praca_a - Gimnazjum Dziemiany

Transkrypt

praca_a - Gimnazjum Dziemiany
TEST UNIT 4
A
Imię i nazwisko: Klasa: EXAM TASK
2.3 Osoba w sklepie chce się dowiedzieć, gdzie jest
sprzedawca. Co jej odpowiesz?
A Sure, it’s just round the corner.
B Sorry, I haven’t got a clue.
C Well, I’ll think about it.
Usłyszysz dwukrotnie dwa teksty. Na podstawie
informacji zawartych w nagraniu w zadaniach (1.1–1.6)
z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę
A, B albo C. Zadania (1.1–1.3) odnoszą się do pierwszego
tekstu, a zadania (1.4–1.6) do drugiego tekstu.
05
1.1 Dr Murray thinks that:
A working long hours is very demanding.
B being a surgeon is a demanding job.
C computers and robots will replace all surgeons.
D
at
ta
EXAM TASK
3 Przeczytaj ogłoszenia (3.1–3.4). Do każdego z nich
dobierz odpowiednie zdanie (A–E). Wpisz rozwiązania
do tabeli. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane
dodatkowo i nie pasuje do żadnego ogłoszenia.
Shop assis tants want ed.
Ask insid e for detai ls.
3.2
WARNING!
at
M
Po ac
br m
an illa
o n
pr Ed
ze u
z ca
uż ti
yt on
ko
w
Safety glasse s must be worn
beyon d this point.
D
Tekst 2
Usłyszysz wypowiedź dziewczyny o jej wymarzonej
pracy.
a
3.3
JOB SHARE !
an
1.4 What does the girl say about working with horses?
A You need to know how to ride a horse.
B You need to be intelligent to work with horses.
C You must know how to work with horses.
ni
Po
M b
ac ra
m no
ill p
an r
ze
Ed z
uc uż
at yt
io ko
n w
3.4
ka
Ro
m
I’m looking for a student to share
a waitressing job with me in a family-run
restaurant – contact me on my mobile if
you can work weekends.
1.5 Why is being a vet a difficult job?
A You might have to work during your holidays.
B You work at night.
C You are not well-paid.
1.6 The girl is talking about:
A outdoor work.
B her dream job.
C working long hours.
6
EXAM TASK
19
ni
ka
1.3 What is Dr Murray’s opinion about using new
technologies at work?
A They will make people’s work easier.
B They will have a negative influence on work.
C They will change the way people work.
14
7
3.1
Ro
m
an
a
P
1.2 Dr Murray believes that:
A easier access to the Internet will replace teachers.
B teachers should know the answers to all their
students’ questions.
C the teacher’s job will have to change.
P
3
19
Tekst 1
Usłyszysz wywiad z naukowcem.
ta
1
14
7
R
2 Dla każdej z opisanych sytuacji (2.1–2.3) wybierz
właściwą reakcję. Zakreśl literę A, B albo C.
2.1 Zaproponuj koledze wspólny wyjazd na wakacje.
A Why don’t we go on holiday together?
B Where are we going to go for holidays?
C What are we going to do on holidays?
We are moving!
Our office will have a new address as of March 1.
Please check our website for the new address.
A You may see this text inside a factory.
B This text informs the clients of the company about
an important change.
C This text gives some information about a job.
D You may see this text inside a clothes shop.
E This text invites people to apply for more information
about a job.
3.1
3.2
3.3
3.4
4
2.2 Chcesz dowiedzieć się o cenę telefonu. Jak zapytasz
o nią sprzedawcę?
A Could you tell me where I can buy such a mobile
phone?
B Could you tell me why this phone is so expensive?
C Could you tell me how much this phone costs?
P poziom podstawowy
R poziom rozszerzony
G gramatyka
© Macmillan Polska 2015
PHOTOCOPIABLE
TEST UNIT 4
4 Uzupełnij zdania wyrazami utworzonymi od wyrazów
EXAM TASK
w nawiasach.
P
7 Przeczytaj tekst. Wybierz poprawne uzupełnienie luk
(7.1–7.3). Zakreśl literę A, B albo C.
14
7
1 If you want to become a , you not
only need talent, but also passion and determination.
(MUSIC)
2 Who has the more
job: a surgeon
or a pilot? (STRESS)
3 A firefighter has a really
job as they
may easily get hurt in their work. (DANGER)
4 My aunt is a flight
and she
sometimes has to deal with impatient or impolite
passengers. (ATTEND)
5 My favourite
is Alexander Graham
Bell – after all, he invented the telephone! (INVENT)
19
G 6 Przetłumacz fragmenty zdań w języku polskim na język
B serve
C are serving
7.3A am going to see
B see
C will see
ta
D
at
3
a
EXAM TASK
R
8 Uzupełnij zdania (8.1–8.5), wykorzystując podane
w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie. Nie
należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba
natomiast – jeżeli jest to konieczne – dodać inne wyrazy,
tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne
zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna
wpisywanych fragmentów. Uwaga! W każdą lukę
możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając
w to wyrazy już podane.
Po
M b
ac ra
m no
ill p
an r
ze
Ed z
uc uż
at yt
io ko
n w
ni
ka
angielski.
1 I (zamierzam studiować)
engineering.
2 I hope my mother (nie będzie)
angry with me.
3 We (będziemy pisać)
test next Monday.
4 I think I (pójdę)
tonight.
5 What (zamierzasz robić)
weekend?
7.2A will be serving an
4
B meeting C interview
m
M
Po ac
br m
an illa
o n
pr Ed
ze u
z ca
uż ti
yt on
ko
w
ni
ka
1 Who is your employer? I work as / for Microsoft.
2 I’m not paid very well, but I am doing this job to find / gain experience.
3 If you want to lead / run your own business, you need
a clever idea and a good business plan.
4 If you are a surgeon, you often work / do under a lot of
pressure, for example, when you are operating to save
somebody’s life.
7.1A conversation
19
Ro
5 Zakreśl odpowiednie wyrazy.
14
7
D
at
ta
a
m
an
5
R
Hi Alice,
They phoned from the coffee shop where you had
had a job 7.1
. They say you’ve got the job
as a waitress – congratulations! You 7.2
customers in the garden. I’m going to a party
with friends from university, so I 7.3
you
tomorrow.
Bye,
Chris
Ro
P
A
a maths
for a walk
this
5
8.1 We’d better stay at home today. The sky is so dark – it
looks as if it is
(rain) soon.
8.2 My older brother has a test in English on Monday, so
(he/revise) some grammar
this weekend.
(get/high/
8.3 A surgeon usually
salary) because it is a very stressful and difficult job.
8.4 What are
Sue’s wedding reception?
(you/wear) for
8.5 We’re going to the mountains during the winter
(weather/be)
break. I hope
sunny.
5
RAZEM:
P poziom podstawowy
R poziom rozszerzony
G gramatyka
© Macmillan Polska 2015
35
PHOTOCOPIABLE

Podobne dokumenty