Zakup centrum tokarskiego sterowanego

Transkrypt

Zakup centrum tokarskiego sterowanego
ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 25 listopada 2015
1. Dane zamawiającego :
Zakład Usługowo-Wytwórczy Czesław Nieciąg
ul. Parkowa 5, 58-140 Jaworzyna Śląska
Tel./Fax 74 858 84 95
e-mail: [email protected]
2. Przedmiot zapytania:
Zakup centrum tokarskiego sterowanego numerycznie
3. Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Średnica toczenia nie mniejsza niż Ø350 mm
Długość toczenia nie mniejsza niż 500 mm
Masa detalu mocowanego w uchwycie bez podparcia nie mniejsza niż 100kg
Masa detalu mocowanego w uchwycie z podparciem konika nie mniejsza niż 300kg
Przelotowy mechanizm zacisku z możliwością toczenia pręta nie mniej niż Ø75
Programowalna oś C
Obrabiarka wyposażona we wrzeciono:
 o mocy nie mniejszej niż 15kW
 maksymalnym momencie obrotowym nie mniejszym niż 350 Nm
 maksymalne obroty nie mniej niż 3500 obr/min
Głowica narzędziowa mogąca pomieścić co najmniej 12 narzędzi napędzanych oraz co najmniej
6 oprawek typu BT
Możliwość napędu narzędzi z głowicy rewolwerowej o parametrach:
 moc napędu nie mniej niż 6,5 kW
 maksymalny moment obrotowy nie mniej niż 15 Nm
 prędkość obrotowa nie mniej niż 4000 obr/min
 możliwość wykonania otworów o średnicy do Ø16mm włącznie
 możliwość gwintowania do M14 włącznie
Obrabiarka wyposażona w sterowanie numeryczne klasy FANUC , SINUMERIK lub HAIDENHAIN
pozwalające na:
 graficzne wsparcie na każdym etapie sterowania
 programowanie zgodnie ze standardem ISO lub w języku dialogowym
 transfer danych przez złącze USB lub Ethernet oraz pełne przesyłanie danych z
komputera PC do maszyny za pomocą karty PCMCIA
 możliwość wykonania symulacji 3D, umożliwiającą szybką kontrolę programów
 pełen pogląd funkcji sterowania maszyną za pomocą dużego, kolorowego wyświetlacza z
menu w języku polskim
Hydraulicznie przesuwany konik z możliwością programowania dwóch prędkości przesuwu
12. Wyposażenie dodatkowe:
 śrubowy system odprowadzania wiórów
 DTR, instrukcja obsługi w j. polskim
 certyfikat CE
 gwarancja nie krótsza niż 12 miesiące
 szkolenie u klienta bez limitu operatorów
13. Warunki transportu, uruchomienia i serwisu:
 Transport, pakowanie/rozpakowywanie - wliczone w cenę
 Instalacja/rozruch - wliczone w cenę
 Ubezpieczenie w transporcie wliczone w cenę
 Serwis realizowany na terenie Polski
4. Miejsce i termin składania ofert
Termin składania ofert:
do 30 listopada 2015, do godziny 15:00
Miejsce składania ofert:
Zakład Usługowo-Wytwórczy Czesław Nieciąg
Oferta powinna być złożona w formie pisemnej i przesłana pocztą tradycyjną, bądź osobiście
na adres podany w punkcie 1, z dopiskiem:
"Zakup centrum tokarskiego sterowanego numerycznie "
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert, nie będą uwzględnione.
5. Kryteria wyboru oferty
Pod uwagę będą brane tylko i wyłącznie te maszyny, które spełnią szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia wymieniony w punkcie 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która
uzyska największą ilość punktów. Ocena ofert dokonana zostanie na podstawie poniższych kryteriów:
a) cena - 50%
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cena oferty najtańszej
----------------------------- x 50 = liczba punktów
Cena oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
b) termin realizacji zamówienia - 30%
Punkty za kryterium „termin realizacji zamówień” zostaną obliczone według wzoru:
Czas oferty najkrótszej
----------------------------- x 30 = liczba punktów
Czas oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, gdzie
czas będzie wyrażony w tygodniach.
c) długość gwarancji - 20%
Punkty za kryterium „długość gwarancji” zostaną obliczone według wzoru:
Czas oferty najdłuższej
----------------------------- x 20 = liczba punktów
Czas oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, gdzie
czas będzie wyrażony w tygodniach.
6. Sposób przygotowania oferty i jej ocena
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze. Wszystkie
koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi oferent i nie może żądać ich zwrotu ani wysuwać
roszczeń odszkodowawczych w razie, gdy jego oferta nie zostanie wybrana. Wybór najkorzystniejszej
oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej Ofertodawcy (www.milikowice.com.pl). Ocena
ofert i wybór Oferenta nastąpi w terminie do 4 grudnia 2015, z poniższymi zastrzeżeniami. Treść
ogłoszenia zostanie ustalona po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający ma prawo zakończyć
postępowanie bez wyboru oferenta, nie przewiduje się postępowania odwoławczego w sprawie
decyzji o wyborze oferenta, odrzucenia oferty lub zakończenia postępowania bez jego wyboru.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Zamówienie zostanie przesłane do oferenta w terminie do 10 dni od dnia wyboru oferenta. W
przypadku gdy Oferent będzie się uchylał od wykonania zamówienia, może ono zostać anulowane i
nowe zamówienie będzie wysłane do następnego pod względem uzyskanej punktacji Oferenta. O
wyborze oferty, zakończeniu postępowania bez wyboru oferty, unieważnieniu postępowania
Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej www.milikowice.com.pl w terminie do 11
grudnia 2015. Złożenie Oferty w oparciu o przedmiotowe Zapytanie Ofertowe oznacza pełną i
bezwarunkową akceptację przez Oferenta wszystkich postanowień zawartych w nin. Zapytaniu.

Podobne dokumenty