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
1.bsp
(21.BSP)
Rzeszów
Strona 280
Szkoła Podstawowa w Nowym
Borku
Orkiestra
Wojskowa wg
decyzji DGW
Urząd Gminy Rzepiennik
Strzyżewski
2169
Obchody 73. Rocznicy bitwy pod
Lenino.
Obchody 70. rocznicy walk
2170 30.Sudeckiego Pułku Piechoty o
Kuźminę w 1945r.
2171
Obchody 71. rocznicy obrony
Birczy przed UPA 22.10.1945r.
Oddanie holdu poległym w
Czasie II wojny światowej
2172 żołnierzom
5 Pułku Strzelców
Podhalańskich.
Ćwiczenia przygotowawcze z
broni strzeleckiej. Ćwiczenie
przygotowawcze do strzelania
2173 szkolnego nr 1 z pw – 83.
Ćwiczenie przygotowawcze do
strzelania szkolnego nr 1 z Pm –
84P.
Organizacja zajęć na temat:
2174 "Obsługa broni strzeleckiej w
pododdziale".
12.10.
Rzeszów
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. Autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
21.bdow
(21.BSP)
Rzeszów
Orkiestra
Wojskowa wg
decyzji DGW
Podkarpacka Rada ds.
Kombatantów i Osób
Represjonowanych
23.10.
Kuźmina
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. Autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
5.bsp
(21.BSP)
Przemyśl
Orkiestra
Wojskowa wg
decyzji DGW
Podkarpacka Rada ds.
Kombatantów i Osób
Represjonowanych
22.10.
Bircza
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. Autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
5.bsp
(21.BSP)
Przemyśl
Orkiestra
Wojskowa wg
decyzji DGW
Podkarpacka Rada ds.
Kombatantów i Osób
Represjonowanych
28.10.
Czermna
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
5.bsp
(21.BSP)
Przemyśl
Urząd Gminy Szerzyny
listopad
(1 dzień)
LOK Przemyśl
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. W celu
zabezpieczenia zajęć wydzielenie instruktorów (6)
oraz udostępnienie sprzętu do ich przeprowadzenia
w tym: pm-84P – 6 szt., pw-83 – 6 szt., 9 mm x 19
PARA – 300 szt., 9 NB z . z poc. „P” – 300 szt.,
pojazd sanitarny z wyposażeniem, ratownik
medyczny, kierowca pojazdu sanitarnego. Dostęp do
obiektu zabezpiecza JS 2030 Przemyśl. Zapewnienie
transportu dla instruktorów i wyposażenia.
1.bcz
(21.BSP)
Żurawica
Jednostka Strzelecka 2030
listopad
(1 dzień)
Przemyśl
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. W celu
zabezpieczenia zajęć wydzielenie instruktorów (3)
oraz nieodpłatne udostępnienie sprzętu do ich
przeprowadzenia w tym: 5,56 kbs Beryl - 6 szt., 5,56
kbs Beryl (przekrój) - 1 szt., 7,62 km PKM - 2 szt.,
PM-84P - 3 szt., RPG-7 - 1 szt., amunicja szkolna
strzelecka, sale wykładowe do organizacji trzech
punktów nauczania.
5.bsp
(21.BSP)
Przemyśl
Zespół Szkół w Birczy
Strona 281
Udział przedstawicieli batalionu
2175 w ślubowaniu uczniów klas o
profilu wojskowym.
2176
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości.
listopad
(1 dzień)
Trzcinica
Koordynacja przeprowadzenia wręczenia
certyfikatów. W celu zabezpieczenia przedsięwzięcia
wydzielenie delegacji (2) oraz transportu do ich
przewiezienia.
21.bdow
(21.BSP)
Rzeszów
7.11.
Zaczernie
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. Autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
21.bdow
(21.BSP)
Rzeszów
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. Autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
5.bsp
(21.BSP)
Przemyśl
Urząd Miasta Krosna
Wystawienie posterunku honorowego (4).
Transport do przewiezienia wojskowej asysty
honorowej.
5.bsp
(21.BSP)
Przemyśl
Starosta Bieszczadzki
11.11.
Radymno
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. Autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
14.das
(21.BSP)
Jarosław
11.11.
Żurawica
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych.
1.bcz
(21.BSP)
Żurawica
Urząd Gminy Żurawica
11.11.
Jarosław
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych.
14.das
(21.BSP)
Jarosław
Burmistrz Miasta Jarosławia
11.11.
Strzyżów
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. Autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
21.daplot
(21.BSP)
Jarosław
Urząd Miejski w Strzyżowie
2177
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości.
11.11.
Krosno
2178
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości.
11.11.
Ustrzyki Dolne
2179
2180
2181
2182
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości.
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości.
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości.
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości.
Strona 282
Zespół Szkół Rolniczych
w Trzcinicy
Orkiestra
Wojskowa wg
decyzji DGW
Orkiestra
Wojskowa wg
decyzji DGW
Zespół Szkół im. Armii Krajowej
w Zaczerniu
Urząd Miasta Radymna
Obchody Narodowego Święta
2183
Niepodległości.
2184
2185
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości.
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości.
Obchody Narodowego Święta
2186
Niepodległości.
2187
2188
2189
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości.
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości.
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości.
11.11.
Przemyśl
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. Autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
11.11.
Sanok
Wystawienie posterunku honorowego (4). Transport
do przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
21.blog
(21.BSP)
Rzeszów
Starostwo Powiatowe
w Sanoku
11.11.
Nowy Żmigród
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. Autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
21.bdow
(21.BSP)
Rzeszów
Dyrektor LO w Nowym
Żmigrodzie
11.11.
Rzeszów
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
1.bsp
(21.BSP)
Rzeszów
11.11.
Kłodzko
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych. Autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
22.bpg
(21.BSP)
Kłodzko
11 listopada
Stalowa Wola
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych – pokaz
indywidualnego wyposażenia żołnierzy. Autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
16.bsap
(21.BSP)
Nisko
12.11.
Brzozów
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych – pokaz
indywidualnego wyposażenia żołnierzy. Autokar do
przewiezienia wojskowej asysty honorowej.
21.blog
(21.BSP)
Rzeszów
Strona 283
5.bsp
(21.BSP)
Przemyśl
Urząd Gminy Przemyśla
Orkiestra
Wojskowa wg
decyzji DGW,
WKU Rzeszów
Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski
Urząd Miasta Rzeszowa
Starosta Kłodzki, Burmistrz
Miasta Kłodzko,
Dyrektor KCKSiR
WKU Nisko
Gmina Stalowa Wola
Starosta Brzozowski
Wsparcie działalności Polskiego
2190 Związku Wędkarskiego Koło
„WIARUS”.
Udział członków związku
Kombatantów RP i Byłych
2191 Więżniów Politycznych oraz
ZŻWP w przedsięwzięciach
organizowanych przez JW.
Zajęcia praktyczne dla klas o
profilu wojskowym na temat:
2192 "Budowa i zasady prowadzenia
korespondencji przez środki
łączności".
Organizacja zajęć na temat:
"Budowa, rozkładanie i składanie
2193
broni strzeleckiej będącej na
wyposażeniu drp".
28. rocznica przyznania Siłom
2194 Pokojowym ONZ Pokojowej
Nagrody Nobla.
2195
35. Rocznica wprowadzenia
Stanu Wojennego.
Użyczenie pomieszczenia w budynku nr 11 w
Kompleksie 3476 (na podstawie umowy z RZI).
5.bsp
(21.BSP)
Przemyśl
RZI Lublin
Prezes Koła PZW „WIARUS”
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. Udostępnienie
strzelnicy na OSPWL Dęba - na podstawie umowy z
RZI. W celu zabezpieczenia zajęć wydzielenie
instruktorów (4) oraz udostępnienie sprzętu do ich
przeprowadzenia w tym: 5,56 kbs Beryl - 4 szt., 7,62
mm km - 2 szt., 9 mm P-83 - 2 szt., amunicja: 5,56
mm nb z poc. PS - 450 szt., 9 mm nb - 450 szt., 7,62
x 51 mm - 1000 szt., pojazd sanitarny z
wyposażeniem, ratownik medyczny, kierowca
pojazdu sanitarnego. Zapewnienie transportu dla
instruktorów i wyposażenia.
5.bsp
(21.BSP)
Przemyśl
OSPWL Dęba
RZI Lublin
Zarząd Rejonowy Związku
Żołnierzy WP w Przemyślu
grudzień
(1 dzień)
Przemyśl
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. W celu
zabezpieczenia zajęć wydzielenie 2 instruktorów
oraz sprzęt do ich przeprowadzenia.
5.bsp
(21.BSP)
Przemyśl
Zespół Szkół w Birczy
grudzień
(1 dzień)
Żurawica
Koordynacja przeprowadzenia zajęć. W celu
zabezpieczenia zajęć wydzielenie instruktorów (3)
oraz nieodpłatne udostępnienie sprzętu do ich
przeprowadzenia w tym: 5,56 kbs Beryl - 6 szt., 5,56
kbs Beryl (przekrój) - 1 szt., 7,62 km PKM - 2 szt.,
PM-84P - 3 szt., RPG-7 - 1 szt., amunicja szkolna
strzelecka, sale wykładowe do organizacji trzech
punktów nauczania.
1.bcz
(21.BSP)
Żurawica
Jednostka Strzelecka 2030
10.12.
Jarosław
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych.
14.das
(21.BSP)
Jarosław
Burmistrz Miasta Jarosławie
12.12.
Jarosław
Wystawienie wojskowej asysty honorowej i
posterunków honorowych, przeprowadzenie apelu
pamięci oraz wydzielenie amunicji ślepej do oddania
salwy honorowej: 5,56 - mm nb. „ślepy” – 216 szt.
Prowadzenie działań promocyjnych.
14.das
(21.BSP)
Jarosław
Urząd Miasta Jarosław
styczeń- grudzień
Przemyśl
2 x w roku
(1 dzień)
OSPWL Dęba
2196 Udostępnienie hali sportowej.
poniedziałki, środy i
Udostępnienie hali sportowej wraz z zapleczem
piątki 17.00-18.30
socjalnym (na podstawie umowy z RZI).
Rzeszów
1.bsp
(21.BSP)
Rzeszów
RZI Lublin
Rzeszowski Klub Sportowy
"WISŁOK"
2197 Udostępnienie hali sportowej.
soboty 10.00 - 14.00 Udostępnienie hali sportowej wraz z zapleczem
Rzeszów
socjalnym (na podstawie umowy z RZI).
1.bsp
(21.BSP)
Rzeszów
RZI Lublin
ZŻWP Zarząd Wojewódzki
w Rzeszowie
Strona 284
2198 Organizacja zajęć sportowych.
Szkolenie i warsztaty dla liderów
i instruktorów organizacji
proobronnych z zakresu
2199
organizacji działalności
szkoleniowej i zasad współpracy
z RON.
marzec - listopad,
wtorki 16.00-18.00,
czwartki
Udostępnienie stadionu "Podhalańczyk" wraz z
17.00-19.00,
zapleczem socjalnym (na podstawie umowy z RZI).
soboty 10.00-16.00
Rzeszów
cykl szkoleń (II-IV
kwartał wg
odrębnego planu
Pomoc w organizacyjna i wyznaczenie oficera do
koordynacji przeprowadzenia cyklu szkoleń i
warsztatów dla liderów i instruktorów organizacji
proobronnych, w oparciu o wytypowane JW. wg
ustalonego podziału regionalnego kraju.
21.blog
(21.BSP)
Rzeszów
RZI Lublin
CWKS Resovia
21.BSP
Rzeszów
Biuro ds.. Proobronnych MON
6. Brygada Powietrznodesantowa - Kraków
Nauczanie członków
Stowarzyszenia
ObronaNarodowa.pl - Ruch na
Rzecz Obrony Terytorialnej
działających w ramach projektu
szkoleniowego pn. Lekka
2200
Piechota Obrony Terytorialnej w
Małopolskiej Obronie
Terytorialnej udzielania pomocy
medycznej na polu walki w
ramach samopomocy i pomocy
koleżeńskiej.
14.02
Kraków
3 instruktorów, plecak ratownika medycznego wraz z
wyposażeniem - 3 kpl., stazy taktyczne 12 szt.
6 BPD Kraków
Stowarzyszenie
ObronaNarodowa.pl - Ruch na
Rzecz Obrony Terytorialnej
Zapoznanie członków
Stowarzyszenia
ObronaNarodowa.pl - Ruch na
Rzecz Obrony Terytorialnej
działających w ramach projektu
szkoleniowego pn. Lekka
2201
Piechota Obrony Terytorialnej w
Małopolskiej Obronie
Terytorialnej z bronią i
wyposażeniem zespołowym
będącą na wyposażeniu 6 BPD 48 osób
12.03.
Kraków
8 instruktorów, 60 mm moździerz lekki LM 60D - 3
szt., 7,62 mm km UKM-2000P - 1 szt., 5,56 mm kbs
wz. 96 Beryl - 1 szt., 5,56 mm kbkg wz.96 BerylPallad - 1 szt., 40 mm rg ppanc RPG-7D - 1 szt.,
7,62mm kbw TRG-22 SAKO - 1 szt., STAR 266 - 1
szt., HONKER - 1 szt., R-3501 - 4 szt., PRC 4200 - 4
szt.
6 BPD Kraków
Stowarzyszenie
ObronaNarodowa.pl - Ruch na
Rzecz Obrony Terytorialnej
Święto Patrona Chorągwi
Krakowskiej
19.03.
Kraków
Udział w apelu na Rynku Głównym w Krakowie,
Pomoc w grze miejskiej - organizacja punktu
sprawnościowego dla młodzieży
6 BPD Kraków
ZHP Chorągiew Krakowska
2202
Udział zawodników sekcji
spadochronowej w skokach
2203
spadochronowych
organizowanych przez 6 BPD
Wyrażenie zgody na wykonywanie skoków
01.04 - 31.10
spadochronowych przez zawodników sekcji
Zrzutowiska zgodnie
spadochronowej w ramach skoków organizowanych
z ROD
przez JW.
Strona 285
6 BPD Kraków
COS-DKWS
JW. NIL
JW. AGAT
WKS "WAWEL"
Udział zawodników sekcji
spadochronowej będących
żołnierzami 6 BPD i JW.
2204
podległych w zawodach
spadochronowych w kraju i za
granicą
2205
Majowe Harce Rodzinne - Dzień
Flagi
Nauczanie członków
Stowarzyszenia
ObronaNarodowa.pl - Ruch na
Rzecz Obrony Terytorialnej
działających w ramach projektu
szkoleniowego pn. Lekka
2206 Piechota Obrony Terytorialnej w
Małopolskiej Obronie
Terytorialnej udzielania
prowadzenia patrolu
zmotoryzowanego, działań na
punkcie kontrolnym, spieszania z
pojazdów - 36 osób.
Zawody Strzeleckie rannych
weteranów organizowane w
2207
ramach Centralnych Obchodów
Dnia Weterana
2208 Dzień Kadeta
01.04 - 31.12
Zgodnie z
kalendarzem
zawodów na
Wyrażenie zgody na nieodpałatne użyczenie
spadochronów do celności lądowania dla żołnierzy
będących zawodnikami sekcji spadochronowej.
Użyczenie miałoby miejsce na podstawie imiennego
wniosku żołnierza na konkretny wyjazd na zawody.
Żołnierz ponosiłby odpowiedzialność finansową za
powierzony mu sprzęt.
6 BPD Kraków
WKS "WAWEL"
02.05
Kraków
Promocja zawodowej służby wojskowej, organizacja
stanowiska informacyjno-pokazowego
6 BPD Kraków
ZHP Chorągiew Krakowska
21.05.
Kraków
4 instruktorów, STAR 266 - 1 szt., HONKER - 3 szt.,
elementy do wykonania punktu kontrolnego - 1 kpl.
6 BPD Kraków
Stowarzyszenie
ObronaNarodowa.pl - Ruch na
Rzecz Obrony Terytorialnej
28.05
Strzelnica
Organizacja zawodów strzeleckich z karabinka oraz
pistoletu wojskowego dla około 150 osób (rannych
weteranów) wraz ze spotkaniem z kierowniczą kadrą
MON oraz WP pod patronatem Szefa Biura
Bezpieczeństwa Narodowego, które będą częścią
planowanych Centralnych Obchodów Dnia Weterana
w Szczecinie. Zabezpieczenie około 1800
szt.amunicji 5,56 mm oraz 900 szt. 9 mm na zawody.
Pomoc w organizacji spotkania weteranów oraz
wyżywienia na obiekcie strzelnicy. Pokaz wybranego
sprzętu wojskowego, zabezpieczenie medyczne.
Zabezpieczenie 2 autobusów w terminie 2831.05.2016r. do transportu weteranów z miejsca
zakwaterowania na zawody oraz planowany Dzień
Weterana w Krakowie. Planowane finansowanie z
dotacji MON oraz środków własnych Stowarzyszenia
6 BPD Kraków
DG RSZ
MON
Stowarzyszenie Rannych i
Poszkodowanych w Misjach
Poza Granicami Kraju.
Występ Zespołu Artystycznego "Czasza", pokaz
wyszkolenia żołnierzy w walce wręcz, pokaz
indywidualnego i drużynowego uzbrojenia, pokaz
sprzętu wojskowego i wyposażenia skoczka
spadochronowego, prezentacja pojazdu HMMWV.
6 BPD Kraków
5 Batalion
Dowodzenia
Kraków-Rząska
ZSiPO w Skale
Maj - Czerwiec
(1 dzień) Skała
Strona 286
2209 Piknik Rodzinny
2210 MILITARIADA 2016
Spotkanie koleżeńskie ze
spadochroniarzami niemieckimi
2211 z BDF - szkolenie
spadochronowe i wykonywanie
skoków z 6 BPD
Majowe Harce Rodzinne - Dzień
2212
Flagi
2213 Olimpiada sportowo-wojskowa
2214
40 lecie Koła Przeciwlotników
ZPS-KOR
2215
Światowe Dni Młodzieży w
Krakowie
2216
VII MILITARY FESTIWAL
USTROŃ 2016
2217
III Międzynarodowy
Spadochronowy Puchar Krakowa
Maj - Czerwiec
(2 dni)
Proszowice
18-19.06
Nowa Dęba Czerwiec
(10 dni)
Ośrodki szkolenia
6 BPD
02.05
Kraków
Występ Zespołu Artystycznego "Czasza"
Pokaz uzbrojenia: karabinek kbs Beryl, karabin
wyborowy, pistolet Wist, granatnik RPG-7, moździerz
LM-60. Pokaz sprzętu spadochronowego. Pokaz
statystyczny pojazdu HMMWV z wyposażeniem.
Pokaz walki wręcz, udostępnienie pojazdu
służbowego celem przewiezienia żołnierzy.
Przeprowadzenie szkolenia naziemnego,
wykonywanie skoków spadochronowych wg.polskich
procedur dla cywili na sprzęcie 6 BPD. Transport z
miejsca dyslokacji do i z miejsca skoków
spadochronowych.
Promocja zawodowej służby wojskowej, organizacja
stanowiska informacyjno-pokazowego
Dyrektor Gimnazjum w
Proszowicach
6 BPD Kraków
6 BPD Kraków
21 BSP Rzeszów
Dyrektor Samorządowego
Ośrodka Kultury w Nowej Dębie
6 BPD Kraków
6 blog
6 bdow.,
Związek Polskich
Spadochroniarzy Zarząd II
Oddziału Kraków
6 BPD Kraków
ZHP Chorągiew Krakowska
20.06
Obiekty wojskowe
Współorganizacja zawodów sportowo-wojskowych,
udział instruktorów, żołnierzy w merytorycznym
nadzorowaniu zmagań sportowych.
6 BPD Kraków
Powiat Brzeski
Fundacja Św. Marcina
czerwiec
(2 dni)
Kraków
Umożliwienie organizacji części oficjalnej - apelu
uroczystego obchodów na terenie JW.,
zabezpieczenie nagłośnienia, placu apelowego,
zadaszeń, krzeseł,itp..Umożliwienie odbycia
spotkania żołnierskich pokoleń przeciwlotników na
terenie ośrodka szkolenia Kraków-Pasternik
6 BPD Kraków
6 bdow.
Związek Polskich
Spadochroniarzy Zarząd II
Oddziału Kraków
20-25.07
Zintensyfikowanie standardowych ćwiczeń 6 Brygady
Pustynia Błędowska Powietrznodesantowej na Pustyni Błędowskiej w
Gmina Klucze
dniach wskazanych we wniosku.
6 BPD Kraków
23-24.07.
Ustroń
Udział artystów z podległych jednostek, pomoc
merytoryczna instruktorów w czasie trwania festiwalu
(delegacje, diety), stoisko promujące Wojsko Polskie.
6 BPD Kraków
Lipiec
Lotnisko Pobiednik
Wielki
Zabezpieczenie pasa startowego na lotnisku
Pobiednik Wielki, zabezpieczenie startów i lądowań
przez Wojskową Straż Pożarną, zabezpieczenie
rozgrywania zawodów przez wojskowy zespół
medyczny, nieodpłatny udział reprezentacji JW. 2250
w III Międzynarodowym Spadochronowym Pucharze
Krakowa.
6 BPD Kraków
Strona 287
Wójt Gminy Klucze
JWKomandosów
JW. NIL
Klub WS
Wojskowe Stowarzyszenie
"Sport-Turystyka-Obronność"
WKS "WAWEL"
XIX Rodzinny Rajd Górski
Wojska Polskiego i XVII
2218 Rodzinne Zawody Strzeleckie
Wojska Polskiego "Tatry-PieninyBeskidy-Gorce 2016"
Pomoc organizacyjno-merytoryczna - Klub 6 BPD
17-18.09
(2 dni)
Łużna
2220 Rocznica Bitwy pod Arnhem
19-21.09
(3 dni)
Arnhem
Dzień Spadochroniarza - Święto
ZPS
2222 Rajd specjalnościowy "Orzeł"
Szkolenie i warsztaty dla liderów
i instruktorów organizacji
proobronnych - z zakresu
2223
organizacji działalności
szkoleniowej i zasad współpracy
z RON
Wojskowe Stowarzyszenie
"Sport-Turystyka-Obronność"
6 BPD Kraków
DGW
21 BSP
CS Inż.- Lotn.
JW. Komandosów
Wójt Gminy Łużna
Mp.rajdu
VII edycja "Podgórzańskich
Atrakcji Naukowych" pod hasłem
2219
"Wojsko dla Nauki-Nauka dla
Wojska"
2221
6 BPD Kraków
3 Regionalna
baza Logistyczna,
10 Pułk
Samochodowy
21-27.08
Wrzesień
(1 dzień)
Kraków-Pasternik
21-23.10
Klucze
Październik.
(1 dzień)
II - IV kwartał - wg
odrębnego planu
Organizacja pokazu statystycznego uzbrojenia i
sprzętu spadochronowego; Pokazy skoków
spadochronowych, wyszkolenia żołnierzy, sprzętu i
uzbrojenia; Nieodpłatne wparcie logistyczne( namioty
(10 szt.),siatki maskujące (5 szt.); Nieodpłatne
użyczenie kuchni polowych (4 szt.), wraz z kotłami i
namiotami przykuchennymi oraz obsługą do
wydawania posiłków, przygotowanie grochówki z
produktów Organizatora lub odpłatnie;
Włączenie przedstawicieli II Oddziału ZPS w skład
delegacji 6 BPD na uroczyste obchody bitwy pod
Arnhem
Udostępnienie terenu ośrodka Pasternik, strzelnicy
sportowej, namiotów, zadaszeń, stołów, krzeseł.
Możliwość organizacji rajdu na terenie Pustyni
Błędowskiej, wsparcie w organizacji punktów
podczas rajdu obrazującego służbę oraz pokaz
sprzętu spadochronowego i uzbrojenia.
Pomoc organizacyjna i wyznaczenie oficera do
koordynacji przeprowadzenia cyklu szkoleń i
warsztatów dla liderów i instruktorów organizacji
proobronnych, w oparciu o wytypowane JW., wg
ustalonego podziału regionalnego kraju.
Udostępnienie pomieszczenia Klubu (innego
pomieszczenia) wytypowanej JW do
przeprowadzenia szkolenia teoretycznego i
warsztatów dla liderów i instruktorów organizacji
proobronnych. Szkolenie prowadzone przez
przedstawiciela Biura ds. Proobronnych.
Udostępnienie bazy szkoleniowej wytypowanej JW
oraz wydzielenie instruktorów z niezbędnym SpW do
przeprowadzenia przykładowych zajęć z zakresu
organizacji szkolenia członków organizacji
proobronnych (przykładowa organizacja zajęć z
taktyki, terenoznastwa, pomocy przedmedycznej,
elementy szkolenia specjalistycznego itp.)
Umożliwienie spożycia odpłatnego posiłku na bazie
stołówki żołnierskiej JW
Strona 288
Związek Polskich
Spadochroniarzy Zarząd II
Oddziału Kraków
6 BPD Kraków
6 BPD Kraków
6 blog.
6 bdow.
6 BPD Kraków
6 BPD Kraków
Związek Polskich
Spadochroniarzy Zarząd II
Oddziału Kraków
ZHP Chorągiew Krakowska
DG RSZ
11 DKPanc.
Żagań
12 DZ Szczecin
16 DZ Elbląg
21 BSP Rzeszów
Biuro ds.. Proobronnych MON
2224
Udział uczniów w szkoleniach z
zakresu wojskowości.
