Pobierz - ppp

Transkrypt

Pobierz - ppp
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Chojnicach
ul. Marsz.J.Pi sudskiego 30, 89-620 Chojnice
tel/fax 0-52 33 44 460 e-mail: [email protected]
www.ppp-chojnice.pl
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Chojnice 14.01 .2013
Dyrektor
przedszkola /szko y podstawowej
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnicach
w dniu 30 stycznia 2013 w godz. 14.00-16.00 zaprasza na spotkanie
nauczyciela / pedagoga / psychologa szkolnego
Temat spotkania:
Spotkanie warsztatowe maj ce na celu nauk dokonania oceny i opracowania
wyników kwestionariusza SRD - 6
Skala Ryzyka Dysleksji dla dzieci wst puj cych do szko y
- jest metod umo liwiaj
dokonanie wst pnej oceny ewentualnego zagro enia
wyst pieniem specyficznych trudno ci w czytaniu i pisaniu na progu szko y. Za pomoc
narz dzia oceniane s funkcje: motoryka du a, motoryka ma a, funkcje wzrokowe, funkcje
zykowe – percepcja, funkcje j zykowe- ekspresja , uwaga
Prosimy o potwierdzenie udzia u do dnia 29.01.2013
Miejsce spotkania: PPP Chojnice, ul. Pi sudskiego 30 salka 033, parter
Osoby prowadz ce:
psycholog Dorota Zinkiewicz
Pedagog Gra yna Piechowska
Orientacyjny czas spotkania : ok. 2 godziny
Kontakt 052 334446
Zapraszam do udzia u
Bogna Klunder – dyr. PPP Chojnice

Podobne dokumenty