Odby³ się koncert piosenki francuskiej w re¿yserii Krystyny

Transkrypt

Odby³ się koncert piosenki francuskiej w re¿yserii Krystyny
Odby³ siê koncert piosenki francuskiej w re¿yserii Krystyny Jandy
Na jesienne szarugi najlepsza jest dobra muzyka, o czym ju¿ nie raz zd±¿yli¶my siê przekonaæ. W tym roku chc±c wyj¶æ
naprzeciw Pañstwa oczekiwaniom zaproponowali¶my nieco inny repertuar koncert piosenki francuskiej. Barbara - Brel
w re¿yserii Krystyny Jandy zosta³ przygotowany przez Teatr Francuski w Krakowie.
To niezwykle klimatyczny i poruszaj±cy wystêp przybli¿y³ sylwetki dwojga interesuj±cych artystów Jacques Brela, tej roli
Janusz Zbiegie³ i Barbary, w wykonaniu Jadwigi Kowalik. Jacques Brel by³ czêsto uznawany w krajach
francuskojêzycznych za jednego z najlepszych piosenkarzy z krêgu kultury francuskiej. S³awê zyska³ jako bard,
kompozytor i aktor. Pi±tkowy koncert by³ swoistym dialogiem pomiêdzy dwojgiem artystów, na którym nie zabrak³o jednej
z najpiêkniejszych piosenek Barbary pt. Laigle noir.
Mamy nadziejê, ¿e piosenka francuska choæ trochê poprawi³a Pañstwu humor i sk³oni³a do bli¿szego poznania
twórczo¶ci J. Brela.
http://www.malbork.pl/um/ - Malbork, Urz±d Miasta
Page created by www.kraszewski.pl
Generated: 3 March, 2017, 14:41