KARTA ZGŁOSZENIA VI Festiwal Piosenki Polskiej Wykonawca

Transkrypt

KARTA ZGŁOSZENIA VI Festiwal Piosenki Polskiej Wykonawca
KARTA ZGŁOSZENIA
VI Festiwal Piosenki Polskiej
KARTE ZGŁOSZENIA PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
Wykonawca - imię i nazwisko, klasa (w przypadku grupy wokalnej proszę podać
ilość wykonawców: imiona i nazwiska) ……………………………………………………...
Nazwa placówki, adres, telefon, fax, e-mail:
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
Osoba przygotowująca (imię, nazwisko, tel. kontaktowy):
……………………………………………………………………………………………………………...
Czas trwania utworu………………………………………………………………………………….
Tytuł utworu:…………………………………………………………………………………………..
Wymagania techniczne:(CD, akompaniament, mikrofony)
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko dyrektora szkoły………………………………………………………………..
Kategoria: klasy I-III, IV-VI (podkreślić)
……………………………………
(podpis dyrektora szkoły)
Zgoda przedstawiciela ustawowego (opiekuna/rodzica) dziecka
na przetwarzanie i publikację danych osobowych
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem VI Festiwalu Piosenki
Polskiej organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 51 w Lublinie i wyrażam
zgodę, aby moje dziecko .……………………………… wzięło w nim udział.
/imię i nazwisko dziecka/
Wyrażam tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka przez Szkołę jako Administratora Danych Osobowych w ramach
realizacji Festiwalu, w tym na fotografowanie i filmowanie występów mojego
dziecka oraz publikację imienia i nazwiska, klasy i szkoły, do której dziecko
uczęszcza, a także wszelkich utrwalonych w trakcie Festiwalu materiałów,
w tym wizerunku dziecka na stronie internetowej szkoły.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych
oraz że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści danych, a także
możliwości ich poprawiania.
…………………………………….
………………………………………
(miejsce i data)
(podpis rodzica)

Podobne dokumenty