Tabela 2 CZĘŚĆ II – BAZY DO ZUP Dostawa do Centrum Szkolenia

Transkrypt

Tabela 2 CZĘŚĆ II – BAZY DO ZUP Dostawa do Centrum Szkolenia
Tabela 2
CZĘŚĆ II – BAZY DO ZUP
Dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
Łączna
wartość netto
Stawka
podatku VAT
22%
7%
0%
Inne 3%
Łączna wartość
brutto
SUMA BRUTTO:
Łączna wartość netto oferty wynosi: słownie złotych: ...............................................................................................................................................
Łączna wartość brutto oferty wynosi: słownie złotych: .............................................................................................................................................
w tym ....................................................... zł podatku od towarów i usług (VAT).
.....................................................................................................
(podpis i pieczęć upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy)
-
2.
opakowanie jednostkowe
o wadze netto 25 kg
Baza o smaku jarzynowym –
instant
skład produktu:
- tłuszcz roślinny,
- sos sojowy w proszku,
bez zawartości tłuszczu
zwierzęcego,
- duŜa zawartość
liofilizowanych cząstek
warzyw
wydajność:
- minimum 20g = 1 litr
gotowego produktu,
- opakowanie jednostkowe
o wadze netto 25 kg.
Nie dotyczy
kg
7
250
SUMA NETTO:
W cenie jednostkowej wliczony jest koszt transportu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.
Oferowane artykuły spoŜywcze są wysokiej jakości, świeŜe, o właściwym smaku i zapachu, bez oznak wilgoci i zbrylenia.
Termin przydatności do spoŜycia: 12 miesięcy od daty dostawy.
Zamówienie realizowane będzie partiami (dwie dostawy w trakcie trwania umowy).
-------------------------------------------------1
Wszystkie wartości w poszczególnych kolumnach formularza muszą zostać przedstawione z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku pod rygorem odrzucenia
oferty.
2
W kolumnie tej naleŜy wpisać nazwę oferowanego produktu, która pozwoli na jednoznaczną identyfikację produktu na rynku, w tym m. in. nazwę producenta.
FORMULARZ CENOWY
CENTRUM SZKOLENIA POLICJI
ul. Zegrzyńska 121
05-121 Legionowo
Tabela 1
CZĘŚĆ II – BAZY DO ZUP
Dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
L.p.
1
1.
Przedmiot zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia
Nazwa
oferowanego
produktu2
2
3
Nie dotyczy
Baza o smaku drobiowym –
instant
skład produktu:
- tłuszcz kurzy,
- liofilizowane części stałe
warzyw,
- rozdrobnione mięso
drobiowe
wydajność:
- minimum 20g = 1litr
gotowego produktu
J.m.
Planowana
ilość
4
kg
5
250
Cena
jednostkowa
netto (PLN)1
6
Łączna wartość
netto (PLN)
7 (5 x 6)
Stawka
podatku
VAT
8
7
Tabela 2
CZĘŚĆ I – MLEKO I JEGO PRZETWORY
Dostawa do Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach
Łączna
wartość netto
Stawka
podatku VAT
22%
7%
0%
Inne 3%
Łączna wartość
brutto
SUMA BRUTTO:
Łączna wartość netto oferty wynosi: słownie złotych................................................................................................................................................
Łączna wartość brutto oferty wynosi: s łownie złotych: ..........................................................................................................................................
w tym ........................................... zł podatku od towarów i usług (VAT).
.....................................................................................................
(podpis i pieczęć upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy)
14.
termin przydatności do
spoŜycia minimum 14 dni
od daty dostawy.
Kefir naturalny:
-
-
Nie dotyczy
kg
7
200
klasa I,
opakowanie jednostkowe –
kubek plastikowy o wadze
netto 150-200g,
termin przydatności do
spoŜycia minimum 7 dni
od daty dostawy.
SUMA NETTO:
W cenie jednostkowej wliczony jest koszt transportu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.
Wszystkie produkty dostarczone są w opakowaniach jednostkowych opatrzonych etykietą zawierającą:
-
nazwę producenta,
-
datę przydatności do spoŜycia,
-
sposób przechowywania,
-
skład produktu.
Zamówienie realizowane będzie partiami (dwa razy w tygodniu).
-------------------------------------------------1
Wszystkie wartości w poszczególnych kolumnach formularza muszą zostać przedstawione z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku pod rygorem odrzucenia
oferty.
2
W kolumnie tej naleŜy wpisać nazwę oferowanego produktu, która pozwoli na jednoznaczną identyfikację produktu na rynku, w tym m. in. nazwę producenta.
spoŜycia minimum 14 dni
od daty dostawy.
10.
Jogurt naturalny:
-
11.
Mleko świeŜe UHT:
-
12.
-
13.
