OFERTA na sprzedaż drewna pozyskanego samo wyrobem loco

Komentarze

Transkrypt

OFERTA na sprzedaż drewna pozyskanego samo wyrobem loco
Załącznik Nr 1
do Ogłoszenia
o sprzedaży drewna opałowego, liściastego w trybie publicznego przetargu
wzór oferty
OFERTA
na sprzedaż drewna pozyskanego samo wyrobem loco działka 73/4
w miejscowości Czarne, gmina Wielgie.
Kupujący (Oferent):
nazwa, siedziba i adres lub imię, nazwisko i adres oferenta:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................
NIP ...............................................................................................................
Numer telefonu/faxu: .......................................................................................
Nr rachunku bankowego na który należy kierować zwrot wpłaconego
wadium....................................................................................................................
Nawiązując do ogłoszenia o sprzedaży drewna pozyskanego samo wyrobem loco działka
73/4 w miejscowości Czarne, gmina Wielgie w trybie publicznego przetargu oferujemy
zakup:
108,871 m3 za łączną cenę (brutto)...............................................................................zł.
Oferowana cena jest ceną podaną za 108,871 m3 drewna.
1. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z warunkami przetargu i przyjmujemy te warunki
bez zastrzeżeń oraz, że zapoznaliśmy się ze stanem przedmiotu przetargu / ponosimy
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.*
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia
otwarcia ofert.
3. Zobowiązujemy się do zapłaty ceny nabycia w ciągu 3 dni od dnia podpisania
umowy.
Załączniki do oferty:
1.
Kopia dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium
2.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Podpisano:
..............................................
(czytelny podpis oferenta lub
upełnomocniony przedstawiciel)
..........................dnia ...............2016 r.
(miejscowość)
*-właściwe podkreślić

Podobne dokumenty