Szkolenie proobronne dla
członków Stowarzyszenia
ObronaNarodowa.pl - Ruch na
Rzecz Obrony Terytorialnej
2225
działających w ramach projektu
szkoleniowego pn. Lekka
Piechota Obrony Terytorialnej około 80 osób miesięcznie
2226
Obchody Święta 6 batalionu
dowodzenia
2227 Obchody Święta 6 BPD
Pięciodniowe zajęcia
2228 szkoleniowe dla klas o profilu
wojskowym
Dwunastodniowy obóz
2229 szkoleniowy dla klas pierwszych
o profilu wojskowym
Cykl szkoleń
jednodniowych
3x w roku
2 weekendy
każdego miesiąca
wg. Ustaleń
Kraków
Organizacja zajęć specjalistycznych z zakresu
samoobrony, szkolenia strzeleckiego, wspinaczki,
zajęć z taktyki. Udostępnienie obiektów
szkoleniowych. Prowadzenie zajęć przez żołnierzy w
roli instruktorów/szkoleniowców.
6 BPD Kraków
ZSiPO w Skale
Bezpłatne użyczenie GOSz Pasternik
6 BPD Kraków
Stowarzyszenie
ObronaNarodowa.pl - Ruch na
Rzecz Obrony Terytorialnej
24.06
Kraków
Przygotowanie i udostępnienie obiektów sportowych
znajdujących się na terenie JW.. Użyczenie sprzętu
sportowego będącego w wyposażeniu JW..
Udzielenie zabezpieczenia medycznego w trakcie
zawodów sportowych (karetka z wyposażeniem,
ratownik medyczny, lekarz).
23.09
Kraków
Przygotowanie i udostępnienie obiektów sportowych
znajdujących się na terenie 6 bdow.. Użyczenie
sprzętu sportowego będącego w wyposażeniu 6 BPD
Udzielenie zabezpieczenia medycznego w trakcie
zawodów sportowych (karetka z wyposażeniem,
ratownik medyczny, lekarz)
Pierwsza dekada
maja
Beskid
Wyspowy/gmina
Słopnice
26.06. - 08.07
Kraków
Udział żołnierzy w roli instruktorów w ilości
niezbędnej do przeprowadzenia zajęć z zakresu
szkolenia z wspinaczki, łączności, taktyki, szkolenia
inż.-sap., OPBMR, szkolenia strzeleckiego, szkolenia
medycznego, WF. Zabezpieczenie transportu
samochodowego OT.
Pomoc w organizacji obozu szkoleniowego.
Umożliwienie zakwaterowania dla 50 osób (umowa z
RZI). Udostępnienie PTO, OSF, hali sportowej,
uzbrojenia i sprzętu wojskowego (statycznie) oraz
trenażerów. Udział żołnierzy w roli instruktorów w
ilości niezbędnej do przeprowadzenia zajęć z
zakresu szkolenia z wspinaczki, łączności, taktyki,
szkolenia inż.-sap., OPBMR, szkolenia strzeleckiego,
szkolenia medycznego, WF.
Strona 289
6 bdow.
(6 BPD)
6 bdow.
(6 BPD)
6 bdow.
(6 BPD)
wojskowy Klub Sportowy
"Desant"
wojskowy Klub Sportowy
"Desant"
16 bpd Kraków
(6BPD)
Zespół Szkół im. KEN w
Tymbarku
16 bpd Kraków
(6BPD)
Zespół Szkół im. KEN w
Tymbarku
Trzydniowe zajęcia szkoleniowe
2230 dla klas pierwszych o profilu
wojskowym
Pięciodniowe zajęcia
2231 szkoleniowe dla klas drugich o
profilu wojskowym
Zajęcia wojskowe dla uczniów
2232 klas mundurowych
Zajęcia wojskowe dla uczniów
2233 klas mundurowych
Zajęcia wojskowe dzienno-nocne
dla uczniów klas mundurowych,
2234
poligony wojskowe, obozy
szkoleniowe
2235 Zawody strzeleckie
2236
Piknik majowy z okazji
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
II dekada
października
Kraków
III dekada
Kraków
1 dzień w każdym
miesiącu
(I-VI, IX-XII)
Zespół Szkół w
Świątnikach
Górnych.
1 dzień w każdym
miesiącu (I-VI, IXXII) Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Krzeszowicach.
kwiecień, maj,
październik
(1 doba)
GOSz Pasternik
Kraków
Umożliwienie zakwaterowania dla 50 osób (umowa z
RZI).Udostępnienie PTO, OSF, hali sportowej,
uzbrojenia i sprzętu wojskowego (statycznie) oraz
trenażerów. Udział żołnierzy w roli instruktorów w
ilości niezbędnej do przeprowadzenia zajęć z
zakresu szkolenia z wspinaczki, łączności, taktyki,
szkolenia inż.-sap., OPBMR, szkolenia strzeleckiego,
szkolenia medycznego, WF.
Umożliwienie zakwaterowania dla 50 osób (umowa z
RZI).Udostępnienie PTO, OSF, hali sportowej,
uzbrojenia i sprzętu wojskowego (statycznie) oraz
trenażerów. Udział żołnierzy w roli instruktorów w
ilości niezbędnej do przeprowadzenia zajęć z
zakresu szkolenia z wspinaczki, łączności, taktyki,
szkolenia inż.-sap., OPBMR, szkolenia strzeleckiego,
szkolenia medycznego, WF.
Wydzielenie pojazdu OT do przewozu instruktorów
do szkoły. Wydzielenie pojazdu sanitarnego wraz z
ratownikami medycznymi do przeprowadzenia zajęć
z ratownictwa medycznego (raz w roku szkolnym).
Wydzielenie pojazdu OT do przewozu instruktorów
do szkoły. Wydzielenie pojazdu sanitarnego wraz z
ratownikami medycznymi do przeprowadzenia zajęć
z ratownictwa medycznego (raz w roku szkolnym).
Wydzielenie 6 instruktorów do szkolenia wojskowego
wraz z niezbędnym sprzętem: 1 pojazd sanitarny
maski przeciwgazowe MP5 - 30szt. petardy – 20 szt.,
granat dymny – 20 szt. Amunicja 5,56mm nb ślepy:
300szt. Wykorzystanie kuchni polowej do
przygotowania posiłków dla uczniów (koszty posiłków
ponosi wnioskodawca).
maj
(1 dzień)
Wydzielenie 10 stołów, 40 krzeseł. Wydzielenie
samochodu CT do przewozu sprzętu. Wydzielenie
kuchni polowej.
maj
(1 dzień)
Pokaz sprzętu spadochronowego: 2 x AD2000, 2X
AD95,1x Feniks, 1x zasobnik towarowy ZT-100; 1x
pojazd OT,2x pistolet wojskowy,2x kbs Beryl,2xkbs
Miniberyl,1x RPG-7D,6xradiotelefon.Stanowisko
promocyjne ze sprzętem multimedialnym.
Strona 290
16 bpd Kraków
(6BPD)
Zespół Szkół im. KEN w
Tymbarku
16 bpd Kraków
(6BPD)
Zespół Szkół im. KEN w
Tymbarku
6 blog (6 BPD)
6 blog (6 BPD)
6 blog (6 BPD)
6 blog (6 BPD)
6 blog (6 BPD)
Zespół Szkół w Świątnikach
Górnych. Liceum
Ogólnokształcące.
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w
Krzeszowicach.
Zespół Szkół w Świątnikach
Górnych. Liceum
35 WOG Kraków Ogólnokształcące. Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w
Krzeszowicach.
Koło Nr 18 Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego w Krakowie.
Urząd Miasta i Gminy Klucze.
2237
Dzień Dziecka na terenie Gminy
Skrzyszów
Piknik Militarny dla uczniów i
2238 mieszkańców Krzeszowic
04.06
Pokaz sprzętu spadochronowego: 2 x AD2000, 2X
AD95,1x Feniks, 1x zasobnik towarowy ZT-100; 1x
pojazd OT,2x pistolet wojskowy,2x kbs Beryl,2xkbs
Miniberyl,1x RPG-7D,6xradiotelefon.Stanowisko
promocyjne ze sprzętem multimedialnym.
czerwiec
(1 dzień)
Boisko sportowe
ZSP Krzeszowice
Pokaz sprzętu spadochronowego: 2 x AD2000, 2X
AD95,1x Feniks, 1x zasobnik towarowy ZT-100; 1x
pojazd OT,2x pistolet wojskowy,2x kbs Beryl,2xkbs
Miniberyl,1x RPG-7D,6xradiotelefon.Stanowisko
promocyjne ze sprzętem multimedialnym.
Wójt Gminy Skrzyszów.
Kierownik Posterunku Policji w
Skrzyszowie
6 blog (6 BPD)
6 blog (6 BPD)
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w
Krzeszowicach.
październik/listopad
Wydzielenie pojazdu OT do przewozu zaproszonej
delegacji żołnierzy.
6 blog (6 BPD)
Zespół Szkół w Świątnikach
Górnych. Liceum
Ogólnokształcące. Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w
Krzeszowicach.
Podniesienie wizerunku miasta
2240 Bielsko-Biała poprzez graficzne
moduły informacyjne
01.01 - 31.12.
Bielsko - Biała
Użyczenie części kompleksu wojskowego
(kontynuacja) K - 1111 tablica informacyjna o
wymiarach 40x70 cm na elewacji budynku nr 47
(biuro przepustek) K - 7406 tablica informacyjna o
wymiarach 40x70 cm wolnostojąca za linią
ogrodzenia na terenie działki nr 227/57
18 bpd (6 BPD)
Bielsko - Biała
UM w Bielsku - Białej
75 rocznica Pierwszego Zrzutu
2241 Cichociemnych w okupowanej
Polsce.
13.02
Dębowiec
Wystawienie asysty honorowej pod pomnikiem,
poczet sztandarowy, zorganizowanie pokazu SpW i
uzbrojenia ( HMMWV+12,7mm WKM, załoga
pojazdu)
18 bpd (6 BPD)
Bielsko - Biała
Kwiecień
Bielsko-Biała
Włączenie ok. 40 kadetów w zajęcia szkoleniowe
żołnierzy 18 bpd (po uzgodnieniu z Dowódcą, marsz
kwartalny)
03.05.
Bielsko-Biała
Poczet sztandarowy, kompania honorowa, przewóz
sprzętu promocyjnego WKU, pokaz SpW.
2239 Ślubowanie klasy I mundurowej
2242
Dzień Przedsiębiorczości pod
patronatem Prezydenta RP
Uroczyste obchody
2243 Święta Konstytucji 3 Maja,
Święta Flagi,
Strona 291
18 bpd (6 BPD)
Bielsko - Biała
LO im. T. Kościuszki Bielsko Biała
18 bpd (6 BPD)
Bielsko - Biała
18 bpd (6 BPD)
Bielsko - Biała
Urząd Gminy Dębowiec
WKU Bielsko Biała
UM Bielsko-Biała
2244
Zawody sportowo - obronne
„Sprawni jak Kadeci”
2245 "Bitwa WYRSKA 2016" XII edycja
20.05.
Mikuszowice
Bielsko - Biała
21.05.
Zorganizowanie pokazu SpW. (2xHMMWV, załoga,
Gostyń - gmina Wyry uzbrojenie załogi pojazdów)
XXIII Ogólnopolskie Dni
2246 Bezpieczeństwa Kultury Ruchu i
Ratownictwa Drogowego
28-29.05
Bielsko - Biała
Proobronne Zawody Strzeleckie
2247
Runda I
26.06
Brzeszcze Jawiszowice
2248 Dzień spadochroniarza
Obóz szkoleniowy
2249
„EKSPEDYCJA ORLĄT”
Udostępnienie części kompleksu K - 3730 w Bielsku
Białej Mikuszowice obejmującego OSF, pas
taktyczny i ośrodek inż.-sap.- dostępnienie kuchni
polowej, termosów na herbatę. Zorganizowanie
pokazu SpW (w miarę możliwości JW),
udostępnienie i rozstawienie 5 szt. dużych
namiotów wraz z wieszakami wielokołkowymi,
udostępnienia nagłośnienia oraz 5 szt. przenośnych
środków łączności, wydzielenie instruktorów do
zorganizowania podpunktów nauczania (pojazd
sanitarny, sprzęt medyczny), strzelanie z broni
sportowej, zawody na OSF. Umowa z RZI.Umowa
cywilno-prawnej. Zajęcia odbywają się po ustaleniu z
JW i przedstawieniu planu szkolenia
02.07.
lipiec
10 dni
(po wcześniejszym
ustaleniu) Bielsko Biała
18 bpd (6 BPD)
Bielsko - Biała
4 WOG Gliwice,
WKU Bielsko Biała
Stowarzyszenie Polska - Świat
Bielsko Biała
18 bpd (6 BPD)
Bielsko - Biała
Urząd gminy Wyry.
Udostępnienie 2 x kuchnia polowa wraz z obsługą i
paliwem, 4 szt. namiotów, przygotowanie grochówki
(produkty zakupione w firmach zaopatrujących
jednostkę - zapewnia organizator) i jej transport oraz
pomoc przy wydawaniu grochówki. Pokaz statyczny
SpW 5 x HMMWV
z bronią pokładową, 1x
Star, 1x moździerz: M - 98 i 1x moździerz LM - 60 D,
5,56 mm kbs Beryl, 5,56mm kbs Mini - Beryl, PPK
Spike, Karabin wyborowy (w miarę możliwości JW).
18 bpd (6 BPD)
Bielsko - Biała
Fundacja na Rzecz
Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego Bielsko - Biała
(kontakt 601 984 149) WKU
Bielsko - Biała
Udział żołnierzy 18 bpd w zawodach strzeleckich.
Zapewnienie transportu , broni i amunicji
niezbędnych do udziału żołnierzy 18 bpd w
zawodach.
18 bpd (6 BPD)
Bielsko - Biała
Klub Strzelecki SKAUT.
Zorganizowanie pokazu układania spadochronu
sposobem polowym, pokaz indywidualnego
wyposażenia i SpW (1 x HMMWV z obsługą i
uzbrojeniem)
18 bpd (6 BPD)
Bielsko - Biała
Związek Polskich
Spadochroniarzy XVIII Oddział
Ziemi Cieszyńskiej
Udostępnienie miejsc internatowych dla około 50
szkolonych (kompleks K - 1111 Bielsko - Biała).
Udostępnienie stołówki (kompleks K - 1111 Bielsko Biała) wyżywienie zapewnia wnioskodawca (catering)
Strona 292
18 bpd (6 BPD)
Bielsko - Biała
4 WOG Gliwice
4 WOG Gliwice
Stowarzyszenie Polska - Świat
Bielsko - Biała
Poczet sztandarowy, kompania honorowa, pokaz
SpW oraz dynamiczna prezentacja wyszkolenia
żolnierzy, użycie w miarę potrzeb wyposażenia i
SpW 18 bpd do zabezpieczenia święta, przewóz
sprzętu promocyjnego WKU. Zabezpieczenie
18 bpd (6 BPD)
Bielsko - Biała
UM Bielsko-Biała
WKU Bielsko-Biała
Udostępnienie części kompleksu K - 3730 w Bielsku
Białej Mikuszowice obejmującego OSF, pas
taktyczny i ośrodek inż.-sap. Zorganizowanie pokazu
SpW (w miarę możliwości JW), udostępnienie 5
szt.namiotów wraz z wieszakami wielokołkowymi,
udostępnienie nagłośnienia oraz 5 szt przenośnych
środków łączności wojskowego. Umowa z RZI
(użycie sprzętu wojskowego na podstawie osobnej
umowy cywilno-prawnej)
18 bpd (6 BPD)
Bielsko - Biała
4 WOG Gliwice,
Stowarzyszenie Polska - Świat
Bielsko - Biała
25.09
Brzeszcze Jawiszowice
Udział żołnierzy 18bpd w zawodach strzeleckich.
Zapewnienie transportu , broni i amunicji
niezbędnych do udziału żołnierzy 18 bpd w
zawodach.
18 bpd (6 BPD)
Bielsko - Biała
Międzynarodowy Zlot
2253 PojazdówMilitarnych „Operacja
Południe”
wrzesień
Bielsko Biała
Udostępnienie części kompleksu K-3730 w BielskuBiałej Mikuszowice w celu przeprowadzenia imprezy
oraz części działki nr 496/64 lub nr 496/68
należących do kompleksu wojskowego GOSz
Mikuszowic jako miejsce do parkowania wozów
bojowych i czołgów w okresie trwania zlotu oraz 3 dni
przed i 3 dni po zlocie (bez ponoszenia
odpowiedzialności ze strony jednostki za
pozostawiony sprzęt). Skierowanie 3 pojazdów typu
HMMWV do pokazu statycznego oraz udziału w
paradzie. Wydzielenie pojazdu HMMWV z obsługą
celem przewóz sprzętu WKU. Umowa z RZI
18 bpd (6 BPD)
Bielsko - Biała
2254 Dzień Bezpieczeństwa
Październik
Jasienica
Zorganizowanie pokazu SpW (w miarę możliwości
JW), przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej
pomocy przedmedycznej (pojazd sanitarny)
18 bpd (6 BPD)
Bielsko - Biała
Stowarzyszenie Polska - Świat
Bielsko - Biała
Strzeleckie Szkolenie
2255
Specjalistyczne
11.12.
Brzeszcze Jawiszowice
Udział żołnierzy 18 bpd w zawodach strzeleckich.
Zapewnienie transportu , broni i amunicji
niezbędnych do udziału żołnierzy 18 bpd w
zawodach.
18 bpd (6 BPD)
Bielsko - Biała
Klub Strzelecki SKAUT.
Pokaz SpW (1 x HMMWV + 2 x żołnierzy).
Stanowisko promocyjne.
18 bpd (6 BPD)
Bielsko - Biała
LO im. T. Kościuszki Bielsko Biała
2250
2251
Obchody Swięta Wojska
Polskiego
Żywa lekcja historii „MANEWRY
MILITARNE”
Proobronne Zawody Strzeleckie
2252
Runda II
2256
Uroczystość mianowania na
"Kadeta"
15.08
Rychwałd
24.09
Bielsko - Biała
grudzień
(1 dzień)
Strona 293
Klub Strzelecki SKAUT.
WKU BielskoBiała
Fundacja Ochrony Zabytków
Techniki Militarnejw Bielsku
Białej(kontakt Małgorzata
STELMASZEK tel 602 72 74
72) WKU Bielsko-Biała
Szkolenie fizyczne i wojskowe
2257
klas mundurowych
2 godz.w każdy
piątek roku
szkolnego
Bielsko - Biała
Udostepnienie hali sportowej w kompleksie K - 1111,
udostępnienie kompleksu K-3730 obejmującego
OSF, pas taktyczny oraz ośrodek inżynieryjosaperski Każdorazowe korzystanie z infrastruktury
wymaga przedstawienia zawartej z RZI umowy.
Każdorazowe korzystanie ze sprzętu w postaci
użyczenia środków łączności lub innych wymaga
podpisania stosownej umowy cywilno-prawnej. Za
wszelkie urazy czy wypadki zaistniałe podczas zajęć
w obrębie JW i terenów będących w jej dyspozycji
odpowiedzialność całkowicie ponosi wnioskodawca.
Zajęcia odbywają się po ustaleniu z JW i
przedstawieniu planu szkolenia
Zajęcia z patrolem
rozminowania, prezentacja
2258
wyposażenia, wygłoszenie
pogadanki profilaktycznej
Styczeń- marzec
Zespół Szkół
w Kietrzu
Wsparcie merytoryczne poprzez przeprowadzenie
przez żołnierzy zajęć teoretycznych i praktycznych
Kwiecień
(1 dzień)
Gliwice
Wsparcie merytoryczne poprzez przeprowadzenie
przez żołnierzy zajęć teoretycznych i praktycznych
Rajd "Śladami Wojska Polskiego
2260 po Chorzowie"- Dzień Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej
02.05
Chorzów
Prezentacja uzbrojenia i wyposażenia w tym
samochód Honker + namiot
Zorganizowanie i obsługa stanowisk do ćwiczenia
strzelania z karabinków ASG. Zorganizowanie i
obsługa ścieżki ćwiczeniowej do szkolenia z
wykrywania min/metali
6 bpd (6 BPD)
Gliwice
Obchody Dnia Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej
02.05.
Chorzów
pod Pomnikiem
poległych Żołnierzy
75 Pułku Piechoty
Wystawienie stioska promującego 6bpd w Gliwicach
6 bpd (6 BPD)
Gliwice
Prezentacja uzbrojenia
2259 i wyposażenia JW., zajęcia na
spadochroniarni
2261
2262
VIII Majówka ŻołnierskaOPERACJA ZACHÓD 2016
Noc Muzeów na Schronie nr 5 w
2263
Chorzowie
08-09.05
Wrocław
Zorganizowanie stanowiska promocyjnego
Występ mażoretek
13.05.
Chorzów
Prezentacja uzbrojenia i wyposażenia w tym
samochód Honker + namiot
Prezentacja stanowiska z wyposażeniem
noktowizyjnym
Strona 294
6 bpd (6 BPD)
Gliwice
JS Głubczyce
6 bpd (6 BPD)
Gliwice
JS Głubczyce
Fundacja im. Grupy Operacyjnej
"Śląsk" 1939
6 bpd (6 BPD)
Gliwice
6 bpd (6 BPD)
Gliwice
4 WOG
Gliwice
LO im. T. Kościuszki Bielsko Biała
18 bpd (6 BPD)
Bielsko - Biała
34 drOP
5 pchem
Wojskowy Komendant
Uzupełnień w Chorzowie
4. pplot
10 BKPanc
10 pdow, 10 BLog
11 DKPanc,17 BZ
Fundacja Inicjatyw Społecznych
22 bpg,23 pa
i Kulturalnych "JEDYNKA"
Pow. Jedn Ewak.
Wrocław
Medycznej
4 RBLog,82
batalion
ewakuacji sprzętu
Fundacja im. Grupy Operacyjnej
"Śląsk" 1939
2264 "Bitwa Wyrska 2016"
2265
Śląski Festiwal Piosenki
Wojskowej
2266 VII Piknik Militarny
Konferencja Organizacji
Proobronnych z terenu
administrowanego przez
2267 Wojskową Komendę Uzupełnień
w Rybniku wraz ze
szczegółowym przedstawieniem
nowej koncepcji NSR
2268 Transport żywności
Prowadzenie zbiórek Gromady
2269 Zuchowej "Leśne Duszki" oraz
Drużyny Harcerskiej
2270
Szkolenie ogólnowojskowe w
ramach obozu szkoleniowego
Udział klubu piłkarskiego w
2271 rozgrywkach klasy okręgowej
seniorów oraz juniorów
21.05.
Gostyń- Gmina WyryZorganizowanie statycznego pokazu sprzętu
rejon Pomnika
i uzbrojenia wojskowego
Pamięci Żołnierzy
Września 1939 r.
Maj
(1 dzień)
Gliwice
6 bpd (6 BPD)
Gliwice
Pokaz sprzętu i uzbrojenia
6 bpd (6 BPD)
Gliwice
10.09
Pokaz sprzętu i uzbrojenia
Radzionków- Rojca
6 bpd (6 BPD)
Gliwice
Październik.
Rybnik
Pokaz sprzętu i wyposażenia wojskowego, promocja
Sił Zbrojnych RP
6 bpd (6 BPD)
Gliwice
25. Brygada Kawalerii Powietrznej - Tomaszów Mazowiecki
Użyczenie 2 pojazdów o ładowności całkowitej 12
ton celem przewiezienia żywności dla rodzin
wielodzietnych i ubogich mieszkańców miasta z
25 blog
Banku Żywności w Łodzi do siedziby Fundacji "Arka
Nadziei" w Tomaszowie Maz.
Nieodpłatne udostepnienie pomieszczenia w Klubie
Dwa razy w tygodniu 25 BKPow do prowadzenia zbiórek zuchów i
Klub 25 BKPow
harcerzy z osiedla wojskowego Nowy Glinnik i okolic. Klub 25 BKPow
Nowy Glinnik
Wydzielenie instruktora z Klubu 25 BKPow do
prowadzenia zbiórek.
Raz w miesiącu
(12 transportów)
Łódź - Tomaszów
Maz.
Raz na pół roku
(2 dni) Lotnisko
Leźnica Wlk.
Nieodpłatne udostepnienie śmigłowca Mi-17/8 - 2
godz. do przeprowadzenia zajęć z desantowania z
uczestnikami obozu - szkolenie naziemne.
marzec, kwiecień,
maj, czerwiec,
sierpień, wrzesień, Nieodpłatne wydzielenie autobusy z kierowcą do
październik, listopad przewozu zawodników na rozgrywki meczowe.
Miejsca rozgrywek
okręgowych.
Strona 295
Urząd Gminy Wyry
OW z Krakowa
Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuk
34 Dywizjon
Kompletnych
Rakietowy OP
31 brtech
34 dr OP
5 pchem
Urząd Miasta Radzionków,
JW. Agat
RADAR Radzionków
WKU Gliwice
WSZW Katowice
JW. Agat
18 bpdes
Politechnika Śląska Centrum
Kształcenia Inżynieków
w Rybniku
Fundacja "Arka Nadziei" w
Tomaszowie Mazowieckim.
ZHP Choragiew Łódzka, Hufiec
Inowłódz, Szczep "Perpetuum
Mobile", Inowłódz
1 dlot
Stowarzyszenie Jednostka
Strzelecka 4008 Łódź
25 bdow
Wojskowy Klub Sportowy
"Kawaleria" Tomaszów Maz.
Szkolenie strzeleckie dla
2272 członków Federacji Kawalerii
Ochotniczej
2273
Szkolenie strzeleckie dla
uczniów liceum
styczeń
(1 dzień)
Tomaszów Maz.
Przeprowadzenie szkolenia strzeleckiego dla
członków Federacji z budowy i eksploatacji broni
strzeleckiej, udostępnienie broni strzeleckiej wraz z
instruktorami, trenażera "Śnieżnik", Czantoria,
Cyklop. Organizacja punktu informacyjnopromocyjnego.
