Gospodarstwa Agroturystyczne

Transkrypt

Gospodarstwa Agroturystyczne
Gospodarstwa
Agroturystyczne
Euroregionu
Sprewa-Nysa-Bóbr
www.lubuskie.pl
Szlichtyngowa
Województwo lubuskie
Projekt i realizacja:
www.CarboMedia.com.pl
Wersja niemiecka:
???
Druk:
???
Zdjêcia:
Koordynator:
Jadwiga B³och
Gospodarstwa agroturystyczne
Archiwum Lubuskiego Urzêdu
Marsza³kowskiego
???
Projekt jest dofinansowany
przez Uniê Europejsk¹ w ramach
Funduszu Mikroprojektów Inicjatywy
Wspólnotowej INTERREG IIIA
Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”
Gospodarstwa
Agroturystyczne
Euroregionu
Sprewa-Nysa-Bóbr
Urz¹d Marsza³kowski
Województwa Lubuskiego
Zielona Góra 2006
Legenda
Iloœæ pokoi wraz z iloœci¹ miejsc
3/6 iloϾ pokoi / iloϾ miejsc
Czynne gospodarstwo rolne
- TAK
Okres wynajmowania
- NIE
Wy¿ywienie w gospodarstwie
1 km odleg³oœæ od gospodarstwa
Mo¿liwoœæ przygotowania posi³ków
V-IX okres przyjmowania (miesi¹ce)
Restauracja
Jêzyki obce:
Plac zabaw dla dzieci
niemiecki
Mo¿liwoœæ jazdy konnej
angielski
Pla¿a, k¹pielisko
francuski
Wyznaczone miejsce do parkowania
rosyjski
Mo¿liwoœæ przyjazdu ze zwierzêtami
w³oski
Las
Dostêp do TV
Wypo¿yczalnia rowerów
Znajomoœæ jêzyków obcych
Mo¿liwoœæ wêdkowania
Mo¿liwoœæ spêdzania œwi¹t
Tylko wielkanoc
Przystanek autobusowy PKS
Stacja kolejowa PKP
Gospodarstwo przystosowane
dla niepe³nosprawnych
Punkt medyczny
Spis treœci
1. Powiat kroœnieñski .......................................................................................... 7
- BrzeŸnica........................................................................................................................
8, 10
- Gubin .............................................................................................................................. 8
- Chromów ........................................................................................................................ 9
- Bronków....................................................................................................................10,
......11
- Marcinowice....................................................................................................................12
- Rzeczyca ........................................................................................................................12
- Brzózka ..........................................................................................................................13
- Gry¿yna .........................................................................................................................14
2. Powiat nowosolski ..........................................................................................16
- Lipiny...............................................................................................................................18
- Szyba .............................................................................................................................18
- Mirocin Górny .................................................................................................................19
- Stawy..............................................................................................................................20
- Stara Wieœ ......................................................................................................................20
3. Powiat œwiebodziñski......................................................................................22
24, 25, 26
- £agówek .........................................................................................................................
24, 25
- £agów .............................................................................................................................
- Jemio³ów.........................................................................................................................26
- PoŸrzad³o .......................................................................................................................27
4. Powiat wschowski ...........................................................................................28
- Lubogoszcz ....................................................................................................................29
5. Powiat zielonogórski.......................................................................................30
- Letnica ............................................................................................................................32
- Klêpsk.............................................................................................................................32
- Bojad³a............................................................................................................................33
- Babimost ........................................................................................................................34
- Zabór ..............................................................................................................................34
- Smolno Ma³e...................................................................................................................35
- Stary Jaromierz ..............................................................................................................35
6. Powiat ¿arski....................................................................................................36
38, 41
- Grêzawa ........................................................................................................................
- Brzostowa.......................................................................................................................38
39, 40, 43
- Brody ..............................................................................................................................
- ¯arki Wielkie ...................................................................................................................40
- Bogumi³ów ......................................................................................................................42
- Suchodó³ ........................................................................................................................42
7. Powiat ¿agañski................................................................................................44
- Chichy ............................................................................................................................46
- Sucha Dolna ...................................................................................................................47
8. Region Sprewy.................................................................................................48
- Niemieckie stowarzyszenia agroturystyczne .................................................................50
9. Polskie oœrodki informacji turystycznej za granic¹ .....................................52
10. Parki Narodowe i Krajobrazowe.....................................................................54
Powiat
kroœnieñski
POWIAT KROŒNIEÑSKI
Po³o¿ony na zachodzie województwa obejmuje
swym obszarem 6 gmin: Krosno Odrzañskie,
Gubin, Bobrowice, Bytnica, D¹bie, Maszewo.
Przez powiat p³ynie rzeka Bóbr. Region ten jest
jednym z bardziej zalesionych terenów
województwa lubuskiego. Znajduje siê tu tak¿e
wiele jezior: Bytnickie (53 ha), G³êbokie (74 ha),
Wielkie D¹bie (31 ha).
Z wiêkszych ciekawostek stanowi fakt, ¿e w Gry¿ynie (gm. Bytnica) osiedli³a siê grupa braci
polskich (arian), wydalonych z Polski Uchwa³¹
Sejmu z 1658r. W Gubinie znajduje siê
bezpoœrednie przejœcie graniczne do Niemiec
(Guben).
Czyste powietrze, urokliwe po³o¿enie jeziora
obfituj¹ce w ryby i du¿e obszary leœne od lat
przyci¹gaj¹ do powiatu amatorów pieszych
wêdrówek, ³owiectwa i grzybobrania, którym
w ramach coraz popularniejszej agroturystyki
gwarantuje siê noclegi i wy¿ywienie.
Gry¿yna
29
Rzeczyca
Odra
Marcinowice
Brzózka
32
Bóbr
287
BrzeŸnica
Chromów
Bronków
Z ciekawszych zabytków i miejsc nale¿y wymieniæ:
1. Bobrowice: gotycki koœció³ z wie¿¹, zbudowany z kamienia polnego,
wzniesiony oko³o XIV w.
2. Bytnica - zamek klasycystyczny z XVIII w. wraz z resztkami XIX-wiecznego parku krajobrazowego
3. D¹bie - barokowy koœció³ z drewnian¹ wie¿¹, wybudowany w 1745 r.,
wzniesiony na planie wyd³u¿onego oœmioboku
4. Gmina Gubin - dwa rezerwaty przyrody: Uroczysko Wêgliñskie i Dêbowiec oraz wieœ Komorów, gdzie roœnie najgrubszy (obwód 887 cm)
i najstarszy (430 lat) wi¹z szypu³kowy w Polsce
5. Gubin - zabytkowe centrum miasta, le¿¹ce w wid³ach rzek Lubszy
i Nysy
6. Skórzyn - obrêb stawów hodowlanych zamieszkuj¹ ¿ó³wie b³otne,
kormorany i wydry, a w okolicach znajduj¹ siê miejsca lêgowe or³a
bielika oraz bociana czarnego.
Powiat
kroœnieñski
Gospodarstwo agroturystyczne
Anna i Julian Wiktorscy
BrzeŸnica
ul. M³yñska 1
66-600 Krosno Odrzañskie
tel. +48 68 383 23 80
www.wiktorscy.ta.pl
Obiekt po by³ym m³ynie wodnym po³o¿ony na skraju wsi, wokó³ du¿o miejsc
spacerowych, las, rzeczka m³ynówka, rzeka Bóbr. Bliskoœæ granicy z Niemcami
(30 km Guben). Na terenie gospodarstwa pasieka, ogród w uprawie ekologicznej
warzywa, owoce dla goœci gratis.
4/10
14
km
2
km
2
km
40
km
6
km
Ceny za nocleg jednej osoby doros³ej, dziecka, zwierzêcia
- osoba doros³a - do trzech dni - 30 z³, powy¿ej trzech dni - 20z³
- dziecko œpi¹ce z rodzicami - 10 z³
- dziecko œpi¹ce samo - 20 z³
- zwierzêta bezp³atnie
Dodatkowe oferty gospodarstwa agroturystycznego
Mo¿liwoœæ organizowania spotkañ, okolicznoœciowych, grillowania. Przeja¿d¿ki
bryczk¹. Zaopatrzenie w miód. Wypoczynek w ciszy. Wêdkowanie stawy rybne
w odleg³oœci 6 km oraz w rzece Bóbr. Smaczne posi³ki.
Gospodarstwo Ogrodniczo-Rolniczo-Agroturystyczne
Grzegorz, Lucyna Walczak
ul. Rac³awicka 4
66-620 Gubin
tel. +48 68 455 31 25
www.agroturystyka.pl
Gospodarstwo agroturystyczne po³o¿one jest malowniczo w Krzesiñskim Parku
Krajobrazowym. Zabudowania gospodarstwa znajduj¹ siê na specjalnie wybudowanych wyspach, które obejmuje 2 ha stawów. Wiêkszoœæ budynków gospodarstwa zosta³o zbudowanych z drzewa przez samych górali z Zakopanego. Woda
Ÿródlana jaka jest w ³owisku, nadaje rybom niczym nieskalany smak.
8
5/20
III-XI
3
km
1
km
1
km
0,2
km
8
km
10
km
Ceny za nocleg jednej osoby doros³ej, dziecka, zwierzêcia
- osoba doros³a - 30 z³ (wraz z wêdkowaniem, be¿ wy¿ywienia)
- dzieci do 7 lat - 20 z³
- zwierzêta bezp³atnie
Dodatkowe oferty gospodarstwa agroturystycznego
Du¿y, drewniany, zadaszony grill na 50 osób. Typowa karczma góralska na 30 osób,
stanowi idealne miejsce na organizowanie imprez (imieniny, urodziny, komunie,
wesela itd.), wszystko to mo¿e byæ udostêpnione indywidualnie lub z pe³n¹ obs³ug¹.
