ECHO MIECHOWA

Transkrypt

ECHO MIECHOWA
lipiec 2009r
Biuletyn społeczno- informacyjny.
Stowarzyszenia
im. Macieja Miechowity
ECHO
MIECHOWA
„ Zadaniem
inteligencji
jest opisywanie
i krytykowanie”
(Karl Mannheim)
CHLEBA NASZEGO POWSZEDNIEGO …
Szczęśliwcy zbierają kombajnami.
Powalone zboŜe trzeba kosić tradycyjnie – kosiarką.
Zaproszenie :
Zapraszamy do
współpracy wszystkich,
którzy mają ciekawe
informacje, zdjęcia lub
pomysł na artykuł
prasowy.
Zastrzegamy sobie prawo
dysponowania nadesłanymi
pocztą materiałami.
W
N
U
M
E
R
Z
E
ECHO
07/09
str.2
str.3
str.4
str.5
str.6
str.7
str.8
–
Echa z Powiatu
Echa z Gminy
Echa z Miasta
Prasa, Internet
Felieton
Sport
Świerszczyk miechowski
ECHA Z POWIATU.
POWIATU.
Dyrektor Małopolskiego Oddziału ARiMR w Miechowie.
Jestem w najbardziej rolniczym powiecie w Małopolsce, co potwierdza statystyka i
aktywność tutejszych rolników w ilości składanych wniosków i pozyskanych
środków. Tylko w pierwszej fazie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w latach 2004 -2006 na ziemię miechowską spłynęło 116,5 mln zł - powiedział
Włodzimierz
Okrajek,
dyrektor
Małopolskiego
Oddziału
Regionalnego
Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie w trakcie XXIII sesji Rady Powiatu,
poświęconej sytuacji na wsi i w rolnictwie w powiecie miechowskim. W ocenie dyrektora nie
gorzej dla miechowskich rolników zapowiada się druga odsłona PROW na lata 2007-13. Marian
Gamrat, kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Miechowie mówił o realizacji szkoleń dla
miejscowych rolników. Przedstawił takŜe działania Biura na rzecz powiatowej społeczności
rolniczej, wśród nich wypłaty dopłat bezpośrednich i rent strukturalnych. Pod tym względem
powiat miechowski zajmuję 3 miejsce w województwie. Kolejni goście i specjaliści w rolniczej
branŜy: Bogusław Wiśniewski, Paweł Augustyn i Stanisław Orlicki zaprezentowali uczestnikom sesji oferty swoich firm. W dalszej
części obrad radni podjęli 13 uchwał o róŜnorodnej tematyce (rolnictwo, modernizacja jednostek powiatowych, ochrona środowiska,
pomoc społeczna, oświata). Nie zabrakło tradycyjnych punktów obrad - interpelacji (dominowały sprawy drogowe), sprawozdania
starosty z realizacji uchwał rady i działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na złoŜone zapytania.
Sesja rolnicza była ostatnią przed okresem wakacyjnym.
Projekt „Aktywna edukacja”.
W miechowskim starostwie odbyła się konferencja kończąca realizację projektu
,,Aktywna Edukacja". Projekt został wykonany przez Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Kielcach w Niepublicznym Gimnazjum Ośrodka Kształcenia Zawodowego
w Miechowie przy współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. PowyŜsza
inicjatywa przeprowadzona w ramach jednego z poddziałań Programu Operacyjnego - Kapitał
Ludzki, została współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. W spotkaniu, obok nauczycieli i uczniów szkoły, udział wzięli przedstawiciele
samorządu powiatowego i miejskiego oraz miechowskiego PUP. Działanie to zaangaŜowało
wszystkich 43 uczniów NG w formie zajęć pozalekcyjnych, dając moŜliwość wyrównania szans
edukacyjnych. W ramach wspomnianego projektu przeprowadzono warsztaty matematyczno przyrodnicze, wzbogacone wycieczkami edukacyjnymi, lingwistyczne (j. niemiecki i angielski) i
informatyczne. Działało takŜe Gimnazjalne Biuro Karier. Edukacyjne działanie było
monitorowane przez rodziców (badanie stopnia zadowolenia uczniów i rodziców). W ocenie organizatorów projekt przyniósł wymierne
korzyści: zaktywizował wszystkich uczniów, promował szkołę, wpłyną na wzrost wyników w nauce. Miechowski projekt został
dofinansowany znaczną kwotą 348.000 zł (stawka na ucznia 9.000 zł). Uczniowie NG - uczestnicy projektu, otrzymali dyplomy
ukończenia 10 miesięcznych zajęć. WyróŜniono równieŜ koordynatorów poszczególnych warsztatów. Jak podkreśliła Ewa Kowalczyk Uchto, dyrektor NG OKZ w Miechowie ,,chcemy dać naszym uczniom moŜliwość nowoczesnej edukacji. Dzięki uczestnictwu w
siedmiomodułowych warsztatach informatycznych (obecne zakończyły się na 4 modułach) uczniowie będą mogli uzyskać certyfikat
informatyka honorowany we wszystkich krajach UE". Podsumowanie ,,Aktywnej Edukacji" zakończyły prezentacje przez uczniów i ich
opiekunów efektów poszczególnych warsztatów.
Wrze praca na drogach powiatowych !
