Nabycie nieruchomości w drodze przetargu

Transkrypt

Nabycie nieruchomości w drodze przetargu
Serock, dn.........................
........................................................
.......................................................
........................................................
( imię, nazwisko i adres osoby składającej wniosek )
Urząd Miasta i Gminy
w Serocku
WNIOSEK
o nabycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu
Zwracam się o przygotowanie do nabycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej
położonej w ......................................................................................................................................,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr (lub część działki) ..........................................
Opis proponowanej działalności:
......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
W przypadku przygotowania nieruchomości do nabycia, proszę o powiadomienie mnie o terminie
i warunkach przetargu.
Przedkładam następujące załączniki:
1. mapę z naniesioną lokalizacją gruntu
…………………………………………..
podpis

Podobne dokumenty