Swojskie jedzenie, grillowanie do samego rana.
„£owisko Dwóch Stawów”
Jadwiga, Zdzis³aw, Ryszard Lebioda
Chromów 12
66-600 Krosno Odrz.
tel. + 48 68 391 39 27, kom. + 48 601 96 74 73
G³ówn¹ atrakcj¹ jest ³owienie ryb. Wypoczynek w ciszy. Zbieranie grzybów w lesie.
Udostêpniamy domek jednorodzinny z 2 pokojami i kuchni¹, bez wygód
ale w przystêpnej cenie.
3/8
0.02
km
3
km
Ceny za nocleg jednej osoby doros³ej, dziecka, zwierzêcia
- osoba doros³a - 25 z³
- dziecko do 6 lat - 15 z³
- zwierzêta bezp³atnie
Dodatkowe oferty gospodarstwa agroturystycznego
Na zamówienie: wêdzony pstr¹g, grill, pieczone prosiê. Mo¿liwoœæ przebywania
pod w³asnym namiotem, campingiem.
9
Powiat
kroœnieñski
Gospodarstwo agroturystyczne
El¿bieta i Marek Bêdkowscy
Bronków 58A
66-627 Bobrowice
tel. +48 68 391 33 06, +48 661 492 198
Gospodarstwo po³o¿one miêdzy dwoma jeziorami w odleg³oœci ok. 400 m od
ka¿dego z nich. Dobra, domowa kuchnia serwuj¹ca œwie¿e, warzywa z w³asnego
ogrodu. Gospodarstwo oferuje noclegi w 3 pokojach z odrêbnymi ³azienkami.
Ceny za nocleg jednej osoby doros³ej, dziecka, zwierzêcia
- osoba doros³a - 25 z³
- dzieci do 7 lat - 10 z³
- zwierzêta - 4 z³.
Dodatkowe oferty gospodarstwa agroturystycznego
Wycieczki rowerowe, edukacja przyrodnicza, mo¿liwoœæ diety odchudzaj¹cej
i æwiczenia yogi.
Gospodarstwo agroturystyczne „Kasia“
Ma³gorzata Müller
ul. G³ówna 7A gm. D¹bie
66-615 BrzeŸnica
tel. +48 68 383 21 84
Gospodarstwo agroturystyczne w BrzeŸnicy, piêknie po³o¿one wœród lasów
grzybowych nad rzek¹ Bóbr i 1 km od jeziora D¹bie. Ca³y teren jest ogrodzony
i bezpieczny. Pokoje znajduj¹ siê na jednym poziomie (parter) wewn¹trz hol,
œwietlica ok. 200 m2 ze sto³em do tenisa.
Ceny za nocleg jednej osoby doros³ej, dziecka, zwierzêcia
- osoba doros³a -20-25 z³
- dzieci - 20 z³
10
Dodatkowe oferty gospodarstwa agroturystycznego
Na ¿yczenie kuchnia wegetariañska lub wybrane potrawy zamówione
przez klientów. Mo¿liwoœæ jazdy bryczk¹ po okolicy i lasach; ³adna trasa rowerowa.
W odleg³oœci 6 km stadnina koni, hodowla strusi. Lasy grzybowe.
Stadnina Bronków
Katarzyna Przew³ocka
66-627 Bronków 71 A
tel. +48 68 391 31 85
e-mail: [email protected]
www.stadnina-bronkow.pl
Polecamy naszym goœciom wy¿ywienie i noclegi. Specjalizujemy siê w us³ugach
jeŸdzieckich. Zapraszamy na naukê jazdy konnej dzieci i doros³ych. JeŸdŸców
na treningi i jazdy w teren. Dla wszystkich przeja¿d¿ki bryczk¹, oprócz tego
zapraszamy na ryby, grzyby i spacery w piêknej lesistej okolicy.
0,5
km
Ceny za nocleg jednej osoby doros³ej, dziecka, zwierzêcia
- pokój 2-osbowy - 75 z³
- domek 4-osobowy (WC, prysznic) - 100 z³
- domek 6-8-osobowy (2xWC, 2xprysznic, aneks kuchenny, taras) - 220z³
- dzieci do 3 lat bezp³atnie
- wy¿ywienie (pe³ne) - 40 z³ od osoby
Dodatkowe oferty gospodarstwa agroturystycznego
Co roku w sierpniu organizujemy zawody jeŸdzieckie. Na pocz¹tku listopada - bieg
hubertowski „pogoñ za lisem”. Wczasy w siodle dla dzieci i m³odzie¿y w czasie ferii
zimowych i letnich. Organizujemy rajdy konne 1-dniowe, imprezy okolicznoœciowe.
W lokalu lub przy ognisku, pikniki firmowe do 100 osób. Prowadzimy pensjonat
dla koni, treningi koni. Sauna, kajaki, rowery, bilard - do dyspozycji goœci.
11
Powiat
kroœnieñski
Gospodarstwo agroturystyczne „Jurewiczówka“
Jacenty Jurewicz
Marcinowice 80
66-600 Krosno Odrz.
tel. +48 68 383 73 96, +48 605 387 396
Gospodarstwo po³o¿one jest przy drodze krajowej nr 29 Zielona Góra - Œwiecko S³ubice. Wokó³ (w promieniu 10 km) 7 jezior piêknie po³o¿onych w lesie (najbli¿sze 2
km). Doskona³e miejsce na wypoczynek, a zw³aszcza na nocleg dla ludzi
podró¿uj¹cych ze wschodu na zachód i odwrotnie. Obiekt nowo wybudowany.
Ceny za nocleg jednej osoby doros³ej, dziecka, zwierzêcia
Cena uzale¿niona od iloœci osób i d³ugoœci okresu wynajmu.
Dodatkowe oferty gospodarstwa agroturystycznego
Mo¿liwoœæ uczestniczenia w polowaniach. Du¿o grzybów i raj dla wêdkarzy.
Do dyspozycji staw hodowlany. Na miejscu mo¿liwoœæ wêdzenia miêsa i ryb.
Ognisko z rusztem. Ogródek przydomowy z warzywami, kury i zwierzêta domowe.
Fachowe oprowadzanie goœci po okolicy oraz wyjazdy pilotowane do Niemiec
(granica pañstwa ok. 30 km). Z posiad³oœci¹ bezpoœrednio graniczy trasa rowerowa.
Gospodarstwo agroturystyczne „Leszczyk”
Rzeczyca 28
66-614 Maszewo
tel. +48 68 391 06 09
kom. + 48 694 320 246
www.agro.one.pl
e-mail: [email protected]
Gospodarstwo po³o¿one jest w Parku Krzesiñskim, czyste, wiejskie powietrze,
krajobrazowe okolice, cisza, spokój. Przeja¿d¿ki bryczk¹, mo¿liwoœæ kontaktu
ze zwierzêtami, grill, ognisko. P³ywanie ³ódk¹ po oczkach wodnych, zbieranie
grzybów, pomoc w pracach gospodarczych, suszenie grzybów.
12
Ceny za nocleg jednej osoby doros³ej, dziecka, zwierzêcia
- cena za wynajem domku - 60 z³
Dodatkowe oferty gospodarstwa agroturystycznego
Domki kempingowe 2 - pokojowe z ³azienk¹ i ciep³¹ wod¹, lodówka.
Gospodarstwo Agroturystyczne „Lipka”
Brzózka 23
66-627 Bobrowice
tel. +48 68 383 89 03
e-mail: [email protected]
Bliskoœæ lasu sprawia, ¿e jest to doskona³e miejsce do realizacji pieszych
i rowerowych wêdrówek z dala od miejskiego zgie³ku i ha³asu. W okresie
grzybobrania okolica zapewnia nawet najbardziej wymagaj¹cym grzybiarzom
satysfakcjê ze zbiorów po³¹czonych z wyœmienitym wypoczynkiem na œwie¿ym
powietrzu. Okolica daje równie¿ mo¿liwoœæ obserwacji wielu interesuj¹cych okazów
fauny i flory w naturalnych warunkach. Wszyscy goœcie maj¹ mo¿liwoœæ dostêpu
do grilla i wyznaczonego miejsca na ognisko. W latach 2002 i 2006 gospodarstwo
zajê³o 3 miejsce w konkursie na najestetyczniejsz¹ zagrodê roln¹ w gminie Krosno
Odrzañskie.
5/10
Ceny za nocleg jednej osoby doros³ej, dziecka, zwierzêcia:
- nocleg 25 z³
- dzieci do lat 6 i zwierzêta bezp³atnie
13
Powiat
kroœnieñski
Rancho Gry¿yna
Henryk Kasowski
Gry¿yna 22
66-630 Bytnica,
tel. +48 68 391 50 20, + 48 68 391 50 29
www.hobby2.republika.pl
e-mail: [email protected]
Tutaj mo¿na cudownie odpocz¹æ, zapomnieæ o wszystkich problemach w trakcie
wspania³ych przeja¿d¿ek konnych po niekoñcz¹cych siê lasach, nad ustronnymi
jeziorami i na sielankowych ³¹kach oraz przy cowieczornych ogniskach. Zaœ
nieje¿d¿¹cy maj¹ okazjê na k¹piele i wêdkowanie w pobliskich jeziorach,
spacerowanie, przeja¿d¿ki wozem, zbieranie grzybów itd..