Rok 2009 będzie rekordowy, jeśli chodzi o zakres przebudowy i modernizacji dróg
powiatu miechowskiego. Prace będą prowadzone na ok. 50 km dróg co stanowi ponad
11% wszystkich szlaków drogowych podległych Starostwu. Kwota na rozstrzygnięte
juŜ przetargi opiewa na 24 mln złotych. W związku z tymi zadaniami kolejne
posiedzenie Zarządu Powiatu odbyło się w terenie. Członkowie zarządu razem
z Jerzym Muszyńskim, dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie dokonali
objazdu czterech odcinków dróg powiatowych na których trwają zaplanowane na ten
rok prace modernizacyjne w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych i Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Przejazd rozpoczęto
od Gminy Słaboszów, w której na odcinku Janowice - Jazdowice przebudowywana jest droga na
dług. 8,593 km.Wartość inwestycji wynosi 2.305.944 zł. Udział finansowy: NPPDL - 974.000 zł,
powiat miechowski - 731.914 zł i gmina Słaboszów - 600.000 zł. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję oglądać budowę chodnika
w Słaboszowie. Przy okazji przejechano po odnawianym odcinku 1km na drodze PłuŜki-Słupów, która jest modernizowana dzięki
współpracy powiatu i gminy Słaboszów. Dalej uczestnicy ,,ruchomego zarządu" udali się do KsiąŜa Małego, by przez chwilę
asystować przy generalnej przebudowie centrum i jednocześnie skrzyŜowania w tej miejscowości. Te prace wchodzą w skład
całościowej inwestycji obejmującej modernizację ciągu komunikacyjnego na odcinku: KsiąŜ Wielki - KsiąŜ Mały - Zaryszyn - granica
powiatu. Roboty drogowe zostały podzielone na 2 odcinki: KsiąŜ Wielki - Zaryszyn - Nawarzyce o dług. 9,096 km i Zaryszyn Stępocice o dług. 1,460 km. Projekt współfinansowany jest ze środków UE w ramach MRPO. Koszt inwestycji wynosi 3.969.310 zł,
w tym: MRPO - 2.381.586 zł, powiat i Gmina KsiąŜ Wielki - po 793.862 zł. Następnym etapem wizji lokalnej był teren Gminy
Kozłów, która w ramach NPPDL współfinansuje przebudowę odcinka Kamionka - Chrapy kwotą 114.000 zł. Następnie grupa
przemieściła się po terenie Gminy Miechów trasą: Podleśna Wola - Pstroszyce I - Siedliska - ul. Partyzantów w Miechowie. Przed
zabytkowym kościołem pw. św. KrzyŜa w Siedliskach, gdzie powstanie zatoka postojowa i chodnik, radny Dariusz Marczewski
informował o zakresie prac na tzw. odcinku miechowskim: jest to jeden z głównych ciągów komunikacyjnych i niestety czekający
najdłuŜej na jakiekolwiek roboty remontowe. Inwestycja rozpocznie się od miechowskiego Rynku i "wejdzie" w ul. Partyzantów. Ulica
Partyzantów będzie poszerzona na pewnym odcinku. PołoŜony zostanie chodnik po drugiej stronie, aŜ do kościółka pw. PodwyŜszenia
KrzyŜa Świętego w Siedliskach. Obok świątyni powstanie równieŜ zatoczka przystankowa. Nieco dalej przy ul. Partyzantów oglądano
roboty przy budowie chodnika, od lat oczekiwanego przez mieszkańców. Zarówno prace na odcinku kozłowskim jak i miechowskim
wchodzą w zakres przebudowy ciągu komunikacyjnego: ul. Warszawska w Miechowie o dług 1 km i drogi Bryzdzyń - Tunel - Miechów
o dług. 6,720 km. To znaczne zadanie drogowe jest realizowane za kwotę 2.198.273 zł. Rozkład udziałów finansowych jest nast.:
NPPDL - 974.000 zł, powiat - 641.233 zł, Gmina Miechów - 469.010 zł i Gmina Kozłów - jw. Objazd zakończono w Gminie
Charsznica, gdzie trwają prace wykonywane w ramach zadania pn. ,,UdroŜnienie systemu komunikacyjnego Powiatu Miechowskiego
- część II" obejmującego przebudowę drogi relacji Jelcza - Podmiejska Wola. Zadanie to współfinansowane jest przez UE w ramach
MRPO. Prace przy tym projekcie rozłoŜono na 2 lata. W 2009r. wartość inwestycji wyniesie 4.057.760 zł., a udział finansowy
podzielono pomiędzy: MRPO - 2.434.656 zł, powiat - 1.023.975 zł i Gmina Charsznica - 599.128 zł. Obecne roboty drogowe obejmą
odcinki Podmiejska Wola-Chodów-Charsznica na dł. 5 km. W tegorocznej inwestycji nie partycypuje Gmina Miechów,
mimo, Ŝe część przebudowywanej drogi powiatowej (ponad 2 km) przechodzi przez jej teren.
ECHA Z GMINY
Festiwal smaków.
19 lipca odbył się w Miechowie jeden z 6 „półfinałów” V Małopolskiego Festiwalu Smaków. Pozostałe
imprezy gościły w Krakowie, Oświęcimiu, Tarnowie, Nowym Sączu i Nowym Targu. Finał corocznego
Festiwalu, organizowanego pod patronatem Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego odbędzie się
w ostatni weekend sierpnia na krakowskim rynku. Pogoda nie była zbyt łaskawa dla miechowskiej imprezy.
Zimno i padający deszcz niewątpliwie osłabiły frekwencję. Ale i tak wielu miechowian degustowało wyroby kół
gospodyń wiejskich z terenu powiatu miechowskiego oraz specjalistycznych firm małopolskich z branŜy spoŜywczej.
Organizatora reprezentował wicemarszałek Wojciech Kozak. Wśród gości pracowali kamerzyści z TVP i TVN 24
a znany prezenter pogody w TVN Tomasz Zubilewicz popisywał się swymi talentami kulinarnymi.
Festiwal na Placu Kościuszki
w padającym deszczu.
Wspaniałe wyroby wędliniarskie, Ŝe palce lizać …
Najlepszych wystawców, czyli zwycięzców miechowskiego półfinału, którzy awansowali do finału Festiwalu w Krakowie
wybrała publiczności i profesjonalne Jury. Zwycięzcy plebiscytu spoŜywców: kategoria „Jak u mamy” – Cebulak
z barszczem czerwonym (KGW Szczepanowice), kategoria „Smakołyki z legendą” – pierogi miechowskie (Karczma
Siedlisko), kategoria „Tradycyjne specjały” – Małopolski miód spadziowy (T. Porębski z Niepołomic), kategoria
„Ekologiczne przysmaki” – olejek dziurawcowi (R. Tracz Gosp. Ekologiczne). Oddano ponad 3,5 tys. głosów! Werdykt
Jury: GRAND PRIX – pierogi miechowskie, II miejsce – Cebulak z barszczem czerwonym, III miejsce – miód
spadziowy. Najlepsza restauracja – „VITA” Krzysztof Muszyński z Miechowa.
Komentarz: juŜ w maju pan burmistrz Miechowa opowiadał, Ŝe dzięki jego osobistym zabiegom w naszym mieście
odbędzie się Festiwal Smaków. Oglądając tą imprezę, niewątpliwie ciekawą i poŜyteczną, nie moŜna się jednak oprzeć
pewnej refleksji. Bufonadą było twierdzenie burmistrza, Ŝe impreza ta cyt: będzie na pewno bardziej skuteczną
reklamą naszego miasta niŜ Targi Ekologiczne. Z całym szacunkiem dla organizatorów, ale porównywanie
imprezy organizowanej przez Marszałka Województwa w naszym mieście raz na kilka lat do stałego lokalnego
i corocznego przedsięwzięcia o zasięgu krajowym jakim były Miechowskie Targi Ekologiczne jest kompletnym
nieporozumieniem. Ale cóŜ kaŜdy promuje się jak potrafi. Co potrafi obecny burmistrz i jaki ma smak kaŜdy widzi.
Gmina Miechów – cała prawda.
