Laborant Miejsce pracy: Środowiskowe Laboratorium Fizyki

Transkrypt

Laborant Miejsce pracy: Środowiskowe Laboratorium Fizyki
INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ogłasza nabór na stanowisko:
Laborant
Miejsce pracy: Środowiskowe Laboratorium Fizyki i Wzrostu Kryształów
Niskowymiarowych, Instytut Fizyki PAN, Al. Lotników 32/46,
02-668 Warszawa
Zakres pracy: osadzanie cienkich warstw półprzewodnikowych metodą epitaksji z wiązek
molekularnych, pomiary własności optycznych i magnetooptycznych, mikroskopia
elektronowa.
Wymagania:
- wykształcenie wyŜsze magisterskie, kierunek fizyka lub inŜynieria materiałowa lub
elektronika lub mechatronika
- znajomość języka angielskiego,
- zaangaŜowanie w pracę, odpowiedzialność i rzetelność,
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
- umiejętności eksperymentalne i umiejętność interpretowania wyników eksperymentów,
- poŜądana umiejętność programowania
Oferta:
- umowa o pracę na pełny etat,
- praca w przyjaznym zespole naukowym,
- uczestniczenie w projektach badawczych,
- moŜliwość zdobywania wyŜszych stopni naukowych
Pytania:
Prof. dr hab. Jacek Kossut, tel. 22-8436601 w. 3525.
Informujemy, Ŝe skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, którzy spełniają
powyŜsze wymagania.
Osoby zainteresowane złoŜeniem aplikacji prosimy o przesłanie do 16.05.2014 r. na adres:
[email protected] listu motywacyjnego oraz CV, uzupełnionego klauzulą: ,,WyraŜam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U. Nr 133, poz. 883)”

Podobne dokumenty