Logopedia : SPRAWDŹ JAK MÓWIĘ - Karta

Transkrypt

Logopedia : SPRAWDŹ JAK MÓWIĘ - Karta
Logopedia : SPRAWD? JAK MÓWI? - Karta badania logopedycznego z materia?ami pomocnicz
Nie ma jeszcze oceny
Cena sprzeda?y 97,00 z?
Cena sprzeda?y z rabatem
Proponowana karta autorstwa dr El?biety Stecko jest wynikiem
wieloletniej pracy z dzie?mi, pocz?wszy od noworodków po starszy
wiek szkolny, o ró?nym poziomie rozwoju psychoruchowego i
umys?owego. Do?wiadczenia autorki zadecydowa?y o wyborze
funkcji oraz szczegó?owej ocenie zgodnie z poziomem trudno?ci
ich realizacji.
Opis
SPRAWD? JAK MÓWI? - KARTA BADANIA LOGOPEDYCZNEGO Z MATERIA?AMI POMOCNICZYMI
dr El?biety Stecko
Proponowana karta autorstwa dr El?biety Stecko jest wynikiem wieloletniej pracy z dzie?mi, pocz?wszy od noworodków po starszy wiek
szkolny, o ró?nym poziomie rozwoju psychoruchowego i umys?owego. Do?wiadczenia autorki zadecydowa?y o wyborze funkcji oraz
szczegó?owej ocenie zgodnie z poziomem trudno?ci ich realizacji.
Precyzyjna skala oceny ma szczególne znaczenie w przypadku dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, w obrazie klinicznym których s? zaburzenia
i opó?niony rozwój mowy oraz czynno?ci j? determinuj?cych. Po przebadaniu statystycznie istotnej grupy dzieci w wieku 3-7 lat ustalono normy
poziomu sprawno?ci artykulatorów, które mog? s?u?y? jako punkt odniesienia dla uzyskanych ocen u dzieci z deficytami.
Karta sk?ada si? z wywiadu i trzech cz??ci, których zebrane wyniki ??cznie daj? obraz mo?liwo?ci i rozwoju dziecka od urodzenia do
zako?czenia ?wicze? logopedycznych lub chwili obecnej.
Ca?o?? obrazu rozwoju mowy dziecka tworz? wyniki wszystkich cz??ci, jednak?e mo?na korzysta? z ka?dej z nich niezale?nie od pozosta?ych.
Stosowanie ca?o?ci ma szczególne znaczenie w przypadku dzieci z zaburzeniami i opó?nionym rozwojem mowy, deficytami rozwojowymi,
obci??onym okresem ci??owo-oko?oporodowym, albowiem umo?liwia rejestracj? stanu dziecka, wyznacza plan usprawniania oraz pozwala na
?ledzenie uzyskiwanych efektów.
Autor: El?bieta Stecko
ISBN: 978-83-930483-3-5
Rok wydania: 2014, wydanie III poprawione
Oprawa twarda (teczka)
Format: A4
1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)