7 bkpow
Związek Stowarzyszeń
Federacja Kawalerii
Ochotniczej, Warszawa
13.01.
Tomaszów Maz.
Organizacja szkolenia strzeleckiego, udostępnienie
broni strzeleckiej wraz z instruktorami, trenażera
"Śnieżnik", Czantoria, Cyklop.
7 bkpow
LXXVI Liceum
Ogólnokształcące im. Marszałka
J. Piłsudskiego w Warszawie
Szkolenie ogólnowojskowe i
2274 szkolenie strzeleckie dla
członków Związku Strzeleckiego
luty
(1 dzień)
Jeżewo
Szkolenie strzeleckie dla
2275 członków Jednostki Strzeleckiej
1002
15.02.
Tomaszów Maz.
2276
Szkolenie strzeleckie dla
członków FIA
Szkolenie strzeleckie dla
2277 członków koła zainteresowań
ZPS
XXI Spadochronowe Mistrzostwa
2278 ZPS w Wieloboju Zimowym
"PARA-SKI"
Szkolenie strzeleckie,
2279 prezentacja uzbrojenia dla
młodzieży
Przeprowadzenie szkolenia ogólnowojskowego i
strzeleckiego dla członków Związku Strzeleckiego.
Organizacja szkolenia strzeleckiego, udostępnienie
broni strzeleckiej wraz z instruktorami, trenażera
"Śnieżnik", Czantoria, Cyklop. Organizacja punktu
informacyjno-promocyjnego.
Organizacja szkolenia strzeleckiego, udostępnienie
broni strzeleckiej wraz z instruktorami, trenażera
"Śnieżnik", Czantoria, Cyklop. Organizacja punktu
informacyjno-promocyjnego.
Udostępnienie broni do zajęć teoretycznych nt.
„Budowa, użytkowanie, posługiwanie się
20.02.
uzbrojeniem”: kbs BERYL – 4 szt., SWD Dragunow –
(1 dzień)
1szt., PW 94 WIST - 4; RPG-7 WN 1 szt.; UKM 2000
Leźnica Wielka - 1szt. Wydzieleni instruktora oraz udostępnienie sali
do przeprowadzenia zajęć.
20.02.
Tomaszów Maz.
marzec
(1 dzień)
Bielsko Biała
marzec, czerwiec
(po 1 dniu)
Tomaszów Maz.
Organizacja szkolenia strzeleckiego, udostępnienie
broni strzeleckiej wraz z instruktorami, trenażera
"Śnieżnik". Przeprowadzenie zajęć z budowy i zasad
eksploatacji broni strzeleckiej będącej na
wyposażeniu 7 bkpow.
Udostepnienie statku powietrznego W-3W Sokół
celem przeprowadzenia konkurencji podczas
Wieloboju zimowego. Przydzielenie limitu nalotu
smigłowca - 10 godz.
Organizacja szkolenia strzeleckiego, udostępnienie
broni strzeleckiej wraz z instruktorami, trenażera
"Śnieżnik". Prezentacja sprzętu i uzbrojenia
wojskowego: "Drużyna 2016" z wyposażeniem (5,56
mm kbs Beryl, 9 mm PM Glauberyt, 9 mm PW Wist,
7,62 mm KM PK, TRG Sako, 40 mm RPG),
moździeż M-98, ZUR-23, motocykl Honda (Quad),
PPK Spike. Organizacja punktu informacyjnopromocyjnego.
Strona 296
1 bkpow
WCKM w Łodzi,
31 WOG
Związek Strzelecki "Strzelec" z
Radomia oddział Łódź
7 bkpow
Jednostka Strzelecka 1002
Tomaszów Maz.
1 bkpow
Stowarzyszenie FIA "Wierni w
gotowości pod bronią"
Warszawa
7 bkpow
Związek Polskich
Spadochroniarzy - Odział w
Łodzi
7 dlot
Związek Polskich
Spadochroniarzy zarząd Główny
Warszawa, ZPS XIX Oddział w
Bielsku Białej
7 bkpow
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1
Tomaszów Maz.
Szkolenie z budowy i obsługi
broni ciężkiej
12.03.
Leźnica Wielka
Szkolenie strzeleckie dla
2281 członków koła zainteresowań
ZPS
19.03.
Tomaszów Maz.
2280
Wyznaczenie 2 instruktorów.
Udostępnienie broni do zajęć teoretycznych
„budowa, użytkowanie, posługiwanie się
uzbrojeniem: karabin maszynowy PK – 1 szt.,
moździerz – 1 szt., granatnik RPG-7 – 1 szt.
Wydzielenie 2 instruktorów oraz udostępnienie sali
do przeprowadzenia zajęć.
Organizacja szkolenia strzeleckiego, udostępnienie
broni strzeleckiej wraz z instruktorami, trenażera
"Śnieżnik", Czantoria, Cyklop. Organizacja punktu
informacyjno-promocyjnego.
1 bkpow
Stowarzyszenie FIA "Wierni w
gotowości pod bronią"
Warszawa
7 bkpow
Związek Polskich
Spadochroniarzy - Odział w
Łodzi
WKU Wyszków, 1
PBLot, 1 Blog, 2
psap., 23 BLT,
CSŁiI, CSAiU, OS
ŻW, WAT, WSO
Wląd, WSO SP,
AMW.
21.03.
Wyszków
Prezentacja sprzętu i uzbrojenia wojskowego:
"Drużyna 2016" z wyposażeniem (5,56 mm kbs
Beryl, 9 mm PM Glauberyt, 9 mm PW Wist, 7,62 mm
KM PK, TRG Sako, 40 mm RPG), moździeż M-98 z
ciągnikiem, ZUR-23 z ciagnikiem. Organizacja
punktu informacyjno-promocyjnego.
7 bkpow
Popularyzacja wiedzy o SZ i
budowanie prestizu w
społeczeństwie oraz
2283
kształtowanie zasad współpracy
cywilno-wojskowej, promowanie
procesu profesjonalizacji SZ RP.
kwiecień
(2 dni)
Tomaszów Maz.
Nowy Glinnik,
Leźnica Wlielka
Użyczenie Sali odpraw w "Domku Pilota" 7 dlot.
Zapoznanie uczestników szkolenia z tradycjami,
zadaniami i wyposażeniem 25 BKPow.
Udostepnienie trenażera Śnieżnik wraz z
instruktorami do przeprowadzenia szkolenia
strzeleckiego; praktyczne zaprezentowanie tunelu
aerodynamicznego. Organizacja punktu informacyjnopromocyjnego.
JBP 25 BKPow
Stowarzyszenie Ruch Wspólnot
Obronnych w Warszawie
Międzynarodowe Zawody
2284
Kawaleryjskie
23.04.-03.05.
woj. małopolskie
Udostepnienie sprzętu obozowego: namioty NS - 15
szt., materacy - 200 szt., łóżka polowe - 200 szt.,
łaźnia polowa - 1 szt., kuchnia polowa - 1 szt.)
25 blog
Stowarzyszenie Szwadron
Niepołomice w barwach 8 Pułku
Ułanów Księcia J.
Poniatowskiego, Kraków
Szkolenie strzeleckie dla
2285 uczniów klasy o profilu
wojskowym.
maj, październik
(po 1 dniu)
Tomaszów Maz.
25 blog
Zespół Szkół Drzewnych i
Ochrony Środowiska w
Radomsku
Szkolenie strzeleckie dla
2286 uczniów klasy o profilu
wojskowym.
maj, październik
(po 1 dniu)
Tomaszów Maz.
25 blog
Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia
Praktycznego im. W. Witosa w
Bujnach
2282
VI Wiosenne spotkanie z
wojskiem
Szkolenie ogólnowojskowe i
2287 szkolenie strzeleckie dla
członków Związku Strzeleckiego
maj
(1 dzień)
Jeżewo
Obóz szkoleniowy dla młodzieży
z klasy o rozszerzonym
2288
przysposobieniem obronnym
(edukacja dla bezpieczeństwa).
maj
(5 dni)
Tomaszów Maz.
Nowy Glinnik
Organizacja szkolenia strzeleckiego, udostępnienie
broni strzeleckiej wraz z instruktorami, trenażera
"Śnieżnik", Czantoria, Cyklop. Organizacja punktu
informacyjno-promocyjnego.
Organizacja szkolenia strzeleckiego, udostępnienie
broni strzeleckiej wraz z instruktorami, trenażera
"Śnieżnik", Czantoria, Cyklop. Organizacja punktu
informacyjno-promocyjnego.
Organizacja szkolenia strzeleckiego, udostępnienie
broni strzeleckiej wraz z instruktorami, trenażera
"Śnieżnik", Czantoria, Cyklop. Organizacja punktu
informacyjno-promocyjnego.
Organizacja zajęć specjalistycznych, szkoleń i
treningów z musztry, szkolenia strzeleckiego, taktyki,
opchem, terenoznastwa, saperskiego, wyznaczenie
instruktorów do realizacji programu obozu,
udostępnienie broni strzeleckiej (instruktorzy).
Strona 297
1 bkpow
7 bkpow
WCKM w Łodzi,
31 WOG
Burmistrz Miasta Wyszków
Związek Strzelecki "Strzelec" z
Radomia oddział Łódź
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 3
w Bełchatowie
2289
VIII Majówka Żołnierska "Operacja Zachód 2016"
08 - 09.05.
Wrocław
Szkolenie strzeleckie dla
2290 członków koła zainteresowań
ZPS
14.05.
Tomaszów Maz.
XXII Spadochronowe
Mistrzostwa ZPS w Wieloboju
2291 Spadochronowym,
IV Mistrzostwa ZPS w Wieloboju
Desantowym
17-22.05
Lotnisko Nowy
Glinnik
Wielobój Spadochronowy 2016
2292 Wielobój desantowy o Puchar
Dowódcy Generalnego RSZ
18 - 22.05.
Nowy Glinnik
Wielobój Spadochronowy 2016
2293 Wielobój desantowy o Puchar
Dowódcy Generalnego RSZ
19.05
Tomaszów Maz.
Prezentacja sprzętu i uzbrojenia wojskowego:
"Drużyna 2016" z wyposażeniem (5,56 mm kbs
Beryl, 9 mm PM Glauberyt, 9 mm PW Wist, 7,62 mm
KM PK, TRG Sako, 40 mm RPG). Organizacja
punktu informacyjno-promocyjnego.
Organizacja szkolenia strzeleckiego, udostępnienie
broni strzeleckiej wraz z instruktorami, trenażera
"Śnieżnik", Czantoria, Cyklop. Organizacja punktu
informacyjno-promocyjnego.
Użyczenie: śmigłowca W-3W Sokół w celu
przeprowadzenia konkurencji „skoki spadochronowe
na celność lądowania w dzień w dniach 1822.05.2016 - nalot 12 h. Zakwaterowania na terenie
7 dlot około 100 uczestników Mistrzostw poprzez
wydzielenie miejsc noclegowych. Zabezpieczenie
medyczne skoków spadochronowych rozgryanych w
trakcie Mistrzostw. Zapewnienie transportu
samochodem C-T (około 400 km na trasie Nowy
Glinnik, Spala, Tomaszów Maz. Leżnica Wlk. do
przewiezienia zawodników w celu rozegrania
konkurencji Mistrzostw). Wydzielenie namiotów NS10 - 8 szt. na start spadochronowy. Wydzielenie
stołów spadochronowych na start umożliwiając
zawodnikom składanie spadochronów - 15 szt.
Umowa z RZI
Nieodpłatne udostępnienie urządzenia do celności
lądowania "Piguła" na czas trwania Mistrzostw w celu
przeprowadzenia konkurencji "skoki spadochronowe
na celność lądowania".
Udostępnienie nieodpłatnie strzelnicy garnizonowej.
Zabezpieczenie strzelania z karabinka kbs Beryl oraz
pistoletu WIST 94 poprzez wyznaczenie instruktorów
z uzbrojeniem: 900 szt. 5,56 mm nb. z poc. PS, 900
szt. 9 mm nb. wz 93, 5,56 mm kbs BERYL - 8 szt., 9
mm pistolet WIST 94 - 8 szt. Zabezpieczenie
medyczne strzelania. Udostępnienie przyczepy
spadochronowej PS/1 w dniach 18-22.06.2016 w
celu przechowania spadochronów należących do
zawodników biorących udział w Mistrzostwach.
Umowa z RZI
Strona 298
4 RBLog, 4
zpplot, 10BKPanc,
10 WPDow, 10
Fundacja Inicjatyw Społecznych
BLog, 11 Dpanc,
7 bkpow, 1 dlot /
i Kulturalnych JEDYNKA,
17 WBZ, 22 bpg,
Wrocław
23 pa, 82 bes,
CSWIiChem, ŻW,
SG, WITI, AMW
Związek Polskich
Spadochroniarzy - Odział w
Łodzi
7 bkpow
7 dlot
7bkpow,
OSAS
25 BKPow
Związek Polskich
Spadochroniarzy - Odział w
Łodzi
OSAS
7 dlot, 7 bkpow
Związek Polskich
Spadochroniarzy - Odział w
Łodzi
7 bkpow
7 dlot / OSAS /
Związek Polskich
Spadochroniarzy - Odział w
Łodzi
Szkolenie w Ośrodku Szkolenia
2294 Naziemnego oraz Tunelu
Aerodynamicznym
2295
2296
Wojewódzkie Zawody Sportowoobronne
V Festyn lotniczy "Lotnisko Bliżej
Miasta"
Szkolenie na Ośrodku Szkolenia
Naziemnego połączone z
2297
lataniem w tunelu
aerodynamicznym.
2298
Szkolenie w Tunelu
Aerodynamicznym
18-19.05.
(1 dzień)
Leźnica Wielka
Przeprowadzenie szkolenia w Osrodku Szkolenia
Naziemnego oraz zapoznanie ze szkoleniem w
tunelu aerodynamicznym OSAS.
24.05.
Tomaszów Maz.
Przeprowadzenie strzelania z PW Wist i kbs Beryl,
udostepnienie broni strzeleckiej, zabezpieczenie
medyczne strzelania oraz wydzielenie kierownika
strzelania, amunicyjnego i 6 instruktorów. Użyczenie
strzelnicy garnizonowej w Tomaszowie Maz.
Zabezpieczenie tarcz i amunicji: 9 mm nb. wz. 93 1500 szt., 5,56 mm nb. z poc. PS - 1600 szt. Umowa
z RZI
28-29.05.
Pokaz statyczny oraz dynamiczny w locie pary
Lotnisko Michałków
śmigłowcó śmigłowca W-3.
k/Ostrowa Wlkp.
22.05.
3 godz.
OSAS Leźnica
Wielka
maj - wrzesień
Leźnica Wlk.
Popularyzacja wiedzy o SZ i
budowanie prestizu w
społeczeństwie oraz
2299
kształtowanie zasad współpracy
cywilno-wojskowej, promowanie
procesu profesjonalizacji SZ RP.
czerwiec
(2 dni)
Tomaszów Maz.
Nowy Glinnik,
Leźnica Wlielka
2300 Dzień Dziecka
czerwiec
(1 dzień)
Tomaszów Maz.
Zajęcia z edukacji dla
2301 bezpieczeństwa - szkolenie
ogólnowojskowe
czerwiec
(1 dzień)
Lubraniec Marysin
Nieodpłatne udostępnienie Ośrodka Szkolenia
naziemnego z makietami spadochronów oraz Tunelu
Aerodynamicznego z obsługą w celu przeszkolenia
ok. 20 uczestników szkolenia ze Związku w zakresie
zapoznania z procedurami na statkach powietrznych
oraz procedur awaryjnych na trapezie.
Nieodpłatne przydzielenie 30 godz.na szkolenie w
tunelowym symulatorze skoków, udostepnienie
tunelu aerodynamicznego z obsługą.
Użyczenie Sali odpraw w "Domku Pilota" 7 dlot.
Zapoznanie uczestników szkolenia z tradycjami,
zadaniami i wyposażeniem 25 BKPow.
Udostepnienie trenażera Śnieżnik wraz z
instruktorami do przeprowadzenia szkolenia
strzeleckiego; praktyczne zaprezentowanie tunelu
aerodynamicznego. Organizacja punktu informacyjnopromocyjnego.
Prezentacja sprzętu i uzbrojenia wojskowego:
"Drużyna 2016" z wyposażeniem (5,56 mm kbs
Beryl, 9 mm PM Glauberyt, 9 mm PW Wist, 7,62 mm
KM PK, TRG Sako, 40 mm RPG), pojazdu
cięzarowego, łodzi patrolowej. Organizacja punktu
informacyjno-promocyjnego.
Prezentacja sprzętu i uzbrojenia wojskowego
będącego na wyposażeniu 1 bkpow w tym: "Drużyna
2016" z wyposażeniem (5,56 mm kbs Beryl, 9 mm
PM Glauberyt, 9 mm PW Wist, 7,62 mm KM PK,
TRG Sako, 40 mm RPG). Organizacja punktu
informacyjno-promocyjnego.
Strona 299
LXXVI Liceum
Ogólnokształcące im. Marszałka
J. Piłsudskiego w Warszawie
OSAS
25 bdow
7 dlot
31 WOG
Związek Żołnierzy WP, Zarząd
Wojewódzki w Łodzi
16 BRL,
21 BLT, 42 BLSz,
23 BLT, 1 BLWL, Stowarzyszenie "Lotnisko Bliżej
31 BLT, 33 BLT,
Miasta" Ostrów Wlkp.
49 BL, 41 BLSz,
BLMW
OSAS
Związek Polskich
Spadochroniarzy - Odział w
Łodzi
OSAS
Związek Polskich
Spadochroniarzy, Zarząd
Główny Warszawa
JBP 25 BKPow
Stowarzyszenie Ruch Wspólnot
Obronnych w Warszawie
25 blog
Fundacja "Arka Nadziei" w
Tomaszowie Mazowieckim.
1.bkpow
Dyrektor zespołu Szkół im. Marii
Grodzickiej w Lubrańcu
Marysinie.
Obóz spotowo - szkoleniowy,
przeprowadzenie zajęć ze
2302
szkolenia strzeleckiego dla
członków szwadronu.
17.06.
Tomaszów Maz.
2303 Piknik Lotniczy
19.06.
Lotnisko Masłów
k/Kielc
2304 Militariada 2016
18-19.06
Nowa Dęba
Organizacja szkolenia strzeleckiego, udostępnienie
broni strzeleckiej wraz z instruktorami, trenażera
"Śnieżnik", Czantoria, Cyklop. Organizacja punktu
informacyjno-promocyjnego.
Prezentacja sprzętu i uzbrojenia wojskowego:
"Drużyna 2016" z wyposażeniem (5,56 mm kbs
Beryl, mini Beryl, 9 mm PM Glauberyt, 9 mm PW
Wist, 7,62 mm KM PK, TRG Sako, TOR), PPK
Spike, LM 60. Organizacja punktu informacyjnopromocyjnego.
Stowarzyszenie Szwadron
Niepołomice w barwach 8 Pułku
Ułanów Księcia J.
Poniatowskiego, Kraków
25 blog
7 bkpow
32 BLT, 7 dlot,
OSAS, PJEM
Aeroklub Kielecki, Kielce
Pokaz wyszkolenia plutonu szturmowego. Przejazd
własnym środkiem transportu.
1 bkpow
6 BPD, OSP WL
Dęba, 33 WOG,
Samorządowy Ośrodek Kultury
Nowa Dęba
27-29.06.
Tomaszów Maz.
Organizacja zajęć specjalistycznych, szkoleń i
treningów z musztry, szkolenia strzeleckiego, taktyki,
opchem, terenoznastwa, saperskiego, wyznaczenie
instruktorów do realizacji programu obozu,
udostępnienie broni strzeleckiej (instruktorzy).
7 bkpow
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1
Tomaszów Maz.
2306 Obóz szkoleniowy dla młodzieży
27.06 - 01.07.
Tomaszów Maz.
Organizacja zajęć specjalistycznych, szkoleń i
treningów z musztry, szkolenia strzeleckiego, taktyki,
opchem, terenoznastwa, saperskiego, wyznaczenie
instruktorów do realizacji programu obozu,
udostępnienie broni strzeleckiej (instruktorzy).
7 bkpow
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1
Tomaszów Maz.
2307 XIX Gra Terenowa SELEKCJA
02.07.
OSWL Oleszno
(Jaworze)
Użyczenie śmigłowca Mi-8 do zabezpieczenia
desantowania uczestników do wody, zabezpieczenie
zajęć taktycznych w wymiarze 1,5 naloto/godziny.
1 dlot
Fundacja "Edukacja dla
społeczeństwa" - Warszawa
1 bkpow
Związek Stowarzyszeń
Federacja Kawalerii
Ochotniczej, Warszawa
7 bkpow
Jednostka Strzelecka 1002
Tomaszów Maz.
25 blog
Stowarzyszenie Szwadron
Niepołomice w barwach 8 Pułku
Ułanów Księcia J.
Poniatowskiego, Kraków
2305 Obóz szkoleniowy dla młodzieży
2308
Rajd szkoleniowy szkoleniowy
szlakiem kawalerii w 1939 r.
2309
Obóz szkoleniowy JS 1002
"Żołnierskie wakacje"
Odtworzenie szlaku bojowego 8
2310 Pułku Ułanów w roku 1920 i
1939 na terenie Lubelszczyzny
22.07.-03.08.
woj. podlaskie
22-28.08.
Tomaszów Maz.
22-27.08.
woj. lubelskie
Udostepnienie do organizacji rajdu: samochodu
ciężarowo-terenowego - 1 szt., namiotów NS-10 - 2
szt., NS-6 - 1 szt., zbiornika na wodę 500 l - 1 szt.,
łóżek polowych - 20 szt., agregatu prądotwórczego 1 szt., taboretów polowych (składanych) - 10 szt.,
stołów polowych (składanych) - 4 szt.
Udostępnienie do organizacji obozu szkoleniowego:
namiotów NS-10 - 3 kpl., łóżek - 30 szt., materacy 30 szt., samochodu ciężarowo-terenowego - 1 szt.
Udostepnienie sprzętu obozowego: namioty NS - 3
szt., materacy - 50 szt., łóżek polowych - 50 szt.,
kuchni polowej - 1 szt. oraz 2 pojazdów ciężarowych
średniej ładowności (200 km).
Strona 300
96 Rocznica Bitwy pod
Komarowem - "Komarów 2016"
2311
VII Manewry Kawalerii pod
Komarowem
24-28.08.
Komarów -Osada
Pokaz wyszkolenia plutonu szturmowego z użyciem
śmigłowca Mi-8/17 (desant za pomoca liny).
Skierowanie żołnierzy do wsparcia technicznego i
merytorycznego manewrów kawalerii. Organizacja
punktu informacyjno-promocyjnego.
96 Rocznica Bitwy pod
Komarowem - "Komarów 2016"
2312
VII Manewry Kawalerii pod
Komarowem
24-28.08.
Komarów -Osada
Pokaz statyczny i dynamiczny śmigłowca Mi-8/17
(desant za pomoca liny).
Szkolenie strzeleckie członków
2313
JS 1002
26.08.
Tomaszów Maz.
2314 "Festyn Komandosa"
XVII Spadochronowe
2315 Mistrzostwa ZPS w celności
lądowania
Szkolenie strzeleckie dla
2316 uczniów klasy o profilu
wojskowym.
sierpień
(1 dzień)
Dziwnów
Udostepnienie statku powietrznego W-3W Sokół
sierpień/wrzesień
celem przeprowadzenia komkurencji podczas
(do 3 dni)
mistrzostw. Przydzielenie limitu nalotu śmigłowca
Rzeszów/Inowrocław
20 godz.
wrzesień
(1 dzień)
Tomaszów Maz.
Popularyzacja wiedzy o SZ i
budowanie prestizu w
społeczeństwie oraz
2317
kształtowanie zasad współpracy
cywilno-wojskowej, promowanie
procesu profesjonalizacji SZ RP.
wrzesień
(2 dni) Tomaszów
Maz. Nowy Glinnik,
Leźnica Wlielka
Święto Kawalerii Polskiej i
Mistrzostwa Polski Militar
01-04.09.
Warszawa
2318
Organizacja szkolenia strzeleckiego, udostępnienie
broni strzeleckiej wraz z instruktorami, trenażera
"Śnieżnik", Czantoria, Cyklop. Organizacja punktu
informacyjno-promocyjnego.
Udostepnienie statku powietrznego W-3W Sokół
celem przeprowadzenia komkurencji podczas
mistrzostw. Przydzielenie limitu nalotu śmigłowca
- 8 godz.
32 WOG, 33
Stowarzyszenie "Bitwa pod
WOG, DGW, 3
Komarowem" Komarów - Osada
zamojski bzmech
1 dlot
32 WOG, 33
Stowarzyszenie "Bitwa pod
WOG, DGW, 3
Komarowem" Komarów - Osada
zamojski bzmech
7 bkpow
7 dlot
-
Organizacja szkolenia strzeleckiego, udostępnienie
broni strzeleckiej wraz z instruktorami, trenażera
"Śnieżnik", Cyklop. Organizacja punktu informacyjnopromocyjnego.
Użyczenie Sali odpraw w "Domku Pilota" 7 dlot.
Zapoznanie uczestników szkolenia z tradycjami,
zadaniami i wyposażeniem 25 BKPow.
Udostepnienie trenażera Śnieżnik wraz z
instruktorami do przeprowadzenia szkolenia
strzeleckiego; praktyczne zaprezentowanie tunelu
aerodynamicznego. Organizacja punktu informacyjnopromocyjnego.
Skierowanie pocztów sztandarowych: 25 BKPow, 1
bkpow, 7 bkpow. Prezentacja sprzętu i uzbrojenia
wojskowego: "Drużyna 2016" z wyposażeniem (5,56
mm kbs Beryl, 9 mm PM Glauberyt, 9 mm PW Wist,
7,62 mm KM PK, TRG Sako, 40 mm RPG),
moździeż M-98, ZUR-23, motocykl Honda (Quad),
PPK Spike. Pokaz dynamiczny wyszkolenia
kawalerzystów. Organizacja punktu informacyjnopromocyjnego.