Nie moŜemy pozostawić bez komentarza „manipulacyjki” naszego nieocenionego burmistrza. Na oficjalnej
stronie gminy, burmistrz z wrodzoną sobie skromnością ogłosił, Ŝe rządzona przez niego gmina zajęła 76 miejsce
w rankingu 100 najlepszych gmin polskich w 2008 roku, przeprowadzonym przez „Rzeczpospolitą”. Wiadomość na
stronie gminy nie precyzuje szczegółowych kryteriów oceny więc robimy to my. Nasza gmina startowała w kategorii
gmin wiejsko-miejskich, których mamy w Polsce 586. Ranking przeprowadzono na podstawie wypełnianych przez
gminy ankiet a niektóre dane były potwierdzane przez Ministerstwo Finansów. Dwoma podstawowymi składnikami
oceny były punkty za sytuację finansową i za zarządzanie. Wiele ciekawostek znajdujemy w szczegółowych danych
dotyczących 100 gmin-laureatów. Gmina i Miasto Miechów, ze swymi dochodami własnymi 1725zł/osobę, jest
zdecydowanie najgorsza wśród całej setki wyróŜnionych!!! Równie tragicznie wypadamy w ilości pozyskanych
środków unijnych 6,9zł/osobę!!! TakŜe w tzw. procentowym zobowiązaniu do dochodów gminy (36,2%) plasujemy
się niestety w pierwszej 30-ce! Daleko nam do cyt: stworzenia takich warunków, by ludzie chcieli w mieście i gminie
się osiedlać, by widzieli dla siebie perspektywy. Takie cele moŜna zrealizować poprzez inwestycje, w tym finansowane
z funduszy unijnych, przez przyciąganie inwestorów, którzy stworzą nowe miejsca pracy (red. Jabłoński „RZ”).
Przesławice – pieniądze wyrzucone w błoto! Dosłownie!.
W ubiegłym roku gmina „wyremontowała” za gminne
pieniądze boisko w Przesławicach. Za ile? Nie wie tego
i wiedzieć nie chce wnerwiony Prezes miejscowej druŜyny
„Zryw” Marek Dubas. Choć nie padało od tygodnia pod
jedną z bramek i w jej sąsiedztwie jedno wielkie bagno!
A wystarczyło podczas remontu albo podnieść poziom płyty
boiska albo w najbardziej zagroŜonych miejscach połoŜyć
częściowy drenaŜ. A tak wyrzucono pieniądze w błoto !
R o w e r e m p o g m i n i e - juŜ po wiosennych porządkach… jak widać!
ECHA Z MIASTA
3 X nonsens czyli w oparach absurdu.
1. Pełną parą ruszyła budowa nowego przedszkola przy budynku Szkoły
Podstawowej nr 1 na ul. Konopnickiej. Szacowany koszt nowego budynku ok.
1 599 000. zł! Zastanówmy się nad sensownością tej inwestycji. Plany budowy
krytej pływalni przewidują wyburzenie budynku Przedszkola nr 3, w którym znajduje
opiekę ok. 100 dzieci. W związku z tym powstała konieczność znalezienia nowego lokum
dla przedszkolaków. Logicznym rozwiązaniem było umieszczenie dzieci w pustoszejącym
budynku Szkoły Podstawowej nr 1. Byłoby to rozwiązanie takŜe wskazane ze względów
ekonomicznych. Wszak budŜet gminy nie jest z gumy a mnóstwo zadań czeka w kolejce
na sfinansowanie. Niestety Pan burmistrz wymyślił a rajcy miejscy zaakceptowali koncepcję wybudowania nowego
przedszkola przy w/w szkole za ok. półtora miliona złotych! Argument burmistrza, Ŝe w budynku gdzie aktualnie
funkcjonuje SP 1 nie zmieści się razem szkoła i przedszkole jest bez sensu. W nie tak odległym czasie bo w roku 2000
w budynku szkolnym przy ul. Konopnickiej funkcjonowały razem szkoła podstawowa i miejskie gimnazjum. Było
ciasno ale wtedy obie szkoły miały kilkaset uczniów więcej niŜ obecnie. Jeśli teraz ktoś twierdzi, Ŝe w miejsce uczniów
gimnazjum nie zmieszczą się 4 czy 5 oddziałów przedszkolaków to po prostu łŜe.
2. Na boisku przy Gimnazjum w Miechowie rozpoczęła się budowa zespołu boisk
tzw. „Orlik”, współfinansowanych przez budŜet Państwa i Województwa
małopolskiego (kaŜdy z podmiotów po 1/3 wartości zadania jeśli nie przekroczy sumy
1 mln.zł.). Lokalizacja inwestycji jest na miarę obecnych władz miasta. Ulegnie likwidacji jedyne
ogólnodostępne zielone boisko do gry i biegania dla 600 uczniów gimnazjum oraz ponad
2-tysięcznego osiedla. W zamian za to powstanie duŜo mniejsze boisko ze sztuczną trawą
udostępniane wybranym grupom. A przecieŜ logicznym rozwiązaniem byłoby pozostawienie
obecnego boiska i wybudowanie sztucznego w innym miejscu. Czy to tak trudno pojąć ?!
I poczekajmy po zakończeniu inwestycji na pierwsze większe opady deszczu !
3. Rozpoczęła się realizacja podłączenia kompleksu oświatowego na
os. Sikorskiego do kotłowni opalanej gazem. Firma „andbud” z Tarnobrzega zaczęła
od prac we wnętrzach budynków polegających na zamontowaniu kilku kilometrów rur
transmisyjnych wraz z armaturą. Potem nastąpi wykonanie przyłącza rurowego
zewnętrznego od osiedlowej kotłowni gazowej do budynku hali. Przy okazji zrujnuje się
istniejącą infrastrukturę zewnętrzną przy budynku hali sportowej. Ale cóŜ trzeba dopłacić,
trzeba stracić aby móc droŜej płacić za ogrzewanie szkół. Oto logika obecnych władz.
Komentarz: A zadłuŜenie gminy ciągle rośnie. TakŜe przez takie inwestycje.
Odpust w Miechowie.
15 lipca corocznie odbywa się w Miechowie tradycyjny odpust w rocznicę konsekracji kościoła po
wielkim poŜarze. Na przełomie XV i XVI wieku wzniesiono pierwszy kościół murowany, który
spłonął w 1782 roku. Ks. prałat Jerzy Gredka, proboszcz tutejszej parafii, z zadowoleniem
konstatuje, Ŝe coraz więcej grup pielgrzymkowych odwiedza naszą Bazylikę. Najwięcej przyjeŜdŜa
w Wielki Piątek oraz w drugą sobotę po Wielkanocy. W te dni mogą nie tylko zobaczyć grób, ale
takŜe zyskać odpust zupełny. Bo kiedy pielgrzym przybywa do miechowskiej Bazyliki Grobu
BoŜego i ma poboŜne intencje to moŜe on otrzymać odpust – przypomina ks. proboszcz.
Ciekawostka historyczna.
Jeszcze a propos budowy basenu. Koncepcja budowy kompleksu szkolnego na os. Sikorskiego, zmaterializowana
w odnośnych planach budowy, przewidywała wybudowanie przy budynkach szkolnych takŜe hali sportowej i krytej
pływalni. W 1998 roku stanęły zręby hali natomiast zarzucono budowę basenu. W miejscu gdzie miał powstać
urządzono, podobno na wniosek rodziców, boiska asfaltowe do koszykówki i piłki ręcznej. I tak zostało.
Humanistka do kąta.
Gimnazjaliści juŜ po końcowych egzaminach. Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
podano ciekawe wskaźniki egzaminacyjne za lata 2006-2008. Generalnie miechowianie wypadli
duŜo lepiej w części matematyczno-przyrodniczej egzaminu niŜ w jego części humanistycznej.