2
km
Ceny za nocleg jednej osoby doros³ej, dziecka, zwierzêcia
- sala 10 osobowa - nocleg 25 z³, dwuosobowy pokój - 80 z³
- œniadanie - 8 z³
- obiad - 17 z³
- kolacja - 10 z³
14
20
km
15
Powiat
nowosolski
POWIAT NOWOSOLSKI
Po³o¿ony w po³udniowo – wschodniej czêœci województwa obejmuje swym
obszarem 8 gmin: Nowa Sól (gmina miejska i wiejska), Bytom Odrzañski, Kolsko,
Ko¿uchów, Otyñ, Nowe Miasteczko, Siedlisko. O atrakcyjnoœci powiatu decyduje
jego malownicze po³o¿enie poœród lasów (43% powierzchni). Przez powiat p³ynie
rzeka Odra, która pozwala na uprawianie turystyki wodnej i podziwianie jej piêkna
wraz z terenami nad ni¹ le¿¹cymi, gdzie odbywaj¹ siê coroczne sp³ywy tratw
na trasie Nowa Sól-Szczecin (300 km). Nowa Sól posiada port rzeczny oraz
przystañ kajakow¹. Pere³k¹ ornitologiczn¹ jest bogactwo rzadkich gatunków
ptaków o randze europejskiej na terenie Pojezierza S³awskiego. Na uwagê
zas³uguj¹ piêkne starorzecza wystêpuj¹ce w okolicach Nowej Soli.
Z ciekawszych miejsc nale¿y wymieniæ:
1. Rezerwat Annabrzeskie W¹wozy (gm. Bytom Odrzañski) ze starymi
drzewostanami na stromych zboczach
2. Rezerwat Ba¿antarnia (gm. Otyñ)
3. Bukowo-modrzewiowy rezerwat Bukowa Góra (gm. Otyñ)
4. Gmina Kolsko - rezerwat Jezioro Œwiête z podziemnymi nurtami i bogat¹
roœlinnoœci¹ wodn¹ oraz rezerwat Jezioro Mesze
5. Pradolina Obry
6. Przemêcki Park Krajobrazy
Stawy
Lipiny
315
290
Mirocin
Górny
Stara
Wieœ
Odra
Szyba
Powiat
nowosolski
Gospodarstwo agroturystyczne „Mika”
Lipiny 27
67-108 Lubiêcin
tel. +48 68 388 60 09
kom. + 48 600 165 310
Gospodarstwo znajduje siê w malowniczej okolicy na skraju lasu obfituj¹cego
w grzyby i jagody. W roz³o¿ystym ogrodzie istnieje mo¿liwoœæ odpoczynku przy grillu
lub ognisku. Organizujemy przejazdy w bryczce, kucami, jazdê konn¹ w siodle.
Istnieje mo¿liwoœæ organizacji wesel.
0,1
km
Ceny za nocleg jednej osoby doros³ej, dziecka, zwierzêcia
W zale¿noœci od iloœci osób i czasu pobytu do uzgodnienia
Dodatkowe oferty gospodarstwa agroturystycznego
Powo¿enie wesel, przeja¿d¿ka bryczk¹ na festynach, do¿ynkach wiejskich i innych
imprezach.
Domek Myœliwski
Wojciech Jachimowicz
Dwór w Szybie
67-120 Nowe Miasteczko
tel. + 48 603 930 962
Nowo wybudowany obiekt na 20-arowej dzia³ce. Przeznaczony dla jednej rodziny.
Po³o¿ony na Wzgórzach Dalkowskich w miejscowoœci Szyba obok XVIII-wiecznego
klasycystycznego dworu. Otoczony odrestaurowanym, starym, jab³oniowym sadem.
W s¹siedztwie liczne atrakcje historyczne, przyrodnicze i geograficzne.
V-X
Ceny za nocleg jednej osoby doros³ej, dziecka, zwierzêcia
- 80 z³ za domek/doba
18
Dodatkowe oferty gospodarstwa agroturystycznego
Ekologiczne owoce, pasieka, nauka malowania na szkle u¿ytkowym. Muzeum
instrumentów muzycznych, piwnica win owocowych, ogólnopolskie plenery
malarskie, biblioteka regionalistyczna, zwiedzanie dworu.
Gospodarstwo agroturystyczne „Poletko Pana Bogdana”
Mirocin Górny 5
67-128 Ko¿uchów
tel. +48 68 355 20 09, + 48 68 328 08 72
www.golf-tenis.mirocin.pl
Gospodarstwo agroturystyczne nastawione na zapewnienie aktywnego
wypoczynku i uprawiania sportów indywidualnych, takich jak: tenis, golf, bulle itp.
Dwa trawiaste korty tenisowe, dwa w budowie, driving golfowy, miniaturka pola
golfowego. Organizacja spotkañ towarzyskich i turniejów sportowych dla firm.
Organizacja uroczystoœci rodzinnych na sportowo (np. urodziny dla dzieci).
Centralne po³o¿enie gospodarstwa w stosunku do miast: Zielona Góra, Nowa Sól,
Ko¿uchów, Szprotawa, ¯agañ, ¯ary, Nowogród Bobrzañski.
V-IX
.
Ceny za nocleg jednej osoby doros³ej, dziecka, zwierzêcia
- ceny do uzgodnienia
- wpisowe przy udziale w turniejach open
Dodatkowe oferty gospodarstwa agroturystycznego
Organizujemy turnieje tenisowe o Kut¹ Rakietê Zamku Ko¿uchowskiego
„Mirbledon”; turniej tenisowy pañ „Hannada” o kuty pas cnoty; letni¹ szko³ê
Wimbledonu.
19
Powiat
nowosolski
Oœrodek Jazdy Konej PEGAZ
Waldemar Tietz
Stawy 6
67-108 Lubiêcin
tel. +48 68 388 63 35
www.pegazstawy.horsesport.pl
e-mail: [email protected]
Oœrodek Jazdy Konnej PEGAZ po³o¿ony jest we wschodniej czêœci pojezierza
lubuskiego, na niewielkim pagórku poœród malowniczych ³¹k i lasów. Prowadzimy
wieloletni¹ dzia³alnoœæ agroturystyczn¹. Stadnina jest rodzinnym przedsiêwziêciem
wspieranym przez liczn¹ grupê sympatyków. Koniarze w swoich krêgach mówi¹
o niej "U Waldka w Stawach". Oœrodek posiada kilkanaœcie koni ras: wielkopolskiej,
œl¹skiej, SP, a tak¿e Koniki Polskie. Okoliczne lasy obfituj¹ w jagody i grzyby.
Dogodne po³o¿enie Oœrodka pozwala z niego zrobiæ idealn¹ bazê wypadow¹
zarówno do konnych jak i rowerowych wêdrówek.
3/10
2
km
1,5
km
20
km
1,5
km
Ceny za nocleg jednej osoby doros³ej, dziecka, zwierzêcia
- 25 z³ bez wy¿ywienia
- 60 z³ z wy¿ywieniem
- dzieci do 7 lat 50% zni¿ki
Dodatkowe oferty gospodarstwa agroturystycznego
Specjalizujemy siê w wêdrownych rajdach konnych. W trakcie których grupy osób
przemieszczaj¹ siê konno po lasach, polach i ³¹kach, a tak¿e wokó³ okolicznych jezior
(jest ich w okolicy sporo, chocia¿by najwiêksze jezioro województwa lubuskiego
jezioro s³awskie). Czeœæ jezior po³o¿ona jest na terenach licznych w województwie
rezerwatów przyrody. W zale¿noœci od stopnia zaawansowania jeŸdŸców z grup¹ mo¿e
siê przemieszczaæ wóz konny, jest on przeznaczony dla osób, które nie umiej¹ jeŸdziæ
konno, a chc¹ uczestniczyæ w rajdzie. Wóz traperski nie wp³ywa na mobilnoœæ grupy
poruszaj¹cych siê wierzchem. Noclegi odbywaj¹ siê w formie biwaków pod namiotami,
z regu³y nad brzegami jezior. Jedn¹ z atrakcji rajdów jest p³awienie koni w jeziorze.
„Sadyba” Andrzej Balinowski
Stara Wieœ 13
67-100 Nowa Sól
tel. +48 68 387 42 01, 48 609 192 832
e-mail: [email protected]
20
? ? ? ? ? ?
Gospodarstwo Agroturystyczny „Sadyba” w Starej Wsi ko³o Nowej Soli zaprasza
na aktywny wypoczynek na przepiêknych dziewiczych terenach nad Odr¹.
2/5
0,05 3
km km
Ceny za nocleg jednej osoby doros³ej, dziecka, zwierzêcia
- 30z³/os. - nocleg
- 35z³/os. - nocleg ze œniadaniem
- 60z³./os - nocleg z trzema posi³kami
Dodatkowe oferty gospodarstwa agroturystycznego
Pole namiotowe nad Odr¹, Sp³ywy kajakowe (w cenie sprzêt, przewodnik, posi³ki
i transport), Indywidualne wycieczki bryczk¹, Wypo¿yczalnia sprzêtu wodnego
(canoe, kajak). Do dyspozycji goœci boiska i sprzet do siatkówki pla¿owej,
koszykówki, tenisa ziemnego, krêgielnia, golfik.
Sp³ywy kajakowe jednodniowe:
- pow. 10 os. - 50 z³/os.
- 6-9 os. - 70 z³/os
- 3-5 os. - 120 z³/os
Sp³ywy kajakowe dwudniowe:
- pow. 10 os. - 100 z³/os.
- 6-9 os. - 140 z³/os.
- 3-5 os. - 240 z³/os
Sprzêt wodny:
- canoe - 15 z³/h, 50 z³/dzieñ
- kajak - 10z³ /h, 30z³ /dzieñ
Wycieczki bryczk¹: 4os. - 50 z³/os
21
Powiat
œwiebodziñski
POWIAT ŒWIEBODZIÑSKI
Powiat œwiebodziñski po³o¿ony jest na szlakach
tranzytowych z Niemiec i ze Skandynawii na po³udnie
Europy, w œrodkowo-zachodniej czêœci Polski. Na terenie
powiatu, znajduj¹ siê skrzy¿owania g³ównych szlaków
komunikacyjnych zachodniego pogranicza Polski, tj. dwie
drogi miêdzynarodowe, krajowe: trasa E-30, nr 2 (Berlin –
Warszawa – Moskwa), w której korytarzu przebiegaæ
bêdzie przysz³a autostrada A2 i trasa E-65, nr 3 (Szczecin –
Jakuszyce) w przysz³oœci droga szybkiego ruchu. Ponadto
przez Powiat Œwiebodziñski przebiega wa¿na magistrala
kolejowa E-20 (Warszawa – Kunowice – Berlin).
