Przewodowe i bezprzewodowe sieci LAN

Transkrypt

Przewodowe i bezprzewodowe sieci LAN
recenzje
Krzysztof NOWICKI, Józef WOŹNIAK: „Przewodowe i bezprzewodowe sieci LAN”, 596 str.,
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003
Z prawdziwą radością i uznaniem dla Autorów należy powitać
ukazanie się nowej książki pracowników naukowych Politechniki
Gdańskiej – Krzysztofa Nowickiego i Józefa Woźniaka pt.: Przewodowe i bezprzewodowe sieci LAN. Stanowi ona wyczerpujące
kompendium wiedzy technicznej na temat sieci lokalnych, obejmujące nie tylko wyjaśnienie zasad działania i prezentację architektury, ale również problematykę projektowania, wdrażania
i eksploatacji, z uwzględnieniem współpracy sieci różnych typów
oraz oprogramowania sieciowych systemów operacyjnych.
Książka ma charakter monografii, która w całościowy sposób
omawia zagadnienia sieci lokalnych przewodowych i bezprzewodowych. Położono na wyjaśnienie zasad działania najważniejszych typów sieci stosowanych w praktyce. Uwzględniono
także najnowsze rozwiązania odzwierciedlające drogi ewolucji
sieci lokalnych, takie jak np. superszybkie sieci 10 Gigabit
Ethernet i sieci bezprzewodowe.
W książce szczegółowo przedstawiono protokoły i mechanizmy komunikacji stosowane w najważniejszych, z praktycznego
punktu widzenia, typach przewodowych i bezprzewodowych
sieci LAN. W celu zachowania spójności prezentacji materiału
w pierwszej części książki w zwięzły sposób wprowadzono czytelnika w problematykę sieci i scharakteryzowano zadania
warstwy fizycznej, dostępu do medium i łącza danych, odwołując się do klasycznego modelu warstwowego OSI oraz zaprezentowano klasyczne rozwiązania sieci LAN. Druga część książki jest poświęcona szybkim sieciom danych, specjalnym rozwiązaniom sieciowym dla komputerów i urządzeń peryferyjnych
i sieciom bezprzewodowym. W rozdziale poświęconym szybkim
sieciom LAN omówiono techniki Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
i 10Gigabit Ethernet, HSTR, pętlę CSMA/RN i sieci dwupętlowe.
Oddzielny rozdział poświęcono rozwiązaniom HIPPI, Fibre
108
Channel, USB i FireWire. Uwzględniono w nim także wykorzystanie techniki Ethernet w abonenckich sieciach dostępowych. Wyczerpująco omówiono, zyskujące coraz bardziej na znaczeniu,
standardy bezprzewodowych sieci LAN – WLAN (Wireless LAN).
Mimo że na rynku księgarskim jest dostępnych wiele pozycji
dotyczących sieci lokalnych, to omawiana książka zasługuje na
szczególną uwagę, ponieważ – jako pierwsza – w tak obszerny
i szczegółowy sposób porusza tematykę bezprzewodowych
sieci lokalnych. Opisano wszystkie najważniejsze rodzaje i standardy sieci WLAN, w tym IEEE 802.11 (Wi-Fi), HIPERLAN,
Bluetooth i IrDA. W związku z rozwojem sieci mobilnych i potrzebą dostępu bezprzewodowego ad hoc, a także ze względu
na elastyczność, szybkość i prostotę konstrukcji sieci, wspomniane techniki bardzo zyskały na znaczeniu i są jedną z „gorących” dziedzin współczesnej teleinformatyki. Rozwiązania
WLAN mają bardzo duże znaczenie praktyczne, ponieważ
spektrum ich zastosowań obejmuje obszar od sieci publicznych, w których stanowią bardzo dobre uzupełnienie dla dostępu radiowego w sieciach mobilnych trzeciej generacji (3G), po
sieci wydzielone różnej skali wielkości (sieci firmowe, sieci domowe, sieci personalne). Techniki WLAN są bardzo atrakcyjne
dla użytkowników mobilnych korzystających z komputerów
przenośnych i podręcznych, wyposażonych w wielosystemowe
adaptery sieciowe zapewniają, im bowiem swobodę dostępu
do sieci w biurze, domu, hotelu i w podróży.
Kolejna część książki została poświęcona praktycznym
aspektom wykorzystywania sieci lokalnych. Stanowi ona znakomite dopełnienie wcześniej przedstawionego opisu konkretnych
rozwiązań technicznych. Przedstawiono w niej zagadnienia:
M sposobów łączenia sieci,
M sieciowych systemów operacyjnych,
M kart sieciowych i ich sterowników.
Książkę zamyka rozdział dotyczący problemów projektowania,
wdrażania i eksploatacji sieci LAN, który podsumowuje praktyczne doświadczenia autorów w tym zakresie. Jest on bardzo przydatny dla wszystkich osób podejmujących decyzje dotyczące
tworzenia i modernizacji sieci. Należy także docenić podjęty
przez Autorów trud uporządkowania terminologii sieciowej.
Pożytecznym uzupełnieniem omawianej pozycji są dodatki.
Zawarto w nich omówienie wybranych norm. W oddzielnym dodatku scharakteryzowano standardy dotyczące usług multimedialnych i techniki VoIP.
W lekturze pomaga zamieszczony we wstępie diagram, ilustrujący układ książki i wzajemne powiązanie materiału prezentowanego w poszczególnych rozdziałach.
Na ostateczny kształt książki wpłynęly doświadczenia Autorów z pracy dydaktycznej na uczelni, uczestnictwa w projektach
międzynarodowych i krajowych, doradztwa przy projektowaniu
i wdrażaniu sieci lokalnych, a także z cieszących się dużym powodzeniem kursów prowadzonych w ramach Studium Podyplomowego CITCOM-PW.
Książka ma charakter podręcznika i poradnika przeznaczonego dla szerokiego kręgu odbiorców. Można ją polecić zarówno
studentom, jak i pracownikom firm odpowiedzialnym za wybór
rozwiązań sieciowych, ich integrację i rozwój. Dzięki poświęceniu uwagi praktycznym aspektom stosowania sieci, wyczerpującemu przedstawieniu zagadnień technicznych, uwzględniających szybkie i bezprzewodowe sieci LAN, należy się spodziewać dużego zainteresowania omawianą książką.
Marek Średniawa
PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY
ROCZNIK LXXVI
nr 2--3/2003