UŜywając nomenklatury CKE moŜna stwierdzić, Ŝe w części mat-przyrodniczej egzaminu
miechowskie gimnazjum kwalifikuje się na pograniczu „szkoły sukcesu” i „szkoły niewykorzystanych moŜliwości” czyli
ani dobrze ani źle. Znacznie gorzej jest z wynikami z części humanistycznej. Swymi wynikami nasze gimnazjum
zasłuŜyło na miano „szkoły wymagającej pomocy”. CKE nie precyzuje jakiej i komu trzeba udzielić pomocy. My wiemy
i wysyłamy adres. Więcej zobacz na: http://www.cke.scholaris.pl/
Spacerkiem po mieście
Dla kogo te zamknięte boiska?!
Po kolejnej ulewie
Burmistrz informuje…
PRASA, INTERNET
Polak JERZY BUZEK (PO) wybrany Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego !
Historyczny moment! 14 lipca 2009r. profesor Jerzy Buzek został oficjalnie wybrany na
stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Wyboru dokonali nowowybrani
europarlamentarzyści na pierwszym posiedzeniu w Strasburgu. Za Jerzym Buzkiem
głosowało 555 posłów 89 było przeciwnych kandydaturze Polaka a 69 głosów oddano
niewaŜnych. Ten wybór traktuję jako znak dla naszych krajów: Estonii, Łotwy, Litwy,
Bułgarii, Rumunii, Węgier, Czech, Słowacji, Słowenii - mówił po angielsku Jerzy Buzek po
wybraniu go na funkcję przewodniczącego parlamentu Europejskiego.
S
STTR
RO
ON
NN
NIIC
CZ
ZYY PPR
RZ
ZEEG
GLLĄ
ĄD
D PPR
RA
AS
SYY..
„Gazeta Wyborcza” – Masakra Ujgurów w Chinach! 192 zabitych i OKOŁO 1000 rannych to oficjalny bilans ofiar
pacyfikacji chińskich Ujgurów przez chińską armię. Ujgurskie
organizacje emigracyjne twierdzą, Ŝe liczba ofiar jest kilkakrotnie
wyŜsza. Do zamieszek doszło gdy policja usiłowała rozpędzić
pokojową manifestację. Wydarzenia rozegrały się w prowincji Sinkiang
graniczącą z Indiami, Kazachstanem i Mongolią. Zamieszkuje ją 20
mln. ludzi w tym ponad 8 mln. Ujgurów i 7 mln. Hanów czyli
etnicznych Chińczyków. Jest jedyną obok Tybetu prowincją chińską
gdzie rodowici mieszkańcy są jeszcze większością narodową.
#/ Małopolska 1-sza w wyścigu po dotacje z UE! Przedsiębiorcy z Małopolski złoŜyli najwięcej dobrych wniosków, które
mają szansę na dotacje w dziedzinie nowych technologii. Jesteśmy najlepszym regionem w kraju w pozyskiwaniu unijnego wsparcia.
Łącznie aŜ 36 projektów z Małopolski, na 167 złoŜonych w całym kraju, dotyczących innowacyjnych rozwiązań w gospodarce ma
duŜe szanse na unijne pieniądze. T w sumie 17 mln. zł! To najlepszy wynik w skali całego kraju! Innowacyjność to nie jedyne pole,
na którym nasz region odnosi sukcesy. W pierwszej rundzie naborów w 2009r. tylko do 4 unijnych konkursów Małopolska Agencja
Rozwoju Regionalnego rekomendowała 170 wnioskow na łączną kwotę ponad 462 mln. zł! Brawo Małopolska!
„Rzeczpospolita” – Jak Paweł Piskorski zdobył majątek. W numerze z 17 lipca RZ doniosła o umorzeniu śledztwa
w sprawie domniemanego fałszerstwa zaświadczenia z kasyna gry przez obecnego szefa Stronnictwa Demokratycznego. W 1996r.
P.Piskorski w US w Warszawie posłuŜył się zaświadczeniem z kasyna o wygraniu w nim w 1992r. prawie 5 mld. ówczesnych złotych
(ok. 0,5mln.zł. obecnie). Pieczątka na dokumencie jest ewidentnie fałszywa. PoniewaŜ jednak inkryminowany dokument prokuratura
dostała dopiero w 2006r. minęło 10 lat od posłuŜenia się fałszywym dokumentem i sprawa uległa przedawnieniu. Aktualnie
warszawska prokuratura bada sprawę umowy Piskorskiego z pewnym antykwariuszem w 1997r. na której szef SD zarobił 900tyś.zł.
Mimo iŜ prokuratura twierdzi, Ŝe podpis antykwariusza jest sfałszowany nie moŜna tego potwierdzić bo ten juŜ nie Ŝyje.
Znalezione w Internecie.
# TO CUGIER-KOTKA BIJE !!!
# W BRUKSELI TEś LEJĄ PiS.
Anna Cugier-Kotka, aktorka ze spotów
wyborczych PO i PiS, znowu w centrum
wydarzeń. Jak donosi dziennik.pl, aktorka
będąc pod wpływem alkoholu miała
zaatakować policjantów. Do zdarzenia miało
dojść w warszawskim sądzie. Anna CugierKotka udawała się na rozprawę w charakterze świadka.
Ochrona zauwaŜyła, Ŝe aktorka jest pod wpływem alkoholu.
Gdy policja próbowała ją zatrzymać, kobieta zaczęła się
szarpać, krzyczeć, a jednego z policjantów miała uderzyć
w twarz. Alkomat wykazał u aktorki 1,6 promila alkoholu !
Cugier-Kotka tłumaczyła, Ŝe w niedzielę piła szampana,
a w poniedziałek rano tylko butelkę piwa. Najprawdopodobniej
zostaną jej postawione zarzuty za atak na policjanta.
Nowy Parlament Europejski wybierał wiceprzewodniczących
w liczbie 14. Kandydatem na wiceprzewodniczącego, liczącej
„aŜ” 54 posłów frakcji Europejskich Konserwatystów i
Reformatów był Michał Kamiński z PiS. Jednak w ostatniej
chwili zgłosił swoją kandydaturę i to skutecznie, Brytyjczyk
Edward McMillan-Scott. Kamiński otrzymał w 3 turze
głosowania najmniej głosów! Na osłodę, spin doktora wybrano
na nowego szefa tej niszowej frakcji. Wywołało to burzę
protestów w Wielkiej Brytanii. The Intependent on Sunday
pisze: MoŜe Kamiński nie jest faszystą ale 10 lat temu pojawił
się u b. dyktatora Chile Augusto Pinocheta, oskarŜonego
o liczne morderstwa i tortury, aby wręczyć swemu idolowi
katolicki medal w dowód szacunku. Samą partię PiS dziennik
określa jako homofobiczną, nacjonalistyczną i załoŜoną przez
zdecydowanie dziwnych bliźniaków Kaczyńskich W ogóle
pisiaki gryzą się w Brukseli w najlepsze. Są dwie
skonfliktowane grupy: spin doktorzy PiS-u Adam Bielan
i Michał Kamiński kontra "młodzi gniewni" czyli Ziobro i Kurski.