Jemio³ów
£agówek
£agów
PoŸrzad³o
2
Powiat Œwiebodziñski charakteryzuj¹ przede wszystkim wystêpuj¹ce na tym
obszarze jeziora, z du¿¹ iloœci¹ lasów, cieków wodnych w postaci rzek,
urozmaicony krajobraz - po prostu walory przyrodnicze. Na terenie powiatu
znajduj¹ siê dwa parki krajobrazowe: £agowski Park Krajobrazowy chroni¹cy
piêkne jeziora rynnowe i kompleks lasów bukowych w rejonie £agowa oraz
Gry¿yñski Park Krajobrazowy obejmuj¹cy ochron¹ niezwykle malownicz¹
i cenn¹ pod wzglêdem przyrodniczym rynnê rzeki Gry¿ynki. Istnieje 11 rezerwatów
przyrody m.in.: leœne (Grodziszcze, Krêcki £êg, Buczyna £agowska, Dêbowy
Ostrów), leœno - krajobrazowe (Nad Jeziorem Trzeœniowskim) i torfowiskowe,
rozmieszczone s¹ liczne u¿ytki ekologiczne, oraz zarejestrowanych jest ok. 100
pomników przyrody.
W Powiecie Œwiebodziñskim zwiedziæ mo¿na równie¿ wiele zabytków tj.
Lubrzañski Szlak Fortyfikacji stanowi¹cy pozosta³oœæ zespo³u umocnieñ
obronnych z okresu II wojny œwiatowej, zwanego "Pêtla Boryszyñska";
Pocysterski Zespó³ Klasztorny w Parady¿u – Goœcikowie, Zamek Joannitów
w £agowie oraz wiele innych atrakcji.
Powiat
œwiebodziñski
Agata i Grzegorz Batorscy,
£agówek 33A
66-220 £agów
tel.: + 48 68 341-27-55
www.agrodom.webpark.pl
Gospodarstwo agroturystyczne po³o¿one nad jez. Trzeœniowskim w rezerwacie
i Parku Krajobrazowym. Dom wolnostoj¹cy, 4 pokoje, 3 ³azienki, 2 kuchnie. Du¿e
podwórko z ogrodem. Du¿y grill nad stawikiem.
0,15
km
4/10
Ceny za nocleg jednej osoby doros³ej, dziecka, zwierzêcia
- osoba doros³a - 20 z³
- dzieci - 10 z³
Dodatkowe oferty gospodarstwa agroturystycznego
Grillowanie, jazda konna, obcowanie ze zwierzêtami w gospodarstwie, stawek
rybny, grzybobranie.
Anna Kozacka
ul. S³oneczna 9
66-220 £agów
tel. +48 68 341 23 34
www.wakacje.agro.pl
Dom po³o¿ony jest w cichym, spokojnym miejscu przy lesie i jeziorze Trzeœniowskim
oraz przepiêknym parku bukowym. Na goœci czekaj¹ pokoje 2-3 osobowe z ³azienkami, tv i aneksem kuchennym z pe³nym wyposa¿eniem. Oddzielne wejœcie,
parking, grill, taras z kompletem wypoczynkowym.
0,5
km
Ceny za nocleg jednej osoby doros³ej, dziecka, zwierzêcia
- 25 - 35 z³ od osoby,
- dzieci do lat 7 - 50%
24
Gospodarstwo agroturystyczne
Hanka i Edward Kisiel
£agówek 13
66-220 £agów
tel. +48 68 341 28 03
Gospodarstwo atrakcyjnie po³o¿one w miejscowoœci wczasowej poœród jezior
i lasów. W okolicy park krajobrazowy. Na terenie gospodarstwa du¿y plac zabaw
dla dzieci. Zwierzêta wiejskie: kurki, kaczki, prosiaczki, psy, koty. Najchêtniej
widziane du¿e rodziny lub grupy zorganizowane.
0,1
km
Ceny za nocleg jednej osoby doros³ej, dziecka, zwierzêcia
- osoba doros³a - 20 z³
- dziecko w zale¿noœci od wieku
- zwierzêta - 5 z³
Dodatkowe oferty gospodarstwa agroturystycznego
Cisza, spokój, bezpoœredni kontakt z natur¹ i zwierzêtami. Grill, ognisko, kominek,
wieczorki taneczne, przeja¿d¿ki królow¹ szos syren¹ 105 L - sportowa wersja
na chodzie.
Agroturystyka Pokoje Goœcinne
Barbara Gnieczyñska
ul. S³oneczna 4
66-220 £agów
tel. +48 68 341 22 48
Do dyspozycji goœci 3 pokoje, w tym jeden z pe³nym wêz³em sanitarnym, aneks
kuchenny, taras, ogród z placem zabaw dla dzieci. Istnieje mo¿liwoœæ grillowania
i mi³ego spêdzenia czasu na œwie¿ym powietrzu. £agów to malownicza miejscowoœæ
letniskowa, po³o¿ona miêdzy dwoma jeziorami, otoczona lasami bukowymi.
Ceny za nocleg jednej osoby doros³ej, dziecka, zwierzêcia
- osoba doros³a - 25-30 z³
- dzieci do 3 lat - 50%
25
Powiat
œwiebodziñski
Gospodarstwo Rodzinne
Jemio³ów nr 3
66-220 £agów
tel. +48 68 341 23 47
W okolicy du¿o malowniczych jezior. Mo¿liwoœæ wypo¿yczenia sprzêtu p³ywaj¹cego.
Gospodarstwo producenckie o powierzchni 20 ha. Hodowla œwiñ, kur i kurcz¹t.
G³ówny kierunek produkcji - uprawa zbó¿ i rzepaku. Gospodarstwo po³o¿one
w okolicy zwartych obszarów leœnych z Parkiem Krajobrazowym. Jest oaz¹ ciszy;
nie ma ruchu samochodowego.
Ceny za nocleg jednej osoby doros³ej, dziecka, zwierzêcia
- osoba doros³a - 25 z³
- dziecko do 4 lat bezp³atnie
- dziecko powy¿ej 4 lat - 50%
- pies do uzgodnienia
Dodatkowe oferty gospodarstwa agroturystycznego
Mo¿liwe uczestniczenie w pracach polowych i karmienia zwierz¹t, korzystanie
z grilla. We wsi jest sklep spo¿ywczy, piekarnia chleba i pub. Korzystanie z warzyw
i owoców. Mo¿liwoœæ zakupienia swojskich jajek i mleka.
Gospodarstwo agroturystyczne
Jolanta Jaœniewska
£agówek 32
66-220 £agów
tel. +48 68 341 20 64
Ma³a wieœ gospodarcza 2 km od £agowa. Pokoje goœcinne w domu gospodarzy.
Do dyspozycji letników ³azienka i kuchnia z wyposa¿eniem. Prawdziwe
gospodarstwo rolne ze zwierzêtami.
0,05
km
Ceny za nocleg jednej osoby doros³ej, dziecka, zwierzêcia - 20 z³
26
Dodatkowe oferty gospodarstwa agroturystycznego
W pobli¿u dwa jeziora „Czarne” i „Trzeœniowskie” Dooko³a lasy. Mo¿liwoœæ
organizacji ogniska i grilla.
Zagroda agroturystyczna „Frankówka”
Jerzy Ludwikowski
PoŸrzad³o 22
66-220 £agów
tel. +48 68 341 12 39, kom. + 48 601 76 25 04
www.frankowka.travel.pl
Stara pasterzówka z pocz¹tku XIX w., urz¹dzona na wysokim poziomie w antykach.
Na zewn¹trz jest du¿y sad. W g³êbi malowniczy staw i ogród warzywny, który daje
zdrowe produkty do kuchni francuskiej, jak¹ oferuje gospodyni.
Ceny za nocleg jednej osoby doros³ej, dziecka, zwierzêcia
- osoba doros³a - 60 z³
- dziecko do 3 lat bezp³atnie
- dziecko do lat 10 - 40 z³
- ma³y pies lub kot - 5 z³
- du¿y pies - 10 z³
Dodatkowe oferty gospodarstwa agroturystycznego
Malownicza scena do wystêpów teatralnych i muzycznych. Dobre warunki do pracy
twórczej. Du¿y teren rekreacyjny (1,2h). Francuska gra w boule. Teren
do badmintona.
27
Powiat
wschowski
POWIAT WSCHOWSKI
Po³o¿ony w po³udniowo-wschodniej
czêœci województwa obejmuje swym
obszarem 3 gminy: Wschowa, S³awa,
Szlichtyngowa.
Na terenie powiatu licznie zachowa³y siê
XIX-wieczne zespo³y parkowo-pa³acowe
i dworskie, m. in. w Dêbowej £êce,
Konradowie, Osowej SIeni, Tylewicach
i Wygnañczycach. Przez najciekawsze
tereny gminy przebiega "¿ó³ty", pieszy
szlak turystyczny: Wschowa-Lgiñ-Brenno.
Szlak biegnie przez tereny polne i leœne
obszarów chronionego krajobrazu
i Przemêckiego Parku Krajobrazowego.
O atrakcyjnoœci S³awy stanowi w pierwszym rzêdzie specyficzne po³o¿enie
wœród lasów i rynnowowych jezior
otoczonych od po³udnia wa³em
morenowych wzgórz. S³awa le¿y bowiem
nad najwiêkszym w makroregionie
Jeziorem S³awskim o powierzchni 817 ha.