Strona 301
1 bkpow
7 dlot / 25 BKPow
Jednostka Strzelecka 1002
Tomaszów Maz.
Związek Polskich
Spadochroniarzy Zarząd
Główny Warszawa, III Oddział
ZPS w Dziwnowie
Związek Polskich
Spadochroniarzy Zarząd
Główny Warszawa, XVI Oddział
ZPS w Rzeszowie IV Oddział
ZPS w Inowrocławiu
25 blog
Zespół Szkół Mechanicznych w
Kielcach
JBP 25 BKPow
Stowarzyszenie Ruch Wspólnot
Obronnych w Warszawie
1 bkpow,
7 bkpow
25 BKPow
Związek Stowarzyszeń
Federacja Kawalerii
Ochotniczej, Warszawa
Inscenizacja szarży 18 Pułku
Ułanów Pomorskich pod
Krojantami z dn. 01.09.1939r.
2319
Uroczystość upamiętniająca 77
rocznicę wybuchu II wojny
Światowej i szrży ułańskiej
Inscenizacja szarży 18 Pułku
Ułanów Pomorskich pod
Krojantami z dn. 01.09.1939r.
2320
Uroczystość upamiętniająca 77
rocznicę wybuchu II wojny
Światowej i szrży ułańskiej
Szkolenie strzeleckie dla
2321 członków koła zainteresowań
ZPS
03-04.09
Krojanty
Prezentacja pokazu dynamicznego wyszkolenia
drużyny szturmowej z użyciem 2 śmigłowców W-3.
Zabezpieczenie amunicji 5,56 mm nb. z poc. ślepym 500 szt. do pokazu dynamicznego. Organizacja
punktu informacyjno-promocyjnego.
03-04.09.
Krojanty
Wydzielenie 2 śmigłowców do W-3 do pokazu
dynamicznego.
17.09.
Tomaszów Maz.
2322
Specjalny obóz szkoleniowy
"COMMANDO" 2016
25 - 27.08.
Leźnica Wielka
2323
Specjalny obóz szkoleniowy
"COMMANDO" 2016
20-27.08.
Leźnica Wielka
Szkolenie specjalistyczne dla
uczniów o profilu wojskowym nt.
2324 "Zasady użycia indywidualnych
środków ochrony przed
skażeniami".
październik
(1 dzień)
Lubraniec Marysin
Popularyzacja wiedzy o SZ i
budowanie prestizu w
społeczeństwie oraz
2325
kształtowanie zasad współpracy
cywilno-wojskowej, promowanie
procesu profesjonalizacji SZ RP.
październik
(2 dni)
Tomaszów Maz.
Nowy Glinnik,
Leźnica Wlielka
2326
Szkolenie strzeleckie członków
JS 1002
15.10.
Tomaszów Maz.
Organizacja szkolenia strzeleckiego, udostępnienie
broni strzeleckiej wraz z instruktorami, trenażera
"Śnieżnik", Cyklop.
Nieodpłatne udostepnienie statku powietrznego Mi8/17 - 2 godz. do przeprowadzenia zajęć z
desantowania z uczestnikami obozu.
Zakwaterowanie na terenie JW poprzez wydzielenie
60 miejsc noclegowych (kocy, materacy polowych
oraz łóżek). Udostępnienie pomieszczeń w celu
przeprowadzenia zajęć szkoleniowych oraz broni
5,56 mm kbs Beryl - 6 szt. Przydzielenie
samochodów C-T - 2 szt. z limitem - 500 km,
samochód osobowy Honker - 2 szt. z limitem 200
km. Udostępnienie Tunelu aerodynamicznego OSAS
- 4 godz. oraz obiektów Ośrodka Szkolenia
naziemnego OSAS do szkolenia zapoznawczego z
zasad wykonywania skoków spadochronowych.
Przeprowadzenie zajęć specjalistycznych z zakresu
opchem. Wydzielenia 4 instruktorów oraz
nieodpłatne udostępnienie sprzętu do
przeprowadzenia zajęć, w tym: środki dymne,
zestawy odkażające, przyrządy rozpoznania skażeń,
pierwszej pomocy przedmedycznej.
Użyczenie Sali odpraw w "Domku Pilota" 7 dlot.
Zapoznanie uczestników szkolenia z tradycjami,
zadaniami i wyposażeniem 25 BKPow.
Udostepnienie trenażera Śnieżnik wraz z
instruktorami do przeprowadzenia szkolenia
strzeleckiego; praktyczne zaprezentowanie tunelu
aerodynamicznego. Organizacja punktu informacyjnopromocyjnego.
Organizacja szkolenia strzeleckiego, udostępnienie
broni strzeleckiej wraz z instruktorami, trenażera
"Śnieżnik", Cyklop, Czantoria.
Strona 302
7 bkpow
16 DZ, 7 dlot
Fundacja "Szarża pod
Krojantami" Krojanty
7 dlot
16 DZ,
7 bkpow
Fundacja "Szarża pod
Krojantami" Krojanty
7 bkpow
1 dlot
1 bkpow
1 bkpow
1 dlot
Związek Polskich
Spadochroniarzy - Odział w
Łodzi
Związek Polskich
Spadochroniarzy - Odział w
Łodzi
Związek Polskich
Spadochroniarzy - Odział w
Łodzi
1 bkpow
Dyrektor zespołu Szkół im. Marii
Grodzickiej w Lubrańcu
Marysinie.
JBP 25 BKPow
Stowarzyszenie Ruch Wspólnot
Obronnych w Warszawie
7 bkpow
Jednostka Strzelecka 1002
Tomaszów Maz.
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
Zajęcia z desantowania z
przyziemienia dla członków ZPS
15.10. Lotnisko
Leźnica Wlk.
Nieodpłatne udostepnienie Śmigłowca Mi-17/8 - 2
godz., atrapy smigłowca Mi-17/8, Ośrodka Szkolenia
Naziemnego OSAS.
Wydzielenie instruktorów do przeprowadzenia
szkolenia strzeleckiego z bronią, udostepnienie
październik/listopad trenażera "Śnieżnik" wraz z niezbednym sprzetem i
Szkolenie strzeleckie młodzieży
(1 dzień)
7 bkpow
bronią do przeprowadzenia zajęć. Prezentacja
Tomaszów Maz.
sprzętu i uzbrojenia będącego na wyposażeniu 7
bkpow. Organizacja punktu informacyjnopromocyjnego.
Grudzień
Użyczenie pojazdu o ładowności całkowitej 3,5 tony
Transport paczek świoątecznych
(1 dzień)
celem przewiezienia paczek świątecznych dla dzieci
25 blog
"Gwiazdkowa Niespodzianka".
Radzyń - Tomaszów
do 12 lat na trasie Radzyń - Tomaszów Maz.
Maz.
1. Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych - Inowrocław
Pokaz statyczny sprzętu wojskowego: śmigłowiec
Mi-24 - 1 szt., śmigłowiec Mi-2 - 1 szt., śmigłowiec
styczeń - grudzień W3 PL - 1 szt. Skierowanie do prezentacji 3
(cyklicznie raz na pół żołnierzy. Zapoznanie z pracą kontrolera lotów w
Szkolenie ogólnowojskowe dla
56. Baza Lotnicza
roku 5 godzin
WPL. Zapoznanie z pracą personelu obsługi sprzętu
młodzieży Zespołu Szkół nr 1
Inowrocław
lekcyjnych)
lotniczego i zabezpieczenia lotów (samochód
z Sierpca
(1.BLWL)
lotnisko wojskowe m. ratowniczo-gaśniczy) zabezpieczenie medyczne
Latkowo
(sanitarka), startowe stanowisko dowodzenia, sprzęt
wysokościowo-ratowniczy - skierowanie do
prezentacji po 1 żołnierzu.
Podróż wojskowo-historyczna
1 dzień podróży na terenie 56. Bazy Lotniczej.
"Kujawy jako element systemu
56. Baza Lotnicza
13.06.
Udostępnienie Sali Tradycji i obiektów koszarowych.
obronnego Polski". Trasa
Inowrocław
Inowrocław
Prezentacja struktury, zadań i wyposażenia wojsk
podróży Zamek Golub-Dobrzyń (1.BLWL)
56. Bazy Lotniczej
Toruń - Inowrocław - Bydgoszcz
Szkolenie ogólnowojskowe dla
56. Baza Lotnicza
maj
Zwiedzanie Sali Tradycji i obiektów koszarowych,
młodzieży klasy "mundurowej"
Inowrocław
(1 dzień)
prezentacja struktury i zadań 56. Bazy Lotniczej.
Liceum Ogólnokształcącego
(1.BLWL)
"ABiS" we Włocławku
12.05.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej (poczet
49 Baza Lotnicza
81. Rocznica śmierci Marszałka
Plac Marszałka
sztandarowy, kompania honorowa, posterunek
Pruszcz Gdański
Józefa Piłsudskiego
Józefa Piłsudskiego honorowy). Wydzielenie autokaru do przewozu
(1.BLWL)
w Gdańsku
asysty honorowej.
Wydzielenie autokaru z kierowcą do przewozu
Podróż wojskowo-historyczna
młodzieży na trasie Inowrocław-Sierpc-Warszawa49 Baza Lotnicza
żołnierzy i uczniów klasy
maj
Sierpc-Inowrocław. W ramach Kształcenia
56 Baza Lotnicza
mundurowej z Zespołu Szkół nr
(1 dzień)
Obywatelskiego 20 żołnierzy z 1. BLWL i 20 uczniów
Inowrocław
1 w Sierpcu do Warszawy
klasy mundurowej. Muzeum Wojska Polskiego i
(1.BLWL)
"Szlakiem Żołnierza Polskiego".
Muzeum Powstania Warszawskiego.
Strona 303
Związek Polskich
Spadochroniarzy - Odział w
Łodzi
1 dlot, OSAS
Zespół Szkół Z Oddziałami
Integracyjnymi im. 7 Pułku
Ułanów Lubelskich w Cycowie
Fundacja "Arka Nadziei" w
Tomaszowie Mazowieckim.
12.Wojskowy
Oddział
Gospodarczy w
Toruniu
Dyrektor Zespół Szkół Nr 1
im. gen Jose de San Martin w
Sierpcu
22. Wojskowy
Oddział
Gospodarczy w
Olsztynie
Prezes Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego oddział w
Grudziądzu
Dyrektor LO "ABiS" we
Włocławku
Prezydent Miasta Gdańska
12.Wojskowy
Oddział
Gospodarczy w
Toruniu
Dyrektor Zespół Szkół Nr 1
im. gen Jose de San Martin
w Sierpcu
2335 XXVII Dni Pruszcza Gdańskiego
12.06.
Pruszcz Gdański
Stadion/Faktoria
Jubileuszowa Działalność
2336 Aeroklubu Gdańskiego na
lotnisku w Pruszczu Gdańskim
sierpień
Lotnisko wojskowe
Pruszcz Gdański
Obchody Światowego Dnia
2337 Sybiraka w Centrum Edukacji i
Promocji Regionu w Szymbarku
17.09.
Centrum Edukacji
Promocji Regionu w
Szymbarku
Uroczyste obchody ku czci
2338 pomordowanych mieszkańców
Kujaw w lasach Gniewkowa
wrzesień
(1 dzień)
Gniewkowo
Obchody Dnia Sybiraka w 77.
2339 Rocznicę agresji Sowieckiej na
Polskę
77. rocznica rozstrzelania przez
2340 Niemców Obrońców Poczty
Polskiej w Gdańsku
17.09.
Pomik "Golgoty
Wschodu" na
cmentarzu
Łostowickim w
Gdańsku
05.10.
Cmentarz "Zaspa"
grobowiec
Pocztowców ul.
Bolesława
Chrobrego w
Gdańsku
Udział w pokazie statycznym: śmigłowiec Mi-24 1szt. Mi-2 – 1 szt. z załogami ( 5 godzin).
49.BLot.
Pruszcz Gdański
(1.BLWL)
Udział śmigłowców w pokazie statycznym:
śmigłowiec Mi-24 – 1 szt., Mi-2 – 1 szt. z załogami.
49 Baza Lotnicza
Pruszcz Gdański
(1.BLWL)
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu pamięci, salwa honorowa amunicja 7,62mm nb. ślepy - 144 szt. Wydzielenie
autokaru do przewozu asysty honorowej.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu pamięci, salwa honorowa amunicja 7,62mm nb. ślepy - 144 szt. Wydzielenie
autokaru do przewozu asysty honorowej.
49 Baza Lotnicza
Pruszcz Gdański
(1.BLWL)
56.BLot
(1.BLWL)
Inowrocław
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu pamięci, salwa honorowa amunicja 7,62mm nb. ślepy - 144 szt. Wydzielenie
autokaru do przewozu asysty honorowej.
49 Baza Lotnicza
Pruszcz Gdański
(1.BLWL)
Wystawienie wojskowej asysty honorowej (poczet
sztandarowy, kompania honorowa, posterunek
honorowy). Wydzielenie autokaru do przewozu
asysty honorowej.
49 Baza Lotnicza
Pruszcz Gdański
(1.BLWL)
2. Pułk Rozpoznawczy - Hrubieszów
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu pamięci, salwa honorowa –
amunicja 5, 56 mm nb. ślepy - 144 szt. Wydzielnie
autokaru do przewozu asysty honorowej.
Obchody 72. rocznicy bitwy pod
2341 Smoligowem, Ameryką i
Mirczem.
27.03.
Smoligów
Obchody 72. rocznicy bitwy pod
2342
Poturzynem.
10.04.
Poturzyn
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu pamięci, salwa honorowa –
amunicja 5, 56 mm nb. ślepy - 144 szt. Wydzielnie
autokaru do przewozu asysty honorowej.
Obchody Narodowego Święta
2343
Trzeciego Maja.
03.05.
Hrubieszów
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu pamięci, salwa honorowa –
amunicja 5, 56 mm nb. ślepy - 144 szt. Wydzielnie
autokaru do przewozu asysty honorowej.
Obchody Narodowego Święta
2344
Trzeciego Maja.
03.05.
Werbkowice
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu pamięci, salwa honorowa –
amunicja 5, 56 mm nb. ślepy - 144 szt. Wydzielnie
autokaru do przewozu asysty honorowej.
Strona 304
2pr
Hrubieszów
22. Baza
Lotnictwa
Taktycznego w
Malborku
22. Baza
Lotnictwa
Taktycznego w
Malborku
22. Baza
Lotnictwa
Taktycznego w
Malborku
12.Wojskowy
Oddział
Gospodarczy w
Toruniu
22. Baza
Lotnictwa
Taktycznego w
Malborku
Dyrektor Centrum Kultury i
Sportu w Pruszczu Gdańskim
Zarząd Aeroklubu Gdańskiego
Dyrektor Centrum Edukacji i
Promocji Regionu w Szymbark
Urząd Miasta i Gminy
Gniewkowo, Prezes IV Oddziału
Związku Polskich
Spadochroniarzy
Prezydent Miasta Gdańska
Prezydent Miasta Gdańska
32 WOG Zamość.
Urząd Gminy Mircze.
32 WOG Zamość.
Urząd Gminy Telatyn.
2pr
Hrubieszów
32 WOG Zamość.
Urząd Miasta Hrubieszów.
2pr
Hrubieszów
32 WOG Zamość.
Urząd Gminy Werbkowice.
2pr
Hrubieszów
Cykl szkoleń specjalistycznych z
zakresu rozpoznania
2345
wojskowego dla członków
organizacji proobronnych.
maj
(1 dzień)
Hrubieszów
3 zawody strzeleckie w
konkurencji kobiet i męższczyn o
puchar Prezesa Stowarzyszenia
2346 "Bezpieczny Powiat
Hrubieszowski" i Dowódcy 2.
Hrubieszowskiego Pułku
Rozpoznawczego.
21.05.
Hrubieszów
2347 Dzień Samorządu Terytorialnego.
28.05.
Czumów
2348
Dzień Dziecka służb
mundurowych.
2349 Dzień Dziecka.
2350
72. Rocznica Bitwy pod
Posadowem.
01.06.
Teptiuków
01.06.
Werbkowice
05.06.
Posadów
Zorganizowanie na bazie obiektów szkoleniowych
JW. Hrubieszów szkolenia z zakresu rozpoznania
wojskowego (obsrwacja, patrolowanie, rozpoznanie
sylwetek SpW, posługiwanie się sprzętem
rozpoznania itd.). Wydzielenie 4-6 instruktorów ze
specjalistycznym sprzętem rozpoznawczym niezbędnym do przeprowadzenia cyklu zajęć.
Wydzielenie środków transportowych do przewozu
instruktorów ze sprzętem wojskowym oraz
uczestników szkolenia. Umożliwienie odpłatnego
wyżywienia uczestników szkolenia na bazie stołówki
żołnierskiej.
Nieodpłatne udostępnienie strzelnicy pistoletowej na
czas organizacji zawodów. Wydzielenie żołnierzy do
prac w komisji sędziowskiej. Wydzielenie żołnierzy
do zabezpieczenia zawodów pod względem
organizacyjnym. Wręczenie nagród i pucharów dla
zwycięsców zawodów podczas Święta 2.
Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego. Umowa
z RZI
Pokaz statyczny sprzętu: BRDM-2 - 1 szt., HMMWV 1 szt., QUAD - 1 szt. Stoisko promujące służbę
wojskową.
Pokaz statyczny sprzętu wojskowego: BRDM-2 - 2
szt., HMMWV - 2 szt. QUAD - 2 szt. oraz pokaz
dynamicznego działania zwiadowców 2 pr na temat
"ZASADZKA". Zabezpieczenie w środki bojowe: 5,56
nb ślepy - 750 szt.; 7,62 nb kb ślepy - 300 szt. lub
7,62 nb kb ślepy blank taśmowy; petarda do
pozoracji ognia artylerii z zapalnikiem ZT-1 - 5 szt.;
petarda 25g do zap. elektrycz. - 5 szt., ręczny granat
dymny 2 RGD-2db - 5 szt., kostka dymna - 4 szt.;
zapalnik ERG ćwiczebny - 4 szt. Zabezpieczenie w
sprzęt: HMMWV - 4 szt.; QUAD - 2 szt. Pokaz
wykona grupa dalekiego rozpoznania - 18 żołnierzy z
etatowym wyposażeniem. Stoisko promujące służbę
wojskową.
Pokaz statyczny sprzętu: BRDM-2 - 1 szt., HMMWV 1 szt., QUAD - 1 szt. Stoisko promujące służbę
wojskową.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu pamięci, salwa honorowa –
amunicja 5, 56 mm nb. ślepy - 144 szt. Wydzielnie
autokaru do przewozu asysty honorowej.
Strona 305
2pr
Hrubieszów
32 WOG Zamość.
Biuro ds. Spraw Proobronnych
Ministerstwa Obrony Narodowej
2pr
Hrubieszów
32 WOG Zamość.
Stowarzyszenie "Bezpieczny
Powiat Hrubieszowski"
2pr
Hrubieszów
32 WOG Zamość.
Urząd Gminy Hrubieszów.
2pr
Hrubieszów
Urząd Gminy Hrubieszów.
Zakład Karny w Hrubieszowie.
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
32 WOG Zamość.
w Hrubieszowie. Komenda
Powiatowa Policji w
Hrubieszowie.Placówka Straży
Granicznej w Hrubieszowie.
2pr
Hrubieszów
32 WOG Zamość.
Urząd Gminy Werbkowice.
GOK Werbkowice.
2pr
Hrubieszów
32 WOG Zamość.
Urząd Gminy Telatyn.
Dzień otwartych koszar dla
2351
organizacji proobronnych.
17.06.
Hrubieszów
Szkolenie dla organizacji
2352
proobronnych.
czerwiec
(1 dzień)
Hrubieszów
2353 Dni Werbkowic.
03.07.
Werbkowice
Udział Jednostek Strzeleckich w obchodach święta
2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego. Pokaz
statyczny sprzętu wojskowego. Zapoznanie z historią
i tradycjami pułku. Umożliwienie odpłatnego
wyżywienia uczestników uroczystości na bazie
stołówki żołnierskiej.
Zorganizowanie na bazie obiektów szkoleniowych
JW. 4055 Hrubieszów szkolenia z zakresu taktyki.
Wydzielenie 4 instruktorów do przeprowadzenia
zajęć. Wydzielenie środków transportowych do
przewozu instruktorów ze sprzętem wojskowym.
Umożliwienie odpłatnego wyżywienia uczestników
szkolenia na bazie stołówki żołnierskiej.
Pokaz statyczny sprzętu wojskowego:
BRDM-2 - 2 szt., HMMWV - 2 szt. QUAD - 2 szt.
oraz pokaz dynamicznego działania zwiadowców 2
pr na temat "ZASADZKA". Zabezpieczenie w środki
bojowe: 5,56 nb ślepy - 750 szt.; 7,62 nb kb ślepy 300 szt. lub 7,62 nb kb ślepy blank taśmowy; petarda
do pozoracji ognia artylerii z zapalnikiem ZT-1 - 5
szt.; petarda 25g do zap. elektrycz. - 5 szt., ręczny
granat dymny 2 RGD-2db - 5 szt., kostka dymna - 4
szt.; zapalnik ERG ćwiczebny - 4 szt.
Zabezpieczenie w sprzęt: HMMWV - 4 szt.; QUAD 2 szt. Pokaz wykona grupa dalekiego rozpoznania 18 żołnierzy z etatowym wyposażeniem. Stoisko
promujące służbę wojskową.
Zorganizowanie na bazie obiektów szkoleniowych
JW. 4055 Hrubieszów szkolenia z zakresu taktyki.
32 WOG Zamość.
Jednostka Srzelecka 2093
Mielec
Jednostka Strzelecka 2019
Tomaszów Lubelski.
2pr
Hrubieszów
32 WOG Zamość.
Jednostka Srzelecka 2093
Mielec
Jednostka Strzelecka 2019
Tomaszów Lubelski.
2pr
Hrubieszów
32 WOG Zamość.
Urząd Gminy Werbkowice.
GOK Werbkowice.
2pr
Hrubieszów
32 WOG Zamość.
Jednostka Srzelecka 2093
Mielec. Jednostka Strzelecka
2019 Tomaszów Lubelski.
2pr
Hrubieszów
Wydzielenie 4 instruktorów do przeprowadzenia
zajęć.
2354
Szkolenie dla organizacji
proobronnych.
lipiec
(2 dni)
Hrubieszów
Wydzielenie środków transportowych do przewozu
instruktorów ze sprzętem wojskowym.
Przygotowanie noclegu w namiotach dla 40
uczestników szkolenia.Umożliwienie odpłatnego
wyżywienia uczestników szkolenia na bazie stołówki
żołnierskiej. Strona 306
Wystawienie wojskowej asysty honorowej
Przeprowadzenie apelu pamięci, salwa honorowa –
amunicja 5, 56 mm nb. ślepy - 144 szt.
Wydzielnie autokaru do przewozu asysty honorowej.
Obchody II Święta Strzelca
2355 Konnego - Ogólnopolskie
Zawody Kawaleryjskie.
15 -17.07.
Hrubieszów
Pomoc w przygotowaniu obozowiska dla 80 osób.
Zorganizowanie pomi\ocy medycznej - wydzielenie
samochodu sanitarnego.Pokaz statyczny sprzętu
wojskowego: BRDM-2 - 2 szt., HMMWV - 2 szt.
QUAD - 2 szt. oraz pokaz dynamicznego działania
zwiadowców 2 pr na temat "ZASADZKA".
Zabezpieczenie w środki bojowe: 5,56 nb ślepy - 750
szt.; 7,62 nb kb ślepy - 300 szt. lub 7,62 nb kb ślepy
blank taśmowy; petarda do pozoracji ognia artylerii z
zapalnikiem ZT-1 - 5 szt.; petarda 25g do zap.
elektrycz. - 5 szt., ręczny granat dymny 2 RGD-2db 5 szt., kostka dymna - 4 szt.; zapalnik ERG
ćwiczebny - 4 szt. Zabezpieczenie w sprzęt:
HMMWV - 4 szt.; QUAD - 2 szt.
2pr
Hrubieszów
32 WOG Zamość.
Stowarzyszenie Szwadron
Ziemi Hrubieszowskiej im. 2
pułku strzelców konnych.
32 WOG Zamość.
Miasta Tomaszowa
Lubelskiego.
32 WOG Zamość.
Jednostka Srzelecka 2093
Mielec.Jednostka Strzelecka
2019 Tomaszów Lubelski.
Pokaz wykona grupa dalekiego rozpoznania - 18
żołnierzy z etatowym wyposażeniem.
Stoisko promujące służbę wojskową.
2356 Dzień Służb Mundurowych.
15.08.
Pokaz statyczny sprzętu wojskowego: BRDM-2 - 2
Tomaszów Lubelski szt., HMMWV - 2 szt. QUAD - 2 szt.
2pr
Hrubieszów
Zorganizowanie na bazie obiektów szkoleniowych
JW. 4055 Hrubieszów szkolenia z zakresu taktyki.
2357
Szkolenie dla organizacji
proobronnych.
sierpień
2 dni
Hrubieszów
Wydzielenie 4 instruktorów do przeprowadzenia
zajęć.
2pr Hrubieszów
Wydzielenie środków transportowych do przewozu
instruktorów ze sprzętem wojskowym. Przygotowanie
noclegu w namiotach dla 40 uczesników szkolenia
Umożliwienie odpłatnego wyżywienia uczestników
szkolenia na bazie stołówki żołnierskiej.
Strona 307
2358
96. rocznica bitwy pod
Komarowem.
