WZÓR OFERTY SZKOLENIOWEJ

Transkrypt

WZÓR OFERTY SZKOLENIOWEJ
Załącznik nr 1
……………………………….
(pieczątka z adresem instytucji)
WZÓR OFERTY SZKOLENIOWEJ
1. Nazwa instytucji szkolącej …………………………………………………………………….
a) forma organizacyjno – prawna prowadzonej działalności ……………………………...............
b) w sprawie oferty kontaktować się z ……………………………………………………………
c) Nazwa Banku i nr konta ………………………………………………………………………...
2. Nazwa szkolenia/kursu będącego przedmiotem
zamówienia …………………………………………………………………………………….
a) Szkolenie zakończone będzie:
* wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, dyplomu, świadectwa, ……………...............
* przewidywane jest złożenie egzaminu zewnętrznego przed
komisją …………………………………………………………………………………................
3. Czas szkolenia:
a) liczba godzin ogółem przypadająca na 1 uczestnika ……………… godzin (45 min)
4. Długość szkolenia: ……………………. dni roboczych
a) proponowana data rozpoczęcia szkolenia ………………………………………………………
b) proponowana data zakończenia …………………………………………………………………
5. Miejsce odbywania szkolenia (należy podać dokładny adres):
a) zajęcia teoretyczne ……………………………………………………………………................
b) zajęcia praktyczne ………………………………………………………………………………
6. Koszt organizacji szkolenia – preliminarz w załączeniu
a) koszt szkolenia grupy ………….. osobowej wynosi …………………….. zł
słownie złotych …………………………………………………………….................................
b) liczba uczestników szkolenia …………… osób.
c) koszt w przeliczeniu na 1 uczestnika wynosi ……………………zł (6a : 6b = 6c)
słownie złotych …………………………………………………………….................................
7. Inne uwagi dotyczące składanej oferty:
…………………………………………………………………………………………...............
……………………………… …………………………………….
/data , pieczątka i podpis składającego ofertę/

Podobne dokumenty