Wokó³ jeziora rosn¹ przewa¿nie lasy
sosnowe, bogate w runo leœne i zwierzynê
³own¹ (nawet jenoty i borsuki).
Interesuj¹cy jest œwiat ptactwa drapie¿nego i wodnego, m.in. mo¿na zobaczyæ
bieliki, rybo³owy, kaniê czarn¹ i rud¹,
myszo³owy, jastrzêbie, b³otniaki, kormorany, ³abêdzie nieme, gêsi, zimorodki oraz
¿urawie.
Lubogoszcz
278
12
Rodzinne gospodarstwo agroturystyczne
Miros³awa i Kazimierz Wawrzyniakowie
„Karino” M.A. Skrzypczakowie
Lubogoszcz 2
67-410 S³awa
tel. +48 68 356 62 43
Gospodarstwo po³o¿one w s¹siedztwie lasu, odleg³oœæ do Jeziora S³awskiego
300 m (pla¿a wiejska). 1500 m do centrum miasta S³awa. Gospodarstwo posiada
ró¿ne zwierzêta i ptactwo, mo¿liwoœæ korzystania z warzyw i owoców w³asnego
domu. Wypo¿yczanie kajaków i ³odzi.
Ceny za nocleg jednej osoby doros³ej, dziecka, zwierzêcia
W zale¿noœci od iloœci osób i czasu pobytu - do uzgodnienia
Dodatkowe oferty gospodarstwa agroturystycznego
Grillowanie i ognisko. Mo¿liwoœæ pomocy w pracach ¿niwnych i sianokosach, pomoc
w karmieniu zwierz¹t i ptactwa.
29
Powiat
zielonogórski
POWIAT ZIELONOGÓRSKI (grodzki)
Zielona Góra po³o¿ona jest na wzgórzach Wa³u
Zielonogórskiego. Obok Gorzowa, druga stolica
województwa, w której swoj¹ siedzibê maj¹ marsza³ek
województwa i sejmik wojewódzki. Otoczona zewsz¹d
lasami, jest bardzo korzystnie usytuowana przy wa¿nych
trasach komunikacyjnych miêdzy Berlinem, Szczecinem,
Poznaniem i Wroc³awiem. Zielona Góra jest wa¿nym
w regionie oœrodkiem kulturalnym, naukowym i sportowym.
Z ciekawszych zabytków i miejsc nale¿y wymieniæ: Stare
Miasto z XV-wiecznym ratuszem i odnowionymi XVIII/XIXwiecznymi kamienicami, gotyck¹ katedrê z XV w., fragmenty
XIV-wiecznych murów obronnych, Muzeum Ziemi
Lubuskiej, Domek winniczy i palmiarniê, gotycka
konkatedra œw. Jadwigi, koœció³ Matki Boskiej
Czêstochowskiej z XVIII w. z kamienn¹ chrzcielnic¹. Zielona
Góra urzeka turystów ogromn¹ iloœci¹ zieleni, o czym
œwiadczy istnienie a¿ piêciu parków. Atrakcj¹ jest równie¿
coroczne wrzeœniowe œwiêto wina "Winobranie" pe³ne
imprez i koncertów.
POWIAT ZIELONOGÓRSKI (ziemski)
Po³o¿ony w œrodkowo-wchodniej czêœci województwa obejmuje swym obszarem
10 gmin: Zielona Góra, Babimost, Bojad³a, Czerwieñsk, Kargowa, Nowogród
Bobrzañski, Sulechów, Œwidnica, Trzebiechów, Zabór. Mi³oœnicy przyrody odnajd¹ tu wiele rzadkich gatunków roœlin i zwierz¹t, czêsto wpisanych do czerwonej
ksiêgi gatunków zagro¿onych wyginiêciem. ZnaleŸæ tu mo¿na sto pomników
przyrody, zarówno fauny, jak i flory, a wiele miejsc stanowi teren bytowania
rzadkich ssaków, ptaków i gadów (¿ó³wia b³otnego, bobra, wydry, bociana
czarnego, or³a bielika i rybo³owa). Warto zobaczyæ 190-letni buk w rezerwacie
Laski. Drzonków, Lipno i Raculka znane s¹ z oœrodków jeŸdzieckich.
304
Klêpsk
32
Odra
S3
Smolno
Ma³e
Stary
Jaromierz
32314
Bojad³a
282
Letnica
Bóbr
27
Z ciekawszych zabytków i miejsc nale¿y wymieniæ:
1. Sulechów - póŸnoklasycystyczny zamek (w jego pokojach
w 1701 r., z polecenia króla Prus Fryderyka I otwarto kaplicê
kalwiñsk¹), ratusz, brama kroœnieñska z XVIII w.
2. Babimost - lotnisko, XVIII-wieczny koœció³ barokowy
œw. Wawrzyñca.
3. Bojad³a - pa³ac Kottwitzów z XVIII w.
4. Kargowa - pa³ac rodziny Unrug z XVIII w. z parkiem.
5. Nietków (gm. Czerwieñsk) - arboretum.
6. Œwidnica - Muzeum Archeologiczne Œrodkowego Nadodrza,
dwór rycerski Kietliczów z XIV w.
7. Drzonów (gm. Œwidnica) - Lubuskie Muzeum Wojskowe
8. Ochla (gm. Zielona Góra) - Muzeum Etnograficzne
Powiat
zielonogórski
Gospodarstwo agroturystyczne „Letnica”
Krystyna i W³odzimierz Sroka
Letnica 1A
66-008 Œwidnica
tel. +48 68 327 33 97
kom. + 48 607 203 187
www.letnica.prv.pl
e-mail: [email protected]
Gospodarstwo po³o¿one wœród lasów w odleg³oœci 10 km od Zielonej Góry.
W ramach wycieczki rowerowej mo¿na odwiedziæ Muzeum Œrodkowego Nadodrza,
Muzeum Wojskowe w Drzonowie, Skansen w Ochli. Ca³oœæ ogrodzona i otoczona
3 ha sadem wiœniowym. Cisza i bezpieczeñstwo. Ciekawa oferta dla myœliwych.
Ceny za nocleg jednej osoby doros³ej, dziecka, zwierzêcia
- osoba doros³a - 30 z³/doba
- dzieci do 3 lat - 50%
- wy¿ywienie: œniadanie 10 z³, obiad 20 z³, kolacja 10 z³.
Dodatkowe oferty gospodarstwa agroturystycznego
Organizacja imprez: komunie, urodziny, imieniny, bale, andrzejki itp. do 50-ciu osób.
Przeja¿d¿ki bryczk¹, zim¹ kulig, polowania, pi³ka pla¿owa, dart, tenis sto³owy.
Gospodarstwo agroturystyczne
El¿bieta Patan
Klêpsk 25
66-110 Babimost
tel. +48 68 385 16 96
fax +48 68 385 47 61
Gospodarstwo, atrakcyjnie po³o¿one w pobli¿u lasów, ogrodzone parkingiem. Du¿y
ogród pe³en kwiatów i ró¿norodnej roœlinnoœci, wyposa¿ony w huœtawki, le¿anki,
hamaki, parasole, grill. W deszczowe dni mo¿liwoœæ wypoczynku w sali kominkowej.
32
Ceny za nocleg jednej osoby doros³ej, dziecka, zwierzêcia
- 20-40 z³
- dzieci do lat 4 - 50%
- zwierzêta bezp³atnie
Dodatkowe oferty gospodarstwa agroturystycznego
Zwiedzanie drewnianego koœcio³a z XIV w. zabytek klasy „0” w Klêpsku. Wycieczki
krajoznawczo-przyrodnicze wyznaczonymi szlakami. Zwiedzanie Miêdzyrzeckiego
Rejonu Umocnionego, wycieczki szlakiem Madonny Wielkopolskie (Obra, Rokitno itp.).
Henryka i Marian Michalakowie
66-130 Bojad³a
ul. Sulechowska 26A
tel. +48 68 352 31 79
www.agroturystyka.pl/lubuskie/michalakowie
Dom na skraju wsi, 100 m od szosy. Idealne miejsce do wypoczynku w ciszy
i spokoju, w obcowaniu z przyrod¹. Sad, oczko wodne z kolorowymi rybkami.
Wêdkowanie w zarybionym stawie (100 m). Zbieranie grzybów w okolicznych
lasach, suszenie we w³asnej suszarni. Wêdrówki piesze i rowerowe po piêknych
okolicach, niespotykane wydmy œródl¹dowe „Górki Piaskowe”. Przeprawa promowa
przez Odrê. Okoliczne koœcio³y, pa³ace, pomniki przyrody.
0,2
Ceny za nocleg jednej osoby doros³ej, dziecka, zwierzêcia
- osoba doros³a 25-30 z³
- zni¿ka dla dzieci
- wy¿ywienie pe³ne 35 z³
- obiad 15 z³
Dodatkowe oferty gospodarstwa agroturystycznego
Wypo¿yczanie rowerów, ³ódki. Miejsce na ognisko grillowanie, sad i warzywa
dostêpne dla goœci, mo¿liwoœæ uczestniczenia w pracach gospodarczych. Zwierzêta
takie, jak: œwinki, kury, kaczki, perliczki, indyczki, bardzo ³agodne psy i kot.
33
Powiat
zielonogórski
Gospodarstwo agroturystyczne
Alojzy Przyby³a
ul Sulechowska 24
66-110 Babimost
tel. +48 68 351 22 77
kom. + 48 692 058 880
www.agroturystyka.pl/lubuskie/przybyla
e-mail: [email protected]
Wypoczynek wœród 4 jezior oddalonych o 3 i 10 km, wœród lasów obfitych w grzyby,
jagody i zwierzynê ³own¹. Ciekawe trasy piesze i rowerowe. Gospodarstwo oferuje
mi³y wypoczynek, ciszê i spokój.