# NOWY STARY PROROK!
Przed śmiercią Unii Europejskiej i Europy
przestrzegał 11 lipca wieczorem na
Jasnej
Górze
uczestników
17-tej
# B. WICEMINISTER SKAZANY!
Pielgrzymki
Rodziny
Radia
Maryja
dyrektor tej rozgłośni o. Tadeusz Rydzyk.
Były wiceminister edukacji i prezes Ligi Polskich Rodzin
W przemówieniu do wiernych o. Rydzyk
skazany za jazdę po pijanemu. Mirosław Orzechowski
zaapelował: zachować wiarę, teraz to wiarę budować,
przestawiał samochód, mając ponad dwa promile alkoholu
w wydychanym powietrzu. Dostał za to 5 tysięcy grzywny
rodzinę budować i kulturę. I za wszelką cenę, za
wszystkie skarby świata - wtedy przetrwamy. I ta Unia
i trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów. 5 marca o g. 18 na
osiedlowym parkingu w Łodzi, Orzechowski cofał swoją hondą
taka bez Ŝycia, zabijająca człowieka - i ciało, i ducha
i wiarę - ta Unia umrze, ta Europa umrze, a szkoda.
accord i uderzył w bok audi. Wbrew buńczucznym
zapowiedziom pan minister dobrowolnie poddał się karze. Stąd
# PO WYBORACH aŜ 17 posłów zamieniło ławy na
tak stosunkowo łagodny wyrok.
Wiejskiej na fotele w Parlamencie Europejskim.
W nocy z 23 na 24 lipca, w nawałnicach, które przeszły nad Polską, zginęło siedem osób. Ostatnia ofiara to męŜczyzna, który
cięŜko ranny zmarł w szpitalu w Krotoszynie. Kilkadziesiąt osób zostało rannych. Najwięcej w Wielkopolsce - 36 osób, nieco mniej na
Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i w Łódzkiem. Silny wiatr powalił wiele drzew i pozrywał linie wysokiego napięcia. Część Legnicy,
Wrocławia i okolic została pozbawiona prądu. Trwa intensywne usuwanie szkód przez słuŜby ratownicze i straŜaków.
ROCZNICE : #/ 14 lipca - 599 rocznica bitwy pod Grunwaldem
#/ 21 lipca - przed 40 laty Neil Armstrong, jako pierwszy człowiek postawił stopę na KsięŜycu
KRONIKA śAŁOBNA : #/ 14 lipca zmarł w wieku 75 lat wybitny aktor Zbigniew Zapasiewicz.
#/ 17 lipca w wieku 82 lat zmarł w Anglii Leszek Kołakowski – filozof, historyk idei, red.
naczelny „Res Publiki Nowej”, pierwszy dysydent PRL i niezwykle przyzwoity człowiek.
SONDAśE, SONDAśE …
# SondaŜ GfK Polonia dla „Rzeczpospolitej” z 07.07.2009r. PO-55%, PiS-18%, SLD-12%, PSL-6%.
# SondaŜ TNS OBOP z 15.07.2009r. PO-54%, PiS-23%, SLD-11%, PSL-4%.
FELIETON
Słowo burmistrza czyli budowa basenu.
Motto: Inwestycje, w tym wykonywane przez samorządy terytorialne, rządzą się swoimi twardymi
prawami. Najpierw pojawia się potrzeba powstania i rodzi się realna koncepcja budowy określonego
obiektu. Kolejny krok to rozeznanie technicznej strony inwestycji oraz sposobów jej sfinansowania. Bez
tych fundamentalnych działań wstępnych Ŝaden powaŜny szef samorządu nie rzuca publicznych obietnic
o zrealizowaniu waŜnej dla mieszkańców inwestycji. Chyba, Ŝe jest nieodpowiedzialnym populistą.
Poza dyskusją jest potrzeba wybudowania w naszym mieście krytej pływalni, gdyŜ jesteśmy jedną z ostatnich gmin
w Małopolsce, która takowej nie posiada. Dlatego juŜ w poprzedniej kadencji władz gminnych została postanowiona
lokalizacja i wykonana wstępna koncepcja budowy kompleksu krytej pływalni przy ulicy Konopnickiej naprzeciw b.
Domu Dziecka. Oczywistą oczywistością jest fakt, iŜ inwestycja wymagająca jak na naszą gminę bardzo powaŜnych
środków, jest praktycznie niewykonalna bez pomocy finansowej z zewnątrz. W świetle powyŜszych konstatacji
prześledźmy jak buduje nam basen (kąpielowy) aktualny burmistrz Miechowa.
W kampanii wyborczej w czasie wyborów na burmistrza Miechowa, sztandarowym
hasłem, którym szermował ówczesny kandydat a obecnie burmistrz naszego miasta, była
budowa basenu. Po zainstalowaniu się na początku grudnia 2006 roku w ratuszu Burmistrz
Krzysztof Świerczek wziął się ostro do roboty. Niestety ta „robota” miała niewiele
wspólnego z przygotowaniami do powaŜnej inwestycji obiecanej wyborcom. Wtajemniczeni
utrzymują, Ŝe aktualnie obowiązująca i realizowana koncepcja działania w sprawie budowy
basenu w Miechowie urodziła się w gronie Organu Dowódczego Gminy Miechów (patrz
zdjęcie) czyli Pana burmistrza i Sekretarza (w skrócie PiS). Faktycznie polega ona na
znanej powszechnie metodzie spychologii stosowanej czyli odkładaniu realizacji inwestycji, której wykonanie przerosło
projektodawcę, ad calendas graecas. śeby jednak wyborcy nie poczuli się całkiem oszukani od czasu do czasu z UGiM
rozlegały się porykiwania mające dowodzić, Ŝe prace nad budową basenu trwają. I na takich manewrach szparko
minęły 2 lata. PoniewaŜ do końca kadencji zostało juŜ niecałe półtora roku, pan burmistrz wyraźnie uaktywnił się
w temacie basenu. PrzecieŜ ewentualny sukces w wykonaniu inwestycji byłby wymarzoną kiełbasą wyborczą przed
kolejnymi wyborami samorządowymi! I tak powstał sławetny wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii
Europejskiej pt. „Miechów - Małopolska Jerozolima”. JuŜ sam tytuł wiąŜący nasz bezcenny zabytek Bazylikę Grobu
BoŜego z trywialną inwestycją samorządową wzbudził niesmak i to nie tylko wśród Miechowian ale takŜe wśród
oceniających burmistrzowski wniosek ekspertów w Krakowie. Asesor analizujący wniosek uwaŜa, Ŝe gmina nie
powinna była wykorzystać w jego nazwie aspektów religijnych. Tym bardziej Ŝe projekt w niczym nie
kojarzy się z tradycją Grobu Pańskiego, a dotyczy utworzenia ośrodka balneologicznego i rekreacyjnego.
