pobierz - Wydział SztukiAkademia im. Jana Długosza

Transkrypt

pobierz - Wydział SztukiAkademia im. Jana Długosza
Częstochowa, dnia 15.07.2015 roku
Dziekan Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na
gotowośćdo prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademlckim20t5l20t6
w trybie umowy cywilno-prawnej
l.
Do konkursu przystąpić mogą osoby, które:
- spełniają
wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. 2012, 572 t,j. z późn. zm);
- posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra;
- posiadają dorobek artystyczny, naukowy lub dydaktyczny w obrębie reprezentowanej
dyscypliny naukowej/a rtystycznej;
- są dyspozycyjne.
ll.
Przewiduje się powierzenie prowadzenia zajęć z następujących przedmiotów:
Pięknych:
lnstytut Muzyki:
1. ll instrument (organy, skrzypce,
Malarstwa)
1.
flet prosty lub poprzeczny,
Malarstwa)
2.
urbanistyce akordeon, perkusja)
3.
2,Fakultet (ll instrument-organy,
malarskie
4.
skrzypce, flet prosty lub poprzeczny
5. Technologia malarstwa
parateatralne
akordeon, perkusja)
idziałanie
6. Peńormance
3. lnstrumenty szkolne7. Malarstwo pracownia dyplomowa
8. Rysunek uzupełniająca pracownia dyplomowa instrumentarium Orffa, flety
4. Zajęcia muzyczno-ruchowe
9. Multimedialna organizacja widowisk 5, Ruch sceniczny
scenografia performance
6. Dydaktyka przedmiotu muzyka
10. Projektowanie graficzne 3D i multimedia
na różnych etapach kształcenia
l1rafika użytkowa-pracownia dyplomowa /
7, Dydaktyka przedmiotu,,Wiedza o
11. Liternictwo itypografia
kulturze"
12. Grafika edytorska/ilustracja
13. Grafika multimedialna/animacja
14. Grafika edytorska
14. Techniki obrazowania graficznego
15. Grafika warsztatowa
lnstytut Sztuk
Rysunek (dla roku l-go
Malarstwo (dla roku l-go
Projekty malarskie w architekturze i
Klasyczne techniki
16. Rysunek
lll Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożeniew dziekanacie Wydziału Sztuki /pok.
134 w budynku przy ul. Waszyngtona al8l następujących dokumentów:
2015/20t5 skierowane do Prorektor ds.
Rozwoju Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie /w podaniu należy wskazać
przed mioty, których prowadzenie m ka ndydat jest zainteresowany/;
- kwestionariusz osobowy;
- odpis dyplomu;
- dokumentacja dorobku artystycznego/naukowego/dydaktycznego;
- oświadczenie o niekaralności, o posiadaniu pełnej zdolnoścido czynności prawnych,
o nieukaraniu karą pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego
na stałe lub czas określony/zawierające stwierdzenie, że podane informacje są zgodne ze
stanem faktycznym i prawnym oraz stwierdzenie, że składający oświadczenie jest świadomy
odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy/.
- podanie o zawarcie umowy cywilno-prawnej w roku
lV. Wynagrodzenie, według stawek określonych w Zarządzeniu Rektora Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie, za zrealizowane zajęcia dydaktyczne będzie wypłacane dwa razy w roku
akademickim po semestrze zimowym i po semestrze letnim (zgodnie ze złożonym rozliczeniem).
V. Podstawowym kryterium wyboru oferty przez komisję powołaną w drodze uchwały Rady Wydziału
Sztu ki jest d oro be k a rtystyczny/n a u kowy/ dyd a ktyczny ka ndyd ata.
Vl. Decyzje komisji nie podlegają procedurom odwoławczym.
Vll. Dokumenty należy składać w terminie 08.07.2015
-
31.07. 2015 roku.
Vlll. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 16.09.2015 roku
lX. Szczegółowych informacji udziela dziekanat Wydziału Sztuki lpok.
Waszyngton a 4/8, tel. 34
-
37
-
Ba
w budynku przy ul.
84 - 232l
DzlEKAN
Wydziału Sztuki
dr hab. Robert Gawroński
--------J-;=
prof. nadzw. Akademii im. J. Długosza

Podobne dokumenty