Pobierz regulamin rekrutacji do gimnazjum sportowego

Transkrypt

Pobierz regulamin rekrutacji do gimnazjum sportowego
Gimnazjum Sportowe
Zespół Szkół Samorządowych w Ełku
19-300 Ełk , ul.Suwalska 15
tel. 87 732 63 70
Regulamin rekrutacji do Gimnazjum Sportowego
profilu: piłka nożna, piłka siatkowa dziewcząt, piłka siatkowa chłopców,
w Zespole Szkół Samorządowych w Ełku
na rok szkolny 2016/2017
I. Informacje ogólne.
1. Podstawy prawne.
Zasady przyjęć do gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 zostały przygotowane w oparciu o
zapisy:
•
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z
późn. zm.),
• ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35),
• rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie
sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych
w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji
rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942),
• zarządzenia Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych gimnazjów.
2. W Gimnazjum Sportowym w Ełku tworzy się oddziały z dyscyplinami sportowymi:
piłka nożna chłopców oraz piłka siatkowa dziewcząt i chłopców.
3. Określa się liczbę miejsc w poszczególnych specjalnościach:
• piłka siatkowa dziewcząt – 14,
• piłka siatkowa chłopców – 14,
• piłka nożna chłopców – 28.
II. Zasady przyjęć kandydatów do Gimnazjum Sportowego.
1. Gimnazjum Sportowe w Ełku jest szkołą publiczną, dla której nie ustalono obwodu.
2. Do Gimnazjum Sportowego w Ełku przyjmowani są kandydaci, którzy w pierwszym etapie
rekrutacji do klasy pierwszej muszą:
•
posiadać bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim
o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę
w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie
z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu
przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia;
Gimnazjum Sportowe
•
•
•
Zespół Szkół Samorządowych w Ełku
19-300 Ełk , ul.Suwalska 15
tel. 87 732 63 70
posiadać pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub
oddziału;
przystąpić do prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski
związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone
szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale;
mieć zachowanie co najmniej dobre.
3. Szczegółowy opis prób sprawności fizycznej stanowi załączniki do niniejszego regulaminu:
załącznik nr 1 – piłka siatkowa, załącznik nr 2 – piłka nożna. Opis prób sprawnościowych
opublikowany jest na stronie internetowej szkoły: www.zss.elk.pl.
4. W wyniku prób sprawnościowych kandydat może uzyskać maksymalnie 400 pkt.
5. W przypadku przeliczania na punkty wyników prób sprawnościowych, uzyskany przez
kandydata wynik mnoży się przez 0,2.
6. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki, niż liczba wolnych
miejsc, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę:
• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
• wyniki sprawdzianu w szóstej klasie.
7. Szczegółowy schemat przydziału punktów w postępowaniu rekrutacyjnym przedstawia
poniższa tabelka:
Kryteria świadectwo
Maksymalna ilość punktów
w postępowaniu rekrutacyjnym
2 pkt
5 pkt
Aktywność na rzecz innych ludzi
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
z wyróżnieniem
Szczególne osiągnięcia
13 pkt
Max
20 pkt
Kryteria Sprawdzian
Wyniki w %
Punkty
Wyniki sprawdzianu w cz. I
100%
x 0,2= 20 pkt
Wyniki sprawdzianu w cz. II
100%
x 0,2= 20 pkt
max
40 pkt
Razem
60 pkt
8. W przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników łącznie po
pierwszym i drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na kolejnym etapie
postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria szkolne:
a) ocena z zachowania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
wzorowa – 4 punktów
bardzo dobra – 3 punktów
dobra – 2 punktów,
b) kontynuacja nauki w gimnazjum w ramach zespołu szkół – 10 punktów,
c) uczęszczanie rodzeństwa do danej szkoły lub zespołu szkół – 3 punkty,
Gimnazjum Sportowe
Zespół Szkół Samorządowych w Ełku
19-300 Ełk , ul.Suwalska 15
tel. 87 732 63 70
d) wielodzietność rodziny kandydata – 3 punkty,
9. Rejestracja wniosków do Gimnazjum Sportowego odbywa się w sekretariacie szkoły
w terminie określonym w harmonogramie.
III. Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum Sportowego w Ełku.
1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego:
Lp.
Czynności
Termin w
Termin w
postępowaniu postępowaniu
rekrutacyjnym) uzupełniającym
Składanie wniosków o przyjęcie do gimnazjum wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez od 5 do 20
1.
kandydata warunków lub kryteriów branych pod
maja 2016
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
do 25 lipca 2016
do godz.15:00
2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.
25 maja 2016
do 28 lipca 2016
Podanie do publicznej wiadomości listy
3. kandydatów, którzy pozytywne wyniki prób
sprawności fizycznej.
15 czerwca
2016
do 29 lipca 2016
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o 24 -28 czerwca
4. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o 2016
do 30 lipca 2016
zaświadczenie o wynikach sprawdzianu.
do godz.15:00
Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do
gimnazjum sportowego i dokumentów
do 30 czerwca
5. potwierdzających spełnienie przez kandydata
2016
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
do 18 sierpnia
2016
Podanie do publicznej wiadomości listy
5. kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych.
18 sierpnia 2016
15 lipca 2016
Potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli
podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie
do 20 lipca
oryginałów świadectwa ukończenia szkoły
6.
2016 do godz.
podstawowej oraz oryginału zaświadczenia
15.00
o wynikach sprawdzianu, jeśli nie zostały złożone
wcześniej.
do 22 sierpnia
2016
Podanie do publicznej wiadomości listy
22 lipca 2016 r., do 31 sierpnia
7. kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
godz. 10.00
2016
lub informacji o liczbie wolnych miejsc.
Gimnazjum Sportowe
2.
Zespół Szkół Samorządowych w Ełku
19-300 Ełk , ul.Suwalska 15
tel. 87 732 63 70
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów - kandydaci do Gimnazjum Sportowego składają
następujące dokumenty:
• podanie o przyjęcie do szkoły,
• oświadczenie rodziców – zgoda na uczęszczanie do Gimnazjum Sportowego,
• zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza
specjalistę medycyny sportowej lub kserokopię aktualnej książeczki zdrowie
sportowca,
• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
• zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu z klasy szóstej,
• dwie fotografie (z imieniem i nazwiskiem na odwrocie).