ZAGADNIENIA DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ NA STUDIA II

Transkrypt

ZAGADNIENIA DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ NA STUDIA II
ZAGADNIENIA DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ NA STUDIA II STOPNIA -KIERUNEK BIOTECHNOLOGIA
1. Organella komórkowe i i zachodzące w nich procesy biochemiczne i biofizyczne
2. Współczesne poglądy na budowę i funkcje błony biologicznej.
3. Metody fizyczne wykorzystywana w badaniach procesów biochemicznych i biofizycznych.
4. Budowa białek i lipidów.
5.Rola wody w systemach biologicznych
6. Podstawy procesów bioenergetycznych.
7. Metody biologii molekularnej w diagnostyce i inżynierii genetycznej.
8. Kinetyka enzymatyczna i receptorowa.
9. Szlaki regulacyjne komórki (system kinazy A, system kinazy C, receptorowe i niereceptorowe
kinazy tyrozynowe, tri- i monomeryczne GTP-azy).
10. Wstęp do procesu nowotworzenia (protoonkogeny, onkogeny i geny supresorowe).
11. Informacja genetyczna (budowa i właściwosci kwasów nukleinowych, typy genomów
i ich organizacja, mechanizm replikacji).
12. Regulacja ekspresji genów ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmu transkrypcji,
translacji i obróbki potranslacyjnej
13. Mutageneza i procesy naprawy DNA.
14. Mechanizmy rekombinacji.
15. Podstawowe metody biologii molekularnej (analiza restrykcyjna, typy wektorów, klonowanie
DNA, PCR, RT-PCR, Northern i Southern hybrydyzacja, biblioteki genomowe i cDNA, ekspresja
białek rekombinowanych).
16. Praktyczne wykorzystanie biologii molekularnej.
17. Mechanizm działania enzymów proteolitycznych.
18. Mechanizm oraz sposób oddziaływania enzym – inhibitor
19. Typy regulacji aktywności enzymatycznej
20. Termodynamika procesów biologicznych
21. Budowa i funkcja węglowodanów
22. Koenzymy i witaminy
23. Integracja procesów metabolicznych
24. Biosynteza i degradacja białek
25. Mikroorganizmy w procesach biotechnologicznych
26. Sposoby modyfikacji aktywności biologicznej białek
27. Rola organizmów genetycznie modyfikowanych w rolnictwie i przemyśle

Podobne dokumenty