W uzasadnieniu swej oceny wniosku pisze wręcz: tytuł projektu, choć chwytliwy, po przeczytaniu wniosku,
ocenieniu jego zawartości okazuje się być dowcipem w konwencji całkowitego nonsensu. Tak więc
wymyślona przez burmistrza legenda uzasadniająca tytuł wniosku, cyt: naszym sztandarowym produktem jest
bazylika. Dlatego wszelkie inne atrakcje chcieliśmy skupić wokół tego miejsca. Tak, by zapewnić turystom
kompleksową obsługę. Po to, Ŝeby nie była to tylko oferta pielgrzymkowa na pół godziny, ale by mogli oni zatrzymać
się w Miechowie na dłuŜej- nie przekonała ekspertów. W ich ocenie merytorycznej czytamy: wnioskodawca
utrzymuje, Ŝe infrastruktura jest tworzona głównie pod kątem turysty pielgrzymkowego, ale trudno
uwierzyć, Ŝe to właśnie dla pielgrzymów planuje się stworzenie SPA, ścian wspinaczkowych czy kortów
do squosha. MoŜna odnieść wraŜenie, Ŝe to egzotyczne połączenie róŜnych elementów będzie
funkcjonować jedynie na papierze. A co na te bezlitosne stwierdzenia nasz wnioskodawca czyli wymieniony wyŜej
Organ Dowódczy? Na zwołanej 3 lipca konferencji prasowej w Urzędzie Gminy i Miasta PiS solidarnie dał wyraz swemu
świętemu, nomen omen, oburzeniu na niecne postępowanie krakowskich ekspertów. - Potraktowano nas jako
zaścianek, w którym nie ma potencjału ludzkiego i kulturowego. Niestety, asesor dokonujący takiej oceny nie posiada
minimum wiedzy na temat tego miasta. Planowany przez nas obiekt rekreacyjny miał być uzupełnieniem bazy
noclegowej oraz oferty pielgrzymkowej. Z tego dokumentu wynika, Ŝe naszą wadą jest to, iŜ jesteśmy za blisko
Krakowa. Jak moŜna kwestionować fakt, Ŝe tu przyjeŜdŜają pielgrzymi z całego świata – grzmiała na konferencji
I sekretarz gminy Maria Malinowska. Dzielnie sekundował jej Burmistrz podkreślając, Ŝe: potraktowano nas jako
miasto, w którym lepiej zająć się uprawą roli niŜ rozwojem turystyki. Ta ocena obraŜa nie tylko władze miasta, ale
takŜe jego mieszkańców. Asesor napisał, Ŝe nasz projekt nie tworzy konkurencyjnego produktu w regionie, mimo
naiwnego załoŜenia wnioskodawcy, Ŝe będzie on przyciągał między innymi turystów odwiedzających Kraków. MoŜe
rzeczywiście byliśmy naiwni licząc, Ŝe uda nam się uzyskać pieniądze. Ale po tym, jak nasza fiszka uzyskała 78
procent mieliśmy nadzieję. Co takiego się stało, Ŝe mimo tych samych kryteriów, które były w fiszce, wniosek po
ocenie merytorycznej uzyskał 37,5 procent? - pyta burmistrz. Na zakończenie konferencji pan burmistrz wlał nieco
otuchy w serca Miechowian oznajmiając: władze miasta juŜ napisały protest i zapewniają, Ŝe nie odpuszczą.
Zrobimy wszystko, by basen został wybudowany. AMEN !!!
P.S. Szanowny Panie Burmistrzu! Zamiast łączyć się w radości z miechowskimi parafianami z powodu napływu
ogromnych funduszy na odbudowę Domu Generała, kompleksu budynków poklasztornych i powstanie Muzeum Ziemi
Miechowskiej rzuca pan gromy na tych samych ekspertów, którzy wniosek parafii uznali za rewelacyjny a pański za
doskonały inaczej. Czy nie czuje Pan, Ŝe Pana subiektywizm w ocenie innych trąci butą i zarozumiałością? Czy nie
przyszło Panu czasem do głowy aby zamiast jak zwykle szukać naokoło winnych, rozdawać razy i przypisywać
fachowcom same niegodziwości, po prostu pokornie, po chrześcijańsku uderzyć się we własne piersi? NajwyŜszy czas
aby przestał Pan traktować nasz bezcenny skarb czyli Bazylikę Grobu BoŜego jako tarczę w swych samorządowych
potyczkach. To szczególnie w Pana przypadku mało etyczny pomysł. W ciągu 2,5 roku rządzenia naszą gminą miał
Pan dość czasu na przygotowanie sensownego wniosku, który miałby szanse znaleźć uznanie w oczach zewnętrznych
ekspertów. Mógł Pan próbować szczęścia kilka razy a nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę. Niestety nie
uczynił Pan tego i teraz rozdaje pan ciosy na lewo i prawo wszędzie wypatrując winnych i tropiąc zmowy. Takimi
działaniami nie oszuka Pan Miechowian, którzy Panu zawierzyli! Więcej Pokory!
(W felietonie wykorzystano fakty i materiały zawarte w artykule w Dzienniku Polskim z dnia 3 lipca, za zgodą jego autora p. Magdaleny Uchto)
SPORT.
BARAśE, BARAśE … MKS Pogoń Miechów nadal w VI lidze !!!
4 lipca na boisku w PodłęŜu miechowscy piłkarze rozegrali spotkanie baraŜowe z wicemistrzem II grupy
krakowskiej klasy “A” BieŜanowianką Kraków. To arcywaŜne spotkanie nasi piłkarze rozstrzygnęli na
swoją korzyść wygrywając aŜ 4:0! Bramki dla miechowskiego zespołu zdobyli: Paczyński (25), Oleksy
(48 i 53), Nowak (57). Po pierwszej połowie piłkarze Pogoni prowadzili 1:0, choć gola zdobyli po jednej
z nielicznych sytuacji. Lepsze wraŜenie sprawiali jednak BieŜanowianie ale zmarnowali kilka
wyśmienitych okazji bramkowych. Po zmianie stron losy meczu zostały rozstrzygnięte błyskawicznie.
Dwie bramki Oleksego i jedna Nowaka doprowadziły do stanu 4:0 i choć piłkarze z BieŜanowa stworzyli
jeszcze kilka okazji strzeleckich, nie zdołali choćby raz pokonać golkipera Pogoni Paczyńskiego. W 85 minucie
miechowianie mogli jeszcze podwyŜszyć wynik ale Owczarski nie wykorzystał rzutu karnego. Pogoń Miechów
utrzymała się zatem w VI lidze, a BieŜanowianka w przyszłym sezonie nadal będzie występować na A-klasowych
boiskach. W innym baraŜu awans do „naszej” grupy VI ligi zapewnili sobie nasi sąsiedzi z Proszowic. Proszowianka
wygrała z Węgrzcanką Węgrzce 3:2. PoniewaŜ do tej samej grupy spadła z V ligi Słomniczanka, w nowym sezonie
dojdzie do dawno niewidzianych derbowych spotkań z udziałem piłkarzy z Miechowa, Słomnik i Proszowic!
Ale to nie koniec baraŜy! W ostatniej kolejce ligowej VI ligi Wawel Kraków przegrał z Rabą Dobczyce 1:2. Jednak
spotkanie to zostało zweryfikowane na walkower dla Wawelu (nieuprawniony zawodnik w Rabie)! W związku z tym
MZPN zweryfikował ostateczną tabelę rozgrywek i okazało się, Ŝe to jednak Węgrzcanka spada do A klasy a Wawel
zagra dodatkowy baraŜ ze zwycięzcą pojedynku 2 przegranych w dotychczasowych baraŜach A klasowców Złomexem
Branice i BieŜanowianką Kraków. Zwycięzca tego ostatniego pojedynku baraŜowego zagra w przyszłym sezonie
w gronie VI ligowym. Jeśli Związek podtrzyma powyŜsze decyzje to grupa krakowska VI ligi moŜe liczyć 17 druŜyn!