Obchody 77. rocznicy wybuchu II
2359
Wojny Światowej.
2360
01.09.
godz. 8.45
Werbkowice
Obchody 77. rocznicy wybuchu II 01.09. godz. 16.00
Wojny Światowej.
Hrubieszów
Obchody 96. rocznicy bitwy pod
2361
Stefankowicami.
2362
28.08.
Wolica Śniatycka
Obchody 77. rocznicy napaści
Armii Czerwonej na Polskę.
11.09.
Stefankowice
17.09.
Hrubieszów
Pokaz dynamiczny działania zwiadowców 2 pr na
temat "ZASADZKA" i "POKAZ OCHRONY
BEZPOŚRENIEJ VIP".
Zabezpieczenie w środki bojowe: 5,56 nb ślepy - 750
szt.; 7,62 nb kb ślepy - 300 szt. lub 7,62 nb kb ślepy
blank taśmowy; petarda do pozoracji ognia artylerii z
zapalnikiem ZT-1 - 5 szt.; petarda 25g do zap.
elektrycz. - 5 szt., ręczny granat dymny 2 RGD-2db 5 szt., kostka dymna - 4 szt.; zapalnik ERG
ćwiczebny - 4 szt.
Zabezpieczenie w sprzęt: HMMWV - 4 szt.; QUAD 2 szt.
Pokaz wykona grupa dalekiego rozpoznania - 18
żołnierzy z etatowym wyposażeniem. Stoisko
promujące służbę wojskową.
Pokaz statyczny sprzętu wojskowego:
- BRDM2, BRDM R5, HMMWV, QUAD POLARI, AUAD
BOMBARDIER, SPRZĘT SPADOCHRONOWY.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu pamięci, salwa honorowa –
amunicja 5, 56 mm nb. ślepy - 144 szt. Wydzielnie
autokaru do przewozu asysty honorowej.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu pamięci, salwa honorowa –
amunicja 5, 56 mm nb. ślepy - 144 szt. Wydzielnie
autokaru do przewozu asysty honorowej.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu pamięci, salwa honorowa –
amunicja 5, 56 mm nb. ślepy - 144 szt. Wydzielnie
autokaru do przewozu asysty honorowej. Pokaz
dynamiczny działania zwiadowców 2 pr na temat
"ZASADZKA". Zabezpieczenie w środki bojowe: 5,56
nb ślepy - 750 szt.; 7,62 nb kb ślepy - 300 szt. lub
7,62 nb kb ślepy blank taśmowy; petarda do
pozoracji ognia artylerii z zapalnikiem ZT-1 - 5 szt.;
petarda 25g do zap. elektrycz. - 5 szt., ręczny granat
dymny 2 RGD-2db - 5 szt., kostka dymna - 4 szt.;
zapalnik ERG ćwiczebny - 4 szt. Zabezpieczenie w
sprzęt: HMMWV - 4 szt.; QUAD - 2 szt. Pokaz
wykona grupa dalekiego rozpoznania - 18 żołnierzy
z etatowym wyposażeniem.
Stoisko promujące służbę wojskową.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu pamięci, salwa honorowa –
amunicja 5, 56 mm nb. ślepy - 144 szt. Wydzielnie
autokaru do przewozu asysty honorowej.
Strona 308
2pr
Hrubieszów
32 WOG
Zamość.
33 WOG
NOWA DĘBA,
3 bz Zamość.
Urząd Gminy Komarów Osada.
2pr
Hrubieszów
32 WOG Zamość.
Urząd Gminy Werbkowice.
2pr
Hrubieszów
32 WOG Zamość.
Urząd Miasta Hrubieszów.
32 WOG Zamość.
Urząd Gminy Hrubieszów.
32 WOG Zamość.
Urząd Miasta Hrubieszów.
2pr
Hrubieszów
2pr
Hrubieszów
Uroczystości upamiętniające
bitwę pod Tomaszowem
2363
Lubelskim w 1939r. pn. "Ocalić
od zapomnienia".
Obchody 77. Rocznicy napaści
2364
Armii Czerwonej na Polskę.
2365
Obchody Dnia Podziemnego
Państwa Polskiego.
Cykl szkoleń specjalistycznych z
zakresu rozpoznania
2366
wojskowego dla członków
organizacji proobronnych.
2367
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości.
Obchody 74. rocznicy
2368 wysiedlenia i pacyfikacji
Skierbieszowa.
2369
XXIV Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
18.09.
Pokaz statyczny sprzętu: BRDM-2 - 1 szt., HMMWV Tomaszów Lubelski 1 szt., QUAD - 1 szt.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu pamięci, salwa honorowa –
amunicja 5, 56 mm nb. ślepy - 144 szt. Wydzielnie
autokaru do przewozu asysty honorowej.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
27.09.
przeprowadzenie apelu pamięci, salwa honorowa –
Hrubieszów
amunicja 5, 56 mm nb. ślepy - 144 szt. Wydzielnie
autokaru do przewozu asysty honorowej.
Zorganizowanie na bazie obiektów szkoleniowych
JW. 4055 Hrubieszów szkolenia z zakresu
rozpoznania wojskowego (obsrwacja, patrolowanie,
rozpoznanie sylwetek SpW, posługiwanie się
sprzętem rozpoznania itd.). Wydzielenie 4-6
październik
instruktorów ze specjalistycznym sprzętem
1 dzień
rozpoznawczym - niezbędnym do przeprowadzenia
Hrubieszów
cyklu zajęć. Wydzielenie środków transportowych do
przewozu instruktorów ze sprzętem wojskowym oraz
uczestników szkolenia. Umożliwienie odpłatnego
wyżywienia uczestników szkolenia na bazie stołówki
żołnierskiej.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
11.11.
przeprowadzenie apelu pamięci, salwa honorowa –
Hrubieszów
amunicja 5, 56 mm nb. ślepy - 144 szt. Wydzielnie
autokaru do przewozu asysty honorowej.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
24.11.
przeprowadzenie apelu pamięci, salwa honorowa –
Skierbieszów
amunicja 5, 56 mm nb. ślepy - 144 szt. Wydzielnie
autokaru do przewozu asysty honorowej.
9. Pułk Rozpoznawczy - Lidzbark Warmiński
Wsparcie organizacyjne i logistyczne XXIV finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poprzez
udostępnienie pojazdów z kierowcami:
1 x HONKER (ok. 30 km) 1 x LUBLIN (ok. 30 km tj. )
10.01
oraz 6 żołnierzy i 10 uczniów klas mundurowych LO
Lidzbark Warmiński Górowo Iławeckie, Zespołu Szkół w Dobrym Mieście
i ZSZ CKU w Ornecie do pracy w Sztabie Akcji.
Wsparcie logistyczne w zakresie przygotowania i
wydania grochówki z produktów organizatora.
Zorganizowanie stoiska promocyjnego.
25.09.
Grabowiec Góra
Strona 309
2pr
Hrubieszów
32 WOG Zamość.
Urząd Miasta Tomaszów
Lubelski.
2pr
Hrubieszów
32 WOG Zamość.
Urząd Gminy Grabowiec.
2pr
Hrubieszów
32 WOG Zamość.
Urząd Miasta Hrubieszów.
2pr
Hrubieszów
32 WOG Zamość.
Biuro ds. Spraw Proobronnych
Ministerstwa Obrony Narodowej
2pr
Hrubieszów
32 WOG Zamość.
Urząd Miasta Hrubieszów.
2pr
Hrubieszów
32 WOG Zamość.
Urząd Gminy Skierbieszów.
22 WOG
Olsztyn
Dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego przy
Zespole Szkół
w Górowie Iławeckim,
Dyrektor Zespołu Szkół w
Dobrym Mieście,
Dyrektor Zespołu Szkół
Zawodowych i CKU Orneta,
Sztab WOŚ,
9 pr
Lidzbark
Warmiński
Szkolenie ogólnowojskowe
(zajęcia z musztry oraz walki
wręcz) dla młodzieży klas
2370 mundurowych Liceum
Ogólnokształcącego przy
Zespole Szkół w Górowie
Iławeckim
Szkolenie ogólnowojskowe
(zajęcia z musztry oraz walki
2371 wręcz) dla młodzieży klas
mundurowych: Zespołu Szkół
Zawodowych CKU w Ornecie
Szkolenie ogólnowojskowe
(zajęcia z musztry oraz walki
2372 wręcz) dla młodzieży klas
mundurowych Zespołu Szkół w
Dobrym Mieście
Przeprowadzenie pogadanki dot.
NSR, misji pokojowych oraz
przybliżenia zawodu żołnierza
2373
dla młodzieży klas
mundurowych Zespoł Szkół w
Dobrym Mieście
Zajęcia specjalistyczne z
pierwszej pomocy
przedmedycznej oraz łączności
2374 dla młodzieży klas mundurowych
Liceum Ogólnokształcącego
przy Zespole Szkół w Górowie
Iławeckim
styczeń - grudzień
(cyklicznie 1 raz w
miesiącu - w trzeci
piątek miesiąca, 4
godz. lekcyjne)
Górowo Iławeckie
styczeń - grudzień
(cyklicznie 1 raz w
miesiącu - w drugi
piątek miesiąca, 3
godz. lekcyjne)
Orneta
styczeń - grudzień
(cyklicznie 1 raz w
miesiącu - w
pierwszy piątek
miesiąca, 3 godz.
lekcyjne) Dobre
Miasto
22.01
Lidzbark Warmiński
26.02
Dobre Miasto
styczeń, kwiecień
(2 spotkania po 4
godziny lekcyjne)
Górowo Iławeckie
Zajęcia specjalistyczne z
pierwszej pomocy
styczeń, październik
przedmedycznej dla młodzieży
(2 spotkania po 3
2375
klas mundurowych Zespołu
godziny lekcyjne)
Szkół Zawodowych CKU w
Orneta
Ornecie
Przeprowadzenie pogadanki dot.
NSR,misji pokojowych oraz
przybliżenia zawodu żołnierza
25.03.
2376
dla młodzieży klas mundurowych
Orneta
Zespołu Szkół Zawodowych
CKU w Ornecie
Skierowanie do prowadzenia zajęć 4 dowódców
drużyn, wydzielenie pojazdu typu HONKER z
kierowcą (ok. 50 km w miesiącu x 10 mcy ok. 500
km ).
Skierowanie do prowadzenia zajęć 2 dowódców
drużyn, wydzielenie pojazdu typu HONKER z
kierowcą (ok. 70 km w miesiącu x 10 m-cy ok. 700
km).
9 pr
Lidzbark
Warmiński
22 WOG
Olsztyn
Dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego przy
Zespole Szkół w Górowie
Iławeckim
9 pr Lidzbark
Warmiński
22 WOG
Olsztyn
Dyrektor Zespołu Szkół
Zawodowych CKU w Ornecie
22 WOG
Olsztyn
Dyrektor Zespołu Szkół w
Dobrym Mieście
Skierowanie do prowadzenia zajęć 2 dowódców
drużyn, wydzielenie pojazdu typu HONKER ( ok. 50
km w miesiącu x 10 m -cy ok. 500 km
Lidzbark
Warmiński
Skierowanie do przeprowadzenia zajęć 2 dowódców
plutonów, wydzielenie pojzadu typu HONKER ( ok.
100 km - ok. 15 l ON).
9 pr
Lidzbark
Warmiński
22 WOG
Olsztyn
Dyrektor Zespołu Szkół w
Dobrym Mieście
Skierowanie do przeprowadzenia zajęć 2 ratowników
medycznych i 2 dowódców drużyny łączności,
wydzielenie pojazdu sanitarnego typu IVECO z
kierowcą (ok. 60 km tj. ok. 12 l ON) i pojazdu typu
HONKER z kierowcą (ok. 60 km ).
9 pr
Lidzbark
Warmiński
22 WOG
Olsztyn
Dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego przy
Zespole Szkół w Górowie
Iławeckim
Skierowanie do przeprowadzenia zajęć 2 ratowników
medycznych, wydzielenie pojazdu sanitarnego typu
IVECO z kierowcą (ok. 140 km).
9 pr Lidzbark
Warmiński
22 WOG Olsztyn
Dyrektor Zespołu Szkół
Zawodowych CKU w Ornecie
Skierowanie do przeprowadzenia zajęć 2 dowódców
plutonów, wydzielenie pojazdu typu HONKER z
kierowcą (ok. 70 km ).
9 pr
Lidzbark
Warmiński
Strona 310
22 WOG
Olsztyn
Dyrektor Zespołu Szkół
Zawodowych CKU w Ornecie
2377
2378
Dzień Otwarty Zespołu Szkół
Zawodowych CKU w Ornecie
Dzień Otwarty Zespołu Szkół
w Dobrym Mieście
marzec
(1 dzień)
Orneta
kwiecień
(1 dzień)
Dobre Miasto
Zajęcia inżynieryjno-saperskie
kwiecień,wrzesień
dla młodzieży klas mundurowych
(2 spotkania po
2379 Liceum Ogólnokształcącego
jednym w m-cu po 7
przy Zespole Szkół w Górowie
godzin lekcyjnych),
Iławeckim
Lidzbark warminski
Uroczyste obchody
2380 Święta 9 Warmińskiego Pułku
Rozpoznawczego
Szkolenie ogólnowojskowe
(zajęcia dotyczące taktycznych
2381 działań w terenie lesistym) dla
młodzieży klas mundurowych
Zespołu Szkół w Dobrym Mieście
Szkolenie ogólno-wojskowe na
strzelnicy (budowa broni,
przyjęcie postawy strzeleckiej
2382 itp.) dla młodzieży klas
mundurowych Liceum
Ogólnokształcącego przy Zespol
Szkół w Górowie Iławeckim
Skierowanie do pokazu statycznego sprzętu
wojskowego wraz z obsługą etatową pojazdów w
pełni ukompletowania i wyposażenia:
1 x HMMWV (ok. 70 km tj. ok. 20 l ON)
1 x BRDM 2 (ok. 70 km tj. ok. 30 l E-95) 1 x
HONKER SKORPION (ok. 70 km tj. ok.10 l ON).
Zorganizowanie stoiska promocyjnego.
Skierowanie do pokazu statycznego sprzętu
wojskowego wraz z obsługą etatową pojazdów w
pełni ukompletowania i wyposażonia:
1 x HMM WV (ok. 50 km tj. ok. 15 l ON)
1 x BRDM 2 (ok. 50 km tj. ok. 20 l E-95)
1 x HONKER SKORPION
(ok.
50 km tj. ok.8 l ON).
Zorganizowanie stoiska promocyjnego.
Skierowanie do prowadzenia zajęć 4 instruktorów,
wydzielenie AUTOSAN z kierowcą do
zabezpieczenia przyjazdu i odjazdu 80 uczniów do
Garnizonu Lidzbark Warmiński (ok. 140 km ).
Wydzielenie AUTOSAN do przewozu gości i
uczestników pokazu kawaleryjskiego podczas
20- 23.04
Święta,ok. 30 osób, (ok. 2000 km ; zabezpieczenie
Lidzbark Warmiński odpłatnego wyżywienia na bazie stołówki wojskowej,
zabezpieczenie zakwaterowania na bazie
służbowych pokoi noclegowych).
kwiecień
(1 dzień),
Dobre Miasto
Skierowanie do prowadzenia zajęć 4 instruktorów,
wydzielenie pojazdu typu HONKER (ok. 50 km ).
czerwiec,wrzesień
(1 raz w miesiącu
po 7 godz.
Skierowanie do przeprowadzenia zajęć 4
lekcyjnych)
instruktorów.
Lidzbark Warmiński
Strona 311
9 pr Lidzbark
Warmiński
22 WOG
Olsztyn
Dyrektor Zespołu Szkół
Zawodowych CKU w Ornecie
9 pr
Lidzbark
Warmiński
22 WOG
Olsztyn
Dyrektor Zespołu Szkół w
Dobrym Mieście
9 pr
Lidzbark
Warmiński
22 WOG Olsztyn
Dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego przy
Zespole Szkół w Górowie
Iławeckim
9 pr
Lidzbark
Warmiński
22 WOG
Olsztyn
Fundacja Oddział Kawalerii
Ochotniczej im. Pułku 4-go
Ułanów Zaniemeńskich
9 pr
Lidzbark
Warmiński
22 WOG
Olsztyn
Dyrektor Zespołu Szkół w
Dobrym Mieście
22 WOG Olsztyn
Dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego przy
Zespole Szkół w Górowie
Iławeckim
9 pr
Lidzbark
Warmiński
Cykl szkoleń specjalistycznych z
zakresu rozpoznania
2383
wojskowego dla członków
organizacji proobronnych
2384 Majówka kawaleryjska
2385 Święto 3 Maja
maj, październik
(2 szkolenia
jednodniowe po 7
godzin) Lidzbark
Warmiński bądź
OSP WL Drawsko
Pomorskie,
Wędrzyn, Orzysz
01-03.05
Opole
Zorganizowanie na bazie obiektów szkoleniowych
pułku bądź OSP WL szkolenia z zakresu
rozpoznania wojskowego (obserwacja, patrolowanie,
rozpoznanie sylwetek SpW, posługiwanie się
sprzętem rozpoznania itp.). Wydzielenie 4-6
instruktorów ze specjalistycznym sprzętem
rozpoznawczym. Wydzielenie środków
transportowych do przewozu instruktorów ze
sprzętem wojskowym oraz uczestników. Wydzielenie
pojazd typu AUTOSAN (ok. 800 km ).Odpłatne
wyżywienie uczestników szkolenia na bazie stołówki
wojskowej.
Udział przedstawicieli pułku w celu zapozania
uczestników Majówki kawaleryjskiej
z działaniami 9 pr. Zorganizowanie stoiska
promocyjnego. Wydzielenie 2 pojazdów typu
HONKER (ok. 2000 km )
Udział przedstawicieli pułku w uroczystościach w
Dobrym Mieście. Wydzielenie pojazdu typu
HONKER do przewozu (ok. 50 km tj. ok. 8 l ON).
Inscenizacja bitwy pod
„HEILSBERGIEM”,
Zajęcia specjalistyczne z
pierwszej pomocy
2388 przedmedycznej dla młodzieży
klas mundurowych Zespołu
Szkół w Dobrym Mieście
22 WOG
Olsztyn
Biuro ds. Proobronnych MON
9 pr
Lidzbark
Warmiński
22 WOG
Olsztyn
Fundacja Oddział Kawalerii
Ochotniczej im. Pułku 4-go
Ułanów Zaniemeńskich
9 pr Lidzbark
Warmiński
22 WOG
Olsztyn
Dyrektor Zespołu Szkół w
Dobrym Mieście
9 pr
Lidzbark
Warmiński
22 WOG
Olsztyn
Dyrektor Zespołu Szkół w
Dobrym Mieście
Udostępnienie pojazdów z kierowacami: 1x
HONKER (ok. 30 km tj. ok. 5 l ON)1x LUBLIN (ok.
30 km tj. ok. 4 l ON) oraz 8 żołnierzy do wsparcia
organizacyjnego. Pokaz statyczny sprzętu
czerwiec
wjskowego: 1 x HMMWV (ok 10 km tj. ok 3l ON); 1 x
(2 dni)
HONKER SKORPION (ok 10 km tj. ok 2 l ON); 1 x
Lidzbark Warmiński
QUAD (ok 10 km tj. ok 2 l E-95). Wsparcie
logistyczne w zakresie przygotowania i wydania
grochówki z produktów organizatora.
Zorganizowanie stoiska promocyjnego.
9 pr
Lidzbark
Warmiński
22 WOG
Olsztyn
Urząd Miasta Lidzbark
Warmiński, Lidzbarski Dom
Kultury
czerwiec
Skierowanie do przeprowadzenia zajęć 2 ratowników
(3 godziny lekcyjne) medycznych Wydzielenie pojazdu sanitarnego typu
Dobre Miasto
IVECO z kierowcą (ok. 50 km tj. 10 l ON).
9 pr
Lidzbark
Warmiński
22 WOG
Olsztyn
Dyrektor Zespołu Szkół w
Dobrym Mieście
03.05
Dobre Miasto
Zajęcia z wychowania fizycznego
(pokaz i ćwiczenia z zakresu
maj
Skierowanie do prowadzenia zajęć 3 instruktorów
2386 samoobrony) dla młodzieży klas (4 godziny lekcyjne)
(miejsce: Hala Sportowa 9 pr.)
mundurowych Zespołu Szkół w
Lidzbark Warmiński
Dobrym Mieście
2387
9 pr
Lidzbark
Warmiński
Strona 312
2389
2390
Szkolenie "wojskowokawaleryjskie"
Obchody Święta Pułku 4-go
Ułanów Zaniemeńskich
2391 III Zjazd Konny "Wilczy Trop"
Cykl 2 szkoleń (1 szkolenie obejmujące szkolenie
ogólno- wojskowe z zajęć z musztry, z topografii, z
wykorzystaniem sprzętu wojskowego i wyposażenia
indywidualnego, szkolenie z budowy broni, przyjęcie
czerwiec
postaw strzeleckich itp. dla przedstawicieli "Fundacji
(2 dni)
Oddziału Kawalerii Ochotniczej..."; 2 szkolenie tzw.
Bolęcin
szkolenie kawaleryjskie dla żołnierzy pułku i
wrzesień (2 dni)
jeżdzących konno). Wydzielenie AUTOSAN na
Lidzbark Warmiński
przewóz uczestników szkolenia (2500 km tj. 650 l
ON). Zakwaterowanie na bazie służbowych pokoi
noclegowych, wyżywienie odpłatne na bazie stołówki
wojskowej.
24-26.06 lub
01-03.07
Blachownia
Częstochowa
29-30.07.
Bolęcin
Udział delegacji pułku wraz z pocztem
sztandarowym. Pokaz statyczny sprzętu
wojskowego: 1x HMMWV (ok. 1000 km tj. 280 l
ON);1 x HONKER SKORPION (ok. 1000 km tj. 150 l
ON); 1 x QUAD (ok. 20 km tj. 3 l E-95).
Zorganizowanie stoiska promocyjnego.
Skierowanie chętnych żołnierzy jeżdżących konno do
dwuosobowego patrolu reprezentującego 9 pr.
Zorganizowanie stoiska promocyjnego. Wydzielenie
pojazdu typu HONKER (ok. 1000 km tj. 150 l ON).
9 pr
Lidzbark
Warmiński
22 WOG
Olsztyn
Fundacja Oddział Kawalerii
Ochotniczej im Pułku 4-go
Ułanów Zaniemeńskich
9 pr
Lidzbark
Warmiński
22 WOG
Olsztyn
Fundacja Oddział Kawalerii
Ochotniczej im Pułku 4-go
Ułanów Zaniemeńskich
9 pr
Lidzbark
Warmiński
22 WOG
Olsztyn
Fundacja Oddział Kawalerii
Ochotniczej im Pułku 4-go
Ułanów Zaniemeńskich
Obchody Święta Wojska
2392 Polskiego w Garnizonie Lidzbark
Warmiński
Wystawienie wojskowej asysty honorowej,
przeprowadzenie apelu pamięci (salwa honorowa 240 szt. amunicji ślepej 5,56 mm.) na Placu
Wolności w Lidzbarku Warmińskim.Pokaz sprzętu
15.08
wojskowego: 1 x HMMWV (ok 10 km tj. ok 3 l ON);
Lidzbark Warmiński
1 x HONKER (ok 10 km tj. ok 2 l ON);8 x HONKER
SKORPION (ok.10 km tj.ok. 2 l ON); 1 x QUAD (ok
10 km tj. ok 2 l E-95); 2 x BRDM 2 (ok 10 km tj. ok. 8
l E-95) Zorganizowanie stoiska promocyjnego.
9 pr
Lidzbark
Warmiński
22 WOG
Olsztyn
Urząd Miasta Lidzbark
Warmiński, Dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego przy
Zespole Szkół w Górowie
Iławeckim , Dyrektor Zespołu
Szkół w Dobrym Mieście,
Dyrektor Zespołu Szkół
Zawodowych CKU w Ornecie
Udział w uroczystych obchodach
"Spotkanie żołnierskich pokoleń
przed Pomnikiem Poległych
Żołnierzy Pierwszej
2393
Samodzielnej Kompanii
Commando oraz Zmarłych
Żołnierzy 62 Kompanii
Specjalnej"
wrzesień
(2 dni)
Bolesławiec
Pokaz statyczny sprzętu wojskowego: 1 x HMMWV
(1000 km tj. 280 l ON), 1x QUAD (ok. 20 km tj. 4 l E95); 1 x HONKER SKORPION (1000 km tj. ok. 150
l ON); AUTOSAN (1000 km tj. ok. 260 l ON).
Zorganizowanie stoiska promocyjnego, pokaz
uzbrojenia i wyposażenia.
9 pr
Lidzbark
Warmiński
22 WOG
Olsztyn
Stowarzyszenie Byłych
Żołnierzy 62 Kompanii
Specjalnej COMMANDO
11.09
Lotnisko Bemowo
Warszawa
Pokaz statyczny sprzętu wojskowego: 1 x HMMWV
(ok. 500 km tj. ok. 140 l ON);1 x QUAD (ok. 10 km tj.
ok. 2 l E-95);1 x HONKER (ok. 500 km tj. 75 l ON) transport QUAD. Pokaz uzbrojenia i wyposażenia
żołnierzy. Zorganizowanie stoiska promocyjnego.
9 pr
Lidzbark
Warmiński
22 WOG Olsztyn
Fundacja Byłych Żołnierzy
Jednostek Specjalnych GROM
im. gen. bryg. Sławomira
Petelickiego
Festyn Patriotyczny pn. "Tobie
2394
Ojczyzno"
Strona 313
Obchody 77 Rocznicy Wybuchu
2395 II Wojny Światowej w garnizonie
Lidzbarku Warmińskim
Wystawienie wojskowej asysty honorowej.