Ceny za nocleg jednej osoby doros³ej, dziecka, zwierzêcia
- cena za pokój - 60 z³
Dodatkowe oferty gospodarstwa agroturystycznego
Przyjemna, serdeczna atmosfera. Sta³y kontakt z domownikami, zabawy sportowe.
Spacery po rozleg³ych terenach: ³¹ki, lasy, rezerwaty przyrody, grzybobranie, tereny
jagodowe.
Jolanta Jarmoch
ul. Czarna 2
66-003 Zabór
tel. +48 68 327 41 27
Gospodarstwo le¿y w ma³ej wsi po³o¿onej wœród lasów bogatych w grzyby i jagody.
W okolicy zabytki przyrody (700-letni d¹b), Park Krajobrazowy, zespo³y Pa³acowe,
ferma strusi.
0,1
km
Ceny za nocleg jednej osoby doros³ej, dziecka, zwierzêcia
- 15-25 z³, cena do uzgodnienia w zale¿noœci od d³ugoœci pobytu
34
Dodatkowe oferty gospodarstwa agroturystycznego
Dla grup: „œwiêto ziemniaka”, „powitanie wiosny”, „imprezy przy ognisku”, mo¿liwoœæ
suszenia grzybów. Rêkodzie³o, haft krzy¿ykowy, malowanie na szkle.
Gospodarstwo agroturystyczne
W³adys³aw Rusewicz
Smolno Ma³e 6
66-120 Kargowa
tel. +48 68 385 16 47
www.agroturystyka.pl/lubuskie/rusewicz
www.wakacje.agro.pl
Gospodarstwo po³o¿one przy trasie Kargowa - Sulechów, przylega bezpoœrednio
do lasu.
Ceny za nocleg jednej osoby doros³ej, dziecka, zwierzêcia
- osoba doros³a 35 z³
- dzieci do 7 lat 50%
AGROBOSIACCY
Stary Jaromierz 54
66-120 Kargowa
tel. +48 68 352 50 54
www.agroturystyka.pl/lubuskie/bosiaccy
Gospodarstwo po³o¿one na skraju miejscowoœci. W odleg³oœci 4 km od trasy
Zielona Góra-Poznañ. Cisza, spokój, leœniczówka w s¹siedztwie. Grill-kominek
na zewn¹trz.
4
km
4
km
Ceny za nocleg jednej osoby doros³ej, dziecka, zwierzêcia
- osoba doros³a 25 z³
- dzieci do 7 lat 50%
- pies 8 z³
Dodatkowe oferty gospodarstwa agroturystycznego
Suszenie grzybów - przetwory, zbieranie jagód.
35
Powiat
¿arski
POWIAT ¯ARSKI
Po³o¿ony w po³udniowo-zachodniej czêœci województwa
obejmuje swym obszarem 9 gmin: ¯ary, Brody, Jasieñ,
Lipinki £u¿yckie, Lubsko, £êknica, Przewóz, Trzebiel,
Tuplice. Na terenie powiatu znajduj¹ siê cztery rezerwaty,
wiele pomników natury, parki przypa³acowe, Leœny
Kompleks Promocyjny w Jeziorach Wysokich (gm. Brody)
- szlaki turystyczne o ³¹cznej d³ugoœci 244 km. Na terenie
powiatu znajduj¹ siê takie jeziora jak: Brodzkie,
Suchodolskie, G³êbokie i Proszowickie, a tak¿e przep³ywa
Nysa £u¿ycka.
Brody
Suchodó³
289
Grêzawa
27
294
287
Brzostowa
12
¯arki
Wielkie
18
Bogumi³ów
Z ciekawszych zabytków i miejsc nale¿y wymieniæ:
1. ¯ary - gotycko-renesansowy zamek Dewinów Bibersteinów, dwa barokowe pa³ace Promnitzów, fragmenty
murów obronnych z wie¿¹ Bramy Dolnej i baszt¹;
ratusz z XVI wieku
2. Wicin (gm. Jasieñ) - grodzisko kultury ³u¿yckiej z V w.
3. Jasieñ - barokowy koœció³ z 1734 r., pa³ac z 1780 r.
4. Zasieki (gm. Brody) - pozosta³oœci dawnej podziemnej
fabryki amunicji z 400 bunkrami.
5. Gotyckie koœcio³y kamienne z XIII w. w Bieniowie,
Dro¿kowie, Lubanicach, Olbrachtowie, Mirostowicach,
Mi³owicach i Sieniawie ¯arskiej
6. ¯arki Wielkie (gm. Trzebiel) - ruiny zamku rycerskiego
7. Kamienica (gm. Trzebiel) - wielki Kamieñ Diabelski
8. Przewóz - 22-metrowa Wie¿a G³odowa.
9.Lubsko - œredniowieczny uk³ad przestrzenny
z renesansowym ratuszem, gotyckim koœcio³em z XIII
wieku, zamkiem z XVI wieku i Baszt¹ ¯arsk¹.
Powiat
¿arski
Gospodarstwo Agroturystyczne
Tomasz i Halina Charson
Grêzawa 37
68-219 Tuplice
tel. + 48 68 362 55 85, + 48 605 534 403
Do dyspozycji pokoje dwuosobowe ze wspóln¹ ³azienk¹. W pokojach znajduj¹ siê
czajniki bezprzewodowe oraz odbiorniki TV. Czas spêdzaæ mo¿na na zbieraniu
grzybów, jagód lub na grillowaniu.
Ceny za nocleg jednej osoby doros³ej, dziecka, zwierzêcia
- jedna doba - 30 z³,
- kolejne - 25 z³,
- dzieci do lat 3 - gratis
Gospodarstwo Agroturystyczne
Irena Sa³ata
Brzostowa 6
68-213 Lipinki £u¿yckie
tel. + 48 68 375 22 22
W odleg³oœci 200 m od gospodarstwa jest las i rzeka Lubsza. Mo¿liwoœæ zbierania
latem jagód i grzybów. W odleg³oœci 3 km (Lipinki £u¿yckie) znajduje siê basen.
Gospodarstwo znajduje siê 11 km od miasta ¯ary posiadaj¹cego wiele zabytków
architektury. Do przejœcia granicznego (£êknica - Bad Muskau) 30 km.
Ceny za nocleg jednej osoby doros³ej, dziecka, zwierzêcia
- osoba doros³a - 15 z³ / dobê
- dziecko -10 z³ / dobê
- zwierzê - 5 z³ / dobê
Dodatkowe oferty gospodarstwa agroturystycznego
Mo¿liwoœæ grillowania, ognisko
38
“Wichrowe Pola”
Jadwiga Cierlukiewicz
ul. Polna 11
68-343 Brody ¯arskie
tel. + 48 68 371 81 58
Dom wolnostoj¹cy, wœród pól, blisko lasów (150 m), budynek gospodarczy z hodowl¹
byd³a,koni, trzody i drobnych zwierz¹t gospodarczych, ubój i przetwórstwo tucznika,
produkcja sera bia³ego, mas³a wiejskiego, branie miodu z pasieki w sezonie.
Ceny za nocleg jednej osoby doros³ej, dziecka, zwierzêcia
- 40 - 50 z³ / osobê,
- dzieci do lat 7 - 50% zni¿ki
Dodatkowe oferty gospodarstwa agroturystycznego
Grill, miejsce na ognisko, basen w gospodarstwie, ³azienka w ka¿dym pokoju.
Borowikowa Knieja
El¿bieta i S³awomir Miœkiw
ul. Kiliñskiego 15
68-343 Brody ¯arskie
tel. + 48 68 371 39 67
www.knieja.agrowakacje.pl
Przytulne zaciszne miejsce, po³o¿one z dala od szlaków komunikacyjnych
i s¹siednich domostw (raj dla ornitologów). Piêkne lasy stanowi¹ oko³o 70%
powierzchni naszej gminy. Ró¿norodny drzewostan, obfitoœæ grzybów, jagód
oraz piêæ rybnych jezior to dodatkowe walory.
5/20
Ceny za nocleg jednej osoby doros³ej, dziecka, zwierzêcia
- 25-30 z³ / osobê
Dodatkowe oferty gospodarstwa agroturystycznego
Gospodyni prowadzi zajêcia kreatywne, Gospodarz (myœliwy) oprowadza po kniei,
Syn jest wêdkarzem.
39
Powiat
¿arski
Gospodarstwo agroturystyczne
Brygida, Franciszek Mukoid
ul. Zwyciêstwa 3 a
¯arki Wielkie
68-210 Nowe Czaple
tel./fax.+48 68 3753709, +48 503 479349
e-mail: [email protected]
www.mukoid.inocleg.pl
Wokó³ domu rozpoœciera siê du¿y zadbany ogród, po którym spaceruj¹ kolorowe
pawie, w którym urz¹dzono specjalne miejsce na grill i usytuowano altanê. Okolica
jest pe³na rybnych stawów, a lasy gwarantuj¹ udane grzybobranie. Latem mo¿na
jeŸdziæ w siodle i bryczk¹ ci¹gniêta urodziwymi hucu³ami, a zim¹ poszaleæ na kuligu.
Zapewniamy ca³oroczne wy¿ywienie.
Ceny za nocleg jednej osoby doros³ej, dziecka, zwierzêcia
- pokój 2-osobowy - 70 z³
Dodatkowe oferty gospodarstwa agroturystycznego
Przeja¿d¿ki bryczk¹ po Parku Mu¿akowskim, który s¹siaduje z nasz¹
miejscowoœci¹. Park wpisany jest na œwiatow¹ listê UNESCO. Powierzchnia parku
to 720 ha. Posiadamy stadninê koni huculskich, które s¹ specjalistami od jazdy
wierzchem i bryczk¹.