-
200
7
Nie dotyczy
litr
200
3
Nie dotyczy
litr
30
7
Nie dotyczy
kg
200
7
zawartość tłuszczu 30% masy,
smak właściwy dla produktu
(nie moŜe być kwaśny, gorzki,
stęchły),
opakowanie jednostkowe –
karton o pojemności 200ml,
termin przydatności do
spoŜycia minimum 6 miesięcy
od daty dostawy.
Serek homogenizowany
termizowany:
-
kg
zawartość tłuszczu 2% masy,
przyjemny, lekko słodki smak,
bez posmaku goryczy,
zapach właściwy dla produktu
– bez obcych zapachów,
opakowanie jednostkowe –
karton o pojemności 1 litr,
termin przydatności do
spoŜycia minimum 6 miesięcy
od daty dostawy
Śmietana świeŜa płynna:
-
Nie dotyczy
klasa I,
smak i zapach właściwy dla
produktu,
opakowanie jednostkowe
kubek plastikowy o wadze
netto 150g,
termin przydatności do
spoŜycia minimum 14 dni
od daty dostawy.
pełnotłusty,
smak: naturalny, czekoladowy
oraz róŜne smaki owocowe,
opakowanie jednostkowe o
wadze netto 100-200g,
spoŜycia minimum 5 dni od
daty dostawy.
6.
Ser topiony – trójkąty:
-
7.
Ser topiony plastry:
-
8.
9.
-
-
140
7
Nie dotyczy
kg
150
7
Nie dotyczy
kg
710
7
Nie dotyczy
kg
465
7
pełnotłusty,
z dodatkiem słodkiej śmietanki,
opakowanie jednostkowe
o wadze netto 200g,
termin przydatności do
spoŜycia minimum 14 dni
od daty dostawy.
Jogurt owocowy:
-
kg
pełnotłusty,
smak łagodny,
zapach właściwy dla produktu,
kaŜdy plaster sera pakowany
osobno z przeźroczystą folię,
opakowanie jednostkowe
o wadze netto 150g,
termin przydatności do
spoŜycia minimum 3 miesiące
od daty dostawy.
Serek ziarnisty wiejski:
-
Nie dotyczy
pełnotłusty,
róŜne smaki,
opakowanie jednostkowe
kartonik o wadze 200g (8 sztuk
x 25g porcja),
termin przydatności do
spoŜycia minimum 2 miesiące
od daty dostawy.
klasa I,
róŜne smaki owocowe,
z duŜymi kawałkami owoców,
smak i zapach właściwy dla
produktu,
opakowanie jednostkowe
kubek plastikowy o wadze
netto 150g,
termin przydatności do
-
3.
Śmietana świeŜa płynna:
-
-
4.
-
-
-
-
litr
750
7
Nie dotyczy
kg
465
7
Nie dotyczy
litr
7.500
3
smak właściwy dla produktu
(przyjemny, niekwaśny),
łatwo dający się kroić na
kawałki, nie kruszący się,
opakowanie jednostkowe –
kostka o wadze netto 200-250g,
termin przydatności do
spoŜycia minimum 10 dni
od daty dostawy.
Mleko świeŜe płynne:
-
Nie dotyczy
zawartość tłuszczu 30% masy,
smak właściwy dla produktu
(nie moŜe być kwaśny, gorzki,
stęchły),
opakowanie jednostkoweworki foliowe o pojemności
0,5 litra,
termin przydatności do
spoŜycia minimum 10 dni
od daty dostawy.
Twaróg biały półtłusty:
-
5.
klasa I,
zawartość tłuszczu nie mniej
niŜ 40% masy,
łatwo dający się kroić
krajalnicą mechaniczną, nie
kruszący się,
termin przydatności do
spoŜycia minimum 3 miesiące
od daty dostawy.
zawartość tłuszczu 2% masy,
przyjemny, lekko słodki smak,
bez posmaku goryczy,
zapach właściwy dla produktu
– bez obcych zapachów,
opakowanie jednostkowe –
worki foliowe o pojemności
1 litra,
termin przydatności do
FORMULARZ CENOWY
CENTRUM SZKOLENIA POLICJI
ul. Zegrzyńska 121
05-121 Legionowo
Tabela 1
CZĘŚĆ I - MLEKO I JEGO PRZETWORY
Dostawa do Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach
L.p.
1
1.
Przedmiot zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia
Nazwa
oferowanego
produktu2
2
3
Nie dotyczy
Masło extra:
-
-
2.
J.m.
Planowana
ilość
4
kg
5
1.400
kg
570
Cena
jednostkowa
netto (PLN)1
6
Łączna wartość
netto (PLN)
7 (5 x 6)
Stawka
podatku
VAT
8
7
zawartość tłuszczu 75-82%
masy,
przyjemny smak i zapach –
właściwy dla produktu, bez
śladów jełczenia,
opakowanie jednostkowe –
kostka o wadze netto 200-250g,
rodzaj opakowania –
nieprzeźroczysta folia,
termin przydatności do
spoŜycia minimum 14 dni
od daty dostawy.
Ser Ŝółty pełnotłusty: morski,
podlaski, edamski
Nie dotyczy
7