Tour de France. Specjalnie dla Echa prosto z Marsylii !!!
6 lipca z Marsylii wystartował III etap jednego z najbardziej prestiŜowych wyścigów kolarskich - Tour de France.
Przed startem
A.Boczarow z młodzieŜą
Lider Fabian Cancelara (Saxo)
Start honorowy przewidziano na godzinę 10.55 sprzed starego Ratusza. Plan zadziwiał precyzją: moŜna się był dowiedzieć
z dokładnością do jednej minuty, kiedy kolarze będą w konkretnych miejscach. Na długo przed startem, w okolice Starego Portu,
przy którym znajduje się ratusz, szli wielbiciele kolarstwa. Po drodze mogli się za darmo napić nowego gatunku kawy Nestle (nawet
z cukrem). Przede wszystkim jednak rozdawano najrozmaitsze gadŜety, często dziwne, jak na przykład białe szlafmyce czy
urządzenia do klaskania. W okolicy linii startu moŜna było zobaczyć ogromne, przedziwne dekoracje na wielkich cięŜarówkach, które
reklamowały sponsorów wyścigu. I punktualnie te właśnie reklamy przejechały przed trybuną, zmontowaną takŜe na ogromnym
samochodzie. Wcześniej przed trybuną tańczył pluszowy Yeti reklamujący najnowszy samochód skody. Na trybunie tymczasem
zgromadzili się najmłodsi kolarze. Po jakimś czasie przyjechał rowerem Aleksander Boczarow z rosyjskiej grupy Katiusza po to, aby
załoŜyć im na głowy kaski promując w ten sposób bezpieczną jazdę. Na marginesie warto zauwaŜyć, Ŝe Katiusza powstała
z polecenia premiera Putina i łączy pieniądze Gazpromu, Rostechnology (sprzęt wysokiej technologii na potrzeby wojska i cywilne,
największy w świecie producent tytanu) oraz firmy Itera. Potem pojawili się pozostali kolarze, którzy indywidualnie składali podpis
pod listą startową. Olbrzymie zainteresowanie wzbudza Amerykanin Lace Armstrong, który juŜ siedmiokrotnie zwycięŜał w TdF.
Ostatni raz w 2005 roku. W tym roku powrócił i aktualnie zajmuje w klasyfikacji generalnej 2 miejsce. Innych bardziej znanych
cyklistów spiker równieŜ przedstawiał. Oczywiście trwało to dość długo i start honorowy nastąpił dopiero w samo południe.
NiewyobraŜalny jest dla nas upał, z którym muszą się mierzyć kolarze. Jadą w godzinach, w których powinno się unikać nawet plaŜy.
Wyścig dobrze ogląda się w telewizji, która korzysta z wszelkich nowoczesnych udogodnień. Oglądając obraz z kamery na motocyklu
ma się wraŜenie, Ŝe samemu bierze się udział w wyścigu. Helikopter najczęściej pokazuje ciekawe miejsca , które kolarze mijają lub
do których jadą. A jest co oglądać… W czasie ucieczek zauwaŜyłem polskiego jedynaka Marcina Sapę.
AFM
Mistrzostwa powiatu miechowskiego.
11 lipca, meczem pomiędzy Northstarem i Pogonią I
zainaugurowano mistrzostwa powiatu w piłce noŜnej.
W zawodach biorą udział: Energia Kozłów, Jastrzębiec KsiąŜ Wielki, Jaxa
Jaksice, Kapitol Racławice, Northstar Miechów, Olimpia Czaple Wielkie,
Pogoń Miechów, Pogoń II Miechów, Spartak Charsznica, Spartak Gołcza
i StraŜak Przybysławice. Na starcie zabrakło jedynie Błękitnych Falniów.
Piłkarze walczą o puchar Starosty Miechowskiego i cenne nagrody
rzeczowe ufundowane przez starostwo. A oto wyniki kolejnych spotkań:
11.07– Pogoń – Northstar 5:2, 12.07– Energia - Kapitol 0:5, Zryw –
Olimpia 2:6, Pogoń II - Spartak G. 0:2, !9.07 – Spartak Ch. – Northstar
2:0, Jastrzębiec – Energia 6:0, Jaxa – Zryw 9:1, StraŜak – Pogoń II 4:5,
26.07 – Spartak Ch. – Pogoń(awans) 1:3, Kapitol – Jastrzębiec(awans)
1:3, Jaxa – Olimpia(awans) 1:4, Spartak G.(awans) – StraŜak 2:1. 01.08
– Półfinały a 02.08 – FINAŁ i mecz o 3-cie miejsce. Obsługę sędziowską
spotkań zapewniali: Jan Paweł Janus, Ryszard Kazieczko, Piotr Król i
Mieczysław Nastarowski. Przedstawiciel organizatora czyli Zarządu MKS
Pogoń - kol. Zbigniew Piwowarski (logistyka i sprawy organizacyjne).
25.07-Jastrzębiec (awans do półfinału) w meczu z Kapitolem.
ŚWIERSZCZYK
WIERSZCZYK MIECHOWSKI
Rzeczy dziwne, ciekawe i prawdziwe.
Powszechnie znane są ciemne strony działania alkoholu, szczególnie spoŜywanego w duŜych ilościach. Statystyki są
tu nieubłagane. Wg Komisji Europejskiej co czwarty zgon na drogach Europy będący wynikiem wypadku ma jakiś
związek z alkoholem. Wg naukowców kanadyjskich alkohol jest przyczyną 1 na 25 wszystkich zgonów na świecie!
Najgorzej w tym zestawieniu wypada Europa. U nas alkohol jest przyczyną co dziesiątego zgonu. Natomiast mniej
znany jest dobroczynny wpływ alkoholu na ludzki organizm. Okazuje się, Ŝe umiarkowane dawki alkoholu nie tylko Ŝe
nie szkodzą to często pomagają. Ich dobroczynne działanie na takie choroby jak: nadciśnienie, choroby krąŜenia, czy
sprawność umysłową w podeszłym wieku dowiodło wiele badań. Warunek jest zawsze ten sam - nie wolno
przesadzać z piciem! Z badań wynika, Ŝe alkohol: podwyŜsza zawartość tzw. dobrego cholesterolu we krwi, co
opóźnia rozwój miaŜdŜycy, działa anty zakrzepowo, obniŜa ciśnienie krwi, obniŜa poziom insuliny, podwyŜsza poziom
estrogenów (Ŝeńskich hormonów). Powiedzenie mówi, Ŝe wszystko jest dla ludzi. Rzeczywiście ale stosowane
z umiarem! Ten ostatni apel dotyczy pewnego miejscowego samorządowca, którego alkohol nie jest mocną stroną.
Rzeczy dziwne, ciekawe i nieprawdopodobne.