Gospodarstwo Agroturystyczne „Na Wzgórzu”
Anna Kotwicka
ul. Górna 15
68 - 343 Brody ¯arskie
tel. + 48 68 371 39 76, + 48 605 178 426
Serdecznie zapraszamy do malowniczo po³o¿onego na wzgórzu Gospodarstwa
Agroturystycznego, gdzie spotkacie prawdziw¹ goœcinnoœæ, urozmaicon¹ kuchniê
bogat¹ w znakomite i œwie¿e specjalnoœci domu. Ponadto przepiêkne lasy, liczne
jeziora, stawy rybne oraz bogata fauna i flora stan¹ siê dla goœci niezapomnian¹
oaz¹ wypoczynku.
40
Ceny za nocleg jednej osoby doros³ej, dziecka, zwierzêcia
- nocleg z wy¿ywieniem - 80 z³
- nocleg - 30 z³
- dzieci do lat 6 - 50%
Dodatkowe oferty gospodarstwa agroturystycznego
Zwiedzanie parku oraz Pa³acu BRUHLA, Oœrodka Edukacji Przyrodniczo-Leœnej.
Ok. 2 km od gospodarstwa znajduj¹ siê wie¿a obserwacyjno-widokowa oraz
Uroczyska Wêgliñskie. Wieczorami przy ognisku mo¿na degustowaæ specjalnoœæ
gospodarstwa „Kocio³ek leœniczego”. Fachowe przewodnictwo po przylegaj¹cych
lasach.
Dom Pod Sosnami
Aneta i Pawe³ Mazurek
Grêzawa 21
68-219 Tuplice;
tel. + 48 501 774 502
www.domekpodsosnami.prv.pl
www.dompodsosnami.agrowakacje.pl
e-mail: [email protected]
Dom w drewnianej elewacji, po³o¿ony tu¿ przy œcianie lasu, dzia³ka graniczy
z Mu¿akowskim Parkiem Krajobrazowym. Ka¿dy pokój z osobnym wejœciem
z zewn¹trz. Do dyspozycji goœci zadaszone tarasy z grillami, miejsce na ognisko.
Na terenie obiektu basen dla dzieci (3,6 m œrednicy, 90 cm), boiska do minisiatkówki,
kometki i koszykówki. Atutem gospodarstwa jest po³o¿enie w lesie, cisza
i prywatnoœæ goœci.
Ceny za nocleg jednej osoby doros³ej, dziecka, zwierzêcia
- 25 - 35 z³ / osoba
Dodatkowe oferty gospodarstwa agroturystycznego
Wêdzarnia i suszenie grzybów na miejscu, do dyspozycji goœci osobna pe³na
kuchnia, w gospodarce mo¿na nabyæ warzywa, owoce i nabia³ pochodz¹ce z hodowli
metodami ekologicznymi (Gospodarstwo w trakcie certyfikacji ekologicznej).
Ca³oroczna promocja przy zakupie 6 noclegów, siódmy jest gratis.
41
Powiat
¿arski
Jolanta i Waldemar Filipowicz
Suchodó³ 9
68 - 343 Brody ¯arskie
Tel./Fax: + 48 68 371 20 43
www.wakacje.agro.pl/suchodol,
www.agroturystyka.pl/lubuskie/filipowicz
e-mail: [email protected]
Dla dzieci przygotowano wielki „plac zabaw i prze¿yæ”, œwietlicê z zabawkami, grami
oraz rowery. Du¿¹ atrakcj¹ jest mo¿liwoœæ codziennej obserwacji ¿ycia zwierz¹t:
kozy, owce,koñ, jelonek, króliczki, szynszyle oraz tchórzofretka. Na terenie obiektu
znajduje siê du¿y basen, boisko do siatkówki i pi³ki pla¿owej, sala dyskotekowa
i piwniczna kawiarenka. Istnieje mo¿liwoœæ zorganizowania imprez okolicznoœciowych dla 35 osób.
Ceny za nocleg jednej osoby doros³ej, dziecka, zwierzêcia
- osoba doros³a 30 z³ / dobê, wy¿ywienie - 35 z³
- dziecko do lat 7 - 50%
Dodatkowe oferty gospodarstwa agroturystycznego
Przeja¿d¿ki wozem konnym. „Zielone Szko³y”, zajêcia dla przedszkolaków i dla
dzieci ze szkó³ podstawowych w cyklu tematycznym „Pory roku w zagrodzie,
ogrodzie, lesie”, kolonie, obozy, zimowiska, turnus sylwestrowo-noworoczny,
organizowanie szkoleñ dla grup pracowników firm, imprezy okolicznoœciowe,
ogniska dla grup.
Gospodarstwo Agroturystyczne
Alina, Marek Czajkowscy S.C.
Bogumi³ów 41
68 - 200 ¯ary 1
tel.: + 48 68 362 19 79, + 48 603 878 480
www.d-pl-info.de/agh
e-mail: [email protected]
Gospodarstwo po³o¿one jest na trasie A4 (Wroc³aw-Olszyna), 30 km od przejœcia
granicznego. Jest to przedwojenny dworek otoczony piêknymi borami dolnoœl¹skimi.
Czyste œrodowisko, mi³a rodzinna atmosfera, wspania³e miejsce dla ludzi
pragn¹cych odpocz¹æ od miejskiego zgie³ku.
42
Ceny za nocleg jednej osoby doros³ej, dziecka, zwierzêcia
Do uzgodnienia w zale¿noœci od czasu pobytu i iloœci osób
Dodatkowe oferty gospodarstwa agroturystycznego
Kursy jazdy konnej z instruktorem, przeja¿d¿ki bryczk¹. Organizujemy: imprezy
rodzinne, wesela, komunie, bankiety, ogniska. Kwatery dla myœliwych pomoc
w organizowaniu polowañ, mo¿liwoœæ wêdkowania.
BRYL-DOM kwatera Agroturystyczna
Jadwiga i Ryszard Majewscy
ul. Kiliñskiego 5
68-343 Brody ¯arskie
Tel.: + 48 68 371 20 73, + 48 692 883 471
www.e-agroturystyka.pl, www.bryldom.agrowakacje.pl
Obiekt na dzia³ce o pow. 1500m2. Parcela ogrodzona, zapewniaj¹ca odrêbnoœæ.
Ogród z trawnikiem i zestawem wypoczynkowym. Grillowanie na dzia³ce
przy kwaterze. Œcie¿ka przyrodnicza 5 km z wie¿¹ widokow¹ obok kwatery
oraz zespó³ pa³acowy BRUHLA z parkiem i jeziorem w odleg³oœci 200m.
Ceny za nocleg jednej osoby doros³ej, dziecka, zwierzêcia
- osoba doros³a 17 z³ 20 z³ / dobê
- dziecko do lat 5 gratis
- œniadanie i kolacja - 5 z³, obiad - 10 z³
Dodatkowe oferty gospodarstwa agroturystycznego
Bory Dolnoœl¹skie i pobliskie lasy pe³ne grzybów, jeziora do wêdkowania, Muzeum
Przyrodnicze, wie¿a widokowa, Zespó³ Pa³acowy BRUHLA, œcie¿ka rowerowa.
Do przejœcia granicznego Forst 10 km.
43
Powiat
¿agañski
12
b
Bó
r
18
Sucha
Dolna
Chichy
POWIAT ¯AGAÑSKI
Po³o¿ony na po³udniu województwa obejmuje swym obszarem 8 gmin: ¯agañ, BrzeŸnica,
Gozdnica, I³owa, Ma³omice, Niegos³awice, Szprotawa, Wymiarki.
Blisko miasta przebiega miêdzynarodowa autostrada Berlin – Wroc³aw – Kraków.
Do najokazalszych zabytków powiatu nale¿¹; ¯agañski Pa³ac Ksi¹¿êcy wraz
z malowniczym parkiem pa³acowym, Koœció³ parafialny pw. Wniebowziêcia NMP
z sarkofagiem ksiêcia g³ogowsko – ¿agañskiego Henryka IV, zespó³ poaugustyñski
z klasztorem, konwiktem i spichlerzem, Pa³ac w I³owej z 1666 r. wraz z parkiem
krajobrazowym, na terenie którego mo¿na podziwiaæ ró¿ne odmiany rododendronów,
szprotawski ratusz (rzadko spotykany dwuwie¿owy, wewn¹trz zabytkowa sala posiedzeñ
i sala rycerska), Koœció³ romañski z XIII w. We wsi Piotrowice znajduje siê fenomen
przyrodniczy- d¹b szypu³kowy ”Chrobry”, który liczy sobie oko³o 730 lat, ma 992 cm
w obwodzie a wysokoœæ wynosi 22m trzeci pod wzglêdem wymiarów d¹b w Œrodkowej
Europie. W Powiecie ¯agañskim odbywa siê wiele cyklicznych imprez kulturalnych: m.in.
w sierpniu – letnia Akademia Muzyczna i Miêdzynarodowe Forum Perkusyjne w ¯aganiu,
Letni Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w I³owej, Ogólnopolskie Spotkanie
z Piosenk¹ Turystyczn¹ i ¯eglarsk¹ w ¯aganiu oraz co roku we wrzeœniu 3 dniowy Jarmark
Micha³a.
Powiat
¿agañski
Gospodarstwo Agroturystyczne „Natalia”
Gra¿yna i Zenon Brzeziñscy
Chichy 2
67-320 Ma³omice
tel. + 48 68 376 92 74
Gospodarstwo znajduje siê we wsi Chichy. Atrakcj¹ okolicy jest œwie¿e powietrze
i czyste œrodowisko. Bliskoœæ ³owisk wêdkarskich, mo¿liwoœæ zbierania runa
leœnego. Gospodarstwo jest laureatem w konkursie na „Naj³adniejsz¹ Zagrodê
Wiejsk¹”.
