Wtorek-O pomnozenie wiary mlodziezy-adoracja

Transkrypt

Wtorek-O pomnozenie wiary mlodziezy-adoracja
WTOREK – O POMNOśENIE WIARY MŁODZIEśY
Adoracja po Mszy Świętej
Śpiew na wystawienie Najświętszego Sakramentu.
P: Zabrałeś nas, Panie Jezu, na szczyt Ŝycia chrześcijańskiego i poprowadziłeś nas do
źródeł łaski. Wierzymy, Ŝe takim szczytem jest Eucharystia, w której uczestniczyliśmy.
Dziękujemy Ci za ten niezwykły dar i za hojność łask, jakimi nas obdarowałeś. Nie pozwól,
abyśmy te skarby zmarnowali. Dałeś nam je, aby nasze Ŝycie było piękniejsze i bardziej
szczęśliwe. Przyjmij, dobry Jezu, naszą modlitwę, którą dziś zanosimy do Ciebie wraz z
młodzieŜą naszej wspólnoty. Z nimi chcemy Cię wielbić i dla nich wypraszać Twoje
błogosławieństwo.
Śpiew: Będę śpiewał Tobie, mocy moja lub Zostań tu i ze mną się módl albo inny śpiew.
L1 (przedstawiciel młodzieŜy): Klęcząc przed Tobą, Panie, wspominamy Twoją rozmowę
z młodym człowiekiem, który pytał Cię o drogę Ŝycia. Wyraziłeś radość, Ŝe zachowuje
przykazania i zaproponowałeś mu doskonalsze naśladowanie Ciebie. Jednak on nie potrafił
przyjąć tej propozycji. Dziś wielu z nas, młodych, przeŜywa podobne trudności. Przyjmujemy
Ewangelię wybiórczo. Tylko niektórych stać na radykalizm. Jednak wszyscy pragniemy
czegoś więcej niŜ przeciętności. Dlatego dziękujemy Ci, Ŝe powołujesz nas do świętości i
codziennie nam pomagasz, abyśmy szli w tym kierunku.
Śpiew: Chwalę Ciebie, Panie lub Twoja cześć chwała albo inny śpiew.
L2 (przedstawiciel młodzieŜy): Wierzymy Panie, Ŝe jesteś tu obecny w znaku chleba, ale ta
wiara jest często zbyt słaba, aby wzbudzić w nas pragnienie przychodzenia do Ciebie na
adorację. Dlatego powtarzamy słowa człowieka, który dostrzegał słabość swojej wiary i wołał
do Ciebie: „Wierzę, Panie, ale zaradź memu niedowiarstwu”. Prosimy Cię o ten dar dla nas
samych i dla całej młodzieŜy. Zaradź, o Jezu, naszemu niedowierzaniu, zaradź brakom w
modlitwie i niechęci do udziału we Mszy Świętej, zaradź wszystkim naszym potrzebom.
Prosimy Cię o to, Panie.
Śpiew: Niech nas ogarnie łaska, Panie, Twa albo Jezu, ufam Tobie, Jezu, kocham Ciebie
albo Kochajmy Pana lub inny śpiew.
P: Wpatrując się w święte oblicze naszego Zbawiciela, ukryte pod osłoną chleba,
pozostańmy w cichej modlitwie. Zawierzajmy Mu ludzi młodych, a szczególnie tych, którzy
przeŜywają trudności w wierze i w całym Ŝyciu.
Chwila ciszy.
Śpiew do Najświętszego Serca Jezusa.
Śpiew na błogosławieństwo.
DłuŜsza adoracja młodzieŜy
Po odśpiewaniu litanii loretańskiej moŜna zaproponować, aby młodzieŜ i wszyscy chętni
pozostali dłuŜej na adoracji Najświętszego Sakramentu. Kapłan z posługującymi odchodzi do
zakrystii, a kto chce pozostaje na adoracji w ciszy. Po upływie określonego czasu kapłan
wychodzi, udziela błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem i kończy adorację.

Podobne dokumenty