tś V - Dzielnica XVIII

Transkrypt

tś V - Dzielnica XVIII
,._
Druknr
1l,?T
Ąar
-§'",
3 0 C.Zfu
2015
projekt zarządu
opinia Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych
UCHWAŁA Nr
...
Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta
z dnia
w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Na podstawie § 3 pkt 4lit. f uchwały nrXCDOI512114 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 20l4 r. w
sprawie organizacji izakresu dziŃanla DzielnicyXVlItNowaHutawKrakowie (Dz.Urz. Woj.Mał. z2014r.poz.
l854) oraz na wniosek Wydziału Mieszkalnictwa UMK, znakML-02,7123.342.2015.MM, Rada Dzielnicy XVIII
Nowa Huta uchwala, co następuje:
§l
Opiniuje się pozytywnie wniosek dotyczący ponownego zawarcia umowy najmu lokalu
mieszkalnego w Krakowie stosownie do treścipisma Wydziału Mieszkalnictwa UMK znakML02.1 1ż3.342.20 1 5.MM z dnia 29 częrwca 201 5.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1,,\*\§ł
["'--=-
uzasadnienie:
Wnioskodawca zajmuje lokal zgodnie z umową najmu lokalu mieszkalnego, która wygaśnte27
lipca 20l5 r. Wnioskodawca nadal znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, uzasadniającej
ponowne zawarcię umowy najmu.
V\-
,tś

Podobne dokumenty