5
km
Ceny za nocleg jednej osoby doros³ej, dziecka, zwierzêcia
- 1 osoba - 25 z³
- dziecko do 2 lat bezp³atnie, powy¿ej 2 lat - 50%
- zwierzêta do uzgodnienia
Dodatkowe oferty gospodarstwa agroturystycznego
Ptactwo ozdobne: ba¿anty, pawie, kaczki, kurki. Mo¿liwoœæ korzystania z grilla,
46
Gospodarstwo Agroturystyczny „Leœna Stadnina”
Sucha Dolna - Krzywczyce
67-312 Niegos³awice
tel. + 48 68 378 18 07
Po³o¿ona wœród lasów, miêdzy dwoma rezerwatami ptaków i buczyny. Wœród
atrakcji dla goœci mo¿liwoœæ nauki jazdy konnej, jazdy terenowe. Rajdy 2-5 dni.
Hippoterapia,imprezy integracyjne, obozy m³odzie¿owe, wczasy w siodle.
Ceny za nocleg jednej osoby doros³ej, dziecka, zwierzêcia
- pole namiotowe i campingowe bezp³atnie
- pokój na dobê - 30 z³ / osobê
Dodatkowe oferty gospodarstwa:
Nocne polowanie z aparatem, pogoñ za lisem. Jazdy nocne, biesiady przy
dziczyŸnie.
47
Region
Sprewy
£u
¿y
ck
a
97
N
ys
a
a
Sprew
112
115
122
E36
169
115
156
Region
Sprewy
Niemieckie stowarzyszenia zajmuj¹ce siê agroturystyk¹
na terenie Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr:
Tourismusgemeinscgaft „Barnimer Land” e.V.
Bergerstraße 97
16225 Eberswalde
tel.: 0 33 34 / 58 98 4-20
Tourismusverband Märkisch-Oderland
Küstriner Straße 67
15301 Seelow
tel.: 0 33 46 / 15 07 00
Tourismusverband Oder-Spree-Seengebiet e.V.
Berliner Straße 30
15848 Beeskow
tel.: 0 33 66 / 25 33 00
SPREEWALDINFORMATION
Ernst-von-Houwald-Damm 14
15907 Lübben
tel.: 0 35 46 / 30 90 u. 24 33
Tourismusverband Niederlausitz e.V.
Schloßbezirk 3
03130 Spremberg
tel.: 0 35 63 / 60 23 40
Tourismusverband Elbe-Elster-Land e.V.
Markt 4
04924 Bad Libenwerda
tel.: 03 53 41 / 1 06 52
TMB Informations- und Buchungsservice
Am Neuen Markt 1
14467 Potsdam
tel.: 03 31 / 2 00 47 47
Fremdenverkehrsverein Alt Zauche e.V.
Siedlungsstraße 13
15913 Alt Zauche
tel.: 03 546 / 76 98
50
Fremdenverkehrsverein Neu Zauche e.V.
Brunnrnplatz 11
15913 Neu Zauche
tel.: 03 54 75 / 468
Heimat- und Fremdenverkehrsverein Straupitz e.V.
Bahnhofstraße 36
15913 Straupitz
tel.: 03 54 78 / 16 771
Fremdenverkehrsverein Schwielochsee e.V.
Am Bahnhof 27
15913 Goyatz
tel. 03 54 78 / 393
Fremdenverkehrsamt Burg (Sprewald)
Am Hafen 1
03096 Burg
tel.: 03 56 03 / 417
Fremdenverkehrsverein Lübbenau & Umgebung e.V.
Ehm-Welk-Straße 15
03222 Lübbenau
tel.: 03 542 / 36 68, 24 74
Touristinformation Vetschau und Umgebung
Drebkauer Straße 2
03226 Vetschau
tel.: 03 54 33 / 72 500
Fremdenverkehrsbüro Cottbus
Cottbus-Information
Karl-Marx-Straße 68
03044 Cottbus
tel.: 03 55 / 2 42 54 / 55, 19433
Peitzer Land
Kommunaler Eigenbetrieb für Tourismus & Naherhohlung
Markt 1
03185 Peitz
tel.: 03 56 01/ 81 50
51
Polskie oœrodki informacji
turystycznej za granic¹
4. HISZPANIA:
Polska Organizacja Turystyczna
ul. Chaubiñskiego 8, XIX piêtro
00-613 Warszawa
tel. +48 22 536 70 70, 536 70 71
fax +48 22 536 70 04
e-mail: [email protected]
Oficina Nacional de Turismo de Polonia
c/ Princesa 3 duplicado, local 1310
28008 Madrid
tel.(+34) 91-541-48-08, fax: 91-541-34-23
e-mail: [email protected]
http://www.visitapolonia.org
1. AUSTRIA:
5. HOLANDIA:
Polnisches Fremdenverkehrsamt
Lerchenfelder Strasse 2
A-1080 Wien
tel. +43 (1) 524 71 91
fax 524 71 91 20
e-mail: [email protected]
www.poleninfo.at
Pools Informatiebureau voor Toerisme
Leidsestraat 64
1017 PD Amsterdam
tel +31 (20) 625 35 70
fax 623 09 29
e-mail: [email protected]
www.poleninfo.info
2. BELGIA:
6. NIEMCY:
Pools Informatiebureau voor Toerisme
Louis Schmidtlaan 119
1040 Bruxelles
tel. +32 (2) 740 06 20
fax 742 37 35
[email protected]
www.polska-be.com
Polnisches Fremdenverkehrsamt
Kurfürstendamm 71
10709 Berlin
tel +49 (30) 210 09 20
fax 210 09 214
[email protected]
www.polen-info.de
3. FRANCJA:
7. SZWECJA:
Office National Polonais de Tourisme
9, Rue de la Paix
75002 Paris
tel. +33 (1) 424 41 900, fax 429 75 225
e-mail: [email protected]
www.tourisme.pologne.net
Polska Statens Turistbyra
Villagatan 2
S-114 32 Stockholm
tel. +46 (8) 20 56 05
fax. +46 (8) 21 04 65
[email protected]
www.tourpol.com
52
8. USA:
12. ROSJA
Polish National Tourist Office
5 Marine View Plaza
Hoboken, NJ-07030-5722
tel. +1 (201) 420 99 10, fax (201) 584 91 53
e-mail: [email protected]
www.polandtour.org
109004 Mocêâa êâ 66/20
Òåëåôîí: (+74 95) 510 6210
Ôàêñ: (+74 95) 510 6211
e-mail: [email protected]
www.visitpoland.ru
9. WÊGRY
13. JAPONIA
Lengyel Nemzeti Idegenforgalmi Kepviselet
Karoly krt. 11
1075 Budapest
tel. +36 (1) 269 78 09
fax 269 78 10
[email protected]
www.polska-tourist.info.hu
Polish National Tourist Office
Keio Nishi Shinjuku Minami Dldg. 7F
3-4-4 Nishi Shinjuku
Shinjuku-ku, Tokio 160-0023
tel. (+81) 3-5908-3808,
fax (+81) 3-5908-3809
e-mail: [email protected]
www.poland-tourism.jp
10. W. BRYTANIA:
Polish National Tourist Office
Westec House, West Gate
London W5 1YY
tel. +44 (8) 700 675 012
fax. +44 (8) 700 675 011
e-mail: [email protected]
www.visitpoland.org
11. W£OCHY:
Ufficio Turistico Polacco
via Vittorio Veneto 54/A
00187 Roma
tel +39 (06) 482 70 60
fax 481 75 69
e-mail: [email protected]
www.polonia.it
53
Parki Narodowe
i Krajobrazowe
REGIONALNA DYREKCJA
LASÓW PAÑSTWOWYCH W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kazimierza Wielkiego 24a
65-950 Zielona Góra
tel. +48 (68) 325 36 30
e-mail: [email protected]
www.las.rdlp.zgora.pl
ZESPÓ£ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
ul. Jagielloñczyka 8
66-400 Gorzów
tel. +48 (95) 721 55 30
fax +48 (95) 721 55 36
Barlinecko-Gorzowski Park
Krajobrazowy
Lipy 7
66-415 K³odawa
tel. +48 (95) 731 02 50
Pszczewski Park Krajobrazowy
ul. Szarzecka 14
66-330 Pszczew
tel./fax +48 (95) 749 12 99
£agowski Park Krajobrazowy
ul. Koœciuszki 9
66-220 £agów
tel./fax +48 (68) 341 22 55
e-mail: [email protected]
Park Krajobrazowy "Ujœcie Warty"
ul. Sikorskiego 6
66-460 Witnica
tel. +48 (95) 721 64 76
Gry¿yñski Park Krajobrazowy
Zawisze 1
66-213 Sk¹pe
tel. +48 (68) 381 21 99
Urz¹d Marsza³kowski
Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
tel. +48 68 456 53 88
www.lubuskie.pl
54
Krzesiñski Park Krajobrazowy
K³opot 24
69-108 Cybinka
tel. kom. 0-608 091499
Park Krajobrazowy "£uk Mu¿akowa"
ul. Hutnicza 25
68-208 £êknica
tel. +48 (68) 342 41 95
Rezerwat Przyrody "Nietoperek"
Chiropterologiczna Stacja
Edukacyjno-Badawcza
Nietoperek 34
66-305 Ka³awa
tel. +48 (95) 741 13 76
Park Narodowy "Ujœcie Warty"
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca
tel. +48 (95) 752 40 27,
fax. +48 (95) 752 41 55
Drawieñski Park Narodowy
ul. Leœników 2
73-220 Drawno
tel./fax +48 (95) 768 20 51, 768 25 10
e-mail: [email protected]
Lubuska Organzacja Turystyczna
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
tel. +48 68 456 52 22
fax +48 68 456 52 68
[email protected]
www.lotur.pl
Stowarzyszenie Gmin RP
Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr"
ul. Piastowska 18
66-620 Gubin
tel./fax +48 68 359 56 47
www.euroregion-snb.pl

Podobne dokumenty