Jak podaje Dziennik Polski, Pan Jerzy Gładysz chyba ustanowił rekord
powiatu w wielkości znalezionego grzyba (jadalnego). Wypatrzony przez
niego leśny okaz prawdziwka waŜył niemal 2 kg! Obawiamy się, Ŝe jeśli pan
Jurek będzie zbyt często zaglądał do lasu zyskamy sławnego
grzybiarza a moŜemy stracić doskonałego piekarza.
Na ul. Daneckiej pojawił się w dzień targowy śniady osobnik płci
.
Ŝeńskiej o dziwnie znajomej fizjonomii. Indagowany przez interweniującą
StraŜ Miejską z uporem utrzymywał, Ŝe został przegnany z budynku UGiM.
Propozycja - rozkład dnia pielgrzyma.
Po przeanalizowaniu wniosku Pana Burmistrza pt. „Miechów-Polska Jerozolima” i idąc tokiem rzekomych czyli
deklarowanych publicznie intencji jego twórcy pokusiliśmy się o próbę wypełnienia czasu przeciętnemu pielgrzymowi
przyjeŜdŜającemu do naszego miasta z uwzględnieniem atrakcji planowanego centrum balneologiczno-rozrywkowego.
7.30 – przyjazd do Centrum Parkingowego na Placu Kościuszki
7.45 - 8.15 – Zgłoszenie wycieczki w Centrum Informacji Turystycznej na Placu Kościuszki
8.30 - 9.45 – Zwiedzanie Bazyliki
9.45 – 10.15 – zakupy w sklepie z pamiątkami i dewocjonaliami w Centrum Informacji Turystycznej
10.15 – 11.45 – zwiedzanie Muzeum Ziemi Miechowskiej
11.45 – 12.45 – Odpoczynek przy kawie w Centrum Kawiarnianym „U św. Krzysztofa” na Placu Kościuszki.
12.45 – 13.45 – Wizyta w UGiM – spotkanie z najprzystojniejszym burmistrzem Małopolski
13.45 – 14.45 – Obiad w Centrum Gastronomicznym „Mały Rynek” przy Placu Kościuszki
14.45 – 16.00 - Zakupy w zrewitalizowanym Centrum Handlowym „Rynek”
16.00 - 18.00 – Odnowa biologiczna - jacuzzi, kąpiel na basenie; sport – mini turniej squosh’a, nauka gry w kręgle
oraz wyścigi dla młodzieŜy na ścianie wspinaczkowej o puchar burmistrza Miechowa
18.00 – 19.00 - Zwiedzanie kościółka w Siedliskach i Dworku Kościuszkowskiego
19.00 – 19.45 – Kolacja w Centrum Gastronomicznym „Mały Rynek” przy Placu Kościuszki
20.00 - Wyjazd w drogę powrotną ewentualnie na nocleg do KsiąŜa Wielkiego.
Burmistrz walczy skutecznie z bezrobociem.
Czas kryzysu powoduje, Ŝe zwiększa się liczba ludzi bez stałego zajęcia. Patriotycznym Obowiązkiem (w skrócie PO)
kaŜdego pracodawcy jest walka z bezrobociem. Burmistrz Miechowa, czuły na wyzwania PO, na swój sposób próbuje
ograniczyć liczbę bezrobotnych w naszej gminie. W ciągu 2 lat liczba urzędników zatrudnionych w UGiM wzrosła o ok.
35%! Choć mamy zastrzeŜenia do klucza przyjęć do pracy, z powodów patriotycznych bijemy brawo! I nie tylko MY!
W konkursie-rankingu "Rzeczpospolitej" na 100 najlepszych samorządów w Polsce, nasza gmina Miechów zajęła
bardzo wysokie 76 miejsce wśród 586 gmin wiejsko-miejskich a ambitny burmistrz Świerczek zapowiada, Ŝe
w przyszłym roku powalczymy o 75 miejsce a moŜe i 74! Powodzenia!
Sami swoi !
Na korytarzach UGiM w Miechowie słychać szeptane dociekania: co zrobi Pan Burmistrz w sprawie wakatu na
stanowisku Dyrektora Urzędu? Przypominamy, Ŝe z powodu awansu Marii Malinowskiej na stanowisko I Sekretarza
Gminy i Miasta Miechów zwolniło się, specjalnie dla niej utworzone, stanowisko Dyrektora UGiM. W urzędzie mówi się,
Ŝe szef prowadzi ranking naboru na wakujące stanowisko z najbardziej zasłuŜonych i potrzebujących swojaków.
Z gminy Smarkiewicze – Owczary. (28)
W Smarkiewiczach- Owczarach wakacje jak wszędzie. Nasz pupil Sosenka popołudniami krząta się na budowie swego
nowego siedliska i zmienia wykonawców jak rękawiczki. W tym sezonie letnim ma być zakończony stan surowy
wójtowskiej siedziby. Nieślubna pociecha rośnie jak na droŜdŜach i coraz bardziej przypomina, na szczęście tylko
zewnętrznie, swego biologicznego tatusia. A mieszkańcy gminy Ŝyją w szczęściu i dostatku jak zawsze. Pozazdrościć.
Poczta – czyli od Was do nos
Jestem mieszkanką Komorowa i niemal codziennie chodzę na skróty do miasta obok gimnazjum.
Pewnego dnia ze zdziwieniem trafiłam na buldoŜer niszczący trawę na boisku. Na moje pytania
stojący obok koparki gość uświadomił mnie, Ŝe jest likwidowane obecne boisko trawiaste a na jego
miejscu firma z Wolbromia wybuduje boisko ze sztuczną trawą. Na pytanie co za idiota wymyślił aby
zniszczyć gotowe boisko pod budowę innego facet tylko znacząco wzruszył ramionami i odparł, Ŝe
pewnie decyzje podjął właściciel terenu czyli gmina. Jak to moŜliwe Ŝeby coś niszczyć aby coś innego
wybudować. Czy nie było jakiegoś innego mądrzejszego rozwiązania?
Renata
Red. Droga Czytelniczko! Podzielamy twoją opinię w sprawie tej nonsensownej lokalizacji
nowego boiska. To burmistrz Krzysztof Świerczek odpowiada za wszystko co się wyprawia
w naszym mieście. Boisko za boisko to teŜ jego pomysł. Autorski! Wnioski wyciągnij sama.
ECHO MIECHOWA
ISSN 1898-0716
Ns. Rej. Pr 152/08
Wydawca : Stowarzyszenie
Im. Macieja Miechowity
ul. Targowa 6/3
Redakcja : os. Młodych 5
32-200 Miechów
Red. Nacz : J.P.Janus
Tel. red. 607-060-969
[email protected]
http://www.echomiechowa.za.pl/

Podobne dokumenty

echa z gminy. - Echo Miechowa

echa z gminy. - Echo Miechowa likwidacji wszystkich szkół podstawowych w Gminie Kozłów! Zamiar likwidacji wszystkich gminnych szkół jest chyba jak dotąd je dyny w Polsce i tak niezwykły, że ściągnął do Kozłowa Telewizję Polską ...

Bardziej szczegółowo