uchwa³a_zmiana nazwy

Transkrypt

uchwa³a_zmiana nazwy
Uchwała Nr XXXI/349/09
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 26 maja 2009r.
w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r.
Nr 52, poz. 420) uchwala się, co następuje:
§ l. UpowaŜnia się Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński do rozpoczęcia prac
zmierzających do zmiany nazwy miasta Stargard Szczeciński na Stargard.
§ 2. Procedura zmierzająca do zmiany nazwy miasta przeprowadzona zostanie do
31 marca 2010 roku.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Z propozycją zmiany nazwy miasta Stargard Szczeciński na Stargard wystąpiło Towarzystwo
Przyjaciół Stargardu. W uzasadnieniu wniosku wnioskodawcy podkreślają iŜ wszelkie
argumenty historyczne, językowe, społeczne, demograficzne, zwyczajowe, a takŜe
promocyjne przemawiają jednoznacznie za skróceniem nazwy miasta. Podkreślają
jednocześnie, iŜ zmiana absolutnie nie jest wymierzona przeciwko komukolwiek, ale jest
przede wszystkim prostargardzka.
Stargard jest największym miastem w Polsce, które ma w swojej nazwie „dookreślenie”
pochodzące od innego miasta. Nigdy wcześniej takiego przymiotnika nie posiadał. NaleŜy do
najstarszych miast na Pomorzu Zachodnim. Nazwa historyczna wywodzi się z dialektu
pomorskiego (słowiańskiego), jest zabytkiem językowym i w niezmienionej formie
przetrwała do dzisiaj. Przymiotnik „szczeciński” nadany został Zarządzeniem Ministra
Administracji Publicznej z dnia 6 lutego 1950 r. (MP z 1950 r. Nr 16, poz. 164). Było to
wówczas o tyle uzasadnione, Ŝe toŜsamość historyczna i więź z tymi ziemiami była niewielka,
dominowało powszechne poczucie tymczasowości. Obecnie, gdy kolejne pokolenia
stargardzian zrosły się na stałe z miastem i w pełni się z nim utoŜsamiają przywrócenie
historycznej nazwy miasta mogłoby jedynie wzmocnić poczucie identyfikacji i toŜsamości
mieszkańców ze swoim miastem.
Tryb postępowania w sprawie zmiany nazwy miejscowości stanowiącej jednocześnie siedzibę
jednostki samorządu terytorialnego określają odpowiednio ustawa o urzędowych nazwach
miejscowości i obiektach fizjograficznych oraz ustawa o samorządzie gminnym. W obu
przypadkach ustawodawca przewiduje konieczność przeprowadzenia określonej procedury
zakończonej złoŜeniem odpowiednich wniosków. Przyjęcie uchwały w sprawie upowaŜnienia
Prezydenta Miasta umoŜliwi podjęcie działań mających na celu wszczęcie określonego przez
ustawodawcę trybu postępowania.
Biorąc powyŜsze pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały uwaŜa się za zasadne.

Podobne dokumenty