Oferta dr Iwony Escher, Katedra Marketingu i Handlu

Transkrypt

Oferta dr Iwony Escher, Katedra Marketingu i Handlu
Oferta dr Iwony Escher, Katedra Marketingu i Handlu, Wydział Nauk Ekonomicznych i
Zarządzania
Prezentacja pracownika:
Adiunkt w Katedrze Marketingu i Handlu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik Katedry od listopada 1998 r. Dodatkowo, od
2001 r. Opiekun Naukowy działającego na WNEiZ Studenckiego Koła Marketingu. Autorka lub
współautorka kilkudziesięciu artykułów, referatów, opracowań wydanych w publikacjach zwartych
lub w specjalistycznych czasopismach, kilku rozdziałów w monografiach, a także licznych raportów
z badań realizowanych na zlecenie jednostek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu lub innych
organizacji niekomercyjnych i komercyjnych działających na terenie Polski.
Główny obszar doświadczeń:
- doświadczenie w zakresie planowania i realizacji badań (własnych, zespołowych) o charakterze
naukowym oraz komercyjnych badań marketingowych realizowanych na zlecenie różnorodnych
podmiotów gospodarczych lub instytucji,
- doświadczenia w zakresie realizacji działań szkoleniowych, usług doradczych i
konsultingowych o tematyce marketingowej,
- doświadczenie w zakresie udziału w projekcie wspierającym współpracę sfery nauki i biznesu
(sześciomiesięczny staż w firmie STRUGA S.A. w ramach projektu „Staż sukcesem naukowca”,
finansowanego ze środków UE w ramach EFS).
Proponowane obszary realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych
z przedstawicielami sfery biznesu
1) wsparcie przedsiębiorstw/instytucji w zakresie planowania i realizacji badań
marketingowych zakładających wykorzystanie metody ankiety lub wywiadu standaryzowanego
(w tym m.in.: określenie problemu badawczego i celów badania; opracowanie projektu doboru
jednostek do badania; zaprojektowanie instrumentu pomiarowego; testowanie instrumentu w
badaniu pilotażowym; opracowanie harmonogramu badania; przeprowadzenie szkolenia
ankieterów; dokonanie redukcji zebranych danych i podstawowej ich analizy przy zastosowaniu
programu IBM SPSS; przygotowanie raportu z badania);
2) wsparcie prowadzonych w przedsiębiorstwach/instytucjach procesów badawczych na etapie:
 pomiaru pierwotnego realizowanego w terenie (budowa sieci ankieterskiej złożonej ze
studentów WNEiZ lub członków Studenckiego Koła Marketingu, szkolenie ankieterów,
kontrola pracy ankieterów w terenie, rozliczenie pracy ankieterów),
 redukcji i analizy pozyskanych danych (wykorzystanie komponentu podstawowego programu
IBM SPSS, tj. definiowanie zmiennych i ich wartości, wprowadzanie danych do stworzonej
bazy, dokonanie podstawowych przekształceń zmiennych, przeprowadzanie podstawowej
analizy danych w obrębie statystyki opisowej, tworzenie tabel prostych, krzyżowych oraz
wykresów);
3) wsparcie przedsiębiorstw/instytucji
w zakresie planowania badań marketingowych
zakładających wykorzystanie metody wywiadu grupowego (w tym przede wszystkim w
obszarze: określenia celów badania; zaproponowania rodzaju wywiadu grupowego; ustalenia
zasad i kryteriów rekrutacji uczestników wywiadu; określenia harmonogramu badania; budowy
kwestionariusza rekrutacyjnego i scenariusza wywiadu grupowego);
4) wsparcie przedsiębiorstw/instytucji w zakresie wyszukiwania informacji
w dostępnych źródłach wtórnych (drukowanych oraz elektronicznych);
rynkowej
5) realizacja (na rzecz zainteresowanych przedsiębiorstw/instytucji) usług doradczych,
szkoleniowych bądź konsultacyjnych w wybranych obszarach marketingowej teorii lub
praktyki;
6) wsparcie przedsiębiorstw/instytucji w zakresie nawiązywania kontaktów oraz utrzymywania
współpracy z przedstawicielami przedsiębiorstw/instytucji funkcjonujących na rynku
hiszpańskim i/lub na innych rynkach hiszpańskojęzycznych, a także pomoc w zakresie
pozyskiwania informacji rynkowej dostępnej w hiszpańskojęzycznych źródłach (znajomość
języka hiszpańskiego w stopniu zaawansowanym potwierdzona uzyskaniem w 2010 r. Diploma
de Español como Lengua Extranjera NIVEL B2, DELE Intermedio).

Podobne dokumenty