Przeprowadzenie apelu pamięci
(salwa honorowa – 240 szt. amunicji ślepej 5,56 mm)
9 pr
Lidzbark
Warmiński
22 WOG
Olsztyn
Urząd Miasta Lidzbark
Warmiński, Dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego przy
Zespole Szkół w Górowie
Iławeckim, Dyrektor Zespołu
Szkół w Dobrym Mieście,
Skierowanie do prowadzenia zajęć 4 instruktorów.
Wydzielenie pojazdu typu HONKER (ok. 150 km tj.
23 l ON).
9 pr
Lidzbark
Warmiński
22 WOG
Olsztyn
Dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego przy
Zespole Szkół w Górowie
Iławeckim
Skierowanie do prowadzenia zajęć 6 instruktorów,
wydzielenie AUTOSANz kierowcą do zabezpieczenia
przyjazdu i odjazdu uczniów (ok. 280 km tj. ok. 73 l
ON).
9 pr
Lidzbark
Warmiński
22 WOG
Olsztyn
Dyrektor Zespołu Szkół
Zawodowych CKU w Ornecie
Oddelegowanie 6 instruktorów do prowadzenia
zajęć, wydzielenie pojazdu typu HONKER (ok. 200
km tj. ok. 30 l ON).
9 pr
Lidzbark
Warmiński
22 WOG
Olsztyn
Dyrektor Zespołu Szkół
w Dobrym Mieście
9 pr Lidzbark
Warmiński
22 WOG
Olsztyn
Dyrektor Zespołu Szkół
Zawodowych CKU w Ornecie
01.09
Lidzbark Warmiński Zorganizowanie nagłośnienia.
Udostępnienie pojazdu: 1 x Honker (ok. 10 km ok 2 l
ON).
Szkolenie ogólnowojskowe
(zajęcia praktyczne z topografii
połączone z wykorzystaniem
sprzętu wojskowego oraz
2396 wyposażenia indywidualnego)
dla młodzieży klas mundurowych
Liceum Ogólnokształcącego
przy Zespole Szkół w Górowie
Iławeckim
wrzesień
(3 dni)
Klewki
Zajęcia inżynieryjno-saperskie
dla młodzieży klas mundurowych
2397 Liceum Ogólnokształcącego przy
Zespole Szkół Zawodowych
CKU w Ornecie
wrzesień, grudzień
(1 raz w m-cu po 7
godzin lekcyjnych)
Lidzbark Warmiński
Szkolenie ogólno-wojskowe
(zajęcia praktyczne z topografii
połączone z wykorzystaniem
2398 sprzętu wojskowego oraz
wyposażenia indywidualnego)
dla młodzieży klas mundurowych
Zespołu Szkół w Dobrym Mieście
Szkolenie ogólnowojskowe na
przykoszarowym placu ćwiczeń
(budowa broni, przyjęcie
2399
postawy strzeleckiej itp.) dla
młodzieży klas mundurowych
Zespołu Szkół CKU w Ornecie
Szkolenie ogólno-wojskowe na
PPĆ (budowa broni strzeleckiej,
2400
przyjęcie postawy strzeleckiej
itp.)
01-03.10
Kretowiny
październik
Skierowanie do przeprowadzenia zajęć 4
(1 dzień)
instruktorów.
Lidzbark Warmiński
listopad
(1 dzień)
Skierowanie do prowadzenia zajęć 4 instruktorów.
Lidzbark Warmiński
Strona 314
9 pr
Lidzbark
Warmiński
22 WOG
Olsztyn
Dyrektor Zespołu Szkół w
Dobrym Mieście
Obchody Narodowego Święta
2401 Niepodległości w garnizonie
Lidzbark Warmiński
Wystawienie wojskowej asysty honorowej,
przeprowadzenie apelu pamięci (salwa honorowa –
240 szt. amunicji ślepej 5,56 mm) na Placu
Wolności w Lidzbarku Warmińskim oraz
11.11
zorganizowanie nagłośnienia.Pokaz sprzętu
Lidzbark Warmiński wojskowego: 1 x HMMWV (ok 10 km tj. ok 3 l ON)
1 x HONKER (ok 10 km tj. ok 2 l ON) 1 x HONKER
SKORPION (ok.10km tj.ok3 l ON) 1 x QUAD (ok 10
km tj. ok 2 l E-95) 2 x BRDM 2 (ok 10 km tj. ok. 8 l E95) Zorganizowanie stoiska promocyjnego.
9 pr
Lidzbark
Warmiński
22 WOG Olsztyn
Urząd Miasta Lidzbark
Warmiński, Dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego przy
Zespole Szkół w Górowie
Iławeckim, Dyrektor Zespołu
Szkół w Dobrym Mieście,
Dyrektor Zespołu Szkół
Zawodowych CKU w Ornecie
18. Pułk Rozpoznawczy - Białystok
2402 Szkolenie taktyczne
02-03.01, 09-10.01.
16-17.01, 23-24.01. Udostępnienie pasa taktycznego OC "Zielona"
30-31.01.
z wyłączeniem strzelnic, rzutni granatów i stawów
OC Zielona Białystok
18. Białostocki
Pułk
Rozpoznawczy
Dzień formacji mundurowych.
2403 Klasy mundurowe bliżej naszej
polskiej armii.
luty - maj
Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych przez żołnierzy
(1 dzień)
o Wojsku Polskim
Dąbrowa Białostocka (jeden dzień do 7 godzin lekcyjnych)
18. Białostocki
Pułk
Rozpoznawczy
WKU
Białymstok
18. Białostocki
Pułk
Rozpoznawczy
25. Wojskowy
Oddział
Gospodarczy
„Zimowe Biesiadowanie”
Kulig dla żołnierzy i pracowników
18. Białostockiego Pułku
2404
Rozpoznawczego oraz
25. Wojskowego Oddziału
Gospodarczego
2405 Szkolenie taktyczne
2406
Zajęcia z edukacji mundurowej
dla klas o profilu mundurowym
2407
Zajęcia z edukacji mundurowej
dla klas o profilu mundurowym
2408 Zawody wiosenne
05.02.
woj. podlaskie
06-07.02.
13-14.02.
20-21.02.
27-28.02.
OC Zielona
Białystok
16.02.
Zespół Szkół
w Sokółce
23.02.
Zespół Szkół w
Sokółce
marzec
(1 dzień)
OC Zielona
Białystok
2 x autobus z kierowcami
nieodpłatnie
Udostępnienie pasa taktycznego OC "Zielona"
z wyłączeniem strzelnic, rzutni granatów i stawów
Oddelegowanie żołnierza zawodowego.
Pogadanka na temat służby wojskowej, zasadach
rekrutacji i awansu, itp.. (2 spotkania po 90 min.)
Oddelegowanie żołnierza zawodowego.
Pogadanka na temat służby wojskowej, zasadach
rekrutacji i awansu, itp.. (2 spotkania po 90 min.)
Zawody strzeleckie rozegrane na strzelnicy
wojskowej z udziałem ok. 70 członków UKS Kaliber.
Pokaz sprzętu wojskowego, pogadanka.
Udpostępnienie obiektów strzelnicy wojskowej,
obsługi strzelnicy, zabezpieczenia medycznego.
marzec - kwiecień
Pokaz broni, mundurów, wyposażenia, trenażera
2409 Mundurowe Dni Otwarte w szkole
(1 dzień)
strzeleckiego, pokaz patrolu saperskiego z pojazdem.
Dąbrowa Białostocka
Strona 315
Związek Strzelecki "Strzelec"
Organizacja SpołecznoWychowawcza
Jednostka Strzelecka 4034
w Białymstoku
Zespół Szkół
im. gen. Nikodema Sulika
ul. 1000-lecia P.P. 24
16-200 Dąbrowa Białostocka
Stowarzyszenie Przyjaciół
18. Białostockiego Pułku
Rozpoznawczego
Związek Strzelecki "Strzelec"
Organizacja SpołecznoWychowawcza
Jednostka Strzelecka 4034
w Białymstoku
18. Białostocki
Pułk
Rozpoznawczy
18. Białostocki
Pułk
Rozpoznawczy
18. Białostocki
Pułk
Rozpoznawczy
Zespół Szkół w Sokółce
ul. Mickiewicza 11
16-100 Sokółka
Zespół Szkół w Sokółce
ul. Mickiewicza 11
16-100 Sokółka
18. Białostocki
Pułk
Rozpoznawczy
Uczniowki Klub Sportowy Kaliber
ul. Stołeczna 21
15-879 Białystok
18. Białostocki
Pułk
Rozpoznawczy
WKU
w Białymstoku
Zespół szkół im. gen. Nikodema
Sulika
ul. 1000-lecia P.P 24
16-200 Dąbrowa Białostocka
„Marszem do Kopernika”
Wycieczka dla żołnierzy
i pracowników wojska 18.
Białostockiego Pułku
2410
Rozpoznawczego oraz
25. Wojskowego Oddziału
Gospodarczego
do Centrum Nauki Kopernik
2 x autobus z kierowcami
nieodpłatnie
18. Białostocki
Pułk
Rozpoznawczy
Pokaz uzbrojenia i sprzętu wojskowego
BRDM z załogą, pojazd saperski z załogą.
18. Białostocki
Pułk
Rozpoznawczy
2412 Szkolenie taktyczne
05-06.03.
12-13.03.
19-20.03.
OC Zielona
Białystok
Udostępnienie pasa taktycznego OC "Zielona"
z wyłączeniem strzelnic, rzutni granatów i stawów
18. Białostocki
Pułk
Rozpoznawczy
2413 Dzień zajęć terenowych
29.03.
OC Zielona
Zabezpieczenie zawodów dla uczniów (3 żołnierzy):
- bieg na 200 m,
- rzut granatem ćwicz. do celu,
- bieg na 800 m z bronią.
18. Białostocki
Pułk
Rozpoznawczy
Manewry klas mundurowych
2414
OSOWIEC
kwiecień
(1 dzień)
JW
w Osowcu
Pokaz statyczny pojazdów i sprzętu BRDM
18. Białostocki
Pułk
Rozpoznawczy
2411
Dni Otwarte Zespołu Szkół
w Sokółce
2415 Szkolenie taktyczne
Święto parafialne w
Garnizonowym Kościele
Rzymskokatolickim
2416 p. w Św. Jerzego
Zawody Strzeleckie o tarczę
Św. Jerzego
18.03.
Warszawa
21.03.
Zespół Szkół
w Sokółce
02-03.04.
09-10.04.
Udostępnienie pasa taktycznego OC "Zielona"
16-17.04.
z wyłączeniem strzelnic, rzutni granatów i stawów
23-24.04., 30.04.
OC Zielona Białystok
22-24.04.
OC Zielona,
Białystok
Udostępnienie infrastruktury szkoleniowej pułku OC
Zielona, zabezpieczenie medyczne, autokar z
kierowcą nieodpłatnie, amunicja: 9mm nbpist. -300
szt., 5,56 mm nb – 500 szt., 7,62 nbkb – 500 szt.,
7,62 nbkb – 100 szt. Z limitu Departamentu
Wychowania i Promocji Obronności broń: kbk Beryl –
5 szt., km PK – szt.karabin wyborowy Alex- 2 szt.
Amunicyjny, kierownik strzelania, BRDM 96, RWŁC,
Honker Saperski, BRDM R-5, R-161, Haris, BWP,
BWR, stoły, taborety, Kuchnia polowa, kucharze,
namioty,
Strona 316
25. Wojskowy
Oddział
Gospodarczy
Zespół Szkół w Sokółce
ul. Mickiewicza 11
16-100 Sokółka
Związek Strzelecki "Strzelec"
Organizacja SpołecznoWychowawcza
Jednostka Strzelecka 4034
w Białymstoku
(ul. Św. Marka 100
15-528 Sowlany)
LO CSM
ul. Krakowska
15-875 Białystok
2 Regionalna
Zespół Szkół im. gen. Nikodema
Baza Logistyczna
Sulika
w Warszawie,
ul. 1000-lecia P.P 24
JW w Osowcu
16-200 Dąbrowa Białostocka
Związek Strzelecki "Strzelec"
Organizacja SpołecznoWychowawcza
Jednostka Strzelecka 4034
w Białymstoku
18. Białostocki
Pułk
Rozpoznawczy
18. Białostocki
Pułk
Rozpoznawczy
Stowarzyszenie Przyjaciół
18. Białostockiego Pułku
Rozpoznawczego
25. Wojskowy
Oddział
Gospodarczy
Stowarzyszenie Przyjaciół
18. Białostockiego Pułku
Rozpoznawczego
Cykl szkoleń specjalistycznych
z zakresu rozpoznania
2417
wojskowego dla członków
organizacji proobronnych
Cykl szkoleń specjalistycznych
z zakresu rozpoznania
2418
wojskowego dla członków
organizacji proobronnych
Cykl szkoleń specjalistycznych
z zakresu rozpoznania
2419
wojskowego dla członków
organizacji proobronnych
2420 Noc Muzeów 2016
2421 Święto ulicy Jana Kilińskiego
2422 Szkolenie taktyczne
Zorganizowanie na bazie obiektów szkoleniowych
18.pr szkolenia z zakresu rozpoznania wojskowego
(obserwacja, patrolowanie, rozpoznanie sylwetek
SpW, posługiwanie się sprzętem rozpoznania itp.)
maj
Wydzielenie 4-6 instruktorów ze specjalistycznym
(1 dzień)
sprzętem rozpoznawczym - niezbędnym do
(7 godzin)
przeprowadzenia cylku zajęć. Wydzielenie środków
Białystok
transportowych do przewozu instruktorów ze
sprzętem wojskowym oraz uczestników szkolenia.
Umożliwienie odpłatnego wyżywienia uczestników
szkolenia na bazie stołówki żołnierskiej.
Zorganizowanie na bazie obiektów szkoleniowych
2.pr szkolenia z zakresu rozpoznania wojskowego
(obserwacja, patrolowanie, rozpoznanie sylwetek
SpW, posługiwanie się sprzętem rozpoznania itp.)
maj
Wydzielenie 4-6 instruktorów ze specjalistycznym
(1 dzień)
sprzętem rozpoznawczym - niezbędnym do
(7 godzin)
przeprowadzenia cylku zajęć. Wydzielenie środków
Hrubieszów
transportowych do przewozu instruktorów ze
sprzętem wojskowym oraz uczestników szkolenia.
Umożliwienie odpłatnego wyżywienia uczestników
szkolenia na bazie stołówki żołnierskiej.
Zorganizowanie na bazie obiektów szkoleniowych
9.pr szkolenia z zakresu rozpoznania wojskowego
(obserwacja, patrolowanie, rozpoznanie sylwetek
SpW, posługiwanie się sprzętem rozpoznania itp.)
maj
Wydzielenie 4-6 instruktorów ze specjalistycznym
(1 dzień)
sprzętem rozpoznawczym - niezbędnym do
(7 godzin)
przeprowadzenia cylku zajęć. Wydzielenie środków
Lidzbark Warmiński
transportowych do przewozu instruktorów ze
sprzętem wojskowym oraz uczestników szkolenia.
Umożliwienie odpłatnego wyżywienia uczestników
szkolenia na bazie stołówki żołnierskiej.
maj
Pokaz sprzętu wojskowego na zewnątrz budynku
(1 dzień)
Muzeum Wojska. BRDM-2 z załogą, Patrol saperski
Białystok
z załogą.
maj
(1 dzień)
Białystok
Pokaz sprzętu wojskowego (warsztaty z możliwością
rozkładania i składania broni - 3 żołnierzy)
Beryl, VIST, km PK.
01-03.05.
07-08.05. 15.05.
Udostępnienie pasa taktycznego OC "Zielona"
21-22.05. 28-29.05.
z wyłączeniem strzelnic, rzutni granatów i stawów
OC Zielona
Białystok
Strona 317
18. Białostocki
Pułk
Rozpoznawczy
2. Pułk
Rozpoznawczy
9. Pułk
Rozpoznawczy
Biuro ds.. Proobronnych MON
2. Pułk
Rozpoznawczy
9. Pułk
Rozpoznawczy
18. Pułk
Rozpoznawczy
Biuro ds.. Proobronnych MON
9. Pułk
Rozpoznawczy
2. Pułk
Rozpoznawczy
18. Pułk
Rozpoznawczy
Biuro ds.. Proobronnych MON
18. Białostocki
Pułk
Rozpoznawczy
Muzeum Wojska w Białymstoku
ul. J. Kilińskiego 7
15-089 Białystok
18. Białostocki
Pułk
Rozpoznawczy
Muzeum Wojska w Białymstoku
ul. J. Kilińskiego 7
15-089 Białystok
18. Białostocki
Pułk
Rozpoznawczy
Związek Strzelecki "Strzelec"
Organizacja SpołecznoWychowawcza
Jednostka Strzelecka 4034
w Białymstoku
(ul. Św. Marka 100
15-528 Sowlany)
Piknik rodzinny dla żołnierzy
i pracowników wojska 18.
Białostockiego Pułku
2423
Rozpoznawczego oraz
25. Wojskowego Oddziału
Gospodarczego
Zawody Strzeleckie Klubów
Żołnierzy Rezerwy o Puchar
2424
Zarządu Rejonowego
w Białymstoku
2425 Festyn rodzinny
06.05.
OC Zielona
Maj
(1 dzień - piątek)
OC Zielona
Białystok
28.05.lub 04.06.
Plac przedszkolny
Dni Miasta Białegostoku- akcja
2426 promocyjna 18. Pułku
Rozpoznawczego
czerwiec
(1 dzień)
Białystok
2427 Zawody z okazji Święta Pułku
czerwiec
(1 dzień)
OC Zielon
Białystok
Obóz szkoleniowy dla uczniów
2428
klasy o profilu mundurowym
2429 Dzień Dziecka
Ogólnopolskie zawody sportowo 2430 obronne "Sprawni Jak
Żołnierze" - etap wojewódzki.
czerwiec
(3 dni)
Kamienna Nowa
k. Dąbrowy
Białostockiej
01.06.
Dom Pomocy
Społecznej
w Białymstoku
ul. Baranowicka 203
02.06.
ZSO nr 6
w Białymstoku
Las Pietrasze
Udostępnienie infrastruktury szkoleniowej: OC
Zielona
2x autobus z kierowcami,
Kuchnia polowa, Kucharze, namioty, Sprzęt
kwaterunkowy, sprzęt muzyczny, 1 x sam. CT,
agregat prądotwórczy.
18. Białostocki
Pułk
Rozpoznawczy
Zabezpieczenie medyczne, udostępnienie strzelnicy.
Umowa z RZI
18. Białostocki
Pułk
Rozpoznawczy
Pokaz statyczny BRDM z załogą, pojazdu
saperskiego z załogą, sanitarki z załogą, CYKLOP
18. Białostocki
Pułk
Rozpoznawczy
Kuchnia polowa, kucharze, namioty, sprzęt
do pokazu, BRDM 96, RWŁC, HONKER SAPERSKI,
BRDM R-5, pokaz dynamiczny wyszkolenia,
zabezpieczenie medyczne
18. Białostocki
Pułk
Rozpoznawczy
25. Wojskowy
Oddział
Gospodarczy
Stowarzyszenie Przyjaciół
18. Białostockiego Pułku
Rozpoznawczego
BPZW
Liga Obrony Kraju
ul. Lewandowskiego 5
Przedszkole Samorządowe
Nr 30 Im. Świętego Jana Pawła
II - Radosne
ul. Piastowska 1a
15-207 Białystok
25. Wojskowy
Oddział
Gospodarczy
Stowarzyszenie Przyjaciół
18. Białostockiego Pułku
Rozpoznawczego
Zawody strzeleckie rozegrane na strzelnicy
wojskowej z udziałem ok. 70 członków UKS Kaliber.
Pokaz sprzętu wojskowego, pogadanka.
Udpostępnienie obiektów strzelnicy wojskowej,
obsługi strzelnicy, zabezpieczenia medycznego.
Umowa z RZI
18. Białostocki
Pułk
Rozpoznawczy
Uczniowki Klub Sportowy Kaliber
ul. Stołeczna 21
15-879 Białystok
Oddelegowanie dwóch instruktorów
Udostępnienie pomocy dydaktycznych
zajęć z terenoznawstwa oraz samoobrony
3 dni x 4 godz.
18. Białostocki
Pułk
Rozpoznawczy
Zespół Szkół w Sokółce
ul. Mickiewicza 11
16-100 Sokółka
Zaprezentowanie sprzętu BRDM z załogą,
pojazd saperski z załogą,
CYKLOP
18. Białostocki
Pułk
Rozpoznawczy
25. Wojskowy
Oddział
Gospodarczy
Dom Pomocy Społecznej
ul. Baranowicka 203
15-530 Białystok
Przygotowanie i zabezpieczenie konkurencji:
- rzut granatem ćwiczebnym RG 42;
Udział po 2 osoby w komisji sędziowskiej:
- rzut granatem
- test sprawnościowy
18. Białostocki
Pułk
Rozpoznawczy
WSzW
w Białymstoku
Kuratorium Oświaty
Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok
w Białymstoku
Strona 318
2431 Zawody sportowo-obronne
03. 06.
Strzelnica
Garnizonowa
OC „Zielona"
Zawody Strzeleckie Klubów
Żołnierzy Rezerwy o Puchar
2432
Zarządu Rejonowego
w Białymstoku
czerwiec
(1 dzień - piątek)
OC Zielona
Białystok
2433 Szkolenie taktyczne
05.06. 11-12.06.
18-19.06.
26.06.
OC Zielona
Białystok
Pomoc przy organizacj Święta
2434 18. Białostockiego Pułku
Rozpoznawczego
"Mistrzostwa Województwa
2435 Podlaskiego Klubów Żołnierzy
Rezerwy"
2436 Szkolenie taktyczne
2437
Święto prawosławnej parafii
wojskowej p. w. Piotra i Pawła
23-24.
Białystok
czerwiec
(1 dzień - piątek)
OC Zielona
Białystok
02-03.07.
09-10.07.
16-17.07.
22-23.07.
29-30.07.
OC Zielona
Białystok
12.07.
Białystok
Przydzielenie:
- 10-ciu 5,56 mm kbs „Beryl”;
- 7-miu pistoletów Wist” kal. 9 mm;
- 5-ciu granatów ćwiczebnych Rg-42;
Przydzielenie kompletów tarcz figura bojowa 23 p,
oraz figura bojowa nr 40 stojąca;
Wyznaczenie dwóch zespołów żołnierzy
do przeprowadzenia strzelania z broni krótkiej
i z broni długiej oraz jednego zespołu do rzutu
granatem ćwiczebnym na celność.
Udostępnienie i wystawienie czterech namiotów
połączonych w szereg i wyposażonych w stoły
i taborety na 110 osób oraz jednego namiotu
gospodarczego na produkty żywnościowe.
Podłączenie energii elektrycznej.
Zabezpieczenie medyczne zawodów. Umowa z RZI
18. Białostocki
Pułk
Rozpoznawczy
Zabezpieczenie medyczne, udostępnienie strzelnicy
pitoletowej i rzutni granatem ćwiczebnym. Umowa z
RZI
18. Białostocki
Pułk
Rozpoznawczy
Udostępnienie pasa taktycznego OC "Zielona"
z wyłączeniem strzelnic, rzutni granatów i stawów
18. Białostocki
Pułk
Rozpoznawczy
Udostępnienie infrastruktury pułku, kuchnia polowa,
namioty, sprzęt kwaterunkowy, sprzęt muzyczny,
sprzęt do pokazu, agregat prądotwórczy. Umowa z
RZI
18. Białostocki
Pułk
Rozpoznawczy
Zabezpieczenie medyczne, udostępnienie srzelnicy.
Umowa z RZI
18. Białostocki
Pułk
Rozpoznawczy
Udostępnienie OC "Zielona" z wyłączeniem strzelnic,
rzutni granatów i stawów
18. Białostocki
Pułk
Rozpoznawczy
Kuchnia polowa, kucharze, namioty, stoły, taborety,
nagłośnienie, agregat prądotwórczy.
18. Białostocki
Pułk
Rozpoznawczy
Strona 319
25. Wojskowy
Oddział
Gospodarczy
Zarząd Wojewódzki ZŻWP
w Białymstoku
ul. Kawaleryjska 70
BPZW
Liga Obrony Kraju
ul. Lewandowskiego 5
Związek Strzelecki "Strzelec"
Organizacja SpołecznoWychowawcza
Jednostka Strzelecka 4034
w Białymstoku
(ul. Św. Marka 100
15-528 Sowlany)
25. Wojskowy
Oddział
Gospodarczy
Stowarzyszenie Przyjaciół
18. Białostockiego Pułku
Rozpoznawczego
BPZW
Liga Obrony Kraju
ul. Lewandowskiego 5
Związek Strzelecki "Strzelec"
Organizacja SpołecznoWychowawcza
Jednostka Strzelecka 4034
w Białymstoku
25. Wojskowy
Oddział
Gospodarczy
Stowarzyszenie Przyjaciół
18. Białostockiego Pułku
Rozpoznawczego
Koło Byłych Żołnierzy 42. Pułku
Piechoty i ich Rodzin
ul. Mieszka I 1/26
15-054 Białystok
Związek Strzelecki "Strzelec"
Organizacja SpołecznoWychowawcza
Jednostka Strzelecka 4034
w Białymstoku
(ul. Św. Marka 100
15-528 Sowlany)
Udostępnienie autokaru z kierowcą
18. Białostocki
Pułk
Rozpoznawczy
06-07.08.
13-14.08.
20-21.08.
27-28.08.
OC Zielona
Białystok
Udostępnienie pasa taktycznego OC "Zielona"
z wyłączeniem strzelnic, rzutni granatów i stawów
18. Białostocki
Pułk
Rozpoznawczy
20.08.
teren nad
rz. Czarną przy
ul. Spacerowej
w Sochoniach
Wystawienie BRDM z załogą, maskotki Rysia,
oddelegowanie patrolu saperskiego z pojazdem.
