Regulamin - Miejski Dom Kultury w Blachowni

Transkrypt

Regulamin - Miejski Dom Kultury w Blachowni
Kryteria oceny
Jury oceniać będzie prezentacje
w skali od 1-10 biorąc pod
uwagę:
- dobór repertuaru,
- intonację,
- ogólny wyraz artystyczny.
Organizator
zapewnia
nagłośnienie
oraz
obsługę
techniczną (mikrofon oraz linie
di-box). Ponadto na scenie
dostępny
będzie
również
keyboard.
MIEJSKI DOM KULTURY
UL. Częstochowska 19
42-290 Blachownia
Telefon: (34) 327 03 35
e-mail: [email protected]
www.mdkblachownia.pl
Serdecznie zapraszamy
i życzymy dobrej zabawy!
Organizator: Miejski Dom
Kultury w Blachowni
Termin i miejsce festiwalu
6 maja (piątek)
 Przedszkola – godzina 9.30
 Szkoły Podstawowe
i Gimnazjum – godzina 11.00
Miejsce: sala widowiskowa MDK.
Cele Gminnego Festiwalu
Piosenki
- prezentacja i konfrontacja
umiejętności wokalnych,
propagowanie
kultury
muzycznej
wśród
dzieci
i młodzieży,
- kształtowanie umiejętności
współzawodnictwa.
Uczestnicy konkursu
Festiwal
skierowany
jest
do uczniów
uczęszczających
do szkół na terenie
Gminy
Blachownia i obejmuje następujące
kategorie wiekowe:

Przedszkola

Klasy I-III

Klasy IV-VI

Gimnazjum
Festiwal przeznaczony jest głównie
dla solistów, jednak organizator
dopuszcza wykonania w duecie.
Warunki uczestnictwa
Warunkiem udziału w Gminnym
Festiwalu Piosenki jest poprawne
wypełnienie
karty
zgłoszenia
i dostarczenie jej do Miejskiego
Domu Kultury do 2 maja 2016r.
lub
przesłanie
na
e-mail:
[email protected]
Podkłady
muzyczne
należy
dostarczyć na płycie CD lub
nośniku
danych
(zalecany
pendrive).
Dopuszcza
się
akompaniament
w
postaci
jednego instrumentu (np. gitara,
keyboard
itp.).
Uczestnicy
Festiwalu
zobowiązani
są do przygotowania jednej
piosenki o tematyce dowolnej.
Czas prezentacji nie może
przekroczyć 4 minut. Podpisując
kartę zgłoszenia uczestnik wyraża
zgodę na przetwarzanie danych
osobowych oraz upublicznienie
wizerunku w mediach do celów
promocyjnych
Gminnego
Festiwalu Piosenki.

Podobne dokumenty