18. Białostocki
Pułk
Rozpoznawczy
Stowarzyszenie "Bajeczne
Sochonie"
ul. Kościelna 1
16-010 Wasilków
IX r.
(1 dzień)
OC Zielona
Bialystok
Zawody strzeleckie rozegrane na strzelnicy
wojskowej z udziałem ok. 70 członków UKS Kaliber.
Pokaz sprzętu wojskowego, pogadanka.
Udpostępnienie obiektów strzelnicy wojskowej,
obsługi strzelnicy, zabezpieczenia
medycznego.Umowa z RZI
18. Białostocki
Pułk
Rozpoznawczy
Uczniowki Klub Sportowy Kaliber
ul. Stołeczna 21
15-879 Białystok
Zawody Strzeleckie o nóż
2442 Dowódcy 18. Białostockiego
Pułku Rozpoznawczego
02.09.
OC Zielona
Białystok
Udostępnienie infrastruktury Szkoleniowej pułku OC
Zielona, autobus z kierowcą nieodpłatnie,
zabezpieczenie medyczne, 2 x sam. OT, 1 x sam.
CT, amunicja: 9mm nbpist. -300 szt., 5,56 mm nb –
500 szt., 7,62 nbkb – 500 szt., 7,62 nbkb – 100 szt. z
limitu Departamentu Wychowania i Promocji
Obronności, broń: kbk Beryl – 5 szt., km PK – szt.
karabin wyborowy Alex- 2 szt. Amunicyjny, kierownik
strzelania, kuchnia polowa, kucharze, namioty,
sprzęt muzyczny, agregat prądotwórczy.Umowa z RZI
18. Białostocki
Pułk
Rozpoznawczy
2443 Szkolenie taktyczne
03-04.09.
10-11.09.
17-18.09.
24-25.09.
OC Zielona
Białystok
2438 Święto 42. Pułku Piechoty
2439 Szkolenie taktyczne
2440 Festyn rodzinny w Sochoniach
2441 Zawody jesienne
2444 VII Różański Piknik Militarny
2445
Wojskowo – historyczna podróż
– Półwysep Helski
12.07.
Białystok
Udostępnienie pasa taktycznego OC "Zielona"
z wyłączeniem strzelnic, rzutni granatów i stawów
18. Białostocki
Pułk
Rozpoznawczy
03.09.
Pokaz transportera kołowego BRDM z załogą
Fort nr 1 w Różanie i pojazdu zabezpieczenie medycznego z załogą.
przy ul. Szkolnej
Stoisko promocyjne
18. Białostocki
Pułk
Rozpoznawczy
22-25.09.
Hel
Autobus z 2 kierowcami (nieodpłatnie)
Strona 320
18. Białostocki
Pułk
Rozpoznawczy
25. Wojskowy
Oddział
Gospodarczy
Stowarzyszenie Przyjaciół
18. Białostockiego Pułku
Rozpoznawczego
Związek Strzelecki "Strzelec"
Organizacja SpołecznoWychowawcza
Jednostka Strzelecka 4034
w Białymstoku
(ul. Św. Marka 100
15-528 Sowlany)
WKU Ostrołęka
25 BKwP
(7 bat. Kwp)
z Tomaszowa
Mazowieckiego
25. Wojskowy
Oddział
Gospodarczy
Stowarzyszenie Miłośników
Ziemi Różańskiej
Stowarzyszenie Przyjaciół
18. Białostockiego Pułku
Rozpoznawczego
Cykl szkoleń specjalistycznych
z zakresu rozpoznania
2446
wojskowego dla członków
organizacji proobronnych
Cykl szkoleń specjalistycznych
z zakresu rozpoznania
2447
wojskowego dla członków
organizacji proobronnych
Cykl szkoleń specjalistycznych
z zakresu rozpoznania
2448
wojskowego dla członków
organizacji proobronnych
2449 Szkolenie taktyczne
2450
Zawody z okazji Dnia
Niepodległości
Zorganizowanie na bazie obiektów szkoleniowych
18.pr szkolenia z zakresu rozpoznania wojskowego
(obserwacja, patrolowanie, rozpoznanie sylwetek
SpW, posługiwanie się sprzętem rozpoznania itp.)
październik
Wydzielenie 4-6 instruktorów ze specjalistycznym
(7 godzin)
sprzętem rozpoznawczym - niezbędnym do
Białystok
przeprowadzenia cylku zajęć. Wydzielenie środków
transportowych do przewozu instruktorów ze
sprzętem wojskowym oraz uczestników szkolenia.
Umożliwienie odpłatnego wyżywienia uczestników
szkolenia na bazie stołówki żołnierskiej.
Zorganizowanie na bazie obiektów szkoleniowych
2.pr szkolenia z zakresu rozpoznania wojskowego
(obserwacja, patrolowanie, rozpoznanie sylwetek
SpW, posługiwanie się sprzętem rozpoznania itp.)
październik
Wydzielenie 4-6 instruktorów ze specjalistycznym
(7 godzin)
sprzętem rozpoznawczym - niezbędnym do
Hrubieszów
przeprowadzenia cylku zajęć. Wydzielenie środków
transportowych do przewozu instruktorów ze
sprzętem wojskowym oraz uczestników szkolenia.
Umożliwienie odpłatnego wyżywienia uczestników
szkolenia na bazie stołówki żołnierskiej.
Zorganizowanie na bazie obiektów szkoleniowych
9.pr szkolenia z zakresu rozpoznania wojskowego
(obserwacja, patrolowanie, rozpoznanie sylwetek
SpW, posługiwanie się sprzętem rozpoznania itp.)
październik
Wydzielenie 4-6 instruktorów ze specjalistycznym
(7 godzin)
sprzętem rozpoznawczym - niezbędnym do
Lidzbark Warmiński przeprowadzenia cylku zajęć. Wydzielenie środków
transportowych do przewozu instruktorów ze
sprzętem wojskowym oraz uczestników szkolenia.
Umożliwienie odpłatnego wyżywienia uczestników
szkolenia na bazie stołówki żołnierskiej.
01-02.10.
08-09.10.
15-16.10.
Udostępnienie pasa taktycznego OC "Zielona"
22-23.10.
z wyłączeniem strzelnic, rzutni granatów i stawów
29-30.10.
OC Zielona
Białystok
Zawody strzeleckie rozegrane na strzelnicy
październik
wojskowej z udziałem ok. 70 członków UKS Kaliber.
(1 dzień)
Pokaz sprzętu wojskowego, pogadanka.
OC Zielona
Udpostępnienie obiektów strzelnicy wojskowej,
Białystok
obsługi strzelnicy, zabezpieczenia
medycznego.Umowa z RZI
Strona 321
18. Białostocki
Pułk
Rozpoznawczy
2. Pułk
Rozpoznawczy
9. Pułk
Rozpoznawczy
Biuro ds.. Proobronnych MON
2. Pułk
Rozpoznawczy
9. Pułk
Rozpoznawczy
18. Pułk
Rozpoznawczy
Biuro ds.. Proobronnych MON
9. Pułk
Rozpoznawczy
2. Pułk
Rozpoznawczy
18. Pułk
Rozpoznawczy
Biuro ds.. Proobronnych MON
18. Białostocki
Pułk
Rozpoznawczy
Związek Strzelecki "Strzelec"
Organizacja SpołecznoWychowawcza
Jednostka Strzelecka 4034
w Białymstoku
(ul. Św. Marka 100
15-528 Sowlany)
18. Białostocki
Pułk
Rozpoznawczy
Uczniowki Klub Sportowy Kaliber
ul. Stołeczna 21
15-879 Białystok
2451 Szkolenie taktyczne
05-06.11.
12-13.11.
19-20.11.
26-27.11.
OC Zielona
Białystok
Udostępnienie pasa taktycznego OC "Zielona"
z wyłączeniem strzelnic, rzutni granatów i stawów
18. Białostocki
Pułk
Rozpoznawczy
2452 Szkolenie taktyczne
03-04.12.
10-11.12.
17-28.12.
OC Zielona
Białystok
Udostępnienie pasa taktycznego OC "Zielona"
z wyłączeniem strzelnic, rzutni granatów i stawów
18. Białostocki
Pułk
Rozpoznawczy
1. Pułk Saperów - Brzeg
Udostępnienie poligonu na terenie jednostki
wojskowej, boiska przykoszarowego, hali sportowej.
Obchody Święta Wojsk
Pokazy sprzętu wojskowego:
Inżynieryjnych. Festyn
kwiecień
- KTO ROSOMAK - Pojazd Saperski Topola-S - Trał
2453 integracyjny i promujący służbę
(1 dzień)
BOŻENA-4 - Uniwestalna Maszyna Inżynieryjna wojskową pt. „Saperzy w naszym
Teren 1 psap
Robot TALON IV - Kombinezon EOD 9- Transporter
mieście”
Inż. - Spycharko Ładowarka SŁ – 34 - Samochód
MAN TGM Pomoc i oddelegowanie żołnierzy do
realizacji zadania.
Jedne zajęcia z przedmiotu Inżynieryjno-saprskie
Wydzielenie 5 instruktorów do szkolenia wojskowego
wraz z niezbędnym sprzętem i TŚM do
czerwiec, wrzesień
zabezpieczenia zajęć:
(1 szkolenie
lont prochowy ćwiczebny - 12 mb
Szkolenie jednostki strzeleckiej
jednodniowe - termin
2454
lont prochowy - 12 m
3009 Głubczyce
do ustalenia z 2
spłonka nr 8 ATAT szkolna - 60 szt
miesięcznym
zapałki sztormowe 4 opakowania
wyprzedzeniem)
Nóż saperski - 10 szt
Obciskacze - 10 szt
Deseczka - 10 szt
Zorganizowanie na bazie obiektów szkoleniowych
JW. szkolenia z zakresu inżynierii wojskowej
czerwiec, wrzesień (fortyfikacje, maskowanie, podstawowe prace
(2 szkolenia
minerskie, rizpoznanie inż.. Itp..)
Cykl szkoleń specjalistycznych z
jednodniowe po 7 Wydzielenie 4-6 instruktorów ze specjalistycznym
zakresu inżynierii wojskowej dla
2455
godzin - termin do sprzętem oraz środkami pozoracji pola walki
członków organizacji
ustalenia z
niezbędnymi do przeprowadzenia zajęć.
proobronnych
miesięcznym
Wydzielenie środków transportowych do przewozu
wyprzedzeniem)
instruktorów, sprzętu i uczestników szkolenia.
Umożliwienie odpłatnego wyżywieniauczestników
szkolenia na bazie stołówki żołnioerskiej.
Strona 322
Związek Strzelecki "Strzelec"
Organizacja SpołecznoWychowawcza
Jednostka Strzelecka 4034
w Białymstoku
(ul. Św. Marka 100
15-528 Sowlany)
Związek Strzelecki "Strzelec"
Organizacja SpołecznoWychowawcza
Jednostka Strzelecka 4034
w Białymstoku
(ul. Św. Marka 100
15-528 Sowlany)
1 psap
Opolskie Towarzystwo
Społeczno-kulturalne „Teraz
Wieś”
1 psap
Jednostka strzelecka 3009
Głubczyce
ZS Strzelec OSW
1 psap
2 psap
2 pinż
5 pinż
3 bdm
Biuro ds.. Proobronnych MON
2456 Piknik na "Florydzie"
lipiec
(1 dzień)
Teren 1 psap
28 - 29 lipiec
Teren 1 psap
m. Brzeg
2457
Święto 1 Pułku Saperów – 72
rocznica powstania
2458
VI Wiosenne Spotkania z
Wojskiem
21.03.
Wyszków
2459 76. Rocznica Zbrodni Katyńskiej
kwiecień
(1 dzień)
Nowy Dwór
Mazowiecki
2460
95. rocznica odzyskania Płocka
Krzyżem walecznych.
2461
225 rocznica uchwalenia
Konstytucji 3. Maja
2462 Noc Muzeów
17.04.
Płock
3.05.
Błonie ( rynek )
14.05.
Filia "Piaski"
Muzeum
Historycznego w
legionowie
Udostępnienie poligonu na terenie jednostki
wojskowej, boiska przykoszarowego, hali sportowej.
Pomoc i oddelegowanie żołnierzy do realizacji
zadania, pokaz dynamiczny w wykonaniu żołnierzy.
Pokazy sprzętu wojskowego.
- KTO ROSOMAK - Pojazd Saperski Topola-S - Ttrał
BOŻENA-4 - Uniwestalna Maszyna Inżynieryjna Robot TALON IV - Kombinezon EOD 9;- Manipulator;
- Wykrywacze - 3 szt,- PTS-M - 2 szt- Łódź Saperska76M - 3 szt- Polowy ciąg wydawania – 2 kpl.Transporter Inż. - Spycharko Ładowarka SŁ – 34
- Samochód MAN TGM
Udostępnienie poligonu na terenie jednostki
wojskowej, terenu 1 Pułku oraz oddelegowanie
żołnierzy do realizacji zadania. Udostępnienie
sprzętu do przygotowania poczęstunku wojskowego.
Pokaz statyczny / dynamiczny sprzętu wojskowego w
tym:
Pływający transporter samobieżny (PTS);
Transporter rozpoznania inżynieryjnego (TRI)
Trał przeciwminowy – BOZENA (statycznie);
Uniwersalna maszyna inżynieryjna (UMI);
Robot saperski INSPEKTOR i EKSPERT;
Wyposażenie drobne sapera (wykrywacze, buty
przeciwminowe itp)
- Polowy ciąg wydawczy
2. Pułk Saperów - Nowy Dwór Mazowiecki
Wystawienie sprzętu do pokazu: - robot „TALON IV”,
- zestaw holmatro, - wyposażenie żołnierza na misję,
- wyposażenie żołnierza w patrolu w kombinezonie, prezentacja tresury psów specjalnych. Stoisko
promocyjne.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej - kompania
honorowa oraz przeprowadzenie apelu pamięci,
salwa honorowa.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej - kompania
honorowa oraz przeprowadzenie apelu pamięci,
salwa honorowa. Zapewnienie transportu.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej - kompania
honorowa oraz przeprowadzenie apelu pamięci,
salwa honorowa.
Pokaz sprzętu wojskowego.
Strona 323
1 psap
2 WOG
Opolskie Towarzystwo
Społeczno-kulturalne „Teraz
Wieś”
1 psap
2 WOG
Opolskie Towarzystwo
Społeczno-kulturalne „Teraz
Wieś”
2.psap
Kazuń
Burmistrz Miasta Wyszków
2.psap
Kazuń
Urząd Miejski Nowy Dwór
Mazowiecki
2.psap
Kazuń
Prezydent Miasta Płock
2.psap
Kazuń
Urząd Miejski w Błoniu
2.psap
Kazuń
Muzeum Historyczne w
Legionowie
Piknik Wojskowo - Historyczny z
okazji 185. rocznicy Bitwy pod
2463
Ostrołęką - "Wojsko wczoraj i
dziś"
Cykl szkoleń specjalistycznych z
zakresu inżynierii wojskowej dla
2464
członków organizacji
proobronnych
2465 Dzień Czerwonego Noska
2466
Dni Nowego Dworu
Mazowieckiego.
2467
Uroczystości 95. rocznicy Bitwy
nad Wkrą
2468
6. Półmaraton im. Janusza
Kosocińskiego
2469
Uroczystości 95. rocznicy Bitwy
nad Wkrą
2470
Obchody 77 rocznicy wybuchu II
wojny światowej.
Uroczystość przy pomniku
zamordowanych w 1944r. w
2471
pacyfikacji hitlerowskiej
mieszkańców Rybitwy
Wystawienie sprzętu do pokazu: - robot „TALON IV”,
- zestaw holmatro, - wyposażenie żołnierza na misję,
21.05.
- wyposażenie żołnierza w patrolu w kombinezonie, Ostrołęka
prezentacja tresury psów specjalnych. Stoisko
promocyjne.
Zorganizowanie na bazie obiektów szkoleniowych
JW. Szkolenia z zakresu inżynierii wojskowej (
fortyfikacje polowe, maskowanie, podstawowe prace
minerskie, rozpoznanie inżynieryjne itp. )
czerwiec - wrzesień Wydzielenie 4 - 6 instruktorów ze specjalistycznym
( 2 szkolenia
sprzętem saperskim oraz środkami pozoracji pola
jednodniowe po 7 walki - niezbędnymi do przeprowadzenia cyklu zajęć.
godzin )
Wydzielenie środków transportowych do przewozu
instruktorów ze sprzętem wojskowym oraz
uczestników szkolenia. Umożliwienie odpłatnego
wyżywienia uczestników szkolenia na bazie stołówki
żołnierskiej.
Przygotowanie stoiska promocyjnego, pokaz sprzętu
oraz wsparcie logistyczne w postaci:
-wydzielenie środka transportu w postaci samochodu
11.06.
dostawczego o ładowności do 3,5 tony do transportu
Warszawa
materacy oraz sprzętu;
-wydzielenie pojazdu sanitarnego wraz z
sanitariuszem.
25.06.
Stoisko promocyjne i pokaz sprzętu saperskiego:
Nowy Dwór
wykrywacze, robot Inspektor , robot Talon IV,
Mazowiecki
kombinezon EOD-9.
Posterunek honorowy ( 2 żołnierzy z bronią )
15.08.
Przemarsz w kierunku kościoła parafialnego pw. Św.
Nasielsk
Wojciecha w Nasielsku.
sierpień
Zabezpieczenie medyczne,zabezpieczenie
Błonie - Borzęcin
techniczno organizacyjne
Duży
Wystawienie wojskowej asysty honorowej - kompania
20.08.
honorowa oraz przeprowadzenie apelu pamięci,
Borkowo
salwa honorowa. Zapewnienie transportu.
1.09.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej - kompania
Błonie ( cmentarz
honorowa oraz przeprowadzenie apelu pamięci,
parafialny )
salwa honorowa. Zapewnienie transportu.
11.09.
Rybitew
Wystawienie wojskowej asysty honorowej - kompania
honorowa oraz przeprowadzenie apelu pamięci,
salwa honorowa. Zapewnienie transportu.
Strona 324
2.psap
Kazuń
WKU Ostrołęka,
15 BZ,1 BLog,
3 BROP,
26 WOG
Prezydent Miasta Ostrołęka
2.psap
Kazuń
Biuro do spraw proobronnych
2.psap
Kazuń
Fundacja "Dr Clown"
2.psap
Kazuń
Urząd Miejski Nowy Dwór
Mazowiecki
2.psap
Kazuń
Gmina Nasielsk
2.psap
Kazuń
Powiat Warszawski Zachodni
2.psap
Kazuń
OW z Siedlec
wg. dec. DGW
Gmina Nasielsk
2.psap
Kazuń
Urząd Miejski w Błoniu
2.psap
Kazuń
Urząd Gminy Leoncin
2472
Festyn Patriotyczny pn. Tobie
Ojczyzno.
2473 Obrona Modlina 1939 roku.
2474
Uroczystości patriotyczno religijne.
2475
Obchody 77 rocznicy obrony
Zakroczymia we wrześniu 1939 r.
2476 Spotkanie z uczniami
2477
98 rocznica odzyskania
Niepodległości
2478
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości
Zapewnienie transportu
chórzystów Chóru Chorus
2479 Culmensis, na konkursy,
festiwale, przeglądy, w tym
organizowane przez wojsko
Uczczenie powrotu Chełmna do
macierzy po 148 latach niewoli
2480 oraz kolejnej rocznicy
wyzwolenia spod okupacji
hitlerowskiej
2481
Pokaz sprzętu saperskiego na
terenie Parku Maszyn w Grubnie
2482 30-lecie ZS STRZELEC
Stoisko promocyjne, pokaz statyczny sprzętu
wojskowego i wyposażenia żołnierzy.Użyczenie 1
agregatu prądotwórczczego (min. 10 Kw ) Transport
do miejsca realizacji przedsięwzięcia oraz
wydzielenie obsługi agregatów
12.09.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej - kompania
Nowy Dwór
honorowa, posterunek honorowy oraz
Mazowiecki/Modlin przeprowadzenie apelu pamięci, salwa honorowa.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej - kompania
18.09.
honorowa oraz przeprowadzenie apelu pamięci,
Górki Kampinoskie
salwa honorowa. Zapewnienie transportu.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej - kompania
25.09
honorowa oraz przeprowadzenie apelu pamięci,
Zakroczym
salwa honorowa. Zapewnienie transportu.
październik
(1 dzień)
Pokaz sprzętu wojskowego.
Błonie
Wystawienie wojskowej asysty honorowej - kompania
11.11.
honorowa oraz przeprowadzenie apelu pamięci,
Błonie ( rynek )
salwa honorowa. Zapewnienie transportu.
11.11.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej - kompania
Nowy Dwór
honorowa oraz przeprowadzenie apelu pamięci,
Mazowiecki/Modlin salwa honorowa. Zapewnienie transportu.
11.09.
Lotnisko Bemowo
Warszawa
3 wyjazdy w roku
Zapewnienie transportu 30 osobom (chórzyści i
dyrygent) - autokar z kierowcą
22.01.
Chełmno
Wydzielenie: kompania honorowa, posterunek
Ul. Dworcowa (przy honorowy, żołnierze do odbierania i układania
Grobie Nieznanego wiązanek przy pomniku.
Żołnierza)
Innowacja pedagogiczna "Przed wyborempracy w
służbach mundurowych" Udział instruktora i żołnierzy
marzec
prezentujących sprzęt wojskowy. Pokaz sprzętu
(park maszyn
saperskiego na terenie Parku Maszyn w Grubnie.
Grubno) (I tydzień
Transport młodzieży autobusem służbowym z
miesiąca)
kierowcą na trasie ZS Nr 2 ul. Szkolna 14 Chełmno 3 godziny
park maszyn Grubno, park maszyn Grubno - ZS Nr 2
ul. Szkolna 14 Chełmno
13,20 marzec
Chełmno
autokar z kierowcą - w godz 8:00-17:00 - przewóz
członków ZS STRZELEC na spotkanie do m.
Wągrowiec
Strona 325
2.psap
Kazuń
Stowarzyszenie Siła i Honor im.
Gen. Stanisława Petelickiego
2.psap
Kazuń
Urząd Miejski Nowy Dwór
Mazowiecki
2.psap
Kazuń
Urząd Gminy Leoncin
2.psap
Kazuń
Urząd Gminy w Zakroczymiu
2.psap
Kazuń
Powiat Warszawski Zachodni
2.psap
Kazuń
Urząd Miejski w Błoniu
2.psap
Kazuń
Urząd Miejski Nowy Dwór
Mazowiecki
3.bdm
Chełmno
Stowarzyszenie
Muzyczne „Chorus
Culmensis” W
Chełmnie
3.bdm
Chełmno
Gmina Miasta Chełmno
ul. Dworcowa 1 86-200 Chełmno
3.bdm
Chełmno
Zespół Szkół Nr 2 ul. Szkolna
14 Chełmno
3.bdm
Chełmno
Związek Strzelecki „Strzelec”
Wągrowiec,
ul. Wodna 1/1
86-200 Chełmno
2483 Rajd Strzelecki - OPAL-2016
XIII Ogólnopolski Spływ
2484 Kajakowy Stowarzyszenia
Saperów Polskich
56. Międzynarodowy Spływ
Kajakowy "Pojezierzem
2485
Brodnickim, rzekami Drwęcą i
Wisłą"
2486 Ślubowanie klas mundurowych.
2487 Lekcja pokazowa.
Przeprowadzenie zajęć z
2488 zakresu budowy min własnych i
wojsk obcych.
2489
"Drzwi Otwarte: w ZSP w
Kościelcu.
2490 Drzwi otwarte szkoły.
13-15 maja
Jezioro
Starogrodzkie
namiot NS - 3 kpl (z podłogami), materac żołnierski XXX szt., stół żołnierski - 12 szt., taboret wojskowy 40 szt., samochód C-T STAR z kierowcą, instruktor z
patrolu saperskiego, ratownik medyczny z sanitarką,
zestaw ZRPW, zestew POPIS
3.bdm
Chełmno
Związek Strzelecki „Strzelec”
Wągrowiec,
ul. Wodna 1/1
86-200 Chełmno
17-19.06
Kupno/Pusta
Dąbrówka - GolubDobrzyń, GolubDobrzyć - Elgiszewo
samochód CT z przyczepą i kierowcą (do przewozu
sprzętu uczestników spływu), autokar z kierowcą (do
przewozu uczestnikó), 1 ratownik medyczny do
zabezpieczenia spływu,
3.bdm
Chełmno
Klub Turystów Wodnych PTTK,
ul. Biskupia 16, 86-200 Chełmno
3.bdm
Chełmno
Klub Turystów Wodnych PTTK,
ul. Biskupia 16, 86-200 Chełmno
2.pinż
Inowrocław
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Jana
Pawła II w Kościelcu
2.pinż
Inowrocław
Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Wojska Polskiego w Gniewkowie
2.pinż
Inowrocław
Zespół Szkół Akademickich
Włocławek
2.pinż
Inowrocław
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Jana
Pawła II w Kościelcu
2.pinż
Inowrocław
Katolicka Szkoła Podstawowa
ul. Wojska Polskiego 20
88-100 Inowrocław
Samochód CT z przyczepą i kierowcą 28.07-13.08
(do przewozu sprzętu uczestników spływu),
30.07-13.08
samochód CT z kierowcą 28.07-13.08 (do przewozu
Tereszewosprzętu uczestników i organizatorów w czasie
Pojezierze
spływuspływu), 1 ratownik medyczny do
Brodnickie zabezpieczenia spływu, 1 żołnierz do obsługi
rz.Drwęca - rz. Wisła technicznej transportu, udostępnienie hali sportowej
- Chełmno
na rozpoczęcie i zakończenie (jako miejsca
noclegowe części uczestników, nagłośnienie
podczas otwarcia spływu
2. Pułk Inżynieryjny - Inowrocław
15.01.
Kościelec
Udział przedstawicieli 2. Inowrocławskiego Pułku
Inżynieryjnego.
26.01.
Lekcja pokazowa patrolu Saperskiego dla uczniów
Szkoła Podstawowa
klas szóstych - 4 klasy.
Gniewkowo
Przeprowadzenie zajęć z zakresu budowy min
styczeń
własnych i wojsk obcych przez żołnierzy 2 pułku
(1 dzień)
inżynieryjnego. Zapoznanie uczniów klas
Zespół Szkół
mundurowych z budową min własnych oraz
Akademickich
pokazanie atrap min/min ćwiczebnych oraz
Włocławek
schematu ich działania.
Przygotowanie stanowiska popularyzującego i
eksponującego tradycję oraz współczesne oblicze
25.03.
Pułku w środowisku szkolnym.
ZSP Kościelec
Zorganizowanie punktu informacyjnego promującego
zawodową służbę wojskową.
Przygotowanie stanowiska eksponującego
marzec
współpracę KSP z 2. Inowrocławskim Pułkiem
(1 dzień)
Inżynieryjnym, podkreślenie tradycji oraz
KSP
współczesnego oblicza pułku, promocja zawoowej
służby wojskowej.
Strona 326
2491
Strzelanie szkolne
nr 1 i 2.
2492 IV Rajd Sapera.
Zajęcia saperskie z zakresu
2493 podkładania i rozbrajania
pojedynczej miny TM-62M.
2494 Święto Patrona Szkoły.
Szkolenie obronne oraz
spotkanie artyleryjskie
organizowane dla kadry
kierowniczej Urzędu
Marszałkowskiego w Toruniu,
2495 kierowników Wojewódzkich
Samorządowych Jednostek
Organizacyjnych oraz
artylerzystów członków
Stowarzyszenia Polskich
Artylerzystów.
2496 Majówka z ZSA.
Zajęcia szkoleniowe dla uczniów
klas I i II liceum
2497
ogólnokształcącego o profilu
sportowo - obronnym.
2498 Dzień Dziecka.
2499
Dzień otwarty Zespołu Szkół,
CKU w Gniewkowie.
Po 1 dniu w
miesiącach:
marzec,maj,
wrzesień, listopad
Strzelnica CSAiU
Toruń
kwiecień
(1 dzień)
Zabezpieczenie instruktorów i prowadzących
strzelanie, zabezpieczenie medyczne strzelania.
2.pinż
Inowrocław
Jednostka Strzelecka 4051
Włocławek
Zezwolenie na wykorzystanie bazy sprzętowej JW.
1523, udowstępnienie Sali tradycji do zwiedzania,
pokaz sprzętu patrolu saperskiego.
2.pinż
Inowrocław
PTTK Inowrocław
2.pinż
Inowrocław
Jednostka Strzelecka 4051
Włocławek
2.pinż
Inowrocław
Szkoła Podstawowa
im. Księdza Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Orłowie
Zabezpieczenie techniczne min szkolnych TM-62M.
kwiecień
Nauka budowy miny na jej przekroju oraz
(1 dzień)
zabezpieczenie instruktorów do prowadzenia zajęć.
Poligon Włocławek
29.05.
Udział przedstawicieli 2. Inowrocławskiego Pułku
Inżynieryjnego.
maj
(1 dzień)
2 pinż. Inowrocław,
OSP CSAiU Toruń
2. pinż. W Inowrocławiu: informacja o pułku i jego
zadaniach, pokaz statyczny sprzętu 2pinż., pokaz
bazy szkoleniowej i szkolenia (1-wszy dzień
szkolenia).
2.pinż
Inowrocław
maj
(1 dzień)
Zespół Szkół
Akademickich
Włocławek
Przyjazd i wystawa sprzętu przez Patrol Saperski
oraz prezentacja sprzętu wojskowego.
2.pinż
Inowrocław
Zespół Szkół Akademickich
Włocławek
Wsparcie merytoryczne i logistyczne w procesie
edukacyjnym młodzieży liceum ogólnokształcącego o
profilu sportowo-obronnym z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu.
Zapewnienie instruktorów i pomocy dydaktycznych
dla przeprowadzenia zajęć.
2.pinż
Inowrocław
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Jana
Pawła II w Kościelcu
Zaprezentowanie wyposażenia i działania Patrolu
Rozminowania.
2.pinż
Inowrocław
Szkoła Podstawowa im.
Janusza Korczaka w
Broniewicach
Wystawienie przez 2.pinż stoiska promocyjnoinformacyjnego promującego służbę wojskową.
2.pinż
Inowrocław
Zespół Szkół, Centrum
Kształcenia Ustawicznego w
Gronowie
17.06.
czerwiec
(1 dzień)
czerwiec
(1 dzień)
Gronowo
Strona 327
CSAiU w Toruniu,
pułki artylerii
będące na
zgrupowaniu a
OSP CSAiU, 1.
BLWL, 12. WOG
Stowarzyszenie Polskich
Artylerzystów, Urząd
Marszałkowski w Toruniu
Zajęcia z zakresu ewakuacji
rannego z pola walki z
2500 wykorzystaniem medycznych i
nie medycznych pojazdów
wojskowych.
czerwiec
Zabezpieczenie wojskowej karetki pogotowia oraz
(1 dzień)
zespołu ratowników medycznych.
Poligon Włocławek
2.pinż
Inowrocław
Jednostka Strzelecka 4051
Włocławek
lipiec
(1 dzień)
Włocławek
Zaprezentowanie wyposażenia i działania Patrolu
Rozminowania.
2.pinż
Inowrocław
Stowarzyszenie Saperów
Polskich, Koło Nr 19 we
Włocławku
26.08.
Centrum Mławy
Zaprezentowanie wyposażenia i działania Patrolu
Rozminowania.
2.pinż
Inowrocław
Burmistrz Miasta Mława
IX Rekonstrukcja Bitwy pod
2503
Mławą.
27.08.
Pole bitwy pod
Mławą, Uniszki
Zawadzkie
Zaprezentowanie wyposażenia i działania Patrolu
Rozminowania.
2.pinż
Inowrocław
Burmistrz Miasta Mława
Zajęcia szkoleniowe dla uczniów
klas I i II liceum
2504
ogólnokształcącego o profilu
sportowo - obronnym.
30.09.
28.10.
ZSP Kościelec
Zapewnienie dwóch instruktorów do
przeprowadzenia zajęć z zakresu musztry
(przygotowanie do ślubowania), szkoła posoada
możliwość transportu dla żołnierzy (instruktorów).
2.pinż
Inowrocław
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Jana
Pawła II w Kościelcu
2505 VIII Rajd im. kpt. Pawła Cymsa.
1 dzień:
Wrzesień
Zaprezentowanie wyposażenia i działania Patrolu
Rozminowania.
2.pinż
Inowrocław
PTTK Inowrocław
2.pinż
Inowrocław
Jednostka Strzelecka 4051
Włocławek
2.pinż
Inowrocław
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Jana
Pawła II w Kościelcu
2.pinż
Inowrocław
Szkoła Ponadgimnazjalna
TEMPUS
1. bdm
Dęblin
Szkoła Podstawowa Nr 2 im.
Władysława Broniewskiego w
Dęblinie
2501 Włocławski Piknik Historyczny.
2502
Uroczystości upamiętniające 77.
rocznicę września 1939 roku w
Mławie. Zajęcia saperskie z zakresu
2506 podkładania i rozbrajania
pojedynczej miny TM-62M.
2507 Święto Patrona Szkoły.
2508
Lekcje musztry i wychowania
fizycznego.
2509
Prelekcja dla klas IV-VI na temat
materiałów niebezpiecznych.
1 dzień:
Zabezpieczenie techniczne min szkolnych TM-62M.
Październik
Nauka budowy miny na jej przekroju oraz
Poligon Włocławek zabezpieczenie instruktorów do prowadzenia zajęć.
06.11.
ZSP Kościelec
Udział przedstawicieli 2. Inowrocławskiego Pułku
Inżynieryjnego.
3 razy w tygodniu po
2 godziny lekcyjne w Udostępnienie placu musztry i hali sportowej.
ciągu całego roku
02.02 .
SP nr 2 Dęblin
Uświadomienie młodzieży zagrożeń jakie stwarzają
przedmioty wybuchowe i niebezpieczne, a także
zasady posępowania w przypadku ich znalezienia.
Strona 328
VIII Ogólnopolski Integracyjny
2510 Zlot Drużyn ZHP Nieprzetarty
Szlak „Dęblin 2016”.
19-22.05.
Dęblin
Obchody Dnia Patrona Szkoły
2511
LO.
20.05.
Dęblin
2512 Obchody Święta Bożego Ciała.
26.05.
Dęblin
Zakwaterowanie uczestników Zlotu ( ok. 220 osób)
w budynkach koszarowych i namiotach wojskowych
na terenie JW 3248 w Dęblinie w terminie od
19.05.2016 r. do 22.05.2016 r. Pomoc w
zabezpieczeniu miejsca do wydawania i spożywania
posiłków dla uczestników zlotu. Przygotowanie
miejsca na mszę polową na terenie 1 bdm w dniu
22.05.2016 r.
Pomoc w zorganizowaniu na terenie poligonu i
cytadeli Harcerskich Manewrów TaktycznoObronnych. Zabezpieczenie 4 stanowisk po 2 osoby
(st. ochrony przeciw chemicznej, 2 kpl. OP- 1;
poszukiwanie za pomocą wykrywaczy metali
ukrytych przedmiotów z zadaniami, stanowisko do
prezentacji optycznego sprzętu inżynieryjnego,
dalmierz, itp.); rozwinięcie polowej linii telefonicznej.
Przewiezienie uczestników zlotu transporterem PTSM przez rzekę Wisłę w trakcie HMT- O.
Zorganizowanie dla uczestników zajęć z podstaw
musztry wojskowej.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej, asysta
przy pomniku 15 PP Wilków, pomoc logistycznaużyczenie nagłośnienia, lektor, oprawa muzyczna,
zwiedzanie Sali Tradycji oraz Twierdzy Dęblin
Pomoc logistyczna przy organizacji Obchodów
Święta Bożego Ciała - budowa ołtarza z
wykorzystaniem sprzętu inżynieryjnego, użyczenie
nagłośnienia.
1. bdm
Dęblin
41 BLSz
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Dęblinie
1. bdm
Dęblin
Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Dęblinie
1. bdm
Dęblin
Parafia Rzymskokatolicka pod
wezwaniem Chrystusa
Miłosiernego w Dęblinie
2513 Obchody Dni Dęblina.
18-19.06.
Dęblin
Wystawa sprzętu inżynieryjnego znajdującego się na
wyposażeniu JW 3248, wykorzystanie elementów
Parku Pontonowego PP 64 na rzece Wiśle.
1. bdm
Dęblin
Burmistrz Miasta Dęblin
Przygotowanie reprezentacji
młodzieży z LO o profilu
edukacja wojskowa do
2514 Mistrzostw Sportowo-Obronnych
Stowarzyszeń Młodzieżowych o
nagrodę Ministra Obrony
Narodowej.
5 dni:
Sierpień
Dęblin
Udostępnienie Ośrodka Sprawności Fizycznej (liny 2
szt.), zakwaterowanie uczestników (15 osób),
zapoznanie z historią dęblińskiej Twierdzy.
1. bdm
Dęblin
Dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 im.
T. Kościuszki w Stalowej Woli
Strona 329
72 Rocznica Walk o utrzymanie
2515 przyczółku WareckoMagnuszewskiego przez 1 AWP.
Święto 15 Pułku Piechoty
„Wilków” .
2516
Uroczystość upamiętniająca 28
2517 Pułk Artylerii Lekkiej w
Zajezierzu.
Zajęcia ze szkolenia
strzeleckiego
dla 55 uczniów klas LO
2518
o edukacji wojskowej
w Stalowej Woli.
Nauczanie musztry dzieci klasy
1a " mundurowej" Publicznej
2519
Szkoły Podstawowej Nr 5
w Nisku.
2520
Zimowa impreza strzelecka
"lutowe grzmoty".
2521
Trening strzelecki KŻR i KB VIS
Nisko.
Zajęcia ze szkolenia
chemicznego dla 50 uczniów
2522
klas LO o edukacji wojskowej
w Stalowej Woli.
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu pamięci, salwa honorowa amunicja 5,56 mm nb. ślepy - 144 szt. Użyczenie
nagłośnienia, prezentacja nowoczesnego sprzętu
inżynieryjnego znajdującego się na wyposażeniu
JW 3248, organizacja stoiska promującego: historię,
dorobek i działalność wojsk inżynieryjnych,
zawodową służbę wojskową, służbę w Narodowych
Siłach Rezerwowych i Stowarzyszenie Saperów
Polskich.
1. bdm
Dęblin
Stowarzyszenie Saperów
Polskich
04.09.
Dęblin
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu pamięci, salwa honorowa amunicja 5,56 mm nb. ślepy - 144 szt., asysta przy
pomniku 15 PP Wilków. Użyczenie nagłośnienia.
1. bdm
Dęblin
Burmistrz Miasta Dęblin
18.09.
Zajezierze
Wystawienie wojskowej asysty honorowej oraz
przeprowadzenie apelu pamięci, salwa honorowa amunicja 5,56 mm nb. ślepy - 144 szt. Użyczenie
nagłośnienia.
1. bdm
Dęblin
Wójt Gminy Sieciechów
Przeprowadzenie zajęć ze szkolenia strzeleckiego
przeznaczenie, charakterystyka oraz budowa broni
strzeleckiej trening strzelecki na Stacjonarnym
Trenażerze Strzeleckim TSS1, TSS4, wydzielenie
instruktora do przeprowadzenia zajęć.
3. binż
Nisko
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
Nr 2 w Stalowej Woli.
3. binż
Nisko
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2
w Nisku.
3. binż
Nisko
Klub Żołnierzy rezerwy
i Kolekcjonerów Broni LOK
"VIS" Nisko.
3. binż
Nisko
Klub Żołnierzy rezerwy
i Kolekcjonerów Broni LOK
"VIS" Nisko.
3. binż
Nisko
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w
Stalowej Woli.
1 dzień:
Sierpień
Skurcza
Po 1 dniu w
miesiącach:
styczeń marzec
Nisko
Oddelegowanie jednego lub dwóch instruktorów dwa
od stycznia do
razy w tygodniu na jedną godzinę lekcyjną.Dzieci z
czerwca i od
tej klasy brały by udział w uroczystościach
września do grudnia
patriotycznych na terenie gminy i miasta Nisko.
PSP Nr 5 Nisko
Udostępnienie strzelnicy.
Zabezpieczenie medyczne (sanitariusz).
Przewidywana liczba uczestników około 30 osób.
Koszty imprezy ponosi KLUB
z środków własnych oraz składek. Umowa z RZI
Udostępnienie strzelnicy.
marzec
Zabezpieczenie medyczne (sanitariusz).
(1 dzień)
Przewidywana liczba uczestników około 30 osób.
strzelnica
Koszty imprezy ponosi Klub z środków własnych
garnizonowa Nisko
oraz składek. Umowa z RZI
Po 1 dniu w
Skierowanie instruktorów z wyposażeniem
miesiącach:
niezbędnym do przeprowadzenia zajęć ( przyrządy
kwiecień listopad
dozymetryczne, indywidualna odzież ochronna).
Nisko
luty
(1 dzień)
strzelnica
garnizonowa Nisko
Strona 330
Szkolenie strzeleckie dla
2523 funkcjonariuszy Policji
Powiatowej w Nisku.
Szkolenie strzeleckie dla
2524 funkcjonariuszy Aresztu
Śledczego w Nisku.
Impreza strzelecka z okazji
2525 Narodowego Święta Konstytucji
3 Maja.
2526 Rocznica Konstytucji 3 Maja.
2527
Majówka dla mieszkańców
Gminy i Miasta Nisko.
Obóz szkoleniowy dla 60
2528 uczniów klas LO o edukacji
wojskowej w Stalowej Woli.
2529
Trening strzelecki KŻR i KB VIS
Nisko.
Piknik rodzinny " Mama tata i ja",
organizowany w ramach
2530 aktywizacji społeczności lokalnej
z terenu gminy Janów Lubelski.
2531 Dzień Dziecka.
po 1 dniu w
miesiącach:
kwiecień, maj,
czerwiec
październik, listopad
Strzelnica
garnizonowa w Nisku
Po 1 dniu w
miesiącach:
maj, wrzesień
Strzelnica
garnizonowa w Nisku
Maj
(1 dzień)
strzelnica
garnizonowa Nisko
03.05
Plac Wolności
Nisko
maj
(1 dzień)
Park Miejski w Nisku
Termin I 27.06.01.07.
Termin II
04.07-09.07.
Nowa Dęba
czerwiec
(1 dzień)
Strzelnica
garnizonowa Nisko
Udostępnienie strzelnicy do przeprowadzenia
strzelań policyjnych. Umowa z RZI
3. binż
Nisko
Komenda Powiatowa Policji
w Nisku.
Udostępnienie strzelnicy do przeprowadzenia
strzelań funkcjonarjuszy policji państwowej. Umowa z
RZI
3. binż
Nisko
Areszt Śledczy w Nisku.
Udostępnienie strzelnicy.
Zabezpieczenie medyczne (sanitariusz).
Umowa z RZI
3. binż
Nisko
Klub Żołnierzy rezerwy
i Kolekcjonerów Broni LOK
"VIS" Nisko.
Udział kompanii honorowej, pocztu sztandarowego,
współpraca w zakresie organizacji uroczystości.
3. binż
Nisko
Współpraca w zakresie organizacji, pokaz sprzętu
wojskowego, pomoc logistyczna.
3. binż
Nisko
Pomoc w organizacji obozu szkoleniowego:
Zabezpieczenie medyczne, oddelegowanie
instruktorów do przeprowadzenia zajęć z taktyki
ogólnej, szkolenia chemicznego, saperskiego,
łączności oraz do zabezpieczenia zawodów
sportowo – obronnych na punktach kontrolnych. dla
uczestników obozu, zabezpieczenie sprzętowe,
indywidualne środki ochrony (15 szt.), sprzęt
łączności rst 3501 – 5 szt, łopatka piechoty - 15szt,
atrapy min wojsk własnych.
Udostępnienie strzelnicy.
Zabezpieczenie medyczne (sanitariusz).
Przewidywana liczba uczestników około 30 osób.
Koszty imprezy ponosi klub ze środków własnych
oraz składek. Umowa z RZI
Umożliwienie uczestnikom pikniku zapoznania się ze
specyfiką służby 3 batalionu inżynieryjnego, ze
szczególnym uwzględnieniem przeprowadzenia
pokazu/prezentacji sprzętu używanego do akcji
przeciwpowodziowych, ratowniczych i
ewakuacyjnych.
01.06.
Współpraca w zakresie organizacji, pokaz sprzętu
Park Miejski w Nisku wojskowego, pomoc logistyczna.
Po 1 dniu w
miesiącach:
czerwiec - sierpień
Janów Lubelski
Strona 331
3. binż
Nisko
16. bsap
Nisko
Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
OWSPL Dęba
3. binż
Nisko
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w
Stalowej Woli.
Klub Żołnierzy rezerwy
i Kolekcjonerów Broni LOK
"VIS" Nisko.
3. binż
Nisko
3. binż
Nisko
Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
JW 3730 Nisko
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Janowie Lubelskim.
Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
2532
Regaty na zbiorniku retencyjnym
Podwolina.
2533 Dożynki Powiatu Niżańskiego.
2534 Dni Niska - Święto Chleba.
Msza Święta polowa na
cmentarzu w m Banachy
2535
z okazji obchodów wydarzeń
wrześniowych 1939 r.
2536 Rodzinny Piknik Strzelecki.
Zajęcia z budowy i eksploatacji
podstawowego sprzętu łączności
dla 50 uczniów klas LO o
2537
edukacji wojskowej w Stalowej
Woli.
Impreza strzelecka z okazji
2538 Narodowego Święta
Niepodległości.
2539 Święto Niepodległości.
2540
Prowadzenie zajęć w klasie
"wojskowej".
Wspólne obchody uroczystości
2541 z okazji rocznicy wyzwolenia
Wąsosza.
25-26.06.
zbiornik wodny na
osiedlu Podwolina
sierpień
(1 dzień)
Nisko
27-28.08.
Stadion MKS "
Sokół" w Nisku.
wrzesień
(1 dzień)
Banachy
wrzesień
(1 dzień)
strzelnica
garnizonowa Nisko
październik
(1 dzień)
Nisko
Współpraca w zakresie organizacji, pokaz sprzętu
wojskowego, pomoc logistyczna.
3. binż
Nisko
Utworzenie stanowiska promującego wojsko
i zachęcającego młodzież do podjęcia służby
wojskowej
3. binż
Nisko
16. bsap
Nisko
Starosta powiatu niżańskiego.
Współpraca w zakresie organizacji, pokaz sprzętu
wojskowego, pomoc logistyczna.
3. binż
Nisko
16. bsap
Nisko
Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
Udział kompanii honorowej Wojska Polskiego
( 3binż), odczytanie apelu Pamięci i salwa honorowa
3. binż
Nisko
Wójt Gminy Harasiuki.
Udostępnienie strzelnicy.
Zabezpieczenie medyczne (sanitariusz).
Przewidywana liczba uczestników około 50 osób.
Koszty imprezy ponosi klub ze środków własnych
oraz składek.
3. binż
Nisko
Klub Żołnierzy rezerwy
i Kolekcjonerów Broni LOK
"VIS" Nisko.
Przeprowadzenie zajęć z uczniami klas LO o
edukacji wojskowej z organizacji łączności, budowy i
zasad eksploatacji sprzętu łączności radiostacja
3501,aparaty telefoniczne AP 82, łącznica ŁP 10,
wydzielenie instruktorów wraz ze sprzętem do zajęć.
3. binż
Nisko
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
Nr 2 w Stalowej Woli.
3. binż
Nisko
Klub Żołnierzy rezerwy
i Kolekcjonerów Broni LOK
"VIS" Nisko.
Udostępnienie strzelnicy.
listopad
Zabezpieczenie medyczne (sanitariusz). Koszty
(1 dzień)
imprezy ponosi klub ze środków własnych oraz
strzelnica
składek. Umowa z RZI
garnizonowa Nisko
Udział kompanii honorowej, pocztu sztandarowego,
11.11.
współpraca w zakresie organizacji
Plac Wolności
uroczystości.Prezentacja sprzetu i wyposażenia
w Nisku
wojskowego.
Prowadzenie zajęc uwzględniających:
- ceremoniał wojskowqy,
Po 1 dniu w
- regulaminy,
miesiącach w ciągu - taktyka,
roku szkolnego
- terenoznawstwo,
Zespół Szkół Nr 2 - szkolenie sanitarne,
w Nisku
- szkolenie strzeleckie,
- logistyka,
- szkolenie fizyczne.
24.01
Udział Pocztu Sztandarowego Kompanii Honorowej,
Rynek w Wąsoszu.
odczytanie Apelu Pamięci.
Strona 332
3. binż
Nisko
Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
16. bsap
Nisko
Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
3. binż
Nisko
Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
4. binż
Głogów
Gmina Wąsosz.
2542
Uroczystość z okazji Powrotu
Ziemi Górowskiej do Macierzy.
Szkolenie wojskowe dla klas
mundurowych realizowane
2543 w ramach Innowacyjnych
Programów Przysposobienia
Obronnego.
2544 Zawody strzeleckie.
Uroczystości: Święto 23 Pułku
2545 Artylerii oraz Święto Wojsk
Rakietowych i Artylerii.
2546
Treningi strzeleckie (wspólnie
z LOK).
2547
Rocznica zakończenia walk
o Głogów.
2548
Rocznica zbrodni Katyńskiej
i tragedii Smoleńskiej.
Wystawa filatelistyczna „Głogów
2549 2016” z okazji 35 – lecia
powstania ZŻWP.
2550 Wspólne zawody sprawnościowe.
2551 Memoriał Marka Kozaczka.
2552
Zakończenie roku szkolnego
klas mundurowych VII LO.
2553 Festyn majowy.
2554
Rocznica uchwalenia Konstytucji
3-maja.
1 dzień:
styczeń
Góra.
Udział kompanii honorowej i pocztu sztandarowego,
odczytanie apelu pamięci, salwa honorowa.
Po 1 dniu w
Oddelegowanie instruktorów do prowadzenia zajęć
miesiącach: styczeń
ze szkolenia wojskowego (4 godziny tygodniowo)
– maj
według odrębnych ustaleń.
Głogów – koszary.
luty
(1 dzień)
Zespół Szkół
Wschowa.
Po 1 dniu w
miesiącach:
marzec
grudzień
Bolesławiec.
Po 1 dniu w
miesiącach: marzec
– październik.
1.04
Pomnik Koalicji
Antyhitlerowskiej
Głogów.
10.04
Pomnik Ofiar
Głogów.
11.04
18.04
Klub Batalionowy
(garnizon).
Wrocław.
22.04
plac ćwiczeń
garnizon.
24.04
Wschowa
29.04
24.06
Legnica.
1.05
Niechlów – stadion.
3.05
przy MOK
w Głogowie.
Gmina Góra.
4. binż
Głogów
4. binż
Głogów
Zespół Szkół Wschowa.
Udział w zawodach strzeleckich na szkolnej
strzelnicy sportowej (reprezentacja 4 binż).
4. binż
Głogów
Zespół Szkół Wschowa.
Zabezpieczenie transportu delegacji na trasie
Głogów – Bolesławiec, samochód OT
4. binż
Głogów
Udostępnienie strzelnicy zgodnie z porozumie